Rice Cooker Instruction Manual RCD1801

Instruction Manual
RCD1801
Rice Cooker
Rice Cooker RCD1801
ENGLISH ................................................... 4
ENGLISH
ÐÓÑÑÊÈÉ ....................................... 8
ÐÓÑÑÊÈÉ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 14
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ
АЗА ................................................ 20
АЗА
3
Rice Cooker RCD-1801
Please read the safety instructions carefully before using this appliance. Please retain the instructions for future reference.
DESCRIPTION OF THE
APPLIANCE
1. Housing
2. Inside bowl
3. Steam basket
4. Lid
5. ON/OFF key
6. Red indicator light
7. Yellow indicator light
8. Power supply cord socket
9. Measuring cup
10.
Spatula
11.Power supply cord
a. Power supply cord connector
b. Mains plug
12.
Heating element
BEFORE USING
THE APPLIANCE
Unpack the rice cooker and remove all the pack2 ) with
ing materials. Clean the inside bowl (2
warm soapy water and dry it up thoroughly.
Make sure the rice cooker is unplugged.
OPERATING MANUAL
9) to take the required
1. Use the measuring cup (9
2)
amount of rice. Put the rice into the inside bowl (2
and add some warm water. Follow the rice manufacturers’ recommendations to determine the best
2) into
water-to-rice ratio. Place the inside bowl (2
1). Turn the bowl gently sideways to
the housing (1
make sure it sits flat inside appliance.
Note: when putting the inside bowl (2) into the housing (1)
take care that the bowl (2) stays in an upright
position and has a uniform contact with the heating
element. Failure to meet this requirement may result
in the cooker malfunction.
Advise: drier, fluffier rice is obtained by pre-washing rice. Reduce
water amount slightly to compensate if pre-washed.
4
8).
2. Plug the power supply cord connector (a
a) into the socket (8
Then connect the appliance to the mains and the yellow indica7) will be on.
tor light (7
5) the yellow indicator (7
7)
3. When you press the ON/OFF key (5
6) to signal the
will go out with the red indicator lighting up (6
cooking is under way.
4. Once the rice is cooked, the appliance will switch off automati6) goes out whereas the yellow
cally. The red indicator light (6
7). We recommend that you do not take the
indicator lights up (7
lid off for at least 15 minutes after the cooking is over.
5. The rice cooker will automatically maintain the rice temperature within 60°- 80°C. If the temperature drops below that
6) lights up once more to indicate
level then the red indicator (6
that the heat-up process starts over again.
Note: unplug the rice cooker from the mains after its usage
or if you are not keeping the rice warm.
How to Use Steam Basket
Pour some water into the bowl (2
2) and place the basket (3
3) with
4) on the rice cooker.
the foodstuffs on top of it. Then put the lid (4
Follow items 2-3 of the ‘Operation Manual’ section. When the
3) off the bowl (2
2 ) or the
cooking is over take the basket (3
cooking will continue.
Note: you can steam fish, meat, vegetables and other foods
that will not fall through the basket holes (3).
MAINTENANCE AND
CLEANING
1. Unplug the rice cooker from the mains and
wait until the appliance has cooled down before
proceeding with cleaning or storage.
1) or the
2.Do not immerse the cooker housing (1
11
power supply cord (11
11) into the water. Clean
those cooker parts with a slightly moistened lintfree cloth without adding any cleaning agents.
2) and the basket (3
3) with hot soapy water.
3. Wash the inside bowl (2
Warning: do not use any abrasive or coarse cleaners.
4. To clean the heater plate, use steel wool to polish and remove all
residue with damp cloth.
5. Reassemble the rice cooker after its parts are completely dry.
5
ENGLISH
Note: do not wash the rice in the inside bowl as this could
damage the non stick coating.
SAFETY MEASURES
When using your appliance, the following basic safety
precautions should always be followed:
! To avoid electric shocks, do not immerse the
appliance, plug or power cord in water or
any other liquids. Do not place the appliance
where it could come into contact with water or other
liquids.. If the appliance comes in contact with water,
immediately disconnect it from the mains. Do not use the machine again
until it has been serviced by an authorized service center.
! Do not let children use the appliance without supervision.
! This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
! If the power cord plug does not fit to your wall socket,
consult a qualified electrician.
! Use of various adapters may result in damage to the
appliance and termination of warranty.
! Always supervise the appliance while in use.
! Always unplug before moving the appliance from one
place to another, cleaning and storing.
! Never pull the cord to disconnect the appliance, instead grasp the
plug and pull it to disconnect.
! Do not allow the cord or the machine itself to come in contact with hot
surfaces.
! Position the appliance and the cord so that nobody can accidentally
overturn it.
! Do not use the appliance if it has been dropped, or it has a damaged
power cord or plug. Do not modify or repair the machine yourself.
! Do not dismantle the appliance as improper assembly might result in
an electric shock during the subsequent use of the equipment. Repairs should only be done by authorized service centers
centers.
! This equipment is intended for household use only, not for commercial or industrial use.
! Please follow all the requirements of this guide.
! Do not use the appliance if it has mechanical defects (dents, cracks
etc.), get it checked by the nearest authorized service center.
SPECIAL SAFETY
MEASURES
!
This appliance is intended for cooking rice,
with no added ingredients and for keeping the cooked
rice warm. This rice cooker is not intended for any
other purpose like making soup or boiling water. This
would cause the liquids to boil over during the cooking.
!
Do not let liquids, dust or other foreign objects
2) and
get into the space between the inside bowl (2
12
the heating element (12
12). Otherwise, it may result in the heating element failure.
6
DISPOSAL
The appliance should be disposed of in accordance
with waste disposal regulations in your country and
with the least damage to the environment.
Only ecologically safe materials are used in the
packaging of our products and the cardboard and
paper can be disposed of with normal paper waste.
AFTER-SALES SERVICE
If your appliance does not operate or does not operate
properly, contact an authorized service center for
consultancy or repair.
The warrantee does not cover:
- product packing, consumables and accessories (tips, etc.);
- mechanical damages and natural wear of
the product;
- failures due to overloading, improper or careless maintenance, penetration of liquids, dust, insects and other foreign matters inside the
product, exposure of plastic and other not thermal-resistant components to high temperatures, force-majeure circumstances (accidents,
fire, flooding, power grid failure, lightning stroke, etc.);
- damages caused by:
! non-fulfillment of the above-mentioned precautions and operating
manuals.
! application in commercial purposes (application of the product
beyond personal daily living needs).
! connection to a grid with a voltage which differs from that indicated
on the appliance.
! unauthorized repair or replacement of the components of the appliance, performed by an unauthorized person or service center.
! water quality and scale deposit (scale cleaning is out of scope of the
warrantee service and shall be performed by the user).
Features may be changed by Binatone without any notice.
Warranty details are set out in the warranty card provided with
the product.
Exploitation period
period: 3 years after the day of purchase.
Manufacture
Manufacture: Binatone Industries Ltd, Great Britain,
Vitabiotics House,1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2
7HF, UK.
7
ENGLISH
! Do not use the inner bowl as a saucepan: never put it on a stove
or into an oven.
! Do not switch the rice cooker on if it is empty.
! Do not put any foreign objects on the cooker during its operation.
! Never use your rice cooker for boiling acidic or alkali solutions or
liquids.
Ðèñîâàðêà RCD-1801
Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííóþ èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì
èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà.
Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ
ñïðàâîê.
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
ПРИБОРА
1. Êîðïóñ
2. Âíóòðåííÿÿ ÷àøà
3. Êîðçèíà äëÿ âàðêè íà ïàðó
4. Êðûøêà
5. Êëàâèøà âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ
6. Êðàñíûé èíäèêàòîð
7. Æåëòûé èíäèêàòîð
8. Ãíåçäî äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ ñåòåâîãî øíóðà
9. Ìåðíûé ñòàêàí÷èê
10.
Ëîïàòî÷êà
11.Ñåòåâîé øíóð
a. Êîííåêòîð ñåòåâîãî øíóðà
b. Ñåòåâàÿ âèëêà
12.
Íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Ñíèìèòå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ñ ïðèáîðà.
Âûìîéòå âíóòðåííþþ ÷àøó (2) òåïëîé
ìûëüíîé âîäîé è òùàòåëüíî âûñóøèòå åå.
Óáåäèòåñü, ÷òî ïðèáîð îòêëþ÷åí îò ñåòè.
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Îòìåðüòå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ðèñà ïðè
ïîìîùè ìåðíîãî ñòàêàí÷èêà (9). Ïîìåñòèòå ðèñ
âî âíóòðåííþþ ÷àøó (2) ñ âîäîé â
ðåêîìåíäóåìûõ ïðîèçâîäèòåëåì ðèñà
ïðîïîðöèÿõ. Âñòàâüòå âíóòðåííþþ ÷àøó (2)
â êîðïóñ (1), ñëåãêà ïîâåðíèòå åå, ÷òîáû
óáåäèòüñÿ, ÷òî îíà ðîâíî óñòàíîâëåíà.
Примечание: при установке внутренней чаши (2)
внутрь корпуса (1) следите за тем, чтобы
чаша (2) находилась в вертикальном
положении, и ее дно соприкасалась с нагре
вательным элементом по всей площади .
Несоблюдение данного требования может
привести к поломке прибора.
8
Совет: если Вы используете промытый рис,
уменьшите рекомендуемое производителем
количество воды. В этом случае рис получится
более рассыпчатым.
2. Âñòàâüòå êîííåêòîð ñåòåâîãî øíóðà (a) â ãíåçäî (8), à çàòåì
âêëþ÷èòå ïðèáîð â ñåòü, ïðè ýòîì çàãîðèòñÿ æåëòûé
èíäèêàòîð (7).
3. Êîãäà Âû íàæìåòå êëàâèøó âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ (5),
æåëòûé èíäèêàòîð (7) ïîãàñíåò, è çàãîðèòñÿ êðàñíûé
èíäèêàòîð (6), ñèãíàëèçèðóþùèé î òîì, ÷òî èäåò ïðîöåññ
ïðèãîòîâëåíèÿ.
4. Êîãäà ðèñ ïðèãîòîâèòñÿ, ïðèáîð îòêëþ÷èòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.
Êðàñíûé èíäèêàòîð (6) ïîãàñíåò, è çàãîðèòñÿ æåëòûé
èíäèêàòîð (7). Ðåêîìåíäóåì íå îòêðûâàòü êðûøêó â òå÷åíèå
ïî êðàéíåé ìåðå 15 ìèíóò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà
ïðèãîòîâëåíèÿ.
5. Ïðèáîð áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó
ðèñà íà óðîâíå 60°Ñ-80°Ñ. Åñëè òåìïåðàòóðà îïóñòèòñÿ
íèæå ýòîãî óðîâíÿ, êðàñíûé èíäèêàòîð (6) âêëþ÷èòñÿ îïÿòü,
ïîêàçûâàÿ, ÷òî íà÷àëñÿ ïðîöåññ ïîäîãðåâà.
Примечание: отсоедините прибор от сети после
использования или если поддержание
температуры риса не требуется.
Использование корзины для варки на
пару
Íàëåéòå âîäó â ÷àøó (2) è ïîìåñòèòå íà íåå êîðçèíó (3) ñ
óëîæåííûìè íà íåå ïðîäóêòàìè, à çàòåì çàêðîéòå ðèñîâàðêó
êðûøêîé (4).
Примечание: Вы можете готовить на пару рыбу,
мясо, овощи и прочие продукты, достаточно
большие для того, чтобы не падать в воду через
отверстия в корзине (3).
УХОД И ЧИСТКА
1. Ïåðåä ÷èñòêîé èëè õðàíåíèåì îòñîåäèíèòå
ïðèáîð îò ñåòè è äîæäèòåñü åãî ïîëíîãî
îõëàæäåíèÿ.
2.Âî èçáåæàíèå ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì íå ïîãðóæàéòå êîðïóñ ïðèáîðà (1) è
ñåòåâîé øíóð (11) â âîäó. Ýòè ÷àñòè ïðèáîðà
ìîæíî î÷èñòèòü ñ ïîìîùüþ ñëåãêà âëàæíîé
ìÿãêîé òêàíè áåç âîðñà è áåç äîáàâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî ÷èñòÿùèõ
ñðåäñòâ.
3. Âûìîéòå âíóòðåííþþ ÷àøó (2) è êîðçèíó (3) ãîðÿ÷åé
ìûëüíîé âîäîé.
9
ÐÓÑÑÊÈÉ
Примечание: не промывайте рис во внутренней чаше:
это может привести к ее повреждению.
Предупреждение: не пользуйтесь абразивными
или жёсткими чистящими средствами.
4. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïî÷èñòèòå íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò
ìåòàëëè÷åñêîé ìî÷àëêîé, çàòåì ïðîòðèòå âëàæíîé ÷èñòîé
òðÿïî÷êîé.
5. Ñîáèðàéòå ïðèáîð òîëüêî ïîñëå ïîëíîãî âûñûõàíèÿ åãî
÷àñòåé.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà âñåãäà ñîáëþäàéòå
ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè:
! Âî èçáåæàíèå ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð, âèëêó èëè
ýëåêòðè÷åñêèé øíóð â âîäó èëè äðóãèå
æèäêîñòè. Ñòàâüòå ïðèáîð â òàêèå ìåñòà, ãäå îí
íå ìîæåò óïàñòü â âîäó èëè äðóãèå æèäêîñòè. Ïðè
ïîïàäàíèè âîäû íà ïðèáîð, íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå åãî îò ñåòè.
Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì, óïàâøèì â âîäó. Îòíåñèòå åãî â
óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð.
! Íå äîïóñêàéòå äåòåé ê ðàáîòå ñ ïðèáîðîì áåç ïðèñìîòðà
âçðîñëûõ.
! Ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè èëè óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè;
òàêæå çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðèáîð áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
îçíàêîìëåíèÿ ñ èíñòðóêöèåé.
!
Åñëè øòåïñåëüíàÿ âèëêà ïðèáîðà íå ñîâïàäàåò ïî
êîíñòðóêöèè ñ Âàøåé ðîçåòêîé, îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ ê
ñïåöèàëèñòó.
! Ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ ïåðåõîäíèêîâ ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîëîìêå ïðèáîðà è ïðåêðàùåíèþ
ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
! Íå îñòàâëÿéòå âêëþ÷åííûé â ñåòü ïðèáîð áåç âíèìàíèÿ.
! Îòñîåäèíÿéòå ïðèáîð îò ñåòè ïåðåä ïåðåìåùåíèåì ñ
îäíîãî ìåñòà íà äðóãîå è ïåðåä ÷èñòêîé è õðàíåíèåì.
! Íèêîãäà íå òÿíèòå çà øíóð ïðè îòêëþ÷åíèè ïðèáîðà îò
ñåòè; âîçüìèòåñü çà øòåïñåëüíóþ âèëêó è âûíüòå åå èç ðîçåòêè.
! Íå äîïóñêàéòå ñîïðèêîñíîâåíèÿ øíóðà èëè ñàìîãî ïðèáîðà ñ
íàãðåòûìè ïîâåðõíîñòÿìè.
! Ðàñïîëàãàéòå ïðèáîð è øíóð òàê, ÷òîáû íèêòî íå ñìîã
ñëó÷àéíî çàäåòü øíóð è îïðîêèíóòü ïðèáîð.
! Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì ñ ïîâðåæäåííûì ýëåêòðè÷åñêèì
øíóðîì èëè øòåïñåëüíîé âèëêîé. Íå ïûòàéòåñü îòðåìîíòèðîâàòü
ïðèáîð ñàìîñòîÿòåëüíî.
! Íèêîãäà íå ðàçáèðàéòå ïðèáîð ñàìîñòîÿòåëüíî; íåïðàâèëüíàÿ
ñáîðêà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì âî âðåìÿ
ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà. Âñå ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî â óïîëíîìî÷åííîì
ñåðâèñíîì öåíòðå.
! Ýòîò ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ äîìàøíåãî
èñïîëüçîâàíèÿ è íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîììåð÷åñêîãî è
ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
! Âûïîëíÿéòå âñå òðåáîâàíèÿ èíñòðóêöèè.
! Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì, èìåþùèì ìåõàíè÷åñêèå
ïîâðåæäåíèÿ (âìÿòèíû, òðåùèíû è ò.ï.), ïðîâåðüòå åãî
10
ðàáîòîñïîñîáíîñòü â áëèæàéøåì óïîëíîìî÷åííîì ñåðâèñíîì
öåíòðå.
!
Äàííûé ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ ðèñà áåç äîáàâîê è ïîääåðæàíèÿ
åãî òåìïåðàòóðû è íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ äðóãèõ
öåëåé, òàêèõ êàê ïðèãîòîâëåíèå ñóïîâ, êèïÿ÷åíèå
âîäû è ïðî÷.: â ýòîì ñëó÷àå âîäà ìîæåò
âûïëåñêèâàòüñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðà.
!
Íå ïîçâîëÿéòå êàïëÿì âîäû, ïûëè èëè
èíûì ïîñòîðîííèì ïðåäìåòàì ïîïàäàòü â
ïðîñòðàíñòâî ìåæäó âíóòðåííåé ÷àøåé (2) è íàãðåâàòåëüíûì
ýëåìåíòîì (12), â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó
èç ñòðîÿ íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà.
! Íå èñïîëüçóéòå âíóòðåííþþ ÷àøó ïðèáîðà â êà÷åñòâå
êàñòðþëè: íå ñòàâüòå åå íà ïëèòó èëè â äóõîâêó.
! Íå âêëþ÷àéòå ïðèáîð, åñëè âíóòðåííÿÿ ÷àøà ïóñòà.
! Íå íàêðûâàéòå ïðèáîð ïîñòîðîííèìè ïðåäìåòàìè âî âðåìÿ
åãî ðàáîòû.
! Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð íå ïî íàçíà÷åíèþ.
УТИЛИЗАЦИЯ
Ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü
óòèëèçèðîâàí ñ íàèìåíüøèì âðåäîì äëÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè
ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ â Âàøåì ðåãèîíå. Äëÿ
ïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè ïðèáîðà äîñòàòî÷íî
îòíåñòè åãî â ìåñòíûé öåíòð ïåðåðàáîòêè
âòîðè÷íîãî ñûðüÿ.
Äëÿ óïàêîâêè ïðîèçâîäèìûõ íàìè ïðèáîðîâ èñïîëüçóþòñÿ
òîëüêî ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå ìàòåðèàëû. Ïîýòîìó êàðòîí è áóìàãó
ìîæíî óòèëèçèðîâàòü âìåñòå ñ áóìàæíûìè îòõîäàìè.
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Åñëè Âàø ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè
ðàáîòàåò íåíàäëåæàùèì îáðàçîì,
îáðàòèòåñü â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé
öåíòð çà êîíñóëüòàöèåé èëè ðåìîíòîì.
11
ÐÓÑÑÊÈÉ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Гарантия не распространяется на:
-óïàêîâêó èçäåëèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû
(íàñàäêè è ò.ï.);
-ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ è åñòåñòâåííûé èçíîñ èçäåëèÿ;
-äåôåêòû, âûçâàííûå ïåðåãðóçêîé, íåïðàâèëüíîé èëè
íåáðåæíîé ýêñïëóàòàöèåé, ïîïàäàíèåì æèäêîñòåé, ïûëè,
íàñåêîìûõ è äð. ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ âíóòðü èçäåëèÿ,
âîçäåéñòâèåì âûñîêèõ òåìïåðàòóð íà ïëàñòìàññîâûå è äðóãèå
íå òåðìîñòîéêèå ÷àñòè, äåéñòâèåì íåïðåîäîëèìîé ñèëû
(íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, ïîæàð, íàâîäíåíèå, íåèñïðàâíîñòü
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, óäàð ìîëíèè è äð.);
-ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå:
!
íåñîáëþäåíèåì îïèñàííûõ âûøå ìåð áåçîïàñíîñòè è
èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè.
!
èñïîëüçîâàíèåì
â
êîììåð÷åñêèõ
öåëÿõ
(èñïîëüçîâàíèå, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ëè÷íûõ áûòîâûõ íóæä).
!
ïîäêëþ÷åíèåì â ñåòü ñ íàïðÿæåíèåì, îòëè÷íûì îò
óêàçàííîãî íà ïðèáîðå.
!
íåñàíêöèîíèðîâàííûì ðåìîíòîì èëè çàìåíîé ÷àñòåé
ïðèáîðà, îñóùåñòâëåííûõ íå óïîëíîìî÷åííûì íà òî ëèöîì èëè
ñåðâèñíûì öåíòðîì.
!
ïîâðåæäåíèÿ, âûçâàííûå êà÷åñòâîì âîäû è
îòëîæåíèåì íàêèïè (î÷èñòêà îò íàêèïè íå âõîäèò â ãàðàíòèéíîå
îáñëóæèâàíèå è äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ Âàìè ñàìîñòîÿòåëüíî).
12
ÐÓÑÑÊÈÉ
Õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû êîìïàíèåé Binatone
áåç êàêîãî-ëèáî óâåäîìëåíèÿ.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê è äðóãèå äåòàëè óêàçàíû â ãàðàíòèéíîì
òàëîíå, êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ ê ïðèáîðó.
Ñðîê ñëóæáû: 3 ãîäà ñî äíÿ ïîêóïêè.
Èçãîòîâèòåëü: Binatone Industries Ltd, Great Britain,
Vitabiotics House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2
7HF, UK (Áèíàòîí Èíäàñòðèç Ëòä, Âåëèêîáðèòàíèÿ)
Ñäåëàíî â ÊÍÐ äëÿ Binatone Industries Ltd, Âåëèêîáðèòàíèÿ
13
Ðèñîâàðêà RCD-1801
Óâàæíî ïðî÷èòàéòå äàíó ³íñòðóêö³þ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü
ëàñêà, çáåðåæ³òü ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøèõ äîâ³äîê.
ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ
1. Êîðïóñ
2. Âíóòð³øíÿ ÷àøà
3. Êîøèê äëÿ âàð³ííÿ íà ïàð³
4. Êðèøêà
5. Êëàâ³øà âìèêàííÿ/âèìèêàííÿ
6. ×åðâîíèé ³íäèêàòîð
7. Æîâòèé ³íäèêàòîð
8. Ãí³çäî äëÿ ïðèºäíàííÿ ìåðåæíîãî øíóðà
9. ̳ðíà ñêëÿíêà
10.
Ëîïàòî÷êà
11.Ìåðåæíèé øíóð
a. Êîíåêòîð ìåðåæíîãî øíóðà
b. Ìåðåæíà âèëêà
12.
Íàãð³âàëüíûé åëåìåíò
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
Çí³ì³òü ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè ç ïðèëàäó.
Âèìèéòå âíóòð³øíþ ÷àøó (2) òåïëîþ
ìèëüíîþ âîäîþ ³ ðåòåëüíî âèñóø³òü ¿¿.
Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ïðèëàä âèìêíåíèé ç
ìåðåæ³.
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1. ³äì³ðÿéòå íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ðèñó çà
äîïîìîãîþ ì³ðíî¿ ñêëÿíêè (9). Ïîì³ñò³òü ðèñ
ó âíóòð³øíþ ÷àøó (2) ç òåïëîþ âîäîþ â
ðåêîìåíäîâàíèõ âèðîáíèêîì ðèñó
ïðîïîðö³ÿõ. Âñòàâòå âíóòð³øíþ ÷àøó (2)
ó êîðïóñ (1), òðîõè ïîâåðí³òü ¿¿, ùîá
ïåðåêîíàòèñÿ, ùî âîíà ð³âíî âñòàíîâëåíà.
Примітка: при встановленні внутрішньої чаші
(2) усередину корпуса (1) стежте за тим,
щоб чаша (2) перебувала у вертикальному
положенні, та її дно прилягало до
нагрівального елемента по всій площі .
Недотримання даної вимоги може призвести
до поломки приладу.
Порада: якщо Ви використовуєте промитий рис,
зменште рекомендовану виробником
14
кількість води. У цьому випадку рис буде
більше розсипчастим.
Примітка: не промивайте рис у внутрішній чаші:
це може призвести до її пошкодження.
2. Âñòàâòå êîíåêòîð ìåðåæíîãî øíóðà (a) ó ãí³çäî (8), à ïîò³ì
óâ³ìêí³òü ïðèëàä ó ìåðåæó, ïðè öüîìó ñïàëàõíå æîâòèé
³íäèêàòîð (7).
3. Êîëè Âè íàòèñíåòå êëàâ³øó âìèêàííÿ/âèìèêàííÿ (5), æîâòèé
³íäèêàòîð (7) çãàñíå, ³ ñïàëàõíå ÷åðâîíèé ³íäèêàòîð (6),
ùî ñèãíàë³çóº ïðî òå, ùî éäå ïðîöåñ ãîòóâàííÿ.
4. Êîëè ðèñ ïðèãîòóºòüñÿ, ïðèëàä âèìêíåòüñÿ àâòîìàòè÷íî.
×åðâîíèé ³íäèêàòîð (6) çãàñíå, ³ ñïàëàõíå æîâòèé ³íäèêàòîð
(7). Ðåêîìåíäóºìî íå â³äêðèâàòè êðèøêó ïðîòÿãîì ïðèíàéìí³
15 õâèëèí ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðîöåñó ãîòóâàííÿ.
5. Ïðèëàä áóäå àâòîìàòè÷íî ï³äòðèìóâàòè òåìïåðàòóðó ðèñó
íà ð³âí³ 60°-80°Ñ. ßêùî òåìïåðàòóðà îïóñòèòüñÿ íèæ÷å
öüîãî ð³âíÿ, ÷åðâîíèé ³íäèêàòîð (6) óâ³ìêíåòüñÿ çíîâó,
ïîêàçóþ÷è, ùî ïî÷àâñÿ ïðîöåñ ï³ä³ãð³âó.
Примітка: вимкніть прилад з мережі після
використання або якщо не потрібно
зберігати температуру рису.
Використання кошика для варіння на
парі
Примітка: Ви можете готувати на парі рибу,
м’ясо, овочі та інші продукти, досить великі
для того, щоб не падати у воду через отвори
в кошику (3).
ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
1. Ïåðåä ÷èùåííÿì àáî çáåð³ãàííÿì âèìêí³òü
ïðèëàä ç ìåðåæ³ ³ äî÷åêàéòåñÿ éîãî ïîâíîãî
îõîëîäæåííÿ.
2. Ùîá óíèêíóòè óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì
ñòðóìîì íå çàíóðþéòå êîðïóñ ïðèëàäó (1)
³ ìåðåæíèé øíóð (11) ó âîäó. Ö³ ÷àñòèíè
ïðèëàäó ìîæíà î÷èñòèòè çà äîïîìîãîþ çâîëîæåíî¿ ì’ÿêî¿ òêàíèíè áåç âîðñó ³ áåç äîäàâàííÿ
ÿêèõ-íåáóäü çàñîá³â äëÿ ÷èùåííÿ.
3. Âèìèéòå âíóòð³øíþ ÷àøó (2) ³ êîøèê (3) ãàðÿ÷îþ ìèëüíîþ
âîäîþ.
Попередження: не користуйтеся абразивними або
твердими засобами для чищення.
15
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ
Íàëèéòå âîäó â ÷àøó (2) ³ ïîì³ñò³òü íà íå¿ êîøèê (3) ç
ïîêëàäåíèìè ó íüîãî ïðîäóêòàìè, à ïîò³ì çàêðèéòå ðèñîâàðêó
êðèøêîþ (4).
4. Çà íåîáõ³äíîñò³, ïî÷èñò³òü íàãð³âàëüíèé åëåìåíò ìåòàëåâîþ
ìî÷àëêîþ, ïîò³ì ïðîòð³òü âîëîãîþ ÷èñòîþ ãàí÷³ðî÷êîþ.
5. Ñêëàäàéòå ïðèëàä ò³ëüêè ï³ñëÿ ïîâíîãî âèñèõàííÿ éîãî
÷àñòèí.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
ϳä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäó çàâæäè äîòðèìóéòå
íàñòóïíèõ ì³ð îáåðåæíîñò³:
!
Ùîá óíèêíóòè óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì
ñòðóìîì, íå çàíóðþéòå ïðèëàä, âèëêó àáî
åëåêòðè÷íèé øíóð ó âîäó àáî ³íø³ ð³äèíè.
Ñòàâòå ïðèëàä ó òàê³ ì³ñöÿ, äå â³í íå ìîæå âïàñòè
ó âîäó àáî ³íø³ ð³äèíè. Ïðè ïîïàäàíí³ âîäè íà
ïðèëàä íåãàéíî âèìêí³òü éîãî ç ìåðåæ³. Íå êîðèñòóéòåñÿ
ïðèëàäîì, ùî âïàâ ó âîäó. ³äíåñ³òü éîãî äî óïîâíîâàæåíîãî
ñåðâ³ñíîãî öåíòðó.
! Íå äîïóñêàéòå ä³òåé äî ðîáîòè ³ç ïðèëàäîì áåç íàãëÿäó
äîðîñëèõ.
! Ïðèëàä íå ïðèçíà÷åíî äëÿ âèêîðèñòàííÿ ëþäüìè ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè àáî ðîçóìîâèìè çä³áíîñòÿìè; òàêîæ
çàáîðîíÿºòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ ïðèëàäîì áåç ïîïåðåäíüîãî
îçíàéîìëåííÿ ç ³íñòðóêö³ºþ.
! ßêùî øòåïñåëüíà âèëêà ïðèëàäó íå çá³ãàºòüñÿ çà
êîíñòðóêö³ºþ ç Âàøîþ ðîçåòêîþ, çâåðí³òüñÿ ïî äîïîìîãó
äî ôàõ³âöÿ.
! Çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ ïåðåõ³äíèê³â ìîæå ïðèçâåñòè äî
ïîëîìêè ïðèëàäó é ïðèïèíåííÿ ãàðàíò³éíèõ
çîáîâ’ÿçàíü.
! Íå çàëèøàéòå ââ³ìêíåíèé ó ìåðåæó ïðèëàä áåç íàãëÿäó.
! Âèìèêàéòå ïðèëàä ç ìåðåæ³ ïåðåä ïåðåì³ùåííÿì ç
îäíîãî ì³ñöÿ íà ³íøå é ïåðåä ÷èùåííÿì ³ çáåð³ãàííÿì.
! ͳêîëè íå òÿãí³òü çà øíóð ïðè âèìèêàíí³ ïðèëàäó ç ìåðåæ³;
â³çüì³òüñÿ çà øòåïñåëüíó âèëêó é âèòÿãí³òü ¿¿ ç ðîçåòêè.
! Íå äîïóñêàéòå ç³òêíåííÿ øíóðà àáî ñàìîãî ïðèëàäó ç
íàãð³òèìè ïîâåðõíÿìè.
! Ðîçòàøîâóéòå ïðèëàä ³ øíóð òàê, ùîá í³õòî íå çì³ã
âèïàäêîâî çà÷åïèòè øíóð ³ ïåðåêèíóòè ïðèëàä.
! Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì ç óøêîäæåíèì åëåêòðè÷íèì
øíóðîì àáî øòåïñåëüíîþ âèëêîþ. Íå íàìàãàéòåñÿ
â³äðåìîíòóâàòè ïðèëàä ñàìîñò³éíî. Çàì³íà åëåêòðè÷íîãî øíóðà
é øòåïñåëüíî¿ âèëêè ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ ò³ëüêè â
óïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³.
! ͳêîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå
ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì
ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó. Âñ³ ðåìîíòí³
ðîáîòè ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñÿ ò³ëüêè â óïîâíîâàæåíîìó
ñåðâ³ñíîìó öåíòð³.
! Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî
âèêîðèñòàííÿ é íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ êîìåðö³éíîãî é
ïðîìèñëîâîãî âèêîðèñòàííÿ.
! Âèêîíóéòå âñ³ âèìîãè ³íñòðóêö³¿.
! Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì, ùî ìຠìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ
(âì’ÿòèíè, òð³ùèíè òîùî), ïåðåâ³ðòå éîãî ïðàöåçäàòí³ñòü ó
íàéáëèæ÷îìó âïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³.
16
СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
!
!
!
!
! Äàíèé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ ãîòóâàííÿ ðèñó áåç äîáàâîê ³ ï³äòðèìêè éîãî
òåìïåðàòóðè ³ íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ ³íøèõ
ö³ëåé, òàêèõ ÿê ãîòóâàííÿ ñóï³â, êèï’ÿò³ííÿ
âîäè òîùî: ó öüîìó âèïàäêó âîäà ìîæå ðîçõëþïóâàòèñÿ ïðè âèêîðèñòàíí³ ïðèëàäó.
! Íå äîçâîëÿéòå êðàïëÿì âîäè, ïèëîâ³ àáî
³íøèì ñòîðîíí³ì ïðåäìåòàì ïîïàäàòè â ïðîñò³ð ì³æ
âíóòð³øíüîþ ÷àøåþ (2) ³ íàãð³âàëüíèì åëåìåíòîì (12), ó
ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïñóâàííÿ
íàãð³âàëüíîãî åëåìåíòà.
Íå âèêîðèñòîâóéòå âíóòð³øíþ ÷àøó ïðèëàäó ÿê êàñòðóëþ:
íå ñòàâòå ¿¿ íà ïëèòó àáî â äóõîâêó.
Íå âìèêàéòå ïðèëàä, ÿêùî âíóòð³øíÿ ÷àøà ïîðîæíÿ.
Íå íàêðèâàéòå ïðèëàä ñòîðîíí³ìè ïðåäìåòàìè ï³ä ÷àñ éîãî
ðîáîòè.
ͳêîëè íå âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä äëÿ êèï’ÿò³ííÿ êèñëîòíèõ
àáî ëóæíèõ ðîç÷èí³â ³ ð³äèí.
Åëåêòðîïîáóòîâèé ïðèëàä ìຠáóòè óòèë³çîâàíèé ç íàéìåíøîþ øêîäîþ äëÿ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà òà çã³äíî ç ïðàâèëàìè óòèë³çàö³¿
â³äõîä³â ó Âàøîìó ðåã³îí³. Äëÿ ïðàâèëüíî¿ óòèë³çàö³¿ ïðèëàäó äîñèòü â³äíåñòè éîãî â ì³ñöåâèé
öåíòð ïåðåðîáêè âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. Äëÿ óïàêóâàííÿ âèðîáëåíèõ íàìè ïðèëàä³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ ò³ëüêè åêîëîã³÷íî ÷èñò³ ìàòåð³àëè.
Òîìó êàðòîí ³ ïàï³ð ìîæíà óòèë³çóâàòè ðàçîì ç ïàïåðîâèìè
â³äõîäàìè.
ПІСЛЕПРОДАЖЕВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº àáî
ïðàöþº íåíàëåæíèì ÷èíîì, çâåðí³òüñÿ äî
îô³ö³éíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà
êîíñóëüòàö³ºþ àáî ðåìîíòîì.
Гарантія не поширюється на:
- óïàêóâàííÿ âèðîáó, âèäàòêîâ³ ìàòåð³àëè é àêñåñóàðè (íàñàäêè
òîùî);
- ìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ é ïðèðîäíå çíîøóâàííÿ âèðîáó;
- äåôåêòè, ñïðè÷èíåí³ ïåðåâàíòàæåííÿì, íåïðàâèëüíîþ àáî
íåäáàëîþ åêñïëóàòàö³ºþ, ïîòðàïëÿííÿì ð³äèí, ïèëó, êîìàõ é
³íøèõ ñòîðîíí³õ ïðåäìåò³â óñåðåäèíó âèðîáó, âïëèâîì âèñîêèõ
17
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ
УТИЛІЗАЦІЯ
òåìïåðàòóð íà ïëàñòìàñîâ³ é ³íø³ íå òåðìîñò³éê³ ÷àñòèíè, 䳺þ
íåïåðåáîðíî¿ ñèëè (íåùàñíèé âèïàäîê, ïîæåæà, ïîâ³íü,
íåñïðàâí³ñòü åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³, óäàð áëèñêàâêè òîùî);
- óøêîäæåííÿ, âèêëèêàí³:
! íåäîòðèìàííÿì îïèñàíèõ âèùå ïðàâèë áåçïåêè é ³íñòðóêö³¿
ç åêñïëóàòàö³¿.
! âèêîðèñòàííÿì ó êîìåðö³éíèõ ö³ëÿõ (âèêîðèñòàííÿ, ùî
âèõîäèòü çà ðàìêè îñîáèñòèõ ïîáóòîâèõ ïîòðåá).
! âìèêàííÿì ó ìåðåæó ç íàïðóãîþ, â³äì³ííîþ â³ä çàçíà÷åíî¿
íà ïðèëàä³.
! íåñàíêö³îíîâàíèì ðåìîíòîì àáî çàì³íîþ ÷àñòèí ïðèëàäó,
çä³éñíåíèõ íå óïîâíîâàæåíîþ íà öå îñîáîþ àáî ñåðâ³ñíèì
öåíòðîì.
! ÿê³ñòþ âîäè é â³äêëàäàííÿì íàêèïó (÷èùåííÿ â³ä íàêèïó
íå âõîäèòü ó ãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ é ïîâèííå âèêîíóâàòèñÿ
Âàìè ñàìîñò³éíî).
18
19
АЗА
Õàðàêòåðèñòèêè ìîæóòü áóòè çì³íåí³ êîìïàí³ºþ Binatone áåç
áóäü-ÿêîãî ïîâ³äîìëåííÿ.
Ãàðàíò³éíèé òåðì³í ³ ³íø³ äåòàë³ çàçíà÷åí³ â ãàðàíò³éíîìó
òàëîí³, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðèëàäó.
Òåðì³í ñëóæáè: 3 ðîêè â³ä äíÿ ïîêóïêè.
Âèðîáíèê: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics
House, 1 Apsley Way, Staples Corner, London, NW2 7HF, UK.
(Á³íàòîí ²íäàñòð³ç Ëòä, Âåëèêîáðèòàí³ÿ)
Çðîáëåíî â ÊÍÐ äëÿ Binatone Industries Ltd, Âåëèêîáðèòàí³ÿ
RCD1801 кріш пісіретін аспап
Жаа ралды жмысымен танысу шін алаш олданар алдында
осы нсаулыты мият оып шыыыз. рі ара!ы анытамалар
шін осы нсаулыты сатап оюыызды сра!мыз.
РАЛ БЛШЕКТЕРІНІ
СИПАТТАМАСЫ
1. Тры
2. Ішкі табашасы
3. Буа пісіруге арналан, тесікшелері бар
табашасы
4. апаы
5. осу/с!ндіру пернесі
6. ызыл индикатор
7. Сары индикатор
8. Желілік сымды жалау ясы
9. М!лшерлегіш ыдыс
10.алашасы
11.Желілік шнуры
a. Желілік сымны коннекторы
b. Желіні ашасы
12.ыздыру элементі
ОЛДАНАР АЛДЫНДА
ралдаы апмата материалдарын алыыз.
Ішкі табашасын (2) жылы сабынды суа
жуып, жасылап ратыыз.
ралды желіден ажыратыланына к!з
жеткізііз.
ПАЙДАЛАНУ ЖНІНДЕГІ
НСАУЛЫ
1. Крішті ажетті м!лшерін м!лшерлегіш
ыдыспен (9) м!лшерлеіз. Крішті !ндіруші
сынан жылы су м!лшерімен бірге ішкі
табашаа (2) салыыз. Ішкі табашаны (2)
рал трыына (1) орнытырыыз. Табашаны
(2) с-л брап, оны тзу орнатыланына к!з
жеткізііз.
Ескерту: ішкі табашаны (2) рал
т
рыына (1) орнытыран кезде, ішкі
табашаны (2) тік т
раны жне
оны табаны аспапты ыздыру
элементімен тгел жанасаны
адаалаыз. Б
л шартты
20
орындалмауы аспапты б
зылуына
келуі ммкін.
Кеес: егер Сіз жуылан крішті
зірлесеіз, діруші сынылан су
млшерін азайтыыз.
Ескерту: крішті ішкі табаа салып
жумаыз: б
л оны блдіруі ммкін.
2. Желілік сымны коннекторын (а) яа (8) кірістіріп, ралды
желіге осыыз, бл жадайда сары индикатор (7) жанады.
3. осу/с!ндіру пернесін (5) басан кезде, сары индикатор с!ніп
(7)
(7), дайынды процесі жріп жатанын білдіретін ызыл
индикатор (6) жанады.
4. Кріш дайын болан кезде, рал автоматты трде с!неді. ызыл
индикатор (6) с!ніп, сары индикатор (7) жанады. Дайындау
процесі аяталаннан кейін, кем дегенде 15 минут рал
апаын ашпай оя труды сынамыз.
5. рал кріш температурасын автоматты трде 60°С–80°С
дегейде сатап трады. Егер температура осы дегейден т!мен
тсіп кетсе, жылыту процесі басталанын білдіріп, ызыл
индикатор (6) айта жанады.
Ескерту: ралды пайдаланып боланнан
кейін немесе кріш температурасын
сатау ажет болмаса, оны желіден
ажыратыыз.
Буа пісіруге арналан, тесікшелері бар
таба*шаны пайдалану
Табашаа (2) су йып, оан !німдер салынан тесікшелері
бар табашаны (3) орнытырыыз, содан кейін кріш пісіретін
ыдысты апаын (4) жабыыз.
Ескерту: буа балы, ет, ккніс жне
тесікшелері бар табаша (3) тесік–
терінен тсіп алмайтындай зге де
клемді німдерді дайындауа болады.
1. Тазалау немесе сатауа ою алдында
аспапты желіден ажыратып, оны толы
суытып алыыз.
2. Электр тоына тсіп алмас шін аспал
трыын (1) ж-не оны желілік сымын (11)
суа салмаыз. ралды бл б!ліктерін
аздап дымыл тксіз матамен, ешандай да
жуу ралын олданбай тазалауа болады.
3. Ішкі табашаны (2)
(2), шыны апаты (4) ж-не тесікшелері бар
табашаны (3) ысты сабынды суа жуыыз.
21
АЗА
К/ТІП СТАУ Ж0НЕ
ТАЗАЛАУ
Ескерту: ырыш немесе атты тазалау
ралдарын олданбаыз.
4. Керек жадайда ыздыру элементін тазалап, сосын аздап
дымыл тксіз матамен сртііз.
5. ралды барлы б!лшектері толы рааннан кейін ана
растырыыз.
АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ралды пайдалану кезінде, немі, т!мендегі
ауіпсіздік шараларын сатаыз:
! Электр тоына тсіп алуды болдырмас шін
ралды, оны ашасын немесе электр
сымын суа немесе баса сйытытара
салмаыз
салмаыз. ралды ол суа немесе баса
сйытытара тсіп кетпейтіндей жерге
ойыыз. рала су тиіп кеткен жадайда,
оны тез арада желіден ажыратыыз. Суа тсіп
кеткен ралды олданбаыз. Оны у-кілетті
ызмет к!рсету орталыына апарыыз.
Балаларды ересек адамдарды арауынсыз ралмен жмыс
істеуіне жол бермеіз.
рал ммкіндігі шектеулі адамдарды олдануына арналмаан.
Сонымен бірге ралды, осы нсаумен таныспай, олдануына
тиім салынады.
Егер ралды штепсельдік ашасы рылысы жаынан Сізді
розеткаа сай келмесе, маманнан к!мек сраыз.
Трлі ауыстырыштарды олдану ралды бзып, кепілдікті
міндеттемелерді тотатуы ммкін.
Желіге осылан ралды араусыз алдырмаыз.
ралды орнын ауыстыран жадайда, оны тазалау,
сатау алдында желіден ажыратыыз.
ралды ешуаытта электр сымынан тартып желіден
ажыратпаыз; штепсель ашасынан стап, розеткадан
шыарыыз.
Электр сымыны немесе ралды !зіні ыздырылан
бйымдара тимеуін адаалаыз.
ралды ж-не электр сымын ешкім де, абайсызда іліп кетіп,
ралды латып алмайтындай орналастырыыз.
Электр сымы немесе штепсель ашасы бзылан ралды
олданбаыз
олданбаыз.. ралды !здігіізбен ж!ндеуге тырыспаыз.
ралды ешуаытта !здігіізбен б!лшектемеіз; оны дрыс
жинамау ралды келесі олдану кезінде электр тоына тсіп
алу аупін туызуы ммкін. Барлы ж!ндеу жмыстары тек
у-кілетті ызмет к!рсету орталытарында ана жргізілуі
тиіс.
Бл рал коммерциялы ж-не !нерк-сіптік олдануа емес,
тек й трмысында олдануа арналан.
Осы нсаулытаы барлы талаптарды орындаыз.
Механикалы ааулары бар аспапты олданбаыз, оны
жмыса жарамдылыын тек у-кілетті ызмет к!рсету
орталытарында тексерііз.
22
АРНАЙЫ АУІПСІЗДІК
ШАРАЛАРЫ
!
!
!
!
! Бл рал оспаларсыз кріш дайындау ж-не
оны температурасын сатау шін ана
арналан, к!же дайындау ж-не су айнату ж-не
осы сияты баса да масаттара арналмаан:
бл жадайда ралды олдану кезінде ішіндегі
су тасуы ммкін.
! Су тамшыларыны, шатозаны немесе !зге
де баса заттарды ралды ішкі табашасы
( 2 ) мен ыздыру элементі ( 1 2 ) арасына тсіп кетуін
болдырмаыз, осылай болан жадайда бл жадай ыздыру
элементін істен шыаруы ммкін.
ралды ішкі табашасын кастрюль ретінде олданбаыз:
оны плитаа немесе духовкаа оймаыз.
Ішкі табашасы бос ралды оспаыз.
рал жмыс істеп транда оны баса затпен жаппаыз.
ралды ешашан баса масаттарда олданбаыз.
ПАЙДА2А АСЫРУ
Электр трмысты рал оршаан ортаа е
аз зиян келтіріп, !ірііздегі алдытарды пайдаа
асыру ж!ніндегі ережелерге с-йкес пайдаа асы
рылуы тиіс. ралды дрыс пайдаа асыру шін
оны айталама шикізат !дейтін жергілікті орта
лыа апару жеткілікті. Біз !ндіретін ралдар
экологиялы таза материалдармен ана апта
лады. Сондытан да атты ааз бен аазды ааз алдытарымен
бірге пайдаа асыруа болады.
САТАННАН КЕЙІН
ЫЗМЕТ КРСЕТУ
ралыыз жмыс істемесе немесе нашар
жмыс істесе кенес алу шін немесе ж!ндету
шін у-кілетті ызмет к!рсету орталыына
барыыз.
! Жоарыда сипатталан ауіпсіздік шараларын ж-не пайдалану
ж!ніндегі нсаулыты орындамаан жадайда.
! Коммерциялы масаттарда олданан жадайда (жеке
трмысты мтаждар шеберінен тыс олдану).
! Кернеулілігі ралда к!рсетілген кернеуден айырмашылыы бар
желіге осан жадайда.
! У-кілетті емес адам немесе ызмет к!рсету орталыы жзеге
асыран рсатсыз ж!ндеу немесе б!лшектерін ауыстыру
жадайында.
23
АЗА
Берілген кепілдік мына
жадайларда жарамсыз:
! олданылатын суа арамастан ралда пайда болан а
абатына байланысты (атан тазарту кепілдік міндеттемеге
жатпайды ж-не ттынушыны !зі оны істеуі тиіс).
Сонымен бірге кепілдік:
– бйымны аптамасы мен осалы б!лшектеріне.
– механикалы ааулар мен тозуа
– ралды пайдалану кезінде шамадан тыс кш салу, ыпсыз
стаан жадайда (рал ішіне с!ыты, ша, ж-ндік ж-не
баса да заттар кіріп кеткен жадайда), мынадай баытсыз
жадайлар болан жадайда (найзаай тию, сел, !рт ж-не
!зге де апатты жадайлар) таратылмайды.
24
25
АЗА
Binatone компаниясы сипаттамаларын ешандай хабарлаусыз
!згерте алады.
Кепілдік мерзімі ж-не баса да деректер рала оса берілетін
кепілдік талонында к!рсетіледі.
ызмет к!рсету мерзімі: сатып алан кннен бастап 3 жыл.
Шыаран: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Wembley, 1
Beresford Avenue, Vitabiotics House (Бинатон Индастриз Лтд,
Tлыбритания)
Binatone Industries Ltd шін ХРда жасалан, Tлыбритания.
26