Mitsubishi Bruksanvisning
BRUKSANVISNING
KOMFORTVÄRMEPUMP
SRK 20ZGX-S
SRK 25ZGX-S
SRC 20ZGX-SA
SRC 25ZGX-SA
Modell
SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA
SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA
709-2
Innehåll
Aggregatets delar ......................................... 3
Funktioner, orientering .................................. 4
Automatisk återstart efter strömavbrott ......... 5
Fjärrkontrollens funktioner ............................ 6
Starta kyldrift, avfuktning eller fläkt ............... 8
Luftriktaren ................................................... 9
Starta automatisk drift ................................. 10
Stopp med timer ......................................... 12
Start med timer ........................................... 13
Torkning av innedelens batteri - CLEAN ..... 14
Nöddrift ....................................................... 15
Högeffektdrift- HI POWER .......................... 15
Ekonomidrift- ECONO ................................ 15
Hantering och förvaring av fjärrkontrollen... 16
Körtips ........................................................ 17
Bra att veta ................................................. 18
Hur man inte gör ......................................... 20
Driftvillkor .................................................... 21
Skötsel........................................................ 22
Kontroller före servicebesök ....................... 24
Servicebehov .............................................. 25
Indikeringspanelens felsignaler .................. 27
För säkerhets skull
• Inomhusdelen skall installeras i bostadsrum, kontorslokal eller motsvarande, där det råder normalt
inomhusklimat.
• Inomhusdelen får inte installeras i våtutrymme, eller i lokal för livsmedelsförvaring eller livsmedelsberedning.
• Anläggningen med SRK 20 eller 25ZGX-S får inte säkras högre än 10 A trög.
• Installation, service och reparation skall göras av en kylmontör från ett företag som har SWEDAC- ackreditering. Undantag är den utvändiga rengöringen och rengöring av luftfilter.
M
itsubishi-Clima SRK 20 och 25ZGX-S är komfortvärmepumpar med en utomhusdel och en
inomhusdel som monteras på rumsvägg centralt i huset. Den ger en god värmespridning och genom
välutvecklade allvädersfunktioner och sin styrautomatik, kan aggregatet svara mot de högst ställda kraven på
ekonomi och rumskomfort. En rad olika styrfunktioner för rumstemperatur och programmerad drift gör att
genomläsning av denna handledning är nödvändig för att Du skall kunna välja de driftsätt som uppfyller dina
behov och förväntningar.
Clima Sverige AB
Delarnas namn och funktion
Inomhusdel
SRK 20ZGX-S
SRK 25ZGX-S
Främre luftintagsgaller
☞ sid. 22
Luftfilter
☞ sid. 23
Allergifilter
Fotokatalytiskt tvättbart filter
Givare för rumstemperatur
Nöddriftknapp
☞ sid. 15
Indikeringslampor & signalmottagare
☞ sid. 7 & 27
Luftutlopp
Horisontell luftriktare
☞ sid. 9
Kondensvattenutlopp från innedelen
Avleder vatten som kondenserat ur luften vid kyldrift.
Vertikal luftriktare
☞ Sid. 9
Trådlös fjärrkontroll
☞ sid. 6 & 16
Köldmedierör och mellankabel
Övre luftintagsgaller
☞ sid. 22
Utomhusdel
Tillbehör
SRC 20ZGX-S
SRC 25ZGX-S
Batteri R03, 2st
Luftintag
Allergifilter (ljusorange)
Fjärrkontroll
Fotokatylytiskt tvättbart
filter (orange)
Luftutlopp
Filterhållare, 2st
Träskruv för montering
av fjärrkontroll
3
Funktioner och finesser
Kyldrift
☞ sid.8
Aggregatet arbetar med att sänka temperaturen genom att föra ut värme ur rummet.
Avfuktning
☞ sid. 8
Aggregatet arbetar med fläkt och kyla för att sänka
luftfuktigheten i rummet, utan att nämnvärt sänka
temperaturen.
4
Värmedriftt
☞ sid. 8
Aggregatets utomhusdel hämtar värme ur uteluften
och överför den till inomhusluften via innedelen.
Automatisk drift
☞ sid. 10
När aggregatet startas, väljer det automatiskt mellan
driftsätten kyla, värme eller avfuktning beroende på
rumstemperaturen.
Funktioner och finesser
Luftriktaren
☞
sid. 9
Automatisk återstart.
Luftriktaren är rörlig med en motor som kan köras
på olika sätt. När aggregatet stoppas, stängs utblåset, men föregående program stannar kvar i minnet
till nästa start.
Timerfunktioner
☞
TIMER sid.12 -13
Det finns två timerfunktioner som baseras på
klocktid. En för start och en för stopp. Dessutom
finns en programinställning med start och stopp en
gång per dygn.
Aggregatet har en inbyggd funktion för automatisk återstart efter strömavbrott. Det finns
en minnesfunktion som bibehåller den senast
gjorda inställningen, så att aggregatet återstartar med samma driftsätt och temperaturinställning som före strömavbrottet. Dock
kommer inställningar gjorda med TIMER eller HI POWER att raderas. Denna återstartfunktion kan tas bort av servicemannen.
Startanpassning
☞
sid. 13
Om man använder timerfunktionen för tidsbestämd
start, kommer aggregatet att starta något tidigare
beroende på temperaturen. På så sätt får rummet
önskad temperatur vid inställt klockslag.
5
Fjärrkontrollens knappfunktioner
Driftval
Fläkthastighet
Vald fläkthastighet: Vid varje tryck på knappen, flyttar sig markören mellan de olika
fläkthastigheterna AUTO, HIGH, MED och
LOW
Vid tryck på knappen, flyttar sig markören
mellan symbolerna: = AUTO**,
= Kyldrift,
= Värmedrift, = Avfuktning
Hög eller låg effekt
Huvudmanöver
High Power: Aggregatet arbetar med högsta
möjliga effekt under 15 minuter och återgår
sedan till tidigare inställning. Econo: Rumstemperaturen justeras gradvis uppåt vid kyldrift och nedåt vid värmedrift. Se * nedan.
Start och stopp av aggregatet.
Vertikal luftriktare
Start och stopp vertikal luftriktare
Horisontell luftriktare
Start och stopp horisontell luftriktare
Temperatur inställning
Timeråtersällning
Med de båda knapparna minskas och
ökas rumstemperaturen, eller tidsinställning.
Stopptimer, fast tid
Man ställer in gångtid fram till stopp med
upprepade tryck på knappen.
Rengöring
Torkning av innebatteri efter kyldrift
Återställer alla timertider
Stopptimer
Stopptimer med inställning av klockslag på pilknapparna.
Huvudåterställning
Återställer alla inmatade värden som matats in i
fjärrkontrollen
Tidsinställning
Starttimer
Man börjar att ställa in starttimer med ett
tryck på denna knapp. Därefter väljes
klockslag med pilknapparna ovanför.
* ECONO: Efter tryck på knappen så att kontrollampan
ECONO på aggregatets framsida tänds, så arbetar aggregatet
med 1,5°C högre temperatur i kyldrift och med 2,5°C lägre
temperatur i värmedrift. Temperaturförändringen sker stegvis
under 1,5 och 2,5 timmar. Fläkthastigheten minskar och anpassas till lägsta möjliga. Markeringen vid fläkthastighet försvinner
När klockan skall ställas börjar man med denna
knapp
** Driftläge AUTO innebär att aggregatet avläser ute- och
innetemperatur och med dessa värden själv växlar mellan
värme, avfuktning och kyla. Denna inställning avrådes om man
i huvudsak använder maskinen som värmepump. Risken är
nämligen att man får oavsiktlig kyldrift under höst och vår med
solinstrålning på dagen.
Överföring
När någon av knapparna på fjärrkontrollen används, överförs informationen omedelbart till aggregatet. Mottagningen kvitteras
med en pipsignal.
6
Fjärrkontrollens teckenruta
Bilden nedan visar samtliga tecken som kan förekomma. I praktisk drift visas endast de tecken och symboler som är aktuella för driften.
Timerinställning
Markeringspilarna pekar på resp. ON för starttimer och
OFF för stopptimer.
Stopptimer, fast tid
Symbolen visas när man valt stopptimer med knappen SLEEP.
Driftval
Markören visar vilket driftsätt som valts:
= Auto**,
= Kyldrift,
= Värmedrift, = Avfuktning
Temperturvisning
Visar vald rumstemperatur. Dock
inte med inställning AUTO.
Tidvisning
Här visas aktuellt klockslag.
Fläkthastighet
Markören
Luftriktarinställning
visar vald hastighet.
Symbolen
Rengöring
visas när den horisontella luftriktaren är igång och
när den vertikala går.
Hög eller låg effekt
Symbolen visas så länge torkning pågår.
Symbolen
visas vid högeffekt och
vid ekonomidrift
Innedelens kontrollampor
Drift (grön)
Lyser fast när aggregatet är i normal drift. Blinkar i värmedrift när innebatteriet är kallt, t.ex. vid avfrostning samt under torkning efter val med knappen CLEAN.
Timer (gul)
Visar att någon timerfunktion valts.
Högeffekt (grön)
Lyser efter val av tidsbegränsat högt effektläge.
Ekonomi (orange)
Visar val av ekonomidrift, d.v.s. högre temperaturiställning i kyldrift och lägre i
värmedrift, än vad som visas i fjärrkontrollen.
RUN: Grön, tänd vid tillslaget aggregat och blinkar kontinuerligt efter start eller under avfrostning då fläkten stoppar. Dessutom grupperade blink vid larm. ☞ sid. 27.
TIMER: Gul, tänd när någon timerfunktion är programmerad.
Dessutom grupperade blink vid larm. ☞ sid. 27.
HI POWER: Grön, tänd när högeffektdrift är inställd.
ECONO: Orange, tänd när ekonomidrift är inställd.
7
Driftinställning kyla, värme och avfuktning
Rikta fjärrkontrollen mot aggregatet och..
1
Välj driftsätt med knappen MODE.
2
Om aggregatet inte är i drift,
tryck på knappen ON / OFF.
Tryck på knappen MODE så att markeringen
flyttar sig till symbolen för kyldrift,
för värmedrift eller till symbolen, för avfuktning.
2
1
3
4
3
Välj önskad temperatur med
pilknappen.
Pilen upp ger högre och pilen ned lägre temperatur. Lägsta inställbara temperatur är 18°C. och högsta är 30°C.
Vid kyldrift, väljer man inte lägre temperatur än 4 till
5°C under utomhustemperatur för att få bästa komfort
utan för torr luft. Vid värmedrift väljer man normalt 22 24°C.
4
Välj fläkthastighet.
Genom att flytta symbolen till HI = Hög, MED
= Medel, LO = Låg får man resp. hastighet. Inställning
AUTO innebär att fläkten går med högre hastighet om
skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda
temperaturen är stor. När skillnaden minskar, sjunker
också fläkthastigheten successivt.
Bästa val i värmedrift är HI eller MED.
Att
stoppa
Tryck på knappen ON / OFF.
Den inställning aggregatet har vid stopp, kommer
upp igen vid nästa start.
• Att ändra inställning: Tryck in den nya inställningen. Innedelen kvitterar omedelbart med pipsignal, men
det dröjer en stund innan aggregatet börjar arbeta med ny temperaturinställning och fläkthastighet.
.
• Att justera luftriktare: ☞ nästa sida
8
Att ställa in luftriktarna
Deinre och yttre utblåsmunstyckena har var sin motor som kan ändra luftriktningern dels i höjdled med
och dels i sidled med knappen
. Med de båda motorerna kan man ställa in fem fasta lägen i
knappen
höjdled och fem i sidled. Dessutom kan motorerna köras kontinuerligt så att luften sveper omkring i rummet.
Varje tryck på knappen
ändrar riktningen i höjdled enl. nedan:
Luftriktaren
stoppad
Varje tryck på knappen
Kontinuerlig
rörelse
riktningen i sidled enl. nedan:
Luftriktaren stoppad
Kontinuerlig rörelse
• När man stoppar aggregatet med ON / OFF stängs den motordrivna luftriktaren helt för att ”snygga till”
fronten. Mikroprocessorn minns dock den tidigare inställningen. Därför skall man aldrig ställa om riktaren
för hand eftersom minnet endast gäller den inställning som motorn gjort.
OBS
I följande driftfall kan inte luftriktarens inställning ändras. Man måste först vänta tills aggregatet återupptagit
normal drift.
• När värmedrift startas ställer sig luftriktaren automatiskt i horisontellt mittläge för att inte ouppvärmd luft
skall kännas som kalldrag. När batteriet i innedelelen blivit varmt återgår luftriktaren till tidigare inställning.
• När utedelen avfrostar eller när kompressorn stoppar för att rumstemperaturen i värmedrift är högre än den
inställda, ställer sig luftriktaren automatiskt i horisontellt mittläge och fläkthastigheten minskar eller upphör.
I värmedrift
I kyldrift
I värme- och kyldrift
Fast inställning
Fast inställning
Kontinuerlig drift
Luftströmmen bör ej vara mera
uppåtriktad än på bilden.
Luftströmmen bör ej vara mera
nedåtriktad än på bilden. Personer i lokalen skall ej utsättas för
direkt påblåsning.
I värmedrift rekommenderas att
man endast låter luften svepa horisontellt, för att förhindra att uppvärmd luft från utblåset sugs tillbaka till innedelens batteri.
9
Driftinställning AUTO
Driftinställning AUTO innebär att automatiken själv väljer värmedrift
kyldrift eller avfuktning
med liten temperatursänkning, beroende på rumstemperatur, i förhållande till inställd temperatur. Vid AUTO
kan man inte ställa in temperaturen i °C, utan väljer högre eller lägre temperatur med pilknappen TEMP.
Vänd fjärrkontrollen mot aggregatet och
2
1
1
Tryck på MODE
Tryck på knappen MODE tills markeringen stannar
vid symbolen .
2
Tryck på knappen ON / OFF
Att
stoppa
Tryck på knappen ON / OFF.
Om man vill köra med AUTO nästa gång, är
det bara att starta med ON / OFF.
OBS
Driftsätt AUTO är inte mest lämpat för
värmepumpsdrift vintertid. För högsta
värmefaktor och bästa värmespridning
väljes värmedrift
och fläkthastighet HI.
• Att justera luftriktare
☞
• Om fläkten inte blåser
10
sid. 7
☞
sid. 15
• Om Du inte tycker att detta driftsätt fungerar bra ☞ sid. 6
Temperaturinställning med AUTO
Driftinställning AUTO innebär att aggregatet själv väljer om det skall arbeta med kyla, värme eller avfuktning.
Temperaturkontroll med AUTO innebär att man inte bestämmer en temperatur i grader, utan bara talar om för
aggregatet om man tycker det är för varmt eller för svalt. När man först väljer AUTO visas en nolla i teckenrutan. Detta innebär en temperatur av 24 -26°C. Därifrån kan man ändra temperaturen. Denna temperaturinställning görs med tryck på pilknappen . Tryck på den nedre
steg och den övre
sänker temperaturen med en grad för varje
höjer temperaturen på motsvarande sätt.
Temperaturområdet är -6 > 0 < +6 grader, vilket innebär att lägsta temperatur är 20 - 21°C.
Om det är för svalt i rummet:
Tryck på knappen
Temperaturen kommer att stiga
med 1°C för varje tryck. Max uppjustering är 6°C från den rådande
rumstemperaturen.
Om det är för varmt i rummet: Tryck på knappen
Temperaturen kommer att
sjunka med 1°C för varje tryck. Max
nerjustering är 6°C från den rådande
rumstemperaturen.
11
Att ställa in klockan
• Det finns en klocka som visar tiden i fjärrkontrollen. Dessutom finns en klocka i mikroprocessorn i innedelen som
sköter timerfunktionerna och gör det möjligt att starta och /
eller stoppa med tidsinställning. Varje gång man trycker på
någon av knapparna, överförs fjärrkontrollens tid till innedelen. För att kunna ställa in start eller stopp med tidsfunktioner, måste klockan i fjärrkontrollen ställas till aktuell
tid.
1
Tryck in knappen TIME SET UP med en
kulpenna.
2
Ställ tiden framåt
2
1
3 3
eller bakåt
Bekräfta med knappen TIME SET UP.
Att ställa in stopptimer
• Aggregatet stoppar vid inställt klockslag. Därefter raderas denna inställning.
• Om man ångrar inställningen, kan aggregatet återställas till normaldrift med knappen CANCEL.
• Om drift inte är nödvändig beroende på temperaturen, kan aggregatet komma stoppa tidigare än
inställd tid.
• I exemplet nedan skall aggregatet stoppa kl. 22:30.
1
3
1
Om aggregatet inte är i drift, starta med
knappen ON / OFF.
2
Tryck en gång på timerknappen OFF.
Stopptimersymbolen
börjar nu blinka.
3
Justera stopptiden framåt
eller bakåt
med pilknapparna.
Tiden ändras med 10 minuter för varje tryck..
2
4
12
4
Bekräfta med timerknappen OFF.
Stopptimersymbolen
slutar blinka. Aggregatet kommer att stoppa kl. 22:30. Den inställda tiden visas i teckenrutan.
Att ställa in starttimer, startanpassning
• Aggregatet kan starta mellan 5 och 60 minuter tidigare (startanpassning) än inställt klockslag
för att önskad temperatur skall råda det inställda klockslaget.
Efter start raderas denna inställning.
• Om man ångrar inställningen, kan aggregatet återställas till normaldrift med knappen CANCEL.
• I exemplet nedan skall aggregatet ha uppnått 23 °C i värmedrift kl. 07.30.
• Inställning kan göras med aggregatet frånslaget eller i drift.
1
Tryck en gång på timerknappen ON. Starttimersymbolen
börjar nu blinka.
2
Justera starttiden framåt
eller bakåt
med pilknapparna.
Tiden ändras med 10 minuter för varje tryck.
2
3
Bekräfta med knappen timerknappen ON.
Starttimersymbolen
slutar blinka. Aggregatet kommer att starta kl. 07:30. Den inställda tiden visas i teckenrutan.
1
3
Att ställa in programmerad drift
• Aggregatet startar och stoppar en gång per dygn vid inställda klockslag. Denna programmering
pågår tills inställningen återställs med knappen CANCEL eller om man trycker på huvudmanövern ON/OFF.
• I exemplet nedan skall aggregatet arbeta i värmedrift varje dag mellan kl 08:00 och kl. 22:30.
1
Om aggregatet inte är i drift, starta med
knappen ON / OFF.
Ställ in stopptimer på kl. 22:30 på samma sätt som beskrivs på föregående sida. Teckenrutan visar då:
Ställ in starttimer kl. 08:00 på samma sätt som beskrivs ovan.
Teckenrutan visar då:
Timersymbolerna visas nu med pil riktad mot aggregatets aktuella
driftsätt:
• Aggregatet stoppat
och väntar på start.
• Aggregatet är i drift och skall stoppa vid inställt klockslag
13
Att använda insomning + starttimer
1
4
3
5
2
• Insomningsfunktionen ställs in med knappen
.
Funktionen är den samma som stopptimer men är snabbare
att ställa in. Man trycker på
och stegar in det antal
timmar (1 - 10) som aggregatet skall vara i drift och sedan
stoppa. När detta inträffat är inställningen raderad och måste
göras om för ett nytt tillfälle.
• SLEEP kan kombineras med starttimer som finns beskrivet
överst på sid. 13.
• I exemplet nedan skall aggregatet stoppa efter 3 timmars
drift och sedan starta kl. 08:00.
1
Starta aggregatet om det inte är igång och
ställ in önskat driftsätt.
2
Tryck på knappen SLEEP tre gånger.
Teckenrutan skall då visa
3-5
Ställ in starttimer så som visas på sid 13.
Teckenrutan skall då visa
CLEAN - Torkning av innebatteriet
• När man stänger av aggregatet efter körning i kyldrift kan
det vara en del kondensvatten som finns kvar i innebatteriet.
är till för att torka batteriet efter kylFunktionen CLEAN
drift och förhindrar därmed tillväxt av bakterier och alger.
2
1
CLEAN kan alltid vara tillslaget, men funktionen har
endast verkan efter kyldrift.
2
1
14
Tryck med en kulpenna in knappen CLEAN så
att symbolen
visas i teckenrutan.
Stäng av med ON/OFF-knappen.
Fläkten i innedelen fortsätter att arbeta under c.a. 2
timmar. Den gröna kontrollampan RUN blinkar under
denna tid.
Inställning HI POWER och ECONO
När man under pågående drift i kyla eller värme trycker på knappen HI POWER / ECONO visas växelvis symbolen för HI
POWER och
för ECONO.
• Vid HI POWER går utedelelens varvtalsreglering in och kör
kompressorn med högsta effekt under 15 minuter. Därefter återgår aggregatet till att arbeta med den tidigare inställningen. Under HI POWER försvinner markering för fläktinställning eftersom fläkten kommer att arbeta med högsta möjliga varvtal.
Termostatregleringen åsidosätts under HI POWER. Skulle man
därför finna att det blir för varmt eller kallt, kan man återgå till
tidigare inställning genom ett nytt tryck på knappen HI POWER.
Fjärrkontrollens exempel visar inställningen när man snabbt vill
kyla ner ett rum. Därför är båda luftriktarmotorerna igång.
1
• När man trycker fram symbolen
för ECONO får man en mjukare drift med undertryckt effektuttag från
kompressorn. I kyldrift blir termostatinställningen 1,5° högre än fjärrkontrollens. Justeringen av temperaturen i kyldrift sker gradvis med 0,5°C per timme. På motsv. sätt blir inställningen 2,5° lägre i värmedrift, vilket innebär att den lägsta inställbara temperaturen är 15,5°C i värmedrift. Justeringen av temperaturen i
värmedrift sker gradvis varje timme med 1,0°C, 1,0°C och 0,5°C. Inställningen är energibesparande och kan
användas för att underhålla temperaturen när man inte vistas i rummet. Drifttiden med inställning ECONO är
obegränsad. Återgång till normalinställning sker genom ett tryck på ECONO.
Nöddrift
Nöddriftsfunktion
Om fjärrkontrollen av någon anledning inte kan användas,
går det ändå att köra aggregatet. Det startas och stoppas med
den lilla ON / OFF knappen under frontgallret.
Grundinställning vid nöddrift.
När nöddriften startas med knappen under panelen, kommer
aggregatet att arbeta med den inbyggda inställning som
finns i kretskortet. Detta ger följande driftsätt:
Driftsätt: AUTO med temperaturinställning ≈ 25°C
Fläkthastighet: AUTO (Varierande hastighet beroende på
skillnad mellan rumstemperatur och inställd temperatur.)
Luftriktare: AUTO
15
Hantering av fjärrkontrollen
Om batterierna är svaga kan det visa sig genom att aggregatet inte kvitterar överföringen med
pipsignal eller att teckenrutan blir otydlig. Byt batterier enl följande:
• Dra ut och plocka bort batterilocket nedåt på fjärrkontrollens nederdel.
Plocka ur de gamla batterierna och sätt in nya av typ R03, AAA eller UM-4
• Se till att + och - polerna blir rättvända enl. symbolerna under batterierna
i fjärrkontrollen.
• Sätt tillbaka locket.
Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Ta ur batterierna om inte fjärrkontrollen används under längre tid.
• Batteriernas livslängd enl. IEC-standard är 6 till 12 månader vid normal användning. Om batterierna blir för gamla kan de läcka och förstöra fjärrkontrollens
elektronikkretsar.
Återställning
Om fjärrkontrollen inte visar tecken som den skall, eller om man vill återgå till
grundinställningen kan den återställas enl. följande:
• Tryck in återställningsknappen ACL med en kulspetspenna, på kontrollens framsida.
• Släpp ACL. Teckenrutan visar nu alla förekommande tecken under ett ögonblick.
• Härefter är fjärrkontrollen klar att programmeras om.
Återställningsknapp
Fjärrkontrollen bör ligga undanlagd eller förvaras sittande på
väggen.(Fästes med en skruv
som passar mot spår på baksidan)
Se till att aggregatet inte är skymt
när signal skall överföras.
Om aggregatet är belyst av
starkt ljus, kan signalmottagaren
inte urskilja signalen från fjärrkontrollen.
Utsätt inte kontrollen för solsken eller stark värme.
Se till att kontrollen hanteras och
förvaras så att den inte kan falla i
golvet.
Om kontrollen blir klämd tar
batterierna fort slut eftersom
knapparna blir intryckta. Dessutom kan den skadas av hårt
tryck.
16
Körtips
Ställ in en lagom temperatur
Överdriven kylning eller värmning ger en
ohälsosamt låg luftfuktighet och konsumerar onödigt mycket energi.
Undvik solinstrålning vid kyldrift
Avskärma för direkt solinstrålning med markiser
eller persienner. Håll fönster och dörrar stängda,
utom för vädring.
Kör aggregatet i kyla när det behövs
Använd timern så att aggregatet bara är i drift när
det behövs eller använd inställning ECONO.
Rengör dammfiltren ofta
Igensatta dammfilter hindrar luftflödet genom
maskinen, minskar kyleffekten och stör driften
genom att kylbatteriet fryser igen.
Justera luftriktaren
Justera luftriktaren så att det blir en god temperaturfördelning i rummet. Hindra att personer blir
utsatta för direkt påblåsning från fläkten.
Kontrollera utomhusdelen då och då
Aggregatet klarar värmedrift ner
till en utetemperatur av c.a.
-20°C, men klarar inte att avfrosta snö som sugs in i batteriet. Om maskinen sitter oskyddad, kontrollera att avfrostningen fungerat utan kvarsittande isbark efter snöfall.
17
Bra att veta
Händelser som kan inträffa utan att det är fel på aggregatet
Aggregatet kan inte återstartas omedelbart efter stopp.
Efter varje stopp av kompressorns utedel, inträder en fördröjning
som är 3 min. Därefter kan kompressorn starta på nytt om det finns
kylbehov. Denna fördröjning av starten är programmerad i mikroprocessorn och har till uppgift att skydda kompressorn att starta
under tryckbelastning. Detta gör också att överbelastning av säkringen undviks.
Fördröjningen verkar inte efter att aggregatet varit strömlöst.
Innedelens fläkt står ibland stilla när aggregatet arbetar i funktion DRY.
Med driftlampan tänd, kan innefläkten stoppa under ett par minuter för att kondensvatten skall rinna av från kylbatteriet och
inte återavdunsta till rumsluften.
Innedelen låter onormalt.
Det kan förekomma ett ljud som påminner om rinnande vatten
strax efter kompressorstopp eller start. Det beror på ångbildning i
köldmediet i samband med att trycket i kretsen stiger eller faller.
Oförmodat stopp
Starta
efter
3 minuter
AAAAA
AAAAA
AAAAA
18
I samband med åskväder med blixtnedslag kan det förekomma att
maskinen stannar. I så fall gör man aggregatet strömlöst genom att
slå ifrån på säkerhetsbrytaren eller skruva ur säkringen. Koppla
ström till aggregatet efter 3 minuter och försök med en ny start.
Bra att veta
Aggregatet kan användas för kyldrift ner till en utetemperatur av +12 till +14°C.
Kallt
ute!
Om aggregatet används i kyldrift vid lägre utetemperatur än +12 till
+ 14°C och vid lägre inomhustemperatur än +19°C, blir kylbatteriet i
innedelen så kallt att luftens fukt fryser igen batteriet. Maskinen stannar då tills frosten tinat.
Någon automatik som bevakar utomhustemperaturen finns inte, men
utomhusdelen kan extrautrustas för körning året runt.
När strömmen till aggregatet varit frånslagen, eller när det varit strömavbrott.
När aggregatet blir strömlöst, behåller mikroprocessorn nästan
alla inställningar i minnet. Eftersom ”klockan” i innedelens mikroprocessor stannar, försvinner dock inställningar som har med
tid att göra t.e.x. funktionerna för start- eller stopptimer.
När strömmen återkommer tar det några minuter innan kompressorn startar och därefter ytterligare en stund innan aggregatet är
uppe i full effekt.
Undvik körning vid extrem luftfuktighet (max 78%RH).
Kontinuerlig drift vid mycket hög luftfuktighet kan ge
kondensvattendropp från luftriktaren.
Åskväder, blinkningar eller annat fel på el-nätet.
Stäng av aggregatet och slå ifrån säkerhetsbrytaren eller ta ur gruppsäkringen. Vänta minst tre minuter med återstart av aggregatet, efter
att strömmen kopplats på igen.
Upprepa programmeringen och startproceduren från början.
19
Hur man inte gör
Använd inte lösningsmedel
Förtunning, bensin och vissa möbelputsmedel
löser plasten och gör ytan raggig och ful.
Var försiktig med fjärrkontrollen
Ändra inte inställning mer än nödvändigt.
Skador som beror på att fjärrkontrollen tappats i
golvet, täcks inte av garanti.
Säkerhetsbrytaren är till för service
Starta och stoppa aggregatet med fjärrkontrollen.
Om man stoppar med säkerhetsbrytaren, tappar
mikroprocessorn minnet.
Akta fläktarna
SRK-aggregatet är inte farligt för barn, men barn
kan göra kostsamma skador på aggregatet.
20
Ventilera måttligt
Ventilera rummet måttligt då och då. Under kyldrift sjunker luftens fuktighet och det är klokt att
sörja för en liten tillförsel av fuktigare uteluft.
Välj lagom temperatur
Också med tanke på luftens uttorkning bör man
inte välja för låg temperaturinställning. Särskilt
om känsliga personer skall vistas i rummet.
Aktas för väta
Aggregatet måste skyddas mot vattenstänk eller
spolning.
Stör inte luftflödet
Om föremål som skåp eller hyllor träffas direkt av
luftflödet från aggregatet, sugs den kylda luften in
igen, temperaturen på rumsgivaren sjunker och
aggregatet stoppar.
Arbetar aggregatet i rätt miljö ?
Om man följer nedanstående råd kan aggregatet göra tjänst under många år och till små underhållskostnader. Monteringsarbetet måste utföras av en auktoriserad installatör med behörighet.
Installations- och servicearbete med luftkonditioneringsaggregat är inget ”gör-det-själv jobb”.
Passande plats för aggregat
• Det finns inga väggar, skåp eller andra inredningsdetaljer
som kan hindra luftflödet till eller ifrån aggregatet.
• Det finns inga brännbara ångor eller gaser som kan läcka ut, i
närheten.
• Undvik installation där oljedimma eller fet rök förekommer.
• Om utedelen skall monteras så att den blir utsatt för
saltbemängda havsvindar, bör installatören vidta särskilda
åtgärder.
• Innedelen eller fjärrkontrollen skall inte vara närmare än en
meter från TV eller radioapparat vid drift.
• Avloppsledning för kondensvatten skall dras med fall hela vägen
till utloppet.
21
Att ta bort front- och toppgaller
Frontgaller
• Ta tag med fingrarna i fördjupningarna på båda kortsidorna och
fäll upp gallret.
Fäll ut gallret 65°, ta tag i överdelen på båda sidor som mittbilden
visar och drag till vänster.
• Sätt tillbaka gallret genom att föra in gallrets nedre hakar i fronten och
tryck hela gallret rakt in.
Toppgaller
• Ta i handtagen och lyft upp gallret tills det hörs ett klick och
flikarna framtill kommer ut. Därefter kan gallret tas loss framåt.
22
Skötsel
För säkerhetens skull skall strömmen till aggregatet brytas innan man börjar med rengöring.
Rengöring av luftfilter varannan vecka eller oftare
1
Öppna frontgallret enl. nertill på föregående sida. Ta tag i handtagen nederst på varje filter.
Lyft upp och drag ut filtret.Om filtren bara innehåller damm, kan de rengöras med dammsugare från den smutsiga sidan. Om de är feta kan de sköljas i vatten med diskmedel. Lösningen bör inte vara varmare än 40°.
igt
• Diska inte filtren i hett vatten.
Vikt
• Torka dem inte med värme.
Kontrollera att det inte finns damm på kylbatteriet innanför filtren. Detta tas i så fall bort
med dammsugare och en mjuk borste. Var då försiktig så att de tunna aluminiumflänsarna
inte böjs eller skadas.
I samband med rengöring av luftfilter skall också det ljust orangefärgade biofiltret (enzymfilter) och
det orangefärgade antiluktfiltret (deodorizing filter) också tas ut rengöras. Dessa kan endast städas
med dammsugare eller en mjuk borste. De tas ut genom att man lyfter i filterkassettens handtag och drar det nedåt. Kassetten öppnas i den ände som
handtaget sitter, varefter filterelementet kan tas ut. Dessa filter återmonteras
enl. följande:
Håll kassettramen med handtaget nedåt och lägg i filterelementet med
den vita sidan uppåt som bilden visar. Stäng ramen och knäpp ihop
den. Sätt tillbaka kassetten i maskinen med handtaget nedåt och närmast maskinens kylbatteri. Knäpp fast kassetten i de två hakar som
passar in mot nederkanten av kassetten. Filterelementen byts när de
är trasiga eller efter ett års drift.
Sätt tillbaka dammfiltren när ev. vatten runnit av. Stäng fronten så som visas nederst på föregående sida.
Det ljusbruna antiluktfiltret (deodorizing filter art. nr. RKT437A005) kan spolas av med vatten. Det skall
därefter torkas i direkt solsken för att återfå sin joniserande effekt.
Det gröna/vita biofiltret (enzymfilter art. nr. RKT437A009) är in tvättbart i vatten. Det behöver bytas efter c.a. ett års drift.
2
3
Dammsug eller torka av innedelen med en torr trasa. Om det är
mycket smutsigt kan det torkas med en trasa fuktad i ljummet vatten
och diskmedel.
gt
• Använd inte hett vatten Vikti
• Skarpa lösningsmedel löser upp plasten
• Använd aldrig så mycket vatten att det kan rinna innanför kåporna.
Det kan orsaka skador på det elektriska systemet.
• Kör aldrig fläkten utan att dammfiltren finns på plats. Dammet
som kommer in, är svårt att få bort och kan skada maskinen. Dessutom kan det bli kondensvattendropp på golvet.
23
Innan man beställer service
Kontrollpunkter om maskinen inte fungerar normalt
AAAAA
AAAAA
AAAAA
Är säkringen hel?
Om aggregatet inte startar
Är timern inställd så att aggregatet Är det strömavbrott?
stoppat?
Om det inte blir tillräckligt svalt
Är temperaturen rätt inställd?
Lyser solen rakt in i rummet?
Är dammfiltren rena?
Finns det extra värmekälla i
rummet?
Om det blir för kallt eller för varmt i rummet
Är fjärrkontrollen ställd på önskat driftsätt och med
en rimlig temperatur?
Är fönster eller dörrar öppna?
Är det många personer i rummet?
Andra fel
Om aggregatet fortfarande uppför sig onormalt efter kontroll av dessa punkter och om kontrollampan RUN lyser med fast sken skall servicemontör
tillkallas.
?
24
Händelser som kräver service
AAAAA
AAAAA
AAAAA
Säkringen är ofta trasig.
Aggregatet reagerar felaktigt på fjärrkontrollen.
Återställ fjärrkontrollen
med knappen ACL och
prova på nytt.
☞ sid. 13.
Om det hörs onormalt ljud.
Om TV eller radio fungerar onormalt.
Om kyleffekten uteblir efter 15 min. drift.
Om kontrollamporna på innedelen blinkar.
Det finns kylbehov, men luften som passerar innedelen blir inte kyld: Stäng av och tillkalla servicemontör.
Blink
25
Att tala med servicemannen
Behov av tillsyn
För att säkerställa aggregatets goda funktion och tillförlitlighet, behöver det kontrolleras regelbundet. Det
skall dock noteras att detta arbete måste utföras av ett ackrediterat kylföretag. (Naturvårdsverkets författningssamling 97:2 §14) Platsbyggda aggregat utom i enskilt hushåll, skall ha ”återkommande kontroll” minst
en gång per år. Om det finns anläggningar inom samma verksamhet som tillsammans har en köldmediemängd
av minst 10 kg skall de också journalföras. Köldmediet är R410A. Detta bör en serviceman veta innan han
kommer på besök. Båda utedelarna SRC 20ZGX-SA och 25ZGX-SA är leveransfyllda med 1.200 gram
410A. Dessa fyllningar räcker till en rörlängd av 15 meter. Detta är också den största tillåtna rörlängden som
får installeras.
Tid för service
För ett aggregat som mestadels används sommartid, är våren rätt tidpunkt för service och kontroller, innan
sommarvärmen kommer. När värmen sätter in har servicemannen mycket att göra och väntetiden kan bli lång.
Frågor och svar
Vi ses om
ett år!
Om aggregatet inte fungerar tillfredsställande bör man kunna svara serviceföretaget på följande frågor, för att underlätta service och spara tid:
• Vad har aggregatet för modellbeteckning?
(Står på innedelens och utedelelens högra gavel.)
• Är aggregatets proppsäkring i el-centralen hel?
• Går kompressorn och fläkten i utedelen?
• Hörs det något onormalt ljud från utedelen?
• Kvitterar innedelen signalen från fjärrkontrollen med ett pipljud?
• Blinkar kontrollamporna på innedelens front och i så hur många gånger?
• Fungerar aggregatet om man bryter strömmen med säkerhetsbrytaren, slår till strömmen
igen och försöker starta efter 3 minuter?
26
Grön lampa
RUN
lyser fast
Överhettning av kompressor
Signalfel
Fel i fläktmotor, utedel
2 Blink
3 Blink
5 Blink
6 Blink
Lyser fast
2 Blink
3 Blink
5 Blink
6 Blink
7 Blink
Överström till kompressor
Fel i utedel
1 Blink
Trasig fläktmotor eller dålig kontakt mellan
motor och kretskort
Problem med nätspänning, avbrott i
signalledning (plint 3) eller fel i kretskort.
Köldmedieunderfyllning, fel i tryckrörsgivare,
stängd serviceventil
För hög mekanisk belastning på kompressor
Fel i effekttransistor, kabelavbrott, låst
kompressor eller dålig kontakt till tryckrörsgivare
Kortslutning i effekttransistor, kabelavbrott eller
låst kompressor
Utedelens givare Th6 på
kompressorns tryckrör
4 blink
Spänningsavbrott
Avbrott i kabel eller dålig kontakt
Utedelens givare Th4 i batteriet
2 blink
Röd lysdiod i utedel (endast SRC50)
Avbrott i kabel eller dålig kontakt
Utedelens givare Th5 i
uteluften
Avbrott i kabel eller dålig kontakt
Felaktig kompressor, avbrott i fasanslutning
eller felaktigt kretskort i utedel
Fel i fläktmotor eller avbrott i kabel
Avbrott i kabel eller dålig kontakt
Avbrott i kabel eller dålig kontakt
Orsak
1 blink
Gul lampa
TIMER
2 blink
Låst kompressorrotor
Fläktmotor i innedel
6 blink
Grön lampa
RUN
Givaren Th1 i innedelens returluft
2 blink
Givaren Th2 i innebatteriet
Fel
1 Blink
Gul lampa
TIMER
Grön lampa
RUN blinkar
kontinuerligt
2 blink
Gul lampa
TIMER
Gul lampa
TIMER
lyser fast
1 blink
Grön lampa
RUN
motorvarvtalet är < 75 rpm under 30 sek. vilket upprepas
3 gånger. (Kompressorstopp)
signal från innedelen till utedelen kvitteras inte inom 10 sek. efter
start av aggregatet, eller om signal inte förekommit under drift i
1 min och 50 sek. (Kompressorstopp)
tryckrörsgivaren Th6 får för hög temperatur (Kompressorstopp)
kompressorn roterar, men överskrider max strömvärde
det blir underström till kompressorn i >3 min. (Kompressorstopp)
omformarens utgående ström blir för hög under kompressorstart.
(Kompressorstopp)
givaren Th6 på kompressorns tryckrör registreras av kortet som
avbrott (<7°C) under 15 sek,efter att kompressorn stoppat och
stått stilla under 9 min.
givaren Th4 i utedelens batteri registreras av kortet som ≤ -50°C
i > 15 sek. (Detta indikeras inte under drift)
givaren Th5 i uteluften registreras av kortet som ≤ -40°C i
> 15 sek. (Detta indikeras inte under drift)
kretskortstyrningen i utedelen hittar inte kompressorns
magnetpol vid start
aggregatet arbetar, fläktmotorn är tillslagen och dess varvtal
registreras av kortet som < 300 rpm under 30 sek. (Aggregatet
stoppar)
givaren Th1 i innedelen registreras av kortet som ≤ -20°C i
>15 sek. (Detta indikeras inte under drift)
givaren Th2 i innedelens batteri registreras av kortet som
≤ -20°C i > 15 sek. (Detta indikeras inte under drift)
Felindikering inträffar när.....
Felindikering SRK 20 & 25ZGX-S
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising