Eusso | Super-G | Eusso GL2454-RT

Eusso GL2454-RT
EUSSO GL-2454RT
108Mbps bezdrátový
BROADBAND ROUTER
(širokopásmový směrovač)
Uživatelský manuál
Obsah
1 Charakteristika produktu...................................................................................................................3
2 Požadavky na systém ........................................................................................................................3
3 Použití broadband routeru.................................................................................................................3
4 Popis 108Mbps Wireless broadband routeru ....................................................................................4
5 Rychlý start s průvodcem..................................................................................................................5
5.1 Konfigurace s průvodcem ..........................................................................................................5
6 Konfigurace.......................................................................................................................................9
6.1 LAN Setting - nastavení sítě LAN.............................................................................................9
6.1.1 LAN & DHCP Server .........................................................................................................9
6.1.2 WAN ...................................................................................................................................9
6.1.3 Password ...........................................................................................................................10
6.1.4 Time ..................................................................................................................................11
6.2 Wireless - nastavení bezdrátového spojení ..............................................................................12
6.2.1 Basic - základní nastavení.................................................................................................12
6.2.2 Authentication - autentikace .............................................................................................12
6.2.3 Advanced ..........................................................................................................................14
6.3 Status - stav ..............................................................................................................................16
6.3.1 Device Information ...........................................................................................................16
6.3.2 Log - deník ........................................................................................................................17
6.3.3 Log Setting........................................................................................................................17
6.3.4 Statistic..............................................................................................................................18
6.3.5 Wireless.............................................................................................................................19
6.4 Routing - směrování.................................................................................................................20
6.4.1 Static routing - statické směrování....................................................................................20
6.4.2 Dynamic routing - dynamické směrování.........................................................................21
6.4.3 Routing Table - směrovací tabulka ...................................................................................21
6.5 Access - přístup........................................................................................................................22
6.5.1 Filters - filtry .....................................................................................................................22
6.5.2 Virtual Server – virtuální server........................................................................................24
6.5.3 Special AP – speciální přístupový bod .............................................................................25
6.5.4 DMZ – Demilitarized Zone (nechráněné pásmo) .............................................................26
6.5.5 Firewall Rule.....................................................................................................................27
6.6 Management.............................................................................................................................28
6.6.1 SNMP................................................................................................................................28
6.6.2 Remote Management ........................................................................................................28
6.7 Tools ........................................................................................................................................29
6.7.1 Restart ...............................................................................................................................29
6.7.2 Settings..............................................................................................................................29
6.7.3 Firmware ...........................................................................................................................29
1 Charakteristika produktu
● Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b.
● Zařízení dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps v 802.11g a 11Mps v normě 802.11b (zařízení je
schopné přenášet až 108 Mbps hrubé přenosové rychlosti v normě 802.11g)
● Silnou síťovou ochranu poskytují protokoly WEP a šifrování 802.1X
● Rychlá a snadná instalace pomocí WEB-based konfigurační utility
2 Požadavky na systém
● PC systém s Windows 98, 98SE, Millennium Edition (ME), 2000 a XP.
● Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo vyšší.
● Broadband Internet spojení DSL/kabelovým modemem a internetový účet u poskytovatele internetu
(ISP).
● Počítače vybavené 10Mbps nebo 10/100 Mbps ethernetovými kartami s podporou protokolu TCP/IP.
● Alespoň CD-ROM mechanika
3 Použití broadband routeru
● V sítích domácích/malých kanceláří.
● Vytvoření bezdrátového spojení budov.
● Vystavění síťové infrastruktury .
● Router poskytuje ideální řešení pro:
- místa s těžkým přístupem k vytvoření „drátových“ spojů,
- vytvoření dočasné lokální sítě (např. na veletrzích, výstavách apod.),
- vytvoření přizpůsobivé LAN při častých změnách konfigurace (přístupu a odchodu zařízení z/do
sítě).
4 Popis 108Mbps Wireless broadband routeru
LED
Power
Stav
Svítí
Nesvítí
Status Svítí
WAN
Svítí
Bliká
WLAN Svítí
Bliká
Nesvítí
LAN
Svítí
Bliká
Nesvítí
Popis
Připojeno ke zdroji napětí.
Zařízení nedostává energii.
Zařízení je připojeno k bezdrátové síti.
Indikuje spojení na portu WAN.
Přenos dat na portu WAN.
Ustanovení linky bezdrátové sítě.
Vysílání/přijímání paketů bezdrátového provozu
Bez aktivity na lince bezdrátové sítě.
Indikuje ustanovení spojení se sítí LAN.
Přenos dat na portu LAN.
Žádné spojení se sítí LAN.
5 Rychlý start s průvodcem
Kdykoli můžete přistoupit do konfiguračního menu otevřením internetového prohlížeče, napsáním IP
adresy Vašeho AP. Defaultní hodnota IP adresy je 192.168.1.1. Defaultní jméno a heslo je v obou
případech „admin“.
Po přihlášení se objeví následující obrazovka.
5.1 Konfigurace s průvodcem
Průvodce je součástí webové konfigurační utility. Jednoduše nastavte Váš broadband router kliknutím
na tlačítko „Next“. Průvodce Vás v šesti krocích provede konfigurací. K pokračování vždy zmáčkněte
tlačítko „Next“.
Krok 1: Set your new Password - nastavení hesla
Krok 2: Choose your time zone - nastavení časového pásma.
Vyberte z rozbalovacího seznamu Vaši časovou zónu. Pro pokračování, prosím, klikněte na tlačítko
„Next”.
Krok 3: Set LAN connection and DHCP server - nastavení sítě LAN a DHCP serveru
Nastavte IP adresu a masku podsítě. Defaultně je nastavena IP adresa 192.168.1.1. Pokud chcete
povolit DHCP, vyberte, prosím, možnost “Enabled”. Povolením funkce DHCP (DHCP server) je
router schopen automaticky přiřazovat IP adresy. Zvolte, prosím, rozsah IP adres do polí „Range start”
a „Range end”. Pro pokračování, prosím, klikněte na tlačítko “Next”.
Krok 4: Set Internet connection - nastavení internetového spojení
Vyberte, jak bude router navazovat internetové spojení: Získání IP automaticky od ISP (Obtained IP
automatically); Statická IP adresa od ISP (Fixed IP address); protokol PPPoE k získání IP automaticky
od ISP (PPPoE to obtain IP automatically); protokol PPPoE se statickou IP adresou od ISP (PPPoE
with a fixed IP address); protokol PPTP.
a. Obtain IP automatically (DHCP client):
Pokud máte ve své síti zprovozněn DHCP server, vyberte volbu "Obtain IP automatically (DHCP
client)" k přiřazení IP adresy automaticky.
b. Fixed IP Address:
Pokud chcete směrovači přiřadit fixní IP adresu zvolte tuto volbu. Do okna, které se posléze objeví
vyplňte, prosím, WAN adresu a adresu DNS serveru (Váš systémový tehnik, či ISP Vám sdělí tuto
informaci).
c. PPPoE to obtain IP automatically:
d.PPPoE with a fixed IP address:
e. PPTP:
Krok 5: Set Wireless LAN connection - nastavení bezdrátového spojení
Zvolte „Enable” k povolení bezdrátové sítě (funkce přístupového bodu). Pokud povolíte funkce
bezdrátové sítě, napište SSID do textového pole a vyberte komunikační kanál. SSID a komunikační
kanál musí být nastaven stejně na všech bezdrátových zařízeních, které se s routerem spojují.
Krok 6: Restart
Průvodce je nyní u konce. Nové nastavení se uplatní po restartu bezdrátového routeru. Klikněte proto,
prosím, na tlačítko „Restart”. Pokud nechcete aplikovat změny klikněte na tlačítko „Exit”. Můžete se
také vrátit a změnit nastavení pomocí tlačítka „Back”.
6 Konfigurace
6.1 LAN Setting - nastavení sítě LAN
Tato obrazovka umožňuje nastavovat síťové funkce a funkce DHCP serveru, WAN parametry,
vytvářet a spravovat administrátorská a uživatelská hesla, nastavovat časovou zónu a dynamickou
DNS.
6.1.1 LAN & DHCP Server
Na této stránce můžete nastavovat síťové funkce a funkce DHCP, jako je jméno routeru, IP addresa,
maska podsítě (subnet mask) a doménové jméno. LAN a DHCP profily jsou sepsány v DHCP tabulce
vespod obrazovky.
Host Name: Vyplňte jméno routeru. Někteří ISP potřebují router identifikovat. Defaultně je
přednastaveno jméno „AP-Router."
IP Address: Vyplňte IP adresu routeru. Defaultně je nastavena IP adresa 192.168.1.1.
Subnet Mask: Vyplňte masku podsítě.Defaultní maska je 255.255.255.0.
DHCP Server: Povoluje funkce DHCP serveru. Poté router automaticky přiděluje IP adresy zařízením
připojujícím se do sítě LAN. DHCP je defaultně povoleno. Všechny zařízení (DHCP klienti) jsou
vyjmenováni v seznamu vespod obrazovky. Jsou zde: jméno (Host Name), IP adresa a MAC adresa.
Start IP: Vepište IP adresu začátku intervalu, ze kterého DHCP přiděluje IP adresy síťovým zařízením
připojeným k routeru.
End IP: Vepište IP adresu konce intervalu adres.
Domain Name: Zapište jméno domény lokální sítě (volitelné - není nutné vyplňovat).
6.1.2 WAN
Na této stránce můžete nastavit spojení WAN, specifikovat IP adresu pro spojení WAN, přidat čísla
DNS a vložit MAC adresu.
Connection Type: (typ spojení) Vyberte typ spojení jako třeba DHCP client, Fixed IP nebo PPPoE
z rozbalovacího seznamu.
WAN IP: Vyberte, zdali chcete specifikovat IP adresu ručně, nebo zdali má být Vašemu routeru
přidělena automaticky (DHCP serverem poskytovatele připojení). Pokud je vybráno „Specify IP“,
vepište IP adresu, masku podsítě (subnet mask), a defaultní bránu do textových polí. Váš ISP Vám tyto
specifikace sdělí.
DNS 1/2/3: Zde napište až 3 čísla DNS (IP adresy). Váš ISP Vám tyto specifikace sdělí.
MAC Address: Pokud to Váš ISP vyžaduje, vyplňte MAC adresu rozhraní WAN Vašeho routeru.
6.1.3 Password
Na této stránce lze nastavit administrátorské a uživatelská (user) hesla. Tato hesla jsou užívána pro
přístup na rozhraní routeru.
Heslo je nutno potvrdit v poli Confirm Password.
6.1.4 Time
Na této stránce můžete nastavit čas a datum hodin routeru, vybrat časovou zónu, a povolit nebo
zakázat daylight saving.
Local Time: Zobrazuje současné nastavení času a data.
Time Zone: Zvolte Vaši časovou zónu z rozbalovacího seznamu.
Daylight Saving: Enables you to enable or disable daylight saving time. When enabled, select the start
and end date for daylight saving time.
6.2 Wireless - nastavení bezdrátového spojení
6.2.1 Basic - základní nastavení
Lze povolit, resp. zakázat funkci bezdrátového přístupového bodu tohoto routeru, zapsat SSID a vybrat
přenosový kanál bezdrátové komunikace.
Enable/Disable: Povoluje/zakazuje bezdrátové funkce routeru.
SSID: Zapište SSID do textového pole. SSID musí být nastaveno na všech zařízeních, která chtějí
přistupovat do sítě LAN či WAN skrz router stejně.
Channel: Zvolte přenosový kanál bezdrátové komunikace. Přenosový kanál musí být nastaven
na všech zařízeních, která chtějí přistupovat do sítě LAN či WAN skrz router stejně.
6.2.2 Authentication - autentikace
Tato stránka umožňuje nastavit typ autentikace pro zabezpečení bezdrátové komunikace.
Otevřený systém (Open System) dovoluje veřejný přístup k routeru bezdrátovou komunikací. Sdílený
klíč (Shared Key) vyžaduje od uživatelů nastavit WEP klíč k výměně dat s jinými zařízeními se
stejným WEP klíčem.
Tento router také podporuje autentikaci WPA, WPA-PSK and 802.1X.
Defaultně je nastaveno open system.
WEP: Enable or Disabled.
Mode: Pokud je nastaveno šifrování WEP, vyberte z rozbalovacího seznamu také délku klíče. Router
podporuje 64 a 128 bitové šifrování.
Klíč 1 - 4 (Key 1 ~ Key 4): Tato volba umožňuje přednastavit jakési schémata pro nastavení
bezdrátové sítě LAN. Ručně nastavte hodnoty každého klíče. Vyberte ten klíč, který chcete užít
kliknutím na příslušející radio button. Kliknutím na tlačítko „Clear“ vymažete všechny klíče.
Jestliže je vybráno šifrování WPA nebo 802.1X, objeví se následující obrazovka. Vyberte prosím
délku šifrovacího klíče a parametry RADIUS serveru.
Lifetime: (doba života) Vyberte délku života šifrovacího klíče (5 minut až 1 den). Po vypršení této
doby Radius server obnoví šifrovací klíč jinou hodnotou.
RADIUS Server:
1. Zadejte IP adresu a port, který používá primární RADIUS server.
Zadejte sdílený klíč (Shared Secret), užívaný RADIUS serverem.
2. Můžete zadat i IP adresu a port sekundárního RADIUS serveru.
Pozn: Jakmile je povolena bezpečnost 802.1X, všechna připojená bezdrátová zařízení budou odpojena.
Bezdrátoví „klienti“ musí být ručně konfigurováni k znovupřipojení k RADIUS serveru.
Jestliže je zvolena volba WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access - Pre Shared Key), zadejte, prosím, PSK
klíč do pole „passphrase“. Minimální délka musí být alespoň 8 znaků.
6.2.3 Advanced
Na této stránce můžete nastavovat rozšířené možnosti bezdrátového routeru.
Beacon Interval: Nastavte délku obnovení synchronizačního paketu. Defaultně je nastaveno 100 ms.
Povoleno je 1 až 1000 ms.
RTS Threshold (viz Glosář): Zde se nastavuje velikost RTS/CTS paketu. Defaultně je tato hodnota
nastavena na 2432 bytů.
Fragmentation Threshold: Nastavení počtu bytů užívaných k fragmentaci zpráv. Defaultně je
nastavena hodnota 2432 bytů.
DTIM Interval (viz Glosář): DTIM informuje klienty o dalším přenosu. Zadejte hodnotu mezi 1 a
16384. Defaultní hodnota je 3.
TX Rates (MBps): Vyberte jednu z přenosových rychlostí bezdrátových spojení, měřených
v megabytech přenesených za sekundu v závislosti na zařízeních připojených do sítě WLAN.
11g only mode: povolí (enable) nebo zakáže (disable) použití jen normy IEEE 802.11g (54Mbps).
Antenna Transmit Power: Nastavuje výkon vysílání.
Super G mode: Pokud chcete povolit Super G ke zvýšení rychlosti nastavte Super G mode na enabled.
Existují tři možné nastavení módu Super G: Super G bez „turba“; Super G s dynamickým „turbem“ a
Super G se statickým „turbem“. Turbo mód znamená použití dvou kanálů v kombinaci ke zvýšení
přenosového pásma. Super G bez „turba“ znamená, že Super G mode pracuje bez kombinování kanálů.
Dynamické „turbo“ je schopno automaticky detekovat zařízení pracující na technologii Super G.
Jestliže není zařízení rozpoznáno jako zařízení Super G, spojení se provádí technologií „normal G“.
Statické „turbo“ znamená, že se router nevrací do technologie „normal G“, jestliže již jednou pracuje
v dynamickém módu.
6.3 Status - stav
Toto je informační stránka routeru. Lze zde vidět nastavení sítí LAN, WAN a WLAN, a záznamy a
statistiky přenosu paketů.
6.3.1 Device Information
Informace o nastavení sítě LAN, Wireless LAN a WAN.
Firmware Version: Zobrazuje číslo verze firmwaru.
LAN: Zobrazuje MAC adresu, IP adresu a masku podsítě rozhraní (interface) LAN a stav nastavení
DHCP serveru. Klikněte na odkaz DHCP Table k zobrazení seznamu klientů a stanic připojených
v aktuálním okamžiku k rozhraní LAN.
Wireless: Displays the router's wireless connection information, including the router's wireless
interface MAC address, the connection status, the SSID status, which channel is being used, and
whether WEP is enabled or not.
WAN: This field displays the router's WAN interface MAC address, DHCP client status, IP address,
subnet mask, default gateway, and DNS.
Click DHCP Release to release all IP addresses assigned to client stations connected to the WAN via
the router. Click DHCP Renew to reassign IP addresses to client stations connected to the WAN.
6.3.2 Log - deník
Na této stránce lze prohlížet záznamy provozu, událostí a aktivit a statistiky provozu. Deník může
obsahovat až 200 záznamů. Starší záznamy jsou nahrazovány aktuálními informacemi. Ovládací
tlačítka mají význam: První stránka (First Page); Poslední stránka (Last Page); Předchozí stránka
(Previous Page); následující stránka (Next Page); Vymazat záznamy (Clear Log); obnovit (Refresh)
načtení aktuálních hodnot statistiky.
Time: Zobrazuje čas a datum vytvoření záznamu.
Message: Zobrazuje zprávu o události.
Source: Zobrazuje zdroj události.
Destination: Zobrazuje cíl události (na které zařízení má mít událost vliv).
Note: Zobrazuje MAC adresu komunikujícího zařízení.
6.3.3 Log Setting
Na této obrazovce lze nastavit parametry záznamu událostí do deníku.
SMTP Server: Napište adresu SMTP serveru k umožnění odesílání deníku emailem.
Send to: Napište emailovou adresu, na kterou se má email zasílat. Klikněte na „Email Log Now“ (nyní
odešli email s deníkem) k okamžitému odeslání současného deníku.
Syslog Server: Napište IP adresu Syslog serveru.
Log Type: Umožňuje nastavit, které položky se budou do deníku zaznamenávat:
● System Activity: Zobrazuje informace o provedené činnosti routeru.
● Debug Information: Zobrazuje informace spojené s chybami a selháním systému.
● Attacks: Zobrazuje informace o zákeřných aktivitách na síti.
● Dropped Packets: Zobrazuje informace o paketech, které nebyly úspěšně přeneseny.
● Notice: Zobrazuje důležité poznámky pro systémového administrátora.
6.3.4 Statistic
Tato stránka zobrazuje tabulku s počty paketů přenesených routerem přes rozhraní LAN a WAN
(v bytech za sekundu).
Klikněte na tlačítko „Reset“ k vymazání všech statistik a obnovení zaznamenávání.
6.3.5 Wireless
Tato obrazovka zobrazuje informace o bezdrátových zařízeních, která jsou bezdrátově připojena
k routeru.
Connected Time: Datum a čas připojení zařízení k routeru.
MAC Address: MAC adresa bezdrátového zařízení připojeného k routeru.
6.4 Routing - směrování
Tento výběr umožňuje nastavit metodu, kterou router získává informace o okolních zařízeních, a
kterou cestou posílat pakety, aby se dostaly k cíli co nejsnáze: staticky (Static) a dynamicky
(Dynamic). Směrovací tabulka zobrazuje informace vytvořené směrovačem o topologii sítě, ke které je
připojen.
6.4.1 Static routing - statické směrování
Na této stránce lze ručně nastavit parametry, pomocí kterých směrovač přeposílá data k cílovému
zařízení.
Network Address: Napište statickou IP adresu, kterou Vaše síť používá k přístupu na internet. Tuto
Vám sdělí Váš ISP.
Network Mask: Napište masku sítě (podsítě). Pokud zde nezadáte žádnou hodnotu, automaticky se
nastaví defaultní adresa 255.255.255.255. Váš ISP nebo síťový administrátor Vám poskytne informaci
o masce sítě.
Gateway Address: Zadejte IP adresu výchozí brány Vaší sítě. Váš ISP nebo síťový administrátor Vám
poskytne informaci o IP adrese výchozí brány.
Interface: Zvolte, které rozhraní budete chtít využívat pro přístup do internetu (LAN, WAN).
Metric: Zvolte druh metriky použitý v této konfiguraci.
Add: Klikněte na toto tlačítko v případě, že chcete přidat další záznam s konfigurací do seznamu.
Update: klikněte na toto tlačítko k potvrzení Vámi provedených změn.
Delete: Zmáčknutím tohoto tlačítka smažete právě označený záznam.
New: Zmáčkněte tlačítko „New“ ke smazání textových polí a přidání potřebných informací
k vytvoření nového záznamu.
6.4.2 Dynamic routing - dynamické směrování.
Na této stránce se nastavit parametry systému NAT (viz Gloslář).
NAT: Povolte (Enabled) nebo zakažte (Disabled) funkci NAT.
Transmit: Zaškrtněte Vámi zvolený parametr pro vysílání informací o topologii sítěDisabled, RIP 1,
nebo RIP 2.
Receive: Zaškrtněte Vámi zvolený parametr pro přijímání topologických informací Disabled, RIP 1,
nebo RIP 2.
6.4.3 Routing Table - směrovací tabulka
Na této stránce si můžete prohlédnout směrovací tabulku. Směrovací tabulka je seznam vytvořený
směrovačem, která zobrazuje topologii okolní sítě.
Network Address: Zobrazuje IP adresu připojeného uzlu.
Network Mask: Zobrazuje podmasku sítě připojeného uzlu.
Gateway Address: Zobrazuje adresu brány k připojenému uzlu.
Interface: Zobrazuje na kterém portu je uzel připojen WAN nebo LAN.
Metric: Zobrazuje metriku připojeného uzlu.
Type: Zobrazuje jak je uzel připojen staticky nebo dynamicky.
6.5 Access - přístup
Na této stránce můžete zadávat přístupová omezení, zapínat filtry protokolů či IP adres, vytvářet
virtuální servery, definovat přístup pro speciální aplikace (např. hry) a nastavit pravidla firewallu.
6.5.1 Filters - filtry
Používáním filtrů můžete povolit či zakázat uživatelům přístup do sítě. Tento směrovač obsahuje pět
typů filtrů: MAC, blokování URL (URL blocking), IP, filtr protokolů (Protocol filter) a blokování
domén (Domain blocking).
a. MAC Filters:
MAC Filter: Umožňuje povolit nebo zakázat uživatelům přístup k internetu ze sítě LAN na základě
MAC adresy jejich síťové karty.
Disabled: Pokud není MAC filter povolen (je zvoleno Disabled), všichni uvedení v MAC tabulce mají
povolen přístup k internetu.
Only allow … : Povolí přístup k internetu jen uživatelům vyjmenovaným v MAC tabulce.
Only deny … : Zakáže přístup k internetu uživatelům vyjmenovaným v MAC tabulce.
MAC Table (MAC tabulka):
Name: Napište jméno uživatele (nebo počítače) jemuž má být povolen/zakázán přístup k internetu.
MAC Address: Zapište MAC adresu síťové karty uživatele/počítače.
Add: Otevře se další pole v seznamu MAC tabulky.
Update: Obnoví se zobrazení obsahu MAC tabulky po provedení jakýchkoli změn.
Delete: Umožňuje smazat celý záznam o uživateli/počítači v MAC tabulce.
b. URL Blocking – blokování URL:
Pokud chcete zakázat uživatelům přístup na specifickou URL adresu, zapište ji to textového pole.
c. IP Filters:
Na této stránce můžete nastavit interval/y IP adres. Všechny IP adresy spadající do tohoto intervalu/ů
mají zakázán přístup do Internetu.
Enable: Zvolte „enable“ k povolení filtru IP adres.
Range Start: Zvolte dolní mez intervalu IP adres.
Range End: Zvolte horní mez intervalu IP adres.
Add: Klikněte na tlačítko „Add“ k přidání dalšího intervalu IP adres.
Update: Aktualizuje údaje v seznamu po provedení jakýchkoli změn.
Delete: Umožňuje smazat záznam v tabulce intervalů IP adres.
d. Domain Blocking – blokování domén:
Zde můžete specifikovat domény, ke kterým povolujete či zakazujete uživateli přístup.
e. Protocol Filters – filtr protokolů:
Na této obrazovce můžete povolit nebo zakázat přístup komunikačními protokoly uvedenými v tabulce
dole.
6.5.2 Virtual Server – virtuální server
Na této obrazovce můžete vytvořit pomocí routeru tzv. virtuální server. Pokud je router nastaven jako
virtuální server, vzdálení uživatelé požadující přístup k webovým nebo FTP službám pomocí portu
WAN jsou přesměrováváni na konkrétní servery v síti. Ty jsou vyjmenovány v seznamu dole.
Enable: Zmáčkněte „Enable“ k povolení, nebo „Disable“ k zakázání virtuálního serveru.
Name: Napište zástupné jméno pro virtuální server.
Protocol: Vyberte protokol (TCP nebo UDP), který chcete využívat pro virtuální server.
Private Port: Zde zapište číslo portu počítače v síti LAN, který je užíván jako server.
Public Port: Zde napište číslo portu WAN, přes který bude přístupováno k virtuálnímu serveru.
LAN Server: Zapište IP adresu serveru v síti LAN.
Add: Klikněte na tlačítko „add“ k přidání dalšího virtuálního serveru.
Update: Klikněte na toto tlačítko k obnovení informací o virtuálním serveru po provedení změn.
Delete: Smaže položku seznamu, na které je právě umístěn kurzor.
6.5.3 Special AP – speciální přístupový bod
Na této stránce lze specifikovat speciální funkce, jako možnost vícenásobného spojení, které mohou
vyžadovat některé aplikace, jako například hry, a které je potlačováno funkcí NAT.
Enable: Pokud povolíte funkci „Special AP“, budou se uživatelé moci připojit vícenásobně k aplikaci
pomocí WAN portu routeru.
Name: Napište popisné jméno aplikace.
6.5.4 DMZ – Demilitarized Zone (nechráněné pásmo)
Zde můžete vytvořit tzv. nechráněné pásmo DMZ pro zařízení, která nechtějí přistupovat k
Internetovým aplikacím náležitě skrz router a přidružené bezpečnostní opatření.
Poznámka: Jakýkoli klient přidaný do DMZ vystavuje ostatní klienty bezpečnostním rizikům (viry,
neautorizovaný přístup, atd.)
Enable: Kliknutím na toto tlačítko povolíte DMZ.
DMZ Host IP: Napište IP adresu počítače, kterému chcete povolit přístup k internetu přes DMZ.
Počítač s touto IP adresou má bude mít přístup k Internetu.
Apply: Uloží změny v seznamu IP adres zařízení s povolenou funkcí DMZ.
6.5.5 Firewall Rule
Tato stránka Vám umožňuje nastavit firewall. Router poskytuje základní funkce firewallu filtrovýním
všech paketů, které vstupují do routeru použitím sady pravidel. Pravidla jsou seřazena podle
důležitosti: Čím nižší číslo pravidlo má, tím vyšší má prioritu.
Enable: Zatrhněte „enable“ k povolení nebo „disable“ k zakázání pravidel firewallu.
Name: Vepište popisné jméno pravidla firewallu.
Action: Zatrhněte, zda povolit (allow) nebo odmítnout (deny) paket, který splňuje pravidlo.
Source: Definujte zdroj příchozích paketů, na které se pravidlo aplikuje.
● Interface: Vyberte, na který port (WAN nebo LAN, * - všechny porty) se pravidlo aplikuje.
● IP Range Start - IP Range End: Vepište hraniční IP adresy intervalu, na které se pravidlo aplikuje.
Destination: Definujte cíl příchozích paketů, na které se pravidlo aplikuje
● Interface: Vyberte, na který port (WAN nebo LAN, * - všechny porty) se pravidlo aplikuje.
● IP Range Start - IP Range End: Vepište hraniční IP adresy intervalu, na které se pravidlo aplikuje.
● Protocol: Vyberte protokol (TCP, UDP, nebo ICMP) cíle.
● Port Range: Vyberte port cíle.
Add: Kliknutím na toto tlačítko přidáte další pravidlo do seznamu.
Update: Obnoví se údaje v seznamu pravidel po přidání nového pravidla.
Delete: Vymaže se záznam (pravidlo), které je v té chvíli podsvíceno.
New: Vymaže všechny položky seznamu a bude moci vkládat
Priority Up: Vyberte pravidlo v seznamu a klikněte na tlačítko „Priority Up“, ke zvýšení jeho priority.
Priority Down: Vyberte pravidlo v seznamu a klikněte na tlačítko „Priority Down“ ke snížení priority.
Update Priority: Po zvýšení nebo snížení priority pravidla, klikněte na tlačítko „Update Priority“
k uložení změn.
6.6 Management
Stránka Management Vám umožňuje nastavit protokol SNMP a nástroje vzdálené správy.
6.6.1 SNMP
Enabled/Disabled: Klikněte k povolení (enable) nebo zakázání (disable) SNMP.
System Name: Zobrazuje jméno routeru.
System Location: Zobrazuje umístění routeru (běžně se vyplňuje jméno DNS).
System Contact: Zobrazuje kontaktní informace osoby zodpovědné za router.
Community: Defaultní jméno je 'public.'
Trap Receiver: Vepište jméno cílového PC, které bude přijímat tzv. “trap messages“.
6.6.2 Remote Management
Nastavení vzdálené správy. Při použití vzdálené správy může být router konfigurován přes port WAN
za použití Webového prohlížeče. Při tomto přístupu je vyžadováno uživatelské jméno a heslo (viz
kapitola 5 a 5.1).
HTTP Povoluje (enable) nebo zakazuje (disable) HTTP přístup na vzdálenou správu.
UPNP (Universal Plug and Play) Pokud má router povolenu funkci UPnP, bude spolupracovat pouze
se zařízeními/softwarem UPnP. Pokud chcete funkci UPnP vypnout zaškrtněte volbu "Disabled".
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) umožňuje Ván nastavit PPTP přístup vzdálené správy.
IPSec: Umožňuje Vám nastavit IPSec přístup vzdálené správy.
IDENT: Defaultně je nastaveno stealth - utajeno. Umožňuje nastavit utajení portu 113.
6.7 Tools
Na této obrazovce a podobrazovkách můžete restartovat router, ukládat a znovu obnovovat nastavení
zařízení, obnovovat tovární nastavení, aktualizovat firmware, atd.
6.7.1 Restart
Pokud se systém nechová korektně, jako první možnost vyřešení problémů zkuste kliknout na tlačítko
„Restart“.
6.7.2 Settings
Obrazovka určená pro práci s nastavení routeru.
Save Settings: Uloží konfiguraci pro její pozdější obnovení.
Load Settings: Pomocí tlačítka „Browse“ najděte soubor z uloženou konfigurací. Zmáčkněte tlačítko
„Load“, k uplatnění změn ze souboru.
Restore Factory Default Settings: Obnoví firemní nastavení produktu. Všechny Vámi zadané změny
budou přemazány.
Setup Wizard: Po zmáčknutí se spustí průvodce konfigurací a nastavením portů.
6.7.3 Firmware
Na této stránce můžete aktualizovat verzi Firmware.
Postup aktualizace firmware.
1. Stáhněte si poslední verzi firmware z internetových stránek výrobce a uložte si ji na disk.
2. Klikněte na tlačítko „Browse“ a poté najděte uložený soubor.
3. Zmáčkněte tlačítko OK. K provedení aktualizace zmáčkněte tlačítko „Upgrade“.
Zpracoval:
ABI, spol. s r. o.
Pujmanové 1221
140 00 Praha 4
www.abi.cz
Velkoobchodní prodej komponent výpočetní techniky, periferních zařízení a doplňků.
Velkoobchodní a maloobchodní prodej počítačových sestav začky ASTRA.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising