Electrolux | EN3881AOX | EN3881AOW EN3881AOX

EN3881AOW
EN3881AOX
................................................ .............................................
NO KOMBISKAP
BRUKSANVISNING
2
SV KYL-FRYS
BRUKSANVISNING
28
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring
gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at
du får gode resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSANVISNINGER
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig at
du sørger for at alle som skal bruke dette
apparatet er fortrolige med hvordan det
brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet
hvis du selger eller flytter det, slik at alle
brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt.
Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene
ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før
du kasserer det gamle apparatet. Dette
forhindrer at det gamle apparatet utgjør
en dødsfelle for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Produktet er beregnet på oppbevaring
av matvarer og/eller drikkevarer i en
vanlig husholdning og lignende steder
som:
– personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
– gårder og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
– "bed and breakfast"-miljøer;
– catering og lignende ikke-detaljhandel.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for
å unngå fare.
4
www.electrolux.com
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at
lampedekselet (avhengig av modell)
til den innvendige belysningen er
montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, da
dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les
instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for
det dannes trykk på beholderen som
kan føre til at den eksploderer, som
igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring
av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør
avløpet ved behov. Hvis avløpet er
blokkert, vil vannet samle seg i bunnen
av apparatet.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken
der du kjøpte apparatet om eventuelle
skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene
som gjelder installasjonen for å oppnå
tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
NORSK
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med
alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på
baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med sym, kan gjenvinnes.
bolet
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må kun
brukes originale reservedeler.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
5
5
6
7
8
13
9
12
1 CrispFresh-skuff
5 Fuktighetskontroll
2 FreshZone-skuff
3 Glasshyller
6 Flaskehylle
4 Dynamisk kjøling
8 Smørhylle
7 Betjeningspanel
10
11
6
www.electrolux.com
9 Dørhyller
12 Fryserkurver
10 Halvhylle
13 Typeskilt
11 Flaskehylle
3. BETJENINGSPANEL
1
7
2
6
3
5
4
1 Display
2 Temperaturregulator
Pluss-knapp
3 Temperaturregulator
Minus-knapp
4 Mode-knapp
5 DrinksChill-knapp og ON/OFF -knapp
6 Fryseseksjonsknapp
7 Kjøleseksjonsknapp
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å trykke
Mode-knappen og minusknappen samtidig i noen sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
3.1 Display
A
B
C
O
N
M
L
K
J
• A. Demofunksjon
• B. Kjøleskapets temperaturindikator
D
E
F
G
H
I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C. Feriefunksjon
D. Kjøleskapets Eco Mode-funksjon
E. Ekstra fuktighetsfunksjon
F. Shopping-funksjon
G. Drinks Chill-funksjon
H. Tid
I. Temperaturindikator for fryser
J. Fast Freeze-funksjon
K. Fryser AV-modus
L. FryserEco Mode-funksjon
M. Alarmindikator
N. Barnesikring
O. Kjøleskap AV-modus
Etter valg av kjøleskap- eller fryseseksjonen, vil animasjonen starte
Etter valg av temperaturen vil animasjonen blinke i et par minutter.
3.2 Slå på
Gå frem som følger for å slå apparatet på:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av.
3. Alarmsummeren kan virke etter noen
sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Høy temperatur-alarm".
4. Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn på en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
3.3 Slå av
Gå frem som følger for å slå produktet av:
1. Hold inne Slå produktet ON/OFFknapp i 3 sekunder.
2. Da slukkes displayet.
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten for
å koble produktet fra strømmen.
NORSK
Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur.
3.4 Slå kjøleskapet av
Slik slår du av kjøleskapet:
1. Hold Fridge Compartment -knappen
inne i noen sekunder.
2. Kjøleskapets OFF-indikatoren vises.
7
3.8 Barnesikringsmodus
For å slå på kjøleskapet:
1. Trykk på Fridge Compartment-knappen.
Kjøleskapets OFF-indikator slokker.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
VelgChildLock mode for å låse mulig bruk
ved hjelp av knappene.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Kjøleskap- og Fryser-knappen et par sekunder.
2. ChildLock mode-indikatoren vises.
Slå av funksjonen:
1. Trykk på Kjøleskap- og Fryser-knappen et par sekunder.
2. ChildLock mode-indikatoren slokker.
3.6 Regulere temperaturen
3.9 Feriemodus
Velg kjøleskap- eller fryseseksjonen.
Trykk på temperatur-knappen for å stille
inn ønsket temperatur.
Still inn standardtemperatur:
• +4°C i kjøleskapet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den innstilte
temperaturen.
Den valgte temperaturen nås innen et
døgn.
Med denne funksjonen kan du holde kjøleskapet lukket og tomt under en lang periode uten at det dannes ubehagelig lukt.
3.5 Slå på kjøleskapet
Etter strømbrudd gjenopprettes
den innstilte temperaturen.
3.7 EcoMode for kjøle- og
fryseseksjon
For optimal matlagring, velg EcoMode.
Slå på funksjonen:
1. Velg kjøleskap-/fryseseksjonen.
2. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
EcoMode-indikatoren blinker i noen få
sekunder.
Temperaturindikatoren viser den innstilte temperaturen:
– for kjøleskapet: +4°C
– for fryseren: -18°C
3. EcoMode-indikatoren vises.
Slå av funksjonen:
1. Velg kjøleskap-/fryseseksjonen.
2. Trykk på Mode-knappen til EcoModeindikatoren blinker.
3. EcoMode-indikatoren slokker.
Kjøleskapet må være tomt når feriefunksjonen er aktivert.
Slå på funksjonen:
Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Ferieindikatoren blinker i noen få sekunder.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til Ferieindikatoren blinker.
2. Ferieindikatoren slokker.
1.
Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur i kjøleskapet.
3.10 DrinksChill-modus
DrinksChill-modusen skal brukes til å stille
inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når
en oppskrift krever at du avkjøler en blanding en viss tid eller hvis du trenger en påminnelse for ikke å glemme flasker som
du har satt i fryseskapet så de skal bli fort
kalde.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på DrinkChill -knappen.
Indikatoren for DrinksChill vises.
Tidsuret viser en tid (30 minutter).
8
www.electrolux.com
2.
Trykk på temperatur pluss- og temperatur minus-knappen for å endre
den innstilte tiden fra 1 til 90 minutter.
3. Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker DrinksChill-indikatoren og det høres en alarm:
1. Ta ut eventuelle drikkevarer som står i
fryseseksjonen.
2. Trykk på DrinkChill-knappen for å slå
av alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen:
1. Trykk på DrinkChill-knappen.
2. DrinksChill-indikatoren slokker.
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på minus eller pluss.
3.11 ShoppingMode
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at
du har handlet, foreslår vi at du aktiverer
ShoppingMode på forhånd slik at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du
at matvarene som allerede befinner seg i
kjøleskapet, blir oppvarmet.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
ShoppingMode-indikatoren blinker i
noen få sekunder.
ShoppingMode slår seg automatisk av etter ca. 6 timer.
Slik slår du av funksjonen før den deaktiveres automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til ShoppingMode-indikatoren blinker.
2. ShoppingMode-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur i kjøleskapet.
3.12 FastFreeze-modus
Slå på funksjonen:
1. Velg fryseseksjonen.
2. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon vises.
FastFreeze-indikatoren blinker i noen
få sekunder.
Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.
Slik slår du av funksjonen før den deaktiveres automatisk:
1. Velg fryseseksjonen.
2. Trykk på Mode-knappen til FastFreeze-indikatoren blinker.
3. FastFreeze-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av ved å velge en
annen innstilt temperatur på fryseren.
3.13 Ekstra fuktighetsfunksjon
Hvis du må øke fuktigheten i kjøleskapet,
foreslår vi at du aktiverer ekstra fuktighets-funksjonen.
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon vises.
Ekstra fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på Mode-knappen for å bekrefte.
Ekstra fuktighet-indikatoren vises.
Slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til ekstra
fuktighet-indikatoren blinker.
2. Trykk på Mode-knappen for å bekrefte.
3. Ekstra fuktighet-indikatoren slukker.
3.14 Høy temperatur-alarm
En økning i temperaturen i fryserommet
(for eksempel på grunn av strømbrudd) vises ved:
• blinking av alarmen og frysertemperaturindikatorene
• Det høres et lydsignal.
Slik nullstiller du alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Fryserens temperaturindikator viser
den høyest oppnådde temperaturen i
noen sekunder. Viser deretter den
innstilte temperaturen igjen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
Når alarmen har gått tilbake, lyder alarmindikatoren.
NORSK
3.15 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved
åpen dør vises ved:
• Alarmindikator blinker
9
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet
slås av ved å trykke på en hvilken som
helst knapp.
4. DAGLIG BRUK
4.1 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang eller
etter en periode der den ikke var i bruk,
må du la den stå på i minst 2 timer før du
legger inn matvarer.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du oppbevare store mengder mat, kan du ta ut alle
skuffene bortsett fra den nederste skuffen, som må være på plass for å gi god
luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du la
matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
Dersom det oppstår tining, f.eks.
på grunn av strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger enn den
verdien som er oppført i tabellen
over tekniske egenskaper under
“stigetid”, må den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så fryses
igjen (etter avkjøling).
4.2 Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må Fast
Freeze-funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal fryses legges i
fryserommet.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses, nederst i seksjonen.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.
Nedfrysingen tar et døgn: i løpet av denne
perioden må du ikke legge inn mer som
skal fryses.
4.3 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye tid
du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall
tar tilberedningen lengre tid.
10 www.electrolux.com
4.4 Temperaturindikator
Termostaten må justeres
Riktig temperatur
OK
For å hjelpe deg med å kontrollere produktet ditt riktig, har vi festet en temperaturindikator på kjøleskapet ditt.
Symbolet på siden viser det kaldeste området i kjøleskapet.
Det kaldeste området strekker seg fra
glasshyllen over frukt- og grønnsaksskuffen opp til symbolet, eller til hyllen som er
plassert i samme høyde som symbolet.
For riktig oppbevaring av mat, må du sørge for at temperaturindikatoren viser meldingen “OK”.
Hvis ikke “OK” vises, må du justere temperaturkontrollen til den kaldeste innstillingen og vente i 12 timer før du kan kontrollere temperaturindikatoren på nytt.
Etter at du har lagt inn ferske matvarer, eller etter at du har åpnet døren mange
ganger over en lengre periode, er det normalt at meldingen “OK” forsvinner.
4.5 Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres
etter ønske.
4.6 Flaskeholder
Plasser flaskene (med åpningen pekende
fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.
Hvis hyllen er plassert horisontalt, skal du
bare plassere lukkede flasker i den.
Denne flaskehyllen kan vippes opp for å
oppbevare åpnede flasker. For å gjøre
dette, løfter du hyllen, slik at den kan plasseres på nivået ovenfor.
NORSK
11
4.7 Luftkjøling
Multiflow-teknologi gir muligheten for at
maten avkjøles raskt og det blir en jevnere
temperatur i rommet
Denne innretningen gjør at matvarene
nedkjøles raskere og gir en jevnere temperatur i seksjonen.
4.8 Kull-luftfilter
Dette apparatet er utstyrt med et kullfilter
bak en klaff i luftventilasjonsboksens bakvegg.
Filteret renser luften fra uønsket lukt i kjøleseksjonen, noe som innebærer at oppbevaringskvaliteten er ytterligere forbedret.
4.9 Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for
oppbevaring av matvarebeholdere av forskjellig størrelse.
Gå frem som følger for å justere høyden
på hyllene:
Trekk hyllen forsiktig i pilenes retning til
den kommer løs. Sett den deretter i ønsket posisjon.
Ikke flytt den store nedre hyllen i
døren, da dette kan hindre korrekt
luftsirkulering.
12 www.electrolux.com
4.10 Fuktighetskontroll
Når du oppbevarer grønnsaker og frukt i
kjøleskapet er det lurt å plassere produkter i skuffen. Kjøleskapet sørger for at
temperaturen holdes lav og dermed forlenger holdbarheten. Under normale forhold, når grønnsaksskuffen ikke er fullastet og inneholder er en blanding av
grønnsaker og frukt, bør luftfuktighetskontrollen plasseres i den høye luftfuktighetsposisjonen som er illustrert med en stor
dråpe. Dette betyr at toppgrillen er stengt
og at høy luftfuktighet opprettholdes i
skuffen. Dette bør være standard innstilling. Noen ganger når skuffen er tettpakket, er det en fare for at produktene ikke
avkjøles like effektivt som vanlig, så når
det skjer er det lurt å åpne ventilene på
grillen mot den lille dråpen. Grønnsaker
kjøler normalt sett seg selv ned ved å ta til
seg vann, og i tilfeller der ventiler er lukket,
er det fare for at det samler seg masse
dråper og vann i skuffen. Produkter som
kan tiltrekke seg store mengder vann inkluderer salat, sopp, brokkoli og gulrøtter.
I tilfeller der blandingen inneholder epler
og frukt, kan det være en god idé å la
ventilene stå litt åpen, i tilfelle det er fare
for opphoping av etylen. Etylen er et
veksthormon som frigis av noen frukter og
grønnsaker og som kan skade noen frukter eller grønnsaker, og forkorte holdbarheten til andre matvarer.
4.11 FreshZone-modus
Hvis rommet ikke trengs som Freshzone,
kan innstillingene endres i rekkefølge for å
bruke den bare som svalskuff.
NORSK
13
Slå på funksjonen:
• Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
Slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
4.12 Freshzone -skuff
Denne innretningen gjør at matvarene
nedkjøles raskere og gir en jevnere temperatur i skuffen.
Slå på funksjonen:
1. Slå på shopping-funksjonen.
2. Shopping-indikatoren lyser.
3. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
Slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shoppingindikatoren slokker.
Funksjonen slås av automatisk etter noen timer.
14 www.electrolux.com
4.13 QuickChill med drikke
Med denne funksjonen kjøles drikken
raskt ned.
Slå på funksjonen:
1. Ta ut skuffen eller sett opp Freshzone-skuffen og sett flaskestigen foran
QuickChill sporene som vist i figuren.
2. Slå på shopping-funksjonen.
3. Shopping-indikatoren lyser.
4. Skyv klaffen opp som vist på illustrasjonen.
Slå av funksjonen:
1. Skyv klaffen ned.
2. Slå av shopping-funksjonen.
3. Shoppingindikatoren slokker.
Funksjonen slås av automatisk etter noen timer.
4.14 Fjerne frysekurver fra fryseren
2
1
Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring som hindrer at de kan falle ut eller
fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne kurven
fra fryseren, trekker du den mot deg, og
når kurven når stoppepunktet, fjerner du
den ved å vippe fronten oppover.
Sett kurven på plass igjen ved å løfte den
litt opp foran og sette den inn i fryseren.
Når kurven er over stoppepunktet, skyver
du den tilbake i posisjon.
5. NYTTIGE TIPS OG RÅD
5.1 Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil
kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies termostatbryteren til en lavere innstilling,
slik at apparatet avrimes automatisk og
strømforbruket reduseres.
5.2 Tips til kjøling av ferske
matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
NORSK
5.3 Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller
maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og
plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for
å holde luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket
og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er godt
innpakket.
5.4 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av ett døgn er oppført
på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
15
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme
i kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker
i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
5.5 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest
mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
6. STELL OG RENGJØRING
6.1 Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel
for å fjerne den typiske lukten i flunkende
nye apparater. Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade
overflaten.
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun
utføres av autorisert tekniker.
6.2 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
16 www.electrolux.com
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med
en børste. Dette forbedrer produktets
ytelse og reduserer energiforbruket.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette
apparatet kun rengjøres med varmt vann
tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
6.3 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk, blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang kompressoren stopper. Smeltevannet renner ut gjennom et dreneringshull
og inn i en spesialbeholder på baksiden
av produktet, over kompressoren, der det
fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
med jevne mellomrom for å hindre at vannet flommer over og drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Bruk vedlagt spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
6.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er en
"no frost" type. Dette betyr at det ikke
danner seg rim under bruk, hverken på de
indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim
skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av kald
luft inne i seksjonen, som drives av en vifte som reguleres automatisk.
7. FEILSØKING
OBS
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Fryseren lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av
kjølevæske).
NORSK
17
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt (alle fire føttene skal
være på gulvet).
Kompressoren arbeider uavbrutt.
Termostatbryteren kan
være feil innstilt.
Still inn en varmere temperatur.
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Det renner vann på
bakveggen i kjøleskapet.
Døren har blitt åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.
Produktets temperatur er
for høy.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den inn i produktet.
Romtemperaturen er for
høy.
Senk romtemperaturen.
Hurtigfrys-funksjonen er
slått på.
Se etter i "Hurtigfrys-funksjon"
Under den automatiske
avrimingsprosessen tiner
rimet på bakveggen.
Dette er normalt.
Det renner vann inn i Vannavløpet er tilstoppet.
kjøleskapet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at van- Pass på at ingen matvarer
net får samle seg i vannberører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Det renner vann ned
i bunnen.
Smeltevannets utløp fører
ikke ned i fordamperbrettet over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til
fordamperbrettet.
Det er for mye rim.
Maten er ikke pakket inn
skikkelig.
Pakk inn produktene bedre.
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Termostatbryteren kan
være feil innstilt.
Temperaturen i produktet er for høy.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Still inn en høyere temperatur.
Døren er ikke ordentlig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Produktets temperatur er
for høy.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den inn i produktet.
Det er lagt mange matvarer inn i produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i
produktet på samme tid.
Det sirkulerer ikke kald luft
i produktet.
Pass på at den kalde luften
kan sirkulere i produktet.
18 www.electrolux.com
Feil
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen i fryseren er for høy.
Matvarene ligger for tett
inntil hverandre.
Plasser matvarene slik at
den kalde luften kan sirkulere.
Produktet fungerer
ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i
stikkontakten.
Produktet får ikke strøm.
Stikkontakten er ikke
spenningsførende.
Koble et annet elektrisk
produkt til stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
"dEMo" vises i displayet.
Produktet er i demonstrasjonsmodus.
Hold den nede i ca. 10
sek. til Mode-knappen til
det høres en lyd og displayet slukkes en kort stund:
produktet begynner å fungere som det skal.
Lydsignalet vil høres. .
Døren er ikke ordentlig
lukket.
Se "Alarmen ved åpen
dør".
Det vises en firkant
Det har oppstått en feil i
øverst eller nederst i temperaturmålingen.
temperaturdisplayet.
Ring serviceverkstad (kjølesystemet fortsetter å holde
matvarene kalde, men det
vil ikke være mulig å justere
temperaturen).
Dersom rådet ikke gir resultater, ta kontakt med nærmeste serviceverksted.
7.1 Skifte lyspære
2.
Skapet er utstyrt med et longlife LED-taklys.
Kun service er tillatt for å skifte ut belysningsenheten. Kontakt servicesenteret.
3.
Om nødvendig, juster døren. Se etter
i "Installering".
Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt servicesenteret.
7.2 Lukke døren
1.
Rengjør dørpakningene.
8. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld
og for informasjon om korrekt
operasjon av apparatet, før apparatet installeres.
8.1 Plassering
Installet dette apparatet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets
typeskilt:
NORSK
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
19
8.2 Plassering
100 mm
min
Produktet bør monteres i god avstand fra
varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften
kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. For å oppnå best ytelse når produktet
er plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av produktet
og skapet være minst 100 mm . Ideelt
sett bør produktet ikke plasseres under
overskap. En eller flere justerbare føtter på
bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring.
B
20 mm
A
ADVARSEL
Det må være mulig å koble produktet fra strømforsyningen. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter montering.
8.3 Avstandsstykker bak
2
1
4
3
De to avstandsstykkene ligger i posen
med dokumentasjon.
Slik monterer du avstandsstykkene:
1. Løsne skruen.
2. Fest avstandsstykket under skruen.
3. Drei avstandsstykket til posisjonen til
høyre.
4. Stram skruene.
20 www.electrolux.com
8.4 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Dette
kan gjøres med to justerbare føtter på undersiden fremme.
8.5 Montering av TasteGuard-filteret
TasteGuard-filteret er et aktivt kullfilter
som absorberer ubehagelig lukt og opprettholder den beste lukten og aromaen
for alle matvarer uten risiko for at lukten
skal smitte over på andre matvarer.
Kullfilteret leveres i en plastpose for å
opprettholde levetiden og egenskapene.
Filteret bør plasseres bak klaffen før produktet slås på.
1. Åpne klaffdekselet.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av klaffen.
4. Lukk dekselet.
Filteret bør håndteres forsiktig, slik
at ikke noen deler løsner fra overflaten. Filteret bør byttes hver sjette måned.
For å oppnå best mulig ytelse skal
kull-luftfilteret skiftes to ganger i
året.
Hos forhandleren får du kjøpt nye
aktive luftfiltre.
8.6 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt.
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet,
skal apparatet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
NORSK
21
8.7 Omhengsling av døren
ADVARSEL
Før du begynner ethvert arbeid,
må du trekke støpselet ut av stikkontakten.
1
ADVARSEL
Påse at produktet ikke er koblet til
strøm.
Vi foreslår at dette arbeidet utføres
av to personer, og at den ene holder skapdørene godt fast mens
den andre arbeider.
2
3
4
5
• Fjern det øverste dekselet til hengselstiften med en skrutrekker (4).
• Åpne døren og ta av dørens endedeksel (1).
• Fjern de øverste frontdekslene på begge sider. (2,6).
• Trekk ut kabelforbindelsen til displayet
(3).
• Skru løs hengslene og fjern døren (4).
22 www.electrolux.com
A
E
• Skru ut det midtre hengselet (B). Fjern
avstandsstykket av plast (A)
• Fjern avstandsstykket (F), og flytt det
over på den andre siden av hengselet
(E).
• Fjern dørene.
• Ta av den venstre dekselpinnen fra
midtre hengsel (C,D) og flytt den til den
andre siden.
• Sett pinnen på midtre hengsel (E) inn i
det venstre hullet på den nedre døren.
B
F
C
D
A
B
C
Fjern dekselet med hjelp av et verktøy (A),
skru av det nedre hengselet (B) og sett
det på igjen på motsatt side. Sett dekselet
(A) på igjen på motsatt side.
Sett den nedre døren inn på gangjernet
(B) igjen.
Fjern de to plasthetten og plasser dem på
nytt på motsatt side.
Sett hengselet i midten av hengslet på
venstre hull på det nedre dekselet.
Sett den nedre døren på gangjernet (B).
NORSK
• Ta kabelen ut av dørens endestykke og
tre den inn i det øverste dekselet.
• Skru hengselet fast igjen (7).
• Koble kabelen til kontakten på frontpanelet. (8)
• Sett de øverste frontdekslene på begge
sider tilbake på plass (5,9).
• Sett kabelen til displayet, som ikke lenger er tilkoblet, i ledningsholderen i dørens endedeksel og sett det tilbake (10)
7
6
10
9
8
23
24 www.electrolux.com
C
B
A
C
A
B
ADVARSEL
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over,
kan du ta kontakt med nærmeste
servicesenter. Mot regning vil en
tekniker ved servicesenteret
hengsle om døren på produktet
ditt.
9. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
• Ta ut dekslene (A). Ta av dekselpluggene (C).
• Skru løs håndtakene (B) og fest dem på
motsatt side. Fest det øvre håndtaket til
den nedre døren og det nedre håndtaket til den øvre døren
• Sett inn dekselpluggene (C) på motsatt
side.
Foreta en endelig kontroll for å være
sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Den magnetiske pakningen sitter godt
inntil kabinettet.
• Døren åpnes og lukkes korrekt.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for
eksempel om vinteren), kan det hende at
pakningen ikke passer som den skal mot
kabinettet. I så fall venter du til pakningen
justerer seg selv.
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Mot
regning vil en tekniker ved servicesenteret
hengsle om døren på produktet ditt.
ADVARSEL
Når du har hengslet om døren,
kontroller at alle skruene er strammet godt og at den magnetiske
pakningen sitter godt inntil kabinettet.
Hvis omgivelsestemperaturen er
lav (for eksempel om vinteren),
kan det hende at pakningen ikke
passer som den skal mot kabinettet. I så fall venter du til pakningen
justerer seg selv. Legg produktet
ned med baksiden ned.
NORSK
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
!
BB
U
BL
25
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
26 www.electrolux.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
Nisjens mål
Høyde
2019 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Stigetid
18 t
Nominell spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
NORSK
Den tekniske informasjonen finner du på
typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.
11. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke
kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
27
28 www.electrolux.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BULLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
31
32
35
40
41
43
45
50
52
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
29
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda produkten på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det
viktigt att alla som använder produkten
har god kännedom om dess skötsel och
skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att
alla som använder produkten får korrekt
säkerhetsinformation och information om
hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i
denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med
nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet
och kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de
inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Risk för kvävning kan
föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt)
och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre
produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra
fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det
ingen risk att produkten blir en dödsfälla
för barn.
1.2 Allmän säkerhet
VARNING
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av
matvaror och/eller drycker i ett normalt
hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
– personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell och andra
typer av boendemiljöer
– miljöer av typen bed and breakfast
– catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin),
såvida de inte har godkänts för detta
ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig
naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation
av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld
och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten
står
• Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel
kan orsaka kortslutning, brand och/eller
elektriska stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad
servicepersonal för att undvika
fara.
30 www.electrolux.com
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms
eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig
när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska
stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan
att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig när
du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket
och ta inte i dem med våta eller fuktiga
händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som
används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De
lämpar sig inte som rumsbelysning.
1.3 Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten eftersom de kan
explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free)
• Fryst mat får inte frysas om när den har
tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan
explodera och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
1.4 Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss
den från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd i
stället en plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet produktens
tömning av avfrostat vatten. Rengör vid
behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att
samlas på produktens botten.
1.5 Installation
För den elektriska anslutningen,
följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera
att den inte har några utvändiga skador.
Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas
den. För att erhålla tillräcklig ventilation,
följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig
efter installation av produkten.
• Anslut endast till dricksvattenledning
(om det finns en vattenanslutning).
1.6 Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på produkten
skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
SVENSKA
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga
gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i
denna produkt som är märkta
kan återvinnas.
med symbolen
1.7 Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan
skada ozonlagret. Produkten får
inte kasseras tillsammans med det
2. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
4
5
6
7
8
13
9
12
1 CrispFresh-låda
8 Smörhylla
2 Freshzone-låda
3 Glashyllor
9 Dörrhyllor
10 Halvhylla
4 Dynamic Air-kylning
11 Flaskhylla
5 Fuktkontroll
6 Flaskhylla
12 Fryslådor
7 Kontrollpanelen
31
13 Typskylt
10
11
32 www.electrolux.com
3. KONTROLLPANEL
1
7
2
6
3
5
4
1 Display
3.2 Slå på
5 DrinksChill-knapp och ON/OFF -
knapp
6 Knapp för frys
7 Knapp för kyl
Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt
trycka in Mode-knappen och minusknappen i några sekunder. Ljudet kan ändras
tillbaka.
3.1 Display
B
C
N
M
L
K
J
A. Demofunktion
B. Temperaturdisplay för kyl
C. Semesterfunktion
D. KylEco Mode-funktion
E. Extra fukt-funktion
F. Shoppingfunktion
G. Drinks Chill-funktion
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF-knappen om displayen inte är tänd.
3. Alarmet kan ljuda efter några sekunder.
För återställning av alarmet, se "Larm
vid för hög temperatur".
4. Temperaturindikatorerna visar den inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
3.3 Stänga av
O
•
•
•
•
•
•
•
H. Tid
I. Temperaturdisplay för frys
J. Fast Freeze-funktion
K. Avstängd frys-läge
L. FrysEco Mode-funktion
M. Larmindikering
N. Barnlås
O. Avstängd kyl-läge
När du valt kyl- eller frysdel startar
animeringen
När du valt temperatur blinkar animeringen i några minuter.
2 Temperaturreglage
Plusknapp
3 Temperaturreglage
Minusknapp
4 Mode-knapp
A
•
•
•
•
•
•
•
•
D
E
F
G
H
I
Gör på följande sätt för att stänga av produkten:
1. Tryck på produktens ON/OFF-knapp i
3 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från
strömkällan: dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
3.4 Stänga av kylen
Stänga av kylen:
1. Tryck på Fridge Compartment -knappen i några sekunder.
2. Kylens OFF-indikering visas.
3.5 Slå på kylen
Slå på kylen:
SVENSKA
1.
Tryck på knappen Fridge Compartment.
Kylens OFF-indikering släcks.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
3.6 Temperaturreglering
Välj kyl- eller frysfacket.
Tryck på temperaturknappen för att ställa
in temperatur.
Ställa in standardtemperatur:
• +4 °C i kylen
• -18 °C i frysen
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen uppnås inom
24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas den
inställda temperaturen.
3.7 EcoMode för kylen och
frysen
För optimal förvaring av livsmedel väljer du
EcoMode.
Aktivera funktionen:
1. Välj kyl-/frysfacket.
2. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
EcoMode-indikeringen blinkar i några
sekunder.
Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.
– För kylen: +4 °C
– För frysen: -18 °C
3. EcoMode-indikeringen visas.
Inaktivera funktionen:
1. Välj kyl-/frysfacket.
2. Tryck på Mode-knappen tills EcoMode-indikeringen blinkar.
3. EcoMode-indikeringen släcks.
Funktionen inaktiveras när man
väljer en annan temperatur att
ställa in.
3.8 Läget Barnlås
För att låsa knapparna använder du funktionen ChildLock mode.
Aktivera funktionen:
33
1.
Tryck på kyl- och frysdelens knapp i
några sekunder.
2. ChildLock mode-indikeringen visas.
Inaktivera funktionen:
1. Tryck på kyl- och frysdelens knapp i
några sekunder.
2. ChildLock mode-indikeringen släcks.
3.9 Semesterläge
Med denna funktion kan du ha kylen
stängd och tom under exempelvis en semester eller annan längre tidsperiod utan
att dålig lukt bildas.
Kylen måste vara tom när funktionen aktiveras.
Aktivera funktionen:
Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Kontrollampan för semesterfunktionen
blinkar i några sekunder.
Kylens temperaturdisplay visar den inställda temperaturen.
Avaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan för semesterfunktionen blinkar.
2. Kontrollampan för semesterfunktionen
släcks.
1.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i kylen.
3.10 DrinksChill-läge
DrinksChill-läget används för att ställa in
en signal vid en önskad tidpunkt. Den är
användbar exempelvis när ett recept kräver att man låter en blandning svalna under en viss tid, eller när en påminnelse behövs för att inte glömma bort flaskor som
har lagts i frysen för snabb kylning.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på knappen DrinkChill .
DrinksChill-indikeringen visas.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter).
2. Tryck på knappen för att sänka eller
höja temperaturen för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Timern börjar att blinka (min).
När nedräkningen är över blinkar DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm hörs:
34 www.electrolux.com
1.
2.
Ta ut dryckerna ur frysen.
Tryck på DrinkChill-knappen för att
stänga av ljudet och avsluta funktionen.
Det går att avaktivera funktionen när som
helst under nedräkningen:
1. Tryck på knappen DrinkChill.
2. DrinksChill-indikatorn släcks.
Det går att ändra den inställda tiden när
som helst under nedräkningen och innan
den är över, genom att trycka på knappen
för att sänka temperaturen och knappen
för att höja temperaturen.
3.11 ShoppingMode
Om du behöver lägga in en större mängd
varma matvaror när du har handlat rekommenderar vi att du aktiverar ShoppingMode-funktionen för att kyla matvarorna snabbare för att inte värma upp
andra matvaror i produkten.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Kontrollampan ShoppingMode blinkar
i några sekunder.
ShoppingMode stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar.
Gör följande för att avaktivera funktionen
innan den stängs av automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen tills kontrollampan ShoppingMode blinkar.
2. ShoppingMode-indikatorn släcks.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i kylen.
3.12 FastFreeze-läge
Aktivera funktionen:
1. Välj frysdelen.
2. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
FastFreeze-indikeringen blinkar i några sekunder.
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar
Gör följande för att avaktivera funktionen
innan den stängs av automatiskt:
1. Välj frysfacket.
2. Tryck på Mode-knappen tills FastFreeze-indikeringen blinkar.
3. FastFreeze-indikeringen släcks.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i frysen.
3.13 Extra fukt-funktion
Om du behöver öka luftfuktigheten i kylen
rekommenderar vi att du aktiverar Extra
fukt-funktionen.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Kontrollampan för Extra fukt blinkar.
2. Tryck på Mode-knappen för att bekräfta.
Kontrollampan för Extra fukt tänds.
Inaktivera funktionen:
1. Mode-knappen tills kontrollampan för
Extra fukt blinkar.
2. Tryck på Mode-knappen för att bekräfta.
3. Kontrollampan för Extra fukt släcks.
3.14 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på
grund av ett strömavbrott) indikeras på
följande sätt:
• Kontrollamporna för alarm och frystemperatur blinkar.
• Summern ljuder.
Återställa alarmet:
1. Tryck på valfri knapp.
2. Summern stängs av.
3. Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några sekunder. Därefter visas återigen
den inställda temperaturen.
4. Kontrollampan för alarm fortsätter att
blinka tills de normala förhållandena
har återställts.
När alarmet har återställts släcks kontrollampan för alarm.
3.15 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för öppen dörr indikeras av att:
• larmindikatorn blinkar
• ljudsignal låter
SVENSKA
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
35
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en knapp.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
4.1 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
två timmar innan du lägger in några matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det du söker Om stora mängder
mat skall förvaras, plocka ur alla lådor
utom den nedre lådan. Denna måste vara
på plats för att säkerställa god luftcirkulation. På alla hyllor kan man placera mat
som sticker ut 15 mm från dörren.
I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och
avbrottet varar längre än den tid
som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in
på nytt (när maten har kallnat).
4.2 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel, aktivera
Fast Freeze-funktionen minst 24 timmar
innan livsmedlet som skall frysas placeras
i frysen.
Placera det färska livsmedlet som ska frysas in i det nedre facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
4.3 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
36 www.electrolux.com
4.4 Temperaturdisplay
Termostaten måste justeras
Rätt temperatur
OK
För att hjälpa dig att kontrollera produkten
har vi utrustat kylskåpet med en temperaturdisplay.
Symbolen vid sidan anger det kallaste
området i kylen.
Det kallaste området är från glashyllan till
frukt- och grönsakslådan till symbolen eller hyllan som är på samma höjd som
symbolen.
För att förvara matvarorna rätt ska temperaturdisplayen visa meddelandet "OK".
Om "OK" inte visas justerar du temperaturkontrollen till en kallare inställning och
väntar 12 timmar innan du kontrollerar
temperaturdisplayen igen.
När du har lagt in färsk mat i produkten
eller när du öppnat dörren flera gånger
under en lång tid är det normalt att meddelandet "OK" försvinner.
4.5 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal skenor så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
4.6 Flaskhylla
Placera flaskorna (med öppningarna vända utåt) i den redan installerade hyllan.
Lägg endast in förslutna flaskor om hyllan
är placerad horisontellt.
Flaskhyllan kan dock vinklas för att kunna
förvara öppnade flaskor. För att vinkla
flaskhyllan, drag ut det så långt att framkanten kan flyttas upp och placeras på
nästa högre nivå.
SVENSKA
37
4.7 Luftkylning
Tekniken Multiflow gör att maten kyls ner
snabbt och ger en jämnare temperatur.
Med denna funktion kan du snabbt kyla
mat och få en jämnare temperatur i utrymmet.
4.8 Kolfilter
Din produkt är utrustad med ett kolfilter
som sitter bakom en lucka i den bakre
väggen.
Filtret renar luften från oönskade lukter i
kylavdelningen, vilket ytterligare förbättrar
lagringskvaliteten.
4.9 Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar av
olika storlekar kan dörrhyllorna placeras
på olika nivåer.
Justera hyllorna på följande sätt:
Dra hyllan stegvis i pilarnas riktning tills
den lossnar, placera den sedan enligt
önskemål.
Flytta inte den stora nedre dörrhyllan för att säkerställa korrekt luftcirkulation.
38 www.electrolux.com
4.10 Fuktkontroll
Vid förvaring av grönsaker och frukt i kylen är det klokt att lägga dem i lådan. Kylen ser till att temperaturen hålls låg och
på det sättet saktar ner åldrandet. Under
normala förhållanden när grönsakslådan
inte är helt fylld och innerhåller en blandning av grönsaker och frukt ska fuktighetskontrollen placeras i det höga fuktighetsläget som visas med den stora droppen. Detta innebär att det översta gallret
är stängt och hög fuktighet bibehålls i lådan. Detta ska vara standardinställningen.
Ibland när lådan är tätt packad finns det
risk för att produkterna kyls mindre effektivt och då är det klokt att öppna ventilöppningarna i gallret mot den lilla droppen. Grönsaker kyler sig ofta av sig själva
genom att avdunsta vatten och om ventilöppningarna är stängda finns det risk för
att droppar bildas och bildar vattenpölar
på insidan. Varor som kan alstra stora
mängder är sallad, svamp, broccoli och
morötter. I fall där blandningen innehåller
äpplen och frukt kan det vara bra att ha
ventilöppningarna en aning öppna om det
finns risk för etylenansamling inuti. Etylen
är ett tillväxthormon som frigörs av viss
frukt och grönsaker som kan skada vissa
och snabba på åldrandet hos andra.
4.11 FreshZone-läge
Om utrymmet inte behövs som Freshzone
kan du ändra inställningarna så att det endast fungerar som en låda med lägre temperatur.
SVENSKA
39
Aktivera funktionen:
• Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Inaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
4.12 Freshzone -låda
Med denna funktion kan du snabbt kyla
mat och få en jämnare temperatur i lådan.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera shoppingfunktionen.
2. Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
3. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Inaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.
Funktionen stängs av automatiskt
efter några timmar.
40 www.electrolux.com
4.13 QuickChill av drycker
Den här funktionen möjliggör snabb nerkylning av drycker.
Aktivera funktionen:
1. Ta bort eller vänd Freshzone-lådan
uppåt och sätt flaskstället framför
QuickChill-öppningarna som på bilden.
2. Aktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen tänds.
4. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Inaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen släcks.
Funktionen stängs av automatiskt
efter några timmar.
4.14 Borttagning av fryslådor från frysen
2
1
Fryslådorna har ett stopp som förhindrar
att de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut.
För att ta ut en fryslåda ur frysen, drag lådan mot dig till stoppet och tag sedan
bort den genom att vinkla den främre delen uppåt.
För att sätta tillbaka lådan, lyft upp lådans
främre del något och sätt in den i frysen.
När lådan har passerat stoppen, skjut in
lådan på plats.
5. RÅD OCH TIPS
5.1 Stängning av dörren
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• Om rumstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas
på insidan av produkten. Om detta in-
träffar, ställ in temperaturreglaget på ett
varmare läge för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också
sänka energiförbrukningen.
5.2 Tips om kylning av färska
livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande
vätskor i kylskåpet
SVENSKA
• täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den
5.3 Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör
täckas över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör
noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för
att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
5.4 Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper
dig att använda infrysningsfunktionen på
bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte
läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda
matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning. Se-
•
•
•
•
•
41
dan kan du dessutom plocka ut och
tina endast den mängd du behöver.
Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
Låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat, detta för
att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.
Magra matvaror håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på
huden.
Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
5.5 Tips om förvaring av fryst
mat
Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
42 www.electrolux.com
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av
en auktoriserad servicetekniker.
6.2 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
• rengör produkten insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell
smuts.
• skölj och torka noga.
Rengör kondensorn (svart galler) och
kompressorn på produktens baksida med
en borste. Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada
plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten
och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter
rengöringen.
Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten
invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet
varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Smältvattnet töms ut
genom ett tömningshål i en specialbehållare på produktens baksida, ovanför kompressorn, där det avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet
rinner över och droppar ned på matvarorna.
Använd medföljande specialverktyg som
redan sitter i tömningshålet
6.4 Avfrostning av frysen
Frysavdelningen på denna modell är
emellertid av "frostfri" typ. Detta innebär
att det inte bildas någon frost under drift,
varken på innerväggarna eller matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av
en automatiskt kontrollerad fläkt, inne i
frysavdelningen.
SVENSKA
43
7. FELSÖKNING
FÖRSIKTIGHET
Ta ur stickkontakten från eluttaget
innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller
annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i
denna bruksanvisning.
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation
av köldmedel).
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera att produkten
står stadigt (alla fyra fötterna ska ha kontakt med golvet).
Kompressorn är
kontinuerligt i drift.
Temperaturreglaget kan
vara felaktigt inställt.
Ställ in en varmare temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren har öppnats för
ofta.
Låt inte dörren stå öppen
längre än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem.
Vatten rinner på
bakre väggen i kylskåpet.
Rumstemperaturen är för
hög.
Sänk rumstemperaturen.
Snabbinfrysningsfunktionen är aktiverad.
Se avsnittet "Funktionen
Fast Freeze"
Under den automatiska
Detta är normalt.
avfrostningen tinar frost på
bakväggen.
Vatten rinner in i kyl- Vattenutloppet är igentäppt.
skåpet.
Rengör vattenutloppet.
Produkter hindrar vattnet
Kontrollera att inga produkfrån att rinna till vattenupp- ter har kontakt med den
samlaren.
bakre väggen.
Vatten rinner på gol- Smältvattnet rinner inte
vet.
genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut smältvattenutloppet
till avdunstningsbrickan.
Det har bildats för
mycket frost och is.
Matvarorna är inte korrekt
förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Temperaturreglaget kan
vara felaktigt inställt.
Ställ in en högre temperatur.
44 www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen i produkten är för hög.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem.
Många produkter har lagts Lägg in färre produkter för
in för förvaring samtidigt.
förvaring samtidigt.
Temperaturen i kylen är för hög.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
Temperaturen i frysen är för hög.
Matvaror är placerade för
nära varandra.
Placera matvarorna så att
kalluft kan cirkulera.
Produkten fungerar
inte.
Produkten har stängts av.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Produkten får ingen ström. Anslut en annan elektrisk
Eluttaget är strömlöst.
apparat till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Lampan fungerar
inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
"DEMO" visas på
displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll Mode-knappen intryckt
ca 10 sek tills ljudsignalen
hörs och displayen släcks
en stund: produkten börjar
arbeta normalt.
Larmsignalen ljuder. Dörren är inte ordentligt
.
stängd.
Se avsnittet "Larm vid öppen dörr".
Övre eller undre fyrkanten visas på
temperaturdisplayen.
Kontakta vår lokala serviceavdelning (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna
kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Ett fel har inträffat i mätningen av produktens
temperatur.
Kontakta vår lokala serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.
7.1 Byte av lampan
2.
Produkten har en innerbelysning bestående av en lysdiod med lång livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta vår serviceavdelning.
3.
7.2 Stängning av dörren
1.
Rengör dörrtätningarna.
Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.
SVENSKA
45
8. INSTALLATION
VARNING
För din egen säkerhet och för att
du skall kunna använda produkten
på korrekt sätt, läs noga igenom
avsnittet "Säkerhetsinformation"
innan du installerar produkten.
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
8.1 Placering
ST
+16 till +38 °C
Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
T
+16 till +43 °C
8.2 Plats
100 mm
min
Produkten bör placeras på säkert avstånd
från värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till
att luft kan cirkulera fritt runt skåpets baksida. För bästa effekt: om produkten placeras under en överhängande väggenhet
skall det finnas minst 100 mm fritt utrymme mellan produktens översida och väggenheten. Produkten bör dock inte placeras under överhängande väggenheter.
Produkten ställs in vågrätt med en eller
flera justeringsfötter i botten.
B
20 mm
A
VARNING
Det måste gå att koppla loss produkten från elnätet. Kontakten
måste därför vara lättåtkomlig efter installationen.
8.3 Bakre distanshållare
2
1
4
3
De två distanshållarna finns i påsen med
dokumentationen.
Montera distanshållarna på följande sätt:
1. Lossa skruven.
2. Sätt distanshållaren under skruven.
3. Vrid distanshållaren till rätt läge.
4. Dra åt skruvarna igen.
46 www.electrolux.com
8.4 Justering av höjd
Se till att produkten står i våg där den installeras. Detta görs med de två justerbara fötterna på bottens framsida.
8.5 Installation av TasteGuard-filtret
TasteGuard-filtret är ett aktivt kolfilter som
absorberar dålig lukt och bidrar till att bevara bästa smak och arom hos alla matvaror utan risk för korskontaminering av
lukter.
Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse
för att dess prestanda och egenskaper
ska bevaras. Filtret ska placeras på luckans baksida innan produkten slås på.
1. Öppna luckan.
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida.
4. Stäng luckan.
Hantera filtret försiktigt så att inte
små fragment lossnar från ytan.
Filtret bör bytas en gång i halvåret.
För att bibehålla bästa funktion
ska kolfiltret bytas ut en gång var
sjätte månad.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos
din återförsäljare.
8.6 Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag
att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med de värden som
anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om nätspänningsmat-
ningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten
till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EGdirektiven för CE-märkning.
SVENSKA
47
8.7 Omhängning av dörrar
VARNING
Dra ur stickkontakten från eluttaget innan du påbörjar arbetet.
1
VARNING
Se till att produkten inte är elektriskt aktiverad.
Vi rekommenderar att du ber någon om hjälp med att hålla ett fast
grepp om dörren under arbetets
gång.
2
3
4
5
• Ta bort den övre gångjärnskåpan med
en skruvmejsel (4).
• Öppna dörren och ta bort ändkåpan på
dörren (1).
• Ta bort de översta frontkåporna på
båda sidorna. (2,6).
• Koppla från kabelkontakten på displayen (3).
• Skruva loss gångjärnen och avlägsna
dörren (4).
48 www.electrolux.com
A
E
• Skruva loss det mellersta gångjärnet
(B). Ta bort plastbrickan (A).
• Ta bort distansbussningen (F) och flytta
den till andra halvan av gångjärnsaxeln
(E).
• Ta bort dörrarna.
• Ta bort den vänstra kåpsprinten från
det mellersta gångjärnet (C, D) och flytta den till andra sidan.
• Sätt det mellersta gångjärnets (E) sprint
i det vänstra hålet på den nedre dörren.
B
F
C
D
A
B
C
Avlägsna kåpan med ett verktyg (A), skruva loss den nedre gångjärnsupphängningen (B) och placera den på motsatta sidan.
Sätt fast kåpan (A) på motsatta sidan.
Haka fast den nedre dörren på gångjärnsupphängningen (B).
Avlägsna de två plastkåporna och placera
dem på motsatta sidan.
Haka fast svängtappen på det mittersta
gångjärnet på den nedre dörrens vänstra
hål.
Haka fast den nedre dörren på det nedre
gångjärnet (B).
SVENSKA
• Ta ut kabeln ur dörrens ändkåpa och
sätt den i det övre gångjärnet.
• Skruva fast gångjärnet (7).
• Anslut kabeln till anslutningspunkten i
frontpanelen. (8)
• Sätt tillbaka de översta frontkåporna på
båda sidorna (5,9).
• Placera displaykabeln, som för närvarande är frånkopplad, i kabelhållaren i
dörrens ändkåpa och sätt sedan tillbaka ändkåpan (10).
7
6
10
9
8
49
50 www.electrolux.com
C
B
A
C
A
B
VARNING
Om du inte vill hänga om dörren
själv kan du kontakta den lokala
servicegivaren. En servicetekniker
hänger om den mot en avgift.
• Ta bort skydden (A). Ta bort skydden
(C).
• Skruva loss handtagen (B) och montera
dem på motsatta sidan. Placera det
övre handtaget i den nedre dörren och
det nedre handtaget i den övre dörren.
• Sätt fast sprintarna (C) på motsatta sidan.
Kontrollera slutligen följande:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Magnettätningen suger fast ordentligt
mot skåpet.
• Dörren öppnas och stängs ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg.
Om du inte vill hänga om dörren själv kan
du kontakta den lokala servicegivaren. En
servicetekniker hänger om den mot en avgift.
VARNING
När du har hängt om dörren, kontrollera att alla skruvar är ordentligt
åtdragna och att den magnetiska
tätningen sitter fast ordentligt på
produkten.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex.
på vintern) kanske tätningen inte
fäster ordentligt. Vänta i så fall tills
tätningen har anpassat sig på naturlig väg. Lägg produkten med
baksidan ner.
9. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning
(kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
SVENSKA
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
51
52 www.electrolux.com
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISKA DATA
Inbyggnadsmått
Höjd
2019 mm
Bredd
595 mm
Djup
658 mm
Temperaturökningstid
18 tim.
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
SVENSKA
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
53
54 www.electrolux.com
SVENSKA
55
280150979-A-422012
www.electrolux.com/shop
Download PDF