English
Türkçe
FTXS20K2V1B
FTXS25K2V1B
CTXS15K2V1B
CTXS35K2V1B
Pyccкий
MODELS
Portugues
Eλληνικά
Italiano
Español
Nederlands
Français
OPERATION MANUAL
Deutsch
DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER
00_CV_3P297033-1.indd 1
9/16/2011 3:24:43 PM
Kenmerken
Voor uw comfort en
energiebesparing
INTELLIGENT OOG
De INTELLIGENT OOG sensor detecteert de beweging van de
personen in de kamer. Als er langer dan 20 minuten niemand in
de kamer is, wordt er automatisch overgeschakeld naar de
energiebesparingsfunctie. Pagina 16
WEKELIJKSE TIMER
Er kunnen in totaal 4 timerinstellingen voor elke dag van de week
in het geheugen worden opgeslagen, overeenkomstig de
levensstijl van uw gezin. Met de WEKELIJKSE TIMER kunt u een
in-/uitschakeltijd en de gewenste temperatuur instellen. Pagina 23
Overige functies
COMFORT LUCHTSTROOM
BUITENUNIT STIL
De luchtstroom is naar boven gericht bij gebruik
van de KOELEN functie en naar beneden bij
gebruik van de VERWARMEN functie. Hierdoor
wordt voorkomen dat er rechtstreeks koude of
warme lucht op u wordt geblazen. Pagina 15
De BUITENUNIT STIL functie
vermindert het geluid van de buitenunit.
Deze functie is praktisch wanneer u in
een buurt woont waar het erg stil moet
zijn. Pagina 19
1
04_NL_3P297033-1.indd 1
10/11/2011 1:39:12 PM
Inhoud
■ Lezen voor gebruik
Veiligheidsmaatregelen ................................... 3
Namen van de onderdelen ............................. 5
Voorbereidingen voor gebruik ......................... 9
■ Gebruik
COMFORT LUCHTSTROOM
functie ................................................ 15
INTELLIGENT OOG functie ............... 16
Nederlands
AUTO · DROGEN · KOELEN ·
VERWARMEN · VENTILATOR
functie ................................................ 11
Instellen van de luchtstroomrichting
en de luchtstroomsnelheid ................. 13
KRACHTIG functie ............................. 18
BUITENUNIT STIL functie ................. 19
ECONO functie .................................. 20
UIT TIMER functie ............................. 21
AAN TIMER functie ............................ 22
WEKELIJKSE TIMER functie............. 23
■ Meervoudige verbindingen
Opmerking over het multisysteem ............... 29
■ Onderhoud
ECONO
Dezefunctiebiedteenzeerefficiënte
werking via beperking van het maximale
stroomverbruik. De functie is handig wanneer
u de airconditioner en andere elektrische
apparatuur gelijktijdig gebruikt. Pagina 20
it.
t
Onderhoud en reiniging ............................... 31
■ Problemen oplossen
Problemen oplossen .................................... 36
De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn
vertalingen van de oorspronkelijke instructies.
2
04_NL_3P297033-1.indd 2
10/11/2011 1:39:14 PM
Veiligheidsmaatregelen
•Bewaar deze handleiding op een plaats waar de gebruiker deze gemakkelijk kan terugvinden.
•Lees de veiligheidsinstructies in deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
•De hierin beschreven veiligheidsinstructies zijn ingedeeld in WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN.
Deze bevatten beide belangrijke informatie betreffende veiligheid. Neem alle veiligheidsinstructies nauwkeurig in acht.
WAARSCHUWING
Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig
lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.
Dit mag u nooit doen.
Volg de onderstaande aanwijzingen
nauwgezet op.
Zorg dat er een aardverbinding wordt
gemaakt.
VOORZORGSMAATREGELEN
Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade
aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat
ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden.
Zorg dat er geen water op de airconditioner en de
afstandsbediening terechtkomt.
Raak de airconditioner en de afstandsbediening nooit met
natte handen aan.
•Bewaar na het lezen deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats, zodat u deze telkens wanneer dit nodig is kunt
raadplegen. Als het apparaat overgedragen wordt aan een nieuwe gebruiker, ook de gebruiksaanwijzing meegeven.
WAARSCHUWING
• Om brand, explosies of letsel te voorkomen mag het apparaat niet worden gebruikt in omgevingen waarin ontvlambare en/of corrosieve gassen aanwezig zijn.
• Langdurige, rechtstreekse blootstelling aan koude of warme lucht van de airconditioner, of aan lucht die te koud of te
warm is, kan schadelijke zijn voor uw lichamelijke toestand en gezondheid.
• Steek geen voorwerpen, zoals staafjes of uw vingers, enz., in de luchtinlaat of luchtuitlaat. Als gevolg van aanraking met de
hoge-snelheid ventilatorbladen van de airconditioner kan het product beschadigd of defect raken of kan letsel ontstaan.
• Probeer de airconditioner niet zelf te repareren, demonteren, opnieuw te installeren of er wijzigingen in aan te
brengen, want dit kan resulteren in waterlekkage, elektrische schokken of brandgevaar.
• Gebruik geen ontvlambare spray in de buurt van de airconditioner omdat dit brandgevaar kan veroorzaken.
• Pas bij lekkage van koelmiddel op voor brandgevaar. Als de airconditioner niet correct functioneert, d.w.z. geen koele
of warme lucht produceert, kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn. Neem contact op met uw leverancier voor
assistentie. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg.
Echter in het geval van een lekkage, contact met een open vlam, verwarmingstoestel of kookapparaat, kunnen
schadelijke gassen geproduceerd worden. Stop met het gebruik van de airconditioner totdat een deskundige
onderhoudsmonteur heeft bevestigd dat de lekkage is gerepareerd.
• Probeer de airconditioner niet zelf te installeren of repareren. Ondeskundig uitgevoerd werk kan waterlekkage, elektrische schokken of brand
tot gevolg hebben. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of vakkundig personeel voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden.
• Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), het apparaat uitschakelen en
contact opnemen met uw plaatselijke leverancier. Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft
gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Plaats een aardlekschakelaar. Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
•Voorzie het apparaat van een aardaansluiting. Aard het apparaat niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of
telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is. Gebruik de airconditioner niet
voor het koel houden van precisie-instrumenten, voedsel, dieren, planten of kunstvoorwerpen, aangezien dit de
prestaties, kwaliteit en/of levensduur van het betreffende voorwerp nadelig kan beïnvloeden.
• Stel planten en huisdieren niet rechtstreeks bloot aan de luchtstroom van het apparaat, want dit kan een nadelige invloed hebben.
• Plaats geen apparatuur die open vuur produceert op plaatsen die blootstaan aan de luchtstroom van het apparaat
aangezien dit de verbranding van de brander nadelig kan beïnvloeden.
• Zorg ervoor dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet afgedekt worden. Wanneer de luchtstroom wordt geblokkeerd gaat
het apparaat slechter werken en kunnen storingen ontstaan.
• Ga niet op de buitenunit zitten, plaats er geen voorwerpen op en trek er niet aan. Dit kan namelijk resulteren in een ongeluk,
zoals omvallen van het apparaat of het voorwerp dat op het apparaat staat, met letsel, een defect of beschadigingen tot gevolg.
3
04_NL_3P297033-1.indd 3
10/11/2011 1:39:15 PM
• Plaats geen voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde
omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of de koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een
verstopte afvoer waterlekkage veroorzaken, waardoor het betreffende voorwerp vervuild of defect kan raken.
• Controleer na langdurig gebruik de standaard van het apparaat en de bevestiging ervan op beschadiging. Als het
apparaat in beschadigde toestand wordt gelaten, kan het vallen en letsel veroorzaken.
• Om letsel te voorkomen, mag u niet de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de binnen- of buitenunit aanraken.
• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik zonder toezicht door jonge kinderen of ouderen. Dit kan stoornis van de
lichaamsfuncties en schade aan de gezondheid veroorzaken.
• Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat of de afstandsbediening spelen. Wanneer het apparaat per
ongeluk door een kind wordt ingeschakeld, kunnen de lichaamsfuncties worden aangetast en kan dit schade aan de gezondheid toebrengen.
• Stel de binnen- en buitenunits niet aan schokken bloot want dit kan resulteren in beschadigingen.
• Plaats geen ontvlambare voorwerpen, zoals spuitbussen, binnen 1m afstand van de luchtuitlaat.
De spuitbussen kunnen ontploffen als gevolg van de warme lucht van de binnen- of buitenunits.
• Let op dat huisdieren niet op de airconditioner urineren. Urineren op de airconditioner kan resulteren in een elektrische schok of brand.
• Zorg ervoor om zuurstofgebrek te voorkomen dat de ruimte voldoende geventileerd wordt als apparatuur zoals een brander samen met de airconditioner gebruikt wordt.
• Alvorens te reinigen, het apparaat stopzetten, de hoofdschakelaar uitzetten of het netsnoer losmaken. Anders kan dit een elektrische schok en letsel veroorzaken.
• Sluit de airconditioner alleen op de voorgeschreven stroomvoorziening aan. Als een andere stroomvoorziening wordt
gebruikt, kan dit resulteren in een elektrische schok, oververhitting of brand.
• Leid de afvoerslang zo dat de afvoer ongehinderd kan plaatsvinden. Een verkeerde afvoer kan leiden tot nat worden van het gebouw, meubelen enz.
• Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en ander afval zich rond de unit ophopen. Bladeren
trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of
brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.
• Plaats geen voorwerpen rondom de binnenunit.
Wanneer u dit wel doet, kan dit een nadelige invloed hebben op de prestaties, de productkwaliteit en de levensduur van de airconditioner.
• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens, of door personen die geen kennis hebben betreffende de bediening ervan, tenzij er toezicht wordt
gehouden of aanwijzingen worden gegeven door de persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
Buiten bereik van kinderen houden zodat zij niet met het apparaat kunnen gaan spelen.
Nederlands
VOORZORGSMAATREGELEN
• Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
• Spoel de airconditioner niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
• Plaats geen waterreservoirs (vazen etc.) bovenop het apparaat, aangezien dit elektrische schokken of brandgevaar
kan veroorzaken.
Installatieplaats.
■■Neem contact op met de leverancier wanneer u de airconditioner in een van de volgende soorten omgeving wilt
installeren.
•Plaatsen waar olie of vet, stoom of roet aanwezig is.
•Zoute omgevingen, zoals aan de kust.
•Plaatsen met zwavelgassen, zoals uit hete bronnen.
•Plaatsen waar de buitenunit mogelijk door sneeuw geblokkeerd kan raken.
•De binnenunit moet minimaal 1m verwijderd zijn van een televisie of radio (de binnenunit kan anders storingen
veroorzaken in het beeld of geluid).
•De afvoerslang van de buitenunit moet uitmonden in een plaats met goede afvoer.
Houd rekening met geluidsoverlast voor uw buren.
■■Kies een plaats zoals hieronder beschreven voor de installatie.
•Een plaats die stevig genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen, maar die niet het werkingsgeluid en de vibraties versterkt.
•Een plaats waar de afgevoerde lucht van de buitenunit of het werkingsgeluid uw buren niet tot last kan zijn.
Aanleggen van de elektrische bedrading.
•U dient voor de stroomvoorziening gebruik te maken van een apart voedingscircuit speciaal voor de airconditioner.
Verplaatsen van het systeem.
•Wanneer de airconditioner moet worden verplaatst, moet dit door een vakbekwaam installateur worden uitgevoerd. Neem
contact op met de leverancier als het nodig blijkt te zijn om het systeem te verplaatsen of te veranderen.
4
04_NL_3P297033-1.indd 4
10/11/2011 1:39:15 PM
Namen van de onderdelen
Binnenunit
Luchtinlaat
INTELLIGENT OOG
sensor
• Deze sensor detecteert de
beweging van personen en
zorgt ervoor dat er
automatisch wordt
omgeschakeld tussen de
normale werking en de
energiebesparingsfunctie.
Voorpaneel
Pagina 16
Luchtuitlaat
Kamertemperatuursensor
Louvres (verticale lamellen)
• Deze sensor detecteert de
luchttemperatuur rondom het
apparaat.
Typeplaatje
• De louvres bevinden zich binnenin de
luchtuitlaat. Pagina 13
Jaloezie (horizontale lamel)
Pagina 13
Display
IN-BEDRIJF lampje
(groen)
Signaalontvanger
• Deze vangt de signalen van de
afstandsbediening op.
• Wanneer het apparaat een signaal
ontvangt, hoort u een pieptoon.
Situatie
Soort geluid
Apparaat wordt
ingeschakeld
piep-piep
Instellingen worden
gewijzigd
piep
Apparaat wordt
uitgeschakeld
lange piep
TIMER lampje (geel)
Pagina 21
INTELLIGENT OOG
lampje (groen) Pagina 16
AAN/UIT schakelaar van binnenunit
• Druk op deze schakelaar om de werking te starten.
Druk nog een keer op de schakelaar om te stoppen.
• Zie voor de werkingsmodi de onderstaande tabel.
Modus
Temperatuurinstelling
Luchtstroomsnelheid
AUTO
25°C
AUTO
• Deze schakelaar kan gebruikt worden wanneer de afstandsbediening
zoekgeraakt is.
5
04_NL_3P297033-1.indd 5
10/11/2011 1:39:17 PM
Nederlands
■ Open het voorpaneel
Luchtfilter
Titaniumapatiet
fotokatalytisch
luchtreinigingsfilter
Buitenunit
•Het uiterlijk van de buitenunit kan bij bepaalde modellen verschillen.
Luchtinlaat
(achteraan en opzij)
Buitentemperatuursensor
(achter)
Afvoerslang
Aardaansluiting
• Onder deze kap.
Luchtuitlaat
Typeplaatje
Koelmiddelleidingen en
verbindingskabels
6
04_NL_3P297033-1.indd 6
10/11/2011 1:39:17 PM
Namen van de onderdelen
Afstandsbediening
Signaalzender
Ontvanger
Display (LCD)
• Toont de huidige instellingen.
(In deze afbeelding worden ter
verduidelijking alle displaydelen in de
aan toestand getoond.)
• Richt voor gebruik de
afstandsbediening met het zendvenster
naar de binnenunit. Het apparaat zal
niet functioneren als de signalen
tussen het apparaat en de
afstandsbediening worden belemmerd
door bijvoorbeeld een gordijn.
• Laat de afstandsbediening niet vallen
of nat worden.
• De maximum afstand voor
communicatie is ongeveer 7m.
TEMPERATUUR
insteltoetsen
• Hiermee wordt de
temperatuurinstelling gewijzigd.
Pagina 12
VENTILATOR insteltoets
• Hiermee stelt u de
luchtstroomsnelheid in.
Pagina 14
AAN/UIT toets
• Druk deze toets eenmaal in om het
apparaat te starten.
Druk nogmaals in om het apparaat
stop te zetten. Pagina 11
KRACHTIG toets
• KRACHTIG functie.
Pagina 18
Voorafdekking
• Open de voorafdekking.
Model
Pagina 8
ARC466A6
7
04_NL_3P297033-1.indd 7
10/11/2011 1:39:18 PM
■ Open de voorafdekking
MODUS keuzetoets
• Hiermee selecteert u de
werkingsmodus.
(AUTO/DROGEN/KOELEN/
VERWARMEN/VENTILATOR)
Pagina 11
ECONO toets
Pagina 20
Nederlands
• ECONO functie.
DRAAIEN toets
• Hiermee kan de
luchtstroomrichting worden
afgesteld. Pagina 13
STIL toets
• BUITENUNIT STIL functie.
Pagina 19
INTELLIGENT OOG
toets
COMFORT toets
• INTELLIGENT OOG functie.
Pagina 16
• COMFORT LUCHTSTROOM
functie. Pagina 15
: WEKELIJKS toets
TIMER UIT toets
Pagina 21
TIMER ANNULEREN
toets
• Hiermee annuleert u de
instellingen van de timer.
Pagina 22,22
• Deze kan niet gebruikt
worden voor de
WEKELIJKSE TIMER.
: PROGRAMMEREN
toets
: KOPIEREN toets
: TERUG toets
: VOLGENDE toets
• WEKELIJKSE TIMER functie.
Pagina 23
TIMER AAN toets
Pagina 22
KIEZEN toets
• Hiermee kunt u de
instellingen van de AAN/UIT
TIMER en WEKELIJKSE
TIMER wijzigen.
KLOK toets
Pagina 10
Pagina 21,22,23
8
04_NL_3P297033-1.indd 8
10/11/2011 1:39:19 PM
Voorbereidingen voor gebruik
■■De batterijen plaatsen
2
1
3
Plaats + en – in
de juiste positie!
1.Verwijder de voorafdekking door deze weg
te schuiven.
2.Plaats twee droge cel AAA.LR03 (alkali)
batterijen.
3.Plaats de voorafdekking terug.
Afstandsbediening
■■Bevestigen van de afstandsbedieningshouder tegen de wand
1.Kies een plaats waarvandaan de signalen
het apparaat kunnen bereiken.
2.Bevestig de houder aan de wand, aan een
pilaar of vergelijkbare plaats met schroeven
(niet meegeleverd).
Schroeven
Afstandsbedieningshouder
3.Plaats de afstandsbediening in de
afstandsbedieningshouder.
OPMERKING
■■Opmerkingen over de batterijen
• Wanneer de batterijen worden vervangen, moet u batterijen van hetzelfde type gebruiken en beide batterijen tegelijk vervangen.
• Verwijder de batterijen wanneer het systeem gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
• De batterijen gaan ongeveer 1 jaar mee. Als het display van de afstandsbediening minder helder oplicht of de signaalontvangst afneemt
voordat 1 jaar is verstreken, moet u beide batterijen door nieuwe AAA.LR03 formaat (alkali) batterijen vervangen.
• Met de meegeleverde batterijen kan het systeem worden getest.
Deze batterijen hebben echter maar een korte levensduur, afhankelijk van de fabricagedatum van de airconditioner.
■■Opmerkingen over de afstandsbediening
• Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.
• Stof op de signaalzender of -ontvanger zal de gevoeligheid doen afnemen. Verwijder het stof met een zachte doek.
• De communicatie tussen de afstandsbediening en de binnenunit kan worden belemmerd als er zich in de kamer een fluorescerende lamp
(zoals een inverterlamp) met een elektronische starter bevindt. Raadpleeg in dit geval uw leverancier.
• Als de signalen van de afstandsbediening per ongeluk een ander apparaat gaan bedienen, moet u het betreffende apparaat ergens anders zetten of
contact opnemen met de reparatiedienst.
9
04_NL_3P297033-1.indd 9
10/11/2011 1:39:19 PM
■ Zet de hoofdschakelaar aan
•Nadat het apparaat is ingeschakeld, wordt de jaloezie van de binnenunit eenmaal
geopend en gesloten om de referentiepositie te bepalen.
■ Instellen van de klok
1. Druk op
.
2. Druk op
”wordtgetoondophetLCD.
”en“ ”knipperen.
om de huidige dag van de week in
Nederlands
• “ • “ te stellen.
3. Druk op
.
• “ ”knippert.
4. Druk op
om de klok in te stellen op de
huidige tijd.
•Door
of
5. Druk op
ingedrukt te houden loopt de tijdsaanduiding snel vooruit of achteruit.
.
•Richt de afstandsbediening naar de binnenunit bij het indrukken van de knoppen.
• “ ”knippert.
OPMERKING
■ Opmerking over het instellen van de klok
• Als de interne klok van de binnenunit niet op de juiste tijd is ingesteld, zullen de TIMER AAN, de TIMER UIT en de WEKELIJKSE TIMER niet
nauwkeurig werken.
10
04_NL_3P297033-1.indd 10
10/11/2011 1:39:20 PM
AUTO · DROGEN · KOELEN ·
VERWARMEN · VENTILATOR functie
De airconditioner wordt ingeschakeld in de door u geselecteerde modus.
Wanneer u de airconditioner opnieuw inschakelt, zal deze opnieuw in dezelfde modus worden ingeschakeld.
■ Starten
1. Druk op
en selecteer een
werkingsmodus.
•Bij elke druk op de toets schakelt het apparaat naar de volgende modus over.
AUTO
DROGEN
2. Druk op
KOELEN
VERWARMEN
VENTILATOR
.
•“
”wordtgetoondophetLCD.
•Het bedrijfslampje licht groen op.
Display
■ Uitschakelen van het apparaat
Druk nogmaals op
.
•“
”verdwijntvanhetLCD.
•Het bedrijfslampje dooft.
OPMERKING
MODUS
VERWARMEN
Opmerkingen over de gebruiksfuncties
•Deze airconditioner verwarmt de kamer door warmte aan de buitenlucht te onttrekken en naar binnen te voeren. Daarom
neemt de verwarmingscapaciteit af naarmate de buitentemperatuur daalt. Als het verwarmingsvermogen te laag is, is het
aan te raden een ander verwarmingstoestel in combinatie met de airconditioner te gebruiken.
•Het warmtepompsysteem verwarmt de kamer door hete lucht door de hele kamer te laten circuleren. Na het starten van de
VERWARMEN functie duurt het even voordat de ruimte warmer wordt.
•Bij gebruik van de VERWARMEN functie kan zich ijs op de buitenunit vormen waardoor de verwarmingscapaciteit afneemt.
In dit geval schakelt het systeem de ontdooien functie in om het ijs te verwijderen.
•Tijdens de ontdooien functie komt er geen warme lucht uit de binnenunit.
KOELEN
•Deze airconditioner koelt de ruimte door de hete lucht in de buitenruimte vrij te laten.
Daardoor kan de koelprestatie van de airconditioner verslechteren wanneer de buitentemperatuur hoog is.
DROGEN
•De microchip laat de luchtvochtigheid in de ruimte dalen terwijl de temperatuur zo gelijk mogelijk wordt gehouden. Deze
regelt automatisch de temperatuur en de luchtstroomsnelheid; deze functies kunnen niet handmatig worden beïnvloed.
AUTO
VENTILATOR
•In de AUTO functie selecteert het systeem de juiste werkingsmodus (KOELEN of VERWARMEN) op basis van de binnenen buitentemperatuur en begint te werken.
•Het systeem past automatisch de instelling regelmatig aan en brengt de kamertemperatuur op het niveau dat de gebruiker
ingesteld heeft.
•Deze modus is enkel geldig voor ventilator.
11
04_NL_3P297033-1.indd 11
10/11/2011 1:39:21 PM
■ Wijzigen van de temperatuurinstelling
Druk op
.
•De getoonde items op het LCD veranderen telkens wanneer op een van de toetsen
wordt gedrukt.
KOELEN functie
VERWARMEN
functie
AUTO functie
18-32°C
10-30°C
18-30°C
om de
De temperatuurinstelling is
niet variabel.
Nederlands
Druk op
om de temperatuur te verhogen en op
temperatuur te verlagen.
DROGEN of VENTILATOR
functie
■ Gebruiksomstandigheden
■ Aanbevolen temperatuurinstelling
• Voor koeling: 26-28°C
• Voor verwarming: 20-24°C
■ Tips voor een zuinig energieverbruik
• Laat de kamer niet te koud of te warm worden.
Door de temperatuur op een gematigd peil in te stellen, bespaart u energie.
• Sluitdejaloezieënofdegordijnen.
Door direct zonlicht en buitenlucht tegen te houden wordt het koeling (verwarming) effect versterkt.
• Verstopteluchtfiltershinderendegoedewerkingenverhogenhetenergieverbruik.Reinigzeongeveereensindetweeweken.
■ Opmerkingen over de werkingstoestanden
• De buitenunit verbruikt een weinig stroom voor de werking van de elektrische componenten, ook wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
Aansluiten van de buitenunit RXS20/25: 1-15W
Andere buitenunits: 15-20W
De buitenunit verbruikt 40 tot 55W stroom bij het voorverwarmen van de compressor.
• Als u de airconditioner lange tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld in de lente of herfst, de hoofdschakelaar uitzetten.
• Gebruik de airconditioner in de volgende omstandigheden.
MODUS
Gebruiksomstandigheden
Als het apparaat blijft werken buiten dit bereik
KOELEN
Buitentemperatuur : <2MXS> 10-46°C
<3/4/5MXS> –10-46°C
<RXS> –10-46°C
Binnentemperatuur : 18-32°C
Luchtvochtigheid binnen: 80% max.
•Het is mogelijk dat een beveiligingsinrichting het apparaat uitschakelt.
(Bij gebruik van een multisysteem is het mogelijk dat alleen de buitenunit
wordt uitgeschakeld.)
•Er kan condensatie en lekkage optreden in de binnenunit.
Buitentemperatuur : <2/3/4/5MXS> –15-24°C
<RXS> –15-24°C
Binnentemperatuur : 10-30°C
•Het is mogelijk dat een beveiligingsinrichting het apparaat uitschakelt.
VERWARMEN
Buitentemperatuur : <2MXS> 10-46°C
<3/4/5MXS> –10-46°C
DROGEN
<RXS> –10-46°C
Binnentemperatuur : 18-32°C
Luchtvochtigheid binnen: 80% max.
•Het is mogelijk dat een beveiligingsinrichting het apparaat uitschakelt.
•Er kan condensatie en lekkage optreden in de binnenunit.
• Het is mogelijk dat een beveiligingsinrichting het apparaat uitschakelt wanneer het buiten dit bereik van temperatuur en vochtigheid gebruikt wordt.
12
04_NL_3P297033-1.indd 12
10/11/2011 1:39:22 PM
Instellen van de luchtstroomrichting
en de luchtstroomsnelheid
U kunt de luchtstroomrichting aanpassen voor een optimaal comfort.
■ Starten van automatisch draaien
Luchtstroomrichting naar boven en naar beneden
Druk op
.
•“ ”wordtgetoondophetLCD.
•De jaloezie (horizontale lamel) begint te draaien.
■ De jaloezie in de gewenste stand zetten
•Deze functie werkt wanneer de jaloezie op automatisch draaien is ingesteld.
Druk op
wanneer de jaloezie de
gewenste positie heeft bereikt.
•“
”verdwijntvanhetLCD.
■ De louvres in de gewenste stand zetten
Houd de knop vast en beweeg de louvres.
•Er is een knop op de lamellen aan de linkerkant en de
rechterkant.
•Wanneer het apparaat in de hoek van een kamer is
geïnstalleerd, moeten de louvres (verticale lamellen) van
de muur af worden gericht.
Als de lamellen naar de muur zijn gericht, zal de muur de
luchtstroom blokkeren waardoor het koelingsrendement (of verwarmingsrendement)
afneemt.
•Als de jaloezie in de weg zit, drukt u op
van de afstandsbediening om de
jaloezie te verzetten, waarna u de louvres kunt afstellen.
13
04_NL_3P297033-1.indd 13
10/11/2011 1:39:23 PM
■ Instellen van de luchtstroomsnelheid
.
•Bij elke druk op
volgorde vooruit.
Auto
gaat de instelling voor de luchtstroomsnelheid in de onderstaande
Binnenunit stil
Hoog
Laag
Midden-hoog
Midden-laag
Midden
•Alsdeluchtstroomsnelheidop“ ”wordtingesteld,begintdebinnenunitstilfunctie
en zal het apparaat minder geluid produceren.
•Bij gebruik van de binnenunit stil functie is de luchtstroomsnelheid lager.
•Als de temperatuur het gewenste punt niet bereikt in de binnenunit stil functie, wijzigt
u de instelling van de luchtstroomsnelheid.
•Bij de DROGEN functie kan de luchtstroomsnelheid niet worden veranderd.
Nederlands
Druk op
OPMERKING
■ Opmerkingen over de hoeken van de jaloezie
• Het draaibereik van de jaloezie is afhankelijk van de werkingsfunctie. (Zie de afbeelding.)
KOELEN en DROGEN
functie
Stopzetten
COMFORT
0°
LUCHTSTROOM 5°
Bovengrens
45°
Ondergrens
VERWARMEN functie
Stopzetten
0°
15°
Bovengrens
50°
45°
Ondergrens
COMFORT
LUCHTSTROOM
VENTILATOR functie
Stopzetten
Bovengrens
0°
5°
45°
Ondergrens
• Als de KOELEN of DROGEN functie van de airconditioner is ingeschakeld terwijl de jaloezie is stopgezet in de neerwaartse richting, zal de
jaloezie na ongeveer een uur automatisch gaan bewegen om condensvorming te voorkomen.
■ Opmerking bij het instellen van de luchtstroomsnelheid
• Als de luchtstroomsnelheid geringer is, zal ook het koelings- of verwarmingseffect kleiner zijn.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik altijd de afstandsbediening om de hoeken van de jaloezie te veranderen. Als u de jaloezie en louvres tijdens het draaien met de hand
probeert te forceren, kan het mechanisme defect raken.
• Wees voorzichtig wanneer u de louvres afstelt.
In de luchtuitlaat is een ventilator die met hoge snelheid ronddraait.
14
04_NL_3P297033-1.indd 14
10/11/2011 1:39:24 PM
COMFORT LUCHTSTROOM
functie
De luchtstroom wordt in de KOELEN functie omhoog gericht en in de
VERWARMEN functie omlaag gericht waardoor een comfortabele bries ontstaat
die niet in direct contact komt met personen.
■ Starten van de COMFORT LUCHTSTROOM functie
Druk op
.
• “ ”wordtgetoondophetLCD.
•De luchstroomsnelheid komt op Auto te staan.
KOELEN/DROGEN: De jaloezie gaat omhoog.
VERWARMEN: De jaloezie gaat omlaag.
■ Uitschakelen van de COMFORT LUCHTSTROOM functie
Druk nogmaals op
.
•Dejaloezieënkerenterugnaardestandwaarinzestondenvóórgebruikvande
COMFORT LUCHTSTROOM functie.
• “ ”verdwijntvanhetLCD.
KOELEN functie
VERWARMEN functie
OPMERKING
■ Opmerkingen over de COMFORT LUCHTSTROOM functie
• Depositievandejaloezieënzalveranderen,waardoorwordtvoorkomendatluchtrechtstreeksopdegebruikersvanderuimtewordt
geblazen.
• De KRACHTIG en COMFORT LUCHTSTROOM functies kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
De functie van de laatst ingedrukte toets krijgt prioriteit.
• De luchtstroomsnelheid komt op Auto te staan. Als de luchtstroomrichting naar boven en naar beneden wordt gekozen, wordt de COMFORT
LUCHTSTROOM functie geannuleerd.
15
04_NL_3P297033-1.indd 15
10/11/2011 1:39:25 PM
INTELLIGENT OOG functie
“INTELLIGENTOOG”isdeinfraroodsensordiedebewegingvanpersonen
bespeurt. Als er gedurende meer dan 20 minuten niemand in de kamer is, gaat
de functie automatisch over naar de energiebesparingsfunctie.
■ Starten van de INTELLIGENT OOG functie
Druk op
.
Nederlands
•“ ”wordtgetoondophetLCD.
•Het INTELLIGENT OOG lampje wordt groen.
Display
■ Uitschakelen van de INTELLIGENT OOG functie
Druk nogmaals op
.
•“ ”verdwijntvanhetLCD.
•Het INTELLIGENT OOG lampje gaat uit.
16
04_NL_3P297033-1.indd 16
10/11/2011 1:39:26 PM
INTELLIGENT OOG functie
[Voorbeeld]
Wanneer er iemand in de
kamer is
Wanneer er niemand in de
kamer is
Iemand komt terug in de
kamer
■■Normale functie
■■Na 20 minuten start de
■■Terug naar normale functie.
energiebesparingsfunctie.
•De airconditioner werkt in de
normale functie terwijl de sensor
de beweging van personen
bespeurt.
•De ingestelde temperatuur wordt
veranderd in stappen van ±2°C.
•De airconditioner gaat over naar
de normale functie wanneer de
sensor opnieuw de beweging van
personen bespeurt.
De INTELLIGENT OOG functie helpt energie besparen
■■Energiebesparingsfunctie
• Als er gedurende 20 minuten geen aanwezigheid in de kamer wordt bespeurd, wordt de energiebesparingsfunctie gestart.
• Deze functie verandert de temperatuur –2°C bij de VERWARMEN / +2°C bij de KOELEN / +1°C bij de DROGEN functie vanaf de ingestelde
temperatuur.
Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan 30°C, verandert de functie de temperatuur +1°C bij de KOELEN / +1°C bij de DROGEN functie
vanaf de ingestelde temperatuur.
• Bij deze functie wordt enkel bij de VENTILATOR functie de luchtstroomsnelheid enigszins verlaagd.
OPMERKING
■■Opmerkingen over de INTELLIGENT OOG functie
• Het toepassingsbereik is als volgt.
Verticale hoek 90°
(zjiaanzicht)
Horizontale hoek 110°
(bovenaanzicht)
90°
7m
55° 55°
7m
• Het is mogelijk dat de sensor bewegende objecten op een afstand van meer dan 7m niet bespeurt. (Controleer het toepassingsbereik.)
• De gevoeligheid van de sensor is afhankelijk van de locatie van de binnenunit, de snelheid van de voorbijgangers, het temperatuurbereik,
enz.
• De sensor is ook gevoelig voor bewegende huisdieren, zonlicht, bewegende gordijnen en in spiegels gereflecteerde bewegingen.
• De INTELLIGENT OOG functie wordt tijdens het gebruik van de KRACHTIG functie niet ingeschakeld.
• De NACHTINSTELLING modus
Pagina 20 wordt niet ingeschakeld wanneer de INTELLIGENT OOG functie is ingeschakeld.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Plaats geen grote objecten in de buurt van de sensor.
Houd verwarmingsapparatuur of luchtbevochtigingsinstallaties buiten het detectiebereik van de sensor. Het is mogelijk dat deze sensor
onbedoeld objecten bespeurt.
• Niet tegen de INTELLIGENT OOG sensor stoten of er hard tegen duwen. Zo kan de sensor beschadigd of defect raken.
17
04_NL_3P297033-1.indd 17
10/11/2011 1:39:26 PM
KRACHTIG functie
In de KRACHTIG functie wordt het koeling (verwarming) effect in elke
werkingsmodus snel versterkt. Hiermee gebruikt u de maximale capaciteit.
■ Starten van de KRACHTIG functie
Druk op
terwijl het apparaat is ingeschakeld.
•De KRACHTIG functie stopt na 20 minuten. Dan schakelt het systeem automatisch terug naar
de eerdere instellingen die gebruikt werden alvorens de KRACHTIG functie werd ingesteld.
•“ ”wordtgetoondophetLCD.
■ Uitschakelen van de KRACHTIG functie
•“
.
Nederlands
Druk nogmaals op
”verdwijntvanhetLCD.
[Voorbeeld]
■ Normale functie
•Wanneer u het
koelingseffect snel wilt
hebben, schakelt u de
KRACHTIG functie in.
■ KRACHTIG functie
•De KRACHTIG functie werkt
ongeveer 20 minuten.
■ Terug naar normale
functie
OPMERKING
■ Opmerking over de KRACHTIG functie
• Bij gebruik van de KRACHTIG functie zijn sommige functies niet beschikbaar.
• De KRACHTIG functie kan niet gebruikt worden tezamen met de ECONO, COMFORT LUCHTSTROOM of BUITENUNIT STIL functie.
De functie van de laatst ingedrukte toets krijgt prioriteit.
• De KRACHTIG functie kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat ingeschakeld is. Door indrukken van
geannuleerd en verdwijnt “
worden de instellingen
”vanhetLCD.
• Bij gebruik van de KRACHTIG functie neemt de capaciteit van de airconditioner niet toe als de airconditioner reeds aantoonbaar op maximale capaciteit werkt.
• Bij gebruik van de KOELEN en VERWARMEN functie
Om het koeling (verwarming) effect te optimaliseren moet de capaciteit van de buitenunit worden verhoogd en de luchtstroomsnelheid
worden vastgezet op de maximale instelling.
De instellingen voor temperatuur- en luchtstroomsnelheid kunnen niet worden gewijzigd.
• Bij gebruik van de DROGEN functie
De temperatuurinstelling wordt met 2,5°C verlaagd en de luchtstroomsnelheid een weinig verhoogd.
• Bij gebruik van de VENTILATOR functie
De luchtstroomsnelheid wordt permanent verhoogd tot de maximumwaarde.
• Bij gebruik van de AUTO functie
Om het koeling (verwarming) effect te optimaliseren moet de capaciteit van de buitenunit worden verhoogd en de luchtstroomsnelheid
worden vastgezet op de maximale instelling.
• Wanneer een voorkeursruimte-instelling wordt gebruikt
Zie de opmerking over het multisysteem. Pagina 29
18
04_NL_3P297033-1.indd 18
10/11/2011 1:39:27 PM
BUITENUNIT STIL functie
Bij de BUITENUNIT STIL functie produceert de buitenunit minder lawaai doordat
de frequentie en snelheid van de ventilator van de buitenunit wordt aangepast.
Deze functie is handig gedurende de nacht.
■ Starten van de BUITENUNIT STIL functie
Druk op
•“
.
”wordtgetoondophetLCD.
■ Uitschakelen van de BUITENUNIT STIL functie
Druk nogmaals op
•“
[Voorbeeld]
.
”verdwijntvanhetLCD.
Gebruik van de BUITENUNIT STIL functie gedurende de nacht.
•Het geluidsniveau van de buitenunit is lager.
Deze functie is praktisch wanneer u in een buurt woont waar het erg stil moet zijn.
OPMERKING
■ Opmerkingen over de BUITENUNIT STIL functie
• In een multisysteem zal de BUITENUNIT STIL functie alleen werken wanneer deze is ingeschakeld op alle gekoppelde binnenunits. Bij
gebruik van een instelling voor een prioriteitskamer wordt u verwezen naar de opmerking over het multisysteem. Pagina 29
• Deze functie is beschikbaar bij gebruik van de KOELEN, VERWARMEN en AUTO functie.
Deze is niet beschikbaar bij gebruik van de VENTILATOR en DROGEN functie.
• De KRACHTIG functie en BUITENUNIT STIL functie kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
De functie van de laatst ingedrukte toets krijgt prioriteit.
• Ook als de functie stopgezet wordt met behulp van de afstandsbediening of de AAN/UIT schakelaar van de binnenunit, blijft bij gebruik van
de BUITENUNIT STIL functie “
”ophetdisplayvandeafstandsbedieningaangegevenstaan.
• Bij gebruik van de BUITENUNIT STIL functie worden de frequentie en de ventilatorsnelheid niet verminderd als deze reeds voldoende zijn
verminderd.
19
04_NL_3P297033-1.indd 19
10/11/2011 1:39:28 PM
ECONO functie
MetdeECONOfunctiekuntuhetsysteemefficiëntgebruikendoordewaarde
van het maximale energieverbruik te beperken.
Deze functie is handig wanneer erop gelet moet worden dat een
circuitonderbreker niet doorslaat als het product samen met andere apparatuur
wordt gebruikt.
■ Starten van de ECONO functie
Druk op
•“
terwijl het apparaat is ingeschakeld.
”wordtgetoondophetLCD.
■ Uitschakelen van de ECONO functie
•“
.
Nederlands
Druk nogmaals op
”verdwijntvanhetLCD.
[Voorbeeld]
Normale functie
ECONO functie
•Wanneer de airconditioner en andere
apparatuur die een hoog stroomverbruik heeft
tegelijk worden gebruikt, kan de
circuitonderbreker geactiveerd worden als de
airconditioner op maximale capaciteit werkt.
•Het maximale stroomverbruik van de
airconditioner is beperkt bij gebruik van de
ECONO functie.
De circuitonderbreker zal zelden geactiveerd
worden, zelfs als de airconditioner en andere
apparatuur tegelijk worden gebruikt.
Stroomsterkte en
stroomverbruik
•Dit schema is alleen ter verduidelijking
bedoeld.
De maximale stroomsterkte en stroomverbruik
van de airconditioner bij gebruik van de
ECONOfunctievariërenafhankelijkvande
aangesloten buitenunit.
Normale
werking
Maximum tijdens
normale werking
Maximum bij
ECONO functie
ECONO
functie
Tijd
Vanaf opstarten totdat de ingestelde temperatuur is bereikt
OPMERKING
■ Opmerkingen over de ECONO functie
• De ECONO functie kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat ingeschakeld is. Door indrukken van
geannuleerd en verdwijnt “
worden de instellingen
”vanhetLCD.
• MetdeECONOfunctiegebruiktuhetsysteemefficiëntdoorhetenergieverbruikvandebuitenunittereduceren(inschakelfrequentie).
• De ECONO functie werkt bij gebruik van de AUTO, KOELEN, DROGEN en VERWARMEN functie.
• De KRACHTIG functie en ECONO functie kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
De functie van de laatst ingedrukte toets krijgt prioriteit.
• Als het niveau van het stroomverbruik reeds laag is, zal door het gebruik van de ECONO functie het stroomverbruik niet verminderen.
20
04_NL_3P297033-1.indd 20
10/11/2011 1:39:29 PM
UIT TIMER functie
De timerfuncties zijn handig om de airconditioner ’s avonds of ’s morgens
automatisch aan en uit te schakelen. U kunt de UIT TIMER en AAN TIMER ook
samen gebruiken.
■ Gebruik van de UIT TIMER functie
•Kijk of de klok juist staat.
Stel de klok indien nodig op de juiste tijd in.
1. Druk op
.
• “ • “ •“
Pagina 10
”wordtgetoondophetLCD.
”knippert.
”endedagvandeweekverdwijnenvanhetLCD.
2. Druk op
tot de gewenste tijd wordt
weergegeven.
•Door elke druk op een van beide toetsen wordt de tijdsinstelling met 10 minuten
verhoogd of verlaagd. Door een van beide toetsen ingedrukt te houden verandert de
tijdsinstelling snel.
3. Druk nogmaals op
.
•“
”endeingesteldetijdwordengetoondophetLCD.
•Het TIMER lampje licht geel op. Pagina 5
Display
■ Uitschakelen van de UIT TIMER functie
Druk op
OPMERKING
.
•“
”endeingesteldetijdverdwijnenvanhetLCD.
•“ ”endedagvandeweekwordengetoondophetLCD.
•Het TIMER lampje dooft.
■ Opmerkingen over de TIMER functie
• Wanneer de TIMER is ingesteld, wordt de actuele tijd niet aangeduid.
• Wanneer u de AAN/UIT TIMER eenmaal ingesteld hebt, wordt de tijdsinstelling in het geheugen opgeslagen. Het geheugen wordt gewist
wanneer de batterijen van de afstandsbediening vervangen worden.
• Wanneer het apparaat wordt gebruikt met de AAN/UIT TIMER kan de feitelijke werkingsperiode van het apparaat afwijken van de door de
gebruiker ingestelde tijd. (Maximaal ongeveer 10 minuten)
■ NACHTINSTELLING modus
• Wanneer de UIT TIMER ingeschakeld is, zal de airconditioner de temperatuur automatisch instellen (0,5°C verhogen bij KOELEN, 2,0°C
verlagen bij VERWARMEN) om een te sterke afkoeling (opwarming) van de ruimte te voorkomen, waardoor u aangenamer kunt slapen.
21
04_NL_3P297033-1.indd 21
10/11/2011 1:39:31 PM
AAN TIMER functie
■ Gebruik van de AAN TIMER functie
•Kijk of de klok juist staat.
Stel de klok indien nodig op de juiste tijd in.
1. Druk op
.
• “ • “ ”wordtgetoondophetLCD.
”knippert.
”endedagvandeweekverdwijnenvanhetLCD.
2. Druk op
tot de gewenste tijd wordt
weergegeven.
•Door elke druk op een van beide toetsen wordt de tijdsinstelling met 10 minuten
verhoogd of verlaagd. Door een van beide toetsen ingedrukt te houden verandert de
tijdsinstelling snel.
3. Druk nogmaals op
Nederlands
•“
Pagina 10
.
•“ ”endeingesteldetijdwordengetoondophetLCD.
•Het TIMER lampje licht geel op. Pagina 5
Display
■ Uitschakelen van de AAN TIMER functie
Druk op
.
•“ ”endeingesteldetijdverdwijnenvanhetLCD.
•“ ”endedagvandeweekwordengetoondophetLCD.
•Het TIMER lampje dooft.
■ Combineren van de AAN TIMER en de UIT TIMER
•Hieronder ziet u een voorbeeld-instelling voor de combinatie van de twee timers.
(Voorbeeld)
Actuele tijd: 23:00 (Het apparaat werkt)
UIT TIMER op 0:00
Gecombineerd
AAN TIMER op 14:00
OPMERKING
■ In de volgende gevallen moet de timer opnieuw ingesteld worden.
• Nadat de hoofdschakelaar is uitgezet.
• Na een stroomstoring.
• Nadat de batterijen van de afstandsbediening vervangen werden.
22
04_NL_3P297033-1.indd 22
10/11/2011 1:39:32 PM
WEKELIJKSE TIMER functie
Er kunnen in totaal 4 timerinstellingen voor elke dag van de week worden opgeslagen. Het is handig als u
de WEKELIJKSE TIMER instelt overeenkomstig de levensstijl van uw gezin.
■■Zo gebruikt u de WEKELIJKSE TIMER
Voorbeeld: V
oor maandag t/m vrijdag worden dezelfde timerinstellingen gemaakt terwijl er andere timerinstellingen voor het
weekend worden gemaakt.
[Maandag]
Maak timerinstellingen voor de programma’s 1-4.
Pagina 24
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
AAN
UIT
AAN
UIT
8:30
17:30
25°C
27°C
6:00
AAN
[Dinsdag]
t/m
[Vrijdag]
UIT
22:00
AAN
UIT
Gebruik de kopieermodus om de instellingen voor dinsdag t/m vrijdag te maken, want deze instellingen
zijn hetzelfde als die voor maandag. Pagina 26
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
AAN
UIT
AAN
UIT
8:30
17:30
25°C
27°C
6:00
[Zaterdag]
Geen timerinstellingen
[Zondag]
Maak timerinstellingen voor de programma’s 1-4.
Pagina 24
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
AAN
UIT
UIT
AAN
25°C
8:00
AAN
22:00
27°C
10:00
UIT
27°C
19:00
UIT
21:00
AAN
•In de WEKELIJKSE TIMER kunnen maximaal 4 reserveringen per dag en 28 reserveringen per week worden
ingesteld.Gebruik de kopieermodus om het maken van de reserveringen te vereenvoudigen.
•Het gebruik van bijvoorbeeld AAN-AAN-AAN-AAN instellingen maakt het mogelijk om veranderingen in de werkingsmodus
en de ingestelde temperatuur te maken. Bovendien kunt u door gebruik van UIT-UIT-UIT-UIT instellingen de uitschakeltijd
van elke dag afzonderlijk instellen. Hierdoor zal de airconditioner automatisch worden uitgeschakeld wanneer de gebruiker
dit vergeet.
23
04_NL_3P297033-1.indd 23
10/11/2011 1:39:33 PM
■ Gebruik van de WEKELIJKSE TIMER functie
Instelmodus
•Zorg ervoor dat de dag van de week en tijd ingesteld zijn. Stel zonodig eerst de dag van de
week en de tijd correct in. Pagina 10
Programma 1
Programma 2
AAN
[Maandag]
UIT
Programma 3
Programma 4
AAN
25°C
UIT
27°C
6:00
8:30
17:30
22:00
Dag en nummer
AAN/UIT
1. Druk op
Tijd
Nederlands
Insteldisplays
Temperatuur
.
•De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden getoond.
•Per dag kunt u 1 tot 4 instellingen maken.
2. Druk op
om de gewenste dag van de week
en het reserveringsnummer te selecteren.
•Telkens wanneer u op
drukt, verandert het reserveringsnummer en de dag van de week.
3. Druk op
.
•De dag van de week en het reserveringsnummer worden ingesteld.
•“
”en“ ”knipperen.
4. Druk op
om de gewenste modus te selecteren.
•Door het indrukken van
Bij indrukken van
AAN TIMER
worden de instellingen “
”of“
”achtereenvolgensveranderd.
worden achter elkaar de volgende items op het LCD getoond.
UIT TIMER
blanco
•Ingevaldereserveringreedsisingesteld,wordtdoorhetkiezenvan“blanco”de
reservering verwijderd.
•Gadoornaarstap 9als“blanco”wordtgeselecteerd.
•Om terug te keren naar de instelling voor de dag van de week en het
reserveringsnummer, drukt u op
5. Druk op
.
.
•De AAN/UIT TIMER modus wordt ingesteld.
•“
”endetijdknipperen.
24
04_NL_3P297033-1.indd 24
10/11/2011 1:39:35 PM
WEKELIJKSE TIMER functie
6. Druk op de
om de gewenste tijd te selecteren.
•De tijd kan ingesteld worden tussen 0:00 en 23:50 in intervallen van 10 minuten.
om terug te keren naar de instelling van de AAN/UIT TIMER modus.
•Druk op
•Gadoornaarstap 9 voor het instellen van de TIMER UIT.
7. Druk op
.
•De tijd wordt ingesteld.
•“
”endetemperatuuruitlezingknipperen.
8. Druk op
om de gewenste temperatuur te selecteren.
•De temperatuur kan ingesteld worden tussen 10°C en 32°C.
KOELEN of AUTO: Het apparaat handhaaft een temperatuur van 18°C, zelfs wanneer
het ingesteld is op 10 tot 17°C.
VERWARMEN of AUTO: Het apparaat handhaaft een temperatuur van 30°C, zelfs
wanneer het ingesteld is op 31 tot 32°C.
•Druk op
om terug te keren naar de tijdsinstelling.
•De ingestelde temperatuur wordt alleen weergegeven wanneer de modus ingesteld wordt.
9. Druk op
.
•Richt de afstandsbediening op de binnenunit en controleer of er een ontvangsttoon
wordt gegeven en of het IN-BEDRIJF lampje knippert.
•De temperatuur wordt ingesteld bij gebruik van de TIMER AAN functie en de tijd wordt
ingesteld bij gebruik van de TIMER UIT functie.
•Het volgende reserveringsscherm verschijnt.
•Omverdertegaanmetdeinstellingen,herhaaltudeaanwijzingenvanafstap 4.
•Het TIMER lampje licht geel op. Pagina 5
Display
10. Druk op
om de instelling te bevestigen.
•“
”wordtophetLCDgetoondendeWEKELIJKSETIMERfunctiewordtgeactiveerd.
•Een eenmaal gemaakte reservering kan gemakkelijk gekopieerd worden en dezelfde
instellingen kunnen gebruikt worden voor een andere dag van de week. Zie de
kopieermodus. Pagina 26
OPMERKING
■ Opmerkingen betreffende de WEKELIJKSE TIMER functie
• Vergeet niet om eerst de klok op de afstandsbediening in te stellen. Pagina 10
• De dag van de week, de AAN/UIT TIMER modus, de tijd en de ingestelde temperatuur (alleen voor AAN TIMER modus) kunnen ingesteld worden
met de WEKELIJKSE TIMER. Overige instellingen voor de AAN TIMER zijn gebaseerd op de instellingen juist voor het in werking treden.
• De WEKELIJKSE TIMER en AAN/UIT TIMER functies kunnen beide niet tegelijkertijd worden gebruikt. De AAN/UIT TIMER functie heeft voorrang als deze wordt
ingesteld terwijl de WEKELIJKSE TIMER nog actief is. De WEKELIJKSE TIMER komt in de standby-toestand te staan en “
”verdwijntvanhetLCD.
Wanneer de AAN/UIT TIMER is voltooid, zal automatisch de WEKELIJKSE TIMER geactiveerd worden.
• Uitzetten van de hoofdschakelaar, stroomonderbrekingen en dergelijke gebeurtenissen zullen de werking van de interne klok van de
binnenunit onnauwkeurig maken. Stel de klok terug. Pagina 10
25
04_NL_3P297033-1.indd 25
10/11/2011 1:39:36 PM
Kopieermodus
•Een eenmaal gemaakte reservering kan gekopieerd worden naar een andere dag van de
week. De volledige reservering van de gekozen dag van de week wordt gekopieerd.
Programma 1
Programma 2 Programma 3
AAN
[Maandag]
KOPIEER
UIT
AAN
8:30
17:30
25°C
22:00
Programma 2 Programma 3
AAN
[Dinsdag]
t/m
[Vrijdag]
UIT
27°C
6:00
Programma 1
Programma 4
UIT
AAN
8:30
17:30
25°C
Programma 4
UIT
27°C
6:00
22:00
Bevestiging
Kopiëren
1. Druk op
2. Druk op
3. Druk op
Plakken
Nederlands
Insteldisplays
Normaal
.
om de te kopiëren dag van de week te bevestigen.
.
•De volledige reservering van de gekozen dag van de week wordt gekopieerd.
4. Druk op
om de gewenste nieuwe dag van
de week te selecteren.
5. Druk op
.
•Richt de afstandsbediening op de binnenunit en controleer of er een ontvangsttoon
wordt gegeven en of het IN-BEDRIJF lampje knippert.
•De reservering wordt nu gekopieerd naar de geselecteerde dag van the week. De
volledige reservering van de geselecteerde dag van the week worden gekopieerd.
•Omverdertegaanmethetkopiërenvandeinstellingennaaranderedagenvande
week,herhaaltustap 4enstap 5.
•Het TIMER lampje licht geel op.
6. Druk op
•“
om de instelling te voltooien.
”wordtophetLCDgetoondendeWEKELIJKSETIMERfunctiewordtgeactiveerd.
OPMERKING
■ Opmerking over de kopieermodus
• De volledige reservering van de eerder ingestelde dag van de week wordt met de kopieermodus gekopieerd.
Wanneer u een verandering in de reservering voor een bepaalde dag van de week apart wilt maken nadat de inhoud van de wekelijkse
reserveringen is gekopieerd, drukt u op
en verandert dan de instellingen in de stappen van de instelmodus. Pagina 24
26
04_NL_3P297033-1.indd 26
10/11/2011 1:39:37 PM
WEKELIJKSE TIMER functie
■ Bevestigen van een reservering
•De reservering kan worden bevestigd.
Insteldisplays
Normaal
Bevestiging
1. Druk op
.
•De dag van de week en het reserveringsnummer van de huidige dag worden
weergegeven.
2. Druk op
om de dag van de week en het te
bevestigen reserveringsnummer te selecteren.
•Wanneer u op
drukt worden de details van de reservering weergegeven.
•Om de bevestigde gereserveerde instellingen te veranderen, selecteert u het
reserveringsnummer en drukt dan op
.
Er wordt overgeschakeld naar de instelmodus. Ga door naar stap 2 van de
instelmodus. Pagina 24
3. Druk op
om de bevestigingsmodus te
verlaten.
■ Deactiveren van de WEKELIJKSE TIMER functie
Druk op
op het LCD.
terwijl “
” wordt getoond
•De “
”verdwijntvanhetLCD.
•Het TIMER lampje dooft.
•Druk nogmaals op
om de WEKELIJKSE TIMER opnieuw te activeren.
•Als een reservering die gedeactiveerd is met
de laatste reserveringsmodus worden gebruikt.
opnieuw geactiveerd wordt, zal
VOORZORGSMAATREGELEN
• Als niet alle reserveringsinstellingen worden aangegeven, moet u de WEKELIJKSE TIMER functie even uitschakelen. Druk daarna opnieuw op
om de WEKELIJKSE TIMER functie weer in te schakelen.
27
04_NL_3P297033-1.indd 27
10/11/2011 1:39:39 PM
■ Wissen van reserveringen
Afzonderlijke reservering
1. Druk op
.
•De dag van de week en het reserveringsnummer worden aangegeven.
2. Druk op
om de dag van de week en het
reserveringsnummer te selecteren die u wilt wissen.
•“
”en“ ”of“
4. Druk op
.
Nederlands
3. Druk op
”knipperen.
en selecteer “blanco”.
•Bij indrukken van
wordt er omgeschakeld tussen TIMER AAN/UIT.
Bij indrukken van
worden achter elkaar de volgende items op het LCD getoond.
•Dereserveringzalgeeninstellingbevattenals“blanco”wordtgeselecteerd.
AAN TIMER
UIT TIMER
5. Druk op
.
blanco
•De geselecteerde reservering wordt gewist.
6. Druk op
.
•Als er nog andere reserveringen zijn, zal de WEKELIJKSE TIMER functie geactiveerd worden.
Reserveringen voor elke dag van de week
•Deze functie kan worden gebruikt voor het wissen van reserveringen voor elke dag van de week.
•De functie kan worden gebruikt tijdens het bevestigen of instellen van reserveringen.
1. Druk op
2. Houd
om de dag van de week te selecteren die u wilt wissen.
gedurende 5 seconden ingedrukt.
•De reservering van de gekozen dag van de week wordt gewist.
Alle reserveringen
Houd
gedurende 5 seconden ingedrukt
bij een normaal display.
•Richt de afstandsbediening op de binnenunit en controleer of er een ontvangsttoon wordt gegeven.
•Dit werkt niet tijdens het instellen van de WEKELIJKSE TIMER.
•Alle reserveringen wordt gewist.
28
04_NL_3P297033-1.indd 28
10/11/2011 1:39:40 PM
Opmerking over het
multisysteem
Bij een multisysteem is één buitenunit gekoppeld aan meerdere binnenunits.
■■Selecteren van de werkingsmodus
Met een voorkeursruimte-instelling aanwezig
maar niet ingeschakeld of afwezig.
Wanneer meer dan één binnenunit in werking is, wordt voorrang
gegeven aan het apparaat dat als eerste is ingeschakeld.
Stel in dit geval de apparaten die later zijn ingeschakeld in op
dezelfde werkingsmodus als het eerste apparaat.
Anders zullen deze op de standby-toestand ingesteld worden en
gaat het IN-BEDRIJF lampje knipperen; dit duidt echter niet op
een defect.
Ruimte A
Ruimte B
Ruimte C
Ruimte D
OPMERKING
Buitenunit
■■Opmerkingen over de werkingsmodus bij een multisysteem
• De KOELEN, DROGEN en VENTILATOR functie kunnen gelijktijdig worden ingeschakeld.
• Wanneer u de AUTO functie inschakelt, zal het apparaat automatisch de KOELEN of VERWARMEN functie inschakelen op basis van de gemeten temperatuur in de ruimte.
De AUTO functie is dus beschikbaar wanneer dezelfde werkingsfunctie wordt geselecteerd als die van de ruimte waarvan het apparaat het eerst werd ingeschakeld.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Normaal heeft de werkingsmodus in de ruimte waar het apparaat het eerst is ingeschakeld voorrang, echter met uitzondering van de volgende
situaties. Houd hier rekening mee.
Als de werkingsfunctie van de eerste ruimte de VENTILATOR functie is, dan wordt wanneer daarna de VERWARMEN functie in een andere
ruimte wordt gebruikt voorrang gegeven aan VERWARMEN. In deze situatie wordt de airconditioner die in de VENTILATOR functie staat op
standby gezet en gaat het IN-BEDRIJF lampje knipperen.
Wanneer de voorkeursruimte-instelling actief is.
Zie instelling voor prioriteitskamer op de volgende pagina.
■■Modus voor ’S AVONDS STIL (Alleen beschikbaar voor de KOELEN functie)
De modus voor ’S AVONDS STIL moet apart worden geprogrammeerd bij de eerste installatie. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier of dealer.
De modus voor ’S AVONDS STIL zorgt ervoor dat de buitenunit ’s nachts minder geluid produceert om hinder voor de buren te voorkomen.
• De modus voor ’S AVONDS STIL wordt geactiveerd wanneer de temperatuur 5°C of meer onder de hoogst gemeten temperatuur van de
dag daalt. Wanneer het temperatuurverschil kleiner is dan 5°C zal deze functie dus niet worden geactiveerd.
• Wanneer de modus voor ’S AVONDS STIL is ingeschakeld zal het apparaat iets minder effectief koelen.
■■BUITENUNIT STIL functie
Zie BUITENUNIT STIL functie.
Pagina 19
Met een voorkeursruimte-instelling aanwezig maar niet ingeschakeld of afwezig.
Stel bij gebruik van de BUITENUNIT STIL functie met een multisysteem alle binnenunits in op de BUITENUNIT STIL functie
met behulp van de bijbehorende afstandsbedieningen.
Wanneer u de BUITENUNIT STIL functie wilt uitschakelen, kunt u dit doen door één van de werkende binnenunits met de bijbehorende afstandsbediening uit te schakelen.
Op de afstandsbedieningen voor de overige ruimtes blijft in het display de BUITENUNIT STIL functie echter weergegeven.
We adviseren u om voor alle ruimtes de functie met de betreffende afstandsbedieningen uit te schakelen.
Wanneer de voorkeursruimte-instelling geactiveerd is.
Zie instelling voor prioriteitskamer op de volgende pagina.
29
04_NL_3P297033-1.indd 29
10/11/2011 1:39:40 PM
■■Vergrendeling van de KOELEN/VERWARMEN modus
De vergrendeling van de KOELEN/VERWARMEN modus moet apart worden geprogrammeerd bij de eerste installatie. Neem
voor meer informatie contact op met een erkende dealer. Met de KOEL/WARM modusvergrendeling wordt het apparaat
geforceerd op de KOELEN of VERWARMEN functie ingesteld. Deze functie is handig wanneer u alle binnenunits aangesloten
op het multisysteem op dezelfde werkingsmodus wilt instellen.
OPMERKING
• De KOEL/WARM modusvergrendeling kan niet geactiveerd worden samen met de voorkeursruimte-instelling.
De voorkeursruimte-instelling moet apart worden geprogrammeerd bij de eerste installatie. Neem hierover contact op met een
officiële dealer.
De ruimte die is geprogrammeerd als de voorkeursruimte krijgt prioriteit in de volgende situaties.
Werkingsmodus prioriteit
•Aangezien de werkingsmodus van de voorkeursruimte prioriteit heeft, kan de gebruiker een andere werkingsmodus voor
de andere ruimtes inschakelen.
Nederlands
■■Voorkeursruimte-instelling
[Voorbeeld]
•Ruimte A is in de voorbeelden de voorkeursruimte.
Wanneer de KOELEN functie is geselecteerd in ruimte A terwijl in de ruimtes B, C en D de volgende modi zijn
ingeschakeld:
Werkingsmodus in ruimte B,
C en D
KOELEN of DROGEN of
VENTILATOR
VERWARMEN
AUTO
Status van ruimte B, C en D wanneer het apparaat in ruimte A in de KOELEN functie is gezet
Huidige werkingsmodus blijft ingeschakeld
Het apparaat wordt in de standby-modus geschakeld. Werking wordt hervat wanneer het apparaat
in ruimte A wordt uitgeschakeld.
Als het apparaat in de KOELEN functie is gezet, zal de werking worden voortgezet. Als het apparaat
in de VERWARMEN functie is gezet, zal de standby-modus worden ingesteld. Werking wordt hervat
wanneer het apparaat in ruimte A wordt uitgeschakeld.
Prioriteit bij gebruik van de KRACHTIG functie
[Voorbeeld]
•Ruimte A is in de voorbeelden de voorkeursruimte.
De binnenunits in de ruimtes A, B, C en D zijn allemaal ingeschakeld. Als het apparaat in ruimte A op de KRACHTIG
functie wordt ingesteld, zal de gehele capaciteit van het systeem worden toegewezen aan ruimte A. In dat geval zal het
koeleffect (verwarmingseffect) van de apparaten in de ruimtes B, C en D licht afnemen.
Prioriteit bij gebruik van de BUITENUNIT STIL functie
[Voorbeeld]
•Ruimte A is in de voorbeelden de voorkeursruimte.
Door enkel het apparaat in ruimte A op de STIL functie in te stellen, zal de airconditioner de BUITENUNIT STIL functie
inschakelen.
Het is niet nodig om alle bestuurde binnenunits op de STIL functie in te stellen.
30
04_NL_3P297033-1.indd 30
10/11/2011 1:39:40 PM
Onderhoud en reiniging
■ Snelzoektabel
Openen/sluiten van het voorpaneel
•Houd beide uiteinden van het voorpaneel vast en trek eraan om het te openen.
•Druk aan beide zijden tegen het voorpaneel om dit te sluiten.
Onderdelen die gereinigd moeten worden
Voorpaneel
Voorpaneel
• Wrijf dit schoon met een
natte zachte doek.
Indien vuil
Zie
Pagina 32
Luchtfilter
• Reinig met een stofzuiger of
washetfiltermetwater.
Eenmaal elke 2
weken
Zie
Pagina 33
Binnenunit en
afstandsbediening
Titaniumapatiet fotokatalytisch luchtreinigingsfilter
• Reinigmeteenstofzuigerofvervanghetfilter.
[Reinigen]
[Vervangen]
Eenmaal elke 6
maanden
Zie
Eenmaal elke 3 jaar
Pagina 34
Zie
• Veeg ze met een zachte doek
schoon.
Indien vuil
Pagina 34
Opmerkingen over het reinigen
■ Gebruik bij het reinigen niet de volgende materialen.
• Water warmer dan 40°C.
• Benzeen, benzine, witte spiritus of andere vluchtige middelen.
• Compound polijstmiddel.
• Schuurborstels en dergelijke.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Stop het apparaat voor u het apparaat reinigt en schakel de hoofdschakelaar uit.
• Raak de aluminium vinnen van de binnenunit niet aan. Als u deze delen aanraakt kan letselrisico ontstaan.
31
04_NL_3P297033-1.indd 31
10/11/2011 1:39:41 PM
■ Verwijderen van het voorpaneel
•Schuif het voorpaneel naar links of rechts en trek
het naar u toe.
Hiermee wordt de draaipen aan één kant vrijgezet.
•Maak de voorpaneelas aan de andere kant op
dezelfde manier los.
1) Schuiven
2) Trekken
2. Reinig het voorpaneel.
•Wrijf dit schoon met een natte zachte doek.
•Gebruik alleen een neutraal reinigingsmiddel.
•In het geval u het paneel met water afspoelt, dit
met een droge, zachte doek afvegen en na het
wassen in de schaduw laten drogen.
3. Bevestig het voorpaneel.
•Lijn de voorpaneelassen aan de linker en rechter
zijde van het voorpaneel uit met de gleuven en
duw deze daarna volledig naar binnen.
Nederlands
1. Verwijder het voorpaneel.
Voorpaneelas
Gleuf
•Doe het voorpaneel langzaam dicht.
•Aan weerszijden en in het midden tegen het
voorpaneel drukken.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Wees voorzichtig en gebruik altijd een stevig en stabiel trapje wanneer u het voorpaneel wilt demonteren of monteren.
• Ondersteun het voorpaneel altijd stevig met uw hand wanneer u het demonteert of monteert, om te voorkomen dat het komt te vallen.
• Zorg ervoor dat u het voorpaneel na het reinigen opnieuw stevig monteert.
32
04_NL_3P297033-1.indd 32
10/11/2011 1:39:44 PM
Onderhoud en reiniging
■ Luchtfilter
1. Trek de luchtfilters naar
buiten.
•Open het voorpaneel.
•Duwhetfilternokjeinhetmiddenvanelk
luchtfiltereenstukjenaarbovenentrekhetdan
naar beneden.
Als het stof niet gemakkelijk kan
worden verwijderd
• Wasdeluchtfiltersineenneutraalreinigingsmiddel
verdund met lauw water en laat ze dan in de schaduw
drogen.
1) Drukken
3. Breng de filters weer op de
oorspronkelijke plaatsen
aan en sluit het
voorpaneel.
2) Omlaag
trekken
•Aan weerszijden en in het midden tegen het
voorpaneel drukken.
2. Was de luchtfilters met
water of reinig ze met een
stofzuiger.
•Verwijder altijd het titaniumapatiet fotokatalytisch
luchtreinigingsfilter.Zietitaniumapatiet
fotokatalytischluchtzuiveringsfilteropde
volgende pagina.
•Weadviserenuomdeluchtfilterselke2weken
te reinigen.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Raaknietdealuminiumvinnenmetblotehandenaanbijhetaanbrengenofverwijderenvanhetfilter.
33
04_NL_3P297033-1.indd 33
10/11/2011 1:39:46 PM
■ Titaniumapatiet fotokatalytisch luchtreinigingsfilter
1. Verwijder het
titaniumapatiet
fotokatalytisch
luchtreinigingsfilter.
[Vervangen]
Verwijder de lipjes op het
filterframe en vervang het filter
door een nieuw exemplaar.
•Hetfilterframenietweggooien.Bijhetvervangen
van het titaniumapatiet fotokatalytisch
luchtreinigingsfiltermoethetfilterframeopnieuw
worden gebruikt.
•Ruimhetoudefilteropalsniet-ontvlambaarafval.
Klem
Nederlands
•Openhetvoorpaneelentrekdeluchtfiltersnaar
buiten.
•Houd het frame bij de uitsparingen vast en maak
de 4 klemmen los.
3. Breng de filters weer op de
2. Reinig of vervang het
titaniumapatiet
fotokatalytisch
luchtzuiveringsfilter.
oorspronkelijke plaatsen
aan en sluit het voorpaneel.
•Aan weerszijden en in het midden tegen het
voorpaneel drukken.
[Onderhoud]
2-1 Gebruik een stofzuiger of dompel in
lauw water voor 10 tot 15 minuten
als het filter erg vuil is.
•Verwijderhetfilterwanneeruhetmetwater
uitwast niet uit het frame.
2-2 Schud na het wassen het
resterende water uit het filter en leg
het in de schaduw te drogen.
•Omdathetfiltervanpolyestergemaaktis,ditniet
uitwringen om het water eruit te verwijderen.
OPMERKING
•Gebruikmetvervuildefilters:
– kan de geuren in de lucht niet verwijderen,
– kan de lucht niet reinigen,
– vermindert de verwarmings- of koelcapaciteit,
– kan nare luchtjes veroorzaken.
•Gooioudefiltersalsniet-ontvlambaarafvalweg.
•Neem contact op met de reparatiedienst van de
leverancier van de airconditioner voor de levering van
een nieuw titaniumapatiet fotokatalytisch
luchtreinigingsfilter.
Item
Onderdeelnummer
Titaniumapatiet fotokatalytisch
luchtreinigingsfilter
(zonder frame) 1 set
KAF970A46
34
04_NL_3P297033-1.indd 34
10/11/2011 1:39:47 PM
Onderhoud en reiniging
■Controleren van de apparaten
■■Controleer of de ondergrond, de standaard en andere bevestigingsonderdelen van de buitenunit niet versleten of verroest zijn.
■■Controleer of de luchtinlaten en -uitlaten van de binnenunit en de buitenunit niet verstopt zijn.
■■Controleer of het afgevoerde water vlot uit de afvoerslang loopt tijdens de KOELEN of DROGEN functie.
•Als er geen afvoerwater uit de slang loopt, lekt er misschien water uit de binnenunit. Schakel in dit geval het apparaat uit en
neem contact op met de reparatiedienst.
■■Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt
1.Schakel bij goed weer de werkingsmodus alleen VENTILATOR
gedurende enkele uren in om de binnenkant te drogen.
•Druk op
•Druk op
en selecteer de “ ” functie.
en start het apparaat.
2.Schakel, nadat het apparaat stopgezet is, de hoofdschakelaar
van de kamerairconditioner uit.
3.Reinig de luchtfilters en breng ze opnieuw aan.
4.Haal de batterijen uit de afstandsbediening.
•Wanneer er meerdere buitenunits aangesloten zijn, moet u controleren of in de andere ruimte de VERWARMEN
functie niet gebruikt wordt alvorens de VENTILATOR functie in te schakelen. Pagina 29
■■Wij bevelen periodiek onderhoud aan
•Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan het binnenwerk van de airconditioner na enige seizoenen gedraaid te hebben
vervuild raken, hetgeen kan resulteren in tegenvallende prestaties. Naast het regelmatig schoonmaken door de gebruiker
raden wij daarom aan periodiek onderhoud te laten verrichten door een specialist.
•Gelieve voor dit specialistisch onderhoud contact op te nemen met de reparatiedienst van de leverancier van de
airconditioner.
•De kosten voor het onderhoud komen voor rekening van de gebruiker.
■■Belangrijke informatie over het gebruikte koelmiddel
•Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.
Koelmiddeltype:R410A
GWP(1) waarde:1975
(1) GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)
•Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Voor meer
informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale dealer.
35
04_NL_3P297033-1.indd 35
10/11/2011 1:39:47 PM
Problemen oplossen
■ De volgende gevallen zijn geen storingen.
•De volgende gevallen duiden niet op een storing van de airconditioner, maar hebben te maken met de normale werking van
het apparaat. U kunt het apparaat gewoon blijven gebruiken.
Binnenunit
De jaloezie begint niet onmiddellijk
te draaien.
Er is een geluid hoorbaar.
De luchtstroom van de airconditioner
stopt tijdens het gebruik.
• Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt de
luchtstroomsnelheid verminderd en stopt de werking om
een koude luchtstroom te voorkomen (tijdens verwarmen)
of om te voorkomen dat de vochtigheidsgraad stijgt
(tijdens koelen). De werking wordt automatisch hervat
wanneer de binnentemperatuur stijgt of daalt.
■ Een geluid van stromend water
• Dit geluid ontstaat als gevolg van het stromen van
het koelmiddel in de airconditioner.
• Dit is een pompend geluid van het water in de airconditioner
en is hoorbaar wanneer het water uit de airconditioner
gepompt wordt in de koelen of drogen functie.
• Het koelmiddel blijft in de airconditioner stromen
ook al werkt de airconditioner niet, wanneer de
binnenunits in de overige ruimtes ingeschakeld zijn.
Nederlands
• De airconditioner is bezig met het afstellen van de
jaloeziestand. De jaloezie zal spoedig gaan bewegen.
■ Blaasgeluid
Het systeem start niet meteen.
■ Wanneer de “ON/OFF” toets direct weer werd
ingedrukt nadat het apparaat is stopgezet.
■ Wanneer een modus opnieuw werd geselecteerd.
• Dit is bedoeld om de airconditioner te beschermen.
Wacht ongeveer 3 minuten.
De VERWARMEN functie stopt plotseling
en er is een stromend geluid hoorbaar.
• De buitenunit neemt de vorst weg.
De VERWARMEN functie start nadat de vorst van de
buitenunit is verwijderd. Wacht 4 tot 12 minuten.
• Dit geluid wordt veroorzaakt wanneer de
koelmiddelstroom in de airconditioner omgezet wordt.
■ Tikkend geluid
• Dit geluid ontstaat wanneer de airconditioner een weinig
uitzet of krimpt als gevolg van veranderingen in temperatuur.
■ Fluitend geluid
• Dit geluid wordt voortgebracht door het stromen
van het koelmiddel tijdens de ontdooien functie.
■ Klikgeluid gedurende werking of stationaire
werking
•Dit geluid wordt gegenereerd wanneer de kleppen van de
koelmiddelcontrole of de elektrische onderdelen in werking zijn.
■ Kloppend geluid
• Dit geluid is hoorbaar vanaf de binnenkant van de
airconditioner wanneer de afzuigventilator is
geactiveerd terwijl de kamerdeuren gesloten zijn.
Maak het raam open of zet de afzuigventilator uit.
Buitenunit
Er komt water of stoom uit de buitenunit.
■ Bij gebruik van de VERWARMEN functie
• Het op de buitenunit gevormde ijs smelt of verdampt wanneer de airconditioner
aan het ontdooien is.
■ Bij gebruik van de KOELEN of DROGEN functie
• Vocht uit de lucht condenseert op de koele oppervlakken van de leidingen van de
buitenunit en kan gaan druppelen.
36
04_NL_3P297033-1.indd 36
10/11/2011 1:39:49 PM
Problemen oplossen
•De maatregelen voor het oplossen van problemen zijn onderverdeeld in de volgende twee soorten methoden.
Neem de juiste maatregel al naargelang het probleem.
Geen probleem
•De volgende gevallen zijn geen
storingen.
Controleren
•Controleer nogmaals voor u een
reparateur belt.
De airconditioner doet het niet.
(Bedrijfslampje is uit.)
• Is er geen hoofdschakelaar uitgezet of een zekering
doorgebrand?
• Is er geen stroomstoring?
• Zitten er wel batterijen in de afstandsbediening?
• Staat de timer goed ingesteld?
Het apparaat stopt plotseling.
(Bedrijfslampje knippert.)
•Zijndeluchtfiltersschoon?
Maakdeluchtfiltersschoon.
•Wordt de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de binnenen de buitenunits door een obstakel afgedekt?
•Zet de circuitonderbreker uit en verwijder alle obstakels.
Schakel de hoofdschakelaar opnieuw in en probeer de
airconditioner met de afstandsbediening opnieuw in te
schakelen. Neem, wanneer het bedrijfslampje nog
steeds knippert, contact op met de reparatiedienst van
de leverancier van de airconditioner.
• Is op alle binnenunits die verbonden zijn met de buitenunits
in het multisysteem dezelfde werkingsmodus ingesteld?
Zo niet, stel dan op alle binnenunits dezelfde
werkingsmodus in en controleer of de lampjes knipperen.
Stel wanneer de AUTO werkingsmodus is
ingeschakeld, alle binnenunits even in de modus
KOELEN of VERWARMEN en controleer nogmaals of
de lampjes gewoon branden. Als de lampjes ophouden
te knipperen nadat u de bovenstaande stappen heeft
uitgevoerd is er geen storing. Pagina 29
Koeling (verwarming) effect is te laag.
•Zijndeluchtfiltersschoon?
• Belemmert iets de luchtinlaten en -uitlaten van de
binnen- of buitenunits?
• Is de temperatuurinstelling juist?
• Zijn de ramen en deuren dicht?
• Zijn de luchtstroomsnelheid en luchtstroomrichting
goed afgesteld?
Er doet zich een storing voor terwijl
de airconditioner in bedrijf is.
• Er kan een storing in de airconditioner optreden als
gevolg van bliksem of radiogolven. Zet de
hoofdschakelaar uit en vervolgens weer aan en
probeer de airconditioner te bedienen met de
afstandsbediening.
Het apparaat stopt plotseling.
(Bedrijfslampje brandt.)
• Om het systeem te beschermen kan de airconditioner
plotseling stoppen als gevolg van een plotselinge,
grotespanningsfluctuatie.Deairconditionerzalbinnen
ongeveer 3 minuten opnieuw opstarten.
Er komt nevel uit de binnenunit.
• Dit gebeurt wanneer de lucht in de ruimte tot nevel
wordt afgekoeld door de koude luchtstroom tijdens de
KOELEN functie.
• Dit komt doordat de lucht in de ruimte door de warmtewisselaar
gekoeld wordt en tijdens ontdooien tot nevel wordt.
37
04_NL_3P297033-1.indd 37
10/11/2011 1:39:49 PM
Er komt niet meteen warme lucht
naar buiten na het starten van de
VERWARMEN functie.
• De airconditioner is aan het opwarmen. Wacht 1 tot
4 minuten. (Het systeem begint pas met het uitblazen
van lucht wanneer een bepaalde temperatuur bereikt
is.)
De ventilator van de buitenunit draait
terwijl de airconditioner niet in bedrijf
is.
■ Nadat u de airconditioner heeft stopgezet
• De ventilator van de buitenunit blijft nog ongeveer 60
seconden draaien om het systeem te beschermen.
■ Terwijl de airconditioner niet in bedrijf is
Nederlands
• Als de buitentemperatuur heel hoog is begint de
ventilator van de buitenunit te draaien om het systeem
te beschermen.
De AAN/UIT TIMER werkt niet
overeenkomstig de instellingen.
• Controleer of de AAN/UIT TIMER en de WEKELIJKSE
TIMER op dezelfde tijd zijn ingesteld.
Verander of deactiveer de instellingen in de
WEKELIJKSE TIMER. Pagina 23
Er komt een geur uit de binnenunit.
• Dit gebeurt wanneer geuren uit de kamer, van meubels
of bijvoorbeeld sigaretten, door de airconditioner
worden geabsorbeerd en vervolgens weer uitgeblazen.
(Wij adviseren u in een dergelijk geval om de
binnenunit te laten reinigen door een servicemonteur.
Neem contact op met de reparatiedienst van de
leverancier van de airconditioner.)
De afstandsbediening werkt niet
goed.
■ Er worden geen afstandsbedieningssignalen
aangegeven.
■ De gevoeligheid van de afstandsbediening is
erg laag.
■ Weinig contrast of het display is onleesbaar.
■ Het display functioneert niet meer.
• De batterijen zijn uitgeput en de afstandsbediening
werkt niet meer. Vervang alle batterijen door nieuwe,
formaat AAA.LR03 (alkali). Zie plaatsen van de
batterijen in deze handleiding voor verdere informatie.
Het is niet mogelijk om de
VERWARMEN functie te selecteren,
ondanks dat het apparaat een model
met warmtepomp is.
•Schuif de DIP-schakelaar naar links zoals getoond in
de afbeelding zodat de VERWARMEN functie
geselecteerdkanwordenmetde“MODE”toets.
Pagina 9
DIP-schakelaar
38
04_NL_3P297033-1.indd 38
10/11/2011 1:39:50 PM
Problemen oplossen
■■Bel meteen de reparatiedienst
WAARSCHUWING
■■Als er zich iets abnormaals voordoet (zoals een brandgeur) dient u de airconditioner stop te zetten en de
hoofdschakelaar uit te zetten.
•In bedrijf houden van de airconditioner in een abnormale toestand kan resulteren in storingen, kortsluiting of brand.
•Neem contact op met de reparatiedienst van de leverancier van de airconditioner.
■■Probeer niet zelf de airconditioner te repareren of te modificeren.
•Verkeerd uitgevoerd werk kan kortsluiting of brand veroorzaken.
•Neem contact op met de reparatiedienst van de leverancier van de airconditioner.
Bel meteen de reparatiedienst wanneer u een van de volgende symptomen waarneemt.
• Het netsnoer is abnormaal heet of beschadigd.
• Terwijl het apparaat in bedrijf is, hoort u een
abnormaal geluid.
• De veiligheidsschakelaar, zekering of
aardlekschakelaar slaat regelmatig door.
Zet de hoofdschakelaar uit en neem contact op
met de reparatiedienst.
• Een schakelaar of toets werkt vaak niet goed.
• U ruikt een brandgeur.
• Er lekt water uit de binnenunit.
■■Na een stroomstoring
•De airconditioner zal automatisch weer opstarten na ongeveer 3 minuten. Wacht gewoon even.
■■Bliksem
•Als er gevaar is voor blikseminslag, zet dan de airconditioner stop en de hoofdschakelaar uit om het systeem te
beschermen.
■■Vereisten voor het opruimen
Uw product en de bij de controller geleverde batterijen dragen dit symbool. Dit symbool betekent dat u geen
elektrische en elektronische producten en batterijen mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.
Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool staan. Dit chemisch symbool geeft aan dat de
batterij meer dan een bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen:
■■Pb: lood (>0,004%)
Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het product, het behandelen van het koelmiddel, van olie
en van andere onderdelen moeten gebeuren door een bevoegd monteur in overeenstemming met de relevante lokale en
nationale reglementeringen.
Units en afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en
terugwinning.
Door ervoor te zorgen dat op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid te voorkomen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid.
39
04_NL_3P297033-1.indd 39
10/11/2011 1:39:50 PM
■ Storingsdiagnose met de afstandsbediening
•De afstandsbediening kan een overeenkomende foutcode ontvangen naargelang de fout van
de binnenunit.
1. Wanneer
2. Druk bij herhaling op
totdat continu een
pieptoon wordt gegeven.
•De weergegeven code verandert zoals hieronder getoond en wordt gemeld met een
lange pieptoon.
SYSTEEM
BINNENUNIT
BUITENUNIT
CODE
00
UA
U0
U2
U4
A1
A5
A6
C4
C9
EA
E1
E5
E6
E7
F3
F6
H0
H6
H8
H9
J3
J6
L3
L4
L5
P4
Nederlands
gedurende 5 seconden
ingedrukt wordt gehouden, gaat een “
”
indicatie op het temperatuurdisplaygedeelte
knipperen.
BETEKENIS
NORMAAL
VERKEERDE COMBINATIE VAN BINNEN- EN BUITENUNIT
ONVOLDOENDE KOELMIDDEL
TE LAGE WERKSPANNING OF OVERSPANNING HOOFDCIRCUIT
TRANSMISSIEFOUT (TUSSEN BINNENUNIT EN BUITENUNIT)
PRINTPLAAT BINNENUNIT DEFECT
OVERDRUKREGELING OF BEVRIEZINGSBEVEILIGING
STORING IN VENTILATORMOTOR
TEMPERATUURSENSOR WARMTEWISSELAAR DEFECT
AANZUIGLUCHTTEMPERATUURSENSOR DEFECT
OVERSCHAKELFOUT KOELEN/VERWARMEN
DEFECTE PRINTPLAAT
OL GESTART
STARTMECHANISME COMPRESSOR DEFECT
GELIJKSTROOMVENTILATORMOTOR DEFECT
HOGE TEMPERATUUR AFVOERLEIDINGREGELING
OVERDRUKREGELING (BIJ KOELEN)
DEFECTE SENSOR
WERKING GESTOPT ALS GEVOLG VAN VERKEERDE POSITIE VAN DETECTIESENSOR
GELIJKSTROOMSENSOR DEFECT
AANZUIGLUCHTTEMPERATUURSENSOR DEFECT
TEMPERATUURSENSOR AFVOERLEIDING DEFECT
TEMPERATUURSENSOR WARMTEWISSELAAR DEFECT
DEFECT ALS GEVOLG VAN OVERVERHITTING VAN ELEKTRISCHE ONDERDELEN
HOGE TEMPERATUUR IN STROOMOMZETTERCIRCUIT VAN KOELPLAAT
OVERSPANNING OP UITGANG
DEFECT IN STROOMOMZETTERCIRCUIT VAN TEMPERATUURSENSOR VAN KOELPLAAT
OPMERKING
• Een korte pieptoon gevolgd door twee pieptonen betekent dat er geen foutcode voor de storing aanwezig is.
• Om de aanduiding van de code te annuleren, houdt u
5 seconden ingedrukt. De code-uitlezing verdwijnt ook vanzelf als de toets gedurende 1 minuut niet wordt ingedrukt.
40
04_NL_3P297033-1.indd 40
10/11/2011 1:39:51 PM
Problemen oplossen
■■LED OP DE PCB VAN DE BUITENUNIT
3MXS, 4MXS, 5MXS serie
GROEN
ROOD
MICROCOMPUTER
STORING OPGETREDEN
ORMAAL
N
LED-A
LED1 LED2 LED3 LED4 LED5
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
−
−
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
−
−
−
−
−
−
●
●
●
●
●
●
●
DIAGNOSE
NORMAAL CONTROLEER BINNENUNIT
OVERDRUKBEVEILIGING OF BEVRIEZINGSBEVEILIGING
INGESCHAKELD BIJ APPARAAT IN WERKING OF IN STAND-BY
* OVERBELASTINGSRELAIS INGESCHAKELD OF HOGE
TEMPERATUUR AFVOERLEIDINGE
STARTMECHANISME COMPRESSOR DEFECT
OVERSPANNING OP INGANG
* STORING THERMISTOR OF CT
HOGE TEMPERATUUR IN AANSLUITINGENCOMPARTIMENT
HOGE TEMPERATUUR IN STROOMOMZETTERCIRCUIT VAN
KOELPLAAT
* OVERSPANNING OP UITGANG
* ONVOLDOENDE KOELMIDDEL
LAGE SPANNING NAAR HOOFDCIRCUIT OF TIJDELIJKE
WERKSPANNINGSONDERBREKING
OMKEERMAGNEETKLEP DEFECT
VENTILATORMOTOR DEFECT
[OPMERKING 1]
VOEDINGFOUT OF [OPMERKING 2]
OPMERKING: LED5 werkt alleen bij modellen uit de 5M-serie.
GROEN KNIPPERT NORMAAL
ROOD GEWOONLIJK UIT
AAN
KNIPPERT
●
UIT
NIET RELEVANT
−
■■LED OP DE PCB VAN DE BUITENUNIT
2MXS serie
GROEN
MICROCOMPUTER NORMAAL
LED-A
●
DIAGNOSE
NORMAAL CONTROLEER BINNENUNIT
[OPMERKING 1]
VOEDINGFOUT OF [OPMERKING 2]
GROEN KNIPPERT NORMAAL
AAN
KNIPPERT
●
UIT
OPMERKING
• Schakel de spanning uit en dan weer in. Als de LED display opnieuw verschijnt, is de printplaat van de buitenunit defect.
• Diagnose gemarkeerd
* Zijn in sommige gevallen niet van toepassing. Zie de onderhoudsgids voor meer bijzonderheden.
41
04_NL_3P297033-1.indd 41
10/11/2011 1:39:54 PM
Nederlands
■■NOTITIES
42
04_NL_3P297033-1.indd 42
10/11/2011 1:39:54 PM
Quick Reference
Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
3P297033-1 M11B098 (1111) HT
00_CV_3P297033-1.indd 2
9/16/2011 3:24:45 PM