Creative MuVo V200

MP3-mängija tutvustus
Patareimoodul
Kuularite pesa
Kerija
Esituse ja
pausinupp
Helitugevuse
suurendamise
nupp
Mikrofon
USBvälkmälu
Helitugevuse
vähendamise
nupp
Vedelkristallnäidik
USB-pistik
Eestvaade
Külgvaade
1
Kerija kasutamine
Kerides valimine
Kerija on üks selle MP3-mängija olulisemaid iseärasusi. Me kasutame selles dokumendis fraasi „kerides
valima”, kui kasutajal on vaja kasutada kerijat läbi menüüelementide loendi liikumiseks ning seejärel valida
soovitud menüüelement kerijat vajutades.
Kerija
(külgvaade)
Nupp
Kasutage kerijat läbi
menüüelementide
loendi liikumiseks.
Nupu funktsioonid
Vajutage kerijat soovitud menüüelemendi
valimiseks.
Kasutusnõuanded
• Lülitab MP3-mängija sisse
• Vajutage ja hoidke seda nuppu vajutatuna MP3-
Helitugevuse
suurendamise nupp
• Suurendab helitugevust.
• Vajutage ja hoidke seda nuppu vajutatuna heli-
Helitugevuse
vähendamise nupp
• Vähendab helitugevust.
• Vajutage ja hoidke seda nuppu vajutatuna
• Viib eelmisele või järgmise-
• Keerake kerijat esituse ajal eelmisele või järgmi-
Esituse ja
pausinupp
Kerija
2
ja välja.
• Aktiveerib vedelkristallnäidiku tagavalguse.
• Alustab esitust, katkestab
esituse ajutiselt ja jätkab
esitust.
le rajale.
• Viib edasi või tagasi aktiivse
raja siseselt.
• Liigub läbi
menüüelementide loendi.
• Valib menüüelemente.
mängija sisselülitamiseks, kuni vedelkristallnäidikule ilmub MuVo V200 logo.
• Vajutage ja hoidke seda nuppu vajutatuna MP3mängija väljalülitamiseks, kuni vedelkristallnäidikule ilmub toite väljalülitamise teade Power off.
• Kui MP3-mängija on lukustatud, siis vajutage
seda nuppu vedelkristallnäidiku tagavalguse aktiveerimiseks.
tugevuse kiiresti suurendamiseks.
helitugevuse kiiresti vähendamiseks.
sele rajale liikumiseks.
• Keerake ja hoidke kerijat esituse ajal vajutatuna
aktiivse raja siseselt edasi või tagasi liikumiseks.
• Keerake kerijat läbi menüüelementide loendi liikumiseks ja vajutage kerijat menüüelementide
valimiseks. Käesolevas kasutusjuhendis nimetatakse seda tegevust ka „kerides valimiseks”.
MP3-mängija töölerakendamine
1 Patarei sisestamine
Sisestage komplekti kuuluv patarei joonisel näidatud viisil MP3-mängijasse.
• Toetage patareid sisestades sõrmedega patareimoodulit ja USB-välkmälu.
Võite alternatiivina eemaldada USB-välkmälu enne patarei sisestamist patareimooduli küljest.
3
2 Tarkvara installeerimine
1. Kandke hoolt selle eest, et MP3-mängija EI OLEKS arvutiga ühendatud.
2. Sisestage arvuti CD-/DVD-draivi Creative MuVo V200 CD. CD peaks käivituma automaatselt.
Kui ei, siis juhinduge alltoodust:
i. Käivitage Windows Explorer.
ii. Klõpsake vasakpoolsel paanil minu arvuti ikoonil My Computer.
iii. Tehke paremklõps CD-/DVD-draivi ikoonil ja klõpsake seejärel
automaatse esituse nuppu AutoPlay.
3. Klõpsake MuVo V200 tarkvara valimiseks selle ikoonil MuVo V200 Software.
4. Klõpsake OK-nuppu.
5. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Arvutisse installeeritakse Creative MediaSource™ ja
Windows 98 SE draiverid (ainult vajadusel).
6. Taaskäivitage viipamisel (ehk kasutaja sekkumist nõudva korralduse kuvamisel või
väljastamisel) arvuti.
7. Ühendage MP3-mängija arvutiga allpool näidatud viisil.
USB-port
• Operatsioonisüsteemi Windows 98 SE kasutajad peavad radade või failide MP3-mängijale
teisaldamiseks installeerima draiverid.
• Operatsioonisüsteemide Windows 2000 ja Windows XP kasutamisel tuleb tarkvara
installeerimiseks logida sisse arvuti administraatorina. Leiate edasist teavet kasutatava
operatsioonisüsteemi sisespikrist.
4
3 Audio ja andmete teisaldamine
Kui soovite laadida MP3-mängijale uusi audioradasid, siis saate audiorajad laadida alla Interneti muusikasaitidelt (lugege kasutusjuhendist lõiku „Internetist allalaadimine") või rippida need audio-CD plaatidelt
digitaalsete failide loomiseks arvutil. Lugege edasise teabe saamiseks kasutusjuhendist lõiku „Audio-CD
plaatide rippimine”.
Muusikafailid saab kodeerida toetatud vormingutesse (MP3- või WMA-faili vormingusse) ning teisaldada
seejärel MP3-mängijale tarkvara Creative MediaSource Organizer kasutades.
MP3-mängijale saab teisaldada ja salvestada ka andmefaile. See võimalus osutub kasulikuks näiteks
juhul, kui soovite teisaldada suuremahulise andmefaili ühelt arvutilt teisele.
Audio ja andmete teisaldamiseks tarkvara Creative MediaSource
kasutades
Ärge ühendage MP3-mängijat lahti ajal, kui faili(de) teisaldamine on pooleli.
1. Ühendage MP3-mängija USB-välkmälu arvuti USB-porti.
2. Käivitage arvutil tarkvara Creative MediaSource.
3. Leidke ja valige vasakpoolselt paanilt failid, mille soovite MP3-mängijale teisaldada. Teisaldage
failid MP3-mängijale pukseerides (ehk standardset hiirega teisaldamise võimalust kasutades).
Lugege teabe saamiseks DRM-kaitstud WMA-failide teisaldamise kohta kasutusjuhendi lõiku
„Kasutamine”.
4. Kui teisaldamine on lõpetatud, siis seisake MP3-mängija kindlasti nõuetekohaselt, enne kui selle
arvuti küljest lahti ühendate. Lugege täpsema teabe saamiseks leheküljelt 9 lõiku „MP3-mängija
nõuetekohane seiskamine”.
5
4 MP3-mängija nõuetekohane seiskamine
Kasutage MP3-mängija arvuti küljest ohutult lahtiühendamiseks tegumireal Windows’i lahtiühendamise
ikooni Windows Eject või riistvara ohutu eemaldamise ikooni Safely Remove Hardware .
Selle nõuande eiramisel (st MP3-mängija lahtiühendamisel ilma eelnevalt MP3-mängijat seiskamata)
ei pruugi MP3-mängija nõuetekohaselt funktsioneerida. Järgige allpool antud juhiseid MP3-mängija
ohutuks lahtiühendamiseks.
Toimige järgmiselt MP3-mängija seiskamiseks operatsioonisüsteemi
Windows XP, Windows 2000 või Windows ME kasutamisel
Klõpsake tegumireal riistvara ohutu eemaldamise ikooni Safely Remove Hardware , klõpsake
USB-massmäluseadme ohutu eemaldamise korraldusel Safely remove USB Mass Storage Device
ja ühendage viipamisel MP3-mängija arvuti USB-pordist lahti.
Toimige järgmiselt MP3-mängija seiskamiseks operatsioonisüsteemi
Windows 98 SE kasutamisel
Tehke paremklõps Windows Explorer’is irdketta ikoonil Removable Disk, klõpsake lahtiühendamise
korraldusel Eject ja ühendage MP3-mängija viipamisel lahti.
Kandke hoolt selle eest, et allpool näidatud ikooni kuvataks vedelkristallnäidikul vähemalt viis sekundit
enne MP3-mängija lahtiühendamist.
6
Mõned põhifunktsioonid
Audioradade esitamine
Lugege teabe saamiseks audioradade MP3-mängijale lisamise kohta leheküljelt 8 lõiku
„Audio ja andmete teisaldamine”.
Audioradade esitamiseks
Vajutage ja hoidke esituse ja pausinuppu
vajutatuna, kuni näidikule ilmub MuVo V200 logo.
MP3-mängija alustab seejärel automaatselt sellesse talletatud audioradade esitamist.
Raja seiskamiseks
Vajutage raja esituse ajutiseks katkestamiseks esituse ja pausinuppu
. Keerake kerijat vasakule
esituse jätkamisest aktiivse raja algusest või keerake kerijat paremale esituse jätkamiseks järgmise raja
algusest. Näidikule ilmub seiskamisikoon .
Audio salvestamine
1. Vajutage kerijat.
2. Valige kerides mikrofonifunktsiooni Microphone ikoon (joonis 1).
Näidikule ilmub salvestamisnäitur.
3. Vajutage salvestamise alustamiseks esituse ja pausinuppu
Joonis 1
.
4. Vajutage salvestamise lõpetamiseks veel kord esituse ja pausinuppu
.
Salvestisele määratakse automaatselt nimi ja see salvestatakse MP3-mängijasse.
Nime määramine toimub järgmise põhimõtte alusel: VOC [aktiivne failinumber].
7
FM-raadio kuulamine
FM-piirkonna muutmiseks
Juhinduge alltoodust jaamade esmakordsel skaneerimisel.
1. Vajutage kerijat.
2. Valige kerides sätete alammenüü Settings ikoon (joonis 2).
Ilmub erinevate funktsioonide loend.
Joonis 2
3. Valige FM-piirkonna funktsiooni FM Region ikoon (joonis 3).
Ilmub erinevate piirkondade loend.
4. Valige piirkond, kus asute.
Joonis 3
Jaamade automaatse skaneerimise ja mällutalletamise teostamiseks
1. Ühendage kuularid kuularite pessa.
2. Valige kerides FM-raadio funktsiooni FM Radio ikoon (joonis 4).
Vedelkristallnäidikule ilmub raadiosagedus.
3. Vajutage kerijat.
4. Valige kerides automaatse skaneerimise funktsiooni Autoscan ikoon
(joonis 5). MP3-mängija skaneerib ja talletab vastuvõetavad jaamad
mällu. Automaatse skaneerimise lõppedes talletab MP3-mängija kõik
jaamad automaatselt mällu ja häälestub esimesele jaamale.
Joonis 4
Joonis 5
Jaama valimiseks
1. Valige kerides FM-raadio funktsiooni FM Radio ikoon (joonis 4).
Vedelkristallnäidikule ilmub raadiosagedus.
2. Keerake kerijat soovitud eelhäälestatud jaama valimiseks.
Lugege edasise teabe saamiseks installeerimise CD-lt kasutusjuhendit.
Avage d:\manual\<language>\manual.pdf (asendage d:\ oma arvuti CD-/DVD-draivi tähega ja
<language> selle keelega, milles dokument on koostatud).
8
Korduma kippuvad küsimused
Kust saab ametlikku teavet selle MP3-mängija kohta?
Külastage veebilehte aadressiga www.creative.com kõikide MuVo toodete, Creative’i MP3-mängijate ja
tarvikutega seotud värskenduste ja allalaadimisvõimaluste leidmiseks.
Patarei peab vahetama uue vastu välja küllaltki tihti. Kas kasutaja saab midagi teha
patarei kasutusea pikendamiseks?
Teatud operatsioonide teostamine kulutab patareienergiat rohkem:
• pikk tagavalguse kustumise säte. Lühem tagavalguse kustumise säte aitab patareienergiat
kokku hoida.
• kõrge kontrastisäte. Seadke MP3-mängija sellisesse asendisse, et näidikul kuvatava teabe
jälgimine on võimalik ilma kõrget kontrastisätet kasutamata.
• liigne rajasisene edasi või tagasi liikumine.
• MP3-mängija liiga sage sisse- ja väljalülitamine.
• passiivkõlarite või suure võimsusega kõrvaklappide kasutamine.
• WMA-failide esitamine.
MP3-mängija jätab pärast järjestikku mitme raja esitamist ühe raja vahele.
Selle MP3-mängijaga saab esitada ainult sobivaid vorminguid, milleks on MP3-, WMA- ja WAV-failid.
Muud tüüpi failid jäetakse vahele.
Failid / rajad on pärast MP3-mängijale teisaldamist rikutud.
Teisaldamine võidi katkestada. Seisake MP3-mängija kindlasti nõuetekohaselt, enne kui selle arvuti
küljest lahti ühendate. Lugege täpsema teabe saamiseks leheküljelt 9 lõiku „MP3-mängija nõuetekohane
seiskamine”.
MP3-mängija lülitub pärast sisselülitamist viivitamata välja.
Juhinduge ühest või mõlemast alltoodud punktist:
• vormindage MP3-mängijat. Lugege edasise teabe saamiseks kasutusjuhendist lõiku
„MP3-mängija vormindamine”.
• kasutage uut patareid, kui kasutatav patarei on tühjaks saanud.
Kas MP3-mängijat saab kasutada kaasaskantava mäluseadmena?
Jah, saab küll.
Kas sellele MP3-mängijale saab teisaldada DRM-kaitstud WMA-faile?
Jah. Saate kasutada DRM-kaitstud WMA-failide MP3-mängijale teisaldamiseks tarkvara
Creative MediaSource.
Kas see MP3-mängija toetab FAT 32 vormindamist?
Ei. Peate valima enne MP3-mängija vormindamist vormindamise dialoogiboksis
Format F:\ valikuvõimaluse FAT või FAT 16.
9
Edasine teave
Creative’i teadmusbaas CREATIVE KNOWLEDGE BASE
Pöörduge oma tehniliste päringutega lahenduse leidmiseks või vea otsimiseks ja kõrvaldamiseks Creative’i 24
tunni automaatse konsultatsiooni teadmusbaasi. Avage veebileht www.creative.com ja valige oma piirkond.
Registreerige oma toode!
Saate nautida paljusid eeliseid, kui registreerite toote installeerimise ajal või veebilehel aadressiga
www.creative.com/register. Nimetatud eeliste hulka kuuluvad:
• Tootega seotud teenindus ja tugi Creative’ilt.
• Soodustusi ja üritusi puudutav värske teave.
Teadke, et õigus garantiile ei sõltu toote registreerimisest.
Tugiteenused ja garantii
Leiate teavet tugiteenuste ja garantii kohta ning muud teavet installeerimise CD-lt.
Tugiteenused
d:\support\<language>\support.pdf
Garantii
d:\warranty\<region>\<language>\warranty.pdf
Hoidke garantiiperioodi jooksul ostutšekk alles.
Kasutusjuhend
d:\manual\<language>\manual.pdf
(Asendage d:\ oma arvuti CD-/DVD-draivi tähega, <region> asukohaga, kus paiknete, <language> selle
keelega, milles teie dokument on koostatud.)
© 2004 Creative Technology Ltd. Kõik õigused kaitstud. Creative’i logo, MuVo ja Creative MediaSource on firma Creative
Technology Ltd kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja / või muudes riikides. Microsoft,
Windows ja Windows’i logo on firma Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid. Kõik muud tooted on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ning seetõttu neid sellisena käesolevaga ka tunnustatakse. Kõiki tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata. Tegelik sisu võib erineda pisut piltidel kujutatust.
10
Ohutusnõuanded
Andmeid tuleb regulaarselt varundada nagu kõikide muude digitaalsel meediumil põhinevate
mäluseadmete puhulgi. Me soovitame tungivalt järgida käesolevas kasutusjuhendis sisalduvaid MP3-mängija kasutamist puudutavaid ettevaatusabinõusid ning varundada regulaarselt
MP3-mängijas olevaid andmeid. Creative ei ole mingil juhul vastutav ükskõik millise Creative’i
hooletuse tõttu ühelegi isikule osakssaava kaudse, juhusliku, erakordse või tuleneva kahju
eest ega mingisugus(t)e sellest seadmest tuleneva(te) või selle seadmega seotud oleva(te)
tulu kaotuse, kaotatud säästude, kasutusvõime kaotuse, sissetulekute kaotuse ega kaotatud
andmete eest isegi juhul, kui Creative'it on teavitatud selliste kahjude võimalusest. Creative’i
vastutus teie ega ühegi teise isiku ees ega kompensatsioon teile ega ühelegi teisele isikule ei
ületa nõude vormist hoolimata mingil juhul teie poolt seadme eest makstud summat. Mõnes
riigis ei ole lubatud juhuslike või tulenevate kahjude eest vastutuse kitsendused või vastutuse
välistamine selliste kahjude eest ning seega ei pruugi eespool kirjeldatud kitsendus või välistamine teie suhtes kehtida.
11