Nederlandstalige handleiding Roland HPi 7F

Nederlandstalige handleiding Roland HPi 7F
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE
ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN
KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND
ONDERHOUDSPERSONEEL OVER.
Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd,
’gevaarlijk voltage’ binnenin het apparaat, welke krachtig
genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te
veroorzaken.
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de
aanwezigheid
van
belangrijke
bedieningsen
onderhoudsinstructies in de literatuur behorende bij het
product.
INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING – Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden,
inclusief de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen serieus.
Volg alle instructies.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon.
De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden.
Installeer in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,
zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan
worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers,
stopcontactdozen en op het punt waar zij uit het apparaat
komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde
aanhangsels of accessoires.
11. Gebruik het apparaat met een door de
fabrikant gespecificeerde of bij het
apparaat geleverde kar, standaard,
statief, console of tafel. Voorzichtigheid is
geboden tijdens het verplaatsen van de
kar/apparaat combinatie, zodat deze niet
kan omvallen en daardoor stuk gaat.
12. Tijdens onweer of wanneer het apparaat gedurende een
langere periode niet gebruikt zal worden, haalt u de stekker
uit het stopcontact.
13. Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel
over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op
enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer
of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het
apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen
of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert
of is gevallen.
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld: ‘BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES’, ‘HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN’ (p.6, 7) en ‘BELANGRIJKE
OPMERKINGEN’(p.8, 9) zorgvuldig door. In deze secties vindt u belangrijke informatie over de juiste
bediening van dit apparaat. Daarnaast dient u de gebruikershandleiding in zijn geheel te lezen, zodat
u een goede indruk krijgt van alle mogelijkheden die uw nieuwe apparaat te bieden heeft. Bewaar de
handleiding, zodat u er later aan kunt refereren.
Kijk eens naar alles
Kijk eens naar alles
Zelf spelen
Spelen
Spelen terwijl u het notenschrift leest
P. 20
U kunt spelen terwijl u het notenschrift in het scherm leest.
In het scherm kunnen teksten en vingerzettingen worden
getoond, en het notenschrift kan vergroot worden.
Niet alleen het notenschrift van de interne songs kan bekeken
worden, maar ook van songs die u heeft opgenomen.
Spelen met verschillende klanken
Spelen met ritme
P. 27
P. 47
Naast pianoklanken kunt u klanken spelen die bij de
betrefende song passen, zoals orgel of klavecimbel.
U kunt spelen terwijl u naar ritmes in verschillende stijlen
luistert.
Spelen met twee gestapelde klanken
Duetten spelen
P. 32
P. 36
U kunt twee verschillende klanken, zoals piano en strijkers,
stapelen.
Dit geeft een diepere klank, en maakt dat u met geheel nieuwe
klanken kunt spelen.
Twee personen kunnen tegelijk spelen, alsof u twee piano’s
zou hebben. U kunt het spel van uw leraar nabootsen of samen
met een vriend spelen.
E
ngs luister
en
ar so
Na
Luisteren
Luisteren
P. 20
Het instrument wordt met meer dan 200 songs
geleverd. Deze beslaan een brede reeks stijlen, van
songs waarmee u uw pianospel oefent tot kinderliedjes.
Verschillende instrumenten beluisteren
P. 27
U kunt naar een korte frase luisteren, die met de door u
geselecteerde instrumentklank wordt gespeeld. Op die
manier krijgt u een goed beeld van de manier waarop dat
instrument wordt bespeeld.
4
m
en
oon gebru
icrof
ike
n
Zingen
Genieten van Karaoke of zingen
terwijl u speelt
P. 18
U kunt zingen terwijl u op de piano speelt of
genieten van Karaoke terwijl u de tekst in het
scherm bekijkt.
Met een realistisch koor meezingen
P. 77
Als u het Harmony-efect gebruikt, wordt een
meerstemmige harmonie die bij uw spel past aan
uw stem toegevoegd, als u in de microfoon zingt.
De
wat u kunt doen
oe
Kijk eens naar alles
functie gebruik
fen
en
Oefenen
Genieten van spelletjes met geluid
Het notenschrift en het klavier leren kennen
P. 24
P. 24
Gemakkelijke bediening en grappige animatie maken de
beleving van klanken en interne songs extra leuk.
Door middel van spelletjes en muziek leert u over
klavierposities, nootnamen en het lezen van notenschrift.
Vingeroefeningen
Een song leren spelen
P. 24
Tijdens het oefenen wordt in het scherm aangegeven hoe sterk
u de noten moet aanslaan.
U kunt een song spelen terwijl u met een begeleiding
meespeelt, en een evaluatie van uw spel in het scherm
bekijken.
n uw uitvoering
op
Opnemen
Uw uitvoering opnemen
an
O pn
m
e
en
sla
e
P. 24
Een CD creëren
P. 51
P. 77
U kunt uw eigen spel opnemen, en er later naar luisteren.
Als u een apart verkrijgbare CD-drive aansluit, kunt u uw
uitvoering op een CD branden. De CD die u creëert kan op
een stereo-installatie worden afgespeeld of u kunt de CD aan
vrienden geven.
5
HET APPARAAT OP VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
Het � wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
• Lees de instructies en de gebruiksaanwijzing goed
door, voordat u dit apparaat in gebruik neemt.
Open dit apparaat niet en voer geen interne modiicaties uit.
Tracht het
apparaat niet te repareren of onderdelen in het apparaat te ver..........................................................................................................
vangen (behalve wanneer daartoe speciieke instructies in de handleiding
• voor
Maak
het apparaat
adapter
open, en
staan). Ga
alle onderhoud
naar of
uwde
handelaar,
hetnooit
dichtstbijzijnde
Roland Service
Centrum
een erkende
Roland distributeur
breng
geenofinterne
wijzigingen
aan. die u op de
‘Informatie’ pagina kunt vinden.
..........................................................................................................
Het apparaat mag nooit worden gebruikt of opgeborgen worden op
plaatsen
•die:Gebruik of bewaar het apparaat nooit:
• aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld direct zonlicht
• Bij extreme temperaturen (bv. direct zonlicht in
in een afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of bovenop
een dicht
voertuig,
bij een warmtebron of
warmte genererende
apparatuur)
of die
bovenop een
warmtewasruimtes
opwekkend
apparaat);
• vochtig zijn (bijvoorbeeld
badkamers,
of natte
vloeren of
hebben of bij
WAARSCHUWING
Plaats
geen houders
die vloeistof bevatten
• Probeer
het verstrengelen
van(bijvoorbeeld
snoeren enbloemenvazen)
kabels te
op ditvoorkomen.
product. Zorg dat
er geen en
vreemde
objecten
(bijvoorbeeld
Snoeren
kabels
dienen
ook altijd
brandbare objecten, munten, snoeren) of vloeistofen (water, vruchtensap,
buiten bereik voor kinderen te worden geplaatst.
enz.) in het apparaat terechtkomen. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan,
..........................................................................................................
een gebrekkige werking of andere storingen optreden.
Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het stopcontact en breng
het apparaat voor onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde
Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur, te vinden op
de ‘Informatie’ pagina, indien:
• De adapter, het netsnoer of de stekker is beschadigd, of
• Er rook of een ongewone geur optreedt
• Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn gekomen, of
• Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op andere wijze nat is
geworden), of
(bv. baden,
• aan stoom•ofVocht
rook blootstaan,
of badkamers, op natte vloeren);
• Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren of een duidelijke
verandering in werking laat zien.
• aan regen•blootstaan,
of
Regen; of
In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene toezicht houden, totdat het kind in staat is de regels die essentieel zijn voor een veilige
bediening van het apparaat op te volgen.
of bij of
• aan zout blootstaan,
• stoig of zanderig
• Stof; zijn
of of
• aan een hoge
mate
van trillingen.
vibratie onderhevig zijn.
• Bij
hoge
Zorg dat..........................................................................................................
het apparaat altijd zo wordt geplaatst, dat het waterpas staat en
stabiel zal blijven. Plaats het nooit op standaards die kunnen wiebelen of
• Laat
geen objecten (b.v. brandgevaarlijk materiaal,
op hellende
oppervlakken.
munten of naalden); vloeistof (water, frisdranken
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact van het
etc.) in of over het apparaat vallen.
type dat op het achterpaneel van het apparaat wordt vermeld.
Gebruik alleen het aan het apparaat bevestigde netsnoer. Ook mag het
bijbehorende netsnoer niet met een ander apparaat worden gebruikt.
..........................................................................................................
Buig of draai het netsnoer niet overmatig en plaats er geen zware objec• In huishoudens met kleine kinderen dient altijd
ten bovenop. Hierdoor kan het snoer beschadigen, elementen kunnen
volwassene
toezicht
te houden,
totdat
het kind
afbreken eneen
kortsluiting
kan ontstaan.
Beschadigde
snoeren
brengen
in staat
is ommet
dezich
regels
risico’s van brand
en schok
mee!die essentieel zijn voor een
gebruik
van
apparaat
volgen.
Dit apparaat,veilig
op zichzelf
staand
of inhet
combinatie
metteeen
versterker
..........................................................................................................
en koptelefoon
of luidsprekers, kan geluidsniveaus produceren die
permanent gehoorsverlies kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat
• Bescherm
hetop
apparaat
hevige schokken.
niet gedurende
langere tijd
een hoog tegen
of oncomfortabel
volumeniveau.
hetenig
apparaat
niet vallen!)
Indien u last(Laat
heeft van
gehoorsverlies
of een piep in de oren, moet u
het apparaat niet meer gebruiken en een oorarts raadplegen.
..........................................................................................................
6
Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een stopcontact waar een
buitensporig aantal andere apparaten gebruik van maakt. Wees in het
bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren – de totale
hoeveelheid stroom die door alle aangesloten apparaten wordt gebruikt,
mag nooit de stroom classiicatie (watts/ampères) van het verlengsnoer
overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie van het snoer
verhit raken, en uiteindelijk smelten.
Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat gebruiken, neemt u contact
op met uw verkoper, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een
erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de ‘Informatie’ pagina.
SPEEL GEEN CD-ROM disk op een conventionele CD speler af. Het resulterende geluid kan van een zodanig niveau zijn, dat permanent gehoorsverlies kan veroorzaken. Dit kan tot schade aan luidsprekers of andere
systeemcomponenten leiden.
HET APPARAAT OP VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
VOORZICHTIG
Het apparaat dient zodanig geplaatst te worden dat de ventilatie niet
wordt geblokkeerd.
Als u de stekker van de adapter in het apparaat of een stopcontact steekt
of eruit haalt, houdt u deze of de behuizing van de adapter vast.
U dient het netsnoer met enige regelmaat uit het stopcontact te halen en
dit schoon te maken met een droge doek, om stof en andere opeenhopingen tussen de vorken van de stekker uit te halen. Ook haalt u de stekker
uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden. Ophoping van stof tussen de twee stekkers kan slechte
isolatie veroorzaken, dat tot brand kan leiden.
Probeer het in de war raken van snoeren te voorkomen. Tevens dienen alle
snoeren buiten het bereik van kinderen te blijven.
Ga nooit op het apparaat zitten of staan en plaats er geen zware objecten
op.
Raak het netsnoer of de stekker nooit met natte handen aan, als u dit in het
apparaat of een stopcontact steekt of bij het loshalen ervan.
U moet altijd zorgen dat er voldoende mensen zijn die u kunnen helpen
om het apparaat op een veilige manier op te tillen en te verplaatsen. Zorg
dat u het instrument stevig vasthoudt, om verwondingen te voorkomen en
het instrument niet te beschadigen. Als u het instrument moet verplaatsen,
neemt u de hieronder genoemde voorzorgsmaatregelen in acht.
• Controleer of de schroeven, waarmee het apparaat aan de standaard is
bevestigd, niet los zijn gaan zitten. Wanneer dit wel het geval is, zet u de
schroeven stevig vast.
• Verwijder het netsnoer.
• Verwijder alle snoeren van externe apparaten.
• Verhoog de regelaars op de standaard (p.28)
• Sluit het deksel.
• Vouw de muziekstandaard in.
Voordat u het instrument schoonmaakt, zet u de stroom uit en haalt u het
netsnoer uit het stopcontact (p.15).
Wanneer er in uw omgeving een kans op onweer wordt verwacht, haalt u
de stekker uit het stopcontact.
Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van het deksel, zodat uw
vingers niet bekneld raken (p.15). Wanneer kleine kinderen het apparaat
gebruiken, dient een volwassene toezicht te houden.
• Bij gebruik van de bank, neemt u de volgende punten in acht:
• Gebruik de bank niet als speelgoed of als een trapje om op te staan.
• Laat slechts één persoon op de bank zitten.
• Stel de hoogte niet bij terwijl u op de bank zit.
• Ga niet op de bank zitten als de moeren waarmee de poten vastzitten los
zijn geraakt. (Als de moeren loszitten, moet u ze onmiddellijk vastzetten
met het bijgeleverde, daarvoor bestemde gereedschap).
• Steek uw hand nooit in de opening (het metalen hoogte
aanpassingsmechanisme) onder het zitgedeelte. Hierdoor kunt u uw
hand bezeren.
Bewaar de volgende kleine onderdelen die verwijderd kunnen worden
altijd buiten het bereik van kleine kinderen, zodat deze niet per ongeluk
door hen ingeslikt kunnen worden.
• Schroeven voor het monteren van de standaard die u mogelijk
verwijdert.
• Meegeleverde vleugelmoer voor koptelefoonhaak.
• Meegeleverde stereo Jack adapter (als een stereo Jack adapter bij de
koptelefoon is geleverd)
• Schroeven om de muziekstandaard vast te zetten.
7
Belangrijke opmerkingen
Stroomvoorziening
• Sluit dit apparaat niet op hetzelfde stopcontact aan dat door een
elektrisch apparaat wordt gebruikt waar een omvormer bij te pas komt
(zoals een koelkast, wasmachine, magnetronoven of airconditioner) of
dat een motor bevat. Afhankelijk van de manier waarop het apparaat
wordt gebruikt, kan de ruis van de stroomvoorziening veroorzaken
dat dit apparaat storingen gaat vertonen of hoorbare ruis produceert.
Wanneer het niet mogelijk is om een apart stopcontact te gebruiken,
plaatst u een ruisilter tussen dit apparaat en het stopcontact.
• Om het apparaat schoon te maken, gebruikt u een zachte, schone
doek of één die licht vochtig is. Probeer het gehele oppervlak met
gelijkmatige sterkte schoon te vegen, waarbij u in de richting van de
nerf van het hout wrijft. Als u te hard op één plek wrijft, kan de lak
beschadigen.
• Voordat u dit apparaat op andere apparaten aansluit, zet u de stroom
van alle apparaten uit. Hiermee worden storingen en/of schade aan
luidsprekers of andere apparaten voorkomen.
• De pedalen van dit instrument zijn van koper gemaakt. Koper wordt
op den duur donkerder, dit heeft met het natuurlijke oxidatieproces
te maken. Wanneer het koper dof wordt, poetst u het met een in de
winkel verkrijgbare koperpoets.
• Hoewel het scherm en de indicators worden uitgeschakeld als de
POWER schakelaar wordt uitgezet, betekent dit niet dat het apparaat
geheel van de stroombron is losgekoppeld. Om de stroom volledig uit
te zetten moet u eerst de POWER schakelaar uitzetten, en dan haalt u
de stekker uit het stopcontact. Daarom dient het gekozen stopcontact
binnen handbereik te zijn.
Plaatsing
• Wanneer het apparaat in de buurt van eindversterkers (of andere
apparatuur welke grote stroom transformators bevat) wordt gebruikt,
kan ruis worden opgewekt. Om dit probleem te verzachten, verandert
u de richting van dit apparaat of plaatst u het verder weg van de
storingsbron.
• Dit apparaat kan storing in radio en televisieontvangst veroorzaken.
Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van dit soort ontvangers.
• Ruis kan veroorzaakt worden wanneer draadloze
communicatieapparaten zoals mobiele telefoons in de buurt van
dit apparaat worden gebruikt. Dit soort ruis kan optreden bij het
ontvangen of starten van een gesprek of tijdens de conversatie. Als u
dit soort problemen ondervindt, dient u deze draadloze apparaten op
meer afstand van dit apparaat gebruiken of uit te zetten.
• Stel het apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het niet in
de buurt van apparaten die warmte afgeven, laat het niet in een
afgesloten voertuig achter en onderwerp het niet aan extreme
temperaturen. Zorg dat verlichting die normaal wordt gebruikt met
de lichtbron dicht bij het apparaat (zoals een pianolamp) of andere
sterke lampen niet gedurende langere tijd op dezelfde plaats op het
apparaat schijnen. Door overmatige hitte kan het apparaat vervormen
of verkleuren.
• Als het apparaat naar een locatie met een zeer afwijkende
temperatuur en/of vochtigheid wordt verplaatst, kunnen er
waterdruppels (condensatie) binnen in het apparaat worden gevormd.
Wanneer u het apparaat in deze staat gaat gebruiken, kunnen schade
en storingen ontstaan. Daarom moet u het apparaat, voordat u het in
gebruik neemt, enige uren laten staan totdat de condensatie volledig
is verdampt.
• Laat rubber, vinyl of soortgelijke materialen niet gedurende langere
tijd op het apparaat liggen. Door dit soort objecten kan de lak
verkleuren of beschadigen.
• Plaats geen objecten boven op het toetsenbord. Hierdoor kunnen
storingen worden veroorzaakt, zoals toetsen die geen geluid
produceren.
• Plak geen plakplaatjes, etiketten of dergelijke op dit instrument.
Wanneer dit soort materiaal van het instrument moet worden
verwijderd, kan de afwerking beschadigen.
• Plaats niets dat water bevat (bijvoorbeeld bloemenvazen) op het
apparaat. Vermijd tevens het gebruik van insecticiden, parfums,
alcohol, nagellak, spuitbussen enz. in de buurt van dit apparaat. Indien
er toch enige vloeistof op het apparaat is gemorst, veeg dit dan snel
met een droge, zachte doek af.
8
Onderhoud
• Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen om
verkleuring en/of vervorming van het apparaat te voorkomen.
Reparaties en data
• Wees er op bedacht dat alle data in het geheugen van dit apparaat
verloren kan gaan wanneer het apparaat ter reparatie wordt
aangeboden. Het is aan te bevelen om altijd een reservekopie van
belangrijke data in een USB-geheugen op te slaan. Indien mogelijk
kunt u de gegevens ook op papier noteren. Tijdens reparaties wordt
altijd geprobeerd om dataverlies te voorkomen. In bepaalde gevallen
(bijvoorbeeld als het aan het geheugen gerelateerde circuit zelf niet
werkt) kan de data tot onze spijt niet meer hersteld worden. Roland is
niet verantwoordelijk voor dit soort verlies van data.
Aanvullende voorzorgsmaatregelen
• Wees er op bedacht dat de inhoud van het geheugen door storingen
of onjuist gebruik van het apparaat onherstelbaar verloren kan
gaan. Om uzelf tegen het risico van verlies van belangrijke data te
beschermen, raden wij u aan om van tijd tot tijd een reservekopie
van belangrijke data, die u in het geheugen van het apparaat heeft
opgeslagen, in een USB-geheugen op te slaan.
• De inhoud van data die in het geheugen van het apparaat of
een USB-geheugen is opgeslagen, kan helaas niet meer hersteld
worden wanneer deze verloren is gegaan. Roland Corporation is niet
verantwoordelijk voor dit soort dataverlies.
• Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere bedieningsknoppen
van dit apparaat met gepaste voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het
gebruik van de stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot
storingen leiden.
• Sla nooit op het beeldscherm, en druk er niet hard op.
• Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, houdt u deze
bij de aansluiting zelf vast – trek nooit aan de kabel. Op deze manier
vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne elementen van de
kabel.
• Tijdens normale werking zal het apparaat een geringe hoeveelheid
warmte afgeven.
• Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het volume van
dit apparaat op een redelijk niveau te houden. U kunt ervoor kiezen
om een koptelefoon te gebruiken, zodat u zich geen zorgen om de
personen in uw naaste omgeving hoeft te maken.
• Wanneer u het apparaat moet transporteren, verpakt u het in
schokabsorberend materiaal. Als het apparaat zonder dit materiaal
getransporteerd wordt, kunnen er krassen of beschadigingen op
komen, wat tot storingen kan leiden.
• Behandel de muziekstandaard voorzichtig wanneer deze in gebruik is.
• Sommige aansluitkabels bevatten weerstanden. Gebruik voor het
aansluiten van dit apparaat geen kabels die weerstanden hebben. Bij
gebruik van dit soort kabels kan het geluidsniveau extreem laag of
zelfs niet hoorbaar zijn. Informatie over kabelspeciicaties kunt u bij de
fabrikant van de kabel verkrijgen.
Belangrijke opmerkingen
• Voordat u het deksel van de piano opent of sluit, moet u erop letten
dat er zich geen huisdieren of andere kleine dieren boven op het
instrument bevinden (deze dienen altijd bij het toetsenbord en het
deksel weggehouden te worden). Door het structurele ontwerp van dit
instrument kunnen zij erin opgesloten worden. Indien een dergelijke
situatie zich voordoet, moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen
en het netsnoer uit het stopcontact halen. Neem contact op met de
winkel waar u het apparaat heeft gekocht of met het dichtstbijzijnde
Roland Service Centrum.
Externe geheugens gebruiken
• Steek een USB-geheugen voorzichtig helemaal in – totdat het stevig
op zijn plaats zit.
• Raak de External Memory aansluiting nooit aan. Zorg ook dat de polen
niet vies worden.
• USB-geheugens zijn met gebruik van precisie componenten
geconstrueerd. Behandel de kaarten voorzichtig, met speciale
aandacht voor het volgende.
• Om schade aan de USB-geheugens door statische elektriciteit te
voorkomen, moet mogelijke statische elektriciteit van uw eigen
lichaam ontladen worden voordat u het USB geheugen in gebruik
neemt.
• Raak geen metaal aan, en laat het contactgedeelte van de USBgeheugens niet met metaal in aanraking komen.
• GS (
) is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation.
is een geregistreerd handelsmerk van Yamaha
• XGlite (
Corporation.
• Dit product gebruikt bepaalde software van de ‘Independent JPEG
Group’.
• Alle in dit document genoemde productnamen zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patent
portfolio dat zich met microprocessor architectuur bezighoudt, die
door Technology Properties Limited (TPL) is ontwikkeld. Roland heeft
een licentie voor deze technologie van de TPL groep.
• De notenschrift weergave van de HPi-7F (met uitvergroting en
nootnamen, p.20) gebruikt Hal Leonard Corporation’s E-Z Play ® Today
Music Notation.
E-Z Play® Today Music Notation © 1975 door HAL LEONARD
CORPORATION.
Fotografen en illustrators wiens afbeeldingen in dit
product worden gebruikt
Norio Matsushika, Masakazu Watanabe, Photo by ©Tomo.Yun
http://www.yunphoto.net/, ArtMedia myojyo
• De USB-geheugens mogen nooit gebogen worden, laat ze niet
vallen en stel ze niet aan sterke schokken of trillingen bloot.
• Afbeeldingen behorend bij dit product mogen niet worden
overgedragen of verkocht.
• Bewaar USB-geheugens niet in fel zonlicht, in afgesloten
voertuigen of soortgelijke locaties
• Deze afbeeldingen mogen niet worden afgedrukt, opgenomen, op het
internet worden geplaatst of als schermbeveiliging worden gebruikt,
ook niet voor strikt privé-gebruik.
• Laat USB-geheugens niet nat worden.
• Haal USB-geheugens niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan.
Waarschuwingen betreft het LCD scherm
• Om de hoogst mogelijke beeldkwaliteit te kunnen bieden, gebruikt de
HPi-7F een TFT Liquid Crystal scherm. Door de aard van een TFT Liquid
Crystal scherm kan het scherm pixels bevatten die niet oplichten of
constant verlicht blijven. Dit is echter geen storing of defect.
• De helderheid kan mogelijk door de temperatuur worden beïnvloed.
Auteursrecht
• Het onbevoegd opnemen, dupliceren, verspreiden, verkopen, leasen,
publiekelijk uitvoeren, uitzenden of soortgelijke handelingen van
een volledig werk of gedeelte daarvan (muzikale compositie, video,
uitzending, publiekelijke uitvoering enz.) waarvan het auteursrecht bij
een derde partij ligt, is bij de wet verboden.
• Dit product kan gebruikt worden voor het opnemen of dupliceren
van geluid of visueel materiaal zonder beperkingen van bepaalde
technologische kopieerbeveiligingsmaatregelen. Dit komt doordat dit
product voor het produceren van origineel muziek of beeldmateriaal
is bedoeld, en om die reden zo is ontworpen dat materiaal dat
geen inbreuk maakt op auteursrechten die aan anderen behoren
(bijvoorbeeld uw eigen, originele werken) vrijelijk opgenomen of
gedupliceerd kan worden.
• Gebruik dit product niet voor doeleinden die het auteursrecht
van een derde partij kunnen overtreden. We nemen geen enkele
verantwoordelijkheid met betrekking tot overtredingen van derde
partij auteursrechten, die middels uw gebruik van dit apparaat
optreden.
9
Inhoud
Kijk eens naar alles wat u kunt doen . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
HET APPARAAT OP VEILIGE MANIER GEBRUIKEN . . . . . .
6
De Tones voor Dual Play veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
De balans van de twee Tones aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dual Play ophefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Verschillende Tones spelen met de rechter en linkerhand . . . . . . . . . 34
Belangrijke opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Stroomvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De Tones van de rechterhand- en linkerhandgebieden
veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Het splitspunt veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Split Play ophefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Reparaties en data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Het klavier splitsen zodat twee personen kunnen spelen . . . . . . . . . 36
Aanvullende voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De Twin Piano modus veranderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Externe geheugens gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Twin Piano ophefen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Waarschuwingen betreft het LCD scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De toonsoort van het klavier of van het afspeelgeluid van
de song veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Auteursrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Het klavier en de songdata apart transponeren. . . . . . . . . . . . . 38
Paneelbeschrijvingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Voordat u begint met spelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
De knoppen uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Uw eigen pianoklank creëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wat is Piano Designer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
De muziekstandaard bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Piano Designer gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
De beeldschermkabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De luidsprekerkabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Het pedaalsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Het deksel openen/sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De muziekhouders gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De knoppen met het deksel verbergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De stroom aan/uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
De stroom aanzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
De stroom uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Het volume van het geluid aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
De koptelefoon gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Songs beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Songs afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Snel vooruit- en terugspoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Individuele tracks afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Over tracks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Over Muting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Alleen de rechterhand oefenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Alle songs opeenvolgend afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Het volume waarop de song wordt afgespeeld aanpassen . . . . . . . . 44
Het volume van een geluidsbestand en muziek CD
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
De koptelefoon aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De geluiden in het midden van het afspeelgeluid
minimaliseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
De koptelefoonhaak gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Het tempo van een song veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Een microfoon aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Het tempo van een geluidsbestand of muziek CD
veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Basisbediening en schermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Extern geheugen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Basisbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Songs die in een extern geheugen zijn opgeslagen
afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Bedieningen in het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Basisscherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
De instelling van het externe geheugen veranderen . . . . . . . . 47
Notatie scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Een song kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Instellingen voor de weergave van het notenschrift . . . . . . . . 21
Naar andere schermen overgaan (schermstructuur 1) . . . . . . . . . . . . 22
Markeringen aan een song toevoegen voor herhaald
oefenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Naar andere schermen overgaan (schermstructuur 2) . . . . . . . . . . . . 24
Een markering toewijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Over hetnotatiescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Een toegewezen markering verplaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
26
Naar de locatie van een toegewezen markering springen . . . 50
Een les kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Herhaaldelijk afspelen tussen markeringen. . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Plezier hebben met lessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een toegewezen markering verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Spelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Spelen met verschillende klanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10
Uw uitvoering opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Over de beschikbare Tones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Voorbereidingen voor opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
De pedalen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Een song in SMF-formaat opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Over de regulateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
De opgenomen uitvoering beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Spelen met de metronoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Een uitvoering op een speciieke Track wissen . . . . . . . . . . . . . . 54
Het tempo van de metronoom veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Een opgenomen uitvoering opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Een aftelling toevoegen als hulp voor uw timing . . . . . . . . . . . 30
Gevorderde opnamemethodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Weerkaatsing aan het geluid toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Een song in geluidsformaat opnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
De diepte van de Reverb aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
De opgenomen uitvoering beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Twee gestapelde Tones spelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Samen met een song opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Inhoud
Een opgeslagen song verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Notatietekens invoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Een notatieteken verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Spelen met ritme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Ritmes selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Andere apparaten aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Ritmes spelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Extern geheugen aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Het ritme starten door een knop in te drukken . . . . . . . . . . . . . 63
Een CD-drive bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Het ritme starten door het klavier te bespelen . . . . . . . . . . . . . . 63
USB-geheugen aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Het tempo van het ritme veranderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Aansluiten op geluidsapparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Het ritme stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Een geluidsapparaat via de HPi-7F beluisteren . . . . . . . . . . . . . 85
Automatische begeleiding gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Luidsprekers op de HPi-7F aansluiten om geluid uit
te sturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Efecten op een microfoonstem toepassen . . . . . . . . . .
66
MIDI-apparaten aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Harmonie die bij de song past toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
De HPi-7F op een MIDI-sequencer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . 86
Galm aan uw stem toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Een MIDI-geluidsmodule vanaf de HPi-7F spelen . . . . . . . . . . . 86
68
Verdubbelde noten van de geluidsgenerator voorkomen,
wanneer een sequencer is aangesloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
User programma’s opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Het MIDI-zendkanaal veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
User programma’s oproepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Opgenomen uitvoeringsdata naar een MIDI-apparaat
verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
User programma’s opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een pedaal gebruiken om User programma’s op te roepen . . 69
Een User programma set in het geheugen opslaan . . . . . . . . . . . . . . . 70
Een User programma set laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Een opgeslagen User programma set verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Een User programma set van USB-geheugen naar het
interne geheugen kopiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Een computer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Instellingen voor de USB-driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
V-LINK gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Het V-LINK zendkanaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
73
Probleemoplossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Basishandelingen in het functiescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Speciicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Verschillende instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelen die bewerkt kunnen worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Het geheugen initialiseren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Instellingen behouden, ook nadat de stroom is uitgezet . . . . . . . . . . 74
De fabrieksinstellingen herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Overige handelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
De instellingen van hetnotatiescherm veranderen. . . . . . . . . . . . . . . . 76
Notatiedata in BMP-formaat exporteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Een muziek CD creëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Songs op een CD branden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Aanvullende songs op een CD schrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Maken dat de disk op een andere CD-speler afgespeeld
kan worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Genieten van een visuele projectie van afbeeldingen . . . . . . . . . . . . . 79
Een visuele projectie van beelden van een
USB-geheugen weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
16 Parts voor Multi-track opnemen/afspelen gebruiken . . . . . . . . . . 79
Over het 16-Track sequencer scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
De Part instellingen bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Ieder Part opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
De opname modus veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Een song bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Een bewerking annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Maten kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
De timing van de noten strakker maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Maten verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Lege maten invoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Volledige Parts/Tracks transponeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Maten wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Parts uitwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Individuele noten bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Tone veranderingen tijdens de song bewerken . . . . . . . . . . . . . 83
11
Paneelbeschrijvingen
2
1
3
4
6 7 8 9
10
5
11
12 13 14 15
17
16
18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
31
29
30
1
[Volume] schuifregelaar
8
Past het algehele volume van de HPi-7F aan (p.16).
2
[Piano Designer] knop
9
Met deze knop kunt u de pianoklank naar uw smaak aanpassen (p.14)
3
Tone knoppen ([Piano], [E. Piano], [Strings],
[Others])
5
10
Met deze knoppen kunt u individuele tracks van een song afspelen of
uw spel op de geselecteerde track opnemen.
[A] knop / [B] knop
• ‘Individuele tracks afspelen’ (p.42)
• ‘Elke hand apart opnemen’ (p.56)
• ‘Overdubben’ (p.57)
Curso knoppen
Door de [Right] knop enige seconden ingedrukt te houden, kunt u
de werking van alle knoppen uitschakelen (Panel Lock) (p.39).
11
[Notation] knop
[Song] knop
Gebruik deze knop om interne songs of songs uit een USB-geheugen
te selecteren (p.41).
12
[Function] knop
Deze knop geeft toegang tot het ‘Functie’ scherm. Hier kunt u
verscheidene instellingen voor de klank en functionaliteit van de
HPi-7F veranderen (p. 73).
Toont het notenschrift in het scherm (p.20).
7
Track knoppen
([Accomp], [User], [Left], [Right])
De functie van deze knoppen verandert, afhankelijk van het scherm
dat u bekijkt. Het scherm toont hun functie en een uitleg.
Gebruik deze knoppen om onderdelen in het scherm te selecteren
(p.19). In sommige schermen veranderen deze knoppen de instelling
van het onderdeel dat u heeft geselecteerd.
6
[Application] knop
U kunt het klavier bespelen of een song op verschillende manieren
bewerken.
Hier kunt u de klank selecteren die u zult horen als u het klavier
bespeelt (p.27).
4
[Lesson] knop
Gebruik de ‘Lesson’ functie om uw spel te oefenen (p.26).
12
[Reverb] knop
Voegt weerkaatsing toe, gelijkend op dat wat u zou horen als u in een
concertzaal speelt (p.31).
Paneelbeschrijvingen
13
[Transpose] knop
29
Met deze knop kan de toonhoogte getransponeerd worden.
• ‘De toonsoort van het klavier of het afspeelgeluid van de song
veranderen’(p.38)
30
• ‘Het klavier en de songdata apart transponeren’(p.38)
14
U kunt deze pedalen gebruiken terwijl u speelt.
De pedalen gebruiken terwijl u piano speelt (p.28).
Hiermee kunt u verschillende klanken in de linker- en rechterhandgebieden van het klavier spelen (p.34).
Verschillende functies aan de pedalen toewijzen (p.73).
[Twin Piano] knop
Aansluiting voor een extern geheugen
Hier kan een USB-geheugen of een CD-drive worden aangesloten, die
u kunt gebruiken om songs op te slaan of op te roepen (p.84).
Verdeelt het klavier in twee aparte secties, zodat twee personen
binnen dezelfde registers kunnen spelen (p.36).
16
Pedalen
[Split] knop
31
15
USB-aansluiting
U kunt dit op een computer aansluiten voor de overdracht van
uitvoeringsdata (p.88).
32
[O] (Circle) knop / [×] knop
33
Druk op de [O] knop om het onderdeel dat u met de cursorknoppen
heeft geselecteerd te bevestigen (p.19). Druk op de [×] knop om een
handeling te annuleren of om hetnotatiescherm te bekijken.
17
Tempo [Slow] [Fast] knoppen
Past het tempo aan (p.30, p.45, p.64). Als de [Slow] en de [Fast] knoppen
gelijktijdig worden ingedrukt, wordt het basistempo hersteld.
18
34
[Metronome] knop
Zet de interne metronoom aan/uit (p.29).
19
35
[Rhythm] knop
36
Met deze knop kunt u met een ritme spelen (p.62).
20
[Play/Stop] (
37
38
39
) knop
Met deze knop wordt het afspelen van een song of het opnemen
gestart of gestopt.
• Het afspelen van een interne song of uitvoering die u heeft
opgenomen starten of stoppen (p.41).
• De opname starten of stoppen (p.53, 59).
21
[Bwd] (
23
[Fwd] (
34
35
36
27
37
Output Jacks (L/Mono, R)
Deze Jacks kunnen het geluid van de HPi-7F naar een extern
geluidssysteem sturen (p.85).
Phones jacks
• U kunt het geluid van de HPi-7F via actieve luidsprekers beluisteren.
Hier kunt u een koptelefoon aansluiten (p.17).
• U kunt het geluid van de HPi-7F naar een geluidssysteem of
mengpaneel sturen.
Input jacks (L/Mono, R)
Hier kan een digitale geluidsspeler worden aangesloten, die
vervolgens op de HPi-7F beluisterd kan worden (p.85).
28
Mic Jack
U kunt hier een microfoon aansluiten, en zijn geluid via de luidsprekers
van de HPi-7F uitsturen (p.18).
Hier worden het notenschrift en andere instellingen getoond (p.20).
26
[Mic Volume] knop
Met deze knop wordt het volume van de microfoon aangepast (p.18).
[Power] knop
Beeldscherm
Luidspreker aansluiting
Sluit de luidspreker van de speciale standaard hier aan (p.14).
Zet de stroom aan/uit (p.16).
25
Backlight aansluiting
Sluit de Backlight kabel van de muziekstandaard hier aan (p.14).
) knop
Spoelt de song vooruit.
24
33
) knop
Spoelt de song terug.
Analoge RGB aansluiting
Sluit de analoge RGB kabel van de muziekstandaard hier aan (p.14).
[Rec] ( ) knop
Met deze knop kunt u uw eigen klavierspel opnemen (p.51).
22
32
MIDI-aansluitingen (Out, In)
U kunt deze op externe MIDI-apparaten aansluiten om uitvoeringsdata
over te brengen (p.86).
38
Pedaalaansluiting
Sluit hier het pedaalsnoer van de speciale standaard aan (p.14).
39
AC IN aansluiting
Sluit hier het meegeleverde netsnoer aan (p.15).
13
Voordat u begint met spelen
Opstellen
De muziekstandaard bevestigen
De luidsprekerkabel aansluiten
De muziekstandaard van de HPi-7F heeft een LCD scherm.
Bevestig de muziekstandaard zoals hieronder wordt uitgelegd, en ga
er zorgvuldig mee om.
schroef
schroef
schroef
achteraanzicht
1.
Verwijder de schroeven van de muziekstandaard die aan het
bovenpaneel zijn bevestigd (drie locaties).
2.
Zet de muziekstandaard vast, met de schroeven die u heeft
verwijderd.
Luidsprekeraansluiting
Met één hand ondersteunt u de muziekstandaard, en met de andere
hand draait u de schroeven vast. Tijdens het bevestigen van de
muziekstandaard ondersteunt u deze stevig, zodat hij niet kan vallen.
Pas op dat uw vingers niet beklemd raken.
Luidsprekerkabel
• Pas geen overmatige kracht op de geïnstalleerde muziekstandaard
toe.
Steek de luidsprekerkabel die uit de standaard komt in de
luidsprekeraansluiting op de achterzijde van het HPi-7F
onderpaneel.
• Gebruik alleen de bijgeleverde schroeven om de muziekstandaard
te bevestigen.
Let op de vorm van de aansluiting van de luidsprekerkabel en steek de
plug in, totdat u deze stevig op zijn plaats hoort klikken.
• Om ongelukken te voorkomen, moet de muziekstandaard worden
verwijderd voordat de piano wordt verplaatst.
OPMERKING
OPMERKING
• Let op dat u de schroeven voor het bevestigen van de
muziekstandaard niet verliest of dat kleine kinderen deze per
ongeluk inslikken.
• De schroeven moeten volledig van het bovenpaneel worden
verwijderd, voordat de muziekstandaard wordt bevestigd. Het
bovenpaneel kan bekrast raken als u de muziekstandaard bevestigt
zonder dat de schroeven volledig zijn verwijderd.
3.
De luidsprekerkabel mag alleen aangesloten of verwijderd worden
als de stroom van de HPi-7F is uitgezet.
Het pedaalsnoer aansluiten
De beeldschermkabels aansluiten
analoge RGB kabel /
Backlight kabel
Pedaalsnoer
1.
Sluit de RGB kabel en Backlight kabel van de muziekstandaard op de
analoge RGB aansluiting en de Backlight aansluiting aan, die zich op
het onderpaneel van de HPi-7F bevinden.
OPMERKING
Zorg dat de stroom uit is, wanneer u de analoge RGB kabel en de
Backlight kabel aansluit.
14
Steek het pedaalsnoer dat uit de standaard komt in de Pedal
aansluiting op de achterzijde van het HPi-7F onderpaneel.
OPMERKING
Het pedaalsnoer mag alleen aangesloten of verwijderd worden als
de stroom van de HPi-7F is uitgezet.
Voordat u begint met spelen
Het netsnoer aansluiten
Het deksel openen/sluiten
Voordat u het netsnoer aansluit moet u het
volgende controleren
Om het deksel te openen gebruikt u beide handen om het deksel
lichtjes op te tillen, en dan schuift u het van u af.
Om het deksel te sluiten trekt u het voorzichtig naar u toe, en verlaagt
u het zachtjes nadat het volledig is uitgetrokken.
• Zorg dat de [Power] schakelaar uit is (p.16).
• Zorg dat de [Volume] schuifregelaar op het minimum is ingesteld
(p.16).
OPMERKING
• Wees voorzichtig en zorg dat uw vingers niet beklemd raken tijdens
het openen of sluiten van het deksel. Als kleine kinderen de HPi-7F
gaan gebruiken, dient een volwassene toezicht te houden.
• Om ongelukken te voorkomen moet het deksel gesloten worden
als de piano wordt vervoerd.
De muziekhouders gebruiken
U kunt de houders gebruiken om de pagina’s op hun plaats te houden.
Wanneer de houders niet worden gebruikt, laat u deze opgevouwen.
Indrukken
Naar stopcontact
Netsnoer
1.
Sluit het meegeleverde netsnoer op de AC ingang op de
achterkant van het onderpaneel aan.
2.
Steek het andere eind van het netsnoer in een stopcontact.
OPMERKING
Alleen het netsnoer dat bij de HPi-7F hoort mag gebruikt worden.
De knoppen met het deksel verbergen
U kunt het deksel gebruiken om de knoppen te verbergen (klassieke
positie). Op die manier kunt u zich op uw spel concentreren, zonder
door de knoppen afgeleid te worden.
Deksel
15
Voordat u begint met spelen
De stroom aan/uitzetten
Aan
Uit
2
1
De stroom aanzetten
NOTE
Nadat de aansluitingen zijn gemaakt (p.14), zet u de stroom van de verschillende apparaten in de gespeciiceerde volgorde aan. Als apparaten in de
verkeerde volgorde worden aangezet, riskeert u dat storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers en andere apparaten optreden.
Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Daarom duurt het korte tijd (enkele seconden) na opstarten voordat het apparaat normaal zal
functioneren.
Zorg dat het volumeniveau altijd laag is ingesteld voordat u de stroom aanzet. Zelfs als het volume helemaal laag is gedraaid, kan er nog geluid
hoorbaar zijn wanneer de stroom wordt aangezet, maar dit is normaal en duidt niet op een storing.
1.
Verplaats de [Volume] schuifregelaar helemaal naar links om het volume te minimaliseren.
2.
Druk op de [Power] schakelaar.
De stroom wordt aangezet, in het scherm van de muziekstandaard wordt een openingsanimatie getoond, waarna hetnotatiescherm (p.20) verschijnt.
3.
Met de [Volume] schuifregelaar kunt u het volume aanpassen. ‘Het volume van het geluid aanpassen’ (p.16).
De stroom uitzetten
1.
Verplaats de [Volume] schuifregelaar helemaal naar links om het volume te minimaliseren.
2.
Druk op de [Power] schakelaar.
Het scherm wordt leeggemaakt en de stroom wordt uitgeschakeld.
MEMO
Als u de stroom volledig moet uitschakelen, zet u eerst de [Power] schakelaar uit, en dan haalt u de stekker uit het stopcontact.
Het volume van het geluid aanpassen
Hier ziet u hoe het volume van uw spel op het klavier, het afspeelvolume van een interne song of song uit een USB-geheugen aangepast kan worden.
Als een koptelefoon is aangesloten, gebruikt u de [Volume] schuifregelaar om het volume van de koptelefoon aan te passen.
1
Min
1.
Verschuif de [Volume] schuifregelaar om het algehele volume aan te passen.
Pas het volume aan terwijl u op het klavier speelt en geluid produceert.
16
Max
Voordat u begint met spelen
De koptelefoon gebruiken
U kunt een koptelefoon gebruiken om van de HPi-7F te genieten zonder anderen in uw omgeving te storen, bijvoorbeeld ‘s nachts.
De koptelefoon aansluiten
De koptelefoonhaak gebruiken
De HPi-7F heeft twee koptelefoon Jacks, dus twee personen kunnen
gelijktijdig een koptelefoon gebruiken.
Wanneer u de koptelefoon niet gebruikt, kunt u deze aan de
koptelefoonhaak van de HPi-7F hangen.
Gat
Vleugelmoer
Koptelefoonhaak
De koptelefoonhaak bevestigen
1.
Druk en draai de bij de HPi-7F behorende koptelefoonhaak
in het gat linksonder op de HPi-7F (zie bovenstaand iguur).
2.
Draai de vleugelmoer van de koptelefoonhaak aan, om de
koptelefoonhaak stevig vast te zetten.
OPMERKING
Hang niets anders dan de koptelefoon aan de koptelefoonhaak. Als
u dit wel doet, kan het instrument of de haak beschadigen.
1.
Steek de koptelefoon(s) in de Phones jacks.
Wanneer een koptelefoon is aangesloten, wordt er geen geluid via de
luidsprekers van de HPi-7F uitgestuurd.
2.
Gebruik de [Volume] schuifregelaar van de HPi-7F om het
volume van de koptelefoon aan te passen (p.16).
Waarschuwing bij gebruik van een koptelefoon
• Om beschadiging van de interne geleiders van het snoer te
voorkomen, vermijdt u een ruwe behandeling. Houd de koptelefoon
alleen bij de stekker of de oorschelpen vast.
• De koptelefoon kan beschadigen als het volume van een apparaat
al verhoogd is wanneer u de koptelefoon aansluit. Minimaliseer het
volume voordat u de koptelefoon aansluit.
• Door overmatige invoer zal niet alleen uw gehoor beschadigen, maar
kan ook de koptelefoon zelf belasten. Geniet van muziek op een
passend volume.
• Gebruik koptelefoons die een Jack plug hebben.
17
Voordat u begint met spelen
Een microfoon aansluiten
U kunt een microfoon op de Mic Jack aansluiten, en met de HPi-7F van Karaoke genieten.
Mic Jack
[Mic Volume]
knop
1.
Sluit de microfoon op de Mic jack aan, die zich rechtsonder op de HPi-7F bevindt.
2.
Om het volume van de microfoon aan te passen, draait u aan de [Mic Volume] knop naast de Mic jack.
MEMO
U kunt Reverb en harmonie op uw stem toepassen (p.66).
Waarschuwingen bij gebruik van een microfoon
• Wees voorzichtig met hoge volumeniveaus wanneer microfoons laat op de avond of vroeg in de ochtend worden gebruikt.
• Als u een microfoon op de HPi-7F aansluit, moet het volume verlaagd worden. Als de volumeregeling te hoog is ingesteld wanneer een microfoon
wordt aangesloten, kan ruis door de luidsprekers geproduceerd worden.
• Afhankelijk van de locatie van de microfoons ten opzichte van de luidsprekers, kan rondzingen geproduceerd worden. Dit kan verholpen worden door:
• De richting van de microfoon te veranderen.
• De microfoon op meer afstand van de luidsprekers te plaatsen.
• Volumeniveaus te verlagen.
18
Basisbediening en schermen
Basisbediening
Om de HPi-7F te bedienen, drukt u eerst op de knop van de gewenste functie, en dan gebruikt u de cursorknoppen en [O] [X] [A] [B] knoppen terwijl u
naar het scherm kijkt.
Bedieningen in het scherm
[O] (Circel) knop
Bevestigt het onderdeel dat
met de cursor is geselecteerd.
Deze knop voert de in het
scherm getoonde functie uit.
[×] knop
Laat u naar hetnotatiescherm
terugkeren. Annuleert een
handeling.
[A] knop, [B] knop
Cursor
Deze knoppen voeren de
functies die in het scherm
worden getoond uit.
Gebruik de cursorknoppen om
een onderdeel te selecteren.
Als het scherm twee of meer
pagina’s beslaat, kunt u van
pagina veranderen door de
links/rechts cursorknoppen een
aantal malen in te drukken.
Instelling
Gebruik de omhoog/omlaag
cursorknoppen om de instelling,
die met de cursor is geselecteerd,
te bewerken.
19
Basisbediening en schermen
Basisscherm
Notatie scherm
Het volgende scherm verschijnt als u de HPi-7F aanzet. Er zijn drie manieren om hetnotatiescherm te bekijken, en u kunt als volgt op de [Notation]
knop drukken om tussen de drie weergaven af te wisselen.
Notenschrift (na opstarten)
Songnaam
Tempo
Maatsoort
Maatnummer
Notenschrift (uitvergroot, met nootnamen)
Notenschrift (weergave van 16 maten)
Notenschrift opties
20
Notenschrift menu
Basisbediening en schermen
Instellingen voor de weergave van het notenschrift
Notatietekens
Als dit op ‘On’ staat, worden
notatietekens getoond wanneer
songdata, die deze tekens bevat,
wordt afgespeeld.
Part
Selecteer de gedeeltes
waarvan het notenschrift
weergeven zal worden.
Het in acht nemen van deze symbolen
kan uw uitvoering expressiever
maken.
• Dit onderdeel is niet beschikbaar
als er geen data voor notatietekens
aanwezig is.
Akkoorden
Teksten
Als dit op ‘On’ staat, worden
akkoordnamen getoond
als u songdata afspeelt die
akkoorddata bevat.
Als dit op ‘On’ staat,
worden teksten getoond
als u songdata afspeelt die
tekstdata bevat.
• Dit onderdeel kan niet
geselecteerd worden
als er geen akkoorddata
aanwezig is.
• Dit onderdeel kan niet
geselecteerd worden als er
geen tekstdata aanwezig
is.
Klavier
Het klavier wordt
onder de notatie
weergegeven, als u dit
selecteert.
Vingerzettingnummers
Notatie Menu
Als dit op ‘On’ staat, worden vingerzettingnummers getoond als u songdata afspeelt die
data voor vingerzettingen bevat. Dit is een
handige manier om u ervan te verzekeren dat u de
juiste vingerzetting gebruikt.
Deze knop toont het Notatie
Menu scherm.
Hier kunt u gedetailleerde
instellingen voor het
notenschrift maken.
De vingerzettingnummers hebben de volgende
betekenis:
1.. Duim
2.. Wijsvinger
3.. Middelvinger
4.. Ringvinger
5.. Pink
• Dit onderdeel kan niet geselecteerd worden
als er geen data voor vingerzettingnummers
aanwezig is.
MEMO
• Behalve het notenschrift van de interne songs, kunt u ook het notenschrift van SMF muziekbestanden die u op de HPi-7F heeft opgenomen
bekijken.
• Als u een Track die geen uitvoeringsdata bevat selecteert, zal het weergegeven notenschrift geen noten bevatten. Om de Track die u bekijkt te
veranderen, kijkt u bij ‘De instellingen van hetnotatiescherm veranderen’ (p.76).
• De nummers van de vingerzettingen in het scherm geven één mogelijk vingerzetting aan.
• De notatietekens die door de HPi-7F worden getoond vertegenwoordigen slechts één serie mogelijkheden, en zijn niet bedoeld om de
expressiviteit van uw uitvoering te beperken.
Over hetnotatiescherm
• Als u het afspelen van een song start, wordt de uitvoeringsdata van het USB-geheugen of interne geheugen gelezen. Het kan enige seconden
duren voordat de data is geladen, dus wees geduldig.
• Het weergegeven notenschrift wordt uit de muziekbestanden gegenereerd, en de nadruk ligt op de leesbaarheid, niet op het nauwkeurig
reproduceren van een ingewikkelde of moeilijke uitvoering. Om die reden kunt u verschillen aantrefen wanneer u deze notatie met een in de
handel verkrijgbare notatie vergelijkt. Dit is in het bijzonder niet geschikt voor de weergave van verijnde of ingewikkelde songs, waarvoor een
gedetailleerde notatie vereist wordt.
• In hetnotatiescherm kunnen tekst of noten buiten het beeldscherm vallen, en daardoor niet getoond worden.
• Het notenschrift van een song van een muziek CD of geluidsbestand kan niet worden weergegeven.
• Als u het notenschrift weergeeft of het getoonde gedeelte tijdens het afspelen van de song verandert, kan de song soms opnieuw vanaf het begin
worden afgespeeld.
• Het gebruik van deze muzieknotatie voor andere doeleinden dan strikt privé, zonder toestemming van de houder van het auteursrecht, is een
overtreding van de hierop toepasbare wetgeving.
21
Basisbediening en schermen
Naar andere schermen overgaan (schermstructuur 1)
In deze handleiding wordt een sequens van handelingen, zoals ‘Druk op de [Function] knop om naar het functiescherm te gaan, kies [File] en druk dan
op de [O] knop’, als ‘[Function] knop ➝ [File] ➝ [O] knop’ aangegeven.
Details van ieder scherm vindt u op de pagina die volgt op de ➝ P. indicatie.
Notatie scherm
Klank scherm
➝ P. 27
Song scherm
Ga verder op p.23.
22
➝ P. 41
Basisbediening en schermen
Piano Designer
➝ P. 40
Ritme
➝ P. 62
Transpositie
➝ P. 38
Ga verder op p.24
23
Basisbediening en schermen
Naar andere schermen overgaan (schermstructuur 2)
Les
1
2
1
3
➝ P. 26
Toepassing
1
1
2
3
4
5
6
7
8
5
➝ P. 77
functiescherm
➝ P. 73
24
Basisbediening en schermen
2
3
2
3
4
6
7
8
➝ P. 79
➝ P. 79
➝ P. 82
25
Plezier hebben met lessen
Een les kiezen
1
1.
Druk op de [Lesson] knop.
Het ‘Lesson’ scherm verschijnt.
Virtuele les
Speel een song met de
begeleiding mee, en bekijk
een evaluatie van uw spel in
het scherm.
Vingeroefeningen
U kunt de sterkte van
elke vinger op het klavier
controleren.
2.
DoReMi cursus
Zelfs als u geen muziekschrift
kunt lezen, kunt u de basis van
het notenschrift en pianospel
door middel van spelletjes en
muziek verwerven.
Gebruik de cursorknoppen om een les te selecteren, en druk op de [O] knop om uw keuze te bevestigen.
Ga verder volgens de aanwijzingen in het scherm, en veel plezier met uw les!
26
Spelen
Spelen met verschillende klanken
Op de HPi-7F kunt u met pianoklanken en een brede reeks andere klanken (meer dan 300 types) spelen.
Elke klank wordt een ‘Tone’ genoemd. De Tones zijn in vier groepen ondergebracht, en deze groepen zijn aan de vier Tone knoppen toegewezen.
Laten we beginnen met het spelen van een pianoklank. Als u het apparaat aanzet, wordt ‘Grand Piano 1’ automatisch geselecteerd.
1
1.
Druk op de [Piano] knop.
Een Tone lijst scherm verschijnt. Hier wordt het nummer en de naam van de op dat moment geselecteerde Tone getoond.
Tone
Gebruik de cursorknoppen
om een Tone te selecteren.
[O] knop
Wanneer het Tone List scherm wordt
getoond, kunt u op de [O] knop drukken
om een frase te beluisteren waarin de
geselecteerde Tone wordt gebruikt. De frase
wordt tot het eind gespeeld, en stopt dan
automatisch. U kunt de frase stoppen voordat
deze eindigt, door de [O] knop nogmaals in
te drukken.
[A] knop / [B] knop
Met deze knoppen gaat u naar
een andere Tone pagina.
Over de beschikbare Tones
Knop
Uitleg
[Piano] knop
Hiermee kunt u pianoklanken kiezen, zoals een vleugel (Grand Piano) en honky-tonk.
[E. Piano] knop
Hiermee kunt u elektrische pianoklanken die vaak in Pop en Rock worden gebruikt kiezen, alsmede de klanken van instrumenten die
met slaghamers (Mallets) worden bespeeld.
[Strings] knop
Hiermee kunt u orkest instrumenten zoals violen en andere snaarinstrumenten kiezen, alsmede klanken die geschikt zijn voor Dual
Play (p.32) samen met pianoklanken.
Hiermee kunt u een verscheidenheid aan andere klanken kiezen, zoals orgel en bas.
[Other] knop
• Als u een klank heeft geselecteerd waarop een Rotary-efect wordt toegepast, kunt u op de [Other] knop drukken om de snelheid
van het Rotary-efect te veranderen.
• Als u Tone nummers 35-43 kiest, kunt u een drumset vanaf het klavier spelen.
MEMO
Bij bepaalde klanken zullen sommige noten op het klavier geen geluid produceren.
27
Spelen
De pedalen gebruiken
De pedalen voeren de volgende handelingen uit. U zult deze
hoofdzakelijk gebruiken als u piano speelt.
Over de regulateur
Als u merkt dat het pedaal instabiel is (als u de HPi-7F bijvoorbeeld
heeft verplaatst), kunt u de regulateur op de onderkant van de
pedalen als volgt aanpassen:
Soft pedaal
Sostenuto pedaal
Demperpedaal
Demperpedaal (rechter pedaal)
Gebruik dit pedaal om het geluid door te laten klinken.
Terwijl dit pedaal ingedrukt wordt gehouden, zullen noten langer
doorklinken, zelfs als u uw vingers van het klavier neemt.
De lengte van de Sustain (het doorklinken) verandert, afhankelijk van
hoe diep u het pedaal indrukt.
MEMO
Als u het demperpedaal van een akoestische piano indrukt, is
een lichte ruis hoorbaar als de demper de snaren loslaat, en een
rijke, ruimtelijke resonantie wordt toegevoegd door de snaren die
met de snaren van noten die u daadwerkelijk speelt meetrillen.
De HPi-7F bootst de klank, die gecreëerd wordt als de demper de
snaar loslaat (‘demper ruis’), en de natuurlijke vibratie (‘demper
resonantie’) na.
U kunt het geluid van de demper die de snaar loslaat en de klank
van de natuurlijke vibratie wijzigen (p.40).
Sostenuto pedaal (middelste pedaal)
De noten die u indrukt als dit pedaal is ingedrukt, zullen doorklinken.
Soft pedaal (linker pedaal)
Dit pedaal wordt gebruikt om het geluid zachter te maken.
Als u met een ingedrukt Soft pedaal speelt, wordt een klank
geproduceerd die niet zo sterk is als de klank die te horen is wanneer
anders met dezelfde sterkte gespeeld wordt. Dit is dezelfde functie als
die van het linker pedaal op een akoestische piano.
De zachtheid van de klank kan op subtiele wijze worden afgewisseld,
door de diepte waarmee u het pedaal indrukt te veranderen.
MEMO
U kunt de functie van het Sostenuto pedaal en het Soft pedaal
veranderen (p.73).
OPMERKING
Als u de pedaalkabel uit de HPi-7F verwijdert terwijl de stroom aan
is, zal het pedaalefect toegepast blijven. U moet de pedaalkabel
aansluiten of verwijderen als de HPi-7F is uitgeschakeld.
28
Regulateur
Draai aan de regulateur om deze te verlagen, totdat de regulateur
stevig contact met de vloer maakt. Het pedaal kan beschadigen als
er ruimte is tussen de regulateur en de vloer. Zeker als u de HPi-7F op
tapijt heeft geplaatst, moet u aan de regulateur draaien totdat deze
stevig met de vloer in contact staat.
Spelen
Spelen met de metronoom
U kunt spelen terwijl u naar de metronoom luistert.
Met de metronoom van de HPi-7F kunt u het volume en de maatsoort van de metronoom veranderen, alsmede de manier waarop de tellen worden
verdeeld.
2
3
1.
1
Druk op de [Metronome] knop.
De [Metronome] knop knippert, en het metronoomgeluid is te horen.
De [Metronome] knop knippert rood en groen, volgens de maatsoort die geselecteerd is. Rood geeft de sterke tel aan, en groen geeft de zwakke tellen
aan.
Om de metronoom te stoppen, drukt u nogmaals op de [Metronome] knop.
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het onderdeel dat u wilt bewerken te selecteren.
Onderdeel
Instelling
Volume
(geen geluid)) Minimum .. Maximum
Maatsoort
2/2, 0/4 (only weak beats), 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8
* De ‘Time Signature’ instelling kan niet veranderd worden terwijl een song wordt afgespeeld.
Klik,
Elektronische klank
Geluid
Stem (Japans ‘1, 2, 3, …’)
Hond & kat,
Woodblock,
Stem (Engels ‘1, 2, 3…’)
Triangel en Castagnetten,
handenklappen
Normaal,
Gepuncteerde halve noot,
Halve noot,
Gepuncteerde kwartnoot,
Kwartnoot,
Patroon
Gepuncteerde achtste noot,
Achtste noot,
Zestiende noot,
+Doubl (dubbel) Voegt een noot aan de after-beat van elke tel toe,
+ Tripl (Triple) Voegt noten toe zodat elke tel een triool wordt, +Shul (Shule) Voegt noten toe om een Shule te creëren
Maat indicator
3.
Schakelt de indicator van de metronoomknop tussen verlicht en niet verlicht.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de instelling te veranderen.
29
Spelen
Het tempo van de metronoom veranderen
2
1.
1
Druk op de [Metronome] knop.
De metronoom is te horen.
2.
Gebruik de Tempo [Slow] [Fast] knoppen om de instelling te veranderen.
Het tempo zal veranderen.
Een aftelling toevoegen als hulp voor uw timing
Een ‘Count-In’ (aftelling) betekent dat er tellen te horen zijn voordat de song begint te spelen.
Als u met een song meespeelt en een aftelling laat spelen, zult u gemakkelijker weten wanneer u met spelen moet beginnen.
1
1.
Houd de [Metronome] knop ingedrukt, en druk op de [Play/Stop] knop.
Een aftelling van twee maten klinkt voordat de song wordt afgespeeld.
30
1
Spelen
Weerkaatsing aan het geluid toevoegen
De HPi-7F kan een Reverb-efect op de noten die u op het klavier speelt toepassen. Wanneer Reverb wordt toegepast, wordt een plezierige galm aan
dat wat u speelt toegevoegd, zodat het bijna klinkt alsof u in een concertzaal speelt.
1
1.
Druk op de [Reverb] knop.
Het Reverb scherm verschijnt.
MEMO
Als u nog een keer op de [Reverb] knop drukt, gaat de knop uit en wordt het efect opgeheven.
De diepte van de Reverb aanpassen
2
1
1.
Druk op de [Reverb] knop.
In het scherm wordt de diepte van de Reverb aangegeven.
2.
Gebruik de cursor omhoog/onlaag knoppen om de diepte aan te passen.
Met hogere waardes wordt een diepere Reverb toegepast.
MEMO
• De aangepaste instelling keert naar de oorspronkelijke waardes terug als u de stroom uitzet. Indien gewenst kunt u deze instelling behouden, ook
nadat de stroom is uitgezet (p.74).
• De diepte van het Reverb-efect kan niet voor elke klank afzonderlijk worden ingesteld. Reverb wordt voor iedere klank op dezelfde diepte
toegepast.
• De diepte van het Reverb-efect van de song die speelt, zal niet veranderen.
• De diepte van de Reverb wordt niet toegepast als de Twin Piano modus (p.37) op ‘Individual’ is ingesteld.
31
Spelen
Twee gestapelde Tones spelen
U kunt met iedere toets van het klavier twee Tones tegelijk spelen. Dit wordt ‘Dual Play’ genoemd.
Bij wijze van voorbeeld ziet u hier hoe piano- en strijkersklanken (Tones) gestapeld worden.
1
1.
1
Houd de [Piano] knop ingedrukt, en druk op de [Strings] knop.
Beide knoppen zijn verlicht. Als u op het klavier speelt, zult u zowel de piano als de strijkersklanken horen.
Tone 1
Tone 2
De Tone naam van de linker
Tone knop.
De Tone naam van de rechter
Tone knop.
Dual Balance
Past de volumebalans van Tone 1 en Tone 2 aan.
MEMO
• Als u een demperpedaal indrukt terwijl u Dual Play gebruikt, wordt het efect op zowel Tone 1 als Tone 2 toegepast, maar u kunt dit veranderen,
zodat het efect op slechts één Tone wordt toegepast (p.73).
• Dual Play is niet beschikbaar als Split Play (p.34) of Twin Piano (p.36) is ingeschakeld.
• Bij sommige klankcombinaties wordt het efect niet op Tone 2 toegepast, en dit kan de manier waarop de klank klinkt beïnvloeden.
32
Spelen
De Tones voor Dual Play veranderen
1
2
1.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om ‘Tone 1’ of ‘Tone 2’ te kiezen.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de gewenste Tone te selecteren.
U kunt Tones binnen dezelfde Tone groep selecteren.
MEMO
De toonhoogte van Tone 2 kan met één octaaf per keer worden veranderd. Dit wordt de ‘Octave Shift’ functie genoemd. Om instellingen voor
‘Octave Shift’ te maken, voert u de volgende stappen uit.
1. Druk op de [Function] knop ➝ [Octave Shift] ➝ [O] knop (p.24).
2. Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de toonhoogte aan te passen.
De balans van de twee Tones aanpassen
Wanneer Dual Play wordt gebruikt, kunt u de volumebalans van Tone 1 en Tone 2 aanpassen.
1.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om ‘Dual Balance’ te kiezen.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de Dual Balance aan te passen.
De volumebalans zal veranderen.
Dual Play ophefen
1.
Druk op één van de Tone knoppen.
Alleen de klank van de knop die u indrukte is hoorbaar.
33
Spelen
Verschillende Tones spelen met de rechter en linkerhand
U kunt het klavier op een speciieke noot in rechter en linkergedeeltes verdelen, en in iedere sectie een andere Tone spelen. Dit wordt ‘Split Play’
genoemd.
MEMO
Wanneer Split Play wordt gebruikt, wordt de toets waarop het klavier in twee secties wordt verdeeld het ‘splitpunt’ genoemd.
1
1.
Druk op de [Split] knop.
Left-hand tone
Right-hand tone
Dit is de naam van de Tone
voor de linkerhand sectie.
Dit is de naam van de Tone
voor de rechterhand sectie.
Splitspunt
U kunt het punt waarop de linkerhand en rechterhand
secties zijn verdeeld veranderen.
Als u Split aanzet, zijn de instellingen voor het klavier als volgt.
Splitspunt
(na opstarten: F#3)
A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 …
Linkerhand Tone
A. Bass + Cymbal
(Akoestische bas + Cimbaal)
MEMO
Het splitspunt behoort tot de linkerhand sectie.
34
C3
C4
C5
B7 C8
Rechterhand Tone
Piano Tone
(De Tone die geselecteerd was voordat Split werd ingeschakeld)
Spelen
De Tones van de rechterhand- en linkerhandgebieden veranderen
1
2
1.
Gebruik de cursorknoppen om de ‘Right-hand Tone’ of ‘Left-hand Tone’ te selecteren.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de gewenste Tone te selecteren.
MEMO
Als u van Tone groep wilt veranderen, drukt u op een Tone knop terwijl ‘Left-hand Tone’ of ‘Right-hand Tone’ is geselecteerd. Gebruik de cursor
omhoog/omlaag knoppen om Tones binnen de geselecteerde Tone groep te kiezen.
MEMO
De toonhoogte van de linkerhand Tone kan één octaaf per keer worden veranderd. Dit wordt de ‘Octave Shift’ functie genoemd. Om instellingen
voor ‘Octave Shift’ te maken, voert u de volgende stappen uit.
1. Druk op de [Function] knop ➝ [Octave Shift] ➝ [O] knop (p.24).
2. Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de toonhoogte aan te passen.
Het splitspunt veranderen
1.
Gebruik de cursorknoppen om het splitspunt te selecteren.
2.
Druk op de omhoog of omlaag cursorknop.
Het splitspunt zal veranderen. Het splitspunt kan binnen de reeks van B1-B6 worden aangepast.
MEMO
• De gewijzigde instelling keert naar de oorspronkelijke status terug als de stroom wordt uitgezet.
• Als u wilt, kunnen de instellingen behouden worden, ook nadat de stroom is uitgezet (p.31).
Split Play ophefen
1.
Druk op de [Split] knop zodat de verlichting uitdooft.
35
Spelen
Het klavier splitsen zodat twee personen kunnen spelen
U kunt het klavier in linker en rechtergebieden verdelen, zodat twee personen binnen dezelfde toonhoogtereeks kunnen spelen. Dit wordt de ‘Twin
Piano’ functie genoemd.
Dit betekent dat u het klavier kunt gebruiken alsof het twee aparte piano’s zijn.
Zo kan één persoon bijvoorbeeld gemakkelijk met de uitvoering van de ander meespelen, om op die manier zijn spel te controleren.
1
1.
Druk op de [Twin Piano] knop.
De [Twin Piano] knop is verlicht, en het Twin Piano scherm verschijnt.
[O] knop
Wijzigt de\ “Twin Piano Mode”
(p. 37).
Als u Twin Piano inschakelt, zijn het klavier, de pedalen en Tone instellingen als volgt.
Twin Piano uit
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Twin Piano aan
C3
C4
C5
Tone: Grand Piano 1
Demperpedaal voor
het linkerhand
klaviergebied
C6
Grens
C3
C4
C5
Tone: Grand Piano 1
Demperpedaal voor
het rechterhand
klaviergebied
MEMO
Sommige efecten (p.31) worden niet langer toegepast als u Twin Piano aanzet, waardoor de Tone anders kan klinken.
36
C6
Spelen
De Twin Piano modus veranderen
U kunt de manier waarop de klank hoorbaar is veranderen, wanneer Twin Piano wordt gebruikt (Twin Piano Mode).
1
1.
In het Twin Piano scherm drukt u op de [O] knop.
Het Twin Piano Mode scherm verschijnt. Voor details over de modus instellingen en de efecten, raadpleegt u de uitleg die in het scherm verschijnt.
MEMO
De gewijzigde instelling keert naar zijn oorspronkelijke status terug als u de stroom uitzet. Als u wilt, kunt u de instellingen behouden, ook nadat de
stroom is uitgezet (p.74).
Twin Piano ophefen
1.
Druk op de [Twin Piano] knop, zodat zijn verlichting uitdooft.
37
Spelen
De toonsoort van het klavier of van het afspeelgeluid van de song veranderen
Het veranderen van de toonhoogte van het klavier wordt ‘transpositie’ genoemd.
Met de ‘Transpose’ functie wordt het volgende gemakkelijk uit te voeren.
• Als u een zanger begeleidt, kunt u de toonhoogte naar een reeks die geschikt is voor de zanger transponeren, terwijl de noten nog steeds worden
gespeeld zoals ze geschreven zijn (d.w.z: met dezelfde vingerzetting posities).
• Als een song in een moeilijke toonsoort staat, met talloze kruizen ( ) of mollen ( ), kunt u in een toonsoort spelen die voor u gemakkelijker is.
1
1.
Druk op de [Transpose] knop.
Als de instelling iets anders dan 0 is, zal de [Transpose] knop oplichten.
[O] knop
Zet ‘Link’ aan of uit.
MEMO
U kunt de [Transpose] knop gebruiken om de Transpose functie aan en uit te zetten (als de Transpose instelling iets anders dan ‘0’ is).
Voorbeeld: de song staat in de toonsoort E, maar u wilt deze met de vingerzettingen van de toonsoort C spelen
Als u wilt dat de C toets de E toonhoogte produceert, zet u de ‘Keyboard’ transpositie instelling op ‘+4’.
Het klavier en de songdata apart transponeren
Als Link is uitgeschakeld, kunnen de noten die op het klavier worden gespeeld en de noten van de songdata (notatie) apart getransponeerd worden.
1.
Druk op de [O] knop.
De Link instelling zal veranderen. Als Link op ‘Of’ staat, kunnen het klavier en de songdata apart getransponeerd worden.
MEMO
Als u van song verandert of de stroom uitzet, keert de transpositie instelling naar ‘0’ terug.
38
Spelen
De knoppen uitschakelen
Met de ‘Panel Lock’ functie kunt u onbedoelde veranderingen in instellingen voorkomen, die anders zouden optreden als u tijdens een uitvoering per
ongeluk een knop indrukt.
Wanneer u Panel Lock activeert, worden alle knoppen uitgeschakeld.
1
1.
Houd de [Right] knop enkele seconden ingedrukt.
Panel Lock wordt aangezet.
In deze staat wordt een ‘ ’ symbool rechts boven in het scherm getoond, en worden alle knoppen uitgeschakeld.
Om Panel Lock op te hefen, houdt u de [Right] knop nogmaals enkele seconden ingedrukt.
MEMO
• Panel Lock wordt opgeheven als u de stroom uitzet.
• Als u Panel Lock aanzet terwijl een song wordt afgespeeld of opgenomen, zal het afspelen of opnemen stoppen.
• U kunt Panel Lock niet aanzetten als u zich in het functiescherm (p.24) of demoscherm bevindt.
39
Uw eigen pianoklank creëren
Wat is Piano Designer?
Met de HPi-7F kunt u uw eigen, aangepaste pianoklank creëren, door de vele elementen die op een concertvleugel van invloed zijn, zoals de snaren,
het pedaal, de resonantie van het klavier en het gewicht van de toetsen, te bewerken.
Dit wordt de ‘Piano Designer’ functie genoemd.
Piano Designer gebruiken
1
4
2
3
1.
Druk op de [Piano Designer] knop (p. 23).
De [Piano Designer] knop is verlicht, en het ‘Piano Designer’ scherm verschijnt.
Onderdeel
Gebruik de cursorknoppen
om het onderdeel te
selecteren.
2.
Gebruik de cursorknoppen om het onderdeel dat u wilt bewerken te selecteren en druk op de [O] knop.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de instelling te bewerken.
Als er meerdere onderdelen zijn die bewerkt kunnen worden, gebruikt u de cursor links/rechts knoppen om andere onderdelen te selecteren.
4.
Druk op de [×] knop om naar het ‘Piano Designer’ scherm terug te keren. Als u ook andere instellingen wilt bewerken, herhaalt u
stappen 2-4.
5.
Druk op de [Piano Designer] knop om naar het vorige scherm terug te keren.
MEMO
• De bewerkte instellingen zullen naar hun oorspronkelijke waardes terugkeren als u de stroom uitzet. Als u wilt, kunnen deze instellingen bewaard
worden, ook nadat de stroom is uitgezet (p.74).
• U kunt een demo selecteren om een demonstratie-uitvoering te beluisteren waarin de pianoklank wordt gebruikt.
40
Songs beluisteren
Songs afspelen
Laten we de interne songs beluisteren. De HPi-7F bevat een verscheidenheid aan interne songs, die op muzikaal genre zijn gerangschikt.
MEMO
• U kunt songs ook afspelen met gebruik van een apart verkrijgbare CD-drive of USB-geheugen (p.46).
• Het gebruik van deze interne songs voor andere doeleinden dan strikt privé-gebruik, zonder toestemming van de houder van het auteursrecht, is
een schending van de toepasbare wetgeving.
1
2
4
3
1.
Druk op de [Song] knop.
Het scherm verschijnt.
Iconen
Genre
Gebruik de cursor links/
rechts knoppen om het
genre te selecteren.
De song die geselecteerd
kunnen worden, zijn
afhankelijk van het genre.
U kunt ook naar songs van
USB-geheugen of een CD
overgaan (p.46).
Als de song akkoorden,
vingerzettingnummers, tekst,
notatietekens of geluidsdata
bevat, wordt het corresponderende icoon getoond.
SMF muziekbestanden
Geluidsbestanden
Teksten
Vingerzettingnummers
Akkoorden
Notatietekens
Songnaam
Dit toont de naam van de op
dat moment geselecteerde
song.
Songlijst
Gebruik de cursor omhoog/omlaag
knoppen om een song te selecteren.
Als u een song selecteert, wordt deze
in blauw weergegeven.
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om een song genre te selecteren.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de gewenste song uit de songlijst te selecteren.
4.
Druk op de [Play/Stop] knop.
Wanneer de song tot het eind is afgespeeld, stopt het afspelen.
Om te pauzeren drukt u nogmaals op de [Play/Stop] knop.
De volgende keer dat u de [Play/Stop] knop indrukt, wordt er afgespeeld vanaf het punt waarop u gestopt bent.
41
Songs beluisteren
Snel vooruit- en terugspoelen
1.
Druk op de [Fwd] knop of de [Bwd] knop.
Elke keer dat u op de knop drukt, gaat u met stappen van één maat tegelijk vooruit of terug. Om voortdurend vooruit of terug te spoelen, houdt u de
knop ingedrukt.
MEMO
U kunt ook naar het begin of eind van de song springen.
Handeling
Knop
Naar het begin van de song springen
Houd de [Play/Stop] knop ingedrukt en druk op [Bwd].
Naar het eind van de song springen
Houd de [Play/Stop] knop ingedrukt en druk op [Fwd].
Individuele tracks afspelen
U kunt individuele tracks van de interne songs selecteren en afspelen. Dit is een handige manier om iedere hand apart te oefenen terwijl u met een
song meespeelt.
Over tracks
De volgende illustratie laat zien hoe tracks aan de Track knoppen zijn toegewezen.
Linkerhand
gedeelte
Rechterhand
gedeelte
Begeleidingstrack
Over Muting
‘Mute’ betekent zorgen dat een speciieke Track geen geluid produceert (dempen).
MEMO
De [Accompaniment] knop licht niet op als u een song heeft geselecteerd die geen begeleiding bevat.
1.
Speel een song af (p.41).
2.
Druk op de Track knop van de Track die u wilt dempen (Mute).
De verlichting van de knop die u indrukte dooft uit, en de gespeciiceerde Track zal geen geluid meer produceren.
Als u nogmaals op de Track knop drukt zodat deze verlicht is, zal de Track weer geluid produceren.
MEMO
• U kunt de mate van demping (volume) veranderen (p.73).
• Mute instellingen worden geannuleerd als u een andere song selecteert.
Alleen de rechterhand oefenen
1.
Druk op de [Right] knop.
De Track voor de rechterhand wordt op Mute ingesteld, en de verlichting van de [Right] knop dooft uit.
2.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De HPi-7F speelt alle tracks behalve de rechterhand Track, zodat u alleen de rechterhand kunt oefenen.
42
Songs beluisteren
Alle songs opeenvolgend afspelen
U kunt alle interne songs opeenvolgend afspelen. Dit wordt ‘All Song Play’ genoemd.
1
2
3
1.
Druk op de [Song] knop.
Het scherm verschijnt.
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om een song genre te selecteren.
3.
Druk op de [O] knop.
Alle songs binnen het geselecteerde genre worden opeenvolgend afgespeeld.
Nadat alle songs zijn afgespeeld, begint het afspelen opnieuw vanaf de eerste song.
MEMO
All Song Play wordt uitgezet als u het afspelen stopt of als u de stroom uitzet.
43
Songs beluisteren
Het volume waarop de song wordt afgespeeld aanpassen
U kunt de volumebalans tussen uw spel op het klavier en het afspelen van de song aanpassen.
1
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [Balance] ➝ [O] knop (p.24).
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen.
2
De volumebalans zal veranderen.
MEMO
Als u de stroom uitzet, keert de volumebalans schuifregelaar naar de middelste positie terug.
Het volume van een geluidsbestand en muziek CD aanpassen
U kunt het volume van alleen geluidsbestanden en muziek CD’s aanpassen.
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [Audio Volume] ➝ [O] knop (p.24).
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het volume van geluidsbestanden en muziek CD’s aan te passen.
De geluiden in het midden van het afspeelgeluid minimaliseren
Wanneer een geluidsbestand of muziek CD wordt afgespeeld, kunt u de geluiden die vanuit het midden zijn te horen (d.w.z: vocalen of melodieinstrumenten) minimaliseren. Dit wordt de ‘Center Cancel’ functie genoemd.
1.
Selecteer een geluidsbestand of song van een CD, zoals in stappen 1-3 van ‘Songs die in een extern geheugen zijn opgeslagen
afspelen’ (p.46) wordt beschreven.
2.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De song wordt afgespeeld.
3.
Druk op de [Right] knop.
De verlichting van de [Right] knop dooft uit, en het geluid van de melodie of de stem wordt geminimaliseerd.
MEMO
• Bij sommige songs zullen geluiden die vanuit het midden te horen zijn, mogelijk niet volledig verdwijnen.
• Om de Center Cancel functie op te hefen, drukt u op de [Right] knop. Center Cancel wordt ook opgeheven als u een andere song selecteert.
• Bij sommige songs kan het gebruik van Center Cancel de klankkwaliteit beïnvloeden.
44
Songs beluisteren
Het tempo van een song veranderen
Er kunnen situaties zijn waarin u het tempo waarop een song wordt afgespeeld wilt veranderen.
Zelfs een moeilijke song, die een snelle frases bevat, kan langzamer worden gemaakt, zodat u mee kunt spelen om de song op die manier te oefenen.
1
1.
Druk op de Tempo [Slow] of [Fast] knop.
Het tempo zal veranderen.
MEMO
• In het Metronome scherm (p.29), kunt u op de [O] knop drukken om de song op een vaststaand tempo af te spelen (Tempo Mute), zonder dat het
songtempo veranderd hoeft te worden.
• U kunt Tempo Mute ook aan/uitzetten door de [Play/Stop] knop ingedrukt te houden en op de [Slow] of [Fast] knop te drukken.
• Om naar het oorspronkelijke tempo terug te keren, drukt u de [Slow] en [Fast] knoppen tegelijk in.
Het tempo van een geluidsbestand of muziek CD veranderen
U kunt het tempo van een geluidsbestand of muziek CD veranderen.
1.
Selecteer een geluidsbestand of song van een muziek CD, zoals in stappen 1-3 van ‘Songs die in een extern geheugen zijn
opgeslagen afspelen’ (p.46) wordt beschreven.
2.
Druk op de Tempo [Slow] of [Fast] knop.
MEMO
Als u de stroom uitzet, keert deze tempo-instelling naar ‘100%’ terug.
45
Songs beluisteren
Extern geheugen gebruiken
Songs die in een extern geheugen zijn opgeslagen afspelen
U kunt songs uit een extern geheugen (CD of USB-geheugen) afspelen.
De volgende songtypes kunnen gespeeld worden: muziekdata, geluidsbestanden en muziek CD’s.
1.
Maak het externe geheugen, dat de songs die u wilt spelen bevat, gereed.
Als de song zich op een bevindt, steekt u deze in de CD-drive (apart verkrijgbaar). Als de song zich in een USB-geheugen bevindt, sluit u dit op de
externe geheugenaansluiting aan (p.84).
2.
Druk op de [Song] knop ➝ [External Memory].
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de song die u wilt afspelen te selecteren.
4.
Druk op de [Play/Stop] knop.
Als in het scherm wordt gevraagd: ‘OK to delete Song?’
Als u probeert een andere song te selecteren, zonder dat de opgenomen uitvoering is opgeslagen, zal de volgende bevestigingsboodschap
verschijnen.
46
Als u de opgenomen uitvoering wilt wissen
Kies [OK] en druk op de [O] knop.
Als u de opgenomen uitvoering niet wilt wissen
Druk op de [×] knop of kies [No], en druk dan op de [O] knop. In dit geval slaat u de opgenomen
uitvoering in de Favorites of het USB-geheugen op (p.55). Selecteer dan een andere song.
Songs beluisteren
De instelling van het externe geheugen veranderen
In sommige gevallen, als het USB-geheugen of een ander apparaat op de externe geheugen aansluiting is aangesloten, kan het even duren voordat
data is geladen of kan data soms niet correct worden gelezen. In dat soort gevallen kunt u het probleem vaak verhelpen door de externe geheugen
modus te veranderen.
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [USB] ➝ [O] knop ➝ [Ext Memory Mode] (p.24).
Voor details over de modus raadpleegt u de uitleg die in het scherm verschijnt.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de gewenste modus te selecteren.
3.
Nadat u de instelling heeft veranderd, zet u de stroom uit en dan weer aan.
MEMO
Deze instelling wordt onthouden, ook nadat de stroom is uitgezet.
47
Songs beluisteren
Een song kopiëren
Een song die in Favorites is opgeslagen, kan naar een USB-geheugen worden gekopieerd. Omgekeerd kan een song die in een USB-geheugen is
opgeslagen, naar de Favorites gekopieerd worden.
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [File] ➝ [Copy] ➝ [O] knop (p.24).
2.
Gebruik de cursorknoppen om de locatie van de kopieerbron en kopieerbestemming te selecteren, en druk dan op de [O] knop.
Om een song van het extern geheugen naar ‘Favorites’ te kopiëren, kiest u [External Memory to Favorites].
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de song die u wilt kopiëren te selecteren.
MEMO
Als u ‘Copy All’ selecteert, zullen alle songs van de kopieerbron gekopieerd worden.
4.
Druk op de rechter cursorknop.
5.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het songnummer van de kopieerbestemming te selecteren, en druk op de [O]
knop.
In een songnummer waarbij ‘Empty’ voor de naam wordt getoond, is geen song opgenomen.
Selecteer een songnummer waarin nog geen song is opgeslagen.
OPMERKING
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘Executing…’ in het scherm wordt getoond.
Opslaan en kopiëren
Een uitvoering die u op de HPi-7F heeft opgenomen, kan als volgt opgeslagen en gekopieerd worden.
Opslaan
De HPi-7F
Opslaan
Opgenomen
uitvoering
1
2
3
4
Favorites
48
Koieëren
Extern geheugen (USBgeheugen, apart verkrijgbaar)
Markeringen aan een song toevoegen voor herhaald oefenen
U kunt markeringen binnen een song aanbrengen, zodat u naar een gemarkeerde maat kunt gaan of herhaaldelijk tussen twee markeringen kunt
afspelen.
Markeringen kunnen op twee locaties, A en B, worden toegevoegd.
Een markering toewijzen
Voordat u verder gaat, selecteert u de song waarin een markering wilt aanbrengen (p.41).
1.
Druk op de [Notation] knop of druk een aantal malen op de [×] knop om naar het ‘Notation’ scherm te gaan.
2.
Druk op de [Bwd] of [Fwd] knop om naar de maat waaraan u een markering wilt toewijzen te gaan.
3.
Druk op de [A] knop of [B] knop om een markering toe te wijzen.
Het ‘Marker’ scherm verschijnt, en een icoon wordt op de locatie waar de markering werd toegewezen weergegeven.
MEMO
• U kunt ook markeringen aan een geluidsbestand of CD song toewijzen.
• Markering B kan niet op dezelfde locatie als markering A of voor markering A worden toegewezen.
49
Markeringen aan een song toevoegen voor herhaald oefenen
Een toegewezen markering verplaatsen
1.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om markering A te selecteren.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om markering A te verplaatsen.
U kunt markering B op dezelfde manier verplaatsen.
Naar de locatie van een toegewezen markering springen
1.
Nadat een markering in de song is toegewezen, drukt u op de [A] knop of [B] knop.
U zult naar de locatie van de markering gaan (springen).
Herhaaldelijk afspelen tussen markeringen
1.
Druk op de [A] knop of [B] knop om naar het ‘Marker’ scherm te gaan.
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om [Repeat] te selecteren.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om [Repeat] aan te zetten (‘On’).
4.
Druk op de [Play/Stop] knop. Het gedeelte tussen de twee markeringen wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Een toegewezen markering verwijderen
1.
Druk op de [A] knop of [B] knop om naar het ‘Marker’ scherm te gaan.
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om markering A of markering B te selecteren.
3.
Druk op de [O] knop.
50
Uw uitvoering opnemen
U kunt uw eigen uitvoering opnemen om uw spel te evalueren of u kunt met een opgenomen uitvoering meespelen.
Op de HPi-7F kunt u de volgende opnames maken:
De song wordt in SMF-formaat opgenomen.
• Alleen uw spel op het klavier opnemen.
SMF opname
• Een uitvoering waarin ritme wordt gebruikt opnemen.
• Een uitvoering samen met een interne song of SMF muziekdata van USB-geheugen of CD opnemen.
Nadat u ‘Voorbereidingen voor opnemen’ (p.52) heeft gelezen, leest u ook ‘Een song in SMF-formaat opnemen’ (p.53).
De song wordt in geluidsformaat opgenomen.
• Alleen uw spel op het klavier opnemen.
• Een uitvoering waarin ritme wordt gebruikt opnemen.
• Een uitvoering samen met een interne song of SMF muziekdata van USB-geheugen of CD opnemen.
Geluidsopname
• Een uitvoering samen met een song van USB-geheugen of CD opnemen.
• Een uitvoering samen met een song van een muziek CD opnemen.
• Een uitvoering met een stem opnemen.
Nadat u ‘Voorbereidingen voor opnemen’ (p.52) heeft gelezen, leest u ook ‘Een song in geluidsformaat opnemen’ (p.59).
Als in het scherm wordt gevraagd: ‘OK to delete song?’
Als u een nieuwe song probeert op te nemen zonder dat de vorige opgenomen uitvoering is opgeslagen, zal de volgende bevestigingsboodschap
verschijnen.
Als u de opgenomen uitvoering
wilt wissen
Kies [OK] en druk op de [O] knop.
Druk op de [×] knop of kies [No] en druk dan op de [O] knop.
Als u de opgenomen uitvoering
niet wilt wissen
In dat geval slaat u de opgenomen uitvoering in de Favorites of een USB-geheugen op (p.55, p.59),
voordat u een nieuwe song opneemt.
51
Uw uitvoering opnemen
Voorbereidingen voor opnemen
2
1
4
1.
Selecteer de Tone die u wilt spelen (p.27).
2.
Druk op de [Song] knop.
3.
Druk een aantal malen op de cursor omhoog knop, totdat ‘New Song’ als de songnaam in het scherm verschijnt.
4.
Druk op de [Rec] knop.
De volgende boodschap verschijnt.
5.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het opnameformaat te selecteren, en druk dan op de [O] knop.
De [Rec] knop is verlicht, de [Play/Stop] knop knippert, en de HPi-7F wordt in de Standby-voor-opname modus geplaatst.
Als u besluit om niet op te nemen, drukt u nog een keer op de [Rec] knop.
Formaat
SMF
Audio
52
Uitleg
De song wordt in SMF-formaat opgenomen.
Voor een uitleg over de hierop volgende stappen kijkt u bij ‘Een song in SMF-formaat opnemen’ (p.53).
De song wordt in geluidsformaat opgenomen.
Voor een uitleg over de hierop volgende stappen kijkt u bij ‘Een song in geluidsformaat opnemen’ (p.59).
Uw uitvoering opnemen
Een song in SMF-formaat opnemen
2
3
1.
Maak voorbereidingen voor opname, zoals in ‘Voorbereidingen voor opnemen’ (p.52) wordt beschreven. Kies ‘SMF’ als het
opnameformaat.
2.
Indien gewenst zet u de metronoom aan (p.29).
3.
Druk op de [Play/Stop] knop.
Een aftelling van twee maten is te horen (het maatnummer geeft ‘-2’ en dan ‘-1’ aan), en dan begint de opname.
Als de opname begint, zijn de [Rec] knop en de [Play/Stop] knop verlicht.
MEMO
Indien gewenst kunt u de opname starten door op het klavier te spelen terwijl de HPi-7F zich in de Standby-voor-opname modus bevindt. De
opname begint op het moment dat u iets op het klavier speelt. In dat geval is er geen aftelling te horen.
4.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De opname stopt.
53
Uw uitvoering opnemen
De opgenomen uitvoering beluisteren
1
1.
2
1
Houd de [Play/Stop] knop ingedrukt en druk op de [Bwd] knop.
U keert naar het begin van de opgenomen uitvoering terug.
MEMO
U kunt ook naar het begin van de opgenomen uitvoering terugkeren door de [Bwd] knop ingedrukt te houden.
2.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De opgenomen uitvoering wordt afgespeeld.
Om het afspelen te stoppen, drukt u nog een keer op de [Play/Stop] knop.
MEMO
Als u de [Metronome] knop ingedrukt houdt en op de [Play/Stop] knop drukt, zal een aftelling van twee maten (Count-In) te horen zijn voordat het
afspelen begint.
OPMERKING
De uitvoering die u heeft opgenomen zal verdwijnen als u de stroom uitzet. Als u de opgenomen uitvoering niet wilt verliezen, slaat u deze in de
Favorites of een USB-geheugen op (p.55).
Een uitvoering op een speciieke Track wissen
1.
Houd de Track knop die de uitvoering die u wilt wissen bevat ingedrukt, en druk op de [Rec] knop.
De uitvoering die op de Track knop die u indrukte werd opgenomen, zal gewist worden.
54
Uw uitvoering opnemen
Een opgenomen uitvoering opslaan
De uitvoering die u heeft opgenomen, kan in de Favorites worden opgeslagen.
OPMERKING
Als u de HPi-7F uitzet zonder dat u de opgenomen uitvoering heeft opgeslagen, zal die uitvoering verloren gaan.
Als u de opgenomen uitvoering niet wilt verliezen, slaat u deze in de Favorites op.
MEMO
U kunt een song ook in een (apart verkrijgbaar) USB-geheugen opslaan (p.48).
1.
Druk op [Function] knop ➝ [File] ➝ [O] knop ➝ [Save] ➝ [O] knop (p.24).
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de opslagbestemming te speciiceren, en druk dan op de [O] knop.
Een scherm waarin de songnaam veranderd kan worden verschijnt.
3.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het teken dat u wilt veranderen te selecteren, en gebruik de cursor omhoog/omlaag
knoppen om het teken te veranderen.
4.
Als u een naam heeft toegewezen, drukt u op de rechter cursorknop om [Save Destination] te selecteren.
5.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het gewenste nummer van de opslagbestemming te selecteren.
In songnummers waarbij ‘unused’ in het veld voor de songnaam wordt aangegeven, is geen song opgeslagen.
Selecteer een songnummer waarin geen song is opgeslagen.
6.
Druk op de [O] knop.
De song wordt opgeslagen.
OPMERKING
• Als u een songnummer waarbij een songnaam wordt getoond selecteert, zal de song die al is opgeslagen overschreven worden.
• Zet nooit de stroom uit terwijl ‘Executing…’ wordt weergegeven.
55
Uw uitvoering opnemen
Gevorderde opnamemethodes
Elke hand apart opnemen
Als u de uitvoering van de linkerhand in de [Left] knop opneemt, en die van de rechterhand in de [Right] knop opneemt, kunt u de uitvoering van elke
hand apart opnemen. Het staat u vrij om iedere hand onafhankelijk opnieuw op te nemen.
1.
Maak voorbereidingen om op te nemen, zoals in ‘Voorbereidingen voor opnemen’ (p.52) wordt beschreven. Kies ‘SMF’ als het
opnameformaat.
2.
Druk op de knop van de Track die u niet wilt opnemen, zodat de indicator uit is.
3.
Druk op de [Play/Stop] knop.
Een aftelling van twee maten wordt gespeeld (het maatnummer geeft ‘-2’ en dan ‘-1’ aan), en dan begint de opname.
Als de opname begint, zijn de [Rec] knop en de [Play/Stop] knop verlicht.
MEMO
Indien gewenst kunt u de opname laten beginnen door op het klavier te spelen terwijl de HPi-7F zich in de Standby-voor-opname modus bevindt.
De opname begint op het moment dat u iets op het klavier speelt. In dit geval wordt er geen aftelling gespeeld.
4.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De opname stopt.
Hoe Track knoppen met de opgenomen uitvoeringen corresponderen
De opgenomen uitvoeringen worden als volgt aan de Track knoppen toegewezen.
Normale uitvoering (één klank over het gehele klavier spelen) / Dual Play
Track knoppen
Opgenomen uitvoering
Opnemen met één gespeciiceerde
knop
De uitvoering wordt op de gespeciiceerde Track opgenomen.
Opnemen met meerdere
gespeciiceerde knoppen
De uitvoering wordt op slechts één Track opgenomen. De opname vindt plaats
op één Track in de volgende volgorde: [User] knop ➝ [Right] knop ➝ [Left] knop
➝ [Accomp] knop
Twin Piano (p.36) / Split Play (p.34)
Track knoppen
56
Opgenomen uitvoeringen
Twin Piano
Split Play
[Right] knop
Rechter sectie
Klank van de rechterhand
[Left] knop
Linker sectie
Klank van de linkerhand
Uw uitvoering opnemen
Overdubben
1.
Houd de [Play/Stop] knop ingedrukt en druk op de [Bwd] knop.
U zult naar het begin van de opgenomen uitvoering terugkeren.
MEMO
U kunt ook naar het begin van de opgenomen uitvoering terugkeren door de [Bwd] knop ingedrukt te houden.
2.
Druk op de [Rec] knop.
De volgende boodschap verschijnt.
De [Rec] knop licht op, de [Play/Stop] knop knippert en de HPi-7F wordt in de Standby-voor-opname modus geplaatst.
Als u besluit de opname te annuleren, drukt u nogmaals op de [Rec] knop.
3.
Druk op de Track knoppen ([Accomp], [User], [Left], [Right]), zodat de indicator van de Track die u wilt opnemen knippert.
4.
Druk op de [Play/Stop] knop.
Een aftelling van twee maten wordt gespeeld (terwijl het maatnummer ‘-2’ en dan ‘-1’ aangeeft), en dan begint de opname.
Als de opname begint, zijn de [Rec] knop en de [Play/Stop] knop verlicht.
MEMO
Indien gewenst kunt u de opname laten beginnen door op het klavier te spelen terwijl de HPi-7F zich in de Standby-voor-opname modus bevindt.
De opname begint op het moment dat u iets op het klavier speelt. In dit geval wordt er geen aftelling gespeeld.
5.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De opname stopt.
MEMO
Als u opneemt door middel van overdubben, zonder dat de eerder opgenomen uitvoering is gewist, blijven het tempo en de maatsoort van de
song zoals deze oorspronkelijk werden opgenomen.
Over opnieuw opnemen
Als de opnamemodus op ‘Replace Recording’ (p.81) is ingesteld, en u een track die al is opgenomen selecteert en daarop opneemt, wordt de nieuwe
uitvoering op die track opgenomen. Dit betekent dat de eerder opgenomen uitvoering verloren gaat.
Eerste opname
Tweede opname
Vervangen door de uitvoering die
de tweede keer is opgenomen
De uitvoering die het eerst werd
opgenomen blijft behouden.
MEMO
Als u een nieuwe uitvoering wilt opnemen, moet u eerst de eerder opgenomen uitvoering wissen (p.51).
Als de opnamemodus op ‘Mix Recording’ (p.81) is ingesteld, en u een track die al is opgenomen selecteert en daarop opneemt, zal de nieuwe
uitvoering met de eerder opgenomen uitvoering worden gemixed.
Eerste opname
Tweede opname
De uitvoeringen die de eerste en tweede
keer zijn opgenomen worden gemixed.
De uitvoering die het eerst werd
opgenomen blijft behouden.
57
Uw uitvoering opnemen
Samen met een song opnemen
U kunt uw uitvoering opnemen terwijl u met een interne song of een song die in Favorites is opgeslagen, meespeelt.
Als u op het klavier speelt op de track die met de Track knoppen is geselecteerd, zal uw uitvoering worden opgenomen.
1.
Selecteer de song waarmee u wilt meespelen (p.41).
2.
Selecteer de Tone die u wilt spelen (p.27).
3.
Speciiceer het opnametempo (p.45).
Voor dit voorbeeld selecteert u een song in SMF-formaat.
MEMO
• Het tempo van de opname is het tempo dat u heeft gespeciiceerd.
• De maatsoort van de opname is de maatsoort van de geselecteerde song.
4.
Druk op de [Rec] knop ➝ [SMF] ➝ [O] knop.
De [Rec] knop is verlicht, de [Play/Stop] knop knippert en de HPi-7F wordt in de Standby-voor-opname modus geplaatst.
Als u besluit niet op te nemen, drukt u nogmaals op de [Rec] knop.
5.
Druk op de Track knoppen ([Accomp], [User], [Left], [Right], zodat de track die u wilt opnemen knippert.
6.
Druk op de [Play/Stop] knop.
Een aftelling van twee maten wordt gespeeld (het maatnummer geeft ‘-2’ en dan ‘-1’ aan), en dan begint de opname.
Als de opname begint, zijn de [Rec] knop en de [Play/Stop] knop verlicht.
MEMO
Indien gewenst kunt u de opname laten beginnen door op het klavier te spelen terwijl de HPi-7F zich in de Standby-voor-opname modus bevindt.
De opname begint op het moment dat u iets op het klavier speelt. In dit geval wordt er geen aftelling gespeeld.
7.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De opname stopt.
58
Uw uitvoering opnemen
Een song in geluidsformaat opnemen
2
3
1.
Maak voorbereidingen voor opnemen, zoals in ‘Voorbereidingen voor opnemen’ (p.52) wordt beschreven, en kies ‘Audio’ als het
opnameformaat.
2.
Druk op de [Play/Stop] knop.
Als de opname begint, zijn de [Rec] knop en de [Play/Stop] knop verlicht.
3.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De opname stopt, en het ‘Save/Rename’ scherm verschijnt.
4.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het teken dat u wilt veranderen te selecteren, en gebruik de cursor omhoog/omlaag
knoppen om het teken te veranderen.
5.
Nadat u de gewenste naam heeft toegewezen, drukt u op de [O] knop.
De song wordt opgeslagen.
59
Uw uitvoering opnemen
De opgenomen uitvoering beluisteren
1
3
1.
Druk op de [Song] knop.
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om [Favorites] te selecteren.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om een opgeslagen song te selecteren.
4.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De opgenomen uitvoering wordt afgespeeld.
Het afspelen stopt als u weer op de [Play/Stop] knop drukt.
Samen met een song opnemen
U kunt een uitvoering die u speelt opnemen terwijl u naar een interne song of een song die in Favorites is opgeslagen luistert.
MEMO
Een uitvoering die u speelt terwijl u naar geluidsdata luistert, kan niet opgenomen worden.
1.
Selecteer de song waarmee u wilt meespelen (p.41).
2.
Selecteer de Tone die u wilt spelen (p.27).
3.
Speciiceer de snelheid van de song waarmee u wilt meespelen (p.45).
In dit geval selecteert u een SMF-formaat song.
MEMO
De opname vindt plaats op de snelheid van de song die u speciiceert.
4.
Druk op de [Rec] knop ➝ [Audio] ➝ [O] knop.
De [Rec] knop licht op, de [Play/Stop] knop knippert en de HPi-7F wordt in de Standby-voor-opname modus geplaatst.
Als u besluit niet op te nemen, drukt u nogmaals op de [Rec] knop.
5.
Druk op de [Play/Stop] knop.
Als de opname start, zijn de [Rec] knop en de [Play/Stop] knop verlicht.
6.
Druk op de [Play/Stop] knop.
De opname stopt, en het ‘Rename’ scherm verschijnt.
7.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het teken dat u wilt veranderen te selecteren, en gebruik de cursor omhoog/omlaag
knoppen om het teken te veranderen.
8.
Nadat u de gewenste naam heeft toegewezen, drukt u op de [O] knop.
De song wordt opgeslagen.
60
Uw uitvoering opnemen
Een opgeslagen song verwijderen
Hier ziet u hoe een song, die u in Favorites of USB-geheugen (apart verkrijgbaar) heeft opgeslagen, verwijderd kan worden.
MEMO
Als u alle songs die in de Favorites zijn opgeslagen wilt verwijderen, initialiseert u het geheugen (p.74).
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [File ➝ [O] knop ➝ [Delete] ➝ [O] knop (p.24).
Een scherm verschijnt, waarin u de locatie waar de song is opgeslagen kunt selecteren.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de locatie waar de song is opgeslagen te selecteren, en druk op de [O] knop.
Een scherm verschijnt, waarin u de te verwijderen song kunt selecteren.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het nummer van de song die u wilt verwijderen te selecteren, en druk dan op de
[O] knop.
De geselecteerde song zal verwijderd worden.
Als u besluit te annuleren zonder te verwijderen, drukt u op de [×] knop .
OPMERKING
• Zet nooit de stroom uit terwijl ‘Executing…’ in het scherm wordt weergegeven.
• Een verwijderde song kan niet hersteld worden.
61
Spelen met ritme
Met de HPi-7F kunt u spelen terwijl u naar ritmes in verschillende stijlen luistert.
Ritmes selecteren
De HPi-7F heeft een grote verscheidenheid aan ingebouwde ritmes.
1
1.
Druk op de [Rhythm] knop.
De [Rhythm] knop licht op, en een ‘Rhythm’ scherm verschijnt.
2.
62
Gebruik de cursorknoppen om het ritmepatroon te selecteren.
Spelen met ritme
Ritmes spelen
U kunt het ritme op twee manieren starten: Druk op de [B] (Start/Stop) knop of speel op het klavier om het ritme direct te laten beginnen (Sync Start).
U kunt het ritme ook met een intro laten beginnen of met een einde laten stoppen.
Intro/Ending
Start/Stop
Het ritme starten door een knop in te drukken
Starten zonder een intro
1.
Druk op de [B] (Start/Stop) knop.
Het ritme zal beginnen.
Starten met een intro
1.
Druk op de [A] (Intro/Ending) knop.
2.
Druk op de [B] (Start/Stop) knop.
Een intro wordt gespeeld, en dan zal het ritme worden gespeeld.
Het ritme starten door het klavier te bespelen
U kunt het ritme laten beginnen op het moment dat u het klavier bespeelt. Dit wordt ‘Sync Start’ genoemd.
Sync Start zonder een intro
1.
Druk de [A] en [B] knoppen tegelijk in.
Synchro Start is ingeschakeld.
2.
Speel iets in de linkerhand sectie van het klavier.
Het ritme zal beginnen.
Sync Start met een intro
1.
Druk de [A] (Intro/Ending) en [B] (Start/Stop) knoppen tegelijk in.
Synchro Start is ingeschakeld.
2.
Druk op de [A] (Intro/Ending) knop.
3.
Speel in de linkerhand sectie van het klavier.
63
Spelen met ritme
Het tempo van het ritme veranderen
U kunt het tempo van het ritme of de automatische begeleiding veranderen (p.65).
1.
Gebruik de Tempo [Slow/Fast] knop om het tempo van het ritme aan te passen.
Door de [Slow] en [Fast] knoppen tegelijk in te drukken, kunt u naar het standaard tempo van het geselecteerde ritme terugkeren.
De tempowaarde wordt in het scherm getoond.
Het ritme stoppen
Het ritme stoppen door een knop in te drukken
1.
Druk op de [B] (Start/Stop) knop.
Het ritme stopt.
Het ritme stoppen door een einde toe te voegen
1.
Druk op de [A] (Intro/Ending) knop.
Een einde wordt gespeeld, en dan stopt het ritme.
64
Spelen met ritme
Automatische begeleiding gebruiken
De HPi-7F kan automatisch een begeleiding genereren die past bij het geselecteerde ritme en de akkoorden die u speelt in de linkerhand sectie van
het klavier. Deze functie wordt ‘automatische begeleiding’ genoemd.
1.
Selecteer een ritme, zoals in ‘Ritmes selecteren’ (p.62) wordt beschreven.
2.
Druk op de [O] knop.
3.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om [Arranger] te selecteren.
4.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om [On] te kiezen.
5.
Druk op de [×] knop.
U zult naar het Rhythm scherm terugkeren.
6.
Start het ritme, volgens de beschrijving van ‘Ritmes spelen’ (p.63).
De automatische begeleiding zal samen met het ritme beginnen.
65
Efecten op een microfoonstem toepassen
U kunt efecten via een aangesloten microfoon op uw stem toepassen. De efecten die op een stem worden toegepast, worden ‘Vocale efecten’
genoemd.
Harmonie die bij de song past toevoegen
Als u met een song die ákkoorddata’ bevat meezingt, kunt u harmonie aan uw stem toevoegen.
Als de song akkoorddata bevat, wordt ‘
’ bij de songnaam van de interne song of de VIMA TUNES (VIMA CD-ROM) songnaam weergegeven.
MEMO
Als u een song afspeelt waarbij de ‘
klavier speelt.
’ indicatie niet wordt weergegeven, wordt de harmonie toegevoegd volgens de akkoorden die u op het
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [Vocal Efect] ➝ [O] knop (p.24).
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om ‘Harmony’ te selecteren.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om ‘On’ te selecteren.
4.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om ‘Harmony Type’ te selecteren.
5.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om één van de volgende instellingen te selecteren.
Instelling
Uitleg
Duet
Eén harmoniestem wordt aan uw stem toegevoegd.
Trio
Twee harmoniestemmen worden aan uw stem toegevoegd.
Quartet
Drie harmoniestemmen worden aan uw stem toegevoegd.
MEMO
U kunt de functie van het aan en uitzetten van de harmonie ook aan een pedaal toewijzen (p.73).
6.
Druk op de [×] knop om de instellingen te voltooien.
7.
Gebruik de cursorknoppen om een song waarbij ‘Chord’ wordt aangegeven te selecteren.
8.
Druk op de [Play/Stop] knop om de song af te spelen.
9.
Zing in de microfoon.
Een harmonie die bij de song past wordt aan uw stem toegevoegd.
66
Efecten op een microfoonstem toepassen
Galm aan uw stem toevoegen
U kunt Reverb (galm) aan uw microfoonstem toevoegen, zodat uw vocale uitvoering weelderiger klinkt.
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [Vocal Efect] ➝ [O] knop (p.24).
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om ‘Reverb’ te selecteren.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de gewenste instelling te selecteren.
4.
Druk op de [×] knop om de instellingen te voltooien.
5.
Zing in de microfoon.
Reverb wordt op uw stem toegepast.
67
User programma’s opslaan
User programma’s opslaan
U kunt de instellingen van de op dat moment geselecteerde Tone knoppen en de automatische begeleiding instellingen als een individuele set
opslaan, zodat deze op elk gewenst moment opgeroepen kunnen worden. Deze worden ‘User Programma’s genoemd, en u kunt 40 van dit soort
instellingen in het interne geheugen opslaan.
3
2
1.
Maak de gewenste instellingen voor de begeleidingsstijl en Tone (p.62, p.27).
2.
Houd de [Split] knop ingedrukt en druk op de [Twin Piano] knop.
3.
Druk op de [O] knop.
Het ‘ User Program’ scherm verschijnt.
Het ‘Write User Program’ scherm verschijnt.
4.
Voer een naam in voor het ‘ User programma’. Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het teken dat u wilt veranderen te
selecteren, en verander het teken met de cursor omhoog/omlaag knoppen.
MEMO
Als u de naam van het User programma niet wilt veranderen, gaat u verder met stap 5.
5.
Druk een aantal malen op de rechter cursorknop om ‘Write Destination’ te selecteren.
6.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het nummer van de opslagbestemming te selecteren.
7.
Druk op de [O] knop.
De huidige instellingen worden als een ‘ User programma’ opgeslagen.
OPMERKING
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘ Executing…’ in het scherm wordt weergegeven.
MEMO
Om het ‘ User programma’ opnieuw in de fabrieksinstelling terug te zetten, kijkt u bij ‘ De fabrieksinstellingen herstellen’ (p.75).
68
User programma’s opslaan
User programma’s oproepen
1
1.
2
Druk op de [Function] knop ➝ [User Program] ➝ [O] knop.
Het ‘ User Program’ scherm verschijnt.
2.
Gebruik de cursorknoppen om het User programma dat u wilt oproepen te selecteren.
De huidige uitvoeringsinstellingen zullen veranderen in het User programma dat u selecteert.
Een pedaal gebruiken om User programma’s op te roepen
U kunt een pedaal gebruiken om stapsgewijs door het ‘ User programma’ te lopen. Dit wordt de ‘Pedal Shift’ functie genoemd.
Voordat u verdergaat, moet u de ‘User programma’s opslaan in de volgorde waarin u deze wilt oproepen, zodat de instellingen voor de volgende song
opgeroepen kunnen worden door simpelweg het pedaal in te drukken.
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [Pedal] ➝ [O] knop (p.24).
Het ‘Pedal’ scherm verschijnt.
2.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om ‘Pedal Shift’ te selecteren.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de instelling te veranderen.
Instelling
Uitleg
Of
De pedalen voeren de toegewezen functies uit.
Left pedal
Met het linkerpedaal kan alleen het User programma worden veranderd. De functie
die oorspronkelijk aan het linkerpedaal is toegewezen is niet beschikbaar.
Center pedal
Met het middelste pedaal kan alleen het User programma worden veranderd. De
functie die oorspronkelijk aan het middelste pedaal is toegewezen is niet beschikbaar.
69
User programma’s opslaan
Een User programma set in het geheugen opslaan
De 40 User programma’s die u in de HPi-7F heeft opgeslagen, kunnen als één enkele set van 40 User programma’s in USB-geheugen of in het interne
geheugen worden opgeslagen.
MEMO
Als u de set in een USB-geheugen wilt opslaan, sluit u een USB-geheugen op de externe geheugenaansluiting aan voordat u verder gaat.
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [User Program File] ➝ [O] knop ➝ [Save] ➝ [O] knop (p.24).
Het ‘User Program File’ scherm verschijnt.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de opslagbestemming te kiezen, en druk dan op de [O] knop.
MEMO
Als het USB-geheugen niet op de externe geheugenaansluiting is aangesloten, kunt u ‘External memory’ niet als opslagbestemming kiezen.
3.
Speciiceer een naam voor de User Program Set instellingen. Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het teken te selecteren
dat u wilt veranderen, en verander het teken met de cursor omhoog/omlaag knoppen.
MEMO
Als u de User programma set niet hoeft te veranderen, gaat u eenvoudigweg verder met stap 4.
4.
Druk een aantal malen op de rechter cursorknop om ‘Save Destination’ te selecteren.
5.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het nummer van de opslagbestemming te selecteren.
In een nummer waarbij een naam wordt weergegeven, is al een programma set opgeslagen.
Als u een nummer selecteert waarin al een User programma set is opgeslagen, zal de eerder opgeslagen set gewist worden.
Als u de eerder opgeslagen User programma set niet wilt wissen, kiest u een nummer waarbij ‘ (Empty)’ wordt weergegeven.
6.
Druk op de [O] knop.
De User programma set wordt in het door u aangegeven nummer opgeslagen.
OPMERKING
De stroom mag nooit uitgezet worden en het USB-geheugen mag niet ontkoppeld worden terwijl ‘ Executing…’ in het scherm wordt weergegeven.
70
User programma’s opslaan
Een User programma set laden
Hier ziet u hoe een User programma set die in USB-geheugen of intern geheugen is opgeslagen in de HPi-7F geladen kan worden.
MEMO
Als u van een USB-geheugen laadt, sluit u het USB-geheugen op de externe geheugenaansluiting aan voordat u verder gaat.
OPMERKING
Wees ervan bewust dat als u een User programma set laadt, alle User programma’s in de HPi-7F overschreven worden en verloren zullen gaan.
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [User Program File] ➝ [O] knop ➝ [Load] ➝ [O] knop (p.24).
Het ‘User Program File’ scherm verschijnt.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het geheugen waarin u de User programma set heeft opgeslagen te selecteren,
en druk op de [O] knop.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de User programma set die u wilt laden te selecteren, en druk op de [O] knop.
De geselecteerde User programma set wordt in de HPi-7F geladen.
OPMERKING
De stroom mag nooit uitgezet worden en het USB-geheugen mag niet ontkoppeld worden terwijl ‘ Loading…’ in het scherm wordt weergegeven.
Een opgeslagen User programma set verwijderen
Hier ziet u hoe een User programma set die in USB-geheugen of intern geheugen is opgeslagen verwijderd kan worden.
MEMO
Als u een User programma set uit het USB-geheugen wilt verwijderen, sluit u het USB-geheugen op de externe geheugenaansluiting aan voordat u
verder gaat.
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [User Program File] ➝ [O] knop ➝ [Delete] ➝ [O] knop (p.24).
Het ‘User Program File’ scherm verschijnt.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het geheugen dat de User programma set bevat te selecteren, en druk op de [O]
knop.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de User programma set die u wilt verwijderen te selecteren, en druk op de [O]
knop.
De geselecteerde User programma set wordt verwijderd.
OPMERKING
De stroom mag nooit uitgezet worden en het USB-geheugen mag niet ontkoppeld worden terwijl ‘ Executing…’ in het scherm wordt weergegeven.
71
User programma’s opslaan
Een User programma set van USB-geheugen naar het interne geheugen kopiëren
Hier ziet u hoe een User programma set van USB-geheugen naar het interne geheugen gekopieerd kan worden.
Omgekeerd kan een User programma set uit het interne geheugen ook naar een USB-geheugen gekopieerd worden.
1.
2.
Sluit het USB-geheugen, waarvan u wilt kopiëren, op de externe geheugenaansluiting aan.
Druk op de [Function] knop ➝ [User Program File] ➝ [O] knop ➝ [Copy] ➝ [O] knop (p.24).
Het ‘User Program File’ scherm verschijnt.
3.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het geheugen waarvan u wilt kopiëren te selecteren, en druk dan op de [O]
knop.
4.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de User programma set die u wilt kopiëren te selecteren.
Als u ‘All’ kiest, zullen alle User programma sets in het geheugen gekopieerd worden.
5.
Druk op de rechter cursorknop.
6.
Selecteer met de cursor omhoog/omlaag knoppen de kopieerbestemming.
In nummers waarbij een naam wordt getoond, is al een User programma set opgeslagen.
Als u kopieert naar een nummer waarin al een User programma set is opgeslagen, zal de eerder opgeslagen User programma set verwijderd worden.
Als u de eerder opgeslagen User programma set niet wilt verwijderen, selecteert u een nummer waarbij ‘(empty)’ wordt weergegeven.
7.
Druk op de [O] knop.
De geselecteerde User programma set wordt gekopieerd.
OPMERKING
De stroom mag nooit uitgezet worden en het USB-geheugen mag niet ontkoppeld worden terwijl ‘ Executing…’ in het scherm wordt weergegeven.
72
Verschillende instellingen
Basishandelingen in het functiescherm
In het ‘Function’ scherm kunt u verscheidene instellingen voor uitvoeringen en opnemen bewerken.
1.
Druk op de [Function] knop.
De [Function] knop licht op, en het ‘Function’ scherm (p.24) verschijnt.
2.
Gebruik de cursorknoppen om het onderdeel waarvan u de instellingen wilt bewerken te selecteren.
3.
Druk op de [O] knop.
De instellingen voor het geselecteerde onderdeel verschijnen.
MEMO
Afhankelijk van het onderdeel dat u selecteert, kunnen aanvullende mogelijkheden in het scherm worden getoond.
4.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de instelling te bewerken.
De inhoud van de instelling en zijn uitleg wordt in het scherm getoond.
5.
Druk op de [X] knop.
U keert naar het vorige scherm terug.
Als u andere instellingen wilt bewerken, herhaalt u stappen 2-4.
6.
Druk op de [Function] knop.
De [Function] knop dooft uit, en u verlaat het ‘Function’ scherm.
MEMO
• De instellingen die u bewerkt, keren naar hun oorspronkelijke status terug als u de stroom uitzet.
• Met gebruik van de ‘Memory Backup’ functie kunt u deze instellingen behouden, ook nadat de stroom is uitgezet. Voor details kijkt u bij ‘Instellingen
behouden, ook nadat de stroom is uitgezet’ (p.74).
Onderdelen die bewerkt kunnen worden
Functie menu P. 1/3
Functie menu P. 2/3
Balance
Audio Volume
Functie menu P. 3/3
V-LINK Transmit Channel
File
Recording Mode
CD/Audio Type
User Program
Octave Shift
Slide Show Settings
User Program File
Pedal
Memory Backup
Brilliance
Vocal Efect
Factory Reset
Equalizer
Language
Gain
MIDI
Mute Volume
USB
73
Verschillende instellingen
Het geheugen initialiseren
Met deze handeling worden alle songs die in Favorites of een apart
verkrijgbaar USB-geheugen zijn opgeslagen gewist.
Instellingen behouden, ook nadat de
stroom is uitgezet
Normaalgesproken keren de verscheidene Functie-instellingen naar
hun standaardwaardes terug als u de stroom uitzet. Indien gewenst
kunt u deze echter behouden, ook nadat de stroom is uitgezet. Dit
wordt de ‘Memory Backup’ functie genoemd.
OPMERKING
• Als u een initialisatie uitvoert, worden alle songs die in Favorites
of USB-geheugen zijn opgeslagen gewist. Na het initialiseren kan
deze data niet hersteld worden, dus wees voorzichtig als u deze
procedure uitvoert.
1.
• Om een nieuw aangeschaft USB-geheugen de eerste keer met de
HPi-7F te gebruiken, moet het USB-geheugen eerst geïnitialiseerd
(geformatteerd) worden. Een USB-geheugen dat niet geïnitialiseerd
is, kan niet door de HPi-7F worden gebruikt.
Druk op de [Function] knop ➝ [Memory Backup] ➝ [O] knop.
De volgende boodschap zal verschijnen.
Als u het USB-geheugen wilt initialiseren, sluit u het USB-geheugen op
de externe geheugenaansluiting aan voordat u verder gaat.
Druk op de [Function] ➝ [Format] ➝ [O] knop (p.24).
1.
2.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om het
geheugen dat u wilt initialiseren te selecteren.
Indicatie
Te initialiseren
geheugen
Intern
geheugen
Favorites
Extern
geheugen
USB-geheugen
Geïnitialiseerde inhoud
User programma’s (p.70)
In ‘Favorites’ opgeslagen songs
Songs in een extern geheugen
User programma’s die in extern
geheugen zijn opgeslagen (p.72).
2.
Druk op de rechter cursorknop om ‘Execute’ te selecteren, en
druk dan op de [O] knop.
Memory Backup wordt uitgevoerd.
OPMERKING
3.
Druk op de [O] knop.
Een bevestigingsboodschap verschijnt.
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘Executing…’ in het scherm wordt
weergegeven.
Onderdelen die met Memory Backup worden
opgeslagen
• Piano Designer
• Transpositie
• Reverb
• Brilliance
• Equalizer
• Metronoom
4.
Om te initialiseren gebruikt u de cursorknoppen om [OK] te
selecteren. Druk dan op de [O] knop.
• Taal
Het initialiseren begint. De volledige inhoud van het geselecteerde
geheugen zal gewist worden.
• Dual Balance
Als u [Cancel] selecteert of op de [×] knop drukt, zult u naar het vorige
scherm terugkeren, zonder dat initialisatie plaatsvindt.
Waarschuwing bij het initialiseren
• Zet nooit de stroom als terwijl ‘Executing…’ in het scherm wordt
weergegeven.
• Als de Favorites geïnitialiseerd worden, worden de instellingen van
de HPi-7F zelf niet geïnitialiseerd. Als u de HPi-7F opnieuw op de
fabrieksinstellingen wilt instellen, voert u Factory Reset uit (p.75).
• Het USB-geheugen mag nooit verwijderd worden terwijl het
geïnitialiseerd wordt.
74
• Twin Piano Modus
Verschillende instellingen
De fabrieksinstellingen herstellen
Hier ziet u hoe onderdelen, die in samenwerking met ‘Instellingen
behouden, ook nadat de stroom is uitgezet’(p.74) zijn opgeslagen,
opnieuw op hun fabrieksinstellingen teruggezet kunnen worden. Dit
wordt de ‘Factory Reset’ functie genoemd.
OPMERKING
Als u ‘Factory Reset’ uitvoert, zullen alle instellingen die in de HPi-7F
zijn opgeslagen gewist worden, en opnieuw op de fabrieksstatus
worden ingesteld.
MEMO
Zelfs als u ‘Factory Reset’ uitvoert, zullen songs die in ‘Favorites’ of
in een USB-geheugen zijn opgeslagen niet verloren gaan. Als u de
songs die in ‘Favorites’ of een USB-geheugen zijn opgeslagen wilt
wissen, kijkt u bij ‘Het geheugen initialiseren’ (p.74).
1.
Druk op de [Function] knop ➝ [Factory Reset] ➝ [O] knop.
De volgende boodschap verschijnt.
2.
Druk op de rechter cursorknop om ‘Execute’ te selecteren, en
druk dan op de [O] knop.
De Factory Reset wordt uitgevoerd. Nadat Factory Reset is voltooid, zal
de volgende boodschap verschijnen.
3.
Zet de HPi-7F uit, en dan weer aan.
OPMERKING
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘Executing…’ in het scherm wordt
weergegeven.
75
Overige handelingen
De instellingen van hetnotatiescherm
veranderen
Notatiedata in BMP-formaat exporteren
Het notenschrift dat door de HPi-7F wordt weergegeven, kan als
beelddata naar een apart verkrijgbaar USB-geheugen geëxporteerd
(opgeslagen) worden. U kunt deze opgeslagen beelddata op een
computer gebruiken.
U kunt de onderdelen die in hetnotatiescherm worden getoond, en de
manier waarop deze worden getoond, veranderen.
1.
Druk op de [Notation] knop ➝ [O] knop ➝ [O] knop ➝
[Notation Options] ➝ [O] knop (p.22).
OPMERKING
• Songdata die auteursrechtelijk beschermd is, kan niet worden
opgeslagen.
• Onbevoegd gebruik van de geëxporteerde Notatie data, voor
andere doeleinden dan strikt privé, zonder toestemming van de
houder van het auteursrecht, is wettelijk verboden.
• Voor details over de manier waarop de nootnamen worden
getoond wanneer deze in BMP-formaat worden geëxporteerd, kijkt
u bij ‘De instellingen van hetnotatiescherm veranderen’ (p.76).
1.
Sluit het USB-geheugen op de externe geheugenaansluiting
aan.
2.
Selecteer de song waarvan u het notenschrift wilt
transporteren (p.41).
Als u beelddata van het notenschrift van een song die u zelf heeft
opgenomen wilt exporteren, neemt u uw uitvoering op voordat u
verder gaat (p.51).
3.
2.
3.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het onderdeel te
selecteren.
4.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de
instelling te bewerken.
Druk op de [Notation] knop ➝ [O] knop ➝ [O] knop ➝
[Export] ➝ [O] knop (p.22).
Nadat u de boodschap heeft gelezen, drukt u op de [O]
knop.
Als u een song die auteursrechtelijk is beschermd heeft geselecteerd,
zal een scherm als dat hieronder verschijnen.
De inhoud van de instellingen en een uitleg worden in het scherm
getoond.
Als dit scherm verschijnt, drukt u op de [O] knop om naar stap 2 terug
te keren, en selecteert u een andere song.
5.
Gebruik de cursorknoppen om de regio die opgeslagen
moet worden en de indeling (Layout) van de notatie te
speciiceren.
6.
Druk op de [O] knop.
Het notenschrift zal als BMP-formaat (Bitmap) beelddata worden
opgeslagen.
OPMERKING
Verwijder het USB-geheugen niet voordat het opslaan geheel is
voltooid.
76
Overige handelingen
Een muziek CD creëren
5.
Nadat u gespeciiceerd heeft welke songs u op de CD-R wilt
zetten, drukt u op de rechter cursorknop.
Een boodschap verschijnt.
Hier ziet u hoe een muziek CD gecreëerd kan worden, door
geluidsopnames of songs op een CD-R disk te branden.
Om songs op een CD-R disk te kunnen branden, heeft u een apart
verkrijgbare CD-drive nodig.
OPMERKING
Op de HPi-7F gecreëerde muziek CD’s kunnen niet gegarandeerd
op alle CD-spelers worden afgespeeld.
Afhankelijk van de manier waarop de CD-speler CD-R disks
ondersteunt, kan de muziek CD die u creëert mogelijk niet correct
gespeeld worden.
Songs op een CD branden
6.
Voordat u verder gaat, sluit u de CD-drive op de HPi-7F aan, volgens de
instructies die bij de CD-drive horen.
Gebruik de cursorknoppen om [OK] te selecteren, en druk op
de [O] knop.
Het ‘Concerning Copyright’ scherm zal verschijnen.
U dient ook geluidsopnames van uw songs te maken, en deze op te
slaan.
1.
2.
Steek een ongebruikte of niet voltooide (Finalize) CD-R disk
in de CD-drive.
Druk op de [Application] knop ➝ [CD Writing] ➝ [O] knop
(p.24).
Het ‘CD Writing’ scherm zal verschijnen.
7.
Druk op de [O] knop.
Het ‘About the License Agreement’ scherm verschijnt.
3.
Selecteer de song die u op de CD-R disk wilt zetten, en
druk op de [O] knop. Als u meer dan één song wilt branden,
herhaalt u stap 3.
Een lijst met songs die gebrand gaan worden verschijnt in het ‘Write to
CD-R’ veld rechts in het scherm.
4.
8.
Als u akkoord gaat, gebruikt u de cursorknoppen om [OK]
te selecteren, en drukt u op de [O] knop. Als u niet met de
voorwaarden akkoord gaat, drukt u op de [×] knop.
Als u alle songs die u op de CD-R wilt zetten heeft
geselecteerd, drukt u op de rechter cursorknop.
Als u op de [O] knop drukt, begint het branden op de CD-R disk.
‘Writing…’ wordt in het scherm weergegeven.
De cursor verplaatst naar de ‘Write to CD-R’ lijst rechts in het scherm.
Als u op de [×] knop drukt, zal het creëren van een muziek CD worden
afgebroken.
Als u songs uit de lijst met songs die gebrand zal worden wilt
verwijderen, gebruikt u de cursor omhoog/omlaag knoppen om de
song die u wilt verwijderen te selecteren. Druk dan op de [O] knop.
OPMERKING
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘Writing…’ in het scherm wordt
weergegeven.
77
Overige handelingen
Nadat de data op de CD is geschreven, verschijnt een scherm zoals het
volgende:
Maken dat de disk op een andere CDspeler afgespeeld kan worden
Een CD-R disk waarop ‘Finalize’ niet is toegepast, is geen voltooide
muziek CD en kan niet op een andere CD-speler worden afgespeeld.
Om de disk op andere CD-spelers af te kunnen spelen, moet deze
worden voltooid (Finalized).
1.
2.
Plaats een niet voltooide CD-R disk in de CD-drive.
Druk op de [Application] knop ➝ [CD Writing] ➝ [O] knop
(p.24).
Het ‘Select Songs’ scherm verschijnt.
9.
Gebruik de cursorknoppen om [OK] te selecteren, en druk
dan op de [O] knop.
Handeling
Uitleg
[OK]
De disk wordt voltooid (Finalized) om de muziek CD
helemaal af te maken.
Op een voltooide (Finalized) CD-R disk kan geen
aanvullende data worden geschreven, ook niet als er
nog resterende ruimte op de disk was.
[Cancel]
De disk wordt niet voltooid (Finalized).
Wanneer Finalize (het voltooien van de CD) begint, wordt ‘Executing…’
in het scherm weergegeven.
4.
Druk op de rechter cursorknop om ‘Finalize’ te selecteren.
Handeling
Uitleg
[OK]
De disk wordt voltooid (Finalized) om de muziek CD
helemaal af te maken.
Op een voltooide (Finalized) CD-R disk kan geen
aanvullende data worden geschreven, ook niet als er
nog resterende ruimte op de disk was.
[Cancel]
De disk wordt niet voltooid (Finalized).
Gebruik de cursorknoppen om [OK] te selecteren, en druk
dan op de [O] knop.
Nadat dit proces is voltooid of als u op de [×] knop heeft gedrukt, zult
u naar het ‘Menu’ scherm terugkeren.
Finalize (het voltooien van de CD) begint, en ‘Executing…’ wordt in het
scherm weergegeven.
OPMERKING
Nadat dit proces is voltooid of als u op de [×] knop heeft gedrukt, zult
u naar het ‘CD Writing’ scherm terugkeren.
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘Executing…’ in het scherm wordt
weergegeven.
Aanvullende songs op een CD schrijven
Als een CD-R disk niet voltooid is (Finalize), kunt u er aanvullende
songs op schrijven (branden).
1.
Plaats een niet voltooide CD-R disk in de CD-drive.
2.
Herhaal stappen 2-9 van ‘Songs op een CD branden’ (p.77) zo
vaak als nodig is.
78
3.
OPMERKING
Zet nooit de stroom uit terwijl ‘Executing…’ in het scherm wordt
weergegeven.
Overige handelingen
Genieten van een visuele projectie van
afbeeldingen
U kunt een visuele projectie van uw foto’s bekijken: deze worden
opeenvolgend, op een gespeciiceerd interval, automatisch in het
scherm van de HPi-7F weergegeven. Dit is een leuke manier om foto’s
van een vakantie of huisdier te bekijken.
Beelddata die getoond kan worden
De aanbevolen grootte is 640 x 480 pixels.
MEMO
16 Parts voor Multi-track opnemen/
afspelen gebruiken
Multi-track opnemen (overdubben) is een methode waarmee u
aanvullende gedeeltes kunt opnemen terwijl u naar de eerder
opgenomen gedeeltes luistert.
De HPi-7F biedt 16 Parts voor Multi-track opname. Op ieder Part kan
één Tone worden opgenomen, wat betekent dat u songdata kunt
creëren door uitvoeringen van maximaal 16 verschillende Tones te
overdubben.
Met de ’16-track sequencer’ functie kunt u al deze 16 Parts individueel
opnemen en afspelen.
• Voor weergave op de HPi-7F adviseren wij u om
foto’s met een resolutie van 640 x 480 pixels te
gebruiken.
Grootte
• Afbeeldingen of resoluties tot 1280 x 960 pixels
kunnen getoond worden, maar in dat geval
moet u zorgen dat de bestandsgrootte niet
meer is dan 400 KB.
• Het nemen van een foto op een hogere resolutie
dan de aanbevolen resolutie, zal het beeld dat
in het scherm wordt getoond niet verbeteren.
Ook neemt een hogere beeldgrootte meer
data in beslag, zodat het overschakelen tussen
afbeeldingen langer duurt.
Formaat
JPEG formaat (.JPG)
Een visuele projectie van beelden van een
USB-geheugen weergeven
1.
Gebruik de computer om de beeldbestanden gereed te
maken.
2.
Sluit een USB-geheugen op de computer aan, en creëer een
map genaamd ‘_PICTURE’ in het USB-geheugen.
3.
Sla de afbeeldingen die als een ‘diavoorstelling’ getoond
moeten worden in de ‘_PICTURE’ map op.
4.
5.
Verwijder het USB-geheugen van de computer, en sluit het
op de externe geheugenaansluiting van de HPi-7F aan.
Druk op de [Application] knop ➝ [Slide Show] ➝ [O] knop
(p.24).
De afbeeldingen die in het USB-geheugen zijn opgeslagen, worden als
een ‘diavoorstelling’ getoond.
Nadat alle beelden zijn getoond, wordt de voorstelling vanaf de eerste
foto herhaald.
6.
Om de voorstelling te stoppen, drukt u op de [×] knop.
MEMO
U kunt de instellingen voor de visuele projectie (diavoorstelling)
veranderen.
Druk op de [FUNCTION] knop ➝ [Slide Show Settings] ➝ [O] knop,
en verander de instellingen volgens de aanwijzingen in het scherm.
16-Track Sequencer en Track knoppen
Naast de ’16-Track Sequencer’ heeft de opname en afspeelfunctie
van de HPi-7F ook de ‘Track knoppen’(p.42). Deze Track knoppen
combineren de 16 Parts van de 16-Track sequencer in vier knoppen. Dit
betekent dat nadat u de Track knoppen heeft gebruikt om uw eigen
spel op te nemen, u vervolgens de 16-Track sequencer kunt gebruiken
om aanvullende gedeeltes te overdubben of om uw uitvoering
gedetailleerder te bewerken.
De Track knoppen corresponderen als volgt met de Parts van de
16-Track sequencer.
Track knoppen
Part (Part nummer)
[Accomp] knop
Andere Parts dan linkerhand, rechterhand en Part 1
(d.w.z: Parts 2 en 5-16).
[User] knop
Part 1
[Left] knop
Linkerhand Part (Part 3)
[Right] knop
Rechterhand Part (Part 4)
Omdat de 16-Track sequencer één Tone op ieder Part opneemt, kunt
u Dual Play (p.32) of Split Play (p.34) niet gebruiken om twee of meer
Tones gelijktijdig op te nemen.
Mute en Solo
Wanneer de 16-Track sequencer wordt gebruikt om songdata af te
spelen, kunt u op de Track knoppen drukken om speciieke Parts te
dempen (Mute), zodat deze niet hoorbaar zullen zijn (p.42) of om een
speciiek Part op ‘Solo’ in te stellen, zodat alleen dat Part hoorbaar zal
zijn.
Mute en Solo instellingen kunnen ook veranderd worden terwijl de
song speelt.
MEMO
Het afspelen terwijl een speciiek Part wordt gedempt (Mute),
wordt ‘Minus-One Playback’ genoemd.
79
Overige handelingen
In de handel verkrijgbare SMF bestanden
De Part instellingen bewerken
In de handel verkrijgbare Roland SMF muziekbestanden bestaan uit 16
Parts. Dit type songdata kan uit een USB-geheugen worden geladen,
en met de 16-Track sequencer kan de data worden bewerkt.
Het volume en de Tone van elk Part van een song die op de 16-Track
sequencer is opgenomen of van een interne song, kunnen bewerkt
worden of gedempt worden.
OPMERKING
Commercieel verkrijgbare Roland SMF bestanden bestaan ook uit
16 parts die elk een ander instrumentgeluid spelen, en u kunt de
instellingen van ieder Part van dit soort data op dezelfde manier
bewerken.
• Sommige in de handel verkrijgbare SMF muziekbestanden kunnen
niet worden bewerkt.
• Wees erop bedacht dat afgeleide werken die u creëert, gebaseerd
op bestaand auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals in
de handel verkrijgbare SMF muziekbestanden, de wet op het
auteursrecht overtreden, indien gebruikt voor andere doeleinden
dan strikt privé. Roland is niet verantwoordelijk voor overtredingen
van het auteursrecht van een derde partij, die uit een afgeleid werk
dat u creëert kan ontstaan.
Voordat u verder gaat selecteert u de song die u wilt bewerken (p.41).
1.
Met de cursorknoppen selecteert u het Part dat u wilt
bewerken. Druk dan op de [O] knop.
Een ‘Part’ scherm zoals het volgende zal verschijnen:
Wat zijn muziekbestanden?
Muziekdata slaat informatie die een muzikale uitvoering beschrijft op,
bijvoorbeeld welke noten (welke toetsen) werden gespeeld, hoe lang
en hoe sterk deze werden ingedrukt. Wanneer deze uitvoeringsdata
van een USB-geheugen of CD-ROM die de muziekdata bevat wordt
verzonden, zal de HPi-7F de song afspelen.
Aangezien deze data niet het geluid zelf is (zoals op de muziek CD),
kunt u het tempo en de toonsoort vrijelijk veranderen, zodat de data
veel lexibeler gebruikt kunnen worden.
Over het 16-Track sequencer scherm
Ga naar het ’16-Track sequencer scherm’ als u op de 16-Track
sequencer wilt opnemen of daar instellingen voor wilt maken.
1.
Druk op de [Application] knop ➝ [16-Track Seq.] ➝ [O] knop
(p.24).
De Part naam en Tone naam worden in het midden van het scherm
getoond. Wanneer dit scherm wordt getoond, kunt u de Tone knoppen
gebruiken om de Tone van dit Part te veranderen.
Het ’16-Track sequencer’ scherm verschijnt.
Indicatie
Uitleg
Dit toont de Tone die aan ieder Part is toegewezen. Gebruik
de cursorknoppen om een Part te selecteren.
1–16
[A] Solo
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om een onderdeel te
selecteren, en bewerk zijn instelling met de cursor omhoog/
omlaag knoppen.
• Doorzichtige Parts bevatten een opgenomen opname.
Onderdeel
Uitleg
• Ondoorzichtige Parts bevatten geen opgenomen
uitvoering.
Volume
Past het volume aan.
Reverb
Past de diepte van het Reverb-efect aan.
Chorus
Past de diepte van het Chorus-efect aan.
Alleen het geselecteerde Part wordt afgespeeld.
[B] Mute
Het geselecteerde Part wordt gedempt (niet hoorbaar).
[O] Setting
Het Part Settings scherm verschijnt, waarin u gedetailleerde
instellingen voor elk Part kunt maken. Voor details, zie ‘De
Part instellingen bewerken’ (p.80).
De handelingen die hierna in ‘De Part instellingen bewerken’ (p.80) en
‘Ieder Part opnemen’ (p.81) worden uitgelegd, worden in het ’16-Track
sequencer’ scherm uitgevoerd.
80
2.
Past de stereopositie waarop het geluid hoorbaar is aan.
Pan
(Panpot)
Door de Pan instelling te bewerken, kunt u de waar te nemen
locatie, waar het geluid vandaan lijkt te komen, tussen de linker
en rechter luidsprekers speciiceren.
Als de instelling wordt verhoogd, verplaatst het geluid naar
rechts, en als het wordt verlaagd verplaatst het geluid naar
links.
Overige handelingen
Ieder Part opnemen
De opname modus veranderen
1.
Met de cursorknoppen selecteert u het Part dat u wilt
bewerken.
2.
Met de [Bwd] [Fwd] knoppen gaat u naar de maat waarop u
wilt opnemen.
3.
Op de HPi-7F kunt u de volgende twee opname modi kiezen.
Replace Recording
Dit is de conventionele opnamemethode. Eerder opgenomen noten
worden gewist, en door nieuw opgenomen noten vervangen.
Speciiceer het opnametempo (p.45) en de metronoominstellingen (p.29). Selecteer ook de Tone (p.27) die u tijdens
de opname zult gebruiken.
4.
Druk op de [Rec] (
5.
Druk op de [Play/Stop] (
starten.
MEMO
Direct nadat de stroom is aangezet, wordt Replace Recording
geselecteerd.
) knop.
De HPi-7F gaat naar de Standby-voor-opname modus over.
Mix Recording
) knop om de opname te
Noten worden bovenop bestaande noten opgenomen (overdubben),
dus eerder opgenomen noten worden niet gewist.
Deze methode komt van pas als u een melodie op de begeleiding die
u heeft opgenomen wilt overdubben.
Een aftelling is hoorbaar, en dan begint de opname.
6.
7.
Om met opnemen te stoppen, drukt u op de [Play/Stop] (
) knop
MEMO
Voor details over overdubben kijkt u bij ‘De Part instellingen
bewerken’ (p.80).
Als u aanvullende Parts wilt opnemen, herhaalt u stap 2 en
verder, zo vaak als nodig is.
OPMERKING
De song die u heeft opgenomen verdwijnt als u de stroom uitzet.
Als u de song niet wilt verliezen, slaat u deze in de Favorites of in
USB-geheugen op.
Voor details, zie ‘Een opgenomen uitvoering opslaan’ (p.55).
De opname modus veranderen
1.
2.
Druk op de [Function] knop ➝ [Rec Mode] ➝ [O] knop (p.24).
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de opname
modus te selecteren.
81
Overige handelingen
Een song bewerken
1.
2.
3.
Maten kopiëren
Hier ziet u hoe u de uitvoering die u in de Track knoppen (p.42) of op
de 16-Track sequencer (p.79) heeft opgenomen kunt bewerken.
U kunt een gespeciiceerde reeks maten naar andere maten of naar
een ander Part kopiëren.
Selecteer de song die u wilt bewerken.
Dit is een handige manier om songs te creëren waarin gelijksoortige
frases herhaald worden.
Druk op de [Application] knop ➝ [Song Edit] ➝ [O] knop.
Gebruik de cursorknoppen om een bewerkingsfunctie te
selecteren, en druk op de [O] knop.
Voorbeeld: maten 5-7 naar maat 8 en verder Kopiëren
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Het ‘Song Edit’ scherm bestaat uit drie pagina’s. Met de cursor links/
rechts knoppen kunt u tussen deze pagina’s heen en weer bewegen.
Een bewerking annuleren
U kunt de meest recente bewerkingsoperatie annuleren (Undo).
Dit is een handige manier om na een bewerking naar de
oorspronkelijke status terug te keren.
MEMO
Afhankelijk van het type bewerking, zijn er gevallen waarbij u niet
meer naar de oorspronkelijke status terug kunt keren.
Bewerkingen die niet mogelijk zijn, worden naar behoren aangegeven.
8
9
10
De timing van de noten strakker maken
Foutjes in de timing van uw uitvoering kunnen op het timing interval
dat u speciiceert worden gecorrigeerd. Dit wordt de ‘Quantize’ functie
genoemd.
Als u bijvoorbeeld op een kwartnoot timing wilde spelen, maar niet
geheel accuraat was, kunt u de uitvoering strakker maken door op een
timing van kwartnoten (1/4) te quantiseren.
Voorbeeld: resolutie ingesteld op ‘1/4’
1
2
3
4
2
3
4
Gespeelde timing
Gecorrigeerd door
Quantize
Voorbeeld: resolutie ingesteld op ‘1/16’
1
Gespeelde timing
Gecorrigeerd door
Quantize
Maten verwijderen
Gebruik de cursorknoppen om ‘Yes’ te selecteren, en druk dan op de
[O] knop om de vorige bewerkingsoperatie ongedaan te maken, en de
data naar zijn vorige status terug te laten keren.
Als u de cursorknoppen gebruikt om ‘Cancel’ te selecteren en dan op
de [O] knop drukt, zult u naar het Song Edit scherm terugkeren.
U kunt een gespeciiceerde reeks maten uit uw uitvoering verwijderen.
Hierdoor zullen de daaropvolgende maten naar voren worden
verplaatst, om de leegte op te vullen.
Voorbeeld: maten 5-8 verwijderen
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lege maten invoegen
U kunt lege maten op de gespeciiceerde locatie invoegen.
Voorbeeld: drie lege maten op maat 5 invoegen
82
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Overige handelingen
Volledige Parts/Tracks transponeren
Tone veranderingen tijdens de song bewerken
U kunt het gespeciiceerde Part of de Track transponeren.
Songs waarin de instrumentklank tijdens de song verandert (d.w.z: als
de Tone die door een Part wordt gebruikt tijdens de song verandert)
bevatten commando’s die speciiceren wanneer de Tone moet
veranderen.
Maten wissen
Deze commando’s worden ‘Program Changes (PC)’ genoemd. U kunt
‘PC Edit’ gebruiken om een Program Change te verwijderen of om de
geselecteerde Tone te veranderen.
U kunt een gespeciiceerde reeks maten wissen, waardoor die maten
leeg worden.
Het wissen van uitvoeringsdata is niet van invloed op de lengte van de
song.
MEMO
Een Program Change kan niet in een maat of tel worden ingevoegd
die nog geen Program Change bevat.
Voorbeeld: de uitvoeringsdata van maten 5-8 wissen (leegmaken).
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
1.
Het nummer van het geselecteerde Part wordt in het midden van het
scherm getoond.
10
2.
Lege maten
De locatie van elke noot wordt uitgedrukt in ‘maat: tel: tik’.
MEMO
Noten die voor één Part zijn opgenomen, kunnen met de noten die
voor een ander Part zijn opgenomen worden uitgewisseld.
U kunt de individuele noten van een opgenomen uitvoering
bewerken. Deze functie wordt ‘Note Edit’ genoemd.
Een ‘tik’ is een verijndere onderverdeling van timing dan een tel. Er
zijn 120 tikken in een tel.
3.
Druk op de [O] knop.
Het bewerkingsscherm zal verschijnen.
4.
Druk op een Tone knop om de Tone groep te selecteren, en
gebruik de cursorknoppen om een Tone te selecteren.
Als u de geselecteerde Program Change wilt verwijderen,
drukt u op de [O] knop.
5.
Als u klaar bent met bewerken, drukt u op de [×] knop.
Met Note Edit kunt u de volgende veranderingen aanbrengen.
• Een onbedoelde noot verwijderen
• De toonhoogte van één enkele noot veranderen
Gebruik de [Bwd] [Fwd] knoppen of de cursor omhoog/
omlaag knoppen om de Program Change die u wilt
bewerken te selecteren.
Zorg dat de Program Change die u wilt bewerken in het midden van
het scherm wordt weergegeven.
Parts uitwisselen
Individuele noten bewerken
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het Part, dat de
Program Change die u wilt veranderen bevat, te selecteren.
• De speelsterkte (Velocity) van één enkele noot veranderen
• Het vingerzettingnummer veranderen
1.
2.
Notatietekens invoegen
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om het Part, dat de
noot die u wilt bewerken bevat, te selecteren.
U kunt een verscheidenheid aan notatietekens invoegen, die in het
notenschrift weergegeven zullen worden.
Het nummer van het geselecteerde Part wordt in het midden van het
scherm getoond.
1.
Gebruik de [Bwd] [Fwd] knoppen of de cursor omhoog/
omlaag knoppen om de noot die u wilt bewerken te
selecteren.
Gebruik de [Bwd] [Fwd] knoppen of de cursor links/rechts
knoppen om de locatie, waarop u een notatieteken wilt
invoegen, te selecteren.
2.
Zorg dat de noot die u wilt bewerken in het midden van het scherm
wordt weergegeven.
Gebruik de [A] [B] knoppen om het type notatieteken dat u
wilt invoegen te selecteren.
3.
Met de cursor omhoog/omlaag knoppen selecteert u het
notatieteken.
4.
Druk op de [O] knop.
De locatie van elke noot wordt uitgedrukt als ‘maat: tel: tik’.
MEMO
Het notatieteken wordt ingevoegd.
Een ‘tik’ is een nauwkeurige onderverdeling van timing dan een tel.
Er zijn 120 tikken in een maat.
3.
Druk op de [O] knop.
Het bewerkingsscherm verschijnt.
4.
5.
Gebruik de cursor links/rechts knoppen om de ‘Pitch’
(toonhoogte), ‘Velocity’ (sterkte) of ‘Finger number’
(vingerzettingnummer) te selecteren, en gebruik dan de
cursor omhoog/omlaag knoppen om het te bewerken.
Als u de geselecteerde noot wilt verwijderen, drukt u op de
[O] knop.
Een notatieteken verwijderen
1.
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om een
notatieteken te selecteren.
Het notatieteken wordt rood weergegeven.
2.
Druk op de [O] knop.
Het geselecteerde notatieteken wordt verwijderd.
Als u klaar bent met bewerken, drukt u op de [×] knop.
83
Andere apparaten aansluiten
Extern geheugen aansluiten
Als u een apart verkrijgbaar extern geheugen (CD-drive of USBgeheugen) aansluit, kunt u songdata in het externe geheugen opslaan
of de opgeslagen data op een andere piano afspelen.
Apparaatnaam
Wat u kunt doen
CD-drive
Muziek CD’s, SMF muziekbestanden, VIMA CD-ROM
(VIMA TUNES) songs (verkocht door Roland) afspelen
USB-geheugen
SMF muziekbestanden afspelen, uitvoeringsdata
opslaan, geluidsbestanden afspelen
Een CD-drive bevestigen
Bevestig de CD-drive met gebruik van de bevestigingsgaten op de
onderkant van de HPi-7F, zoals in de illustratie wordt getoond.
MEMO
• Voor details over het bevestigen en aansluitingen raadpleegt u de
gebruikershandleiding van de CD-drive.
• Gebruik een CD-drive die door Roland wordt verkocht. De werking
kan niet gegarandeerd worden als een andere CD-drive wordt
gebruikt.
Opletten bij het gebruik van CD’s
• Het is niet mogelijk om CD-R/RW disks waaraan muziektracks
zijn toegevoegd of CD’s waarop muziektracks en data worden
gecombineerd (CD Extra) af te spelen.
• Het afspelen van commerciële CD’s wordt alleen ondersteund voor
disks die het oiciële CD speciicatie logo ‘COMPACT disc DIGITAL
AUDIO’ dragen.
• De werking of geluidskwaliteit kan niet gegarandeerd worden voor
disks die deze CD speciicatie niet hebben, zoals muziek disks die
kopieerbeveiliging technologie bevatten.
• Voor details over muziek disks die kopieerbeveiliging technologie
bevatten, raadpleegt u de verstrekker van de disk.
• Songs die op CD zijn opgeslagen kunnen niet verwijderd worden.
Tevens kan een CD niet geformatteerd worden.
84
USB-geheugen aansluiten
Sluit een USB-geheugen op de externe geheugenaansluiting aan,
zoals in de illustratie wordt getoond.
MEMO
• Steek het USB-geheugen voorzichtig helemaal in, totdat het stevig
op zijn plaats zit.
• Wanneer nieuw USB-geheugen wordt gebruikt, moet dit eerst op
de HPi-7F geïnitialiseerd (geformatteerd) worden. Voor details, zie
‘Geheugen initialiseren’ (p.74).
• Gebruik een USB-geheugen dat door Roland wordt verkocht.
De werking kan niet gegarandeerd worden als een ander USBgeheugen wordt gebruikt.
Andere apparaten aansluiten
Aansluiten op geluidsapparatuur
U kunt de geluiden van de HPi-7F door versterkte luidsprekers of
een stereosysteem dat lijningangen heeft afspelen. U kunt ook een
draagbare geluidsspeler of ander apparaat voor het afspelen van
geluid aansluiten, en de geluiden daarvan via de HPi-7F spelen.
Luidsprekers op de HPi-7F aansluiten om
geluid uit te sturen
Om aansluitingen te maken, gebruikt u geluidskabels.
Waarschuwing bij het aansluiten van geluidsapparatuur
• Om storingen en beschadigingen aan luidsprekers te voorkomen,
draait u het volume van alle apparatuur helemaal laag, en zet u alle
apparaten uit, voordat u aansluitingen maakt.
• Gebruik van een aansluitkabel die een ingebouwde weerstand bevat,
kan onvoldoende volume van het apparaat dat op de ingangsjacks
is aangesloten veroorzaken. Als dit het geval is, gebruik dan een
aansluitkabel die geen weerstand bevat.
Een geluidsapparaat via de HPi-7F
beluisteren
Jack
Versterkte luidsprekers,
stereo set, enz.
1.
Minimaliseer het volume van de HPi-7F en de luidsprekers.
2.
Zet de HPi-7F en de luidsprekers uit.
3.
Gebruik in de handel verkrijgbare geluidskabels om de
HPi-7F op de luidsprekers aan te sluiten.
4.
Zet de HPi-7F aan.
5.
Zet de luidsprekers aan.
6.
Pas het volume van de HPi-7F en van de luidsprekers aan.
Als u op het klavier van de HPi-7F speelt, zult u het geluid via de
aangesloten luidsprekers, alsmede via de ingebouwde luidsprekers
horen.
Digitale
geluidsspeler, enz.
1.
Minimaliseer het volume van de HPi-7F en het
geluidsapparaat.
2.
Zet de HPi-7F en het geluidsapparaat uit.
1.
3.
Gebruik in de handel verkrijgbare geluidskabels om het
geluidsapparaat op de HPi-7F aan te sluiten.
Draai het volume op de HPi-7F en de luidsprekers die u gaat
aansluiten helemaal laag.
2.
Zet de aangesloten luidsprekers uit.
4.
Zet het geluidsapparaat aan.
3.
Zet de HPi-7F uit.
5.
Zet de HPi-7F aan.
6.
Start het afspelen op het geluidsapparaat, en pas het
volume van de HPi-7F en het geluidsapparaat aan.
De stroom uitzetten
De stroom uitzetten
1.
Draai het volume op de HPi-7F en het geluidsapparaat
helemaal laag.
2.
Zet de HPi-7F uit.
3.
Zet het aangesloten geluidsapparaat uit.
85
Andere apparaten aansluiten
MIDI-apparaten aansluiten
Door een extern MIDI-apparaat aan te sluiten en uitvoeringsdata uit te
wisselen, kunt u één apparaat vanaf het andere besturen.
Een MIDI-geluidsmodule vanaf de HPi-7F
spelen
Maak deze aansluitingen als u wilt dat uitvoeringsdata van de HPi-7F
naar een MIDI-geluidsmodule wordt gestuurd, zodat de MIDIgeluidsmodule geluid produceert.
U kunt bijvoorbeeld geluid vanaf het andere instrument uitsturen of
op het andere instrument van klank veranderen.
Wat MIDI is
MIDI, een afkorting van ‘Musical Instrument Digital Interface’, werd als
een universele standaard voor de uitwisseling van uitvoeringsdata
tussen elektronische instrumenten en computers ontwikkeld.
De HPi-7F is uitgerust met MIDI-aansluitingen, zodat uitvoeringsdata
met externe apparaten uitgewisseld kan worden. Deze aansluitingen
kunnen gebruikt worden om de HPi-7F op een extern apparaat aan te
sluiten, voor een nog grotere veelzijdigheid.
Waarschuwingen bij het aansluiten van een
MIDI-apparaat
Om storingen en beschadigingen aan luidsprekers te voorkomen,
draait u het volume van alle apparatuur helemaal laag, en zet u alle
apparaten uit, voordat u aansluitingen maakt.
De HPi-7F op een MIDI-sequencer aansluiten
Maak deze aansluitingen als u uw uitvoering op de HPi-7F op de
MIDI-sequencer wilt opnemen of als u een opgenomen uitvoering op
de sequencer wilt afspelen.
MIDI-kabel
THRU
MIDI
OUT
IN
MIDI-geluidsmodule
Aansluitingen
1.
Minimaliseer het volume van de HPi-7F en het MIDIapparaat.
2.
Zet de HPi-7F en het MIDI-apparaat uit.
3.
Gebruik een apart verkrijgbare MIDI-kabel om de HPi-7F op
de MIDI-geluidsmodule aan te sluiten (zie illustratie).
4.
Zet de HPi-7F en het MIDI-apparaat aan.
5.
Pas het volume van de HPi-7F en het MIDI-apparaat aan.
6.
Indien nodig, stelt u het MIDI-zendkanaal in.
MEMO
Voor de instellingen van het MIDI-zendkanaal kijkt u bij ‘Het
MIDI-zendkanaal veranderen (MIDI Transmit Channel)’ (p.87).
MIDI-kabel
OUT
MIDI
IN
MIDI-sequencer
OPMERKING
Wanneer de HPi-7F op een MIDI-sequencer is aangesloten, zet u
deze op ‘Local Of’ (p.87).
86
Andere apparaten aansluiten
Verdubbelde noten van de geluidsgenerator
voorkomen, wanneer een sequencer is aangesloten
Het MIDI-zendkanaal veranderen
Hier ziet u hoe het MIDI-zendkanaal, dat door de HPi-7F voor
overdracht wordt gebruikt, wordt ingesteld.
Als u een MIDI-sequencer op de HPi-7F aansluit, zet u de Local Control
instelling op ‘Local Of’.
De ‘Thru’ functie van een MIDI-sequencer is in het algemeen aangezet,
wat betekent dat de noten van het klavier de geluidsgenerende sectie
via twee routes zullen bereiken: intern binnen de HPi-7F zelf, en ook
via de MIDI-sequencer. Dit maakt dat noten twee keer klinken of op
verkeerde wijze worden afgebroken. Om dit te voorkomen, moet u de
interne route loskoppelen, door de ‘Local Of’ instelling te kiezen.
MIDI gebruikt zestien ‘MIDI-kanalen’ (1-16). Wanneer MIDI-apparaten
zijn aangesloten, en de MIDI-kanalen van de apparaten met elkaar
overeenkomen, kan een apparaat noten spelen of klanken op het
andere apparaat selecteren.
1.
2.
Op Local On ingesteld
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de
instelling te veranderen.
MEMO
• Als u dit op ‘Of’ instelt, zal de HPi-7F geen MIDI-data verzenden.
Eén keer gespeeld,
klinkt twee keer
Geluidsgenerator
Druk op de [Function] knop ➝ [MIDI] ➝ [O] knop ➝
[Tx Channel] (p.24).
• De HPi-7F kan alle kanalen 1-16 ontvangen.
MIDI
In
MIDI
OUT
Thru
functie
Local Control On
MIDI
Out
Aan
Opgenomen uitvoeringsdata naar een MIDIapparaat verzenden
Als de ‘Composer MIDI Out’ instelling op ‘On’ staat, kan de opgenomen
uitvoeringsdata naar een op de HPi-7F aangesloten MIDI-apparaat of
computer worden verzonden.
MIDI
IN
1.
Sequencer
De HPi-7F
2.
Op Local Of ingesteld
Druk op de [Function] knop ➝ [MIDI] ➝ [O] knop ➝
[Composer MIDI Out] (p.24).
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de
instelling te veranderen.
De uitvoering
klinkt correct
Geluidsgenerator
MIDI
In
MIDI
OUT
Thru
functie
Local Control Of
MIDI
Out
De HPi-7F
1.
2.
Aan
MIDI
IN
Sequencer
Druk op de [Function] knop ➝ [MIDI] ➝ [O] knop ➝ [Local
Control] (p.24).
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de
instelling aan of uit te zetten.
87
Andere apparaten aansluiten
Een computer aansluiten
V-LINK gebruiken
Als u een in de handel verkrijgbare USB-kabel gebruikt om de USBaansluiting, links op de onderkant van de HPi-7F, met een computer te
verbinden, kunt u de volgende dingen doen.
Als de HPi-7F op een V-LINK compatibel beeldapparaat wordt
aangesloten, kunt u de beelden met de HPi-7F besturen.
• Om storingen en beschadigingen aan luidsprekers of andere
apparaten te voorkomen, draait u het volume van alle apparatuur
helemaal laag, en zet u alle apparaten uit, voordat u aansluitingen
maakt.
• SMF data die door de computersoftware wordt afgespeeld, kan
maken dat de HPi-7F klinkt.
• MIDI-data kan tussen de sequencersoftware en de HPi-7F
worden overgebracht, voor geavanceerdere muziekproductie en
bewerking.
V-LINK
MEMO
) is een functie waarmee muziek en
V-LINK (
afbeeldingen samen uitgevoerd kunnen worden. Met gebruik van
MIDI, om twee of meer V-LINK compatibele apparaten te verbinden,
kunt u op eenvoudige wijze genieten van een brede reeks visuele
efecten, die met de expressieve elementen van een muziekuitvoering
worden verbonden.
Raadpleeg de Roland website voor systeemvereisten.
Waarschuwing bij het aansluiten van een computer
Om storingen en beschadigingen aan luidsprekers te voorkomen,
draait u het volume van alle apparatuur helemaal laag, en zet u alle
apparaten uit, voordat u aansluitingen maakt.
1.
icoon dat aangeeft dat V-LINK is ingeschakeld,
Het
verschijnt in hetnotatiescherm.
Instellingen voor de USB-driver
Normaalgesproken hoeft er geen driver in de computer geïnstalleerd
te worden. Echter, als u de HPi-7F niet succesvol op de computer kunt
aansluiten, kan dat probleem mogelijk opgelost worden door de
Roland originele driver te gebruiken.
Houd de [Reverb] knop ingedrukt en druk op de [Transpose]
knop.
2.
Druk op één van de twaalf toetsen aan de linkerkant van het
klavier.
Het beeld wordt bestuurd, volgens de functie die aan elke toets is
toegewezen.
Maak USB-driver instellingen op de HPi-7F, voordat u de driver op de
computer installeert.
1.
2.
3.
Druk op de [Function] knop ➝ [USB] ➝ [O] knop ➝
[USB Driver] (p.24).
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de
instelling te veranderen.
A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1
Als u de instelling heeft veranderd, moet u de HPi-7F
uitzetten, en dan weer aanzetten.
MEMO
A0–G#1
3.
• Deze instelling wordt onthouden, ook nadat de stroom is uitgezet.
MEMO
• Voor details over het downloaden en installeren van de originele
driver, raadpleegt u de Roland website.
Roland website
Hier kunt u de originele driver downloaden, en de installatie procedure
en besturingsvereisten lezen.
Terwijl V-LINK is ingeschakeld, wordt er geen geluid geproduceerd
als u één van de twaalf toetsen aan de linkerkant van het klavier
indrukt.
Het V-LINK zendkanaal instellen
Hier ziet u hoe u het kanaal, waarop video Control boodschappen
worden verzonden, kunt speciiceren.
http://www.roland.com/
1.
2.
88
Om V-LINK op te hefen, houdt u de [Reverb] knop ingedrukt
en drukt u op de [Transpose] knop.
Druk op de [Function] knop ➝ [V-LINK] ➝ [O] knop (p.24).
Gebruik de cursor omhoog/omlaag knoppen om de
instelling te veranderen.
Appendix
Probleemoplossing
Algemene problemen
Symptoom
Oorzaak/actie
Stroom wordt niet aangezet
Is het netsnoer op juiste wijze aangesloten?
Zie pag.
Zijn de analoge RGB kabel en Backlight kabel correct aangesloten?
Er verschijnt niets in het scherm
Omdat de HPi-7F een LCD scherm heeft, kunnen tekens niet worden weergegeven als de
omgevingstemperatuur lager dan 0 graden Celsius is.
Gebruikt u een (optioneel) Roland USB-geheugen?
Opslaan in USB-geheugen of lezen van
USB-geheugen niet mogelijk
Een betrouwbare werking kan niet gegarandeerd worden als u USB-geheugenproducten gebruikt
die niet van Roland zijn.
Verander de External Memory instelling.
Zijn de externe apparaten op meer dan één stopcontact aangesloten?
‘Brom’ is hoorbaar vanaf externe apparaten
Als u externe apparaten aansluit, moeten deze allemaal op hetzelfde stopcontact worden
aangesloten.
Het volumeniveau van het instrument dat
op de ingangsjack is aangesloten is te laag.
Gebruikt u een aansluitkabel die een weerstand bevat?
Knoppen werken niet
Is de Panel Lock functie actief?
Gebruik een aansluitkabel die geen weerstand bevat.
Geen geluid
Symptoom
Oorzaak/actie
Zie pag.
Is de luidsprekerkabel correct aangesloten?
Is het volume van de HPi-7F of van de aangesloten apparatuur laag gedraaid?
Is een koptelefoon aangesloten?
Is er een plug in de koptelefoon Jack gestoken?
De luidsprekers produceren geen geluid als een koptelefoon of een plug op de koptelefoon Jacks
is aangesloten.
Geen geluid
Is Local Control op ‘Of’ ingesteld?
Wanneer Local Control op ‘Of’ is ingesteld, wordt er geen geluid geproduceerd als het klavier wordt
bespeeld. Zet Local Control op ‘On’.
Is de Twin Piano modus op ‘Individual’ ingesteld?
Als een koptelefoon is aangesloten wanneer ‘Twin Piano’ aan is, en de modus op ‘Individual’ is
ingesteld, zijn noten die in de linkerhand klavierzone worden gespeeld, niet via de koptelefoon
die op de rechter Phones Jack is aangesloten te horen. Op dezelfde manier zijn noten die in de
rechterhand klavierzone worden gespeeld, niet via de koptelefoon die op de linker Phones Jack is
aangesloten te horen.
Is Local Control op ‘Of’ gezet?
Geen geluid als een song wordt afgespeeld
Geen geluid van de noten geheel links op
het klavier
Als Local Control op ‘Of’ is ingesteld, wordt er geen geluid geproduceerd als de song wordt
afgespeeld. Zet Local Control op ‘On’.
Is V-LINK ingeschakeld?
Als V-LINK aan is, worden de laagste twaalf toetsen van het klavier gebruikt voor besturing van de
beelden, en zullen geen geluid produceren.
Zijn alle apparaten aangezet?
Geen geluid (als een MIDI-apparaat is
aangesloten)
Zijn de MIDI-kabels correct aangesloten?
Komen de MIDI-kanalen van de HPi-7F en het aangesloten apparaat met elkaar overeen?
Noten klinken onjuist
Symptoom
Geluid is niet luid genoeg
Alleen de hoge geluiden zijn hoorbaar
Oorzaak/actie
Zie pag.
Is de luidsprekerkabel correct aangesloten?
Heeft u Transpose instellingen gemaakt?
Toonhoogte van het klavier of de song is
onjuist
Is de instelling van Master Tune correct?
Is de instelling voor de stemming correct?
Is de instelling van Stretch Tuning correct?
Toonhoogte van het klavier of de song is
onjuist
De maximale gelijktijdige polyfonie is 128 stemmen. Als u met een song meespeelt en het
demperpedaal veelvuldig gebruikt, kan het aantal noten dat de HPi-7F probeert te produceren de
maximale polyfonie overschrijden, wat betekent dat sommige noten uitvallen.
89
Appendix
Symptoom
Klanken klinken twee keer (verdubbeld)
als het klavier wordt bespeeld.
Oorzaak/actie
Zie pag.
Staat de HPi-7F in Dual Play?
Wanneer de HPi-7F op een externe sequencer is aangesloten, zet u Local Control op ‘Of’. Anders
kan de sequencer zo ingesteld worden, dat zijn Soft Thru functie is uitgeschakeld.
Tone knoppen [E. Piano] [Strings] [Others] werken ook als knoppen waarmee ‘Aanbevolen Tones’
worden geselecteerd.
Het verkeerde instrument wordt
geselecteerd als u op de [E. Piano],
[Strings] of [Others] knop drukt.
Het efect wordt niet toegepast
Als met de fabrieksinstellingen een in de handel verkrijgbare CD-ROM drive op de externe
geheugenaansluiting wordt aangesloten, en een song van een CD-ROM die voor VIMA (VIMA
TUNES) is geproduceerd wordt geselecteerd, worden klanken die bij die song passen automatisch
aan de [E. Piano], [Strings] en [Others] Tone knoppen toegewezen, zodat u ‘Aanbevolen Tones’ kunt
selecteren door één van deze knoppen in te drukken.
Als u Dual Play of Split Play gebruikt, en verschillende efecten voor de twee geselecteerde Tones
zijn gespeciiceerd, zal het efect niet op Tone 2 (als Dual Play wordt gebruikt) of de linkerhand Tone
(als Split Play wordt gebruikt) worden toegepast.
De diepte van het Reverb-efect van de song die wordt afgespeeld zal niet veranderen.
Weerkaatsing blijft aanwezig, zelfs als het
Reverb-efect is uitgeschakeld
Het geluid van de hogere noten verandert
plotseling vanaf een bepaalde toets
De pianoklank van de HPi-7F simuleert de diepte en resonantie van een akoestische piano op
getrouwe wijze, en dit kan het idee van weerkaatsing geven, zelfs als het Reverb-efect is uitgezet.
Ook kan enige weerkaatsing geëlimineerd worden, door de waarde die voor ‘Cabinet Resonance’ is
ingesteld te verlagen.
Op een akoestische piano blijft ongeveer anderhalf octaaf aan noten aan de rechterkant van
het klavier klinken, ongeacht het demperpedaal. Deze noten hebben ook een enigszins ander
klankkarakter. De HPi-7F simuleert deze kenmerken van akoestische piano’s op getrouwe wijze.
Op de HPi-7F verandert de reeks die niet door het demperpedaal wordt beïnvloed volgens de Key
Transpose instelling.
Is de luidsprekerkabel correct aangesloten?
Als u dit via de koptelefoon hoort:
Een hoog klinkend geluid is hoorbaar
pianoklanken met een briljant en helder karakter bevatten aanzienlijke hoge frequentie
componenten, die kunnen klinken alsof een metaalachtig, rinkelend geluid is toegevoegd. Dit komt
doordat het karakter van een echte piano op getrouwe wijze gesimuleerd wordt, en is geen storing.
Dit ringelende geluid is opdringeriger als het Reverb-efect zwaar wordt toegepast, dus u kunt dit
minimaliseren door de hoeveelheid Reverb te verminderen.
Als dit niet via de koptelefoon is te horen:
er kan een andere reden voor dit probleem zijn (zoals resonantie binnen het apparaat). Neem
contact op met een handelaar of een Roland Service Centrum.
Als u het volume op de maximale instelling zet, kan het geluid, afhankelijk van de manier waarop u
speelt, vervormen.
Als dit gebeurt, verlaagt u het volume. Anders verlaagt u de Master Gain.
Als dit niet via de koptelefoon is te horen:
als er op een hoog volume wordt gespeeld, kunnen de luidsprekers of objecten in de buurt van de
HPi-7F resoneren.
Lage noten klinken verkeerd of zijn
brommerig
Fluorescerende lampen of glazen deuren kunnen ook meetrillen. Dit zal eerder optreden bij lage
noten en hoge volumes. U kunt de volgende maatregelen nemen om resonantie te minimaliseren:
• Plaats de luidsprekers 10-15 cm van muren of andere oppervlakken.
• Gebruik een laag volumeniveau.
• Gebruik het apparaat op meer afstand van resonerende objecten.
Als dit via de koptelefoon is te horen:
Er kan een andere reden zijn. Raadpleeg een handelaar of een Roland Service Centrum.
Is het pedaal correct aangesloten?
Steek de kabel stevig in de pedaalaansluiting.
Als u het pedaalsnoer uit de HPi-7F haalt terwijl de stroom aan is, kan het pedaalefect in de ‘On’
status blijven ‘hangen’.
U moet de HPi-7F uitzetten voordat het pedaalsnoer wordt aangesloten of ontkoppeld.
Heeft u de manier waarop het pedaalefect wordt toegepast veranderd?
Het pedaal werkt niet of blijft ‘hangen’.
Als het rechter pedaal Part op Right is ingesteld, wordt het pedaal alleen op de rechter Tone
toegepast. Als dit op Left is ingesteld, wordt het pedaal alleen op de linker Tone toegepast.
Is Twin Piano aangezet?
Als Twin Piano aan is, heeft het rechterpedaal alleen efect op de rechterhand klavierzone, en is het
linkerpedaal alleen op de linkerhand klavierzone van invloed.
Heeft u de functie van het pedaal veranderd?
Als u de functie van het Soft pedaal of Sostenuto pedaal heeft veranderd, zullen deze pedalen niet
als het Soft pedaal of Sostenuto pedaal werken.
90
—
Appendix
Song wordt niet juist afgespeeld
Symptoom
Oorzaak/actie
Zie pag.
Wordt ‘OK to delete Song?’ in het scherm getoond?
De song wordt niet afgespeeld
U kunt een interne song niet afspelen als het interne geheugen uitvoeringsdata bevat die u heeft
opgenomen.
Wis de uitvoeringsdata die u heeft opgenomen, voordat u de song afspeelt.
Alleen de klank van een bepaald instrument
in een song speelt niet
Is een Track op Mute ingesteld?
Als de indicator van de knop uit is, is de muziek op die Track niet hoorbaar. Druk op de Track knop,
zodat de indicator is verlicht.
Er is geluid van een gedempte track te
horen
Is het Track Mute volume op iets anders dan ‘0’ ingesteld?
Het volume van de song is te laag
Is de Balance Setting helemaal op ‘Keyboard’ ingesteld?
Als u dit op ‘0’ instelt, wordt het geluid van een gedempte Track geheel onhoorbaar.
Kunnen geluidsbestanden met dat formaat gespeeld worden?
Geluidsbestanden met het volgende formaat kunnen gespeeld worden.
• Bestandsextensie ‘.WAV’.
Een song die in USB-geheugen is
opgeslagen kan niet afgespeeld worden
• 16-bit lineair
• ’44.1 kHz’ samplesnelheid
Is de bestandsnaam extensie ‘MID’?
Bestanden met andere bestandsnaam extensies kunnen niet als songdata worden behandeld.
Het songtempo wordt instabiel
De songnaam in USB-geheugen wordt niet
getoond
Als een song uit USB-geheugen wordt afgespeeld, kan het tempo instabiel worden als er een
overmatige hoeveelheid uitvoeringsdata is.
De songnaam wordt niet getoond als de songinformatie in het bestand leeg is of alleen uit spaties
bestaat.
Is de bestandsnaam extensie ‘MID’?
Bestanden met andere bestandsnaam extensies kunnen niet als songdata worden behandeld.
Kan niet opnemen/afspelen
Symptoom
Oorzaak/actie
Kan niet opnemen
Is één van de Track knoppen voor opname geselecteerd?
Zie pag.
De opgenomen uitvoering zal verdwijnen als u de HPi-7F uitschakelt of een song selecteert.
De opgenomen uitvoering is verdwenen
Het is niet mogelijk om een uitvoering die verloren is gegaan te herstellen. Voordat u de stroom
uitzet, slaat u de opgenomen uitvoering in het interne geheugen op.
91
Appendix
Speciicaties
HPi-7F: digitale piano
Klavier
Klavier
88 toetsen (PHA III Ivory Feel klavier met echappement)
Aanslaggevoeligheid
Aanslag: 100 niveaus / vaststaande aanslag
Hamer respons
Of, 1-10
Keyboard modus
Whole, Dual (aanpasbare volumebalans), Split (aanpasbaar splitspunt), Twin Piano
Geluidsgenerator (voldoet aan GM2/GS/XGlite)
Pianoklank
SuperNATURAL pianoklank
Max. polyfonie
128 stemmen
Tones
337 Tones (inclusief 8 drumsets, 1 SFX set)
Stemming
8 types, selecteerbare stemmingstoonsoort
Stretched Tuning
Of, Preset, User Tuning (aanpasbaar in individuele noten: -50.0-+50.0 cent)
Master Tuning
415.3 Hz (aanpasbaar met toenames van 0.1 Hz)
Transpositie
Key Transpose: -6-+5 (in halve tonen)
Playback Transpose (met Audio CD/geluidsbestand): -6-+5 (in halve tonen)
Reverb (Of, 1-10)
Alleen voor pianoklanken: Deksel openen/sluiten (0-6), Cabinet Resonance (Of, 1-10), Hammer Noise (5 niveaus),
Damper Noise (Of, 1-10), Duplex Scale (Of, 1-10), Damper Resonance (Of, 1-10), String Resonance (Of, 1-10), Key
Of Resonance (Of, 1-10)
Efecten
Alleen voor orgelklanken:
Rotary Speaker efect (Slow, Fast)
Vocale efecten:
Harmony (3 types), Reverb (Of, 1-10)
Equalizer
4-bands digitale Equalizer
Composer
Tracks
4 Tracks/16 Tracks
Song
Recorder sectie: 1 song
Noot opslag
Ongeveer 30.000 noten
Besturing
Song Select, Play/Stop, opnemen, terugspoelen, vooruitspoelen, begin van de song, eind van de song, Track
Mute, Mute Volume, Tempo, Tempo Mute, All Songs Play, Count-In, Balance, Marker, Repeat, Center Cancel (alleen
geluidsdata)
Tempo
Kwartnoot = 10 tot 500
Resolutie
120 tikken per kwartnoot
Bewerken
Kopiëren, quantiseren, verwijderen, invoegen, wissen, transponeren, Part Exchange, Note Edit, PC Edit,
notatieteken
Opnamemethode
Vervangen, mix
Maatsoort: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 Volume: Of, 1-10
Metronoom
Metronoompatroon: 11 patronen
Geluid: 8 types
Ritme
Ritme
68 ritmes
Besturing
Start/Stop, Intro/Ending, Sync Start, Fill-In, Leading Bass
Intern geheugen
Songs
Max. 200 songs
Songs opslaan
Standaard MIDI-bestanden (formaat 0)
Extern geheugen
92
Externe opslag
USB-geheugen (optioneel)
Songs
Max. 200 songs
Speelbare software
Standard MIDI Files (Format 0/1), Roland Original Format (i-Format), Audio File (WAV 44.1 kHz / 16-bit Linear
Format), Audio CDs (CD-DA) * als een CD-drive wordt gebruikt
Songs opslaan
Standard MIDI Files (Format 0)
Appendix
Interne songs
Interne songs
200 songs en meer
Weergave
Beeldscherm
TFT kleuren LCD 640 x 480 stippen (met een muziekstandaard), Beat Indicator
noten weergave
Dubbele notenbalk, G-sleutel, F-sleutel, Notatieteken/naam van toonhoogte, tekst/akkoord/vingerzettingnummer
Taal
Engels, Duits, Frans, Spaans, Japans
Overige functies
User programma’s
40
Geluids afspelen
Center Cancel, snelheid voor afspelen van geluid: 75-125%, Playback Transpose: -6-+5 (in halve tonen)
Overige
Panel Lock, V-LINK, Classic Position, Piano Designer, Wonderland/Game, Visual Lesson, DoReMi Course, Finger
Training, Scroll Game, Flash Card, CD Writing, Tone Demo, BPM Export
Speciicaties van de Piano Designer
Aansluitingen
Ext. Geheugenaansluiting, USB-aansluiting, Uitgangsjacks (L/Mono, R): Jack, ingangsjacks (L/Mono, R): RCA
Phone type, Phones Jack x 2: stereo Jack, MIDI-aansluitingen (In, Out), Mic Input Jack (Phone type), analoge RGB
aansluiting (HD DB-15 type), Backlight aansluiting, AC In Jack
Nominaal uitgangsvermogen
60 W x 2
Volumeniveau
110 dB
* Deze waarde werd gemeten volgens de methode die op Roland’s technische standaard is gebaseerd.
Luidsprekers
16 cm x 2 (met luidsprekerkast), 5 cm x 2
Besturing
Volume, Mic Volume
Pedalen
Demperpedaal (in staat tot voortdurende detectie), Soft pedaal (in staat tot voortdurende detectie, toewijsbare
functie), Sostenuto pedaal (toewijsbare functie)
Stroomverbruik
120 W
(Met muzieksteun)
Afmetingen (inclusief pianostandaard)
1.417 (B) x 529 (D) x 1.105 (H) mm
(Zonder muzieksteun)
1.417 (B) x 529 (D) x 914 (D) mm
Gewicht (inclusief pianostandaard)
80 Kg
Accessoires
Gebruikershandleiding, netsnoer, koptelefoonhaak, vleugelmoer, muzieksteun, bevestigingsschroeven
Opties
USB CD Drive (CD-01A), USB Flash geheugen
* In het belang van productverbetering kunnen de speciicaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande mededeling
veranderen.
93
Index
A
I
Aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
All Song Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Audio volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Automatische begeleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Initialiseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Intern geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Intro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Invoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
K
B
Kopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48, 82
Kopiëren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Beelddata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
[Bwd] knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82, 83
L
C
CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
CD-drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Center Cancel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Composer MIDI Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Count-In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Leeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Local Of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Luidsprekers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
M
Demper pedaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Demper resonantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Diavoorstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Dual Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dual Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Markering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Memory Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Metronoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
MIDI-apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
MIDI-geluidsmodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
MIDI-sequencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
MIDI-zendkanaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Mix Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Multitrack Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Mute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42, 79
Muziek CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
E
N
Editing Tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Einde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
E. Piano knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Exporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Extern geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46, 84
Notatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Notatie data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Notatiescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Note Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
D
F
O
G
Opgenomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Opname modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Opnemen, een song in SMF formaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Other knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Overdubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Genre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
P
Factory Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Finalize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Formatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
[Fwd] knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
H
Harmonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Herhaaldelijk spelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
94
Panel Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80, 81
PC Edit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Pedaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pedaalsnoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pedal Shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Piano Designer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
[Piano] knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Program Change Edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Index
Q
Quantiseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
R
Regulateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Replace Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Resolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Reverb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ritmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Roland website . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Rotary-efect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
S
Sequencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Soft pedaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Songnaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sostenuto pedaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Split Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
[Strings] knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Synchro Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sync Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
T
Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45, 64
Tik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Timing van noten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Track knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 56, 79
Transponeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 83
Twin Piano Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
U
Uitwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Undo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
USB-driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
USB-geheugen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46, 84
User programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
User programma bestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
User programma set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
V
Verdubbelde noten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Verwijder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61, 82
V-LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
V-LINK zendkanaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Vocale efecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Volumebalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
W
Wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
95
Als u een reparatiedienst nodig heeft, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum
of erkende Roland distributeur in uw land. Informatie vindt u hieronder.
Informatie
AFRICA
EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar Al Askalany Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: (022)-417-1828
REUNION
MARCEL FO-YAM Sarl
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429
SOUTH AFRICA
T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd.
2 ASTRON ROAD DENVER
JOHANNESBURG ZA 2195,
SOUTH AFRICA
TEL: (011) 417 3400
Paul Bothner(PTY)Ltd.
Royal Cape Park, Unit 24
Londonderry Road, Ottery 7800
Cape Town, SOUTH AFRICA
TEL: (021) 799 4900
PHILIPPINES
CURACAO
URUGUAY
POLAND
JORDAN
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL: (305) 5926866
ROLAND POLSKA SP. Z O.O.
ul. Kty Grodziskie 16B
03-289 Warszawa, POLAND
TEL: (022) 678 9512
MUSIC HOUSE CO. LTD.
FREDDY FOR MUSIC
P. O. Box 922846
Amman 11192, JORDAN
TEL: (06) 5692696
MALAYSIA/
SINGAPORE
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa
1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo,
DOMINICAN REPUBLIC
TEL: (809) 683 0305
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39,
Dataran Prima, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263
TAIWAN
ROLAND TAIWAN ENTERPRISE
CO., LTD.
9F-5, No. 112 Chung Shan
North Road Sec. 2 Taipei 104,
TAIWAN R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339
THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
100-108 Soi Verng Nakornkasem,
New Road,Sumpantawong,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 224-8821
OCEANIA
ASIA
CHINA
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili
Chaoyang District Beijing
100011, CHINA
TEL: (010) 6426-5050
HONG KONG
Tom Lee Music
11/F Silvercord Tower 1
30 Canton Rd
Tsimshatsui, Kowloon,
HONG KONG
TEL: 825-2737-7688
Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863
INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
411, Nirman Kendra Mahalaxmi
Flats Compound Off. Dr. Edwin
Moses Road, Mumbai-400011,
INDIA
TEL: (022) 2493 9051
INDONESIA
PT Citra Intirama
Jl. Cideng Timur No. 15J-15O
Jakarta Pusat,
INDONESIA
TEL: (021) 6324170
KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855
MALAYSIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39,
Dataran Prima, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263
VIET NAM
VIET THUONG CORPORATION
386 CACH MANG THANG TAM ST.
DIST.3, HO CHI MINH CITY,
VIET NAM
TEL: (08) 9316540
96
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd.
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099,
AUSTRALIA
For Australia
TEL: (02) 9982 8266
For New Zealand
TEL: (09) 3098 715
CENTRAL/LATIN
AMERICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - ECUADOR
TEL: (593-4) 2302364
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires, ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700
BARBADOS
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, BARBADOS
TEL: (246) 430-1100
BRAZIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 211
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666
CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540
COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, COLOMBIA
TEL: (574) 3812529
COSTA RICA
JUAN Bansbach Instrumentos
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211
Instrumentos Musicales
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, VENEZUELA
TEL: (212) 244-1122
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final Alameda
Juan Pablo II,
Edificio No.4010 San Salvador,
EL SALVADOR
TEL: 262-0788
GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala,
GUATEMALA
TEL: (502) 599-2888
HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, HONDURAS
TEL: (504) 553-2029
MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin,
MARTINIQUE F.W.I.
TEL: 596 596 426860
Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
MARTINIQUE F.W.I.
TEL: 596 596 715222
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar
de los Padres 01780 Mexico D.F.,
MEXICO
TEL: (55) 5668-6699
NICARAGUA
Bansbach Instrumentos
Musicales Nicaragua
Altamira D'Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, NICARAGUA
TEL: (505) 277-2557
PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE PANAMA
TEL: 315-0101
PARAGUAY
Distribuidora De Instrumentos
Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira
Asuncion, PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147
PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - PERU
TEL: (511) 4461388
TRINIDAD
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria TRINIDAD W.I.
TEL: (868) 638 6385
PORTUGAL
Roland Iberia, S.L.
Branch Office Porto
Edifício Tower Plaza
Rotunda Eng. Edgar Cardoso
23, 9ºG
4400-676 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL
TEL: (+351) 22 608 00 60
ROMANIA
EUROPE
EL SALVADOR
MEXICO
ARGENTINA
VENEZUELA
BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811
CROATIA
ART-CENTAR
Degenova 3.
HR - 10000 Zagreb, CROATIA
TEL: (1) 466 8493
CZECH REP.
CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR
s.r.o
Voctárova 247/16
180 00 Praha 8, CZECH REP.
TEL: (2) 830 20270
DENMARK
Roland Scandinavia A/S
Skagerrakvej 7 Postbox 880
DK-2100 Copenhagen,
DENMARK
TEL: 3916 6200
FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial
Finland
Vanha Nurmijarventie 62
01670 Vantaa, FINLAND
TEL: (0) 9 68 24 020
GERMANY/AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Oststrasse 96, 22844 Norderstedt,
GERMANY
TEL: (040) 52 60090
GREECE/CYPRUS
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400
HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
2045 Torokbalint, FSD Park,
building 3., HUNGARY
TEL: (23) 511011
ITALY
Roland Italy S. p. A.
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300
NORWAY
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo,
NORWAY
TEL: 2273 0074
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI &
SONS CO.
Al-Yousifi Service Center
P.O.Box 126 (Safat) 13002,
KUWAIT
TEL: 00 965 802929
LEBANON
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni, ROMANIA
TEL: (266) 364 609
Chahine S.A.L.
George Zeidan St., Chahine Bldg.,
Achrafieh, P.O.Box: 16-5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441
RUSSIA
OMAN
Roland Music LLC
Dorozhnaya ul.3,korp.6
117 545 Moscow, RUSSIA
TEL: (495) 981-4967
TALENTZ CENTRE L.L.C.
Malatan House No.1
Al Noor Street, Ruwi
SULTANATE OF OMAN
TEL: 2478 3443
SERBIA
Music AP Ltd.
Sutjeska br. 5 XS - 24413 Palic,
SERBIA
TEL: (024) 539 395
SLOVAKIA
DAN Acoustic s.r.o.
Povazská 18.
SK - 940 01 Nové Zámky,
SLOVAKIA
TEL: (035) 6424 330
SPAIN
Roland Iberia, S.L.
Paseo García Faria, 33-35
08005 Barcelona, SPAIN
TEL: 93 493 91 00
SWEDEN
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Mårbackagatan 31, 4 tr.
SE-123 43 Farsta, SWEDEN
TEL: (0) 8 683 04 30
SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen, SWITZERLAND
TEL: (061) 975-9987
UKRAINE
EURHYTHMICS Ltd.
P.O.Box: 37-a.
Nedecey Str. 30
UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE
TEL: (03131) 414-40
QATAR
AL-EMADI TRADING &
CONTRACTING CO.
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554
SAUDI ARABIA
aDawliah Universal Electronics
APL
Behind Pizza Inn
Prince Turkey Street
aDawliah Building,
PO BOX 2154,
Alkhobar 31952,
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 8643601
SYRIA
Technical Light & Sound Center
PO Box 13520 Bldg No.49
Khaled Abn Alwalid St.
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384
TURKEY
ZUHAL DIS TICARET A.S.
Galip Dede Cad. No.33
Beyoglu, Istanbul, TURKEY
TEL: (0212) 249 85 10
U.A.E.
Zak Electronics & Musical
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg.,
No. 14, Ground Floor, Dubai,
U.A.E.
TEL: (04) 3360715
UNITED KINGDOM
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea
Enterprise Park, SWANSEA SA7
9FJ, UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701
MIDDLE EAST
IRELAND
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount
Avenue, Dublin 12,
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444
KUWAIT
NORTH AMERICA
CANADA
Roland Canada Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way Richmond B.
C., V6V 2M4, CANADA
TEL: (604) 270 6626
BAHRAIN
Moon Stores
No.1231&1249 Rumaytha
Building Road 3931,
Manama 339, BAHRAIN
TEL: 17 813 942
IRAN
MOCO INC.
NO.16 End of Nike St. Shariaty
Ave, Roberouye Cerah Mirdamad
Teheran, IRAN
TEL: (021)-2288-2998
ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons
Ltd.
8 Retzif Ha'alia Hashnia St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666
Roland Canada Ltd.
(Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6,
CANADA
TEL: (905) 362 9707
U. S. A.
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700
Voor EU-Landen
97
Voor EU-Landen
Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijnen EMCD 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC.
© 2010 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze publicatie mag, in welke vorm dan ook, gereproduceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van
ROLAND CORPORATION.
Roland is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
98
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement