ACME | F-200-01 | ACME Transmitter F-200-01

EN
•
•
•
•
•
•
•
1.8’’ LCD display, can show the frequency, music’s name clearly
SD card slot, USB input and audio jack to connect with MP3/MP4.
Supports MP3 and WMA format. .
FM frequency range (87.5 – 108.0 MHz).
Adjustable display direction
Fashion and attractive appearance.
Restores last frequency, song and volume after restart.
Operations
• Insert transmitter to 12V car cigarette socket.
• Insert SD card into SD card slot, or USB flash drive into USB slot; or
•
•
•
•
•
using audio line-In end to connect to transmitter; the other end
connect to other equipment’s audio output jack (e.g.: MP3, CD)
On the left side of the product, press key: go to next track.
Press key:
go to previous track.
By pressing / button in the middle of right side, broadcasting
music pauses; pressing again resumes playing.
By pressing key: CH+ in the right side of the product, increase
frequency
By pressing key: CH- in the right side of the product , decrease
frequency
By pressing key FL-, FL+ to choose folder document (remote control).
Remote Control
Play / Pause
Start / Stop the music
CH ( - )
Frequency down
CH ( + )
Frequency up
EQ
Changes sound characteristic:
Normal Pop Classic Jazz
Country Rock
Volume ( - )
Volume down
Volume ( + )
Volume up
PREV
Previous track
NEXT
Next track
0123456789
Number keys for setting the frequency
and picking songs
FL-, FL+
To choose folder document up and
down in FL- , F+
EN
Operation illustration:
1. The FM Transmitter has 206 different frequencies (87.5 – 108.0
MHz) to use. Use CH- and CH+ keys to change frequency.
2. Use number keys (0-9) to select the music track number. After
selecting number of track it starts play automatically.
3. Every time EQ is pressed the sound characteristics are changed:
NORMAL ROCK POP CLASSIC JAZZ COUNTRY.
Press EQ key for about 4 seconds and the system returns back to
NORMAL.
4. Last settings for volume, FM-transmission-frequency and music
track are stored when the device is powered off.
5. USB and SD-card can both be connected to the device. The first
medium connected, either USB or SD-card, is played. To select the
other medium, the first one must be disconnected.
6. When an external audio device is connected to the Line-In jack,
the playback from USB or SD-card stops automatically and cannot
be started or paused by pressing the PLAY/PAUSE button.
Replacing the Remote Control Battery
1) Remove the battery compartment cover by pulling the cover in
the direction of the arrow.
2) Remove the battery.
3) Insert the replacement battery. Keep attention on the direction of
the correct polarization (+/-).
4) Put the cover back to the battery compartment.
EN
Technical Parameters
Storage temperature:
Working conditions temperature:
Operation relative humidity:
Storage relative humidity:
EMI standard:
Supply voltage:
Electric current:
Bit rate:
FM transmitting frequency:
Transmitting frequency options:
(can be stored in advance).
Frequency response:
SNR (Signal to Noise Ratio):
Harmonic distortion:
Transmitting distance:
-5° up to +45°
0° up to +40°
20% - 90% (40°)
20% - 93% (40°)
FCC (class B)
12V DC power
12V (normal working)<100mA
32Kbps – 256Kbps
87.5 – 108.0 MHz
Press CH key to switch channels
30 – 15 kHz ± 3db
30db
≤1%
3–5m
Security and Disposal Hints for Batteries
• When a child swallowed a battery by mistake go to a doctor’s
place or bring the child into a hospital promptly!
• Never short batteries.
• Look for the right polarity (+) and (–) of batteries! Always change
all batteries, never use old and new batteries or batteries of
different types together.
• Do NOT open, deform or load up batteries!
• There is a risk of injury by leakage batteries fluid!
• NEVER throw batteries into fire! There is a risk of explosion!
• Take out exhausted batteries from the device.
• Take out batteries from the device when its not used over a
longer period of time.
EN
Hints for Environment Protection
Packages materials are raw materials and can be recycled.
Separate the packages by types and recirculate them to an
adequate recycling on behalf of the environment.
More detailed information you get from your official civil service
Do not disposal old devices into the domestic waste.
Disposal old / defective devices professionally!
The environment will be grateful for that.
Information regarding places for disposal and opening hours you
get from your official civil service.
Do not disposal batteries into the domestic waste.
Disposal old / empty / defective batteries professionally!
The environment will be more than grateful for that.
Information regarding places for disposal and opening hours you
get from your official civil service
Cleaning
Protect the device from contamination and pollution. Only clean
the device with soft cloth or drapery, avoid using rough or coarsegrained materials. Do NOT use solvents or other aggressive cleaners.
Wipe the device after cleaning accurately.
Important Notice
Should battery fluid leak from a battery, wipe the battery-case with
a soft cloth dry and put in a new battery!
This product is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
LT
• 1,8’’ skystųjų kristalų ekranas, aiškiai rodantis dažnį, muzikos
kūrinių pavadinimus.
• SD kortelės anga, USB įvestis ir garso įvesties lizdas MP3 arba MP4
•
•
•
•
•
prijungti.
Palaiko MP3 ir WMA formatus.
FM dažnio diapazonas: 87,5–108,0 MHz.
Reguliuojama ekrano kryptis.
Madingas ir patrauklios išvaizdos.
Paleidus iš naujo, atkuriamas dažnis, daina ir garsumo lygis.
Operations
• Prijunkite siųstuvą prie 12V automobilinio pridegiklio lizdo.
• Įdėkite SD kortelę į SD kortelės lizdą arba USB atmintinę į USB prievadą
esantį siųstuve. Taip pat galite naudoti laidą siųstuvui sujungti su kito
garso įranginio garso išvesties lizdu (pvz., MP3, kompaktinių diskų
grotuvo).
• Spauskite kairiojoje pusėje esantį mygtuką „ “ kitam muzikiniam
takeliui įjungti. Spauskite mygtuką „ “ ankstesniam takeliui įjungti.
• Paspaudus „ / “ mygtuką, įjungiama pauzė, o paspaudus šį
mygtuką dar kartą, muzikos transliacija tęsiama.
• Paspaudus mygtuką „CH+“, padidinama dažnio vertė.
• Paspaudus mygtuką „CH-“, sumažinama dažnio vertė.
• Spaudžiant mygtukus „FL-“, „FL+“ (nuotolinio valdymo pulte)
pasirenkamas dokumentas kataloge.
Nuotolinio valdymo pultas
„Play / Pause“
Paleidžiama muzika / įjungiama pauzė
„CH-“
Sumažinamas dažnis
„CH+“
Padidinamas dažnis
„EQ“
Keičiama garso charakteristiką: Įprastas
Pop muzika Klasika
Džiazas
Kantri
Rokas
„Vol –“
Sumažinamas garsumo lygis
„Vol+“
Padidinamas garsumo lygis
„PREV“
Ankstesnis takelis
„NEXT“
Kitas takelis
„0123456789“
Skaičių mygtukai dažniui nustatyti ir
dainoms pasirinkti
FL-, FL+
Slinkimas aukštyn ir žemyn katalogo
dokumentams pasirinkti
LT
Naudojimo principai
1. FM siųstuvu galima įjungti 206 dažnius (87,5–108,0 MHz). Dažniui
keisti naudokite „CH-“ ir „CH+“ mygtukus.
2. Skaičių mygtukais (0–9) pasirinkite muzikos takelio numerį.
Pasirinkus takelio numerį, jis automatiškai paleidžiamas.
3. Kas kartą paspaudus „EQ“ mygtuką, keičiamos garso
charakteristikos: ĮPRASTAS POP MUZIKA KLASIKA
DŽIAZAS KANTRI ROKAS. Paspaudus „EQ“ mygtuką
ir palaikius apie 4 sekundes, grąžinama ĮPRASTAS garso
charakteristika.
4. Kai prietaisas išjungiamas, paskutiniai garsumo lygio, FM
perdavimo dažnio ir muzikos takelio nustatymai išsaugomi.
5. Prie prietaiso galima prijungti ir USB, ir SD kortelę. Paleidžiama
pirma prijungta laikmena (arba USB, arba SD kortelė). Norint
pasirinkti kitą laikmeną, pirmąją reikia atjungti.
6. Kai išorinis garso prietaisas prijungiamas laidu, perklausa iš
USB arba SD kortelės automatiškai sustabdoma ir negali būti
paleidžiama arba įjungiama pauzė spaudžiant „PLAY/PAUSE“
mygtuką.
Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas
1) Nuimkite baterijos skyrelio dangtelį, traukdami jį rodyklės
kryptimi.
2) Išimkite bateriją.
3) Įdėkite kitą bateriją. Atkreipkite dėmesį į tinkamą polių (+ / -)
kryptį.
4) Uždėkite baterijos skyrelio dangtelį atgal.
LT
Techniniai parametrai
Laikymo temperatūra:
Darbo sąlygų temperatūra:
Santykinė darbinė drėgmė:
Santykinė laikymo drėgmė:
EMI standartas:
Maitinimo įtampa:
Elektros srovė:
Bitų greitis:
FM perdavimo dažnis:
Perdavimo dažnio pasirinkimas:
Dažnio jautrumas:
Signalo ir triukšmo santykis:
Harmoninis iškreipis:
Perdavimo atstumas:
nuo -5°C iki +45°C.
nuo 0°C iki +40°C.
20 % - 90 % (40°).
20 % - 93 % (40°).
FCC (B klasė).
12 V DC.
12 V (įprastas darbas)<100 mA.
32–256 Kbps.
87,5–108,0 MHz.
Spauskite „CH“ mygtuką stotims
perjungti (galima išsaugoti iš anksto).
30–15 kHz ± 3 db.
30 db.
≤ 1 %.
3–5 m.
Saugaus baterijų naudojimo ir utilizavimo patarimai
• Jeigu vaikas netyčia prarijo bateriją, nedelsdami nuvežkite jį pas
gydytoją arba į ligoninę!
• Niekada dirbtinai nedarykite baterijų trumpojo sujungimo.
• Atkreipkite dėmesį į baterijų polius (+ ir –)! Visada keiskite visas
baterijas, niekada nenaudokite senų ir naujų baterijų arba
skirtingų tipų baterijų kartu.
• NIEKADA neatidarykite, nedeformuokite ir nepildykite baterijų!
• Išsiliejus baterijų skysčiui, kyla rizika susižaloti!
• NIEKADA nemeskite baterijų į ugnį! Kyla sprogimo rizika!
• Išimkite išsikrovusias baterijas iš prietaiso.
• Išimkite baterijas iš prietaiso, kai jis ilgesnį laikotarpį
nenaudojamas.
LT
Aplinkosaugos patarimai
Pakavimo medžiagos yra žaliavos ir gali būti perdirbamos.
Surūšiuokite pakavimo medžiagas pagal tipus ir atiduokite
tinkamai perdirbti aplinkos labui.
Daugiau detalios informacijos gausite iš oficialios valstybės
tarnybos.
Neišmeskite senų prietaisų su buitinėmis atliekomis.
Utilizuokite senus arba sugedusius prietaisus profesionaliai!
Aplinka bus už tai dėkinga.
Informacijos apie utilizavimo vietas ir darbo laiką gausite iš
oficialios valstybės tarnybos.
Neišmeskite senų baterijų su buitinėmis atliekomis.
Utilizuokite senas, tuščias arba sugedusias baterijas
profesionaliai!
Aplinka bus už tai dėkinga.
Informacijos apie utilizavimo vietas ir darbo laiką gausite iš
oficialios valstybės tarnybos.
Valymas
Saugokite prietaisą nuo taršos. Valykite prietaisą tik minkšta
šluoste arba audiniu, nenaudokite šiurkščių arba rupių medžiagų.
NENAUDOKITE tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių. Nuvalę kruopščiai
nušluostykite prietaisą.
Svarbi pastaba
Jeigu iš baterijos išsiliejo baterijos skystis, nušluostykite baterijos
dėklą sausa šluoste ir įdėkite naują bateriją!
Šis gaminys atitinka Direktyvos 1999/5/EB esminius reikalavimus ir kitas
susijusias nuostatas.
LV
• 1,8 collu LCD displejs skaidri rāda frekvenci un izpildītāja
nosaukumu
• SD kartes slots, USB ieeja un audio pieslēgvieta, lai pievienotu
•
•
•
•
•
MP3/MP4 atskaņotāju.
Atbalsta MP3 un WMA formātu.
FM frekvenču diapazons (87,5 – 108,0 MHz).
Regulējams displeja virziens.
Moderns un atraktīvs izskats.
Pēc izslēgšanas atgriež pēdējo frekvenci, dziesmu un skaļumu.
Lietošana
• Ievietojiet raidītāju automašīnas 12 barošanas avota kontaktligzdā.
• Ievietojiet SD karti SD slotā vai USB zibatmiņas diskdzini USB slotā, vai
izmantojot audio ieeju pieslēdziet raidītājam, otru vada galu pieslēdziet
pie cita aprīkojuma audio izejas kontaktligzdas. (piem., MP3, CD).
• Izstrādājuma kreisajā pusē nospiediet taustiņu: , lai pārslēgtu
nākamo celiņu. Nospiediet taustiņu: , lai pārslēgtu iepriekšējo celiņu.
• Nospiežot labās puses vidusdaļā pogu / , tiks pauzēta mūzikas
pārraide, nospiežot to vēlreiz atskaņošana turpināsies.
• Nospiežot taustiņu: CH+, izstrādājuma labajā pusē, pārvietosieties uz
augstāku frekvenci.
• Nospiežot taustiņu: CH-, izstrādājuma labajā pusē pārvietosieties uz
zemāku frekvenci.
• Nospiediet taustiņus FL-, FL+, lai izvēlētos mapes dokumentu (no
tālvadības pults).
Tālvadības pults
„Play / Pause“
Sākt/apturēt mūzikas atskaņošanu
„CH-“
Pārslēgt zemāku frekvenci
„CH+“
Pārslēgt augstāku frekvenci
„EQ“
Pop
Maina skaņas īpašības: Normal
Classic
Jazz
Country
Rock
„Vol –“
Zemāks skaļuma līmenis
„Vol+“
Augstāks skaļuma līmenis
„PREV“
Iepriekšējais celiņš
„NEXT“
Nākamais celiņš
„0123456789“
Ciparu taustiņi frekvences iestatīšanai
un dziesmu izvēlei.
FL-, FL+
Dokumentu izvēlei, mapē pārvietojoties
uz augšu un leju FL+ un FL-.
LV
Darbības apraksts:
1. FM uztvērējam var izmantot 206 dažādas frekvences (87,5 – 108,0
MHz). Izmantojiet taustiņu CH- un CH+, lai mainītu frekvenci.
2. Izmantojiet ciparu taustiņus (0 – 9), lai izvēlētos mūzikas celiņa
numuru. Pēc celiņa numura izvēles, tas tiek automātiski atskaņots.
3. Ikreiz, kad tiek nospiests taustiņš EQ mainās skaņas īpašības:
NORMAL ROCK POP CLASSIC JAZZ COUNTRY.
Paturiet nospiestu EQ taustiņu apmēram 4 sekundes un sistēma
atgriezīsies NORMAL režīmā.
4. Izslēdzot ierīci tiek saglabāta skaļuma līmeņa, FM raidītāja
frekvences un mūzikas celiņa informācija.
5. Ierīcei var pieslēgt gan USB, gan SD karti. Atskaņota tiek pirmā
pieslēgtā ierīce. Lai atskaņotu otru ierīci, pirmā ierīce ir jāatslēdz.
6. Ja ierīces ieejas pieslēgvietai tiek pieslēgta ārēja audio ierīce, USB
vai SD kartes atskaņošana tiek automātiski apturēta un to nevar
atsākt atskaņot vai pauzēt nospiežot PLAY/PAUSE (ATSKAŅOT/
PAUZE) pogu.
Tālvadības pults baterijas nomaiņa
1) Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu pavelkot to ar bultiņu
norādītajā virzienā.
2) Izņemiet bateriju.
3) Ievietojiet jaunu bateriju. Ievērojiet pareizu polaritāti (+/-).
4) Uzlieciet atpakaļ baterijas nodalījuma vāciņu.
LV
Tehniskie dati
Uzglabāšanas temperatūra:
Ekspluatācijas temperatūra:
Ekspluatācijas relatīvais gaisa mitrums:
Uzglabāšanas relatīvais gaisa mitrums:
EMI standarts:
Barošanas avota spriegums:
Strāvas stiprums:
Bitu pārraides ātrums;
FM uztveršanas frekvence:
Uztveršanas frekvences opcijas:
Frekvenču raksturlīkne:
SNR (signāla un trokšņa attiecība):
Harmoniskās svārstības:
Raidīšanas attālums:
no -5 ºC līdz +45 ºC
no 0 ºC līdz +40 ºC
20% - 90% (40 ºC)
20% - 93% (40 ŗC)
FCC (class B)
12 V līdzstrāva
12 V (pie standarta darba
sprieguma)<100 mA
32 Kbps – 256 Kbps
87,5 – 108,0 MHz
Kanālu pārslēgšanai
nospiediet CH taustiņu
(iepriekš iespējams saglabāt).
30 – 15 kHz ± 3 db
30 db
≤1%
3–5m
Padomi par drošību un bateriju utilizāciju
• Ja bērns spēlējoties norijis bateriju, nekavējoties dodieties pie
ģimenes ārsta vai nogādājiet uz slimnīcu.
• Nekādā gadījumā neveidojiet baterijām īssavienojumu.
• Ievērojiet bateriju polaritāti (+) un (–)! Vienmēr nomainiet visas
baterijas, nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas vai dažādu
veidu baterijas.
• Neatveriet, nedeformējiet un nepārslogojiet baterijas!
• Pastāv savainošanās risks, ko var izraisīt noplūdušais akumulatoru
elektrolīts!
• NEKĀDĀ gadījumā nededziniet baterijas! Pastāv eksplozijas risks!
• Izņemiet no ierīces lietotās baterijas.
• Ja ierīce ilgu laiku netiek lietota, izņemiet no tās baterijas.
LV
Padomi par vides aizsardzību
Iepakojuma materiāli ir izejvielas un tās var pārstrādāt.
Sašķirojiet iepakojuma materiālus pēc to veidiem, lai saudzētu
vidi, nododiet otrreizējai pārstrādei.
Sīkāku informāciju varat iegūt atbilstošās valsts iestādēs.
Neizmetiet nolietotu sadzīves tehniku kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem.
Atbrīvojieties no vecām/sabojātām ierīcēm pienācīgi.
Saudzējot vidi, jūs saudzējat savu veselību!
Informāciju par otrreizējo pārstrādi un uzņēmumu darba laikiem
varat uzzināt atbilstošo valsts iestāžu darbiniekiem.
Neizmetiet baterijas kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Atbrīvojieties no vecām/izlietotām/sabojātām ierīcēm pienācīgi.
Saudzējot vidi, jūs saudzēsiet savu veselību!
Informāciju par otrreizējo pārstrādi un uzņēmumu darba laikiem
varat uzzināt pie atbilstošu valsts iestāžu darbiniekiem.
Tīrīšana
Aizsargājiet ierīci no traipiem un sasmērēšanas. Ierīci tīriet tikai ar
mīkstu drānu vai audumu, izvairoties no raupjiem vai abrazīviem
materiāliem. NELIETOJIET šķīdinātājus vai citus ķīmiskos tīrīšanas
līdzekļus. Pēc tīrīšanas ierīci rūpīgi noslaukiet.
Svarīgs paziņojums
Ja no baterijas noplūdis elektrolīts, izslaukiet bateriju nodalījumu ar
mīkstu drānu un ielieciet jaunu bateriju!
Šis izstrādājums atbilst direktīvas 1999/5/EK obligātajām prasībām un
citiem noteikumiem.
ET
• 1,8’’ LCD näidik, võib näidata sagedust ja selgelt loo nime
• SD-kaardi ava, USB-sisend ja audiopistik, millega ühendada MP3/
•
•
•
•
•
MP4
Toetab MP3 ja WMA formaate
FM sagedusvahemik (87,5 – 108,0 MHz)
Reguleeritav näidiku suund
Moodne ja kena disain
Taastab pärast taaskäivitust viimase sageduse, laulu ja
helitugevuse
Kasutamine
• Pange saatja auto sigaretisüütajasse võimsusega 12V.
• Pange SD-kaart SD-kaardi avasse või USB-välkmälu USB-avasse või
ühendage saatja audio line-in otsaga, ühendades teise otsa mõne
muu seadme audioväljundiga (näit. MP3, CD)
• Vajutage järgmisele loole minekuks toote vasakul küljel nupule .
Vajutage eelmisele loole minekuks nupule .
• Vajutades nuppu / parema külje keskel, muusika edastamine
katkeb, selle nupu uuesti vajutamine taastab edastamise.
• Vajutage sageduse vähendamiseks nupule CH+ toote paremal küljel.
• Vajutage sageduse vähendamiseks nupule CH- toote paremal küljel.
• Vajutage kataloogi dokumendi valimiseks nuppe FL-, FL+
(kaugjuhtimine).
Kaugjuhtimispult
Mängi / Paus
Käivita / peata muusika
CH ( - )
Sageduse madaldamine
CH ( + )
Sageduse suurendamine
EQ
Muudab heli omadusi: Tavaline Popp
Klassika Džäss Kantri Rokk
Helitugevus ( - ) Heli vaiksemaks
Helitugevus ( + ) Heli valjemaks
EELM.
Eelmine lugu
JÄRGM.
Järgmine lugu
0123456789
Numbrinupud sageduse seadmiseks ja
laulude valimiseks
FL-, FL+
Valige kataloogi dokumentide
valimiseks FL-, FL+
ET
Kasutamise kirjeldus:
1. FM saatjal on kasutada 206 erinevat sagedust (87,5 – 108,0 MHz).
Kasutage sageduse muutmiseks nuppe CH- ja CH+.
2. Kasutage muusikaloo numbri valimiseks numbrinuppe (0-9).
Pärast loo numbri valimist algab selle mängimine automaatselt.
3. Heli omadused muutuvad iga kord, kui vajutatakse nuppu EQ:
TAVALINE ROKK POPP KLASSIKA DŽÄSS KANTRI.
Hoidke 4 sekundit all nuppu EQ ja süsteem naaseb TAVALISSE
režiimi.
4. Kui seade välja lülitatakse, säilitab see viimased helitugevuse, FM
ülekande sageduse ja muusikaloo seadistused.
5. Seadmega ei saa olla korraga ühendatud nii USB kui ka SD-kaart.
Mängitakse esimesena ühendatud meediumi – kas siis USB-d või
SD-kaarti. Muu meediumi valimiseks tuleb esmalt eelmine küljest
ära võtta.
6. Kui line-in pistikusse ühendatakse väline audioseadis, peatub USB
või SD-kaardi mängimine automaatselt ja seda ei saa käivitada
ega peatada PLAY/PAUSE nupu vajutamisega.
Kaugjuhtimispuldi patarei väljavahetamine
1) Eemaldage patareipesa kaas, tõmmates seda noole suunas.
2) Eemaldage patarei.
3) Sisestage uus patarei. Kontrollige, et patarei polarisatsiooni suund
(+/-) oleks õige.
4) Pange patareipesa kaas tagasi oma kohale.
ET
Tehnilised parameetrid
Säilitustemperatuur:
Töötingimuste temperatuur:
Suhteline niiskus tööl:
Suhteline niiskus säilitamisel:
EMI standard:
Toitepinge:
Elektrivool:
Bitikiirus:
FM saatesagedus:
Saatesageduse valikud:
Sageduskaja:
SNR (signaali ja müra suhe):
Harmoonmoonutus:
Saatekaugus:
-5ºC kuni +45 ºC
0ºC kuni +40ºC
20% - 90% (40ºC)
20% - 93% (40ºC)
FCC (klass B)
12V alalispinge
12V (tavaline töö)<100mA
32Kbps – 256Kbps
87,5 – 108,0 MHz
Vajutage kanalite vahetamiseks
nuppu CH (saab ette salvestada).
30 – 15 kHz ± 3db
30db
≤1%
3–5m
Ohutus ja patareide kõrvaldamine
• Kui laps on patarei kogemata alla neelanud, minge kohe arsti
juurde või viige laps haiglasse!
• Ärge laske patareisid kunagi lühisesse.
• Jälgige patareide õiget polaarsust (+) ja (–)! Vahetage välja alati
kõik patareid korraga, äge kasutage kunagi koos vanu ja uusi või
erinevat tüüpi patareisid.
• ÄRGE avage, deformeerige ega laadige patareisid!
• Sellega kaasneb akuvedeliku lekkest saadavate vigastuste oht!
• Ärge visake patareisid MITTE KUNAGI tulle! Sellega kaasneb
plahvatusoht!
• Võtke tühjaks saanud patareid seadmest välja.
• Võtke patareid seadmest välja, kui seadet pikemat aega ei
kasutata.
ET
Keskkonnakaitse soovitused
Pakke- ja toormaterjale saab taaskasutada.
Eraldage pakkematerjalid tüübi järgi ja viige need
keskkonnakaitse eesmärgil sobivasse taaskasutuskeskusesse.
Saate täpsemat informatsiooni vastavast kohalikust riigiametist.
Ärge visake vananenud seadet ära koos
majapidamisjäätmetega.
Lõppladustage vanad / defektsed seadmed teadlikult!
Keskkond on teile selle eest tänulik.
Saate täpsemat informatsiooni lõppladustuskohtade ja nende
lahtiolekuaegade kohta vastavast kohalikust riigiametist.
Ärge visake patareisid ära koos majapidamisjäätmetega.
Lõppladustage vanad / tühjad / defektsed patareid teadlikult!
Keskkond on teile selle eest enam kui tänulik.
Saate täpsemat informatsiooni lõppladustuskohtade ja nende
lahtiolekuaegade kohta vastavast kohalikust riigiametist.
Puhastamine
Kaitske seadet määrdumise ja saastumise eest. Puhastage seadet
ainult pehme lapi või riidega, vältige karedate või jämedakoeliste
materjalide kasutamist. ÄRGE kasutage lahusteid ega muid
agressiivseid puhastusvahendeid. Pühkige seade pärast puhastamist
hästi kuivaks.
Tähtis teave
Kui patareist lekib akuvedelikku, pühkige patareipesa pehme riidega
kuivaks ja pange sisse uus patarei!
Käesolev toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele
selle asjakohastele sätetele.
RU
• 1,8 – дюймовый ЖК-дисплей, может показывать частоту,
название произведения.
• Слот для SD-карты, вход USB и звуковой разъем для
•
•
•
•
•
соединения с MP3/MP4.
Поддерживает форматы MP3 и WMA.
ЧМ частотный диапазон(87,5 – 108,0 МГц).
Регулируемое направление дисплея
Оригинальное привлекательное внешнее оформление.
После включения восстанавливает последнюю частоту, песню
и громкость.
Работа
• Вставьте передатчик в гнездо прикуривателя автомобиля (12В).
• Вставьте SD-карту в SD-слот, а USB-флэшку в USB-слот, а, используя
линейный вход передатчика, другой конец провода подключите к
звуковому выходу источника (т.е.: MP3, CD).
• На левой стороне передатчика есть кнопка для перехода
на следующую дорожку. А кнопка
служит для перехода на
предыдущую дорожку.
• Кнопкой / посредине справа включается пауза, повторное
нажатие этой кнопки восстанавливает воспроизведение.
• Кнопкой CH+ справа передатчика увеличивают частоту.
• Кнопкой CH- справа передатчика уменьшают частоту.
• Кнопками FL-, FL+ выбирают папку (пульт дистанционного
контроля).
Пульт дистанционного контроля
Play / Pause
Воспроизводить / Пауза
CH ( - )
Частота вниз
CH ( + )
Частота вверх
EQ
Смена звуковых характеристик:
Поп Классика
Нормально
Джаз
Кантри
Рок
Volume ( - )
Громкость меньше
Volume ( + )
Громкость больше
PREV
Предыдущая дорожка
NEXT
Следующая дорожка
0123456789
Цифровые кнопки для установки
частоты и выбора песни
FL-, FL+
Для выбора папок вниз/вверх FL- , F+
RU
Иллюстрация работы:
1. ЧМ передатчик имеет 206 различных частот (87,5 – 108,0 МГц).
Кнопками CH- и CH+ вы можете выбрать частоту.
2. Цифровыми кнопками (0-9) вы можете выбрать номер
музыкальной дорожки. После выбора номера дорожки,
автоматически начинается ее проигрывание.
3. При каждом нажатии кнопки EQ меняются звуковые
характеристики: NORMAL (Нормально) ROCK (Рок) POP
(Поп) CLASSIC (Классика) JAZZ (Джаз) COUNTRY
(Кантри). При нажатии кнопки EQ на 4 секунды система
вернется в положение NORMAL.
4. Последняя установка громкости, ЧМ частоты и музыкальной
дорожки сохраняются при выключении передатчика.
5. И USB-карта, и SD-карта могут использоваться одновременно.
Проигрывается первая из подключенных карт: либо USB, либо
SD-карта. Для переключения на другую карту, первая должна
быть отключена.
6. При подключении внешнего источника к линейному
входу передатчика, воспроизведение USB или SD-карты
автоматически прекращается и не может быть начато или
остановлено кнопкой PLAY/PAUSE.
Замена батарейки пульта дистанционного управления
1) Снимите крышку батарейного отсека по направлению
стрелки.
2) Снимите батарейку.
3) Вставьте новую батарейку. Обратите внимание на
соблюдение полярности (+/-).
4) Установите крышку батарейного отсека.
RU
Технические параметры
Температура хранения:
Рабочая температура:
Относительная рабочая влажность:
Относительная влажность хранения:
Стандарт EMI:
Напряжение питания:
Потребляемый ток:
Скорость передачи:
ЧМ частота передачи:
Опции частоты передачи:
Частотная характеристика:
SNR (Отношение сигнал/шум):
Нелинейные искажения:
Рабочая дистанция:
-5ºC до +45ºC
0ºC до +40ºC
20% - 90% (40ºC)
20% - 93% (40ºC)
FCC (класс B)
12В постоянного тока
12В (режим
НОРМАЛ)<100мА
32кбит/сек – 256кбит/сек
87,5 – 108,0 МГц
Кнопка CH переключает
каналы (могут быть
записаны заранее).
30 Гц – 15 кГц ± 3дБ
30дБ
≤1%
3–5м
Советы по безопасности и обращению с батарейками
• Если ребенок случайно проглотил батарейку, немедленно
отвезите его к доктору или в больницу!
• Никогда не закорачивайте батарейки.
• Соблюдайте полярность батареек (+) и (–)! Всегда заменяйте
все батарейки, никогда не используйте новые и старые
батарейки вместе.
• НЕ вскрывайте, не деформируйте и не заряжайте батарейки!
• Существует риск травмы из-за утечки электролита!
• НИКОГДА не бросайте батарейки в огонь! Существует риск
взрыва!
• Вынимайте из прибора разряженные батарейки.
• Также вынимайте батарейки, если прибор будет долго не
эксплуатироваться.
RU
Советы по охране среды
Упаковочный материал является возвратным сырьем.
Сортируйте упаковки по сортам и соответственно
направляйте на рециркуляцию.
Более подробную информацию вы можете получить в
органах местной власти.
Не смешивайте отработавшие приборы с домашними
отходами.
Старые или испорченные приборы утилизируйте
профессионально!
Окружающая среда будет вам за это благодарна.
Информацию об утилизации и времени приема получите от
местных властей.
Не смешивайте отработавшие батарейки с домашними
отходами.
Старые, разряженные или испорченные батарейки
утилизируйте профессионально!
Окружающая среда будет вам за это более чем благодарна.
Информацию о месте, утилизации и времени приема
получите от местных властей.
Очистка
Защищайте изделие от загрязнения. Очистку производите
только мягкой тряпочкой, не пользуйтесь шероховатыми
материалами. НЕ используйте растворители или другие
агрессивные очистители. После очистки тщательно оботрите
изделие.
Важное примечание
Если произошла утечка электролита из батарейки, тщательно
вытрите батарейный отсек мягкой тканью и установите новую
батарейку!
Это изделие соответствует основным требованиям и положениям
Директивы 1999/5/EC.
PL
• Wyświetlacz 1.8’’ LCD pokazuje wyraźnie, częstotliwość i tytuł
•
•
•
•
•
•
utworu
Port kart SD, wejście USB i jack audio do podłączenia z MP3/MP4.
Obsługuje format MP3 i WMA.
Zakres częstotliwości FM (87,5 – 108,0 MHz).
Przestawiany kierunek wyświetlacza
Modny i atrakcyjny wygląd.
Po powtórnym włączeniu, odtwarza ostatnią częstotliwość, utwór
i głośność.
Obsługa
• Wsunąć nadajnik do samochodowego gniazda zapalniczki 12V.
• Wsunąć kartę SD do gniazda karty SD, lub pendrive USB do gniazda
USB albo podłączyć do nadajnika używając wejście audio (audio line in),
drugi koniec do wyjścia jack audio innego sprzętu audio (np.: MP3, CD)
• Po lewej stronie urządzenia, nacisnąć klawisz: dla przejścia do
następnej ścieżki. Naciśnij klawisz: dla przejście do poprzedniej
ścieżki.
• Naciśnięciem przycisku / pośrodku prawej strony, wstrzymany
zostaje odbiór odbieranej stacji; ponowne naciśnięcie odbiór wznawia.
• Naciśnięciem klawisza: CH+ po prawej stronie urządzenia: wzrost
częstotliwości
• Naciśnięciem klawisza: CH- po prawej stronie urządzenia: zmniejszenie
częstotliwości
• Naciśnięcie klawisza FL-, FL+ wybiera dokument z folderu (zdalne
sterowanie).
Zdalne sterowanie (pilot)
Odtwarzanie/
Pauza
Start / Stop odtwarzania
CH ( - )
Zmniejszenie częstotliwości
CH ( + )
Wzrost częstotliwości
EQ
Zmiana brzmienia dźwięku: Normalny
Pop Klasyka Jazz Country Rock
Głośność ( - )
Ciszej
Głośność ( - )
Głośniej
POPRZ.
Poprzedni utwór
NASTĘPNY
Następny utwór
0123456789
Klawisze numeryczne dla ustawienia
częstotliwości i wybierania utworów
FL-, FL+
Wybieranie dokumentu z folderu wyżej i
niżej przez FL- , F+
PL
Przykłady obsługi:
1. Nadajnik FM ma do użytku 206 różnych częstotliwości (87,5 –
108,0 MHz). Zmiana częstotliwości użyciem klawiszy CH- i CH+.
2. Użycie klawiszy numerycznych (0-9) dla wyboru ścieżki
dźwiękowej. Po wyborze numeru ścieżki odtwarzanie rozpoczyna
się automatycznie.
3. Za każdym naciśnięciem EQ zmienia się charakterystyka dźwięku:
Normalny Pop Klasyka Jazz Country Rock. Po
naciśnięciu klawisza EQ przez około 4 sekundy, system wraca
NORMALNEGO.
4. Ostatnie ustawienie głośności, częstotliwości transmisji FM i
ścieżki dźwiękowej są zapamiętane po wyłączeniu urządzenia.
5. USB i karta SD mogą być podłączone do urządzenia jednocześnie.
Odtwarzane jest pierwsze podłączone medium, zarówno USB jak
i karta SD. Przy wyborze drugiego, pierwsze należy odłączyć.
6. Przy podłączeniu urządzenia audio do wejściowego gniazda jack,
odtwarzanie z USB lub karty SD zatrzymuje się automatycznie
i nie może być uruchomione lub wstrzymane naciśnięciem
przycisku PLAY/PAUSE (Start / Stop odtwarzania).
Wymiana baterii zdalnego sterowania
1) Zdjąć pokrywkę przedziału baterii pociągając ją w kierunku
strzałki.
2) Wyjąć baterię.
3) Włożyć nowa baterię. Uwaga na właściwy kierunek polaryzacji
(+/-).
4) Ponownie założyć pokrywkę przedziału baterii.
PL
Parametry techniczne
Temperatura przechowywania:
-5ºC do +45 ºC
Temperatura pracy
0ºC do +40ºC
Wilgotność względna pracy:
20% - 90% (40ºC)
Wilgotność względna przechowywania: 20% - 93% (40ºC)
Norma EMI:
FCC (klasa B)
Napięcie zasilania:
12V DC
Pobór prądu:
12V (praca normalna)<100mA
Szybkość transmisji:
32Kb/s – 256Kb/s
Częstotliwość transmisji FM :
87,5 – 108,0 MHz
Opcje częstotliwości transmisji:
Naciśnięcie klawisza CH
przełącza kanały (mogą być
uprzednio zapamiętane).
Charakterystyka częstotliwościowa:
30 – 15 kHz ± 3db
SNR (Stosunek sygnału do szumu):
30db
Zniekształcenia nieliniowe:
≤1%
Zasięg transmisji:
3–5m
Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania baterii
• Jeśli dziecko połknie baterię, to należy udać się niezwłocznie do
lekarza lub do szpitala!
• Nigdy nie zwierać baterii.
• Uważać na właściwą polaryzację (+) i (–) baterii! Zawsze
wymieniać wszystkie baterie, nigdy nie używać starych i nowych
baterii, lub baterii różnych typów jednocześnie.
• NIE otwierać, nie odkształcać ani nie ładować baterii!
• Istnieje ryzyko urazu cieczą wyciekającą z baterii!
• NIGDY nie wrzucać baterii do ognia! Istnieje ryzyko eksplozji!
• Zużyte baterie wyjąć z urządzenia.
• Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, to należy
wyjąć z niego baterię.
PL
Wskazówki zabezpieczenia środowiska
Materiały opakowania są surowcami podlegającymi
recyklingowi.
Opakowania należy podzielić wg typów i przekazać do
odpowiedniej utylizacji w trosce o środowisko.
Bardziej szczegółowe informacje są do uzyskania w Waszych
Wydziałach Ochrony Środowiska urzędów samorządowych.
Nie wyrzucać starych urządzeń do śmietników domowych.
Likwidować stare / uszkodzone urządzenia zgodnie z przepisami!
Środowisko będzie Wam za to wdzięczne.
Informacje dotyczące miejsca utylizacji i godzin otwarcia
uzyskacie w Waszych Wydziałach Ochrony Środowiska urzędów
samorządowych.
Nie wyrzucać starych urządzeń do śmietników domowych.
Likwidować stare / uszkodzone urządzenia zgodnie z przepisami!
Środowisko będzie Wam za to wdzięczne.
Informacje dotyczące miejsca utylizacji i godzin otwarcia
uzyskacie w Waszych Wydziałach Ochrony Środowiska urzędów
samorządowych.
Czyszczenie
Chronić urządzenie przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem
atmosferycznym. Czyścić urządzenie miękką ściereczką lub
tekstyliami, nie używać szorstkich i ziarnistych materiałów. NIE
używać rozpuszczalników ani innych agresywnych środków
czyszczenia. Po czyszczeniu urządzenie dokładnie wytrzeć.
Ważna uwaga
Jeśli ciecz wycieka z baterii, wytrzeć pojemnik na baterię suchą
miękką ściereczką i włożyć nową baterię!
Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odnośnymi
zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.
FI
• 1.8’’ LCD-näytöllä näet selvästi taajuuden ja toistettavan musiikin
• SD-kortin aukko, USB-sisääntulo ja audioliitäntä MP3:n/MP4:n
•
•
•
•
•
liittämiseen.
Tukee MP3- ja WMA-formaattia.
FM-taajuusalue (87.5 – 108.0 MHz).
Näytön suuntaa on mahdollista säätää
Tyylikäs ja miellyttävä ulkonäkö.
Tallentaa viimeisimmän taajuuden, kappaleen ja
äänenvoimakkuuden uudelleenkäynnistystä varten.
Käyttö
• Kiinnitä lähetin 12V tupakansytytinliitäntään.
• Syötä SD-kortti SD-kortin aukkoon tai USB flash drive -muistikortti
USB-liitäntään, tai liitä audio line-In pää lähettimeen ja toinen pää toisen
laitteen audioulostuloliitäntään (esim.: MP3, CD)
• Paina laitteen vasemmalla puolella olevaa painiketta: mene
seuraavaan raitaan. Paina painiketta: siirtyäksesi edelliseen raitaan.
• Kun painat / painiketta oikean puolen keskiosassa, musiikin toisto
keskeytyy. Musiikin toisto jatkuu, kun painat uudestaan.
• Kun painat painiketta CH+ laitteen oikeassa laidassa, taajuus suurenee
• Kun painat painiketta CH- laitteen oikeassa laidassa, taajuus pienenee
• Käytä painikkeita FL-, FL+ valitaksesi kansion kohdan (kaukosäädin).
Kaukosäädin
Toisto/tauko
Musiikin aloitus/lopetus
CH ( - )
Taajuus pienemmäksi
CH ( + )
Taajuus suuremmaksi
EQ
Muuttaa äänen ominaisuuksia:
Normaali Pop Klassinen Jazz
Kantri Rock
Äänenvoimakkuus ( - )
Äänenvoimakkuus alas
Äänenvoimakkuus ( + )
Äänenvoimakkuus ylös
EDELLINEN
Edellinen raita
SEURAAVA
Seuraava raita
0123456789
Numeropainikkeet taajuuden
asettamista ja kappaleiden valintaa
varten
FL-, FL+
Voit valita kansion kohdan
siirtymällä ylös ja alas FL- , F+
FI
Käytön esittely:
1. FM-lähettimen käytössä on 206 eri taajuutta (87.5 – 108.0 MHz).
Voit vaihtaa taajuutta CH- ja CH+ painikkeiden avulla.
2. Valitse musiikin raidan numero (0-9) numeropainikkeilla. Kun olet
valinnut raidan numeron, toisto alkaa automaattisesti.
3. Äänen ominaisuudet muuttuvat joka kerta, kun EQ–painiketta
painetaan: NORMAALI ROCK POP KLASSINEN JAZZ
KANTRI. Kun painat EQ-painiketta noin 4 sekunnin ajan,
järjestelmä siirtyy takaisin NORMAALIIN.
4. Viimeiseksi valittu äänenvoimakkuus, FM-lähetyksen taajuus ja
musiikkiraita tallentuvat, kun laite käännetään pois päältä.
5. Sekä USB että SD-kortti voidaan liittää laitteeseen. Kun
ensimmäinen laite on kytketty, joko USB:tä tai SD-korttia
toistetaan. Jos valitset toisen laitteen, ensimmäinen on kytkettävä
irti.
6. Kun ulkoinen audiolaite liitetään Line-In-liitäntään, USB:n tai
SD-kortin toisto päättyy automaattisesti ja sitä ei voi aloittaa tai
keskeyttää TOISTO/TAUKO painikkeen avulla.
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
1) Avaa paristolokeron kansi vetämällä kantta nuolen suuntaisesti.
2) Irrota paristo.
3) Aseta uusi paristo. Varmista, että napaisuudet ovat oikein (+/-).
4) Aseta paristolokeron kansi takaisin.
FI
Tekniset ominaisuudet
Varastointilämpötila:
Käyttölämpötila:
Suhteellinen kosteus käytölle:
Suhteellinen kosteus varastoinnille:
EMI standardi:
Syöttöjännite:
Sähkövirta:
Bittitaso:
FM lähetystaajuus:
Lähetystaajuuden vaihtoehdot:
Taajuusvaste:
Signaalikohinasuhde:
Harmoninen särö:
Lähetysetäisyys:
-5ºC - +45 ºC
0ºC - +40ºC
20% - 90% (40ºC)
20% - 93% (40ºC)
FCC (B luokka)
12V DC virta
12V (normaali käyttö)<100mA
32Kbps – 256Kbps
87.5 – 108.0 MHz
Vaihda kanavia painamalla
CH-painiketta (mahdollista
tallentaa etukäteen).
30 – 15 kHz ± 3db
30db
≤1%
3–5m
Turvallisuus ja paristojen käytöstä poisto
• Jos lapsi vahingossa nielaisee pariston, on hänet vietävä
sairaalaan välittömästi.
• Vältä aiheuttamasta pariston oikosulkua.
• Tarkista pariston (+) ja (–) napaisuudet. Vaihda aina kaikki paristot.
Älä käytä uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja yhdessä.
• ÄLÄ avaa, riko, äläkä lataa paristoja!
• Paristojen nesteen vuotaminen voi aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.
• Paristoja EI SAA heittää tuleen. Tämä voi aiheuttaa
räjähdysvaaran.
• Irrota loppuun kuluneet paristot laitteesta.
• Irrota paristot, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.
FI
Vinkkejä ympäristön suojeluun
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä raakamateriaaleja.
Lajittele pakkausmateriaalit ja kierrätä ne ympäristöystävällisellä
tavalla.
Saat lisätietoja paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Älä poista laitetta kotitalousjätteen mukana.
Poista laite käytöstä asianmukaisella tavalla.
Ympäristö kiittää sinua siitä.
Saat tietoja kierrätyspisteistä ja niiden aukioloajoista paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Älä poista paristoja kotitalousjätteen mukana.
Poista vanhat/käytetyt/vialliset paristot asianmukaisella tavalla.
Ympäristö kiittää sinua siitä.
Saat tietoja kierrätyspisteistä ja niiden aukioloajoista paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Puhdistus
Suojaa laite lialta ja saasteilta. Puhdista laite pehmeällä liinalla.
Älä käytä kovia tai hankaavia materiaaleja. ÄLÄ käytä liuottimia
tai muita voimakkaita puhdistusaineita. Pyyhi laite huolellisesti
puhdistamisen jälkeen.
Tärkeä huomautus
Jos pariston nestettä pääsee vuotamaan, puhdista paristolokero
puhtaalla liinalla ja aseta uusi paristo.
Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/EC tärkeimpien
vaatimusten ja muiden olennaisten kohtien kanssa.
SV
• 1.8’’ LCD displayen, kan visa frekvensen och musikens namn
tydligt
• SD-kortplats, USB-ingång och audiouttag för anslutning med
•
•
•
•
•
MP3/MP4.
Stöder MP3 och WMA-format.
FM frekvensområde (87.5 – 108.0 MHz).
Justerbar display riktning
Modernt och tilltalande utseende.
Återställer senaste frekvens, sång och volym efter omstart.
Manövrar
• Anslut transmittern till 12V cigarettändaruttaget.
• Sätt in SD-kortet i SD-kortplatsen, eller USB-minne i USB-porten; eller
använd audio lineingången änden för att ansluta transmittern; den
andra änden anslut till den andra utrustningen ljuduttag (t ex.: MP3, CD)
• På vänstra sidan av produkten, tryck på knappen: go till nästa spår.
Tryck på knappen: go till föregående spår.
• Genom att trycka på / knappen i mitten på höger sida pausar den
sända musiken, musiken återupptas om du trycker igen.
• Genom att trycka på knappen: CH+ på höger sida av produkten, ökar
frekvensen.
• Genom att trycka på knappen: CH- på höger sida av produkten, minskar
frekvensen.
• Tryck på knappen FL-, FL+ för att välja mappdokument (fjärrkontroll).
Fjärrkontroll
Spela/Paus
Starta/Stoppa musiken
CH ( - )
Minska frekvens
CH ( + )
Öka frekvens
EQ
Ändrar ljudegenskaper: Normal
Pop
Classic
Jazz Country
Rock
Volume ( - )
Volym ner
Volume ( + )
Volym upp
PREV
Föregående spår
NEXT (NÄSTA)
Nästa spår
0123456789
Sifferknappar för inställning av
frekvens och låtval
FL-, FL+
För att välja mappdokument upp
och ner i FL- , F+
SV
Illustration av manöver:
1. FM Transmittern har 206 olika frekvenser (87.5 – 108.0 MHz)
för att använda. Använd CH- och CH+ knapparna för att ändra
frekvens.
2. Använd sifferknapparna (0-9) för att markera musikspår nummer.
Efter att du har markerat antal spår börjar uppspelningen
automatiskt.
3. Varje gång EQ tryck in ändras ljudegenskaperna: NORMAL
ROCK POP CLASSIC JAZZ COUNTRY. Tryck på EQ
knappen i cirka 4 sek och systemet återgår till NORMAL.
4. Den sista inställningen för volym, FM-sändning-frekvens och
musikspår lagras när apparaten är avstängd.
5. Både USB och SD-kort kan anslutas till apparaten. Första media
ansluts, antingen USB eller SD-kort spelas. För att markera det
andra mediat, måste du först koppla ur det första.
6. När en extern ljudenhet är ansluten till Line-In uttaget, stoppar
uppspelning från USB eller SD-kort automatiskt och kan inte
startas eller pausas genom att trycka på PLAY / PAUSE-knappen.
Ersätta batteriet i fjärrkontrollen
1) Avlägsna batterifacket genom att dra locket i pilens riktning.
2) Plocka ut batteriet.
3) Sätt in det nya batteriet. Var uppmärksam så att du anpassar
polariseringen korrekt (+/-).
4) Sätt tillbaka locket på batterifacket.
SV
Tekniska parametrar
Förvaringstemperatur:
Driftstemperatur:
Drift i relativ luftfuktighet:
Relativ förvaringsfuktighet:
EMI-standard:
Matningsspänning:
Elektrisk ström:
Bithastighet:
FM sändningsfrekvens:
Alternativa sändningsfrekvenser:
Frekvensrespons:
SNR (Signal brusförhållande):
Harmonisk distorsion:
Sändande avstånd:
-5ºC upp till+45 ºC
0ºC upp till+40ºC
20 % - 90 % (40ºC)
20 % - 93 % (40ºC)
FCC (klass B)
12V likspänning
12V (normaldrift)<100mA
32Kbps – 256Kbps
87.5 – 108.0 MHz
Tryck på CH-knappen för att
växla kanaler (kan sparas i förväg).
30 – 15 kHz ± 3db
30db
≤1%
3–5m
Turvallisuus ja paristojen käytöstä poisto
• När ett barn av misstag sväljer ett batteri uppsök omgående
läkare eller sjukhus!
• Kortslut aldrig batteriet.
• Sök efter rätt polaritet (+) och (–) för batterier! Byt alltid alla
batterier, använd aldrig nya och gamla batterer eller batterier av
olika typer tillsammans.
• Öppna INTE, deformera eller ladda upp batterier!
• Den finns en risk för skada genom läckande batterivätska!
• Kasta ALDRIG batterier i en eld! Det finns en risk för explosion!
• Ta ut urladdade batterier från apparaten.
• Ta ut batterierna från apparaten när den inte ska användas en
längre period.
SV
Råd för miljöskydd
Förpackningsmaterial är råmaterial och kan återvinnas.
Separera förpackningen av olika typer och återcirkulera dem till
en lämplig återvinning för att skydda miljön.
Med detaljerad information från du från din kommunala
tjänsteman.
Kasta inte bort gamla apparater med hushållsavfallet.
Kasta bort gamla/trasiga apparater korrekt!
Miljön kommer att vara tacksam för det.
Information om platser för bortskaffande och öppettider får du
från din kommunala tjänsteman.
Kasta inte bort gamla batterier med hushållsavfallet.
Kasta bort gamla/tomma/trasiga batterier korrekt!
Miljön kommer att vara mer än tacksam för det.
Information om platser för bortskaffande och öppettider får du
från din kommunala tjänsteman.
Rengöring
Skydda apparaten från föroreningar och smuts. Rengör endast
apparaten med en mjuk trasa, undvik att använda grova eller
grovkorninga material. Använd INTE lösningsmedel eller andra
aggressiva rengöringsmedel. Torka apparaten ordentligt efter
rengöring.
Viktigt meddelande
Skulle batterivätska läcka från batteriet, torka av batterifacket med
en mjuk torr trasa och sätt in ett nytt batteri!
Denna produkt är i uppfyller de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.
DE
• 1,8-Zoll LCD-Display, klare Anzeige von Frequenz und Musiktitel
• SD-Slot, USB-Port und Audio-Klinkenbuchse zum Anschluss eines
•
•
•
•
•
MP3/MP4 Players
Unterstützt MP3- und WMA-Format
LUKW-Frequenzbereich (87,5 – 108,0 MHz).
Anzeigerichtung einstellbar
Attraktives Design
Rückkehr zur letzten Frequenz, Lautstärke- und
Musiktiteleinstellung bei Neustart
Bedienungshinweise
• Stecken Sie den Sender in den 12 V Zigarettenanzünder.
• Stecken Sie eine SD-Speicherkarte in den SD-Slot ein, schließen Sie
ein USB-Speichermedium am USB-Port an oder schließen Sie über
Audiokabel einen MP3- oder CD-Player am Audioeingang des Geräts an.
• Mit auf der linken Seite des Geräts springen Sie zum nächsten Track.
Mit springen Sie zum vorherigen Track.
• Mit / rechts in der Mitte unterbrechen Sie die Musikübertragung
(Pause), mit nochmaligem Tastendruck setzen Sie die Übertragung fort.
• Mit CH+ auf der rechten Seite erhöhen Sie die Frequenz.
• Mit CH- auf der rechten Seite verringern Sie die Frequenz.
• Mit FL-, FL+ wählen Sie ein anderes Album (Ordner).
Fernbedienung
Play / Pause
Musik wiedergeben/unterbrechen
CH ( - )
Frequenz abwärts
CH ( + )
Frequenz aufwärts
EQ
EQ-Voreinstellungen umschalten:
Normal Pop Klassik Jazz
Country Rock
Volume ( - )
Lautstärke verringern
Volume ( + )
Lautstärke erhöhen
PREV
Vorheriger Track
NEXT
Nächster Track
0123456789
Zifferntasten zur Direktwahl von
Frequenz oder Musiktitel
FL-, FL+
Anderes Album (Ordner) wählen
DE
Bedienungshinweise
1. Der UKW-Sender verfügt über 206 Frequenzen (87,5 – 108,0
MHz). Mit CH- und CH+ stellen Sie die Frequenz ein.
2. Mit den Zifferntasten (0-9) wählen Sie einen Musiktitel direkt.
Nach der Auswahl erfolgt die Wiedergabe automatisch.
3. Mit mehrfachem Tastendruck auf EQ durchlaufen Sie die
Klangvoreinstellungen: NORMAL ROCK POP KLASSIK
JAZZ COUNTRY. Halten Sie EQ für 4 Sekunden gedrückt, um zur
Einstellung NORMAL zurückzukehren.
4. Die letzten Einstellungen für Lautstärke, UKWÜbertragungsfrequenz und Musiktitel werden beim Ausschalten
des Geräts gespeichert.
5. USB-Speichermedium und SD-Speicherkarte können gleichzeitig
am Gerät angeschlossen werden. Das zuerst angeschlossene
Speichermedium wird wiedergegeben. Zum Umschalten
zwischen den Speichermedien müssen Sie diese zunächst
abtrennen.
6. Bei Anschluss eines externen Audiogeräts über den
Audioeingang wird die Wiedergabe von USB-Speichermedium
oder SD-Karte automatisch unterbrochen und kann nicht mit
PLAY/PAUSE gestartet werden.
Batterie der Fernbedienung austauschen
1) Öffnen Sie die Batterielade in Pfeilrichtung.
2) Nehmen Sie die Batterie heraus.
3) Setzen Sie die neue Batterie ein. Achten Sie auf die Polarität (+/-).
4) Schieben Sie die Batterielade wieder in die Fernbedienung
zurück.
DE
Tekniska parametrar
Lagertemperatur:
Betriebstemperatur:
Luftfeuchtigkeit Betrieb:
Luftfeuchtigkeit Lagerung:
EMI-Standard:
Spannungsversorgung:
Spannungsversorgung:
Bitrate:
UKW-Übertragungsfrequenz:
Optionen Übertragungsfrequenz:
umschalten (Speicherung möglich)
Frequenzgang:
Rauschabstand:
Verzerrung:
Übertragungsreichweite:
-5ºC bis +45 ºC
0ºC bis +40ºC
20% - 90% (40ºC)
20% - 93% (40ºC)
FCC (Klasse B)
12 V DC
12 V (Normalbetrieb), 100 mA
32 Kbit/s – 256 Kbit/s
87,5 – 108,0 MHz
Kanal mit CH
30 – 15 kHz ± 3 db
30 db
≤1%
3–5m
Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien
• Wird eine Batterie von einem Kind verschluckt, so wenden Sie
sich bitte umgehend an einen Arzt!
• Schließen Sie Batterien nicht kurz.
• Achten Sie beim Einsetzen von Batterien auf die korrekte Polarität
(+ und –)! Tauschen Sie stets alle Batterien gleichzeitig aus,
benutzen Sie nicht gleichzeitig frische und verbrauchte Batterien
oder unterschiedliche Batterietypen.
• Öffnen, verformen oder laden Sie Batterien NICHT!
Verletzungsgefahr durch Batteriesäure!
• Werfen Sie Batterien KEINESFALLS ins Feuer! Explosionsgefahr!
• Nehmen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät.
• Bei längerer Nichtbenutzung nehmen Sie die Batterien aus dem
Gerät.
DE
Hinweise zum Umweltschutz
Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können recycelt
werden.
Trennen Sie die Verpackungsmaterialien und führen Sie diese
einer Wiederverwertung zu.
Die Umwelt wird es Ihnen danken.
Ihre örtliche Veraltung gibt Ihnen weitere Informationen zum
Umweltschutz.
Entsorgen Sie Elektroaltgeräte nicht mit dem Hausmüll.
Entsorgen Sie alte/defekte Elektrogeräte umweltgerecht!
Die Umwelt wird es Ihnen danken.
Ihre örtliche Veraltung gibt Ihnen weitere Informationen zu
Sammelstellen.
Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll.
Entsorgen Sie alte/erschöpfte/defekte Batterien umweltgerecht!
Die Umwelt wird es Ihnen danken.
Ihre örtliche Veraltung gibt Ihnen weitere Informationen zu
Sammelstellen.
Reinigung
Schützen Sie das Gerät vor Verschmutzung. Reinigen Sie
das Gerät nur mit einem weichen Tuch, benutzen Sie keine
Scheuermittel. Benutzen Sie KEINE Lösungsmittel oder aggressive
Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät nach dem Reinigen ab.
Wichtiger Hinweis
Sollte Batteriesäure im Gerät austreten, so wischen Sie das
Batteriefach mit einem weichen Tuch aus, bevor Sie eine neue
Batterie einsetzen!
Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie
1999/5/EC.
Download PDF