Scanmaster 2 MKII
Scanmaster 2 MKII
Objednací číslo 50333
Gratulujeme!
Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec.
Showtec Scanmaster 2 MKII rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play"
nebo propracovanou show, tento výrobek Vám poskytne efekt, který potřebujete.
Na Showtec a jeho další produkty se můžete spolehnout.
Navrhujeme a vyrábíme profesionální audio techniku pro zábavní průmysl.
Pravidelně uvádíme na trh nové produkty. Pracujeme tvrdě, abychom Vás, naše zákazníky
uspokojili.
Pro více informací pište na: [email protected]
Od společnosti Showtec můžete zakoupit kvalitní výrobky s nejlepší cenou.
Budeme rádi, pokud se i příště obrátíte na Showtec pro více skvělé audio techniky.
Vždy jen to nejlepší – Showtec!
Děkujeme!
Showtec
Showtec Scanmaster 2 MKII™ Průvodce
Varování..…...................................................................................………………………………………….
Bezpečnost ………………………………………………………………………………………….….
Provozní ustanovení …………………………………………………………………………………….
2
2
3
Popis..…..............................................................................……….…………………………………
Vlastnosti…….……………………………………………………………………………………….……...….
Náhled ………………………………………………………………………………………………………..
Zadní strana………………………………………………………………………………………..……….……
4
4
4
6
Instalace...............................................................................…...…………………………………….…...
6
6
7
SCÉNY………………………………………….……...………………………………….……...…………..
7
- Nahrání scény..................................………….….........................……………………..…….
7
- Program ukázkové scény..................................................….....………….........………………….
8
- Editace scény.………………….....................………….........................……………………...….
- Okopírování nastavení scanneru.............................................................................….....……………….... 8
8
- Okopírování scény.............................................………….........................……………………....……
8
- Smazání scény.......….............................................................….....…………...........…………...
8
- Smazání všech scén…................................................................….....…………...........…………...
8
- Zkopírování banky scén..........................................................….....…………...........…………...
9
- Přehrávání scény..........................................................….....………….........………...…………...
CHASES…………………………………………………………………………………………….……...…. 10
10
- Programování Chase.....................………….........................……………………....……………
10
- Vložení banky scén do Chase................................….....…………...........…………...
10
- Přidání kroku..…..............................................................….....…………...........………….……
10
- Smazání kroku…...................................................................….....…………...........………………
10
- Smazání Chase......................................................….....…………..............................….....……
10
- Smazání všech Chase..............................................................….....…………...........……………….
11
- Přehrávání Chase..…………......................................................….....…………...........…………...
11
JOYSTICK / VÝBĚR KANÁLU………………………………………….……………………….……….
- Nastavení Joysticku.……………………..……….…….…………….…………..……….………………..11
11
- Opačný pohyb Joysticku / DMX kanál............……………………..……….……………….
12
- Odstranit scanner z DMX kanálů…........................……………………....…………………….
- Vyčistit všechny DMX kanály…........................……………………..……………..……………………. 12
12
- Zobrazit DMX kanál…........................……………………....…………………………………….
12
- Odstranit kanál Pan / Tilt......…..............................................….....…………...........…………...
- Odstranit všechny kanály Pan / Tilt................................................….....…………...........………….… 12
ČAS PROLNUTÍ……………………………………….……………………….………………………….……. 12
- Čas prolnutí/ Určení času prolnutí............……………………..……….……………………………… 12
OVLÁDÁNÍ MIDI………………………..….……….……………………….………………………….……. 13
- Nastavení kanálu MIDI.………....….......……………………..……….………………………………. 13
14
PŘENOS SOUBORŮ………………………….……………………………………………………………..
- Odeslaní výpisu souboru.……………………..……….…….…………….…………..……….………… 14
- Přijmutí výpisu souboru...……………………..……….……………….………………..……….……… 14
14
DMX kanály…………………………..….……….……………………….………………………….…….
Nastavení a provoz.....................................................................……..…………………………….……
Údržba...................................................................................………..………….…….……………..
15
Řešení problémů............................................................................………………….………………….….
15
Specifikace produktu.................................................................……………….…….………………….
16
1
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Nenechávejte zařízení na dešti, nebo ve vlhkém prostředí!
PRO VAŠI BEZPEČNOST SI PROSÍM PROČTĚTE PEČLIVĚ TENTO MANUÁL
PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM ZAŘÍZENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Každá osoba, která bude instalovat, ovládat či provádět údržbou zařízení musí:
být kvalifikovaná
následovat instrukce tohoto manuálu
-
VAROVÁNÍ! Buďte opatrní s obsluhou přístroje.
Při doteku drátů s vysokým napětím
můžete utrpět nebezpečný elektrický šok!
Před prvním spuštěním se prosím ujistěte, že na zařízení nejsou žádné škody způsobené přepravou.
Pokud zde nějaké jsou, projednejte je s dodavatelem zboží a zařízení nepoužívejte.
K udržení perfektního stavu zařízení a zajištění bezpečného provozu je nezbytně nutné abyste se řídili
bezpečnostními pokyny a varováními napsaných v tomto manuálu.
Zvažte prosím, že škody na zařízení způsobené úpravami manuálu nejsou předmětem záruky.
Toto zařízení neobsahuje žádné uživatelsky servisovatelné části. Ponechte servis jen kvalifikovaným osobám.
DŮLEŽITÉ:
Výrobce nepřijme zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené nedodržením tohoto manuálu nebo
neoprávněným upravením zařízení.
• Nikdy nenechte napájecí kabel přijít do kontaktu s jinými kabely! Zacházejte s napájecím kabelem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a všemi ostatními s patřičnou opatrností!
Nikdy z přístroje nesundávejte varovné a informativní nálepky.
Nikdy nenechávejte kolem ležet žádné kabely.
Nevkládejte věci do ventilačních otvorů.
Zařízení neotevírejte a neupravujte.
Nikdy nepřipojujte zařízení k dimmeru (stmívači).
Se zařízením netřeste! Vyhněte se násilnému provozu nebo instalaci zařízení.
Nezapínejte a nevypínejte zařízení v krátkých intervalech, hrozí snížení životnosti zařízení.
Používejte zařízení ve vnitřních prostorách. Vyhněte se kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
Vyhněte se ohni a nepokládejte zařízení blízko k hořlavým kapalinám nebo plynům.
Vždy odpojte hlavní napájecí kabel, pokud zařízení není používáno a před čištěním! Uchopte napájecí
kabel vždy za přípojku. Nikdy neodpojujte kabel taháním za samotný kabel.
• Ujistěte se, že zařízení není vystaveno extrémnímu teplu, vlhkosti nebo prachu.
• Ujistěte se, že dostupné napětí není vyšší, než to uvedené na předním panelu.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není nikdy zlomený nebo poškozený. Čas od času zkontrolujte zařízení a
napájecí kabel.
• Pokud zařízení spadne, nebo je do něj udeřeno, okamžitě odpojte hlavní přívod energie. Nechte
kvalifikovaného technika prověřit bezpečnost pro opětovný provoz.
2
• Pokud bylo zařízení vystaveno drastickým změnám teploty (např. po transportu), nezapínejte ho ihned.
Orosená voda by mohla poškodit vaše zařízení. Nechte zařízení vypnuté, dokud nedosáhne pokojové teploty.
• Pokud váš přístroj přestane správně pracovat, okamžitě přerušte jeho používání. Bezpečně zařízení
zabalte (nejlépe v původním balení), a pošlete ho na servis k vašemu Showtec dealerovi.
• Časté čištění paměti přístroje může způsobit poškození paměťového chipu. Abyste se vyhnuli tomuto
nebezpečí, buďte prosím opatrní s frekvencí této operace.
• Pouze pro dospělé. Zařízení musí být umístěno mimo dosah dětí. Nikdy nenechte zařízení běžet bez
povšimnutí.
• Při výměně pojistky použijte pojistku stejného typu a výkonu.
•
Opravy, servis a elektrické připojení musí být prováděny kvalifikovanou osobou.
PROVOZNÍ USTANOVENÍ
Pokud se zařízením zachází jinak, než je popsáno v manuálu, zařízení by mohlo utrpět škody a ztratit záruku.
Jiné operace můžou vést k poškození jako zkraty, spálení, elektrickému šoku atd…
Můžete ohrozit vaše vlastní bezpečí a bezpečí druhých!
Nevhodná instalace může způsobit vážné škody na zařízení a majetku!!
3
Popis zařízení
Vlastnosti
Scanmaster 2 MKII je ovladač na světla od společnosti Showtec.
• 192 DMX kanálů
• 8 stmívačů
• Potenciometr rychlosti & Potenciometr času prolnutí
• 30 bank z 8 programovatelných scén
• 12 programovatelných chase, každý chase může uložit až 99 kroků
• Nastavení času prolnutí & nastavení Pan/Tilt
• Tlačítko Manual Override vám dovolí vybrat jakékoliv zařízení za chodu
• Vestavěný mikrofon, nebo line-in pro synchronizaci hudby
• MIDI ovládání na bankách, chase a blackout
• Externí krokové ovládání & Ovladač mlhy
• 7 - segmentový LED displej
• Joystick modul
• Jog kolečko modul
• USB konektor pro: Dj’s pracovní světlo a zálohu dat
• Scan Master 2 MKII je dostupný s joystickem, nebo s kolečkem jog dle vašeho přání
Poznámka: Znalosti v oblasti MIDI a DMX jsou vyžadovány pro plné využití této jednotky.
Náhled
Obrázek
1
4
1) Tlačítka požadovaného zařízení (1-12)
Pro výběr připojeného zařízení k nastavení, programování nebo nahrávání.
2) Tlačítka SCÉN (1-8)
Stiskněte pro nahrání, nebo uložení scény. Maximální limit je 240 programovatelných scén.
3) Potenciometry kanálů (1-8)
Tyto potenciometry ovládají tlumení každého jednotlivého příslušného kanálu.
4) Tlačítko banky kanálu
Přepínání mezi Ch 1-8 a Ch9~16.
5) Potenciometr rychlosti
Nastavení hladiny rychlosti (0.1 sekundy -10 minut).
6) Potenciometr času prolnutí
Používá se k nastavení času prolnutí (0~30sekund). Čas prolnutí je množství času, které potřebuje scanner (nebo
scannery) pro přechod z jedné pozice do druhé a pro stmívač se setmít, nebo rozetmít.
7) Tlačítko FINE
Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ovládat Pan nebo Tilt zařízení joystickem jen o malé pohyby.
8) Tlačítko MODE
Stisknutím tlačítka MODE a FINE můžete aktivovat Přiřazovací nebo Obrácený režim.
9) PAN / TILT Joystick
Joystick můžete použít na Pan / Tilt scanneru, nebo při programování.
10) LCD Displej
Zobrazuje současnou aktivitu nebo program.
11) Tlačítko BANKY UP / DOWN
Výběrem Up/Down vyberte jednu z 30 bank.
12) USB Zástrčka
Používá se pro zálohu dat, nebo připojení světla.
13) Tlačítko přístroje na MLHU
Používá se k ovládání přístroje na mlhu. Při provozu se rozsvítí příslušná LED dioda (READY).
14) Tlačítka CHASE(1-12)
Používají se pro aktivování chase naprogramovaných scén.
15) Tlačítko PROGRAM
Aktivuje / deaktivuje programovací mód.
16) Tlačítko MUSIC / BANK COPY
Používá se pro ovládání audia nebo ke zkopírování banky.
17) Tlačítko MIDI / REC
Ovládání MIDI nebo nahrávání scén /chase.
18) Tlačítko AUTO / DEL
Aktivuje režim hudby, nebo smaže scénu / chase.
19) Tlačítko TAP / DISPLEJ
Používá se k vytvoření standardního beatu nebo k změně hodnoty mezi % a 0-255.
20) Tlačítko BLACKOUT
Tímto tlačítkem zapnete, nebo vypnete příslušný výstup DMX. Pokud se LED rozsvítí, znamená to, že
příslušný DMX výstup je deaktivován. Opětovným stisknutím výstup aktivujete.
5
Zadní strana
Obrázek 2
21) AUDIO LINE INPUT
0.1V~1Vp-p
22) DB-9 Konektor
K připojení externího krokového ovladače
23) MIDI IN
Pro příjem MIDI dat.
24) Výstup pro zařízení na mlhu
Pro vyslání signálu do zařízení s mlhou.
25) DMX OUT
Tento konektor vysílá hodnoty DMX do DMX linky
26) DC INPUT
DC 9 ~15V, 500mA min.
27) POWER ON / OFF
Zapnutí / vypnutí napájení přístroje.
Instalace
Odstraňte všechen balící materiál ze Scanmasteru 2 MKII. Zkontrolujte, zda jsou všechny pěnové a plastové
vycpávky odstraněny…Připojte všechny kabely.
Vždy před servisováním nebo čištěním odpojte od el. napájení.
Škody způsobené nedodržením nejsou předmětem reklamace.
Nastavení a provoz
Před zapojením se vždy ujistěte, že napájení se shoduje s voltáží specifického produktu.
Nepokoušejte se operovat se 120V produktem na napětí 230V a naopak
Scanmaster 2 MKII dovoluje naprogramovat až 12 zařízení s 16 DMX kanály na každé; 30 bank z 8
programovatelných scén, 12 chase s 99 kroky na 8 kanálových potenciometrech, joystick a jiná tlačítka. S pohodlným
joystickem můžete jednoduše a mnohem přesněji ovládat pohyb zařízení. Navíc, mezi dvěma jednotkami můžete
natavit spojení tak, že si budou posílat a přijímat kompletní souborový výpis.
6
SCÉNY
Při zapnutí bude jednotka nejprve v manuálním ovládacím režimu, všechny výstupy kanálů budou tedy zhasnuty
(Blackout dioda zabliká v rámečku displeje). Tlačítkem Blackout výstupy kanálů opět aktivujete.
Stiskněte a držte tlačítko PROGRAM (15) po dobu 3 sekund, PROG LED dioda zabliká, což značí, že jste vstoupili
do programovacího režimu. Opětovným stisknutím a držením tlačítka pro dobu 3 sekund tento režim opustíte a
PROG LED dioda zhasne.
Nahrání scény
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Zkontrolujte BLACKOUT (20) a, že LED dioda nesvítí, pokud ano, jednou stiskněte pro opuštění BLACKOUT režimu.
3) Zkontrolujte, zda jsou SPEED a FADETIME potenciometry (5+6) na nulové pozici.
4) Stiskněte tlačítko zařízení, které chcete vyvolat / programovat (ovládat), jeho LED dioda se rozsvítí.
(Stisknutím dalšího tlačítka odpovídajícího scanneru můžete ovládat více jak jeden scanner najednou)
5) Pohněte potenciometry a joystickem pro nastavení požadované scény. Pokud je to nutné, můžete použít tlačítko
CHANNEL BANK (4) pro výběr mezi Ch1-8 a Ch9-16.
6) Poklepejte na tlačítko BANK Up/Down (11) pro vybrání banky, do které chcete scénu uložit. Máte možnost 30
bank a do každé až 8 scén.
7) Jakmile jsou všechny zařízení naprogramované do požadované pozice, stiskněte tlačítko MIDI/Rec (17) pro
naprogramování scény do paměti.
8) Vyberte tlačítko scény tlačítkem SCENE (2) do které chcete připravenou scénu uložit. Všechny LED diody krátce
zablikají, což značí, že je vaše nastavení uloženo. LCD displej zobrazí banku a scénu.
9) Pro odebrání scanner(ů), které programujete a zároveň vybrání jiného, jednoduše stiskněte tlačítko scanneru, který
jste programovali, odeberte je a vyberte jiný scanner.
10) Opakujte kroky 2-7 dokud nejsou všechny scény naprogramovány.
11) Pokud si již nepřejete pokračovat v programování, stiskněte a přidržte tlačítko PROGRAM (15) po dobu 3 sekund
a ukončíte programovací režim. LED dioda zhasne.
Poznámka: Nahraná scéna může být později upravena; pokud scénu upravíte a znovu uložíte, stará scéna bude
nahrazena touto novou
Příklad scény
1) Zaktivujte program
2) Klikněte na tlačítko FIXTURE 1 (1) pro zapnutí jejího potenciometru.
3) Zkontrolujte, zda je výběr strany nastaven na Ch1-8, pokud ne, stiskněte tlačítko CHANNEL BANK (4).
4) Pohněte prvním a druhým potenciometrem úplně nahoru, do jejich maximální polohy.
5) Vyberte BANKU 1 tlačítky BANK Up/Down (11).
6) Stiskněte tlačítko MIDI/Rec (17).
7) Tlačítkem SCENE 1 (2) uložíte první scénu.
8) Opakujte kroky 4-7, dokud nebudou všechny scény naprogramovány do BANKY 1.
9) Vyberte zařízení FIXTURE 1 (1) pro vypnutí ovládání pomocí potenciometru.
10) Po dokončení ukončete programovací režim. Nyní se můžete manuálně proklikat vaším programem.
7
Úprava (editace) scény
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte banku obsahující scénu, kterou chcete upravit.
3) Vyberte scénu, kterou chcete upravit kliknutím na její SCENE tlačítko (2).
4) Použijte potenciometry a/nebo joystick k nastavení scény.
5) Po dokončení změn stiskněte tlačítko MIDI/Rec (17).
6) Poklepejte tlačítko SCENE (2) příslušné scény, kterou chcete upravit. Tímto přepíšete existující scénu.
Všechny LED diody krátce zablikají, což značí, že je vaše natavení uloženo.
Ujistěte se, že vyberete vždy stejnou scénu v krocích 3 a 6, jinak můžete omylem přehrát jinou existující scénu.
Kopírování nastavení scanneru
Toto nastavení vám umožní kopírovat nastavení jednoho scanneru na druhý.
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Vyberte zvolené zařízení tlačítkem FIXTURE (1). LED dioda se rozsvítí.
3) Nastavte vybraný výstup kanálu.
4) Stiskněte a přidržte tlačítko zařízení FIXTURE (1) které chcete nakopírovat. Poté poklepejte na tlačítko FIXTURE
zařízení, do kterého chcete nastavení zkopírovat.
5) Zároveň s držením tlačítka, poklepejte na tlačítko scanneru, do kterého chcete nastavení zkopírovat.
Kopírování scény
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte banku obsahující scénu, kterou chcete zkopírovat.
3) Vyberte scénu, kterou chcete zkopírovat stisknutím jejího tlačítka SCENE (2).
4) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte banku, do které chcete scénu nakopírovat.
5) Poklepejte na tlačítko MIDI/Rec (17).
6) Poklepejte na tlačítko scény SCENE (2) do které chcete scénu nakopírovat.
Všechny LED diody krátce zablikají, což značí, že je vaše natavení uloženo.
Smazání scény
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Vyberte tlačítkem SCENE (2) scénu, kterou si přejete smazat.
3) Stiskněte a přidržte tlačítko Auto/Del. Zároveň při držení poklepejte na tlačítko scény SCENE (2) kterou si přejete
odstranit. Všechny LED diody krátce zablikají, což značí, že vaše scéna byla odstraněna.
4) Po smazání scény se všechny hodnoty kanálů DMX nataví na 0.
Smazání všech scén
1) Vypněte zařízení a poté stiskněte a přidržte tlačítka PROGRAM a BANK ve stejný moment.
2) Znovu zařízení zapněte. Všechny LED diody krátce zablikají, což značí, že všechny scény jsou odstraněny.
Zkopírování banky scén
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte banku, kterou chcete zkopírovat.
3) Poklepejte na tlačítko MIDI/Rec (17).
4) Tlačítky BANK Up/Down (11) banku, do které chcete data zkopírovat.
5) Poklepejte na tlačítko Music/Bank Copy (16). Všechny LED diody krátce zablikají, což značí, že funkce byla
dokončena.
6) Přidržením tlačítka PROGRAM (15) po dobu 3 sekund opustíte programovací režim.
8
Přehrávání scény
Přehrávání scény můžete začít 3 způsoby: manuální spuštění, automatické spuštění nebo audio spuštění.
1. Manuální spuštění
1) Při zapnutí napájení vstoupí jednotka automaticky do Manuálního režimu a všechny výstupní kanály jsou
nastaveny na black-out (příslušná Blackout LED dioda zabliká v rámečku displeje)
2) Poklepejte na tlačítko BLACKOUT (20) k aktivování výstupu kanálu. Blackout LED dioda zhasne.
3) Vyberte požadovanou scénu k přehrání, poklepejte na její SCENE tlačítko (2) k jejímu aktivování (poklepejte na
toto tlačítko znovu k deaktivování scény).
2. Auto spouštěč
1) Poklepejte na tlačítko AUTO/Del (18), LED dioda auto spouštěče se rozsvítí v rámečku displeje, což značí, že jste
v auto-režimu.
2) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte požadovanou banku (0-30).
3) Pro nastavení běžícího programu můžete použít potenciometr rychlosti SPEED 5 (nebo tlačítko TAP/Disp 19) a
potenciometr času prolnutí FADE TIME (6).
4) Poklepejte na tlačítko AUTO/Del (18) a opustíte automatický režim. LED dioda AUTO trigger zhasne.
Poznámka: Dvojím poklepáním na tlačítko TAP/Disp (19) vytvoříte pauzu běžícího programu.
3. Audio trigger
1) Poklepejte na tlačítko MUSIC/Bkc (16). LED dioda audio spouštěče se rozsvítí v rámečku displeje, což značí, že
jste v audio-trigger režimu.
2) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte požadovanou banku (scény uložené v bance poběží závisle na audio
signálu ze zabudovaného mikrofonu).
3) Poklepejte na tlačítko MUSIC/Bkc (16) a opustíte audio-trigger režim. Audio Trigger LED dioda zhasne.
9
CHASES
Programování Chase
Poznámka: Před naprogramováním chase musíte mít připravené scény. Tato funkce vám dovolí procházet 12
programovatelnými chase, s až 240 scénami v každé z nich v předvoleném pořadí. Před prvním programováním chases
doporučujeme odstranit všechny chase v ovladači.
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Poklepejte na tlačítko CHASE (14) které chcete naprogramovat. Jeho LED dioda se rozsvítí.
3) Vyberte požadovanou scénu z banky, která má v sobě uložené scény.
4) Poklepejte na tlačítko MIDI/Rec (17). Všechny LED diody krátce zablikají, což znamená, že vaše kopie byla uložena.
5) Opakujte kroky 3-4, dokud nevložíte všechny požadované scény.
Vkládání banky scén do Chase
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Vyberte chase, kterou si přejete naprogramovat.
3) Tlačítky BANK Up/Down (11) banku scén, kterou chcete zkopírovat.
4) Poklepejte na tlačítko MUSIC/Bkc (16).
5) Poklepejte na tlačítko MIDI/Rec (17), všechny LED diody zablikají, což značí, že požadovaná operace byla provedena.
Přidávání kroku
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Stiskněte příslušné tlačítko pro přidání kroku do vámi vybrané chase.
3) Stiskněte tlačítko TAP/Display (19) a LCD displej zobrazí současný krok.
4) Tlačítky BANK Up/Down (11) najděte krok, za který si přejete vložit nový.
5) Stiskněte tlačítko MIDI/Rec (17), část displeje přečte jeden krok o krok výš, než předešlý.
6) Poklepejte znovu na tlačítko TAP/Display (19). LCD displej zobrazí současný chase, scénu a banku. Vytvořte
požadovanou scénu a uložte ji jako nový krok, nebo použijte předchozí naprogramovanou scénu pro přidání do chase.
7) Jakmile vyberete scénu, kterou si přejete přidat, stiskněte znovu tlačítko MIDI/Rec (17). Všechny LED diody zablikají,
což značí, že nový krok byl přidán do chase.
8) Opakujte kroky 3-7, dokud nepřidáte všechny kroky (scény).
Smazání kroku
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Vyberte chase, která obsahuje krok, který si přejete smazat.
3) Stiskněte tlačítko TAP/Display (19) a LCD displej zobrazí současný krok.
4) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte krok, který si přejete odstranit.
5) Stiskněte tlačítko Auto/Del (18) pro smazání kroku. Všechny LED diody zablikají, což značí, že krok byl odstraněn.
Smazání Chase
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Stiskněte příslušné tlačítko CHASE (14), kterou si přejete odstranit.
3) Stiskněte a přidržte tlačítko AUTO/Del (18) zároveň s držením příslušeného tlačítka CHASE (14). Všechny LED diody
zablikají, což značí, že chase byla odstraněna.
Smazání všech Chases
1) Vypněte napájení jednotky, najednou stiskněte a přidržte tlačítka AUTO/Del (18) a tlačítka BANK Down (11).
2) Jednotku znovu zapněte. Všechny LED diody krátce zablikají, což znamená, že všechny chases jsou odstraněny.
10
Přehrávání chase
Přehrávání chase můžete začít 3 způsoby: manuální spuštění, automatické spuštění, anebo audio spuštění.
1. Manuální spuštění
1) Při zapnutí napájení vstoupí jednotka automaticky do Manuálního režimu a všechny výstupní kanály jsou
nastaveny na blackout (příslušná Blackout LED dioda zabliká v rámečku displeje)
2) Poklepejte na tlačítko BLACKOUT (20) k aktivování výstupu kanálu. Blackout LED dioda zhasne.
3) Vyberte požadovanou chase tlačítkem CHASE (14), LED dioda se rozsvítí. Poté potenciometrem prolnutí času
FADE TIME (6) nastavte běh chase.
4) Tlačítky Up/Down (11) můžete procházet chase krok za krokem.
2. Auto spouštěč
1) Poklepejte na tlačítko AUTO/Del (18), LED dioda auto spouštěče se rozsvítí v rámečku displeje, což značí, že
jste v auto-režimu.
2) Vyberte vámi požadovanou chase a poklepejte na její příslušné tlačítko CHASE (14). LED dioda zabliká.
3) Po vybrání banky scén můžete použít potenciometr rychlosti SPEED, a potenciometr času prolnutí FADE TIME
(5+6) k nastavení rychlosti a progrese scény.
4) Rychlost můžete nastavit také tlačítkem TAP Sync/Display (19). Množství času mezi posledními 2 poklepání dá
ovladači pokyn o množství času mezi kroky. Toto nastavení zůstane do momentu, než pohnete potenciometrem
rychlosti SPEED.
5) Stiskněte tlačítko AUTO/Display (18) a opustíte Automatický režim. LED dioda zhasne.
Poznámka: Pokud si tak přejete, můžete současně spustit víc jak jednu chase. Aktivní chases poběží v provozním
pořadí.
3. Audio trigger
1) Poklepejte na tlačítko MUSIC/Bkc (16). LED dioda audio spouštěče se rozsvítí v rámečku displeje, což značí, že
jste v audio - trigger režimu.
2) Vyberte vámi požadovanou chase a poklepejte na její příslušné tlačítko CHASE (14). LED dioda zabliká. (Chases
poběží závisle na audio signálu ze zabudovaného mikrofonu).
3) Poklepejte na tlačítko MUSIC/Bkc (16) a opustíte audio - trigger režim. Audio Trigger LED dioda zhasne.
JOYSTICK / VÝBĚR KANÁLU
Nastavení Joysticku
1) Stiskněte a přidržte tlačítko PROGRAM (15) dokud se nerozsvítí příslušná LED dioda.
2) Stiskněte a přidržte najednou tlačítka: MODE a FINE (7+8), příslušná LED dioda by měla svítit. Pokud tomu tak
není, stiskněte a přidržte tlačítka: FINE a MODE (7+8) ještě jednou pro vstup do přiřazovacího režimu.
3) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte osy, které chcete přiřadit (Pan / TILT).
4) Použijte tlačítko "TAP/DISPLAY (19) pro výběr mezi 16 nebo 8 kanálovým módem. Displej zobrazí:
"PH:XX", "PLXX", "TH:XX" nebo "TL:XX". (P=Pan, T=Tilt, H=High, L=Low a "XX" je číslo kanálu.)
5) Vyberte příslušné zařízení tlačítkem FIXTURE (1) které si přejete přiřadit.
6) Držte tlačítko MODE (8) a stiskněte tlačítko scény, příslušné pro potenciometr, který ovládá její pohyb.
(Příklad: Pokud je Pan ovládáno potenciometrem č. 4, stiskněte a držte tlačítko MODE a poklepejte na tlačítko
scény 4#). Všechny LED diody krátce zablikají.
7) Po dokončení stiskněte najednou tlačítka: FINE a MODE (7+8) a opustíte přiřazovací režim.
Reversní pohyb Joystick / DMX kanál
1) Vstupe do programovacího režimu.
2) Stiskněte a přidržte najednou tlačítka: MODE a FINE (7+8), příslušná LED dioda by měla svítit. Pokud tomu tak
není, stiskněte a přidržte tlačítka: FINE a MODE (7+8) ještě jednou pro vstup do přiřazovacího režimu.
3) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte mezi Pan a Tilt, příslušná LED dioda se rozsvítí potvrzující váš výběr.
Po nastavení stiskněte a držte najednou tlačítka MODE (8) a poklepejte na tlačítko FINE (7), tímto opustíte
přiřazovací režim.
11
4) Stiskněte tlačítko TAP/Display (19) pro výběr mezi 8 nebo 16 kanálovým módem.
5) Tlačítkem FIXTURE (1) vyberte scanner.
6) Při stisknutí a držení tlačítka MODE (8), stiskněte příslušné tlačítko SCENE (2) kanálu, který chcete reversovat.
(Příklad: Stiskněte a držte tlačítko MODE (8) a zároveň stiskněte tlačítko SCENE (2), které je stejné jako číslo
potenciometru, který svítí. (Potenciometr 5/Scéna 5).
7) Opakujte kroky 3-7. Můžete reversovat maximálně 48 kanálů pro 12 scannerů.
Smazání scanneru z DMX kanálů
1) Aktivujte přiřazovací nebo reversní režim.
2) Poklepejte na tlačítko FIXTURE (1) scanneru který chcete odstranit.
3) Stiskněte najednou tlačítka: MODE a AUTO/Del (8+18). Všechny LED diody 3x zablikají, což značí, že vámi
požadovaná operace byla provedena.
Vyčištění všech DMX kanálů
1) Vypněte napájení jednotky.
2) Stiskněte najednou tlačítka: MODE a AUTO/Del (8+18).
3) Při držení těchto dvou tlačítek zapněte opět napájení. Všechny LED diody krátce zablikají, což značí, že vámi
požadovaná operace byla provedena.
Zobrazení DMX kanálu
1) Stiskněte najednou tlačítka: FINE a MODE (7+8) a vstupte do přiřazovacího režimu.
2) Stiskněte znovu najednou tlačítka: FINE a MODE (7+8), než se rozsvítí reversní LED dioda.
3) Stiskněte tlačítko FIXTURE (1) které je nastaveno na zvolené Pan a Tilt, a na LCD displeji se zobrazí DMX
hodnoty pro Pan a Tilt.
Smazání kanálu Pan / Tilt
1) Jakmile jste v "Přiřazovací" nebo "Reversním" režimu, stiskněte příslušné tlačítko FIXTURE (1).
2) Stiskněte a přidržte tlačítko MODE (8), a poté poklepejte na tlačítko AUTO/Del (18) a smažete kanál Pan/Tilt.
Smazání všech kanálů Pan / Tilt
1) Vypněte napájení a stiskněte a přidržte najednou tlačítka: AUTO/Del a MODE (8+18).
2) Jednotku znovu zapněte¨. Všechny LED diody krátce zablikají, což značí, že vámi požadovaná operace byla
provedena.
ČAS PROLNUTÍ
Čas prolnutí / Přiřazení času prolnutí
1) Stiskněte a přidržte tlačítko MODE (8), a poklepejte na tlačítko TAP/Disp (19), displej by měl zobrazit "ONLY";
Opakujte tuto operaci, jen pokud se zobrazí "ONLY" a displej zobrazí "ALL".
2) "ONLY" nebo "ALL" zmizí automaticky po 3 sekundách.
"ALL" – všechny kanály běží na času prolnutí.
"ONLY" – jen předvolené kanály PAN/TILT běží na času prolnutí.
12
Ovládání MIDI
Nastavení kanálu MIDI
1) Stiskněte a držte tlačítko MIDI (17) po dobu 3 sekund. Displej zobrazí: "ln:01".
Což znamená, že současný kanál MIID je "01".
2) Tlačítky BANK Up/Down (11) vyberte DMX kanál 01 -16 na který si přejete přiřadit MIDI kanál.
3) Stiskněte a držte tlačítko MIDI (17) po dobu 3 sekund a nastavení se uloží, všechny LED diody krátce zablikají,
což značí, že váš požadavek byl proveden.
4) Tlačítkem BLACKOUT (20) ukončíte nastavení.
Ovládání MIDI: Tato jednotka může přijímat MIDI k uskutečnění MIDI ovládání Bank1-15, Chase1-6
a funkce blackout.
MIDI záznam
00-07
08-15
16-23
24-31
32-39
40-47
48-55
56-63
64-71
72-79
80-87
88-95
96-103
104-111
112-119
120
121
122
123
124
125
126
Ovládání
Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4
Bank 5
Bank 6
Bank 7
Bank 8
Bank 9
Bank 10
Bank 11
Bank 12
Bank 13
Bank 14
Bank 15
Chase 1
Chase 2
Chase 3
Chase 4
Chase 5
Chase 6
Blackout
Funkce
Zapnout / Vypnout Banku1
Zapnout / Vypnout Banku2
Zapnout / Vypnout Banku3
Zapnout / Vypnout Banku4
Zapnout / Vypnout Banku5
Zapnout / Vypnout Banku6
Zapnout / Vypnout Banku7
Zapnout / Vypnout Banku8
Zapnout / Vypnout Banku9
Zapnout / Vypnout Banku10
Zapnout / Vypnout Banku11
Zapnout / Vypnout Banku12
Zapnout / Vypnout Banku13
Zapnout / Vypnout Banku14
Zapnout / Vypnout Banku15
Zapnout / Vypnout Chase 1
Zapnout / Vypnout Chase 2
Zapnout / Vypnout Chase 3
Zapnout / Vypnout Chase 4
Zapnout / Vypnout Chase 5
Zapnout / Vypnout Chase 6
Aktivovat / Deaktivovat Blackout
13
PŘENOS SOUBORŮ
Přenos souborů vám dovolí přenést všechny informace uložené v Scanmaster 2 MKII do druhé jednotky
Scanmaster. Musíte jednotky propojit 3-pin XLR kabelem. Jednotka posílající informace musí mít kabel zapojený do
DMX Výstupní zásuvky, a jednotka informace přijímací zase v DMX vstupní zásuvce.
Před posláním dat se ujistěte, že datový spoje mezi jednotkou a DMX přijímačem je v pořádku.
Poznámka: Můžete použít kompaktní paměťové médium (USB) pro pohodlnější zálohu dat.
Poslání souborů
1) Při vypnutém napájení stiskněte a přidržte najednou tlačítka FIXTURE 2 a 3 a SCENE 1.
2) Jednotku opět zapněte při držení těchto tlačítek, LCD zobrazí "READ" což značí, že jednotka je připravena přijmout
data.
3) Stiskněte najednou tlačítka SCENE 7 a 8 pro poslání souboru. LCD displej bude zobrazovat "OUT" dokud se data
nepošlou.
Můžete také poklepat na tlačítko Scene1 během přenosu což data navrátí.
4) Pokud nastane během přenosu chyba, na displeji se zobrazí "FAIL".
Příjem souborů
1) Při vypnutém napájení stiskněte a přidržte najednou tlačítka FIXTURE 2 a 3 a SCENE 1.
2) Jednotku opět zapněte při držení těchto tlačítek, LCD zobrazí "READ" což značí, že jednotka je připravena přijmout
data.
3) Po dokončení přijímání dat se jednotka automaticky vrátí do normálního režimu.
Můžete také poklepat na tlačítko Scene1 během přenosu což data navrátí.
4) Pokud nastane během přenosu chyba, na displeji se zobrazí "FAIL".
DMX KANÁLY
Scannery
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DMX Kanály
1-16
17-32
33-48
49-64
65-80
81-96
97-112
113-128
129-144
145-160
161-176
177-192
14
Údržba
Showtec Scanmaster 2 MKII nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Nicméně byste měli jednotku udržovat čistou.
Odpojte napájení, a poté otřete obal vlhkým hadrem. Neponořujte do kapaliny. Nepoužívejte alkohol nebo jiná
rozpouštědla. Udržujte přípojky čisté. Odpojte elektrické napájení a poté otřete audio přípojky vlhkou tkaninou.
Ujistěte se, že přípojky jsou dokonale suché, před zapojením přístroje.
Řešení problémů
Showtec Scanmaster 2 MKII
Tento průvodce by měl pomoci řešit jednoduché problémy. Pokud se problém objeví, proveďte kroky uvedené níže
dokud nenajdete řešení problému. Pokud přístroj funguje správně, neprovádějte následující kroky.
1. Pokud zařízení nepracuje správně, odpojte ho.
2. Zkontrolujte napájení, všechny kabely a připojení.
3. Pokud se vše zdá být v pořádku, jednotku opět zapojte.
4. Pokud se do 30 sekund nic nestane, zařízení odpojte.
5. Navraťte zařízení vašemu Showtec dealerovi.
15
Specifikace produktu
Model: Showtec Scanmaster 2 MKII
Voltáž: AC 230V-50Hz (CE)
Napájení: DC9 ~ 12V, 500 mA min.
Vnitřní pojistka: 500mA250V, 5x20mm
Zvukový spínač: Vestavěný mikrofon
DMX Výstup: 3-pin XLR Samice -- konektor
Midi Vstup: 5-pin konektor
Audio vstup: RCA konektor
Externí krokové ovládání: DB-9 konektor
Rozměry: 483 x 135 x 82 mm (D x Š x V)
Váha: 2,7 kg
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez varování.
16
2005 Showtec.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement