DIESEL - Zegarki cyfrowe

DIESEL - Zegarki cyfrowe
DIGITAL
GUIDE
ZEGARKI CYFROWE
Module
F0-002
Moduł F0-002
DZ7076
WYŚWIETLANIE CZASU
NORMAL
TIME DISPLAY
1.
Nacisnąć przycisk
B, aby włączyć podświetlenie.
1.Press
B for
EL. C, aby wyświetlić datę.
2.
Nacisnąć
przycisk
2.Press
C
to
display D,
date.
3. Nacisnąć przycisk
aby wyświetlić alarm.
3.Press D to display alarm.
4. Nacisnąć przycisk C i D, aby włączyć/wyłączyć alarm. Po włączeniu
4.Press C and D to toggle alarm on/off. Symbol will be displayed for
alarmu wyświetli się symbol włączonego alarmu.
alarm on.
5. Nacisnąć przycisk A i D, aby włączyć/wyłączyć sygnał godzinowy. Po
5.Press A and D to toggle chime on/off. All weekdays will be displayed
włączeniu
sygnału
for chime
on. godzinowego wyświetlą się wszystkie dni tygodnia.
DZ7077
DZ7078
5. Nacisnąć
aby przejść
4.Press
C toprzycisk
advanceD,setting
value.do następnej wartości.
6. Kolejność
sekundy,
godzina, data, miesiąc i dzień
5.Press
D toustawień:
set and advance
tominuty,
next setting.
tygodnia.
6.Setting sequence is: seconds, minutes, hour, day, month, and weekday.
ustawiania
godziny,
„H”
dla 24UWAGA:
NOTE: Podczas
When setting
the hour,
“H” is symbol
displayed
forwyświetli
24 hour się
format;
B or
godzinnego
symbol „B” lub „P” wyświetli się dla 12-godzinnego
“P” for 12formatu,
hour format.
formatu.
ALARM SETTING
USTAWIANIE
TIME/DATE CZASU/DATY
SETTING
1.
Nacisnąć
przycisk
3 razypress
w trybie
czasu,
abymode;
przejść do
1.From
normal
time A
display,
A 3wyświetlania
times to enter
setting
trybu
ustawień.
zaczną migać.
seconds
will Sekundy
begin flashing.
2.
Nacisnąć
C, aby wyzerować
sekundy.
2.Press
C toprzycisk
reset seconds
to zero.
3.
Nacisnąć
D,toaby
przejść do minut.
3.Press
D toprzycisk
advance
minutes.
4. Nacisnąć przycisk C, aby ustawić minuty.
1.From
normalALARMU
time display, press A 2 times to enter setting mode; hour
USTAWIANIE
will begin przycisk
flashing. A 3 razy w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do
1. Nacisnąć
2.Press
C to adjust
setting
value.migać.
trybu ustawień.
Godzina
zacznie
3.Press
D toprzycisk
set andC,
advance
to minutes.
2. Nacisnąć
aby ustawić
godzinę.
4.Press
C toprzycisk
adjust setting
3. Nacisnąć
D, aby value.
przejść do minut.
5.Press
A toprzycisk
exit setting
mode
and return
to Normal Time Display.
4. Nacisnąć
C, aby
ustawić
minuty.
5. Nacisnąć
NOTE: Alarm
will sound
one minute.
Press
D to stopczasu.
alarm sound;
przycisk
A, abyfor
przejść
do trybu
wyświetlania
press CAlarm
for 5 minute
UWAGA:
dzwoni snooze.
1 minutę. Nacisnąć przycisk D, aby wyłączyć alarm.
DZ7093
DZ7094
Nacisnąć przycisk C, aby włączyć 5-minutową drzemkę.
CHRONOGRAPH
1.From normal time display, press A 1 time to enter chronograph mode.
STOPER
2.Press
C to
start/stop
1.
Nacisnąć
przycisk
A 1the
razchronograph.
w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do
3.Press
D to reset to zero.
trybu
stopera.
2. Nacisnąć
NOTE: While
the
chronograph
is running, press
B to return to Normal
przycisk C, aby włączyć/wyłączyć
stoper.
Time Display.
Chronograph
will continue running in the background.
3. Nacisnąć
przycisk
D, aby wyzerować.
UWAGA: Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.
SPLIT TIME MEASUREMENT
Stoper kontynuuje mierzenie czasu.
1.Press D while the chronograph is running.
2.Press C to finalize timing and exit split count.
POMIAR CZASÓW POŚREDNICH
3.Press D to display all counts.
1.
Nacisnąć
przycisk
4.Press
D to
reset. D w trybie stopera, aby rozpocząć pomiar.
2. Nacisnąć przycisk C, aby zakończyć pomiar.
3. Nacisnąć przycisk D, aby wyświetlić wszystkie pomiary .
4. Nacisnąć przycisk D, aby wyzerować.
Module
FDT003
Moduł FDT003
B
D
C
A
DZ7006
PODŚWIETLENIE
LIGHT-UP EL
Nacisnąć przycisk C, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
The EL (light-up) button is C. Pressing it once will activate the lightNacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 sekundy, aby włączyć
up function of the display making the display face visible in low-light
automatyczne podświetlenie (włączenie podświetlenia po naciśnięciu
situations for 3 seconds. Press and hold the EL button for 2 seconds
dowolnego przycisku).
and the AUTO EL function is turned on, marked by the Auto EL icon.
Po włączeniu automatycznego podświetlenia wyświetli się symbol Auto EL.
This function enables the EL to be activated with the pressing of
Nacinać i przytrzymać przycisk C ponownie przez 2 sekundy, aby wyłączyć
any function buttons. To turn this function off, press and hold the EL
automatyczne podświetlenie.
button again for 2 seconds.
DRUGA STREFA CZASOWA
DUAL TIME
Nacisnąć
przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do drugiej
Setczasowej.
two different time zones and move easily between the two by
strefy
pressing
buttonAAponownie,
while in Time
mode, alarms
switch
over accordingly.
Nacisnąć
przycisk
aby przejść
do trybu
wyświetlania
czasu.
Under należy
T2 setting,
no 12/24
hour mode adjustment.
Podobnie
przełączać
alarmy.
W drugiej strefie czasowej nie można zmienić 12/24-godzinnego formatu.
DZ7043
DZ7046
DZ7142
USTAWIANIE CZASU/DATY (ustawić w kolejności)
SETTING TIME/DATE (Must set in order)
1. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić symbol Opcje. Nacisnąć przycisk D
1.Press B till Options icon is activated. Press either D or E till “Tm/Dt” is
lub E, aby wyświetlić „Tm/Dt". Nacisnąć przycisk A, aby dokonać wyboru.
highlighted, press A to select. The Time 1, 2 icons will begin to flash.
Symbole „Tm1” (Czasu 1) oraz „Tm2” (Czasu 2) zaczną migać.
2.Press D or E to highlight either Time 1 or 2, “Tm1 or Tm2” and press A
2. Nacisnąć przycisk D lub E, aby wyświetlić Czas 1 lub Czas 2. Nacisnąć
to select. Either the Time 1, 2 icon will begin to flash depending on your
przycisk A, aby dokonać wyboru. Zacznie migać symbol „Tm1” lub „Tm2” w
selection.
zależności od dokonanego wyboru.
3.The Time default view will display with the SECONDS flashing while
3. Podczas ustawiania Czasu 1 wyświetli się domyślny czas z migającymi
setting “T1” and begin with minutes flashing while setting “T2”. To reset
sekundami, podczas ustawiania Czasu 2 wyświetli się domyślny czas z
the seconds to “00” press D. Press A to select and advance to the
migającymi minutami. Nacisnąć przycisk D, aby wyzerować sekundy.
MINUTE setting.
Nacisnąć przycisk A, aby przejść do minut.
4.Pressing D will “+” the minute while pressing E will “–” the minute. Press
4. Nacisnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk E,
A to select and advance to the HOUR setting.
aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do godziny.
5.Pressing D will “+” the hour while pressing E will “–” the hour. Press A to
5. Nacisnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk E,
select and advance to the MONTH setting.
aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do miesiąca.
6.Pressing D will “+” the month while pressing E will “–” the month. Press
DZ7143
E
DZ7144
6. Nacisnąć przycisk D, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk E,
to select and
advance to
the DATE
setting.A, aby przejść do daty.
abyAzmniejszyć
o jednostkę.
Nacisnąć
przycisk
7.Pressing
will “+”D,the
date
while pressing
E will nacisnąć
“–” the date.
PressE,A
7.
Nacisnąć D
przycisk
aby
zwiększyć
o jednostkę,
przycisk
to
select
and
advance
to
the
YEAR
setting.
aby zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do roku.
8.Pressing
will “+”D,the
year
while pressing
E will nacisnąć
“–” the year.
PressE,
A to
8.
Nacisnąć D
przycisk
aby
zwiększyć
o jednostkę,
przycisk
and advance
to theNacisnąć
12/24 HOUR
setting.
abyselect
zmniejszyć
o jednostkę.
przycisk
A, aby przejść do 12/249.Press D or
E to highlight either 12 or 24 hour mode, “12H or 24H” and
godzinnego
formatu.
press A toprzycisk
select. At
thisE,point
seconds
will appear
on lub
9. Nacisnąć
D lub
aby blinking
wyświetlić
12-godzinny
formatagain
(„12H”)
the displayformat
and you
may go
throughprzycisk
and change
any
of the settings
24-godzinny
(„ 24H").
Nacisnąć
A, aby
dokonać
wyboru.
again
or
press
B
to
EXIT
and
return
to
the
“Tm1,
Tm2”
menu.
Pressing
W tym momencie wyświetlą się migające sekundy, można ponownie
B again
will take lub
younacisnąć
back to the
Options
menu.
zmienić
ustawienia
przycisk
B, aby
przejść do wyświetlenia
REMEMBER
you press
and hold Baby
at anytime
during
the Opcje.
above
czasu.
Nacisnąćifprzycisk
B ponownie,
wyświetlić
symbol
operation,
any settings
you have
made will
saved and
you will go
UWAGA:
Nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
B wbe
dowolnym
momencie
back
to
TIME
mode.
podczas ustawiania czasu /daty, aby zapisać dokonane ustawienia i przejść
do wyświetlania czasu.
Module
BJ3101
Moduł BJ3101
(for digital movement only)
A
DZ7177
WYŚWIETLANIE CZASU
NORMAL
TIME DISPLAY
1.
Nacisnąć przycisk
A, aby włączyć podświetlenie.
1.Press
A for
EL. A, aby wyświetlić datę.
2.
Nacisnąć
przycisk
2.Press A to display date.
DZ7178
USTAWIANIE CZASU/DATY
AND
DATEB,SETTING
1.TIME
Nacisnąć
przycisk
aby przejść do trybu ustawień. Sekundy zaczną
1.Press B to enter setting mode; seconds will begin flashing.
migać.
2.Press
A
to
set
seconds
zero and return
to normal time display.
2. Nacisnąć przycisk
A, abyto
wyzerować
sekundy.
3.Press
B
twice
to
set
hour.
3. Nacisnąć przycisk B dwa
razy, aby ustawić godzinę.
DZ7179
4. Nacisnąć przycisk A, aby zwiększyć o jednostkę.
4.Press A to increase digit; press and hold A for fast advance.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk A, aby szybciej zwiększyć.
5.Setting sequence is hour, minutes, month and date.
5. Kolejność ustawień: godzina, minuty, miesiąc i data.
6.Press B to exit setting mode.
6. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.
ModuleFL137AX
FL137AX
Moduł
(for digital movement only)
DZ7101
DZ7102
DZ7103
WYŚWIETLANIE CZASU
NORMAL TIME DISPLAY
1. Nacisnąć przycisk A, aby zmienić wyświetlanie w kolejności: czas, kalendarz, sekundy.
1.Press A to change display. Display sequence is time, calendar, seconds.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić 12/24-godzinny format.
2.Press B to toggle 12/24-hour format.
USTAWIANIE CZASU/DATY
TIME
ANDi przytrzymać
DATE SETTING
1.
Nacisnąć
przycisk B przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Rok zacznie migać.
1.Press
andprzycisk
hold B for
2 seconds
to enter
setting mode; year will begin flashing.
2.
Nacisnąć
A, aby
zwiększyć
o jednostkę.
2.Press A to advance digit; press and hold A for fast advance.
DZ7125
DZ7126
DZ7127
3.
Nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
A, aby
szybciej
zwiększyć.
3.Press
B to
set and advance
to next
setting
value.
4.
Nacisnąćsequence
przycisk B,
aby ustawić
przejść
do minute.
następnej wartości.
4.Setting
is year,
month, idate,
hour,
5.
Kolejność
ustawień:
rok,
miesiąc,
data,
godzina,
minuta.
5.Press B to exit setting mode.
6.
przycisk
B,displayed
aby wyjśćinz 24-hour
trybu ustawień.
Nacisnąć
Note: Hour
will be
format in time setting mode.
UWAGA:
Godzina
wyświetli
się
w
24-godzinnym
formacie
w trybie
ustawiania
czasu.
Note: If no pusher/button is operated for 30 seconds, all
changes
will be saved
and the setting will
UWAGA:
Jeśli żaden
przycisk
nie mode.
zostanie naciśnięty przez 30 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i
automatically
return
to display
automatycznie wróci wyświetlanie czasu.
-1-
B
DIGITAL
GUIDE
ZEGARKI CYFROWE
AM
AM
ModuleFL075AB
FLO75AB
Moduł
SECOND
SEKUNDY
DZIEŃ TYGODNIA
DAY
MONTH
DZ7033
DZ7034
DZ7066
DZ7068
WYŚWIETLANIE CZASU/DATY
DISPLAY
MODES
1. Nacisnąć przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby wyświetlić datę.
The digital portion of the module has (3) three display views which are selected by pressing A.
2. Nacisnąć przycisk A po raz drugi, aby wyświetlać czas i datę przez 1 sekundę po kolei.
1.While in TIME view, whether in 12 or 24 hour display is irrelevant, press A once and the DATE view will appear.
3. Nacisnąć przycisk A po raz trzeci, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.
2. To have alternating views between TIME and DATE press A a second time and each view will display for 1 second.
3.To return to TIME only view press A for a third time.
USTAWIANIE CZASU/DATY
1. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do trybu ustawień. Rok zacznie migać. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić rok.
SETTING
TIME/DATE
Moduł jest wyposażony
w automatyczny kalendarz od 2000 do 2050 roku.
1.Press
C toprzycisk
enter SET
The YEAR
will beginmiesiąca.
flashing, Miesiąc
press A zacznie
to change
the year.
This module
2. Nacisnąć
C, mode.
aby przejść
do ustawiania
migać.
Nacisnąć
przyciskfeatures
A, aby an
auto
calendar
ustawić miesiąc. from 2000 to 2050.
DZ7137
DZ7138
DZ7148
HOUR
MINUTE
GODZINY
MINUTY
TIME DISPLAY MODE
WYŚWIETLANIE
CZASU
DATE
DATA
MIESIĄC
SHOWING DATEDATY
WYŚWIETLANIE
3.2.Press
Nacisnąć
przycisk
C, aby
przejść
do ustawiania
Data
migać. Nacisnąć
przycisk
aby
ustawić datę.
C to
advance
to the
MONTH
setting. Thedaty.
month
willzacznie
begin flashing,
press A to
changeA,the
month.
4.3.Press
Nacisnąć
przycisk
C, aby
przejść
ustawiania
12 will
lub begin
24-godzinnego
formatu.
C to
advance
to the
DATEdo
setting.
The day
flashing, press
A to12-godzinny
change theformat
date. zacznie
migać.
Nacisnąć
przycisk
A,
aby
ustawić
24-godzinny
format.
4. Press C to advance to the 12hr/24hr setting. The 12h characters will begin flashing, press A to change to 24h.
5.5.Press
Nacisnąć
przycisk
C, aby
przejść
ustawiania
godziny.
Godzina
zacznie
migać.
przycisk
C to
advance
to the
HOURdosetting.
The hour
will begin
flashing,
press
A toNacisnąć
change the
hour. A, aby
ustawić
godzinę.
6.Press
C to advance to the MINUTE setting. The minute will begin flashing, press A to change the minute.
6.7.Press
Nacisnąć
przycisk
C, aby
przejść
do ustawiania
minuty.
Minuta
zacznie
migać. press
Nacisnąć
C to
advance
to the
SECONDS
reset. The
seconds
will begin
flashing,
A toprzycisk
reset to A,
00.aby ustawić
minutę.
8.Press C to exit SET mode.
7. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do zerowania sekund. Sekundy zaczną migać. Nacisnąć przycisk A, aby
wyzerować sekundy.
8. Nacisnąć przycisk C, aby wyjść z trybu ustawień.
Module
QAA-006 /
Moduł QAA-006/
QAA-033
QAA-033
A
B
DZ7095
DZ7096
DZ7105
WYŚWIETLANIE CZASU
NORMAL
TIME DISPLAY
1. Nacisnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie.
1.Press A for EL.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić w kolejności: czas, drugą strefę czasową,
2. Press B to change mode. Mode sequence is time, time zone 2, alarm, timer.
alarm, timer.
Note: In any setting mode, if no pusher is operated for 10 seconds, all changes
UWAGA:
Jeśli żaden
nie automatically
zostanie naciśnięty
przez
10 mode.
sekund,
will be saved
and theprzycisk
setting will
return to
display
wszystkie zmiany zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlanie czasu.
USTAWIANIE
CZASU/DATY
TIME
AND DATE
SETTING
1. Nacisnąć
przytrzymać
przycisk to
A enter
przez setting
3 sekundy,
aby12/24-hour
przejść doformat
trybu
1.Press
andi hold
A for 3 seconds
mode;
ustawień.
12/24-godzinny
format zacznie migać.
will begin
flashing.
2. Nacisnąć
aby zmienić
12/24-godzinny format.
2.Press
B toprzycisk
change B,
12/24-hour
format.
3. Nacisnąć
aby przejść
do sekund.
3.Press
A toprzycisk
set and A,
advance
to seconds.
4. Nacisnąć
B, aby wyzerować
sekundy.
4.Press
B toprzycisk
reset seconds
to zero.
5. Nacisnąć
aby przejść
do godzin.
5.Press
A toprzycisk
set and A,
advance
to hour.
6. Nacisnąć
aby zwiększyć
jednostkę.
Nacisnąć
i przytrzymać
6.Press
B toprzycisk
increaseB,digits;
press andohold
B for fast
advance.
7.Press
setszybciej
and advance
to next setting value.
przycisk A
B,to
aby
zwiększyć.
8.Setting
sequence
seconds,
hour, minutes, year,
7. Nacisnąć
przycisk is
A,12/24-hour
aby przejśćformat,
do następnej
wartości.
date.
8. month,
Kolejność
ustawień: 12/24-godzinny format, sekundy, godzina, minuty, rok,
9.Press
to exit setting mode.
miesiąc iAdata.
9. Note:
Weekday
will
update
upon exiting setting mode.
Nacisnąć
przycisk
A,automatically
aby wyjść z trybu
ustawień.
DZ7106
DZ7113
DZ7116
DZ7189
DZ7190
2. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i
4.Press B to
increase
press and
hold B for fast advance.
przytrzymać
przycisk
B, digit;
aby szybciej
zwiększyć.
A to
exit setting
mode.
3.5.Press
Nacisnąć
przycisk
A, aby
przejść do minut.
UWAGA: Dzień tygodnia jest automatycznie aktualizowany.
TIME ZONE
DRUGA
STREFA2 CZASOWA
B to
change
time
zone do
2. drugiej strefy czasowej.
1.1.Press
Nacisnąć
przycisk
B,toaby
przejść
and
hold A for 3przycisk
secondsAtoprzez
enter3setting
mode;
willdo
begin
2.2.Press
Nacisnąć
i przytrzymać
sekundy,
aby hour
przejść
trybu
flashing.
ustawień. Godzina zacznie migać.
B to
increase
digit;zwiększyć
press andohold
B for fast
advance.
3.3.Press
Nacisnąć
przycisk
B, aby
jednostkę.
Nacisnąć
i przytrzymać
4.PressB,Aaby
to set
and advance
to minutes.
przycisk
szybciej
zwiększyć.
5.Press B to increase digit; press and hold B for fast advance.
4. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do minut.
6.Press A to exit setting mode.
5. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać
przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
ALARM MODE
6.1.Press
Nacisnąć
przycisk
A,toaby
wyjść
z trybu ustawień.
B to
change
alarm
mode.
ALARM
2.Press and hold B for 3 seconds to toggle alarm/chime on/off.
1.3.Alarm
Nacisnąć
przycisk
B, aby
przejść doPress
alarmu.
will
sound for
10 seconds.
any pusher to silence alarm.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy, aby włączyć/
wyłączyć
ALARMalarm/sygnał
SETTINGdźwiękowy.
3.1.In
Sygnał
alarmu
trwa
10 sekund.
dowolnytoprzycisk,
aby wyłączyć.
alarm
mode,
press
and holdNacisnąć
A for 3 seconds
enter setting
mode;
USTAWIANIE
ALARMU
hour will begin
flashing.
1.2.Press
Nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
przez
3B
sekundy
trybie alarmu, aby
B to
increase digit;
pressAand
hold
for fastwadvance.
ustawić
alarm.
Godzina
zacznieto
migać.
3.Press
A to set
and advance
minute.
4. Nacisnąć przycisk B, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i
COUNTDOWN TIMER
przytrzymać przycisk B, aby szybciej zwiększyć.
1.Press B to change to timer mode.
5. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.
2.Press A to start/stop the timer.
ODLICZANIE WSTECZNE
3.When timer reaches zero, alarm will sound for 15 seconds.
1.4.Press
Nacisnąć
przycisk
przejść
do timera.
any
pusherB,
to aby
silence
alarm.
2. Nacisnąć przycisk A, aby włączyć/wyłączyć timer.
3.TIMER
Sygnał alarmu
trwa
10
sekund,
gdy
timer osiąga zero.
SETTING
4.1.Press
Nacisnąć
dowolny
aby wyłączyć
alarm. mode; hour will
and
hold A przycisk,
for 3 seconds
to enter setting
USTAWIANIE
TIMERA
begin flashing.
1.2.Press
Nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
przez
sekundy,
ustawić
B to
increase digit;
press Aand
hold3 B
for fast aby
advance.
timer.
Godzina
zacznie
migać. to next setting value.
3.Press
A to set
and advance
2.4.Setting
Nacisnąćsequence
przycisk B,
o jednostkę. Nacisnąć i
is aby
hour,zwiększyć
minute, second.
przytrzymać
przycisk
B, aby
szybciej zwiększyć.
5.Press A to
exit setting
mode.
3. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do następnej wartości.
4. Kolejność ustawień: godzina, minuta, sekunda.
5. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.
Module
MLL-045
Moduł MLL-045
DZ7091
WYŚWIETLANIE CZASU
NORMAL
TIME DISPLAY
1. Czas jest automatycznie wyświetlany przez 2 sekundy o każdej godzinie.
1.At each hour, time will automatically display for 2 seconds.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić czas i animację.
2.Press B for time display and animation.
3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do wyświetlania czasu/daty.
3.Press B again to toggle time/date mode.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy podczas wyświetlania czasu/daty, aby ustawić wyświetlacz
4.When time or date is displayed, press and hold B for 3 seconds to toggle horizontal/vertical display.
w poziomie/pionie.
TIME
AND DATE
SETTING
USTAWIANIE
CZASU/DATY
1.From
timei display,
pressprzycisk
and holdA A;
12/24
hour format
will begin
flashing.czasu. 12 lub 24-godzinny format
1. Nacisnąć
przytrzymać
przez
3 sekundy
w trybie
wyświetlania
2.Press
B to select 12/24 hour format.
zacznie migać.
3.Press
A
to
set
and
advance
to
hour.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
4.Press
B toprzycisk
advanceA,digit.
3. Nacisnąć
aby ustawić i przejść do godziny.
5.Press
A toprzycisk
set and B,
advance
to next
4. Nacisnąć
aby przejść
dosetting
minut. value.
DZ7092
DZ7109
DZ7110
5. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
6.Setting sequence is: 12/24 hour format, hour, minutes, date, month.
6. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, godzina, minuty, data, miesiąc.
7.Press A to save and exit setting mode.
7. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z ustawień.
NOTE: In 12 hour format, a small dot will be shown in the upper left hand corner of the display to indicate p.m. time.
UWAGA: W 12-godzinnym formacie, kropka pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza, aby wskazać czas P.M.
NOTE: If no pusher is operated for 7 seconds, settings will be saved and the display will return to normal time display.
UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 7 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane i
automatycznie wróci wyświetlanie czasu.
PERSONAL MESSAGE SETTING
1.Press
B toWIADOMOŚCI
display time, press B again to display date, press and hold A; first letter of message will begin
NAPISANIE
1. flashing.
Nacisnąć przycisk B, aby wyświetlić czas. Nacisnąć przycisk B ponownie, aby wyświetlić datę. Nacisnąć i
2.Press
B toprzycisk
select character.
przytrzymać
A, pierwsza litera wiadomości zacznie migać.
3.Press
A toprzycisk
set and B,
advance
to theliterę.
next character.
2. Nacisnąć
aby wybrać
4.Repeat
steps
until A,
desired
message
is complete.
Please litery.
note there
are only ten
spaces available.
3. Nacisnąć
przycisk
aby ustawić
i przejść
do następnej
Kontynuować
do napisania
wiadomości.
Maksymalna ilość znaków jest 10.
Module
ZD0603B01
Moduł ZD0603B01
DZ5173
DZ5174
WYŚWIETLANIE CZASU
NORMAL
TIME
DISPLAYw trybie wyświetlania czasu,.
1. Wyświetlacz
jest wyłączony
1.
In normal przycisk
time display,
display
is off. w kolejności: animację czasu, czas przez 1 sekundę, animację daty,
2. Nacisnąć
A lubthe
B, aby
wyświetlić
2.
When
the
display is Po
off,czym
pressnastępuje
A or B to enter
time/datewyłączenie.
mode. A real time display scrolling animation will
datę
przez
1 sekundę.
automatyczne
appear on the display first, and then the time display will be shown for 1 second. Followed by date display
scrolling animation,
the date display will also be shown for 1 second, and then it will automatically shut off.
USTAWIANIE
CZASU/DATY
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. 12 lub 24-godzinny format
DZ7079
DZ7080
DZ7111
DZ7112
2. Nacisnąć przycisk A, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
2. Press A to select 12/24 hour format.
3. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do godziny.
3. Press B to set and advance to hour.
4. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do następnej wartości.
4. Press A to advance the setting value.
5. Nacisnąć przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości.
5. Press B to set and advance to next setting.
6. Kolejność ustawień: 12/24-godzinny format, godzina, minuty, data, miesiąc, rok.
6. Setting sequence is: 12/24 hour, minute, date, month, year.
7. Po ustawieniu roku automatycznie wróci wyświetlanie czasu.
7. Setting will automatically return to time display after year is set.
TIME/DATE
zacznie migać. SETTING
1. Press and hold A to enter setting mode; 12/24 hour format selection will begin flashing.
-2-
DIGITAL
GUIDE
ZEGARKI CYFROWE
Module
BJ3170
Moduł BJ3170
(for digital movement only)
DZ7153
DZ7156
DZ7157
3. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować.
3.Press B when the chronograph is stopped to reset.
UWAGA: Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.
Note: When the chronograph is running, press A to return to normal
Stoper kontynuuje mierzenie czasu.
time display. Chronograph will continue to count time.
POMIAR CZASÓW POŚREDNICH
1. Nacisnąć przycisk B w trybie stopera, aby rozpocząć pomiar.
Split
Time
2. Nacisnąć
przycisk C, aby zakończyć pomiar.
1.Press
B while
the B,
chronograph
is running.
3.
Nacisnąć
przycisk
aby wyświetlić
wszystkie pomiary .
2.Press
C to
finalizeB,
timing.
4. Nacisnąć
przycisk
aby wyzerować.
3.Press B to display all counts.
ALARM
4.Press
B again
to reset.
1.
Nacisnąć
przycisk
A w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do alarmu.
WYŚWIETLANIE
CZASU
Normal Time
Display
1.
Nacisnąć
przycisk
aby wyświetlić
w kolejności:
czas,time,
stoper,
alarm,
1.Press
A to
changeA,mode.
Mode sequence
is: normal
chronograph,
ustawianie
czasu.
alarm, time setting.
2.
Nacisnąć
przycisk
B,
aby
wyświetlić
alarm.
2.Press B to display alarm.
3.
Nacisnąć
przycisk
aby wyświetlić datę.
3.Press
C to
displayC,date.
4.
Nacisnąć
przycisk
A i B,chime
aby włączyć/wyłączyć
sygnał
godzinowy.
Po
4.Press
A+B
to toggle
on/off (all days of
the week
will display
włączeniu
sygnału
godzinowego
wyświetlą się wszystkie dni tygodnia.
for “on”).
5.
Nacisnąć
przycisk
B
i
C,
aby
włączyć/wyłączyć
alarm.
Alarm
dzwoni
5.Press B+C to toggle alarm on/off. Alarm will sound for 60 seconds; 1
minutę.
przycisk
wyłączyć
alarm. Nacisnąć
przycisk
aby
pressNacisnąć
B to silence
alarmB,oraby
press
D for snooze
function (alarm
willD,
sound
włączyć
5-minutową
5 minutes
later). drzemkę.
STOPER
1. Nacisnąć przycisk A 1 raz w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do
Chronograph Mode
trybu stopera.
1.Press A to change to chronograph mode.
2. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć/wyłączyć stoper.
2.Press C to start/stop the chronograph.
Godzina zacznie migać.
Alarm
2.
NacisnąćMode
przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać
1.PressC,
A to
to zwiększyć.
alarm mode; hour will begin flashing.
przycisk
abychange
szybciej
2.Press
C to
increase
press do
andminut.
hold C for fast advance.
3. Nacisnąć
przycisk
B, digits;
aby przejść
3.Press
B to
advance
minutes.
4.
Nacisnąć
przycisk
C, to
aby
zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać
DZ7189
DZ7190
przycisk C, aby szybciej zwiększyć.
C przycisk
to increase
digits;
pressdane.
and hold C for fast advance.
5.4.Press
Nacisnąć
B, aby
zapisać
B przycisk
to save data.
6.5.Press
Nacisnąć
A, aby wyjść z trybu ustawień.
6.Press
A
to
exit
and
return
to
normal
time display.
USTAWIANIE CZASU/DATY
1. Nacisnąć przycisk A w trybie wyświetlania czasu, aby przejść do trybu
Time
and
Date
Setting
ustawień. Sekundy zaczną migać.
A przycisk
to change
time
setting mode;
seconds will begin flashing.
2.1.Press
Nacisnąć
C,to
aby
wyzerować
sekundy.
C przycisk
to reset seconds
to zero.
3.2.Press
Nacisnąć
B, aby przejść
do minut.
B przycisk
to advance
to minutes.
4.3.Press
Nacisnąć
C, aby
ustawić minuty.
C przycisk
to increase
digits;
pressdo
and
hold C for
fast advance.
5.4.Press
Nacisnąć
D, aby
przejść
następnej
wartości.
B to
set and sekundy,
advance to
next setting
value.
6.5.Press
Kolejność
ustawień:
minuty,
godzina,
data, miesiąc i dzień
6.Setting
sequence
is:
seconds,
minute,
hour,
date,
month, weekday.
tygodnia.
Note:Podczas
When setting
the hour,
“H” symbol
will display
24-hour
UWAGA:
ustawiania
godziny,
„H” for
wyświetli
sięformat,
dla 24-A or
“P”
will
display
for
12-hour
format.
godzinnego formatu, symbol „B” lub „P” wyświetli się dla 12-godzinnego
formatu.
Module
G1 // G3
G3
Moduł G1
DZ7122
DZ7123
WYŚWIETLANIE CZASU
Normal Time Display
1. Nacisnąć przycisk A, aby wyświetlić w kolejności: czas, przywoływanie pamięci, alarm,
1.Press A to change mode. Mode sequence is normal time, recall, alarm, and
timer.
countdown
timer. przycisk A przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć
2. Nacisnąć
i przytrzymać
2.Press andpodświetlenie.
hold A 3 seconds to toggle auto EL on/off.
automatyczne
3.Press
B
for
EL.
3. Nacisnąć przycisk B, aby włączyć podświetlenie.
to toggle
chime on/off. sygnał godzinowy.
4.4.Press
NacisnąćCprzycisk
C, hourly
aby włączyć/wyłączyć
to flashD,time
2. do
Press
andstrefy
holdczasowej.
D 3 seconds
to toggle
normal
5.5.Press
NacisnąćDprzycisk
aby zone
przejść
drugiej
Nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
przez 3 sekundy,
timeDdisplay/time
zoneaby
2. wyświetlić czas lokalny / drugiej strefy czasowej.
UWAGA:
W In
dowolnym
trybie,
nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
przez 3 to
sekundy, aby
Note:
any mode,
press
and hold
C 3 seconds
toCchange
przejść
do trybu stopera.
chronograph
mode.
UWAGA:
W At
dowolnym
momencie
w trybiemode,
ustawień,
nacisnąć
przycisk
B, aby
wyjść
z
Note:
any point
in any setting
press
B to exit
setting
mode.
Time
trybuand
ustawień.
Calendar Setting
6. W trybie wyświetlania czasu, nacisnąć przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy.
6.In normal time display, press and hold B 3 seconds; hour will begin flashing.
Godzina zacznie migać.
7.Press C to increase digit; press D to decrease digit. Press and hold C or D
7. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk D, aby zmniejszyć
for fast increment/decrement.
o jednostkę.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć
8.Press A to set and advance to next setting value.
szybciej.
steps 2 A,
and
throughi przejść
settingdo
sequence.
8.9.Repeat
Nacisnąć przycisk
aby3 ustawić
następnej Setting
wartości.sequence is: hour,
minute,
second, year,
month,
date,
12/24-hour
format,
month/date
or date/
9. Kolejność ustawień:
godzina,
minuta,
sekundy,
rok, miesiąc,
data,
12/24-godzinny
month
format. lub data/miesiąc format.
format,
miesiąc/data
10.
Nacisnąć
przycisk
B, aby wyjść
10.Press
B to
exit setting
mode.z trybu ustawień.
11.
W celu
drugiej
strefy
nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
11.To
set ustawienia
Time Zoneczasu
2, press
and
holdczasowej,
D 3 seconds
to change
to Time
Zone.D
przez
3 sekundy.
12.Then
use steps 1-5 to set.
12.
powyższe
kroki, aby ustawić
czas drugiej
czasowej.
Powtórzyć
Note: Weekday
is automatically
updated
upon strefy
exiting
setting mode.
UWAGA: Dzień tygodnia jest automatycznie aktualizowany.
Recall Mode
PRZYWOŁYWANIE PAMIĘCI
1.Press A to change to recall mode.
1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu przywoływania pamięci.
Note:
If nonie
data
stored, display danych,
will show
DATA.
data
is saved,
UWAGA:
Jeżeli
ma is
przechowywanych
to NO
wyświetli
sięIfNO
DATA
(BRAK
DZ7152
DZ7180
DZ7184
DZ7185
DANYCH).
są przechowywane
display Jeżeli
will show
the current setdane,
(1-9).to wyświetli się zestaw danych (1-9).
2.
Nacisnąć
C,through
aby wyświetlić
w kolejności:
całkowity
czas,average
najlepszy
czas,
2.Press
C przycisk
to toggle
set data:
total time,
best time,
time,
średni
i każde
okrążenie
(do 100 okrążeń).
andczas
each
lap (up
to 100 laps).
3. Nacisnąć przycisk D, aby wyświetlić aktualny zestaw danych. Nacisnąć przycisk
3.Press D to display current set; press D again to scroll to next set.
D ponownie, aby przejść do następnego.
4.Press and hold D 3 seconds to delete all stored data in the current set.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby usunąć aktualny zestaw
Note: At any point in recall displays, press A to exit and change to
danych.
alarm W
mode.
UWAGA:
dowolnym momencie w trybie przywoływanie pamięci, nacisnąć
przycisk A, aby przejść do trybu alarmu.
Alarm Mode
1.Press A to change to alarm mode.
ALARM
1.
Nacisnąć
A,alarm
aby przejść
do trybu alarmu.
2.Press
C przycisk
to toggle
on/off.
2.
Nacisnąć
aby włączyć/wyłączyć
alarm.
3.Press
D przycisk
to toggleC,alarm
1/alarm 2.
3. Nacisnąć przycisk D, aby wyświetlić alarm 1/alarm 2.
Alarm Setting
USTAWIANIE
ALARMU
1.In alarm mode,
press and hold B 3 seconds; hour will begin flashing.
1. W trybie alarmu, nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy. Godzina
2.Press C to increase digit; press D to decrease digit. Press and hold C or
zacznie migać.
D for fast increment/decrement.
2. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć przycisk D, aby
3.Press Aotojednostkę.
set and advance
next setting
value.C lub D, aby zwiększyć lub
zmniejszyć
Nacisnąć ito
przytrzymać
przycisk
4.Repeat szybciej.
steps 2 and 3 through setting sequence. Setting sequence is:
zmniejszyć
hour, minute,
time
1/timei przejść
zone 2.do
5.następnej
Press B to
exit setting mode.
3. Nacisnąć
przycisk
A, zone
aby ustawić
wartości.
Kolejność
Note: Alarm
will sound
forminuta,
20 seconds.
Press any pusher
silence alarm.
4.
ustawień:
godzina,
czas lokalny/drugiej
strefyto
czasowej.
5. Nacisnąć przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.
6.
Sygnał alarmu trwaTimer
10 sekund. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.
Countdown
1.Press A to change to timer mode. Default setting is 5 minutes.
TIMER
2.Press C to start timer; press D to stop the timer.
1.
Nacisnąć
przycisk
przejśćto
doclear
trybu the
timera.
Timer jestand
domyślne
ustawiony
3.Press
and
hold DA,3aby
seconds
countdown
reset the
timer.
na 5 minut.
2. Nacisnąć przycisk C/D, aby uruchomić/zatrzymać timer.
DZ7118
DZ7119
1.Press
A to change mode. Mode sequence is normal time, alarm, time
czasową, timer, stoper.
zone 2, timer,
and
2. Nacisnąć
przycisk
B,chronograph.
aby włączyć podświetlenie.
2.Press
EL.ustawień, nacisnąć przycisk D, aby wyjść z trybu ustawień.
UWAGA: B
W for
trybie
UWAGA:
Note:WAttrybie
any point
in any
mode, press
D to exit
settingprzez
mode.
ustawień,
jeślisetting
żaden przycisk
nie zostanie
naciśnięty
2
minuty,
Note:
In
any
setting
mode, zapisane
if no pusher
is operated
for 2
minutes,
wszystkie zmiany zostaną
i automatycznie
wróci
tryb
wyświetlania
all changes will be saved and the setting will automatically return to
czasu.
display mode.
USTAWIANIE CZASU/DATY
1. W trybie
czasu
nacisnąć przycisk
D. Sekundy zaczną migać.
TIME
AND
CALENDAR
SETTING
2. Nacisnąć
C, aby wyzerować
sekundy.will begin flashing.
1.In
normalprzycisk
time display,
press D; seconds
3. Nacisnąć
przycisk
A, aby przejść
do godziny.
2.Press
C to
set seconds
to zero.
4. Nacisnąć
przycisk
C, aby
zwiększyć o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać
3.Press
A to
advance
to hour.
przycisk C,
zwiększyćdigit,
szybciej.
4.Press
C aby
to advance
press and hold C for fast advance.
5. Nacisnąć
przycisk
A, advance
aby ustawić
przejść
do następnej
5.Press
A to
set and
toi next
setting
value. wartości.
6. Kolejność ustawień: sekundy, godzina, minuta, rok, miesiąc, data.
6.Setting sequence is: seconds, hour, minute, year, month, and date.
7. Nacisnąć przycisk D, aby wyjść z trybu ustawień.
7.Press D to exit setting mode.
UWAGA: Dzień tygodnia jest automatycznie aktualizowany.
UWAGA:
Note:WWeekday
ismomencie
automatically
updated
upon
exitingprzycisk
settingB,
mode.
dowolnym
w trybie
ustawień,
nacisnąć
aby
wyświetlić
Note: 12/24-godzinny
At any point informat.
setting mode, press B to toggle 12/24 hour format.
ALARM
ALARM MODE
1.Press
A to
change
mode.
1. Nacisnąć
przycisk
A, to
abyalarm
przejść
do trybu alarmu.
2.Press B to toggle alarm/chime on/off.
DZ7120
DZ7121
DZ7169
DZ7170
DZ7171
2. Nacisnąć przycisk B, aby włączyć/wyłączyć alarm/sygnał dźwiękowy.
ALARM SETTING
1.Press A toALARMU
change to alarm mode.
USTAWIANIE
to enter
setting
mode;D.hour
will begin
flashing.
1.2.Press
W trybie D
alarmu
nacisnąć
przycisk
Godzina
zacznie
migać.
to advance
pressoand
hold Cnacisnąć
for fast advance.
2.3.Press
NacisnąćCprzycisk
C, abydigit;
zwiększyć
jednostkę,
i przytrzymać przycisk C,
4.Press
A toszybciej.
set and advance to next setting value.
aby
zwiększyć
sequence
is: hour,
minutes,
date. wartości.
For daily alarm, leave
3.5.Setting
Nacisnąć przycisk
A, aby
ustawić
i przejśćmonth,
do następnej
4. Kolejność
ustawień:
godzina,
minuta, rok, miesiąc, data. Miesiąc i datę alarmu
month and
date set
at “----”
codziennego
ustawić
na “----”mode.
6. Press D to
exit setting
5. Nacisnąć przycisk D, aby wyjść z trybu ustawień.
TIME ZONE 2
DRUGA
STREFA
CZASOWA
1.Press
A to change
to time zone 2.
1. Nacisnąć
przycisk
A, aby
trybu drugiej
czasowej.
Note: In
time zone
2 przejść
display,donormal
time isstrefy
shown
in the upper portion of
UWAGA:
Przy wyświetlaniu czasu drugiej strefy czasowej, lokalny czas wyświetla się
the display.
w górnej części wyświetlacza.
2.Press D to enter setting mode; hour will begin flashing.
2. Nacisnąć przycisk D, aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
3.Press C to advance digit, press and hold C for fast advance.
3. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć o jednostkę, nacisnąć i przytrzymać przycisk C,
4.Press A to set and advance to minutes.
aby zwiększyć szybciej.
to advance
press
and hold
C for fast
advance.
4.5.Press
NacisnąćCprzycisk
A, abydigit,
ustawić
i przejść
do następnej
wartości.
D ustawień:
to exit setting
mode.
5.6.Press
Kolejność
godzina,
minuta.
Note: At
any point
in wyjść
setting
mode,
press B to toggle 12/24 hour format.
6. Nacisnąć
przycisk,
D aby
z trybu
ustawień.
UWAGA: W trybie ustawień, nacisnąć przycisk B, wyświetlić 12/24-godzinny format.
COUNTDOWN TIMER
1.Press A to change to timer mode.
TIMER
1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu timera.
-3-
C
A
D
DZ7186
3. Nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
D seconds
przez 3 sekundy,
aby wyzerować
timer.
NOTE: Alarm
will sound
for 20
when countdown
reaches
zero.
UWAGA:
osiąga
zero, sygnał
PressGdy
any timer
pusher
to silence
alarm.alarmu trwa 10 sekund. Nacisnąć
dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.
Timer Setting
USTAWIANIE TIMERA
timertimera,
mode,nacisnąć
press and
hold B 3 przycisk
secondsB to
enter
setting mode;
1.1.In
W trybie
i przytrzymać
przez
3 sekundy,
aby
hourdowill
begin
flashing.
przejść
trybu
ustawień.
Godzina zacznie migać.
to increase
digit;
press oDjednostkę,
to decrease
digit. Press
and
hold C
2.2.Press
NacisnąćCprzycisk
C, aby
zwiększyć
nacisnąć
przycisk
D, aby
or D foro fast
increment/decrement.
zmniejszyć
jednostkę.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, aby zwiększyć
3.Press
A toszybciej.
set and advance to next setting value.
lub
zmniejszyć
3.4.Repeat
Nacisnąć przycisk
aby
następnej Setting
wartości.sequence is:
steps 2 A,
and
3 ustawić
throughi przejść
settingdo
sequence.
4. Kolejność
ustawień:
godzina, minuta, sekunda.
hour, minute,
seconds.
5.5.Press
NacisnąćBprzycisk
B, aby wyjść
z trybu ustawień.
to exit setting
mode.
STOPER
Chronograph Mode
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 3 sekundy, aby przejść do trybu
1.In any mode, press and hold C 3 seconds to change to
stopera.
chronograph mode.
2. Nacisnąć przycisk C/D, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
start the chronograph;
D to stop
the chronograph.
3.2.Press
NacisnąćCi to
przytrzymać
przycisk D przezpress
3 sekundy,
aby wyzerować
stoper.
3.Press and hold D 3 seconds to reset to zero.
LICZENIE OKRĄŻEŃ
Counting
1.Lap
Nacisnąć
przycisk C podczas mierzenia czasu stoperem, aby odczytać
1.Press C while the chronograph is running for lap reading.
okrążenie.
2. UWAGA:
żadenpusher
inny przycisk
nie zostanie
po display
5 sekundach
Note: IfJeżeli
no other
is pressed
after Cnaciśnięty
is pressed,
will
po naciśnięciu
przycisku
to automatycznie
się5całkowity
czas
automatically
showC,
total
chronographwyświetli
time after
seconds,
then next
stopera,
po kolejnych
sekundach
wyświetli
się następne okrążenie.
lap running
time 5after
another
5 seconds.
3.2.Press
NacisnąćBprzycisk
B, to
aby
wrócić do następnego
100 okrążeń).
to return
chronograph
next lap okrążenia
(up to 100(do
laps).
4.3.Press
NacisnąćDprzycisk
aby zatrzymać stoper.
to stopD,
chronograph.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy, aby zapisać dane, lub
4.Press and hold B 3 seconds to save set data, or press and hold
nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby wyzerować stoper.
D 3 seconds to reset to zero.
Module
FL610
Moduł FL610
WYSWIETLANIE CZASU
NORMAL
TIME DISPLAY
1. Nacisnąć przycisk A, aby wyświetlić w kolejności: czas, alarm, drugą strefę
B
B
C
A
D
DZ7172
2. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować timer.
2.Press B to clear countdown and reset timer.
3. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać timer.
3.Press C to start/stop the timer.
USTAWIANIE TIMERA
1.TIMER
NacisnąćSETTING
przycisk D, aby przejść do trybu ustawień. Godzina zacznie migać.
to enterC,setting
mode; hour
will begin
flashing.
2.1.Press
NacisnąćDprzycisk
aby zwiększyć
o jednostkę,
nacisnąć
i przytrzymać
2.Press
to zwiększyć
advance digit;
press and hold C for fast advance.
przycisk
C,Caby
szybciej.
to set and
advance
next setting
value. wartości.
3.3.Press
NacisnąćAprzycisk
A, aby
ustawićto
i przejść
do następnej
4.4.Setting
Kolejność sequence
ustawień: godzina,
sekunda.
is: hour,minuta,
minutes,
seconds.
5.5.Press
NacisnąćDprzycisk
D, aby wyjść
z trybu ustawień.
to exit setting
mode.
UWAGA:
WAt
trybie
nacisnąć
przycisk
B, B
aby
Note:
any ustawień,
point in setting
mode,
press
to włączyć/wyłączyć
toggle auto reset on/off.
automatyczne
Potimer
zerowaniu
timer uruchamia
się ponownie.
When autozerowanie.
reset is on,
will automatically
re-start
upon reaching zero.
STOPER
CHRONOGRAPH MODE
1.1.Press
NacisnąćAprzycisk
A, aby
przejść do trybumode.
stopera.
to change
to chronograph
2. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2.Press C to start/stop the chronograph.
3. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować.
3.Press B to reset to zero.
UWAGA: Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu wyświetlania czasu. Stoper
kontynuuje mierzenie czasu.
SPLIT TIME
1.PressCZASÓW
B while the
chronograph is running for split time.
POMIAR
POŚREDNICH
again toB return
chronograph.
1.2.Press
NacisnąćBprzycisk
w trybietostopera,
aby rozpocząć pomiar.
to finalize
timing. aby wrócić do trybu stopera.
2.3.Press
NacisnąćCprzycisk
B ponownie,
to resetC,toaby
zero.
3.4.Press
NacisnąćBprzycisk
zakończyć pomiar.
4. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować.
DIGITAL
GUIDE
ZEGARKI CYFROWE
Moduł FL145GR3
Module
FL145GR3
DZ7069
PODŚWIETLENIE
OVERVIEW
Nacisnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
Features include DUAL TIME/DATE, CHRONO, TIMER, ALARM, and LIGHT
UP EL.
WYŚWIETLANIE CZASU
1. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć Czas 1/Czas 2.
LIGHT-UP
2. Nacisnąć i EL
przytrzymać przycisk C przez 2 sekundy, aby ustawić Czas 1
Press
A todomyślny.
activate light-up function for 3 seconds.
lub 2 jako
3. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.
TIME
Time 1 OF DAY MODE
1.Press
C to toggle
between
1 and
Time 2.A. Godzina zacznie migać.
> Aby ustawić
Czas 1,
należy Time
nacisnąć
przycisk
2.Hold
C przycisk
for two seconds
set Time 1 or 2 as default.
Nacisnąć
C/D, abytozwiększyć/zmniejszyć
o jednostkę. Nacisnąć
3.Press
D
to
turn
on/off
key
tone.
przycisk B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A,
abyTime
1 z trybu ustawień.
wyjść
Time
> To2 set Time, press A until hour flashes. Press B to select the setting
item.
Use C Czas
and D2,buttons
to adjust the
values
or down.
Pressmigać.
A to
> Aby
ustawić
należy nacisnąć
przycisk
A.up
Godzina
zacznie
exit setprzycisk
mode. C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć
Nacisnąć
przycisk
Time 2B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk A,
aby> wyjść
To setzTime,
A until hour flashes. Press B to select the setting
trybu press
ustawień.
item. Use
C and
D buttons
to adjust
the values
up or23
down.
Press A to
> Zakres
różnicy
między
Czasem
1 i Czasem
2 wynosi
godziny.
DZ7070
DZ7071
DZ7087
STOPER
exit set mode
1. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
> The range difference between Time 1 and Time 2 is 23 hours.
2. Nacisnąć przycisk D, aby rozpocząć pomiar czasów pośrednich/
wyzerować.
CHRONO
MODEA, aby odczytać okrążenie.
3.
Nacisnąć przycisk
1.Press
C toprzycisk
start and
stop chronograph.
4.
Nacisnąć
A ponownie,
aby odczytać następne okrążenie.
2.Press
D
to
Split/Reset
5. Nacisnąć przycisk
C lubthe
D,chronograph.
aby przejść do trybu stopera.
3.Press
to recall10the
memory if Chronograph is stopped.
6.
PamięćA wynosi
okrążeń.
4.Press A again to view the next lap.
5.Press C or D to exit Recall mode and go back to Chronograph mode.
TIMER
6.There arewsteczne
a total of -10
lap memories.
Odliczanie
Zatrzymanie,
Odliczanie wsteczne - Powtarzanie,
Odliczanie wsteczne - Zliczanie.
TIMER
MODE
1.
Nacisnąć
przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać timer.
1.There
are przycisk
3 different
of timer: Count Down-Stop, Count Down2.
Nacisnąć
D, modes
aby wyzerowa.
Repeat, Count
Down-and
Up. A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu
3. Nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
2.Press C to start/stop the timer counting.
ustawień.
3.Press
D toprzycisk
reset the
to thewartość.
preset value if timer is stopped.
4.
Nacisnąć
B,counter
aby ustawić
4.Press
and ustawień:
hold A fortimer,
2 seconds
to enter
Timer
Setting Mode. 35 Timer
5.
Kolejność
godzina,
minuta,
sekunda.
Setting Mode.
6. Nacisnąć
przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć o jednostkę.
A
C
B
D
DZ7117
7. Nacisnąć przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień.
5.Press B to cycle around the setting item: timer-type, hour, minute,
second
and to back timer-type again.
ALARM
TIMERA
6.Press
C and
D dwa
to increase/decrease
setting
value.
Alarm
timera
trwa
razy na sekundę the
przez
30 sekund.
7.Press A to exit the setting mode.
ALARM
Timer
Alarm
1.
Nacisnąć
przycisk C, aby przejść do trybu alarmu.
Timer
alarmprzycisk
will beepD,2aby
times
a second for 30alarm.
seconds.
2.
Nacisnąć
włączyć/wyłączyć
3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.
ALARM MODE
USTAWIANIE
ALARMU
1.Press C to select
the alarm.
1.
Nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu
2.Press
D to
enable/disable
the alarm.
ustawień.
3.Press B to change to Time mode again.
2. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
3.
NacisnąćSetting
przycisk A, Mode
aby wyjść z trybu ustawień.
Alarm
1.Press and hold A for 2 seconds to enter the alarm settings mode.
2.Press C and D to increase or decrease the settings value.
3.Press A to exit the settings mode.
Moduł QFL631
Module
QFL631
A
B
DZ7162
WYŚWIETLANIE
CZASU
NORMAL TIME
DISPLAY
1.
Nacisnąć
przycisk
B, aby wyświetlić czas.
1.Press
B for
time display.
2.
Nacisnąć
przycisk
B ponownie,
aby wyświetlić
2.Press
B again
immediately
for date
display. datę.
3.
Po
wyświetleniu
czasu/daty
wiadomość
się przewijała.
Po
3.After time or date display, message
willbędzie
scroll. Display
will automatically
przewijaniu
wiadomości,
automatycznie wyłączy się.
turn off after
messagewyświetlacz
scrolling is complete.
USTAWIANIE CZASU/DATY
TIME AND DATE SETTING
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 sekundy w trybie wyświetlania
1.Press and hold A for 2 seconds to enter setting mode; 12/24-hour
czasu. 12 lub 24-godzinny format zacznie migać.
format will begin flashing.
DZ7163
DZ7164
DZ7165
DZ7166
2.2.Press
Nacisnąć
przycisk
aby hour
wybrać
12 lub 24-godzinny format.
B to
select B,
12/24
format.
3.3.Press
Nacisnąć
przycisk
A, to
aby
ustawić i przejść do godziny.
A to
advance
hour.
4.4.Press
Nacisnąć
przycisk
B, digits;
aby zwiększyć
o jednostkę,
nacisnąć
i przytrzymać
B to
increase
press and
hold B for fast
advance.
przycisk
zwiększyć
szybciej.
5.PressB,A aby
to advance
to next
setting value.
5.6.Setting
Nacisnąćsequence
przycisk A,
ustawić iformat,
przejśćhour,
do następnej
is:aby
12/24-hour
minutes, wartości.
year, month,
6. Kolejność
ustawień: 12/24-godzinny format, godzina, minuty, rok,
date
miesiąc,
7.Pressdata.
A to save and exit setting mode.
7. Nacisnąć
przycisk
A, isaby
wyjść zfor
ustawień.
NOTE: If no pusher
operated
7 seconds, settings will be saved
UWAGA:
Wdisplay
12-godzinnym
formacie, turn
małaoff.
kropka pojawi się w lewym
and the
will automatically
górnym rogu wyświetlacza, aby wskazać czas P.M.
DZ7167
DZ7168
DZ7176
UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 7 sekund,
MESSAGE
SETTING
wszystkie
zmiany
zostaną zapisane i automatycznie wróci wyświetlanie
1.In calendar mode, press and hold A for 2 seconds to enter setting
czasu.
mode; first character will begin flashing.
2.Press B toWIADOMOŚCI
change the character.
NAPISANIE
3.Press
A to
advance
to next
character.
1.
Nacisnąć
przycisk
B dwa
razy,
aby wyświetlić datę. Nacisnąć i
NOTE: Maximum message length is 10 characters.
przytrzymać przycisk A, pierwsza litera wiadomości zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wybrać literę.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnej litery.
Kontynuować do napisania wiadomości. Maksymalna ilość znaków jest 10.
Moduł FL388AB
QFL226QFL226
Module
FL388AB // Module
DZ7081
DZ7082
DZ7130
DZ7131
PODŚWIETLENIE
OVERVIEW
Nacisnąć przycisk A, aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
Features include DUAL TIME/DATE, CHRONO, TIMER, ALARM, and LIGHT
UP EL.
WYŚWIETLANIE CZASU
1. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć Czas 1/Czas 2.
LIGHT-UP
2. Nacisnąć i EL
przytrzymać przycisk C przez 2 sekundy, aby ustawić Czas 1
Press
A to domyślny.
activate light-up function for 3 seconds.
lub 2 jako
3. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.
TIME
Time 1OF DAY MODE
1.Press
C to toggle
between
1 and
Time 2.A. Godzina zacznie migać.
> Aby ustawić
Czas 1,
należy Time
nacisnąć
przycisk
2.Hold
C przycisk
for two seconds
tozwiększyć/zmniejszyć
set Time 1 or 2 as default.
Nacisnąć
C/D, aby
o jednostkę. Nacisnąć
3.Press
turn
on/offi key
tone.do następnej wartości. Nacisnąć przycisk
przycisk D
B,to
aby
ustawić
przejść
A, Time
1
aby wyjść
z trybu ustawień.
Time
> To2 set Time, press A until hour flashes. Press B to select the setting
item.ustawić
Use C Czas
and D2,buttons
adjust the
values
or down.
Pressmigać.
A to
> Aby
należy to
nacisnąć
przycisk
A.up
Godzina
zacznie
exit set przycisk
mode. C/D, aby zwiększyć/zmniejszyć o jednostkę. Nacisnąć
Nacisnąć
przycisk
Time 2B, aby ustawić i przejść do następnej wartości. Nacisnąć przycisk
A, >aby
To wyjść
set Time,
press
A until hour flashes. Press B to select the setting
z trybu
ustawień.
item. Use
C and
D buttons
to adjust
the values
up or23
down.
Press A to
> Zakres
różnicy
między
Czasem
1 i Czasem
2 wynosi
godziny.
DZ7132
DZ7146
DZ7150
DZ7151
STOPER
exit set mode.
1.
przycisk
C, aby
uruchomić/zatrzymać
stoper.
Nacisnąć
> The range
difference
between
Time 1 and Time
2 is 23 hours.
2. Nacisnąć przycisk D, aby rozpocząć pomiar czasów pośrednich/
wyzerować.
CHRONO MODE
3. Nacisnąć przycisk A, aby odczytać okrążenie.
1.Press C to start and stop chronograph.
4. Nacisnąć przycisk A ponownie, aby odczytać następne okrążenie.
2.Press D to Split/Reset the chronograph.
5. Nacisnąć przycisk C lub D, aby przejść do trybu stopera.
3.Press A to recall the memory if Chronograph is stopped.
6. Pamięć wynosi 10 okrążeń.
4.Press A again to view the next lap.
5.Press C or D to exit Recall mode and go back to Chronograph mode.
TIMER
6.There are a total of 10 lap memories.
Odliczanie wsteczne - Zatrzymanie, Odliczanie wsteczne - Powtarzanie,
Odliczanie wsteczne - Zliczanie.
TIMER
MODE
1.
Nacisnąć
przycisk C, aby uruchomić/zatrzymać timer.
1.There
areprzycisk
3 different
of timer: Count Down-Stop, Count Down2.
Nacisnąć
D, modes
aby wyzerować.
Repeat,
Down-and
Up. A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu
3. NacisnąćCount
i przytrzymać
przycisk
2.Press C to start/stop the timer counting.
ustawień.
3.Press
D toprzycisk
reset the
to the
preset value if timer is stopped.
4.
Nacisnąć
B, counter
aby ustawić
wartość.
4.Press
andustawień:
hold A fortimer,
2 seconds
to enter
Timer
Setting Mode. 35 Timer
5.
Kolejność
godzina,
minuta,
sekunda.
Setting
Mode.
6. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć o jednostkę.
-4-
A
C
B
D
DZ7181
7.
Nacisnąć
przycisk
A, aby the
wyjść
z trybu
ustawień.
5.Press
B to
cycle around
setting
item:
timer-type, hour, minute,
second and to back timer-type again.
ALARM
TIMERA
6.Press C and D to increase/decrease the setting value.
Alarm
timera
razy namode.
sekundę przez 30 sekund.
7.Press
A totrwa
exit dwa
the setting
ALARM
Timer Alarm
1. Nacisnąć przycisk C, aby przejść do trybu alarmu.
Timer alarm will beep 2 times a second for 30 seconds.
2. Nacisnąć przycisk D, aby włączyć/wyłączyć alarm.
3. Nacisnąć przycisk B, aby przejść do trybu wyświetlania czasu.
ALARM MODE
1.Press C to select
the alarm.
USTAWIANIE
ALARMU
2.Press
D to
enable/disable
the alarm.
1.
Nacisnąć
i przytrzymać
przycisk
A przez 2 sekundy, aby przejść do trybu
3.Press B to change to Time mode again.
ustawień.
2. Nacisnąć przycisk C lub D, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
Alarm
3.
NacisnąćSetting
przycisk A, Mode
aby wyjść z trybu ustawień.
1.Press and hold A for 2 seconds to enter the alarm settings mode.
2.Press C and D to increase or decrease the settings value.
3.Press A to exit the settings mode.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement