Seagate | ST3320820ACE | Untitled

Untitled
Viktig information
Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning
ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt. Förvara manualen på ett säkert ställe för framtida användning.
Informationen i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande.
**
Copyright (Copyright © 2007 HUMAX Corporation)
Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX,
förutom i enlighet med copyrightlagar
**
Garanti
Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts.
**
Varumärken
Conax är ett varumärke som tillhör Telenor Conax AS.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
SV 1
Viktig information
Varning, Var försiktig och Obs!
I hela manualen bör du vara särskilt uppmärksam på följande anmärkningar med information om farliga situationer.
**
•
Varning
Markerar en farlig situation som kan orsaka allvarliga skador.
•
Var försiktig
Markerar en situation som kan skada utrustningen eller andra enheter.
•
Obs!
Markerar ytterligare information som uppmärksammar användaren på möjliga problem samt information som kan
vara viktig för att förstå, använda och underhålla installationen.
**
Symbolers betydelse
Ta inte bort locket (eller baksidan) eftersom det innebär risk för elektriska stötar. Det finns
inga delar inuti enheten som användaren kan utföra service på. Service och reparation får
endast utföras av utbildad personal.
Den här symbolen anger att det finns farlig spänning i produkten som innebär risk för
elektriska stötar och personskada.
Den här symbolen markerar viktiga anvisningar gällande produkten.
**
Anvisningar när det gäller 'WEEE'-symbolen
Den här produkten får inte kastas bland hushållsavfallet när livslängden är slut. Sortera den
och återvinn den för att medverka till att bevara miljön. Detta förhindrar skada på miljön och
människors hälsa, som annars kan vara fallet vid osorterad avfallshantering. Konsumenter:
Kontakta antingen återförsäljaren där du köpte produkten eller din lokala kommun för
information om var du kan göra av produkten på ett miljöanpassat sätt. Företag: Kontakta
din leverantör och kontrollera regler och villkor enligt köpekontrakt. Den här produkten får
inte blandas med annat kommersiellt avfall.
SV 2
Säkerhetsvarning
Den här produkten har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs följande säkerhetsföreskrifter
noggrant.
**
Säkerhetsföreskrifter och försiktighetsåtgärder
**
1. ELNÄT
90-250V a.c., 50/60Hz
• Koppla endast in produkten till den typ av strömkälla som anges på märketiketten. Kontakta din lokala
elleverantör om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har i ditt hem.
•
Koppla ur produkten från strömkällan innan du påbörjar underhåll eller installation.
**
2. ÖVERBELASTNING
• Överbelasta inte vägguttaget, förlängningssladden eller adaptern. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
**
3. VÄTSKA
• Utsätt inte produkten för vätskor av något slag. Inga objekt som innehåller vätska ska heller placeras på
enheten.
**
4. RENGÖRING
• Koppla bort produkten från vägguttaget innan du rengör den.
•
Använd en fuktig trasa (utan rengöringsmedel) för att damma av produkten.
**
5. VENTILATION
• Öppningarna på produktens ovansida får inte täckas över. Det kan hindra enhetens ventilation.
•
Placera inte produkten på mjuka möbler eller mattor.
•
Stapla inte elektronisk utrustning ovanpå produkten.
**
6. TILLBEHÖR
• Använd inga icke godkända tillbehör. Det kan vara farligt eller orsaka skador på produkten.
**
7. ANSLUTA TILL KABEL-TV-SIGNAL
• Anslut alla delar innan du kopplar in strömsladden i en vägguttag. Stäng alltid av produkten, TV:n och övriga
delar innan du kopplar i eller ur några kablar.
**
8. ANSLUTA TILL TV
• Koppla ur produkten från strömkällan innan du kopplar i eller ur kabeln från TV:n. Om du inte gör det kan det
skada TV:n.
**
9. PLACERING
• Placera produkten inomhus så att den inte utsätts för blixtar, regn eller sol.
•
Placera den inte nära element eller värmeregulatorer.
•
Se till att avståndet är minst 10 cm till enheter som kan påverkas av elektromagnetisk strålning, t.ex. TV och
video.
•
Blockera inte öppningar och placera inte produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta.
•
Om du placerar produkten på ett ställ eller en hylla måste du kontrollera att ventilationen är tillräcklig och att
du följer tillverkarens monteringsinstruktioner.
•
Placera inte produkten på instabila underlag som vagnar, ställ, stativ, konsoler eller bord. Den kan falla ned.
Om produkten faller ned kan den orsaka allvarliga skador på barn och vuxna, samt på enheten.
SV 3
Säkerhetsvarning
10.ÅSKVÄDER, STORM eller INTE I BRUK
• Koppla bort produkten från vägguttaget och koppla ur antennen under åskväder eller när den inte används
under längre perioder. Det förebygger skador på enheten till följd av blixtnedslag och överbelastning.
**
11.FRÄMMANDE OBJEKT
• För inte in något i öppningarna på enheten. Det kan komma i kontakt med farlig spänning eller skada delar.
**
12.BYTE av DELAR
• När delar måste bytas ut ska du se till att serviceteknikern använder sådana reservdelar som anges av
tillverkaren eller sådana som har samma egenskaper som originaldelen. Icke godkända delar kan orsaka
ytterligare skador på enheten.
**
**
Varning
**
1. Så här undviker du skada på strömsladd eller kontakt;
• Gör inga ändringar eller andra bearbetningar av strömsladden eller kontakten.
•
Böj eller vrid inte strömsladden för mycket.
•
Håll i kontakten när du kopplar bort strömsladden.
•
Förvara strömsladden så långt som möjligt från värmekällor, för att undvika att den täckande vinylen smälter.
•
Strömkontakten skall alltid vara åtkomlig för användaren.
**
2. Så här undviker du elektriska stötar;
• Öppna inte huvudenheten.
•
För inte in metallobjekt eller brandfarliga objekt i produkten
•
Rör inte strömkontakten med våta händer.
•
Koppla bort strömkabeln vid åskväder.
**
3. Så här undviker du skada på produkten;
• Använd inte produkten om den är trasig. Om du fortsätter att använda den defekta produkten kan det orsaka
allvarliga skador. Kontakta din lokala återförsäljare om produkten är ur funktion.
•
För inte in metallföremål eller andra främmande föremål i öppningarna för moduler och Smartcards. Det kan
orsaka produktskador och minska dess livslängd.
**
4. Hårddisk
• Flytta inte produkten eller slå av strömmen plötsligt när hårddisken går. Företaget skall inte hållas ansvarigt för
att data förstörs på hårddisken till följd av oaktsamhet eller felaktig användning av användare.
SV 4
Innehåll
1. Innan du använder produkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Innehåll i paketet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Inbyggt avkodningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Baksidan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
9
10
11
2. Inkoppling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Ansluta kabeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Ansluta TV:n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Ansluta TV:n och videon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Ansluta ljudsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Slå på strömmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
17
18
19
3. Installationsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Språk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Kanalsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Tid & Tidstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
21
21
22
4. Grundläggande användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Byta kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Volymkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Text-tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Programinformation (i-ruta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Alternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
23
24
25
5. PIP och tidsförskjuten inspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.1 Bild-i-bild (PIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.2 Tidsförskjuten inspelning (TSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6. Inspelning och uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Omedelbar inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Inspelningstimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Spela upp program i spellistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Uppspelning under pågående inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Redigera inspelade program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 MP3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7 Digitalt album. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.8 Hårddisk-kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.9 Inspelningens starttid och sluttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.10 Spela in igen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.11 Ladda ner filer från dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
38
39
39
42
43
44
45
45
46
7. Kanallista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Visa och växla kanallista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Ändra kanallista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Redigera kanallistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4 Redigera favoritkanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
48
48
51
SV 5
Innehåll
8. Programguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1 Visa programguidesinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Söka ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Visa reserverade program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
54
55
9. Systeminställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1 Barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Språk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Tid & Tidstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Ljud & bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Övriga inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
56
57
59
61
62
10. Installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1 Automatisk sökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Linjär sökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Manuell sökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Sök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Fabriksinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
64
64
66
68
69
11. Mjukvara - Uppgradering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1 OTA (Over the Air) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Uppdatera mjukvara från meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3 Mjukvaruuppgradering från dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
70
71
74
12. System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3 Inbyggt avkodningssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75
75
75
13. Spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
14. Menystruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
15. Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
15.1 Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
15.2 Felmeddelande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
16. Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
17. Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
18. Service och support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
SV 6
1. Innan du använder produkten
1. Innan du använder produkten
I det här kapitlet finns detaljerade anvisningar för användning av produkten och dess tillbehör.
1.1 Innehåll i paketet
Kontrollera att alla delar finns i paketet innan du använder produkten.
**
**
Fjärrkontroll
SCART-kabel
Batterier
Användarmanual
Snabbguide
CD-ROM
**
Obs!:
• Fel kan uppstå om fjärrkontrollen lämnas utan batteri i under en längre tid. Låt alltid batterierna sitta i
fjärrkontrollen.
•
Innehållet i paketet kan skilja sig något beroende på region.
•
CD-ROM innehåller drivrutiner och applikationer för USB.
**
Varning:
• Företaget kan inte hållas ansvarig för problem som uppstår när användaren själv ändrar hårddisken.
•
Den här produkten fungerar bäst med hårddisken Seagate ST3320820ACE(320GB) .
•
Företaget kan inte hållas ansvarig för problem som uppstår om en hårddisk större än 320GB installeras.
SV 7
1. Innan du använder produkten
1.2 Frontpanel
**
1. STANDBY
Växlar mellan användnings- och vänteläge.
**
2. INSPELNING
Spelar in program.
**
3. STOPP
Stoppar inspelning.
**
4. SPELA UPP
Spelar upp program.
**
5. PAUS
Pausar program.
**
6. SOURCE
Väljer ingångskälla mellan TV:n och enheten.
**
7. CH-/CH+
Bläddrar uppåt och nedåt bland TV- eller radiokanalerna.
**
8. USB-enhet
Ansluter till datorn. (För att kunna överföra information från digitala album eller MP3 till datorn.)
**
9. SMARTCARD-LÄSARE
Plats för ett Smartcard.
**
Obs!: Produktens framsida kan förändras utan förvarning.
SV 8
1. Innan du använder produkten
1.3 Inbyggt avkodningssystem
Vissa TV- och radiokanaler är fria, men det finns även många TV- och radio-/musikkanaler som är tillgängliga på
abonnemangsbasis och som kan åtnjutas via ett inbyggt avkodningssystem. Komponenten för avkodningssystemet är
ett löstagbart Smartcard.
1. Sätta i Smartcard:et
Smartcard:et ser ut som ett betalkort och förs in i kortplatsen bakom den högra luckan på produkten. Ett giltigt
smartcard gör det möjligt för dig att visa och lyssna på alla kanaler du abonnerar på. Du kan endast använda Conax
Smartcard på denna produkts plats för Smartcard.
1. Öppna den högra luckan på produktens frontpanel för att ta fram kortöppningen.
2. Håll Smartcardet horisontellt med det elektroniska chipset (litet, kvadratiskt, guldfärgat) riktat uppåt.
3. Sätt i Smartcard:et i facket.
**
SV 9
1. Innan du använder produkten
1.4 Baksidan
**
1. CABLE IN
Anslutning för nätverkskabel.
**
2. CABLE OUT
Anslutning för RF IN på TV eller video med RF-kabel.
**
3. TV SCART
Anslutning till TV:n med TV SCART-kabel.
**
4. VCR SCART
Anslutning till video eller DVD med VCR SCART-kabel.
**
5. AUDIO L/R
Anslutning till TV eller video med RCA-kabel.
**
6. VIDEO
Anslutning till TV eller video med RCA-kabel.
**
7. RS-232C
Ansluter till en dator för att uppgradera mjukvara.
**
8. S/PDIF
Anslutning till ljudsystem med en S/PDIF-kabel. (digitalt ljud)
**
9. ON/OFF
Slår på/Stänger av enheten.
**
Obs!: Produktens baksida kan förändras utan förvarning.
SV 10
1. Innan du använder produkten
1.5 Fjärrkontroll
**
**
Obs!: Produktens fjärrkontroll kan förändras utan förvarning.
SV 11
1. Innan du använder produkten
1. STANDBY
Växlar mellan användnings- och vänteläge.
**
9. i (INFORMATION)
Visar kanal- och programinformation.
**
2. NUMERISKA(0-9) KNAPPAR
Anger ett kanalnummer för TV/radio eller ett
menyalternativnummer.
10.Grupp 10
**
g.
**
3. LIST
Visar kanallistan.
**
**
h.
4. KNAPPAR SOM STYR UPPSPELNING
BAKÅTSPOLNING
Snabbspolar bakåt. Varje gång du trycker
på den här knappen ökar
spolningshastigheten.
i.
SPELA UPP
Spelar upp eller återställer till normal
hastighet.
d.
e.
l.
**
m.
f.
p.
**
8. VOL+/VOLÄndrar ljudvolymen.
**
SV 12
G (Game)
Visar spelen.
**
**
7. EXIT
Avslutar alla fönster som visas på skärmen.
SLOW MOTION
Spelar upp programmet långsamt. Varje
gång du trycker på den här knappen sänks
visningshastigheten.
**
**
**
BOKMÄRKE
Visar listan över sparade visningspunkter.
**
o.
STOPP
Stoppar inspelningen eller går till
liveprogrammet.
6. PILKNAPPAR
Ändrar kanal eller flyttar markören uppåt, nedåt,
åt vänster eller åt höger.
TEXT
Växlar mellan text-tv och vanlig TV.
**
n.
PAUS
Pausar programmet eller inspelningen.
5. MENU
Visar huvudmenyn.
A-B
Spelar upp ett specifikt avsnitt flera
gånger.
**
INSPELNING
Spelar in program.
**
LJUDSPÅR
Visar listan över ljudspår.
**
FRAMÅTSPOLNING
Snabbspolar framåt. Varje gång du trycker
på den här knappen ökar
spolningshastigheten.
**
TEXTNING
Visar listan över språk för textning.
**
k.
**
c.
WIDE
Anger visningsformat.
**
j.
**
b.
TV/RADIO
Växlar mellan TV- och radioläge.
**
**
a.
SOURCE
Väljer ingångskälla mellan TV:n och
enheten.
11.SPELLISTA
Visar det inspelade programmets lista.
**
1. Innan du använder produkten
12.Grupp 12
**
q.
OPT+ (RÖD)
Visar även kanalattributen under
programvisning.
**
r.
OMEDELBAR REPRIS (GRÖN)
Hoppar tillbaka och spelar upp därifrån.
**
s.
**
17.MUTE
Stänger av eller sätter på ljudet tillfälligt.
**
18.PIP-KNAPPAR
**
u.
TIDSHOPP (GUL)
Hoppar framåt i en inspelning.
**
t.
16.CH+/CH- eller PAGE+/PAGEByter kanal eller sida.
**
v.
LÄGG TILL BOKMÄRKE (BLÅ)
Sparar aktuell vy som bokmärke.
**
13.GUIDE
Visar programguiden.
**
15.BACK
Stänger och återgår till föregående meny och
skärmvisning.
PIP CH LIST
Visar kanallista för PIP medan
PIP-skärmen visas (bild i bild).
**
w.
PIP CH+/CHÄndrar PIP-kanal.
**
**
14.OK
Väljer en meny eller bekräftar vald åtgärd. Visar
även kanallistan under programvisning.
PIP
Visar skärmen för PIP (bild i bild).
x.
MOVE PIP
Ändrar PIP-skärmens position.
**
y.
SWAP PIP
Växlar huvud- och PIP-skärm.
**
**
SV 13
2. Inkoppling
2. Inkoppling
Det här kapitlet beskriver hur du ansluter produkten till TV:n med den särskilda utrustningen för att få optimal
signalkvalitet. Du kan ansluta produkten till TV, video och andra enheter på flera olika sätt. Välj det sätt som passar din
utrustning bäst.
Obs!: Kontakta din lokala återförsäljare om du stöter på problem under installationen.
2.1 Ansluta kabeln
Anslut CATV-kabeln till CABLE IN.
**
Obs!: Om du vill titta på analoga kanaler ska du ansluta produkten och TV:n med en RF-kabel.
SV 14
2. Inkoppling
2.2 Ansluta TV:n
1. Använda SCART-kabel
Anslut produkten och TV:n med en SCART-kabel.
**
SV 15
2. Inkoppling
2. Använda RCA-kabel
Anslut produkten och TV:n med en RCA-kabel.
**
SV 16
2. Inkoppling
2.3 Ansluta TV:n och videon
1. Använda SCART-kabel
Anslut produkten och TV:n/videon med en SCART-kabel.
**
SV 17
2. Inkoppling
2.4 Ansluta ljudsystemet
Välj det mest lämpliga alternativet för just dig.
• Anslut produkten och ljudsystemet med en RCA-kabel.
•
Anslut produkten och Dolby Digital-dekodern för att få högre ljudkvalitet. Använd en S/PDIF-kabel.
**
SV 18
2. Inkoppling
2.5 Slå på strömmen
1. Anslut produktens strömkabel till ett vägguttag.
2. Slå på strömbrytaren till vänster på enhetens baksida.
**
3. Slå på strömmen genom att trycka på knappen STANDBY
på
fjärrkontrollen eller på knappen STANDBY
på enhetens framsida.
SV 19
3. Installationsguide
3. Installationsguide
Installationsguiden startar automatiskt när du slår på produkten första gången.
Du kan göra en snabb installation med en enkel organisering och enkla alternativ, när installationen är klar kan du titta
på sändningar. Välj alternativ med de NUMERISKA(0-9) knapparna.
**
Obs!:
• Om du trycker på knappen BACK
, eller väljer Backa och trycker på knappen OK
installationsguiden körs backar du till föregående skärmvisning.
, när
•
Vilka alternativ som ges i installationsguiden kan variera beroende på region.
•
Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt ditt lösenord.
3.1 Språk
Välj språk från listan med knappen
och tryck på OK
för att spara det valda språket som standardspråk för meny,
undertextning och ljud.
eller
3.2 Land
Du kan välja land.
Välj land från listan genom att trycka på
eller .
SV 20
och sedan på OK
3. Installationsguide
3.3 Kanalsökning
Vänta tills kanalsökningen är slutförd.
1. Under kanalsökningen är markören placerad på Stopp. Det
innebär att om du trycker på knappen OK
under sökningen
kommer sökningen att avbrytas och de kanaler som hittills är
funna kommer att visas.
2. Om sökningen inte hittar några kanaler trycker du på knappen
OK
eller för att öppna installationsmenyn och söka efter
kanaler igen. Kontrollera antennanslutningen.
3. Du kan radera oönskade kanaler bland de funna kanalerna. Välj
de kanaler du vill ta bort och tryck på knappen OK
. Välj
Radera och tryck på knappen OK
. För att ta bort alla
kanaler väljer du Markera alla, välj sedan Radera och tryck på
knappen OK
.
4. När kanalsökningen är slutförd och du tagit bort oönskade
kanaler väljer du Spara och trycker på knappen OK
för att
spara ändringarna.
**
3.4 Tid & Tidstyrning
Du kan ställa in GMT-avvikelse med aktuell tid.
1. Välj GMT-avvikelse med knappen
OK
eller .
och tryck på knappen
2. Välj GMT-avvikelse med knappen
och tryck på knappen
OK
. GMT ändras från 30 minuter till 1 timme.
3. Välj Nästa med knappen
och tryck på knappen OK
.
**
Obs!: Den aktuella tiden ställs automatiskt när GMT-avvikelse
ändras.
SV 21
3. Installationsguide
3.5 Resultat
Välj Avsluta i resultatskärmen och tryck på knappen OK
stänga installationsguiden.
för att
**
Varning:
SV 22
Om du stänger installationsguiden utan att ha slutfört
kanalsökningen kanske du inte kan visa alla kanaler. Om
så är fallet kan du använda installationsmenyn för att söka
kanalerna.
4. Grundläggande användning
4. Grundläggande användning
Det här kapitlet beskriver funktioner som att byta kanal, justera volymen och grundläggande funktioner när du tittar på
program.
4.1 Byta kanal
Du kan byta aktuell kanal på flera olika sätt.
1. Tryck på knappen CH+/CHeller
.
2. Om du trycker in önskat kanalnummer med de NUMERISKA(0-9) knapparna kommer du direkt till kanalen.
3. Tryck på knappen TV/RADIO
för att växla mellan TV-kanal och radiokanal.
Obs!: Du kan byta kanal via kanallistan eller programguiden. Mer information finns i Kapitel 7. Kanallista och 8.
Programguide.
4.2 Volymkontroll
1. Använd knappen VOL+/VOL2. Tryck på knappen MUTE
eller
för att justera ljudvolymen.
för att stänga av ljudet tillfälligt.
Obs!: Ljudet är avstängt även om du byter kanal.
4.3 Text-tv
Om kanalen stödjer text-tv visas ikonen
1. Tryck på knappen TEXT
2. Tryck på knappen MENU
text-tv-menyn.
i i-rutan.
.
i text-tv-läget för att visa
3. Välj önskad text-tv-funktion med knappen
knappen OK
.
4. Använd
eller CH+/CH-
och tryck på
för att visa text-tv-sidan.
Text-tv-funktioner
Index
Går till indexsidan. Om det inte finns någon indexsida visas sidan 100.
Underordnade sidor
Söker den underordnade sidan med koden angiven av användare.
Blandat
Gör text-tv-texten transparent.
Avbryt
Döljer text-tv och visar endast sidnummer.
Visa
Visar den dolda informationen.
Dubbel storlek
Visar texten med dubbel storlek.
Pausa sida
Uppdaterar inte eller ändrar aktuell sida.
SV 23
4. Grundläggande användning
4.4 Programinformation (i-ruta)
När du byter kanal visas alltid programinformation under en viss tid. Du kan välja att visa programinformation genom att
trycka på knappen i
medan du tittar på ett program. Tryck på knappen EXIT
för att dölja i-rutan.
1. Allmän information
Den allmänna informationen visas på skärmen på följande sätt.
**
**
1. Kanalnummer och -namn
2. Programnamn
3. Detaljerad programinformation: Visas endast om det finns detaljerad programinformation.
4. Aktuell kanallisteikon
5. Aktuell tid
6. Ikoner
Visas endast om programmet spelas in.
Visas endast om programmet är reserverat.
Representerar nivån på barnlås. Visar nivån för åldersklassificering-om sändningen
innehåller detta
Visas endast om kanalen är en låst kanal.
Visas endast om kanalen är en kodad kanal.
Visas om det finns undertextning.
Visas endast om det finns text-tv.
Visas endast om programmet sänds med Dolby Digital.
**
7. Nästa programinformation: Visas endast om det finns information om nästa program. Tryck på knappen
visa nästa programinformation.
8. Programmets sändningstid och förloppsindikator: Visar programmets speltid och förlopp.
**
Obs!: Programinformationen visas endast om sändningen innehåller detta.
SV 24
för att
4. Grundläggande användning
2. Detaljerad programinformation
Du kan visa detaljerad information om aktuellt program. Tryck på
knappen i
när i-rutan visas, för att visa detaljerad information.
**
Obs!:
• Tryck på knappen i
•
igen för att dölja informationsrutan.
Om den detaljerade informationen är mer än en sida använder
du knappen
för att gå till föregående/nästa sida.
4.5 Alternativ
Du kan visa och bekräfta detaljerad information om aktuell kanal och ändra informationen vid behov.
1. Lägga till en kanal till favoritlistan
Du kan lägga till aktuell kanal till favoritlistan direkt. Du kan även lägga till kanaler till favoritlistor.
1. Tryck på knappen OPT+
2. Välj Favorit med knappen
OK
eller .
3. Använd knappen
på knappen OK
.
och tryck sedan på knappen
för att välja favoritlista och tryck sedan
för att lägga till i favoritlistan.
4. Tryck på knappen OK
igen på den valda favoritlistan för att
ta bort den registrerade kanalen.
5. Gå till överordnade menyn med knappen
ändringarna automatiskt.
för att spara
**
Obs!: Mer information om hur du ändrar namn på favoritlista och hur du registrerar favoritkanaler från kanallistan finns
i Kapitel 7. Kanallista.
SV 25
4. Grundläggande användning
2. Textning
Om aktuellt program har undertextning kan du välja vilket språk du vill ha textningen på.
1. Tryck på knappen OPT+
2. Välj Textning med knappen
eller .
.
och tryck sedan på OK
3. Välj språk för textning med knappen
och tryck på knappen
OK
. Textningen visas längst ner på skärmen.
4. Välj Av från textningsmenyn för att ta bort textning.
**
**
Obs!:
• Du kan även ändra textningen genom att trycka på knappen TEXTNING
på fjärrkontrollen.
•
Du kan välja ett standardspråk för textning i MENY–Systeminställningar–Språk–Textning - språk.
•
Du kan använda textningen för hörselskadade, om sändningsbolaget har tillhandahållit en sådan.
SV 26
4. Grundläggande användning
3. Ljudspår
Om aktuellt program finns i flera språk kan du välja det språk du vill lyssna på.
1. Tryck på knappen OPT+
.
2. Välj Ljudspår med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
3. Välj ljudspråk med knappen
.
4. Välj riktning för ljudspår (vänster, höger, stereo) med knappen
.
5. Tryck på knappen EXIT
ljudspårslistan.
eller LJUDSPÅR
för att stänga
**
**
Obs!:
• Du kan även ställa in ljudspår genom att trycka på knappen LJUDSPÅR
•
på fjärrkontrollen.
Du kan välja ett standardspråk för ljud i MENY–Systeminställningar–Språk - Ljud.
SV 27
4. Grundläggande användning
4. Låsa/Öppna en kanal
Du kan låsa eller öppna aktuell kanal medan du tittar på ett program.
1. Tryck på knappen OPT+
.
2. Välj Lås/Öppna med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
3. Välj alternativet Lås med knappen
OK
.
4. Välj alternativet Öppna med knappen
knappen OK
.
och tryck på knappen
och tryck på
5. Ett lösenord måste skrivas in. Ange lösenordet för att öppna
kanalen.
6. Gå till överordnade menyn med knappen
ändringarna automatiskt.
för att spara
**
Obs!:
• Om du byter till en låst kanal måste du ange lösenordet för att kunna visa kanalen.
•
Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt lösenordet.
5. Ta bort en kanal
Du kan ta bort aktuell kanal medan du tittar på ett program.
1. Tryck på knappen OPT+
2. Välj Radera med knappen
eller .
.
och tryck sedan på OK
3. Välj Ja i rutan för att bekräfta och tryck på knappen OK
.
4. Ange lösenordet med de NUMERISKA(0-9) knapparna för att ta
bort aktuell kanal.
**
Obs!: Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt lösenordet.
SV 28
5. PIP och tidsförskjuten inspelning
5. PIP och tidsförskjuten inspelning
5.1 Bild-i-bild (PIP)
Du kan titta på två kanaler samtidigt om du trycker på knappen PIP
fjärrkontrollen. Ljudet kommer från det som visas på huvudskärmen.
Varje gång du trycker på knappen PIP
1:1-> Normal, se figur.
på
går PIP-skärmen i ordningen 1:6 ->
**
1:6 PIP-skärm
**
Normal skärm
1:1 PIP-skärm
**
**
Obs!:
• PIP-skärmen är endast tillgänglig när du tittar på TV-kanaler. Du kan inte använda PIP-funktionen för
radiokanaler.
•
Text-tv är bara tillgängligt i huvudskärmen.
**
1. Växla PIP-skärm
Den här funktionen är tillgänglig i 1:6 PIP eller 1:1 PIP.
Tryck på knappen SWAP PIP
på fjärrkontrollen för att växla huvudskärm
och PIP-skärm. Tryck på knappen CH+/CHför att ändra kanal på
huvudskärmen.
**
Obs!: Du kan inte använda funktionen SWAP PIP i följande fall:
1. När du lyssnar på en radiokanal.
2. När kanallistan eller ljud- och detaljinformation visas på
skärmen.
SV 29
5. PIP och tidsförskjuten inspelning
2. Flytta PIP-skärmen (endast 1: 6)
Använd knappen MOVE PIP
PIP-skärmen.
på fjärrkontrollen för att ändra positionen på
**
Varje gång du trycker på knappen MOVE PIP
går PIP-skärmen i ordningen
**
3. Byta kanal på PIP-skärmen
Du kan byta PIP-kanal.
1. Tryck på knappen PIP
på fjärrkontrollen för att visa PIP-skärmen.
2. Tryck på knappen PIP CH+/PIP CHPIP-skärmen.
för att endast byta kanal på
3. Tryck på knappen PIP CH LIST
för att visa PIP-kanallistan. Välj en
kanal med knappen
och tryck på knappen OK
för att byta
PIP-kanal.
SV 30
, se figur.
5. PIP och tidsförskjuten inspelning
5.2 Tidsförskjuten inspelning (TSR)
Du kan utföra TSR (Time Shifted Recording) och andra funktioner som liknar videofunktioner med knapparna för
uppspelning medan du spelar ett program.
Enheten sparar automatiskt programmet tillfälligt på hårddisken så att användare kan pausa, spela upp, spola framåt,
spola bakåt, spela upp igen, etc. medan han/hon tittar på den aktuella sändningen av TV-programmet.
1. Tidindikator
Om du trycker på knappen SPELA UPP
medan du tittar på TV visas tidsinformation. Tidindikatorn visas aktuell
status, tidsgapet mellan sändnings- och visningspunkt samt mängden tillfälligt sparat program.
**
**
1. Status
4. Visningspunkt
2. Visningstidpunkt (tt:mm:ss)
5. Sändningspunkt (live)
3. Mängden sparat program
6. Aktuell tid (tt:mm)
2. Paus
Om du trycker på knappen PAUS
på fjärrkontrollen pausas aktuellt program. Om du trycker på knappen PAUS
igen återupptas uppspelningen från den punkten.
**
Obs!: Paus skapar ett gap mellan sändningspunkt (live) och visningspunkt. Tidsgapet blir lika med den period
programmet var pausat. Funktioner som slow motion och bakåtspolning skapar också tidsgap. Tryck på
knappen STOPP
för att gå till livesändningen av programmet.
SV 31
5. PIP och tidsförskjuten inspelning
3. Bakåtspolning till föregående scen
Tryck på knappen BAKÅTSPOLNING
på fjärrkontrollen för att titta på den scen som redan har visats.
Spolningshastigheten ökar varje gång du trycker på knappen BAKÅTSPOLNING
. ( x 2, x 4, x 16, x 64)
**
Om du trycker på knappen SPELA UPP
stoppas bakåtspolningen och programmet spelas upp i normal hastighet.
Obs!: Du kan spola tillbaka till startpunkten. När du når startpunkten under bakåtspolningen börjar programmet
automatiskt spelas upp i normal hastighet från den punkten.
4. Framåtspolning till nästa scen
Tryck på knappen FRAMÅTSPOLNING
på fjärrkontrollen för att snabbspola framåt i programmet.
Spolningshastigheten ökar varje gång du trycker på knappen FRAMÅTSPOLNING
. ( x 2, x 4, x 16, x 64)
**
Om du trycker på knappen SPELA UPP
hastighet.
stoppas framåtspolningen och programmet spelas upp i normal
Obs!: Du kan endast använda framåtspolningen när det är ett tidsgap mellan aktuell visningspunkt och
sändningspunkt, tidsgapet skapas av funktioner som paus, slow motion och bakåtspolning. Du kan spola
framåt till aktuell sändningspunkt. När visningspunkten når sändningspunkten spelas programmet
automatiskt upp i normal hastighet.
5. Inspelning
Tryck på knappen INSPELNING
på fjärrkontrollen för att direkt spela in aktuellt program. Medan funktionen
tidsförskjutning spelar in programmet tillfälligt, spelar den här funktionen in programmet permanent så att du kan spela
upp det inspelade programmet när du vill. Mer information om inspelning finns i Kapitel 6. Inspelning och
uppspelning.
**
Justera sluttiden för inspelning
Tryck på knappen INSPELNING
under inspelning för att justera sluttiden för inspelningen. Du kan ändra sluttiden
för inspelningen med -/+10 minuter med knappen
, tryck sedan på knappen OK
för att ändra sluttiden och dölja
meddelandefönstret.
**
SV 32
5. PIP och tidsförskjuten inspelning
6. Ytterligare tidsförskjutningsfunktioner
Du kan använda ytterligare tidsförskjutningsfunktioner med följande knappar på fjärrkontrollen.
**
Angivet hopp
Tryck på knappen SPELA UPP
medan du tittar på TV. Om du trycker på knappen
visas en pil i
förloppsindikatorn. Flytta pilen till önskad tidpunkt med knappen
, tryck sedan på knappen OK
för att spela upp
programmet från den angivna tidpunkten. Du kan även gå direkt till den angivna tidpunkten genom att skriva in tiden
med de NUMERISKA(0-9) knapparna.
**
Omedelbar repris
Tryck på knappen OMEDELBAR REPRIS
för att hoppa tillbaka och spela
upp därifrån. När reprisen har spelats upp fortsätter programmet att spelas från
aktuell punkt. Se 9.6 Övriga inställningar.
**
Tidshopp 30 sekunder
Tryck på knappen TIDSHOPP
för att hoppa framåt i en inspelning. Du kan
endast använda funktionen tidshopp när det är ett tidsgap mellan aktuell
visningspunkt och sändningspunkt medan du använder framåtspolning. Om
tidsgapet är mindre än 30 sekunder spelas programmet upp från aktuell
sändningspunkt. Se 9.6 Övriga inställningar.
**
Slow Motion
Tryck på knappen SLOW MOTION
för att spela upp aktuellt program i slow
motion. Varje gång du trycker på knappen SLOW MOTION
minskar
hastigheten (x 1/2, x 1/4, x 1/8). Tryck på knappen SPELA UPP
för att
avbryta läget slow motion och återgå till normal hastighet.
SV 33
5. PIP och tidsförskjuten inspelning
Repetitionsläge
Du kan välja ett specifikt avsnitt i det inspelade programmet och repetera
uppspelningen av det. Tryck på knappen A-B
för att välja startposition för
repetitionen. Välj slutposition med knappen
och tryck på knappen OK
. Det valda programavsnittet spelas upprepade gånger. För att avbryta
repetitionen trycker du på knappen A-B
under uppspelningen av avsnittet.
Tryck på knappen STOPP
för att stoppa uppspelningen av det sparade
programmet och istället titta på det program som sänds just nu.
**
Bokmärke
Du kan gå direkt till en viss position genom att använda bokmärket
under uppspelning av inspelade program. Använd bokmärken för att
snabbt och enkelt söka positioner.
**
•
Lägga till ett bokmärke
Tryck på knappen LÄGG TILL BOKMÄRKE
vid en viss position för
att lägga till ett bokmärke under uppspelning av ett inspelat program.
Obs!: Du kan endast lägga till bokmärket i inspelade program.
**
•
Ta bort ett bokmärke
Tryck på knappen BOKMÄRKE
och välj bokmärkets position med
knappen
. Tryck på knappen LÄGG TILL BOKMÄRKE
för att
ta bort ett bokmärke.
Obs!: Tryck på knappen BOKMÄRKE
eller EXIT
stänga visningen av bokmärkeslistan.
för att
**
•
Gå till ett bokmärke
Tryck på knappen BOKMÄRKE
. Välj bokmärkets position med
knappen
och tryck på knappen OK
. Programmet spelas upp
från positionen för bokmärket.
SV 34
**
6. Inspelning och uppspelning
**
6. Inspelning och uppspelning
Med den inbyggda hårddisken kan du spela in ett program utan en extern mediaenhet, som t.ex. video.
6.1 Omedelbar inspelning
Tryck på knappen INSPELNING
på fjärrkontrollen för att
omedelbart spela in aktuellt program. Du kan välja inspelningspunkt
med knappen
. Tryck på knappen INSPELNING
för att starta
omedelbar inspelning från den punkten.
**
Om du vill spela in en annan kanal ska du ändra kanal under inspelning
och trycka på knappen INSPELNING
igen. Du kan spela in två
kanaler samtidigt. Medan du gör det kan du även använda TSR (Time
Shifted Recording) och titta på programmen som sänds.
**
Om du trycker på knappen STOPP
under inspelning av två
kanaler måste du välja vilken inspelning du vill stoppa.
**
Om du trycker på knappen INSPELNING
under inspelning av två
kanaler måste du välja vilken inspelning du vill stoppa och ersätta med
en ny inspelning.
**
**
Viktig information:
• Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme innan du spelar
in. Om det inte finns tillräckligt med utrymme på hårddisken
kommer inspelningen att stoppa. En timmes inspelning kräver
upp till 2 eller 3 GB på hårddisken. Utrymmet för inspelning av 1
timmes program kan variera beroende på program.
•
Du kan även spela in radioprogram.
SV 35
6. Inspelning och uppspelning
6.2 Inspelningstimer
Du kan välja att spela in ett program automatiskt i Meny-Inspelning-Inspelningstimer.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Inspelning med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
3. Välj Inspelningstimer med knappen
, tryck sedan på OK
eller för att visa listan över reserverad inspelning på
skärmen.
**
Obs!: Du kan enkelt schemalägga inspelning med programguiden.
Se Kapitel 8. Programguide.
1. Välja/Avmarkera reserverade program
1. Välj ett program och tryck på den GRÖNA knappen. Du kan
välja flera program.
2. För att avmarkera de valda programmen trycker du på den
GRÖNA knappen igen.
2. Ta bort reserverade program
1. När du har valt reserverade program med den GRÖNA knappen
trycker du på den RÖDA knappen.
2. Välj Ja och tryck på knappen OK
reserverade programmen.
SV 36
för att ta bort de
6. Inspelning och uppspelning
3. Lägga till en reservation
1. Tryck på den GULA knappen för att lägga till en ny reservation.
2. Välj Kanal och Datum. Tryck på knappen för att visa kanaloch datumlistorna, och välj ett alternativ med knappen
och
OK
. Du kan även välja en kanal med de NUMERISKA(0-9)
knapparna.
3. Välj Starttid/Sluttid med knappen
, och tryck på knappen
för att gå 1 minut framåt eller bakåt. Ändra tiden med de
NUMERISKA(0-9) knapparna och tryck på knappen OK
.
4. Välj Repetera bland EN GÅNG, DAGLIGEN, VECKOVIS,
MÅN-FRE och LÖR-SÖN med knappen
.
5. Välj Lås med knappen
.
6. Välj Spara och tryck på knappen OK
7. Välj Avbryt och tryck på knappen OK
för att spara ändringarna.
för att avbryta reservationen.
8. Om kanalen är låst ombeds du skriva in lösenordet för att slutföra reservationen.
**
Obs!:
• Inspelningstimern kan överlappas med upp till två program.
•
Tiden för avstängning/påslagning kan överlappa inspelningstimern.
•
Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt lösenordet.
4. Sortera efter tid/namn
Varje gång du trycker på den BLÅA knappen ändras sorteringsordningen på reserverade program enligt följande:
fallande efter tid, stigande efter tid, efter namn.
5. Redigera ett reserverat program
1. Välj det program du vill redigera och tryck på knappen OK
.
2. Mer information om hur du redigerar informationen finns i 6.2.3
Lägga till en reservation.
SV 37
6. Inspelning och uppspelning
6.3 Spela upp program i spellistan
Du kan spela upp inspelade program genom att trycka på knappen SPELLISTA
(TV), AUDIO (radio) och Valda filer med knappen
.
. Du kan växla mellan VIDEO
1. VIDEO-/AUDIO-lista
1. Välj VIDEO/AUDIO med knappen
.
2. Om du väljer program med den GRÖNA knappen läggs
programmen till i listan Valda filer automatiskt.
**
Obs!:
• Mer information om Radera, Välj, Sortera och Spela upp finns i
6.3.2 Lista över valda filer.
•
Flytta är inaktivt i listan VIDEO/AUDIO.
2. Lista över valda filer
1. Välj lista över Valda filer med knappen
.
2. Välj programmen och tryck på den GRÖNA knappen för att välja
de inspelade programmen. För att avmarkera de valda
programmen trycker du på den GRÖNA knappen igen.
3. Välj de program du vill ta bort med den GRÖNA knappen och
tryck på den RÖDA knappen för att ta bort de inspelade
programmen från listan över Valda filer.
4. Välj de program du vill flytta med den GRÖNA knappen och tryck
på den GULA knappen. Flytta markören till önskad position med
knappen
och tryck på knappen OK
. En popup-rutan
visas. Välj Ja och tryck på knappen OK
.
5. Varje gång du trycker på den BLÅA knappen ändras
sorteringsordningen på inspelade program enligt följande:
fallande efter tid, stigande efter tid, efter namn.
6. Välj de program du vill spela upp med den GRÖNA knappen och tryck på OK
spela upp de inspelade programmen. Programmen spelas upp i vald ordning.
eller SPELA UPP
för att
**
Obs!:
• Du kan även spela upp de inspelade programmen via Meny–Inspelning–Inspelade program. Se 6.5.6 Spela
upp ett inspelat program.
•
Du kan spela upp ett program medan det spelas in. Mer information finns i avsnittet 5.2.5 Inspelning.
•
Vissa delar av ett inspelat programmet kan eventuellt blinka under uppspelning, det kan inträffa om
inspelningsläget är ändrat från koda till avkoda eller vice versa.
SV 38
6. Inspelning och uppspelning
6.4 Uppspelning under pågående inspelning
Du kan titta på programmet från början under tiden det fortfarande spelas in.
Medan du spelar in två kanaler samtidigt kan du använda TSR med uppspelningsknapparna.
**
Obs!: Du kan börja spela upp det program som spelas in när det gått minst 30 sekunder på inspelningen.
**
6.5 Redigera inspelade program
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Inspelning med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
3. Välj Inspelade program med knappen
och tryck sedan på
OK
eller . Listan över inspelade program visas.
**
Obs!: Program som spelas in läggs till i listan över inspelade
program när inspelningen pågått i minst 30 sekunder.
1. Välja/Avmarkera inspelade program
1. Välj ett program och tryck på den GRÖNA knappen. Du kan välja flera program.
2. För att avmarkera de valda programmen trycker du på den GRÖNA knappen igen.
2. Ta bort inspelade program
1. När du har valt reserverade program med den GRÖNA knappen
trycker du på den RÖDA knappen.
2. Välj Ja och tryck på knappen OK
programmen.
för att ta bort de inspelade
**
Obs!:
• Om programmet är skrivskyddat, inställt på Ja, kan du inte ta
bort programmet. Se avsnittet 6.5.4 Ändra attribut.
•
Om du inte använder den GRÖNA knappen kommer den fil som
markören är placerad på att tas bort.
SV 39
6. Inspelning och uppspelning
3. Redigera inspelade program
1. Välj ett program och tryck på den GULA knappen för att redigera
det inspelade programmet.
2. En popup-rutan visas. Välj Redigera och tryck på knappen OK
.
3. Du kan använda följande funktioner när du redigerar det
inspelade programmet.
**
Obs!:
• När du väljer flera program är Att göra inaktivt.
•
Du kan endast redigera inspelade TV(Video)-kanaler.
**
Spara
Du kan spara ett valt inspelat avsnitt som en annan fil.
Välj startpunkt med knappen
och tryck på knappen INSPELNING
. Välj slutpunkt med knappen
och tryck på knappen
INSPELNING
.
Tryck på knappen STOPP
. En popup-rutan visas. Välj Spara och
tryck på knappen OK
för att spara det valda avsnittet.
Välj Återställ och tryck på knappen OK
redigeringarna.
för att återställa
**
Radera
Du kan ta bort det valda inspelade avsnittet.
Välj startpunkt med knappen
och tryck på knappen INSPELNING
. Välj slutpunkt med knappen
och tryck på knappen
INSPELNING
.
Tryck på knappen STOPP
och tryck på knappen OK
. En popup-rutan visas. Välj Radera
för att ta bort det valda avsnittet.
Välj Återställ och tryck på knappen OK
redigeringarna.
för att återställa
Obs!:
• Du kan välja flera avsnitt samtidigt.
•
När du har valt punkt med knappen
.
SV 40
kan du visa scenen vid punkten du valt genom att trycka på knappen OK
6. Inspelning och uppspelning
Dela
Du kan dela på det inspelade programmet i flera olika inspelningar.
Välj delningspunkt med knappen
INSPELNING
.
Tryck på knappen STOPP
och tryck på knappen
. En popup-rutan visas.
Välj Ja och tryck på knappen OK
punkten.
för att dela vid den valda
4. Ändra attribut
1. Välj ett program och tryck på den GULA knappen för att ändra
attribut för det inspelade programmet.
2. En popup-rutan visas. Välj Fil och tryck på knappen OK
.
3. Välj Program i Fil med knappen
och tryck OK
eller
för att visa ett tangentbord på skärmen. Ange programnamn
med tangenterna. Välj OK och tryck på knappen OK
för att
slutföra.
4. Välj Skydda i Fil med knappen
och tryck på OK
eller
för att ändra Ja/Nej. Du måste ange ett lösenord för att kunna
ändra statusen Ja till Nej.
5. Välj Lås i Fil med knappen
och tryck på OK
eller för
att ändra Ja/Nej. Du måste ange ett lösenord för att kunna ändra
statusen Ja till Nej.
**
6. När du har redigerat måste du välja Spara och trycka på
knappen OK
för att spara ändringarna.
Visas när inspelningen stoppas p.g.a. ett oväntat fel.
Visas när kanalen är skrivskyddad och inte kan tas
bort eller redigeras.
Visas när kanalen är en låst kanal.
**
Obs!:
• Om programmet är skrivskyddat, inställt på Ja, kan du inte ta bort programmet.
•
Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt lösenordet.
•
Om programmet är låst, inställt på Ja, måste du ange ett lösenord för att kunna spela upp programmet.
SV 41
6. Inspelning och uppspelning
5. Sortera efter tid/namn
Varje gång du trycker på den BLÅA knappen ändras sorteringsordningen på inspelade program enligt följande: fallande
efter tid, stigande efter tid, efter namn.
6. Spela upp inspelade program
1. Välj de program du vill spela upp och tryck på knappen OK
eller SPELA UPP
.
2. Det inspelade programmet spelas upp.
**
6.6 MP3
Du kan lyssna på musik eller redigera MP3-listan i Meny–Inspelning–MP3.
1. Tryck på knappen MENU
2. Välj Inspelning med knappen
eller .
3. Välj MP3 med knappen
MP3-listan visas.
.
och tryck sedan på OK
och tryck sedan på OK
eller
.
1. Spela upp MP3
Välj den musikfil du vill spela upp med knappen
, tryck sedan på knappen SPELA UPP
på knappen STOPP
för att stoppa uppspelningen av aktuell fil. Tryck på knappen PAUS
aktuell fil.
eller OK
. Tryck
för att pausa
2. Ladda ner MP3-filer.
Du kan ladda ner MP3-filer som är lagrade på datorn via USB (Universal Serial Bus). Mer information finns i avsnittet
6.11 Ladda ner filer från dator.
SV 42
6. Inspelning och uppspelning
6.7 Digitalt album
Du kan visa eller redigera foton i Meny–Inspelning–Digitalt album.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Inspelning med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
3. Välj Digitalt album med knappen
och tryck sedan på OK
eller . Listan för digitalt album visas.
**
1. Bläddra bland digitala bilder
Bläddra till den bild du vill visa med knappen
och tryck sedan på knappen OK
för att förstora bilden.
Tryck på knappen SPELA UPP
för att visa foton som bildspel. Gå till föregående/nästa skärmvisning med
knappen
.
Obs!:
• Tryck på knappen BACK
•
Tryck på knappen EXIT
för att gå till indexbilder.
för att stänga menyn och återgå till aktuellt program.
2. Ladda ner foton
Du kan ladda ner foton (endast JPEG-filer) som är lagrade på datorn via USB (Universal Serial Bus). Mer information
finns i avsnittet 6.11 Ladda ner filer från dator.
SV 43
6. Inspelning och uppspelning
6.8 Hårddisk-kontroll
Du kan se hur mycket ledigt utrymme som finns på hårddisken och formatera (radera) hårddisken vid behov.
1. Tryck på knappen MENU
2. Välj Inspelning med knappen
eller .
.
och tryck sedan på OK
3. Välj Hårddisk-kontroll med knappen
OK
eller .
och tryck sedan på
4. Du kan kontrollera ledigt, använt, reserverat och totalt utrymme
på hårddisken.
5. Välj Formatera och tryck på knappen OK
för att ta bort alla
inspelade program som är sparade på hårddisken, hårddisken
återgår till ursprungligt läge.
6. Välj Ja när meddelandet för formateringsbekräftelse visas, ange
sedan ett lösenord för att påbörja formateringen av hårddisken.
**
Obs!:
• Formateringen raderar alla inspelade program som är sparade på
hårddisken, inklusive TV, radio, MP3 och foton. Formateringen
raderar inte produktens systemfiler.
•
Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare
om du har glömt lösenordet.
•
Ett visst utrymme är reserverat för TSR och PIP.
SV 44
**
6. Inspelning och uppspelning
6.9 Inspelningens starttid och sluttid
Du kan ställa in start- och sluttid för inspelning.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Inspelning med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
3. Välj Inspelningens starttid/sluttid med knappen
sedan på OK
eller .
4. Välj tid med knappen
och tryck på knappen OK
och tryck
.
6.10 Spela in igen
Du kan spela in den inspelade filen igen.
1. Tryck på knappen INSPELNING
under uppspelning vid den punkt du vill spela in.
2. Tryck på knappen STOPP
för att stoppa inspelningen. En popup-ruta visas. Välj Ja och tryck på knappen
OK
. Inspelningen stoppas men uppspelningen fortsätter.
3. Tryck på knappen SPELLISTA
för att hitta nya inspelade filer i spellistan.
SV 45
6. Inspelning och uppspelning
6.11 Ladda ner filer från dator
Du kan lyssna på musik och visa foton genom att ladda ner filerna från datorn med programmet "Media-e linker".
(USB-kablar för externa hårddiskar finns att köpa.)
**
Följ dessa instruktioner vid filnedladdning:
**
1. Dubbelklicka på "Media eLinker Setup.exe" på CD-ROM:en för att installera drivrutin för USB samt
applikationsprogram.
Du kan även ladda ner installationsfilen från www.humaxdigital.com.
2. Anslut produktens USB till USB-porten på datorn med en USB-kabel.
3. Dubbelklicka på "Media eLinker.exe" för att starta USB-applikationen.
**
Mer information om hur du använder Media eLinker finns i readme-filen på CD-ROM:en.
**
SV 46
7. Kanallista
7. Kanallista
Det finns fyra typer av kanallistor för att kunna bläddra snabbt och enkelt.
TV
Listan över alla TV-kanaler med två undergrupper: en är sorterad efter kanalnummer, den andra är
sorterad efter kanalnamn (alfabetiskt).
Radio
Listan över alla radiokanaler med två undergrupper: en är sorterad efter kanalnummer, den andra är
sorterad efter kanalnamn (alfabetiskt).
Favorit
Du kan skapa fem favoritlistor för att snabbt och enkelt komma åt de kanaler du tittar på ofta. Med den
här funktionen kan du hoppa över kanaler du sällan eller aldrig tittar på.
Spellista
Du kan gå till spellistan för att visa de inspelade programmen.
7.1 Visa och växla kanallista
Använd knappen LIST
för att visa kanallistan, och växla till en annan kanal i kanallistan. Du kan även visa
kanallistan genom att trycka på knappen OK
.
1. Tryck på knappen LIST
att visa kanallistan.
medan du tittar på ett program för
2. Välj en kanal med knappen
för att byta kanal.
och tryck på knappen OK
3. Tryck in kanalnumret direkt med de NUMERISKA(0-9)
knapparna för att flytta markören så att du kommer direkt till
önskad kanal. Tryck sedan på knappen OK
för att byta till
vald kanal.
**
Obs!:
• Om det är flera kanaler trycker du på knappen PAGE+/PAGE•
Om du trycker på knappen TV/RADIO
radiokanalslistor.
•
För att välja ikonen för kodning (
"kodad" i kanallista.
för att bläddra per sida.
medan kanallistan visas, växlar kanallistan mellan TV- och
) i kanallistan väljer du På i MENY-Systeminställningar-Övrigt–Visa ikon
SV 47
7. Kanallista
7.2 Ändra kanallista
Du kan välja kanallista efter lista.
1. Tryck på knappen
grupplistan.
medan kanallistan visas för att visa
2. Välj en kanalgrupp med knappen
undergrupper.
för att visa dess
3. Tryck på knappen OK
eller , välj en undergrupp med
knappen
och tryck sedan på knappen OK
.
4. Kanallistan för vald undergrupp visas.
**
Obs!: Favoritlistor visas bara om du har skapat några.
7.3 Redigera kanallistor
Du kan redigera alla kanaler eller varje kanal efter kanallista.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. VäljOrganisera kanaler med knappen
OK
eller .
3. Välj Redigera kanallistor med knappen
eller .
och tryck sedan på
och tryck på OK
4. Ett lösenord måste skrivas in. Ange lösenordet med de
NUMERISKA(0-9) knapparna.
**
Obs!:
• Tryck på knappen BACK
MENU
eller EXIT
eller för att spara ändringarna och återgå till föregående meny, tryck på knappen
för att stänga menyskärmen.
•
Du navigerar enkelt mellan menyerna med de tilldelade menynumren. Tryck MENU-3-1 för att välja Redigera
kanallistor.
•
Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt lösenordet.
SV 48
7. Kanallista
1. Välja en kanallista
Du kan välja den kanallista du vill redigera. Undergrupper för TV och radio kan väljas.
1. Tryck på knappen OK
eller
2. Välj listan med knappen
i lista.
och tryck på knappen OK
.
**
Obs!:
• Tryck på knappen TV/RADIO
radiokanallistan.
•
för att gå direkt till TV- eller
Gå till MENY–Organisera kanaler–Redigera favoritlistor för
att redigera Favoritlista.
2. Ta bort kanaler
Du kan ta bort en eller flera kanaler.
1. Flytta markören till kanallistan med knappen
.
2. Välj en kanal med knappen
och tryck sedan på knappen
OK
. Du kan välja flera kanaler.
3. Välj Radera med knappen
och tryck sedan på OK
.
3. Flytta kanaler
Du kan flytta en eller flera kanaler till önskad plats. Kanalnumren ändras automatiskt.
1. Flytta markören till kanallistan med knappen
.
2. Välj den kanal du vill flytta och tryck på knappen OK
kan välja flera kanaler.
3. Välj Avbryt med knappen och tryck sedan OK
kanalen försvinner tillfälligt från kanallistan.
. Du
. Den valda
4. Flytta markören till önskad position i kanallistan med knappen
och tryck på knappen OK
.
5. Vald(a) kanal(er) flyttas till önskad plats i angiven ordning.
**
Obs!: Flytta kanaler funktionen är inte alltid i bruk.
SV 49
7. Kanallista
4. Låsa/Öppna kanaler
Du kan låsa eller öppna en eller flera kanaler.
1. Flytta markören till kanallistan med knappen
.
2. Välj en kanal med knappen
och tryck sedan på knappen
OK
. Du kan välja flera kanaler.
3. Välj Lås med knappen
och tryck på knappen OK
.
**
Obs!:
• När låsta kanaler väljs, eller om alla kanaler är låsta, ändras Lås
till Öppna. När du väljer Öppna och trycker på knappen OK
ändras den låsta kanalen till en öppen kanal.
•
Ange lösenordet med de NUMERISKA(0-9) knapparna för att
visa låsta kanaler.
•
Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare
om du har glömt lösenordet.
**
**
5. Välja/Avmarkera alla kanaler
Du kan välja eller avmarkera alla kanaler tillsammans.
1. Välj Markera alla och tryck på knappen OK
för att välja alla kanaler.
2. Välj Avmarkera allt och tryck på knappen OK
SV 50
för att avmarkera alla valda kanaler.
7. Kanallista
7.4 Redigera favoritkanaler
Du kan redigera favoritkanal eller favoritlista.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Organisera kanaler med knappen
OK
eller .
och tryck sedan på
3. Välj Redigera favoritlistor med knappen
på OK
eller .
och tryck sedan
4. Du måste välja en favoritgrupp. Välj vilken favoritgrupp du vill
redigera med knappen
och tryck på knappen OK
.
**
Obs!:
• Tryck på knappen BACK
eller för att spara ändringarna
och återgå till föregående meny. Tryck på knappen MENU
eller EXIT
för att spara ändringarna och stänga
menyskärmen.
•
**
Du navigerar enkelt mellan menyposterna med de tilldelade
menynumren. Tryck MENU–3–2 för att välja Redigera
favoritlistor.
**
Knapparna för redigering av favoritlistan beskrivs nedan.
Lägg till
Lägger till favoritkanal
Ta bort
Tar bort från favoritlistan.
TV/RADIO
Växlar mellan TV- och radiokanallista.
Fav.grupp
Ändrar favoritlista.
Flytta
Ändrar ordningen på kanalerna i favoritlistan.
Byt namn
Döper om favoritlistan.
Sortera
Sorterar kanaler efter nummer eller namn i TV-/radiokanallistan.
Avmarkera allt
Avmarkerar alla valda kanaler.
SV 51
8. Programguide
8. Programguide
Programguiden visar programinformation om varje kanal, baserat på datum och tid. Du kan även schemalägga
inspelning med den här informationen.
**
Obs!: Tryck på knappen BACK
, EXIT
eller GUIDE
för att stänga guidefönstret.
8.1 Visa programguidesinformation
Du kan visa programinformation för alla kanaler.
1. Tryck på knappen GUIDE
.
2. Gå till föregående/nästa program inom samma kanal med
knappen
.
3. Gå bakåt 2 timmar eller framåt 2 timmar inom samma kanal med
knapparna FRAMÅTSPOLNING
och BAKÅTSPOLNING
.
4. Gå till en annan kanal med knappen
. Om det är flera
kanaler använder du knappen PAGE+/PAGEför att
bläddra mellan kanaler per sida. Du kan även skriva kanalnumret
med de NUMERISKA(0-9) knapparna på fjärrkontrollen för att gå
direkt till önskad kanal.
5. Välj ett program och tryck på knappen OK
. Du kan titta på
programmet om det sänds just nu eller reservera det om det
sänds senare.
6. Tryck på knappen i
valda programmet.
när du tittar på ett program för att visa detaljerad information (om tillgängligt) om det
1. Visa guideinformation via kanallistor
Du kan visa programinformation för vald kanallista via listor.
1. Tryck på knappen GUIDE
.
2. Tryck på den RÖDA knappen för att visa kanallistan.
3. Välj en kanallista med knappen
.
4. Flytta markören till undergruppen med knappen , välj en
undergrupp med knappen
och tryck på OK
.
Programguiden för vald kanallista visas.
SV 52
8. Programguide
2. Visa programinformation med tidindikatorn
Du kan snabbt söka ett tidsavsnitt med tidindikatorn.
1. Tryck på knappen GUIDE
.
2. Tryck på den GRÖNA knappen för att visa tidindikatorn.
3. Välj knapp med knappen
och tryck på knappen OK
för
att flytta tidindikatorn. Om du trycker på knappen flera gånger
upprepas samma funktion.
4. Du kan även använda knapparna BAKÅTSPOLNING
FRAMÅTSPOLNING
på fjärrkontrollen.
och
5. Knapparnas funktioner är följande.
Now
Går till programmet som markören står på.
Går bakåt till föregående program eller 30 minuter bakåt.
Går framåt till nästa program eller 30 minuter framåt.
Går bakåt 2 timmar.
Går framåt 2 timmar.
Day
Day
Går bakåt 1 dag.
Går framåt 1 dag.
**
6. Välj knappen
och tryck på knappen OK
för att stänga tidindikatorn.
**
3. Planera inspelning
Du kan automatiskt schemalägga inspelningar i planerade program och trycka på knappen OK
.
Välj program och tryck på knappen OK
för att slutföra
reservationen. Ikonen
visas. Tryck på knappen OK
igen för att
avbryta reservationen.
**
Obs!: Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare
om du har glömt lösenordet.
SV 53
8. Programguide
8.2 Söka ett program
Du kan enkelt söka program efter namn eller genre.
1. Tryck på knappen GUIDE
.
2. Tryck på den BLÅA knappen.
3. Skriv in programnamnet direkt med tangenterna som visas på
skärmen.
4. När du skrivit färdigt programnamnet väljer du Sök och trycker på
knappen OK
.
**
Obs!:
• Välj knappen
och tryck sedan på knappen OK
att ange programnamnet med tangenterna som visas på
skärmen.
•
för
Om du väljer Föregående eller Nästa på tangentbordet på
skärmen och sedan trycker på knappen OK
ändras layouten
på tangenterna.
**
**
5. Välj Efter Kategori och tryck på knappen OK
program efter kategori.
6. Välj kategori med knappen
.
för att söka
och tryck på knappen OK
7. Om du väljer ett program från Hittad programlista och trycker
på knappen OK
kan du titta på programmet om det sänds
just nu eller reservera det om det sänds senare. Om du vill söka
efter andra program trycker du på den BLÅA knappen för att visa
tangentbordet på skärmen igen.
**
**
Obs!:
• Varje gång du trycker på knappen OPT+
ändras
sorteringsordningen på programmen enligt följande: efter kanal,
fallande efter tid, stigande efter tid.
•
Hittad programlista kan variera beroende på vilken
programinformation som finns.
SV 54
8. Programguide
8.3 Visa reserverade program
Du kan lägga till eller redigera program som är reserverade för inspelning i skärmvisningen för planering.
1. Tryck på knappen GUIDE
.
2. Tryck på den GULA knappen.
Obs!: Mer information om hur du lägger till eller redigerar
reservationer finns i avsnittet 6.2 Inspelningstimer.
SV 55
9. Systeminställningar
9. Systeminställningar
Du kan göra olika inställningar och ange alternativ som passar i din miljö.
**
Obs!:
• Tryck på knappen BACK
Tryck på knappen MENU
•
eller för att spara ändringarna och återgå till föregående meny.
eller EXIT
för att stänga menyn.
Du väljer enkelt bland menyposterna med de tilldelade menynumren.
9.1 Barnlås
Du kan ställa in barnlås för varje program och ändra lösenordet.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Systeminställningar med knappen
på OK
eller .
3. Välj Barnlås med knappen
eller .
och tryck sedan
och tryck sedan på OK
4. Ange lösenord med de NUMERISKA(0-9) knapparna när du blir
tillfrågad.
**
Obs!: Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare
om du har glömt lösenordet.
1. Åldersgräns
Med Åldersgräns kan du blockera program enligt den åldersgräns du har angivit.
1. Välj Åldersgräns med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
2. Välj åldergräns tid med knappen
eller .
och tryck på knappen OK
Obs!:
• Du måste ange lösenord för att kunna titta på program som är blockerade p.g.a. åldersgräns.
•
Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt lösenordet.
SV 56
9. Systeminställningar
2. Ändra låskod
Du kan ändra aktuell låskod.
1. Välj Ändra låskod med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
2. Ange Ny låskod med de NUMERISKA(0-9) knapparna, välj OK
och tryck på knappen OK
.
3. Ange låskoden igen för att bekräfta Bekräfta låskod och välj
OK, tryck sedan på knappen OK
.
**
Obs!: Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare
om du har glömt lösenordet.
3. CA-PIN för reservation
Du kan ställa in CA-PIN som anges automatiskt när den planerade inspelningen startar.
1. Välj CA-PIN för reservation med knappen
.
2. Välj Ja/Nej genom att använda knappen OK
eller
.
3. När du har valt Ja, ange CA-PIN med NUMERISKA(0-9).
9.2 Språk
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Systeminställningar med knappen
på OK
eller .
3. Välj Språk med knappen
.
och tryck sedan
och tryck sedan på OK
eller
SV 57
9. Systeminställningar
1. Menyspråk
Du kan ange språk för meny.
1. Välj Språk med knappen
och tryck sedan på OK
2. Välj önskat språk med knappen
eller
.
och tryck på knappen OK
.
2. Primärt ljudspråk/textning
Du kan ange primärt språk för ljud och textning.
1. Välj Primärt ljudspråk/Primärt språk för textning med knappen
2. Välj önskat språk med knappen
och tryck på knappen OK
och tryck på knappen OK
eller
.
.
3. Sekundärt språk för Ljud/Textning
Du kan ange sekundärt språk för ljud och textning.
1. Välj Sekundärt ljudspråk/Sekundärt språk för textning med knappen
.
2. Välj önskat språk med knappen
och tryck på knappen OK
och tryck på knappen OK
.
4. Ljudprioritering
Du kan välja prioritering för ljud.
1. Välj Ljudprioritering med knappen
.
2. Välj mellan Språk och Dolby Digital med knappen OK
eller
.
Språk
Du kan titta på program med valt språk.
Dolby Digital
Du kan lyssna på ljud i Dolby Digital. När du har valt Dolby Digital kan du inte ändra
ljudspråk.
Obs!: Du kan välja Dolby Digital för ljudet när Dolby Digital är valbart i Ljudprioritering.
5. Textning - aktivering
Du kan välja om du vill ha textning automatiskt.
1. Välj Textning - aktivering med knappen
.
2. Välj Automatisk eller Manuell med knappen OK
eller
.
Automatisk
Textning visas automatiskt med det förinställda språket.
Manuell
Textning visas med valt språk för textning när du trycker på knappen TEXTNING
fjärrkontrollen.
SV 58
på
eller
9. Systeminställningar
6. Textning - typsnitt
Du kan välja typsnitt för textning.
1. Välj Textning - typsnitt med knappen
.
2. Välj Variabel eller Fast med knappen OK
eller
.
Variabel
Använder horisontellt variabelt typsnitt för textning.
Fast
Använder fast typsnitt för textning.
7. Textning för hörselskadade
Du kan ställa in om du vill använda textning för hörselskadade eller inte.
1. Välj Textning för hörselskadade med knappen
och tryck sedan på OK
2. Välj Ja/Nej med knappen OK
eller
eller
.
.
9.3 Tid & Tidstyrning
Du kan ange aktuell tid och tid när enheten ska slås på/stängas av.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Systeminställningar med knappen
3. Välj Tid & tidstyrning med knappen
och tryck sedan på OK
och tryck sedan på OK
eller
eller
.
.
1. GMT-avvikelse
Du kan ställa in GMT-avvikelse med aktuell tid.
1. Välj GMT-avvikelse med knappen
OK
eller .
och tryck på knappen
2. Välj GMT-avvikelse med knappen
och tryck på knappen
OK
eller . GMT ändras från 30 minuter till 1 timme.
**
Obs!: Den aktuella tiden ställs automatiskt när GMT-avvikelse
ändras.
SV 59
9. Systeminställningar
2. Slå på
Du kan ställa in vilken tid produkten automatiskt ska slås på.
1. Välj Tidstyrning – Starta upp med knappen
2. Välj Ja/Nej med knappen OK
eller
.
.
Ja
Slår på enheten och ställer in tiden när den ska slås på.
Nej
Slår inte på enheten.
**
3. När du har valt Ja, ange Kanal Nr. och Tid med de
NUMERISKA(0-9) knapparna, välj OK och tryck sedan på
knappen OK
.
3. Tidstyrning – Stäng av
Du kan ställa in vilken tid produkten automatiskt ska stängas av.
1. Välj Tidstyrning – Stäng av med knappen
2. Välj Ja/Nej med knappen OK
eller
.
.
Ja
Stänger av enheten och ställer in tiden när den ska
stängas av.
Nej
Stänger inte av enheten.
**
3. När du har valt Ja, ange Tid med de NUMERISKA(0-9)
knapparna, välj OK och tryck sedan på knappen OK
.
Obs!:
• När slå på/stäng av är angivet upprepas det varje dag.
•
Du kan ställa in tiden när produkten automatiskt ska slås på/stängas av som överlappar ett inspelningsschema.
SV 60
9. Systeminställningar
9.4 Ljud & bild
Du kan reglera ljud och video i inställningarna.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Systeminställningar med knappen
på OK
eller .
3. Välj Ljud & bild med knappen
eller .
och tryck sedan
och tryck sedan på OK
1. TV SCART
Du kan ställa in TV SCART.
1. Välj TV-SCART med knappen
och tryck sedan på OK
eller
2. Välj ett av alternativen CVBS, RGB och S-Video med knappen
.
och tryck på knappen OK
eller
.
2. VCR SCART
Du kan ställa in VCR SCART.
1. Välj VCR-SCART med knappen
.
2. Välj ett alternativ av CVBS och S-Video med knappen OK
eller
.
3. Ljudformat
Du kan ställa in ljudformat.
1. Välj Ljudformat med knappen
.
2. Välj Stereo eller Mono med knappen OK
eller
.
4. Bildskärmsformat
Du kan ställa in bildskärmsformatet på TV:n.
1. Välj Bildskärmsformat med knappen
2. Välj mellan 4:3 och 16:9 med knappen OK
.
eller
.
SV 61
9. Systeminställningar
5. Visningsformat.
Du kan välja visningsformat efter TV:ns bildformat.
1. Välj Visningsformat med knappen
och tryck sedan på OK
eller
.
2. Om bildformatet är 4:3 kan du välja ett av alternativen Automatisk, Letter Box och Center med knappen
tryck sedan på knappen OK
.
,
3. Om bildformatet är 16:9 kan du välja ett av alternativen Automatisk, Pillar Box och Full med knappen
tryck sedan på knappen OK
.
,
9.5 Övriga inställningar
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Systeminställningar med knappen
på OK
eller .
3. Välj Övrigt med knappen
.
och tryck sedan
och tryck sedan på OK
eller
1. Visningstid för i-ruta
Du kan ställa in hur länge informationsrutan ska visas.
1. Välj Informationsrutans varaktighet på skärmen med knappen
2. Välj ett värde mellan 1-20 sekunder med knappen
och tryck sedan på OK
och tryck på knappen OK
eller
eller
.
Obs!: Om den är inställd på Nej visas inte i-rutan när du byter kanal.
2. Info.ruta, genomskinlighet
Du kan välja att ha transparent skärmvisning.
1. Välj Info.ruta, genomskinlighet med knappen
och tryck sedan på OK
2. Välj ett av alternativen Nej, 25, 50 och 75 med knappen
Nej
Ej transparent skärmvisning
25, 50, 75
Ju högre nummer desto mer transparent skärmvisning.
SV 62
eller
och tryck på knappen OK
.
eller
.
.
9. Systeminställningar
3. Alternativ för kanallista
Du kan ställa in om du vill visa eller inte vill visa den kodade ikonen i kanallistan.
1. Välj Visa ikon "kodad" i kanallista med knappen
.
2. Välj På/Av med knappen OK
eller
På
Kodad ikon visas i kanallistan
Av
Kodad ikon visas inte i kanallistan.
.
4. Tid för omedelbar repris
Du kan backa i aktuellt program, 7, 15 eller 30 sekunder.
1. Välj Tid för omedelbar repris med knappen
och tryck sedan på knappen OK
2. Välj ett av alternativen 7, 15 och 30 med knappen
och tryck på knappen OK
eller
.
.
5. Tidsinställning för tidshopp
Du kan hoppa 15, 30 eller 60 sekunder.
1. Välj Tid för skippa reklam med knappen
och tryck sedan på OK
2. Välj ett av alternativen 15, 30 och 60 med knappen
eller
.
och tryck på knappen OK
.
SV 63
10. Installation
10. Installation
Det här kapitlet beskriver hur du söker kanaler samt andra arbetsgångar.
**
Obs!:
• Tryck på knappen BACK
Tryck på knappen MENU
•
eller för att spara ändringarna och återgå till föregående meny.
eller EXIT
för att stänga menyn.
Du väljer enkelt bland menyposterna med de tilldelade menynumren.
10.1 Automatisk sökning
Om produkten är ansluten till kabeln och TV:n kan du göra automatisk kanalsökning utan någon ytterligare information.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Installation med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
3. Välj Automatisk kanalsökning med knappen
sedan på OK
eller .
och tryck
4. Den automatiska kanalsökningen startar.
10.2 Linjär sökning
Du kan söka kanaler genom att definiera frekvensintervallet och andra parametrar. Om du vill söka flera kanaler kan du
använda den linjära sökningen istället för den manuella.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Installation med knappen
eller .
3. Välj Linjär sökning med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
och tryck sedan på OK
4. Ange värdena för Startfrekvens (kHz), Stoppfrekvens (kHz),
Sök i steg (kHz), Nätverkssökning och Lägg till
symbolhastighet.
SV 64
10. Installation
1. Start-/Stoppfrekvens
Välj Start-/stoppfrekvens med knappen
och tryck sedan på OK
eller . Ange frekvens med de NUMERISKA(0-9) knapparna.
2. Sök i steg
1. Välj Sök i steg (kHz) med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
2. Välj det frekvensintervall som ska ökas för varje steg när
kanalsökningen aktiveras med knappen
och tryck på
knappen OK
eller . Välj Annan för att ange värdet direkt.
Om du inte vet värdet väljer du Automatisk.
3. Nätverkssökning
1. Välj Nätverkssökning med knappen
2. Välj Ja/Nej med knappen
och tryck sedan på OK
och tryck sedan på OK
eller
eller
.
.
SV 65
10. Installation
4. Lägg till symbolhastighet
1. Välj Lägg till symbolhastighet med knappen
sedan på OK
eller .
och tryck
2. Välj en symbolhastighet med knappen
och tryck sedan på
OK
eller . Välj Annan för att ange värdet direkt.
3. För att ta bort en angiven symbolhastighet väljer du Rensa allt
med knappen
och trycker på OK
.
10.3 Manuell sökning
Du kan söka kanaler manuellt med hjälp av sökparametrar.
1. Tryck på knappen MENU
2. Välj Installation med knappen
eller .
.
och tryck sedan på OK
3. Välj Manuell kanalsökning med knappen
på OK
eller .
och tryck sedan
1. Frekvens
1. Välj Frekvens med knappen
eller .
och tryck på knappen OK
2. Välj frekvensen med knappen
och tryck på OK
Välj Annan för att ange värdet direkt.
SV 66
och
.
10. Installation
2. Symbolhastighet
1. Välj Symbolhastighet med knappen
OK
eller .
och tryck sedan på
2. Välj symbolhastighet med knappen
och tryck sedan på OK
eller . Välj Annan för att ange värdet direkt.
3. Nätverkssökning
1. Välj Nätverkssökning med knappen
OK
eller .
2. Välj Ja/Nej med knappen
.
och tryck sedan på
och tryck sedan på OK
eller
SV 67
10. Installation
10.4 Sök
1. Välj Sök och tryck på knappen OK
kanalsökning.
för att aktivera
2. Vänta tills kanalsökningen är slutförd. Det kan ta en liten stund.
3. Markören är placerad på Stopp under kanalsökningen. Om du
trycker på OK
under kanalsökningen kommer åtgärden att
stoppas och endast de kanaler som hittills hittats kommer att
visas. Återställ inställningarna och aktivera kanalsökningen igen
vid behov.
4. Du kan radera oönskade kanaler bland de funna kanalerna. Välj
de kanaler du vill ta bort och tryck på knappen OK
. Välj
Radera och tryck på knappen OK
. För att ta bort alla
kanaler väljer du Markera alla, välj sedan Radera och tryck på
knappen OK.
5. När kanalsökningen är slutförd och du tagit bort oönskade kanaler väljer du Spara och trycker på knappen OK
för att spara resultatet.
SV 68
10. Installation
10.5 Fabriksinställningar
Standardinställningar återställer produkten till fabriksinställningar.
Varning:
Observera att när du utför standardinställningar så raderas all data som kanallistor och
användarkonfigurerad data, ingen data som ligger på hårddisken förloras.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Installation med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
3. Ange lösenordet med de NUMERISKA(0-9) knapparna.
4. Välj Fabriksinställning med knappen
OK
eller .
5. Välj Ja och tryck på knappen OK
inställningar till fabriksstandard.
Välj Nej och tryck på knappen OK
återgå till föregående meny.
och tryck sedan på
för att återställa alla
eller BACK
för att
6. Bekräfta igen för att starta återställningen av
standardinställningar. Ange lösenordet med de
NUMERISKA(0-9) knapparna för att utföra återställningen.
**
7. När standardinställningarna är återställda trycker du på knappen
OK
för att automatiskt köra installationsguiden.
Mer detaljerad information om installationsguiden finns i Kapitel
3. Installationsguide.
**
Obs!: Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt lösenordet.
SV 69
11. Mjukvara - Uppgradering
11. Mjukvara - Uppgradering
För att produkten ska fungera optimalt är det viktigt att ha senaste mjukvaruversionen. På Humax hemsida finns
senaste nytt och nya mjukvaruversioner.
http://www.humaxdigital.com.
Vi rekommenderar att du då och då kontrollerar om det finns nya mjukvaruuppdateringar.
11.1 OTA (Over the Air)
OTA, en förkortning av Over–the-Air, är en standard för att överföra mjukvara via ett sändningssystem.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att bestämma när och var en uppdatering ska finnas tillgänglig. Den nya
mjukvaruversionen laddas sedan ner via kabel. Mjukvaruuppdatering via kabel kan göras under följande förutsättningar.
**
1. Utrustningen ska ha lämplig mjukvaruladdare.
Var försiktig:
Om normal mjukvaruladdare inte finns kanske inte produkten blir uppdaterad och
fungerar korrekt efter mjukvaruuppdateringen.
**
2. Tillverkaren överför mjukvaran via kabel. Den nya versionen hittas vanligtvis automatiskt.
**
Var försiktig:
• Var noga med att strömanslutningen är i under hela mjukvaruuppdateringen. Om strömmen stängs av under
mjukvaruuppdateringen kan allvarliga produktfel uppstå.
•
Var noga med att inte dra ut signalkabeln (koaxialkabeln) under mjukvaruuppdateringen. Uppdateringen kan
avbrytas och produkten kan sluta fungera.
**
Obs!:
• Du kan inte använda några andra funktioner under mjukvaruuppdateringen.
•
Det tar ungefär 5-10 minuter att uppdatera mjukvaran.
•
Planeringsfunktioner fungerar inte under mjukvaruuppdatering.
1. Om ny mjukvara hittas när enheten slås på
1. Ett meddelande om att ny mjukvara har hittats visas.
2. Välj Ja och tryck på knappen OK
för att uppdatera mjukvaran.
3. Startar nedladdningen av ny mjukvara. Vänta tills uppdateringen är slutförd.
4. När mjukvaruuppdateringen är slutförd startas utrustningen automatiskt om.
SV 70
11. Mjukvara - Uppgradering
11.2 Uppdatera mjukvara från meny
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj Installation med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
3. Ange lösenordet med de NUMERISKA(0-9) knapparna.
4. Välj Mjukvara - Uppgradering med knappen
sedan på OK
eller .
och tryck
Obs!: Standardlösenordet är 0000. Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt lösenordet.
1. Automatisk uppdatering
Du kan uppdatera mjukvara automatiskt.
1. Välj Automatisk uppgradering med knappen
sedan på OK
eller .
och tryck
2. Automatisk sökning efter ny mjukvara. Välj Avbryt och tryck på
knappen OK
för att avbryta sökningen.
3. När enheten hittar mjukvaruuppgraderingar visas följande
resultat. On den automatiska uppgraderingen inte hittar någon ny
mjukvara kan du använda manuell uppgradering.
4. Välj Ja och tryck på knappen OK
för att starta
uppgraderingen.
Välj Nej och tryck på knappen OK
för att återgå till
föregående meny utan att uppgradera.
5. När mjukvaruuppgraderingen är slutförd startas produkten
automatiskt om.
SV 71
11. Mjukvara - Uppgradering
2. Manuell uppgradering
Du kan söka uppgraderingar manuellt med känd MUX-information.
1. Välj Manuell uppgradering med knappen
på OK
eller .
och tryck sedan
2. Välj Frekvens med knappen
och tryck på knappen OK
eller . Välj frekvensen med knappen
och tryck på OK
eller . Välj Annan för att ange värdet direkt.
3. Välj Symbolhastighet med knappen
och tryck sedan på
OK
eller . Välj frekvensen med knappen
och tryck på
OK eller . Välj Annan för att ange värdet direkt.
4. Välj Sök och tryck på knappen OK
mjukvara.
för att söka efter
5. Ny mjukvara visas. Om det inte finns någon ny mjukvara trycker
du på knappen OK
för att återgå till menyn för manuell
uppdatering.
6. Välj Ja och tryck på knappen OK
för att starta
uppgraderingen. Välj Nej och tryck på knappen OK
återgå till föregående meny.
för att
7. Utför mjukvaruuppgradering. Vänta tills den är slutförd.
8. När mjukvaruuppgraderingen är slutförd startas produkten
automatiskt om.
SV 72
**
11. Mjukvara - Uppgradering
3. Regelbunden automatisk uppgradering och sökningstid
Du kan ange regelbunden automatisk uppgradering och sökningstid. Regelbunden automatisk uppgradering startar i
vänteläge.
1. Välj Regelbunden autom. uppdatering med knappen
tryck på OK
eller .
2. Välj Ja/Nej och tryck på knappen OK
ställa in automatisk sökningstid.
och
för att ställa in eller inte
3. När du har valt Ja, ange Sökningstid med de NUMERISKA(0-9)
knapparna, välj OK och tryck sedan på knappen OK
.
4. Om du vill avbryta angiven tid väljer du Avbryt och trycker på
knappen OK
.
**
SV 73
11. Mjukvara - Uppgradering
11.3 Mjukvaruuppgradering från dator
Du kan ansluta produkten direkt till datorn och uppgradera mjukvaran genom att överföra mjukvaran från datorn. Följ
dessa steg när du ska ladda ned ny mjukvara från datorn till produkten.
**
1. Ladda ned den fil med ny mjukvara som passar din produktmodell från vår hemsida
(http://www.humaxdigital.com).
2. Ladda ned och installera nedladdningsverktyget från vår hemsida.
3. Anslut produkten till datorn med en RS-232C-kabel.
4. Verkställ och installera nedladdat verktyg och följ instruktionerna som medföljer.
5. Stäng av och sätt på strömmen för att starta processen.
**
SV 74
12. System
12. System
Du kan visa all systeminformation, signalspårning och inbyggt avkodningssystem.
1. Tryck på knappen MENU
.
2. Välj System med knappen
eller .
och tryck sedan på OK
12.1 Status
Du kan visa systeminformation.
Välj Status med knappen
och tryck sedan på OK
eller
.
12.2 Signal
Du kan visa signalstyrka och signalkvalitet för kanalen som visas på AV.
Välj Signal med knappen
och tryck på OK
eller
.
12.3 Inbyggt avkodningssystem
Du kan visa aktuell status för den inbyggda avkodningen.
Välj Inbyggt avkodningssystem med knappen
OK
eller .
och tryck sedan på
**
1. Abonnemangsinformation
5. Åldergräns
2. Pay-per-view information
6. Meddelanden
3. Kassasaldo
7. Om Conax CA
4. Ändra CA-PIN
SV 75
13. Spel
13. Spel
Det finns flera spel.
1. Tryck på knappen GAME
.
2. Enligt instruktionerna på skärmen kan du spela spel med knapparna
**
Obs!: Tryck på knappen EXIT
SV 76
eller BACK
för att avsluta spelet.
och OK
.
14. Menystruktur
14. Menystruktur
SV 77
15. Felsökning
15. Felsökning
15.1 Felsökning
Läs tipsen nedan innan du kontaktar ett lokalt servicecenter. Om problemet kvarstår efter att du följt anvisningarna ska
du kontakta din lokala återförsäljare eller ditt lokala servicecenter för ytterligare instruktioner.
**
1. Det visas inget meddelande på frontpanelen. (Produkten slås inte på.)
**
•
Kontrollera att strömkabeln är isatt i korrekt.
•
Kontrollera att strömmen är på.
•
Kontrollera att strömbrytaren på produktens baksida är på. (om möjligt)
•
Anslut strömkabeln till ett annat uttag.
2. Ingen bild på TV:n
**
•
Kontrollera att produkten är påslagen och i användarläge. (Tryck på knappen STANDBY)
•
Kontrollera att AV-kabeln är ansluten till TV:n.
•
Kontrollera att kabeln är ansluten till produkten.
•
Aktivera kanalsökning.
•
Kontrollera TV:ns nivå på ljusstyrkan.
•
Kontrollera om kanalen sänder något program. Kontakta sändningsansvarig för att kontrollera att kanalen är
igång.
•
Tryck på knappen SOURCE om produkten är i externt inläge.
3. Inget eller dåligt ljud
**
•
Kontrollera att AV-kabeln är korrekt ansluten.
•
Kontrollera ljudvolymen på TV:n och produkten.
•
Kontrollera om produkten eller TV har ljudet helt avstängt.
•
Kontrollera ljudtyp eller ljudspårsalternativ i AV-menyn.
4. Fjärrkontrollen fungerar inte.
**
•
Rikta den övre delen av fjärrkontrollen mot produktens mottagare.
•
Ta ur och sätt i batterierna i fjärrkontrollen igen.
•
Byt batterier i fjärrkontrollen.
5. Kan inte göra reservationer.
**
•
Kontrollera att inga tidigare angivna reservationer är i konflikt med den nya reservationen.
•
Kontrollera att produkten är påslagen under tiden för reservationen.
6. Ingen lösenordsinformation.
**
•
Standardlösenordet är alltid 0000.
7. Kanalsökningen fungerar inte.
**
•
SV 78
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.
15. Felsökning
8. Kan inte uppgradera ny mjukvara.
**
•
Du kan inte hämta en uppgradering. Om produkten inte visar något meddelande om uppgradering finns det
inga nya uppgraderingar.
9. Kan inte titta på kodade kanaler.
**
•
Kontrollera att du har rätt Smartcard eller CI-modul. Ta ur och sätt tillbaka Smartcard eller CI-modulen och
kontrollera att den startas korrekt.
•
Kontrollera i menyn att produkten hittar Smartcard eller CI-modulen.
•
Kontrollera i menyn att du har en giltig och fungerande prenumeration på de kanaler du vill titta på.
•
Kontrollera att det inte är något fel på Smartcard eller CI-modulen.
10.Kan inte titta på betalkanaler.
**
•
Kontrollera i menyn att du har en giltig och fungerande prenumeration på de kanaler du vill titta på.
•
Kontakta leverantören för mer information.
11.Kan inte spela in program.
**
•
Hårddisken är full. Ta bort program du inte behöver ha kvar för att ge plats åt nya inspelningar.
•
Kontrollera om inspelningen överlappar med någon annan kanal. Stoppa aktuell inspelning eller vänta tills
inspelningen är avslutad.
12.Kan inte använda TSR.
**
•
TSR är inte alltid tillgängligt under inspelning. Vänta tills inspelningen är avslutad.
•
Ta bort program du inte behöver ha kvar för att ge plats åt nya inspelningar.
13.Produkten har ett surrande ljud.
**
•
Ljudet kommer från fläkten, hårddisken fungerar normalt. Det är ljudet är oundvikligt med sällan störande.
14.Kan inte spela upp.
**
•
Använd Smartcard för att spela upp en inspelad fil från en kodad kanal. Om det var länge sedan du senast
spelade in kanske det inte fungerar. Kontakta produktdistributören.
•
Signalen kan vara svag under inspelning eller så är hårddisken full.
15.Kan inte byta kanal under inspelning.
**
•
Vissa kanaler kanske inte kan ändras p.g.a. restriktioner för tunertypen.
SV 79
15. Felsökning
15.2 Felmeddelande
Felmeddelande Möjliga orsaker
Att göra
Ingen eller dålig
signal
Kabeln är inte ansluten.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.
Kabeln kan vara skadad eller defekt.
Byt ut kabeln.
Det är ingen sändning på kanalen.
Kanalen är kodad
eller inte
tillgänglig.
Kanalen har signal men ingen bild.
Kanalen är borttagen av sändningsföretaget.
Kontrollera om kanalen sänder något
program.
Kanalen är till för datasändning.
Det är inget ljud.
Kanalen har signal men inget ljud.
Tryck på knappen LJUDSPÅR för att
kontrollera om kanalen har ljud.
Ingen åtkomst
Inget abonnemang för den här kanalen.
Kontrollera att du abonnerar på kanalen.
Ingen behörighet.
Om produkten har varit avstängd under en
längre tid (vänteläge eller avstängd) ska du
vänta på behörighet. Det kan ta upp till 60
minuter.
Inget kort är isatt.
Smartcard:et sitter inte i.
Sätt i Smartcard.
Fel kort
Fel Smartcard är isatt.
Sätt i rätt Smartcard.
Smartcard:et sitter inte i korrekt.
Dra ut Smartcard:et och sätt i det igen.
Smartcard:et är trasigt.
Byt ut Smartcard:et.
SV 80
16. Specifikationer
16. Specifikationer
Mottagare & Kanal
Ingång
IEC 169-2 hona
Frekvensintervall
47MHz till 862MHz
Ingångsimpedans
75
Signalnivå
-13 till +15dBmV
Demodulering
QAM
Symbolhastighet in
1,5-7Ms/s
Konstellation
16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
MPEG transportströmning A/V
avkodning
Transportström
MPEG-2 ISO/IEC 13818
Profilnivå
MPEG2 MP@ML
Inhastighet
15 Mbit/s Max
Bildskärmsformat
4:3, 16:9
Videoupplösning
720x576, 720x480
Ljudavkodning
MPEG/MusiCam Layer I & II
Audioläge
Single /Dual mono/ Stereo /Joint stereo
A/V & Data in/ut
Video
RCA/TV SCART/VCR SCART Video-ut (CVBS, S-Video, RGB)
Audio L/R
RCA/TV SCART/VCR SCART volym- och mute-kontroll
(Upplösning:20bits DAC, MAX. 2Vrms)
RS-232C
9-stifts hane
S/PDIF
Digital Audio-utgång, Fiberoptik (upplösning: 20bits)
USB
USB 2.0 (kan anslutas till USB-port på dator)
Strömkälla
Volt
90-250V a.c., 50/60Hz
Typ
SMPS (Switching Mode Power Supply)
Strömförbrukning
Vid användning - Max 23W
I vänteläge - Max 14W
Säkerhet
Separata inre säkringar och blixtskydd
Fysiska specifikationer
Storlek
380 mm*78 mm*281 mm
Vikt
3,7 kg
Driftstemperatur
0
Förvaringstemperatur
-10
till +45
till +70
SV 81
17. Ordlista
17. Ordlista
1. Koaxial kabel
En specialdesignad och skyddad kabel som kan transportera signaler med hög frekvens
**
2. Frekvens
En signal som mäts i cykler per sekund (=Hz).
**
3. FTA (Free- To-Air)
En okodad sändning som kunder kan titta på utan att behöva betala för en prenumeration.
**
4. Hårddisk
Huvudlagringsmediet i en dator, det består av en eller flera aluminium- eller glasplattor täckta med ett
ferromagnetiskt material
**
5. MUX
Överföraren/frekvensen/kanalen där programleverantören överför ett paket digitala kanaler/service. Vanligtvis
finns flera MUX-frekvenser med olika eller samma innehåll.
**
6. Nätverk
En samling kanaler/services som en kanalleverantör erbjuder. Dessa kan överföras från en eller flera MUX:er. I
den överförda dataströmmen kan leverantören lägga med serviceinformation (nätverksinformation) som
informerar produkten om all tillgänglig service i nätverket.
**
7. OSD (On Screen Display)
OSD visar den grundläggande informationen som behövs för att användarna ska kunna konfigurera skärm- och
TV-inställningar. OSD-informationen kan inkludera ljusstyrka, kontrast, tuning, RGB-justering och
skärmstorlek/-position
**
8. OTA (Over The Air)
En standard för överföring av mjukvara för utrustning via ett sändningssystem. Tillverkaren bestämmer om
överföring av mjukvara får ske för deras produkter.
**
9. PIP (Bild i bild)
En funktion som gör att du kan titta på två olika TV-kanaler (eller TV in) på en och samma skärm.
**
10.PVR (Personal Video Recorder)
Inspelning och uppspelning av program direkt från den inbyggda hårddisken.
**
11.RF (Radiofrekvens)
TV-signaler ändras till RF-signaler och ändras sedan om igen av TV:ns eller STB:s tuner.
**
12.SCART
En 21-stift standardanslutning för att ansluta två enheter med ljud och bild, som t.ex. en TV och en video. Varje
enhet har en 21-stifts hona, en kabel med hane i båda ändarna används för att koppla ihop enheterna.
**
13.S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface format)
Ett standardformat för att överföra digitala ljudsignaler. Det gör att du kan överföra digitalt ljud mellan två enheter
utan någon analog inblandning, som kan försämra signalkvaliteten.
**
14.Trick-Play
Paus, framåtspolning/bakåtspolning, slow motion, omedelbar repris, tidshopp, repetera A-B
**
15.TSR (Time Shifted Recording)
En funktion som spelar in aktuellt program tillfälligt för att du ska kunna utnyttja trick-play
SV 82
18. Service och support
18. Service och support
Information om felsökning, mjukvaruuppgraderingar och produktsupport finns på följande webbsidor och hos följande
kundtjänster.
Skulle du behöva utnyttja garantiservicen ska du kontakta HUMAX
**
Deutschland
Tel:
01805-778870 (€ 0,14/Min)
Öffnungszeiten:
Mo-So 8:00-23:00 Uhr
E-mail:
support@humax-digital.de
Website:
www.humax-digital.de
Sprache:
Deutsch/Englisch/Türkisch
**
UK
Tel:
0870 247 8800
Opening Hours:
Mon-Fri 8:30-21:00
E-mail:
uksupport@humax-digital.co.uk
Website:
www.humax-digital.co.uk
Language:
English
**
Australia
Tel:
1800 613 011
Opening Hours:
Mon- Fri 9:00-17:30
E-mail:
techinfoau@humaxdigital.com
Website:
www.humaxdigital.com/australia
Language:
English
**
Italia
Tel:
899 100 080 (€1+ VAT/min)
Orario:
Lun.-Ven. 8:00-18:00
Lingua:
Italiano
SV 83
18. Service och support
Sverige
Tfn:
+46 (0)550 85527
Öppettider:
Mån-fre 08:00-16:30
Språk:
Svenska/engelska
**
Endast för Tele2 Kunder
Tfn:
0200-22 55 44
Öppettider:
Mån-Fre 07.00-22.00, Lör-Sön 09.00-21.00
Hemsida:
www.tele2.se
**
Suomi
Puh:
09 56186366
Aukioloajat:
ma-pe 8:00-16:00
Kieli:
suomi/englanti
**
Austria
Tel:
0820 400675 (€0,14/min)
Opening Hours:
Mon-Sun 8:00-23:00
E-mail:
support@humax-digital.de
Website:
www.humax-digital.de
Language:
Deutsch/English/Turkish
**
Obs!: För maskinreparation, se vår hemsida.
SV 84
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising