Clarke | Alto Vision 17E | Vision 17B/BT - Nilfisk PARTS

Vision 17B/BT - Nilfisk PARTS
Vision
17B/BT
Betjeningsvejledning
Serienummer XE til ...
VIGTIGT
Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysningerom drift og betjening af maskinen.
Brugervejledningens anvisninger bør altid læses før betjening, eftersy eller vedligeholdelse
af ALTO-maskinen for at undgå personskade, eller beskadigelse af maskinen og andet
materiel. Der bør vejledes grundigt i betjening af maskinen før brug.
Alle brugervejledningens anvisninger er angivet fra maskinførerens position for enden af
maskinen.
ALTO Danmark A/S, Hadsund Industrikvarteret DK-9560 Hadsund
Form No. 78454B-DK
6/00
CLARKE TECHNOLOGY
Printed in the U.S.A.
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsregler ............................................................................................................................... 3
Indledning & tekniske data ................................................................................................................ 5
Sådan transporteres maskinen ......................................................................................................... 6
Maskinstyring og -egenskaber .......................................................................................................... 7
Sådan gøres maskinen driftsklar..................................................................................................... 10
Montering af sugefod ....................................................................................................................... 11
Af- og påmontering af børste eller skurepads ................................................................................. 11
Installering af batterier ..................................................................................................................... 12
Sådan betjenes maskinen ............................................................................................................... 13
Væskepåfyldning ............................................................................................................................ 13
Betjening af maskinen ..................................................................................................................... 13
Afbrydning af maskinen ................................................................................................................... 14
Rengøring af meget beskidte gulve ................................................................................................. 14
Vedligeholdelse ............................................................................................................................... 15
Før du begynder .............................................................................................................................. 16
Efter endt brug ................................................................................................................................. 17
Maskinvariabler på Vision 17B/17BT .............................................................................................. 20
Ekstraudstyr.................................................................................................................................... 21
Sådan løses eventuelle problemer .................................................................................................. 24
Page -2-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
SIKKERHEDSREGLER
FARE: Mangelfuld overholdelse af FARE-forskrifterne kan medføre alvorlig personskade
eller dødsfald. Læs og overhold derfor alle FARE-forskrifter i brugervejledningen og på selve
maskinen.
ADVARSEL: Mangelfuld overholdelse af ADVARSELS-forskrifterne kan medføre person- eller
materielskade. Læs og overhold derfor alle ADVARSELS-forskrifter i brugervejledningen og
på selve maskinen.
FORSIGTIG: Mangelfuld overholdelse af FORSIGTIG-forskrifterne kan medføre maskin- eller
materielskade. Læs og overhold derfor alle FORSIGTIG-forskrifter i brugervejledningen og
på selve maskinen.
FARE:
Brugervejledningens anvisninger bør altid læses før betjening, eftersyn eller vedligeholdelse
for at undgå personskade, beskadigelse af maskinen eller andet materiel. Der bør vejledes
grundigt i betjening af maskinen før brug.
FARE:
Betjening af en maskine, som ikke er helt eller korrekt samlet, kan medføre person- eller
materielskade. Maskinen bør ikke tages i brug, før den er helt samlet. Eftercheck maskinen
grundigt før drift.
FARE:
Maskiner kan forårsage eksplosioner ved anvendelse i nærheden af brændbare materialer og
dampe. Anvend ikke denne maskine med eller nær brændstoffer, opløsningsmidler, fortynder
eller andre brændbare materialer. Denne maskine er ikke egnet til at opsage farligt støv.
FARE:
Blybatterier afgiver gasser, som udgør eksplosionsfare. Batterier bør ikke komme i
nærheden af gnister eller flammer. Ryg ikke ved maskinen. Oplad kun batterierne i områder
med god ventilation. Afbryd vekselstrømsladeaggregatet på vægkontakten, før
jævnstrømsstikket til- eller frakobles batterierne.
FARE:
Affaldsbortskaffelsemetode: Skal bortskaffes som farligt affald. Overhold alle føderale-,
stats-og lokale miljølove i forbindelse med syre og blyaffald. Send batterier til
blysmeltedigelet for genindvinding i henhold til gældende føderale-, stats, og lokale love.
FARE:
Arbejde med batterier kan være farligt. Benyt altid beskyttelsesbriller og arbejdstøj ved
arbejde med batterier. Brug ingen smykker. Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande
hen over batteriklemmerne eller oven på batterierne.
FARE:
Brug af ladeaggregat med beskadiget ledning kan medføre elektrisk stød med døden til
følge. Brug derfor ikke ladeaggregatet, hvis ledningen er beskadiget.
ADVARSEL: Denne maskine bør kun betjenes fra bagenden, da der ellers kan opstå person- eller
materielskade.
ADVARSEL: Maskinen er tung. Der kræves to stærke personer til at flytte maskinen på rampe eller
nedkørsel. Arbejd i langsomt tempo. Vend ikke maskinen på rampe eller nedkørsel. Hvis
maskinen betjenes på en overflade med en hældningsgrad, der overskrider 2%, må der ikke
stoppes, drejes eller parkeres. Læs afsnittet “Sådan transporteres maskinen” grundigt før
transport.
ADVARSEL: Maskinen kan vælte og forårsage person- eller materielskade, hvis den styres ud over
kanten af trapper eller laderamper. Maskinen bør kun standses og efterlades på vandret
flade med alle kontakter slukket.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -3-
ADVARSEL: Ukvalificeret vedligeholdelse og reparationer kan medføre materiel- eller personskade.
Vedligeholdelse og reparationer bør derfor kun udføres af autoriserede Clarke-reparatører.
ADVARSEL: Maskinens elektriske dele kan kortslutte ved kontakt med vand eller fugt. Sørg for at de
elektriske dele er tørre. Aftør altid maskinen efter endt brug. Maskinen bør opbevares tørt.
ADVARSEL: Mangelfuld overholdelse af maskinpåskrifter og vejledninger kan medføre person- eller
materielskade. Læs derfor alle påskrifter før drift. Sørg for at alle påskrifter og vejledninger er
fastgjort til maskinen. Nye påskriftsmærkater eller symboler kan rekvireres hos Deres Clarkeforhandler.
ADVARSEL: Våde gulvflader kan være glatte. De anvendte vandopløsninger eller rengøringsmidler kan
efterlade våde områder på gulvfladen. Disse områder kan udgøre en fare for maskinføreren o.a.
Afmærk derfor altid de områder, som rengøres.
ADVARSEL: Ukorrekt udledelse af spildevand kan skade miljøet og være lovstridig. Følg gældende
miljølovgivning og vær opmærksom på, at udledning af kemikalier udgør en risiko for
miljøskade.
FORSIGTIG: Strømforsyningen skal være slukket under rengøring, service eller vedligeholdelse af maskinen,
og under udskiftning af reservedele eller konvertering til andre funktioner. Maskiner, som drives
fra hovednettet, bør frakobles ved at tage stikket ud. Maskiner, som drives af batterier, bør
frakobles ved at tage nøglen ud af adbryderkontakten eller på anden effektiv vis.
FORSIGTIG: Brug af maskinen til at flytte andre genstande eller til at klatre på kan medføre person- eller
materielskade.
FORSIGTIG: Garantien på maskinen bortfalder, hvis der anvendes andre reservedele end originale Clarkeprodukter. Brug derfor altid Clarke-produkter ved udskiftning af reservedele.
Page -4-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
Indledning & tekniske data
ALTO's nydesignede automatiske gulvvaskemaskine Vision 17 forener effektiv rengøring med øget arbejdsydeevne.
Maskinen udleder væsken, vasker gulvet og opsuger så det beskidte vand igen - det hele i en kørsel.
Vision 17 fås i to forskellige modeller. De to modeller er begge batteridrevne - den ene er en standardbatterimodel,
den anden en batterimodel med fremdrift. De leveres begge med to 12V-batterier, en batteriledningssamling, en
batteriledning, et ladeaggregat, en vaskebørste eller skuresvamp og en brugervejledning.
Vision 17 B/BT-modellen kan tilpasses rengøring af enhver gulvflade og leveres med forskelligt tilbehør, herunder
diverse fiber-, stål-, polypropylen- og nylonbørster, skuresvampe og -fremførere. Liste over ekstraudstyr findes på
brugervejledningens side 19.
Model
Kodenummer
Vision17B
00380A
Vision 17 B
med bremse
00380E
24 Volt
Spændingskilde
Støjniveau
Ladeaggregat
Børstemotor
Børstehastighed
Sugemotor
24 Volt / m.
børstetræk
2 12V-batterier
Vision 17 BT
00390A
Vision 17 BT
med bremse
00390E
24 Volt / m.
hjultræk
2 12V-batterier
69 dB
69 dB
10A-ladeaggregat
10A-ladeaggregat
0,56 kW
0,56 kW
200 r/min.
200 r/min.
0,56 kW, tre trin
0,56 kW, tre trin
Rentvandstank
30 liter
30 liter
Snavsvandstank
34 liter
34 liter
Kørehastighed
Vibration
Sugefod
Børstefremført
Tre hastigheder
<2.5m/s2
<2.5m/s2
630 mm pendelophængt
630mm pendelophængt
Rengjort løbeflade
440 mm i bredden
40 mm i bredden
Mål i mm L x B x H
940 x 495 x 860
940 x 495 x 860
125 kg
132 kg
m / batterier
m / batterier
Vægt
Warranty
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
1 year
Page -5-
SÅDAN TRANSPORTERES MASKINEN
Lastning på lad- eller varevogn
ADVARSEL: Maskinen er tung. Der kræves to stærke personer til at flytte maskinen på rampe eller
nedkørsel. Arbejd i langsomt tempo. Vend ikke maskinen på rampen. Maskinen bør ikke
standses og efterlades på rampe eller nedkørsel.
Fremgangsmåde:
1. Afmonter sugefod og børste (se “Sådan gøres maskinen driftsklar”)
2. Laderampen skal være mindst 2,5 meter lang og kraftig nok til at bære maskines vægt.
3. Sørg for at rampen er ren og tør.
4. Placer rampen i rette position og fastgør den.
5. Stil maskinen på plan flade foran rampen.
6. Før langsomt maskinen op ad rampen med hjælp fra en anden person.
7. Fastspænd maskinen til køretøjet.
Aflæsning fra lad- eller varevogn
Fremgangsmåde:
1. Aflæsningsområdet bør være frit.
2. Laderampen skal være mindst 2,5 meter lang og kraftig nok til at bære maskinens vægt.
3. Sørg for at rampen er ren og tør.
4. Placer rampen i rette position og fastgør den.
5. Løsgør maskinen.
6. Før langsomt og forsigtigt maskinen ned ad rampen med hjælp fra en anden person.
7. Når maskinen styres ned ad laderampen, bør man placere sig således, at arbejdet kan foregå i langsomt tempo.
Page -6-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
MASKINSTYRING OG -EGENSKABER
Kontakt til børstemotor (se fig. 2)
Brush Vacuum
Solution
Battery
Kontakt til børstemotor (brush) sidder til venstre for
kontakten til sugemotoren (vacuum) på kontrolpanelet.
Børstemotoren startes ved tryk på øverste del af
kontakten og standses ved tryk på nederste del af
kontakten.
Fig. 2
Kontakt til sugemotor (se fig. 3)
Kontakt til sugemotor sidder til venstre for
væskestyringsknappen (solution). Sugemotoren startes
ved tryk på øverste del af kontakten og standses ved
tryk på nederste del af kontakten.
Knap til væskestyring (se fig. 4)
Brush Vacuum
Solution
Battery
Fig. 3
Væskestyringsknappen sidder midt på kontrolpanelet.
Væskemængden øges ved at dreje knappen til højre
og sænkes ved at dreje knappen til venstre.
Brush Vacuum
Solution
Battery
Sikringer (se fig. 5)
Der er to afbrydere. Den ene beskytter sugemotoren,
den anden børstemotoren. Sikringerne sidder på
nederste venstre side af beholderophænget og
anvendes til genopstart af motorerne. Modellen med
hjultræk har endnu en sikring til køremotoren
Fig. 4
Fig. 5
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -7-
MASKINSTYRING OG -EGENSKABER
Brush Vacuum
Solution
Battery
Voltmeter (se fig. 6)
Denne måler viser effekten i batterierne. Hvis aflæsningen
ligger i målerens nedre halvdel, er batterispændingen lav.
Se afsnittet om “Vedligeholdelse”.
Fig. 6
Pedal til børstestyring (se fig. 7)
Pedal til børstestyring sidder på bagsiden af maskinen i
nederste højre hjørne og er fodbetjent. Børsten sænkes
ved at trykke pedalen nedad til venstre, så den løsnes
fra låst position. Børsten hæves ved at trykke pedalen
nedad til højre, så den igen fastlåses.
Styring af børstehældning
Fig. 7
Styring af børstehældning foregår fra venstre side ved
motoren. For at få adgang til motoren skal maskinen
slukkes ved tændingsnøglen, kablet til svaberen aftages,
og klembøjlerne løsnes. Maskinens træk justeres ved at
løsne skruen. Vip motoren forover, hvis børstefremført
traversering ønskes mindsket. Vip motoren bagover, hvis
børstefremført traversering ønskes øget. Skruen spændes
efter endt justering.
Svømmerafbryder (se fig. 8)
Fig. 8
Svømmerafbryderen sidder på bagsiden af
opsamlingsbeholderen. Når vandet får svømmeren til at
stige, afbrydes sugemotoren automatisk. Opsamlingsbeholderen skal tømmes, før arbejdet kan genoptages.
Solution Drain
Recovery Drain
Håndtag til sugefod (se fig. 9)
Håndtag til sugefod sidder midtfor på maskinens bagside.
Svaberen sænkes ved at trække håndtaget til højre og
nedad. Sugefoden hæves ved at løfte i håndtaget og
skubbe det til venstre.
Fig. 9
Kontakt til køremotor (se fig. 10)
(Gælder kun Nr. 00134B - Vision 17 batterimodellen med
køremotor ) Kontakt til motoren sidder på håndtaget.
Køremotoren startes ved at trykke på kontakten.
Fig. 10
Page -8-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
MASKINSTYRING OG -EGENSKABER
Regulering af kørehastighed (se fig. 11)
Key
Traverse
Kørehastighed styres med hastighedsknappen
(traverse). Drej knappen med uret for at øge
hastigheden.
Justering af børstetryk
Børstetrykket kan indstilles til normal rengøring eller
finpolering. Knappen sidder på bagsiden af
børstemotoren. For at få adgang til motoren skal
maskinen slukkes ved tændingsnøglen. Kablet til
sugefoden aftages, og klembøjlerne løsnes. Børstetrykket øges (finpolering) ved at dreje knappen med uret,
og sænkes (normal rengøring) ved at dreje knappen
mod uret.
Fig. 11
Maskinens styr (se fig. 12)
Maskinens styr sidder for enden af maskinen og kan
indstilles, så det passer til maskinføreren.
Justeringsknapperne sidder for enderne af styret.
Fig. 12
Løftehåndtag (se fig. 13)
Maskinens løftehåndtag sidder på forsiden af maskinen.
Brug dette håndtag til at løfte maskinen ved børsteskift.
Se afsnittet om “Af- og påmontering af børste eller
skurerondel”.
Støtteben (se fig. 14)
Fig. 13
Maskinens støtteben sidder foran på maskinen under
skørtet. Slå støttebenet ned ved af- og påmontering af
børste eller skurerondel.
Fig. 14
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -9-
MASKINSTYRING OG -EGENSKABER
Key
Traverse
Tændingslås (se fig. 15)
Modeller med køremotor har en tændingslås på
bagsiden af kontrol-panelet. Maskinen startes ved at
tænde ved nøglen ( I ) og standses ved at slukke ved
nøglen ( O). Nøglen bør af sikkerhedsmæssige hensyn
fjernes fra tændingslåsen efter endt brug.
Parkeringsbremse
Parkeringsbremsen hindrer maskinen i at bevæge sig.
Bremsen sidder på bagsiden af maskinen i nederste
venstre side. Bremsen aktiveres ved at trykke pedalen
ned og udløses igen ved at løfte pedalen op.
Fig. 15
SÅDAN GØRES MASKINEN
DRIFTSKLAR
Montering af sugefod
Fremgangsmåde:
1. Fastgør sugefodskablet til sugefodens ophæng
2. Hæv sugefodensophæng.
Solution Drain
Recovery Drain
3. Monter sugefoden på beslaget.
4. Skub splitten gennem hullerne i beslaget.
5. Fastgør sugelangen til slangestudsen oven på selve
sugefoden. Se fig. 17.
FORSIGTIG:
Fig. 16a
Fig. 16b
Sugefoden bør ikke efterlades i
sænket position (DOWN) efter
endt brug, da dette kan beskadige
sugegummiet. Efterlad altid
sugefoden i hævet position (UP)
efter endt brug.
Fig. 17
Page -10-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
SÅDAN GØRES MASKINEN DRIFTSKLAR
Montering af rørdele til sugefod
RØR
Fremgangsmåde:
MØTRIK
1. Omløbermøtrikken løsnes helt.
PAKNING
2. Omløbermøtrik og pakning trækkes op over røret (fig.
1a).
VINKELRØR
3. Monter vinkelrøret på røret og sørg for, at pakningen
slutter tæt ved vinkelrøret (fig. 2a).
4. Sammentryk vinkelrør og rør, og stram
omløbermøtrikken over pakning og
vinkelrør (fig. 3a).
Fig. 1a
PAKNING
Af- og påmontering af børste eller
skurerondel
Fremgangsmåde:
BEMÆRK: Børsten kan skrue sig løs og falde af, hvis
der tændes eller slukkes for kontakten til børstemotoren,
mens børsten er hævet.
Fig. 2a
MØTRIK
1. Hvis maskinen er eldrevet, bør den afbrydes ved
kontakten.
2. Sænk sugefoden til gulvhøjde ved at trække
sugefodshåndtaget til højre og ned.
3. Træk splitten ud af beslaget og fjern sugefoden. Se
fig. 17.
Fig. 3a
4. Lad sugefodsbeslaget glide enten mod højre eller
venstre hele vejen hen
under maskinens skørt. Se fig. 16.
5. Maskinen løftes i løftehåndtaget (a), og støttebenet
slås ned (b). Se fig. 18.
6. Børste eller skurerondel monteres ved at stille
lapperne på linie på børstens
eller
skurerondellens
låseplade
med
tilpasningsstykket.
7. Drej børsten eller skurerondellen med uret, så den
fastlåses.
Fig. 18
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -11-
SÅDAN GØRES MASKINEN DRIFTSKLAR
8. Børsten eller skurerondellen afmonteres ved at dreje
mod uret.
9. Løft maskinen i løftehåndtaget og slå støttebenet
tilbage på plads.
FORSIGTIG: Børsten bør ikke efterlades i
sænket position (DOWN) efter
endt brug, da dette kan beskadige
børste eller skuresvamp. Eferlad
altid børsten i hævet position (UP)
efter endt brug.
Installering af batterier
Fremgangsmåde:
BEMÆRK: Batterierne skal være helt opladede før drift.
Se afsnittet om “Opladning af batterierne”.
ADVARSEL:
Batterierne er tunge. Løft af
batterier uden hjælp kan
medføre personskade. Få
derfor altid hjælp, når
batterierne skal løftes.
ADVARSEL:
Arbejdet med batterierne
kan være farligt. Benyt
derfor altid
beskyttelsesbriller og
arbejdstøj, når der arbejdes
med batterierne. RYGNING
FORBUDT!
Fig. 19
1. Tøm både opsamlings- og væskebeholder. (Se
afsnittet “Efter endt brug”).
2. Klembøjlerne i hver side på bagenden af maskinen
løsnes (se fig. 19).
3. Løft batterikassen op ved hjælp af håndtaget for enden
af maskinen.
4. Isæt batterierne ved hjælp af løftehåndtagene. Se
fig. 20 for korrekt tilslutning og placering af
batterierne.
5. Luk batterikassen og spænd klembøjlerne.
6. Forbind batteristikket til stikket på
beholderophænget.
Fig. 20
Page -12-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
SÅDAN BETJENES MASKINEN
Væskepåfyldning
Fremgangsmåde:
1. Løft låget til væskebeholderen op, og lad det hænge
ned foran maskinen (se fig. 21).
2. Fyld væskebeholderen med rent vand til ca. 30 mm
fra kanten.
3. Tilsæt rengøringsmiddel. Følg den anviste dosering.
4. Låget sættes igen på beholderen.
Fig. 21
Betjening af maskinen
1. Fyld væskebeholderen
rengøringsmiddel.
med
vand
og
2. Sænk sugefoden ved at trække sugefodshåndtaget
til højre og nedad.
3. Sænk børsten ved at træde på børstestyringspedalen
(fig. 22) og trykke
langsomt ned.
BEMÆRK: Maskinen skal være i bevægelse, når
børsten roterer på gulvet.
4. Tryk derefter pedalen til venstre og lad den stige igen.
5. Tryk på øverste del af kontakten til børstemotoren,
så børsten aktiveres.
6. Tryk på kontakten til sugemotoren, så sugemotoren
aktiveres. Vandføringen startes ved at dreje
væskestyringsknappen til højre. For at sikre en jævn
vandføring skal knappen drejes til højre i takt med, at
væskemængden i beholderen falder.
Fig. 22
7. Før maskinen lige fremad i en jævn bevægelse. For
køremotormodellens vedkommende vælges en
hastighed, og der trykkes så på kørekontakten for at
starte fremdrift.
8. Maskinen vendes ved at skubbe bagenden af
maskinen i modsat retning af ønsket drejeretning.
Maskinen bør kke trækkes baglæns under rengøring.
9. Under rengøringen er det hensigtsmæssigt at lade
børsten overlappe allerede rengjort gulvareal med ca.
50 mm.
BEMÆRK: I de fleste tilfælde kan man påføre og opsuge
vaskevandet i en kørsel.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -13-
SÅDAN BETJENES MASKINEN
Afbrydning af maskinen
Fremgangsmåde:
1. Luk for vandføringen ved at dreje knappen hele vejen
rundt til venstre (mod uret).
2. Hæv sugefoden ved at løfte op i håndtaget og fastlåse
det i UP-position.
3. Sluk for sugemotoren ved at trykke på nederste del
af kontakten.
4. Sluk for børstemotoren ved at trykke på nederste
del af kontakten.
5. Hæv børsten ved at trykke pedalen til børstestyring
ned og til højre.
BEMÆRK: Børsten kan skrue sig løs og falde af, hvis
der tændes og slukkes for børstekontakten, mens
børsten er hævet.
Rengøring af meget beskidte gulvflader
Fremgangsmåde:
1. Fyld væskebeholderen med vand og
rengøringsmiddel.
2. Start vandføringen ved at dreje
væskestyringsknappen til højre, og før maskinen
lige fremad i jævnt tempo. Vaskevandet vil ikke
blive suget op i denne kørsel.
3. Når rengøringsmidlet har haft tid til at virke, køres
gulvet igen over med sugefoden i sænket position.
4. Er gulvet stadig beskidt, startes der forfra som
anvist under “Sådan betjenes maskinen”
Page -14-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
VEDLIGEHOLDELSE
FARE:
Ukvalificeret vedligeholdelse og
reparationer kan medføre materieleller personskade. Vedligholdelse
og reparation bør kun udføres af
autoriserede Clarke-reparatører.
FARE:
Betjening af en maskine, som
ikke er helt eller korrekt samlet,
kan medføre person- eller
materielskade. Maskinen bør ikke
tages i brug, før den er helt
samlet. Eftercheck maskinen
grundigt før drift. Sørg for at alle
klembøjler er sikret.
FARE:
Brug af smykker, ure, osv. under
vedligeholdelse af batterierne kan
medføre alvorlige forbrændinger.
Brug derfor ingen smykker under
batteri- eller
maskinvedligeholdelse.
ADVARSEL:
Der kan opstå alvorlige skader på
hænderne, hvis der foretages
vedligeholdelse eller reparation af
kæden eller kædehjulet, mens
maskinen er tilsluttet strøm.
Afbryd altid strømtilslutningen før
eventuelle eftersyn og/eller
vedligeholdelse.
ADVARSEL:
Der kan opstå alvorlig
personskade, hvis maskinføreren
læner sig ind under
beholderophænget for at foretage
reparationer, osv.
Beholderophænget bør altid
placeres længst væk fra personen
og støtte mod gulvet før eventuelle
eftersyn og/eller vedligeholdelse.
ADVARSEL:
Løse dele kan beskadige hænder
og fødder. Stik ikke hænder og
fødder ind under maskinen.
ADVARSEL:
Forsøg på vedligeholdelse og/eller
reparation før tømning af væskeog opsamlingsbeholder kan
medføre maskin- eller
materielskade.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -15-
VEDLIGEHOLDELSE
Før du begynder
Hold maskinen ren. Det nedsætter antallet af nødvendige
reparationer og forøger maskinens levetid.
1. Afbryd ladeaggregatet på væggen.
2. Afbryd ladeaggregatet fra batterierne (se fig. 23).
Fig. 23
3. Batterierne forbindes til stikket på beholderophænget
(se fig. 24).
4. Sørg for at dækslet til opsamlingsbeholderen er på
plads.
5. Check væskebeholderfilteret og rengør om nødvendigt
(se fig. 25).
6. Sørg for at sugefilterpladen er ren og på plads foran
opsamlingsbeholderen (se fig. 26).
Fig. 24
7. Sørg for at afløbsslangerne fra væske- og
opsamlingsbeholder er korrekt monteret bag på
maskinen (se fig. 27). Eftercheck at bundventilerne
sidder, som de skal.
8. Sørg for at skørtet er på plads, da det forhindrer vandet
i at løbe ud under ramen.
9. Sørg for at børsten er korrekt indstillet.
Fig. 25
10. Sørg for at sugeslangen er korrekt monteret på
sugefoden (se fig. 28 på side 15).
Efter endt brug
Tøm og skyl beholderne.
Fremgangsmåde:
Fig. 26
1. Afmonter afløbsslangen fra beslaget på maskinens
bagside.
2. Stik enden af slangen ned i et afløb eller en spand.
3. Skyl væske- og opsamlingsbeholderen med rent vand.
Recovery Drain
Solution
Drain
4. Stik enderne af begge slanger ned i et afløb eller en
spand.
Fig. 27
Page -16-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
VEDLIGEHOLDELSE
5. Lad beholderne og slangerne tørre, før de
genmonteres.
6. Rengør om nødvendigt sugegummiet med en blød
klud. Hvis sugegummiet er beskadiget eller nedslidt,
bør det vendes eller udskiftes helt.
7. Check og rens om nødvendigt sugerens pakninger,
sugefilterpladen og væskefilterpladen med
eddikevand eller varmt sæbevand. Skyl delene i rent
vand.
ADVARSEL: Blybatterier afgiver gasser, som
udgør eksplosionsfare. RYGNING
FORBUDT. Brug altid beskyttelsesbriller og arbejdstøj ved arbejde med
batterier.
Fig. 28
8. Check batterierne og påfyld om nødvendigt med
destilleret vand. Pladerne skal være dækkede, før
opladning påbegyndes. Efter opladning bør
batteriernes væskestand kontrolleres/efterfyldes.
9. Oplad batterierne som beskrevet i afsnittet “Sådan
oplades batterierne”.
10.Afmonter børste eller skurerondel. Skyl og lad tørre.
Kasser om nødvendigt skurerondellen.
11. Maskinens kabinet aftørres med en ren klud.
12.Maskinen samt tilbehør skal opbevares tørt.
BEMÆRK: Hjulenes akselsamlinger bør smøres en
gang om ugen.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -17-
VEDLIGEHOLDELSE
Ugentlig vedligeholdelse:
1. Hjul og drejehjul smøres med fedtsprøjte.
BEMÆRK:
Batterierne skal oplades før drift.
Vedligeholdelse af batterierne
Maskinen forsynes med strøm fra akkumulatorbatterier, der kræver
forebyggende vedligeholdelse..
ADVARSEL:
Arbejde med batterier kan være
farligt. Benyt altid Beskyttelse-briller
og arbejdstøj ved arbejde med
batterier.
RYGNING FORBUDT!
Følg nedenstående anvisninger for at holde batterierne i god stand:
1. Sørg for at elektrolytstanden er korrekt. Den korrekte
væskestand er 6 mm fra rørbunden i hver celle og over rørene.
Efter hver opladning bør batteriernes væskestand kontrolleres/
efterfyldes (se figur 28).
BEMÆRK: Eftertjek elektrolytstanden før opladning af batterierne.
Sørg for at rørene i hver celle er dækket. Fyld ikke batterierne helt
op før opladning, da elektrolytten udvider sig under opladning og
derfor kan løbe over. Efterfyld cellerne med destilleret vand efter
opladning.
FORSIGTIG:
Batterierne ødelægges, hvis
elektrolytten ikke dækker rørene.
Sørg altid for at elektrolytstanden er
korrekt.
FORSIGTIG:
Overfyldning af batterierne til over
rørbunden i hver celle kan med-føre
maskinskade eller syreudslip oven på
batterierne. Overfyld al-drig
batterierne. aftør eventuel syrespild
på maskinen eller oven på
batterierne. Efterfyld aldrig
batterierne med akkumulatorsyre
efter installation.
FORSIGTIG:
Figure #28
Vand fra hanen kan indeholde
forurenende stoffer, som ødelægger
batterierne. Efterfyld derfor altid
batterierne med destilleret vand.
2.
Hold batteriernes overside ren og tør. Hold
batteriklemmer og -stik rene. Batteripolerne rengøres med
en fugtig klud med en mild salmiak- eller natronopløsning.
Batteriklemmer og-stik rengøres med et dertil indrettet
rengøringsredskab. Sørg for at der ikke kommer salmiakeller natronopløsning ind i batterierne.
3.
Sørg for at batterierne er opladede.
Page -18-
Correct Fill Line
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
VEDLIGEHOLDELSE
Opladning af batterier
ADVARSEL: Opladning af batterier i et område
uden god ventilation kan forårsage
eksplosioner. Oplad kun batterierne i områder
med god ventilation.
ADVARSEL: Blybatterier afgiver gasser, som
udgør eksplosionsfare. Batterierne bør ikke
komme i kontakt med flammer eller gnister.
RYGNING FORBUDT!
ADVARSEL: Hvis ladeaggregatet ikke afbrydes
på vægkontakten, før ladestikket til- eller frakob
les batterierne, kan det medføre eksplosion.
Afbryd altid ladeaggregatet på vægkontakten,
før ladestikket til- eller frakobles batterierne.
Følg nedenstående anvisninger ved opladning af
batterierne:
1. Anbring ladeaggregatet på en plan flade. Sørg for at
afstanden til aftrækshullerne på siderne er mindst 5
cm fra vægge og andre genstande. Sørg for at der
ikke er genstande i nærheden af aftrækshullerne i
bunden af ladeaggregatet.
2. Batteristikket frakobles stikket på kontrolpanelet,
se figur 29.
3. Ladestikket kobles til batteristikket, se figur 30.
4. Ladeaggregatet tilsluttes en enfaset vægkontakt
med jordforbindelse (tre ben), som har den
spænding, frekvens og strømstyrke, der er angivet
på ladeaggregatets typeskilt.
Figure #29
Yderligere information om opladning af batterierne findes
i instruktionsbogen til ladeaggregatet.
Figure #30
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -19-
Maskinvariabler på Vision 17B/17BT
Vision 17 BT
Vision 17 B
x x
x x x
x
x x x x
x
x x
x
x
x x x
x
x x x
x x
x x
x x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x
x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
x
x
x x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x x x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x
x x x
x
x
x
x
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x x
x x x
x
x
x
x
x
x x x
x x x
x x x
x
x
x
x
Kodenummer
00380E
00381A
00381B
00382A
00382B
00383A Serienummer ... til XE
00383A Serienummer XE til...
00383B Serienummer ... til XE
00383B Serienummer XE til...
00384A Serienummer ... til XE
00384B Serienummer XE til...
00384A Serienummer XE til...
00384B Serienummer ... til XE
00390E
00391A
00391B
00392A
00392B
00393A Serienummer ... til XE
00393A Serienummer XE til...
00393B Serienummer ... til XE
00393B Serienummer XE til ...
00394A Serienummer ... til XE
00394A Serienummer XE til ...
00394B Serienummer ... til XE
00394B Serienummer XE til...
x
x x x
00380E Vision 17B med bremse
00380A Vision 17B maskine
00390E Vision 17BT med bremse
00390A Vision 17BT
51436B Polybørste
53126B Pudedriver
871376 12V 95 AH vådt batteri
871377 12V 95 AH tørt batteri
40703A Batterianbefalinger 80 AH
40070A 12V Gelbatteri
14661B Batteri kabelsæt
41206A 16" Serie kabel
41215A Batteri el-kabel stolpestil
41216A Batteri el-kabel ringstil
41217A Batteriserie kabel ringstil
40510A Ladeaggregat 120VAC
40511A Ladeaggregat 230VAC
40071A 100-125V Gelladeaggregat
40072A 2300-250 V Gelladeaggregat
170854 5/16-18 Sekskantet møtrik (4)
85813A 5/16-18 x 1 sekskantet skrue (4)
980652 5/16 Låseskive (4)
KOMMENTARER:
40703A Brug kun våde ladeaggregater
40070A Brug kun gelladeaggregater
Page -20-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
Ekstraudstyr:
Del nr.
Beskrivelse
40511A
40510A
871376
871377
51436B
53126B
50527A
56927A
50477A
962819
40700A
51437B
51439B
682408
674114
639804
638828
638856
51469B
51481A
Ladeaggregat 24V, 10A, 230/50Hz
Batteriladeaggregat 24V, 10A, 115V/60Hz
Batteri, 12V 95AH
Tørbatteri 12V 95AH
Polybørste
Skurerondel
*
*
Koblingsplade til svamp/børste
Koblingspladeskruer
Batteri, vedligeholdelsesfrit, 12V, 100AH
Nylonvaskebørste, 0,028 dia. børstetykkelse
Børstesamling
Slangestuds til montering af 1½’’-slange på maskinen
10’ X 1½’’ rød deluxe sugeslange
1½’’ dobbeltbøjet aluminiums*
35 cm sugemundstykke
Skure-/suge kombimundstykke
Nylonvaskebørste, 0,016 dia. børstetykkelse
*
Rondeller I LØSSALG
Farve
Gul
Hvid
Rød
Blå
Vision 17
979169 Grøn
976052 Brun
976053 Sort
976054
Farve Vision 17
976157
976055
976158
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -21-
NOTES
Page -22-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
Vision
17B/BT
el II
Reservedele og servicevejledning
(78454B-DK)
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -23-
SÅDAN LØSES EVENTUELLE PROBLEMER
PROBLEM
ÅRSAG
LØSNING
Ingen vandføring
Væskebeholderen er tom
Efterfyld væskebeholderen
Knappen til væskestyring er drejet for langt til
venstre
Slangen eller filteret er blokeret
Drej væskestyringsknappen til højre
Væskeventilen eller samlingen er beskadiget
Reparer eller udskift ventil
Væskeventilen er åben
Luk væskeventilen
Væskeventilen eller samlingen
er beskadiget
Væskeventilen er snavset
Ventilsædet eller spændskiven
er beskadiget
Ventilpindelet er snavset
Reparer eller udskift ventil
Sugefoden er hævet
Sænk sugefoden
Sugemotoren kører ikke
Start sugemotoren
Sugemotorkontakten er defekt
Få den repareret hos en autoriseret
Clarke-reparatør
Tøm beholderen
Vandføring vil
ikke standse
Maskinen opsuger
ikke vandet fra gulvet
Rengør væskeventilen
Udskift ventilen
Rengør og smør ventilpindelet
Opsamlingsbeholderen er fuld
Svømmerafbryderen har afbrudt sugemotor
Maskinen opsuger
ikke alt vandet
fra gulvet
Page -24-
Rens slange eller filter
Sugefilteret er snavset
Opsamlingsbeholderen er fuld. Tøm beholderen
Rengør eller udskift filteret
Sugeslangen er blokeret
Rens slangen
Sugefoden, sugeslangen eller standrøret
er blokeret eller beskadiget
Fjern blokering eller reparer skaden
Sugefodsslangen er ikke monteret
Monter slangen
Sugefodsgummiet er beskadiget, slidt
eller forkert monteret
Vend eller udskift sugegummiet el.
monter gummiet korrekt
Sugefoden, sugeslangen eller standrøret er blokeret eller beskadiget
Fjern blokering eller reparer skaden
Filterpladen er snavset
Rengør eller udskift filterpladen
Pakningen i dækslet til opsamlingsbeholderen er beskadiget
Skift pakningen
Sugemotoren er defekt
Få den repareret hos en autoriseret
Clarke-reparatør
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
Batterierne har ikke den
forventede levetid
Batteriklemmerne er beskidte eller beskadigede Rengør klemmer og stik
Udskift beskadigede ledninger
Oplad batterierne
Elektrolytstanden er for lav
Efterfyld hver celle med destilleret
vand og oplad batterierne
Batterierne er ikke helt opladede
Oplad batterierne i 16 timer
Ladeaggregatet er beskadiget
Få det repareret hos en autoriseret
Clarke-reparatør
Batteriet er defekt
Udskift batteriet
Vaskebørsten eller skurerondellen er slidt
Rengøringen er ikke
tilfredsstillende
Udskift børste eller skurerondel
Børstesamlingen eller væskeventilen er beskaFå den repareret hos en autoriseret
diget
Clarke-reparatør
Motoren går ikke
Eftercheck og reparer ledningerne,
efterse motor, afbryder og kontakter
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -25-
NOTES
ALTO® PRODUKTSUPPORTAFDELINGER
U. S. A. lokationer
HOVEDKONTOR
Europaeiske og andre lokationer
PRODUKTIONSFACILITETER
ALTO U.S. Inc., St. Louis, Missouri
390 S. Woods Mill Rd., Suite 300
Chesterfield, Missouri 63017-3433
PRODUKTIONSFACILITETER
ALTO U.S. Inc., Springdale, Arkansas
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(501) 750-1000
Kundeservice - 1-800-253-0367
Teknisk service - 1-800-356-7274
ALTO U.S. Inc., Bowling Green, Ohio 43402
1100 Haskins
ALTO U.S. Inc., Clearwater, Florida 33765
1500 N. Belcher Road
ALTO Danmark A/S, Aalborg
Blytaekkervej 2
DK-9000 Aalborg
+45 72 18 21 00
ALTO Danmark A/S, Hadsund
Industrikvarteret
DK-9560 Hadsund
+45 72 18 21 00
SALGSAFDELINGER
ALTO Canada Ltd., Rexdale Ontario (Kanada)
24 Constellation Ct.
(416) 675-5830
ALTO Overseas Inc., Sydney (Australien)
1B/8 Resolution Drive
Caringbah NSW 2229
+61 2 9524 6122
SERVICEFACILITETER
ALTO U.S. Inc., Carlstadt, New Jersey 07072
150 Commerce Road
(201) 460-4774
ALTO U.S. Inc., Elk Grove, Illinois 60007
2280 Elmhurst Road
(847) 956-7900
ALTO U.S. Inc., Denver, Colorado 80211
4640 Lipan
(303) 455-2413
ALTO U.S. Inc., Houston, Texas 77040
7215 North Gessner Road
SALGS- OG SERVICEFACILITETER
ALTO U.S. Inc., Madison Heights, Michigan 48071-0158
29815 John R.
(810) 544-6300
ALTO U.S. Inc., Marietta, Georgia 30062
1355 West Oak Common Lane
(770) 973-5225
CLARKE TECHNOLOGY
AMERICAN SANDERS TECHNOLOGY
A.L. COOK TECHNOLOGY
Kundeservice hovedkvarter og fabrik
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(501) 750-1000
Teknisk service
1-800-356-7274
ALTO Cleaning Systems Asia Pte Ltd., Singapore
271 Bukit Timah Rd.
#04-11 Balmoral Plaza
Singapore 259708
+65 8366 455
ALTO Deutschland GmbH, Frondenberg (Tyskland)
Ardeyer Str. 15
D-58730 Frondenberg
+49 2373 754 200
ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd., Penrith (Storbrittanien)
Gilwilly Industrial Estate
Penrith
Cumbria CA11 9BN
+44 1768 868 995
ALTO France S.A. Strasbourg (Frankrig)
B.P. 44, 4 Place d’Ostwald
F-67036 Strasbourg
Cedex 2
+33 3 8828 8400
ALTO Nederland B.V. Vianen (Holland)
Stuartweg 4C
NL-4131 NJ Vianen
+31 347 324000
ALTO Sverige AB, Molndal (Sverige)
Aminogatan 18
Box 4029
S-431 04 Molndal
+46 3127 1600
ALTO Norge A/S, Oslo (Norge)
Bjornerudveien 24
N-1266
+47 2275 1770
CLARKE TECHNOLOGY U.S. LIMITED WARRANTY
This Clarke Technol IgyIndustrial/Commercial Product is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of one year from the date of purchase, when operated and maintained in
accordance with Clarke Technology's Maintenance and Operations instructions.
This brush drive and traverse motors are warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal
use and service for one year from the date of purchase, provided the motors are inspected for carbon motor brush wear
at six-month intervals by an authorized Clarke Technology repair station. Failure to comply with the six-month inspection
requirement or failure to replace worn motor brushes identified during the inspection will void the one-year warranty on the
motors. Cost of the six-month inspection and replacement of carbon motor brushes is the responsibility of the purchaser.
In the event of a warranty claim on the motors, proof of inspection and any required motor brush replacement must be
provided.
This warranty is extended only to the original purchaser for use of the product. It does not cover normal wear parts such
as electrical cable, rubber parts, and motor brushes.
Clarke Technology's liability under this warranty is limited to repair of the product and/or replacement of parts and is given
to purchaser in lieu of all other remedies, including INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES.
THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN. THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION OF THE FACE HEREOF. NO WARRANTIES, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE IMPLIED. A warranty registration card is provided
with your Clarke Technology product. Return the card to assist Clarke Technology in providing the performance you expect
from your new floor machine.
If a difficulty develops with the product, you should: a) Contact the nearest authorized Clarke Technology repair location
or contact the Clarke Technology Service Operations Department, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764, for the
nearest authorized Clarke Technology repair location. Only these locations are authorized to make repairs to the product
under this warranty. (b) Return the product to the nearest Clarke Technology repair location. Transportation charges to and
from the repair location must be prepaid by the purchaser. Clarke Technology will repair the product and/or replace any
defective parts with out charge within a reasonable time after reciept of the product.
BATTERY U.S. WARRANTY
In addition to the items above (except as to the one-year period), any original equipment Clarke Technology Battery
which becomes unserviceable under normal use within a period of ninety (90) days from date of sale to the original user will
be repaired or replaced with one of equal specification at our option, F.O.B. any authorized Clarke Technology Sales or
Service Branch, with no charge to the user, except transportation costs. After expiration of the above ninety (90) day
period, any battery which fails under normal use will be adjusted to the original user with a new battery of equal specification
on an eighteen (18) months pro rate basis from the date of purchase. Adjustment will be determined using the then current
list price, plus transportation costs.
Warranty is rendered null and void if battery is not kept filled to the proper level with DISTILLED WATER.
CLARKE TECHNOLOGY: POLYDUR® AUTOMATIC SCRUBBER
SOLUTION AND RECOVERY TANK
FIVE-YEAR U.S. GUARANTEE
Your new Clarke Technology Vision Automatic Scrubber has polydur Solution and Recovery Tanks. Polydur is a rotationally
molded, medium-density linear polyethylene that won't crack or dent, and withstands most corrosives and temperature
extremes. Clarke Technology backs up your Polydur tanks with a five-year guarantee. If a tank breaks or leaks under
normal use within five years of the date of purchase, it will be replaced free.
CLARKE TECHNOLOGY UNIBODY FRAME
THREE-YEAR U.S. WARRANTY
Clarke Technology warranties the frame for the new Vision automatic Scrubbers for a period of three years against defects
in materials and workmanship under normal use and service.
CLARKE TECHNOLOGY reserves the right to make changes
or improvements to its machine without notice.
Always use genuine Clarke Parts for repair.
CLARKE TECHNOLOGY
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B
Machine Accessories 6/02
Accessories:
Part No.
51436B
53126B
50527A
56927A
50477A
962819
51437B
51439B
682408
674114
639804
638828
638856
51469B
51481A
10773A
14661B
18800A
Description
Brush, Polypropylene
Pad Driver
Big Mouth Base
Big Mouth Retainer
Clutch Plate for Pad/Brush
Clutch Plate Screws
Nylon Scrub Brush .028 Dia. Bristles
Grit Scrub Brush Assembly
Hose Connector - connects 1½" diameter hose to machine
10' x 1½" red spiral lock deluxe hose
1½" double curved aluminum wand
Aluminum 14" squeegee pick up tool
Aluminum combination scrubbing brush & squeegee pick-up tool
Nylon Scrub Brush .016 Dia. Bristles
Grit-Lite Brushu
Kit, Parking Brake
NOTE: u indicates that a
Standard Battery Cable Kit
change has occured since
Squeege Asm.
the last publication of this
manual.N
PADS BY CASE
Color
Yellow
White
Red
Blue
Vision 17
979169
976052
976053
976054
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Color
Green
Brown
Black
Vision 17
976157
976055
976158
Page -21-
Vision 17B/BT
Section II
Parts and Service Manual
(78454B)
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -23-
HOW TOO CORRECT PROBLEMS IN THE MACHINE
PROBLEM
There isn't any solution flow.
The solution flow does not stop.
The machine does not remove
any water from the floor.
The machine does not remove
all the water from the floor.
ACTION
CAUSE
The solution tank is empty.
Fill the solution tank.
The solution knob is turned too far to the left.
There is an obstruction in the hose or filter.
Turn the solution knob to the right.
Remove the obstruction from hose or filter.
The solution valve or linkage is damaged.
Repair or replace the valve or the linkage.
The solution valve is open.
The solution valve or linkage is damaged.
Close the solution valve.
Repair or replace the valve or the linkage.
The solution valve is dirty.
There is a damaged seat and washer
Clean the solution valve.
in the solution valve.
The valve steam is dirty.
Replace the valve.
Clean and lubricate the valve stem.
The squeegee is up.
The vacuum motor is not running.
Lower the squeegee.
Put the switch in the "ON" position.
The vacuum motor switch is defective.
Have an authorized Clarke Technology person
make repairs.
The recovery tank is full.
The vacuum shut-off float circuit is open.
Drain the tank.
Recovery tank is full. Empty the tank.
The vacuum filter screen is dirty.
There is an obstruction in the vacuum tube.
Clean or replace the filter screen.
Remove the obstruction.
There is an obstruction or damage in the
squeegee, vacuum hose or standpipe.
Remove the obstruction or repair the
damage.
The squeegee hose is disconnected.
Connect the hose.
The squeegee blades are damaged, worn,
or incorrectly installed.
Turn or replace the squeegee blade.
Correctly install the squeegee blade.
There is an obstruction or damage in the
squeegee, vacuum hose or standpipe.
Remove the obstruction or repair the
damage.
The filter screen is dirty.
The gasket on the cover of the recovery
Clean or replace the filter screen.
Replace the gasket.
tank are damaged.
Defective vacuum motor.
The batteries do not give the
normal running time.
The cleaning is not even.
Page -24-
Have an authorized Clarke Technology person
make repairs.
The battery terminals are dirty or damaged.
Clean the terminals and connectors.
Replace the damaged cables. Charge the
batteries.
The electrolyte level is too low.
Add distilled water to each cell and change the
batteries.
The batteries are not fully charged.
Charge the batteries for a full 16 hours.
The charger is damaged.
Have an authorized person repair the charger.
The battery is defective.
Replace the batteries.
The scrub brush or pad are worn.
Replace the scrub brush or pad.
There is damage to the brush assembly
casters or to the solution valve.
Have an authorized service person
make the repairs.
The motor is not running.
Repair the wiring, replace the switch,
Service the motor, circuit breaker
and the contractor.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B
Machine #00380B, 24V Battery, Machine Assembly - 3/00
Page -26-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B-Batery Model 24V Battery
Machine Assembly Parts List - 1/02
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
NI
NI
NI
NI
NI
Part No.
55531A
34804A
Page 36
Page 37
Page 32
65300A
980431
81111A
962981
68004A
818381
44917A
30448A
Page 21
Page 30
920110
Page 37
66515A
61664A
30407B
Page 33
84238A
39004A
Page 20
Page 20
Page 20
Page 40
84237A
Page 35
55502A
49728A
752020
53630A
643418
52206A
58533A
833901
833407
30415A
962943
Page 32
832102
839401
81104A
47905A
87026A
85395A
85509A
755161
962987
832002
61224A
47202A
699202
77049A
77053A
77077A
77233A
Description
Knob, Handle
Handle
ASM Solution Tank
ASM Recovery Tank
ASM Brush Motor
Knob
Washer ¼ - 7/8 S.S.
Nut 3/8 X 16
Screw
Stud
Spring
Motor, Vacuum
Hose, Exhaust Vacuum
Brush or Pad Driver
Asm. Non Traverse
Nut 5/16 - 18 Elastic Stop
Asm. Squeegee
Pin Locking
Cable, Squeegee
Hose, Squeegee
Asm. Mainframe Weldment
Screw, 5/16-18 x 3/4
Battery, Tray
Battery
Cable, Battery
Cable, Battery Series
Asm. Support Tank
Screw 10-32 x ½ Pan Hd
Asm. Control Pad
Knob-Solution Control
Harness, Control
Clamp, Hose
Elbow, Recovery
Gasket Vacuum Motor
Chain-Cover
Spacer, Vac Motor
Handle, Drain Valve
Gasket, Drain
Hose Recovery Drain
Screw
Asm. Lift Brush
Clamp, Solution Cable
Valve, Drain
Nut, ¼ - 20 Nylock
Terminal
Washer
Screw ¼ -20 x ½
Screw 6-32
Latch
Screw
Clamp, Plastic
Bracket, Recovery
Suppressor, EMI
Wire Ties
Label, Squeegee Lift
Tag, Instruction
Plate, Warning Head
Label, C. E.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Qty
2
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
6
1
1
Ref
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
6
2
2
7
4
2
1
1
2
2
6
1
1
1
1
Page -27-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision17 BT
Model #00390A, 24V Battery Machine Assembly Drawing - 3/00
Page -28-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17 - BT Model 24V Battery
Machine Assembly Parts List - 1/02
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Part No.
962738
47377A
47708A
34806A
Page 38
Page 39
53630A
Page 34
752020
65300A
87026A
81111A
962981
68004A
818381
44917A
30448A
47905A
Page 21
Page 32
Page 31
87027A
920110
Page 33
66515A
61664A
Page 37
30407B
84239A
39004A
Page 20
Page 20
85509A
Page 20
Page 41
84237A
Page 36
55502A
49730A
Description
6-32 x 5/8 Screw
Switch, Traverse
Terminal
Handle, Control
ASM, Solution Tank
ASM, Recovery Tank
Elbow, Recovery
ASM, Brush Motor
Clamp Hose
Knob
Washer
Nut, 3/8 x 16
Screw
Stud
Spring
Motor, Vacuum
Hose, Exhaust Vacuum
Terminal
Brush or Pad Driver
Asm, Brush Lift
ASM, Traverse Axle
Washer 5/16 S.S. Flat
Nut 5/16 - 18 Elastic
ASM, Main Frame
Pin, Locking
Cable, Squeegee
ASM, Squeegee
Hose, Squeegee
Screw, 5/16 Flat
Battery, Tray
Battery
Cable, Battery
Screw 6-32
Cable, Battery Series
ASM, Tank Support
Screw 10 -32 x ½ Pan
ASM, Control Panel
Knob, Solution Control
Harness Control
Qty
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
4
1
2
1
4
1
1
6
1
1
1
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Ref
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Part No.
58901A
55531A
832102
980413
839401
833407
643418
833901
52206A
962987
58533A
81104A
755161
62644A
45031C
58707A
84233A
52208A
37014A
980657
85391A
980646
61261A
85395A
30415A
46506A
85519A
832002
962943
84238A
61244A
47202A
699202
77049A
77053A
77076A
77077A
77233A
Description
Tie, Wire
Knob, Handle
Clamp, Solution Cable
Washer
Valve, Drain
Gasket, Drain
Gasket, Motor Vacuum
Handle, Drain Valve
Chain, Cover
Screw
Spacer, Motor Vac
Nut, ¼ -20 Nylock
Latch
Cover, Resistor
Motor, Traverse
Sprocket
Screw
Chain #35
Pad, Chain Tension
Washer ¼ Lock
Screw ¼ -20 x 5/8 S.S.
Washer
Bracket, Traverse Motor
Screw ¼ -20 x ½ S.S.
Hose, Drain
Resistor
Screw ¼ - 20
Clamp, Plastic
Screw
Screw 5/16 - 18 x 3/4
Bracket, Recovery
Suppressor, EMI
Wire Tie
Label, Squeegee Lift
Tag, Instruction
Plate, Warning (Hands)
Plate, Warning (Head)
Label, C. E.
Qty
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
Page -29-
6
2
1
1
1
2
1
1
4
4
4
1
9
1
1
2
2
1
1
2
3
6
1
1
1
1
1
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B
ASM, Non Traverse Axle
Drawing & Parts List 11/98
Form #10510A
4
6
3
1
2
1
1
3
1
5
Ref
1
2
3
4
5
6
Part No.
87613A
61247A
59936C
54014A
60196A
87039A
Description
Washer, Nylon 5/8
Bracket, Axle
Wheel
Fitting, Grease, ¼"-20
Shaft
Washer, Fender ¼" SS
6
4
Qty
7* Nominal
1
2
2
1
2
NOTE: Place washers as required to center the wheels
(Number of washers may vary)
NOTE: Grease wheels once a week.
Page -30-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17BT
ASM, Traverse Axle
Drawing & Parts List 11/98
Form #10512A
Repair Parts for 59935C Wheel:
Part No.
Description
58154A
Seal
51187A
Roller Clutch Bearing
Qty.
2
2
Repair Parts for 59935B Wheel:
Part No.
Description
58146A
Seal
51187A
Roller Clutch Bearing
Qty.
2
2
Ref
1
*2
3
4
5
6
7
8
Qty
2
10
2
1
1
2
1
2
Part No.
59935C
87613A
51175A
60503A
80504A
54014A
58711A
87039A
Description
Wheel, Traverse
Washer, Nylon
Bearing, Pillow Block
Axle, Traverse
Key, 605 S & L
Fitting, Grease
Sprocket
Washer, Fender 1/4"
*NOTE: Place washers as required to center the wheels
(Number of washers may vary)
NOTE: Grease wheels once a week.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -31-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B/BT
Brush Lift Drawing Assembly & Parts List 11/98
Form #16608A
2
5
4
5
3
3
4
2
1
Ref
1
2
3
4
5
Page -32-
Part No.
65424A
85600A
51516A
608210
920208
Description
Lift Brush, Weldment
Screw 1/4 - 20
Bushing
Spacer, Handle, Bolt
Nut, ¼-20
Qty
1
2
2
2
2
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B/BT
ASM, Main Frame Drawing & Parts List - 11/98
Form #16926B
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Part No.
60021A
84239A
53618A
64456A
87026A
85384A
85395A
64505A
85822A
31227A
66960A
38009A
980442
68733B
81104A
52117A
920110
52047A
69028A
85391A
60698A
170915
722021
87614A
Description
Qty
Weldment, Main Frame
1
6
Screw 5/16-18 x 1 Flat Hd SS
1
Adapter 3/8 X 3/8
Handle
1
Washer, S.S. ¼" Flat
15
Screw ¼ - 20 X 1½
2
Screw ¼ - 20 X ½
7
Hinge Tank
1
1
Screw 3/8-16 x 7/8
Skirt, Main Frame
1
Retainer, Skirt
2
Guide, Plastic
3
Wave Washer
2
Kick Stand
1
Nut ¼ - 20 Nylock
12
Caster, Swivel
2
6
Nut, 5/16 - 18 Elastic
Cap
1
Wldmt. Squeegee Swivel
1
Screw ¼ - 20
1
Squeegee, Bracket, Weldment 1
Screw ¼-20 x ¾
4
Clamp, Hose
1
2
Washer 3/8 Int., Ext.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Ref
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
NI
Part No.
84233A
67867A
85396A
61252A
87027A
30517A
58612A
68730B
85397A
66939A
66961A
33504A
69470A
69469A
69468A
962098
962798
81110A
170854
77261A
85509A
81112A
84229A
See pg 42
Description
Screw ¼ - 20 Flat
Nut, Squeegee Spacer
Screw
Bracket, Swing Squeegee
Washer
Bushing Squeegee
Spring, Squeegee
Bracket, Arm Weldment
Screw, 10-24 x 3/8 SS
Retainer, Motor Pivot
Retainer Skirt
Center Flap
Bracket, Left Flap
Bracket, Center Flap
Bracket, Right Flap
Screw, ¼ -20 x 3/4
Screw, 10 - 24 x 3/8 SS
Nut, 10 - 24 Hex
Nut, 5/16 - 18
Tag
Screw
Nut, 5/16 - 18 ESNA
Screw, 5/16 - 18 x .88
Kit, Parking Brake STD on
European Models
Qty
6
1
1
1
1
1
1
1
12
1
2
1
1
1
1
6
11
11
1
1
2
1
1
Page -33-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B/BT
Brush Motor Assembly
Drawing and Parts List 3/00
Form #17116A
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Part No.
47710A
762005
60670B
44809A
Page 43
Page 42
915102
81104A
980662
67865A
63600A
Page -34-
Description
Terminal, Brush Motor
Clamp
Bracket
Gear Motor 24V DC
Motor Parts Breakdown
Gear Parts Breakdown
Key (included with #4)
Nut, ¼ - 20 Nylock
Washer
Spacer, Tilt Handle
Guide RH
Qty
2
1
1
1
1
2
1
1
1
Ref
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Part No.
84242A
20308A
980679
980210
980652
85727A
85389A
980638
61238A
68761A
58901A
Description
Screw ¼ -20 x 5/8
Adapter Motor
Spacer Washer
Washer Impeller
Washer, Lock 5/16
Screw, 5/16 Hex
Screw, 3/8 - 16 x 5/8 Pan
Lockwasher 3/8
Bracket, Motor Lift
Guide, LH
Tie, Wire
Qty
2
1
1
1
1
1
4
4
4
1
2
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision17B
Panel Assembly Non-Traverse Model
Drawing & Parts List 11/98
Form # 17641A
Ref
1
2
3
4
Part No.
44405A
66179B
47316B
54349A
Description
Meter, Battery
Panel, Control
Switch
Gasket
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Qty
1
1
2
1
Page -35-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17BT
Panel Assembly - Battery Traverse Model
Drawing and Parts List 11/98
Form #17640A
Ref
1
2
3
4
5
6
7
Page -36-
Part No.
44405A
47380A
47304A
69806B
47316B
55413A
54349A
Description
Meter, Battery
Switch, Key (Incl. 2 of item #6)
Switch, 3-Position
Panel, Control
Switch
Key
Gasket
Qty
1
1
1
1
2
1
1
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B/BT
Squeegee Assembly Drawing & Parts List 11/98
Form #18809A
2
4
1
3
8
7
6
1
5
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
Part No.
66921B
30902A
27703A
30903A
85398A
838201
839702
962841
Description
Retainer, Squeegee
Blade, Squeegee Rear
Squeegee, Casting
Blade, Squeegee Front
Screw ¼ - 20 X ½
Spacer, Wheel Guide
Wheel, Brush Guide
Screw, 5/16 - 18 x 1¼
Blades Available:
30918A
Blade, Sq., Front Nitrile/EPDM
30919A
Blade, Sq., Rear Nitrile/EPDM
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Qty
2
2
1
1
18
2
2
2
1
1
Page -37-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B/BT
Solution Tank Assembly
Drawing & Parts List 6/01
Form #19169A
25
10
26
2
1
3
16
11
23
22
31
15
28
14
29
24
30
4
17
24
33
36
5
10
32
34
13
19
20
21
35
6
12
7
37
8
18
9
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Part No.
692409
85519A
832322
878535
60317A
53614A
849401
53618A
35138A
962798
36101A
30416A
752020
832002
839401
38964B
962943
722021
833401
Page -38-
Description
Chain Cover
Screw ¼ - 20 X 3/8
Cover, Solution Tank
Strainer, Solution Tank
Adapter, Filter
Elbow, Solution
Valve, Solution
Adapter, 3/8 x 3/8
Hose, Solution
Screw 10-24 X ½
Ratchet, Handle
Hose, Drain
Clamp, Hose
Clamp, Hose
Drain
Tank, Solution
Screw
Clamp, Hose
Gasket, Drain
Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Ref
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Part No.
980630
920264
52206A
833407
81110A
962987
833901
84237A
81217A
68762A
68646A
84236A
64476A
53030A
980651
80031A
52755A
52503A
Description
Washer
Nut ¾ - 16 Hex
Chain, Cover
Gasket, Drain
Nut, 10-24
Screw, 10-24 x 3/8
Handle, Drain Valve
Screw, 10-32 x ½
Nut ¼-20 Nylock
Plate, Squeegee Lift
Plate, Wear
Screw, 6-32
Handle, Squeegee Lift
Spring, Taper
Washer
Bolt, Shoulder
Cover, Handle
Cable, Solution
Qty
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B/BT
Recovery Tank Assembly
Drawing & Parts List 6/01
Form #19170A
1
2
5
4
6
7
20
18
8
19
3
10
17
16
11
4
11
13
12
14
15
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
Part No.
58012A
59314A
56459A
837304
962798
692409
832322
34256A
81110A
920797
66933A
Description
Strainer, Recovery Tank
Tube, Stand, Recovery
Strain Relief
O'Ring Seal
Screw, 10-24 x ½
Chain, Cover
Cover, Solution Tank
Gasket, Recovery Drain
Nut 10-24
Nut, Drain Valve Lock
Elbow, Retainer
Qty
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Ref
13
14
15
16
17
18
19
20
NI
Part No.
38966B
53629A
85395A
82100A
87612A
14092A
85519A
39323A
51828A
Description
Tank, Recovery
Elbow, Recovery Drain
Screw, ¼-20 x ½
Nut, ½ Conduit
Seal, Washer
Switch, Float Shut-Off
Screw, ¼-20 x 3/8
Tube, Recovery
Strap, Hose
Qty
1
1
2
1
1
1
1
1
2
Page -39-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B
Support Tank Assembly
Drawing & Parts List 11/98
Form #18909B
Ref
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
NI
Page -40-
Part No.
38952B
87026A
41446A
66689A
608537
85509A
66688A
85414A
920056
878514
61244A
49728A
85395A
41428A
962212
85387A
61246A
77050A
Description
Support, Solution Tank
Washer, ¼
Breaker, Circuit 30A
Plate, Clamp
Strike, Clamp
Screw, 6 - 32 x ¼
Plate, Circuit Breaker
Screw, 10-00 x 3/8
Nut, 6 - 32 Elastic
Solenoid, 24V
Bracket, Tank
Harness, Control
Screw, ¼ - 20 x ½
Breaker, 35A
Screw, 6-32 x 7/8
Screw, ¼ - 20 x 3/4
Bracket, Battery Plug
Label, Brush Lift
Qty
1
4
1
1
2
4
1
4
2
2
5
1
9
1
2
1
1
1
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17BT
Support Tank Assembly
Drawing & Parts List 11/98
Form #18915B
Ref
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
19
20
21
22
NI
Part No.
38952B
41438A
41446A
66689A
608537
85509A
66688A
85414A
920056
878514
46312A
61244A
49730A
85395A
41428A
87026A
61246A
962212
85387A
77050A
Description
Support, Solution Tank
Breaker, Circuit 7A
Breaker, Circuit 30A
Plate, Clamp
Strike, Clamp
Screw, 6 - 32 x ¼
Plate, Circuit Breaker
Screw, 10-00 x 3/8
Nut, 6 - 32 Elastic
Solenoid, 24V
Relay, Time
Bracket, Tank
Harness, Control
Screw, ¼ - 20 x ½
Breaker, 35A
Washer ¼
Bracket, Battery Plug
Screw, 6-32 x 7/8
Screw, ¼ - 20 x 3/4
Label, Brush Lift
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Qty
1
1
1
1
2
4
1
8
2
3
1
5
1
9
1
6
1
2
1
1
Page -41-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17BT
Brake Kit #10773A
Drawing & Parts List 5/98
2
1
3
11
10
4
2
4
5
5
6
7
8
9
Ref #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Page -42-
Part No.
66536A
87027A
17519A
87036A
85397A
67422A
87613A
67133A
10735A
608340
Ref.
Description
Pin, Brake
Washer
Brake, Pad Weldment
Washer, #10 S.S.
Screw, 10-24 x 3/8 S.S.
Shaft, Brake
Washer, Nylon
Rod, Brake
Pedal, Brake
Spring, Brake
Machine Frame
Qty
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
ref.
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B/BT
Vacuum Motor
Drawing & Parts List 11/93
Form #44917A
Ref #
1
2
*3
4
5
6
7
*8
9
*10
11
*12
13
Part No.
51913A
54809A
85303A
40817A
51914A
50618A
672714
59803A
58500A
Description
Clip (Optional)
Housing - Vent
Fan
Screw, 8 x 32 - 3/8 PN
Brush Mechanism
Clamp
Bracket, Commutator End
Bearing
Disc
Bearing
Washer, Neoprene
Bracket, Fan End
Spacer
Qty
2
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Ref #
14
15
*16
*17
18
*19
*20
*21
*22
*23
Part No.
53914A
658201
638313
Description
Fan, Rotating
Spacer
Fan, Stationary
Shell, Fan
Spring, Load
Fan, Air Seal
Fan, Stationary
Fan, Rotating
Washer
Nut
Qty
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
*NOTE: #'s 3, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22 & 23
are not available at this time.
Page -43-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B/BT
Gear Box #54238A
Drawing & Parts List 6/94
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NI
Page -44-
Part No.
57846A
58143A
52050A
56668A
51176A
58316A
902605
54883A
58144A
Description
Ring, Snap
Seal, Oil, Small
Cap End
O - Ring
Bearing, Large
Shaft and Gear
Bearing, Small
Housing
Seal, Oil Large
Grease
Qty
1
1
1
1
1
1`
1
1
1
1oz
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B/BT
Drawing & Parts List 3/95
Form #10503A
13
7
12
12
1
13
2
SEAM LOCATION
3
14
16
4
15
5
17
6
8
9
10
11
Item
1
2
3
4
5
Part No.
56478A
50142A
902654
902550
51840A
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
50520A
56480A
962546
50517A
448396
40826A
55657A
55656A
59805A
50515A
44809A
54238A
Description
Stator Frame Assembly (w/Magnets & Clips)
Armature Assembly (w. B.E. & F.E. Bearings)
Bearings B.E.
Bearing F.E.
Commutator Bracket Assembly
(w/Brush BRD Assembly Leads)
Commutator Bracket
Strain Relief
Brush Board Screw
Brush Board Assembly (w/ Springs & Brushes)
Brush Spring
Brush Assembly
Lead Assembly
Lead Assembly
Helical Washer
Thru Bolt
Shaft Key
B.E. Bracket Assembly (Gear Box)
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Qty
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
4
1
1
1
2
1
1
Page -45-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17BT
Traverse Motor Drawing & Parts List 2/96
Motor #45031A
Shaft Sub Assembly Instructions
View from plain er.
schematic
Black
8
36
1. Assemble the retaining ring (24) to the output shaft (22) centering
the middle tab of the "E" ring in the keyway. The center tab
should bottom in the keyway.
25
23
8
Red
22
2. Assemble the key (25) to the output shaft (22) butting the key
against the center tab of the retaining ring (24). Dimensions over
the key and shaft is .381.
3. Assemble gear (23). The gear should be started by hand over the
shaft and key to assure proper alignment and butt against the
retaining ring (24).
Shaft Sub Assembly
Orientation Pin
4. Assemble spacer (36).
5. Assemble the bearing (8) onto the shaft with the seal to the
inside. Press only on the inner race until the bearings are butted
securely against the gear spacer on one side and against the "E"
ring on the other side.
Black
Apply loctite (IT 10) under
grommet lip & to lead
exists before applying
sealant
(IT 13)
Nameplate to be
read with B.E. down
35
36
10
13
Seeshaftsub-assembly
above for asm. details
32
12
30° REF
31
30
29 Torque 45/55 lb.-in.
27
15 26
13 21
6
9
7
33
11
18
20
28
5
13
Fill gear housing and
apply to gear teeth.
19
31
Torque 15-25 lb.-in.
(4)pieces
34
14
17
Press Pin (IT5)
Flush with O.D.
with seal (T13)
16
Torque 5-10 lb.-in. 13
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Part No.
*
*
50147A
*
*
51861A
902679
51181A
*
*
55412A
56671A
*
*
53319A
*
*
*
1
Apply loctite to stud
prior to asm. with nut
2
Description
Housing Brush End
Field Assembly
Armature Assembly
Housing, Plain End
Roll Pin
Lead/BR Card Assembly
Ball Bearing
Ball Bearing
Printed Mylar Stock
Loctite 404
#404 Woodruff Key
O Ring
Sealant
Stud, 10-32 X 6.45
Load Spring
Nut, Keps 10-32
Loctite 404
Gear Housing
3
4
16
13
Qty
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
6
1
Torque 15-25 lb.-in.
Apply around and over studs
and nuts Typ (4) pcs.
Ref
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Part No.
*
51180A
51179A
58318A
54414A
*
*
59869A
925597
962892
980614
*
58694A
59868A
57850A
*
*
Description
Gear Cap
Ball Bearing
Ball Bearing
Output Shift
Worm Gear
Retaining Ring
Key 1/8 x 1/8
Worm
Roll Pin
Retaining Ring
Screw, ¼ - 20
Lock Washer ¼"
Screw, 10-32 SEMS
Load Spring
Washer
Ring, Bearing Mounting
Grease, Nyooel 15#
Spacer
Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
*Illustrated for assembly reference only.
Page -46-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17BT
Traverse Motor 24V
Drawing & Parts List 2/96
Form #45031C
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Part No.
40831A
55412A
58152A
54370A
54416A
N/A
52060A
47905A
47905A
NI
Description
Carbon, Brush
Key
Shaft, Seal
Gasket, O'Ring
Gear Assembly
Gear Housing
Cap, Gear Head
Terminal, ¼ FIFQD
Terminal, ¼ FIFQD
1.9 oz. Mobilith SCH 1500 Oil
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Qty
2
1
1
1
1
N/A
1
1
1
Page -47-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B
Model #00380A - 24 V Electrical Schematic 8/98
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -49-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17BT
Model #00390A - 24 V Electrical Schematic 8/98
Page -50-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17B
24V Connection Diagram 6/01
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Vision 17B/BT
Page -51-
CLARKE TECHNOLOGY
Vision 17BT
24V Connection Diagram 6/01
Page -52-
CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Vision 17B/BT
ALTO® PRODUCT SUPPORT BRANCHES
U. S. A. Locations
HEAD OFFICE
European Locations
PRODUCTION FACILITIES
ALTO U.S. Inc., St. Louis, Missouri
16253 Swingley Ridge Road, Suite 200
Chesterfield, Missouri 63017-1725
PRODUCTION FACILITIES
ALTO U.S. Inc., Springdale, Arkansas
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(479) 750-1000
Customer Service - 1-800-253-0367
Technical Service - 1-800-356-7274
ALTO U.S. Inc., Bowling Green, Ohio 43402
1100 Haskins Road
SERVICE FACILITIES
ALTO U.S. Inc., Carlstadt, New Jersey 07072
150 Commerce Road
(201) 460-4774
ALTO U.S. Inc., Elk Grove, Illinois 60007
2280 Elmhurst Road
(847) 956-7900
ALTO U.S. Inc., Denver, Colorado 80204
1955 West 13th Ave.
(303) 623-4367
ALTO U.S. Inc., Houston, Texas 77040
7215 North Gessner Road
SALES AND SERVICE FACILITIES
ALTO U.S. Inc., Madison Heights, Michigan 48071-0158
29815 John R.
(810) 544-6300
ALTO U.S. Inc., Marietta, Georgia 30062
1355 West Oak Common Lane
(770) 973-5225
CLARKE TECHNOLOGY
AMERICAN SANDERS TECHNOLOGY
A.L. COOK TECHNOLOGY
SIMPSON TECHNOLOGY
DELCO TECHNOLOGY
Customer Service Headquarters and
Factory
2100 Highway 265
Springdale, Arkansas 72764
(479) 750-1000
Technical Service
1-800-356-7274
ALTO Danmark A/S, Aalborg
Blytaekkervej 2
DK-9000 Aalborg
+45 72 18 21 00
ALTO Danmark A/S, Hadsund
Industrikvarteret
DK-9560 Hadsund
+45 72 18 21 00
SALES SUBSIDIARIES
ALTO Canada Ltd., Rexdale Ontario
24 Constellation Ct.
(416) 675-5830
ALTO Overseas Inc., Sydney (Australia)
1B/8 Resolution Drive
Caringbah NSW 2229
+61 2 9524 6122
ALTO Cleaning Systems Asia Pte Ltd., Singapore
No. 17 Link Road
Singapore 619034
+65 268 1006
ALTO Deutschland GmbH, Bellenberg (Germany)
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
89287 Bellenberg
+49 0180 5 37 37 37
ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd., Penrith
Gilwilly Industrial Estate
Penrith
Cumbria CA11 9BN
+44 1768 868 995
ALTO France S.A. Strasbourg
B.P. 44, 4 Place d’Ostwald
F-67036 Strasbourg
Cedex 2
+33 3 8828 8400
ALTO Nederland B.V. Vianen
Stuartweg 4C
NL-4131 NJ Vianen
+31 347 324000
ALTO Sverige AB, Molndal (Sweden)
Aminogatan 18
Box 4029
S-431 04 Molndal
+46 31 706 73 00
ALTO Norge A/S, Oslo (Norway)
Bjornerudveien 24
N-1266
+47 2275 1770
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising