Casio MEP-U10 Brugervejledning

Casio MEP-U10 Brugervejledning
DA
MEP-U10
Brugervejledning
Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til fremtidig konsultation.
R J A 5 2 6 4 9 9 - 0 0 1V 0 1
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
Diese Markierung trifft nur auf EU-Länder zu.
Questo marchio vale soltanto nei paesi dell’UE.
Detta märke tillämpas enbart i EU-länder.
Dette mærke gælder udelukkende i EU-lande.
Znak ten stosuje siĊ jedynie w krajach UE.
Denne vejledning dækker de følgende informationer: forholdsregler inden udskrivning
med MEP-U10-printeren, installation af den computersoftware som følger med printeren,
og oprettelse af en forbindelse mellem printeren og en computer.
Se vejledningen på den cd-rom, som følger med printeren, angående de fulde detaljer om
softwarebetjeninger.
Læs sikkerhedsforanstaltningerne i denne vejledning inden du anvender MEP-U10printeren.
Opbevar denne vejledning på et let tilgængeligt og sikkert sted, så den er til rådighed
fremover, hvis det er nødvendigt.
• Indholdet i denne vejledning kan blive ændret uden forudgående varsel.
• Der er blevet gjort alt for at sikre, at indholdet i denne vejledning er tydeligt og
nøjagtigt. Kontakt venligst CASIO, hvis du har svært ved at forstå indholdet i
vejledningen, eller hvis du opdager nogle fejl.
• Al gengivelse af denne vejledning, enten delvist eller i dens helhed, er forbudt.
Bemærk, at brug af denne vejledning til andet end personligt brug uden tilladelse
fra CASIO COMPUTER CO., LTD. er et brud på copyrightlovene.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. skal ikke på nogen måde holdes ansvarlig for
nogen skader, eller dine eller nogen tredjeparts tab, der måtte opstå pga. brug eller
funktionsfejl på dette produkt.
• Bemærk, at CASIO COMPUTER CO., LTD. ikke på nogen måde skal holdes
ansvarlig for nogen tab eller mistede indtægter, der måtte opstå som følge af
mistede tekstdata pga. funktionsfejl, reparationer eller anden årsag.
Dansk
1
De
Vigtigt!
Alle rettigheder til denne vejledning og software hjemfalder CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
• Adobe, Reader og Acrobat er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.
• Andre firmanavne og produktnavne anvendt heri er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende andre. Bemærk, at TM- og ®-mærker ikke anvendes i teksten i
denne vejledning.
© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. Alle rettigheder forbeholdes.
Al gengivelse af denne vejledning og/eller programmet, med undtagelse af hvad der
behøves for korrekt brug eller til oprettelse af en sikkerhedskopi, enten delvist eller i dens
helhed, er strengt forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
Sikkerhedsforanstaltninger
Tak fordi du købte dette produkt. Inden du anvender det, skal du sørge for at læse de
sikkerhedsforanstaltninger, som er indeholdt i brugervejledningen. Opbevar denne
vejledning på et let tilgængeligt og sikkert sted, så den er til rådighed fremover, hvis det
er nødvendigt.
Advarsel
Dette symbol indikerer information, som hvis den ignoreres eller anvendes forkert, skaber
risiko for dødsfald eller alvorlige personskade.
Forsigtig
Dette symbol indikerer information, som hvis den ignoreres eller anvendes forkert, skaber
risiko for personskade eller materielle skader.
Eksempler på andre markeringer
Indikerer noget du ikke skal gøre. Symbolet vist her indikerer, at du ikke skal
forsøge at skille noget ad.
Indikerer noget du skal gøre.
De
2
Advarsel
Røg, unormal lugt, overophedning og andre uregelmæssigheder
Du skal ikke fortsætte brugen af printeren, hvis den udsender røg eller mærkelig lugt,
eller udvikler varme.
Fortsat brug af printeren giver risiko for brand og elektrisk stød. Udfør øjeblikkeligt
følgende trin, når der opstår et af symptomerne ovenfor.
1. Afbryd USB-kablet.
2. Træk lysnetadapteren ud af stikkontakten.
3. Kontakt din oprindelige forhandler.
Lysnetadapter
Forkert brug af lysnetadapteren (ekstraudstyr) giver risiko for brand og elektrisk stød.
Sørg for at du overholder følgende.
• Brug kun den specificerede lysnetadapter.
• Brug kun en strømkilde, som er inden for det indgangsspændingsområde, der er
angivet med INPUT på lysnetadapterens typeskilt.
• Tilslut aldrig strømledningen til en stikkontakt, som er delt med andet udstyr, eller til
en delt forlængerledning.
Lysnetadapter/USB-kabel
Forkert brug af lysnetadapteren/USB-kablet kan medføre, at den/det bliver
beskadiget, og give risiko for brand og elektrisk stød.
Sørg for at du overholder følgende.
• Placer aldrig tunge genstande på lysnetadapteren/USB-kablet og udsæt den/det
aldrig for direkte varme.
• Prøv aldrig at modificere lysnetadapteren/USB-kablet og bøj den/det ikke.
• Du skal ikke vride eller trække i ledningen til lysnetadapteren/USB-kablet.
• Du skal ikke vikle ledningen rundt om adapteren.
• Skulle lysnetadapteren/USB-kablet eller dens/dets stik nogen sinde blive
beskadiget, skal du kontakte din oprindelige forhandler.
Lysnetadapter/USB-kabel
• Rør aldrig ved lysnetadapteren/USB-kablet eller stikket med våde hænder. Dette
skaber risiko for elektrisk stød.
• Brug ikke lysnetadapteren/USB-kablet på steder, hvor der muligvis kan spildes
væsker på dem.
Vand skaber risiko for brand og elektrisk stød.
• Du skal ikke placere en blomstervase eller anden væskebeholder oven på
lysnetadapteren/USB-kablet eller strømledningen. Vand skaber risiko for brand og
elektrisk stød.
• Du skal ikke tildække lysnetadapteren/USB-kablet med en avis, dug, et gardin, en
futon, et tæppe eller anden lignende genstand. Dette skaber risiko for brand.
Lysnetadapter
Inden du forlader dit hjem, skal du sørge for tage strømledningen/lysnetadapteren ud
af stikkontakten og placere den væk fra genstande anvendt af dyr og kæledyr. Et dyr
eller kæledyr, som tygger på strømledningen/lysnetadapteren, kan medføre, at den
kortslutter og give risiko for brand og elektrisk stød.
3
De
Advarsel
Tab og hård behandling
Fortsat brug af printeren efter den er beskadiget pga. tab eller anden hård
behandling, skaber risiko for brand og elektrisk stød. Udfør øjeblikkeligt følgende trin,
når der opstår et af symptomerne ovenfor.
1. Afbryd USB-kablet.
2. Træk lysnetadapteren ud af stikkontakten.
3. Kontakt din oprindelige forhandler.
Adskillelse og modificering
Forsøg aldrig at skille printeren ad eller modificere den på nogen måde. Dette skaber
risiko for elektrisk stød, forbrændinger og andre personskader.
Overlad al indvendigt eftersyn, vedligeholdelse op reparation til din oprindelige
forhandler.
Væsker og fremmedlegemer
Vand, sportsdrikke, havvand, dyre- og kæledyrsurin eller fremmedlegemer
(metalstykker osv.), som kommer ind i printeren, skaber risiko for brand og elektrisk
stød.
Udfør øjeblikkeligt følgende trin, når der opstår et af symptomerne ovenfor.
1. Afbryd USB-kablet.
2. Træk lysnetadapteren ud af stikkontakten.
3. Kontakt din oprindelige forhandler.
Hold væk fra ild
Bortskaf aldrig printeren ved at smide den ind i ild. Dette skaber risiko for eksplosion,
hvilket kan forårsage brand eller personskader.
Indpakningsplastikpose
Sørg for at den plastikpose, som printeren kommer i, aldrig bliver indtaget eller
placeret over nogens hoved. Dette skaber risiko for kvælning.
Vær især opmærksom i hjem med små børn.
Placeringer for påsatte etiketter
Sæt aldrig etiketter på beholdere som anvendes til opvarmning i en mikroovn.
Etikettematerialet indeholder metal, så opvarmningen i en mikroovn skaber risiko for
brand og forbrændingsskader.
Desuden kan beholderen med etiketten blive deform.
De
4
Forsigtig
Lysnetadapter/USB-kabel
Forkert brug af lysnetadapteren/USB-kablet giver risiko for brand og elektrisk stød.
Sørg for at du overholder følgende.
• Placer aldrig lysnetadapteren/USB-kablet i nærheden af et komfur eller andet
varmeapparat.
• Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du tage fat om lysnetadapterens/
USB-kablets stik. Træk aldrig i lysnetadapteren/USB-kablet.
• Sæt lysnetadapterens stik ind i stikkontakten, så langt som det kan komme.
• Sæt USB-kablets stik ind i forbindelsesstikket, så langt som det kan komme.
• Tag lysnetadapterens stik ud af stikkontakten og USB-kablets stik ud af
forbindelsesstikket, inden printeren efterlades uden for opsyn i længere tid, som
f.eks. når du tager ud at rejse osv.
• Når du er færdig med at bruge printeren, skal du trække lysnetadapterens stik ud af
stikkontakten og USB-kablets stik ud af forbindelsesstikket.
• Mindst én gang om året skal du tage strømstikket ud af stikkontakten og bruge
en klud eller støvsuger til at rengøre for støv på strømstikkets ben og i området
omkring stikket.
• Du skal ikke bruge rengøringsmiddel ved rengøring af strømledningen (især ikke
stikket) eller lysnetadapteren (især ikke jackstikket).
• Sæt lysnetadapterens stik ind i en stikkontakt som sidder i nærheden af printeren,
og som er nem at komme til, så du hurtigt kan tage stikket ud, hvis der opstår
problemer.
• Opbevar lysnetadapteren på et tørt sted.
• Brug den strømledning, som følger med printeren, til at tilslutte lysnetadapteren.
• Du skal ikke bruge den strømledning, som følger med printeren, sammen med
noget andet udstyr.
Gør du det, kan det medføre funktionsfejl.
Tilslutninger
Tilslut kun specificeret udstyr til denne printers forbindelsesstik. Uspecificeret udstyr
skaber risiko for brand og elektrisk stød.
Tunge genstande
Du skal ikke placere tunge genstande oven på printeren.
Gør du det, kan det få printeren til at vælte eller falde ned, hvilket skaber risiko for
personskader.
Steder, som skal undgås
Efterlad aldrig printeren på nogen af følgende typer steder. Dette skaber risiko for
brand og elektrisk stød.
• Områder som udsættes for høj luftfugtighed eller meget støv
• Områder, hvor der tilberedes mad eller andre steder med olierøg
• Steder nær varmeapparater, på et opvarmet tæppe, i områder udsat for direkte
sollys, i et lukket køretøj parkeret i solen eller andre områder udsat for meget høje
temperaturer.
5
De
Forsigtig
Ustabile steder
Du skal aldrig placere printeren på en ustabil overflade, på en hylde højt oppe
osv. Gør du det, kan det medføre, at printeren falder ned, og skaber risiko for
personskader.
Forholdsregler for indsættelse af tape og tapeudskiftning
Tapeskæreren har skarpe kanter. Du skal ikke røre ved tapeskæreren. Rører du ved
tapeskæreren, kan du skære dig i fingrene.
Forholdsregler for høj temperatur
Printerhovedet og metaldelene omkring det kan blive meget varme. Du skal ikke røre
ved dem. Dette skaber risiko for forbrændinger.
Forholdsregler for tapeskærer
Du skal ikke sætte dine fingre ind i tapeskæreren ved tapeudgangen. Dette skaber
risiko for, at du kan skære dig i fingrene, og der kan opstå personskader.
Forholdsregler for brug
For at få mest muligt ud af din printer skal du sørge for at overholde
forholdsreglerne.
• Undgå at bruge printeren på steder udsat for direkte sollys, steder med høj luftfugtighed,
steder hvor der nemt dannes statisk elektricitet, steder udsat for pludselige ekstreme
temperaturændringer og steder hvor det er ekstremt koldt eller varmt.
Driftstemperaturområdet er 10°C til 35°C.
• Sørg for at printeren ikke udsættes for stærke stød eller kræfter.
• Du skal sikre, at der ikke kommer papirclips eller knappenåle ind i printeren.
• Du skal ikke trække for hårdt i tapen eller forsøge at skubbe den tilbage i printeren.
• Et beskidt printerhoved gør den udskrevne tekst sløret. Hvis dette sker, skal du
se brugervedligeholdelsesprocedurerne i denne vejledning (side 20) og rengøre
printerhovedet og gummirullen.
De
6
Indhold
Sikkerhedsforanstaltninger ....................................................................................2
Forholdsregler for brug ...........................................................................................6
Kontrol af indholdet i pakken .................................................................................8
Brug af printerens dokumentation ............................................................................ 8
Om den medfølgende cd-rom ................................................................................9
Forholdsregler for håndtering ................................................................................... 9
Forholdsregler for opbevaring .................................................................................. 9
Softwarens nødvendige driftsmiljø ........................................................................... 9
Installation af softwaren .......................................................................................10
Forholdsregler ved installation og afinstallation ..................................................... 10
Cd-rom-indhold ...................................................................................................... 10
Læs dette inden du installerer softwaren! .............................................................. 10
Visning af brugerdokumentationen på cd-rom’en .................................................. 12
Fjernelse af softwaren fra din computer ................................................................. 12
Generel vejledning .................................................................................................13
Indsættelse og fjernelse af tape ..........................................................................13
Tilslutning af printeren til din computer ..............................................................17
Udskrivning af en etikette.....................................................................................19
Brugervedligeholdelse ..........................................................................................20
Fejlfinding...............................................................................................................21
Specifikationer.......................................................................................................23
Ekstraudstyrsliste ................................................................................................... 23
7
De
Kontrol af indholdet i pakken
Printer
Applikations-cd-rom
Lysnetadapter AD-A12200L
(strømledning medfølger)
USB-kabel
Udformningen af
strømledningens stik varierer
i henhold til land eller
geografisk område.
Tape (18 mm bred)
Denne vejledning
• For informationer om ekstraudstyr skal du se “Ekstraudstyrsliste” (side 23).
Brug af printerens dokumentation
Der følger dokumentation i trykt form med til denne printer og dokumentation på en
cd-rom.
■ Trykte vejledninger som følger med printeren
MEP-U10-printerens brugervejledning (denne vejledning)
■ PDF-fildokumentation på den cd-rom, som følger med printeren
• For at vise MEP-PC10 pc-applikationens brugervejledning skal du først kopiere PDFfilen fra cd-rom’en til din computer.
MEP-PC10 pc-applikationens brugervejledning
De
8
Om den medfølgende cd-rom
Forholdsregler for håndtering
• Når du håndterer disken, skal du sørge for at undgå, at der kommer fingeraftryk eller
snavs på nogen af dens sider, og sikre at diskens overflade ikke ridses eller skades.
• Hvis disken bliver beskidt, skal du rense den med en blød tør klud (som dem der
anvendes til pudsning af briller), hvor du tørrer fra midten af disken i en udadgående
retning. Du skal ikke anvende et pladerensemiddel eller andre rengøringsmidler til
rengøring af en disk.
• Du skal ikke skrive eller tegne på nogen af diskens overflader med en blyant, kuglepen
eller andre hårde skriveredskaber, og påsæt ikke klistermærker på disken.
• Brug aldrig en disk som er revnet, bøjet eller repareret med lim eller nogen andre midler.
Dette kan være farligt.
Forholdsregler for opbevaring
• Undgå opbevaring på steder udsat for høje temperaturer, høj luftfugtighed og direkte
sollys ved opbevaring af disken.
• Efter du har brugt disken, skal du opbevare den i det hylster, som den lå i, da du købte
printeren.
• Undgå at opbevare disken i et blødt hylster eller en pose, som kommer i kontakt med
diskens etiketteside.
Advarsel
Forsøg aldrig at anvende cd-rom’en i et apparat, som ikke er beregnet til cd-romlæsning.
Afspiller du cd-rom’en i et musik-cd-drev, udsendes lyden ved en lydstyrke, som kan
beskadige dine ører eller lydsystemets højttalere.
Softwarens nødvendige driftsmiljø
OS
Computer
Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
PC/AT-kompatibel computer som lever op til betingelserne nedenfor.
• Præinstalleret med et af operativsystemerne ovenfor.
• Anbefalet CPU til det anvendte operativsystem.
• USB-port installeret som standard.
Hukommelse Der anbefales mindst 128 MB hukommelse til det anvendte
operativsystem.
Harddisk
Mindst 120 MB fri plads.
Cd-drev
Til installation
• Alle andre systemkrav anbefalet af det anvendte operativsystem.
• Visse udstyrskonfigurationer understøtter muligvis ikke ordentlig drift.
• Denne software vil ikke køre på Windows XP 64-bit-versioner.
• Der garanteres ikke for drift på et operativsystem, der er blevet opgraderet eller
modificeret på nogen måde fra den præinstallerede tilstand.
9
De
Installation af softwaren
Installation af den software, som følger med printeren, er forklaret i denne vejledning
baseret på en computer, der kører den engelske version af Windows XP, med engelsk
valgt som skærmsprog. Skærme vist af andre operativsystemer, eller når der er valgt et
andet skærmsprog, er muligvis anderledes end de skærmbilleder, der vises her.
For information om grundlæggende Windows-betjeninger skal du se den
brugerdokumentation, som kom sammen med din computer eller din computers
hjælpefunktion.
Forholdsregler ved installation og afinstallation
• Hvis du har en tidligere version af softwaren installeret på din computer, skal du
anvende Add or Remove Programs på Windows kontrolpaneler til afinstallere den,
inden du installerer denne software.
• Bemærk, at du er nødt til at logge ind på dit system med en administratorkonto eller en
konto med administratorrettigheder for at kunne installere eller afinstallere softwaren.
Cd-rom-indhold
• MEP-PC10 pc-applikationssoftware
• Brugervejledning til MEP-PC10 pc-applikation (PDF-fil)
Læs dette inden du installerer softwaren!
Vigtigt!
• Du skal ikke tilslutte printeren til din computer, før du har installeret softwaren på din
computer. Softwaren fungerer muligvis ikke ordentligt, hvis du installerer den, efter
printeren er blevet tilsluttet.
• Forsøger du at installere softwaren, mens der kører et antivirusprogram på din
computer, kan det medføre fejl og/eller visning af advarselsmeddelelser på din
computer under installationen. Hvis dette sker, skal du udføre følgende trin.
1. Afslut installationsprogrammet og afinstaller den software, som var installeret op til
dette punkt.
2. Afslut antivirusprogrammet og al anden software, der aktuelt kører på din computer.
3. Genstart installationsprogrammet.
4. Efter installation af softwaren skal du genstarte de programmer, som du afsluttede i
trin 2 ovenfor.
I denne vejledning forudsættes det, at drev D: er cd-drevet.
De
10
■ Sådan installeres softwaren
1. Inden du begynder installationen, skal du afslutte alle andre programmer, der aktuelt
kører på din computer.
• Gør du ikke det, kan det medføre en fejlagtig installation.
2. Sæt printerens cd-rom ind i computerens cd-drev.
Dette burde medføre at den skærm, som er vist i nærheden, vises automatisk.
• Skærmen vises muligvis ikke automatisk på visse computere. Hvis dette er tilfældet
på din computer, skal du gå til din Windows Start-menu, vælg Run..., indtast D:\
setup.exe
(glem ikke at anvende det rigtige drevnavn i stedet for D:) i tekstboksen på den
skærm, som vises, og klik derefter på OK.
• Hvis din computer kører Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista, vises der
på dette tidspunkt en menu for automatisk afspilning. Vælg Run setup.exe under
“Install or run program from your media” eller “Install or run program”. Når
dialogboksen for brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Yes eller Continue.
3. Vælg installationssproget og klik derefter på OK.
Dette starter installationen. Følg instruktionerne på skærmen.
• Der vises en meddelelse på skærmen for at fortælle dig, hvornår installationen er
gennemført.
• Hvis din computer kører Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista, vises
meddelelsen nedenfor under installationen. Klik på Install for at fortsætte med
installationen.
11
De
• Hvis din computer kører Windows XP, vises meddelelsen nedenfor muligvis under
installationen. Klik på Continue Anyway for at fortsætte med installationen.
Visning af brugerdokumentationen på cd-rom’en
Din computer skal have installeret Adobe Reader eller Acrobat Reader 5.0 eller højere for
at kunne vise brugerdokumentationen til softwaren i PDF-filerne på cd-rom’en.
Hvis du behøver at installere en af disse applikationer, skal du besøge supportsiden for
Adobe Systems Incorporated på http://get.adobe.com/reader/ og følge instruktionerne der.
■ Sådan vises brugerdokumentationens PDF-filer
1. Sørg for at Adobe Reader eller Acrobat Reader 5.0 eller højere er installeret på din
computer (se den forrige sektion ovenfor).
2. På Windows Start-menu skal du vælge Programs og derefter CASIO. Placer derefter
musemarkøren på MANUAL og klik derefter på navnet for den PDF-fil, som du ønsker
at vise.
Fjernelse af softwaren fra din computer
Du kan anvende proceduren nedenfor til at fjerne softwaren fra din computer.
■ Sådan fjernes softwaren fra din computer
1. Klik på Control Panel på Windows Start-menuen.
2. Klik på Add or Remove Programs-ikonet.
Dette viser dialogboksen Add or Remove Programs, der viser en liste over software,
som er installeret på din computer.
3. På listen Currently installed programs skal du klikke “MEP-PC10”.
4. Klik på Change or Remove Programs eller Remove.
• Klik på OK på den bekræftelsesskærm for sletning som vises.
5. Klik på Finish.
Dette fjerner softwaren fra din computer.
De
12
Generel vejledning
Frigørelsesknap for
taperummets dæksel
Taperum
Tapeudgang
Tapevindue
Lampe (LED)
USB-port
Tilslut et USB-kabel her,
når du tilslutter printeren
til en computer.
Lysnetadapterterminal
Til tilslutning af
den specificerede
lysnetadapter.
Indsættelse og fjernelse af tape
Der skal sættes tape ind i printeren for at for at kunne udskrive etiketter.
Brug den tape for følger med printeren eller kommercielt tilgængeligt tape.
■ Sådan indsættes tape
1. Skyd frigørelsesknappen for taperummets dæksel i pilens “a” retning og åbn
taperummets dæksel. På dette tidspunkt skal du passe på at fingrene ikke rører ved
tapeskæreren.
Tapeskærer
a
Vigtigt!
Forsøg ikke at tvinge taperummets dæksel ud over dets normale bevægelsesområde.
Overdreven kraft giver risiko for funktionsfejl og skader på printeren.
13
De
2. Kontroller tapens tilstand.
• Sørg for at spidsen på tapen ikke er bøjet. Hvis den er, skal du klippe den bøjede
spids af med en saks.
Tape
Træk ca. 11 cm ud, målt fra midten af rullen til
tapens spids.
3. Placer tapen i printeren.
Før tapen over gummirullen (se figuren nedenfor). Sørg for at tapen er placeret
ordentligt på lejet.
• Pas på du ikke rører ved tapeskæreren, når du indsætter tape. Rører du ved
tapeskæreren, kan du skære dig i fingrene.
• Printerhovedet bliver varmt under udskrivning. Rør ikke ved printerhovedet, når du
indsætter tape.
Vigtigt!
• Forsøg aldrig at skubbe tape tilbage i printeren.
• Du skal ikke trække i tapen med overdreven kraft. Hvis du gør det, kan det
medføre funktionsfejl på printeren.
• Bemærk, at det muligvis ikke er muligt at udskrive på den indledende kant af en
ny taperulle.
• Forkert indsættelse af tapen kan medføre funktionsfejl på printeren.
Tapeskærer
Printerhoved
Leje
De
14
Tape
Gummirulle
• Ved 18 mm bred tape skal tapen føres mellem tapestyrene, som vist på figuren i
nærheden.
Tape
Tapestyr
• Ved 12 mm og 9 mm bred tape skal tapen føres inden for tapestyrene, som vist på
figuren i nærheden.
Tape
9 mm bred tape
12 mm bred tape
4. Luk taperummets dæksel.
• Tryk ned på dækslet, indtil det lukker
ordentligt på plads.
• Du skal ikke trække i tapen eller forsøge at
skubbe den tilbage, efter den er sat ind i
printeren.
15
De
Forholdsregler for tape
• Hvis tapen efterlades i printeren i længere perioder, kan det medføre uønskede
mærker på tapen, forringelse af klæbeevnen og endda gøre yderligere udskrivning
umulig. Sørg for at fjerne tapen og opbevare den ordentligt, hvis du ikke har i
sinde at udskrive på den i længere tid.
• Denne tape anvender termopapir. Brug på de følgende typer steder kan forårsage
farveændring på tapen, og bør derfor undgås.
• I nærheden af et vindue, udendørs eller på andre steder udsat for direkte sollys
• Steder, hvor tapen er udsat for høje temperaturer, regn eller vandsprøjt
• Skrab ikke på tapens udskriftsoverflade med en negl, metalgenstande eller
lignende.
• Denne tape anvender et klæbemiddel, der kan frigøres igen. Afhængigt af den
overflade eller genstand, som den er sat fast på, kan tapen muligvis frigøres fra
overfladen eller efterlade klæbemiddelrester, når den fjernes.
• Bemærk, at fremvisning af denne tape i længere tid kan medføre farveændring.
• Når du ikke anvender tapen, skal du opbevare den i en plastikpose eller i dens
originale æske.
• Du skal ikke efterlade tapen i et motorkøretøj parkeret i sollys.
• Undgå steder som er udsat for høje temperaturer, høj luftfugtighed og direkte
sollys ved opbevaring af tape.
• Tapen ændrer farve, så brug den så hurtigt som muligt, efter den er pakket ud.
■ Sådan fjernes tapen fra printeren
1. Åbn taperummets dæksel.
2. Tag fat i tapen med fingrene og løft lige op.
• Pas på du ikke rører ved tapeskæreren, når
du fjerner tape. Rører du ved tapeskæreren,
kan du skære dig i fingrene.
• Printerhovedet bliver varmt under
udskrivning.
Rør ikke ved printerhovedet, når du fjerner
tape.
De
16
Printerhoved
Tilslutning af printeren til din computer
Vigtigt!
Sørg for at installere printersoftwaren på din computer, inden du tilslutter printeren til den.
■ Sådan tilsluttes printeren til din computer
1. Efter Windows er startet, skal du tilslutte det
USB-kabel, som følger med printeren, til din
computers USB-port.
Vigtigt!
Sørg for at tilslutte direkte til en USB-port
på din computer. Printeren fungerer muligvis
ikke ordentligt, hvis den tilsluttes indirekte
til en anden USB-port. Selvom du tilslutter
direkte til en af din computers USB-porte,
er din computer muligvis ikke i stand til at
genkende printeren pga. en eller anden form
for inkompatibilitet. Hvis dette sker, skal du
prøve at tilslutte til en anden USB-port på din
computer.
1
2. Tilslut lysnetadapteren til printerens
lysnetadapterterminal.
3. Tilslut strømledningen til lysnetadapteren.
4
2
4. Tilslut strømledningen til en stikkontakt.
Vigtigt!
Brug kun den lysnetadapter, som er
specificeret til denne printer.
3
5. Tilslut USB-kablet til printerens
USB-port.
Vigtigt!
Hvis dette er første gang, du
tilslutter til printeren, er du nødt
til at fjerne klistermærket fra
printerens USB-port.
5
17
De
6. Dette vil vise en guide på din computerskærm til installation af USB-driveren. USBdriveren er nødvendig for at gøre det muligt for printeren at kommunikere med din
computer. Følg de instruktioner som vises på din computerskærm til at installere
USB-driveren.
● Hvis din computer kører Windows XP
Service Pack3 (SP3), vises meddelelsen
i nærheden muligvis under installationen.
Vælg “No, not this time” og klik derefter på
Next > for at fortsætte med installationen.
● Hvis din computer kører Windows XP, vises
den advarselsmeddelelse, som er vist i
nærheden, muligvis under installationen.
Klik på Continue Anyway for at fortsætte
med installationen.
■ Sådan afbrydes printeren fra din computer
1. Afbryd USB-kablet fra computerens USB-port og printerens USB-port.
2. Tag lysnetadapterens stik ud af stikkontakten og afbryd lysnetadapteren fra printeren.
Vigtigt!
• Afbryd aldrig lysnetadapteren eller USB-kablet, mens udskrivning er i gang. Gør du
det, kan det medføre funktionsfejl på printeren.
• Rør aldrig ved lysnetadapterens stik eller USB-kablet, mens der er
datakommunikation i gang. Statisk elektricitet fra dine fingre og andre problemer kan
medføre, at kommunikationen afbrydes.
De
18
Udskrivning af en etikette
For information om den procedure, som kræves for at udskrive på tape, skal du se
brugervejledningen til MEP-PC10 pc-applikationen.
■ Sådan skæres tapen
Mens du holder i tapen mellem dine fingre som
vist på illustrationen, skal du trække den op mod
printerens tapeskærer for at skære den af.
Vigtigt!
Kontroller, at udskrivningen er helt stoppet, inden
du skærer tape af. Skærer du tapen af, mens der
er udskrivning i gang, kan det medføre tapestop
og beskadige printeren.
Tapeskærer
■ Sådan påsættes en etikette på en overflade
1. Brug en saks eller et andet redskab til at beskære etiketten ind til den ønskede
størrelse, om nødvendigt.
2. Påsæt etiketten på den ønskede overflade.
• Hvis du sætter en etikette fast på en overflade, kan det medføre, at der forbliver
klæbemiddel tilbage på overfladen, når den fjernes.
Vigtigt!
Sæt ikke etiketter fast på overfladetyperne på listen nedenfor.
Menneske- eller dyrehud/vægge, elmaster og andre overflader på andre personers
ejendom/beholdere anvendt til opvarmning i en mikroovn
Uegnede overflader (etiketten kan muligvis ikke sidde fast.)
• Ujævne overflader
• Overflader som er våde, olierede, støvede eller dækket med andet materiale
• Særlige plastikmaterialer (silikone, polypropylen osv.)
19
De
Brugervedligeholdelse
Det går ud over kvaliteten af udskrevne etiketter, hvis printerhovedet og/eller gummirullen
bliver beskidt. En beskidt tapeskærer medfører dårlig skærefunktion. Du skal jævnligt
udføre brugervedligeholdelsestrinene nedenfor for at rengøre printerhovedet, gummirullen
og tapeskæreren.
Vigtigt!
Brug en vatpind eller en lignende blød genstand til at rengøre printerhovedet, gummirullen
og tapeskæreren med. Det anbefales at bruge en ultratynd vatpind.
■ Sådan rengøres printerkomponenter
1. Åbn taperummets dæksel.
• Hvis der er sat tape ind i printeren, skal den fjernes.
Vigtigt!
Printerhovedet er varmt under og umiddelbart efter udskrivning. Sørg for at give det
tilstrækkelig tid til at køle af, inden du fjerner tapen.
2. Fugt vatpinden med alkohol og brug
Gummirulle
den derefter til at tørre printerhovedets,
Tapeskærer
gummirullens og tapeskærerens overflader
af med. Du skal ikke røre direkte ved
tapeskæreren på dette tidspunkt. Rører
du ved tapeskæreren, kan du skære dig i
fingrene.
Vær især forsigtig når du tørrer
Printerhoved
kontaktområderne på rullen og printerhovedet
af.
• Du kan også anvende et kommercielt
tilgængeligt rengøringssæt til en
kassettebåndoptager til rengøring.
Udvendig rengøring af printeren
Fugt en blød klud med vand, vrid den ordentligt og tør derefter printeren af
udvendigt. Du skal ikke anvende benzen, alkohol, fortynder eller noget andet flygtigt
middel, som kan beskadige printeren.
De
20
Fejlfinding
Hvis du skulle komme ud for problemer med printerens funktion, skal du udføre de
afhjælpninger, som er beskrevet i tabellen nedenfor. Hvis de trin, som er beskrevet
nedenfor, ikke løser problemet, skal du kontakte din forhandler eller dit nærmeste CASIOservicecenter.
Symptom
● Udskriften er utydelig.
● Der kan opnås god
udskriftskvalitet.
● Udskriften er sløret.
Årsag og nødvendig afhjælpning
• Der sidder snavs, skidt eller andre fremmedlegemer fast
på printerhovedet og/eller gummirullen.
➜ Rengør printerhovedet og gummirullen.
• Tapen er ikke sat ordentlig i.
➜ Tag tapen ud og sæt den ordentlig i igen.
• Indstillingen for udskriftsdensiteten er ikke korrekt.
➜ Juster indstilling af udskriftsdensiteten.
● Der udskrives ikke
noget.
● Printeren slukker under
udskrivning.
• Du anvender en uspecificeret lysnetadapter.
➜ Brug den specificerede lysnetadapter.
● Der kan ikke oprettes
forbindelse med en
computer.
• USB-kablet er ikke tilsluttet ordentligt.
➜ Kontroller forbindelsen og sørg for at kablet er tilsluttet
ordentligt.
Hvis dette ikke løser problemet, skal du prøve at
afbryde USB-kablet og tilslutte det igen.
• USB-driveren er ikke installeret på din computer.
➜ Installer USB-driveren på din computer. Hvis du stadig
ikke kan oprette en forbindelse, skal du prøve at bruge
en anden USB-port på din computer.
• Brug det USB-kabel som følger med printeren.
• Printerhovedet er overophedet.
➜ Vent et stykke tid og prøv at udskrive igen senere.
21
De
Symptom
● Der kommer ikke tape
ud af printeren ved
udskrivning.
Årsag og nødvendig afhjælpning
• Taperummets dæksel er ikke lukket ordentligt.
➜ Luk dækslet ordentligt.
• Printeren er løbet tør for tape.
➜ Udskift tapen med ny tape (separat til rådighed).
• Der sidder tape fast.
➜ Fjern tapen fra printeren og træk derefter den stoppede
tape ud med fingrene. Klip den udtrukne tape af med en
saks osv. Sæt derefter tapen i igen.
Vigtigt!
Du skal ikke gøre følgende under udskrivning.
• Blokere tapeudgangen
• Røre ved tape som kommer ud af printeren
• Åbne taperummets dæksel
• Afbryde lysnetadapteren
● Tape skæres ikke af.
• Du udfører ikke skæreproceduren for tape ordentligt.
➜ Se “Sådan skæres tapen” under “Udskrivning af en
etikette”.
• Tapeskæreren er beskidt.
➜ Rengør tapeskæreren ved at referere til “Sådan
rengøres printerkomponenter”.
• Tapeskæreren er sløv.
➜ Få tapeskæreren udskiftet af din forhandler eller dit
lokale CASIO-servicecenter.
• Der sidder tape fast i tapeudgangen.
➜ Fjern tapen fra printeren og fjern den fastsiddende tape.
● Etiketten klister ikke
ordentligt.
• Det sted eller den genstand, som du sætter etiketten fast
på, er ikke egnet.
➜ Vælg en overflade som er glat, fri for vand og/eller olie,
ren osv.
● De tomme
etikettemargener er
for store.
Printeren er designet til altid at udskrive etiketter med en
tom margen.
De
22
Specifikationer
Model:
Udskrivning
Udskriftsopløsning:
Udskriftssystem:
Udskriftshastighed:
MEP-U10
200 dpi
Termo
Ca. 10 mm/sekund
• Udskriftshastigheden afhænger af udskriftsmiljøet,
udskriftsforholdene og andre faktorer.
Udskriftsbredde:
Maksimalt ca. 12 mm
a) 7 mm for 9 mm bred tape
b) 10 mm for 12 mm bred tape
c) 12 mm for 18 mm bred tape
Udskriftslængde:
Maksimalt ca. 30 cm
Strømforsyning, andre dele
Driftseffekt:
Lysnetadapter (AD-A12200L)
Strømforbrug:
9W
Mål:
61 mm (B) × 118 mm (D) × 68 mm (H) (inklusive gummifødder.)
Vægt:
Ca. 235 g
Driftstemperatur:
10°C til 35°C
Ekstraudstyrsliste
● Tape
Tapebredde
Tapefarve
18 mm
12 mm
9 mm
Hvid
XA-18WE1
XA-12WE1
XA-9WE1
Gul
XA-18YW1
XA-12YW1
XA-9YW1
Lyserød
XA-18PK1
XA-12PK1
XA-9PK1
• Visse dele kan være udsolgt.
• Ekstraudstyr kan blive ændret uden forudgående varsel.
23
De
ENGLISH
Deutsch
Français
Disposal of Waste
Electrical & Electronic
Equipment of products
for Household use
(Applicable in the European
Union only)
The symbol (crossed out wheeled-bin)
on your product indicates that the
product shall not be mixed or disposed
with your household waste, at their
end of use.
This product shall be handed over to
your local community waste collection
point for the recycling of the product.
For more information, please contact
your Government Waste-Disposal
department in your country.
Inappropriate waste handling could
possibly have a negative effect on the
environment and human health due to
potential hazardous substances. With
your cooperation in the correct disposal
of this product, you contribute to reuse,
recycle and recover the product and our
environment will be protected.
Disposal of Waste Electrical &
Electronic Equipment of products for
business use
(Applicable in the European Union only)
For further information regarding the
disposal of products for business
purposes, please contact your dealer or
distributor in your country. This product
shall not be mixed or disposed with
commercial waste.
Entsorgung von elektrischen &
elektronischen Produkten für den
Haushaltsgebrauch
(anzuwenden nur in den Ländern der
Europäischen Union)
Dieses Symbol (ausgekreuzte Mülltonne)
auf dem Produkt bezeichnet, dass
Altgeräte usw. nicht wie normaler
Haushaltsabfall in den Müll gegeben
werden dürfen, sondern zum Recycling
an einer hierfür vorgesehenen
Annahmestelle abzugeben ist.
Für nähere Informationen wenden Sie
sich bitte an die für Müllentsorgung
zuständigen örtlichen Behörden.
Bei unsachgemäßer Entsorgung besteht
das Risiko nachteiliger Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit durch
potentiell gefährliche Substanzen. Durch
Ihre Kooperation zur ordnungsgemäßen
Entsorgung fördern Sie die
Wiederverwendung, das Recycling und
die Rückgewinnung von Stoffen und
tragen zum Umweltschutz bei.
Entsorgung von elektrischen &
elektronischen Produkten durch
gewerbliche Benutzer
(anzuwenden nur in den Ländern der
Europäischen Union)
Für nähere Informationen zur Entsorgung
durch gewerbliche Benutzer wenden
Sie sich bitte an Ihren Händler oder den
zuständigen Vertrieb. Das Produkt darf
nicht in den normalen Gewerbemüll
gegeben werden.
Traitement des appareils électriques
et électroniques en fin de vie par les
particuliers
(Applicable dans les pays de l’Union
Européenne seulement)
Ce symbole (poubelle interdite) apposé
sur le produit indique qu’en fin de vie ce
produit ne doit pas être traité avec les
déchets ménagers.
Il doit être remis à un point de collecte
approprié pour le recyclage des
appareils électriques et électroniques.
Pour de plus amples informations,
veuillez contacter le service de collecte
des déchets ménagers local.
Un traitement inadapté des
dechets contenant des substances
potentiellement dangereuses peut avoir
des effets nefastes sur l’environnement
environnement et la santé humaine.
Traitement des appareils électriques
et électroniques en fin de vie par les
entreprises
(Applicable dans les pays de l’Union
Européenne seulement)
Pour de plus amples informations sur la
collecte des déchets des proffesionnels,
veuillez contacter votre revendeur
ou distributeur local. Ce produit ne
doit pas être traité avec les déchets
d’entreprises.
Italiano
Español
Nederlands
Smaltimento di rifiuti costituiti da
prodotti elettrici e elettronici per uso
domestico
(applicabile soltanto nell’Unione Europea)
Il simbolo (un bidone con ruote sbarrato
da una croce) sul prodotto indica che il
prodotto non deve essere mischiato o
smaltito con i rifiuti domestici, alla fine
della sua durata.
Questo prodotto deve essere consegnato
al punto di raccolta rifiuti della propria
comunità locale per il suo riciclaggio.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi
all’organo statale preposto allo
smaltimento dei rifiuti nel proprio paese.
Uno smaltimento dei rifiuti inappropriato
può avere effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute umana a causa di sostanze
potenzialmente pericolose. Collaborando
allo smaltimento corretto di questo
prodotto, si contribuisce al riutilizzo, al
riciclaggio e al recupero del prodotto, e
alla protezione del nostro ambiente.
Smaltimento di rifiuti costituiti da
prodotti elettrici e elettronici per uso
commerciale
(applicabile soltanto nell’Unione Europea)
Per ulteriori informazioni riguardanti
lo smaltimento di prodotti per uso
commerciale, rivolgersi al proprio
rivenditore o distributore nel proprio
paese. Questo prodotto non deve
essere mescolato o smaltito con i rifiuti
commerciali.
Disposición sobre Residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
para los productos de uso doméstico
(Aplicable sólo a la Unión Europea)
Los productos identificados con este
símbolo (papelera tachada) no deben
eliminarse como residuos domésticos una
vez finalizada su vida útil.
Este producto debe entregarse a un
punto de recogida de la comunidad local
para su recuperación y reciclado.
Para mayor información, sírvase ponerse
en contacto con el Departamento
de Disposición de Desechos de su
Ayuntamiento.
El manejo inadecuado de los residuos
supone riesgos para la salud humana o
el medio ambiente. Con la reutilización, el
reciclado de los materiales u otras formas
de valorización de tales productos usted
contribuye de manera importante a la
protección de nuestro medio ambiente.
Disposición de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos para los
productos de uso profesional.
(Aplicable sólo a la Unión Europea)
Para más información sobre la
disposición de productos con fines
profesionales, sírvase ponerse en
contacto con el vendedor o distribuidor
oficial de su país. Este producto no debe
mezclarse ni desecharse junto con otros
residuos.
Afvalverwijdering van Elektrische
& Elektronische Apparatuur voor
Huishoudelijk Gebruik
(Alleen van toepassing in de Europese
Unie)
Het symbool (doorgekruisde afvalbak op
wielen) op het product geeft aan dat het
product aan het einde van haar levensduur
niet samen met of in de vorm van
huishoudafval mag worden weggegooid.
Het product moet naar een verzamelplaats
(milieudepot) worden gebracht waar
dergelijke producten worden gerecycled.
Neem voor meer informatie contact op met
de relevante overheidsafdeling voor afval/
vuilnis die in uw land bestaat.
Het kan nadelige gevolgen hebben op voor
mens en milieu als afval op een verkeerde
manier wordt behandeld waardoor
potentieel schadelijke stoffen vrij komen.
Door uw medewerking te verlenen en dit
product op de juiste wijze wegwerpt, kunt
u een bijdrage leveren aan het herstellen,
hergebruiken en recyclen van dit product
om zo ons milieu te beschermen.
Afvalverwijdering van Elektrische &
Elektronische Apparatuur voor Zakelijk
Gebruik
(Alleen van toepassing in de Europese
Unie)
Voor nadere informatie aangaande het
wegwerpen van producten voor zakelijke
doeleinden, wordt u verzocht contact op
te nemen met uw dealer of de distributeur
in uw land. Dit product mag niet samen
met of in de vorm van commercieel afval
worden weggegooid.
Polski
Magyar
Svenska
Usuwanie odpadów sprzĊtu
elektrycznego & elektronicznego
produktów pochodzących z gospodarstw
domowych
(Stosowane jedynie w Unii Europejskiej)
Symbol (przekreĞlony kosz) na Twoim
produkcie oznacza, Īe produkt nie powinien
byü mieszany lub usuwany z Twoimi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego, po jego zuĪyciu.
Produkt ten powinien zostaü dostarczony
do lokalnego komunalnego punktu zbiórki
odpadów, w celu recyklingu produktu.
W celu uzyskania wiĊkszej iloĞci informacji,
prosimy o skontaktowanie siĊ z krajowym
Wydziaáem Zarządzania Gospodarką
Odpadami w Twoim kraju.
NiewáaĞciwe manipulowanie odpadami moĪe
negatywnie oddziaáywaü na Ğrodowisko
i zdrowie ludzi, wskutek potencjalnych
substancji niebezpiecznych. Wspóápracując
przy prawidáowym usuniĊciu tego produktu,
przyczyniasz siĊ do ponownego uĪycia,
recyklingu i odzysku produktu i w ten sposób
nasze Ğrodowisko bĊdzie chronione.
Usuwanie odpadów sprzĊtu
elektrycznego & elektronicznego
produktów do uĪytku przedsiĊbiorstwa
(Stosowane jedynie w Unii Europejskiej)
W celu uzyskania dalszych informacji
odnoĞnie usuwania produktów uĪywanych
do celów przedsiĊbiorstwa, naleĪy
skontaktowaü siĊ z Twoim sprzedawcą lub
dystrybutorem w Twoim kraju. Produkt ten
nie powinien byü mieszany i usuwany z
odpadami komunalnymi.
Háztartásban használt elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása
(Csak az Európai Unióban
alkalmazható)
A készüléken lévĘ szimbólum
(keresztben áthúzott kuka) azt jelzi,
hogy a terméket használat után ne
keverje, illetve ne helyezze el háztartási
hulladékkal.
A terméket újbóli hasznosításra le kell
adnia a kijelölt hulladékgyĦjtĘ helyen.
További információért kérjük, forduljon
az országában lévĘ illetékes állami
hulladékelhelyezési szervhez.
Nem megfelelĘ hulladékkezelésnek
potenciálisan veszélyes anyagok miatt
negatív hatása lehet a környezetre
és az emberi egészségre. A
termék helyes elhelyezésében való
közremĦködéssel Ön hozzájárul
annak újrafelhasználásához,
újrafeldolgozásához és
visszanyeréséhez, és védi a
környezetünket.
A gazdaságban használt elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Csak az Európai Unióban
alkalmazható)
Az üzleti célú termékek
ártalmatlanításával kapcsolatos
további információért kérjük, forduljon
az országában lévĘ kereskedĘhöz
vagy forgalmazóhoz. A terméket ne
keverje, illetve ne helyezze el háztartási
hulladékkal.
Bortskaffning av förbrukade
elektriska & elektroniska produkter
för hushållsbruk
(Gäller enbart i den Europeiska
Unionen)
Denna symbol (en överkorsad
soptunna) på produkten innebär att
produkten ej ska blandas eller slängas
med ditt hushållsavfall när den är
förbrukad.
Produkten ska lämnas för återvinning
till en lokal insamlingsplats för denna
slags produkter.
Kontakta kommunkontoret för närmare
detaljer om var du finner sådana
insamlingsplatser.
Olämplig avfallshantering kan få
negativa effekter på miljön och på
mänsklig hälsa då en produkt kan
innehålla farliga ämnen. Vi ber om ditt
samarbete i bortskaffningen av denna
produkt för att bidra till återvinning,
återanvändning och en hälsosammare
miljö.
Bortskaffning av förbrukade
elektriska & elektroniska produkter
för affärsbruk
(Gäller enbart i den Europeiska
Unionen)
Kontakta din handlare eller distributör
för närmare detaljer om bortskaffning
av produkter som använts i affärssyfte.
Denna produkt får inte blandas eller
slängas med annat affärsavfall.
Dansk
ýesky
Português
Bortskaffelse af udtjent elektrisk
og elektronisk udstyr i produkter til
hjemmebrug
(Gælder kun i EU)
Symbolet (en overstreget affaldsspand
med hjul) på produktet angiver, at
produktet ikke må blandes med eller
bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det er udtjent.
Produktet skal afleveres til det lokale
affaldsindleveringssted til genbrug.
Kontakt venligst afdelingen for
bortskaffelse af affald i din kommune
angående yderligere information.
Uhensigtsmæssig bortskaffelse af
affald kan have en negativ virkning på
miljøet og folks helbred, da det kan
indeholde potentielle, farlige substanser.
Med din medvirken i henseende til
forskriftsmæssig bortskaffelse af dette
produkt, kan du bidrage til at genbruge,
recirkulere og genindvinde produkterne
og samtidigt medvirke til, at vores miljø
vil blive beskyttet.
Bortskaffelse af udtjent elektrisk
og elektronisk udstyr i produkter til
forretningsbrug
(Gælder kun i EU)
Kontakt venligst din forhandler eller
distributør der, hvor du bor, angående
yderligere information om bortskaffelse
af produkter til forretningsbrug. Dette
produkt må ikke blandes med eller
bortskaffes sammen med kommercielt
affald.
Nakládání s nepotĜebnými domácími
elektrickými a elektronickými
zaĜízeními
(Pouze pro Evropskou unii)
Symbol (pĜeškrtnutá popelnice na
koleþkách) na Vašem výrobku oznaþuje,
že výrobek se po ukonþeni jeho
používání nesmí míchat a vyhazovat
spoleþnČ s bČžným odpadem z
domácnosti.
Tento výrobek je tĜeba odložit na
urþené sbČrné místo ve vaší oblasti pro
provedení recyklace tohoto výrobku.
Pro další informace se obraĢte na místní
orgány státní správy zabezpeþující sbČr a
likvidaci odpadĤ.
Nesprávné nakládání s odpady by
mohlo mít za následek negativní vliv na
životní prostĜedí a lidské zdraví z dĤvodu
možného vzniku škodlivých látek. Pomocí
vaší spolupráce pĜi správném zpĤsobu
znehodnocení tohoto výrobku pĜispČjete
ke znovu využiti, recyklaci a obnovČ
výrobku pĜiþemž naše životní prostĜedí
bude ochránČno.
Nakládání s nepotĜebnými elektrickými
a elektronickými zaĜízeními pro
obchodní úþely
(Pouze pro Evropskou unii)
Pra další informace o nakládání s odpady
v podobČ výrobkĤ pro obchodní úþely
se obraĢte na vašeho prodejce nebo
distributora ve vaší zemi. Tento výrobek
se nesmí míchat a vyhazovat spoleþnČ s
bČžným obchodním odpadem.
Eliminação de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos para Uso
Doméstico
(Aplicável somente na União Europeia)
O símbolo (caixote de lixo de rodas com
uma linha cruzada) em seu produto
indica que o produto, no fim da sua
vida útil, não deve ser misturado ou
eliminado com o lixo doméstico comum.
Este produto deverá ser entregue a
uma estação de recolha de lixo da
comunidade local para a reciclagem
do produto.
Para mais informações, entre em
contacto com o Departamento de
Tratamento de Lixo do Governo do
seu país.
O tratamento de lixo incorrecto poderia
provocar um efeito negativo no meio
ambiente e saúde humana devido a
substâncias potencialmente perigosas.
Com a sua cooperação para a
eliminação correcta deste produto,
contribuirá para a reutilização,
reciclagem e recuperação do produto, e
nosso meio ambiente será protegido.
Eliminação de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos para Uso
Comercial
(Aplicável somente na União Europeia)
Para mais informações sobre a
eliminação de produtos para propósitos
comerciais, entre em contacto o seu
revendedor ou distribuidor em seu país.
Este produto não deverá ser misturado
ou eliminado com lixo comercial.
Suomi
ǼȜȜȘȞȚțȐ
Slovenþina
ǻȚȐșİıȘ ǹʌȠȕȜȒIJȦȞ ǾȜİțIJȡȚțȠȪ &
ǾȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ ǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȅȚțȚĮțȒȢ
ȤȡȒıȘȢ
(ǼijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȝȩȞȠ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ DzȞȦıȘ)
ȉȠ ıȪȝȕȠȜȠ (įȚĮȖȡĮȝȝȑȞȠȢ IJȡȠȤȒȜĮIJȠȢ
țȐįȠȢ ĮʌȠȡȡȚȝȝȐIJȦȞ) ʌȐȞȦ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıĮȢ
ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ȩIJȚ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ, ȝİ IJȘ ȜȒȟȘ
IJȘȢ ȤȡȒıȘȢ IJȠȣ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȝȚȤșİȓ Ȓ ȞĮ
ĮʌȠȡȡȚijșİȓ ȝĮȗȓ ȝİ ȠȚțȚĮțȐ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮ.
ǹȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮįȠșİȓ ıIJȠ
ıȘȝİȓȠ ıȣȜȜȠȖȒȢ ĮʌȠȕȜȒIJȦȞ IJȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
ıĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮțȪțȜȦıȒ IJȠȣ.
īȚĮ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ, ʌĮȡĮțĮȜİȓıșİ
ȞĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıİIJİ ȝİ IJȘ ǻȘȝȩıȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
ǻȚȐșİıȘȢ ǹʌȠȕȜȒIJȦȞ IJȘȢ ȤȫȡĮȢ ıĮȢ.
Ǿ ȝȘ ȠȡșȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȦȞ ĮʌȠȕȜȒIJȦȞ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ĮȡȞȘIJȚțȑȢ İʌȚʌIJȫıİȚȢ ıIJȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ıIJȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȣȖİȓĮ ȜȩȖȦ
IJȘȢ İȞįİȤȩȝİȞȘȢ ȪʌĮȡȟȘȢ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ
ȠȣıȚȫȞ. Ȃİ IJȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ıĮȢ ıIJȘ ıȦıIJȒ
įȚȐșİıȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ, ıȣȝȕȐȜȜİIJİ
ıIJȘȞ İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ, ĮȞĮțȪțȜȦıȘ țĮȚ
ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ țĮȚ ʌȡȠıIJĮIJİȪİIJİ
IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
ǻȚȐșİıȘ ǹʌȠȕȜȒIJȦȞ ǾȜİțIJȡȚțȠȪ &
ǾȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ ǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȒȢ
ȤȡȒıȘȢ
(ǼijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȝȩȞȠ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ DzȞȦıȘ)
īȚĮ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ
įȚȐșİıȘ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞIJĮȚ
ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ, ʌĮȡĮțĮȜİȓıșİ
ȞĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıİIJİ ȝİ IJȠȞ ȑȝʌȠȡȠ Ȓ IJȠȞ
ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȘȢ ȤȫȡĮȢ ıĮȢ. ǹȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȝȚȤșİȓ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȚijșİȓ ȝĮȗȓ
ȝİ ĮʌȩȕȜȘIJĮ İȝʌȠȡȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ.
Likvidácia elektrického a
elektronického zariadenia výrobkov
urþených pre domáce použitie
(platné len v Európskej Únii)
Symbol (preþiarknutý odpadkový kôš)
na výrobku znamená, že daný výrobok
nie je možné po skonþení používania
zmiešaĢ a vyhodiĢ spolu s bežným
domácim odpadom.
Výrobok je nutné odovzdaĢ do zberne
odpadu vo vašej lokalite, kde dôjde k
jeho recyklácii.
Presné informácie Vám poskytne úrad
štátnej správy zodpovedný za zber a
likvidáciu odpadu.
Nesprávna likvidácia odpadu môže maĢ
negatívný dopad na životné prostredie
a ohroziĢ Đudské zdravie nebezpeþnými
látkami.
Naopak správnym postupom pri
likvidácii odpadu umožníte jeho
opätovné použitie, recykláciu a
obnovenie výrobku, þím prispejete k
ochrane životného prostredia.
Likvidácia elektrického a
elektronického zariadenia výrobkov
urþených pre priemyselné použitie
(platné len v Európskej Únii)
Presnejšie informácie ohĐadom
likvidácie odpadov výrobkov pre
priemyselné použitie Vám poskytne
predajca alebo distribútor vo Vašej
krajine. Výrobok by nemal byĢ
zmiešaný a vyhodený spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Slovenšþina
Lietuviǐ
Eesti
Odlaganje odpadkov elektriþne in
elektronske opreme izdelkov za
gospodinjstvo
(Uporabno samo v Evropski Uniji)
Oznaka (prekrižan smetnjak na
kolesih) na vašem izdelku oznaþuje,
da se tega izdelka po konþani uporabi
ne sme mešati ali odvreþi z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Ta izdelek je potrebno oddati vaši lokalni
deponiji z odpadki za predelavo takšnih
izdelkov.
Za podrobnejše podatke se obrnite
na državni urad za odstranjevanje
odpadkov v vaši državi.
Zaradi nevarnih snovi ima lahko
napaþno upravljanje z odpadki
negativne posledice na okolje in
zdravje ljudi. Z vašim sodelovanjem
pri pravilnem odstranjevanju tega
izdelka, pripomorete k ponovni uporabi,
recikliranju in nadomestitvi izdelka.
Naše okolje bo tako zavarovano.
Odlaganje odpadkov elektriþne in
elektronske opreme izdelkov za
poslovno uporabo
(Uporabno samo v Evropski Uniji)
Za podrobnejše podatke od
odstranjevanju izdelkov za poslovno
uporabo, se obrnite na prodajalca ali
dobavitelja v vaši državi. Tega izdelka
se ne sme mešati ali odvreþi z ostalimi
komercialnimi odpadki.
Elektros ir elektroninơs Ƴrangos,
naudotos buityje, šalinimas
(galioja tik Europos Sąjungoje)
Simbolis (perbraukta šiukšliǐ dơžơ
su ratukais), esantis ant jnjsǐ Ƴsigytos
Ƴrangos, reiškia, kad Ƴranga, pasibaigus
jos naudojimui, negali bnjti maišoma ar
šalinama kartu su buitin ơmis atliekomis.
Tokia Ƴranga turi bnjti perduota jnjsǐ vietos
bendruomenơs atliekǐ surinkimo centrui,
kad bnjtǐ panaudota kaip antrinơ žaliava.
Daugiau informacijos galite gauti jnjsǐ
šalies vyriausybơs atliekǐ tvarkymo
departamente.
Netinkamas atliekǐ šalinimas gali
neigiamai veikti aplinką ir žmoniǐ
sveikatą, nes atliekose gali bnjti pavojingǐ
medžiagǐ. Teisingai šalindami šią Ƴrangą
jnjs prisidedate prie pakartotinio Ƴrangos
panaudojimo, perdirbimo ir regeneracijos
ir taip apsaugote aplinką.
Elektros ir elektroninơs Ƴrangos,
naudotos komercinơje veikloje,
šalinimas
(galioja tik Europos Sąjungoje)
Daugiau informacijos apie komercinơje
veikloje naudotos Ƴrangos šalinimą galite
gauti iš prekybininkǐ ar platintojǐ jnjsǐ
šalyje. Ši Ƴranga negali buti maišoma
ar išmetama kartu su komercinơmis
atliekomis.
Kodusas majapidamises
kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja
elektroonikatarvete kõrvaldamisest.
(Kehtiv vaid Euroopa Ühenduse
liikmesriikides)
Sümbol (ristiga maha tõmmatud vagun)
tootel osutab, et käesolevat toodet ei tohi
peale selle kasutuskõlbmatuks muutumist
visata ära koos muu majapidamises tekkiva
prügiga.
Käesolev toode on ümbertöödeldav ning
tuleb viia kohalikku prügikogumis- või
ümbertöötlemiskeskusesse.
Täpsema informatsiooni saamiseks palume
pöörduda selle riigiasutuse poole Teie riigis,
mis tegeleb prügimajandusse puutuvate
regulatsioonidega.
Käesoleva toote vale käsitlemine selle
kõrvaldamisel võib põhjustada võimalikest
riskiainetest tulenevat negatiivset mõju nii
keskkonnale kui ka Teie tervisele. Toote
korrektne käsitsemine ka peale selle
kasutuskõlbmatuks muutumist ja Teie
kaasabi käesoleva toote korduvkasutusse
või ümbertöötlusesse saatmisel avab Teile
lisavõimaluse kaitsta ühist looduskeskkonda.
Kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja
elektroonikatarvete kõrvaldamisest
¿rmades ja asutustes.
(Kehtiv vaid Euroopa Ühenduse
liikmesriikides)
Täpsemate juhiste hankimiseks palume
pöörduda Teie riigis asuva edasimüüja või
vahendaja poole. Käesolevat toodet ei ole
lubatud ära visata koos muu prügiga.
Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden
hävitysohjeet kotitalouksia varten
(Vain Euroopan Unionia varten)
Tuotteeseen merkitty symboli (ylitse
ruksattu jätesäiliö) osoittaa, että
tuotetta ei saa sekoittaa eikä hävittää
talousjätteiden kanssa.
Tuote on luovutettava sopivaan
tällaisten laitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen.
Pyydä lisätietoja jäteasioista vastaavilta
paikallisilta viranomaisilta.
Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Hävittämällä tuotteen asianmukaisesti
autat varmistamaan, että tuote
uudelleenkäytetään, kierrätetään ja
kerätään ja ympäristöä suojellaan.
Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden
hävitysohjeet yrityskäyttäjille
(Vain Euroopan Unionia varten)
Lisätietoja tuotteiden hävitysohjeista
yrityskäyttäjille antavat jälleenmyyjät
tai edustajat kussakin maassa. Tätä
tuotetta ei saa sekoittaa eikä hävittää
kaupallisten jätteiden kanssa.
Latviešu
Malti
AtbrƯvošanƗs no Elektriskajiem
Atkritumiem un ElektroniskƗm
MƗjsaimniecƯbas ierƯcƝm
(DirektƯva ir spƝkƗ tikai Eiropas
SavienƯbƗ)
Simbols (pƗrsvƯtrota atkritumu tvertne),
uz jnjsu produkta, nozƯmƝ, ka produktu
nedrƯkst izmest, pƝc derƯguma termiƼa
beigƗm, kopƗ ar parastajiem mƗjas
atkritumiem.
Šis produkts tiks nodots vietƝjƗ kaitƯgo
atkritumu savƗkšanas punktƗ tƗ
pƗrstrƗdƗšanai.
Lai iegnjtu plašƗku informƗciju, lnjdzu,
sazinieties ar jnjsu Valsts atkritumu
pƗrstrƗdes nodaƺu.
Nepareiza atbrƯvošanas no šƯ produkta
var atstƗt negatƯvu ietekmi uz apkƗrtƝjo
vidi un cilvƝku VeselƯbu potenciƗlƗ
kaitƯgƗ sastƗva dƝƺ. Ar jnjsu sadarbƯbu šƯ
produkta pareizƗ pƗrstrƗdƝ, jnjs palƯdzat
aizsargƗt apkƗrtƝjo vidi un atbalstƗt
produktu vairƗkkƗrtƝju izmantošanu.
AtbrƯvošanƗs no elektroniskajiem
atkritumiem un elektroniska
aprƯkojuma, kas tiek izmantoti
biznesa vajadzƯbƗm
(DirektƯva ir spƝkƗ tikai Eiropas
SavienƯbƗ)
Lai iegnjtu plašƗku informƗciju par
biznesa klases produktu pƗrstrƗdi,
griezieties pie vietƝjƗ izplatƯtƗja vai
pƗrdevƝja jnjsu valstƯ. Šo produktu
nedrƯkst izmest kopƗ ar tirdzniecƯbas
atkritumiem.
Rimi ta’ Prodotti Elettriƛi u Elettroniƛi
gƫal uĪu Domestiku
(Applikabbli biss fl-Unjoni Ewropea)
Is-simbolu (barmil tal-iskart bir-roti
maqtugƫ b’sinjal) fuq il-prodotti tiegƫek
jindika li il-prodott m’gƫandux jiƥi
imƫallat jew mormi ma’ skart domestiku
meta jispiƛƛa l-uĪu tiegƫu.
Dan il-prodott gƫandu jiƥi rritornat
lill-agenzija li tieƫu ƫsieb il-ƥbir tal-iskart
domestiku fil-komunita tiegƫek sabiex
jiƥi riƛiklat.
Gƫal aktar informazzjoni inti mitlub
tikkuntattja lid-dipartiment responsabbli
mill-ƥbir tal-iskart f’pajjiĪek.
Minƫabba xi kmiƛih li jistgƫu jkunu
perikoluĪi gƫas-saƫƫa, jekk dan ilprodott ma jiƥix mormi kif indikat, jista’
jkun hemm effetti negattivi fuq l-ambjent
u s-saƫƫa.
Meta inti tarmi dan il-prodott kif suppost,
inti tkun qiegƫed tikkontribwixxi gƫalluĪu mill-ƥdid tal-prodott, gƫar-riƛiklaƥƥ,
u sabiex issalva l-materjal li minnu hu
magƫmul il-prodott, u b’hekk l-ambjent
tagƫna jkun qiegƫed jiƥi protett.
Rimi ta’ prodotti Elettriƛi u Elettroniƛi
gƫal uĪu Kummerƛjali
(Applikabbli biss fl’Unjoni Ewropea)
Tista’ tikseb aktar informazzjoni dwar kif
gƫandek tiddispondi minn dan it-tip ta’
skart mingƫand id-distributur lokali ta’
dan il-prodott.
Meta jiƥi mormi, dan il-prodott
m’gƫandux jiƥi mƫallat ma’ tipi ta’ skart
kummerƛjali oƫra.
Srpski
Odlaganje otpada iz elektriþne i
elektronske opreme i proizvoda za
domaüinstvo
Simbol (precrtana kanta za otpatke
sa toþkiüima) na vašem proizvodu
oznaþava da se proizvod po isteku
svog radnog veka ne sme pomešati,
niti bacati zajedno sa otpadom iz
domaüinstva.
Ovaj proizvod se mora predati na mestu
za prikupljanje otpada za reciklažu u
vašoj lokalnoj zajednici.
Za dodatne informacije molimo
kontaktirajte nadležni organ za
odlaganje otpada u vašoj zemlji.
Nepravilno rukovanje otpadom može
negativno da utiþe na životnu sredinu i
zdravlje ljudi, zbog potencijalno opasnih
supstanci.
Vašom saradnjom na pravilnom
odlaganju ovog proizvoda, Vi
doprinosite ponovnom korišüenju,
recikliranju i sakupljanju proizvoda što
üe zaštititi vašu životnu sredinu.
Odlaganje otpada iz elektriþne i
elektronske opreme i proizvoda za
profesionalnu upotrebu
Za dodatne informacije u vezi odlaganja
proizvoda za profesionalnu upotrebu,
molimo kontaktirajte vašeg prodavca ili
distributera u vašoj zemlji. Ovaj proizvod
ne sme da se meša, ni da se odlaže
zajedno sa komercijalnim otpadom.
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MO1209-A
Printed in China
© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement