Ayra | ALO 030 | manual Amica_BBC100826_A.indd

manual Amica_BBC100826_A.indd
Amica
# 223.1400.050 / # 223.1400.060
www.barbecook.com
manual Amica_BBC100826_A.indd 1
1/09/10 11:59
7
6
5
4
9
3
8
AMICA Black
223.1400.050
1
2
3
4
5
6
7
8
9
227.1400.035
227.1400.001
227.1400.006
227.1400.010
227.1400.015
227.1400.021
227.1400.031
227.1400.030
227.1400.025
2
AMICA White
223.1400.060
1
2
3
4
5
6
7
8
9
227.1400.035
227.1400.002
227.1400.006
227.1400.011
227.1400.015
227.1400.021
227.1400.031
227.1400.030
227.1400.025
manual Amica_BBC100826_A.indd 2
1
1/09/10 11:59
manual Amica_BBC100826_A.indd 3
1/09/10 12:00
NL HANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING
5
FR MANUEL ET MODE D'EMPLOI
6
DE ANLEITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG
7
EN MANUAL AND INSTRUCTIONS FOR USE
9
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
10
PT MANUAL E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
11
IT MANUALE ED ISTRUZIONI D’USO
13
SV HANDBOK OCH BRUKSANVISNINGAR
14
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS KÉZIKÖNYV
15
RO MANUAL ŞI INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
17
DA MANUAL OG BRUGSINSTRUKTIONER
18
FI KÄYTTÖOHJEET
19
CS MANUÁL A NÁVOD K POUŽITÍ
21
EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
22
NO BRUKERVEILEDNING
24
ET JUHEND JA KASUTUSJUHISED
25
PL MANUAL E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
26
BG РЪКОВОДСТВО И ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
28
HR PRIRUČNIK I UPUTE ZA UPOTREBU
30
SK PRÍRUČKA A NÁVOD NA POUŽITIE
31
SL PRIROČNIK IN NAVODILA ZA UPORABO
32
LV LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA UN NORĀDĪJUMI
33
LT VARTOTOJO VADOVAS IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
35
manual Amica_BBC100826_A.indd 4
1/09/10 12:00
5. Giet max. 300 g Cook Chips in de binnenkuip.
Gebruik steeds droge barbecook® Cook Chips
(beantwoordt aan KB 28/04/1993, NBN M 11-001
en EN 1860-2).
6. VOORZICHTIG! Gebruik geen alcohol of benzine
bij het aansteken of aanwakkeren van het vuur.
Gebruik enkel aanmaakproducten die voldoen aan
EN1860-3! Giet nooit ontvlambare of vergelijkbare
vloeistoffen over de Cook Chips. De barbecook®
aanmaakgel moet in de afgekoelde binnenkuip,
onder het grondrooster en onder de Cook Chips
gegoten worden. Geen aanmaakgel bijgieten als de
aanmaakgel of Cook Chips al aan het branden zijn.
7. OPGELET! De Amica wordt warm, verplaats hem
nooit vooraleer het vuur volledig gedoofd is en hij
volledig afgekoeld is.
8. WAARSCHUWING! Houd kinderen en dieren op een
veilige afstand van het toestel, bescherm u tegen
het vuur. Laat het toestel nooit onbewaakt achter.
9. Rooster nooit in de vlammen. Wacht met roosteren
tot de Cook Chips met een fijne, grijze aslaag bedekt
zijn.
10. Gebruik enkel het bijgeleverde greepje om de
roosters en grillplaat te verplaatsen.
11. Draag geen dunne en losse synthetische kledij nabij
het toestel.
NL
Belangrijk! Lees de handleiding vooraleer dit toestel te
gebruiken.
EERSTE GEBRUIK
Bij het eerste gebruik van de Amica raden wij u ten
stelligste aan het toestel dertig minuten te laten branden
zonder gerechten te bereiden.
GEBRUIKSAANWIJZING
1. Plaats de de keramieken kuip op de meegeleverde
onderlegger. Giet 0,5 l water in de kuip.
2. Plaats de roestvrijstalen binnenkuip in de keramieken
kuip.
3. Bedek de bodem van de binnenkuip tot aan de
luchtgaten met aanmaakgel (+/- 250 ml).
4-5.Plaats het grondrooster en giet +/- 300 g Cook
Chips op het rooster. Laat links en rechts wat ruimte
tussen de Cook Chips om de gel gemakkelijk aan te
steken.
6. Steek de gel met een lange lucifer of aansteker aan.
Dit is een traagwerkende gel: hou de lucifer dus
even tegen de gel aan, todat u duidelijk vlammen
ziet. De kooltjes mogen dan terug opengelegd
worden
7. Na een paar minuten vergroten de vlammen tot
zo’n 30 cm. De aanmaakgel zal na +/- 20 minuten
opgebrand zijn.
8. Pas 30 à 40 minuten na het aanmaken, als de Cook
Chips met een fijn, grijs aslaagje bedekt zijn, mag u
het braadrooster plaatsen en is uw Amica klaar voor
gebruik.
9. Het bakplaatje mag pas opgelegd worden als de
Cook Chips mooi wit zijn anders smoort u het vuur.
10. Was de bakplaat en het braadrooster tussendoor
regelmatig af om te vermijden dat het aangekoekte
vet begint te roken.
NUTTIGE TIPS EN
vOORZORGSMAATREGELEN
1. Om rookvorming/flare-ups afkomstig van het
voedsel, te verminderen: gebruik de meegeleverde
grillplaat • Rooster mager vlees/vis en gebruik
droog kruiden • Vermijd ook het gebruik van boter,
olie of marinades.
2. Bescherm uw tafel tegen eventueel rondspattend
vet.
3. Speciale voorzorgsmaatregelen voor geëmailleerde
onderdelen (keramieken kuip en grillplaat).
Inbreuken hierop vallen niet onder de garantie :
• Metalen en/of scherpe voorwerpen kunnen het
email beschadigen • Giet nooit koude vloeistoffen in/
op het warme onderdeel, hierdoor kan u het metaal
beschadigen • Vermijd het gebruik van sterke of
schurende reinigingsmiddelen en schurende of
metalen sponsjes. Gebruik liever een borstel of
nylon sponsje • Vermijd het stoten tegen een hard
oppervlak, hierdoor beschadigt u het email.
VEILIGHEID
1. Niet binnenshuis gebruiken.
2. Gebruik de Amica nooit bij hevige wind.
3. Plaats de Amica steeds op het meegeleverde
siliconen matje en op een vaste ondergrond uit de
buurt van brandbare en smeltbare voorwerpen. Het
siliconen matje beschermt uw tafel tegen de warmte
en eventuele krassen.
4. Vul de keramieken kuip voor elk gebruik met 0,5 L
water.
5
manual Amica_BBC100826_A.indd 5
1/09/10 12:00
2. Placez la cuve intérieure en acier inoxydable dans la
cuve en céramique.
3. Recouvrez de gel combustible le fond de la cuve
intérieure, jusqu'aux trous d'aération (+/- 250 ml).
4-5.Placez la grille de fond et versez +/- 300 g de Cook
Chips sur la grille. A gauche et à droite, espacez un
peu les Cook Chips pour pouvoir facilement allumer
le gel.
6. Allumez le gel avec une longue allumette ou un
briquet. Ce gel a une action lente : maintenez donc
l'allumette un moment contre le gel, jusqu'à ce que
vous voyiez clairement des flammes. Les morceaux
de charbon peuvent alors être étalés.
7. Après quelques minutes, les flammes grandissent
et atteignent environ 30 cm. Après +/- 20 minutes,
le gel combustible aura fini de brûler.
8. C'est seulement 30 à 40 minutes après l'allumage,
lorsque les Cook Chips sont recouverts d'une fine
couche de cendre grise, que vous pouvez placer
la grille de cuisson et que votre Amica est prêt à
l'emploi.
9. La plaque de cuisson ne peut être mise en place que
lorsque les Cook Chips sont bien blancs, sinon vous
étoufferez le feu.
10. Lavez la plaque de cuisson et la grille régulièrement
en cours d'utilisation pour éviter que la graisse qui a
attaché commence à produire de la fumée.
ONDERHOUD EN OPBERGING
Laat na gebruik de Cook Chips uit zichzelf doven of giet
er zand over. De binnenkuip mag enkel geledigd worden
nadat deze volledig afgekoeld is. Reinig uw toestel na
elk gebruik. Reinig de roestvrijstalen en verchroomde
onderdelen met barbecook® All Clean. De keramieken
kuip niet in de vaatwasser plaatsen. Bewaar het toestel
altijd binnenshuis.
GARANTIE
Uw barbecook® geniet een garantie van twee jaar op
alle fabricagefouten en dit vanaf de datum van aankoop
en in die mate dat het gebruik in overeenstemming is met
deze gebruiksaanwijzing. Uw kasticket met vermelding
van de datum van aankoop is uw garantiebewijs.
Eventuele slijtage, roestvorming, vervorming en
verkleuring (in het bijzondere van de roestvrijstalen
of verchroomde onderdelen) van de onderdelen die
rechtstreeks blootgesteld zijn aan het vuur zijn normaal
en worden onder geen enkel beding aanzien als
fabricagefouten: het is het logische resultaat van hun
gebruik. Door het specifieke procédé van emailleren,
is het soms mogelijk dat fijne randen niet volledig met
email bedekt werden. Dit wordt niet gezien als een
fabricage- of constructiefout en valt dus ook niet onder
de garantie.
Belangrijk: de binnenkuip is uit roestvrij staal vervaardigd,
het grond- en braadrooster uit verchroomd staal.
Deze barbecook® is niet geschikt voor professionele
doeleinden. Handgemaakte keramiek kan door
blootstelling aan hoge hitte na enige tijd licht krakeleren.
Dit is eigen aan het product en valt niet onder de
garantie.
SÉCURITÉ
1. Ne pas utiliser à l'intérieur!
2. N'utilisez jamais l'Amica par vent fort.
3. Placez toujours l'Amica sur le tapis en silicone
fourni et sur un support stable, à l'écart de tout
objet inflammable ou sensible à la chaleur. Le tapis
en silicone protège votre table contre la chaleur et
les griffes éventuelles.
4. Remplissez le bol en céramique de 0,5 litre d'eau
avant chaque utilisation.
5. Versez 300 g de Cook Chips max. dans le
bol intérieur. Utilisez toujours des Cook Chips
barbecook® secs (conformes à l'AR 28/04/1993,
NBN M 11-001 et EN 1860-2).
6. PRUDENCE ! N'utilisez pas d'alcool ou d'essence
pour allumer ou raviver le feu. Utilisez uniquement
des produits d'allumage qui satisfont à la norme EN
1860-3 ! Ne versez jamais de liquides inflammables
ou similaires sur les Cook Chips. Le gel combustible
barbecook® doit être versé dans la cuve intérieure
froide, sous la grille de fond et sous les Cook
Chips. Ne faites pas l'appoint de gel combustible si
ce dernier ou les Cook Chips sont déjà en train de
brûler.
FR
Important ! Lisez le présent manuel avant d'utiliser cet
appareil.
PREMIÈRE UTILISATION
Lors de la première utilisation de l'Amica, nous vous
recommandons vivement de faire chauffer l'appareil
sans cuire de plat.
MODE D'EMPLOI
1. Placez la cuve en céramique sur le napperon fourni.
Versez 0,5 l d'eau dans la cuve.
6
manual Amica_BBC100826_A.indd 6
1/09/10 12:00
Votre barbecook® est couvert par une garantie de deux
ans contre tout vice de fabrication et ce à compter de
la date d'achat et dans la mesure où l'utilisation est
conforme au présent mode d'emploi. Votre ticket de
caisse mentionnant la date d'achat est votre certificat
de garantie.
L'usure, la rouille, la déformation et la décoloration
des pièces (en particulier celles en acier inoxydable et
chromées) qui sont directement soumises au feu sont
normales et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une
réclamation pour des vices de fabrication : il s'agit du
résultat logique de leur utilisation. En raison du procédé
spécifique d'émaillage, il est parfois possible que les
arêtes ne soient complètement recouvertes d'émail.
Ceci n'est pas considéré comme un vice de fabrication
ou de construction et n'est donc pas couvert par la
garantie.
Important : le bol intérieur est en acier inoxydable,
tandis que les grilles de cuisson et de fond sont en acier
chromé.
Ce barbecook® ne convient pas à un usage
professionnel. La céramique artisanale peut se craqueler
après quelque temps à cause d'une exposition à une
chaleur élevée. C'est propre au produit et ne tombe pas
sous la garantie.
7. ATTENTION ! Étant donné que l'Amica chauffe,
ne le déplacez jamais avant que le feu ne soit
complètement éteint et qu'il ait refroidi.
8. AVERTISSEMENT ! Tenez les enfants et les animaux
à distance de l'appareil et protégez-vous contre le
feu. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
9. Ne placez jamais la grille dans les flammes. Avant
de griller, attendez que les Cook Chips soient
recouverts d'une fine couche de cendre grise.
10. Utilisez uniquement la poignée fournie pour déplacer
les grilles et la plaque de cuisson.
11. Ne portez jamais de vêtements synthétiques amples
et fins à proximité de l'appareil.
CONSEILS UTILES ET MESURES DE
PRÉCAUTION
1. Pour éviter la formation de fumée / le feu intermittent
dus à la nourriture : Utilisez la plaque de cuisson
fournie • Grillez de la viande maigre/du poisson et
utilisez des fines herbes • Évitez d'utiliser du beurre,
de l'huile ou des marinades.
2. Protégez votre table contre les projections de
graisse éventuelles.
3. Mesures de protection spéciales pour les pièces
émaillées (bol en céramique et plaque de cuisson).
Le non-respect de ces dernières n'est pas couvert
par la garantie :
• Les objets métalliques et/ou affûtés peuvent
endommager l'émail • Ne versez jamais de
liquides froids sur/dans des éléments chauds, ceci
pouvant endommager le métal • Évitez d'utiliser
des détergents puissants ou agressifs ainsi que
des éponges à récurer métalliques. Utilisez de
préférence une brosse ou une éponge en nylon •
Évitez les chocs contre une surface dure pour ne
pas endommager l'émail.
DE
Wichtig! Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch, bevor
Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
ERSTE BENUTZUNG
Bei der ersten Benutzung des Amica empfehlen wir
Ihnen dringend, das Gerät dreißig Minuten lang brennen
zu lassen, ohne Gerichte darauf zuzubereiten.
GEBRAUCHSANWEISUNG
ENTRETIEN ET RANGEMENT
1. Stellen Sie die Keramikwanne auf die mitgelieferte
Tischunterlage. Gießen Sie 0,5 l Wasser in die
Wanne.
2. Stellen Sie die Edelstahl-Innenwanne in die
Keramikwanne.
3. Bedecken Sie den Boden der Innenwanne bis unter
die Luftlöcher mit Anzündgel (+/- 250 ml).
4-5.Setzen Sie den Bodenrost ein und schütten Sie ca.
300 g Cook Chips auf den Rost. Lassen Sie links
und rechts etwas Freiraum um die Cook Chips,
damit Sie das Gel leichter anzünden können.
Après utilisation, laissez les Cook Chips s'éteindre d'euxmêmes ou recouvrez-les de sable. La cuve intérieure
ne peut être vidée qu'une fois qu'elle a suffisamment
refroidi. Nettoyez votre appareil après chaque utilisation.
Nettoyez les parties en acier inoxydable et chromées à
l'aide du produit All Clean de barbecook®. Ne lavez pas
la cuve en céramique dans le lave-vaisselle. Rangez
toujours l'appareil à l'intérieur.
GARANTIE
7
manual Amica_BBC100826_A.indd 7
1/09/10 12:00
6. Tun Sie dies mit einem langen Streichholz oder
einem Anzünder. Das Gel entzündet sich nur
langsam; halten Sie das Streichholz daher so lange
an das Gel, bis deutlich Flammen sichtbar sind. Die
Cook Chips können dann wieder darüber gelegt
werden.
7. Nach ein paar Minuten werden die Flammen größer,
etwa 30 cm hoch. Das Anzündgel ist nach zirka
+/- 20 Minuten verbrannt.
8. Erst 30 bis 40 Minuten nach dem Anmachen,
wenn die Cook Chips mit einer feinen grauen
Aschenschicht bedeckt sind, darf der Bratrost
eingesetzt werden. Ihr Amica ist jetzt grillbereit.
9. Die Grillplatte darf erst aufgelegt werden, wenn die
Cook Chips weiß sind. Andernfalls wird das Feuer
erstickt.
10. Reinigen Sie Grillplatte und Bratrost in regelmäßigen
Abständen, damit sich kein Rauch durch
angebranntes Fett entwickelt.
9. Rösten Sie nichts in den Flammen. Warten Sie mit
dem Rösten, bis die Cook Chips mit einer feinen
grauen Aschenschicht bedeckt sind.
10. Benutzen Sie nur den mitgelieferten Griff zum
Handhaben von Rosten und Grillplatte.
11. Tragen Sie in der Nähe des Geräts keine dünne
und locker sitzende Kleidung aus synthetischem
Material.
NÜTZLICHE TIPPS UND
VORSICHTSMASSNAHMEN
1. Um die durch die Nahrung verursachte Rauchbildung
oder ein Aufflackern der Flammen zu verringern:
Benutzen Sie die mitgelieferte Grillplatte • Grillen
Sie mageres Fleisch/mageren Fisch und verwenden
Sie trockene Gewürze • Vermeiden Sie auch die
Verwendung von Butter, Öl oder Marinaden.
2. Schützen Sie Ihren Tisch gegen eventuelle Fettspritzer.
3. Spezielle Vorsichtsmaßnahmen für emaillierte
Teile (Keramikwanne und Grillplatte). Durch die
Nichtbeachtung der Vorsichtmaßnahmen entstandene
Schäden fallen nicht unter die Garantie:
• Metallische und/oder scharfe Gegenstände
können das Emaille beschädigen • Gießen Sie
niemals kalte Flüssigkeiten in/auf den warmen Teil,
da Sie hierdurch das Metall beschädigen können
• Vermeiden Sie die Benutzung von starken oder
scheuernden Reinigungsmitteln und verwenden Sie
keine Scheuer- oder Edelstahlschwämme. Benutzen
Sie lieber eine Bürste mit Nylonschwamm •
Vermeiden Sie Stöße gegen eine harte Oberfläche,
da hierdurch das Emaille beschädigt werden kann.
SICHERHEIT
1. Nicht in Innenräumen verwenden!
2. Benutzen Sie den Amica niemals bei starkem Wind.
3. Stellen Sie den Amica immer auf die mitgelieferte
Silikonmatte und auf einen stabilen Untergrund
und achten Sie darauf, dass er nicht in der Nähe
von brennbaren und schmelzbaren Gegenständen
steht. Die Silikonmatte schützt Ihren Tisch gegen die
Wärme und eventuelle Kratzer.
4. Füllen Sie die Keramikwanne vor jeder Benutzung
mit 0,5 Liter Wasser.
5. Schütten Sie max. 300 g Cook Chips in die
Innenwanne. Benutzen Sie immer trockene
barbecook® Cook Chips (entsprechend KB
28/04/1993, NBN M 11-001 und EN 1860-2).
6. VORSICHT! Benutzen Sie weder Alkohol noch
Benzin beim Anzünden oder Anfachen des Feuers.
Verwenden Sie ausschließlich Anzündhilfen,
die EN1860-3 erfüllen! Gießen Sie niemals
entflammbare oder ähnliche Flüssigkeiten über die
Cook Chips. Das barbecook® Anzündgel muss in
die abgekühlte Innenwanne unter den Bodenrost
und unter die Cook Chips gegeben werden. Kein
Anzündgel dazugeben, wenn Anzündgel oder Cook
Chips in der Innenwanne schon brennen.
7. ACHTUNG! Der Amica wird warm – transportieren
Sie ihn niemals bevor das Feuer vollkommen
erloschen ist und er vollständig abgekühlt ist.
8. WARNUNG! Halten Sie Kinder und Tiere in sicherem
Abstand zum Gerät, schützen Sie sich gegen das
Feuer. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt
zurück.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Warten Sie nach dem Gebrauch, bis die Cook Chips
von selbst erlöschen oder schütten Sie Sand darüber.
Die Innenwanne darf nur geleert werden, nachdem sie
vollständig abgekühlt ist. Reinigen Sie das Gerät nach
jeder Benutzung. Reinigen Sie Edelstahl- und verchromte
Teile mit barbecook® All Clean. Die Keramikwanne nicht
in den Geschirrspüler geben. Bewahren Sie den Grill
immer im Haus auf.
GARANTIE
Für Ihren barbecook® gilt eine Garantie von zwei Jahren
auf alle Herstellungsfehler, und zwar ab dem Datum
des Kaufs und insofern das Gerät entsprechend dieser
8
manual Amica_BBC100826_A.indd 8
1/09/10 12:00
Gebrauchsanweisung benutzt wird. Ihre Kaufquittung
mit Angabe des Kaufdatums ist Ihr Garantienachweis.
Eventueller Verschleiß, Rostbildung, Verformung und
Verfärbung der Teile (insbesondere der Edelstahlteile
und der verchromten Teile), die direkt dem Feuer
ausgesetzt sind, sind normal und werden unter keinen
Umständen als Herstellungsfehler angesehen - sie
sind das logische Resultat ihrer Benutzung. Durch
das spezielle Emaillierverfahren ist es manchmal
möglich, dass feine Ränder nicht vollständig mit Emaille
bedeckt werden. Dies wird nicht als Herstellungs- oder
Konstruktionsfehler gesehen und fällt daher ebenfalls
nicht unter die Garantie.
Wichtig: Die Innenwanne ist aus Edelstahl gefertigt,
Boden- und Bratrost bestehen aus verchromtem Stahl.
Dieser barbecook® eignet sich nicht für professionelle
Anwendungen. Wenn handgefertigte Keramik großer
Hitze ausgesetzt wird, kann diese nach einiger Zeit leicht
rissig werden. Dies ist produktspezifisch und fällt nicht
unter die Garantie.
8. Some 30 to 40 minutes after lighting, when the
Cook Chips are covered with a fine layer of grey
ash, you can fit the cooking grid. Your Amica is now
ready for use.
9. Do not fit the baking plate before the Cook Chips
have a nice white colour, otherwise you will smother
the fire.
10. Wash the baking plate and the cooking grid at
regular intervals to prevent the caked fat from
starting to smoke.
SAFETY
1. Do not use indoors!
2. Never use the Amica in the presence of strong
winds.
3. Always place the Amica on the silicone mat provided
and on a firm base, away from inflammable objects
and objects liable to melt. The silicone mat protects
your table from heat and scratches.
4. Fill the ceramic burner box with 0,5 l water prior to
each use.
5. Pour max. 300 g Cook Chips into the internal burner
box. Always use dry barbecook® Cook Chips
(complies with RD 28/04/1993, NBN M 11-001 and
EN 1860-2).
6. CAUTION! Never use alcohol or petrol for lighting or
stoking up the fire. Use only fire lighters that comply
with EN1860-3! Never pour inflammable or similar
liquids over the Cook Chips. Pour the barbecook®
EN
Important! Please read the manual before using this
appliance.
USING YOUR AMICA FOR THE FIRST TIME
When using your Amica for the first time, we strongly
recommend allowing it to burn for half an hour before
preparing any food.
lighting gel into the cooled-down internal burner
box, below the bottom grid and below the Cook
Chips. Do not add lighting gel if the gel or Cook
Chips are already burning.
7. NOTE! The Amica can get very hot and should not
be moved until the fire is completely extinguished
and it has cooled down completely.
8. WARNING! Keep children and animals a safe
distance away from the barbecue, protect yourself
from the fire. Never leave the barbecue unattended.
9. Never grill in the flames. Wait until the Cook Chips
are covered with a fine layer of grey ash.
10. Use only the handle provided to move the grids and
the griddle.
11. Do not wear thin and loose fitting synthetic clothing
near the barbecue.
INSTRUCTIONS
1. Place the ceramic burner box on the placemat
provided. Poor 0.5 l water into the box.
2. Place the stainless steel internal burner box in the
ceramic burner box.
3. Cover the bottom of the internal burner box with
lighting gel (approx. 250 ml) to just below the air
holes.
4-5.Place the bottom grid and pour approx. 300 g Cook
Chips onto the grid. Leave sufficient space between
the Cook Chips to facilitate lighting of the gel.
6. Light the gel using a long match or lighter. This is a
slow-acting gel: hold the match briefly against the
gel until you can clearly see flames. You can then
spread out the charcoal again.
7. After a couple of minutes the size of the flames will
increase to approx. 30 cm. The lighting gel will have
burnt down after approx. 20 minutes.
USEFUL TIPS AND SAFETY PRECAUTIONS
1. To reduce smoke formation or flare-ups from the
food: use the griddle provided • Grill lean meat/fish
9
manual Amica_BBC100826_A.indd 9
1/09/10 12:00
and use dry herbs • Also avoid using butter, oil or
marinades.
2. Protect your table from spattering fat.
3. Special precautions for enamelled parts (ceramic
burner box and griddle). The guarantee does not
cover you against failure to take the following into
account:
• Metal and/or sharp objects can damage the
enamel • Never pour cold liquids into/onto the
hot part as this can damage the metal • Avoid
using detergents which are too strong or scouring
detergents and scouring sponges or metal sponges.
Use a brush or nylon sponge instead • Avoid
bumping or knocking your barbecue against hard
surfaces as this will damage the enamel.
ES
Importante: Antes de utilizar este aparato, lea el manual.
UTILIZACIÓN DE AMICA POR PRIMERA VEZ
Cuando utilice Amica por primera vez, le recomendamos
encarecidamente que deje arder la lumbre durante
media hora antes de cocinar.
INSTRUCCIONES
1. Coloque la cuba cerámica sobre la alfombrilla
suministrada. Vierta 0,5 l de agua en la cuba.
2. Coloque la cuba interna de acero inoxidable dentro
de la cuba cerámica.
3. Cubra el fondo de la cuba interna con gel de
encendido (aprox. 250 ml) hasta justo por debajo
de los orificios de ventilación.
4-5.Coloque la rejilla inferior y vierta aproximadamente
300 g de Cook Chips sobre ella. Deje suficiente
espacio entre las Cook Chips para que el gel prenda
fácilmente.
6. Prenda el gel con una cerilla larga o un encendedor.
Se trata de un gel de actuación lenta: mantenga
la cerilla cerca de él hasta que vea claramente
las llamas. Después ya puede repartir el carbón
vegetal.
7. Al cabo de un par de minutos, la altura de las llamas
aumentará hasta aprox. 30 cm. El gel de encendido
se consume en unos 20 minutos.
8. Transcurridos 30-40 minutos, cuando las Cook
Chips estén cubiertas por una fina capa de ceniza
gris, puede colocar la parrilla de cocinar. Su Amica
está lista para utilizarla.
9. No coloque la plancha hasta que las Cook Chips
hayan adquirido un color blanquecino; de lo
contrario, ahogará el fuego.
10. Lave la plancha o la parrilla de cocinar de vez en
cuando para que la grasa incrustada no provoque
humos.
MAINTENANCE AND STORAGE
After each use, allow the Cook Chips to extinguish by
themselves or pour sand over them. Do not empty the
internal burner box until it has cooled down completely.
Clean the appliance after each use. Clean all stainless
steel and chrome parts with barbecook® All Clean.
Do not put the ceramic burner box in the dishwasher.
Always store the appliance indoors.
GUARANTEE
Your barbecook® comes with a two year guarantee
against all manufacturing defects. This guarantee
applies from the date of purchase, provided it is used
in accordance with these instructions. Your till receipt
specifying the date of purchase is your certificate of
guarantee.
Any wear, rusting, deformation and discolouration (in
particular with the stainless steel or chrome parts)
of parts directly exposed to the flames are normal
and under no circumstances can they be considered
as manufacturing defects: this is the logical result of
these parts being used. Due to the specific enamelling
process being used, fine edges may not always be
completely coated with enamel. This is not considered a
manufacturing or workmanship defect, and is therefore
not covered by the guarantee.
Important: the internal burner box is made of stainless
steel, the ground and cooking grids of chrome steel.
This barbecook® is not suitable for commercial use.
Hand-made ceramics exposed to high heat may crackle
after time. This is inherent in the product and not
covered by the guarantee.
SEGURIDAD
1. No utilizar en interiores.
2. No utilice nunca Amica si sopla viento fuerte.
3. Coloque siempre la Amica sobre la alfombrilla
de silicona que se suministra conjuntamente
con ella, sobre una base firme, y alejada de
objetos inflamables o que puedan derretirse. La
alfombrilla de silicona protege la mesa del calor y
los arañazos.
10
manual Amica_BBC100826_A.indd 10
1/09/10 12:00
4. Vierta 0,5 l de agua en la cuba cerámica antes cada
uso.
5. Vierta como máximo 300 g de Cook Chips en
la cuba interna. Utilice siempre Cook Chips de
barbecook® secas (cumplen las normas RD
28/04/1993, NBN M 11-001 y EN 1860-2).
6. ¡PRECAUCIÓN! No utilice bajo ningún concepto
alcohol o gasolina para encender o avivar la lumbre.
Utilice únicamente encendedores que cumplan
la normativa EN1860-3. No vierta nunca líquidos
inflamables o similares sobre las Cook Chips. El
gel de encendido barbecook® debe agregarse a la
cuba interna cuando esté fría, por debajo de la rejilla
inferior y las Cook Chips. Si el gel o las Cook Chips
ya están ardiendo, no añada más gel de encendido.
7. NOTA: Amica puede alcanzar temperaturas muy
elevadas, por lo que no debe moverla hasta que el
fuego se haya apagado por completo y el aparato
se haya enfriado.
8. ADVERTENCIA: Mantenga a los niños y animales a
una distancia segura de la barbacoa; protéjase del
fuego. No deje nunca la barbacoa sin vigilancia.
9. No cocine nunca directamente sobre las llamas.
Espere a que las Cook Chips estén recubiertas por
una fina capa de ceniza gris.
10. Para mover las parrillas o la plancha, utilice siempre
el mango previsto para ello.
11. No se acerque a la barbacoa con prendas sintéticas
finas y sueltas.
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
Después de cada uso, deje que las Cook Chips se
apaguen solas o vierta arena sobre ellas. No vacíe la
cuba interna hasta que se haya enfriado por completo.
Limpie el aparato después de cada uso. Limpie todas
las piezas cromadas y de acero inoxidable con All
Clean, de barbecook®. No meta la cuba cerámica en
el lavavajillas. Guarde siempre el aparato en interiores.
GARANTÍA
barbecook® garantiza este producto durante dos años
contra toda clase de defectos de fabricación. La garantía
tiene validez desde la fecha de compra y está sujeta
al cumplimiento de las instrucciones de utilización del
producto. El comprobante de compra, donde aparece
la fecha de la adquisición, es su certificado de garantía.
El desgaste, la herrumbre, la deformación y la pérdida
de color de las partes directamente expuestas a las
llamas (sobre todo si son de acero inoxidable o están
cromadas) es normal y no se considera en ningún caso
un defecto de fabricación: se trata de una consecuencia
lógica del uso de estos componentes. Dado el proceso
de esmaltado específico al que se ha sometido el
aparato, es posible que los bordes más finos no estén
totalmente recubiertos de esmalte. Esto no se considera
un defecto de fabricación o acabado, y por lo tanto no
está cubierto por la garantía.
Importante: la cuba interna está fabricada en acero
inoxidable; la rejilla inferior y las parrillas de cocinar son
de acero cromado.
Este producto barbecook® no es apto para uso
comercial. Los ladrillos de cerámica hechos a mano
pueden llegar a crujir si se exponen a altas temperaturas.
Esto es una característica inherente al producto y no lo
cubre la garantía.
CONSEJOS ÚTILES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD
1. Para reducir la formación de humo y la aparición de
llamaradas: utilice la plancha suministrada • Cocine
carnes y pescados con poca grasa y condiméntelos
con hierbas secas • Evite también el uso de
mantequilla, aceite o adobos.
2. Proteja la mesa de las salpicaduras de grasa.
3. Tenga especial cuidado con las partes esmaltadas
(cuba cerámica y plancha). La garantía no
cubrirá daños causados por no tener en cuenta lo
siguiente:
• Los objetos metálicos y/o puntiagudos pueden
deteriorar el esmalte • No vierta nunca líquidos
fríos sobre las piezas calientes, ya que pueden
deteriorar el metal • Evite el uso de detergentes
o estropajos demasiado agresivos o fuertes. En
su lugar, utilice mejor un cepillo o una esponja de
nailon • No golpee la barbacoa contra superficies
duras, ya que eso daña el esmalte.
PT
Importante! Leia o manual antes de utilizar este aparelho.
UTILIZAR O AMICA PELA PRIMEIRA VEZ
Quando utilizar o Amica pela primeira vez, recomendamos
que o deixe a aquecer durante meia hora antes de
preparar comida.
INSTRUÇÕES
1. Coloque a caixa do queimador de cerâmica no
individual fornecido. Deite 0,5 l de água na caixa.
11
manual Amica_BBC100826_A.indd 11
1/09/10 12:00
2. Coloque a caixa do queimador interno de aço
inoxidável na caixa do queimador de cerâmica.
3. Cubra o fundo da caixa do queimador interno com
gel para ignição (aprox. 250 ml) até mesmo acima
dos orifícios de ar.
4-5.Coloque a grelha inferior e deite aprox. 300 g de
Cook Chips na grelha. Deixe espaço suficiente entre
as Cook Chips de modo a facilitar a ignição do gel.
6. Acenda o gel utilizando um fósforo comprido ou
um isqueiro. Trata-se de um gel de actuação lenta:
segure brevemente o fósforo junto ao gel até ver
claramente as chamas. Pode voltar a espalhar o
carvão.
7. Após alguns minutos, o tamanho das chamas
aumenta aprox. 30 cm. O gel de ignição queima
passados aprox. 20 minutos.
8. Cerca de 30 a 40 minutos após a ignição, quando
as Cook Chips estiverem cobertas por uma fina
camada de cinza cinzenta, pode colocar a grelha de
cozinhar. O seu Amica está pronto a usar.
9. Nao coloque a placa de cozer até as Cook Chips
ganharem uma cor branca agradável, caso contrário
abafa o fogo.
10. Lave a placa de cozer e a grelha de cozinhar em
intervalos regulares, para evitar que a gordura
cozida acumulada provoque fumo.
7. ATENÇÃO! O Amica pode ficar muito quente
e não deve ser deslocado até o fogo ter sido
completamente extinguido e o Amica tenha
arrefecido por completo.
8. AVISO! Mantenha as crianças e os animais a uma
distância segura do grelhador e proteja-se das
chamas. Nunca deixe o grelhador sem supervisão.
9. Nunca grelhe sobre as chamas. Aguarde até o
carvão Cook Chips ficar coberto por uma camada
fina de cinza.
10. Utilize apenas a pega fornecida para deslocar as
grelhas e o grelhador.
11. Não use roupas finas e largas de fibras sintéticas
perto do grelhador.
CONSELHOS ÚTEIS E PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA
1. Para reduzir a formação de fumo e chamas
descontroladas na comida: use a grelha fornecida
• Grelhe carne/peixe magro e use ervas secas •
Evite também manteiga, óleo e molhos refogados.
2. Proteja a mesa de salpicos de gordura.
3. Precauções especiais para as peças esmaltadas
(caixa de combustão em cerâmica e o grelhador).
A garantia não abrange o incumprimento das
seguintes indicações:
• Os objectos em metal e/ou aguçados podem
danificar o esmalte • Nunca deite líquidos frios
para dentro ou sobre partes quentes pois tal
pode danificar o metal • Evite usar detergentes
demasiado fortes, detergentes e esponjas abrasivas
ou esponjas metálicas. Use antes uma escova ou
uma esponja de nylon • Evite bater com o grelhador
contra superfícies duras pois tal pode danificar o
esmalte.
SEGURANÇA
1. Não utilize no interior!
2. Nunca use o Amica quando se fazem sentir ventos
fortes.
3. Coloque sempre o Amica sobre o tapete de silicone
fornecido e sobre uma base estável longe de
objectos inflamáveis e passíveis de derreter. O
tapete de silicone protege a mesa do calor e dos
riscos.
4. Encha a caixa de combustão em cerâmica com 0,5
l de água antes de cada utilização.
5. Deite, no máximo, 300 g de carvão Cook Chips na
caixa de combustão interior. Utilize sempre carvão
barbecook® (em conformidade com as normas RD
28/04/1993, NBN M 11-001 e EN 1860-2).
6. CUIDADO! Nunca utilize álcool ou petróleo para
acender ou avivar as chamas. Utilize apenas
isqueiros conformes com a norma EN1860-3!
Nunca deite líquidos inflamáveis ou semelhantes
por cima das Cook Chips. Deite gel de ignição
barbecook® na caixa do queimador interno
arrefecida, localizada por baixo da grelha inferior e
abaixo das Cook Chips. Não adicione gel de ignição,
se o gel ou as Cook Chips já estiverem a queimar.
MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO
Após cada utilização, deixe as Cook Chips extinguiremse por si mesmas ou deite-lhes areia por cima. Não
esvazie a caixa do queimador interno até ter arrefecido
por completo. Limpe o aparelho após cada utilização.
Limpe todas as peças em aço inoxidável e cromo
com barbecook® All Clean. Não coloque a caixa do
queimador de cerâmica numa máquina de lavar louça.
Guarde sempre o aparelho em interiores.
GARANTIA
12
manual Amica_BBC100826_A.indd 12
1/09/10 12:00
O seu barbecook® tem dois anos de garantia que cobre
todos os defeitos de fabrico. Esta garantia entra em
vigor na data da compra, sob a condição de ser utilizado
de acordo com as instruções. O recibo com a data de
aquisição expressa vale como certificado de garantia.
O desgaste, o enferrujamento, a deformação e a
descoloração (em particular das peças em aço
inoxidável ou cromadas) de peças expostas às chamas
são normais e não podem, em situação alguma, ser
considerados defeitos de fabrico. Trata-se do resultado
lógico da utilização normal dessas peças. Por causa
do processo de esmalte específico aplicado, algumas
arestas mais finas poderão não estar completamente
cobertas com esmalte. Tal não é considerado um
defeito de fabrico ou de mão-de-obra, não sendo, por
isso, coberto pela garantia.
Importante: a caixa de combustão interior é de aço
inoxidável, as grelhas de base e para cozinhar são em
aço cromado.
Este barbecook® não é adequado para a utilização
comercial. A cerâmica feita à mão pode rachar após
algum tempo de exposição a uma fonte de calor muito
forte. Esta característica é inerente ao produto e não é
coberta pela garantia.
lentamente: tenete il fiammifero brevemente sul
gel sino a quando non si vedano chiaramente le
fiamme. Ora potete di nuovo stendere la carbonella.
7. Dopo un paio di minuti la dimensione delle fiamme
aumenterà di c.ca 30 cm. Il gel verrà bruciato dopo
c.ca 20 minuti.
8. 30 o 40 minuti dopo aver acceso, quando i trucioli
saranno coperti da un fine strato di cenere grigia,
potrete inserire la griglia per cucinare. La vostra
Amica è ora pronta per l'uso.
9. Non inserite il piatto per arrostire prima che i trucioli
abbiano raggiunto un bel colore bianco, altrimenti li
soffochereste col fuoco.
10. Lavate il piatto per arrostire e la griglia ad intervalli
regolari per evitare che il grasso rappreso cominci a
fumare.
PREAUZIONI
1. Non utilizzate il barbecue all’interno!
2. Non usare mai “Amica” con vento forte.
3. Porre sempre “Amica” sul materassino di silicone
fornito e su di una base solida, lontana da oggetti
infiammabili e da oggetti che possano sciogliersi. Il
materassino di silicone ha lo scopo di proteggere il
tavolo dal calore e da possibili graffi.
4. Riempite il contenitore in ceramica del bruciatore
con 0,5 lt. di acqua prima di ogni utilizzo.
5. Versare un massimo di 300 gr. di trucioli nel
contenitore interno del bruciatore. Usate sempre il
prodotto secco barbecook® Cook Chips (a norma
RD 28/04/1993, NBN M 11-001 ed EN 1860-2).
6. ATTENZIONE! Non usate mai alcol o benzina
per accendere o mantenere il fuoco. Usate solo
accendini che si attengano allo standard europeo
EN 1860-3! Non versate mai liquidi infiammabili o
similari sui trucioli. Versate il gel barbecook® nel
bruciatore una volta questo si sia raffreddato, sotto
la griglia del fondo e sotto i trucioli. Non aggiungete
gel se quest’ultimo o i trucioli stanno già bruciando.
7. NOTA! “Amica” può diventare assai calda e non
dovrà essere spostata fino a quando il fuoco non
sia completamente spento ed essa non si sia
raffreddata completamente
8. PERICOLO! Tenete bambini ed animali a distanza di
sicurezza dal barbecue, proteggetevi dal fuoco. Non
lasciate mai incustodito il barbecue.
9. Non attivate mai le fiamme. Attendete che i trucioli
siano coperti da un sottile strato di cenere
10. Per spostare le griglie e la piastra di cottura usate
soltanto la maniglia fornita.
11. Non usate mai indumenti sottili e larghi in materiale
sintetico vicino al barbecue.
IT
Importante! Si raccomanda di leggere questo manuale
prima di usare questo apparecchio.
QUANDO USATE LA VOSTRA “AMICA” PER
LA PRIMA VOLTA
Quando usate la vostra “Amica” per la prima volta vi
raccomandiamo di farla funzionare per mezz’ora prima
di utilizzarla per la preparazione di qualsiasi cibo.
ISTRUZIONI
1. Posizionate il bruciatore di ceramica sul tappetino in
dotazione. Versate 0,5 l di acqua nel bruciatore.
2. Posizionate il bruciatore interno in acciaio
inossidabile nel bruciatore di ceramica.
3. Coprite il fondo del bruciatore interno con il gel
combustibile (c.ca 250 ml) appena sotto le prese
d'aria.
4-5.Collocate la griglia di fondo e versate c.ca 300g
di trucioli Cook Chips sulla griglia. Lasciate uno
spazio sufficiente tra i trucioli in modo da facilitare
la combustione del gel.
6. Accendete il gel usando un fiammifero lungo o
un accendino. Si tratta di un gel che si attiva
13
manual Amica_BBC100826_A.indd 13
1/09/10 12:00
Importante: Il contenitore bruciatore interno è realizzato
in acciaio inox, mentre le griglie di base e di cottura sono
in acciaio al cromo.
Questo barbecook® non è adatto ad impieghi
commerciali. Usare soltanto accendifuoco a norma EN
1860-3! Gli oggetti di ceramica fatti a mano potrebbero
creparsi dopo essere stati esposti per un certo tempo a
temperature elevate. Tale fenomeno è una caratteristica
del prodotto e non è coperto dalla garanzia.
CONSIGLI UTILI E PRECAUZIONI DI
SICUREZZA
1. Per ridurre le formazioni di fumo o scintilla dal cibo:
usate la piastra di cottura fornita • Grigliate carne/
pesce magri ed usate erbe aromatiche asciutte •
Evitate anche di usare burro, olio o marinate
2. Proteggete il vostro tavolo dagli spruzzi di grasso.
3. Precauzioni particolari per le parti smaltate
(contenitore in ceramica del bruciatore e piastra di
cottura). La garanzia non è operante qualora non
prendiate le seguenti precauzioni:
• Oggetti metallici o acuminati possono danneggiare
lo smalto. Non versate mai liquidi freddi dentro/su
le parti calde in quanto ciò potrebbe danneggiare il
metallo evitate l’uso di detersivi troppo aggressivi
o di spugne ruvide o in metallo. Usate, invece, una
spazzola o una spugna in nylon. Evitate di far urtare
o di poggiare con forza il vostro barbecue contro
superfici dure in quanto ciò potrebbe danneggiare
lo smalto.
SV
Viktigt! Läs handboken innan du använder denna
anordning.
ANVÄNDA DIN AMICA FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Vi rekommenderar starkt att du låter din Amica brinna
en halv timme innan du förbereder mat första gången
du använder grillen.
ANVISNINGAR
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
1. Placera det keramiska brännarhöljet på den
medföljande bordstabletten. Häll 0,5 l vatten i höljet.
2. Placera det interna brännarhöljet i rostfritt stål i det
keramiska brännarhöljet.
3. Täck det interna brännarhöljets botten med tändgel
(ca. 250 ml) till precis under lufthålen.
4-5.Sätt bottengallret på plats och häll ungefär 300
g Cook Chips på gallret. Lämna tillräckligt med
utrymme mellan Cook Chipsen för att underlätta
antändningen av gelet.
6. Antänd gelet med en lång tändsticka eller en
tändare. Detta är ett långsamt verkande gel. Håll
tändstickan en kort tid mot gelet tills flammor syns
klart och tydligt. Bred sedan ut grillkolen igen.
7. Flammornas storlek ökar efter ett par minuter till ca.
30 cm. Tändgelet brinner ut efter ca. 20 minuter.
8. Sätt grillgallret på plats efter ungefär 30–40 minuter
efter antändningen när Cook Chipsen är täckta av ett
tunt lager grå aska. Grillen är nu klar att användas.
9. Montera inte tillagningsplattan förrän Cook Chipsen
har fått en fin vit färg, annars kommer elden att
kvävas.
10. Rengör tillagningsplattan och grillgallret regelbundet
för att hindra ansamlat fett från att börja ryka.
Dopo ogni utilizzo, lasciate che i trucioli si spengano
da soli o versate della sabbia su di essi. Non
svuotate il bruciatore interno sino a quando non si sia
completamente raffreddato. Pulite l’apparecchio dopo
ogni utilizzo. Pulite tutte le parti in acciaio inossidabile
e cromate con barbecook® All Clean. Non mettete
il bruciatore di ceramica nella lavapiatti. Conservate
sempre l’apparecchio al chiuso.
GARANZIA
Il vostro barbecook® è garantito per due anni contro i
difetti di fabbricazione. Tale garanzia è valida dalla data
di acquisto a condizione che l’apparecchio sia usato
come da istruzioni. Il vostro scontrino che riporta la data
di acquisto costituisce il vostro certificato di garanzia.
Usura, ruggine, deformazione e perdita di colore (in
particolare delle parti di acciaio inox o cromate) di
parti esposte direttamente alla fiamma sono normali
e in nessun caso potranno essere considerati difetti
di fabbricazione: è, infatti, la logica conseguenza
dell’impiego delle dette parti. A causa dello specifico
procedimento di smaltatura alcuni particolari dei bordi
potrebbero non essere perfettamente rivestiti di smalto.
Ciò non si considera un difetto di fabbricazione o
lavorazione e pertanto non è coperto da garanzia.
14
manual Amica_BBC100826_A.indd 14
1/09/10 12:00
din grill mot hårda ytor eftersom detta kan skada
emaljen.
SÄKERHET
1. Använd ej inomhus!
2. Använd aldrig Amica-grillen vid stark vind.
3. Placera alltid grillen på den medföljande silikonmattan
och på en stadig grund borta från lättantändliga
föremål och föremål som kan smälta. Silikonmattan
skyddar ditt bord från hetta och skråmor.
4. Fyll den keramiska grillskålen med 0,5 l vatten innan
den används.
5. Häll högst 300 g Cook Chips i den inre grillskålen.
Använd alltid torra barbecook® Cook Chips
(överensstämmer med RD 28/04/1993, NBN M
11-001 and EN 1860-2).
6. SE UPP! Använd aldrig alkohol eller bensin för att
tända elden eller fylla på med bränsle. Använd
endast grilltändare som överensstämmer med
EN1860-3! Häll aldrig brännbara eller liknande
vätskor över Cook Chipsen. Häll barbecook®
tändgel i det nedkylda interna brännarhöljet, under
bottengallret och under Cook Chipsen. Tillsätt inte
mera tändgel om gelet eller Cook Chipsen redan
brinner.
7. OBS! Amica-grillen kan bli väldigt het och bör inte
flyttas innan elden har släckts helt och hållet.
8. VARNING! Håll barn och sällskapsdjur utom räckhåll
från grillen och skydda dig själv från elden. Lämna
aldrig grillen obevakad.
9. Grilla aldrig över öppen eld. Vänta till Cook Chips har
täckts med ett fint lager av grå aska.
10. Använd endast det medföljande handtaget för att
flytta på gallren och hällen.
11. Bär inte tunna och löst sittande syntetiska kläder
nära grillen.
UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
Efter varje användning låter du antingen Cook Chipsen
släckas av sig själv eller så häller du sand över
dem. Töm inte det interna brännarhöljet förrän det har
kylts ner fullständigt. Rengör anordningen efter varje
användning. Rengör alla delar i rostfritt stål och krom
med barbecook® All Clean. Sätt inte det keramiska
brännarhöljet i en diskmaskin. Förvara alltid anordningen
inomhus.
GARANTI
Din barbecook® har en garanti på två år mot alla
tillverkningsfel. Garantin gäller fr.o.m. inköpsdatumet
förutsatt att produkten används enligt anvisningarna.
Ditt kvitto som anger inköpsdatumet är ditt garantibevis.
Slitage, rost, deformeringar och missfärgningar
(speciellt i delarna av rostfritt stål eller krom) i de delar
som exponeras direkt för elden är normala företeelser
och får under inga omständigheter uppfattas som
tillverkningsfel. De är det logiska resultatet av att dessa
delar används. P.g.a. den specifika emaljeringsprocessen
som används kan det hända att skarpa kanter inte alltid
har fullständigt täckts med emalj. Detta betraktas inte
som ett tillverknings- eller utförandefel och täcks därför
inte av garantin.
Viktigt: den inre grillskålen är gjord av rostfritt stål, grilloch kokgallren av kromstål.
Denna barbecook® är inte lämplig för kommersiellt
bruk. Handgjorda keramikkärl som utsätts för hög värme
kan spricka efter ett tag. Detta är naturligt för produkten
och täcks inte av garantin.
NYTTIGA TIPS OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER
1. Minska rökbildning och uppflammanden i maten:
använd den medföljande hällen • Grilla magert kött/
fisk och använd torra örter • Undvik även smör, olja
eller marinader.
2. Skydda ditt bord från fettstänk.
3. Specialåtgärder för emaljerade delar (den keramiska
grillskålen och hällen). Garantin gäller inte fel som
uppstår om du inte uppmärksammar följande:
• Metallföremål och/eller vassa föremål kan
skada emaljen. • Häll aldrig kalla vätskor i/på den
heta delen eftersom detta kan skada metallen. •
Undvik att använda rengöringsmedel som är för
starka eller skurrengöringsmedel och skursvampar
eller metallsvampar. Använd en borste eller en
nylonsvamp istället. • Undvik att knuffa eller stöta
HU
Fontos! A készülék használata előtt olvassa el a
kézikönyvet!
AZ AMICA ELSŐ HASZNÁLATA
Az Amica első használatánál erősen ajánljuk, hogy
ételkészítés előtt végezzen egy félórás kiégetést.
ÚTMUTATÓ
1. Helyezze a kerámia égésteret a mellékelt tartóra.
Öntsön 0,5 liter vizet az égéstérbe.
15
manual Amica_BBC100826_A.indd 15
1/09/10 12:00
2. Helyezze a rozsdamentes acél belső égésteret a
kerámia égéstérbe.
3. Töltse fel a belső égéstér alját a gyújtózselével
(kb. 250 ml mennyiséggel) úgy, hogy az még ne
érje el a szellőzőnyílások alsó peremét.
4-5.Helyezze el a fenékrácsot, majd szórjon kb. 300
g Cook Chips faszenet a rácsra. A gyújtózselé
begyulladásának megkönnyítése érdekében a
Cook Chips faszenet lazán terítse el.
6. A zselét hosszú gyufával vagy gyújtóval gyújtsa
meg. A zselé lassan gyullad meg: addig tartsa
a gyufát a zseléhez érintve, amíg a lángok jól
láthatóan nem égnek. Ismételten terítse szét a
faszenet.
7. Néhány perc múltán a lángok kb. 30
centiméteresre nőnek. A gyújtózselé körülbelül
20 perc alatt ég el.
8. A begyújtás után 30–40 perccel – amikor a Cook
Chips faszenet már finom szürke hamuréteg
borítja – elhelyezheti a készüléken a sütőrácsot.
Az Amica készülék ekkor használatra kész.
9. Addig, amíg a Cook Chips faszén fehéren nem
izzik, ne tegye a készülékre a sütőlapot, mert
azzal elfojthatja a tüzet.
10. A sütőlapot és a sütőrácsot rendszeresen mossa
el, mivel így megakadályozható, hogy a rásülő
zsiradék füstölni kezdjen.
7. VIGYÁZAT! Az Amica felforrósodhat, és a tűz
teljes kialvásáig és a teljes lehűlésig nem szabad
mozgatni.
8. FIGYELEM! A gyermekeket és az állatokat tartsa
biztonságos távolságban a tűztől, és önmagára is
vigyázzon! Soha ne hagyja a grillsütőt felügyelet
nélkül!
9. Soha ne süssön a lángok között! Várjon, amíg a
tüzelőn egy vékony szürke hamuréteg keletkezik!
10. Csak a gyári fogantyút használja a rácsok és a
serpenyő mozgatására!
11. Ne viseljen vékony és bő szintetikus ruhát a
grillsütő mellett!
HASZNOS TANÁCSOK ÉS
ÓVINTÉZKEDÉSEK
1. Az étel felfüstölődésének vagy megégésének
elkerülése érdekében: a gyári serpenyőt használja
• Sovány húst/halat süssön, és használjon
szárított fűszereket • Soha ne használjon vajat,
olajat vagy pácot.
2. Védje az asztalt a kifröccsenő zsírtól!
3. Különleges óvintézkedések a zománcozott
részekhez (kerámia tűztér és serpenyő). A
garancia nem érvényes akkor, ha nem veszi
figyelembe az alábbiakat:
• A fém- és/vagy hegyes tárgyak megsérthetik
a zománcot • Soha ne öntsön hideg folyadékot
a forró részekre, mert az károsíthatja a fémet! •
Ne használjon olyan tisztítószereket, melyek túl
erősek, vagy súrolószereket és súrolószivacsokat
vagy fémszivacsokat! Inkább kefét vagy műanyag
szivacsot használjon! • Kerülje a grillsütő kemény
felületekhez ütődését vagy csapódását, mivel ez
károsíthatja a zománcot.
BIZTONSÁG
1. A Barbecook®-ot nem szabad zárt térben
használni.
2. Soha ne használja az Amicát erős szélben!
3. Az Amicát mindig a mellékelt szilikon szőnyegre
és stabil alapra állítsa, távol gyúlékony és
olvadékony tárgyaktól! A szilikon szőnyeg
megvédi az asztalt a hőtől és a karcolásoktól.
4. Minden használat előtt töltse fel a kerámia
tűzteret 0,5 liter vízzel!
5. Öntsön maximum 300 gramm tüzelőt a belső
tűztérbe! Mindig Barbecook® tüzelőt (ami
megfelel az RD 28/04/1993, az NBN M 11-001
és az EN 1860-2 előírásainak) használjon!
6. FIGYELEM! A készülék begyújtására, illetve a tűz
táplálására alkoholt vagy benzint használni tilos!
Kizárólag az EN1860-3 szabványnak megfelelő
gyújtóanyagok használata megengedett! Tilos
gyúlékony vagy hasonló jellegű folyadékot a
Cook Chips faszénre önteni. A barbecook®
gyújtózselét a lehűlt belső égéstérbe, a fenékrács
és a Cook Chips faszén szintje alatti szintig kell
tölteni. Tilos a gyújtózselé hozzáadása, ha a
gyújtózselé vagy a Cook Chips faszén már ég.
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
A használatot követően minden esetben várja meg,
amíg a Cook Chips faszén magától elhamvad, vagy
öntsön a faszénre homokot. Teljes lehűléséig a belső
égéstér kiürítése tilos. A készüléket minden használat
után tisztítsa meg. A rozsdamentes acél és króm
alkatrészek tisztítását a barbecook® All Clean szerrel
végezze. A kerámia égésteret mosogatógépben
tisztítani tilos. A készüléket zárt térben kell tárolni.
16
manual Amica_BBC100826_A.indd 16
1/09/10 12:00
GARANCIA
chibritul lângă gel până ce vedeţi clar flăcările.
Apoi puteţi împrăştia din nou cărbunele.
7. După câteva minute flăcările vor creşte la aprox.
30 cm. Gelul de aprindere se va consuma după
aprox. 20 de minute.
8. La aproximativ 30-40 minute de la aprindere,
când Cook Chips sunt acoperite cu un strat fin de
cenuşă gri, puteţi monta grătarul. Aparatul Amica
este acum gata de utilizare.
9. Nu montaţi tava de copt înainte ca Cook Chips să
aibă o culoare albă frumoasă, altfel veţi înăbuşi
focul.
10. Spălaţi regulat tava de copt şi grătarul, pentru
a preveni degajarea de fum din grăsimile
acumulate.
Az Ön Barbecook® grillsütője mellé két év garancia
jár a gyártási hibákat illetően. Ez a garancia a vásárlás
napjától érvényes, feltéve hogy az előírásoknak
megfelelő a használat. Az Ön bolti nyugtája, melyen
rajta van a vásárlás dátuma, az Ön garanciajegye.
A tűznek közvetlenül kitett alkatrészek bármilyen
elhasználódása, rozsdásodása, deformálódása és
színvesztése (különösen a rozsdamentes acélból
és a krómból készült alkatrészeknél) normális, és
semmilyen körülmények között nem számít gyártási
hibának: ez használatukból logikusan következik. A
különleges zománcozási eljárásnak köszönhetően
a finom széleket nem mindig sikerül tökéletesen
befedni zománccal. Ez nem tekintendő gyártási vagy
megmunkálási hibának, így a garancia sem érvényes
rá.
Fontos: a belső tűztér rozsdamentes acélból, az alapés a sütőrács pedig krómacélból készült.
Ez a Barbecook® nem alkalmas kereskedelmi
használatra. A magas hőnek kitett kézi készítésű
kerámiák idővel elrepedhetnek. Ez a termék
velejárója, és erre nem vonatkozik a garancia.
SIGURANŢĂ
1. Grătarul Barbecook® nu poate fi folosit în spaţii
închise.
2. Nu folosiţi niciodată Amica atunci când vântul
bate puternic.
3. Plasaţi întotdeauna Amica pe salteaua siliconică
livrată cu aparatul şi pe o suprafaţă fermă,
departe de obiecte inflamabile şi obiecte care se
pot topi. Salteaua siliconică vă protejează masa
contra căldurii şi zgârierii.
4. Înainte de fiecare utilizare umpleţi cutia arzătorului
ceramic cu 0,5 litru de apă.
5. Turnaţi max. 300 g Cook Chips în cutia arzătorului
intern. Folosiţi întotdeauna Cook Chips uscate
(respectă RD 28/04/1993, NBN M 11-001 şi EN
1860-2).
6. ATENŢIE! Nu folosiţi niciodată alcool sau benzină
pentru a aprinde sau a alimenta focul. Folosiţi doar
brichete de aprindere conforme cu standardul
EN1860-3! Nu turnaţi lichide inflamabile sau
similare peste Cook Chips. Turnaţi gelul de
aprindere barbecook® în cutia arzătorului intern,
răcită, sub grătarul inferior şi sub Cook Chips. Nu
adăugaţi gel de aprindere dacă gelul sau Cook
Chips deja ard.
7. NOTĂ! Grătarul Amica poate ajunge să fie foarte
fierbinte şi nu trebuie deplasat până când focul nu
s-a stins complet şi s-a răcit complet.
8. AVERTIZARE! Ţineţi copii şi animalele la o
distanţă sigură departe de grătar, protejaţivă contra focului. Nu lăsaţi niciodată grătarul
nesupravegheat.
9. Nu gătiţi niciodată pe flăcări. Aşteptaţi ca Cook
Chips să fie acoperite cu un strat de cenuşă gri.
10. Folosiţi numai mânerul livrat cu grătarul pentru a
deplasa grătarele şi tava rotundă.
RO
Important! Înainte de a folosi acest aparat vă rugăm
să citiţi manualul.
FOLOSIREA LUI AMICA PENTRU PRIMA
DATĂ
Atunci când folosiţi pentru prima dată Amica, vă
recomandăm insistent să-l lăsaţi să ardă timp de
jumătate de oră înainte de a prepara mâncare pe el.
INSTRUCŢIUNI
1. Amplasaţi cutia arzătorului ceramic pe suportul
furnizat. Turnaţi 0,5 l de apă în cutie.
2. Amplasaţi cutia din oţel inoxidabil a arzătorului
intern în cutia arzătorului ceramic.
3. Acoperiţi partea inferioară a cutiei arzătorului
intern cu gel de aprindere (aprox. 250 ml), până
imediat sub orificiile de ventilaţie.
4-5.Amplasaţi grătarul inferior şi turnaţi aprox. 300 g
Cook Chips pe grătar. Lăsaţi suficient spaţiu între
Cook Chips pentru a facilita aprinderea gelului.
6. Aprindeţi gelul folosind un chibrit lung sau o
brichetă. Acest gel are o acţiune lentă: ţineţi puţin
17
manual Amica_BBC100826_A.indd 17
1/09/10 12:00
11. Nu purtaţi în vecinătatea grătarului îmbrăcăminte
subţire sintetică nestrânsă bine pe corp.
emailare folosit, este posibil ca marginile subţiri să
nu fie întotdeauna acoperite complet cu email. Acest
lucru nu se consideră a fi un defect de fabricaţie sau
manoperă, şi deci nu este acoperit de garanţie.
Important: cutia arzătorului intern este realizată din
oţel inoxidabil, grătarul de bază şi de gătit din oţel
cromat.
Acest produs barbecook® nu este adecvat utilizării în
scopuri comerciale. Obiectele din ceramică realizate
manual şi care sunt expuse la căldură intensă se
pot crăpa după un timp. Acest lucru este inerent
produsului şi nu este acoperit de garanţie.
INDICAŢII UTILE ŞI MĂSURI DE
PRECAUŢIUNE
1. Pentru a reduce formarea de fum sau de flăcări
mari generate de preparate: folosiţi tava rotundă
livrată cu produsul • Puneţi pe grătar carne
slabă/peşte şi folosiţi condimente uscate • De
asemenea evitaţi folosirea untului, uleiului sau a
marinatelor.
2. Protejaţi-vă masa contra grăsimii împroşcate.
3. Măsuri speciale de precauţiune pentru
componentele emailate (cutia arzătorului ceramic
şi tava rotundă). Garanţia nu vă acoperă dacă nu
veţi ţine seama de următoarele:
• Obiectele metalice şi/sau ascuţite pot deteriora
emailul • Nu turnaţi niciodată lichide reci în/pe
componentele fierbinţi deoarece se pot deteriora
• Evitaţi folosirea de detergenţi care sunt prea
tari sau a bureţilor metalici de curăţare. Folosiţi o
perie sau un burete din nylon • Evitaţi lovirea sau
baterea grătarului de suprafeţe dure deoarece se
poate deteriora emailul.
DA
Vigtigt! Læs venligst denne manual inden brug.
SÅDAN BRUGER DU DIN AMICA FOR
FØRSTE GANG
Når du første gang skal bruge din Amica, anbefaler
vi kraftigt at lade den brænde i en halv time inden
tilberedelse af mad.
INSTRUKTIONER
ÎNTREŢINERE ŞI DEPOZITARE
1. Anbring den keramiske optændingsboks på den
medfølgende dækkeserviet. Hæld 0,5 l vand i
boksen.
2. Anbring den indvendige optændingsboks i rustfrit
stål i den keramiske optændingsboks.
3. Dæk bunden af den indvendige optændingsboks
med optændingsgele (ca. 250 ml), så det når til lige
under lufthullerne.
4-5.Anbring risten i bunden og hæld ca. 300 g Cook
Chips på risten. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads
mellem de enkelte Cook Chips, så det er muligt at
tænde gelen.
6. Tænd gelen ved hjælp af en lang tændstik eller
lighter. Det er en langsomtvirkende gele: Hold
tændstikken kortvarigt mod gelen, indtil flammerne
ses tydeligt. Kullene kan dernæst spredes ud igen.
7. Efter et par minutter vil flammernes størrelse øges
til ca. 30 cm. Optændingsgelen vil være brændt ned
efter ca. 20 minutter.
8. Ca. 30 til 40 minutter efter antændelsen, når de
enkelte Cook Chips er dækket af et fint lag gråt aske,
kan du justere tilberedningsristen. Din Amica er nu
klar til brug.
9. Juster ikke bagepladen, før de enkelte Cook Chips
har en pæn, hvid farve, ellers kvæler du ilden.
După fiecare utilizare lăsaţi Cook Chips să se stingă
singure, în mod natural sau turnând nisip peste
ele. Nu goliţi cutia arzătorului intern până ce nu
s-a răcit complet. Curăţaţi produsul după fiecare
utilizare. Curăţaţi toate piesele din oţel inoxidabil
şi crom cu barbecook® All Clean. Nu puneţi cutia
arzătorului ceramic în maşina de spălat vase. Păstraţi
întotdeauna produsul în interior.
GARANŢIE
Grătarul dvs. barbecook® are o garanţie de doi
ani contra tuturor defectelor de fabricaţie. Această
garanţie începe la data achiziţionării, cu condiţia ca
el să fie utilizat în conformitate cu aceste instrucţiuni.
Bonul dvs. de cumpărare care precizează data
cumpărării este certificatul dvs. de garanţie.
Orice uzură, ruginire, deformare sau decolorare (în
special la părţile din oţel inoxidabil sau cromate) a
componentelor expuse direct la flăcări sunt normale
şi în niciun caz ele nu pot fi considerate ca defecte
de fabricaţie: ele sunt rezultatul logic al folosirii
componentelor respective. Din cauza procedeului de
18
manual Amica_BBC100826_A.indd 18
1/09/10 12:00
10. Vask bagepladen og tilberedningsristen med jævne
mellemrum for at forhindre, at det sammenklumpede
fedt begynder at ose.
SIKKERHED
1. Barbecook® kan ikke bruges indendørs.
2. Anvend aldrig din Amica, når det blæser kraftigt.
3. Anbring altid din Amica på den medfølgende
silikonemåtte, på et solidt underlag og ikke i
nærheden af brændbare genstande eller ting, der
kan smelte. Silikonemåtten beskytter dit bord mod
varme og ridser.
4. Fyld den keramiske brændekasse med 0,5 l vand
hver gang før brug.
5. Hæld maksimalt 300 g Cook Chips i den interne
brændekasse. Anvend altid tørre barbecook® Cook
Chips (i overensstemmelse med RD 28/04/1993,
NBN M 11-001 og EN 1860-2).
6. ADVARSEL! Brug aldrig alkohol eller benzin som
antændelseskilde eller for at fyre op under ilden.
Anvend kun optændingsmidler, der er i henhold til
EN1860-3! Hæld aldrig brændbare eller lignende
væsker over Cook Chips. Hæld barbecook®
optændingsgelen i den afkølede, indvendige
optændingsboks, under bunden af risten og under
de enkelte Cook Chips. Tilfør ikke optændingsgele,
hvis gelen eller dine Cook Chips allerede brænder.
7. BEMÆRK! Din Amica kan blive meget varm og bør
ikke flyttes, før ilden er fuldstændigt brændt ud, og
den er helt afkølet.
8. ADVARSEL! Børn og dyr skal holdes i sikker afstand
fra grillen, og du skal beskytte dig selv mod ilden.
Man må aldrig lade grillen være uden opsyn.
9. Man må ikke grille i flammerne. Vent, til dine Cook
Chips er dækket af et tyndt lag gråt aske.
10. Anvend kun det medfølgende håndtag til at flytte
ristene og stegepladen.
11. Man må ikke være iført tyndt og løstsiddende,
syntetisk tøj i nærheden af grillen.
• Metal og/eller skarpe genstande kan ødelægge
emaljen • Hæld aldrig kolde væsker på varme dele,
da det kan ødelægge metallet • Undgå at bruge for
stærke rengøringsmidler eller rengøringsmidler med
skurepulver samt skuresvampe eller metalsvampe.
Anvend en børste eller nylonsvamp i stedet for •
Undgå at støde grillen mod hårde overflader, da det
kan ødelægge emaljen.
VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
Efter hver brug skal du lade dine Cook Chips brænde
ud af sig selv eller hælde sand på dem. Tøm ikke
den indvendige optændingsboks, førend den er kølet
fuldstændigt af. Rengør enheden efter hver brug. Rengør
alle dele i rustfrit stål og krom med barbecook® All
Clean. Den keramiske optændingsboks må ikke komme
i opvaskemaskinen. Opbevar altid enheden indendørs.
GARANTI
Din barbecook® har en garanti på to år mod alle
produktionsdefekter. Denne garanti gælder fra købsdatoen,
såfremt apparatet anvendes i overensstemmelse med
disse instruktioner. Din kvittering med købsdato fungerer
som dit garantibevis.
Enhver slid, deformering og misfarvning (særligt ved
de forkromede dele eller delene i rustfrit stål) af
dele, der udsættes direkte for flammer, er normal
og kan under ingen omstændigheder betragtes som
produktionsdefekter: Dette er det logiske resultat af disse
anvendte dele. Grundet den særlige emaljeringsproces,
der er anvendt, er tynde kanter ikke altid fuldstændigt
dækket med emalje. Dette betragtes ikke som en
produktions- eller forarbejdningsfejl og dækkes derfor
ikke af garantien.
Vigtigt: Den interne brændekasse er lavet af rustfrit stål,
og bund- og stegeristene er lavet af forkromet stål.
Denne barbecook® er ikke egnet til kommerciel brug.
Håndlavet keramik der udsættes for høj varme kan
krakelere med tiden. Dette er en del af produktet og er
ikke dækket af garantien.
NYTTIGE TIPS OG
SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER
FI
1. Reducering af røgdannelse eller opflammen fra
mad: Anvend den medfølgende stegepande • Brug
magert kød/fisk og tørre urter på grillen • Undgå
også at bruge smør, olie eller marinade.
2. Beskyt bordet mod sprøjtende fedt.
3. Særlige forholdsregler for emaljerede dele (keramisk
brændekasse og stegepande). Garantien dækker
ikke, hvis man ikke tager følgende i betragtning:
Tärkeää! Lue
käyttöönottoa.
käyttöohjeet
huolellisesti
ennen
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
19
manual Amica_BBC100826_A.indd 19
1/09/10 12:00
Kun käytät Amicaa ensimmäistä kertaa, anna sen palaa
ainakin puoli tuntia, ennen kuin alat valmistaa ruokaa.
jäähtyneeseen sisäpoltinlaatikkoon, pohjaritilän ja
kypsennyslastujen alle. Älä lisää sytytystahnaa, jos
tahna tai Cook Chips -kypsennyslastut palavat jo.
7. HUOMAA! Amica voi kuumentua erittäin kuumaksi,
joten älä koskaan siirrä grilliä, ennen kuin tuli on
kokonaan sammunut ja grilli jäähtynyt.
8. VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikit turvallisen
matkan päässä grillistä ja suojaa itsesi tulelta. Älä
koskaan jätä grilliä vartioimatta.
9. Älä koskaan grillaa, kun tuli palaa. Odota, kunnes
Cook Chips -hiilet ovat tuhkan peitossa.
10. Käytä vain pakkauksessa mukana tulevia välineitä ja
ottimia ristikoiden ja muurinpohjapannun käsittelyyn.
11. Älä käytä ohuita ja löysiä synteettisistä materiaaleista
valmistettuja vaatteita grillin läheisyydessä.
KÄYTTÖOHJEET
1. Aseta keraaminen poltinlaatikko mukana toimitetulle
alustalle. Kaada laatikkoon 0,5 l vettä.
2. Aseta ruostumatonta terästä oleva sisäpoltinlaatikko
keraamiseen poltinlaatikkoon.
3. Peitä sisäpoltinlaatikon pohja sytytystahnalla (n.
250 ml) ilma-aukkojen alapuolelle asti.
4-5.Aseta pohjaritilä paikalleen ja kaada ritilälle n.
300g Cook Chips -kypsennyslastuja. Cook Chips
-kypsennyslastujen tulee olla riittävän väljästi, jotta
sytytystahna syttyy helposti.
6. Sytytä tahna palamaan pitkällä tulitikulla tai
sytyttimellä. Sytytystahna on hitaasti syttyvä. Pidä
tulitikkua tahnaa vasten, kunnes liekit näkyvät
selvästi. Tämän jälkeen voit levittää hiilet.
7. Muutaman minuutin kuluttua liekkien koko on
noin 30 cm. Sytytystahna palaa loppuun noin 20
minuutissa.
8. Noin 30–40 minuutin kuluttua sytyttämisestä, kun
Cook Chips -kypsennyslastut ovat peittyneet ohuen
tuhkakerroksen alle, voit kiinnittää kypsennysritilän
paikalleen. Amica on nyt käyttövalmis.
9. Aseta leivinalusta paikalleen vasta, kun Cook Chips
-kypsennyslastut ovat valkoisia, jotta tuli ei tukahdu.
10. Pese leivinalusta ja kypsennysritilä säännöllisesti
välttyäksesi kovettuneen rasvan savuamiselta.
HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ JA
TURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ
1. Välttääksesi savun ja leimahdukset, käytä vain
pakkauksessa mukana tulevaa muurinpohjapannua
• Grillaa rasvatonta lihaa tai kalaa ja käytä vain
kuivia yrttejä. • Vältä voin, öljyn tai marinadien
käyttöä.
2. Suojaa pöytäsi rasvaroiskeilta.
3. Ole erityisen varovainen käsitellessäsi emaloituja
osia (keraaminen polttokattila ja muurinpohjapannu).
Takuu ei korvaa seuraavia vahinkoja: • Metallisten
tai terävien esineiden aiheuttamat naarmut •
Kylmien nesteiden tuottamat vahingot kuumentuville
pinnoille. Kylmä neste vahingoittaa kuumia
metalliosia. • Liian voimakkaiden ja hankaavien
puhdistusaineiden tai hankaavien ja metallisten
pesusienten käytöstä aiheutuneet vahingot. Käytä
puhdistukseen harjaa tai nailonista valmistettua
pesusientä. • Vahingot, jotka ovat syntyneet kovista
kolhuista. Kolhaisu kovaa pintaa vasten vahingoittaa
emalia.
TURVAOHJEET
1. Älä käytä sisätiloissa!
2. Älä käytä Amicaa kovassa tuulessa.
3. Aseta Amica aina pakkauksessa mukana olevan
silikonimaton päälle tasaiselle alustalle. Pidä Amica
poissa helposti syttyvien ja sulavien materiaalien
lähettyviltä. Silikonimatto suojaa pöytää kuumuudelta
ja naarmuilta.
4. Kaada keraamiseen polttokattilaan 0,5 litra vettä
ennen jokaista käyttöä.
5. Kaada maksimissaan 300 g Cook Chips -hiiliä
sisäpolttokattilaan. Käytä aina kuivia barbecook®
Cook Chips -hiiliä (standardien RD 28/04/1993,
NBN M 11-001 ja EN 1860-2 mukaiset).
6. HUOMIO! Älä koskaan käytä alkoholia tai bensiiniä
sytyttämiseen tai tulen kohentamiseen. Käytä
ainoastaan sytyttimiä, jotka ovat EN1860-3standardin mukaisia! Älä koskaan kaada helposti
syttyviä nesteitä Cook Chips -kypsennyslastujen
päälle.
Kaada
barbecook ® -sytytystahna
LAITTEEN HUOLTO JA SÄILYTYS
Anna Cook Chips -kypsennyslastujen sammua
itsestään tai kaada niiden päälle hiekkaa. Älä tyhjennä
sisäpoltinlaatikkoa ennen kuin se on jäähtynyt kunnolla.
Puhdista laite joka käytön jälkeen. Puhdista kaikki
ruostumatonta terästä olevat ja kromiosat barbecook®
All Clean -puhdistusaineella. Älä pese keraamista
poltinlaatikkoa tiskikoneessa. Säilytä laitetta aina
sisätiloissa.
20
manual Amica_BBC100826_A.indd 20
1/09/10 12:00
7. Po několika minutách se velikost plamenů zvětší
přibližně na 30 cm. Zápalný gel hoří přibližně 20
minut.
8. Grilovací mřížku lze umístit přibližně po 30–40
minutách od zapálení, až bude dřevěné uhlí Cook
Chips pokryto jemnou vrstvou šedého popelu.
Potom bude gril Amica připraven k použití.
9. Neumisťujte grilovací plech dříve, než bude mít
dřevěné uhlí Cook Chips jasně bílou barvu, jinak
by se oheň udusil.
10. Čistěte grilovací plech a mřížku v pravidelných
intervalech, jinak by napečený tuk mohl vydávat
kouř.
TAKUU
Barbecook® -laitteella on kahden vuoden takuu
valmistusvirheiden varalta. Takuu on voimassa
ostopäivästä lähtien ja niin kauan, kun laitetta on käytetty
ohjeiden mukaisesti. Säilytä ostokuitti koko takuuajan.
Tulen kanssa kosketuksissa olevien osien kulumat,
ruostuminen, epämuodostumat ja värin muutokset
(erityisesti ruostumaton teräs ja kromiosat) ovat
normaaleja, eikä niitä pidetä valmistusvirheinä.
Emalointiprosessin aikana reunat eivät välttämättä ole
aina täysin emalin peitossa. Erityisen emalointiprosessin
vuoksi tätä ei myöskään lasketa valmistusvirheeksi eikä
sen vuoksi kuulu takuun piiriin. Tärkeää: sisäpolttokattila
on tehty ruostumattomasta teräksestä ja ristikot
ovat kromattua terästä. Barbecook® on rekisteröity
tuotemerkki eikä sen vuoksi sovellu kaupalliseen
käyttöön. Käsintehty keramiikka voi ajan myötä säröillä,
kun sitä kuumennetaan. Tämä on tuotteelle ominaista
eikä kuulu takuun piiriin.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Používejte pouze na otevřeném prostranství!
2. Nikdy nepoužívejte gril Amica za silného větru.
3. Umístěte vždy váš gril Amica na silikonovou
podložku položenou na pevný podklad mimo
dosah hořlavých předmětů a předmětů se
sklonem k roztavení. Silikonová podložka chrání
Váš stůl před horkem a poškrábáním.
4. Naplňte keramickou nádobu 0,5 litrem vody před
každým použitím.
5. Vsypte max. 300 g drti Cook Chips do vnitřní
nádoby. Použijte vždy pouze suchou drť
barbecook® Cook Chips (v souladu s RD
28/04/1993, NBN M 11-001 a EN 1860-2).
6. UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte k zapálení ani
podpoře hoření alkohol ani benzín. Používejte
pouze zapalovače splňující normu EN1860-3! Na
dřevěné uhlí Cook Chips nikdy nelijte hořlaviny
ani podobné tekutiny. Zápalný gel barbecook®
dávejte do vychladlé interní nádoby, pod spodní
mřížku a pod dřevěné uhlí Cook Chips. Pokud
zápalný gel nebo dřevěné uhlí Cook Chips již
hoří, nepřidávejte zápalný gel.
7. POZOR! Gril Amica může být velmi horký a
nemělo by se s ním pohybovat, dokud oheň zcela
nevyhasnul a gril zcela nevychladl.
8. UPOZORNĚNÍ! Děti a zvířata musí být v
bezpečné vzdálenosti od grilu, chraňte se před
ohněm. Nikdy nenechte gril bez dozoru.
9. Nikdy negrilujte v plamenech. Vyčkejte, až je
drť Cook Chips pokryta jemnou vrstvou šedého
popela.
10. K manipulaci s grilovací mřížkou a plechem
používejte pouze dodanou rukojeť.
11. Nenoste tenké a přiléhavé syntetické oblečení v
blízkosti grilu.
CS
Důležité! Čtěte, prosím, tento návod dříve, než
začnete gril používat.
PRVNÍ POUŽITÍ VAŠEHO GRILU AMICA
Použijete-li Váš gril Amica poprvé, důrazně
doporučujeme, abyste jej vypálili aspoň po dobu půl
hodiny před přípravou jakéhokoliv jídla.
INSTRUKCE
1. Umístěte keramickou základní nádobu na
přiloženou podložku. Nalijte 0,5 l vody do nádoby.
2. Umístěte nerezovou interní nádobu do keramické
základní nádoby.
3. Pokryjte spodní část interní nádoby zápalným
gelem (přibl. 250 ml) těsně pod otvory větrání.
4–5. Umístěte spodní část mřížky a nasypte přibl.
300 g dřevěného uhlí Cook Chips na mřížku.
Pro ulehčení zapálení gelu nechte mezi kousky
dřevěného uhlí Cook Chips volný prostor.
6. Zapalte gel dlouhou sirkou nebo zapalovačem.
Tento gel má pomalou charakteristiku zapálení;
držte sirku u gelu tak dlouho, dokud neuvidíte
jasný plamen. Dřevěné uhlí lze potom opět
přihrnout.
21
manual Amica_BBC100826_A.indd 21
1/09/10 12:00
Toto barbecook® není vhodné pro
používání. Ručně vyrobená keramika
déletrvajícím působení vysoké teploty
Na praskání ručně vyrobené keramiky
nevztahuje.
UŽITEČNÉ TIPY A BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ
1. K omezení vzniku kouře nebo vzplanutí jídla:
používejte dodaný grilovací plech • Grilujte libové
maso/ryby a používejte suché koření • Také se
vyvarujte používání másla, oleje nebo marinád.
2. Chraňte svůj stůl před stříkajícím tukem.
3. Buďte zvlášť opatrní na smaltované části
(keramická nádoba a grilovací plech). Záruka se
nevztahuje na vady, jejichž příčinou mohou být
následující skutečnosti:
• Kovové nebo ostré předměty mohou poškodit
smalt • Nikdy nelijte studené kapaliny do/na horké
části, protože se může poškodit kov • Nepoužívejte
rozpouštědla, která jsou příliš silná nebo
abrasivní čistící prostředky a hrubé nebo kovové
houbičky. Místo toho používejte nylonové kartáče
nebo nylonové houbičky • Nenarážejte nebo
neklepejte svým grilem o tvrdé povrchy, protože
se tím může poškodit smalt.
EL
Σημαντικό! Διαβάστε τις οδηγίες
χρησιμοποιήσετε την παρούσα συσκευή.
πριν
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ AMICA ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Όταν χρησιμοποιείτε την Amica σας για πρώτη
φορά, σας συμβουλεύουμε να την αφήσετε να
κάψει για μισή ώρα πριν από την προετοιμασία
του φαγητού.
ΟΔΗΓΙΕΣ
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Po každém použití nechte dřevěné uhlí Cook Chips
samovolně vyhasnout nebo na něj vysypte písek.
Nevyprazdňujte interní nádobu dříve, než úplně
vychladne. Čistěte zařízení po každém použití.
Všechny nerezové a chromované části čistěte
pomocí barbecook® All Clean. Nedávejte keramickou
základní nádobu do myčky nádobí. Zařízení skladujte
uvnitř.
ZÁRUKA
Vaše barbecook® má dvouletou záruku na všechny
výrobní vady. Tato záruka platí ode dne koupě za
předpokladu, že přístroj je používán v souladu s tímto
návodem. Váš doklad o koupi s datem nákupu je
Vaším záručním listem.
Jakékoliv opotřebení, koroze, deformace a ztráta
barvy (zejména u nerezových nebo chromových
částí), částí přímo vystavených plamenům
jsou normální a za žádných okolností nemohou
být pokládány za výrobní vady: toto je logickým
důsledkem používání těchto částí. Kvůli specifickým
postupům při smaltování nemohou být vždy ostré
hrany zcela pokryty smaltem. Toto se nepokládá
za výrobní nebo řemeslnou vadu a tudíž se na toto
záruka nevztahuje.
Důležité: vnitřní nádoba je vyrobena z nerezové oceli,
základní a grilovací mřížky jsou z chromové oceli.
22
manual Amica_BBC100826_A.indd 22
komerční
může při
prasknout.
se záruka
1. Τοποθετήστε το κεραμικό δοχείο καύσης στο
σουπλά που παρέχεται. Γεμίστε το με μισό
λίτρο νερό.
2. Τοποθετήστε το εσωτερικό ατσάλινο δοχείο
καύσης μέσα στο κεραμικό δοχείο καύσης.
3. Καλύψτε τον πυθμένα του εσωτερικού
δοχείου καύσης με τζελ ανάφλεξης (250 ml
περίπου), χωρίς να υπερβείτε τις οπές αέρα.
4-5.Τοποθετήστε την κάτω σχάρα και βάλτε
περίπου 300 g Cook Chips πάνω στη σχάρα.
Αφήστε επαρκή χώρο μεταξύ των Cook Chips
για να διευκολύνετε το άναμμα του τζελ.
6. Ανάψτε το τζελ με ένα μακρύ σπίρτο ή
αναπτήρα. Πρόκειται για ένα βραδύκαυστο
τζελ: κρατήστε για λίγο το σπίρτο πάνω στο
τζελ μέχρι να δείτε φλόγες. Στη συνέχεια
μπορείτε να απλώσετε πάλι τα κάρβουνα.
7. Μετά από δύο λεπτά περίπου το ύψος των
φλογών θα αυξηθεί σε περίπου 30 εκ. Το τζελ
ανάφλεξης καίγεται σε 20 λεπτά περίπου.
8. Περίπου 30 με 40 λεπτά μετά το άναμμα,
όταν τα Cook Chips έχουν καλυφθεί με ένα
λεπτό στρώμα από γκρίζα στάχτη, μπορείτε
να τοποθετήσετε την σχάρα. Το Amica είναι
τώρα έτοιμο για χρήση.
9. Μην τοποθετείτε την πλάκα ψησίματος πριν
τα Cook Chips αποκτήσουν ένα ωραίο λευκό
χρώμα, διαφορετικά θα πνίξετε τη φωτιά.
10. Πλένετε την πλάκα ψησίματος και τη σχάρα
σε τακτά διαστήματα για να αποφύγετε
τη δημιουργία καπνού λόγω συμπαγών
υπολειμμάτων λίπους στη σχάρα.
1/09/10 12:00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
πλάκα ψησίματος που παρέχεται • Ψήνετε
άπαχο κρέας/ ψάρι και χρησιμοποιείτε ξηρά
μυρωδικά • Επίσης, αποφύγετε τη χρήση
βουτύρου, λαδιού ή μαρινάτας.
2. Προστατεύστε το τραπέζι σας από
πιτσιλίσματα λίπους.
3. Ειδικές προφυλάξεις για τα επισμαλτωμένα
τμήματα (κεραμικό κουτί καύσεως και πλάκα
ψησίματος). Η εγγύηση δε σας καλύπτει στην
περίπτωση που δε λάβετε υπόψη σας τα εξής:
• Τα μεταλλικά ή και αιχμηρά αντικείμενα
ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο σμάλτο
• Μη ρίχνετε ποτέ κρύα υγρά μέσα/ επάνω
στο θερμό τμήμα καθώς αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο μέταλλο • Αποφύγετε
τη χρήση απορρυπαντικών που είναι πολύ
ισχυρά ή τα διαβρωτικά απορρυπαντικά και
τα διαβρωτικά σφουγγαράκια ή μεταλλικά
σφουγγαράκια. Χρησιμοποιείτε βούρτσα
ή νάιλον σφουγγαράκι • Προστατεύστε
την ψησταριά από χτυπήματα σε σκληρές
επιφάνειες καθώς αυτά προκαλούν ζημιές
στο σμάλτο.
1. Να μη χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς
χώρος!
2. Μη χρησιμοποιείτε την Amica όταν φυσά
δυνατός άνεμος.
3. Τοποθετείτε πάντοτε την Amica στο χαλάκι
σιλικόνης που παρέχεται και σε σταθερή
βάση, μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και
αντικείμενα τα οποία λιώνουν. Το χαλάκι
σιλικόνης προστατεύει το τραπέζι σας από τη
θερμότητα και τα γδαρσίματα.
4. Γεμίστε το κεραμικό κουτί καύσεως με 0,5
λίτρο νερό πριν από τη χρήση.
5. Ρίξτε έως 300 g Cook Chips στο εσωτερικό
κουτί καύσεως. Χρησιμοποιείτε πάντοτε ξηρά
barbecook® Cook Chips (σε συμμόρφωση με
τα πρότυπα RD 28/04/1993, NBN M 11-001 και
EN 1860-2).
6. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
οινόπνευμα ή πετρέλαιο για το άναμμα ή την
αναζωπύρωση της φωτιάς. Χρησιμοποιείτε
μόνο προσάναμμα που είναι σε συμμόρφωση
με το πρότυπο EN1860-3! Ποτέ μη χύνετε
εύφλεκτα ή παρόμοια υγρά πάνω στα Cook
Chips. Ρίξτε το τζελ ανάφλεξης barbecook®
σε κρύο εσωτερικό δοχείο καύσης, κάτω από
τη σχάρα και κάτω από τα Cook Chips. Μην
προσθέτετε τζελ ανάφλεξης εάν το τζελ ή τα
Cook Chips καίγονται ήδη.
7. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η Amica θερμαίνεται πολύ και
δε θα πρέπει να τη μετακινείτε πριν σβήσει
εντελώς η φωτιά και έχει κρυώσει εντελώς.
8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διατηρείτε τα παιδιά και
τα ζώα σε απόσταση ασφαλείας από την
ψησταριά, προστατευθείτε από τη φωτιά.
Μην αφήνετε ποτέ αφύλακτη την ψησταριά.
9. Μη ψήνετε ποτέ στις φλόγες. Περιμένετε
μέχρι τα Cook Chips να καλυφθούν από μια
λεπτή στρώση γκρίζα τέφρας.
10. Χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή που παρέχεται
για τη μεταφορά των σχαρών και της πλάκας
ψησίματος.
11. Μη φοράτε λεπτά και φαρδιά συνθετικά
ενδύματα όταν βρίσκεστε κοντά στην
ψησταριά.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μετά από κάθε χρήση, αφήστε τα Cook Chips
να σβήσουν μόνα τους ή καλύψτε τα με άμμο.
Μην αδειάζετε το εσωτερικό δοχείο καύσης πριν
κρυώσει εντελώς. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά
από κάθε χρήση. Καθαρίζετε όλα τα τμήματα από
ανοξείδωτο ατσάλι και χρώμιο με barbecook®
All Clean. Μην τοποθετείτε το κεραμικό δοχείο
καύσης στο πλυντήριο πιάτων Αποθηκεύετε τη
συσκευή σε εσωτερικό χώρο.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η ψησταριά barbecook® συνοδεύεται από
διετή εγγύηση έναντι κάθε ελαττώματος
στην κατασκευή. Η εγγύηση αυτή ισχύει από
την ημερομηνία αγοράς εφόσον η συσκευή
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες. Η απόδειξη της ταμειακής μηχανής στην
οποία υπάρχει η ημερομηνία αγοράς αποτελεί το
πιστοποιητικό εγγύησης.
Κάθε φθορά, σκουριά, παραμόρφωση και
ξεθώριασμα (στα εξαρτήματα από ανοξείδωτο
ατσάλι και χρώμιο ιδιαίτερα) ή τα εξαρτήματα
που είναι άμεσα εκτεθειμένα στις φλόγες
είναι φυσιολογικά και σε καμία περίπτωση δε
θεωρούνται ελαττώματα στην κατασκευή:
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Για τη μείωση της δημιουργίας καπνού ή
φλογών από το φαγητό: χρησιμοποιείτε την
23
manual Amica_BBC100826_A.indd 23
1/09/10 12:00
πρόκειται για το λογικό αποτέλεσμα της χρήσης
αυτών των εξαρτημάτων Λόγω της ειδικής
διαδικασίας επισμάλτωσης που χρησιμοποιείται,
οι λεπτές άκρες ενδέχεται να μην είναι εντελώς
καλυμμένες με σμάλτο. Αυτό δε θεωρείται
ελάττωμα στην κατασκευή ή στην εργασία και
επομένως δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Σημαντικό: το εσωτερικό κουτί καύσεως είναι
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και οι
σχάρες ψησίματος από χρωμιούχο χάλυβα.
Αυτή η ψησταριά barbecook® δεν είναι κατάλληλη
για εμπορική χρήση. Τα χειροποίητα κεραμικά
που εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται
να ραγίσουν κάποια στιγμή. Πρόκειται για
ιδιότητα του προϊόντος και δεν καλύπτεται από
την εγγύηση.
10. Vask tilberedingsplaten og risten jevnlig for å
forhindre at fettkaker gir fra seg røyk.
SIKKERHET
1. Grillen ma kun brukes utendors.
2. Ikke bruk Amica’en ved sterk vind.
3. Plasser alltid Amica’en på tilhørende silikonmatte og
på stabilt underlag borte fra brannfarlige objekter og
objekter som kan smelte. Silikonmatten beskytter
bordet fra varme og riper.
4. Fyll keramikkbrenneren med 0,5 liter vann før bruk.
5. Tøm maksimum 300 gr. Cook Chips i den innvendige
brenneren. Bruk alltid barbecook® Cook Chips
(imøtekommer RD 28/04/1993, NBN M 11-001 og
EN 1860-2).
6. FORSIKTIG! Bruk aldri alkohol eller bensin for å
antenne eller sette fart på ilden. Bruk kun
opptenningslightere som samsvarer med EN18603! Hell aldri brennbare væsker eller lignende over
Cook Chips. Hell barbecook® antenningsgelé opp
i den nedkjølte innvendige brennerboksen under
bunnristen og under Cook Chips-en. Ikke tilsett
antenningsgelé dersom geléen eller Cook Chips
allerede brenner.
7. MERK! Amica’en kan bli veldig varm og må ikke
flyttes før varmen er slukket og Amica’en er avkjølt.
8. ADVARSEL! Hold barn og dyr på betryggende
avstand fra grillen. Beskytt deg selv fra varmen. La
aldri grillen stå uten tilsyn.
9. Grill aldri på flammene. Vent til Cook Chips er dekket
med et fint lag av grå aske.
10. Bruk kun det medleverte verktøyet for å flytte
ristene og grillplaten.
11. Bruk ikke tynne og løstsittende syntetiske klær nær
grillen.
NO
Viktig! Les brukerveiledningen før bruk av apparatet.
FØRSTE GANGS BRUK
Ved første gangs bruk av Amica anbefaler vi på det
sterkeste å la den brenne i en halv time før tilbereding
av mat.
VEILEDNING
1. Plasser den keramiske brennerboksen på den
tildelte matteplassen. Hell 0,5 l vann opp i boksen.
2. Plasser den innvendige rustfrie stålboksbrenneren i
den keramiske brennerboksen.
3. Dekk bunnen av den indre brennerboksen med
branngelé (omtrent 250 ml) til akkurat under
luftehullene.
4-5.Plasser bunnristen og hell omtrent 300 g Cook
Chips på risten. La det være tilstrekkelig rom
mellom Cook Chips-en for å muliggjøre antenning
av geléen.
6. Antenn geléen med å bruke en lang fyrstikk eller
lighter. Dette er en langsomtvirkende gelé: hold
fyrstikken kort mot geléen til du ser tydelige flammer.
Du kan så spre ut trekullet igjen.
7. Etter noen minutter vil flammehøyden øke til omtrent
30 cm. Antenningsgeléen brenner opp etter omtrent
20 minutter.
8. Omtrent 30 til 40 minutter etter antenning, når Cook
Chips-en er dekket med et fint lag av grå aske, kan
du sette på risten. Din Amica nå klar til bruk.
9. Ikke monter tilberedningsplaten før Cook Chips-en
har en pen hvit farge, ellers vil du kvele ilden.
NYTTIGE TIPS OG
SIKKERHETSFORHOLDSREGLER
1. Bruk den medsendte grillplaten for å redusere
røykdannelse og oppflamming fra maten • Grill
magert kjøtt/fisk og bruk tørkede urter • Bruk ikke
smør, oljer eller marinader.
2. Beskytt bordet mot fettsprut.
3. Spesiell forsiktighet for emaljerte deler
(keramikkbrenneren og grillplaten). Garantien
gjelder ikke om du ikke tar følgende ad notam:
• Metall og/eller skarpe objekter kan ødelegge
emaljen • Tøm aldri kald væske i/på de varme
delene da det kan ødelegge metallet • Unngå bruk
av for sterke vaskemidler, skuremidler, skrubbsvamp
24
manual Amica_BBC100826_A.indd 24
1/09/10 12:00
eller metallskrubb. Bruk i stedet en børste eller
nylonsvamp • Unngå å støte eller banke grillen mot
harde overflater, da dette vil ødelegge emaljen.
1. Asetage keraamiline põletianum kaasasolevale
alusele. Valage anumasse 0,5 l vett.
2. Asetage roostevabast terasest sisemine põletianum
keraamilisse põletianumasse.
3. Katke sisemise põletianuma põhi kuni õhuavadeni
põlemisgeeliga (umbes 250 ml).
4-5.Asetage kohale põhjarest ja valage sellele umbes
300 g süsi (Cook Chips). Jätke süte vahele piisavalt
ruumi, et geel saaks paremini põleda.
6. Süüdake geel pika tiku või süüteli abil. Tegemist on
aeglaselt toimiva geeliga: hoidke tikku lühidalt geeli
vastas, kuni näete selgelt leeke. Seejärel võite söed
uuesti laiali laotada.
7. Paari minuti pärast suurenevad leegid umbes 30
cm-ni. Põlemisgeel põleb ära umbes 20 minuti järel.
8. Umbes 30 kuni 40 minutit pärast süütamist, kui
söed on kaetud halli tuha õhukese kihiga, võite
paigaldada küpsetusresti. Teie Amica on nüüd
kasutusvalmis.
9. Ärge paigaldage küpsetusplaati enne, kui söed
on saavutanud ilusa valge värvi; vastasel korral
lämmatate tule.
10. Peske küpsetusplaati ja küpsetusresti regulaarselt,
et vältida paakunud rasva suitsema hakkamist.
VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING
La Cook Chips-ene slukke av seg selv eller hell sand
over dem etter hver gangs bruk. Den innvendige
brennerboksen må ikke tømmes før den er fullstendig
avkjølt. Rengjør apparatet hver gang etter bruk. Rengjør
alle deler av rustfritt stål og krom med barbecook®
All Clean. Legg ikke keramikkbrennerboksen i
oppvaskmaskinen. Oppbevar alltid apparatet innendørs.
GARANTI
barbecook® har to års garanti mot produksjonsfeil.
Garantien gjelder fra kjøpsdato såfremt den er brukt
i henhold til disse instruksjonene. Kvitteringen med
kjøpsdato er ditt garantibevis.
All slitasje, rust, deformasjon og misfarging (spesielt
deler av rustfritt stål og kromstål) av deler direkte
eksponert for ild er normalt og kan ikke under noen
omstendighet ses på som en produksjonsfeil: Det er en
normal konsekvens av bruk av delene. Skarpe kanter
kan på grunn av spesiell emaljeringsprosess, ikke alltid
være dekket av emalje. Dette kan ikke ses på som en
produksjons- eller fremstillingsfeil og er derfor ikke
dekket av garantien.
Viktig: Den indre brenneren er tilvirket av rustfritt stål,
bunnrist og grillrist av kromstål. barbecook® er ikke
egnet for kommersielt bruk. Håndlaget keramikk som
utsettes for høy temperatur kan knitre etter en tid. Dette
er naturlig for produktet og dekkes ikke av garantien.
OHUTUS
1. barbecook®-i ei tohi kasutada siseruumides.
2. Ärge kasutage Amica-seadet tuulises kohas.
3. Alati paigutage Amica-seade komplekti kuuluvale
silikoonmatile ja kindlale aluspinnale, eemale
kergsüttivatest ja sulavatest esemetest. Silikoonmatid
kaitsevad lauda kuumuse ja kriimustuste eest.
4. Enne kasutamist täitke põletikamber 0,5 l veega.
5. Puistake maksimaalselt 300 g laaste sisemisse
põletikambrisse. Alati kasutage kuivi barbecook®
laaste (vastavad standarditele RD 28/04/1993, NBN
M 11-001 ja EN 1860-2).
6. ETTEVAATUST! Ärge kasutage kunagi tule
süütamiseks ega elavdamiseks alkoholi ega
bensiini. Kasutage ainult standardile EN1860-31
vastavaid süüteleid! Ärge valage sütele kunagi
süttivaid või muid sarnaseid vedelikke. Valage
barbecook®-i süütegeel mahajahtunud sisemisse
põletianumasse, alumise resti ja süte alla. Ärge
lisage süütegeeli, kui geel või söed juba põlevad.
7. MÄRKUS! Amica-seade võib muutuda väga
kuumaks ja seda ei tohi teisaldada enne, kui tuli
on täielikult kustunud ja seade on täielikult maha
jahtunud.
8. HOIATUS! Hoidke barbecue-ahi lastest ja loomadest
ohutus kauguses, kaitske end tule eest. Ärge jätke
barbecue-ahju kunagi järelevalveta.
ET
Oluline! Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend
läbi.
AMICA-SEADME ESMAKORDNE
KASUTAMINE
Amica-seadme esmakordsel kasutamisel on äärmiselt
soovitatav lasta seadmel enne toiduvalmistamist poole
tunni jooksul põleda.
JUHISED
25
manual Amica_BBC100826_A.indd 25
1/09/10 12:00
9. Ärge grillige kunagi otse leekides. Oodake, kuni
laastud on kaetud õhukese halli tuhakihiga.
10. Võrede ja küpsetusplaatide teisaldamiseks kasutage
ainult seadmega kaasnenud käepidet.
11. Ärge kandke barbecue-ahju lähedal viibides õhukest
ja vabalt langevat sünteetilist riietust.
emailiga kaetud. See ei ole valmistamise ega materjali
viga, mistõttu nimetatud defektidele garantii ei laiene.
Oluline! Sisemine põletikamber on valmistatud
roostevabast terasest, alusvõre ja küpsetusplaadid on
kroomterasest. Barbecook® ei ole ette nähtud äriliseks
kasutamiseks. Käsitsi valmistatud keraamika võib aja
jooksul suure kuumuse tagajärjel puruneda. See on
tootele omane ega pole garantiiga kaetud.
KASULIKUD NÄPUNÄITED JA HOIATUSED
PL
1. Vältimaks suitsu tekkimist ja leegi lahvatamist toidult:
kasutage seadmega kaasnenud küpsetusplaati•
Grillige õhukesi liha-/kalalõike ja kasutage kuivi ürte
• Vältige või, õli ja marinaadide kasutamist.
2. Kaitske oma lauda rasvapritsmete eest.
3. Kaitske seadme emaileeritud osi (keraamiline
põletikamber ja küpsetusplaat) Seadme garantii
kaotab kehtivuse, kui te ei arvesta järgmist:
• Metallist ja/või teravad esemed võivad emaili
kahjustada • Kunagi ärge valage külmi vedelikke
kuumadele osadele, et vältida metalli kahjustamist
• Hoiduge intensiivsete puhastusvahendite ning
küürimiskäsnade ja traatkäsnade kasutamisest.
Selle asemel kasutage nailonkäsna • Kaitske
barbecue-ahju kõvade esemete löökide ees, et
hoiduda emaili kahjustamisest.
Ważne! Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi
przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
UŻYCIE AMICI ZA PIERWSZYM RAZEM
Przy użyciu Amici po raz pierwszy, zalecamy by grill
był rozpalony przez pół godziny przed przygotowaniem
jakiegokolwiek jedzenia.
INSTRUKCJA
1. Umieścić emaliowaną skrzynię palnika na
dołączonej podkładce. Nalać 0,5 l wody do skrzyni.
2. Umieścić wewnętrzną skrzynię palnika ze stali
nierdzewnej w emaliowanej skrzyni palnika.
3. Posmarować spód wewnętrznej skrzyni palnika
żelem do rozpalania (około 250 ml) do poziomu
tuż poniżej otworów powietrznych.
4-5.Umocować dolny ruszt oraz rozsypać około 300
g chipsów z węgla drzewnego Cook Chips na
ruszcie. Pozostawić dostatecznie dużo miejsca
pomiędzy chipsami z węgla drzewnego, aby
ułatwić rozpalenie żelu.
6. Podpalić żel za pomocą długiej zapałki lub
zapalniczki. Jest to żel o powolnym reagowaniu:
Należy trzymać zapałkę w żelu do momentu,
gdy ukażą się płomienie. Teraz można ponownie
rozsypać węgiel drzewny.
7. Po paru minutach rozmiar płomieni wzrośnie do
około 30 cm. Żel do rozpalania wypali się po około
20 minutach.
8. Po około 30-40 minutach od chwili rozpalenia,
gdy chipsy z węgla drzewnego Cook Chips pokryte
zostaną drobną warstwą szarego popiołu, można
zamocować ruszt. Po wykonaniu tej czynności
grill Amica będzie gotowy do użycia.
9. Nie należy mocować płyty do pieczenia dopóki
chipsy z węgla drzewnego Cook Chips nie osiągną
białego koloru. W przeciwnym razie ogień zostanie
zduszony.
HOOLDUS JA SÄILITAMINE
Pärast iga kasutamist laske sütel ise kustuda või
puistake neile liiva. Ärge tühjendage sisemist
põletianumat enne, kui see on täielikult maha jahtunud.
Puhastage seade pärast iga kasutamist. Puhastage
roostevabast terasest ja kroomist osad barbecook®-i
puhastusvahendiga All Clean. Ärge asetage keraamilist
põletianumat nõudepesumasinasse. Hoiustage seadet
alati sisetingimustes.
GARANTII
Teie barbecook®-seade on kaetud kaheaastase
garantiiga tootmisvigade vastu. See garantii hakkab
kehtima alates ostukuupäevast, kui seadet kasutatakse
siintoodud juhiste kohaselt. Garantii tunnistatakse
kehtivaks ostukuupäevaga varustatud kviitungi
esitamisel.
Leekidega otseselt kokkupuutuvate osade kulumine,
rooste, deformeerumine ja värvikaotus (eriti roostevabast
terasest ja kroomitud osade puhul) on normaalne ja
seda ei saa mitte mingil juhul käsitleda tootmisdefektina,
sest see on seadme kasutamisega kaasnev loogiline
asjade käik. Tulenevalt emailimisprotsessi spetsiifikast
on võimalik, et teravad servad ei ole alati täielikult
manual Amica_BBC100826_A.indd 26
26
1/09/10 12:00
10. Należy myć ruszt oraz płytę do pieczenia regularnie,
aby zapobiec sytuacji, w której zaschnięty tłuszcz
będzie powodował pojawienie się dymu.
1. Aby ograniczyć tworzenie się dymu czy zapalenia
się jedzenia: należy używać dołączonej płyty •
Należy piec chude mięso/ryby i używać suchych
ziół • Należy także unikać użycia masła, oleju czy
margaryny.
3. Należy zabezpieczyć stół przed pryskającym
tłuszczem.
2. Specjalne środki dla części emaliowanych (misy
ceramicznej i płyty). Gwarancja jest nieważna
w przypadku nie przestrzegania następujących
wskazówek:
• Metalowe i/lub ostre przedmioty mogą uszkodzić
emalię • Nie należy nigdy polewać gorących części
zimnymi płynami gdyż może to uszkodzić metal
• Należy unikać użycia zbyt silnych detergentów
czyszczących, jak też zmywaków szorujących czy
metalowych szczotek. • Należy używać szczotki
czy nylonowej gąbki • Należy unikać uderzeń i
obicia grilla o twarde powierzchnie gdyż uszkodzi
to emalię.
BEZPIECZEŃSTWO
1. Grill Barbecook® nie może być używany w domu.
2. Nigdy nie należy używać Amici przy silnym
wietrze.
3. Należy zawsze umieszczać Amicę na dołączonej
macie silikonowej i na równej powierzchni, z dala
od łatwopalnych przedmiotów oraz przedmiotów,
które mogłyby się stopić. Mata silikonowa
zabezpieczy stół przed gorącem i zadrapaniami.
4. Należy napełnić misę ceramiczną 0,5l wody przed
każdym użyciem.
5. Wsyp maks. 300g podpałki Cook Chips do misy
wewnętrznej. Należy zawsze używać suchej
podpałki barbecook® Cook Chips (posiada
zgodność z RD 28/04/1993, NBN M 11-001 and
EN 1860-2)
6. UWAGA! Nigdy nie należy korzystać z alkoholu
ani benzyny w celu wzniecenia lub podtrzymania
ognia. Należy korzystać jedynie z zapalniczek
zgodnych z normą EN1860-3! Nigdy nie wolno
nalewać łatwopalnych lub podobnych płynów na
chipsy z węgla drzewnego Cook Chips. Należy nalać
żel do rozpalania barbecook® do wystudzonej,
wewnętrznej skrzynki palnika poniżej dolnego
rusztu oraz chipsów z węgla drzewnego Cook
Chips. Nie należy dodawać żelu do rozpalania, jeśli
żel lub chipsy z węgla drzewnego Cook Chips już
się palą.
7. UWAGA! Amica potrafi się mocno nagrzać i
nie należy jej przenosić przed całkowitym
wygaśnięciem ognia oraz jej całkowitym
ostygnięciem.
8. UWAGA! Dzieci i zwierzęta powinny przebywać
w bezpiecznej odległości od grilla, należy
zabezpieczyć się przed ogniem. Nie należy nigdy
pozostawiać grilla bez dozoru.
9. Nie należy nigdy piec w płomieniach. Należy
zaczekać aż podpałka Cook Chips pokryje się
cienką warstwą popiołu.
10. Należy jedynie używać dołączonych uchwytów do
przesuwania rusztów czy płyty.
11. Nie należy nosić cienkich i zwiewnych ubrań z
materiałów syntetycznych w pobliżu grilla.
UTRZYMANIE I PRZECHOWYWANIE
Po każdym użyciu należy pozwolić na samoczynne
wygaśnięcie chipsów z węgla drzewnego lub zasypać
je piaskiem. Nie należy opróżniać wewnętrznej
skrzynki palnika dopóki nie zostanie ona całkowicie
wystudzona. Należy wyczyścić wszystkie przyrządy
po każdym ich użyciu. Należy wyczyścić wszystkie
części ze stali nierdzewnej oraz części chromowe za
pomocą preparatu barbecook® All Clean. Nie wolno
wkładać emaliowanej skrzynki palnika do zmywarki.
Należy zawsze przechowywać wszystkie przyrządy w
pomieszczeniu.
GWARANCJA
Grill barbecook® posiada dwuletnią gwarancję od
wszelkich usterek produkcyjnych. Gwarancja jest
ważna od dnia zakupu pod warunkiem, że grill jest
używany zgodnie z tą instrukcją. Paragon kasowy
określający datę zakupu jest certyfikatem gwarancji.
Wszelkie zużycie, rdzewienie, odkształcenia czy zmiana
koloru (w szczególności części ze stali nierdzewnej
czy części chromowanych) elementów bezpośrednio
wystawionych na działanie płomieni są rzeczą normalną
i pod żadnym względem nie mogą zostać uznane
za usterkę produkcyjną: jest to logiczne następstwo
używania tych elementów. Z powodu wykorzystania
szczególnego procesu emaliowania, cienkie brzegi
mogą nie być dokładnie pokryte emalią. Nie jest to
WSKAZÓWKI I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
27
manual Amica_BBC100826_A.indd 27
1/09/10 12:00
от сива пепел, можете да монтирате
скарата за готвене. Барбекюто Amica
сега е готово за използване.
9. Не поставяйте плочата за печене преди
въглищата да добият хубав бял цвят,
иначе ще загасите огъня.
10.Измивайте плочата и скарата на редовни
интервали, за да предпазите натрупване
на мазнина и пушек при изгарянето й.
uznane za usterkę produkcyjną czy rzemieślniczą i tym
samym nie jest objęte gwarancją.
Istotna informacja: misa wewnętrzna jest wykonana
ze stali nierdzewnej, ruszt węglowy oraz ruszt do
pieczenia ze stali chromowanej. Barbecook® nie
jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Ręcznie
wykonana ceramika, która zostanie wystawiona
na działanie wysokiej temperatury może z czasem
popękać. Jest to standardowa cecha produktu, której
nie obejmuje gwarancja.
БЕЗОПАСНОСТ
BG
1. Барбекюто може да се използва само на
открито.
2. Никога не използвайте Amica, когато има
силни ветрове.
3. Винаги
поставяйте
Amica
върху
предоставената силиконова подложка
и върху твърда основа, далече от
запалими предмети и такива склонни
към топене. Силиконовата подложка
защитава масата Ви от топлината и от
надраскване.
4. Преди всяка употреба напълнете
керамичната кутия за горене с 0,5 l вода.
5. Излейте max. 300 g стърготини за
готвене във вътрешната кутия за горене.
Винаги използвайте сухи barbecook®
стърготини за готвене (да отговарят на
RD 28/04/1993, NBN M 11-001 и EN 18602).
6.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Никога
не
използвайте алкохол или бензин
за разпалване или поддържане на
огъня. Използвайте само запалки,
които отговарят на EN1860-3! Никога
не изливайте запалими или подобни
течности върху въглищата Cook Chips.
Налейте разпалващ гел barbecook® в
охладената вътрешна горивна кутия,
под долната решетка и под въглищата
Cook Chips. Не добавяйте допълнителни
възпламенители,
ако
готварските
въглища вече горят.
7. ЗАБЕЛЕЖКА! Уредът Amica може да се
нагорещи много и не трябва да се мести
докато огънят не е напълно угаснал и
уреда не се е охладил съвсем.
8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дръжте децата
и животните на безопасно разстояние
от барбекюто, предпазвайте себе си от
огъня. Никога не оставяйте барбекюто
без надзор.
Важно! Моля прочетете ръководството
преди да използвате този уред.
УПОТРЕБА НА ВАШАТА AMICA ЗА
ПЪРВИ ПЪТ
Когато използвате Вашата Amica за първи
път, горещо Ви препоръчваме да я оставите
да гори в продължение на половин час
преди да приготвяте някаква храна.
ИНСТРУКЦИИ
1. Поставете керамичната горивна кутия
на предоставената подложка. Налейте
0,5 l вода в кутията.
2. Поставете вътрешната горивна кутия
от неръждаема стомана в керамичната
горивна кутия.
3. Покрийте дъното на вътрешната горивна
кутия с разпалващ гел (прибл. 250 ml) до
точно под въздушните отвори.
4-5. Поставете долната скара и сложете
приблизително 300 g дървени въглища
(Cook Chips) върху скарата. Оставете
достатъчно място между Cook Chips, за
да улесните запалването на гела.
6. Запалете гела с помощта на дълъг кибрит
или запалка. Това е бавно действащ гел:
Задръжте кибрита за кратко срещу гела,
докато видите ясно пламъци. След това
разпръснете въглищата отново.
7. След няколко минути големината на
пламъците ще се увеличи до прибл. 30
cm. Разпалващият гел ще изгори след
прибл. 20 минути.
8. Около 30 до 40 минути след запалването,
когато Cook Chips се покрият с фин слой
28
manual Amica_BBC100826_A.indd 28
1/09/10 12:00
ГАРАНЦИЯ
9. Никога не печете на пламъците.
Изчакайте докато стърготините за
готвене се покрият с фин слой от сива
пепел.
10.Използвайте само предоставената
дръжка да местите скарите и тигана за
печене.
11.Не носете тънки и свободни синтетични
дрехи, когато сте близо до барбекюто.
Вашият barbecook® Ви се предоставя с
две години гаранция за производствени
дефекти. Тази гаранция се прилага от датата
на закупуване, при условие че се използва в
съответствие с тези инструкции. Вашата
квитанция, на която е записана датата на
закупуване, е Вашата гаранционна карта.
Всяко износване, образуване на ръжда,
деформация или обезцветяване (особено
на неръждаемите или хромирани части), на
части директно изложени на въздействие
от пламъци, са нормални и при никакви
обстоятелства няма да се считат за
производствени дефекти: това е логичният
резултат от използването на тези части.
Поради използваният специфичен процес
на емайлиране, острите ръбове може не
винаги да са покрити изцяло с емайл. Това
не се счита за производствен или дефект на
изработка, и следователно не се покрива от
гаранцията.
Важно: вътрешната кутия за горене е
изработена от неръждаема стомана,
основната и скарата за готвене са от
хромирана стомана.
Този barbecook® не е подходящ за търговска
употреба. Ръчно изработените керамични
съдове, подложени на висока температура,
след време може да се напукат. Това е
характерно за продукта и не се покрива от
гаранцията.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
1. За да намалите образуването на пушек
или внезапно пламване на храната:
използвайте предоставения тиган •
Печете крехко месо/риба и използвайте
сухи подправки • Избягвайте също
използването на масло, олио или
марината.
2. Защитете масата си от изпръскване с
мазнина.
3. Вземете специални предпазни мерки
за емайлираните части (керамичната
кутия за горене и тигана). Гаранцията
не е валидна ако не вземете предвид
следното:
• Метал и/или остри предмети могат да
повредят емайла • Никога не изливайте
студени течности в/върху горещи части,
тъй като това може да повреди метала •
Избягвайте да използвате препарати за
измиване, които са много силни или гъби
за изтъркване, или метални гъби. Вместо
това използвайте четка или найлонова
гъба • Избягвайте да блъскате или
да удряте Вашето барбекю в твърди
повърхности, тъй като ще повредите
емайла.
ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
След всяка употреба, оставяйте въглените
да изгаснат сами или сипете пясък върху тях.
Не изпразвайте вътрешната горивна кутия,
докато не изстине напълно. Почиствайте
уреда след всяка употреба. Почиствайте
всички части от неръждаема стомана и
хром с barbecook® All Clean. Не слагайте
керамичната горивна кутия в миялната
машина. Винаги съхранявайте уреда на
закрито.
29
manual Amica_BBC100826_A.indd 29
1/09/10 12:00
HR
Važno! Prije korištenja ovog uređaja pročitajte upute.
6.
PRVO KORIŠTENJE ROŠTILJA AMICA
Preporučujemo vam da prilikom prve upotrebe roštilj
Amica ostavite pola sata da gori prije nego što počnete
pripremati hranu na njemu.
7.
UPUTE
8.
1. Postavite keramičku posudu plamenika na priloženi
podlagač. Ulijte 0,5 l vode u posudu.
2. Stavite unutarnju posudu plamenika od plemenitog
čelika u keramičku posudu plamenika.
3. Pokrijte dno unutarnje kutije plamenika gelom za
potpaljivanje (oko 250 ml) odmah ispod otvora za
zrak.
4-5.Stavite donju rešetku i uspijte oko 300 g briketa na
rešetku. Ostavite dovoljno prostora između briketa
kako biste mogli zapaliti gel.
6. Šibicom ili upaljačem zapalite gel. Gel se sporo
zapaljuje: držite šibicu iznad gela dok ne ugledate
plamen. Potom možete raširiti ugljen.
7. Nakon nekoliko minuta visina plamena bit će oko 30
cm. Gel za potpaljivanje će izgorjeti nakon otprilike
20 minuta.
8. 30 do 40 minuta nakon paljenja, kada briketi ugljena
budu pokriveni tankim slojem sivog pepela, možete
postaviti rešetku za pečenje. Amica je spremna za
uporabu.
9. Ne stavljajte ploču za pečenje prije nego što briketi
ugljena poprime lijepu bijelu boju, jer ćete inače
ugušiti vatru.
10. Redovito čistite ploču za pečenje i rešetku kako se
zakorjela mast ne bi zadimila.
9.
10.
11.
odlukama RD 28/04/1993, NBN M 11-001 i EN
1860- 2).
OPREZ! Ne koristite alkohol ili petrolej za paljenje
ili raspirivanje vatre. Koristite samo upaljače koji
su usklađeni s normom EN1860-3! Ne izlijevajte
zapaljive ili slične tekućine po briketima. Ulijte gel
za potpaljivanje barbecook® u ohlađenu unutarnju
posudu plamenika, ispod donje rešetke i ispod
briketa. Ne dodajte gel za potpaljivanje ako gel ili
briketi već gore.
NAPOMENA! Roštilj Amica može se jako zagrijati i
ne biste ga trebali premještati dok se vatra posve ne
ugasi i dok se posve ne ohladi.
UPOZORENJE! Držite djecu i životinje na sigurnoj
udaljenosti od roštilja i zaštitite se od vatre. Nikad
ne ostavljajte roštilj bez nadzora.
Nikad ne pecite hranu na plamenu. Pričekajte da
Cook Chips prekrije tanki sloj sivog pepela.
Rešetke i grijaću ploču nosite samo za priložene
ručke.
Ne nosite tanku i široku sintetičku odjeću u blizini
roštilja.
KORISNI SAVJETI I MJERE OPREZA
1. Da biste smanjili stvaranje dima ili vatre iz hrane:
koristite priloženu grijaču ploču • Pecite nemasno
meso / ribu i koristite suho začinsko bilje •
Izbjegavajte upotrebu maslaca, ulja i marinada
2. Zaštitite stol od masti koja prska.
3. Posebne mjere opreza za emajlirane dijelove
(keramička posuda grijača i grijač ploče). Jamstvo
ne vrijedi ako ne uzmete u obzir da:
• Metalni i/ili oštri objekti mogu oštetiti emajl • Nikad
ne polijevajte hladne tekućine u/na vruće dijelove
jer biste tako mogli oštetiti metal • Izbjegavajte
korištenje prejakih deterdženata ili deterdženata za
ribanje te spužvica za ribanje ili metalnih spužvica.
Umjesto toga koristite četku ili plastičnu spužvicu •
Izbjegavajte udaranje roštiljem o tvrde površine jer
biste tako mogli oštetiti emajl.
SIGURNOST
1. Roštilj možete koristiti samo vani.
2. Nikad ne koristite roštilj Amica kada puše jak vjetar.
3. Roštilj Amica obavezno stavite na priloženi silikonski
podmetač na čvrstoj podlozi podalje od zapaljivih i
topljivih objekata. Silikonski podmetač štiti stol od
topline i ogrebotina.
4. Prije svake upotrebe ulijte 0,5 l vode u keramičku
posudu grijača.
5. Uspite najviše 300 g ugljena Cook Chips u
unutrašnju posudicu grijača. Uvijek koristite suhi
ugljen barbecook® Cook Chips (usklađen je s
ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE
Nakon svake uporabe ostavite brikete da se sami ugase
ili ih pospite pijeskom. Ne istresajte unutarnju posudu
plamenika dok se potpuno ne ohladi. Očistite uređaj
nakon svake uporabe. Dijelove od plemenitog čelika i
kroma očistite sredstvom barbecook® All Clean. Ne
stavljajte keramičku posudu plamenika u perilicu suđa.
Uređaj uvijek držite na otvorenom.
30
manual Amica_BBC100826_A.indd 30
1/09/10 12:00
8. Mriežku na pečenie je možné umiestniť
približne po 30 – 40 minútach od zapálenia,
až bude drevené uhlie Cook Chips pokryté
jemnou vrstvou sivého popola. Potom bude
gril Amica pripravený na použitie.
9. Neumiestňujte plech na pečenie predtým,
ako bude mať drevené uhlie Cook Chips
jasne bielu farbu, inak by sa oheň udusil.
10.Umývajte plech a mriežku na pečenie v
pravidelných intervaloch, inak by napečený
tuk mohol vydávať dym.
JAMSTVO
barbecook® ima dvogodišnje jamstvo koje obuhvaća
sve kvarove nastale zbog pogrešaka u proizvodnji.
Jamstvo počinje vrijediti od datuma kupnje, pod uvjetom
da se uređaj koristi u skladu s ovim uputama. Potvrda
jamstva je račun s navedenim datumom kupnje.
Habanje, hrđa, izobličenje i promjena boje (posebice
na dijelovima od nehrđajućeg čelika ili kromiranim
dijelovima) dijelova izloženih plamenu uobičajene su
pojeve i ni pod kojim se uvjetima ne mogu smatrati
pogreškom u proizvodnji jer su logična posljedica
korištenja tih dijelova. Zbog posebnog postupka
emajliranja svi tanki rubovi možda nisu posve prekriveni
emajlom. To se ne smatra pogreškom u proizvodnji ili
izradi te zato nije obuhvaćeno jamstvom.
Važno: unutrašnja posudica grijača načinjena je od
nehrđajućeg čelika, a donja rešetka i rešetka za pečenje
od kromiranog čelika.
Ovaj roštilj barbecook® nije prikladan za komercijalnu
upotrebu. Ručno izrađeni keramički predmeti mogu
nakon duljeg vremena puknuti u blizini velike topline. To
je svojstvo keramike i nije obuhvaćeno jamstvom.
BEZPEČNOSŤ
1. Používajte iba na otvorenom priestranstve!
2. Výrobok nikdy nepoužívajte pri silnom vetre.
3. Výrobok vždy položte na dodanú silikónovú
podložku na pevný podklad, mimo dosahu
horľavých predmetov a predmetov, ktoré by
sa mohli vplyvom tepla roztaviť. Silikónová
podložka chráni váš stôl pred teplom
a poškodením.
4. Pred každým použitím naplňte keramickú
nádobu horáka 0,5l vody.
5. Do vnútornej nádoby horáka nasypte
maximálne 300g triesok. Vždy používajte
suché triesky barbecook®, spĺňajúce normy
RD 28/04/1993, NBN M 11-001 a EN 18602.
6. UPOZORNENIE! Na zapálenie ani ako
podporu horenia nepoužívajte alkohol ani
benzín. Používajte iba zapaľovače splňujúce
normu EN1860-3! Na drevené uhlie Cook
Chips nikdy nelejte horľaviny ani podobné
tekutiny. Zápalný gél barbecook® dávajte
do studenej internej skrinky s horákmi, pod
spodnú mriežku a pod drevené uhlie Cook
Chips. Ak zápalný gél alebo drevené uhlie
Cook Chips už horí, nepridávajte zápalný
gel.
7. UPOZORNENIE! Gril Amica sa môže
veľmi rozpáliť a nemalo by sa s ním hýbať,
kým oheň celkom nezhasne a gril celkom
nevychladne.
8. POZOR! Deti a zvieratá by sa mali zdržiavať
v bezpečnej vzdialenosti od miesta
grilovania. Chráňte sa pred ohňom. Nikdy
nenechávajte gril opustený bez dozoru.
9. Nikdy negrilujte, kým ešte horí plameň.
Počkajte, kým sa triesky pokryjú jemnou
vrstvou sivého popola.
10.Na manipuláciu s roštom, mriežkou či
platničkami používajte iba dodanú rúčku.
SK
Keď idete gril Amica použiť prvýkrát, odporúčame
ponechať ho pred prípravou jedla hriať pol
hodiny.
INŠTRUKCIE
1. Umiestnite keramickú skrinku s horákmi na
priloženú podložku. Nalejte 0,5 l vody do
skrinky.
2. Umiestnite nehrdzavejúcu internú skrinku s
horákmi do keramickej skrinky s horákmi.
3. Pokryte spodnú časť internej skrinky s
horákmi zápalným gélom (pribl. 250 ml)
tesne pod otvormi vetrania.
4–5. Umiestnite spodnú časť mriežky a nasypte
pribl. 300 g dreveného uhlia Cook Chips
na mriežku. Na uľahčenie zapálenia gélu
nechajte medzi kúskami dreveného uhlia
Cook Chips dostatok miesta.
6. Zapáľte gél dlhou zápalkou alebo
zapaľovačom. Tento gél má pomalú
charakteristiku zapálenia: držte zápalku pri
géle tak dlho, až neuvidíte jasný plameň.
Drevené uhlie možno potom znova rozhrnúť.
7. Po niekoľkých minútach sa veľkosť
plameňov zvýši na približne 30 cm. Zápalný
gél horí približne 20 minút.
31
manual Amica_BBC100826_A.indd 31
1/09/10 12:00
11.V blízkosti miesta grilovania nenoste tenký
a voľný odev zo syntetického materiálu.
bežné javy a v žiadnom prípade sa nepovažujú za
výrobné chyby: ide o bežné následky používania
tohto výrobku. Následkom špeciálneho procesu
glazúrovania/smaltovania nemusia byť jemné
hrany vždy celkom pokryté glazúrou/smaltom.
Nepovažuje sa to za výrobnú chybu, a preto sa
na tento jav nevzťahuje ani záruka.
Dôležité: vnútorná nádoba horáka je vyrobená
z nerezovej ocele, základný spodný a varný rošt
z pochrómovanej ocele.
Zariadenie barbecook® nie je vhodné na
komerčné použitie. Ručne vyrobená keramika
môže pri dlhšom pôsobení vysokej teploty
prasknúť. Na praskanie ručne vyrobenej
keramiky sa záruka nevzťahuje.
UŽITOČNÉ RADY A BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
1. Ako eliminovať dymenie alebo vzplanutie
grilovaného jedla: používajte dodané rošty
• Grilujte chudé mäso/ryby a používajte
sušené bylinky • Pokiaľ je to možné,
nepoužívajte maslo, olej ani marinády.
2. Dávajte si pozor, aby ste si neznečistili stôl
od mastnoty.
3. Ak nebudete dodržiavať nasledovné pokyny,
môžete stratiť záruku na výrobok:
• Kovové a/alebo ostré predmety môžu
poškodiť glazúru/smalt • Nikdy nelejte
studené tekutiny na/do horúcich častí,
môže dôjsť k ich poškodeniu • Na čistenie
nepoužívajte príliš silné/agresívne saponáty
alebo čistiace prostriedky s drsnými
mechanickými účinkami. Na umývanie
používajte kefku alebo špongiu • Ražeň
s grilovaným jedlom neoklepávajte o tvrdé
povrchy, môže to poškodiť glazúru/smalt.
SL
Pomembno! Pred uporabo naprave preberite navodila.
PRVA UPORABA NAPRAVE AMICA
Pri prvi uporabi naprave Amica priporočamo, da jo
pustite prižgano pol ure preden začnete s pripravo hrane.
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE
NAVODILA
Po každom použití nechajte drevené uhlie
Cook Chips samovoľne vyhasnúť alebo naň
vysypte piesok. Nevyprázdňujte internú skrinku
s horákmi skôr, kým úplne nevychladne.
Čistite zariadenie po každom použití. Všetky
nehrdzavejúce a chrómované časti čistite
prípravkom barbecook® All Clean. Nedávajte
keramickú skrinku s horákmi do umývačky
riadu. Zariadenie skladujte vnútri.
1. Keramični gorilnik namestite na predvideno mesto.
Nalijte 0,5 l vode v gorilnik.
2. Notranji gorilnik iz nerjavnega jekla namestite v
keramični gorilnik.
3. Dno notranjega gorilnik premažite z gorilnim gelom
za žar (pribl. 250 ml). Gel naj sega tik pod odprtine
za dovod zraka.
4-5.Namestite spodnjo rešetko in nanjo položite pribl.
300 g vžigalnih briketov. Med vžigalnimi briketi
pustite dovolj prostora za vžig in gorenje gela.
6. Z dolgo vžigalico ali vžigalnikom prižgite gel. Ta gel
se aktivira počasi. Vžigalico držite za krajši čas ob
gelu, dokler plameni niso jasno vidni. Nato lahko
znova razprostrete oglje.
7. Po nekaj minutah se velikost plamenov poveča na
pribl. 30 cm. Gorilni gel zgori po pribl. 20 minutah.
8. Približno 30 do 40 minut po vžigu, ko so vžigalni
briketi prekriti s tanko plastjo sivih saj, lahko
namestite rešetke za peko. Vaš Amica je zdaj
pripravljen za uporabo.
9. Preden vžigalni briketi ne dosežejo lepe bele
barve, ne nameščajte pladnja za peko, saj boste v
nasprotnem primeru zadušili ogenj.
ZÁRUKA
Na gril barbecook® sa vzťahuje dvojročná záruka
na všetky výrobné chyby. Táto záruka platí odo
dňa zakúpenia výrobku za predpokladu, že
výrobok, na ktorý sa táto záruka vzťahuje, sa
používa v súlade s týmito inštrukciami. Záruku si
nemožno uplatniť bez platného pokladničného
dokladu s uvedeným dátumom zakúpenia.
Akékoľvek opotrebovanie, hrdza, deformácie
a zmena farby (obzvlášť v prípade príslušenstva
z nerezovej ocele a chrómu) na príslušenstve,
ktoré je priamo vystavované plameňom, sú
32
manual Amica_BBC100826_A.indd 32
1/09/10 12:00
10. Pladenj za peko in rešetko za peko redno pomivajte
ter tako preprečite nastanek dima zaradi zapečene
maščobe.
VARNOST
1. To napravo je dovoljeno uporabljati le na prostem.
2. Nikoli ne uporabljajte naprave Amica ob močnem
vetru.
3. Vedno postavite napravo Amica na silikonski
podstavek, ki je priložen v paketu, ter na trdno
osnovo, stran od vnetljivih objektov ter objektov, ki
se lahko stopijo. Silikonski podstavek varuje vašo
mizo pred vročino in poškodbami.
4. Napolnite keramični gorilnik z 0,5 l vode pred vsako
uporabo.
5. Nadevajte največ 300 g briketov v notranji gorilnik.
Vedno uporabite suhe barbecook® brikete (v skladu
z RD 28/04/1993, NBN M 11-001 in EN 1860-2).
6. POZOR! Za prižiganje ali vzdrževanje ognja ne
smete uporabljati alkohola ali bencina. Uporabljajte
samo vžigalnike, ki ustrezajo standardu EN1860-3!
Na vžigalne brikete ne smete zlivati vnetljivih oz.
gorljivih tekočin. Gorilni gel barbecook® zlijte v
ohlajen notranji gorilnik, pod spodnjo rešetko in
pod vžigalne brikete. Ne dodajajte gorilnega gela, če
vžigalni briketi ali gel že gorijo.
7. ZAPOMNITE SI! Naprava Amica lahko postane
zelo vroča, zato je ni varno premikati, dokler
ogenj popolnoma ne ugasne in dokler se naprava
popolnoma ne ohladi.
8. OPOZORILO! Otroci in živali naj se ne nahajajo v
bližini žara, zavarujte sebe pred ognjem. Nikoli ne
pustite žara brez nadzora.
9. Nikoli ne pecite na ognju. Počakajte, dokler briketi
niso prekriti s tanko plastjo sivega pepela.
10. Uporabite samo priloženo ročico za premikanje
rešetk in ponvice.
11. Ne nosite tankih in ohlapnih sintetičnih oblačil v
bližini žara.
• Kovinski in/ali ostri predmeti lahko poškodujejo
emajl • Nikoli ne nalijte hladne tekočine v/na
vroče dele, saj lahko to poškoduje kovino •
Izogibajte se uporabi detergentov, ki so premočni
ali čistilnim detergentom in gobam ali kovinskim
gobam Namesto tega uporabite krtačo ali najlonsko
gobo • Izogibajte se trdim površinam, saj bodo
poškodovala emajl.
VZDRŽEVANJE IN SHRAMBA
Po končani uporabi pustite, da vžigalni briketi samostojno
ugasnejo ali jih posujte s peskom. Notranjega gorilnika
ne smete izprazniti, dokler se popolnoma ne ohladi. Po
vsaki uporabi žar očistite. Vse dele iz nerjavnega jekla
in kromirane dele očistite s čistilom barbecook® All
Clean. Keramičnega gorilnika ne smete postaviti v stroj
za pomivanje posode. Žar vedno shranjujte v notranjih
prostorih.
GARANCIJA
Vaša naprava barbecook® ima dve leti garancije za vse
proizvodne napake. Garancija velja od dneva nakupa,
pod pogojem, da se naprava uporablja v skladu s temi
navodili. Vaš račun, ki vsebuje datum nakupa, je vaša
garancija.
Vsaka obraba, deformacija in izguba barve (še posebej
delov iz nerjavečega jekla ali kromirani deli) delov, ki
so neposredno izpostavljeni ognju je normalna in se ne
smatra kot proizvodna napaka. To je logična posledica
uporabe teh delov. Zaradi uporabe posebnega procesa
emajliranja, skrajne konice mogoče ne bodo popolnoma
prekrite z emajlom. To ni proizvodna napaka ali strokovna
napaka, zato garancija tega ne pokriva.
Pomembno! Notranji gorilnik je iz nerjavečega jekla,
osnovna in kuhalne rešetke so iz kromiranega jekla.
Naprava barbecook® ni primerna za splošno uporabo.
Ročno izdelana keramika, ki je izpostavljena visoki
vročini lahko po določenem času začne pokati. To je
inherentna lastnost izdelka in tega garancija ne pokriva.
KORISTNA NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI
1. Za zmanjšanje dima ali plamenov iz hrane: Uporabite
priloženo ročico • Pecite pusto meso/ribe in
uporabite suha zelišča • Prav tako se izogibajte
uporabi masla, olja ali marinad.
2. Zaščitite svojo mizo pred brizgajočo maščobo.
3. Posebni varnostni ukrepi za emajlirane dele
(keramični gorilnik in ročica). Garancija ne pokriva
neupoštevanja sledečega:
LV
Svarīgi! Lūdzu, pirms ierīces lietošanas izlasiet
rokasgrāmatu.
33
manual Amica_BBC100826_A.indd 33
1/09/10 12:00
AMICA LIETOŠANA PIRMO REIZI
4. Pirms katras lietošanas reizes piepildiet
keramisko degkameru ar 0,5 l ūdens.
5. Iekšējā degkamerā maksimāli ievietojiet
300 g kurināmā. Vienmēr lietojiet sauso
barbecook® kurināmo (saskaņā ar RD
28/04/1993, NBN M 11-001 un EN 1860-2).
6. UZMANĪBU! Aizdedzināšanai vai uguns
pastiprināšanai nelietojiet alkoholu vai
benzīnu. Izmantojiet tikai degļus, kas
atbilst EN1860-3. Nekādā gadījumā
nelejiet uz oglēm viegli uzliesmojošus vai
tamlīdzīgus šķidrumus. Lejiet “barbecook®”
aizdedzināšanas želeju atdzesētā iekšējā
karsēšanas kamerā, zem apakšējā režģa un
zem oglēm. Nepapildiniet aizdedzināšanas
želeju, ja želeja vai ogles jau deg.
7. PIEZĪME! Amica var kļūt ļoti karsta, un to
nedrīkst pārvietot, kamēr uguns nav pilnībā
nodzisusi un ierīce nav pilnībā atdzesēta.
8. BRĪDINĀJUMS! Turiet bērnus un dzīvniekus
drošā attālumā no bārbekjū, sargājiet sevi
no uguns. Nekad neatstājiet bārbekjū bez
uzraudzības.
9. Nekad necepiet liesmās. Pagaidiet, kamēr
kurināmais pārklājas ar plānu pelēku pelnu
kārtiņu.
10. Lai pārvietotu režģus un pannu, izmantojiet
tikai komplektā ietverto rokturi.
11. Bārbekjū tuvumā nekad nevalkājiet plānu un
plīvojošu sintētisku apģērbu.
Lietojot Amica pirmo reizi, mēs stingri iesakām
pirms ēdiena gatavošanas atļaut tam degt
pusstundu.
NORĀDĪJUMI
1. Uzlieciet keramisko karsēšanas kameru uz
komplektācijā iekļautās pamatnes. Ielejiet
kamerā 0,5 l ūdens.
2. Ievietojiet keramiskajā karsēšanas kamerā
nerūsējošā tērauda iekšējo karsēšanas
kameru.
3. Noklājiet iekšējās karsēšanas kameras
apakšu ar aizdedzināšanas želeju (aptuveni
250 ml) gandrīz līdz gaisa atverēm.
4.–5. Uzlieciet apakšējo režģi un uzberiet uz
režģa aptuveni 300 g ogļu. Atstājiet starp
oglēm pietiekami daudz vietas, lai ļautu
aizdegties želejai.
6. Aizdedziniet želeju, izmantojot garu
sērkociņu vai šķiltavas. Želeja ir ar lēnu
iedarbību – turiet sērkociņu pie želejas kādu
laiku, līdz skaidri ir redzamas liesmas. Pēc
tam atkal var uzbērt kokogles.
7. Pēc dažām minūtēm liesmas palielināsies
līdz aptuveni 30 cm. Aizdedzināšanas želeja
būs izdegusi pēc aptuveni 20 minūtēm.
8. Aptuveni
30–40
minūtes
pēc
aizdedzināšanas, kad ogles ir pārklātas ar
plānu, pelēku pelnu slāni, var piestiprināt
cepšanas režģi. Tagad iekārta “Amica” ir
gatava lietošanai.
9. Neierīkojiet cepšanas pannu, pirms ogles
nav kļuvušas patīkamā baltā krāsā, citādi
noslāpēsiet uguni.
10.Lai neļautu piecepušos tauku dūmošanu,
regulāri mazgājiet cepšanas pannu un
cepšanas režģi.
NODERĪGI PADOMI UN DROŠĪBAS
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
DROŠĪBA
1. Ierīci “Barbecook®” nedrīkst izmantot telpās.
2. Nekad nelietojiet Amica stipra vēja laikā.
3. Vienmēr novietojiet Amica uz komplektā
ietvertā silikona paklāja un uz cietas
pamatnes attālāk no viegli uzliesmojošiem
un kūstošiem objektiem. Silikona paklājs
pasargās jūsu galdu no karstuma un
skrāpējumiem.
34
manual Amica_BBC100826_A.indd 34
1. Lai samazinātu dūmu veidošanos vai
uzliesmojumus no ēdiena, izmantojiet
komplektā ietverto pannu • Uz grila cepiet
liesu gaļu/zivis un izmantojiet sausās
garšvielas • Izvairieties arī no sviesta, eļļas
un marinādes lietošanas.
2. Aizsargājiet savu galdu no tauku šļakatām.
3. Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot
emaljētus
piederumus
(keramiskā
degkamera un panna). Garantija nav spēkā,
ja jūs neņemat vērā turpmāk minēto: •
Metāls un/vai asi priekšmeti var sabojāt
emalju • Nekad nelejiet aukstu šķidrumu
uz sakarsētām detaļām vai to iekšienē,
jo tas var sabojāt metālu • Izvairieties
lietot mazgāšanas līdzekļus vai ķīmiskos
mazgāšanas līdzekļus un tīrīšanas sūkli
vai metāla sūkli • Tā vietā lietojiet suku vai
neilona sūkli • Nekratiet un nesitiet bārbekjū
1/09/10 12:00
INSTRUKCIJOS
pret cietām virsmām, jo tas var sabojāt
emalju.
1. Ant komplekte esančio kilimėlio padėkite
keraminę degiklio dėžutę. Į dėžutę įpilkite 0,5
l vandens.
2. Į keraminę degiklio dėžutę įdėkite vidinę
nerūdijančio plieno degiklio dėžutę.
3. Vidinės degiklio dėžutės dugną iki pat
apatinių oro kiaurymių padenkite uždegimo
žele (maždaug 250 ml).
4-5. Uždėkite apatinį tinklelį ir užpilkite maždaug
300 g degimo granulių. Kad želę būtų
lengviau uždegti, tarp degimo granulių
palikite pakankamą tarpą.
6. Pasinaudodami ilgu degtuku arba žiebtuvėliu,
uždekite želę. Tai lėtai veikianti želė: degtuką
šiek tiek, kol pamatysite aiškias liepsnas,
palaikykite prie želės. Dabar galite paskleisti
medžio anglis.
7. Po kelių minučių liepsna pakils maždaug į 30
cm aukštį. Uždegimo želė sudegs maždaug
per 20 minučių.
8. Praėjus maždaug 30–40 minučių po
uždegimo, kai degimo granulės pasidengia
plonu pilkų pelenų sluoksniu, galite uždėti
kepimo tinklelį. Dabar jūsų „Amica“ paruošta
naudoti.
9. Kepimo lėkštės neuždėkite tol, kol degimo
granulės neįgauna gražios baltos spalvos,
nes užslopinsite ugnį.
10.Kad prikepę riebalai nepradėtų rūkti,
kepimo plokštę ir kepimo tinklelį reguliariai
nuplaukite.
APKOPE UN UZGLABĀŠANA
Pēc katras lietošanas reizes ļaujiet oglēm izdzist
pašām vai uzberiet tām smiltis. Neiztukšojiet
iekšējo karsēšanas kameru, pirms tā nav
atdzisusi pilnībā. Iztīriet iekārtu pēc katras
lietošanas reizes. Notīriet visas nerūsējošā
tērauda un hroma detaļas, izmantojot līdzekli
“barbecook® All Clean”. Nemazgājiet keramisko
karsēšanas kameru trauku mazgājamajā
mašīnā. Vienmēr glabājiet šo iekārtu telpās.
GARANTIJA
Jūsu barbecook® ir divu gadu garantija pret
visiem ražošanas defektiem. Šī garantija ir
spēkā no iegādes datuma, norādot, ka tā tiek
izmantota saskaņā ar norādījumiem. Jūsu kases
aparāta čeks, kurā ir norādīts iegādes datums,
ir garantijas apliecinājums. To daļu, kas tiek
pakļautas atklātai liesmai, jebkāds nolietojums,
rūsējums, deformācija un nobalēšana (it īpaši,
nerūsējoša tērauda vai hroma detaļām) ir ierasta
parādība, un tā nav uzskatāma par ražošanas
defektu: šis ir detaļu lietošanas pamatots
gala rezultāts. Īpašas emaljēšanas procesa
piemērošanas rezultātā detaļu smalkās maliņas
ne vienmēr var būt pilnībā noklātas ar emalju.
Šis nav uzskatāms par ražošanas vai apdares
defektu, un garantija to nesedz.
Svarīgi: iekšējā degkamera ir izgatavota no
nerūsējoša tērauda, pamata režģis un cepšanas
režģis - no hromēta tērauda.
Šis barbecook® nav paredzēts komerciālai
lietošanai. Ar rokām darinātie keramikas trauki
liela karstuma ietekmē ar laiku var ieplaisāt.
Tā ir izstrādājuma īpatnība un uz to neattiecas
garantija.
SAUGUMAS
LT
Svarbu!
Prieš
naudodamiesi
perskaitykite vartotojo vadovą.
prietaisu
„AMICA” NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
Jei savo „AMICA” naudojate pirmąjį kartą, mes
rekomenduojame prieš gaminant maistą ją pusę
valandos pakaitinti.
35
manual Amica_BBC100826_A.indd 35
1. „Barbecook® negalima naudoti patalpose.
2. Niekuomet nenaudokite „Amica“ jei vėjas
labai stiprus.
3. „Amica“ visuomet statykite ant pateikiamo
silikoninio kilimėlio ant tvirto pagrindo,
atokiau nuo nedegių objektų ir daiktų, kurie
gali išsilydyti. Silikono kilimėlis apsaugo jūsų
stalą nuo karščio ir įbrėžimų.
4. Prieš kiekvieną naudojimą į keraminę degimo
kamerą įpilkite 0,5 l vandens.
5. Daugiausiai naudokite 300 g anglių.
Visuomet naudokite sausas „barbecook®“
anglis (atitinka RD 28/04/1993, NBN M
11-001 ir EN 1860-2).
6. ATSARGIAI! Ugniai uždegti ar jai padidinti
niekuomet nenaudokite alkoholio ar benzino.
Naudokite tik EN1860-3 reikalavimus
1/09/10 12:00
plieno ir chromuotas detales valykite barbecook®
priemone „All Clean”. Keraminės degiklio
dėžutės neplaukite indaplovėje. Įtaisą laikykite
patalpoje.
atitinkančius uždegiklius! Ant degimo
granulių niekuomet nepilkite degių ar panašių
skysčių. Barbecook® uždegimo želę pilkite į
atvėsusią vidinę degiklio dėžutę po apatiniu
tinkleliu ir po degimo granulėmis. Jeigu
degimo granulės jau dega, uždegimo želės
nebepilkite.
7. PASTABA! „Amica“ gali labai smarkiai įkaisti,
ją pernešti galima tik tuomet, kai ugnis
visiškai užges o kepsninė atšals.
8. PERSPĖJIMAS! Vaikai ir gyvūnai nuo
kepsninės turi laikytis atokiau, saugotis
ugnies. Niekuomet nepalikite kepsninės be
priežiūros.
9. Niekuomet nekepkite ugnyje. Palaukite,
kol anglys pasidengs plonu pilkų pelenų
sluoksniu.
10.Grotelėms ir skardai pernešti naudokite tik
pateikiamas rankenas.
11. Būdami prie kepsninės nedėvėkite laisvų ar
sintetinių drabužių.
GARANTIJA
Jūsų „barbecook®“ pateikiama su dviejų metų
garantija prieš visus gamybinius defektus.
Garantija taikoma nuo pirkimo datos, jei yra
laikomasi visų šių nurodymų. Jūsų kasos
čekis, kuriame nurodyta pirkimo data, yra jūsų
garantijos sertifikatas.
Bet koks detalių (ypač nerūdijančio plieno ir
chromuotų), kurias tiesiogiai pasiekia ugnis
koks susidėvėjimas, parūdijimas, deformacijos
ir spalvų pasikeitimai yra visiškai normalus
dalykas ir jokiomis aplinkybėmis negali būti
laikomas gamybiniu broku - tai ilgo šių dalių
naudojimo rezultatas. Dėl naudojamo specialaus
emaliavimo proceso, kampai gali būti ne iki galo
padengti emale. Tai nelaikoma gamybiniu broku,
dėl to garantija tam negalioja.
Svarbu: vidinė degimo kamera yra iš nerūdijančio
plieno, apatinės ir kepimo grotelės yra iš
chromuoto plieno.
Ši „barbecook®“ kepsninė netinka komercinei
veiklai. Rankų darbo keramika laikoma dideliame
karštyje, po tam tikro laiko gali įtrūkti. Tai būdinga
šiam produktui ir todėl tokiais atvejais garantija
negalioja.
NAUDINGI PATARIMAI IR SAUGUMO
PRIEMONĖS
1. Norėdami sumažinti dūmų susidarymą ar
kepamo maisto užsidegimą: naudokite tik
pateikiamas groteles • Kepkite liesą mėsą/
žuvį ir naudokite sausus prieskonius •
Venkite naudoti sviestą, aliejų ar marinatus.
2. Saugokite stalą nuo besitaškančių riebalų.
3. Specialios
atsargumo
priemonės
emaliuotoms dalims (keraminė degimo
kamera ir grotelės). Garantija negalios, jei
neatkreipsite dėmesio į šiuos dalykus:
• Metaliniai ir/arba aštrūs daiktai gali pažeisti
• Niekuomet nepilkite šaltų skysčių į/ant
karšto metalo, nes tai gali jam pakenkti.
• Nenaudokite plovimo priemonių, kurios
yra stiprios ar braižančių arba metalinių
kempinių. Geriau naudokite šepetėlį arba
nailoninę kempinę. • Kepsninės nedaužykite
ir neparverskite ant kieto paviršiaus, nes tai
gali pakenkti emalei.
Po kiekvieno panaudojimo, palaukite kol degimo
granulės užges savaime arba ant jų užpilkite
smėlio. Vidinės degiklio dėžutės neištuštinkite
tol, kol ji visiškai neatvėso. Po kiekvieno
panaudojimo įtaisą išvalykite. Visas nerūdijančio
SAEY Home & Garden N.V.
Industrielaan 4 - B-8501 Kortijk - Heule - Belgium
BBC100826
PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
36
manual Amica_BBC100826_A.indd 36
1/09/10 12:00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project