SC-4143
SC-4143
INSTRUCTION MANUAL
GB
RUS
CZ
BG
PL
RO
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
CR
D
FOOD PROCESSOR-BLENDER WITH MILL ..................................... 4
....................
KUCHY SKÝ ROBOT S MLÝNKEM ................................................
.............................
ROBOT KUCHENNY-BLENDER Z M YNKIEM .................................
ROBOT DE BUC
RIE-BLENDER CU RÂ NI ............................
.............................
.....................
VIRTUVES PROCESORS-BLENDERIS AR DZIRNAVI M ................
VIRTUV S KOMBAINAS-MAI YTUVAS SU MAL
LIU ..................
KÖÖGIKOMBAIN-BLENDER VESKIGA ...........................................
DARÁLÓVAL ELLÁTOTT KONYHAI ROBOTGÉP/BLENDER .............
.................................
KUHINJSKI PROCESOR-MIJE ALICA S MLINOM ............................
KÜCHENMASCHINE-BLENDER MIT DER MÜHLE ............................
www.scarlett.ru
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
IM001
GB DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
RUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Motor unit
Blender jug
Blender jug lid
Insert
Bowl lid
Bowl
Crushing knife
Mixing knife
Speed control switch
Auto clean button
Pulse button (Pulse)
CZ POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
T leso spot ebi e
Mixér
Víko na mixér
Zátka
Víko na mísu
Mísa
N na drcení
N na míchání
P epína rychlostí
Tla ítko samo
ní
Tla ítko re imu pulse (Pulse)
PL OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
(Pulse)
(Pulse)
RO DESCRIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Obudowa
Blender
Pokrywa blendera
Za lepka
Pokrywa czaszy
Czasza
Nó do rozdrabniania
Nó do wymieszania
Prze cznik szybko ci
Przycisk samooczyszczania
Przycisk warunków impulsowych (Pulse)
UA
Corp
Mixer/ Blender
Capacul mixerului/ blenderului
Capac
Capacul cupei
Cup
Cu it pentru far\mi area produselor
Cu it pentru amestecare
Comutatorul de viteze
Buton pentru cur irea automat
Butonul pentru regimul impulsionar (Pulse)
SCG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
(Pulse)
(Pulse)
mm
420
220-240 V / ~ 50 Hz
500 W
1.7 / 1.9 kg
175
175
www.scarlett.ru
2
SC-4143
IM001
EST KIRJELDUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
LV APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Korpus
Blender
Blenderi kaas
Ettesöötmispress
Anuma kaas
Anum
Viilutamistera
Segamisnuga
Kiiruste ümberlüliti
Isepuhastuse nupp
Impulssre iimi nupp (Pulse)
LT APRA YMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Korpuss
Blenderis
Blendera v ks
Aizb znis
Kausa v ks
Kauss
Nazis sasmalcin anai
Mais jnazis
trumu p rsl gs
Pa att anas poga
Impulsu re ma poga (Pulse)
H LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Korpusas
Mai ytuvas
Sklend
Mai ytuvo dangtis
Indo dangtis
Maisto ruo imo indas
Smulkinimo peilis
Mai ymo peilis
Grei
perjungiklis
Apsivalymo mygtukas
Impulso re imo mygtukas (Pulse)
KZ
Készülékház
Blender
A blender fedele
Zárócsavar
Csésze fedele
Csésze
Aprító kés
Kever kés
Sebességváltó
Öntisztítás gomb
Impulzus üzemmód gomb (Pulse)
CR OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
(Pulse)
Tijelo
Mije alica
Poklopac mije alice
Brtva
Poklopac posude
Posuda
No za drobljenje
No za mije anje
Mjenja brzina
Tipka automatskog pre
avanja
Tipka impulsnog re ima (Pulse)
D GERÄTEBESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gehäuse
Blender
Blenderdeckel
Stopfen
Schalendeckel
Schale
Zerkleinerungsmesser
Mischungsmesser
Schalter der Geschwindigkeitsstufen
Taste der Selbstreinigung
Taste des Impulsbetriebs (Pulse)
www.scarlett.ru
3
SC-4143
IM001
GB INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
· Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains
voltage in your home.
· For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described
in this instruction manual.
· Do not use outdoors.
· Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
· To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
· This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliances by a person responsible for their safety.
· Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
· Do not leave the appliance switched on when not in use.
· Do not use other attachments than those supplied.
· Do not operate after malfunction or cord damage.
· Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the
nearest service center only.
· Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
· Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
· Never attempt to take food or liquid out from the container when the blade is moving. Always wait until the motor stops
completely.
· Do not overload the appliance with food.
· Never place hot ingredients into processor (> 70 ºC).
FOOD PROCESSOR ASSEMBLING
· Before the first using, wash all removable parts in warm soapy water, rinse thoroughly and dry. Wipe the housing with a
damp cloth.
· Never immerse motor body in any liquid or wash under running water.
· Place the motor unit on a level surface.
· Place the processor bowl onto the bowl shaft. Make sure the three pillars around the bowl shaft are inserted into the
three slots on the bottom of the processor bowl.
· Please make sure accessories are at their places before switching on.
BLENDER
· Place the blender jug onto the blender gear. Make sure it properly fit.
· Put ingredients in blender.
· Insert beaker into the lid and then put the lid onto the blender jug. Make sure all parts securely fit.
· Plug-in device.
· Turn control switch to speed
(low speed) or II (high speed), so food processor will work continuously until you turn
back to "0" (switch off a speed).
· Blender could process fruit juices, ice-cocktail, etc.
PULSE MODE
· Turn Speeds control switch at
position.
· Press and retain the Pulse button - food processor will operate till this button is pressed.
CAUTION: Do not operate continuously longer than 3 minutes with less than 1 minute intermission (Grinder: 0.5
min / 3 min).
· Do not remove any parts during the operating.
CAUTIONS:
· Avoid operating the empty blender;
· Ingredients must be cut into small pieces before processing in blender jug;
· Never fill blender jug with a liquid over maximum level marked;
· You may add extra ingredients from the top of the jug after taking off the insert;
· When processing is finished, switch off, and then unplug the appliance and wait the motor will stop before removing
food and attachments.
GRINDER
· Load products to be processed in the bowl.
· Place lid on the bowl and rotate it to lock.
· Place the processor bowl onto the bowl shaft. Make sure the three pillars around the bowl shaft are inserted into the
three slots on the bottom of the processor bowl.
· Preferably use the grinder in pulse mode.
CLEANING AND CARE
· Switch off and unplug the appliance.
· Wash the accessories immediately and avoid soaking them in water for long periods; wash in warm sudsy water after
each use. Dry all accessories with a clean soft cloth. Do not use a dishwashing machine.
· Wipe housing with a damp cloth.
· Do not use scouring pads, abrasive and harsh detergents.
www.scarlett.ru
4
SC-4143
IM001
AUTO CLEAN SYSTEM
· Pour on blender jug with warm water, add some cleaner and activate AUTO CLEAN mode a few times.
· Repeat this operation if necessary.
· DO NOT IMMERSE THE MOTOR UNIT IN ANY LIQUID OR IN A DISHWASHER.
CAUTION: The blades are extremely sharp and therefore dangerous. Handle with caution!
STORAGE
· Be sure that the appliance is unplugged.
· Complete all requirements of Chapter CLEANING AND CARE.
· Keep the appliance in a dry clean place.
RUS
·
,
,
·
,
.
.
.
·
·
·
.
,
.
·
·
·
·
.
.
,
.
.
.
·
.
.
·
·
·
·
·
,
.
,
.
.
.
(> 70 ºC).
·
.
·
·
·
·
.
.
,
.
,
.
,
.
·
·
·
,
.
.
.
.
-
II
.
«0».
,
·
,
·
·
.
.
,
.
:
-
3
1
.
: 0.5
/3
.,
).
.
:
·
·
·
·
·
,
.
·
·
·
.
,
.
,
.
.
,
-
.
·
·
www.scarlett.ru
,
,
,
.
(
,
,
,
,
5
,
.
.-
110
).
SC-4143
IM001
·
·
·
·
,
.
.
.
(
)
,
.
·
·
.
.
,
.
·
.
·
·
.
,
.
:
·
·
·
.
,
!
.
.
.
CZ NÁVOD K POU ITÍ
BEZPE NOSTNÍ POKYNY
· P ed prvním pou itím spot ebi e zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametr m
elektrické sít .
· Pou ívejte pouze v domácnosti v souladu s tímto Návodem k pou ití. Spot ebi není ur en pro pr myslové ú ely.
· Pou ívejte spot ebi pouze ve vnit ních prostorách.
· V dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky p ed
ním a v p ípad , e elektrický p ístroj nepou íváte.
· Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a po áru nepono ujte p ístroj do vody nebo jiných tekutin.
· Nedovolujte, aby si d ti hrály se spot ebi em.
· Nikdy nenechávejte zapnutý spot ebi bez dozoru.
· Pou ívejte spot ebi výhradn s p íslu enstvím z dodávky.
· Nepou ívejte spot ebi s po kozeným napájecím kabelem.
· Nesmíte sami provád t jakékoliv opravy p ístroje. Pokud je to nutno, obra te se na nejbli í servisní st edisko.
· Dávejte pozor a chra te sí ový kabel p ed ostrými hranami a horkem.
· Netáhn te za napájecí kabel, nep ekrucujte jej a neotá ejte kolem t lesa spot ebi e.
· Vyndávejte potraviny a tekutiny pouze po tom, co se motor úpln zastaví.
· Nep et ujte procesor potravinami.
· Nedávejte do procesoru horké potraviny (> 70 ºC).
ÍPRAVA K PRÁCI
· P ed prvním pou itím umyjte v echny snímatelné ásti teplou vodou s mycím prost edkem a dob e je vysu te. T leso
spot ebi e ot ete jemným trochu vlhkým hadrem.
· Nepono ujte t leso spot ebi e do jakékoliv tekutiny a nemyjte jej vodou.
· Postavte procesor na rovnou, pevnou plochu.
· Instalujte mísu procesoru na pohon mísy takovým zp sobem, aby se t i ípky na h ídeli zapadly do t í lábk na dn
mísy.
· P ekontrolujte, zda je montá správná a úplná.
MIXÉR
· Nastavte konvici na pohon mixéru a p ekontrolujte, zda je dob e upevn n.
· Ulo te potraviny do blenderu.
· Dejte odm rnou nádobu do otvoru na víku a víkem zav ete konvici. P ekontrolujte, zda je v echno dob e upevn no.
· Zapojte procesor do elektrické sít .
· Pomoci p epína e rychlostí nastavte provozní re im
nízká nebo II vysoká rychlost. Procesor za ne nep etr it
pracovat, dokud p epína nebude p eveden do polohy «0».
· Mixér je ur en pro míchání rozmanitých áv, koktejl s ledem aj.
RE IM PULSE
· P eve te p epína rychlostí do polohy .
· Stiskn te tla ítko re imu pulse procesor bude pracovat, dokud toto tla ítko bude stisknuto.
UPOZORN NÍ: Maximální doba nep etr itého provozu nesmí být del í ne 3 min., minimální p estávka mezi
zapnutími 1 min. (Mlýnek: 0.5 min / 3 min).
· Je p esný zákaz snimat jakékoliv ásti procesoru za provozu.
UPOZORN NÍ:
· Nezapínejte procesor s prázdným mixérem.
· P idávejte potraviny postupn , men ími dávkami.
· Nenapl ujte mixér vý e maximální rysky.
· Pro p idání potravin za míchání, vytáhn te z víka speciální zátku-skleni ku.
www.scarlett.ru
6
SC-4143
IM001
· Po ukon ení práce nejd íve odpojte spot ebi od elektrické sít a po kejte, a se úpln zastaví. Teprve potom
ete vyndat potryviny a nástavce.
MLÝNEK
· Napl te nádobu potravinami (o echy, kávovými zrny, pi koty, cukrem, ko ením apod., maximální objem potravin 110
ml).
· Zav ete mísu víkem a oto te ji a na doraz.
· Instalujte mísu procesoru na pohon mísy takovým zp sobem, aby se t i ípky na h ídeli zapadly do t í lábk na dn
mísy.
· Zapínejte mlýnek v impulsním re imu.
NÍ A ÚDR BA
· Po ukon ení práce vypn te spot ebi a odpojte jej od elektrické sít .
· Hned umyjte v echny snímatelné ásti teplou mýdlovou vodou a ot ete suchým istým ru níkem. Nepou ívejte my ku
nádobí.
· T leso spot ebi e ot ete jemným vlhkým hadrem.
· Nepou ívejte kovové houby, brusné nebo úto né isticí prost edky.
FUNKCE SAMO
NÍ
· Nalijte do konvice trochu teple vody s mycím prost edkem a na n kolik vte in zapn te re im samo
ní.
· Podle nutnosti tuto operaci zopakujte.
· NEPONO UJTE T LESO SPOT EBI E DO JAKÝCHKOLIV TEKUTIN, A TAKÉ NEMYJTE JEJ VODOU NEBO
V MY CE NÁDOBÍ.
VAROVÁNÍ: Ost í jsou velice ostrá a jsou nebezpe ná. Davejte pozor!
SKLADOVÁNÍ
· P ed
ním v dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky.
· Spln te pokyny ásti
NÍ A ÚDR BA.
· Skladujte spot ebi v suchém a istém míst .
BG
·
,
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
.
,
,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
,
,
.
.
.
(> 70 ºC).
·
.
·
·
·
·
.
.
,
.
,
.
,
·
·
·
·
·
.
,
.
.
.
-
www.scarlett.ru
.
«0»
·
·
·
.
.
,
.
.
.
7
SC-4143
:
3
1
·
/3
).
:
.
,
.
.
,
.
,
,
.
·
(
,
,
,
,
.-
110
).
,
.
,
.
·
·
·
: 0.5
.
·
·
·
·
·
·
·
.(
IM001
.,
.
,
(
.
)
,
.
·
·
.
.
,
.
·
.
·
·
.
,
.
:
·
·
·
.
!
,
,
.
.
.
PL INSTRUKCJA OBS UGI
RODKI BEZPIECZE STWA
· Przed pierwszym w czeniem sprawd , czy charakterystyki techniczne urz dzenia podane na nalepce odpowiadaj
parametrom sieci elektrycznej.
· Stosowa tylko do u ytku domowego zgodnie z niniejsz Instrukcj obs ugi. Urz dzenie nie jest przeznaczone do
zastosowania przemys owego.
· Nie u ytkowa poza pomieszczeniami.
· Zawsze od czaj urz dzenie od sieci zasilania, je li nie korzystasz z niego oraz przed czyszczeniem.
· eby unikn pora enia pr dem elektrycznym i zapalenia si , nie zanurzaj urz dzenie w wodzie lub w innych p ynach.
· Nie pozwalaj dzieciom bawi si z urz dzeniem.
· Nie pozostawiaj w czonego urz dzenia bez opieki.
· Nie u ywaj akcesoriów, nie do czonych do kompletu dostawy.
· Nie u ywaj urz dzenia z uszkodzonym kablem zasilaj cym.
· Nie próbuj samodzielnie naprawia urz dzenie. W przypadku zaistnienia usterek, zwracaj si do najbli szego serwisu.
· Uwa aj, eby kabel zasilaj cy nie dotyka ostrych kraw dzi i gor cych powierzchni.
· Nie ci gnij kabla zasilaj cego, nie przekr caj go i nie nawijaj na adne przedmioty.
· Wyci gaj produkty i p yny tylko po ca kowitym zatrzymaniu silnika.
· Nie wolno prze adowywa robota produktami.
· Nie wk adaj do robota gor cych sk adników (> 70 ºC).
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
· Przed pierwszym u yciem wymyj wszystkie zdejmowane cz ci ciep wod z dodatkiem rodku myj cego i starannie
wysusz. Przetrzyj zewn trzn cz
obudowy za pomoc mi kkiej troch wilgotnej szmatki.
· Nie wolno zanurza obudow w dowolnych p ynach i my j wod .
· Ustaw robot na równej trwa ej powierzchni.
· Za
czasz procesora na nap d czaszy w ten sposób, eby trzy wyst py na wale wesz y do trzech rowków na dnie
czaszy.
· Przekonaj si , e monta zosta wykonany kompletnie oraz we w ciwy sposób.
BLENDER
· Ustaw dzban na nap dzie blendera i przekonaj si , e on jest trwale zamocowany.
· W
produkty do blendera.
www.scarlett.ru
8
SC-4143
IM001
· Wstaw szklank pomiarow do otworu w pokrywie i przykryj ni dzban. Przekonaj si , e wszystkie cz ci s trwale
zamocowane.
· Pod cz robot do sieci elektrycznej.
· Za pomoc prze cznika szybko ci ustaw tryb roboczy
niska lub II
wysoka szybko . Blender b dzie ci gle
dzia , póki prze cznik nie b dzie przestawiony w pozycj «0».
· Blender przeznaczony jest do wymieszania ró nego rodzaju soków, koktajli z lodem i in.
WARUNKI IMPULSOWE
· Przestaw prze cznik szybko ci w pozycj
.
· Naci nij i utrzymuj przycisk warunków impulsowych robót b dzie dzia , póki b dzie naci ni ty ten przycisk.
UWAGA: Czas ci ej pracy robota nie powinien przekracza 3 min., natomiast przerwa pomi dzy w czeniami
nie mniej ni 1 min. (M ynek: 0.5 min / 3 min).
· W czasie pracy robota nie wolno zdejmowa dowolnych akcesoriów.
UWAGA:
· Nie w czaj robota z pustym blenderem.
· Dodawaj sk adniki stopniowo, ma ymi porcjami.
· Nie wype niaj blendera powy ej znaku poziomu maksymalnego.
· eby doda sk adniki do blendera w procesie wymieszania, wyci gnij z pokrywy specjaln za lepk -szklank .
· Po uko czeniu pracy, zanim wyci gniesz produkty i ko cówki, od cz urz dzenie od sieci elektrycznej i
zaczekaj, póki silnik elektryczny ca kowicie si zatrzyma.
YNEK
· W
do czaszy produkty (orzechy, kawa w ziarnach, biszkopty, cukier, przyprawy itp.- o obj to ci nie wi cej ni 110
ml.).
· Przykryj czasz pokryw i obró j , eby ona si ustali a.
· Za
czasz procesora na nap d czaszy w ten sposób, eby trzy wyst py na wale wesz y do trzech rowków na dnie
czaszy.
· Zaleca si w cza m ynek w trybie impulsowym.
CZYSZCZENIE I OBS UGA
· Po sko czeniu pracy wy cz urz dzenie i od cz go od sieci elektrycznej.
· Wszystkie zdejmowane cz ci natychmiast wymyj ciep wod mydlan (nie pogr aj c na d ugo w wodzie), a potem
przetrzyj suchym czystym r cznikiem. Nie u ywaj w tym celu zmywarki do naczy
· Przetrzyj obudow mi kk wilgotn szmatk .
· Nie u ywaj szorstkich g bek, ciernych i agresywnych rodków czyszcz cych.
FUNKCJA SAMOOCZYSZCZANIA
· Wlej do czaszy troch ciep ej wody z dodatkiem rodku myj cego i na kilka sekund w cz tryb SAMOOCZYSZCZANIA.
· W razie konieczno ci powtórz t operacj .
· NIE WOLNO ZANURZA OBUDOWY URZ DZENIA W DOWOLNYCH P YNACH ORAZ MY WOD LUB W
ZMYWARCE DO NACZY .
UWAGA: Ostrza tn ce s bardzo ostre i niebezpieczne. Pos uguj si nimi bardzo ostro nie!
PRZECHOWYWANIE
· Przed przechowywaniem przekonaj si , e urz dzenie od czone jest od sieci elektrycznej.
· Wykonaj wymagania rozdzia u CZYSZCZENIE I OBS UGA.
· Przechowuj urz dzenie w suchym czystym miejscu.
RO INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
MASURI DE SIGURAN
· Inainte de a pune aparatul in functiune pentru prima data, verificati dac datele tehnice ale aparatului ce sunt
mentionate pe etichet , corespund cu parametrii sursei de curent electric.
· Folositi-l numai în scopuri casnice în conformitate cu indicatiile din Manualul de utilizare. Aparatul nu este destinat
pentru uzul industrial.
· Nu folosi i aparatul în exterior.
· Deconectati intotdeauna aparatul de la sursa de curent inainte de opera iunea de cur ire sau atunci când nu-l mai
folosi i.
· Pentru a evitarea electrocutarea cu curent electric i cauzarea de arsuri, nu introduce i aparatul în ap sau în alte
lichide.
· Nu l sa i copiii s se joace cu aparatul.
· Nu pune i aparatul în func iune f
o verificare în prealabil.
· Nu folosi i alte accesorii decât cele ce sunt în componen a setului de livrare.
· Nu folosi i aparatul cu cablul de alimentare defect.
· Nu încerca i s repara i singuri aparatul. În cazul apari iei unei defec iuni, adresa i-v celui mai apropiat Centru de
service.
· Verifica i s nu intre în contact cablul de alimentare cu margini ascu ite si suprafe e fierbinti.
· Nu trageti de cablul de alimentare, nu-l for i sau r suci in jurul aparatului.
· Scoate i produsele i lichidele numai dup oprirea complet a motorului.
· Nu supra alimenta i robotul de buc rie cu produse.
· Nu introduce i in robotul ingrediente fierbin i (> 70 ºC).
www.scarlett.ru
9
SC-4143
IM001
PREGATIREA PENTRU LUCRU
· Înainte de prima întrebuin are, sp la i toate p ile deta abile cu ap i detergent de vase i sterge i-le bine.Corpul
exterior pute i s -l terge i cu o cârp umed .
· Se interzice introducerea corpului în diferite lichide i sp larea lui cu ap .
· A eza i robotul de buc rie pe o suprafa neted i curat .
· Conecta i robotul de buc rie la sursa de curent electric.
· Cu ajutorul intrerup torului de viteze stabili i regimul de lucru
vitez mic sau II vitez mare. Robotul va începe
sa func ioneze continuu pân când intrerup torul va fi comutat în pozi ia «0».
· Verifica i ca montarea s fie efectuat corect si complet.
MIXERUL/ BLENDERUL
· Monta i cupa pe angrenajul blenderului i verifica i ca el s fie bine fixat.
· Pune i produsele în blender.
· A eza i recipientul gradat în orificiul de pe capac i inchide i cu el cupa. Verifica i ca toate p ole s fie bine fixate.
· Conecta i robotul la sursa de curent i cu ajutorul intrerup torului pentru viteze stabili i regimul de lucru:
· Mixerul/blenderul este destinat pentru amestecul diferitelor sucuri, cocteiuri cu ghea
i altele .
REGIM IMPULSIONAR
· Aduce i întrerup torul de viteze în pozi ia .
· Ap sa i i i men ineti ap sat butonul de regim impulsionar - robotul va func iona atâta timp cât acest buton este
ap sat.
NOT : Timpul de func ionare continu al robotului nu trebuie s dep easc 3 min., iar pauzele dintre conect ri
nu fie mai mici de 1 min. (Râ ni : 0.5 min / 3 min).
· Se interzice înlocuirea oric rui accesoriu în timpul func ion rii robotului.
ATEN IE:
· Nu porni i robotul cu mixerul gol.
· Introduce i ingredientele treptat, în cantit i nu prea mari.
· Nu înc rca i mixerul mai mult decât semnul de marcaj.
· Pentru a introduce ingrediente în mixer în timpul func ionarii, scoate i din capac p
relul/recipientul special .
· Dup încheierea lucrului, mai întâi scoate i produsele i accesoriile, deconecta i aparatul de la surs
i
tepta i ca electromotorul s se opreasc complet.
RÂ NI
· Pune i în cup produsele (nuci, boabe de cafea, biscui i, zah r, condimente etc. maxim 110 ml din volum).
· Închide i cupa cu capacul i asigura i-v c este bine fixat .
· Monta i cupa robotului de buc rie pe angrenajul cupei, astfel încât cele trei proeminen e de pe arbore/ax s intre în
cele trei orificii de pe fundul cupei.
· Este recomandat s deschide i râ ni a în regimul de impulsuri.
CUR IRE I ÎNTRE INERE
· Dup terminarea lucrului deconecta i aparatul de la sursa de curent.
· Apoi sp la i (nu înmuia i prea mult timp) toate p ile demontabile cu ap cald dup care sterge i-le cu o cârpa uscat
si curat . Nu folosi i pentru acest lucru ma in de sp lat vase.
· Corpul îl terge i cu o cârp moale i umed .
· Nu folosi i bure i duri, detergenti abrazivi i agresivi.
FUNC IA DE CUR IRE AUTOMAT
· Introduce i în cup pu in ap cald cu detergent i câteva secunde conecta i la regimul CUR IRE AUTOMAT .
· Dac este necesar repeta i opera iunea.
· SE INTERZICE INTRODUCEREA CORPULUI ROBOTULUI ÎN LICHIDE DE ORICE FEL SAU SP LAREA CU AP
SAU ÎN MASINA DE SP LAT VASE.
ATEN IE: Lamele cutitelor sunt foarte ascu ite si repreyinta un pericol. Umbla i cu ele cu foarte mare grija!
STRARE
· Inainte de depozitare verifica i ca aparatul s fie scos din priz .
· Îndeplini i toate punctele de la CUR IRE I ÎNTRE INERE.
· P stra i aparatul la loc curat i uscat.
UA
·
·
·
·
·
·
·
·
·
www.scarlett.ru
,
,
,
.
.
.
.
,
,
.
.
.
.
,
.
.
10
SC-4143
IM001
·
.
.
·
·
·
·
·
,
,
.
.
.
.
(> 70 ºC).
·
.
·
·
·
·
.
.
,
.
,
.
·
·
·
,
.
.
.
,
.
·
·
.
"" -
" " -
.
,
·
"0"
.
,
·
·
"0".
-
:
-
·
.
,
1
.(
: 0.5
./3
,
3
.
.,
.).
.
:
·
·
·
·
·
.
,
.
.
,
,
.
,
,
.
·
(
,
,
,
,
. -
110
).
·
·
·
,
.
,
.
.
·
·
.
(
.
·
·
),
.
.
,
.
·
·
·
.
.
,
.
:
.
·
·
·
!
,
.
.
.
SCG
·
,
·
·
www.scarlett.ru
,
.
.
.
.
11
SC-4143
IM001
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
,
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
(> 70 ºC).
·
,
.
·
·
·
.
.
.
.
·
.
·
·
·
.
.
.
.
·
·
.
-
II
.
«0».
·
,
·
·
.
.
.
:
1
·
.
.
: 0.5
./3
3
.).
.
.,
:
·
·
·
·
·
,
.
,
.
.
.
,
,
.
·
·
·
(
,
,
,
,
.-
110
).
.
.
·
.
·
·
.
(
)
.
·
·
,
.
.
,
.
·
.
·
·
,
.
,
.
:
·
·
·
www.scarlett.ru
.
!
.
.
.
12
SC-4143
IM001
EST KASUTUSJUHEND
OHUTUSNÕUANDED
· Enne seadme esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku
vooluvõrgu andmetele.
· Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
· Ärge kasutage seadet väljas.
· Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.
· Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ega teistesse vedelikesse.
· Ärge laske lastel seadmega mängida.
· Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
· Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
· Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
· Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
· Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
· Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse.
· Enne toiduainete ja vedelike väljavõtmist oodake, kuni mootor on lõplikult seiskunud.
· Ärge koormake köögikombaini toiduainetega üle.
· Ärge pange kuumi köögikombain (> 70 ºC) blenderi sisse.
ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS
· Enne esmakasutamist peske kõik eemaldatavad osad sooja seebiveega ning kuivatage hoolikalt. Puhastage
väliskorpus pehme niiske lapiga.
· On keelatud asetada korpust vedelikesse ja pesta vees.
· Asetage köögikombain tasasele kindlale pinnale.
· Asetage anum ajamiosale nii, et kolm võlli nukki siseneksid kolme soonde anuma põhjal.
· Veenduge, et köögikombain on pandud kokku täielikult ja õigesti.
BLENDER
· Asetage kann blenderi ajamiosa peale ja veenduge, et see on kindlalt fikseerunud.
· Pange toiduained blenderi sisse.
· Asetage mõõtenõu kaaneavasse ja sulgege kannu kaas. Veenduge, et kõik osad on kindlalt fikseerunud.
· Ühendage kögikombain vooluvõrku.
· Kiiruste ümberlülitiga valige töötlemisre iim I - madal või II
kõrge kiirus. Köögikombain hakkab katkestamata
töötama, kuni ümberlüliti keeratakse asendisse 0.
· Blender on mõeldud mitmesuguste mahlade, jääga kokteilide segamiseks.
IMPULSSRE IIM
· Keerake kiiruste ümberlüliti asendisse 0.
· Vajutage ja hoidke impulssre iimi nupp köögikombain töötab selle nupu vabastamiseni.
MÄRKUS: Köögikombaini katkestamatu kasutamise aeg ei tohi ületada 3 min., ning vaheaeg sisselülitamise
vahel vähemalt 1 min. (Veski: 0.5 min / 3 min).
· On keelatud osade mahavõtmine käivitatud köögikombaini pealt.
TÄHELEPANU:
· Ärge lülitage tühja blenderiga köögikombaini sisse.
· Lisage koostisained järk-järgult väikeste portsioonidega.
· Ärge täitke blenderi üle maksimaalse tähise.
· Koostiosade lisamiseks segamisprotsessi ajal võtke kaanest välja spetsiaalne ettesöötmispress.
· Töö lõpetamisel, enne toiduainete ja otsikute väljavõtmist, eemaldage seade vooluvõrgust ning oodake, kuni
mootor on lõplikult seiskunud.
VESKI
· Pange toiduainded (pähklid, kohvioad, suhkur, maitseained jm mahult mitte rohkem kui 110 ml ) anumasse.
· Sulgege anuma kaas ja keerake, kuni see kohale fikseerub.
· Asetage anum ajamiosale nii, et kolm võlli nukki siseneksid kolme soonde anuma põhjal.
· On soovitatav veski sisse lülitada impulssre iimis.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
· Pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
· Peske kõik eemaldatavad osad kohe sooja seebiveega (mitte leotes kauaks), mille järel kuivatage pehme kuiva
rätikuga. Ärge kasutage selleks nõudepesumasinat.
· Puhastage väliskorpus pehme niiske lapiga.
· Ärge kasutage küürimisharja, abrasiivseid puhastusvahendeid ja organilisi lahuseid.
ISEPUHASTUSFUNKTSIOON
· Valage anumasse natukene sooja seebivett ja käivitage mõneks sekundiks ISEPUHASTUSE re iim.
· Vajadusel korrake antud toimingud.
· ON KEELATUD ASETADA KÖÖGIKOMBAINI KORPUST VEDELIKESSE, SAMUTI KA PESTA VEES VÕI
NÕUDEPESUMASINAS.
TÄHLEPANU: Lõiketerad on äärmiselt teravad ja ohtlikud. Käituge nendega ettevaatlikult!
www.scarlett.ru
13
SC-4143
HOIDMINE
· Enne hoiule panekut veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud.
· Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised.
· Hoidke seadet kuivas puhtas kohas.
IM001
LV LIETO ANAS INSTRUKCIJA
DRO BAS NOR
JUMI
· Pirms pirmreiz s iesl
anas p rbaudiet, vai izstr
juma tehniskais raksturojums, kas ir nor ts uz uzl mes, atbilst
elektrot kla parametriem.
· Izmantot tikai sadz ves nol kos saska
ar o Lieto anas instrukciju. Izstr
jums nav paredz ts r pnieciskai
izmanto anai.
· Neizmantot rpus telp m.
· Vienm r atvienojiet ier ci no elektrot kla pirms t anas un ja J s to nelietojat.
· Lai izvair tos no elektrostr vas trieciena un uzliesmo anas, nem rciet ier ci den un citos idrumos.
· Ne aujiet b rniem sp ties ar ier ci.
· Neatst jiet iesl gtu ier ci bez uzraudz bas.
· Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ier ces pieg des komplekt .
· Neizmantojiet ier ci ar boj tu elektrovadu.
· Nem iniet patst gi remont t ier ci. Boj jumu gad jum griezieties Servisa centr .
· Sekojiet, lai elektrovads neskartos kl t as m mal m un karst m virsm m.
· Nevelciet, nep rgrieziet un ne uz k neuztiniet elektrovadu.
· emiet
produktus un idrumus tikai p c motora piln gas apst an s.
· Nep rslogojiet procesoru ar produktiem.
· Nelieciet procesoru karstus produktus (> 70 ºC).
SAGATAVO ANA DARBAM
· Pirms pirmreiz s lieto anas nomazg jiet visas no emam s da as ar siltu deni un mazg anas l dzekli un r gi
no
jiet. Korpusu no rpuses noslaukiet ar m kstu, samitrin tu lupati u.
· Aizliegts m rkt korpusu jebkuros idrumos un mazg t to ar deni.
· Novietojiet procesoru uz l dzenas, stabilas virsmas.
· Uzst diet procesora kausu uz kausa piedzi u t , lai tr s izci i uz v rpstas sakristu un ieietu tr s riev s kausa diben .
· P rliecinieties, ka ier ce ir piln gi un pien gi salikta.
BLENDERIS
· Uzst diet kausu uz blendera piedzi u un p rliecinieties, ka tas ir dro i piefiks ts.
· Ievietojiet produktus blender .
· Ievietojiet m
anas gl ti v ka atver un aizveriet ar to kausu. P rliecinieties, ka visas da as ir dro i piefiks tas.
· Pievienojiet procesoru elektrot klam.
· Ar truma p rsl gu uzst diet darba re mu
mazs vai II
liels trums. Procesors s ks nep rtraukti darboties,
kam r p rsl gs netiks uzst ts «0» st vokl .
· Blenderis paredz ts da du sulu, koktei u ar ledu u.c. pagatavo anai.
IMPULSU RE MS
· Pagrieziet trumu p rsl gu st vokl
.
· Piespiediet un turiet impulsu re ma pogu procesors str
s tik ilgi, kam r b s nospiesta poga.
PIEZ ME: Procesora nep rtrauktas darb bas laiks nedr kst p rsniegt 3 min., bet p rtraukums starp iesl
an m
nedr kst b t maz ks par 1 min. (Mal
lis: 0.5 min / 3 min).
· Aizliegts no emt jebk dus piederumus procesora darb bas laik .
UZMAN BU:
· Neiedarbiniet procesoru ar tuk u blenderi.
· Pievienojiet sast vda as pak peniski, neliel m dev m.
· Nepiepildiet blenderi augst k par maksim lo atz mi.
· Sast vda u iepild anai blender samais anas proces iz emiet no v ka speci lu aizb zni-gl ti.
· Beidzot darbu, pirms produktu un uzlikt u iz em anas, atvienojiet ier ci no elektrot kla un sagaidiet
elektromotora piln gu apst anos.
MAL
LIS
· berkite ind produktus (rie utai, kavos pupel s, biskvitai, cukrus, prieskoniai ir t.t. ne daugiau kaip 110 ml t rio).
· Aizsedziet kausu ar v ku un pagrieziet l dz fiks cijai.
· Uzst diet procesora kausu uz kausa piedzi u t , lai tr s izci i uz v rpstas sakristu un ieietu tr s riev s kausa diben .
· Rekomenduojame jungti mal
impulso re ime.
ANA UN KOP ANA
· P c darba pabeig anas izsl dziet ier ci un atsl dziet to no elektrot kla.
· Uzreiz (ilgi nem rc jot) nomazg jiet visas no emam s da as ar siltu ziepj deni, p c tam noslaukiet ar sausu t ru dvieli.
im m im neizmantojiet trauku mazg jamo ma nu.
· Korpusu noslaukiet ar m kstu mitru lupati u.
· Neizmantojiet cietus s us, abraz vos un agres vos t anas l dzek us.
www.scarlett.ru
14
SC-4143
IM001
PA ATT
ANAS FUNKCIJA
· Ielejiet kaus nedaudz silta dens ar mazg anas l dzekli un uz da m sekund m iesl dziet PA ATT
ANAS
re mu.
· Ja nepiecie ams, atk rtojiet o oper ciju.
· AIZLIEGTS M RKT PROCESORA KORPUSU JEBK DOS
IDRUMOS UN MAZG T TO AR DENI VAI
TRAUKU MAZG JAM MA
.
UZMAN BU: Griez jasme i ir oti asi un b stami. Esiet ar tiem sevi i piesardz gi!
GLAB ANA
· Pirms glab anas p rliecinieties, ka ier ce ir atvienota no elektrot kla.
· Izpildiet sada as T
ANA UN KOP ANA pras bas.
· Glab jiet ier ci saus un t viet .
LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA
SAUGUMO PRIEMON S
· Prie pirm naudojim patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos technin s gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo
parametrus.
· Naudoti tik buitiniais tikslais, pagal
Vartojimo Instrukcij . Prietaisas n ra skirtas pramoniniam naudojimui.
· Naudoti tik patalpose.
· Prie valydami prietais arba jo nesinaudodami visada i junkite j i elektros tinklo.
· Siekdami i vengti gaisro ar elektros traumos nenardinkite prietaiso vanden bei kitus skys ius.
· Neleiskite vaikams aisti su prietaisu.
· Nepalikite jungto prietaiso be prie ros.
· Nenaudokite ne einan
prietaiso komplekt reikmen .
· Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas buvo pa eistas.
· Nebandykite savaranki kai remontuoti prietaiso. Atsiradus gedimams kreipkit s Serviso centr .
· Pasir pinkite, kad maitinimo laidas neliest a tri kra
ir kar
pavir .
· Netraukite u maitinimo laido, nepersukin kite ir nevyniokite jo.
· Produktus ir skys ius i imkite tik varikliui pilnai sustojus.
· Neperkraukite kombaino produktais.
· Ned kite virtuv s kombain kar
ingredient (> 70 ºC).
PRIE PIRM
NAUDOJIM
· Prie pirm
naudojim i plaukite visas nuimamas detales iltu vandeniu su plovimo priemone ir kruop iai
iovinkite. Korpus nu luostykite mink tu dr gnu skudur liu.
· Draud iama nardinti korpus bet kok skyst ir plauti j vandeniu.
· Pastatykite virtuv s kombain ant lygaus ir stabilaus pavir iaus.
· Pastatykite virtuv s kombaino ind ant indo pavaros tokiu b du, kad trys veleno i ky os eit tris i dro as indo dugne.
· sitikinkite, kad virtuv s kombainas buvo surinktas taisyklingai ir iki galo.
MAI YTUVAS
· Pritvirtinkite sot prie mai ytuvo pavaros ir sitikinkite, kad jis patikimai u sifiksavo.
·
kite produktus mai ytuv .
· statykite matavimo stiklin dang io ang ir u denkite juo sot . sitikinkite, kad visos dalys patikimai u sifiksavo.
· junkite virtuv s kombain elektros tinkl .
· Grei
perjungikliu pasirinkite darbo re im "I" (ma as greitis) arba "II" (didelis greitis). Virtuv s kombainas sijungs ir
veiks tol, kol perjungiklis nebus nustatytas pad "0".
· Mai ytuvas skirtas vairioms sultims, kokteiliams su ledu ir kt. mai yti.
IMPULSO RE IMAS
· Past
kite grei
perjungikl pad ti "0".
· Paspauskite ir laikykite impulso re imo mygtuk
virtuv s kombainas veiks tol, kol is mygtukas bus paspaustas.
PASTABA: Nepertraukiamo veikimo trukm neturi vir yti 3 min., o pertrauka tarp jungim turi b ti ne ma esn
kaip 1 min. (Mal
lis: 0,5 min / 3 min).
· Draud iama nuimti bet kokius reikmenis virtuv s kombainui veikiant.
MESIO:
· Ne junkite virtuv s kombaino, jeigu mai ytuvas yra tu ias.
· Ingredientus kraukite palaipsniui, ma omis porcijomis.
· Nepripildykite mai ytuvo auk iau maksimalios ymos.
· Jeigu mai ytuvui veikiant reikia krauti j papildom ingredient , i imkite i dang io speciali stiklin -dangtel .
· Baig darb prie i imdami produktus ir antgalius i junkite prietais i elektros tinklo ir palaukite kol elektros
variklis visi kai sustos.
MAL
LIS
· kraukite ind produktus (rie utus, kavos pupeles, sausainius, cukr , prieskonius ir t.t. ne daugiau kaip 110 ml).
· U denkite ind dang iu ir pasukite kol u sifiksuos.
· Pastatykite virtuv s kombaino ind ant indo pavaros tokiu b du, kad trys veleno i ky os eit tris i dro as indo dugne.
· Rekomenduojama jungti mal
impulso re ime.
www.scarlett.ru
15
SC-4143
IM001
VALYMAS IR PRIE
RA
· Baig darb i junkite prietais ir i traukite jo ki tuk i elektros lizdo.
· Tuojau pat (neu mirkydami ilgam) i plaukite visas nuimamas dalis iltu vandeniu su plovimo priemone, o po to
nu luostykite jas sausu variu rank luos iu. Nenaudokite tam ind plovimo ma inos.
· Korpus nu luostykite mink tu dr gnu skudur liu.
· Nenaudokite iurk
kempini , veitimo milteli ir agresyvi valymo priemoni .
APSIVALYMO FUNKCIJA
· pilkite ind truput ilto vandens su plovikliu ir kelioms sekund ms junkite APSIVALYMO re im .
· Esant b tinybei pakartokite
operacij .
· DRAUD IAMA MIRKYTI VIRTUV S KOMBAINO KORPUS BET KOKIAME SKYSTYJE, PLAUTI J VANDENIU
ARBA IND PLOVIMO MA INOJE.
MESIO: Peilio a menys yra labai a tr s ir pavojingi. Tod l elkit s su jais labai atsargiai!
LAIKYMAS
· Prie pad dami prietais laikymo viet sitikinkite, kad jis yra i jungtas i elektros tinklo.
· Atlikite visus "VALYMAS IR PRIE
RA" skyriaus reikalavimus.
· Laikykite prietais sausoje varioje vietoje.
H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
· A készülék használata el tt, ellen rizze egyezik-e a m szaki jellemzésben feltüntetett elektromos feszültség a házi
elektromos hálózattal.
· Nem való ipari csak házi használatra.
· Házon kívül nem használható.
· Használaton kívül és tisztítás közben mindig függetlenítse az elektromos hálózattól.
· Áramütés elkerülése céljából ne eressze a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
· Gyerekekt l távol tartani.
· Felügyelet nélkül ne hagyja a készüléket bekapcsolva.
· Ne használjon géphez nem tartozó tartozékot.
· Ne használja a készüléket sérült csatlakozóval.
· Ne próbálja egyedül javítani a készüléket. A meghibásodás felfedezésekor forduljon szervizbe.
· Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
· Ne húzza, tekerje a vezetéket.
· Ne próbálja kiszedni a konténerb l a végterméket vagy a folyadékot addig, amíg a vjnjh m ködik, várja meg amíg a
motor teljesen leáll.
· Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerrel.
· Ne rakjon a konyhai szeletel gép forró hozzávalót (> 70 ºC).
EL KÉSZÍTÉS
· Mossa meg mosogatószeres meleg vízzel a szeletel gép azon részeit, melyek érintkezni fognak az élelmiszerrel, és
törölje szárazra ket. Törölje meg kívülr l a készülékházat puha, nedves törl kend vel.
· A készülékházat vízbe, vagy egyéb folyadékba meríteni és mosni tilos.
· Állítsa a szeletel gépet egyenes, száraz felületre.
· Helyezze a csészét a csésze meghajtóra úgy, hogy a tengely három kiálló része beilleszkedjen a csésze alján lév
vájatokba.
· Bizonyosodjon meg arról, hogy az összeszerelés teljes mértékben és megfelel en megtörtént.
BLENDER
· Helyezze a kancsót a blender meghajtójára és gy
djön meg arról, hogy az rögzítve van.
· Helyezze a blenderbe az élelmiszert.
· Helyezze a mér poharat a fedél nyílásába és zárja le a fed vel a kancsót. Gy
djön meg arról, hogy az összes elem
biztosan rögzítve van.
· Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
· A sebességváltó segítségével állítsa be a
alacsony, vagy
magas sebességet. A gép folyamatosan fog
ködni addig, amíg a kapcsoló nem lesz beállítva «0» helyzetbe.
· A blender különféle gyümölcslevek, jeges koktélek, stb. keverésére van tervezve.
IMPULZUS ÜZEMMÓD
· Állítsa a sebességváltót
helyzetbe.
· Nyomja meg és tartsa az impulzus-gombot a szeletel gép addig fog m ködni ebben az üzemmódban, amíg a gomb
le lesz nyomva.
MEGJEGYZÉS: A folytonos
ködés ne legyen több 3 percnél, legalább 1 perces szünettartással a következ
bekapcsolás el tt. (Daráló: 0.5 perc / 3 perc).
· M ködés közben cserélni a tartozékokat tilos.
FIGYELEM:
· Ne m ködtesse a gépet üres blenderrel.
· Fokozatosan, kisebb adagonként adagolja az élelmiszert.
· Ne töltse meg a blendert a maximális jelz n felül.
· Ha keverés közben kíván hozzávalót adagolni, vegye ki a fed
l a speciális pohár-zárócsavart.
www.scarlett.ru
16
SC-4143
IM001
· Miután elvégezte a munkát miel tt kivenné az élelmiszert és a tartozékot, áramtalanítsa a készüléket és várja
meg, amíg teljesen leáll a motor.
DARÁLÓ
· Öntse az élelmiszert (diót, szemes kávét, piskótát, cukrot, f szereket, stb. 110 ml-ig).
· Fedje le a csészét és fordítsa meg azt, amíg nem rögzül.
· Helyezze a csészét a csésze meghajtóra úgy, hogy a tengely három kiálló része beilleszkedjen a csésze alján lév
vájatokba.
· A darálót impulzus üzemmódban ajánlatos m ködtetni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
· Miután elvégezte a munkát, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
· Nyomban (nem áztatva) mossa meg a levehet tartozékokat meleg, szappanos vízben, és törölje meg száraz, tiszta
törl kend vel. Ne mossa a tartozékokat mosogatógépben.
· A készülékházat törölje meg puha nedves törl kend vel.
· Ne használjon súrolószert, súroló szivacsot és agresszív tisztítószert.
ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ
· Öntsön a csészébe egy kevés mosogatószeres vizet és néhány másodpercre kapcsolja be az ÖNTISZTÍTÁS
üzemmódot.
· Szükség esetén ismételje meg a m veletet.
· A KÉSZÜLÉKHÁZAT VÍZBE, VAGY ÉGYÉB FOLYADÉKBA MERÍTENI, ILLETVE VÍZZEL, VAGY
MOSOGATÓGÉPBEN MOSNI TILOS.
FIGYELEM: A pengék nagyon élesek, ezért veszélyesek. Fokozott figyelemmel kezelje ket!
TÁROLÁS
· Tárolás el tt gy
djön meg, hogy a készülék áramtalanítva van.
· Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépéseit.
· Száraz, h vös helyen tárolja.
KZ
·
.
·
.
.
·
·
·
.
,
.
.
·
·
·
·
·
.
.
.
.
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
,
.
(> 70 ºC).
,
.
.
.
,
.
,
,
.
·
.
·
·
·
·
·
·
.
.
,
.
.
,
.
.
.
II
.
www.scarlett.ru
«0»
.
,
.
17
SC-4143
IM001
·
·
.
,
.
:
1
·
.(
,
).
.
:
·
·
·
·
.
,
.
.
.
·
,
,
.
·
(
110
·
·
,
,
,
,
.
).
,
.
,
,
.
·
·
·
3
/3
: 0.5
.
,
(
.
)
,
.
·
·
.
.
,
.
·
·
·
,
.
.
,
.
:
,
.
!
·
·
·
.
.
.
CR UPUTA ZA RUKOVANJE
SIGURNOSNE MJERE
· Prije prve uporabe provjerite da li tehni ke karakteristike proizvoda, nazna ene na naljepnici, odgovaraju parametrima
elektri ne mre e.
· Upotrebljavati samo u doma instvu, u skladu s ovom Uputom za rukovanje. Ure aj nije namijenjen za profesionalnu
uporabu.
· Ne upotrebljavati vani.
· Uvijek isklju ite ure aj iz mre e napajanja prije
enja ili kad ga ne upotrebljavate.
· Kako biste izbjegli o te enje elektri nom strujom i zapaljenje, ne stavljajte ure aj u vodu ili druge teku ine.
· Ne dozvoljavajte deci igru s ure ajem.
· Ne ostavljajte uklju en ure aj bez kontrole.
· Ne upotrebljavajte pribore koji nisu u kompletu ure aja.
· Ne koristite ure aj s o te enim kablom.
· Ne popravljajte ure aj samostalno. U slu aju problema obratite se u servisni centar.
· Pazite da kabel ne dodiruje o tre ivice ili vru e.
· Ne vucite kabel, ne presavijajte i nigdje ne namotavajte.
· Vadite namirnice i teku ine samo nakon potpunog zaustavljanja motora.
· Ne stavljajte u procesor preveliku koli inu proizvoda.
· Ne stavljajte u procesor vru e sastojke (> 70 ºC).
PRIPREME ZA RAD
· Prije prve uporabe isperite sve dijelove koji se skidaju toplom vodom s deterd entom i dobro osu ite. Vanjsku povr inu
tijela obri ite mekanom malo vla nom tkaninom.
· Zabranjuje se stavljati tijelo u bilo koje teku ine i prati ga vodom.
· Namjestite procesor na ravnu stabilnu povr inu.
· Namjestite posudu procesora na pogon posude, kako bi tri isturena dijela na vratilu u la u tri udubljenja na dnu posude.
· Uvjerite se da je monta a dovr ena i pravilna.
www.scarlett.ru
18
SC-4143
IM001
MIJE ALICA
· Namjestite bokal na pogon mije alice i uvjerite se da je sigurno fiksiran.
· Stavite namirnice u mije alicu.
· Stavite
u za mjerenje u otvor poklopca i zatvorite bokal poklopcem. Provjerite, jesu li svi dijelovi sigurno fiksirani.
· Uklju ite procesor u elektri nu mre u.
· Pomo u mjenja a brzina izaberite radni re im
mala ili II
velika brzina. Procesor e neprekidno raditi do tog
trenutka, kad e mjenja biti okrenut u polo aj «0».
· Mije alica je namijenjena za mije anje raznovrsnih sokova, koktela s ledom itd.
IMPULSNI RE IM
· Okrenite mjenja brzina u polo aj .
· Pritisnite i dr ite tipku impulsnog re ima procesor e raditi dok je tipka pritisnuta.
NAPOMENA: Vrijeme neprekidnog rada procesora ne smije biti ve e od 3 min., dok je minimalna pauza izme u
dva uklju enja 1 min. (Mlin: 0.5 min. / 3 min.).
· Zabranjuje se skidati bilo koje pribore u vrijeme rada procesora.
PAZITE:
· Ne uklju ujte procesor kad je mije alica prazna.
· Dodavajte sastojke postepeno, malim porcijama.
· Ne punite mije alicu vi e od maksimalne oznake.
· Radi dodavanja sastojaka u mije alicu u vrijeme mije anja izvadite iz poklopca specijalnu brtvuicu.
· Nakon zavr etka rada prije nego to izvla iti proizvode i pribore isklju ite ure aj iz mre e napajanja i sa ekajte
dok se elektromotor potpuno zaustavi.
MLIN
· Stavite u posudu namirnice (orahe, kavu u zrnima, biskvite,
er, za ine i sl. najve i obim 110 ml).
· Zatvorite posudu poklopcem i okrenite kako bi se fiksirala.
· Namjestite posudu procesora na pogon posude, kako bi tri isturena dijela na vratilu u la u tri udubljenja na dnu posude.
· Preporu ujemo uklju ivati mlin u impulsnom re imu.
ENJE I ODR AVANJE
· Nakon zavr etka rada isklju ite ure aj iz elektri ne mre e.
· Odmah (bez dugog kva enja) isperite sve dijelove, koji se skidaju, toplom vodom s deterd entom, posle ega obri ite
suhom istom tkaninom. Ne mogu prati u perilici sudova.
· Tijelo obri ite mekanom vla nom tkaninom.
· Ne upotrebljavajte vrste spu ve, abrazivna i agresivna sredstva za
enje.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG PRE
AVANJA
· Nalijte u posudu malo tople vodom s deterd entom i na nekoliko sekundi uklju ite re im AUTOMATSKOG
PRE
AVANJA.
· Ako je neophodno, ponovite ovaj postupak.
· ZABRANJUJE SE STAVLJATI TIJELO PROCESORA U BILO KOJE TEKU INE, A TAKO ER PRATI VODOM ILI
U MA INI ZA PRANJE SUDOVA.
PAZITE:
trice su vrlo o tre i predstavljaju opasnost. Budite s njima vrlo oprezni!
UVANJE
· Prije uvanja uvjerite se da je ure aj isklju en iz elektri ne mre e.
· Ispunite zahtjeve odjeljka
ENJE I ODR AVANJE.
· uvajte ure aj na prohladnom i suhom mjestu.
D BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE
· Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber
angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
· Das Gerät ist nur für Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
· Das Gerät eignet sich nicht für Außenbetrieb.
· Ziehen Sie den Stecker jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird.
· Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen und Brandgefahr auszuschließen, tauchen Sie das Gerät niemals
ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten.
· Halten Sie die Kinder davon ab, mit dem Gerät zu spielen.
· Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.
· Benutzen Sie keine Teile, die im Zubehörsatz nicht enthalten sind.
· Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
· Versuchen Sie niemals, das Gerät selbständig zu reparieren. Bei Beschädigungen wenden Sie sich an den
Kundendienst.
· Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung kommt.
· Das Netzkabel darf nicht angespannt, verdreht oder um etwas gewickelt werden.
· Nehmen Sie die Lebensmittel und Flüssigkeiten erst dann heraus, wenn das Triebwerk endgültig zum Stillstand
gekommen ist.
· Überladen Sie die Küchenmaschine nicht mit Produkten.
· Geben Sie nicht in die Küchenmaschine heiße Zutaten (> 70 ºC).
www.scarlett.ru
19
SC-4143
IM001
VORBEREITUNG
· Vor dem ersten Gebrauch waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit warmem Wasser und einem Reinigungsmittel,
wischen Sie anschließend das Gerät trocken. Das Gehäuse wischen Sie von außen mit einem weichen leicht
angefeuchten Tuch ab.
· Es ist verboten, das Gehäuse in Flüssigkeiten zu tauchen bzw. es mit Wasser zu spülen.
· Stellen Sie die Küchenmaschine auf eine ebene und rutschfeste Oberfläche auf.
· Stellen Sie die Schale der Küchenmaschine so auf den Schalenantrieb, dass drei Vorsprünge auf der Welle mit drei
Nuten auf dem Schalenboden zusammenfallen.
· Vergewissern Sie sich, dass der Zusammenbau komplett und auf eine gehörige Weise durchgeführt worden ist.
BLENDER
· Stellen Sie den Krug auf den Blenderantrieb und vergewissern Sie sich, dass er sicher befestigt ist.
· Den Mischer in Lebensmittel legen.
· Fügen Sie den Meßbecher in die Öffnung im Deckel und decken Sie damit den Krug zu. Vergewissern Sie sich, dass
alle Teile sicher befestigt sind.
· Schließen Sie die Küchenmaschine an das Stromnetz.
· Mit dem Geschwindigkeitsschalter schalten Sie auf den Arbeitsbetrieb
- niedrige Geschwindigkeit bzw. II
hohe
Geschwindigkeit. Die Küchenmaschine wird ununterbrochen arbeiten, bis der Schalter in die Position
gebracht wird.
· Blender ist für Mixen von verschiedenen Säften, Cocktails mit Eis u. a. bestimmt.
IMPULSBETRIEB
· Bringen Sie den Geschwindigkeitsschalter in die Position .
· Drücken Sie auf den Impulsbetriebknopf und halten ihn fest - die Küchenmaschine wird arbeiten, solange dieser Knopf
betätigt wird.
BEMERKUNG: Die Dauer des ununterbrochen n Betriebs der Küchenmaschine soll 3 Minuten nicht
überschreiten, mit obligatorischen Zwischenpausen von mind. 1 Minuten. (Mühle: 0.5 Min. / 3 Min.).
· Es ist verboten, Zubehör während des Betriebs der Küchenmaschine abzunehmen.
ACHTUNG:
· Schalten Sie die Küchenmaschine nicht beim leeren Blender ein.
· Geben Sie die Zutaten allmählich, in kleineren Portionen.
· Beim Einfüllen darf der maximal zulässige Stand nicht überschritten werden.
· Um Zutaten während des Mixens in den Blender nachzugeben, ziehen Sie aus dem Deckel den speziellen Stopfen
heraus.
· Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten, bis der
Elektromotor endgültig zum Stillstand gekommen ist, bevor Produkte und Aufsätze herausgenommen werden
dürfen.
MÜHLE
· In den Becher Produkte legen (Nüsse, Bohnenkaffee, Biskuits, Zucker, Gewürze usw. nicht mehr als 110 ml).
· Schließen Sie die Schale mit dem Deckel zu und drehen Sie ihn, bis er fixiert ist.
· Stellen Sie die Schale der Küchenmaschine so auf den Schalenantrieb, dass drei Vorsprünge auf der Welle mit drei
Nuten auf dem Schalenboden zusammenfallen.
· Es empfiehlt sich der Impulsbetrieb der Mühle.
REINIGUNG UND PFLEGE
· Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
· Gleich danach spülen Sie alle abnehmbaren Teile (ohne Sie für längere Zeit im Wasser zu lassen) mit warmem
Seifenwasser und wischen sie anschließend mit einem trockenen und sauberen Tuch. Benutzen Sie zu diesem Zweck
keine Geschirrspülmaschine.
· Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen feuchten Tuch.
· Verzichten Sie auf harte Schwämme, scheuernde und aggressive Reinigungsmittel.
SELBSTREINIGUNGSFUNKTION
· Gießen Sie in die Schale etwas warmes Wasser mit einem Reinigungsmittel ein und betätigen Sie die
SELBSTREINIGUNGSFUNKTION.
· Bei Bedarf wiederholen Sie diese Operation.
· DAS GEHÄUSE DER KÜCHENMASCHINE DARF KEINESFALLS IN EINE FLÜSSIGKEIT GETAUCHT WERDEN
SOWIE MIT WASSER GEWASCHEN ODER IN EINER SPÜLMASCHINE GESPÜLT WERDEN.
ACHTUNG: Schneideklingen sind extrem scharf und können gefährlich sein. Setzen Sie sie äußerst vorsichtig ein!
AUFBEWAHRUNG
· Vor der Aufbewahrung vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
· Befolgen Sie die Vorschriften aus dem Teil REINIGUNG UND PFLEGE.
· Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort auf.
www.scarlett.ru
20
SC-4143
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement