Motorola TLKR T7 manuál, návod - A

Motorola TLKR T7 manuál, návod - A
Návod k obsluze TLKR T7
Obsah
Obsah
Bezpečnost produktu a působení RF u přenosných dvousměrných vysílaček
Ovládání a funkce
Displej
Obsah balení
Vložení baterií
Stav baterie a upozornění na vybití
Nabíjení radiostanice
Používání radiostanice
Nastavení zvuku (zvuk kláves)
„Roger Beep“
Volání z radiostanice
Navigace v nabídce
Menu pro výběr
Výběr kanálu
Výběr subkódu
Běžné menu
Funkce prohledávání kanálů
Vysílání řízené hlasem
Funkce monitorování prostoru
Vysílání volacího tónu
Tichý režim
Měřič času
Skupinový režim
Nastavení kanálu ve skupinovém režimu
Nastavit automatickou změnu kanálu
Manuální nastavení kanálu ve skupinovém režimu
Nastavení volání všem („All Call“)/přímého volání
Nastavení volání všem („All Call“)
Nastavení přímého volání
Skupinové menu
Nastavení skupinového režimu
Nastavení kódu skupiny
Nastavení vyzváněcího tónu
Nastavení ID
Nastavení ID jména
Zámek kláves
Funkce automatické úspory baterií
Upozornění na slabé baterie
Podsvícení displeje
Monitorovací režim
Technické údaje
Tabulka kmitočtů (MHz)
Seznam schváleného příslušenství
Tabulka CTCSS (Hz)
Kódy DSC
Poznámky
2
3
4
5
6
6
6
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
14
14
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
23
25
STRANA 2
TLKR T7
Bezpečnost produktu a působení RF u přenosných dvousměrných
vysílaček
Upozornění
Za účelem bezpečného používání tohoto produktu si nejdříve
přečtěte návod k jeho obsluze, který je součástí brožurky Bezpečnost
produktu a působení RF přiložené k této radiostanici.
Hlavní vlastnosti
• 8 PMR kanálů
• 121 subkódů (38 CTCSS kódů & 83 DCS kódů)
• dosah až 10 km
• interní VOX
• 10 volitelných ohlášení volacích tónů
• podsvícený LCD displej
• zdířka k připojení náhlavní soupravy
• „Roger Beep“ (volitelné zapnutí/ vypnutí tónu potvrzení přepnutí hovoru)
• Up timer (měřič času)
• monitorování prostoru
• nabíječ baterií
• měřič stavu baterie
• monitorování kanálů
• prohledávání kanálů
• funkce monitorování dvou frekvencí
• zámek kláves
• automatická šumová brána
• funkce automatického opakování stisků kláves
• úspora baterií
• upozornění na slabou baterii
• spánkový režim při slabé baterii
• zapnutí/ vypnutí tónů
• přímé volání (volání s identifikací volajícího)
• skupinové volání
• tichý režim
• funkce All Call (volání všem)
• automatická změna kanálu
* Dosah se může lišit podle prostředí a/nebo topografických podmínek.
TLKR T7
STRANA 3
Ovládání a funkce
1. Anténa
2. Klávesa PTT pro zahájení hovoru
3. Klávesa MENU (Nabídka/hlavní vypínač)
4. Klávesa pro volání
5. Klávesa pro monitorování
6. Směrové klávesy pro výběr položky a čísel z nabídky
7. Klávesa pro výběr a zamčení kláves
8. Reproduktor
9. Mikrofon
10. Tlačítko ovládání hlasitosti a vypínač
11. Zdířka pro připojení náhlavní soupravy
(náhlavní souprava není součástí tohoto produktu)
12. Zdířka DC IN 9V
STRANA 4
TLKR T7
Displej
1. Ukazatel Dual Watch (funkce monitorování dvou frekvencí)
2. Ukazatel tichého režimu
3. Ukazatel vysílání
4. Ukazatel příjmu
5. Ukazatel skupiny
6. Ukazatel prohledávání
7. Měřič stavu baterií
8. Ukazatel kanálu
9. Ukazatel hovoru
10. Ukazatel VOX/ monitorování prostoru
11. Subkód (ID skupiny/ kód skupiny)
12. Dvojtečka (pro měřič času)
TLKR T7
STRANA 5
Blahopřejeme k zakoupení radiostanice Motorola TLKR T7. Jedná se o lehkou vysílačku velikosti dlaně. Můžete ji používat při sportu a zůstat v kontaktu se svou rodinou
a přáteli, při turistice, lyžování, venku nebo obchůzkách okolí, kdy je komunikace
nezbytností. Toto kompaktní a moderní zařízení má mnoho prvků.
Obsah balení
Balení obsahuje dvě vysílačky TLKR T7, dvě spony na opasek, jednu napájecí vidlici,
AC adaptér, dvě podpůrné svorky baterií, dvě sady dobíjecích NiMH baterií a tento
manuál. Jednotka je provozuschopná i s 4 AAA alkalickými bateriemi (které nejsou
součástí tohoto produktu).
Vložení baterií
V radiostanici TLKR T7 se používají NiMH baterie nebo 4 AAA alkalické baterie (které
nejsou součástí tohoto produktu). Pokud se rozhodnete pro alkalické baterie, doporučujeme použít baterie vysoké kvality.
Vložení NiMH akumulátoru:
1.
2.
3.
4.
Ujistěte se, že je radiostanice vypnutá.
Stisknutím jazýčku ve spodní části krytky od prostoru pro baterie tento prostor otevřete a krytku sundejte.
Vložte NiMH baterie. Řiďte se označením + a - uvnitř. Pokud baterie vložíte chyb
ně, zařízení nebude fungovat.
Upevněte krytku zpět.
Stav baterie a upozornění na vybití
Toto zařízení má na displeji měřič, který upozorňuje na stav baterie. Pokud jsou baterie v zařízení slabé, začne ikona měřící jejich stav blikat. Alkalické baterie okamžitě
vyměňte.
STRANA 6
TLKR T7
Nabíjení radiostanice
Pokud používáte dobíjecí baterie NiMH, lze nabíjet dvě radiostanice TLKR T7 přímo
pomocí přibalené dobíjecí vidlice.
Než vysílačky vložíte do vidlice, přesvědčte se, že jsou vypnuté. Jinak nebude měřič
stavu baterií udávat správné informace.
Přímé nabíjení:
1. Připojte DC adaptér do zdířky DC IN 9V v radiostanici a druhý konec připojte do doplňkové zásuvky vozidla.
2. Baterie nabíjejte 16 hodin.
Pomocí nabíječky:
•
•
•
Připojte AC adaptér do zdířky DC IN 9V a do standardní elektrické zásuvky.
Položte dobíjecí vidlici na pracovní desku nebo stůl a radiostanici do napájecí vidlice umístěte klávesami dopředu.
Ujistěte se, že svítí kontrolka LED. Sadu baterií nabíjejte 16 hodin, po dobití radio
stanici z napájecí vidlice vyjměte.
Poznámka: Dobíjecí kontrolky LED budou svítit i nadále, dokud budou vysílačky v
dobíječi.
TLKR T7
STRANA 7
Používání radiostanice
Pro řádné používání této vysílačky si před jejím uvedením do provozu nejdříve přečtěte tento návod k obsluze.
Zapnutí radiostanice a nastavení hlasitosti
•
•
Otočením knoflíku po směru hodinových ručiček radiostanici zapnete, jeho dalším otáčením zvýšíte hlasitost. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.
Radiostanici vypnete otočením knoflíku proti hodinovým ručičkám do jeho koncové polohy.
Nastavení zvuku (zvuk kláves)
Při každém stisknutí klávesy (s výjimkou klávesy PPT a ♪) vydává vaše radiostanice tón.
Pokud chcete tento zvuk vypnout nebo zapnout, při zapínání radiostanice stiskněte a
držte klávesu ▼.
„Roger Beep“
Funkce „Roger Beep“ zajišťuje tón upozorňující na konec přenosu (přenosu PTT a
VOX). Lze ho slyšet přes mikrofon, pokud je funkce ozvučených kláves zapnutá. Zvuk
se přenáší, i když je tato funkce vypnutá. Potom však nebude tón slyšet z reproduktoru.Pokud chcete funkci „Roger Beep“ zapnout nebo vypnout, stiskněte a držte při
zapínání radiostanice klávesu ▲.
STRANA 8
TLKR T7
Volání z radiostanice
Pomocí radiostanice můžete s ostatními hovořit následujícím postupem:
• Stiskněte a podržte tlačítko PTT a hovořte jasným, normálním hlasem. Ústa mějte asi 5-8 cm od mikrofonu. Jakmile začnete vysílat, objeví se na displeji ikona . Abyste se vyvarovali useknutí úvodní části vašeho hovoru, po stisknutí tlačítka PPT se před začátkem hovoru na chvíli odmlčte.
• Jakmile hovor dokončíte, tlačítko PTT uvolněte. Nyní můžete přijmout příchozí volání. Jakmile příchozí volání přijmete, objeví se na displeji ikona .
Pozn.: Jakmile vaše vysílání přesáhne dobu 60 sekund, vydá radiostanice tón upozorňující na vyčerpání časového limitu a ikona  začne blikat. Radiostanice přestane
vysílat.
Navigace v nabídce
Pro přístup k pokročilým funkcím radiostanice TLKR T7 existují dva druhy nabídky:
Menu pro výběr (Select Menu) a Běžné menu (Common Menu).
• Jakmile stisknete klávesu SEL/, otevře se menu pro výběr kanálu. Po stisknutí MENU/GRP se otevře běžné menu.
• Menu můžete opustit následujícími způsoby:
a.
stiskněte PTT
b.
počkejte 10 sekund a jednotka se automaticky vrátí do „nor
málního“ režimu.
TLKR T7
STRANA 9
Menu pro výběr
Stisknutím klávesy SEL/ vypadá schéma navigace v menu pro výběr následovně:
Stisknutím klávesy SEL/ se dostanete na další úroveň menu.
Normal
Kanál
Subkód
1-8
0-121
Stisknutím klávesy MENU/GRP (u obou nastavení) nebo klávesy SEL/ (u nastavení
subkódu) z nabídky odejdete.
Výběr kanálu
Vaše radiostanice má 8 kanálů a 121 subkódů, které můžete používat pro komunikaci s druhými osobami. Pokud chcete s nějakou osobou hovořit, musí si každý z vás
nastavit stejný kanál a subkód.
Při volbě kanálu postupujte následovně:
1.
2.
3.
Otevřete Menu pro výběr (Select Menu). Začne blikat ukazatel kanálu.
Stiskem klávesy ▲ nebo ▼ můžete zvyšovat nebo snižovat číslo zobrazovaného kanálu. Pokud klávesy ▲ nebo ▼ stisknete a přidržíte, budou se čísla kanálů zvyšovat nebo snižovat plynule.
Subkód si vyberete v nastavení subkódu.
STRANA 10
TLKR T7
Výběr subkódu
Pokud bude mít vaše radiostanice přidělený nějaký subkód, omezí se rušení příjmu,
ale je třeba si uvědomit, že radiostanice s různými subkódy spolu nebudou moci
komunikovat. Každý z kanálů 1-8 může mít jakýkoli kód 0-121.
1.
2.
3.
Otevřete Menu pro výběr (Select Menu). Postupujte nabídkou, dokud nezačne blikat ukazatel subkódu.
Stiskem klávesy ▲ nebo ▼můžete zvyšovat nebo snižovat číslo zobrazovaného subkódu. Pokud klávesy ▲ nebo ▼ stisknete a přidržíte, budou se čísla subkódů zvyšovat nebo snižovat plynule.
Stisknutím klávesy SEL/ z menu pro výběr odejdete.
Běžné menu
Stisknutím klávesy MENU/GRP vypadá schéma navigace následovně:
Stisknutím klávesy ▼ se můžete pohybovat v nabídce (nebo se o úroveň vrátit stisknutím klávesy ▲) a vybrat si v režimu nabídky danou položku nastavení.
Stisknutím klávesy SEL/ se otevře běžná nabídka, ve které můžete ovládat každou
funkci.
Stisknutím klávesy MENU/GRP se vaše radiostanice může vrátit do původního režimu
nabídky. Pro ovládání funkcí „Dual Watch“ (funkce monitorování dvou frekvencí) a
„Room monitor“ (monitorování prostoru) používejte tlačítko SEL/.
U dalších možností v nabídce používejte tlačítko SEL/ pro opuštění aktuální nabídky.
Normal
SCAN
2 CH
VOX
(Dual Watch)
Pro
nastavení
stiskněte SEL/
Vyberte kanál (18) a subkód (0121)
Pro návrat stiskněte
klávesu
MENU/GRP
Režim
prohledávání
TLKR T7
Režim
Watch
Dual
Vy
pn
uto
1-5
ROO
M
(sledo
vání
prosto
ru)
Vyberte
citlivost
(1-5)
TO
NE
(vo
lací
tón
)
110
SL
NT
(tic
hý
rež
im)
„ne“
nebo
„ano“
TI
M
E
(m
ěři
č
čas
u)
režim
měřiče
času
Režim
sledování
prostoru
STRANA 11
Funkce prohledávání kanálů
Radiostanice TLKR T7 má funkci prohledávání kanálů, která vám umožní procházet
všech 8 kanálů. Jakmile se objeví aktivní kanál, radiostanice se na něm zastaví, dokud
nebude kanál volný. Po 2 sekundové odmlce (5 sekundové odmlce při zapnutém
VOX bez náhlavní soupravy) bude radiostanice pokračovat v hledání. Pokud stisknete
tlačítko PTT, když se prohledávání na některém kanálu zastaví, budete moci na tomto
kanálu vysílat a opustíte tak režim prohledávání.
Při zapínání prohledávání kanálů postupujte následovně:
1.
2.
Otevřete běžnou nabídku („Common menu“) a vyberte volbu „prohledávat“ („SCAN“).
Stiskněte tlačítko SEL/. Spustí se prohledávání kanálů a na displeji se budou rychle střídat jejich čísla.
Pro vypínání prohledávání kanálů postupujte následovně:
Stiskněte tlačítko MENU/GRP nebo PTT.
Režim „Dual Watch“
Radiostanice může prohledávat střídavě aktuální kanál a jeden další kanál. Pro druhý
kanál musíte nastavit číslo kanálu a jeho subkód.
Při nastavení dalšího kanálu a spuštění funkce „Dual Watch“ postupujte následovně:
3. Otevřete běžnou nabídku („Common Menu“) a vyberte „2CH“. Abyste se dostali
k nastavení režimu „Dual Watch“, stiskněte klávesu SEL/. Objeví se ikona „Dual
Watch“.
4. Stiskem klávesy ▲ nebo ▼si vyberte číslo kanálu a poté stiskněte klávesu SEL/.
5. Stiskem klávesy ▲ nebo ▼ si vyberte číslo subkódu a poté stiskněte klávesu
SEL/.
6. Radiostanice spustí funkci „Dual Watch“.
7.
Pozn.: Pokud stanovíte stejné číslo kanálu a subkódu, jako má aktuální kanál, funkce
„Dual Watch“ nebude fungovat.
Při vypínání režimu „Dual Watch“ postupujte následovně:
Stiskněte klávesu MENU/GRP.
STRANA 12
TLKR T7
Vysílání řízené hlasem
Radiostanice TLKR T7 je vybavena volitelnou funkcí hlasového ovládání vysílání (Voice
Operated Transmitter, VOX), kterou lze použít pro automatické hlasové přenosy. Funkce VOX je určena pro účely hands-free. Vysílání se aktivuje mluvením do mikrofonu
radiostanice nebo náhlavní soupravy (která není součástí tohoto produktu) místo
stisknutí klávesy PTT.
Při výběru úrovně VOX postupujte následovně:
1.
2.
3.
Otevřete běžnou nabídku („Common Menu“) a vyberte „VOX“. Poté stiskněte klávesu SEL/. Začne blikat aktuální úroveň (OFF, 1-5). Úroveň „N“ (OFF) VOX vypíná, zatímco úrovně 1-5 nastavují citlivost okruhu VOX.
Stiskem klávesy ▲ nebo ▼ si vyberte požadovanou citlivost VOX. Úroveň 1 po
užívejte pro tiché prostředí, úroveň 5 naopak pro velmi hlučné prostředí. Přísluš
nou úroveň citlivosti zjistíte mluvením do mikrofonu. Pokud ikona VOX bliká, byl váš hlas přijat.
Opusťte běžnou nabídku („Common Menu“).
Pozn.: Pokud budete při vysílání používat funkci VOX po dobu delší než 60 sekund,
vydá radiostanice tón upozorňující na konec přenosu a po dobu 5 sekund bude blikat
ikona .
TLKR T7
STRANA 13
Funkce monitorování prostoru
Jednu z našich radiostanic TLKR T7 můžete použít k monitorování prostoru a druhou
k poslechu a kontrole hlasu v jiném prostoru. Jakmile funkci monitorování prostoru
nastavíte, začne monitorovací radiostanice vyhledávat hlas/zvuky (podle úrovně
citlivosti, kterou jste stanovili) a vysílat je zpět odposlouchávací stanici, aniž by byla
stisknuta klávesa PTT. Monitorovací radiostanice nemůže v tomto režimu přijímat
žádné vysílání.
Při zapínání funkce monitorování prostoru postupujte následovně:
1.
2.
3.
Otevřete běžnou nabídku („Common Menu“) a vyberte „ROOM“. Poté stiskněte klávesu SEL/.
Stiskem klávesy ▲ nebo ▼si vyberte požadovanou úroveň citlivosti monito
rování. Úroveň 1 používejte pro tiché prostředí, úroveň 5 naopak pro velmi hluč
né prostředí.
Pro ovládání funkce monitorování prostoru stiskněte klávesu SEL/.
Při vypínání funkce monitorování prostoru postupujte následovně:
Stiskněte klávesu MENU/GRP.
Pozn.
• Stisknutí klávesy PTT v režimu monitorování prostoru nemá žádnou funkci a radiostanice vydá chybový tón.
• Pokud hlas/zvuk v druhé místnosti pokračuje po dobu delší než 60 sekund, moni
torovací radiostanice přestane na 5 sekund fungovat a pak znovu zahájí provoz.
Vysílání volacího tónu
Radiostanice TLKR T7 disponuje 10 volitelnými volacími tóny, které budou přenášeny
po stisknutí klávesy ♪ v normálním režimu.
Volací tón vybírejte následujícím postupem:
• Otevřete běžnou nabídku („Common Menu“) a vyberte „TONE“. Poté stiskněte klávesu SEL/. Začne blikat aktuální číslo volacího tónu (1-10).
• Stiskem klávesy ▲ nebo ▼ si vyberte číslo požadovaného volacího tónu. Každý tón bude slyšet přes reproduktor.
• Opusťte běžnou nabídku („Common Menu“).
Za účelem vysílání volacího tónu stiskněte klávesu ♪ v normálním režimu. Vybraný
tón bude automaticky přenášen po pevně stanovenou dobu. Zruší se stisknutím
klávesy PTT.
STRANA 14
TLKR T7
Tichý režim
Pokud zapnete tichý režim, všechny příchozí hovory budou ztlumené: radiostanice vás
na příchozí hovor upozorní tím, že začne v podsvícení blikat.
Pokud na volání neodpovíte, podsvícení zhasne a dokud bude existovat nějaký signál,
bude blikat ikona CALL (volání).
Pokud zmeškáte hovor, radiostanice TLKR T7 bude také vibrovat.
Tichý režim se na 15 sekund vypne, pokud budete vysílat, přijímat nebo pokud stisknete jakoukoli jinou klávesu.
Tichý režim nastavíte následovně:
1. Otevřete běžnou nabídku („Common Menu“) a vyberte „SLNT“. Poté stiskněte
klávesu SEL/.
2. Stiskem klávesy ▲ tichý režim aktivujete. U ukazatele kanálu se zobrazí „Y“ a
objeví se ikona SILENT.
3. Stiskem klávesy ▼tichý režim vypnete. U ukazatele kanálu se zobrazí „N“ a ikona
SILENT zmizí.
Měřič času
Radiostanici můžete používat také jako měřič času. Dokáže odpočítat 59 minut a 59
sekund. Po této době začne počítat opět od „00:00“.
Jak měřič času používat:
• Otevřete běžnou nabídku („Common Menu“) a vyberte „TIME“.
• Tuto nabídku vyberete stisknutím klávesy SEL/.
• Stiskněte klávesu SEL/. Spustí se měření času.
• Stiskněte klávesu SEL/ a měření času se zastaví. Klávesou SEL/ ovládáte spouštění a zastavování měřiče času.
• Pokud při měření času nebo v době jeho pozastavení stisknete klávesu MENU/
GRP, radiostanice se vrátí do klidového režimu (čas bude nastaven na 00:00).
• Stisknutím klávesy PTT nebo MENU/GRP v klidovém režimu měřič času zastavíte.
Pozn.: V tomto režimu můžete přijímat příchozí signál.
Pokud přijmete „All Call“ (tzv. volání všem), na 10 sekund se objeví ID jméno. Pokud
přijmete přímé volání, ID jméno bude označeno u statusu. Radiostanice se poté vrátí
do režimu měření času a bude blikat ikona volání.
TLKR T7
STRANA 15
Skupinový režim
Stiskněte a podržte klávesu MENU/GRP. Dostanete se do skupinového menu (GROUP
MENU).
Nastavení kanálu ve skupinovém režimu
Stiskněte klávesu SEL/ ve skupinovém režimu a dostanete se do nastavování kanálu.
Stiskem klávesy ▲ nebo ▼si vyberte „Nastavení automatické změny kanálu“ (Auto
Channel Change Setting) nebo „Manuální nastavení kanálu“. Displej bude zobrazovat
následující:
(popis obr.: Automatická změna kanálu, Manuální nastavení kanálu)
Každé nastavení otevřete stisknutím klávesy SEL/.
Pozn.: Zpět do klidového stavu se dostanete stiskem klávesy MENU/GRP.
Nastavit automatickou změnu kanálu
Číslo kanálu bliká a segmenty subkódů zobrazují „ALL“.
Stiskem klávesy ▲ nebo ▼ si vyberte kanál.
Stiskem klávesy ♪ nebo SEL/ příkaz k automatické změně kanálu odešlete.
Pozn.: Stiskem klávesy MENU/GRP se vrátíte na nastavení kanálu ve skupinovém
režimu.
Manuální nastavení kanálu ve skupinovém režimu
Číslo kanálu bliká a segmenty subkódů zobrazují „MY“.
Stiskem klávesy ▲ nebo ▼ si vyberte kanál. Nyní je k dispozici manuálně zvolený
kanál.
Stiskem klávesy SEL/ manuální nastavení kanálu opustíte.
Pozn.: Stiskem klávesy MENU/GRP se vrátíte na nastavení kanálu ve skupinovém
režimu.
Nastavení volání všem („All Call“)/přímého volání
Stiskněte klávesu ♪ ve skupinovém režimu a otevře se nastavení volání všem („All
Call“)/přímého volání.
Nejdříve si uživatel vybere druh volání z přenosu volání všem „All Call“ nebo nastavení přímého volání (Direct Call Setting).Toto nastavení si vyberete pomocí kláves▲
nebo ▼, kterými zvolíte druh volání.
STRANA 16
TLKR T7
Nastavení volání všem („All Call“)
Pokud vyberete možnost Přenos volání všem („All Call Transmission“), stisknutím
klávesy ♪ nebo SEL/ z tohoto nastavení odejdete a všechna volání budou okamžitě
přenášena.
Zazní volací tón „All Call“ (volání všem).
Na displeji se zobrazí ikona TX a po dobu vysílání bude blikat ikona volání.
Pozn.: Stiskem klávesy MENU/GRP se vrátíte na nastavení kanálu ve skupinovém
režimu.
Nastavení přímého volání
Na displeji se v části pro kanály zobrazí ID číslo a v části pro subkódy ID jméno.
(popis obr.:ID číslo přímého volání, ID jméno)
Pomocí kláves▲ nebo ▼ si vyberte ID číslo.
Stisknutím klávesy ♪ nebo SEL/ příkaz přímého volání odešlete.
Uživatel poté odešle příkaz přímého volání pouze vybranému ID.
Na displeji se zobrazí ikona TX a po dobu vysílání bude blikat ikona volání.
Při odesílání příkazu přímého volání vydává jednotka volací tón vybraného volání.
Pozn.: Stiskem klávesy MENU/GRP se vrátíte do nastavení volání všem („All Call“)/
přímého volání.
Skupinové menu
Stiskněte a podržte klávesu MENU/GRP. Dostanete se tak do skupinového menu
(GROUP MENU).V každé nabídce (GRP/CODE/RING/ID) se pohybujte pomocí kláves ▼
nebo ▲.
Normal
„GRP“
„CODE“
„RING“
„ID“
(skupinový
režim)
(kód skupiny)
(vyzváněcí tón)
(nastavení ID)
„N“ nebo „Y“
0 - 121
1 - 10
Číslo ID 1-16
(ne nebo ano)
„Y“
„N“
ID jména
až 4 písmena
VEN Z MENU
Každé skupinové menu si vyberete stisknutím klávesy SEL/.
TLKR T7
VEN Z MENU
STRANA 17
Viz LCD:
Každý stav nebo číslo můžete změnit pomocí kláves ▲ nebo ▼.
Stisknutím klávesy SEL/ výběr potvrdíte.
Stiskem klávesy MENU/GRP se vrátíte do klidového režimu menu.
Pozn.: Ve skupinovém režimu nemůžete přijímat vysílání z ostatních radiostanic,
pokud nemají nastavený stejný kanál a kód skupiny.
Nastavení skupinového režimu
Režim skupiny můžete ovládat pomocí klávesy SEL/. Pomocí kláves ▲ nebo ▼ si
vyberte možnost „Y“ nebo „N“.
Viz LCD:
Ze skupinového menu odejdete volbou možnosti „N“ a stisknutím klávesy SEL/.
Pro vstup do skupinového menu a nastavení kódu skupiny vyberte možnost „Y“ a
stiskněte klávesu SEL/.
Nastavení kódu skupiny
Kód skupiny můžete vybrat z řady 1-121.
Uvidíte ho v oblasti, kde se zobrazuje subkód.
Kód skupiny si vyberte pomocí kláves ▲ nebo ▼.
Nastavení kódu skupiny dokončíte stisknutím klávesy SEL/.
Radiostanice otevře menu nastavení vyzváněcího tónu („Ring Tone Setting Menu“).
Stiskem klávesy MENU/GRP se vrátíte do skupinového menu.
Nastavení vyzváněcího tónu
Uživatel si může pro přímé volání vybrat vyzváněcí tón. K dispozici je 10 tónů, které
jsou stejné jako volací tóny.
Vyzváněcí tón si vyberte pomocí kláves ▲ nebo ▼.
Vybraný vyzváněcí tón se ozve z reproduktoru.
STRANA 18
TLKR T7
Nastavení ID
Na každé radiostanici z vaší skupiny musí být nastaveno ID číslo od 1 do 16. ID číslo je
nutné pro odlišení jednotek stejné skupiny.
Uživatel může nastavit ID jméno o délce do 4 znaků.
Pomocí kláves ▲ nebo ▼ si uživatel vybere ID číslo, které se zobrazuje v části zobrazení kanálu.
Pokud bude pomocí kláves ▲ nebo ▼ vybráno registrované ID volání všem („All
Call“), v části zobrazení subkódů se objeví „USED“ (tj. použito). Pokud bude vybráno
neregistrované ID, nebude se zde zobrazovat nic.
Viz LCD:
Pomocí klávesy SEL/ se dostanete k nastavení ID jména.
Nastavení ID jména
ID jméno se objeví na displeji ostatních jednotek při volání všem („All Call“) nebo
přímém volání. Toto jméno se také na displeji ostatních radiostanic objeví, pokud vás
bude chtít někdo volat přímo. Pokud není nastaveno žádné ID jméno, objeví se číslo
jednotky.
Z blikajících znaků v místě zobrazení subkódů si pomocí kláves ▲ nebo ▼ vyberte
znak.
Po stisknutí klávesy SEL/ se přesunete k nastavení dalšího znaku.
Lze vybrat až 4 znaky.
Stisknutím klávesy SEL/ nakonec ID číslo a jméno zaregistrujete.
Radiostanice opustí sekci nastavování ID.
Pozn.: Kdykoli uživatel stiskne klávesu MENU/GRP, jednotka vybrané ID číslo a ID
jméno zruší a opustí skupinové menu.
Zámek kláves
Při zamykání kláves postupujte následovně:
Stiskněte na 2 sekundy klávesu SEL/. Na místě zobrazujícím subkódy se na 2 sekundy objeví „LOCK“, poté se vrátí původní obrazovka.
Při odemykání kláves postupujte následovně:
Stiskněte na 2 sekundy klávesu SEL/. Na místě zobrazujícím subkódy se na 2 sekundy objeví „UNLK“, poté se vrátí původní obrazovka.
Pozn.: Pokud bude v době, kdy jsou klávesy zamčené, stlačena jakákoli klávesa (s
výjimkou PTT), na dvě sekundy se objeví „LOCK“ a zazní chybový tón.
TLKR T7
STRANA 19
Funkce automatické úspory baterií
Radiostanice má jedinečný okruh určený k výraznému prodloužení životnosti baterií.
Pokud v průběhu 3 sekund nebude zaznamenán žádný přenos nebo příchozí hovor,
přepne se radiostanice do úsporného režimu. Radiostanice v tomto režimu stále
dokáže přijímat vysílání.
Upozornění na slabé baterie
Upozornění na slabé baterie se spustí, jakmile se baterie vybije.
Upozornění začne fungovat 30 sekund poté, co začne blikat ikona slabé baterie.
V oblasti zobrazení subkódu se objeví „BATT“ a začne blikat ikona slabé baterie.
Upozorňovací tón se bude ozývat každých 5 sekund po dobu 30 sekund.
Podsvícení displeje
Podsvícení LCD displeje se automaticky zapne po stisknutí jakékoli klávesy (s výjimkou
PTT). Od posledního stisknutí klávesy bude displej osvětlen po dobu 10 sekund.
Monitorovací režim
Radiostanice TLKR T7 vám při stisku klávesy MON umožní slyšet slabé signály na
aktuálně nastaveném kanálu.
Monitorovací režim zapnete následujícím způsobem:
• Pro krátký odposlech stiskněte klávesu MON. Zabliká ikona RX.
• Pro souvislý odposlech klávesu MON přidržte 1,5 sekundy. Ikona RX bude blikat souvisle.
Monitorovací režim vypnete následujícím způsobem:
• Do „normálního“ režimu se vrátíte stisknutím klávesy MON, MENU/GRP nebo SEL/. Ikona RX přestane blikat.
STRANA 20
TLKR T7
Technické údaje
Kanály Subkódy
Kmitočty
Zdroj napájení
Dosah
Životnost baterií
8 PMR
121 (38 CTCSS a 83 DCS)
446,00625 - 446,09375 MHz
sada AAA Ni-MH baterií
4 AAA alkalické baterie (nejsou součástí tohoto produktu)
až 10 km
20 hodin alkalické baterie (pracovní cyklus 5/5/90)
18 hodin sada Ni-MH baterií (pracovní cyklus 5/5/90)
Tabulka kmitočtů (MHz)
Kanál
1
2
3
4
5
6
7
8
Frekvence
446,00625
446,01875
446,03125
446,04375
446,05625
446,06875
446,08125
446,09375
Seznam schváleného příslušenství
Za účelem nákupu tohoto příslušenství prosím kontaktujte svého dealera nebo
prodejce.
Č. dílu Popis
00275
00276
00277
00278
00279
00174
00179
TLKR-T5/T7 kabel pro nabíječ v autě
TLKR-T5/T7 nabíječ (EU)
TLKR-T5/T7 nabíječ (Velká Británie)
TLKR-T5/T7 baterie
TLKR-T5/T7 spona k opasku
sluchátko do ucha
náhlavní souprava
TLKR T7
STRANA 21
Tabulka CTCSS (Hz)
Č. kódu
Kmitočet
tónu (Hz)
Č. kódu
Kmitočet
tónu (Hz)
Č. kódu
Kmitočet
tónu (Hz)
0
vypnuto
13
103,5
26
162,2
1
67,0
14
107,2
27
167,9
2
71,9
15
110,9
28
173,8
3
74,4
16
114,8
29
179,9
4
77,0
17
118,8
30
186,2
5
79,7
18
123,0
31
192,8
6
82,5
19
127,3
32
203,5
7
85,4
20
131,8
33
210,7
8
88,5
21
136,5
34
218,1
9
91,5
22
141,3
35
225,7
10
94,8
23
146,2
36
233,6
11
97,4
24
151,4
37
241,8
12
100,0
25
156,7
38
250,3
STRANA 22
TLKR T7
TLKR T7
STRANA 23
Kód
023
025
026
031
032
043
047
051
054
065
071
072
073
074
Č.
kódu
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Kódy DSC
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
Č.
kódu
172
165
162
156
155
152
143
134
132
131
125
116
115
114
Kód
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
Č.
kódu
311
306
271
265
263
261
251
245
244
243
226
223
205
174
Kód
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
Č.
kódu
432
431
423
413
412
411
371
365
364
351
346
343
331
315
Kód
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
Č.
kódu
627
624
612
606
565
546
532
516
506
503
466
465
464
445
Kód
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
Č.
kódu
754
743
734
732
731
723
712
703
664
662
654
632
631
Kód
Informace o záruce
Záruční reklamaci a/nebo záruční servis poskytne autorizovaný dealer nebo prodejce produktů Motorola. Radiostanici vracejte pro účely záručního servisu svému dealerovi nebo prodejci. Nevracejte ji společnosti Motorola.
Nárok na záruční servis získáváte po předložení účtenky nebo srovnatelného náhradního potvrzení o koupi s
označeným datem koupě. Dvousměrná radiostanice by také měla být viditelně označena výrobním číslem. Záruka
nebude uplatnitelná v případě, že označení typu nebo výrobního čísla na produktu bude změněno, vymazáno,
odstraněno nebo nebude čitelné.
Na co se záruka nevztahuje
Závady nebo poškození, které vzniknou, pokud bude produkt používán jiným než běžným a obvyklým způsobem
nebo nebudou dodržovány pokyny z této uživatelské příručky.
Závady nebo poškození, které vzniknou na základě nesprávného použití, nehody nebo zanedbání.
Závady nebo poškození způsobené nevhodným testováním, provozem, údržbou, nastavením či jinou úpravou
jakéhokoli druhu.
Rozbití nebo poškození antény, pokud k němu nedojde přímo z důvodu závad na materiálu či práci.
Produkty rozložené nebo opravované způsobem, který negativně ovlivní výkon nebo který zabrání řádné kontrole
a testování za účelem ověření záruční reklamace.
Závady nebo poškození v důsledku dosahu.
Závady nebo poškození v důsledku působení vlhkosti, kapalin nebo v důsledku polití produktu.
Všechny umělohmotné povrchy a jiné exponované části, které se poškrábou nebo poškodí v důsledku běžného
používání.
Dočasně zapůjčené produkty. Pravidelná údržba a oprava nebo výměna náhradních částí v důsledku běžného
používání a opotřebení.
Autorská práva
Produkty Motorola popsané v tomto manuálu mohou obsahovat programy, polovodičové paměti či jiná média
společnosti Motorola, které chrání autorské právo. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti
Motorola jistá výhradní práva počítačových programů, včetně výhradního práva tyto programy kopírovat či jakkoli
rozmnožovat.
Všechny takto chráněné programy společnosti Motorola, které jsou součástí produktu popisovaného v tomto
manuálu, se tím pádem nesmí bez výslovného písemného povolení společnosti Motorola kopírovat či jakkoli rozmnožovat. Koupě produktů Motorola se dále nepovažuje za přímé nebo nepřímé udělení práva, autorské licence,
patentu nebo patentové přihlášky kromě běžné nevýhradní volné licence k používání produktu, která dle zákona
vzniká při prodeji produktu.
MOTOROLA, stylizované logo M a všechny ostatní ochranné známky zde uváděné jsou ochrannými známkami
společnosti Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.
© Motorola, Inc. 2008
Stylizované logo M a Motorola jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Motorola, Inc.
© 2008 Motorola, Inc. Všechna práva vyhrazena.
TLKR T7
Poznámky
TLKR T7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement