Gebruikershandleiding Epson TM

Gebruikershandleiding Epson TM
Engels
Gebruikershandleiding
M00069100NL
TM-T88V Gebruikershandleiding 1
Engels
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien aanvaard in verband
met gebruik van de informatie in deze uitgave. Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootste
zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies.
Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze
uitgave.
Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld door
de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als gevolg
van: ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde modificaties,
reparaties of wijzigingen van dit product of (behalve in de VS) het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor
gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere
optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als
“originele Epson-producten” of als “door Epson goedgekeurde producten”.
EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation in Japan en andere landen/gebieden.
BEKENDMAKING: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud.
Copyright © 2013 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.
WAARSCHUWING
Dit is een product van klasse A. In een residentiële omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken;
in dat geval zal de gebruiker soms aanvullende maatregelen moeten treffen.
2 TM-T20II Gebruikershandleiding
Engels
Belangrijke veiligheidsinformatie
Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit
product. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke
plaats.
Verklaring van symbolen
De symbolen in deze handleiding zijn onderverdeeld volgens hun mate van
belangrijkheid, zoals hieronder beschreven. Lees het onderstaande zorgvuldig
door voordat u het product gebruikt.
WAARSCHUWING:
Waarschuwingen moeten goed in acht genomen worden om ernstig
lichamelijk letsel te voorkomen.
LET OP:
Voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om licht letsel,
apparatuurschade of dataverlies te voorkomen.
Opmerking:
Opmerkingen bevatten belangrijke informatie en nuttige tips in verband met de werking
van uw apparaat.
Veiligheidsmaatregelen
WAARSCHUWING:
Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een vreemde geur
of ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand of
elektrische schokken. De stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en
contact opnemen met de leverancier of een servicecentrum van Seiko Epson
voor advies.
Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde reparaties
kunnen gevaar veroorzaken.
Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel,
brand of elektrische schokken veroorzaken.
Ervoor zorgen dat u de juiste voedingsbron gebruikt. Aansluiten op een onjuiste
voedingsbron kan brand veroorzaken.
Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel,
brand of elektrische schokken veroorzaken.
Het stopcontact niet meervoudig belasten. Zorg altijd voor een directe
stroomtoevoer via een standaardstopcontact. Overbelasting van het
stopcontact kan brand veroorzaken.
Het snoer moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en voorzien zijn
van een aardpen voor voedingssystemen (PE-klem). Anders kunt u een
elektrische schok krijgen.
Het snoer voorzichtig hanteren. Onjuist hanteren kan brand of elektrische
schokken veroorzaken.
Gebruik de snoeren niet indien deze beschadigd zijn.
De snoeren niet wijzigen en niet proberen deze te repareren.
Geen voorwerpen op de snoeren plaatsen.
Overmatig buigen, draaien of trekken aan de snoeren vermijden.
De snoeren niet in de nabijheid van verwarmingsapparatuur plaatsen.
TM-T20II Gebruikershandleiding 3
Engels
Controleren of de stekker schoon is voordat u hem in het stopcontact
steekt.
Controleer of de aansluiting voor de netvoeding schoon is voor u de
stekker er in steekt.
Steek de stekker er helemaal in.
Gebruik alleen het meegeleverde snoer. Gebruik het meegeleverde snoer niet
met een ander dan het voorgeschreven apparaat. Dit kan namelijk brand of
elektrische schokken veroorzaken.
Lijm het netsnoer niet vast aan de voedingsadapter.
Trek de stekker regelmatig uit het stopcontact en maak de onderkant van de
tanden en de ruimte tussen de tanden goed schoon. Als u de stekker lang in
het stopcontact laat zitten, kan er zich aan de voet van de tanden stof
ophopen, wat kortsluiting en brand zal veroorzaken.
Controleer regelmatig of stekker en de aansluiting voor de netvoeding niet nat
zijn.
Voorkomen dat er voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen van
vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken.
Als er water of andere vloeistoffen in het apparatuur terechtkomt, de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de
leverancier of een Seiko Epson servicecentrum voor advies. Doorgaan met
gebruik kan leiden tot brand.
Geen spuitbussen met brandgevaarlijk gas in of bij dit product gebruiken. Dat
kan brand veroorzaken.
Sluit geen telefoonlijn aan op de aansluiting van de kassaladeaansturing. Dit
kan de printer en de telefoonlijn beschadigen.
LET OP:
De kabels niet op een andere wijze aansluiten dan als vermeld in deze
handleiding. Een andere wijze van aansluiting kan apparatuurschade of brand
veroorzaken.
Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond
geplaatst worden. Het product kan beschadigd raken of ongelukken
veroorzaken als het valt.
Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof.
Overmatig vocht en/of stof kan apparatuurschade of brand tot gevolg
hebben.
Geen zware voorwerpen boven op dit product plaatsen. Nooit op dit product
gaan staan of leunen. De apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen,
wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken.
Wees voorzichtig dat u uw vingers niet bezeert aan de handmatige snijder
•
Wanneer u afgedrukt papier verwijdert
•
Wanneer u andere handelingen uitvoert zoals het plaatsen/
vervangen van de papierrol
Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het
stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt.
4 TM-T20II Gebruikershandleiding
Engels
Waarschuwingsetiketten
De waarschuwingsetiketten op het product geven de volgende
veiligheidsmaatregelen mee.
LET OP:
Raak de thermische kop niet aan omdat deze na het afdrukken heel warm kan
zijn.
Gebruiksbeperkingen
Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van
betrouwbaarheid/veiligheid vereisen, zoals bijv. transportapparatuur voor
vliegtuigen, treinen, schepen, auto's, enz.; ramppreventievoorzieningen; diverse
soorten beveiligingsapparatuur, enz.; of functionele/precisie-apparatuur, mag u
dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en failsafes ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te
waarborgen. Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een
uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen, zoals
luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor
kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u
geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product,
op basis van grondige evaluatie.
Downloaden van stuur- en hulpprogramma’s en
gebruiksaanwijzingen
De meest recente versies van stuur- en hulpprogramma’s en
gebruiksaanwijzingen kunnen van een van de volgende URL’s gedownload
worden.
Klanten in Noord-Amerika kunnen gebruik maken van de volgende website:
http://www.epsonexpert.com/
Klanten in andere landen kunnen gebruik maken van de volgende website:
https://download.epson-biz.com/?service=pos
TM-T20II Gebruikershandleiding 5
Engels
Uitpakken
De printer met standaard specificaties omvat de volgende items.
Neem contact op met de leverancier als er onderdelen beschadigd zijn.
Opmerking:
Afhankelijk van het model is het mogelijk dat de accessoires die u in het vak met de
ononderbroken rand ziet, niet zijn meegeleverd.
De vorm van de accessoires is afhankelijk van het model en het land van aankoop.
AC
adapter
Printer
Netsnoer
Installatiehandleiding
TM-T20II Software &
Documents Disc
USB
interfacekabel
Kap over aan/
uit schakelaar Rubberen voetjes voor
een verticale installatie
Waterdichte kap
over aan-/
uitschakelaar
Rol papier
6 TM-T20II Gebruikershandleiding
Etiket voor
bedieningspaneel
bij verticale
installatie
Schroeven voor
beugelset aan
de wand
Papiergeleider met
breedte van 58 mm
Engels
Namen van onderdelen
Papierrolkap
Bedieningspaneel
Snijderdeksel
Handgreep om
kap te openen
Aan/uit schakelaar
Bedieningspaneel
Aan/Uit-lampje
Dit lampje brandt als de printer aanstaat.
Error-lampje
Geeft aan dat er een fout is.
Papier-led
Aan betekent papier uit. Knipperen geeft de stand-by modus aan.
Feed-knop
Deze knop voert het papier in.
TM-T20II Gebruikershandleiding 7
Engels
De kabels aansluiten
LET OP:
Gebruik voor een seriële verbinding een null-modemkabel.
Schakel bij een USB-interface de printer nog niet in voordat u het
stuurprogramma van de printer hebt geïnstalleerd.
Steek voor het gebruik van een ethernet (10Base-T/100Base-TX) interface niet
de telefoonkabel of de lade-uitstoot kabel in de ethernet aansluiting.
Niet aansluiten op stopcontacten in de buurt van apparatuur die
spanningsfluctuatie of elektrische ruis veroorzaakt. Met name uit de buurt
blijven van apparatuur met grote elektrische motoren.
Nooit proberen de snoeren uit te rekken om een aansluiting te maken. Het
netsnoer en de gelijkspanningskabel moeten tijdens gebruik altijd slap hangen.
1.
2.
Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld.
Sluit de interfacekabel op de printer aan.
Zie de afbeelding hieronder voor de vorm van elke aansluiting. (De
geïnstalleerde interfaces kunnen per printermodel verschillen.)
RS-232
USB
㻌
10BASE-T/
100BASE-TX
DK
(Aansluiting van de
kassaladeaansturing)
DC24V
Opmerking:
Maak als u de USB-kabel gebruikt de USB-kabel vast met de haak zoals hieronder
aangegeven, dit zorgt ervoor dat de kabel niet loskomt.
Haak
3.
4.
Sluit de interfacekabel op de computer aan.
Steek het netsnoer in de AC adapter.
8 TM-T20II Gebruikershandleiding
Engels
5.
Steek de gelijkstroomkabel van de AC adapter in de spanningsaansluiting
van de printer.
Netsnoer
6.
Steek het netsnoer in een stopcontact.
TM-T20II Gebruikershandleiding 9
Engels
Installatie van de printer
U kunt de printer horizontaal op een plat oppervlak installeren (met de
papieruitvoer naar boven) of verticaal (met de papieruitvoer naar voren). U kunt
hem ook aan een wand ophangen met behulp van de meegeleverde accessoires.
LET OP:
Doe het nodige om te voorkomen dat de printer begint te bewegen als gevolg
van het vibreren bij het snijden van het appier of openen en sluiten van een
lade. Hechtingstape kan hierbij een oplossing zijn.
Verticale installatie van de printer
Als u de printer verticaal installeert, zorg er dan voor dat u het meegeleverde
etiket voor het bedieningspaneel bij verticale installatie aanbrengt op de
papierrolkap en dat u 4 rubberen voetjes plaatst in de rechthoekige inkepingen op
de behuizing van de printer, zoals weergegeven op de afbeelding hieronder.
Etiket voor
bedieningspaneel bij
verticale installatie
Rubberen
voetje
10 TM-T20II Gebruikershandleiding
Engels
Opmerking:
U kunt de printer zo installeren dat de papierrolkap zich rechtopstaand op het installatieoppervlak bevindt, met behulp van de meegeleverde beugelset voor op de wand.
1. Breng het etiket voor het bedieningspaneel voor verticale installatie aan op de
papierrolkap.
2. Installeer de beugelset voor op de wand op de printer en draai hem vast aan de hand
van de 2 meegeleverde schroeven.
3. Plaats de 2 rubberen voetjes in de rechthoekige inkepingen op de behuizing van de
printer, plaats vervolgens 2 rubberen voetjes binnen de aangegeven lijnen op de
beugelset.
4. Plaats de printer met de zijde waarop de beugelset is aangebracht naar beneden.
Etiket voor
bedieningspaneel bij
verticale installatie
3
Rubberen voetje
1
207 mm
{8.15"}
2
Beugelset
voor de wand
TM-T20II Gebruikershandleiding 11
Engels
De printer aan een wand hangen
Om de printer aan een wand te hangen dient u de volgende stappen te doorlopen.
LET OP:
Om de printer op een veilige manier vast te hechten, dient u de beugelset voor
de wand te installeren op een houten, betonnen of metalen wand. De wand
moet minstens 10 mm dik zijn.
Zorg ervoor dat u metalen schroeven gebruikt.
De schroeven voor de wand dienen over een uittrekkracht te beschikken van
150 N (15,3 kgf) of meer.
1.
Installeer 2 schroeven (diameter schroef: 4 mm, diameter kop: 7 tot 9 mm) in
de wand op een afstand van 80 mm. Zorg ervoor dat het deel van de schroef
in de wand 10 mm of meer bedraagt en de lengte buiten de wand 3 tot 4 mm.
3~ 4 mm
7~ 9 mm
80 mm
4 mm
10 mm of meer
2.
3.
Verwijder de 2 geïnstalleerde schroeven van de printer, zoals weergegeven
op de afbeelding hieronder.
Installeer de beugelset voor op de wand op de printer en draai hem vast aan
de hand van de schroeven die werden verwijderd in stap 2.
Schroe
Schroeven
Beugelset
voor de wand
12 TM-T20II Gebruikershandleiding
Engels
4.
Zorg ervoor dat de gaten in de beugelset overeenkomen met de schroeven in
de wand en maak de beugelset stevig vast.
Installeren van rolpapier
Ga als volgt te werk om de papierrol te plaatsen.
1. Druk op de handgreep om de papierrolkap te openen.
Handgreep om
kap te openen
TM-T20II Gebruikershandleiding 13
Engels
2.
Verwijder eventueel het binnenste van de gebruikte papierrol en plaats de
papierrol. De juiste richting van het papier wordt getoond op de afbeelding
hieronder.
3.
Trek er wat papier uit en sluit de papierrolkap.
Wanneer de printer is aangeschakeld wordt de papierrol automatisch
afgesneden.
2
1
14 TM-T20II Gebruikershandleiding
Engels
De papierbreedte wijzigen
U kunt de papierbreedte wijzigen van 80 tot 58 mm door de meegeleverde
papiergeleider met een breedte van 58 mm te installeren. Volg de onderstaande
stappen om de papierbreedte te wijzigen.
LET OP:
Nadat u de papierbreedte hebt gewijzigd van 80 mm tot 58 mm, kunt u niet
terugkeren naar 80 mm.
Zorg er bij het veranderen van de papierbreedte voor dat u de instelling voor
de papierbreedte opgeeft met het hulpprogramma voor de TM-T20.
1.
2.
Open de papierrolkap.
Plaats 3 uitsteeksels op de papiergeleider van 58 mm op dezelfde lijn als de
rechthoekige gaten in de printer en duw hem naar beneden.
Papiergeleider met
breedte van 58 mm
Rechthoekige gaten
3.
4.
Plaats de papierrol.
Sluit de papierrolkap.
TM-T20II Gebruikershandleiding 15
Engels
De kap over de aan/uit schakelaar plaatsen
U kunt het meegeleverde deksel voor de stroomschakelaar gebruiken om te
voorkomen dat er per ongeluk op de knop wordt gedrukt.
U kunt de aan/uit schakelaar aan- en uitschakelen door een scherp voorwerp in
de gaten van de kap over de aan/uit schakelaar te plaatsen. Om de kap te
verwijderen, dient u eveneens een scherp voorwerp te gebruiken.
Er wordt ook een waterdichte kap over de aan/uit schakelaar meegeleverd.
Om deze kap te gebruiken dient u hem te installeren zoals op de afbeelding
hieronder wordt aangegeven.
WAARSCHUWING:
Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het deksel van de aan/uitknop is
aangebracht, moet u onmiddellijk het voedingssnoer uit het stopcontact
trekken. Verder gebruik kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
Kap over aan/uit
schakelaar
Waterdichte kap over
aan/uit schakelaar
Probleemoplossing
Lichtjes op het bedieningspaneel branden niet
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de printer en het stopcontact.
Error-lampje aan zonder dat wordt afgedrukt
❏
❏
Controleer of de papierrolkap is gesloten. Als deze open staat, moet u hem
sluiten.
Als het papier-lampje oplicht, moet u controleren of de rol papier goed is
geplaatst en of er nog papier aanwezig is.
Error-lampje knippert zonder dat wordt afgedrukt
❏
❏
❏
Controleer of het papier is vastgelopen. Als het papier is vastgelopen, moet u
het vastgelopen papier verwijderen aan de hand van de onderstaande
beschrijving en de papierrol correct plaatsen.
Het afdrukken stopt als de kop oververhit raakt en gaat automatisch door als
deze weer afkoelt.
Schakel in andere gevallen de printer uit en na 10 seconden weer aan.
16 TM-T20II Gebruikershandleiding
Engels
Vastgelopen papier
Als papier vastloopt, moet u het papier nooit met kracht naar buiten trekken.
Open de papierrolkap en verwijder het vastgelopen papier.
LET OP:
Raak de thermische kop niet aan omdat deze na het afdrukken heel warm kan
zijn.
Als de papierrolkap niet opent, volg dan de onderstaande stappen:
1. Schakel de printer uit.
2. Plaats uw vingers in de inkepingen aan beide zijden van het snijderdeksel en
schuif het in de richting van de pijl op de afbeelding hieronder om het te
verwijderen.
Snijderdeksel
Inkeping
3.
Draai aan de knop totdat u een driehoekje ziet in de opening. Hierdoor wordt
het snijmes teruggezet naar de normale positie. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzingen op de achterkant van het snijderdeksel.
Driehoekje
4.
5.
Knop
Plaats het deksel van de papiersnijder.
Open de papierrolkap en verwijder het vastgelopen papier.
TM-T20II Gebruikershandleiding 17
Engels
Schoonmaken
De behuizing van de printer schoonmaken
Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt en veeg het stof van de printerbehuizing
met een droge of een vochtige doek.
LET OP:
Maak het product nooit schoon met alcohol, benzine, verdunner of
gelijkaardige oplosmiddelen. U kunt hierdoor immers de plastic of rubberen
onderdelen beschadigen of breken.
Reinigen van de thermische kop
LET OP:
De thermische kop kan na het afdrukken heel warm zijn. Raak hem niet aan en
wacht totdat hij is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt.
Beschadig de thermische kop niet door hem met uw vingers of harde
voorwerpen aan te raken.
Zet de printer uit, open de papierrolkap en maak het verwarmingselement van de
thermische kop schoon met een wattenstaafje dat in een alcoholoplosmiddel is
gedrenkt (ethanol of isopropanol).
Epson beveelt aan de thermische kop regelmatig (gewoonlijk om de drie
maanden) te reinigen om een goede afdrukkwaliteit te behouden.
Thermische kop
18 TM-T20II Gebruikershandleiding
Engels
Specificaties
58 mm papierbreedte*1
80 mm papierbreedte
Afdrukmethode
Afdrukken met thermische regel.
Afdruksnelheid
200 mm/s {7.87"/s} max.; 53.3 lps (3.75 mm {0.15"} feed)
Streepjescode en 2D symbool: 100 mm/s {3.93"/s}
De bovenvermelde snelheden zijn approximatief.
Deze snelheidswaarden zijn van toepassing wanneer de printer
afdrukt in de densiteit “Normaal” bij 25°C
De snelheid wordt automatisch ingesteld, afhankelijk van de
spanning en de temperatuur van de kop.
Rol papier
(enkele laag)
Breedte
79,5 mm ± 0,5 mm
Diameter
Maximale buitendiameter: 83 mm
57,5 mm ± 0,5 mm
Spoel
Diameter spoel: Binnen: 12 mm; Buiten: 18 mm
Type thermisch papier
NTP080-80
Interface
Serieel (RS-232)/Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)/
USB [Compliance: USB 2.0, Snelheid verbinding: Full-speed (12
Mbps)]
NTP058-80
Stroomtoevoer*2
DC + 24 V ± 7%
Temperatuur
Bedrijf: 5 tot 45°C
Opslag: –10 tot 50°C, behalve voor papier
Vochtigheid
Bedrijf: 10 tot 90% RH
Opslag: 10 tot 90% RH, behalve voor papier
Afmetingen
140 × 199 × 146 mm (H × B × D)
Gewicht
Ong. 1,7 kg {3,74 lb}
rps: regels per seconde dpi: dots per 25,4 mm (dots per inch)
*1: Dit zijn de waarden wanneer de papierbreedte wordt gewijzigd naar 58 mm door de papiergeleider
van 58 mm te installeren en de papierbreedte in te stellen met behulp van het hulpprogramma voor
de TM-T20.
Om de papiergeleider van 58 mm te installeren, raadpleeg "De papierbreedte wijzigen" op
pagina 15.
*2: Gebruik alleen een voeding die voldoet aan de veiligheidsnormen en de volgende specificaties.
Uitgangsspanning en stroom: 24 V/2.0 - 10.0 A of meer, Schijnbaar vermogen: 240 VA of minder
TM-T20II Gebruikershandleiding 19
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive
Engels
This information only applies to customers in the European Union, according to Directive
2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 04 July
2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and legislation transposing and
implementing it into various national legal systems, and to customers in countries in
Europe, Middle East and Africa (EMEA) where they have implemented equivalent
regulations.
For other countries, please contact your local government to investigate the possibility of
recycling your product.
English
Nederlands
The crossed out wheeled bin label that can be found on your
product indicates that this product should not be disposed of
via the normal household waste stream. To prevent possible
harm to the environment or human health please separate this
product from other waste streams to ensure that it can be
recycled in an environmentally sound manner. For more
details on available collection facilities please contact your local
government office or the retailer where you purchased this
product.
Op uw product is een label van een rolcontainer met een kruis
erdoor aangebracht. Dit label wil zeggen dat dit product niet bij
het normale huishoudelijk afval mag worden ingezameld. Om
eventuele schade aan het milieu of de gezondheid van de
mens te voorkomen moet dit product gescheiden van al het
ander afval worden ingezameld, zodat het op een
verantwoorde wijze kan worden verwerkt. Voor meer
informatie over uw lokale afvalinzameling wendt u zich tot uw
gemeente of de leverancier bij wie u dit product hebt gekocht.
Deutsch
Dansk
Der Aufkleber mit durchgekreuzter Mülltonne an diesem
Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung
einer möglichen Beeinträchtigung der Umwelt oder der
menschlichen Gesundheit und um zu gewährleisten, dass es
in einer umweltverträglichen Weise recycelt wird, darf dieses
Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden. Informationen
zu Entsorgungseinrichtungen erhalten Sie bei der zuständigen
Behörde oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt
erworben haben.
Etiketten med et kryds over skraldespanden på hjul, der sidder
på produktet, angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte
miljø og helbred skal dette produkt bortskaffes separat, så det
kan genbruges på en måde, der er god for miljøet. Kontakt de
lokale myndigheder eller den forhandler, hos hvem du har købt
produktet, vedrørende steder, hvor du kan aflevere produktet.
Français
L'étiquette apposée sur ce produit et représentant une
poubelle barrée indique que le produit ne peut être mis au
rebut avec les déchets domestiques normaux. Afin d'éviter
d'éventuels dommages au niveau de l'environnement ou sur la
santé, veuillez séparer ce produit des autres déchets de
manière à garantir qu'il soit recyclé de manière sûre au niveau
environnemental. Pour plus de détails sur les sites de collecte
existants, veuillez contacter l'administration locale ou le
détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit.
Italiano
L'etichetta con il contenitore barrato applicata sull'imballo
indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la
procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per
evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana,
separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che
possa essere riciclato in base alle procedure di rispetto
dell'ambiente. Per maggiori dettagli sulle strutture di raccolta
disponibili, contattare l'ufficio competente del proprio comune o
il rivenditore del prodotto.
Español
La etiqueta de un contenedor tachado que hallará en su
producto indica que este producto no se puede tirar con la
basura doméstica normal. Para impedir posibles daños
medioambientales o para la salud, separe este producto de
otros canales de desecho para garantizar que se recicle de
una forma segura para el medio ambiente. Para más
información sobre las instalaciones de recolección disponibles,
diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde
adquirió este producto.
Português
A etiqueta com o símbolo de um contentor de lixo traçado com
uma cruz que aparece no produto indica que este produto não
deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico. Para
evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde pública, por
favor separe este produto de outros lixos; desta forma, terá a
certeza de que pode ser reciclado através de métodos não
prejudiciais ao ambiente. Para obter mais informações sobre
os locais de recolha de lixo disponíveis, contacte a sua junta
de freguesia, câmara municipal ou localonde comprou este
produto.
20 TM-T20II Gebruikershandleiding
Suomi
Laite on merkitty jäteastia-symbolilla, jonka yli on vedetty rasti.
Tämä tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää normaalin
talousjätteen mukana. Älä hävitä laitetta normaalin jätteen
seassa vaan varmista, että laite kierrätetään
ympäristöystävällisellä tavalla, jottei ympäristölle tai ihmisille
aiheudu vahinkoa. Lisätietoja kierrätyksestä ja keräyspisteistä
saa ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai
jälleenmyyjään, jolta laite ostettiin.
Svenska
Symbolen med en överkorsad soptunna innebär att denna
produkt inte får kastas i vanligt hushållsavfall. För att skydda
miljön ska denna produkt inte kastas tillsammans med vanligt
hushållsavfall utan lämnas för återvinning på tillbörligt sätt. För
mer information om uppsamlingsplatser kontakta din lokala
myndighet eller den återförsäljare där du har köpt produkten.
Norsk
Det er krysset over merket av beholderen på hjul som vises på
produktet, som angir at dette produktet ikke skal kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall. Hold dette produktet
atskilt fra annet avfall slik at det kan resirkuleres på en
miljømessig forsvarlig måte og dermed forhindre eventuell
skade på miljø eller helse. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvor produktet kan leveres inn, kontakter du kommunale
myndigheter eller forhandleren der du kjøpte dette produktet.
Česky
Štítek s přeškrtnutým odpadkovým košem na kolečkách, který
lze nalézt na výrobku, označuje, že tento product se nemá
likvidovat s běžným domovním odpadem. V zájmu ochrany
životního prostředí a lidského zdraví zlikvidujte tento výrobek
jako tříděný odpad, který se recykluje způsobem šetrným k
životnímu prostředí. Podrobnější informace o sběrných
dvorech pro tříděný odpad získáte na obecním úřadě nebo u
prodejce, u kterého jste příslušný výrobek zakoupili.
Magyar
A terméken található, áthúzott szemetest ábrázoló címke azt
jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a rendes háztartási
szeméttel együtt kidobni. Az esetleges környezeti- vagy
egészségkárosodást megelõzendõ, kérjük, hogy ezt a
terméket a többi szeméttõl elkülönítve helyezze el, és
biztosítsa, hogy azt környezetbarát módon újrahasznosítsák. A
rendelkezésére álló begyûjtõ létesítményekrõl kérjük
tájékozódjon a megfelelõ helyi állami szerveknél vagy a
viszonteladónál, ahol a terméket vásárolta.
Polski
Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na produkcie
oznacza, że nie może on być utylizowany razem z normalnymi
odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec
potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia
ludzkiego, produkt ten należy odseparować od reszty
odpadów z gospodarstwa domowego i utylizować w
ekologicznie właściwy sposób. Szczegółowe informacje na
temat punktów zbiórki odpadów można uzyskać w lokalnych
urzędach lub u sprzedawcy danego produktu.
Slovensky
Štítok s preškrtnutým odpadkovým košom na kolieskach, ktorý
je možné nájst’ na výrobku, označuje, že tento product sa
nemá likvidovat’ s bežným komunálnym odpadom. V záujme
ochrany životného prostredia a ľudského zdravia zlikvidujte
tento výrobok ako triedený odpad, ktorý sa recykluje
spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Podrobnejšie
informácie o zberných dvoroch pre triedený odpad získate na
obecnom úrade alebo u predajcu, u ktorého ste príslušný
výrobok zakúpili.
Slovenski
Prečrtan koš za smeti na etiketi, katero lahko najdete na
vašem izdelku, pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči
podobno kot vse ostale smeti. Da bi preprečili morebitne
škodljive vplive na okolje ali zdravje, ločite izdelek od vseh
ostalih in poskrbite, da bo recikliran na okolju prijazen način.
Natančne informacije o tem, kje se nahajajo primerna
odlagališča, pridobite v vašem krajevnem uradu ali pri
prodajalcu.
Eesti
Teie tootele kleebitud tähis, mis kujutab ratastega
prügikonteinerit, millele on rist peale tõmmatud, keelab toote
kõrvaldamise majapidamisjäätmetega sarnasel viisil.
Keskkonnale või inimeste tervisele tekitatava võimaliku kahju
vältimiseks eraldage toode teistest jäätmetest, et tagada selle
korduvkasutamine keskkonnasäästlikul viisil. Kui soovite
saada rohkem teavet võimalike kogumispunktide kohta, võtke
ühendust kohaliku omavalituse ametnikuga või teile toote
müünud jaemüüjaga.
Lietuviškai
Užbraukta ratuota šiukšliadėžės etiketė, kurią rasite ant jūsų
produkto, reiškia, kad šis produktas neturėtų būti išmestas
kartu su įprastinėmis buitinėmis šiukšlėmis. Siekiant išvengti
galiamos žalos aplinkai bei žmonių sveikatai, prašome atskirti
šį produktą nuo kitų atliekų, ir įsitikinti, kad jis būtų perdirbtas
aplinkai nepavojingu būdu. Jei reikia išsamesnės informacijos
apie atliekų surinkimo ypatumus, prašome kreiptis į savo vietos
valdžios įstaigas arba į mažmeninį pardavėją, iš kurio jūs
įsigijote šį produktą.
Latviski
Marķējums ar pārsvītrotu atkritumu tvertni uz ritenīšiem, kas
redzams uz izstrādājuma, norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst
likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu
iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, lūdzu, atdaliet
šo izstrādājumu no citiem atkritumiem, tādējādi nodrošinot tā
otrreizējo pārstrādi videi drošā veidā. Papildinformācijai par
pieejamajām atkritumu savākšanas iespējām, lūdzu,
sazinieties ar vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju, no kura
jūs iegādājāties šo izstrādājumu.
Ελληνικά
Engels
Η διαγραμμένη ετικέτα του τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων
που θα βρείτε πάνω στο προϊόν σας υποδεικνύει ότι αυτό το
προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μέσω του κανονικού
δικτύου αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων. Για να
αποτρέψετε πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ατομική
υγεία, παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτό το προϊόν από άλλα
δίκτυα αποκομιδής ώστε να διασφαλίσετε ότι είναι δυνατή η
ανακύκλωσή του με έναν περιβαλλοντικά θεμιτό τρόπο. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες
δυνατότητες συλλογής απορριμμάτων, παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με την τοπική κυβερνητική αρχή ή το
κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.
Türkçe
Ürününüzün üzerinde bulunan çarpı işaretli tekerlekli kutu
etiketi, bu ürünün normal ev atık sistemi vasıtasıyla elden
çıkarılmaması gerektiğini gösterir. Çevreye ve insan sağlığına
zarar vermeyi önlemek için, lütfen bu ürünü çevreye zarar
vermeyecek şekilde geri dönüşüme tabi tutulmak üzere diğer
atıklardan ayırın. Mevcut toplama tesisleri ile ilgili ayrıntılı bilgi
edinmek için, yerel devlet makamlarıyla veya bu ürünü satın
aldığınız satıcıyla irtibata geçin.
Română
Eticheta arătând un coş de gunoi tăiat cu două linii încrucişate,
care poate fi găsită pe produs, indică faptul că acesta nu
trebuie aruncat la gunoi laolaltă cu gunoiul menajer. Pentru a
evita posibila degradare a mediului înconjurător sau a sănătăţii
umane, colectaţi separat acest produs de gunoiul menajer
pentru a vă asigura că poate fi reciclat într-un mod ecologic.
Pentru mai multe detalii privind punctele disponibile de
colectare, contactaţi autorităţile locale sau comerciantul de la
care aţi achiziţionat acest produs.
Български
Етикетът, представляващ зачертано кошче за боклук в
кръг, който можете да видите върху вашия продукт,
означава, че този продукт не трябва да се изхвърля
заедно с обикновените домакински отпадъци. За
предпазване от евентуални щети върху околната среда
или човешкото здраве, моля, отделете този продукт от
останалите отпадъци, за да се гарантира, че той ще бъде
рециклиран по екологично съобразен начин. За повече
информация относно наличните места за събиране на
отпадъци, моля, свържете се с местните власти или
търговеца, от когото сте закупили този продукт.
Hrvatski
Oznaka prekrižene kante za otpad koja se nalazi na vašem
proizvodu znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati u obično
kućno smeće. Da bi se spriječili negativni učinci na okoliš ili
ljudsko zdravlje odvojite ovaj proizvod od ostalog otpada da bi
se osiguralo njegovo recikliranje na ekološki prihvatljiv način.
Više pojedinosti o dostupnim reciklažnim dvorištima zatražite u
uredu lokalne samouprave ili od prodavača od kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Mакедонски
Прецртаната ознака во круг за кантата што е прикажана на
производот посочува дека овој производ не смее да се
фрла со редовниот домашен отпад. За да спречите можни
штети за животната средина или по здравјето на луѓето,
одвојте го овој производ од другиот домашен отпад за да
обезбедите негово рециклирање на начин којшто нема да
ѝ наштети на животната средина. Контактирајте со
општинската канцеларија или со продавачот каде што го
купивте овој производ за повеќе детали околу достапните
собирни локации.
Srpski
Okrugla oznaka sa precrtanom kantom za odlaganje otpada
koja se nalazi na proizvodu znači da se ovaj proizvod i
priložene baterije ne smeju odlagati u otpad na uobičajen
način. Da bi se sprečio štetan uticaj na okolinu ili na zdravlje
ljudi, odvojte ovaj proizvod i njegove baterije od ostalog otpada
kako bi se oni reciklirali na ekološki prihvatljiv način. Za više
detalja o mestima za reciklažu obratite se lokalnoj samoupravi
ili prodavcu od koga ste kupili ovaj proizvod.
TM-T20II Gebruikershandleiding 21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising