Whirlpool LST 216 A/HA Руководство пользователя

Whirlpool LST 216 A/HA Руководство пользователя
Instrukcja obsługi
PL
Polski, 1
UA
Українська, 39
RU
Русский, 13
KZ
Қазақша, 27
ZMYWARKA
Spis treści
PL
Instalacja, 2-3
Ustawianie i poziomowanie
Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej
Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia
Dane techniczne
Ecodesign Regulation
Opis urządzenia, 4
Widok ogólny
Panel sterowania
Napełnianie koszy, 5
Kosz dolny
Kosz na sztućce
Kosz górny
Uruchomienie i użytkowanie, 6
LST 216
Uruchomienie zmywarki
Dozowanie środka myjącego
Opcje mycia
Programy, 7
Tabela programów
Nabłyszczacz i sól regeneracyjna, 8
Dozowanie środka nabłyszczającego
Dozowanie soli regeneracyjnej
Konserwacja i utrzymanie, 9
Wyłączanie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie zmywarki
Unikanie powstawania brzydkich zapachów
Czyszczenie spryskiwaczy
Czyszczenie filtra dopływu wody
Czyszczenie filtrów
W przypadku dłuższej nieobecności
Środki ostrożności i zalecenia, 10
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Usuwanie odpadów
Oszczędność i ochrona środowiska
Anomalie i środki zaradcze, 11
Serwis Techniczny, 12
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego
1
Instalacja
Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej
korzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia
lub przeniesienia zmywarki, upewnić się, że instrukcja obsługi
pozostała razem z urządzeniem.
PL
Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona ważne
informacje dotyczące instalacji, obsługi
i bezpieczeństwa.
W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w
pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu.
To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego
lub podobnych zastosowań, na przykład:
- w pomieszczeniach przystosowanych do użytku kuchennego
przez personel w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- w domach kolonijnych;
- do użytku przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach
typu mieszkaniowego;
- w pensjonatach bed and breakfast.
Ustawianie i poziomowanie
1. Rozpakować urządzenie i sprawdzić czy nie uległo uszkodzeniu
podczas transportu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podłączać go i
powiadomić sprzedawcę.
Podłączenie przewodu doprowadzającego
wodę
• Do króćca zimnej wody: dobrze przykręcić przewód
doprowadzający do kurka z końcówką gwintowaną 3/4 gaz;
przed dokręceniem spuścić wodę aż stanie się przejrzysta,
aby ewentualne zanieczyszczenia nie zatkały urządzenia.
• Do króćca ciepłej wody: w przypadku instalacji centralnego
ogrzewania zmywarka może być zasilana ciepłą wodą z sieci,
o ile jej temperatura nie przekracza 60°C.
Przykręcić przewód do kurka zgodnie z opisem dla króćca
zimnej wody.
Jeśli długość przewodu doprowadzającego jest
niewystarczająca, należy zwrócić się do specjalistycznego sklepu
lub do autoryzowanego technika (patrz Serwis Techniczny).
Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie wartości
podanych w tabeli danych technicznych (patrz obok).
Należy zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie było zgięć ani
zwężeń.
Podłączenie węża odprowadzającego wodę
Podłączyć przewód odprowadzający, nie zginając go, do przewodu kanalizacyjnego o średnicy minimum 4 cm.
2. Ustawić zmywarkę tak, aby jej boki lub tył przylegały do
sąsiadujących z nią mebli lub do ściany. Urządzenie może też
zostać zabudowane pod jednolitym blatem kuchennym* (patrz
karta montażowa).
3. Ustawić zmywarkę na równym i twardym podłożu.
Skompensować nierówności odkręcając lub dokręcając przednie
nóżki aż urządzenie znajdzie się w pozycji poziomej. Dokładne
wypoziomowanie nadaje stabilność i pozwala uniknąć wibracji,
hałasu oraz przesuwania się zmywarki.
4*. Aby wyregulować wysokość tylnej nóżki, należy przekręcić
sześciokątną tuleję w kolorze czerwonym, znajdującą się w
dolnej, przedniej, środkowej części zmywarki za pomocą klucza
sześciokątnego 8 mm, obracając ją w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wysokość i w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć
(patrz karta instrukcji zabudowy załączona do dokumentacji).
Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej
Przystosowanie instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej
powinno być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
Zmywarka nie powinna być ustawiona na przewodach
rurowych ani na kablu zasilania elektrycznego.
Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodociągowej
przy zastosowaniu nowych przewodów rurowych.
Nie należy ponownie wykorzystywać starych przewodów.
Przewody doprowadzające i odprowadzające wodę oraz przewód
zasilania elektrycznego mogą być skierowane w prawo lub w
lewo, aby umożliwić jak najlepszą instalację.
Przewód odprowadzający musi znajdować się na wysokości od
40 do 80 cm od podłogi lub podłoża, na którym umieszczono
zmywarkę (A).
Przed podłączeniem przewodu odprowadzającego wodę do
syfonu zlewozmywaka, należy usunąć plastikową zatyczkę (B).
Zabezpieczenie przed zalaniem
Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zalania, zmywarka:
- wyposażona jest w system przerywający dopływ wody w
przypadku pojawienia się nieprawidłowości w działaniu lub
wewnętrznych wycieków.
Niektóre modele wyposażone są w dodatkowe urządzenie
zabezpieczające New Acqua Stop*, które gwarantuje ochronę
przed zalaniem również w przypadku pęknięcia przewodu
doprowadzającego wodę.
UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE!
Przewód doprowadzający wodę nie może być w żadnym wypadku
cięty, gdyż zawiera on elementy znajdujące się pod napięciem.
* Tylko w niektórych modelach.
2
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić, czy:
• gniazdko ma odpowiednie uziemienie i odpowiada
obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie
mocy urządzenia, wskazane na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej obudowie drzwi (patrz rozdział
Opis zmywarki);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na
tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej
obudowie drzwi;
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku należy zlecić wymianę wtyczki
autoryzowanemu technikowi (patrz Serwis Techniczny); nie
stosować przedłużaczy ani rozgałęźników.
Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilana elektrycznego
oraz gniazdko elektryczne powinny być łatwo dostępne.
Przewód nie powinien być powyginany ani zgnieciony.
Przewód powinien być okresowo sprawdzany i wymieniany
wyłącznie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis
Techniczny).
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania tych zasad.
Pasek antykondensacyjny*
Po zabudowaniu zmywarki otworzyć drzwi i przykleić przezroczysty
pasek samoprzylepny pod drewnianym blatem, aby zabezpieczyć
go przed ewentualnymi skroplinami.
Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia
Po zainstalowaniu, tuż przed pierwszym zmywaniem, napełnić
do końca wodą pojemnik na sól, a następnie dodać około 1 kg
soli (patrz rozdział Środek nabłyszczający i sól regeneracyjna): to
normalne, że woda przelewa się. Wybrać stopień twardości wody
(patrz rozdział Środek nabłyszczający i sól regeneracyjna). - Po
wsypaniu lampka kontr. BRAK SOLI* zgaśnie.
Nie napełnienie pojemnika na sól może spowodować
uszkodzenie zmiękczacza wody i elementu grzewczego.
Dane Techniczne
Wymiary
szerokość cm 44,5
wysokość cm 82
głębokość cm 57
Pojemność
10 nakryć standardowych
Ciśnienie wody
zasilania
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ bar)
7,25 – 145 psi
Napięcie zasilania
elektrycznego
Patrz tabliczka danych
technicznych
Całkowita moc
pochłaniana
Patrz tabliczka danych
technicznych
Bezpiecznik
topikowy
Patrz tabliczka danych
technicznych
Niniejsze urządzenie zostało wyp
rodukowane zgodnie z następują
cymi dyrektywami unijnymi:
-2006/95/EC (o Niskim Napięciu)
-2004/108/EC (o Zgodności
Elektromagnetycznej)
- 2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Nakładanie
etykietek)
- 202/9/EC
ECODESIGN REGULATION
Cykl prania ECO to program standardowy, do którego odnoszą się dane etykiety energetycznej; cykl ten jest odpowiedni do mycia
średnio zabrudzonych naczyń i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii elektrycznej i wody dla tego
rodzaju naczyń. Aby zmniejszyć zużycie wody i energii, staraj się uruchamiać zmywarkę, gdy jest całkowicie wypełniona.
Zużycie w trybie stand-by: Zużycie w trybie left-on: 3 W - zużycie w trybie off: 1,3 W
Tabela zużycia wody i energii dla głównych cykli
Warunki standardowe*
INTENSYWNY
NORMALNY
Zużycie energi
i (KWh/cykl)
1,0
1,
Zużycie wody
(KWh/cykl)
1
1
Warunki użytkownika**
Czas trwania
Zużycie energii
Zużycie wody
Czas trwania
(min/cykl)
(KWh/cykl)
(KWh/cykl)
(min/cykl)
150
1,
1 1 , 10
* Dane programu są laboratoryjnymi wartościami zmierzonymi zgodnie z europejską normą EN 50242.
** Dane określono na podstawie pomiarów w warunkach użytkowania i zapełniania zmywarki przez użytkownika.
3
PL
Opis urządzenia
Widok ogólny
PL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kosz górny
Spryskiwacz górny
Półeczki
Regulacja wysokości kosza
Kosz dolny
Spryskiwacz dolny
Kosz na sztućce
Filtr zmywania
Pojemnik na sól
Pojemniki na środek myjący i nabłyszczający
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania***
Panel sterowania
Przycisk
Wybór programu
Lampka kontrolna Brak soli*
Lampka kontrolna
ON-OFF
Przycisk
ON-OFF/RESET
Lampki kontrolne PROGRAMY
Lampka kontrolna
Brak środka
nabłyszczającego*
***Tylko dla modeli do całkowitej zabudowy.
* Tylko w niektórych modelach.
Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
4
Napełnianie koszy
Przed napełnieniem koszy usunąć z naczyń resztki żywności
i opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów.
Po napełnieniu koszy sprawdzić czy spryskiwacze obracają
się swobodnie.
Kosz dolny
W dolnym koszu można umieszczać garnki, pokrywki, talerze,
salaterki, sztućce itp.według Przykładów napełniania.
Duże garnki oraz pokrywki najlepiej ustawiać po bokach kosza,
uważając, aby nie zablokować obrotów górnego spryskiwacza.
Niektóre modele zmywarek wyposażone
są w pochylne półki*, można je ustawiać
w pozycji pionowej do wkładania talerzy
lub w pozycji poziomej do wkładania
garnków i salaterek.
Kosz na sztućce
Kosz na sztućce może być różnego rodzaju w zależności od
modelu zmywarki. Kosz na sztućce ma być ustawiony w pozycji
przedniej w dolnym koszu, wsunięty pomiędzy stałe prowadnice,
lub w koszu górnym w przypadku, kiedy wykonuje się mycie z
połową ładunku ( w sposób przewidziany dla takiej opcji).
- Wyposażony jest w przesuwne pałeczki, które
umożliwiają optymalne
ułożenie sztućców.
Noże i ostro zakończone narzędzia należy układać w koszu
na sztućce tak, aby ich ostre końce były skierowane w dół, lub
też umieszczać je na wysuwanych półeczkach górnego kosza
w pozycji poziomej.
Regulowanie wysokości górnego kosza
PL
Aby ułatwić układanie naczyń, górny kosz można ustawić na
górze albo na dole.
Lepiej wyregulować wysokość górnego kosza gdy KOSZ
JEST PUSTY.
Nigdy nie podnosić ani nie opuszczać kosza tylko z jednej
strony.
otworzyć blokady prowadnic kosza
po prawej i lewej stornie i wyjąć kosz;
umieścić go wyżej lub niżej, przesunąć
go po prowadnicach aż do zaskoczenia
przednich kółeczek i zamknąć blokady
(patrz rysunek).
Jeśli kosz wyposażony jest w uchwyty
Dual Space* (patrz rysunek), wysunąć
górny kosz aż do ogranicznika, po
czym przesunąć w górę lub w dół
uchwyty znajdujące się po bokach
kosza; podczas opuszczania kosza
należy go przytrzymać.
Przyklady napelniania górnego kosza
Przyklady napelniania dolnego kosza
Przykłady rozmieszczenia kosza na sztućce
Sztuce nieodpowiednie do mycia w zmywarce
Kosz górny
Umieszczać w nim naczynia delikatne i lekkie: szklanki, filiżanki
do herbaty i kawy, talerzyki, płaskie salaterki, patelnie, niskie
lekko zabrudzone garnki, według Przykładów napełniania.
• Filiżanki i kubeczki, Długie i ostre noże, sztućce codzienne:
układać je na półeczkach**.
• Przedmioty drewniane, z uchwytami drewnianymi lub
rogowymi albo z częściami klejonymi.
• Przedmioty z aluminium, miedzi, mosiądzu, cyny lub stopów
cyny.
• Naczynia z tworzyw sztucznych nieodporne na działanie
temperatury.
• Porcelana antyczna lub ręcznie malowana.
• Srebra antyczne. Natomiast srebra nieantyczne można
myć przy pomocy programu delikatnego, upewniwszy się
wcześniej, że nie stykają się one z innymi metalami.
Zaleca się używanie naczyń nadających się do mycia w
zmywarce.
* Tylko w niektórych modelach.
** Zmienne co do ilości i położenia.
5
Uruchomienie i użytkowanie
Uruchomienie zmywarki
PL
1. Otworzyć zawór wody.
2. Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk ON-OFF: słychać
krótki sygnał dźwiękowy, lampka kontrolna ON/OFF oraz
lampki kontrolne programówzapalają się na kilka sekund.
3. Dodać odpowiednią ilość środka myjącego (patrz poniżej).
4. Włożyć naczynia do koszy (patrz rozdział Napełnianie
koszy).
5. Wybrać program w zależności od rodzaju naczyń i od
stopnia ich zabrudzenia (patrz tabela programów) naciskając
przycisk P, zaświeci się wtedy lampka wybranego programu.
7. Uruchomić cykl zamykając drzwi: po kilku sekundach długi
sygnał dźwiękowy poinformuje o rozpoczęciu programu.
8. Zakończenie programu sygnalizowane jest przez trzy
sygnały dźwiękowe, dwa krótkie i jeden długi, oraz powolne
pulsowanie lampki danego programu. Otworzyć drzwi,
wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON-OFF, zamknąć
zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
9. Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut, aby uniknąć
oparzenia się. Rozładować kosze, zaczynając od dolnego.
- Aby obniżyć zużycie energii elektrycznej, w
niektórych warunkach NIE użytkowania, maszyna
automatycznie wyłączy się.
Zmiana programu w trakcie jego trwania
Jeśli wybrano niewłaściwy program, możliwe jest dokonanie
jego zmiany, pod warunkiem, że został on uruchomiony przed
chwilą: otworzyć drzwi, uważając na parę wydobywającą się
ze zmywarki, i dłużej nacisnąć przycisk ON/OFF, urządzenie
wyłącza się, słychać przy tym długi sygnał dźwiękowy.
Ponownie włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/
OFF i wybrać nowy program przyciskiem P; uruchomić go
zamykając drzwi.
Dozowanie środka myjącego
Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego
dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie
zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast
zanieczyszczenie środowiska.
Należy używać wyłącznie środka myjącego do
zmywarek.
NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego.
Nadmiar środka myjącego może być powodem
pozostania piany po zakończeniu cyklu.
Używanie tabletek dozwolone jest tylko w tych
maszynach gdzie jest opcja TABLETKI WIELOFUNKCYJNE.
Najlepsze efekty mycia i suszenia można osiągnąć
używając środków myjących w proszku, środków
nabłyszczających w płynie oraz soli.
pojemnik A: Środek do mycia
pojemnik B: Środek do mycia wstępnego
1. Otworzyć pokrywę C,
naciskając przycisk D.
B
2. Dodać odpowiednią ilość
środka myjącego podaną w
Tabeli programów:
• w proszku: pojemniki A i B.
• tabl etki : ki edy p r ogr a m
wymaga 1 tabletki, umieścić
ją w pojemniku A i zamknąć
C
pokrywę; kiedy wymaga 2,
umieścić drugą na dnie komory.
3. Usunąć pozostałości środka myjącego z krawędzi
pojemnika i zamknąć pokrywę tak, aby się zatrzasnęła.
D
A
Dodawanie naczyń
Nie wyłączając urządzenia otworzyć drzwi uważając na parę
wydobywającą się ze zmywarki i włożyć naczynia. Zamknąć
drzwi: cykl zostanie wznowiony.
Przypadkowe zatrzymanie
Jeśli podczas zmywania drzwi zostaną otwarte lub wystąpi
przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Z
chwilą zamknięcia drzwi lub przywrócenia dopływu prądu
program jest kontynuowany od momentu, w którym został
przerwany.
* Tylko w niektórych modelach.
6
Programy
Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość
środka myjącego.
PL
Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
Wskazówki
ułatwiające wybór
programu
Mycie ekologiczne przy niski
m zużyciu energii, odpowiedn
ie dla naczyń i garnków.
Naczynia i garnki zabrudzone
w stopniu normalnym.Progra
m standardowycodzienny.
Mycie wstępne w oczekiwani
u na uzupełnienie wsadu zmy
warki po następnymposiłku.
Bardzo brudne naczynia i gar
nki (nie stosować domycia na
czyń delikatnych).
Szybki i ekonomiczny cykl do
mycia naczyń mało zabrudzo
nych, zaraz po ich użyciu. (2 t
alerze + 2 szklanki + 4 sztućc
e + 1 mała patelnia)
Szybki i ekonomiczny cykl do
mycia naczyń delikatnych, ba
rdziej wrażliwych na wysokie t
emperatury, zaraz po ich uży
ciu. (lampek Kosz górny+ deli
katne talerze, Kosz dolny)
Program
Eko*
Zwykły
Środek myjący
(A) = pojemnik A
(B) = pojemnik B
Proszek
Płyn
Tabletki
Programy z
suszeniem
Czas trwania
programu
(tolerancja
±10% ) Godz.
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Tak
2:50'
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Tak
1:50'
Nie
Nie
Nie
Nie
0:08'
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Tak
2:25'
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Nie
0:35’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Tak
1:35’
Moczenie
Intensywny
Błyskawiczny
Kryształy
Uwaga:
Aby ułatwić dozowanie środka myjącego, warto wiedzieć, że:
1 łyżka kuchenna = 15 gramów proszku = około 15 ml płynu - 1 łyżeczka kuchenna = 5 gramów proszku = około 5 ml płynu
Najlepsza skuteczność zmywania i suszenia programu „Błyskawiczny’” otrzymuje się zwykle jeśli wkłada się właściwą ilość
naczyń.
* Program Eko, zgodny z normą EN-50242, trwa dłużej niż inne programy, jednak to on zapewnia najmniejsze zużycie energii,
a ponadto jest przyjazny dla środowiska.
Uwaga dla Laboratoriów Testowych: Żądania o szczegółowe informacje dotycząc warunków testów komparacyjnych EN
należy kierować na adres: [email protected]
7
Środek nabłyszczający i sól
regeneracyjna
Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do
zmywarek.
Nie używać soli spożywczej lub przemysłowej ani
środków do mycia ręcznego.
Należy przestrzegać wskazówek znajdujących się na
opakowaniu.
PL
W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego nie jest
konieczne dodawanie środka nabłyszczającego, zaleca się
natomiast dodać sól, zwłaszcza gdy woda jest twarda lub
bardzo twarda. Należy przestrzegać wskazówek znajdujących
się na opakowaniu.
Gdy nie dodaje się ani soli, ani środka nabłyszczającego
jest rzeczą normalną, że lampki kontrolne BRAK SOLI*
i BRAK SRODKA NABŁYSZCZAJACEGO* będą nadal
świeciły się.
Dozowanie środka nabłyszczającego
Środek nabłyszczający ułatwia suszenie naczyń, usuwając wodę
z ich powierzchni, dzięki czemu nie powstają na nich zacieki
ani plamy.
Zbiornik na środek nabłyszczający powinien być napełniony:
• gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK
ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO*;
1. Otworzyć pojemnik obracając
korek (G) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
2. Wlać środek nabłyszczający
uważając, aby się nie przelał.
Jeśli jednak tak się zdarzy, szybko
wytrzeć plamę suchą szmatką.
3. Zakręcić korek.
Nie należy NIGDY wlewać środka
nabłyszczającego bezpośrednio do wnętrza komory
zmywania.
Regulacja dozowania środka nabłyszczającego
W przypadku niezadowalających wyników zmywania lub suszenia
można wyregulować dozowanie środka nabłyszczającego. Przy
pomocy śrubokręta obracać regulatorem (F), wybierając jedno
spośród 6 położeń (regulacja fabryczna to 4):
• jeśli na naczyniach pozostają smugi, należy ustawić regulator
na niższą wartość (1-3).
• jeśli pozostają krople wody lub plamy wapiennego osadu,
należy ustawić regulator na wyższą wartość (4-6).
Ustawianie twardości wody
Każda zmywarka wyposażona jest w zmiękczacz wody, który,
dzięki wykorzystaniu soli regeneracyjnej właściwej dla danego
rodzaju zmywarki, zapewnia odwapnioną wodę do mycia naczyń.
Ta zmywarka posiada regulację, które zmniejsza zanieczyszczenie i optymalizuje wyniki mycia odpowiednio do twardości wody.
Wartość ta dostępna jest w Przedisębiorstwie, które zarządza
wodą pitną.
- Otworzyć drzwi i włączyć urządzenie, naciskając przycisk ON/
OFF.
- Przytrzymać naciśnięty przycisk P przez około 5 sekund;
rozlegną się dwa krótkie sygnały akustyczne i zacznie powoli
pulsować lampka kontrolna odpowiadająca ustawionemu
stopniowi twardości (odwapniacz ustawiony jest na nr 3).
8
- Naciskać kilkakrotnie przycisk P aż do uzyskania żądanej
twardości (1-2-3-4-5* Tylko w niektórych modelach. Patrz tabela
twardości wody).
Np. twardość 1 (1 lampka kontr. miga)
twardość 2 (lampka kontr. 1 świeci się, lampka kontr. 2 miga)
twardość 3 (lampka kontr. 1 i 2 świeci się, lampka kontr. 3 miga
i tak dalej), aż do maksimum 5* poziomów.
- Aby wyjść z funkcji odczekać kilka sekund, nacisnąć przycisk
opcji* lub włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
Również w przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych
pojemnik z solą musi być napełniony.
  







  
  
  

  
  
  
  


  
  
  
  
  

 
 
 
 
         
 
        
          
    

(°dH = twardość w stopniach niemieckich - °fH = twardość w
stopniach francuskich - mmol/l = millimol/litr)
Dozowanie soli regeneracyjnej
W celu uzyskania dobrych wyników zmywania należy dbać o
to, aby pojemnik na sól nigdy nie był pusty. Sól regenerująca
eliminuje wapń z wody, nie dopuszczając do powstawania
osadów na naczyniach.
Pojemnik na sól znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz
Opis) i powinien być napełniany:
• gdy zielony pływak* jest niewidoczny podczas obserwacji
korka soli;
• gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK
ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO*;
1. Wyjąć dolny i odkręcić korek zbiornika w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
2. Tylko za pierwszym razem: Napełnić do
pełna zbiornik wodą.
3. Ustawić lejek* (patrz rysunek) i napełnić zbiornik solą po samą
krawędź (około 1 kg); wyciek wody jest normalnym zjawiskiem.
4. Wyciągnąć lejek*, usunąć sól z zewnętrznej części otworu
zbiornika; przed zakręceniem należy korek wypłukać pod bieżącą
wodą, ustawić główką w dół po to, aby wyciekła woda z czterech
szpar znajdujących się w formie gwiazdy pod korkiem.
Zaleca się wykonania tej czynności po każdorazowym
dosypywaniu soli.
Zamknąć dokładnie korek tak, aby podczas mycia detergent nie
dostał się do zbiornika ( mogłoby to zniszczyć nieodwracalnie
odwapniacz).
W razie konieczności wsypać sól przed cyklem mycia, aby
usunąć roztwór soli, który wypłynął z pojemnika.
* Tylko w niektórych modelach.
Konserwacja i
utrzymanie
Wyłączanie wody i prądu elektrycznego
• Zakręcać zawór wody po każdym zmywaniu, aby uniknąć
niebezpieczeństwa wycieków.
• Wyjmować wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem
do czyszczenia urządzenia oraz podczas czynności
konserwacyjnych.
Czyszczenie zmywarki
• Obudowa zewnętrzna i panel sterowania mogą być
czyszczone miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie należy
stosować rozpuszczalników ani środków ściernych.
• Ewentualne plamy w komorze wewnętrznej można czyścić
przy pomocy szmatki zmoczonej w roztworze wody i
niewielkiej ilości octu.
Unikanie powstawania brzydkich zapachów
• Pozostawiać drzwi zmywarki zawsze przymknięte, aby
uniknąć osadzania się wilgoci.
• Regularnie czyścić obwodowe uszczelki drzwi oraz pojemniki
na środek myjący przy pomocy wilgotnej gąbki. Pozwoli to
uniknąć osadzania się resztek żywności, które są główną
przyczyną powstawania przykrych zapachów.
Czyszczenie spryskiwaczy
Może się zdarzyć, że resztki żywności pozostaną na
spryskiwaczach, zatykając otwory, przez które wydostaje się
woda: od czasu do czasu dobrze jest je sprawdzać i czyścić przy
pomocy niemetalowej szczoteczki.
Obydwa spryskiwacze są demontowalne.
Aby zdemontować górny
spryskiwacz, należy odkręcić
plastikowy pierścień, obracając
go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Górny
zraszacz należy zamontować z
otworami skierowanymi do góry.
Od czasu do czasu czyścić filtr dopływu wody znajdujący się
na wyjściu zaworu.
- Zamknąć zawór wody.
- Po zamknięciu zaworu należy odkręcić końcówkę przewodu
doprowadzającego wodę do zmywarki, wyjąć filtr i delikatnie
umyć go pod bieżącą wodą.
- Następnie ponownie włożyć filtr i zakręcić przewód.
PL
Czyszczenie filtrów
Zespół filtrujący składa się z trzech filtrów, które oczyszczają
wodę wykorzystywaną do mycia z resztek żywności i ponownie
wprowadzają ją do obiegu: w celu zapewnienia dobrych
rezultatów mycia konieczne jest ich czyszczenie.
Czyścić filtry regularnie.
Nie należy używać zmywarki bez filtrów lub z odłączonym
filtrem.
• Po kilku zmywaniach sprawdzić zespół filtrujący i, w razie
konieczności, dokładnie go wyczyścić pod bieżącą wodą,
wykorzystując w tym celu niemetalową szczoteczkę, zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1. obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
filtr cylindryczny C i wyjąć go (rys. 1).
2. Wyjąć obsadę filtra B lekko naciskając na boczne skrzydełka
(Rys. 2);
3. Wysunąć płytę filtra ze stali nierdzewnej A. (rys. 3).
4. Skontrolować studzienkę i usunąć ewentualne resztki potraw.
NIGDY NIE USUWAC ochrony pompy mycia (szczegół w kolorze
czarnym) (rys.4).
C
1
Dolny zraszacz wyciąga się
pociągając go w kierunku do góry.
A
3
Czyszczenie filtra dopływu wody*
Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie były używane
przez dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki należy
odkręcić wodę i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie
były używane przez dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki
należy odkręcić wodę i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i
wolna od zanieczyszczeń.
Po wyczyszczeniu filtrów należy ponownie zamontować zespół
filtrujący i prawidłowo go umiejscowić; ma to zasadnicze
znaczenie dla prawidłowego działania zmywarki.
W przypadku dłuższej nieobecności
• Odłączyć połączenia elektryczne i zamknąć zawór wody.
• Pozostawić drzwi uchylone.
• Po powrocie wykonać jedno zmywanie bez wsadu.
* Tylko w niektórych modelach.
9
Środki ostrożności i zalecenia
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Poniższe ostrzeżenia podane zostały ze względów
bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać.
PL
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie gospodarstwa domowego nie może
być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
możliwościach fizycznych, czuciowych i umysłowych lub
nie posiadających doświadczenia ani umiejętności, chyba,
że znajdują się pod kontrolą lub otrzymują instrukcje
dotyczące użycia urządzenia od osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo.
• Niezbędna jest obecność osoby dorosłej również po to, aby
dzieci nie bawiło się danym urządzeniem.
• Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego o
charakterze nieprofesjonalnym.
• Urządzenie powinno być używane do zmywania naczyń w
warunkach domowych, tylko przez osoby dorosłe i zgodnie z
instrukcjami zawartymi w niniejszej książeczce.
• Nie należy instalować urządzenia na otwartym powietrzu,
nawet jeśli miejsce to pozostaje osłonięte, gdyż wystawianie
zmywarki na działanie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.
• Nie dotykać zmywarki stojąc przy niej boso.
• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel, lecz
trzymając za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia i czynności
konserwacyjnych konieczne jest zakręcanie zaworu wody i
wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego.
• W razie awarii nie należy w żadnym wypadku próbować
dostać się do wewnętrznych mechanizmów zmywarki, usiłując
samemu ją naprawić.
• Nigdy nie dotykać oporników.
• Nie opierać się o otwarte drzwi ani nie siadać na nich:
urządzenie mogłoby się przewrócić.
• Nie należy pozostawiać otwartych drzwi, ponieważ może
powstać niebezpieczeństwo potknięcia się o nie.
• Przechowywać środki myjące i nabłyszczające poza
zasięgiem dzieci.
• Opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego
złomowania urządzeń gospodarstwa domowego ich
właściciele mogą się zwrócić do właściwych służb publicznych
lub do sprzedawców tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
Oszczędzanie wody i energii
• Uruchamiać zmywarkę tylko z pełnym wsadem. W oczekiwaniu
na napełnienie maszyny zapobiegać powstawaniu przykrych
zapachów, wykorzystując cykl Moczenia (patrz Programy).
• Wybierać program odpowiedni dla danego rodzaju naczyń
oraz dla stopnia ich zabrudzenia, posługując się Tabelą
programów:
- dla naczyń normalnie zabrudzonych stosować program Eko,
który zapewnia niskie zużycie energii i wody.
- jeśli wsad jest niepełny, uruchamiać opcję Połowa wsadu*
(patrz Uruchamianie i użytkowanie).
• Jeśli zawarta umowa na dostawę energii elektrycznej
przewiduje strefy czasowe oszczędności energetycznej,
uruchamiać zmywarkę w godzinach obowiązywania niższej
taryfy. Opcja Start z opóźnieniem* (patrz Uruchamianie i
użytkowanie) może pomóc w organizacji zmywania pod tym
względem.
Środki myjące bez fosforanów, bez chloru i zawierające
enzymy
• Zdecydowanie zaleca się stosowanie środków myjących
niezawierających fosforanów ani chloru, które są najbardziej
przyjazne dla środowiska.
• Enzymy wykazują szczególną skuteczność w temperaturach
zbliżonych do 50°C, dlatego enzymatyczne środki myjące
umożliwiają mycie w niższych temperaturach i uzyskanie
takich samych rezultatów, jakie bez ich zastosowania
wymagałyby temperatury 65°C.
• Należy dobrze dozować środki myjące w oparciu o wskazówki
producenta, twardość wody, stopień zabrudzenia oraz ilość
naczyń, aby unikać niepotrzebnych strat. Choć środki myjące
są biodegradalne, zawsze zawierają one składniki zakłócające
równowagę środowiska.
Usuwanie odpadów
• Usuwanie materiałów opakowania: stosować się do lokalnych
przepisów; w ten sposób opakowanie będzie mogło zostać
ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2012/19/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje,
że elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego nie mogą
być usuwane w ramach zwykłego zagospodarowywania
stałych odpadów miejskich. Złomowane urządzenia należy
składować oddzielnie, aby zwiększyć stopień odzysku i
recyklingu materiałów, z których są one skonstruowane,
oraz aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia i
dla środowiska. Symbol przekreślonego kosza, umieszczony
na wszystkich produktach, ma przypominać o obowiązku ich
selektywnej zbiórki.
10
* Tylko w niektórych modelach.
Anomalie i środki
zaradcze
Jeśli w pracy urządzenia pojawiają się anomalie w pracy, należy skontrolować następujące punkty przed zwróceniem się do
Obsługi technicznej (patrz Obsługa techniczna).
Niektóre z usterek są sygnalizowane za pomocą lampek zapalających się na panelu sterowania. Przed wezwaniem pomocy
technicznej należy zanotować, które z lampek świecą.
Problemy:
Możliwe przyczyny / Rozwiązanie:
Zmywarka nie rozpoczyna pracy lub nie
odpowiada na polecenia
• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, uruchomić je ponownie po u
pływie jednej minuty i ponownie ustawić program.
• Wtyczka nie jest dobrze włożona do gniazdka.
• Drzwi zmywarki nie są dobrze zamknięte.
Drzwi się nie zamykają
• Zaskoczył zamek drzwi; popchnąć energicznie drzwi, aż do usłyszenia dźwięku „
clack”.
Zmywarka nie odprowadza wody.
•
•
•
•
Zmywarka jest głośna.
• Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze.
• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zm
ywania w zmywarce. (zob. Uruchomienie i użytkowanie).
Na naczyniach i szklankach osadza się
kamień lub tworzy się białawy nalot.
• Brak soli regeneracyjnej lub jej ilość nie jest odpowiednia dla stopnia twardości
wody (patrz Środek nabłyszczający i sól).
• Korek pojemnika soli nie jest dokładnie zakręcony.
• Skończył się płyn nabłyszczający lub jego ilość jest niewystarczająca.
Na naczyniach i szklankach tworzą się
zacieki lub niebieskawe smugi.
• Wlano za dużo płynu nabłyszczającego.
Naczynia nie są całkiem suche.
• Wybrano program bez suszenia.
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca (patrz Ś
rodek nabłyszczający i sól).
• Regulacja ilości płynu nabłyszczającego jest nieodpowiednia.
• Naczynia są wykonane z nieprzywierającego tworzywa lub z plastiku.
Naczynia nie są czyste.
•
•
•
•
•
Kosze są przeładowane (zob. Ładowanie koszy).
Naczynia nie są właściwie ułożone.
Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać.
Program zmywania jest zbyt delikatny (zob. Programy).
Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zm
ywania w zmywarce. (zob. Uruchomienie i użytkowanie).
• Korek płynu nabłyszczającego nie został odpowiednio zakręcony.
• Filtr jest brudny lub zapchany (zob. Konserwacja i utrzymanie).
• Brak soli ochronnej (zob. Płyn nabłyszczający i sól).
Zmywarka nie pobiera wody – Alarm
„zamknięty zawór”
•
•
•
•
(słychać krótkie sygnały dźwiękowe*)
(pulsują lampki kontrolne PROGRAMÓW, 2 i 3
- Zwykły - Moczenie)
Alarm na przewodzie doprowadzającym
wodę / Zatkany filtr dopływu wody.
(pulsują lampki kontrolne PROGRAMÓW, 1, 2
i 3: EKO - Zwykły - Moczenie)
PL
Program się jeszcze nie skończył.
Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja).
Odpływ zlewozmywaka jest zatkany.
Filtr jest zapchany resztkami jedzenia.
Brak wody w sieci wodociągowej.
Przewód doprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja).
Otworzyć zawór, a urządzenie ruszy po paru minutach.
Urządzenie zostało zablokowane z powodu braku reakcji na sygnały d źwiękow
e. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, otworzyć zawór i po 20
sekundach ponownie włączyć zmywarkę, naciskając tensam przycisk. Ponowni
e zaprogramować i uruchomić urządzenie.
• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Zamknąć zawór wody, aby
uniknąć zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Sprawdzić czy filtr dopływu wody nie jest zatkany przez zanieczyszczenia. (patr
z rozdział „Konserwacja i utrzymanie”)
11
Serwis Techniczny
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (patrz Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich
usuwania).
• Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy usterka nie ustąpiła.
• W przeciwnym wypadku skontaktować się z autoryzowanym Serwisem Technicznym.
PL
Zwracać się wyłącznie do autoryzowanych techników.
Podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz Opis urządzenia).
12
Руководство по
эксплуатации
RU
Русский, 13
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
Содержание
Монтаж, 14-15-16
Расположение и нивелировка
Водопроводное и электрическое подсоединение
Предупреждения по первому использованию машины
Технические данные
Ecodesign Regulation
Описание изделия, 17
Общий вид
Панель управления
Загрузка корзин, 18
LST 216
Нижняя корзина
Корзинка для столовых приборов
Верхняя корзина
Включение и эксплуатация, 19
Запуск посудомоечной машины
Загрузка моющего вещества
Дополнительные функции мойки
Программы, 20
Таблица программ
Ополаскиватель и регенерирующая соль, 21
Заливка ополаскивателя
Загрузка регенерирующей соли
Техническое обслуживание и уход, 22
Отключение воды и электрического тока
Чистка посудомоечной машины
Средства против неприятных запахов
Чистка оросителей
Чистка фильтров
Длительный простой машины
Предупреждения и рекомендации, 23
Общие требования к безопасности
Утилизация
Экономия электроэнергии и охрана окружающей среды
Неисправности и методы их устранения, 24
Сервис Технического Обслуживания, 25
Сервисное обслуживание
Монтаж
RU
Важно с охранить данное рук оводство для его
последующих консультации. В случае продажи, передачи или
переезда проверьте, чтобы данное техническое руководство
сопровождало изделие.
Внимательно прочитайте инструкции: в них содержатся
важные сведения об установке изделия, его эксплуатации и
безопасности.
В случае переезда перевозите машину в вертикальном
положении. В случае крайней необходимости машина может
быть положена задней стороной вниз.
Данная машина предусмотрена для бытового или другого
аналогичного использования, а именно:
- в помещениях, предназначенных для приготовления пищи
для персонала магазинов, офисов и прочих учреждений;
- в агротуристических усадьбах;
- для использования проживающими в гостинице, мотеле и
прочих местах проживания;
- в гостиницах типа «номер плюс завтрак».
Расположение и нивелировка
1. Снимите упаковку с изделия и проверьте, чтобы на нем
не было повреждений, нанесенных при транспортировке.
При обнаружении повреждений не подсоединяйте машину,
а обратиться к продавцу.
2. Установите посудомоечную машину в нишу кухонного
гарнитура, так чтобы сбоков или сзади она прилегала к
стене или к кухонным элементам. Изделие также может быть
встроено под сплошной столешницей кухонного гарнитура*
(см. схему Монтажа).
должны располагаться слева или справа от для оптимальной
установки машины.
Подсоединение шланга подачи воды.
• Подсоединение к водопроводу холодной воды: прочно
привинтите трубу подачи воды к крану с резьбовым
отверстием 3/4 газ. Перед закруткой дайте стечь воде
до тех пор, пока она не станет прозрачной во избежание
засорения машины нечистотами.
• Подсоединение к водопроводу горячей воды: если в
вашем доме централизованная система отопления,
посудомоечная машина может быть запитана горячей
водой из водопровода, если температура воды не
превышает 60°C.
Привинтите трубу к крану, как описано выше для трубы
холодной воды.
Если длина водопроводного шланга будет недостаточной,
следует обратиться в специализированный магазин или к
у п о л н о м о ч е н н о м у с а н т е х н и к у ( с м . Тех н и ч е с к о е
обслуживание).
Давление воды должно быть в пределах значений,
указанных в таблице Технические данные (см. сбоку).
Проверьте, чтобы водопроводный шланг не был заломлен
или сжат.
Подсоединение сливного шланга
подсоедините сливной шланг, не сгибая его, к сливному
трубопроводу с минимальным диаметром 4 см.
3. Установите посудомоечную машину на ровный и твердый
пол. Выровняйте машину, отвинчивая или завинчивай
передние опорные ножки до идеально горизонтального
положения машины. Точная нивелировка гарантирует
стабильность и помогает избежать вибраций, шумов и
смещений машины.
4 * . Отрегулируйте высоту задней опоры, повернув
шестигранную красную втулку, расположенную спереди,
в центральной нижней части посудомоечной машины,
шестигранным разводным ключом с раскрытием 8 мм по
часовой стрелке для увеличения высоты и против часовой
стрелки для ее уменьшения. (см. лист с инструкциями по
встроенному монтажу, прилагающийся к документации на
машину).
Водопроводное и электрическое подсоединение
Электрическое и водопроводное подсоединения машины
должны выполняться только квалифицированным техником.
Посудомоечная машина не должна давить на трубы или
на провод электропитания.
Изделие должно быть подсоединено к водопроводу при
помощи новых труб.
Не используйте б/у трубы.
Трубы подачи воды и слива и кабель электропитания
14
Сливной шланг должен быть расположен на высоте от 40 до
80 см от пола или от платформы посудомоечной машины (А).
Перед подсоединением сливного шланга к сифону мойки
снимите пластиковую пробку (В).
Защита против затопления
Во избежание затопления посудомоечная машина:
- оснащена системой, перекрывающей подачу воды в случае
аномалии или внутренних утечек.
Некоторые модели оснащены дополнительным защитным
устройством New Acqua Stop * , предохраняющим от
затопления даже в случае разрыва водопроводного шланга.
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Категорически запрещается обрезать шланг подачи воды,
так как вдоль него проходят элементы под напряжением.
* Имеется только в некоторых моделях
Электрическое подсоединение
Перед подсоединением вилки машины к электрической
розетке необходимо проверить следующее:
• сетевая розетка должна быть соединена с заземлением
и соответствовать нормативам;
• сетевая розетка должна быть рассчитана на максимальную
потребляемую мощность изделия, указанную на паспортной
табличке (см. раздел «Описание посудомоечной машины»);
• напряжение сети электропитания должно соответствовать
данным на паспортной табличке, расположенной с
внутренней стороны дверцы машины;
• сетевая розетка должна быть совместима со штепсельной
вилкой изделия. В противном случае поручите замену
вилки уполномоченному технику (см. Техническое
обслуживание); не используйте удлинители и тройники.
Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы
провод электропитания и электророзетка были легко
доступны.
Пленка защиты от конденсата*
После установки посудомоечной машины в нишу кухонного
элемента откройте ее дверцу и наклейте прозрачную
самоклеящуюся полоску снизу деревянной кухонной рабочей
поверхности для ее защиты от возможного конденсата.
Предупреждения по первому использованию
машины
После установки машины, непосредственно перед первым
циклом мойки заполните бачок соли водой и засыпьте в
него примерно 1 кг соли (см. раздел Ополаскиватель и
регенерирующая соль): если вода будет вытекать из бачка,
это нормальное явление. Выберите степень жесткости воды
(см. раздел Ополаскиватель и регенерирующая соль).
- После загрузки соли индикатор ОТСУТСТВИЕ СОЛИ *
гаснет.
Если бачок не будет заполнен солью, смягчитель воды и
нагревательный элемент могут повредиться.
Кабель электропитания изделия не должен быть согнут
или сжат.
Регулярно проверяйте состояние кабеля электропитания
и в случае необходимости поручите его замену только
уполномоченным техникам (см. Техническое обслуживание).
Производитель не несет ответственности за последствия
несоблюдения перечисленных выше требований.
ECODESIGN REGULATION
Цикл мойки ЕСО это стандартная программа, к которой относятся данные на паспортной табличке; данный цикл предназначен
для посуды с нормальным загрязнением, и эта программа наиболее эффективна в плане экономии электроэнергии и воды
для посуды такого типа Для большей экономии посудомоечную машину следует загружать полностью.
Расход в режиме энергосбежерения: Расход в режиме left-on: 3 W – расход в режиме off: 1,3 W
Таблица расхода для основных программ
Ñòàíäàðòíûå óñëîâèÿ*
Íàñòðîéêè ïîëüçîâàòåëÿ**
Ýíåðãîïîòðåá
ëåíèå (êÂ÷/öèêë)
Ðàñõîä âîäû
(ë/öèêë)
Ïðîäîëæèòå
ëüíîñòü (ìèí/öèêë)
Ýíåðãîïîòðå
áëåíèå (êÂ÷/öèêë)
Ðàñõîä âîäû
(ë/öèêë)
Ïðîäîëæèòå
ëüíîñòü (ìèí/öèêë)
ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÀß
1,30
14
150
1,15
14
140
ÍÎÐÌÀËÜÍÀß
1,05
14
115
0,95
13
110
* Данные программы являются значениями, замеренными в лаборатории, полученные согласно европейскому нормативу
EN 50242. ** Данные получены путем замеров в условиях эскплуатации и загрузки посуды пользователем.
15
RU
RU
Изделие:
Посудомоечная машина
Торговая марка:
Торговый знак изготовителя:
Модель:
LST 216
Изготовитель:
Indesit Company
Страна-изготовитель:
Сделано в Польше (POLAND)
Загрузка
10 столовых наборов
Размеры
ширина 44,5 см
высота 82 см
глубина 57 см
Номинальное значение напряжения
электропитания или диапазон напряжения
220-230 V ~
Условное обозначение рода электрического тока или
номинальная частота переменного тока
50 Hz
Давление воды
0,05-1MPa (0,5-10 bar) 7,25-145 psi
Предохранитель
См. табличку технических данных на оборудовании
Класс мойки
A
A
A
Класс сушки
Класс энергопотребления
Потребление электроэнергии
Потребление воды за стандартный цикл мойки
0,92 кВт/час
10 л
Класс зашиты от поражения электрическим током
Класс защиты I

В случае необходимости получения информации
по сертификатам соответствия или получения копий
сертификатов соответствия на данную технику, Вы
можете отправить запрос по электронному адресу
[email protected]
Дату производства данной техники можно получить из
серийного номера, расположенного под штрих-кодом (S/N
XXXXXXXXX * XXXXXXXXXXX), следующим образом:
Производитель:
16
Оборудование соответствует следующим директивам
Европейского Экономического Сообщества:
-2006/95/EC («Низкое напряжение»)
- 2004/108/ЕС («Электромагнитная совмести-мость»)
- 2009/125/EC («Comm. Reg. 1016/2010») (Ecodesign)
- 2012/19/ЕU («Утилизация электрического и электронного)
- 97/17/EC (Этикетирование)
     
    
- 1-ая цифра в S/N соответствует последней
цифре года,
- 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру
месяца года,
- 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного
месяца и года.
Indesit Company S.p.A.
Виале А. Мерлони 47, 60044, Фабриано (АН), Италия
Импортер:
ООО “Индезит РУС”
С вопросами (в России) обращаться по адресу:
до 01.01.2011: Россия, 129223, Москва, Проспект
Мира, ВВЦ, пав. 46
с 01.01.2011: Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев,
дом 12, корп. 1
Описание изделия
Общий вид
RU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Верхняя корзина
Верхний ороситель
Откидные полки
Регулятор высоты корзины
Нижняя корзина
Нижний ороситель
Корзинка для столовых приборов
Фильтр мойки
Бачок соли
Дозаторы моечного средства и дозатор ополаскивателя
Паспортная табличка
Панель управления***
Панель управления
Кнопка
Выбор программы
Индикатор Отсутствие соли*
Индикатор
ВКЛ.-ВЫКЛ.
Кнопка
ВКЛ.-ВЫКЛ./Reset
Индикаторы Программы
Индикатор Отсутствие
ополаскивателя*
***Только в полностью встраиваемых моделях.
* Имеется только в некоторых моделях
Количество и тип программ и дополнительных функций варьирует в зависимости от модели посудомоечной машины.
17
Загрузка корзин
RU
Перед загрузкой корзин удалите с посуды остатки пищи,
вылейте оставшееся содержимое из стаканов и чашек.
Загрузив посуду, проверьте, чтобы лопасти оросителей
могли свободно вращаться.
Нижняя корзина
В нижнюю корзину можно загружать кастрюли, крышки,
тарелки, салатницы, столовые приборы и т.д.в соответствии
с примерами загрузки.
Большие блюда и крышки лучше устанавливать по краям
корзины, обращая внимание, чтобы они не препятствовали
вращению верхнего оросителя.
Некоторые модели посудомоечных
машин укомплектованы откидными
подставками * , которые можно
также использовать в вертикальном
п ол ож е н и и д л я р аз м е ще н и я
тарелок или же в горизонтальном
для размещения к астрюль и
салатниц.
Корзинка для столовых приборов
Тип корзинки для столовых приборов может варьировать в
зависимости от модели посудомоечной машины.
Корзинка для столовых приборов может быть установлена
в передней части нижней корзины, продев ее между
фиксированными вставками, или в верхней корзине.
Последнее решение рекомендуется для мытья посуды
в режиме половины загрузки (в моделях, имеющих эту
функцию).
- Корзина оснащена
раздвижными полками
для более удобного
размещения столовых
приборов.
Регуляция высоты верхней корзины
Для облегчения размещения посуды можно отрегулировать
высоту верхней корзины: (для загрузки детской посуды
в модели, имеющие цикл мытья детской посуды Baby,
необходимо установить верхнюю корзину в нижнем
положении.
Рекомендуется регулировать высоту верхней
корзины БЕЗ ПОСУДЫ.
Никогда не поднимайте и не опускайте корзину, взявшись
за нее только с одной стороны.
Oткройте крепления направляющих
корзины справа и слева и выньте
корзину. Установите ее вверху или
внизу, пропустив ее по направляющим
вплоть до входа передних роликов и
закройте крепления (см. схему).
Если корзина оснащена ручками
Dual Space* (см. схему), выдвиньте
верхнюю корзину до упора,
взьмитесь за ручки по бокам корзины
и переместите ее вверх или вниз,
после чего задвиньте корзину назад.
Примеры загрузки верхней корзины
Примеры загрузки нижней корзины
Ножи и острые столовые приборы должны быть
помещены в корзинку для столовых приборов острыми
концам вниз или горизонтально уложены на откидных полках
верхней корзины.
Пример установки корзины для столовых приборов
Посуда, неподходящая для мойки в посудомоечной
машине
Верхняя корзина
В эту корзину помещается хрупкая и легкая посуда: стаканы,
чайные и кофейные чашки, блюдца, мелкие салатницы,
сковороды, мелкие кастрюли с незначительным загрязнением
в соответствии с Примерами загрузки
• Чашки и чашечки: разместите их на откидных полках**.
• Длинные и острые ножи, разделочные столовые приборы:
поместите их на откидные полки**.
18
* Имеется только в некоторых моделях.
** Варьирует количество и положение.
• Деревянная посуда, посуда с деревянными, костяными
ручками или склеенная посуда.
• Алюминиевая, медная, латунная, оловянная посуда или
из сплава олова.
• Пластмассовая нетермоустойчивая посуда.
• Старинный фарфор или посуда с ручной росписью.
• Старинная серебряная посуда. Современную серебряную
посуду можно мыть в машине по деликатной программе,
проверив, чтобы эта посуда не касалась посуды из других
металлов.
Рекомендуем пользоваться посудой, пригодной для
мытья в посудомоечной машине.
Включение и
эксплуатация
Запуск посудомоечной машины
Загрузка моющего вещества
1. Откройте водопроводный кран.
2. Откройте дверцу и нажмите кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ.: вы
услышите короткий звуковой сигнал, индикатор ВКЛ./ВЫКЛ.
и индикаторы программ загорятсяна несколько секунд.
3. Поместите моющее средство в дозатор (см. ниже).
4. Загрузите посуду в корзины (см. раздел Загрузка корзин).
5. Выберите программу в зависимости от типа посуды и
степени ее загрязнения (см. Таблицу программ), нажав кнопку
P, загорится индикатор выбранной программы.
7. Запустите цикл, закрыв дверцу: через несколько секунд
длинный звуковой сигнал сообщит о начале выполнения
программы.
8. По завершении цикла два коротких звуковых сигнала и
один длинный сообщают о завершении программы, редко
мигает индикатор соответствующей. Откройте дверцу,
выключите машину при помощи кнопки ВКЛ.-ВЫКЛ.,
закройте водопроводный кран и отсоедините штепсельную
вилку машины от электрической розетки.
9. Подождите несколько минут перед тем, как вынуть посуду
из машины, во избежание ожегов. Выгрузку посуды из
машины начинайте с нижней корзины.
Хороший результат мойки зависит также от правильной
дозировки моющего средства, излишек которого не
улучшает эффективность мойки, а только загрязняет
окружающую среду.
- В целях энергосбережения в некоторых
с л у ч а я х П Р О С Т О Я м а ш и н а о т к л юч а е т с я
автоматически.
Изменение текущей программы
Если вы неправильно выбрали программу, ее можно
изменить, если с момента ее запуска прошло несколько
минут: осторожно откройте дверцу, чтобы не обжечься
выходящим паром, нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на несколько
секунд, раздастся длинный сигнал и машина выключится.
Повторно включите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. и
выберите новую программу при помощи кнопки Р; запустите
цикл, закрыв дверцу.
Используйте только специальные моющие средства
для посудомоечных машин.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моющие средства для ручного
мытья посуды.
Излишек моющего средства может оставить следы
от пены по завершении цикла.
Оптимальные результаты мойки и сушки достигаются
только в случае использования моющего средства в
порошке, жидкого ополаскивателя и регенерирующей
соли.
дозатор А: Моющее средство
дозатор В: Моющее средство для предварительной мойки
1. Откройте крышку С, нажав на
кнопку D.
2. Поместите в дозатор моющее
средство согласно рекомендациям,
приведенным в Таблице программ:
• в порошке: дозаторы А и В.
• в таблетках: если по программе
требуется 1 штука, положите
C
таблетку в дозатор А и закройте
крышку. Если по программе предусмотрено 2 таблетки,
положите вторую на дно машины..
3. Удалите остатки моющего средства с краев дозатора и
закройте крышку с щелчком.
D
A
B
Порядок догрузки посуды
Не выключая машину, осторожно откройте дверцу, чтобы не
обжечься выходящим паром, и доложите посуду. Закройте
дверцу машины: цикл мойки продолжится.
Случайное прерывание мойки
Если в процессе мойки вы откроете дверцу машины или
внезапно отключится электропитание, программа мойки
прервется. Когда дверца машины закроется или вернется
электроэнергия, программа возобновится с того момента, в
который она была прервана.
* Имеется только в некоторых моделях
19
RU
Программы
RU
Описание ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ смотрите в таблице Дополнительных функций на странице разделов Запуск и
эксплуатация.
Количество и тип программ и дополнительных функций варьирует в зависимости от модели посудомоечной машины.
Рекомендации по
выбору программы
Экологическая мойка с низк
им расходом электроэнерги
и для посуды и кастрюль.
Нормально загрязненная по
суда и кастрюли.
Стандартный ежедневный ц
икл.
Предварительная мойка в о
жидании полной
загрузки машины.
Очень загрязненная посуда
и кастрюли (не использоват
ь для деликатной посуды).
Экономичный короткий цикл
для мойки малозагрязненн
ой посуды сразу после еды.
(2 тарелки + 2 стакана + 4 с
толовых прибора + 1 кастр
юля + 1 маленькая сковоро
дка)
Экономичный короткий цикл
для мытья хрупкой посуды,
при низкой температуре ср
азу после еды. (бокалов Ве
рхняя корзина+ деликатные
тарелки, Нижняя корзина)
Программа
Eco*
Нормальная
Предварительное
ополаскивание
Моющее средство
(А) = ячейка А
(В) = ячейка В
Порошок
Жидкое
Таблетки
Програм
мы с
сушкой
Продолжител
ьностьцикла
(погрешность
±10%) мин.
25 гр (А)
25 мл (А)
1 (А)
Да
2:0'
21 гр (А)
4 гр (В)
21 мл (А)
4 мл (В)
1 (А)
Да
1.50’
Нет
Нет
Нет
Нет
0:08’
25 гр (А)
25 мл (А)
1 (А)
Да
2:25’
21 гр (А)
21 мл (А)
1 (A)
Нет
0:35'
25 гр (А)
25 мл (А)
1 (А)
Да
1:35’
Интенсивная
Короткий цикл
мойки
Хрусталь
Оптимальный результат мойки и сушки при выборе программ «Ежедневная*» и «Короткая» достигается при соблюдении
указанного количества загружаемой посуды.
* Программа Eco, отвечающая требованиям норматива EN-50242, имеет большую продолжительность по сравнению с другими
программами, тем не менее эта программа расходует меньше электроэнергии и меньше загрязняет окружающую среду.
Примечание для Испытательных Лабораторий: за более подробной информацией касательно условий сравнительного
испытания EN пошлите запрос на адрес: [email protected]
Для облегчения дозировки моющего средства следует знать, что:
1 столовая ложка = 15 грамм порошка = примерно 15 мл жидкости - 1 чайная ложка = 5 грамм порошка = примерно 5 мл жидкости
20
Ополаскиватель и
регенерирующая соль
Используйте только специальные средства для
посудомоечных машин.
Не используйте поваренную или промышленную соль и
моющие средства для ручного мытья посуды.
Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющего
средства.
Если вы используете многофункциональное моющее
средство, ополаскиватель добавлять не нужно, рекомендуется
добавить соль, в особенности, если водопроводная вода
жесткая или очень жесткая. Следуйте инструкциям,
приведенным на упаковке моющего средства.
Если вы не добавляете ни соли, ни ополаскивателя,
Индикаторы ОТСУ ТСТВИЕ СОЛИ * и ОТСУ ТСТВ ИЕ
ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ* остаются включенными.
Заливка ополаскивателя
Ополаскиватель облегчает сушку посуды, так как вода лучше
стекает с ее поверхности, и на посуде таким образом не остается
разводов или пятен.
Необходимо долить ополаскиватель в дозатор:
• когда на панели управления загорается индик атор
ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ*;
1. Откройте дозатор, повернув
крышку (G) против часовой стрелки.
2. Залейте ополаскиватель, избегая
перелива. Если вы случайно
пролили ополаскиватель мимо
F
дозатора, удалите излишек губкой.
3. Завинтите крышку.
G
НИКОГДА не заливайте
ополаскиватель непосредственно в моечную камеру
машины.
Отрегулируйте дозу ополаскивателя
Если вас не удовлетворяет качество сушки, можно отрегулировать
дозу ополаскивателя. При помощи отвертки поверните регулятор
(F) на одну из 6 отметок (фабричная настройка – 4):
• если на посуде остаются белые разводы, поверните регулятор
на меньшее значение (1-3).
• если на посуде остаются капли воды или пятна извести,
поверните регулятор на более высокое значение (4-5).
Выбор степени жесткости воды
Все посудомоечные машины укомплектованы смягчителем
воды, который благодаря специальной регенерирующей
соли для посудомоечных машин удаляет известь из воды,
использующейся для мытья посуды.
Данная посудомоечная машина может быть отрегулирована
таким образом, чтобы сократить загрязнение окружающей
среды и оптимизировать качество мытья посуды в зависимости
от жесткости воды. Вы можете узнать градус жесткости воды
в вашем районе, обратившись в организацию водоснабжения.
- Откройте дверцу и включите машину при помощи кнопки ВКЛ./
ВЫКЛ.
- Нажмите кнопку Р примерно на 5 секунд. Раздадутся два
коротких сигнала и редко замигает индикатор, соответствующий
заданной степени жесткости (декальцификатор настроен на
№ 3).
- Нажмите кнопку Р несколько раз вплоть до получения нужного
номера жесткости (1-2-3-4-5* См. Таблицу степеней жесткости
воды).
Например, жесткость 1 (горит индикатор 1)
жесткость 2 (горит индикатор 1, индикатор 2 мигает)
жесткость 3 (индикаторы 1 и 2 горят, индикатор 3 мигает и так
далее).
Для отмены этой функции подождите несколько секунд или
нажмите кнопку дополнительных функций* или отключите
машину кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ.
Если вы пользуетесь многофункциональными таблетками,
бачок с регенерирующей солью должен быть в любом случае
заполнен.
Средняя автономность**
бачок для соли
уровень
°dH
°fH
mmol/l
месяцы
1 0-6
0 - 10
0-1
7 месяцев
2 6 - 11
11 - 20 1,1 - 2
5 месяцев
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3
3 месяца
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6
2 месяца
2/3 недели
5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9
От 0°f да 10°f рекомендуется не использовать соль.
* при установке 5, продолжительность цикла может увеличиться.
** 1 цикл в день.
Таблица жесткости воды
(°dH = жесткость в немецких градусах - °fH = жесткость во
французских градусах - ммол/л = милимоль/литр)
Загрузка регенерирующей соли
Для хорошего результата мойки необходимо проверять, чтобы
бачок соли никогда не был пуст. Регенерирующая соль удаляет
из воды известь, которая в противном случае остается на посуде.
Бачок соли расположен в нижней части посудомоечной машины
(см. Описание) и заполняется:
• когда зеленый поплавок* не виден через крышку бачка;
• когда на панели управления загорается индикатор ОТСУТСТВИЕ
СОЛИ*;
1. Выньте нижнюю корзину и поверните крышку
емкости против часовой стрелки.
2. Только при использовании в первый раз:
наполните емкость водой до краев.
3. Вставьте воронку* (см. рисунок) и засыпьте
в емкость соль до краев (примерно 1 кг); выход воды из емкости
является нормальным.
4. Снимите воронку* и удалите остатки соли на входном
отверстии; сполосните крышку струей воды прежде чем закрутить
ее, располагая ее головкой вниз и позволяя воде стекать по
четырем звездообразным прорезям в нижней части крышки.
Рекомендуем выполнять эту операцию каждый раз при
загрузке соли.
Хорошо закройте крышку, для того чтобы во время мойки в
емкость не попадало моющее средство (может быть непоправимо
повреждено устройство смягчения воды).
При необходимости загрузите соль перед циклом мойки для
удаления соляного раствора, вылившегося через край бачка.
* Имеется только в некоторых моделях
21
RU
Техническое
обслуживание и уход
RU
Отключение воды и электрического тока
• Перекрывайте водопроводный кран после каждой мойки
во избежание опасности утечек.
• Выньте штепсельную вилку машины из электророзетки
перед началом чистки и технического обслуживания.
Чистка посудомоечной машины
• Для чистки наружных поверхностей и панели управления
машины используйте мягкую тряпку, смоченную водой.
Не используйте растворители или абразивные чистящие
средства.
• Возможные пятна внутри камеры мойки можно удалить
при помощи тряпки, смоченной в водой с небольшим
количеством уксуса.
Средства против неприятных запахов
• Всегда оставляйте дверцу машины полу-прикрытой во
избежание застоя влажности.
• Регулярно прочищайте периметральные уплотнения
дверцы и дозаторов моющего средства при помощи
влажной губки. Таким образом удаляются остатки пищи
– основной причины образвания неприятных запахов.
- Снова вставьте фильтр и закрепите трубу.
Чистка фильтров
Фильтрующий узел состоит из трех фильтров, которе
служат для очистки воды для мойки от остатков пищи и
возвращают воду в циркуляцию: для хороших результатов
мойки необходимо прочищать фильтры.
Регулярно прочищайте фильтры.
Запрещается пользоваться посудомоечной машиной без
фильтров или с незакрепленным фильтром.
• После нескольких циклов мойки проверьте фильтрующий
узел и при необходимости тщательно промойте его под
струей воды при помощи неметаллической щетки, следуя
приведенным ниже инструкциям:
1. поверните против часовой стрелки цилиндрический фильтр
С и выньте его (схема 1).
2. Выньте стакан фильтр В, слегка нажав на боковые выступы
(Схема 2);
3. Выньте плоский фильтр из нержавеющей стали А (схема 3).
4. Проверка отстойника и удаление возможных остатков
пищи. НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ крышку насоса (деталь
черного цвета) (рис. 4).
Чистка оросителей
Остатки пищи могут прилипнуть к лопастям оросителей и
засорить отверстия, из которых выходит вода: время от
времени следует проверять оросители и прочищать их
неметаллической щеткой.
Оба оросителя являются съемными.
Для съема верхнего оросителя
необходимо отвинтить против
часовой стртелки пластмассовую
га й к у. В е р х н и й о р о с и т ел ь
устанавливается отверстиями
вверх.
Нижний ороситель снимается,
потянув его вверх.
C
1
A
3
После чистки фильтров точно установите фильтрующий узел
на свое место, что является важным для исправной работы
посудомоечной машины.
Длительный простой машины
фильтра*
Очистка
водного
Если водопровод новый или если он долгое время не
использовался, перед подсоединением дайте воде стечь
до тех пор, пока она не станет прозрачной. Несоблюдение
этого условия может привести к засорению фильтра и к
повреждению посудомоечной машины.
Периодически очищайте водный фильтр, расположенный
на выходе крана.
- Перекройте водопроводный кран.
- Открутите края трубы загрузки воды, снимите фильтр и
аккуратно промойте его под струей воды.
22
• Отсоедините машину от сети электропитания и перекройте
водопроводный кран.
• Оставьте дверцу машины полу-прикрытой.
• После длительного простоя машины произведите один
холостой цикл мойки.
* Имеется только в некоторых моделях
Предупреждения и рекомендации
Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии
с международными нормативами по безопасности.
Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения,
составленные в целях вашей безопасности.
Общие требования к безопасности
• Данный электроприбор не может быть использован
лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
с енс орными ил и умственными спос обнос т ями,
неопытными или незнак омыми с инструкциями
обращения с электроприбором, в отсутствие контроля
лиц, ответственных за их безопасность.
• Взрослые должны следить, чтобы дети не играли с
электроприбором.
• Данное изделие предназначается для непрофессионального
использования в домашних условиях.
• Изделие предназначено для мытья посуды в домашних
условиях, может быть использовано только взрослыми
людьми в соответствии с инструкциями, приведенными в
данном техническом руководстве.
• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже под
навесом, так как воздействие на него дождя и грозы является
чрезвычайно опасным.
• Не прикасайтесь к посудомоечной машине с босыми ногами.
• Не тяните за кабель электропитания для отсоединения вилки
изделия из сетевой розетки, возьмитесь за вилку рукой.
• Необходимо перекрыть водопроводный кран и вынуть
штепсельную вилку из розетки перед началом чистки и
технического обслуживания машины.
• В случае неисправности категорически запрещается
открывать внутренние механизмы изделия с целью их
самостоятельного ремонта.
• Никогда не прикасайтесь к сопротивлению.
• Не опирайтесь или не садитесь на открытую дверцу машины:
она может опрокинуться.
• Не держите дверцу открытой, так как об нее можно случайно
споткнуться.
• Храните моющие средства и ополаскиватель вдали от детей.
• Не разрешать детям играть с упаковочными материалами.
Утилизация
Экономия электроэнергии и
охрана окружающей среды
RU
Экономия воды и электроэнергии
• Используйте посудомоечную машину с полной загрузкой.
В ожидание полного заполнения машины во избежание
о б р аз о ва н и я н е п р и я т н ы х з а п а х о в в кл ю ч и т е ц и кл
Ополаскивание (см. Программы).
• Выбирайте программу мойки, подходящую для данного типа
посуды и степени загрязнения в соответствии с Таблицей
программ:
- для нормально загрязненной посуды используйте программу
Есо, обеспечивающую низкий расход электроэнергии и воды.
- если машина загру жена неполностью, вк лючите
дополнительную функцию Половина загрузки* (см. Запуск
и эксплуатация).
• Если ваш контракт с поставщиком электроэнергии
предусматривает разные часовые тарифы для экономии
электроэнергии, пользуйтесь машиной во время с льготным
тарифом. Дополнительная функция Запуск с задержкой* (см.
Запуск и эксплуатация) может помочь спланировать мойку
посуды в более рациональном режиме.
Моющие средства, не содержащие фосфатов,
хлора и содержащие ферменты
• Настоятельно рекомендуем использовать моющие средства,
не содержащие фосфатов и хлора, что помогает сохранить
окружающую среду.
• Ферменты оказывают особо эффективное воздействие при
температуре около 50°C, поэтому при использовании моющих
веществ с ферментами можно выбрать программы мойки с
низкими температурами, получая те же результаты, что и при
мойке при 65°C.
• Аккуратно дозируйте моющее средство в соответствии с
указаниями производителя, с степенью жесткости воды, со
степенью загрязнения и с количеством посуды во избежание
нерационального расхода. Хотя моющие средства и являются
биоразлагаемыми, они содержат вещества, отрицательно
влияющие на природу.
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте местные
нормативы по утилизации упаковочных материалов.
• Согласно Европейской Директиве 2012/19/СЕ касательно
утилизации электронных и электрических электроприборов
электроприборы не должны выбрасываться вместе с
обычным городским мусором. Выведенные из строя
приборы должны собираться отдельно для оптимизации их
утилизации и рекуперации составляющих их материалов,
а также для безопасности окружающей среды и здоровья.
Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющийся на всех
приборах, служит напоминанием об их отдельной утилизации.
За более подробной информацией о правильной утилизации
бытовых электроприборов пользователи могут обратиться в
специальную государственную организацию или в магазин.
* Имеется только в некоторых моделях.
23
Неисправности и
методы их устранения
RU
В случае обнаружения аномалий в работе изделия проверьте следующие пункты перед тем, как обратиться в Сервис технического
обслуживания.
Неисправности:
Возможные причины / Методы устранения:
Посудомоечная машина не запуска • Выключите м ашин у при п омощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., вновь включите ее
ется или не реагирует на команды
примерн о через од ну мин уту и вновь зада йте пр огр а мму.
• Проверьте, хорошо л и ште псельная вил ка вставлена в сетевую розетку.
• Дверца машины пл о хо закр ыта.
Дверца не закрывается
•
Защел кн улся замок; эн ергично толкнит е дверцу вплот ь до щелчка.
Посудомоечная машина не
сливает воду.
•
•
•
•
Программ а еще не заве ршилась.
Сливно й шланг согнут (см. Монтаж ).
Засор ился слив в мойке.
Фильтр засорен остатк ами пищи.
Шумная работа посудомоечной ма
шины.
• Посуда бь ется друг о др уга или о ло пасти ор осителе й.
• Чрезмерно е пен ообразов ание: не правильная доз иро вка или н епр игодное
моющее средство для посудомо ечно й машины. (см . Включение и
эксплуатация ).
На посуде и стаканах остается бел
оватый или известковый налет.
• Отсутствует регене рирующая соль ил и ре гуляция е е рас ход а не
соответствует степени жесткости воды (см. Ополаскиватель и соль).
• Крышка бачка сол и пло хо з акрыта.
• Закончился о пол аскивател ь или е го дозировк а недост аточна.
На посуде и стаканах остаются гол
убоватые разводы или налеты.
•
Посуда плохо высушена.
• Была выбран а пр огр амма мойк и без сушки.
• Закончился о пол аскиват ель или н астроена не доста точная дозировк а
(см. Ополаскиватель и соль).
• Непр авильно н астроена д о зировка о пол аскивател я.
• Посуда с тефлоновым п ок р ытием ил и из пластика.
Посуда плохо вымыта.
• Корзины п ере гр ужены (см. Загрузка корз ин).
• Посуда пл о хо распо ложена в корзина х.
• Посуда меша ет вращен ию лопастей о росител ей.
• Выбрана н еэффе ктивная п рограмма м ойки (см. Прогр аммы).
• Чрезмерно е пен ообразов ание: не правильная доз иро вка или н епр игодное
моющее средство для посудомо ечно й машины. (см . Включение и
эксплуатация ).
• Крышка о поласкивателя пл о хо за крыта.
• Фильтр засорен (см. Техни ческое обслуживание и уход).
• Отсутствует регене рир ующ ая соль (см. Ополаскивате ль и соль).
Посудомоечная машина не залива
ет воду - Сигнализация закрытого
крана.
• В водопроводе н ет воды.
• Водопр оводный шлан г согн ут (см. Монтаж).
• Откро йте водопроводны й кран, и машин а запустится через несколь ко
минут.
• Машина забл ок ировал ась, так как посл е звуково й сигнализации не был о
произведен о никаких де йствий. Выключите машин у при п омощ и кно пк и
ВКЛ./ВЫКЛ., откройте во допрово дный кран и через 20 секун д вновь
включите машину при по мощи той же кнопки. Пе реп рограмм ируйте
машину и вновь запустит е цикл.
(раздаются короткие звуковые
сигналы) (мигает индикатор 2° - 3°
Нормальная и Предварительное о
поласкивание).
Сигнализация сливного шланга во •
ды / Засорен фильтр подачи воды.
(мигает индикатор 1° - 2° - 3° Eko,
Нормальная и Предварительное о
поласкивание).
24
Чрезмерна я дозировка о по ласкивателя.
Выключите маш ину п ри помощ и кно пк и ВКЛ./ВЫКЛ. Закр ойте водоп рово
дный кр ан во избеж ание затоплен ия, отсоедин ите ште псельную вил ку м а
шины от сетевой розетки.П роверьте, не засор ен ли ф ильтр
подачи воды неч истотам и. (смотрите р аздел «Т е хн ическое обслуж ивание
и уход» )
Сервис Технического
Обслуживания
Мы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболее качественным.
Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и
приятным.
Уход за техникой
Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность поломки техники.
Воспользуйтесь профессиональными средствами для ухода за техникой от Indesit Professional для наиболее
простого, эффективного и легкого ухода за Вашей бытовой техникой.
Продукты Indesit Professional производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области
качества, экологии и безопасности использования и созданы с учетом многолетнего опыта производителя техники.
Узнайте подробнее на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах Вашего
города.
Авторизованные сервисные центры
Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является
высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров. На сегодняшний день она насчитывает
около 350 сервисных центров на территории России и СНГ.
Их контакты Вы можете найти в сервисном сертификате и на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис».
Если вам надо обратиться в сервисный центр:
Внимание! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.
Перед тем как обратиться в Сервис Технического обслуживания:
• Проверьте, можно ли устранить неисправность самостоятельно (см. Неисправности и методы их устранения).
• Вновь запустите программу для проверки исправности машины.
• В противном случае обратитесь в уполномоченный Сервис Технического обслуживания.
Никогда не обращайтесь к неуполномоченным техникам.
При обращении в Сервия Технического обслуживания сообщите:
• характер неисправности
• модель изделия (Мод.)
• серийный номер (“S/N”)
Эти данные вы найдете на паспортной табличке, расположенной на изделии
(см. Описание изделия ).
Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис»
25
RU
RU
26
Пайдалану
нұсқаулығы
KZ
Қазақша, 27
ЫДЫС ЖУУ МАШИНАСЫ
Мазмұны
Орнату, 28-29-30
Орнату және түзулеу
Су мен токты қосу
Бірінші жуу циклына қатысты кеңес
Ecodesign Regulation
Техникалық деректері
Құрылғы сипаттамасы, 31
Жалпы шолу
Басқару тақтасы
Тартпаларды жүктеу, 32
Төменгі тартпа
Ыдыс-аяқ себеті
Жоғарғы тартпа
LST 216
Қосу және пайдалану, 33
Ыдыс жуу машинасын іске қосу
Жуғыш затты өлшеу
Жуу опциялары
Жуу циклдары, 34
Жуу циклдарының кестесі
Шаюға көмекші зат және тазаланған тұз,
35
Шаюға көмекші затты өлшеу
Тазаланған тұзды өлшеу
Күтім және пайдалану, 36
Су мен токты өшіру
Ыдыс жуу машинасын тазалау
Жағымсыз иістердің алдын алу
Тозаңдатқыш өзекшелерді тазалау
Судың кіріс сүзгісін тазалау
Сүзгілерді тазалау
Машинаны ұзақ уақыт пайдаланбауға қалдыру
Сақтық шаралары, кеңес және көмек, 37
Жалпы қауіпсіздік
Қоқысқа тастау
Қуатты үнемдеу және қоршаған ортаны құрметтеу
Көмек қызметіне хабарласпас бұрын
Ақаулықтарды жою, 38
Орнату
KZ
Бұл нұсқаулықты к ейін қарау үшін жоғалып
қалмайтындай бір жерге сақтап қойыңыз. Құрылғы
сатылса, тегін берілсе немесе жылжытылса, нұсқаулық
машинамен бірге болатынын қамтамасыз етіңіз, солайша
оның жаңа иесі нұсқаулықтың ішіндегі кеңестерді
пайдалана алады.
Судың кіріс түтігін жалғау
Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз: оның ішінде
құрылғыны қауіпсіз түрде орнату, пайдалану және оған
қызмет көрсетуге қатысты ақпарат бар.
• Қолайлы ыстық суды жалғау нүктесіне: температурасы
60°C-тан аспаса, ыдыс жуу машинасына желіден ыстық
су беруге болады (радиаторлары бар орталық жылыту
жүйеңіз болса).
Суық суды қосуда айтылғандай, түтікті шүмекке
бұраңыз.
Құрылғыны жылжыту керек болса, оны тік ұстаңыз;
аса қажет болса, оны артқа қарай еңкейтуге болады.
Бұл құрылғы үйде және оған ұқсас жағдайларда қолдануға
арналған:
- д ү к е н д е рд е г і , к е ң с ел е рд е г і ж ә н е ба с қ а ж ұ м ы с
орындарындағы қызметкерлердің ас бөлмесінде;
- ферма үйлерінде;
- қонақ үйлеріндегі, мотельдердегі және басқа да қонақ күту
орындарындағы тұтынушылар тарапынан;
- кіші қонақ үйлері сияқты орындарда.
Орнату және түзулеу
1. Құрылғыны барлық орамасынан босатыңыз және ол
тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз.
Ол зақымдалған болса, сатушыға хабарласыңыз және
орнату үдерісін тоқтатыңыз.
• Қолайлы суық суды жалғау нүктесіне: түтікті жалғамас
бұрын, судағы қалдықтар құрылғыны бітеп тастамауы
үшін, су тап-таза болғанша, оны ағызып алыңыз; бұл
әрекетті орындағаннан кейін, кіріс түтігін шүмекке ¾
газдық бұранда қосылымымен мықтап бұраңыз.
К і р і с т ү т і г і н і ң ұ з ы н д ы ғ ы ж ет к і л і к с і з б ол с а ,
мамандырылған дүкенге немесе куәландырылған
маманға хабарласыңыз («Көмек» бөлімін қараңыз).
Судың қысымы Техникалық деректер кестесінде
көрсетілген мәндер аралығында болуы тиіс (қасындағы
ақпаратты қараңыз).
Түтікті майыстыруға немесе оған қысым салуға
болмайды.
Судың шығыс түтігін жалғау
Шығыс түтігін (майыстырмай) диаметрі ең азында 4 см
болатын су ағызу түтігіне жалғаңыз.
2. Ыдыс жуу машинасының жандары немесе артқы
панелі жақындағы шкафтармен немесе тіпті қабырғамен
тиетіндей қойып, оны тексеріңіз. Бұл құрылғыны тіпті бір
үстелдің үстіңгі тақтайының астына да кіргізуге болады*
(Орнату бойынша нұсқаулық парағын қараңыз).
3. Ыдыс жуу машинасын тегіс әрі қалыпты еденге
орналастырыңыз. Еден тегіс болмаса, құрылғының
алдыңғы аяқтарын реттеп, оны көлденең қалыпқа
жеткізуге болады. Құрылғы дұрыс түзуленсе, ол қалыпты
болады және жұмыс істеп тұрған кезде жылжу немесе
діріл мен шуыл шығару мүмкіндігі аз болады.
4. Артқы аяқтың биіктігін құрылғының алдыңғы жағынан
реттеңіз* ыдыс жуу машинасының төменгі орта бөлігінде 8
мм тесігі бар алты бұрышты гайка кілтін (қызыл түсті) сағат
тілі бағытымен бұрсаңыз биіктік артады, ал сағат тіліне қарсы
бағытта бұрсаңыз, биіктік азаяды.
Су мен токты қосу
Су мен токты тек білікті маман қосуы тиіс.
Ыдыс жуу машинасы су түтіктерінің немесе ток
сымдарының үстінде тұрмауы керек.
Құрылғыны су жеткізу желісіне жаңа түтіктермен қосу
қажет.
Ескі түтіктерді қолданбаңыз.
Судың кіріс және шығыс түтіктерін, сондай-ақ, ток сымын
ең жақсы орнатуға қол жеткізу үшін құрылғының оң немесе
сол жағынан өткізуге болады.
Шығыс түтігі еденнен немесе ыдыс жуу машинасы тұрған
беттен 40-80 см аралығында болуы тиіс (А).
Судың шығыс түтігін шұңғылшаның ағызу түтігіне қоспас
бұрын, пластикалық тығынды алып тастаңыз (В).
Су алып кетуден қорғау
Су алып кетуіне жол бермеу үшін, ыдыс жуу машинасы:
- қалыпсыз жағдайларда немесе құрылғының ішінен су
ағып кеткен кезде су көзін бұғаттайтын арнайы жүйемен
жабдықталған.
Сондай-ақ, кейбір үлгілер New Acqua Stop*деп
аталатын қосымша қауіпсіздік құралымен жабдықталған,
ол тіпті кіріс түтігінің жыртылып кеткенінде де су алып
кетуден қорғайды.
ЕСКЕРТУ: ҚАУІПТІ КЕРНЕУ!
Судың кіріс түтігін ешбір жағдайда қиюшы болмаңыз,
себебі онда ток өтетін электр бөліктер бар.
* Тек кейбір үлгілерде бар.
28
Токқа жалғау
Айырды розеткаға қоспас бұрын, мына жағдайларға көз
жеткізіңіз:
• Розетка жерге тұйықталған және ағымдағы ережелерге
сәйкес келеді.
• Розетка құрылғының ең көп қуатына шыдай алады.
Бұл мән есіктің ішкі жағында орналасқан деректер
тілімшесінде көрсетілген («Құрылғының сипаттамасы»
деп аталатын тарауды қараңыз).
• Ток желісінің кернеуі деректер тілімшесінде көрсетілген
мәндер ауқымында жатыр.
• Розетка құрылғының штепсельдік ұшына сәйкес келеді.
Олай болмаса, куәландырылған маманды шақыртып,
айырды ауыстырыңыз («Көмек» бөлімін қараңыз);
ұзарту кабельдерін немесе бірнеше розетканы
қолданбаңыз.
Құрылғы орнатылғаннан кейін, ток сымы мен розеткаға
оңай қол жеткізу мүмкін болуы тиіс.
Конденсациядан қорғайтын лента*
Ыдыс жуу машинасын орнатқаннан кейін, есікті ашып,
түзілуі мүмкін конденсациядан қорғау үшін желімді мөлдір
лентаны ағаш тартпаның астына жабыстырыңыз.
Бірінші жуу циклына қатысты кеңес
Құрылғы орнатылғаннан кейін, бірінші жуу циклын іске
қоспас бұрын, тұз диспенсерін сумен толық толтырыңыз
да, содан кейін ғана оған шамамен 1 кг тұз қосыңыз
(«Шаюға көмекші зат және тұз» деп аталатын тарауды
қараңыз). Су асып төгілуі мүмкін: бұл қалыпты жағдай
және проблема емес. Су қаттылығының мәнін таңдаңыз
(«Шаюға көмекші зат және тұз» деп аталатын тарауды
қараңыз). - Тұз машинаға құйылғаннан кейін, ТҰЗ АЗ
индикатор шамы* сөнеді.
Тұз контейнері толтырылмаса, нәтижесінде су
жұмсартқышы мен жылыту бөлігі зақымдалуы мүмкін.
Сымды майыстыруға немесе оған қысым салуға
болмайды.
Ток сымы зақымдалса, барлық ықтимал қатерлерден
сақтану үшін оны өндіруші немесе оның Техникалық көмек
көрсету қызметі ауыстыруы керек. («Көмек» бөлімін
қараңыз)
Бұл ережелер орындалмаса, Компания кез келген
жағымсыз оқиғаларға жауапты болмайды.
ECODESIGN REGULATION
ECO Жуу циклы ›уат белгісіндегі деректер н±с›ап т±р“ан стандартты цикл; б±л циклды ластану дЩрежесі орташа ы
дыс-ая›ты жуу Їшін ›олдану“а болады жЩне осы ыдыс-ая› тЇріне ›уат пен суды еЈ тиімді тЇрде ж±мсайды. Т±тынуды о
дан Щрі азайту Їшін ыдыс жуу машинасын тек толтырып ж±мыс істетіЈіз. КЇту кЇйіндегі т±тынуы: љосылып т±ру режим
індегі т±тынуы: 3 Жуу йшірулі режиміндегі т±тынуы: 1,3 Жуу
Негізгі циклдар“а арнал“ан т±тыну деректерініЈ кестесі
љАРљЫНДЫ
љАЛЫПТЫ
Стандартты шарттар*
љуат т±тыну
Су т±тыну
(кВт/цикл)
(л/цикл)
1,0
1
1,0
1
Мерзім
(мин/цикл)
150
1
Пайдаланушы шарттары**
љуат т±тыну
Су т±тыну
(кВт/цикл)
(л/цикл)
1,
1


Мерзім
(мин/цикл)

110
* Цикл деректері EN 50242 Еуропалы› стандарт›а сЩйкес, зертханада алын“ан мЩндерді кйрсетеді.** Деректер
›±рыл“ыны пайдаланушыныЈ ыдыс-ая›тарымен жЇктеп, ж±мыс істету ар›ылы жазыл“ан мЩндерден алын“ан.
29
KZ
KZ
Құрал:
Ыдыс жуу машинасы
Сауда атауы
Өндірушінің сауда белгісі
Үлгі
LST 216 A
Дайындаған
Indesit Company
Өндірілген елі
Польша
Сыйымдылығы
10 дастархан жабдығы
Ені 44,5 см
Биіктігі 82 см
Тереңдігі 57 см
Өлшемдері
Ток желісіндегі кернеудің немесе кернеулер
ауқымының номиналды мәні
Электр токтың стандартты түрі немесе айнымалы
токтың номиналды жиілігі
220-230 В ~
50 Гц
Су қысымы
0,05-1 МПа (0,5-10 бар) 7,25-145 фунт/шаршы дюйм
Сақтандырғыш
Жабдықтың техникалық деректер кестесін қараңыз
Жуу сыныбы
A
Кептіру сыныбы
A
Қуат тұтыну сыныбы
A
Электр ток тұтынуы
0,92 кВт/сағат
Стандартты жуу циклының су тұтынуы
10 литр
Электр токтан қорғау сыныбы
I қорғау сыныбы
IPX0
Қарастырылудағы құрал бойынша сәйкестік
куәліктері туралы қосымша ақпарат немесе сәйкестік
куәлігінің көшірмесі қажет болса, [email protected]
электрондық пошта мекенжайына сұрау жіберуіңізге
болады.
Осы құралдың өндірілген күнін штрих-кодта көрсетілген
сериялық нөмірден табуға болады (S/N XXXXXXXXX *
XXXXXXXXXXX), яғни:
Өндіруші:
Жабдық төмендегі Еуропа экономикалық
қауымдастығының директиваларына сәйкес келеді:
- 2006/95/EC (“төмен кернеу”)
- 2004/108/ЕС (“электр магниттік үйлесімділік”)
- 2009/125/EC (“Comm. Reg. 1016/2010”) (Экодизайн)
- 97/17/EC (Белгілеу)
- 2012/19/ЕС («Қоқыс электр және электрондық
жабдық»)
«Орама мен оның бөлшектері тағамға тимеуі тиіс»
- Сериялық нөмірдегі 1-сан жылдың соңғы санын
білдіреді.
- Сериялық нөмірдегі 2- және 3-сан айдың реттік
нөмірін білдіреді.
- Сериялық нөмірдегі 4- және 5-сан айтылған ай мен
жылдың күнін білдіреді.
Indesit Company S.p.A.
Viale A. Merloni 47, 60044 Fabriano (AN), Италия
Импорттаушы:
Сұрақтарыңыз бар болса, мына мекенжайға
хабарласыңыз (Ресейде):
30
ООО Indesit RUS
01.01.2011 күніне дейін: Павильон 46, ВВЦ, проспект
Мира, 129223 Мәскеу, Ресей
01.01.2011 күнінен кейін: корпус 1, 12-үй, Двинцев
көшесі, 127018 Мәскеу, Ресей
Құрылғы
сипаттамасы
Жалпы шолу
KZ
1.
Жоғарғы тартпа
2.
Жоғарғы тозаңдатқыш өзекше
3.
Қайырмалы бөлімшелер
4.
Тартпаның биіктігін реттеу құралы
5.
Төменгі тартпа
6.
Төменгі тозаңдатқыш өзекше
7.
Ыдыс-аяқ себеті
8.
Жуу сүзгісі
9.
Тұз диспенсері
10.Жуғыш зат пен шаюға көмекші зат
диспенсерлері
11.
Деректер кестесі
12.
Басқару тақтасы***
Басқару тақтасы
Жуу циклын
таңдау түймесі
Тұз аз индикатор шамы*
Жуу циклы индикатор шамдары
ҚОСУ/ӨШІРУ
индикатор шамы
ҚОСУ/ӨШІРУ/Қайта
орнату түймесі
Шаюға көмекші зат аз
индикатор шамы*
***Тек толығымен ішке салынатын үлгілерде.
* Тек кейбір үлгілерде бар.
Ыдыс жуу машинасының үлгісіне байланысты жуу циклдарының саны мен түрі және опциялар әртүрлі болуы мүмкін.
31
Тартпаларды жүктеу
KZ
Тартпаларды жүктемес бұрын, ыдыс-аяқтан барлық тамақ
қалдықтарын тазалаңыз және стақандар мен шыныаяқтан
сұйықтықтарды төгіңіз.
Құрылғыны жүктегеннен кейін, тозаңдатқыш өзекшелер
еркін жылжи алатынын тексеріңіз.
Төменгі тартпа
Төменгі тартпаға кастрөлдерді, қақпақтарды, тәрелкелерді,
салат ыдыстарын және т.б. салуға болады, ол мұнда
көрсетілген: Жүктеу мысалдары.
Тәрелкелер мен кең қақпақтарды тартпаның шет жақтарына
салып, олар жоғарғы тозаңдатқыш өзекшенің бұрылуына
кедергі жасамайтынына көз жеткізу керек.
К е й б і р
ы д ы с
ж у у
машиналары қайырмалы
бөлімшелермен * жабдықталады,
оларды тәрелкелерді салған кезде
тік қалыпта немесе кастрөлдер
мен салат ыдыстарын салған
кезде көлденең қалыпта қолдануға
болады.
Ыдыс-аяқ себеті
Ыдыс-аяқ себетінің түрі ыдыс жуу машинасының үлгісіне
байланысты әртүрлі болады: Ыдыс-аяқ себетін бекітілген
салынба заттар арасына сырғыту арқылы төменгі тартпаның
алдыңғы жағына немесе жартылай жүктеу опциясы
таңдалған кезде (бұл опциясы бар үлгілерде) жоғарғы
тартпаға қою керек.
- Ол жиналмалы
сырғыйтын жүйемен
жабдықталады,
яғни ыдыс-аяқты
е ң ы ң ғ а й л ы т ү рд е
реттеуге болады.
Өткір жиектері бар пышақтар және басқа құралдар төмен
қаратылып ыдыс-аяқ себетіне салынуы керек немесе оларды
жоғарғы тартпадағы қайырмалы бөліктерге көлденең қоюға
болады.
Жоғарғы тартпаның биіктігін реттеу
Ыдыс-аяқты реттеуді жеңілдету үшін жоғарғы тартпаны
жоғары немесе төмен жылжытуға болады.
Жоғарғы тартпаның биіктігі негізінде ТАРТПА БОС
БОЛҒАНДА реттелуі керек.
Тартпаны тек бір жағынан көтеріп немесе төмендетіп
қоюшы болмаңыз.
Сол және оң бағыттауыш тірегіштерін
ашып, тартпаны суырып алыңыз; оны
қажетінше жоғары немесе төмен қарай
жылжытыңыз да, алдыңғы дөңгелектер
орнына келгенше бағыттауыштар
бойымен сырғытып, тірегіштерді
жабыңыз (суретті қараңыз).
Тартпа Қос орын тұтқаларымен *
(суретті қараңыз) жабдықталған
болса, жоғарғы тартпаны тоқтау
нүктесіне жеткенше суырыңыз да,
тартпаның бүйірлеріндегі тұтқалардан
ұстап оны жоғары немесе төмен қарай
жылжытыңыз, одан кейін орнына
түскенше ақырындап жіберіңіз.
Жоғарғы тартпа үшін жүктеу мысалдары
Төменгі тартпа үшін жүктеу мысалдары
Ыдыс-аяқ себетін орналастыру мысалдары
Ыдыс жуу машинасында жууға болмайтын заттар
Жоғарғы тартпа
Бұл тартпаға нәзік және жеңіл ыдыс-аяқты салыңыз:
стақандар, шәй мен кофе шыныаяқтары, кіші салат
ыдыстары, аса ластанбаған табалар мен кіші табалар;
Жүктеу мысалдары нұсқау ретінде пайдалынылуы тиіс.
• Саптыаяқтар мен шыныаяқтар, ұзын өткір пышақтар және
ас құралдар: бұларды қайырмалы бөліктерге салыңыз**.
* Тек кейбір үлгілерде бар.
** Саны мен орны әртүрлі болуы мүмкін.
32
• Ағаш заттар, тұтқалары ағаштан жасалған немесе
жабыстырылған бөліктері бар нысандар.
• Алюминий, мыс, жез, қалайы-қорғасын қоспасы немесе
қалайыдан жасалған заттар.
• Қызуға шыдамайтын пластикалық материалдан жасалған
заттар.
• Көне немесе қолмен боялған фарфор.
• Көне күміс. Дегенмен, көне емес күмісті нәзік жуу циклын
қолдана отырып ыдыс жуу машинасында жууға болады,
бірақ ол басқа металдарға тимеуі тиіс.
Ыдыс жуу машинасында жууға болатын ыдыс-аяқты
пайдалануды ұсынамыз.
Қосу және пайдалану
Ыдыс жуу машинасын іске қосу
Жуғыш затты өлшеу
1. Шүмекті ашыңыз.
2. Есікті ашып, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз: қысқа
сигнал естіледі және ҚОСУ/ӨШІРУ мен жуу циклы
индикатор шамдары бірнеше секундқа жанады.
3. Жуғыш затты өлшеңіз (төменгі жақты қараңыз).
4. Тартпаларды жүктеңіз («Тартпаларды жүктеу» деп
аталатын тарауды қараңыз).
5. «Р» түймесін басу арқылы ыдыс-аяқ түрі мен оның
ластану дәрежесіне сәйкес жуу циклын таңдаңыз (Жуу
циклдарының кестесін қараңыз; таңдалған жуу циклына
сәйкес келетін индикатор шамы жанады.
7. Есікті жабу арқылы жуу циклын бастаңыз: бірнеше
секундтан кейін жуу циклының басталғанын ұзақ сигнал
білдіреді.
8. Екі қысқа және бір ұзақ сигнал жуу циклының
аяқталғанын білдіреді, сондай-ақ, дисплейде жуу циклына
сәйкес келетін индикатор шамы баяу жыпылықтайды.
Есікті ашып, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы
құрылғыны өшіріңіз, одан кейін шүмекті жабыңыз да,
құрылғының айырын розеткадан ағытыңыз.
9. Қолыңызды күйдіріп алмау үшін, ыдыс-аяқты бірнеше
минуттан кейін ғана алыңыз. Тартпаларды төменнен
бастап босатыңыз.
Жақсы жуу нәтижесі жуғыш заттың дұрыс мөлшері
қолданылғанына да байланысты болады;
белгіленген мөлшерден көп қолдану жуу тиімділігін
арттырмайды және қоршаған ортаны көбірек
ластауға әкеледі.
- Токты барынша аз тұтыну үшін құрылғы
белгілі бір белсенсіздік кездерінде автоматты
түрде өшеді.
Орындалып жатқан жуу циклын өзгерту
Жуу циклын таңдау барысында қате кеткен болса, цикл
жаңа ғана басталған болған жағдайда, оны өзгерту мүмкін:
шыққан буға тимеуге тырысып есікті ашыңыз да, ҚОСУ/
ӨШІРУ түймесін басып ұстап тұрыңыз; құрылғы ұзақ
сигнал беріп өшеді. Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесінің
көмегімен қайтадан қосып, P түймесімен жаңа бір жуу
циклын таңдаңыз; есікті жабу арқылы циклды бастаңыз.
Қосымша ыдыс-аяқ қосу
KZ
Ыдыс жуу машиналарына арналып жасалған
жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Қолмен ыдыс жууға арналған сұйықтықты
ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
Шамадан тыс жуғыш затты пайдалану цикл
аяқталғанда құрылғы ішінде көбіктің қалуына
әкелуі мүмкін.
Таблеткаларды тек БІРНЕШЕ ФУНКЦИЯСЫ БАР
ТАБЛЕТКАЛАР опциясы бар үлгілерде қолданған
жөн.
Әрбір жуу және кептіру циклынан ең жақсы
нәтиже алу үшін ұнтақ жуғыш зат, шаюға көмекші
сұйықтық пен тұз қолданылуы керек.
А бөлігі: Жууға арналған жуғыш зат
В бөлігі: Алдын-ала жууға арналған жуғыш зат
1. «С» қақпағын «D» түймесін
басу арқылы ашыңыз.
2. Мына кестені қарағаннан
кейін жуғыш затты салыңыз:
Жуу циклдарының кестесі:
•
Ұнтақ жуғыш зат үшін А
және В бөліктерін қолданыңыз.
•
Таблетк а түріндегі
ж уғыш зат үшін: цик лға 1
C
таблетка қажет кезде, оны А
бөлігіне салып қақпақты жабыңыз; 2 таблетка қажет болса,
екінші таблетканы құрылғының түбіне салыңыз.
3. Бөліктің шетіндегі жуғыш зат қалдықтарын сүртіп алып,
қақпақ «тық» еткенше итеріп жабыңыз.
D
A
B
Құрылғыны өшірмей-ақ, шыққан буға тимеуге тырысып
есікті ашыңыз да, ыдыс-аяқты ыдыс жуу машинасының
ішіне қойыңыз. Есікті жабыңыз: цикл тоқтаған жерінен
бастайды.
Кездейсоқ тоқтаулар
Жуу циклы орындалу барысында есік ашылса немесе
ток өшіп қалса, цикл тоқтайды. Есік жабылғаннан немесе
ток қосылғаннан кейін ол тоқтаған жерінен қайтадан іске
қосылады.
* Тек кейбір үлгілерде бар.
33
Жуу циклдары
KZ
Ыдыс-аяқ аз ластанған болса немесе ыдыс жуу машинасына салынбас бұрын шайылған болса, жуғыш
заттың мөлшерін азайтыңыз.
Ыдыс жуу машинасының үлгісіне байланысты жуу циклдарының саны мен түрі және опциялар әртүрлі
болуы мүмкін.
Жуу циклын таңдау нұсқаулары
Жуғыш зат
(А) = А бөлігі
(В) = В бөлігі
Жуу циклы
Ұнтақ
Кастрөлдер мен табақтарға
қолайлы, қуатты тұтыну деңгейлері
төмен, экологиялық тұрғыдан зияны
аз жуу циклы
Орташа ластанған кастрөлдер мен
табақтар. Стандартты күнделікті жуу
циклы.
Келесі тамақтан табақтардың
жүктелуінің аяқталуын күтіп тұрған
кезде ыдыстарды алдын ала жуу.
Өте қатты ластанған табақтар
мен кастрөлдер (нәзік заттар үшін
пайдаланылмауы тиіс).
Үнемді және жылдам жуу аз
ластанған табақтарға қолданылуы
тиіс. (Қолданғаннан кейін циклды
дереу іске қосыңыз) (2 тәрелке + 4
ас құралы + 1 кастрөл + 1 кіші таба).
Сұйықтық Таблеткалар
25 г (А)
25 мл (А)
1 (А)
Иә
2:50’
21 г (А)
4 г (В)
21 мл (А)
4 мл (В)
1 (А)
Иә
1:50’
Жоқ
Жоқ
Жоқ
Жоқ
0:08’
25 г (А)
25 мл (А)
1 (А)
Иә
2:25’
21 г (А)
21 мл (А)
1 (А)
Жоқ
0:35’
25 г (А)
25 г (А)
1 (А)
Иә
1:35’
Эко*
Қалыпты
Суға салып
қою
Қарқынды
Жылдам
Жоғары температура сезімтал нәзік
заттарға арналған үнемді және
жылдам жуу. (Қолданғаннан кейін
циклды дереу іске қосыңыз)
(жоғарғы тартпада стақандар +
төменгі тартпада нәзік тәрелкелер).
Кептіру
Жуу циклының
мерзімі (±10%
ауытқу)
Сағ. Мин.
Нәзік
Ескертпелер:
«Жылдам жуу» циклын қолданған кезде, оңтайлы нәтижеге ыдыс-аяқтың белгіленген мөлшерін жуу арқылы қол жеткізуге
болады.
Жуғыш затты өлшеуді жеңілдету үшін мына жағдайларды есте сақтаған жөн:
1 ас қасық = 15 грамм ұнтақ = шамамен 15 мл сұйықтық - 1 шәй қасығы = 5 грамм ұнтақ = шамамен 5 мл сұйықтық.
* Эко жуу циклы EN-50242 ережесіне сай келеді. Дегенмен, басқа жуу циклдарына қарағанда көбірек уақыт қажет етеді,
азырақ қуат жұмсайды және қоршаған ортаға зияны азырақ болады.
Сынақ зертханаларына арналған ескертпе: салыстырмалы EN сынақ жағдайлары үшін төмендегі мекенжайға
электрондық хат жіберіңіз: [email protected]
34
Шаюға көмекші зат және
тазаланған тұз
Ыдыс жуу машиналарына арналып жасалған
өнімдерді ғана қолданыңыз.
Ас тұзын, өндіріс тұзын немесе қолмен ыдыс жууға
арналған сұйықтықты пайдаланбаңыз.
Орамада берілген нұсқауларды орындаңыз.
Бірнеше функциясы бар өнімді қолданатын болсаңыз,
шаюға көмекші затты пайдаланудың қажеті жоқ; дегенмен,
тұз қосқанды жөн санаймыз, әсіресе суы қатты немесе
өте қатты жерде тұратын болсаңыз. Орамада берілген
нұсқауларды орындаңыз.
Тұз немесе шаюға көмекші затты қоспасаңыз,
ТҰЗ АЗ* және ШАЮҒА КӨМЕКШІ ЗАТ АЗ* индикатор
шамдары жанып тұра береді.
Шаюға көмекші затты өлшеу
Шаюға көмекші зат ыдыс-аяқты кебуін жеңілдетеді, себебі
су беттерінен жылдамырақ ағып кетеді және сондықтан
сызықтар немесе дақтар қалдырмайды.
Шаюға көмекші зат диспенсері мына жағдайларда
толтырылуы тиіс:
• ШАЮҒА КӨМЕКШІ ЗАТ АЗ* индикатор шамы басқару
тақтасында жанған кезде;
1. Қақпақты (G) сағат тіліне
қарсы бағытта бұрау арқылы
диспенсерді ашыңыз.
2. Диспенсерден толып ағып
кетпеуіне назар аудара отырып,
шаюға көмекші затты құйыңыз.
Бұл орын алса, төгілген
сұйықтықты құрғақ шүберекпен
дереу сүртіп алыңыз.
3. Қақпақты орнына бұраңыз.
Шаюға көмекші затты құрылғының ішіне тікелей
ЕШҚАШАН құюшы болмаңыз.
Шаюға көмекші заттың мөлшерін реттеу
Кептіру нәтижесіне толығымен қанағат болмасаңыз,
қолданылатын шаюға көмекші заттың мөлшерін реттеуіңізге
болады. Мөлшерлеу реттегішін (F) алдын ала орнатылған
6 позицияның біріне бұрағышпен бұраңыз (әдепкі позиция
4-ке қойылған):
• Ыдыс-аяқта сызықтар бар болса, реттеу құралын төменірек
санға орнатыңыз (1-3).
• Ыдыс-аяқта су тамшылары қалса немесе цикл аяқталғаннан
кейін қақ дақтары бар болса, реттегішті жоғарырақ санға
орнатыңыз (4-6).
Судың қаттылығын орнату
Әрбір ыдыс жуу машинасы, дәл осы құрылғы түріне арналған
тазаланған тұзды пайдалана отырып ыдыс-аяқты жуу
үшін пайдаланылатын қақсыз суды қамтамасыз ететін су
жұмсартқышымен жабдықталады.
Бұл ыдыс жуу машинасы қоршаған ортаны ластауды азайтуға
көмектесетін параметрді ұсынады және мекеніңіздегі
судың қаттылығының деңгейіне сәйкес жуу өнімділігін
оңтайландырады. Бұл ақпаратты үйіңізге су жеткізетін
мекемеден алуға болады.- Есікті ашып, ҚОСУ/ӨШІРУ
түймесін басу арқылы құрылғыны қосыңыз.
- P түймесін басып, шамамен 5 секунд ұстап тұрыңыз; екі
қысқа сигнал естіледі және орнатылған қаттылық дәрежесіне
сәйкес келетін индикатор шамы басқару тақтасында баяу
жыпылықтайды (суды жұмсарту жүйесі 3 санына орнатылған).
- Қажетті қаттылық деңгейіне жеткенше P түймесін қайта-
қайта басыңыз (1-2-3-4-5* Су қаттылығының кестесін
қараңыз).
Мысалы, 1-қаттылық (1-индикатор шамы жыпылықтайды)
2-қаттылық (1-индикатор шамы жанады, 2-индикатор шамы
жыпылықтайды).
3-қаттылық (1- мен 2-индикатор шамдары жанады,
3-индикатор шамы жыпылықтайды және с.с.).
- Функциядан шығу үшін шамамен бірнеше секунд күтіңіз
немесе басқа опция түймелерінің бірін басыңыз,*болмаса,
құрылғыны өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
Тіпті бірнеше функциясы бар таблеткаларды қолдансаңыз
да, тұз диспенсері толтырылуы тиіс.
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
Тұз диспенсерінің
сыйымдылығының
орташа мерзімі**
°fH
ммоль/л
ай
0 - 10
0-1
7 ай
11 - 20
1,1 - 2
5 ай
21 - 30
2,1 - 3
3 ай
31 - 60
3,1 - 6
2 ай
34 - 50
61 - 90
Су қаттылығының кестесі
деңгей
1
2
3
4
5*
6,1 - 9
2/3 апта
0°f мен 10°f аралығындағы мәндер үшін тұзды қолдану
ұсынылмайды. * «5» параметрі цикл мерзімін ұзартуы
мүмкін. ** күніне 1 жуу циклы.
(°dH = Герман дәрежелерінде өлшенген қаттылық - °f =
Франсуз дәрежелерінде өлшенген қаттылық - ммоль/л = бір
литрдегі миллимоль)
Тазаланған тұзды өлшеу
Жуу циклын қолдануда барынша жақсы нәтижеге қол жеткізу
үшін, диспенсер ешқашан бос болмайтынын қамтамасыз
етіңіз. Тазаланған тұз суды қақтан тазалайды, осылайды
ыдыс-аяқта тұнбалардың пайда болуына жол бермейді.
Тұз диспенсері ыдыс жуу машинасының төменгі бөлігінде
орналасқан («Сипаттама» бөлімін қараңыз) және мына
жағдайларда толтырылуы тиіс:
• Жасыл қалтқы * тұз диспенсерінің үстінен жай ғана
қарағанда көрінбейтін кезде.
• ТҰЗ АЗ* индикатор шамы басқару тақтасында жанған кезде;
1. Төменгі тартпаны шығарып алып,
контейнер қақпағын бұрап шығарып алыңыз
(сағат тіліне қарсы бағытта).
2. Мұны бірінші рет орындаған кезде: су
ыдысын шетіне дейін толтырыңыз.
3. Воронканы орналастырып * (суретті қараңыз) , тұз
контейнерін шетіне дейін толтырыңыз (ол шамамен 1 кг
сыйдыруы тиіс); біраз судың ағып кетуі қалыпты жағдай.
4. Воронканы алып тастап* тесіктен тұз қалдықтарын сүртіп
алыңыз; қақпақты су ағыны астында шайыңыз да, қақпақтың
төменгі жағындағы жұлдыз пішініндегі төрт кетіктен су ағып
кетуі үшін, бетін төмен қаратып бұраңыз. (Жасыл қалтқысы
бар тұз қақпағы*)
Контейнерге тұз қосқан сайын бұл процедураны
орындаған жөн.
Жуу циклы барысында контейнерге жуғыш зат кіріп
кетпейтіндей қақпақ мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз
(әйтпесе, су жұмсартқышы жөндеуге келмейтіндей бұзылуы
мүмкін).
Қажет кезде, жуу циклынан бұрын тұзды өлшеп алыңыз,
солайша тұз диспенсерінен шыққан кез келген тұз ерітіндісі
жойылады.
* Тек кейбір үлгілерде бар.
35
KZ
Күтім көрсету және
техникалық қызмет көрсету
KZ
Су мен токты өшіру
• Су ағып кетпеуі үшін әрбір жуу циклынан кейін су
шүмегін жауып отырыңыз.
• Құрылғыны тазалаған кезде және техникалық қызмет
көрсету жұмыстарын орындаған кезде оны токтан
ажыратыңыз.
Ыдыс жуу машинасын тазалау
• Құрылғының сыртқы беттері мен басқару тақтасын
сумен ылғалданған, абразивті емес шүберекпен
тазалауға болады. Еріткіштерді немесе абразивті
өнімдерді қолданбаңыз.
• Құрылғының ішіндегі кез келген салтақ іздерді сумен
және аздап сіркемен ылғалданған шүберекпен кетіруге
болады.
Жағымсыз иістердің алдын алу
• Құрылғының іші дымқылданып кетпеуі үшін оның есігін
әрдайым біраз ашып ұстаңыз.
• Есік айналасындағы бекіткіштер мен жуғыш зат
диспенсерлерін мерзімді түрде ылғал губкамен тазалап
отырыңыз. Мұның нәтижесінде бекіткіштерде тамақ
тұрып қалмайды, ал бұл жағдай жағымсыз иістердің
пайда болуының негізгі себебі.
Тозаңдатқыш өзекшелерді тазалау
Тамақ қалдықтары тозаңдатқыш өзекшелердің бетіне
қатып қалып, су шашатын тесіктерді бітеуі мүмкін.
Сондықтан, өзекшелерді мерзімді түрде тексеріп,
металсыз щеткамен тазаланып тұрғаны жөн.
Екі тозаңдатқыш өзекшені де шығарып алуға болады.
Жоғарғы тозаңдатқыш өзекшені
шығарып алу үшін құлыптау
сақинасын сағат тіліне қарсы
бағытта бұраңыз.
Жоғарғы тозаңдатқыш өзекшені
тесіктерін жоғары қаратып
қайтадан орнына қою керек.
Шүмек жағындағы судың кіріс сүзгісін мерзімді түрде
тазалап отырыңыз.
- Су шүмегін жабыңыз.
- Судың кіріс түтігінің шетін босатып алыңыз, одан кейін
сүзгіні алып, оны су ағыны астында жақсылап тазалаңыз.
- Сүзгіні орнына қойып, су түтігін орнына бұраңыз.
Сүзгілерді тазалау
Сүзгі жинағы суды тамақ қалдықтарын тазалайтын және
одан кейін суды қайта айналдыратын үш сүзгіден тұрады.
Әрбір жууда ең жақсы нәтижеге қол жеткізгіңіз келсе,
оларды тазалау керек.
Сүзгілерді мерзімді түрде тазалап отырыңыз.
Ыдыс жуу машинасын сүзгісіз немесе сүзгі босап
кеткен кезде пайдалануға болмайды.
• Бірнеше рет жуғаннан кейін, сүзгі жинағын тексеріңіз
және қажет болса оны металсыз щеткамен әрі төмендегі
нұсқауларды орындай отырып, су ағыны астында
жақсылап тазалаңыз:
1. Цилиндрлік C сүзгісін сағат тіліне қарсы бағытта
бұраңыз да, суырып алыңыз (1-сурет).
2. Шыныаяқ B сүзгісін жиектері аздап басу арқылы
шығарып алыңыз (2-сурет).
3. Тот баспайтын болат тілімше А сүзгісін суырып алыңыз
(3-сурет).
4. Тұзақты қарап шығыңыз да, кез келген тамақ
қалдықтарынан тазартыңыз. ЕШҚАШАН АЛУШЫ
БОЛМАҢЫЗ жуу циклының сорғысын (қара түсті элемент)
(4-сурет).
C
A
3
Судың кіріс сүзгісін тазалау*
2
1
Төменгі тозаңдатқыш өзекшені
жоғары қарай тарту арқылы
шығарып алуға болады.
Су түтіктері жаңа немесе ұзақ уақыт бойы қолданылмаған
болса, жалғамас бұрын олар арқылы су өткізіп, таза әрі
ішінде қалдықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Бұл сақтық
шарасы орындалмаса, судың кіріс бітеліп, ыдыс жуу
машинасы зақымдалуы мүмкін.
B
C
4
Сүзгілерді тазалағаннан кейін, сүзгі жинағын орнына
қойып, оны дұрыстап бекітіңіз; бұл ыдыс жуу машинасының
тиімді жұмысы үшін өте маңызды.
Машинаны ұзақ уақыт пайдаланбауға
қалдыру
• Құрылғыны токтан ағытып, су шүмегін жабыңыз.
• Құрылғы есігін сәл ашық қалдырыңыз.
* Тек кейбір үлгілерде бар.
36
• Қайтып келген кезде, ыдыс жуу машинасын бос ұстап
жуу циклын іске қосыңыз.
Сақтық шаралары,
кеңес және көмек
Бұл құрылғы ағымдағы халықаралық қауіпсіздік
стандарттарына сай құрылған және өндірілген. Төмендегі
ақпарат қауіпсіздік мақсатында берілген, сондықтан оны
мұқият оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Бұл құрылғы қауіпсіздіктеріне жауапты адам құрылғыны
қолдану бойынша кеңес не нұсқау бермеген жағдайда,
дене, сезіну немесе ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдармен (оның ішінде
балалармен) қолданылуға арналмаған.
• Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды бақылау
керек.
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Құрылғы үйдегі ыдыс-аяқты осы нұсқаулықтағы нұсқауларға
сәйкес жуу үшін ересек адамдармен қолданылуға
арналған.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау қажет.
Құрылғыны жауын мен найзағай астында қалдыру өте
қауіпті
• Жалаң аяқ болған кезде құрылғыға тимеңіз.
• Құрылғыны өшіргенде штепсельдік ұшты желі розеткасынан
әрдайым ажыратыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Құрылғыны тазаламас немесе кез келген қызмет көрсету
жұмысын орындамас бұрын су шүмегін жабу және айырды
розеткадан ағыту керек.
• Құрылғы бұзылып қалса, ешбір жағдайда өз бетіңізбен
жөндеу мақсатында ішкі бөліктерге тиюші болмаңыз.
• Қыздыру бөлігіне ешқашан тиюші болмаңыз.
• Құрылғының ашық есігіне сүйенбеңіз немесе оған
отырмаңыз: бұл құрылғыны аударып түсуі мүмкін.
• Есікті ашық қалдырып кетуге болмайды, себебі ол қауіпті
кедергі болып табылады.
• Жуғыш зат пен шаюға көмекші затты балалардан аулақ
ұстаңыз.
• Орама материалын ойыншық ретінде қолдануға болмайды.
Қоқысқа тастау
• Орама материалдарын қоқысқа тастау: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
(WEEE) қатысты 2012/19/EC Еуропа заңнамасына
сәйкес үй құрылғылары қалыпты толық қалалық қалдық
айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған
орта мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын
ала отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану
мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу құнын
оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы керек.
Барлық өнімдердегі сызылған қоқыс жәшігі өнім иесінің
бөлектелген қоқыс жинауға қатысты міндетін еске салады.
Үй құрылғыларын тиісті түрде қоқысқа тастау туралы
қосымша ақпарат алу үшін ие адамдар тиісті мекемеге
немесе жергілікті құрылғы сатушысына хабарласуы
мүмкін.
Қуатты үнемдеу және қоршаған ортаны
құрметтеу
Су мен қуатты үнемдеу
• Ыдыс жуу машинасы толған кезде ғана жуу циклын
бастаңыз. Ыдыс жуу машинасының толуын күту барысында
жағымсыз иістердің алдын алу үшін Суға салып қою циклын
қолданыңыз («Жуу циклдары» бөлімін қараңыз).
• Мына кестені пайдалана отырып, ыдыс-аяқ түріне және
ластану дәрежесіне қолайлы жуу циклын таңдаңыз: Жуу
циклдарының кестесі:
- Орташа ластанған ыдыстар үшін Эко жуу циклын
пайдаланыңыз, ол қуат пен судың төмен деңгейі
қолданылатынын қамтамасыз етеді.
- Жүктеу әдеттегіден азырақ болса, Жартылай жүктеу
опциясын* қосыңыз («Іске қосу және пайдалану» бөлімін
қараңыз).
• Егер ток жеткізу келісім-шартында токты үнемдеуге
арналған уақыт аралықтары болса, төмен баға
қолданылатын кезде жуу циклдарын орындаңыз. Кешіктіріп
бастау* түймесі («Іске қосу және пайдалану» бөлімін
қараңыз) жуу циклдарын тиісті түрде ұйымдастыруға
көмектеседі.
Фосфат пен хлорды қамтымайтын, құрамында
ферменттері бар жуғыш заттар
• Фосфаттарды немесе хлорды қамтымайтын жуғыш
заттарды пайдаланған жөн, себебі бұл өнімдер қоршаған
ортаға зиянды.
• Ферменттер 50°C шамасындағы температураларда
ең тиімді түрде әрекет етеді, және қалыпты 65°C жуу
циклындағыдай нәтижеге қол жеткізу үшін нәтижесінде
ферменттерді қамтитын жуғыш заттарды температурасы
төмен жуу циклдары үшін қолданылады.
• Жуғыш зат ысрап болмауы үшін өнідірушінің кеңестеріне,
су қаттылығы мен топырық деңгейі және жуылатын ыдысаяқ мөлшеріне байланысты өнімді тиісті мөлшерлерде
пайдаланыңыз. Биологиялық түрде ыдырайтын болса
да, табиғаттың тепетеңдігіне әсер етуі мүмкін заттарды
қамтиды.
Көмек
Көмек қызметіне хабарласпас бұрын:
• Проблеманы Ақаулықтарды жою нұсқаулығын
қолдана отырып шешуге болатынын, не
болмайтынын тексеріңіз («Ақаулықтарды жою»
бөлімін қараңыз).
• Бағдарламаны қайта іске қосыңыз да, проблема
кеткенін тексеріңіз.
• Проблема шешілмесе, Куәландырылған
техникалық көмек беру қызметіне хабарласыңыз.
Куәландырылмаған мамандарға қызмет
көрсеткізбеңіз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Проблеманың түрі
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпаратты құрылғының деректер тілімшесінде
табуға болатын («Құрылғы сипаттамасы» бөлімін
қараңыз).
* Тек кейбір үлгілерде бар.
37
KZ
Ақаулықтарды жою
KZ
Құрылғы жұмыс істемей қалған кезде, Көмек қызметіне телефон соқпас бұрын төмендегі тізімнен шешімді іздеңіз.
Ақаулық:
Ықтимал себептері / шешімдері:
Ыдыс жуу машинасы іске қосылмайды • Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы өшіріңіз, одан кейін оны бір
немесе оны басқару мүмкін емес
шамамен бір минуттан кейін қосып, бағдарламаны қайта орнатыңыз.
• Құрылғы розеткаға дұрыс қосылмаған.
• Ыдыс жуу машинасының есігі дұрыс жабылмаған.
Есік жабылмайды
• Құлып босатылған. «Тық» еткен дыбыс естілгенше есікті қатты итеріңіз.
Ыдыс жуу машинасынан су
ағызылмайды.
•
•
•
•
Ыдыс жуу машинасы шамадан тыс
шуыл шығарады.
• Табақтар бір-біріне немесе тозаңдатқыш өзекшеге тиіп тарсылдайды.
• Тым көп көбік түзілген: жуғыш зат дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуу
машиналарында қолдануға қолайлы емес («Іске қосу және пайдалану»
бөлімін қараңыз).
Табақтар мен стақандардың бетінде
ақ түсті қабықшамен немесе тат
қалдықтарымен қапталған.
• Тазаланған тұз мөлшері аз немесе мөлшерлеме параметрі судың
қаттылығына дұрыс қойылмаған («Шаюға көмекші зат және тұз» бөлімін
қараңыз).
• Тұз диспенсерінің қақпағы дұрыс жабылмаған.
• Шаюға көмекші зат таусылған немесе оның мөлшерлемесі тым төмен.
Табақтар мен стақандар сызылған
немесе реңгі көкшіл.
• Шаюға көмекші заттың мөлшерлемесі тым жоғары.
Ыдыс-аяқ дұрыс кептірілмейді.
• Кептіру бағдарламасы жоқ жуу циклы таңдалған.
• Шаюға көмекші зат таусылған немесе оның мөлшерлемесі тым төмен
(«Шаюға көмекші зат және тұз» бөлімін қараңыз).
• Шаюға көмекші зат диспенсерінің параметрі қолайлы емес.
• Ыдыс-аяқ жабыспайтын материалдан немесе пластиктен жасалған.
Табақтар таза емес.
• Тартпаларға тым көп ыдыс салынған («Тартпаларға ыдыс салу» бөлімін
қараңыз).
• Ыдыс-аяқ дұрыс реттелмеген.
• Тозаңдатқыш өзекшелер еркін жылжи алмайды.
• Жуу циклы тым нәзік («Жуу циклдары» бөлімін қараңыз).
• Тым көп көбік түзілген: жуғыш зат дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуу
машиналарында қолдануға қолайлы емес («Іске қосу және пайдалану»
Ыдыс жуу машинасының циклы әлі аяқталмаған.
Судың кіріс түтігі майысқан («Орнату» бөлімін қараңыз).
Ағызу түтігі бұғатталған.
Сүзгі тамақ қалдықтарымен бітеліп қалған.
бөлімін қараңыз).
• Шаюға көмекші зат бөлігіндегі қақпақ дұрыс жабылмаған.
• Сүзгі кір немесе бітеліп қалған («Күтім көрсету және техникалық қызмет
көрсету» бөлімін қараңыз).
• Тазаланған тұз деңгейі төмен («Шаюға көмекші зат және тұз» бөлімін
қараңыз).
Ыдыс жуу машинасына су кірмейді Шүмек өшірулі дабылы
(бірнеше қысқа сигнал* беріледі)
(2 (Қалыпты) және 3 (Суға салып қою)
ЖУУ ЦИКЛДАРЫ индикатор шамдары
жыпылықтайды).
Судың кіріс түтігінің дабылы / Судың
кіріс сүзгісі бұғатталған
(1 (Қарқынды), 2 (Қалыпты) және 3 (Суға
салып қою) ЖУУ ЦИКЛДАРЫ индикатор
шамдары жыпылықтайды).
* Тек кейбір үлгілерде бар.
38
• Жүйеде су жоқ.
• Судың кіріс түтігі майысқан («Орнату» бөлімін қараңыз).
• Шүмекті ашыңыз, сонда құрылғы бірнеше минуттан кейін іске қосылады.
• Құрылғының құлпы белсендірілген, себебі сигнал* берілгенде ешбір әрекет
жасалмаған.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесінің көмегімен құрылғыны өшіріңіз, одан кейін шүмекті
ашыңыз да, дәл сол түймені 20 секундтан кейін басу арқылы құрылғыны
қайтадан қосыңыз. Құрылғыны қайта бағдарламалап, жуу циклын қайтадан
бастаңыз.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз. Су ағып кету қаупін
жою үшін шүмекті жабыңыз және айырды розеткадан суырып алыңыз.
Судың кіріс сүзгісін қалдықтар бітеп тастамағанына көз жеткізіңіз («Күтім
көрсету және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
Інструкція з
використання
UA
Українська, 39
ПОСУДОМИЙНА МАШИНА
Зміст
UA
Встановлення, 40-41
Розміщення і вирівнювання
Підключення води й електроенергії
Застереження перед першим використанням
Технiчнi данi
Ecodesign Regulation
Опис приладу, 42
Загальний вигляд
Панель команд
Як завантажити короби, 43
Нижній короб
Кошик для приборiв
Верхній короб
Пуск та використання 44
LST 216
Як увiмкнути посудомийну машину
Як завантажити миючий засiб
Опції миття
Програми 45
Таблиця програм
Регенераційна сіль i обполiскувач, 46
Як завантажити регенерацiйну сiль
Як завантажити регенерацiйну сiль
Технічне обслуговування та догляд, 47
Як відключити воду й електричне живлення
Як чистити посудомийну машину
Як запобiгти неприємним запахам
Як чистити розпилювачi
Як чистити фiльтр на подачi води
Як очистити фiльтри
В разі тривалої відсутності
Запобіжні заходи та поради, 48
Загальна безпека
Утилiзацiя
Охорона і дбайливе відношення до довкілля
Перш ніж зателефонувати у Сервiсний центр
Несправності та засоби їх усунення, 49
Сервісний центр, 50
39
Встановлення
UA
Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати нагоду
звернутися до неї у будь-який момент. У разі продажу,
передачi iншiй особi або переїзду переконайтеся в тому, що
вона залишається разом з виробом.
Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься важлива
інформація щодо встановлення, використання та безпеки.
Під час переїзду прилад має знаходитися у вертикальному
положенні, при необхідностi нахиляйте його назад.
Цей прилад призначений для побутового або аналогічного
призначення, наприклад:
- у кухнях для персоналу у магазинах, офісах і інших робочих
приміщеннях;
- великих сільських будівлях;
- використання з боку клієнтів у готелях, мотелях і інших
готельних структурах;
- пансіонах зі сніданками.
Розміщення і вирівнювання
1. Розпакуйте прилад та вдоскональтеся, що його не було
пошкоджено пiд час перевезення.
За наявностi пошкоджень не виконуйте нiяких пiдключень та
негайно зверніться до постачальника.
Пiд’єднання труби подачi води
• до водорозбірного крану холодної води: добре прикрутiть
трубу подачі води до крану з різьбовим отвором на 3/4 газ;
перед затягуванням спускайте воду, поки вона не стане
чистою: це запобіжить засмiченню прилада.
• до водорозбірного крану гарячої води: у разi централiзованої
системи опалення гаряча вода до посудомийної машини
може також постачатися з мережi за умови температури,
не вищої за 60°C.
прикрутiть трубу до крану, як описано у процедурi для
водорозбiрного крану з холодною водою.
Якщо довжини труби подачi води не вистачає, зверніться
у спеціалізовану крамницю або до уповноваженого фахівця
(див. Допомога).
Тиск води має перебувати у межi значень, наведених у
таблицi технiчних даних (див. поруч).
Зверніть увагу, щоб труба не мала згинів та утисків.
Пiд’єднання шлангу для зливу води
під’єднайте зливний шланг, не згинаючи його, до
каналізаційного трубопроводу дiаметром не менше за 4 см.
2. Розташуйте посудомійну машину так, щоб бічні стінки
або спинка прилягали до найближчих меблiв або до стіни.
Прилад може вбудовуватися пiд рiвну робочу поверхню*
(див. Iнструкцiю з монтажу).
3. Встановіть посудомийну машину на рiвній та твердій підлозі.
Якщо пiдлога не є iдеально горизонтальною, компенсуйте
нерiвностi за допомогою переднiх ніжок – розкручуючи чи
закручуючи їх. Належне вирiвнювання надає стабільність
машині та запобігає вібрації, шуму та пересуванню під час
роботи.
4. * Для налаштування висоти задньої нiжки обертайте
червону шестикутну втулку, яка знаходиться у центрi внизу
на переднiй частинi машини. Скористуйтеся шестигранним
гайковим ключем на 8 мм й обертайте за годинниковою
стрiлкою для збiльшення висоти та против годинникової
стрiлки для її зменшення. (див.iнструкцiю з вбудування у
додатку до документацiї)
Підключення води й електроенергії
Налаштування систем електричного живлення та
водопостачання має здiйснюватися тiльки фахiвцями.
Забороняється ставити посудомийну машину на труби
або на шнури електричного живлення.
Пiд’єднання приладу до мережi водопостачання має
здiйснюватися лише за допомогою нових труб.
Забороняється повторно використовувати вживанi труби.
Труби подачi та шланги зливу води, а також шнур електричного
живлення мають дивитись управо або влiво, забезпечуючи
оптимальне встановлення машини (див.малюнок).
40
Зливний шланг має розташовуватися на висоті від 40 до 80
від підлоги або опірної поверхні посудомийної машини (A).
Перш ніж під’єднати зливний шланг до сифону мийки,
видаліть пластикову пробку (B).
Захист вiд затоплення
Щоб унеможливти затоплення, посудомийну машину:
- оснащено системою, яка перериває подачу води в разi
порушень в роботi або витiкань всереденi машини.
Деякi моделi оснащенi додатковим пристроєм безпеки New
Acqua Stop*, який запобiгає затопленню також у випадку
розриву труби подачi.
УВАГА: НЕБЕЗПЕЧНА НАПРУГА!
Забороняється вiдрiзати трубу подачi води, оскiлки у нiй
мiстяться частини пiд напругою.
* Наявне лише в деяких моделях.
Електричні підключення
Перш нiж увiмкнути вилку в електричну розетку,
переконайтеся, що:
• розетка має заземлення у відповідності до встановлених
норм;
• розетка витримує максимальне навантаження потужності
машини, вказане на табличці з характеристиками на
подвійних дверцятах (див.роздiл Опис посудомийної
машини);
• напруга живлення знаходиться в межах значень, вказаних
у табличці з характеристиками на подвійних дверцятах;
• розетка сумісна з штепсельною вилкою приладу. В
iншому випадку звернiться до уповноваженого фахiвця
iз проханням замiнити вилку (див. Допомога); не
використовуйте подовжувачі й трійники.
Вiд встановленої машини має забезпечуватись легкий
доступ до шнуру живлення й електричної розетки.
Шнур живлення не повинен мати згинів або утисків.
Задля вашої безпеки пошкоджений шнур живлення має
замiнятися тiльки виробником або його власною службою
технiчної допомоги. (Див.Допомога)
Підприємство знімає з себе відповідальність у разi
недотримання цих вказiвок.
Стрiчка проти утворення конденсату*
Пiсля вбудування посудомийної машини вiдкрийте дверцята
та прикрiпiть пiд дерев’яною поверхнею прозору клейку
стрiчку з метою захисту вiд конденсату.
Застереження
використанням
перед
першим
Пiсля встановлення та безпосередньо перед першим миттям
заповнiть водою всю ємнiсть для регенерацiйної солi та
тiльки пiсля цього додайте приблизно 1 кг солi (див.роздiл
Обполiскувач та регенерацiйна сiль): виливання води через
край є нормальним. Виберiть ступiнь жорсткостi води (див.
роздiл Обполiскувач та регенерацiйна сiль). Пiсля додавання
солi iндикаторна лампа ВIДСУТНIСТЬ СОЛI* згасне.
Вiдсутнiсть солi в ємностi може викликати ушкодження
пристрою пом’якшення води та нагрiвального елементу.
Òåõíi÷íi äàíi
Ðîçìiðè
Ìiñòêiñòü
Òèñê âîäè ïîäà÷i
Íàïðóãà æèâëåííÿ
Çàãàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæí³ñòü
Çàïîáiæíèê
Øèðèíà, ñì 44,5
Âèñîòà, ñì 82
Ãëèáèíà, ñì 57
10 ñòàíäàðòíèõ ïðèáîðiâ
0,05 ÷ 1MÏa (0.5 ÷ 10 áàð)
7,25 - 145 psi
Äèâ. íà òàáëè÷ö³ ç äàíèìè
Äèâ. íà òàáëè÷ö³ ç äàíèìè
Äèâ. íà òàáëè÷ö³ ç äàíèìè
Öåé ïðèëàä âiäïîâiäຠòàêèì
ºâðîïåéñüêèì äèðåêòèâàì:
-2006/95/ÅÑ
(Ïðî íèçüêó íàïðóãó)
-2004/108/ÅÑ (Ïðî
åëåêòðîìàãíiòíó ñóìiñíiñòü)
-97/17/EC (Ìàðêiðóâàííÿ)
2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-2012/19/EC
РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЕКОДІЗАЙНУ
Цикл миття ЕСО (ЕКО) - це стандартна програма, дані про яку наводяться на етикетці енергоефективності; цей цикл призначений
для миття посуду зі звичайними забрудненнями; ця програма є найбільш ефективною з точки зору споживання електроенергії
і води для названого типу посуду. Щоб зменшити споживання енергії і води, повністю завантажуйте посудомийну машину.
Споживання електроенергії у черговому режимі: Споживання електроенергії в увімкненому режимі: 3 Вт - Споживання
електроенергії у вимкненому режимі: 1,3 Вт
Таблиця енергоспоживання для основних циклів
Стандартні умови*
Умови користувача**
Споживання енергії
(кВт-год/цикл)
Споживання
води (л/цикл)
Тривалість
(хв/цикл)
Споживання енергії
(кВт-год/цикл)
Споживання
води (л/цикл)
Тривалість
(хв/цикл)
(Iнтенсивний)
1,30
14
150
1,15
14
140
(Нормальний)
1,05
14
115
0,95
13
110
*Дані щодо програми є лабораторними значеннями, заміряними відповідно до Європейського Стандарту EN 50242.
** Ці дані отримані внаслідок замірювань за умов використання і завантаження посуду користувача.
41
UA
Опис приладу
UA
Загальний вигляд
1. Верхній короб
2. Верхнiй розпилювач
3. Вiдкиднi елементи
4. Регулятор висоти коробу
5. Нижній короб
6. Нижнiй розпилювач
7. Кошик для приборiв
8. Фiльтр мийної води
9. Резервуар для солi
10. Ванночки миючого засобу та ванночка для
обполiскувача
11. Табличка з технiчними даними
12. Панель команд***
Панель команд
Кнопка вибору
програми
Індикаторна лампа відсутності
регенераційної солі
Індикатор ON-OFF
(Увімкн/Вимкн)
Кнопка ON/OFF
(Увімкн/Вимкн)
Індикатори програм
Індикаторна лампа відсутності
обполіскувача
*** Тiльки у моделях повного вбудовування
* Наявне лише в деяких моделях.
Номер i тип програм та опцiй може бути рiзним, залежно вiд моделi посудомийної машини.
42
Як завантажити короби
Переш ніж завантажити короби, очистiть посуд вiд
залишкiв їжi та вилийте із склянок та чаш наявну рiдину.
Розташуйте посуд так, щоб унеможливити його
перевертання.
Пiсля завантаження коробу переконайтеся, що
розпилювачi вiльно обертаються.
Нижній короб
У нижньому коробi передбачене розташування каструль,
кришок, тарiлок, салатниць, приборiв, тощо...див. Приклади
завантаження.
Тарiлки та великi кришки краще розташовувати по боках
коробу, слiдкуючи, щоб не заблокувати обертання верхнього
розпилювача.
Деякі моделі посудомийних машин
оснащені секторами, які
можуть нахилятися* , у
вертикальному положенні їх можна
використовувати для тарілок, у
горизонтальному – для
каструль та салатниць.
Кошик для столових приборів
Як відрегулювати висоту верхнього коробу
Щоб полегшити розташування приборiв, передбачене високе
або низьке положення верхнього коробу.
Рекомендується налаштовувати висоту верхнього
короба, коли вiн НЕЗАПОВНЕНИЙ.
Не пiднiмайте та не опускайте короб ТIЛЬКИ з одного
боку.
Розкрийте стопори направляючих
коробу праворуч та лiворуч та виймiть
короб; розташуйте його у верхньому
або нижньому положеннi, посуньте
по направляючих, щоб зайшли також
переднi колiщата, та закрийте стопори
(див.малюнок).
Якщо короб оснащений ручками Dual
Space* (див.малюнок), виймiть верхнiй
короб до кiнця, вiзьмiть його за бiчнi
ручки та потягнiть нагору або додолу;
вiдпустiть короб, злегка притримуючи
його.
Приклади завантаження верхнього коробу
Кошик для приборiв може рiзнитися залежно від моделi
посудомийної машини:
Кошик для приборів можна розташувати в передній частині
нижнього коробу, пересуваючи його між закріплених уставів,
або на верхньому коробі: це положення рекомендоване при
половинному завантаженні (у моделях, де передбачено таку
опцію).
- Він оснащений вiдкидними
в и с у в н и м и ел е м е н та м и
для кращого розташування
приборiв.
Приклади завантаження нижнього коробу
Ножи та гострi прибори мають розташовуватися гострими
кiнцями униз або горизонтально на вiдкидних елементах
верхнього коробу.
Приклади розташування кошика з приборами
Верхній короб
Служить для завантаження делiкатного та легкого кухонного
начиння: Склянки, чайнi та кавовi чашки, блюдця, дрібнi
салатницi, сковороди, низькi не дуже забрудненi каструлi,
згiдно до Прикладів завантаження.
• Чайні та кавові чашки‚довгі й гострі ножі, столові прибори:
мають розташовуватися на вiдкидних елементах**.
Кухонне начиння, не призначене для миття у
посудомийнiй машинi
• Дерев’яні речі, прибори з ручками з дерева, з рогу або з
приклеєними частинами.
• Речi з алюмінію, мiдi, латунi, олов’яної фольги або сплавів
на олов’яній основі.
• Посуд з нетермостiйкого пластику.
• Речi з старовинного форфору або розписанi вручну.
• Старовиннi вироби з срiбла. Срiбнi вироби (не старовиннi)
можна мити за програмою для делiкатних речей,
попердньо вдосконалившися, що такi речi не торкаються
iнших металевих частин.
Рекомендується застосування посуду та приборiв,
здатних до миття у посудомийнiй машині.
* Наявне лише в деяких моделях.
** Рiзноманiтнi за кiлькiстю та розташуванням.
43
UA
Пуск та використання
UA
Як увімкнути посудомийну машину
Як завантажити миючий засiб
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Відкрийте дверцята і натисніть на кнопку ON-OFF:
почується короткочасний звуковий сигнал, індикатор ON/OFF,
індикатори програм спалахують на декілька секунд.
3. Відмірте миючий засіб (див.нижче).
4. Завантажте короби (див. розділ Як завантажити короби).
5. Виберіть програму, залежну від посуду та ступеню його
забруднення (див. таблицю програм), натискаючи кнопку
ВИБІР ПРОГРАМ, спалахує індикатор обраної програми.
7. Запустіть машину, закривши дверцята: через декілька
секунд тривалий звуковий сигнал повідомляє про початок
програми.
8. Про закінчення програми сповіщають два короткочасні і
один тривалий звуковий сигнал разом з блиманням індикатору
програми. Відкрийте дверцята, вимкнiть прилад шляхом
натискання кнопки ON-OFF, закрийте кран водопостачання
та витягнiть вилку з розетки електричної мережі.
9. Перш нiж виймати посуд з машини, зачекайте декiлька
хвилин, щоб не ошпаритися. Спорожнiть короби, починаючи
з нижнього.
Добрий результат миття залежить також вiд
правильного дозування миючого засобу, у разi його
перевищення миття не буде ефективним та, крiм того,
вiдбувається забруднення довкiлля.
- З метою заощадження електроенергії за деяких
умов НЕВИКОРИСТАННЯ машина вимикається
автоматично.
Як змінити програму, яка вже почала працювати
У випадку вибору помилкової програми надається можливість
змінити її, але лише на початку: обережно (виходитиме пара)
відкрийте дверцята, натисніть і притримайте кнопку ON/OFF,
вимкнення машини супроводжується тривалим звуковим
сигналом. Знову увімкніть машину за допомогою кнопки ON/
OFF і виберіть нову програму за допомогою кнопки ВИБІР
ПРОГРАМИ; запустить машину, закривши дверцята.
Як додати інший посуд і начиння
Не вимикаючи машину, обережно (виходитиме пара)
відкрийте дверцята, вставте посуд. Закрийте дверцята: цикл
відновиться.
В и ко р и с то ву й т е л и ш е м и юч i за с о б и д л я
посудомийних машин.
НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ миючими засобами для
ручного миття.
Перевищення дози миючого засобу може залишити
пiну наприкiнцi циклу.
Використання таблеток рекомендоване лише у
моделях з наявною опцiєю БАГАТОФУНКЦIОНАЛЬНI
ТАБЛЕТКИ.
Найкращi показники миття та сушiння отримуються
тiльки завдяки використанню порошковомго миючого
засобу, рiдкого обполiскувача та регенерацiйної солi.
ванночка А: Миючий засіб для основного миття
ванночка В: Миючий засiб для попереднього миття
1. Вiдкрийте кришку C, натискаючи
на кнопку D.
2. Вiдмiрте миючий засiб вiдповiдно
до Tаблицi програм:
• порошковий: ванночки A та B.
• таблетки: якщо вiд програми
надходить запит на 1, завантажте
її у ванночку A та закрийте кришку;
якщо вiд програми надходить запит
на 2, розмiстiть другу таблетку на
днi баку.
3. Видалiть залишки миючого засобу з країв ванночки та
закрийте кришку (почується клацання).
Випадкові переривання роботи
Якщо під час миття відкриються дверцята або відбудеться
збій в електроживленні, програма переривається. При
поверненнi електроенергiї або при закриттi дверцят програма
продовжить роботу з мiсця, де її було перервано.
* Наявне лише в деяких моделях.
44
Програми
Якщо посуд не дуже забруднений або попередньо ополiснутий у водi, значно зменшiть дозу миючого засобу.
UA
Номер i тип програм та опцiй може бути рiзним, залежно вiд моделi посудомийної машини.
Вказівки щодо вибору програм
Екологiчне миття з низьким
енергоспоживанням, придатне
для посуду та каструль.
Посуд та каструлi звичайно
забрудненi Стандартна щоденна
програма
Попереднє миття, поки машина
очiкує на завантаження після
наступного прийняття їжі.
Посуд та каструлi дуже забрудненi
(не використовувати для крихких
речей)
Економiчний та швидкий цикл
миття для не дуже забрудненого
посуду вiдразу ж пiсля його
використання. (2 тарілки + 2
склянки + 4 столових прибори
+ 1 каструля + 1 невеличка
сковорода)
Економiчний та швидкий цикл
миття для крихкого, чутного
до високих температур посуду,
вiдразу ж пiсля його використання.
(келихи у верхній короб + крихкі
тарілки у нижній короб).
Миючий засіб
(A) = ванночка A
(B) = ванночка B
Програма
Програми з
сушінням
Тривалість
програми
(допущення
±10%)
год. хвил.
Порошковий
Рідкий
Таблетки
25 г (A)
25 мл (A)
1 (A)
Так
2:50’
21 г (A)
4 г (B)
21 мл (A)
4 мл (B)
1 (A)
Так
1:50’
Ні
Ні
Ні
Ні
0:08’
25 г (A)
25 мл (A)
1 (A)
Так
2:25’
21 г (A)
21 мл (A)
1 (A)
Ні
0:35’
25 г (A)
25 мл (A)
1 (A)
Так
1:35’
Еко*
Звичайне
Замочування
Супермиття
Швидке
Скло
Примiтка:
найкращi показники програми “Швидке миття” отримуються за умови дотримання встановленої кiлькостi приборiв.
* Програма Eco, вiдповiдно до норми EN-50242, є бiльш тривалою за iншi програми, проте вживає менше енергiї та бiльш
бережлива до довкiлля.
Примiтка для контрольно-випробних лабораторiй: щодо iнформацiї з умов проведення порiвняльних випробувань EN,
звернiться за адресою: [email protected]
Для правильного дозування миючого засобу вiзьмiть до уваги:
1 столова ложка = 15 г порошку = 15 мл рiдини (приблизно) - 1 чайна ложка = 5 г порошку = 5 мл рiдини (приблизно)
45
Обполіскувач та
регенераційна сіль
UA
Використовуйте лише спецiальнi засоби для
посудомийної машии.
Не вживайте столову або промислову сiль. Не вживайте
засобiв для ручного миття посуду.
Слiдуйте вказiвкам на упаковках засобiв.
При використаннi багатофункцiональних засобiв немає
необхiдностi в обполiскувачi , проте рекомендується
додання солi, особливо при жорсткiй або дуже жорсткiй
водi. Слiдуйте вказiвкам на упаковках засобiв.
Напр., жорсткість 1 (блимає індикатор 1-ї програми)
жорсткість 2 (горить індикатор 1-ї програми, блимає індикатор
2-ї програми)
жорсткість 3 (горять індикатори 1-ї та 2-ї програми, блимає
індикатор 3-ї програми ...тощо...) так до 5* рівнів.
- Щоб вийти з функції, зачекайте декілька секунд або
натисніть на кнопку опцій* або вимкніть машину кнопкою
ON/OFF.
При використаннi багатофункцiональних таблеток завжди
заповнюйте ємнiсть для солi.
Не додавайте не сiль, не обполiскувач, нормальним
є увiмкнутий стан iндикаторних ламп ВIДСУТНЯ СIЛЬ* та
ВIДСУТНIЙ ОБПОЛIСКУВАЧ*.
Як завантажити регенерацiйну сiль
Обполiскувач прискорює висушування посуду, забезпечуючи
стiкання води з нього, що унеможливлює утворення плям та
розведень.
Ємнiсть для обполiскувача заповнюється:
• коли на панелi команд запалюється iндикаторна
лампочка ВIДСУТНIСТЬ ОБПОЛIСКУВАЧА*;
1. Вiдкрийте ємнiсть, повертаючи
кришку (G) протии годинникової
стрiлки.
2. При додаваннi обполiскувача
уникайте його переливання через
край. У разi переливання витрiть
витiки сухою ганчiркою.
3. Закрутiть знову кришку.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ наливати обполiскувач безпосередньо
у бак.
Вiдмiрьте дозу обполiскувача
Якщо ви не задовольненi результатами сушiння, можна
вiдрегулювати дозу обполiскувача. Викруткою повернiть
регулятор (F) на одне з 6 положень (на заводi машину
налаштовано на положення 4):
• якщо на посудi спостерігаються білуваті розведення,
повернiть на менші номери (1-3).
• якщо залишаються водянi краплi або плями накипу,
повернiть на бiльші номери (4-6).
Встановлення жорсткості води
Кожна посудомийна машина оснащена пом’ якшувачем води,
який, використовуючи спецiальну регенерацiйну сiль для
посудомийних машин, забезпечує для миття посуду воду
без вапняку.
Ця посудомийна машина забезпечує регулювання жорсткостi
води з метою кращих експлуатацiйних показникiв миття та
меншого забруднення довкiлля. Щоб визначити ступень
жорсткостi води, звернiться до водопостачальних служб.
- Відкрийте дверцята й увімкніть машину шляхом натискання
кнопки ON/OFF.
- Натисніть на кнопку P впродовж 5 секунд; почуються
два короткочасні звукові сигнали та почне повільно
блимати індикатор ступеню встановленої жорсткості води
(Пом’якшувач води встановлено на заводi на ступiнь 3).
- Натискайте на кнопку P до досягнення бажаної жорсткості
води (1-2-3-4-5* Див.таблицю жорсткості води).
46
(°dH = жорсткiсть у градусах за німецькою системою - °fH =
жорсткiсть у градусах за французською системою - ммоль/л
= мiлiмоль/лiтр)
Як завантажити регенерацiйну сiль
Щоб результати миття завжди були задовольненими, завжди
перевiряйте заповненiсть ємностi сiллю. Регенерацiйна сiль
видаляє вапняк з води, унеможливлюючи його накопичення
на посудi. Ємнiсть для солi знаходиться у нижнiй частинi
посудомийної машини (див. Опис) та має заповнюватись:
• коли не помiтно зеленого поплавця* на ковпачцi ємності
для солі;
• коли на панелi команд запалюється iндикаторна лампочка
ВIДСУТНIСТЬ СОЛI*;
1. Витягнiть нижнiй короб та розкрутіть
ковпачок ємності для солі проти годинникової
стрілки.
2. Тільки при першому використаннi:
заповнiть ємнiсть водою до країв.
3. Розташуйте воронку* (див.малюнок) та заповнiть ємнiсть
сiллю до країв (близько 1 кг); невеличкi виплески води є
нормальними.
4. Виймiть воронку*, очистiть вхідний отвір ємності від
можливих сольових залишків; обполосніть ковпачок під
проточною водою перед закручуванням, тримаючи його
голiвкою донизу та виливаючи воду з чотирьох прорiзiв у
виглядi зiрки на нижнiй частинi ковпачка. (ковпачок з зеленим
поплавцем*)
Рекомендується проводити цю операцiю при кожному
завантаженнi cолi.
Добре закрутiть ковпачок, щоб запобiгти попаданню всередину
миючого засобу пiд час миття (це може безповоротньо
ушкодити пом’якшувач).
У разi необхiдностi насипте сiль перед циклом миття,
щоб уникнути переливання сольового розчину з ємностi для
солi.
* Наявне лише в деяких моделях.
Догляд та очищення
Відключення води й електричного
живлення
• Для запобiганням витокам закривайте кран водопостачання
пiсля кожного миття.
• Виймайте штепсельну вилку з розетки під час чищення
машини та під час робіт з технічного обслуговування.
Чищення посудомийної машини
• Зовнiшня поверхня та панель з командами мають
очищуватися змоченою у водi м’якою не абразивною
ганчiркою. Не використовуйте розчинники або абразивнi
засоби.
• Внутрiшнiй бак можна очистити вiд плям за допомогою
ганчiрки, зволоженої у розчинi води з оцетом.
Як запобiгти неприємним запахам
• З метою уникнення накопиченню вологи залишайте
дверцята завжди напiввiдкритими.
• Регулярно очищайте зволоженою ганчiркою герметичнi
прокладки по периметру дверцят i ванночок для миючих
засобiв. Такi дiї унеможливлюють накопичення залишкiв
їжi, утворюючих неприємнi запахи.
Як чистити розпилювачi
Залишки їжi можуть пристати до розпилювачiв та засмiтити
отвори, з яких виходить вода: час вiд часу слiд перевiряти
та очищати їх неметалевою щiткою.
Обидва розпилювача є з’ємними.
Щоб зняти верхнiй розпилювач, слiд
розгвинтити проти годинникової
стрiлки пластмасову круглу гайку.
П р и вс та н о вл е н н i ве рх н ь о го
розпилювача повернiть догори
частину з бiльшою кiлькостю
отворiв.
Час вiд часу очищайте фiльтр на подачi води,
розташований на виходi з водопровiдного крану.
- Закрийте водопровідний кран.
- Розгвинтiть кінцеву частину труби для подачi води, виймiть
фiльтр та обережно вимийте його пiд проточною водою.
- Знову встановiть фiльтр та закрутiть шланг.
Як очистити фiльтри
Фiльтруюча группа складається з трьох фiльтрiв для
очищення води вiд залишкiв їжi та повертання її у контур: для
забезпечення добрих результатiв миття необхiдно очищати їх.
Регулярно очищайте фiльтри.
Посудомийна машина не має використовуватись без
фiльтра або з вiд’єднаним фiльтром.
• Через декiлька циклiв миття перевiрте фiльтруючий
вузол та промийте його пiд проточною водою у разi
необхiдностi, використовуючи неметалеву щiтку. Нижче
приведений порядок дiй:
1. повернiть протии годинникової стрiлки цилiндричний фiльтр
C та виймiть його (мал. 1).
2. Виймiть стакан фiльтру B шляхом легкого натискання на
бiчнi ребра (Мал. 2);
3. Зніміть тарілку фільтру з неіржавіючої сталі A. (мал. 3).
4. Огляньте смотровий колодязь та видалiть залишки їжi.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИДАЛЯТИ захист насосу мийної води
(деталь чорного кольору) (мал.4).
C
Щоб висунути нижнiй розпилювач,
потягнiть його догори.
A
3
Як чистити фiльтр на подачi води*
Якщо труби для води є новими або перебувають довгий час
без використання, спускайте воду, аж доки вона не стане
прозорою. Без цього існує небезпека засмiчення мiсця
проходу води, що призведе до ушкодження посудомийної
машини.
2
1
4
Пiсля очищення фiльтрiв правильно встановiть фiльтруючий
вузол на мiсце; це важливо для належної роботи посудомийної
машини.
В разі тривалої відсутності
• В i д ’ є д н а й те ел е к т р и ч н i з ’ є д н а н н я та з а к р и й те
водопровiдний кран.
• Залиште дверцята напiввiдкритими.
• Виконайте цикл миття з незаповненою машиною.
* Наявне лише в деяких моделях.
47
UA
Запобіжні заходи та
поради
UA
Прилад розроблений і сконструйований відповідно до
міжнародних норм безпеки. Це попередження надаються
задля вашої безпеки: уважно ознайомтеся з ними.
Загальна безпека
• Цей електропобутовий прилад не має використовуватися
дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними
чи розумовими можливостями, або якщо їм бракує досвіду
та необхідних знань. Винятки складають ситуації, коли
користування відбувається під наглядом або за вказівками
осіб, відповідальних за їхню безпеку.
• Дорослі мають стежити, щоб діти не гралися з
електропобутовим приладом.
• Прилад призначений для побутового використання у
житлових приміщеннях.
• Прилад має використовуватися для миття посуду та
приборiв, тільки дорослими особами і згідно інструкціям,
вказаним у цій брошурі.
• Прилад не можна встановлювати поза приміщеннями,
навіть у разі захищеного простору, тому що дуже
небезпечно піддавати його дії дощу і грози.
• Не торкайтеся посудомийної машини голими ногами.
• Не виймайте штепсельну вилку з електричної розетки,
витягуючи його за шнур, тримайтеся тільки за саму вилку.
• Перш нiж розпочати очищення або технiчне обслуговування,
закрийте водопровiдний кран та виймiть штепсельну вилку
з розетки.
• Якщо машина не працює через несправностi, у жодному
випадку не робіть спроб самостійно виконати ремонт
внутрішніх механізмів.
• Забороняється торкатися нагрiвального елементу.
• Не опирайтеся та не сiдайте на вiдкритi дверцята: Машина
може перевернутися.
• Не тримайте дверцята широко вiдкритими, щоб не
спiткнутися.
• Зберiгайте миючий засiб та обполiскувач в недосяжних
для дiтей мiсцях.
• Забороняйте дiтям гратися з упаковками.
Охорона і дбайливе відношення до
довкілля
Як заощадити воду та електроенергiю
• Запускайте посудомийну машину тiльки при повному
завантаженнi. Пiд час очiкування повного заповнення
машини ви можете забезпечити уникнення неприємних
запахiв, завдяки циклу Замочування (див.Програми).
• Виберiть придатну програму з Таблицi програм:
- Для миття звичайно забрудненого начиння використовуйте
програму миття Eco, яка забезпечує низькi затрати енергiї
та води.
- при неповному завантаженнi cкористуйтеся опцiєю
Половинного завантаження* (див. Пуск та використання).
• Якщо у вашому договорi на постачання електричної енергiї
передбаченi годиннi пояси для заощадження енергії,
виконуйте цикли у перiоди за зниженими тарифами.
Опцiя Вiдстроченого пуску* (див. Пуск та використання)
допоможе вам здiйснити миття у такi години.
Миючi засоби без фосфатiв, без хлору, та якi
мiстять ензими
• Наполегливо рекомендується використовувати миючі
засоби, що не мiстять фосфатiв та хлору. Це вiдповiдатиме
полiтицi збереження довкiлля.
• Ензими ефективно дiють при температурах близько
50°C, через це миючi засоби з ензимами мають
використовуватися при низьких температурах миття ,
при цьому результати будуть iдентичними миттю при 65°C.
• Економне миття передбачає добре вiдмiрювання миючого
засобу, згiдно до вказiвок виробника, згiдно до жорсткостi
води, ступеню забрудненостi та кiлькостi посуду. Миючі
засоби, які здатні біологічно руйнуватися, містять
елементи, що змінюють рівновагу довкiлля.
Утилiзацiя
• Утилізація пакувального матеріалу: додержуйтесь
місцевих норм, так як упаковки можуть бути використанi
повторно.
• Європейська директива 2012/19/CE з відходів від
електричної й електронної апаратури (RAEE), передбачає,
що побутові електроприлади не можуть перероблятися у
звичайному порядку для твердих міських відходів. Зняті з
експлуатації побутові прилади мають бути зібрані окремо
для оптимізації ступеню відновлення й рециклювання
матеріалів, що входять до їхнього складу і з метою
усунення потенційної шкоди для здоров’я та середовища.
Символ закресленого смiттєвого баку, зображений на всіх
виробах, нагадує про необхідність окремої утилізації.
Для подальшої інформації щодо правильної утилізації
побутової техніки, їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до постачальника.
* Наявне лише в деяких моделях.
48
Несправності та
засоби їх усунення
Може так статися, що посудомийна машина не працюватиме. Перш ніж зателефонувати до служби Допомоги,
перевірте можливість легкого усунення проблеми за допомогою наступного списку.
UA
Íåñïðàâíîñò³:
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè / Çàñîáè óñóíåííÿ:
Ïîñóäîìèéíà ìàøèíà íå
ðîçïî÷èíຠðîáîòó àáî íå
â³äïîâ³äຠíà êîìàíäè
• Âèìêíiòü ìàøèíó çà äîïîìîãîþ êíîïêè ON/OFF, ÷åðåç õâèëèíó çíîâó óâ³ìêí³òü ¿¿ ³
Äâåðöÿòà íå çà÷èíÿþòüñÿ
çàäàéòå çàíîâî ïðîãðàìó.
• Âèëêà íå äîáðå âñòàâëåíà â åëåêòðè÷íó ðîçåòêó.
• Äâåðöÿòà ïîñóäîìèéíî¿ ìàøèíè ïîãàíî çà÷èíåí³.
• Öå ñïðàöþâàëî çàìèêàííÿ; åíåðã³éíî ïðîøòîâõí³òü äâåðöÿòà äî â³ä÷óòòÿ
êëàöàííÿ.
Ç ïîñóäîìèéíî¿ ìàøèíè íå
çëèâàºòüñÿ âîäà.
×óòíi øóìè ïiä ÷àñ ìèòòÿ.
• Ïðîãðàìó ùå íå çàâåðøåíî.
• Ïåðåãèí çëèâíîãî øëàíãà (äèâ. Ìîíòàæ).
• Çàáèâñÿ çëèâíèé îòâ³ð ìèéêè.
• Ôiëüòð çàñìi÷åíèé çàëèøêàìè ¿æi.
• Ïîñóä ñòèêàºòüñÿ ìiæ ñîáîþ àáî ç ðîçïèëþâà÷àìè.
• Íàäìiðíå ïiíîóòâîðåííÿ: ïîìèëêîâå äîçóâàííÿ ìèþ÷îãî çàñîáó àáî ìèþ÷èé çàñiá
íå ïðèäàòíèé äëÿ ïîñóäîìèéíî¿ ìàøèíè. (äèâ. Ïóñê òà âèêîðèñòàííÿ).
Íà ïîñóäi òà ñêëÿíêàõ ïîìiòíèé
âàïíÿíèé íàêèï àáî áiëóâàòi
ðîçâåäåííÿ.
Íà ïîñóäi òà ïëÿøêàõ ïîìiòí³
ñèíþâàòi ðîçâåäåííÿ.
Êóõîííå íà÷èííÿ íå âèõîäèòü
äîñèòü ñóõèì.
• Âiäñóòíÿ ðåãåíåðàö³éíà ñ³ëü, àáî íàëàøòóâàííÿ ñèñòåìè äëÿ ïîì’ÿêøåííÿ âîäè
íå âiäïîâiäàþòü æîðñòêîñòi âîäè (äèâ.Îáïîë³ñêóâà÷ òà ðåãåíåðàö³éíà ñ³ëü).
• Êîâïà÷îê ºìíîñòi äëÿ ñîëi íå äîáðå çàêðó÷åíèé.
• Çàêií÷èâñÿ îáïîë³ñêóâàâ, àáî íåäîñòàòíº éîãî äîçóâàííÿ.
• Çáiëüøåíî êiëüêiñòü îáïîëiñêóâà÷à.
• Áóëî çàäàíî ïðîãðàìó áåç ñóøiííÿ.
• Çàêií÷èâñÿ îáïîë³ñêóâàâ, àáî íåäîñòàòíº äîçóâàííÿ (äèâ. Îáïîëiñêóâà÷ òà
ðåãåíåðàöiéíà ñ³ëü).
Ïîñóä íå âèìèâàºòüñÿ.
• Ïîìèëêîâå ðåãóëþâàííÿ îáïîëiñêóâà÷à.
• Êóõîííå íà÷èííÿ ìຠïðîòèïðèãàðíå ïîêðèòòÿ àáî âèãîòîâëåíå ç ïëàñòèêó.
• Êîðîáè çàíàäòî çàâàíòàæåí³ (äèâ. ßê çàâàíòàæèòè êîðîáè).
• Íà÷èííÿ íå äóæå äîáðå ðîçòàøîâàíå.
• Ðîçïèëþâà÷³ íå îáåðòàþòüñÿ â³ëüíî.
• Äóæå äåëiêàòíà ïðîãðàìà ìèòòÿ (äèâ. Ïðîãðàìè).
• Íàäìiðíå ïiíîóòâîðåííÿ: ïîìèëêîâå äîçóâàííÿ ìèþ÷îãî çàñîáó, àáî ìèþ÷èé çàñiá
íå ïðèäàòíèé äëÿ ïîñóäîìèéíî¿ ìàøèíè. (äèâ. Ïóñê òà âèêîðèñòàííÿ).
Ó ïîñóäîìèéíó ìàøèíó íå
ïîäàºòüñÿ âîäà - Ñèãíàë³çàö³ÿ
Çàêðèòèé êðàí âîäîïîñòà÷àííÿ.
(÷óþòüñÿ êîðîòêî÷àñí³ çâóêîâ³
ñèãíàëè)
(áëèìàþòü ³íäèêàòîðè ÏÐÎÃÐÀÌ 2 ³
3 - Çâè÷àéíå ìèòòÿ ³ Çàìî÷óâàííÿ).
Ñèãíàë³çàö³ÿ: òðóáà ïîäà÷i âîäè/
Çàñìi÷åíèé ôiëüòð íà ïîäà÷i
âîäè.
(áëèìàþòü ³íäèêàòîðè ÏÐÎÃÐÀÌ
1 - 2 ³ 3)
• Êðèøêà îáïîëiñêóâà÷à íå çàêðó÷åíà ÿê ñë³ä.
• Ôiëüòð çàáðóäíåíèé àáî çàñì³÷åíèé(äèâ. Äîãëÿä òà î÷èùåííÿ).
• Âiäñóòíÿ ðåãåíåðàöiéíà ñiëü (äèâ. Îáïîëiñêóâà÷ òà ðåãåíåðàöiéíà ñiëü).
• Âiäñóòíÿ âîäà â ìåðåæi âîäîïîñòà÷àííÿ.
• Ïåðåãèí òðóáè ïîäà÷³ âîäè (äèâ. Ìîíòàæ).
• Âiäêðèéòå êðàí, òà ÷åðåç äåêiëüêà õâèëèí ìàøèíà ðîçïî÷íå ðîáîòó.
• Ïðèëàä çàáëîêîâàíî ÷åðåç âiäñóòíiñòü äié ïiñëÿ çâóêîâî¿ ñèãíàëiçàöi¿.
Âèìêíiòü ìàøèíó çà äîïîìîãîþ êíîïêè ON/OFF, âiäêðèéòå êðàí òà ÷åðåç 20
ñåêóíä çíîâó óâ³ìêí³òü ìàøèíó, íàòèñíóâøè íà öþ æ êíîïêó. Çíîâó çàïðîãðàìóéòå
ìàøèíóòà çàïóñòiòü ¿¿.
• Âèìêíiòü ìàøèíó çà äîïîìîãîþ êíîïêè ON/OFF. Çàêðèéòå êðàí âîäîïîñòà÷àííÿ,
ùîá ïîïåðåäèòè çàòîïëåííÿ, ³ âèòÿãíiòü âèëêó ç åëåêòðè÷íî¿ ðîçåòêè.
Ïåðåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî íå çàñì³÷åíèé ôiëüòð íà ïîäà÷i âîäè. (äèâ. ðîçä³ë
«Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà äîãëÿä»)
* Наявне лише в деяких моделях.
49
Сервісний центр
UA
Перш ніж зателефонувати у Сервiсний центр:
• Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему
( див. “Несправності і засоби їх усунення”);
• Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи усунено несправність.
• При негативному результаті зверніться в Уповноважений сервiсний центр.
Звертайтеся виключно до уповноважених фахівців.
Cлiд повiдомити:
• тип несправності;
• модель машини (Мод.);
• серійний номер (С/Н);
Ці дані можна знайти у шильдику на апараті (див. “Опис апарату”).
 

50
UA
51
195080947.06
05/2013 pb - Xerox Fabriano
UA
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement