วิธีการติดตั้ง และใชงาน DSL-2750E ADSL Router ผานหนา เว็

วิธีการติดตั้ง และใชงาน DSL-2750E ADSL Router ผานหนา เว็
หนาที่ 1
วิธีการติดตั้ง และใชงาน DSL-2750E ADSL Router ผานหนา
เว็บเพจของอุปกรณ(สาย RJ45 หรือ ทาง Wireless)
1. Quick Installation Guide
• การติดตัง้ DSL-2750E ADSL Router
ขั้นตอนที่ 1 ตอปลายดานหนึ่งของสาย RJ11 เขากับ WAN Port ของ ADSL
Router โดยที่ปลายอีกดานหนึ่งตอเขากับ ADSL Outlet หรือ POTs Splitter
ขั้นตอนที่ 2 ตอปลายดานหนึ่งของสาย RJ45 เขากับ Ethernet Port ของ
ADSL Router โดยที่ปลายอีกดานหนึ่งตอเขากับเครื่อง PC
ขั้นตอนที่ 3 ทําการตอเชื่อมสาย Power เขากับ ADSL Router
หนาที่ 2
2.
3.
4.
5.
ทําการเปด Web Browser แลวใสคา Default IP Address
“192.168.1.1” ซึ่งเปน Address ของ Website เพื่อใชในการเขา
ไปสูหนากําหนดคาพารามิเตอรตางๆของ ADSL Router
หนา Login จะปรากฏขึ้น, ใหทําการใส USER NAME และ
PASSWORD ดังขอมูลดานลางนี้ และกดปุม Log in
Username
: admin
Password
: tot
หลังจากที่ Login เขาไปแลว จะปรากฏหนาจอสําหรับการตั้งคา
ADSL Router เพื่อใชงานในรูปแบบ PPPoE กับทาง บมจ.ทีโอ
ที โดยใหทานทําการใสคา Username และ Password ที่ทาน
ไดรับจากผูใหบริการ แลวกดปุม Next ดานลางขวามือของทาน
การเริ่มใชงาน ADSL Services เบื้องตน
ADSL Router รุน DSL-2750E ที่ทานใชอยูนี้ไดมีกําหนด
คาพารามิเตอรตางๆเพื่อใชงานทั้งในแบบ Router ตามการกําหนด
คาพารามิเตอรโดยผูใหบริการแลว (บมจ. ทีโอที ) ยกเวนคา
Username และ Password ที่ใชสําหรับการตอเชื่อมกับ ISP ซึ่งตองทํา
การกําหนดลงไปในครั้งแรกเพื่อใหสามารถตอเชื่อมเขาสูบริการ
ADSL ได
โดยทานสามารถเขาไปกําหนดคา Username และ Password ในสวน
PPP ไดดังนี้
1. ตอเชื่อมอุปกรณตามคําแนะนําขางตน
หมายเหตุ อุปกรณดังกลาวไดมีการกําหนดใหเปน DHCPServer แลว ดังนัน้ สามารถ
ให PC รับคา IP address ไดโดยตรงจาก ADSL Router (optain automatically)
7.
หลังจากหนาจอดานลางปรากฏขึ้น อุปกรณไดทําการบันทึก
คาที่จําเปนตอการตอเชื่อมอินเทอรเน็ทในรูปแบบอยางงายให
ทานเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งหากปรากฏตัวเลข IP Address ดัง
แสดงในรูปมุมขวามือดานลาง แสดงวาอุปกรณพรอมใหบริการ
อินเทอรเน็ทแลว ทานสามารถเริ่มทดสอบการใชงานอินเทอร
เน็ทไดทันที
จากนั้นหนาจอการตั้งคาทาง Wireless จะปรากฏขึ้น ใหทําการ
เปลี่ยนชื่อเสาสัญญาณ และรูปแบบการเขารหัสตามที่ทาน
ตองการในหนานี้ แลวทําการกดปุม SAVE
8.
รูปแบบการตอเชื่อม ADSL Router รุน DSL-2750E
•
หนาที่ 3
หมายเหตุ :กรุณาสอบถามวิธีการตั้งรหัส Wireless ที่ถูกตองในรูปแบบตางๆจาก
ทางเจาหนาที่
6. ระหวางนี้อุปกรณจะทําการบันทึกคาลงในหนวยความจําดังรูป
ดานลาง กรุณาอยาปดสวิทซไฟจนกวาจะปรากฏหนาจอถัดไป
หากทานไมไดหมายเลข IP Address ดังแสดงในขั้นตอนที่ 7
รบกวนตรวจสอบสัญญาณไฟ ADSL และ Internet ที่ตัวเครื่อง
หากสัญญาณไฟ ADSL ไมติดนิ่ง และ สัญญาณไฟ Internet ไม
ติด หรือกระพริบ ใหสอบถาม หรือขอคําแนะนําจากทางผู
ใหบริการเพื่อแกไขปญหาตอไป
หมายเหตุ ทานสามารถทําการ reset อุปกรณไดโดยกดปุม reset ที่อยู
ใตเครื่อง โดยกดคางเอาไวประมาณ 10 วินาที อุปกรณจะทําการ reset
ตัวเองเพื่อกลับไปสูคาปกติ
หนาที่ 4
หนาที่ 5
•
วิธีการตอเชื่อม PC และ Notebook ที่มี Wireless Card กับ
DSL-2750E WiFi ADSL Router
•
ทานสามารถทําการเปดการใชงานภาค Wireless ของ DSL-2750E WiFi
ADSL Router ไดดังนี้:
1. ทําตามขั้นตอนที่ 1~5 ที่แสดงในคูมือการติดตั้ง และใชงานเพื่อ
ตอเชื่อมและเขาไปเพื่อตั้งคา ADSL Router
2. กดไปที่ปุม Exit จากนั้นเลือกไปที่ Wireless ซึ่งอยูในสวน Setup ดัง
แสดงในรูปดานลาง
4.
ทําการเลือกไปที่ “Wireless Basic” และเปลี่ยนชื่อเสาสัญญาณตามที่
ทานตองการที่ชอง “SSID” จากนั้นทําการกดปุม Apply เพื่อนําคา
ดังกลาวไปใชงาน
การตอเชือ่ ม PC หรือ Note book ที่มีอุปกรณ Wireless กับ DSL2750E WiFi ADSL Router
ขั้นตอนที่ 1 ทําการตอเชื่อมสาย Power เขากับ WiFi ADSL Router
ขั้นตอนที่ 2 ทําการเปดอุปกรณ PC หรือ Note book ที่มีอุปกรณ Wireless
ทําการตั้งคา IP address และ DNS Server address ดังแสดงในรูป
การเปลี่ยนคาทาง Wireless ของ DSL-2750E WiFi ADSL Router
แบบ Manual
3.
หนาที่ 6
จากนั้นกดไปที่ Wireless ทางซายมือ แลวเลือกไปที่ Wireless
Security เพื่อกําหนดรหัสทาง Wireless ตามที่ทานตองการดังแสดง
ตัวอยางในรูปดานลาง จากนั้นกดปุม Apply ที่อยูดานลางเพื่อบันทึก
คาที่กําหนดลงไป
จากนั้นดับเบิ้ลคลิ๊กไปที่ Wireless Network Connection ใน Network
Connection เพื่อเลือก Wireless Network ที่เราตองการจะติดตอดวย
ขั้นตอนที่ 3 ทําการเลือกไปที่ “wireless” หรือชื่อสัญญาณ ที่ทานได
เปลี่ยนไปในหัวขอที่ 3 ของการตั้งคาใชงานภาค Wireless ในหัวขอที่ผาน
มาจากนั้นใสรหัสทาง Wireless ใหถูกตองเมื่อมีการถามจากระบบ
หลังจากนั้นเราสามารถตรวจสอบวา PC หรือ Note book ดังกลาวสามารถ
ติดตอกับ DSL-2750E WiFi ADSL Router ไดหรือไม โดยทําตามขั้นตอนที่ 2 ใน
แผนพับ คูมือการติดตั้ง และใชงาน DSL-2730U ADSL Router ผานหนาเว็บเพจ
ของอุปกรณ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement