null  null
Původní návod k používání
Pôvodný návod na použitie
Original operating manual
Instrucciones de uso originales
Оригинал pуководства по эксплуатации
Pierwotna instrukcja obsługi
Eredeti használati útmutató
VYS 30-21
VYS 30-71 AC
Česky........................... 4> 8
Slovensky.................. 9>13
English......................14>18
En espaňol...............19>23
По-русски...............24>28
Polski.........................29>33
Magyar.....................24>38
Symboly použité v návodu a na stroji
Symboly použité v návode a na stroji
Symbols used in the manual and on the machine
Изображение и описание пиктограмм
Símbolos y su significado
Symbole użate w instrukcji i na maszynie
A kezelési utasításban és a gépen használt jelzések
VAROVÁNÍ Čtete návod k používání před použitím přístroje!
VAROVANIE Čítajte návod na používanie pred použitím prístroja!
WARNING Read the instruction manual before using the machine!
ADVERTENCIA Lea las instrucciones de uso, antes de utilizar el equipo!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочитайте Инструкцию еще до применения прибора!
UWAGA Przed wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji prosimy przeczytać instrukcję obsługi.
FIGYELMEZTETÉS A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót!
Varování před všeobecným nebezpečím!
Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom!
Warning of general danger!
¡Aviso ante un peligro general!
Предупреждение об общей опасности!
Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem!
Általános veszélyre való figyelmeztetés!
Pozor! Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!
Pozor! Pre zníženie rizika úrazu si prečítajte návod!
Caution! Read this manual to reduce the injury hazard!
¡Cuidado! Lea las instrucciones para reducir los riesgos de que se produzcan daños.
Внимание! С целью снижения риска травмы читайте инструкцию!
Uwaga! Dla zmniejszenia ryzyka urazu należy przeczytać niniejszą instrukcję!
Figyelem! A veszélyek csökkentése érdekében olvassa el az útmutatót!
Nepatří do komunálního odpadu!
Nepatrí do komunálneho odpadu!
Not to be included in municipal refuse!
¡No puede desecharse con los residuos de la comunidad!
Не относится к коммунальным отходам!
Nie wyrzucać do odpadu komunalnego!
Nem kommunális hulladékba való
2
1
8 (VYS 30-21)
7
6
2
5
4
3
3
Česky
Technické údaje
Vysavač
Typ
VYS 30-21
VYS 30-71 AC
Napětí
230 V
Frekvence
50–60 Hz
Síťová pojistka min.
16 A
Příkon
1 200 W
Příkon připojeného zařízení max.
2 400 W
Celkový příkon max.
3 600 W
Objem proudu vzduchu
3 700 l/min
Podtlak
25 kPa (250 mbar)
Výška x šířka x hloubka
600 x 380 x 450 mm
Druh krytí
lP X4
Délka síťového kabelu
7,5 m (H05 RR-F)
Hmotnost
10 kg
11 kg
Příslušenství (Zobrazené anebo popsané příslušenství nemusí být součástí dodávky)
Filtr PET, obj. č.:
00 763 290
00 765 492
Filtrační sáček (5 ks), obj. č.:
00 763 288
Odpadkový sáček (5 ks), obj. č.:
00 763 289
Ovládací prvky
1..............Rukojeť s vodicím prvkem usnadňujícím navíjení elektrického kabelu
2..............Uzavírací spona
3..............Pohyblivé kolečko
4..............Nádoba vysavače
5..............Otvor pro připojení hadice
6..............Spínač vysavače
7..............Zásuvka spotřebiče
8..............Tlačítko pro spouštění čištění filtru (VYS 30-21)
Použití
Vysavač je vhodný na vysávání suchých, nehořlavých prachových substancí
a kapalin.
· Nesmí se vysávat žádné zdraví škodlivé prachové látky, horké materiály
(doutnající cigarety, horký popel atd.), hořlavé, výbušné, agresivní kapaliny (např. benzín, ředidla, kyseliny, louhy atd.), hořlavé, výbušné prachy
(např. hořčíkový a hliníkový prach atd.).
Je vhodný pro komerční účely, to znamená pro použití např.:
· v hotelích, ve školách, v nemocnicích, v továrnách, v obchodech, v kancelářích, v pronajímaných prostorech.
Jakékoliv použití nad tento vymezený rámec je považováno za použití neodpovídající určení. Výrobce za škody vyplývající z takového způsobu použití neručí. Ke správnému používání patří také dodržování výrobcem předepsaných
podmínek provozu, ošetřování a údržby.
Přeprava
Před přepravou je nutno uzavřít všechny blokovací a uzavírací prvky nádoby
vysavače.
Pokud je v nádobě vysavače obsažena kapalina, vysavač nenaklánějte.
Vysavač nezvedejte pomocí jeřábového háku.
Bezpečnostní pokyny
VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý
návod. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému
zranění osob.
Uschovejte veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická,
smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo
nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem
hrát.
VAROVÁNÍ! Zásuvka na přístroji se smí používat pouze pro účely uvedené v tomto provozním návodu.
Dodatečné bezpečnostní pokyny
· Vysavač smí být používán pouze v místnostech. Pro venkovní použití je
zapotřebí elektrický kabel typu H05 RR-F. Výměnu kabelu smí provádět
pouze autorizovaný servis.
· Přívodní kabel nesmí být namáhán tahem a nesmí ležet na ostrých hra-
4
nách nebo přes tyto přecházet a nesmí být přejížděn nebo jinak mechanicky poškozován.
· Přívodní kabel pravidelně kontrolujte. Vysavač s poškozeným kabelem nesmí být používán. Při výměně prodlužovacího kabelu, přívodního kabelu,
atd. nesmí být narušena třída ochrany, krytí a mechanická pevnost.
· Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho
servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
· Při veškerých opravářských a údržbářských pracích vytáhněte přívodní
kabel ze zásuvky.
· Chraňte síťovou zástrčku, zásuvku a propojovací díly přívodních kabelů
před stykem s vodou.
· Chraňte horní část vysavače před vodou. Nebezpečí zkratu!
· Zkontrolujte před každým použitím vysavače filtr z hlediska neporušenosti.
· Zkontrolujte před každým použitím vysavače lehký chod plováku a čistotu jeho těsnící plochy.
· Neodstraňujte pomocí tohoto vysavače žádné hořlavé tekutiny, jako benzín, ředidla, atd. Nebezpečí výbuchu!
· POZOR! Při úniku pěny nebo kapaliny přístroj okamžitě vypněte.
· Používejte pouze originální náhradní díly.
· Údržbu a čištění provádějte takovým způsobem, aby osoby, provádějící
údržbu, ani jiné osoby nebyly ohroženy nebezpečným prachem.
· Vysavač musí být minimálně jednou ročně technicky zkontrolován vyškolenou osobou z hlediska jeho bezpečné funkce.
· Při provozu v uzavřených místnostech zajistěte dostatečné větrání. Dodržujte příslušné národní předpisy.
· Vysávané materiály mohou představovat ekologické riziko. Vysáté nečistoty zlikvidujte v souladu se zákonnými předpisy.
Oblasti použití a pracovní metody
Vysávání suchých látek
Předtím, než začnete vysávat suché látky, by měl být v nádobě vždy vložený
odpadkový sáček (objednací č. viz odstavec “Příslušenství”). Vysátý materiál je
pak možno snadno a hygienicky zlikvidovat.
Po vysávání kapalin je filtrační patrona vlhká. Při následném vysávání suchých látek se taková vlhká filtrační patrona rychleji zanese. Proto je potřeba
filtrační patronu před vysáváním suchých látek omýt a usušit nebo vyměnit
za suchou.
Vysávání kapalin
Předtím, než začnete vysávat kapaliny, je vždy nutno vyjmout filtrační a odpadkový sáček.
Začne-li se tvořit pěna, ihned přerušte práci a vyprázdněte nádobu vysavače.
Uvedení do provozu
Zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku souhlasí se skutečným napětím
zdroje proudu. Zkontrolujte, zda typ zástrčky odpovídá typu zásuvky. Nářadí
určené pro 230 V~ se smí připojit i na 220 / 240 V~.
POZOR! Vysavač nesmí být připojen k síti v zapnutém stavu!
Otevřete uzavírací spony a sejměte horní část vysavače. Filtrační sáček nasaďte
do nádoby vysavače podle obrázku. Hrdlo filtračního sáčku nasuňte pevně na
otvor pro připojení hadice.
Česky
Nasaďte horní díl vysavače a zavřete uzavírací spony.
Připojte sací hadici.
Doporučujeme přístroj zapojovat přes proudový chránič. Zástrčka a spojky
síťové přípojky a prodlužovacích vedení musí být vodotěsné.
Za účelem prodloužení vedení je dovoleno použít pouze takové vedení, jehož
provedení bude odpovídat specifikaci výrobce nebo kvalitnější.
Při použití prodlužovacího kabelu dodržujte hodnoty minimálního průřezu:
délka kabelu
do 20 m
20 až 50 m
Zapnutí přístroje
Poloha spínače Funkce
0
Vypnuto
auto
Zapnuto do automatického
provozu
I
Zapnuto
průřez
< 16 A
1,5 mm2
2,5 mm2
< 25 A
2,5 mm2
4,0 mm2
Před uvedením do provozu
Regulace sací síly
Poloha spínače Funkce
Mechanismus regulace sací
síly umožňuje přizpůsobit sací
výkon konkrétním okolnostem
Sestavení přístroje
1. Vybalte přístroj a příslušenství.
2. Napájecí kabel nesmí být zatím ještě v zásuvce.
3. Rozevřete uzavírací spony (A) a sejměte vrchní
díl vysavače.
4. Vybalte příslušenství a vyjměte jej z nádoby
vysavače.
Automatický provoz s připojeným nářadím
1. Vysavač a elektrické nářadí musejí být před
vzájemným propojením vypnuté.
2. Elektrické nářadí připojte k sací hadici připojené do vysavače.
3. Kabel elektrického nářadí zapojte do zásuvky
v ovládacím panelu vysavače.
Vsazení filtračního sáčku
1. Napájecí kabel nesmí být zatím ještě v zásuvce.
2. Rozevřete uzavírací spony (A) a sejměte vrchní
díl vysavače.
auto
3. Filtrační sáček vložte do nádoby vysavače.
4. Zapněte vysavač, spínač je v poloze “auto”.
5. Zapněte elektrické nářadí. Motor vysavače se
spustí se zapnutím připojeného elektrického
nářadí. Po vypnutí elektrického spotřebiče běží
vysavač ještě chvíli, aby se prach v sací hadici
přesunul do nádoby vysavače.
Očištění filtrační patrony „Press & Clean“
VYS 30-21
4. Hrdlo filtračního sáčku pevně natlačte na otvor
pro připojení hadice.
Lze použít jen tehdy, pokud se vysává s filtrem bez filtračního sáčku.
Pokud dojde k poklesu sacího výkonu:
1.Spínač (6) otočte do polohy “I” (maximální sací výkon).
2.Otvor hubice nebo sací hadice uzavřete dlaní ruky.
3.Třikrát za sebou krátce stiskněte tlačítko pro spuštění čištění filtru (8).
Takto generovaným proudem vzduchu dojde k očištění lamel filtrační
patrony od ulpěného prachu.
Očištění filtrační patrony „Auto Clean“
VYS 30-71 AC
5. Na vysavač nasaďte vrchní díl.
6. Sevřete uzavírací spony (A). Přesvědčte se, zda
uzavírací spony dobře drží.
Lze použít jen tehdy, pokud se vysává s filtrem bez filtračního sáčku.
Za účelem zajištění trvale vysokého sacího výkonu a kvality vysávání probíhá
během provozu automatické čištění filtračního článku. Při extrémně silném
znečištění doporučujeme celkové čištění:
1.Vysavač vypněte.
2.Dlaní ruky uzavřete otvor hubice nebo sací hadice.
3.Spínač (6) spotřebiče uveďte do polohy “I” a nechte vysavač s takto uzavřeným otvorem sací hadice cca 10 vteřin běžet.
Po ukončení práce
Obsluha a provoz
Připojení sací hadice a připojení k elektrické síti
1. Připojte sací hadici.
2. Zástrčku přívodního vedení zasuňte do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem (dbejte na to, aby byl vysavač vypnutý).
Vypnutí a uložení vysavače
1. Přístroj vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
2. Kabel naviňte na rukojeť (A). Navíjejte směrem
od vysavače, nikoliv od konce kabelu, jinak by
se Vám kabel zkroutil a zamotal.
3. Vyprázdněte nádobu a vyčistěte vysavač.
4. Po vysávání kapalin: vrchní díl vysavače postavte stranou tak, aby mohla vyschnout filtrační patrona.
5. Vysavač odstavte do suché místnosti a zajistěte proti použití nepovolanými osobami.
5
Česky
9. Na vysavač nasaďte vrchní díl.
10.Sevřete uzavírací spony (A). Přesvědčte se, zda
uzavírací spony dobře drží.
Údržba
Harmonogram údržby
Vyprázdnění nádoby vysavače
Výměna filtračního sáčku
Výměna odpadkového sáčku
Výměna filtrační patrony
po ukončení práce
ü
podle potřeby
ü
ü
ü
Vyprázdnění nádoby vysavače
1. Přístroj vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
2. Rozevřete uzavírací spony (A) a sejměte vrchní
díl vysavače.
3. Vysypte obsah nádoby vysavače.
4. Vysáté nečistoty zlikvidujte v souladu se zákonnými předpisy.
5. Na vysavač nasaďte vrchní díl.
6. Sevřete uzavírací spony (A). Přesvědčte se, zda
uzavírací spony dobře drží.
Po vyprázdnění: před opětovným nasazením vloženého kroužku a horního
dílu vysavače očistěte okraj nádoby a těsnění vloženého kroužku a horního
dílu vysavače. Jestliže jsou těsnění nebo drážka zanesené nebo poškozené,
klesá sací výkon.
Před opětovným zasunutím sací hadice: očistěte otvor pro připojení hadice
a hrdlo hadice.
Výměna odpadkového sáčku
1. Přístroj vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
2. Rozevřete uzavírací spony (A) a sejměte vrchní
díl vysavače.
3. Stáhnutím šňůrky (B) odpadkový sáček nejprve zavřete.
4. Opatrně stáhněte hrdlo odpadkového sáčku
z otvoru pro připojení hadice (C).
5. Hrdlo odpadkového sáčku (D) zavřete šoupátkem.
6. Odpadkový sáček zlikvidujte podle zákonných
předpisů.
7. Vyčistěte nádobu vysavače.
8. Do vyčištěné nádoby vysavače vložte nový odpadkový sáček.
9. Větrací otvory (E) odpadkového sáčku přitom
musí spočinout uvnitř nádoby vysavače.
10.Hrdlo odpadkového sáčku pevně natlačte na
otvor pro připojení hadice.
11.Horní okraj odpadkového sáčku přetáhněte
přes okraj nádoby vysavače.
12.Na vysavač nasaďte vrchní díl.
13.Sevřete uzavírací spony (A). Přesvědčte se, zda
uzavírací spony dobře drží.
Výměna filtračního sáčku
1. Přístroj vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
2. Rozevřete uzavírací spony (A) a sejměte vrchní
díl vysavače.
3. Z otvoru pro připojení hadice (C) opatrně stáhněte hrdlo filtračního sáčku (B).
4. Hrdlo filtračního sáčku uzavřete šoupátkem (D).
5. Filtrační sáček zlikvidujte podle zákonných
předpisů.
6. Vyčistěte nádobu vysavače.
7. Do vyčištěné nádoby vysavače vložte filtrační
sáček (B).
8. Hrdlo filtračního sáčku pevně natlačte na otvor
pro připojení hadice.
6
Výměna filtrační patrony (VYS 30-21)
Nikdy nevysávejte bez filtru!
1. Přístroj vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
2. Rozevřete uzavírací spony (A) a sejměte vrchní
díl vysavače.
3. Otáčením proti směru hodinových ručiček
uvolněte, a poté vyjměte destičku upínající
filtr.
4. Opatrně vyjměte filtrační patronu.
5. Vyčistěte těsnění filtru (B), zkontrolujte, zda
není poškozeno, a podle potřeby vyměňte.
6. Starou filtrační patronu zlikvidujte podle zákonných předpisů.
7. Vsaďte novou filtrační patronu.
8. Nasaďte destičku na upnutí filtru a otáčením
po směru hodinových ručiček ji pevně zafixujte.
Česky
9. Na vysavač nasaďte vrchní díl.
10.Sevřete uzavírací spony (A). Přesvědčte se, zda
uzavírací spony dobře drží.
6. Do kazet (D) vsaďte nové filtrační články (C).
7. Kazety s filtračními články vložte do vrchního
dílu vysavače.
8. Zafixujte upínač filtru (B).
Výměna filtrační patrony (VYS 30-71 AC)
Nikdy nevysávejte bez filtru!
1. Přístroj vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
2. Rozevřete uzavírací spony (A) a sejměte vrchní
díl vysavače.
9. Na vysavač nasaďte vrchní díl.
10.Sevřete uzavírací spony (A). Přesvědčte se, zda
uzavírací spony dobře drží.
3. Rozevřete upínač filtru (B).
4. Opatrně vyjměte obě kazety s filtračními články.
5. Staré filtrační články zlikvidujte podle zákonných předpisů.
Odstraňování poruch
Porucha
Motor neběží
Motor neběží v automatickém
režimu
Snížený sací výkon
Žádný sací výkon při mokrém
vysávání
Kolísání napětí
Příčina
> Vypadl jistič zásuvky
> Zareagovala ochrana proti přetížení
Odstranění
• Zapněte jistič
• Vypněte vysavač, nechte po dobu cca 5 minut vychladnout. Není-li vysavač možné ani pak znovu zapnout,
vyhledejte zákaznický servis firmy Narex
> Porucha na motoru
• Požádejte servis firmy Narex o výměnu motoru
> Elektrické nářadí je poškozené nebo není správně
• Zkontrolujte funkci elektrického nářadí, příp. pevně
zasunuté
zatlačte zástrčku do zásuvky
> Příliš nízký příkon elektrického nářadí
• Dodržte minimální příkon P>40 W
> Na regulátoru sací síly je nastavený příliš malý sací výkon • Sací sílu nastavte podle odstavce “Regulace sací síly”
> Sací hadice/hubice zanesená
• Vyčistěte sací hadici/hubici
> Je plná nádoba, odpadkový nebo filtrační sáček
• Viz odstavec “Vyprázdnění nádoby vysavače” nebo “Výměna odpadkového sáčku, filtračního sáčku”
> Filtrační patrona je znečistěná
• Viz odstavec “Očištění filtrační patrony” resp. “Výměna
filtrační patrony”
> Těsnění mezi nádobou a vrchním dílem vysavače je
• Vyměňte resp. vsaďte těsnění
poškozené nebo chybí
> Samočisticí mechanismus je defektní
• Informujte servis firmy Narex
> Nádoba vysavače je plná
• Vypněte přístroj. Vyprázdněte
nádobu vysavače
> Příliš vysoká impedance přívodu napětí
• Zapojte přístroj do jiné zásuvky, která bude blíž k pojistkové skříňce. Jestliže impedance v předávacím bodě
je ≤ 0,15 Ω, není nutno očekávat, že napětí bude kolísat
o více než 7 %
Skladování
Zabalený stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod -5 °C.
Nezabalený stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne
pod +5 °C a kde bude zabráněno náhlým změnám teploty.
Recyklace
Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.
Pouze pro země EU:
Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!
Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických
zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné
rozebrané elektronářadí shromážděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Záruka
Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiálové nebo výrobní vady podle zákonných ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech
Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při výhradně soukromém používání
(prokázáno fakturou nebo dodacím listem).
Škody vyplývající z přirozeného opotřebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené použitím v rozporu
s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky
vyloučeny.
Reklamace mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v nerozebraném
stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobře si uschovejte návod k obsluze a doklad o koupi. Jinak platí vždy
dané aktuální záruční podmínky výrobce.
7
Česky
Informace o hlučnosti
Hodnoty byly naměřeny v souladu s ČSN EN 60 704-1.
Hluk:
Hladina akustického tlaku LpA = 62 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA = 59 dB(A)
Nepřesnost měření K = 3 dB (A).
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.
Bezpečnost:
ČSN EN 60335-1; ČSN EN 60335-2-69
Směrnice: 2006/95/EC
Elektromagnetická kompatibilita:
ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2; ČSN EN 61000-3-2; ČSN EN 61000-3-3
Směrnice 2004/108/EC
2011
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01  Česká Lípa
Změny vyhrazeny
8
Antonín Pomeisl
Jednatel společnosti
01. 03. 2011
Slovensky
Technické údaje
Vysávač
Typ
VYS 30-21
VYS 30-71 AC
Napätie
230 V
Frekvencia
50–60 Hz
Sieťová poistka min.
16 A
Príkon
1 200 W
Príkon pripojeného zariadenia max.
2 400 W
Celkový príkon max.
3 600 W
Objem prúdu vzduchu
3 700 l/min
Podtlak
25 kPa (250 mbar)
Výška x šírka x hĺbka
600 x 380 x 450 mm
Druh krytia
lP X4
Dĺžka sieťového kábla
7,5 m (H05 RR-F)
Hmotnosť
10 kg
11 kg
Príslušenstvo (Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou dodávky)
Filter PET, obj. č.:
00 763 290
00 765 492
Filtračné vrecko (5 ks), obj. č.:
00 763 288
Odpadkové vrecko (5 ks), obj. č.:
00 763 289
Ovládacie prvky
1..............Rukoväť s vodiacim prvkom uľahčujúcim navíjanie elektrického kábla
2..............Uzatváracia spona
3..............Pohyblivé koliesko
4..............Nádoba vysávača
5..............Otvor pre pripojenie hadice
6..............Spínač vysávača
7..............Zásuvka spotrebiča
8..............Tlačidlo pre spustenie čistenia filtra (VYS 30-21)
Použitie
Vysávač je vhodný na vysávanie suchých, nehorľavých prachových substancií
a kvapalín.
· Nesmú sa vysávať žiadne zdraviu škodlivé prachové látky, horúce materiály (tlejúce žeravé cigarety, horúci popol atď.), horľavé, výbušné, agresívne kvapaliny (napr. benzín, riedidlá, kyseliny, lúhy atď.), horľavé, výbušné
prachy (napr. horčíkový a hliníkový prach atď.).
Je vhodný pre komerčné účely, to znamená pre použitie napr.:
· v hoteloch, v školách, v nemocniciach, v továrňach, v obchodoch, v kanceláriách, v prenajímaných priestoroch.
Akékoľvek použitie nad tento vymedzený rámec je považované za použitie
nezodpovedajúce určeniu. Výrobca za škody vyplývajúce z takého spôsobu
použitia neručí. Ku správnemu používaniu patrí tiež dodržovanie výrobcom
predpísaných podmienok prevádzky, ošetrovania a údržby.
Preprava
Pred prepravou je nutné uzatvoriť všetky blokovacie a uzatváracie prvky nádoby vysávača.
Ak je v nádobe vysávača obsiahnutá kvapalina, vysávač nenakláňajte.
Vysávač nezdvíhajte s pomocou žeriavového háku.
Bezpečnostné pokyny
VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý
návod. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu osôb.
Uschovajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým
fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť, či nedostatok skúseností a
vedomostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, ak nad nimi nebude
dozor alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Nad deťmi by mal byť dohľad, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.
VÝSTRAHA! Zásuvka na zariadení sa smie používať iba pre účely stanovené v prevádzkovom návode.
Dodatočné bezpečnostné pokyny
· Vysávač smie byť používaný iba v miestnostiach. Pre vonkajšie použitie
je potreba elektrický kábel typu H05 RR-F. Výmenu kábla smie vykonávať
iba autorizovaný servis.
· Prívodný kábel nesmie byť namáhaný ťahom a nesmie ležať na ostrých
hranách alebo cez tieto prechádzať a nesmie sa po ňom jazdiť alebo inak
mechanicky poškodzovať.
· Prívodný kábel pravidelne kontrolujte. Vysávač s poškodeným káblom nesmie byť používaný. Pri výmene predlžovacieho kábla, prívodného kábla,
atď. nesmie byť narušená trieda ochrany, krytie a mechanická pevnosť.
· Ak je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho
servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
· Pri všetkých opravárskych a údržbárskych prácach vytiahnite prívodný
kábel zo zásuvky.
· Chráňte sieťovú zástrčku, zásuvku a prepojovacie diely prívodných káblov pred stykom s vodou.
· Chráňte hornú časť vysávača pred vodou. Nebezpečenstvo skratu!
· Prekontrolujte pred každým použitím vysávača filter z hľadiska neporušenosti.
· Prekontrolujte pred každým použitím vysávača ľahký chod plaváku a čistotu jeho tesniacej plochy.
· Neodstraňujte pomocou tohto vysávača žiadne horľavé tekutiny, ako
benzín, riedidlá, atď. Nebezpečenstvo výbuchu!
· POZOR! Pri úniku peny alebo kvapaliny prístroj okamžite vypnite.
· Používajte iba originálne náhradné diely.
· Údržbu a čistenie vykonávajte takým spôsobom, aby osoby, ktoré vykonávajú údržbu, ani iné osoby neboli ohrozené nebezpečným prachom.
· Vysávač musí byť minimálne jeden krát za rok technicky prekontrolovaný
vyškolenou osobou z hľadiska jeho bezpečnej funkcie.
· Pri prevádzke v uzatvorených miestnostiach zabezpečte dostatočné vetranie. Dodržujte príslušné národné predpisy.
· Vysávané materiály môžu predstavovať ekologické riziko. Vysiate nečistoty zlikvidujte v súlade so zákonnými predpismi.
Oblasti použitia a pracovné metódy
Vysávanie suchých látok
Predtým, ako začnete vysávať suché látky, by malo byť v nádobe vždy vložené
odpadkové vrecko (objednávacie č. viď odsek “Príslušenstvo”). Vysiaty materiál
je potom možné jednoducho a hygienicky zlikvidovať.
Po vysávaní kvapalín je filtračná patróna vlhká. Pri následnom vysávaní suchých
látok sa taká vlhká filtračná patróna rýchlejšie zanesie. Preto je potreba filtračnú
patrónu pred vysávaním suchých látok omyť a usušiť alebo vymeniť za suchú.
Vysávanie kvapalín
Predtým, ako začnete vysávať kvapaliny, je vždy nutné vytiahnuť filtračné
a odpadkové vrecko.
Ak sa začne tvoriť pena, ihneď prerušte prácu a vyprázdnite nádobu vysávača.
Uvedenie do prevádzky
Prekontrolujte, či údaje na výrobnom štítku súhlasia so skutočným napätím
zdroja prúdu. Prekontrolujte, či typ zástrčky zodpovedá typu zásuvky. Náradie
určené pre 230 V~ sa smie pripojiť aj na 220 / 240 V~.
POZOR! Vysávač nesmie byť pripojený k sieti v zapnutom stave!
Otvorte uzatváracie spony a zložte hornú časť vysávača. Filtračné vrecko nasaďte do nádoby vysávača podľa obrázku. Hrdlo filtračného vrecka nasuňte
pevne na otvor pre pripojenie hadice.
9
Slovensky
Nasaďte horný diel vysávača a zatvorte uzatváracie spony.
Pripojte nasávaciu hadicu.
Odporúčame prístroj zapájať cez prúdový chránič. Zástrčka a spojky sieťovej
prípojky a predlžovacích vedení musia byť vodotesné.
Za účelom predĺženia vedenia je dovolené použiť iba také vedenie, ktorého
prevedenie bude zodpovedať špecifikácii výrobcu alebo kvalitnejšie.
Pri použití predlžovacieho kábla dodržujte hodnoty minimálneho prierezu:
dĺžka kábla
Obsluha a prevádzka
Pripojenie nasávacej hadice a pripojenie
k elektrickej sieti
1. Pripojte nasávaciu hadicu.
2. Zástrčku prívodného vedenia zasuňte do predpisovo inštalovanej zásuvky s ochranným kolíkom (dbajte na to, aby bol vysávač vypnutý).
prierez
< 16 A
1,5 mm2
2,5 mm2
do 20 m
20 až 50 m
< 25 A
2,5 mm2
4,0 mm2
Pred uvedením do prevádzky
Zloženie prístroja
Zapnutie prístroja
1. Vybaľte prístroj a príslušenstvo.
2. Napájací kábel zatiaľ ešte nesmie byť v zásuvke.
3. Roztvorte uzatváracie spony (A) a zložte vrchný diel vysávača.
4. Vybaľte príslušenstvo a vyberte ho z nádoby
vysávača. Zloženie prístroja
Vsadenie filtračného vrecka
Poloha spínača Funkcie
0
Vypnuté
auto
Zapnuté do automatickej
prevádzky
I
Zapnuté
Regulácia nasávacej sily
Poloha spínača Funkcia
Mechanizmus regulácie nasávacej sily umožňuje prispôsobiť nasávací výkon konkrétnym
okolnostiam
1. Napájací kábel zatiaľ ešte nesmie byť v zásuvke.
2. Roztvorte uzatváracie spony (A) a zložte vrchný diel vysávača.
3. Filtračné vrecko vložte do nádoby vysávača.
Automatická prevádzka s pripojeným náradím
1. Vysávač a elektrické náradie musia byť pred
vzájomným prepojením vypnuté.
2. Elektrické náradie pripojte k nasávacej hadici
pripojenej do vysávača.
3. Kábel elektrického náradia zapojte do zásuvky
v ovládacom paneli vysávača.
4. Hrdlo filtračného vrecka pevne natlačte na
otvor pre pripojenie hadice.
auto
5. Na vysávač nasaďte vrchný diel.
6. Zovrite uzatváracie spony (A). Presvedčte sa, či
uzatváracie spony dobre držia.
4. Zapnite vysávač, spínač je v polohe “auto”.
5. Zapnite elektrické náradie. Motor vysávača sa
spustí so zapnutím pripojeného elektrického
náradia. Po vypnutí elektrického spotrebiča
beží vysávač ešte chvíľu, aby sa prach v nasávacej hadici presunul do nádoby vysávača.
Očistenie filtračnej patróny „Press & Clean“
VYS 30-21
Je možné použiť iba vtedy, pokiaľ sa vysáva s filtrom bez filtračného vrecka.
Pokiaľ príde k poklesu nasávacieho výkonu:
1.Spínač (6) otočte do polohy “I” (maximálny nasávací výkon).
2.Otvor hubice alebo nasávacej hadice uzatvorte dlaňou ruky.
3.Trikrát za sebou stlačte tlačidlo pre spustenie čistenie filtra (8). Takto generovaným prúdom vzduchu príde k očisteniu lamiel filtračnej patróny
od nalepeného prachu.
Očistenie filtračnej patróny „Auto Clean“
VYS 30-71 AC
-30Aby sa zaručil stály vysoký sací výkon, prečisťuje sa filter automaticky počas
prevádzky. Pri extrémne silnom znečistení filtračného elementu doporučujeme jeho kompletné očistenie:
1.Vypnúť vysávač.
2.Saciu dýzu alebo hadicu uzavrieť plochou rukou.
3.Spínač spotrebiča presunúť do polohy “I” a nechať vysávač bežať cca
10 sekúnd s uzavretou sacou hadicou.
10
Slovensky
Po ukončení práce
Vypnutie a uloženie vysávača
1. Prístroj vypnite a vytiahnite kábel zo zásuvky.
2. Kábel naviňte na rukoväť (A). Navíjajte smerom od vysávača, nie od konca káblu, inak by
sa Vám kábel skrútil a zamotal.
3. Vyprázdnite nádobu a vyčistite vysávač.
4. Po vysávaní kvapalín: vrchný diel vysávača
postavte stranou tak, aby mohla vyschnúť filtračná patróna.
5. Vysávač odstavte do suchej miestnosti a zabezpečte proti použitiu nepovolanými osobami.
6. Vyčistite nádobu vysávača.
7. Do vyčistenej nádoby vysávača vložte filtračné
vrecko (B).
8. Hrdlo filtračného vrecka pevne natlačte na
otvor pre pripojenie hadice.
9. Na vysávač nasaďte vrchný diel.
10.Zovrite uzatváracie spony (A). Presvedčte sa, či
uzatváracie spony dobre držia
Údržba
Harmonogram údržby
Vyprázdnenie nádoby vysávača
Výmena filtračného vrecka
Výmena odpadkového vrecka
Výmena filtračnej patróny
po ukončení práce
ü
Vyprázdnenie nádoby vysávača
podľa potreby
ü
ü
ü
Výmena odpadkového vrecka
1. Prístroj vypnite a vytiahnite kábel zo zásuvky.
2. Roztvorte uzatváracie spony (A) a zložte vrchný diel vysávača.
1. Prístroj vypnite a vytiahnite kábel zo zásuvky.
2. Roztvorte uzatváracie spony (A) a zložte vrchný diel vysávača.
3. Vysypte obsah nádoby vysávača.
4. Vysiate nečistoty zlikvidujte v súlade so zákonnými predpismi.
5. Na vysávač nasaďte vrchný diel.
6. Zovrite uzatváracie spony (A). Presvedčte sa, či
uzatváracie spony dobre držia.
3. Stiahnutím šnúrky (B) odpadkové vrecko najprv zatvorte.
4. Opatrne stiahnite hrdlo odpadkového vrecka
z otvoru pre pripojenie hadice (C).
5. Hrdlo odpadkového vrecka (D) zatvorte zošuchovadlom.
6. Odpadkové vrecko zlikvidujte podľa zákonných predpisov.
7. Vyčistite nádobu vysávača.
8. Do vyčistenej nádoby vysávača vložte nové
odpadkové vrecko.
9. Vetracie otvory (E) odpadkového vrecka pritom musia zostať vo vnútri nádoby vysávača.
10.Hrdlo odpadkového vrecka pevne natlačte na
otvor pre pripojenie hadice.
11.Horný okraj odpadkového vrecka pretiahnite
cez okraj nádoby vysávača.
12.Na vysávač nasaďte vrchný diel.
13.Zovrite uzatváracie spony (A). Presvedčte sa, či
uzatváracie spony dobre držia.
Po vyprázdnení: pred opätovným nasadením vloženého krúžku a horného
dielu vysávača očistite okraj nádoby a tesnenie vloženého krúžku a horného
dielu vysávača. Ak sú tesnenia alebo drážka zanesené alebo poškodené, klesá
nasávací výkon.
Pred opätovným zasunutím nasávacej hadice: očistite otvor pre pripojenie
hadice a hrdlo hadice..
Výmena filtračného vrecka
1. Prístroj vypnite a vytiahnite kábel zo zásuvky.
2. Roztvorte uzatváracie spony (A) a zložte vrchný diel vysávača.
3. Z otvoru pre pripojenie hadice (C) opatrne
stiahnite hrdlo filtračného vrecka (B).
4. Hrdlo filtračného vrecka uzatvorte zošuchovadlom (D).
5. Filtračné vrecko zlikvidujte podľa zákonných
predpisov.
Výmena filtračnej patróny (VYS 30-21)
Nikdy nevysávajte bez filtra!
1. Prístroj vypnite a vytiahnite kábel zo zásuvky.
2. Roztiahnite uzatváracie spony (A) a zložte
vrchný diel vysávača.
3. Otáčaním v proti smere hodinových ručičiek
uvoľnite, a potom vymeňte doštičku, ktorá
upína filter.
4. Opatrne vyberte filtračnú patrónu.
5. Vyčistite tesnenie filtra (B), prekontrolujte, či
nie je poškodené, a podľa potreby vymeňte.
6. Starú filtračnú patrónu zlikvidujte podľa zákonných predpisov.
11
Slovensky
7. Vsaďte novú filtračnú patrónu.
8. Nasaďte doštičku na upnutie filtra a otáčaním
v smere hodinových ručičiek ju pevne zafixujte.
3. Otvoriť upnutie filtra (B).
4. Opatrne vybrať z oboch kaziet filtračné elementy.
5. Použité filtračné elementy odstrániť podľa zákonných predpisov.
9. Na vysávač nasaďte vrchný diel.
10.Zovrite uzatváracie spony (A). Presvedčte sa, či
uzatváracie spony dobre držia.
6. Vsadiť nové filtračné elementy (C) do kaziet (D).
7. Nasadiť kazety s filtračnými elementmi na
vrchný diel vysávača.
8. Uzavrieť upnutie filtra (B).
Výmena filtračnej patróny (VYS 30-71 AC)
Nikdy nevysávajte bez filtra!
1. Prístroj vypnite a vytiahnite kábel zo zásuvky.
2. Roztiahnite uzatváracie spony (A) a zložte
vrchný diel vysávača.
9. Na vysávač nasaďte vrchný diel.
10.Zovrite uzatváracie spony (A). Presvedčte sa, či
uzatváracie spony dobre držia.
Odstraňovanie porúch
Porucha
Motor nebeží
Príčina
> Vypadnutý istič zásuvky
> Zareagovala ochrana proti preťaženiu
Odstránenie
• Zapnite istič
• Vypnite vysávač, nechajte po dobu cca 5 minút vychladnúť. Ak nie je vysávač možné ani potom znovu zapnúť, vyhľadajte zákaznícky servis firmy Narex
> Defekt na motore
• Požiadajte servis firmy Narex o výmenu motora
Motor nebeží v automatickom re- > Elektrické náradie je poškodené alebo nie je správne za- • Prekontrolujte funkciu elektrického náradia, príp. pevne
žime
sunuté
zatlačte zástrčku do zásuvky
> Príliš nízky príkon elektrického náradia
• Dodržte minimálny príkon P>40 W
Znížený nasávací výkon
> Na regulátore nasávacej sily je nastavený príliš malý na- • Nasávaciu silu nastavte podľa odseku “Regulácia nasávacej
sávací výkon
sily”
> Nasávacia hadica/hubica zanesená
• Vyčistite nasávaciu hadicu/hubicu
> Je plná nádoba, odpadkové alebo filtračné vrecko
• Viď odsek “Vyprázdnenie nádoby vysávača” alebo “Výmena
odpadkového vrecka, filtračného vrecka”
> Filtračná patróna je znečistená
• Viď odsek “Očistenie filtračnej patróny” resp. “Výmena filtračnej patróny”
> Tesnenie medzi nádobou a vrchným dielom vysávača je • Vymeňte resp. vsaďte tesnenie
poškodené alebo chýba
> Samočistiaci mechanizmus je poškodený
• Informujte servis firmy Narex
Žiadny nasávací výkon pri mokrom > Nádoba vysávača je plná
• Vypnite prístroj. Vyprázdnite
vysávaní
nádobu vysávača
Kolísanie napätia
> Príliš vysoká impedancia prívodu napätia
• Zapojte prístroj do inej zásuvky, ktorá bude bližšie k poistkovej skrinke. Pokiaľ impedancia v odovzdávacom bode
je ≤ 0,15 Ω, nie je nutné očakávať, že napätie bude kolísať
o viacej ako 7%
Skladovanie
Zabalený stroj je možné skladovať v suchom sklade bez vytápania, kde teplota
neklesne pod -5°C.
Nezabalený stroj uchovávajte iba v suchom sklade, kde teplota neklesne pod
+5°C a kde bude zabránené náhlym zmenám teploty.
Recyklácia
Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opätovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.
Len pre krajiny EU:
Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!
Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických
zariadeniach a jej presadení v národných zákonoch musí byť neupotrebiteľné
rozobrané elektronáradie zhromaždené k opätovnému zhodnoteniu, ktoré
nepoškodzuje životné prostredie.
12
Záruka
Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiálové alebo výrobné chyby podľa zákonných ustanovení danej krajiny, minimálne však 12 mesiacov. V štátoch
Európskej únie je záručná lehota 24 mesiacov pri výhradne súkromnom použínaní (preukázanie faktúrou alebo dodacím listom).
Škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebenia, preťažovania, nesprávneho
zaobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené použitím v rozpore s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú zo záruky vylúčené.
Reklamácie môžu byť uznané, ak bude stroj v nerozobratom stave zaslaný
späť dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobre si na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o vždy dané
aktuálne záručné podmienky výrobcu.
Slovensky
Informácie o hlučnosti
Hodnoty boli namerané v súlade s EN 60 704-1.
Hluk:
Akustický tlak:
LpA = 62 dB(A)
Akustický výkon:
LwA = 59 dB(A)
Nepresnosť meraní
K = 3 dB (A).
Vyhlásenie o zhode
Vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem
a smerníc.
Bezpečnosť:
EN 60335-1; EN 60335-2-69
Smernica 2006/95/EC
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Smernica 2004/108/EC
2011
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Antonín Pomeisl
Konateľ spoločnosti
1. 3. 2011
Zmeny sú vyhradené
13
English
Technical Specification
Vacuum cleaner
Type model
VYS 30-21
VYS 30-71 AC
Voltage
230 V
Frequency
50–60 Hz
Line fuse min.
16 A
Power input
1 200 W
Power input of connected device max.
2 400 W
Total power input max.
3 600 W
Airflow volume
3 700 l/min
Negative pressure
25 kPa (250 mbar)
Height x width x depth
600 x 380 x 450 mm
Protection
lP X4
Power cable length
7.5 m (H05 RR-F)
Weight
10 kg
11 kg
Accessories (Depicted or displayed accessories need not necessarily become the integral part of delivery)
Filter PET, order No.:
00 763 290
00 765 492
Filter bag (5 pcs.), order No.:
00 763 288
Dust bag (5 pcs.), order No.:
00 763 289
Control elements
1..............Handle with guide facilitating el. cable winding
2..............Fastener
3..............Movable wheel
4..............Vacuum cleaner canister
5..............Hole for hose connection
6..............Vacuum cleaner switch
7..............Appliance socket
8..............Switch for start of filter cleaning (VYS 30-21)
Scope of use
The vacuum cleaner is suitable for suction of dry inflammable dust substances
and liquids
· It is prohibited to suck up dust substances harmful for human health,
hot materials (glowing cigarettes, hot ash, etc.), flammable, explosive,
aggressive liquids (e.g. petrol, diluents, acids, lye, etc.), flammable, explosive dusts (e.g. magnesium and aluminum dust, etc.).
The vacuum cleaner is suitable for commercial purposes, i.e. for use e.g.:
· in hotels, in schools, in hospitals, in factories, in shops, in offices, in leased
areas.
Any use exceeding the scope identified above is considered non-conforming
use. The manufacturer is not liable for any damage following from non-conforming scope of use. Correct use also comprises adherence to the conditions
of operation and maintenance preset by the manufacturer.
Transportation
Prior to transportation all locking and closing vacuum cleaner container components have to be closed (covered).
Do not incline the vacuum cleaner, if water is in the tank.
Do not lift the vacuum cleaner, using the crane hook.
Safety Instructions
WARNING! Read all safety warnings and the complete manual. Failure to follow the warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
Save all instructions and the manual for future reference.
The device is not intended for use by the persons (incl. the children), whose
physical, sense or mental inability or lack of experience and knowledge prevents them from safe use of the device, unless they are supervised or instructed adequately by the person liable for their safety.
The children should be supervised to prevent their playing with the device.
WARNING! Use the socket on the vacuum cleaner for the purpose defined in the operating instructions only.
Complementary Safety Instructions
· The vacuum cleaner may be used in the interiors only. For outdoor applications the el. cable of H05 RR-F type is needed. Cable replacement
may be carried out by the authorized service station only.
· The supply cable may not be tensioned excessively, may not lie on sharp
edges and may not be passed over or damaged mechanically otherwise.
· Check the supply cable regularly. The vacuum cleaner with damaged cable may not be used. When replacing the extending cable, supply cable,
14
etc., the class of protection and mechanical strength may not be affected
anyhow.
· If the supply cable is damaged, it has to be replaced by the manufacturer, servicemen or another qualified person to prevent occurrence of
a dangerous situation.
· Prior to start any repair or maintenance works, disconnect the supply
cable from the socket.
· Protect the plug, socket and connecting parts of the supply cables from water.
· Protect the top vacuum cleaner part from water. Danger of short circuit!
· Prior to each use check the vacuum cleaner filter for intactness.
· Prior to each use check the vacuum cleaner floater for normal operation
and for cleanliness of its sealing surface.
· Do not remove any flammable liquids, e.g. petrol, diluents, etc., using this
vacuum cleaner. Danger of explosion!
· ATTENTION! In case of foam of liquid leak switch the appliance off immediately.
· Use original spare parts only.
· Carry out maintenance and cleaning in such a way not to endanger yourselves or other persons by dangerous dust.
· The vacuum cleaner must be checked by a qualified and trained person
from the point of its safe operation once a year as a minimum.
· When working in closed rooms, adequate ventilation has to be provided.
Observe relevant national regulations.
· The sucked materials can be considered environmental risk. Dispose the
vacuumed impurities in conformity with the valid legal regulations.
Scope of use and methods of operation
Dry substance vacuuming
Prior to start vacuuming dry substances, the dust bag should always be placed
in the canister (order No. - see the article “Accessories”). The sucked material
can thus be disposed easily and hygienically.
After suction of liquids the filter cartridge is vet. During subsequent dry substance vacuuming the vet filter cartridge will clogged more quickly. Therefore
prior to start dry substance vacuuming, the filter cartridge has to be washed
and dried or replaced for a dry one.
Liquid suction
Prior to start suction liquids, filter and dust bag must always be removed.
If foam is created, interrupt work immediately and clean the vacuum cleaner
canister.
Putting into operation
Check whether the data on the rating plate correspond to the real power supply voltage. Check whether the plug type corresponds to the socket type. The
attachments intended for 230 V~ can be also connected to 220 / 240 V~.
ATTENTION! The vacuum cleaner may not be connected to the power
supply source in the ON state!
Loosen the fasteners and remove the top vacuum cleaner part. Place the filter
bag into the vacuum cleaner canister - see the relevant Figure. Insert the filter
bag neck firmly onto the hole for hose connection.
Place the top vacuum cleaner part and fix the fasteners.
Connect the suction hose.
English
We recommend to connect the appliance via the current protector. The plug
and the power and connecting cable connectors have to be waterproof.
For purpose of cable extension only the cable corresponding to manufacturer’s specification or a cable of higher quality may be used.
When using the extension cable, observe the minimum cross-section values:
cable length
up to 20 m
20 to 50 m
Starting the appliance
Switch position
0
auto
I
cross section
< 16 A
< 25 A
1,5 mm2
2,5 mm2
2
2,5 mm
4,0 mm2
Prior to putting into operation
Suction force control
Vacuum cleaner completion
Switch position Function
The suction force control
mechanism enables to adapt
the suction power to specific
conditions
1. Unpack the appliance and its accessories.
2. The power cable may not be connected to the
socket for now.
3. Loosen the fasteners (A) and remove the top
vacuum cleaner part.
4. Unpack the accessories and take them out of
the vacuum cleaner canister.
Insertion of the filter bag
Automatic operation with connected attachments
1. The vacuum cleaner and the el. tool (attachment) must be OFF prior to interconnecting
them.
2. Connect the el. tool to the suction hose already
connected with the vacuum cleaner.
3. Plug the el. tool power cable into the socked in
the vacuum cleaner control panel.
1. The power cable may not be connected to the
socket for now.
2. Loosen the fasteners (A) and remove the top
vacuum cleaner part.
3. Put the filter bag into the vacuum cleaner canister.
4. Press the filter bag neck firmly onto the hole
for hose connection.
5. Place the top part on the vacuum cleaner.
6. Close the fasteners (A). Check whether the fasteners are fixed firmly.
Function
OFF
automatic mode
ON
auto
4. Start the vacuum cleaner, the switch is in the
position “auto”.
5. Start the el. tool. Vacuum cleaner motor will
be started at the same time. After switching
the el. tool off, the vacuum cleaner will run for
a while to move the dust from the suction hose
into the canister.
Cleaning the filter cartridge „Press & Clean“
VYS 30-21
Applicable only if the appliance runs with the filter without the filter bag.
In case of suction power drop:
1.Turn the switch (6) to the position “I” (max. suction power).
2.Close the suction hose hole by your palm.
3.Depress the switch three times to start filter cleaning (8). This way generated airflow will clear the filtration cartridge plates for deposited dust.
Cleaning the filter cartridge „Auto Clean“
VYS 30-71 AC
To ensure that suction performance is always at its best, the filter element is
automatically cleaned during operation. We recommend complete cleaning if
the filter element becomes extremely dirty.
1.Switch off the vacuum cleaner.
2.Close the nozzles or suction hose opening with the palm of your hand.
3.Turn the switch (6) to position „I“ and let the cleaner operate for approx.
10 seconds with the suction hose opening closed.
After work completion
Vacuum cleaner switching off and storing
Operation
Connection of suction hose and connection to
the power supply source
1. Connect the suction hose.
2. Plug the power cable into the correctly installed socket (with the safety pin); the vacuum cleaner must be OFF.
1. Switch the appliance off and disconnect the
power cable from the socket.
2. Wind the cable on the handle (A). Start winding from the vacuum cleaner and not from the
cable end to prevent cable twisting.
3. Empty the canister and clean the vacuum
cleaner.
4. After suction of liquids: put the top vacuum
cleaner part aside to let the filter cartridge
dry.
5. Place the vacuum cleaner in a dry room and
protect from misuse by unauthorized persons.
15
English
9. Place the top part on the vacuum cleaner.
10.Close the fasteners (A). Check whether the fasteners are fixed firmly.
Maintenance
Maintenance schedule
Emptying the vacuum cleaner
canister
Filter bag replacement
Dust bag replacement
Filter cartridge replacement
after work completion
ü
if necessary
ü
ü
ü
Emptying the vacuum cleaner canister
1. Switch the appliance off and disconnect the
power cable from the socket.
2. Loosen the fasteners (A) and remove the top
vacuum cleaner part.
3. Empty content of the vacuum cleaner canister.
4. Dispose of the sucked impurities in conformity
with the valid legal regulations.
5. Place the top part on the vacuum cleaner.
6. Close the fasteners (A). Check whether the fasteners are fixed firmly.
After emptying: prior to inserting the sealing ring and the top vacuum cleaner
part, clean the canister edge and sealing of the ring and the top vacuum
cleaner part. If the seals or the groove are damaged or dirty, suction power
drops.
Prior to inserting the suction hose: clean the hole and the hose neck.
Dust bag replacement
1. Switch the appliance off and disconnect the
power cable from the socket.
2. Loosen the fasteners (A) and remove the top
vacuum cleaner part.
3. At first close the dust bag, using a clamp (B).
4. Take the dust bag neck carefully out of the hole
for hose connection (C).
5. Close the dust bag by the slide (D).
6. Dispose of the dust bag in conformity with the
valid legal regulations.
7. Clean the vacuum cleaner canister.
8. Place a new dust bag into the cleaned canister.
9. Dust bag vent holes (E) must be placed inside
the vacuum cleaner canister.
10.Press the dust bag neck firmly onto the hole for
hose connection.
11.Pull the top dust bag edge down over the
vacuum cleaner canister edge.
12.Place the top part on the vacuum cleaner.
13.Close the fasteners (A). Check whether the fasteners are fixed firmly.
Filter bag replacement
1. Switch the appliance off and disconnect the
power cable from the socket.
2. Loosen the fasteners (A) and remove the top
vacuum cleaner part.
3. Take the filter bag neck (B) carefully out of the
hole (C).
4. Close the filter bag by the slide (D).
5. Dispose of the filter bag in conformity with the
valid legal regulations.
6. Clean the vacuum cleaner canister.
7. Place the filter bag (B) into the cleaned canister (B).
8. Press the filter bag neck firmly onto the hole
for hose connection.
16
Filter cartridge replacement (VYS 30-21)
Never vacuum without the filter!
1. Switch the appliance off and disconnect the
power cable from the socket.
2. Loosen the fasteners (A) and remove the top
vacuum cleaner part.
3. By rotating counterclockwise loosen and take
out the filter fixing plate.
4. Take the filter cartridge out.
5. Cleaner the filter seal (B), check the seal for
intactness, replace if necessary.
6. Dispose of the old filter cartridge in conformity
with the valid legal regulations.
7. Insert a new filter cartridge.
8. Place the filter fixing plate and fix it firmly by
rotating it clockwise.
English
9. Place the top part on the vacuum cleaner.
10.Close the fasteners (A). Check whether the fasteners are fixed firmly.
6. Insert new fi lter elements (C) into the cassettes (D).
7. Attach the cassettes with the fi lter elements
onto the upper section of the vacuum cleaner.
8. Fix the fi lter tension part (B).
Filter cartridge replacement (VYS 30-71 AC)
Never vacuum without the filter!
1. Switch the appliance off and disconnect the
power cable from the socket.
2. Loosen the fasteners (A) and remove the top
vacuum cleaner part.
9. Place the top part on the vacuum cleaner.
10.Close the fasteners (A). Check whether the fasteners are fixed firmly.
3. Open fi lter tension part (B).
4. Remove carefully the cassettes with filter elements.
5. Dispose of the used fi lter elements in accordance with legal regulations.
Troubleshooting
Defect, failure
Motor does not run
Cause
> Socket fuse falling-out
> Activated overload protection
> Defective motor
Motor does not run in automatic
mode
Reduced suction power
> El. tool is defective or is not connected correctly
> Too low power input of the el. tool
> Too low suction power is set on the suction power
controller
> Clogged suction hose/nozzle
> The vacuum cleaner canister, dust or filter bag is full
> Filter cartridge is soiled
No suction power in case of wet
vacuuming
Voltage fluctuation
> Sealing between the canister and the top vacuum
cleaner part is defective or missing
> Self-cleaning mechanism is defective
> Vacuum cleaner canister is full
> Too high power supply impedance
Storage
Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with temperature not lower than -5 °C.
Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with temperature not lower than +5 °C with exclusion of all sudden temperature changes.
Environmental protection
Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmentalfriendly recycling.
Only for EU countries:
Do not dispose of power tools into household waste!
According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are
no longer suitable for must be separately collected and sent for recovery in an
environmental-friendly manner.
Remedy
• Activate the fuse
• Switch the vacuum cleaner off, let it cool for 5 minutes. If
the cleaner still cannot be started, call the Narex company
service station
• Ask the Narex company service station for motor replacement
• Check function of el. tool and/or push the plug into the
socket firmly
• Observe the minimum power input P>40 W
• Set the suction force, see par. “Suction force control”
• Clean the suction hose/nozzle
• See par: “Vacuum cleaner canister emptying” or “Dust bag
replacement”, “Filter bag replacement”
• See par. “Filter cartridge cleaning” or “Filter cartridge
replacement”
• Replace and/or insert sealing
• Inform the Narex company service station
• Switch the appliance off. Empty the vacuum cleaner
canister
• Connect the appliance with another socket, closer to the
terminal box. If impedance in the transfer point is ≤ 0.15 Ω,
there is no need to assume that the voltage will fluctuate
by more than 7 %
Warranty
Our equipment is under warranty for at least 12 months with regard to material or production faults in accordance with national legislation. In the EU
countries, the warranty period for exclusively private use is 24 months (an
invoice or delivery note is required as proof of purchase).
Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading, improper handling, or caused by the user or other damage caused by not following the operating instructions, or any fault acknowledged at the time of
purchase, is not covered by the warranty.
Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been dismantled before being sent back to the suppliers or to an authorised NAREX customer support workshop. Store the operating instructions, safety notes, spare
parts list and proof of purchase in a safe place. In addition, the manufacturer’s
current warranty conditions apply.
17
English
Noise Information
Measured values determined according to EN 60 704-1.
Noise:
Sound pressure level:
LpA = 62 dB(A)
Sound power level:
LwA = 59 dB(A)
In accuracy of measurements K = 3dB (A).
Certificate of Conformity
We declare hereby that this device meets requirements of the following standards and directives.
Safety:
EN 60335-1; EN 60335-2-69
Directive 2006/95/EC
Electromagnetic compatibility:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Directive 2004/108/EC
2011
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Antonín Pomeisl
CEO of the company
01. 03. 2011
Changes are reserved
18
En espaňol
Datos técnicos
Aspiradora
Tipo
VYS 30-21
VYS 30-71 AC
Tensión
230 V
Frecuencia
50–60 Hz
Fusible de red mín.
16 A
Potencia
1 200 W
Potencia del aparato agregado máx.
2 400 W
Potencia total máx.
3 600 W
Volumen de la corriente de aire
3 700 l/min
Subpresión
25 kPa (250 mbar)
Altura x anchura x profundidad
600 x 380 x 450 mm
Tipo de cobertura
lP X4
Longitud del cable de red
7,5 m (H05 RR-F)
Peso
10 kg
11 kg
Accesorios (Los accesorios visualizados o descritos no forman necesariamente parte del suministro)
Filtro PET, № de pedido:
00 763 290
00 765 492
Bolsa filtrante (5 pzs), № de pedido:
00 763 288
Bolsa de basura (5 pzs), № de pedido:
00 763 289
Elementos de manejo
1.............. Puño con elemento guiador que agiliza el arrollamiento del cable eléctrico
2.............. Abrazadera de cierre
3.............. Rueda móvil
4.............. Recipiente de la aspiradora
5.............. Abertura para conectar la manguera
6.............. Conmutador de la aspiradora
7.............. Enchufe de la máquina
8.............. Botón para iniciar la limpieza del filtro (VYS 30-21)
Uso
La aspiradora es conveniente para aspirar sustancias y líquidos pulverulentos
secos y no inflamables.
· No se pueden aspirar ningunas sustancias pulverulentas nocivas a la salud,
materiales calientes (cigarrillos ardientes, polvo caliente etc.), liquidos inflamables, explosivos y agresivos, (p.ej. gasolina, diluyentes, ácidos, lejías,
etc.), polvos inflamables y explosivos (p.ej. polvo de magnesio y de aluminio
etc.).
Es conveniente para fines comerciales, es decir para ser usado por ejemplo:
· En hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas,oficinas y espacios alquilados.
Cualquier uso fuera de este marco definido es consideradocomo un uso no apropiado a su destino. El fabricante no se responsabiliza por los daños que resulten
de tal uso. El buen uso icluye también el respeto de las condiciones de funcionamiento, cuidado y mantenimiento prescritas por el fabricante.
Transporte
Antes de transportar la aspiradora es necesario cerrar todos los elementos de
bloqueo y cierre del recipiente de la aspiradora.
Si el recipiente de la aspiradora contiene líquido, no incline la aspiradora.
No levante la aspiradora con gancho de grúa.
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA! Lea enteramente las instrucciones de seguridad
y de uso. La violación de todas las siguientes instrucciones puede
causar heridas por la corriente eléctrica, incendios y/o lesiones graves
de personas.
Guarde las instrucciones de seguridad y de uso para el futuro.
Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo a niños), cuya incapacidad mental, sensorial, física, la inexperiencia o
escasos conocimientos impidan utilizar el equipo con seguridad, sin supervisión o sin previa instrucción de su uso por una persona responsable de su
seguridad.
Hay que tener cuidado con los niños y garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
¡ATENCIÓN! La caja de enchufe en la máquina solamente se ha de utilizar
para los fines fijados en las instrucciones de manejo.
Instrucciones de seguridad adicionales
· La aspiradora puede ser usada solamente en habitaciones. Para uso eterior se
necesita un cable eléctrico tipo H05 RR-F. El cable puede ser sustituído solamente
por un taller autorizado.
· Es prohibído forzar el cable de alimentación por tracción, ponerlo a ó sobre bordes
afilados, atropellarlo o dañarlo mecánicamente de otra manera.
· Revise regularmente el cable de alimentación. Es prohibído usar la aspiradora cuando el cable esté dañado. Al sustituir el cable alargador o el cable de alimentación, etc.
no puede ser violada la clase de protección, cobertura y firmeza mecánica.
· Si la entrada de alimentación está dañada, tiene que ser sustituída por el fabricante, su técnico o una persona calificada para evitar situaciones peligrosas.
· Desconecte el cable de alimentación del enchufe durante todos los trabajos de
reparación y mantenimiento.
· Proteja la clavija, el enchufe y las piezas de conexión de cables de alimentación
contra el contcato con agua.
· Proteja la parte superior de la aspiradora contra el agua. Peligro de cortacircuito!
· Antes de usar la aspiradora siempre revise el filtro desde el punto de vista de su
integridad.
· Antes de usar la aspiradora siempre revise una fácil marcha del flotador y limpieza
de su superficie de junta.
· No use la aspiradora para eliminar liquidos inflamables como gasolina, diluyentes,
etc. Peligro de explosión!
· ATENCIÓN! En caso de fuga de la espuma o el líquido apague la máquina inmediatamente.
· Use solamente piezas de recambio originales.
· Ejecute el mantenimiento y la limpieza de tal modo que las personas que hagan el
mantenimiento y otras personas no estén puestas en peligro por causa del polvo
pernicioso.
· Por lo menos una vez al año la aspiradora tiene que ser revisada por una persona
competente desde el punto de vista de su funcionalidad segura.
· Al usar la máquina en habitaciones cerradas es necesario ventilarlas suficienemente. Respete las normas nacionales correspondientes.
· Los materiales aspirados pueden ser un riesgo ecológico. Liquide la basura de
acuerdo co las normas legales.
Ámbito de uso y métodos de trabajo
Aspiración de sustancias secas
Antes de aspirar sustancias secas, asegúrese de que una bolsa de basura haya
sido introducida en el recipiente (para el nº de pedido véase el párrafo “Accesorios”). Luego ell material aspirado se puede liquidar fácil e higiénicamente.
Después de aspirar líquidos el tapón filtrante está mojado. Si consecuentemente se
aspiran sustancias secas, el tapón filtrante se atasca más rápido. Por eso es necesario lavar y secar el tapón filtrante o sustituírlo por uno seco antes de aspirar.
Aspiración de líquidos
Antes de aspirar líquidos es necesario sacar siempre la bolsa filtrante y la bolsa
de basura.
Si empieza a crearse espuma, pare inmediatamente el trabajo y vacie el recipiente de la aspiradora.
Puesta en funcionamiento
Revise si los datos en la etiqueta de fabricación corresponden a la tensión real
de la fuente de corriente. Revise si el tipo de echufe macho corresponde al tipo
de enchufe hembra. La herramienta destinada para 230 V~ se puede conectar
también a 220 / 240 V~.
ATENCIÓN! La aspiradora no debe estar conectada a la red si está encendida!
Abra las grapas de cierre (A) y levante la parte superior de la aspiradora. Inserte la bolsa filtrante en el recipiente de la aspiradora de acuerdo con la imagen.
Apriete firmamente la tubuladora de la bolsa filtrante a la apertura de conexión
de la manguera.
19
En espaňol
Coloque la parte superior a la aspiradora y cierre las grapas de cierre.
Conecte la manguera de aspiración.
Recomendamos conectar la máquina através del protector de corriente. La clavija, las uniones de conductor de red y el cable alargador tienen que ser resistentes
al agua.
Para alargar el conductor se puede usar solamente un cable que sea de igual
o mejor calidad que los correspondientes a las especificaciones del fabricante.
Al usar el cable alargador respete los valores de diámetro mínimo:
longitud del cable
hasta 20 m
de 20 a 50 m
Manejo y funcionamiento
Conección de la manguera de aspiración
y conección a la red eléctrica
1. Conecte la manguera de aspiración.
2. Introduzca la clavija del conductor de alimentación al enchufe con espiga protectora, instalado de acuerdo con las normas (asegúrese de
que la aspiradora está apagada).
diámetro
< 16 A
1,5 mm2
2,5 mm2
< 25 A
2,5 mm2
4,0 mm2
Antes de poner en marcha la máquina
Montaje de la máquina
Puesta en marcha de la máquina
Posición del
interruptor
0
auto
1. Desembale la máquina y los accesorios.
2. El cable de alimentación todavía no debe estar
conectado al enchufe.
3. Abra las grapas de cierre (A) y levante la parte
superior de la aspiradora.
4. Desempaquete los accesorios y quítelos del
recipiente de la aspiradora.
Inserción de la bolsa filtrante
I
Posición del interruptor Función
Mecanismo de
regulación de la fuerza
aspiradora acomoda
la potencia aspiradora
a las circunstancias
concretas
Funcionamiento automático con herramienta
conectada
1. La aspiradora y la herramienta eléctrica tienen
que estar apagadas antes de su interconexión
mutua.
2. Conecte la herramienta eléctrica a la manguera de aspiración conectada a la aspiradora.
3. Acople el cable de la herramienta eléctrica al
enchufe en el painel de manejo de la aspiradora.
4. Apriete firmamente la tubuladora de la bolsa
filtrante a la apertura de conexión de la manguera
auto
5. Coloque la parte superior a la aspiradora.
6. Cierre las grapas de cierre (A). Asegúrese de
que las grapas de cierre estén ajustadas correctamente.
Apagado
Encendido en el funcionamiento automático
Encendido
Regulación de la fuerza aspiradora
1. El cable de alimentación todavía no debe estar
conectado al enchufe.
2. Abra las grapas de cierre (A) y levante la parte
superior de la aspiradora.
3. Inserte la bolsa filtrante en el recipiente de la
aspiradora.
Función
4. Encienda la aspiradora, el interruptor está en la
posición “auto”.
5. Encienda la herramienta eléctrica. El motor de
la aspiradora arranca tras encenderse la herramienta eléctrica conectada. Una vez apagado
el aparato electrodoméstico, la aspiradora
sigue en marcha algún tiempo más para que el
polvo en la manguera de aspiración se desplaze al recipiente de la aspiradora.
Limpieza del tapón filtrante „Press & Clean“
VYS 30-21
Se puede utilizar solamente cuando se aspira con el filtro sin bolsa filtrante.
Si baja la potencia aspiradora:
1.Gire el interruptor (6) a la posición “I” (potencia aspiradora máxima).
2.Cierre la apertura de la boquilla o de la manguera de aspiración con la
palma de la mano.
3.Presione tres veces seguidas el botón de puesta en marcha de limpieza
del filtro (8). La corriente de aire generado de esta manera limpiará el
polvo adherido en las láminas del tapón filtrante.
Limpieza del tapón filtrante „Auto Clean“
VYS 30-71 AC
Se puede utilizar solamente cuando se aspira con el filtro sin bolsa filtrante.
Con el fin de garantizar un rendimiento siempre Nilfisk-Alto de la aspiración,
el elemento de filtro es limpiado automáticamente durante el servicio. En caso
de darse una suciedad muy fuerte del elemento de filtro, se recomienda realizar una limpieza completa:
20
En espaňol
1.Desconecte el espirador.
2.Cierre la apertura de la boquilla o de la manguera de aspiración con la
palma de la mano.
3.Ponga el conmutador (6) de la máquina en la posición „I“ y deje que el espirador marche aprox. 10 s. con la abertura de la manguera de aspiración
tapada.
Después de terminar el trabajo
Apagar y almacenar la aspiradora
1. Apague la máquina y saque el cable del enchufe.
2. Arrolle el cable al mango (A). Arrolle en el sentido
desde la aspiradora y no desde el f in del cable. En el
caso contrario el cable se retorcería y se enredaría.
3. Vacíe el recipiente y limpie la aspiradora.
4. Después de aspirar líquidos: ponga la parte superior
de la aspiradora al lado de manera que pueda secarse el tapón filtrante .
5. Guarde la aspiradora en una habitación seca y asegúrela contra el uso por personas incompetentes.
Mantenimiento
Calendario del mantenimiento
Vaciamiento del recipiente de
la aspiradora
Sustitución de la bolsa filtrante
Sustitución de la bolsa de
basura
Sustitución del tapón filtrante
después de terminar
el trabajo
ü
3. Retire con cuidado la tubuladora de la bolsa
filtrante (B) de la apertura para conectar la
manguera (C).
4. Cierre la tubuladora de la bolsa filtrante con la
corredera (D).
5. Liquide la bolsa filtrante de acuerdo con las
normas legales.
6. Limpie el recipiente de la aspiradora.
7. Introduzca la bolsa filtrante (B) en el recipiente
de la aspiradora limpiado .
8. Presione firmamente la tubuladora de la bolsa
filtrante a la abertura para conectar la manguera.
9. Coloque la parte superior a la aspiradora.
10.Cierre las grapas de cierre (A). Asegúrese de
que las grapas de cierre estén ajustadas correctamente.
de acuerdo a la
nececidad
ü
ü
ü
Vaciamiento del recipiente de la aspiradora
Sustitución de la bolsa de basura
1. Apague la máquina y saque el cable del enchufe.
2. Abra las grapas de cierre (A) y quite la parte
superior de la aspiradora.
1. Apague la máquina y saque el cable del enchufe.
2. Abra las grapas de cierre (A) y quite la parte
superior de la aspiradora.
3. Tire el contenido del recipiente de la aspiradora.
4. Liquide la basura aspirada de acuerdo con las
normas legales.
5. Coloque la parte superior a la aspiradora.
6. Cierre las grapas de cierre (A). Asegúrese de
que las grapas de cierre estén ajustadas correctamente.
Después del vaciamiento: antes de poner de nuevo el anillo introducido y la
parte superior de la aspiradora limpie el borde del recipiente y la junta del
anillo introducido y de la parte superior de la máquina. Si la junta o la ranura
están atascadas o dañadas, la potencia aspiradora bajará.
Antes de colocar la manguera de aspiración de nuevo: limpie la abertura de
conexión de la manguera y la tubuladora de la manguera.
3. Cierre primero la bolsa de basura agarrando el
cordón (B).
4. Desapriete con cuidado la tubuladora de la
bolsa de basura de la abertura para conectar
la manguera (C).
5. Cierre la tubuladora de la bolsa de basura (D)
con la corredera.
6. Liquide la bolsa de basura de acuerdo con las
normas legales.
7. Limpie el recipiente de la aspiradora.
8. Introduzca una nueva bolsa de basura en el
recipiente de la aspiradora limpiado.
9. Los orificios de ventilación (E) de la bolsa de
basura tienen que asentarse dentro del recipiente de la aspiradora.
10. Presione firmamente la tubuladora de la bolsa de
basura a la abertura para conectar la manguera.
11. Apriete el margen superior de la bolsa de basura
sobre el borde del recipiente de la aspiradora.
12.Coloque la parte superior a la aspiradora.
13.Cierre las grapas de cierre (A). Asegúrese de
que las grapas de cierre estén ajustadas correctamente.
Sustitución de la bolsa filtrante
1. Apague la máquina y saque el cable del enchufe.
2. Abra las grapas de cierre (A) y quite la parte
superior de la aspiradora.
21
En espaňol
Sustitución del tapón filtrante (VYS 30-21)
Nunca use la aspiradora sin filtro!
1. Apague la máquina y saque el cable del enchufe.
2. Abra las grapas de cierre (A) y quite la parte
superior de la aspiradora.
Cambiar el elemento filtrante (VYS 30-71 AC)
¡No aspire nunca sin filtro!
1. Apague la máquina y extraiga el enchufe de la
caja de corriente.
2. Abra las grapas de cierre (A) y retire la pieza
superior del aspirador.
3. Suelte la placa que sujeta el filtro girándola en
el sentido contra reloj y luego sáquela.
4. Saque con cuidado el tapón filtrante.
5. Limpie la junta del filtro (B), revise si no está
dañaday, si es necesario, sustitúyela.
6. Elimine el elemento filtrante usado según las
normas legales vigentes.
3. Abra el tensor del filtro (B).
4. Quite con cuidado los dos cartuchos con elementos filtrantes.
5. Elimine los elementos filtrantes usados según
las normas legales vigentes.
7. Introduzca un nuevo tapón filtrante.
8. Coloque la placa para sujetar el filtro y ajústela
firmamente girándola en el sentido del reloj.
6 Coloque los nuevos elementos filtrantes (C) en
los cartuchos (D).
7. Coloque los cartuchos con los elementos filtrantes en la parte superior del aspirador.
8. Bloquee el tensor del filtro (B).
9. Coloque la parte superior a la aspiradora.
10.Cierre las grapas de cierre (A). Asegúrese de
que las grapas de cierre estén ajustadas correctamente.
9. Coloque encima la pieza superior del aspirador.
10.Cierre las grapas de cierre (A). Cerciórese del
correcto asiento de las grapas de cierre.
Eliminación de averías
Avería
El motor no funciona
Causa
> Se desconectó el fusible del enchufe
> Reaccionó la protección contra sobrecarga
> Defecto del motor
El motor no funciona en el régimen >La herramienta eléctrica tiene defecto o está mal introautomático
ducida
> La potencia de la herramienta eléctrica es demasiadamente baja
Potencia de aspiración está
> En el regulador de la fuerza de aspiración está ajustada
reducida
una potencia de aspiración demasiadamente baja
> La manguera/la boca de aspiración está atascada
> El recipiente, la bolsa de basura o la bolsa filtrante están
llenos
> El tapón filtrante está sucio
No hay potencia de aspiración al
aspirar en mojado
La tensión vacila
22
> La junta entre el recipiente y la parte superior de la
aspiradora tiene defecto o falta
> El mecanismo de autolimpieza tiene defecto
> El recipiente de la aspiradora está lleno
Eliminación
• Encienda el fusible
• Apague la aspiradora y déjela enfriar unos 5 minutos.
Si también luego sigue siendo imposible encender la
aspiradora, contacte el dpto. de atención al cliente de la
compañía Narex
• Solicita la sustitución del motor en el servicio postventa de
la compañía Narex
• Revise la funcionalidad de la herramienta eléctrica, eventualmente empuje firmamente la clavija al enchufe
• Respete la potencia mínima de P>40 W
• Ajuste la fuerza de aspiración de acuerdo con el párrafo
“Regulación de la fuerza de aspiración”
• Limpie la manguera/la boca de aspiración
• Véase el párrafo “Vaciación del recipiente la aspiradora”
o “Sistitución de la bolsa de basura o de la bolsa filtrante”
• Véase el parafo “Limpieza del tapón filtrante” eventualmente “Sustitución del tapón flltrante”
• Sustituya/introduzca la junta 1a<
• Informe el servicio postventa de la compañía Narex
• Apague la máquina. Vacie el recipiente de la aspiradora
> Una impedancia de la alimentación de tensión demasia- • Conecte la máquina a otro enchufe que esté más cerca a la
damente alta
caja de fusibles. Si la impedancia en el punto de entrega sea
≤ 0,15 Ω, la tensión ne debería oscilar por más de 7%
En espaňol
Almacenamiento
Los aparatos embalados se pueden almacenar en almacenes sin calefacción,
donde la temperatura no descienda por debajo de -5 °C.
Los aparatos sin embalar únicamente se pueden conservar en almacenes secos, donde la temperatura no baje de los +5 °C y donde estén protegidos de
cambios bruscos de temperatura.
Reciclaje
Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes controlarse continuamente para que no dañen el medio ambiente.
Únicamente para países de la UE:
¡No deseche las herramientas eléctricas con los desechos domésticos!
Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos y su transposición en las leyes nacionales, las herramientas
eléctricas desmanteladas inutilizables deben reunirse para controlar continuamente que no afectan al medio ambiente.
Garantía
Nuestras herramientas disponen de una garantía para los defectos de los materiales o de la fabricación, de conformidad con las normas estipuladas en el
país pertinente, con una duración mínima de 12 meses. En los Estados de la
Unión Europea, la garantía tendrá una duración de 24 meses para los productos destinados al uso privado (acreditado con la factura o el recibo).
No estarán cubiertos por la garantía los daños derivados del desgaste natural,
sobrecarga, una manipulación inadecuada, por ejemplo los daños causados
por el usuario o por una utilización contraria a las instrucciones, o los daños
conocidos en el momento de la compra.
Las reclamaciones únicamente se aceptarán si el aparato no está desmontado y se devuelven al proveedor o a un servicio técnico autorizado de NAREX.
Guarde bien el manual de operación, las instrucciones de seguridad, la lista de
piezas de repuesto y el justificante de compra. En caso contrario, se aplicarán
siempre las condiciones de garantía actuales.
Información sobre sonoridad
Los valores fueron medidos de acuerdo con la norma estatal checa EN 60 704-1.
Sonoridad:
Presión acústica:
LpA = 62 dB(A)
Potencia acústica:
LwA = 59 dB(A)
Imprecisión de medición
K = 3 dB (A).
Declaración de conformidad
Declaramos que el aparato cumple los requerimientos de las siguientes normas y directivas.
Seguridad:
EN 60335-1; EN 60335-2-69
Directivas 2006/95/EC
Compatibilidad electromagnética:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Directiva 2004/108/EC
2011
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Antonín Pomeisl
Gerente de la sociedad
01. 05. 2011
Modificaciones reservadas
23
По-русски
Технические данные
Пылесос
Модель
VYS 30-21
VYS 30-71 AC
Напряжение
230 В
Частота
50–60 Гц
Сетевой предохранитель мин.
16 A
Потребляемая мощность
1 200 Вт
Потребл. мощность присоединенного оборудования макс.
2 400 Вт
Общая потребляемая мощность макс.
3 600 Вт
Объем потока воздуха
3 700 л/мин
Давление ниже атмосферного
25 кПа (250 мбар)
Высота x ширина x глубина
600 x 380 x 450 мм
Защита
lP X4
Длина кабеля
7,5 м (H05 RR-F)
Масса
10 кг
11 кг
Принадлежности (Не все изображенные или описанные принадлежности входят в обязательном порядке в комплект поставки)
Фильтр PET, № заказа:
00 763 290
00 765 492
Мешок (5 шт.), № заказа:
00 763 288
Мешок-пылесборник (5 шт.), № заказа:
00 763 289
Элементы управления
1................Рукоятка с направляющим элементом, облегчающим наматывание кабеля
2................Хомут (зажим)
3................Подвижное колесо
4................Корпус пылесоса
5................Отверстие для присоединения шланга
6................Выключатель пылесоса
7................Розетка потребителя
8................Кнопка включения очистки фильтра (VYS 30-21)
Область применения
Пылесос годен для удаления сухих негорючих частиц пыли и жидкостей.
· Запрещено удалять пыль, вредную для здоровья человека, горячие материалы (дымящая сигарета, горячая зола и др.), горючие, взрывчатые,
агрессивные жидкости (напр. бензин, разбавители, кислоты, щелочи, и т.д.),
горючие, взрывчатые пыли (напр. пыль магния и алюминия и т.п.).
Пылесос годен для коммерческих целей, т.е. для применения:
· в гостиницах, школах, больницах, на заводах, в магазинах, офисах, в сданных внаем помещениям.
Область применения, выходящая за вышеприведенные рамки, считается применением, несоответствующим назначению. Производитель не отвечает за вред,
вызванный неуказанным способом применения. Под правильным применением подразумеваем тоже соблюдение производителем предписанных условий
эксплуатации, уход и техобслуживание.
Транспортировка
Перед транспортировкой нужно закрыть все блокирующие и запорные элементы корпуса пылесоса.
Если в сосуде пылесоса содержится жидкость, пылесос не наклоняйте.
Пылесос не поднимайте при помощи крюка подъемного крана.
Указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все правила техники безопасности и комплектную инструкцию. Несоблюдение любых указаний может повлечь за собой поражение эл. током, вспышку пожара
и/или серьезные ранения лиц.
Храните комплектную инструкцию для возможного ее применения в будущем.
Этот прибор не предназначен для применения лицами (включая детей), котором
физическая, чувственная или духовная неспособность или недостаток знаний и
опыта мешают в его безопасном применении без надзора над этими лицами или
без надлежащей инструкции относительно применения прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
Нужно тщательно следить за тем, чтобы дети случайно не играли с этим прибором.
ВНИМАНИЕ! Использовать розетку на пылесосе только для целей, указанных в руководстве по эксплуатации.
Дополнительные указания по
технике безопасности
· Пылесос мощно применять лишь в помещениях. Для применения на открытом пространстве нужен эл. кабель типа H05 RR-F. Замену кабеля нужно
возложить на авторизованную сервис-центр.
· Подводящий кабель запрещено подвергать высокому растягивающему
усилию, кабель не должен лежать на острых кромках, через кабель запрещено переезжать или любым другим способом его механически повреждать.
· Подводящий кабель регулярно проверяйте. Пылесос с поврежденным
кабелем запрещено применять. При замене удлинительного кабеля, подводящего кабеля, и т.д. запрещено нарушить класс защиты и механическую
прочность.
· Если подводящий кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным техником или другим квалифицированным лицом,
чтобы предотвратить опасную ситуацию.
· При любых ремонтных и похожих работах выньте силовой кабель из розетки.
· Защищайте сетевую вилку, розетку и соединительные части подводящих
кабелей от попадания воды.
· Защищайте верхнюю часть пылесоса от попадания воды. Опасность короткого замыкания!
· До каждого применения пылесоса проверьте фильтр на его сохранность.
· До каждого применения пылесоса проверьте надежную работу поплавка
и чистоту его уплотняющей поверхности.
· Не удаляйте при помощи этого пылесоса никакие горючие жидкости, как
бензин, разбавители и др. Опасность взрыва!
· ВНИМАНИЕ! При утечке пены или жидкости прибор немедленно выключите.
· Применяйте лишь подлинные запасные части.
· Уход и очистку выполняйте таким способом, чтобы ни лица, выполняющие
очистку ни другие лица не были подвержены воздействию опасной пыли.
· Пылесос нужно по крайней мере раз в год сдать в сервис-центр для технической проверки и проверки надежности его функций.
· В течение работы в закрытых помещениях нужно обеспечить достаточную
вентиляцию. Соблюдайте соответствующие местные предписания.
· Удаляемые материалы могут представлять экологический риск. Удаленную
грязь устраняйте в согласии с законными предписаниями.
Области применения и методы работы
Удаление сухих веществ
До начала удаления сухих веществ в корпусе должен быть всегда вставлен
мешок-пылесборник (№ заказа, см. статью «Принадлежности»). Удаленный материал можно легко и гигиеническим способом устранить.
После удаления жидкостей фильтрующий патрон остается влажным. При последующем удалении сухих веществ будет влажный патрон более быстро засорен.
Поэтому нужно фильтрующий патрон до начала удаления сухих веществ смыть
и высушить или заменить патроном сухим.
Удаление жидкостей
Еще до начала удаления жидкости нужно всегда вынуть фильтрующий мешок
и мешок-пылесборник.
Если образуется пена, немедленно прекратите работу и опорожните корпус
пылесоса.
24
По-русски
Ввод в эксплуатацию
Обслуживание и эксплуатация
Проверьте, что данные на заводском щитке соответствуют истинному напряжению источника тока. Проверьте, что штепсель/вилка соответствует типу розетки.
Прибор, предназначенный для 230 В~, можно присоединить к сети 220 / 240 В~.
ВНИМАНИЕ! Пылесос не должен быть подключен к сети питания во включенном состоянии!
Откройте запорные зажимы и снимите верхнюю часть пылесоса. Фильтрующий
мешок установите в корпус пылесоса согласно рисунку. Штуцер фильтрующего
мешка нужно надежно надеть на отверстие для присоединения шланга.
Установите верхнюю часть пылесоса и закройте зажимы.
Присоедините всасывающий шланг.
Прибор рекомендуем присоединять через защитный выключатель. Штепсель
и муфты сетевого и удлинительного кабелей должны быть водонепроницаемыми.
Можно применить лишь удлинительный кабель, исполнение которого будет соответствовать спецификации производителя или будет еще более качественным.
При использовании удлинительного кабеля соблюдайте значения минимального сечения:
длина кабеля
Присоединение шланга и присоединение
к сети питания
1. Присоедините всасывающий шланг.
2. Вилку подводящего кабеля присоедините к правильно выполненной розетке с защитным выводом (пылесос должен быть выключенным).
Включение прибора
Положение
выключателя
0
сечение
< 16 A
1,5 мм2
2,5 мм2
до 20 м
20 до 50 м
< 25 A
2,5 мм2
4,0 мм2
auto
I
Функция
Выключено
Переключено в автоматический
режим
Включено
Еще до ввода в эксплуатацию
Сборка прибора
Регулирование усилия всасывания
1. Распакуйте прибор и принадлежности.
2. Силовой кабель пока не должен быть введен
в розетку.
3. Раскройте зажимы (A) и снимите верхнюю часть
пылесоса.
4. Распакуйте принадлежности и выньте их из корпуса пылесоса.
Установка фильтрующего мешка
1. Силовой кабель пока не должен быть введен
в розетку.
2. Раскройте зажимы (A) и снимите верхнюю часть
пылесоса.
Положение выключателя Функция
Механизм регулирования усилия всасывания
дает возможность приспособить мощность
конкретным условиям
Автоматический режим работы
с присоединенными эл. насадками
1. Пылесос и эл. насадки должны быть до взаимного соединения выключенными.
2. Эл. насадки присоедините к всасывающему
шлангу, соединенному с пылесосом.
3. Кабель эл. насадки присоедините к розетке на
эл. панели пылесоса.
3. Вставьте фильтрующий мешок в корпус пылесоса.
auto
4. Входное отверстие (штуцер) фильтрующего
мешка прижмите плотно к отверстию для присоединения шланга.
5. На пылесос установите верхнюю часть.
6. Закройте зажимы (A). Убедитесь, что зажимы надежно закрыты.
4. Включите пылесос, выключатель переключен
в положение "auto".
5. Включите эл. насадку. Двигатель насоса включится в момент включения присоединенной эл.
насадки. После выключения эл. насадки (прибора) пылесос еще пару минут работает, чтобы
пыль во всасывающем шланге был перемещен
в корпус пылесоса.
Очистка фильтрующего патрона „Press & Clean“
VYS 30-21
Можно применить лишь в случае, что протекает очистка с фильтром без
мешка-пылесборника.
В случае падения мощности всасывания:
1. Выключатель (6) переключите в положение "I" (макс. мощность всасывания).
2. Отверстие насадки или всасывающего шланга закройте ладонью руки.
3. Три раза нажмите на кнопку для включения очистки фильтра (8). Таким
способом генерируемым потоком воздуха будут пластины фильтрующего
патрона избавлены от пыли.
Очистка фильтрующего патрона „Auto Clean“
VYS 30-71 AC
Можно применить лишь в случае, что протекает очистка с фильтром без
мешка-пылесборника.
Для обеспечения постоянной высокой мощности всасывания проводится автоматическая очистка фильтрующего элемента во время работы. В случае очень
сильного загрязнения рекомендуется провести полную очистку:
1. Выключить пылесос.
2. Закрыть ладонью отверстие сопла или всасывающего шланга.
3. Повернуть выключатель (6) пылесоса в положение ”I” и оставить пылесос работать примерно на 10 секунд при закрытом отверстии всасывающего шланга.
25
По-русски
После окончания работы
Выключение пылесоса
1. Пылесос выключите и выньте кабель из розетки.
2. Кабель намотайте на рукоятку (A). Наматывайте,
начиная от пылесоса, никогда от конца кабеля,
чтобы кабель не скручивался.
3. Опорожните корпус и вычистите пылесос.
4. После удаления жидкостей: верхнюю часть пылесоса положите так, чтобы дать фильтрующему
патрону высохнуть.
5. Пылесос перенесите в сухое помещение и защитите от злоупотребления посторонними лицами.
Уход
3. С отверстия для присоединения шланга (C) осторожно снимите штуцер фильтрующего мешка
(B).
4. Штуцер фильтрующего мешка перекройте задвижкой (D).
5. Фильтрующий мешок ликвидируйте в согласии
с законными предписаниями.
6. Вычистите корпус пылесоса.
7. В вычищенный корпус вставьте фильтрующий
мешок (B).
8. Входное отверстие (штуцер) фильтрующего
мешка прижмите плотно к отверстию для присоединения шланга.
График ухода
Опорожнение корпуса пылесоса
Замена фильтрующего мешка
Замена мешка-пылесборника
Замена фильтрующего патрона
после окончания
работы
ü
Опорожнение корпуса пылесоса
по мере надобности
9. На пылесос наденьте верхнюю часть.
10. Закройте зажимы (A). Убедитесь, что зажимы надежно закрыты.
ü
ü
ü
1. Пылесос выключите и кабель выньте из розетки.
2. Раскройте зажимы (A) и снимите верхнюю часть
пылесоса.
Замена мешка-пылеуловителя
1. Пылесос выключите и кабель выньте из розетки.
2. Раскройте зажимы (A) и снимите верхнюю часть
пылесоса.
3. Опорожните корпус пылесоса.
4. Удаленную пыль и примеси ликвидируйте в согласии с законными предписаниями.
5. На пылесос наденьте верхнюю часть.
6. Закройте зажимы (A). Убедитесь, что зажимы надежно закрыты.
После опорожнения: еще до установки зажимного кольца и верхней части пылесоса вычистите край корпуса и уплотнение кольца и верхней части пылесоса.
Если уплотнения или паз засорены или повреждены, мощность всасывания
падает.
До ввода всасывающего шланга: вычистите отверстие для присоединения шланга и штуцер шланга.
Замена фильтрующего мешка
1. Пылесос выключите и кабель выньте из розетки.
2. Раскройте зажимы (A) и снимите верхнюю часть
пылесоса.
26
3. Шнуром (B) мешок-пылесборник сперва закройте.
4. Осторожно
снимите
штуцер
мешкапылесборника с отверстия для присоединения
шланга (C).
5. Штуцер мешка-пылесборника (D) перекройте
задвижкой.
6. Ликвидируйте мешок-пылесборник в согласии
с законными предписаниями.
7. Вычистите корпус пылесоса.
8. В вычищенный корпус вставьте новый мешокпылеуловитель.
9. Вентиляционные отверстия (E) мешка должны
быть установлены внутри корпуса пылесоса.
10. Штуцер мешка-пылесоса плотно прижмите к отверстию для присоединения шланга.
11. Верхний край мешка-пылеуловителя натяните
через край корпуса пылесоса.
12. На пылесос наденьте верхнюю часть.
13. Закройте зажимы (A). Убедитесь, что зажимы надежно закрыты.
По-русски
Замена фильтрующего патрона (VYS 30-21)
Никогда не чистите без фильтра!
1. Прибор выключите и выньте кабель из розетки.
2. Раскройте зажимы (A) и снимите верхнюю часть
пылесоса.
Замена фильтрующего патрона (VYS 30-71 AC)
Никогда не чистите без фильтра!
1. Выключить пылесос и вынуть штекер шнура для
подключения к сети из розетки.
2. Открыть удерживающие зажимы (A) и снять
верхнюю часть пылесоса.
3. Путем вращения против направления вращения
часовой стрелки освободите и потом выньте
пластинку, крепящую фильтр.
4. Осторожно выньте фильтрующий патрон.
5. Вычистите уплотнение фильтра (B), проверьте,
что не повреждено и в случае необходимости
замените.
6. Старый фильтрующий патрон ликвидируйте
в согласии с законными предписаниями.
3. Открыть приспособления натяжения фильтра (B).
4. Осторожно снять обе кассеты с фильтрующими
элементами.
5. Утилизировать старые фильтрующие элементы
согласно законодательным предписаниям.
7. Вставьте новый фильтрующий патрон.
8. Установите пластинку для крепления фильтра
и путем вращения по направлению вращения
часовой стрелки ее зафиксируйте.
6. Вставить новые фильтрующие элементы (C)
в кассеты (D).
7. Вставить кассеты с фильтрующими элементы
в верхню часть пылесоса.
8. Застопорить приспособления натяжения фильтра (B).
9. На пылесос наденьте верхнюю часть.
10. Закройте зажимы (A). Убедитесь, что зажимы надежно закрыты.
9. Установить верхнюю часть пылесоса.
10. Закрыть удерживающие зажимы (A). Соблюдать
правильное защелкивание удерживающих зажимов.
Устранение дефектов
Дефект/отказ
Двигатель не работает
Причина
> Выпал предохранитель розетки
> Сработала защита от перегрузки
> Дефект двигателя
Двигатель не работает в автоматиче- > Эл. насадка неисправна или не правильно установлена/
ском режиме
введена
> Слишком низкая потребляемая мощность эл. насадки
Заниженная мощность всасывания > На регуляторе усилия всасывания задана слишком низкая
мощность
> Всасывающий шланг засорен
> Полный корпус, мешок-пылесборник или фильтрующий
мешок
> Загрязнен фильтрующий патрон
Никакая мощность всасывания при
влажной очистке
Колебание напряжение
> Уплотнение между корпусом и верхней частью пылесоса
повреждено или отсутствует
> Механизм самоочистки неисправен
> Корпус пылесоса заполнен
> Слишком высокий импеданс подводимого напряжения
Устранение
• Включите предохранитель
• Выключите пылесос, дайте ему прибл. 5 минут остыть. Если
пылесос все еще нельзя включить, нужно связаться с сервисцентром фирмы «Нарекс» (Narex)
• Попросите сервис-центр фирмы Narex о замене двигателя
• Проверьте работу эл. насадки или же плотно засуньте вилку
в розетку
• Соблюдайте мин. потребляемую мощность P>40 Вт
• Усилие всасывания отрегули-руйте согласно статье
«Регулиро-вание усилия всасывания»
• Вычистите шланг/наконечник
• См. статью «Опорожнение корпуса пылесоса» или же «Замена мешка-пылесборника, фильтрующего мешка»
• См. статью «Очистка фильтрующего патрона» или же «Замена фильтрующего патрона»
• Замените или же установите уплотнение
• Информируйте сервис-центр фирмы Narex
• Выключите пылесос. Опорожните корпус пылесоса
• Включите прибор в другую розетку ближе шкафа с предохранителями. Если импеданс в точке передачи ≤ 0,15 Ω,
можно ожидать, что напряжение не будет колебаться больше
чем на 7%
27
По-русски
Складирование
Упакованный аппарат можно хранить на сухом неотапливаемом складе, где температура не опускается ниже -5 °C.
Неупакованный аппарат храaните только на сухом складе, где температура не
опускается ниже +5 °C и исключены резкие перепады температуры.
Утилизация
Электроинструменты, оснащение и упаковка должны подвергаться повторному
использованию, не наносящему ущерба окружающей среде.
Только для стран ЕС.
Не выбрасывайте электроинструменты в коммунальные отходы!
В соответствии с европейской директивой 2002/96/ES об отслужившем электрическом и электронном оборудовании и её отражением в национальных законах
непригодные для использования демонтированные электроинструменты должны быть собраны для переработки, не наносящей ущерба окружающей среде.
Гарантия
Предоставляем гарантию на дефекты материала или исполнения наших машин
в соответствии с законоположениями данной страны, однако не менее 12 месяцев. в государствах Европейского Союза срок гарантии составляет 24 месяца
при исключительно частном использовании (подтверждено фактурой или накладной).
На ущерб, вызванный естественным изнашиванием, перегрузкой, неправильным обращением, а также ущерб по вине пользователя или при применении
с нарушением инструкции по эксплуатации, а также ущерб, не известный при
покупке, гарантия не распространяется.
Рекламации могут быть приняты только в том случае, если инструмент в неразобранном виде прислан обратно поставщику или в авторизованный сервисный
центр NAREX. Тщательно храните руководство по эксплуатации, инструкцию по
безопасности, перечень запасных частей и документ о покупке. в остальном
действуют всегда данные актуальные гарантийные условия производителя.
28
Информация об уровне шума
Значения измерялись в согласии с EN 60 704-1.
Шум:
Акустическое давление:
LpA = 62 дБ(A)
Акустическая мощность:
LwA = 59 дБ(A)
Неточность измерений
K = 3 дБ (A).
Сертификат соответствия
Заявляем, что этот прибор удовлетворяет требования нижеприведенных стандартов и директив.
Безопасность:
EN 60335-1; EN 60335-2-69
Директива 2006/95/EC
Электромагнитная совместимость:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Директива 2004/108/EC
20˝11
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Антонин Помейсл (Antonín Pomeisl)
Поверенный в делах компании'
01. 05. 2011г.
Изменения оговорены
Polski
Dane techniczne
Odkurzacz
Typ
VYS 30-21
VYS 30-71 AC
Napięcie
230 V
Frekwencja
50–60 Hz
Bezpiecznik sieciowy min.
16 A
Pobór mocy
1 200 W
Pobór mocy urządzenia dodatkowego maks.
2 400 W
Ogółem pobór mocy maks.
3 600 W
Pojemność prądu powietrza
3 700 l/min
Podciśnienie
25 kPa (250 mbar)
Wysokość x szerokość x głębokość
600 x 380 x 450 mm
Rodzaj krycia lP X4
Długość kabla sieciowego
7,5 m (H05 RR-F)
Masa
10 kg
11 kg
Uposażenie (Przedstawione lub opisane uposażenie nie musi być częścią składową dostawy)
Filtr PET, zam. nr.:
00 763 290
00 765 492
Filtracyjny worek (5 szt.), zam. nr.:
00 763 288
Woreczek na odpadki(5 szt.), zam. nr.:
00 763 289
Elementy sterownicze
1.................Rękojeść z elementem naprowadzającym ułatwiającym nawijanie kabla
elektrycznego
2.................Spinka zamykająca
3.................Kółko ruchome
4.................Naczynie odkurzacza
5.................Otwór do podłączenia węża
6.................Włącznik odkurzacza
7.................Wtyczka urządzenia
8.................Przycisk do włączenia oczyszczania filtra (VYS 30-21)
Zastosowanie
Odkurzacz nadaje się do odkurzania suchych, nie łatwopalnych pyłowych substancji
i cieczy.
· Nie wolno odkurzać żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji pyłowych, gorących materiałów (tlących się papierosów, gorącego popiołu itd.), łatwopalnych
wybuchających agresywnych cieczy (np. benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, zasady
itd.), łatwopalnych wybuchowych substancji pyłowych (np. magnezowy lub aluminiowy pył itd.).
Jest odpowiedni dla celów komercyjnych, to znaczy do zastosowania np. :
· w hotelach, w szkołach, w szpitalach, w fabrykach, sklepach, biurach w przestrzeniach wynajmowanych.
Jakiekolwiek zastosowanie ponad tę ramę jest uważane za zastosowanie nie odpowiadające przeznaczeniu. Producent nie odpowiada za szkody wypływające z takiego
sposobu zastosowania. Do odpowiedniego sposobu zastosowania należy również
dotrzymywanie zalecanych przez producenta warunków eksploatacji, utrzymywania
i konserwacji.
Transport
Przed transportem trzeba zamknąć wszystkie blokujące i zamykające się elementy
odkurzacza.
Jeżeli odkurzacz zawiera ciecz, nie nachylać odkurzacza
Nie podnosić odkurzacza za pomocą haku dźwigu.
Instrukcje bezpieczeństwa
UWAGA! Prosimy przeczytać wszystkie polecenia dotyczące bezpieczeństwa i całą instrukcję obsługi. Nie dotrzymanie następujących
poleceń może spowodować porażenie prądem, spowodować pożar i/lub
doprowadzić do poranienia osób.
Prosimy schować wszystkie polecenia i instrukcję do ewentualnego późniejszego użytku.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku osób (włącznie dzieci), którym fizyczna,
zmysłowa lub mentalna niewydolność lub niedostatek doświadczenia zabrania w
bezpiecznym korzystaniu z urządzenia, jeżeli nie będzie bez nadzoru lub jeżeli nie
otrzymał od osoby odpowiedzialnej za swoje bezpieczeństwo instrukcji dotyczącej
zastosowania urządzenia.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
UWAGA! Gniazdo wtykowe na urządzeniu wykorzystywać tylko dla celów określonych w instrukcji obsługi.
Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa
· Odkurzacz może być używany tylko w pomieszczeniach. Do zastosowania na
dworze jest potrzebny kabel elektryczny typu H05 RR-F. Wymiany kabla może
dokonać tylko serwis autoryzowany.
· Kabla nie można obciążać naciąganiem i nie może on leżeć na ostrych kantach lub
prowadzić przez nie i nie wolno go przejeżdżać lub inaczej uszkadzać mechanicznie.
· Kontrolujcie kabel regularnie. Nie wolno używać odkurzacza z uszkodzonym kablem. Podczas wymiany kabla przedłużającego, kabla zasilającego, itd. nie wolno
naruszyć klasy ochrony, krycia i pewności mechanicznej.
· Jeżeli zasilający przewód jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego lub podobnie kwalifikowaną osobę, aby nie
doszło do powstania niebezpiecznych sytuacji.
· Podczas wszystkich prac naprawczych i konserwatorskich trzeba wyciągnąć kabel z gniazdka.
· Sieciową wtyczkę, kontakt i części łączące kabli przewodowych należy chronić
przed kontaktem z wodą.
· Należy chronić górną część odkurzacza przed wodą. Niebezpieczeństwo zwarcia!
· Przed każdym użyciem odkurzacza skontrolować należy filtr czy nie jest on
uszkodzony.
· Przed każdym użyciem odkurzacza skontrolować należy lekkie działanie pływaka
i czystość jego przestrzeni uszczelniającej.
· Nie wolno usuwać za pomocą tego odkurzacza żadnych cieczy łatwopalnych,
jakimi jest np. benzyna, rozpuszczalniki, itd. Niebezpieczeństwo wybuchu!
· UWAGA! w razie wyciekania piany lub cieczy trzeba urządzenie natychmiast wyłączyć.
· Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
· Konserwację i czyszczenie należy wykonywać takim sposobem, aby osoby wykonujące konserwację ani inne osoby nie były zagrożone niebezpiecznym kurzem.
· Odkurzacz musi być minimalnie raz w roku skontrolowany technicznie przez
przeszkoloną osobę z punktu widzenia bezpiecznego funkcjonowania.
· Podczas korzystania w zamkniętych pomieszczeniach trzeba zapewnić dostateczną wentylację. Dotrzymywać odpowiednie przepisy narodowe.
· Odkurzane materiały mogą prezentować ryzyko ekologiczne. Odkurzone zanieczyszczenia likwidować zgodnie z przepisami.
Dziedziny zastosowania i metody pracy
Odkurzanie suchych materiałów
Zanim zaczniemy odkurzać suche materiały, w naczyniu powinien się znajdować zawsze woreczek na odpadki (zamówienie nr patrz ustęp “Uposażenie”). Wsysany materiał można wtedy łatwo i higienicznie zlikwidować.
Po odkurzaniu cieczy jest nabój filtrujący wilgotny. Podczas następnego odkurzania
suchych materiałów wilgotny nabój się łatwo zabrudzi. Dlatego nabój filtrujący trzeba
przed odkurzaniem suchych materiałów wymyć i wysuszyć lub wymienić za suchy.
Odkurzanie cieczy
Zanim zaczniemy odkurzać ciecze, trzeba zawsze wyjąć woreczek filtracyjny i odpadkowy.
Jeżeli zacznie się tworzyć piana, przerwać natychmiast pracę i należy natychmiast wypróżnić korpus odkurzacza.
Wprowadzenie do eksploatacji
Należy skontrolować, czy dane na etykietce producenta są zgodne z rzeczywistym napięciem źródła prądu. Trzeba skontrolować, czy typ wtyczki odpowiada typowi gniazdka. Napięcie przeznaczone dla 230 V~ nie śmie być podłączone też na 220 / 240 V~.
UWAGA! Odkurzacz nie może być podłączony do sieci w stanie włączonym!
Należy otworzyć spinkę zamykającą i zdjąć górą część odkurzacza. Woreczek filtracyjny
wsunąć do naczynia odkurzacza według obrazku. Szyjkę woreczka filtracyjnego trzeba
nasadzić mocno na otwór do przyłączenia węża.
29
Polski
Nasadzić górną część odkurzacza i zamknąć spinki zamykające.
Podłączyć węża ssącego.
Zalecamy urządzenie włączać przez ochronę prądową. Wtyczka i złącza podłączenia
sieciowego i przewody przedłużające muszą być wodoszczelne.
W celu przedłużenia przewodów dopuszczalne jest używanie tylko takich przewodów,
które będą odpowiadały specyfikacji producenta lub będą wyższej jakości.
Korzystając z kabla przedłużającego dotrzymywać wartości minimalnego przekroju:
długość kabla
do 20 m
20 do 50 m
Włączenie urządzenia
Pozycja włącznika Funkcja
0
Wyłączone
Auto
Podłączone na automatyczne
użytkowanie
I
Włączone
przekrój
< 16 A
1,5 mm2
2,5 mm2
< 25 A
2,5 mm2
4,0 mm2
Przed wprowadzeniem do eksploatacji
Regulacja siły ssącej
Pozycja włącznika Funkcja
Mechanizm regulacji siły ssącej
umożliwia dostosowanie ssania
do konkretnych okoliczności
Zestawienia urządzenia
1. Wypakować urządzenie i uposażenie.
2. Kabel zasilający nie może być na razie w gniazdku.
3. Rozewrzeć spinki zamykające (A) i zdjąć górną część
odkurzacza.
4. Wypakować uposażenie i wyjąć go z naczynia odkurzacza. Zestawić urządzenie.
Automatyczna praca z podłączonym narzędziem
1. Odkurzacz i narzędzia elektryczne muszą być wyłączone przed wzajemnym połączeniem.
2. Narzędzia elektryczne podłączyć do węża ssącego
podłączonego do odkurzacza.
3. Kabel narzędzia elektrycznego podłączyć do
gniazdka w panelu sterującym odkurzacza.
Wsadzenie woreczka filtracyjnego
1. Kabel zasilający nie może na razie być w gniazdku.
2. Rozewrzyjcie spinki zamykające (A) i zdejmijcie
wierzchnią część odkurzacza.
auto
3. Woreczek filtracyjny włóżcie do naczynia odkurzacza.
4. Włączyć odkurzacz włącznik jest w pozycji "auto".
5. Włączyć urządzenie elektryczne. Silnik odkurzacza
włączy się wraz z włączeniem podłączonego urządzenia elektrycznego. Po wyłączenie urządzenia
elektrycznego odkurzacz jeszcze chwilę pracuje,
aby kurz z węża ssącego przesunął się do wnętrza
odkurzacza.
Oczyszczenie naboju filtracyjnego „Press & Clean“
VYS 30-21
4. Szyjkę woreczka filtracyjnego wcisnąć mocno na
otwór do podłączenia węża.
Można skorzystać tylko wtedy, jeżeli odkurza się z filtrem bez woreczka filtracyjnego.
Jeżeli dojdzie do obniżenia efektu ssania:
1. Włącznik (6) przekręcić do pozycji "I" (maksymalny efekt ssący).
2. Otwór węża lub węża ssącego zamknąć dłonią.
3. Trzy razy po sobie należy ścisnąć przycisk włączający czyszczenie filtra (8). Generowanym w ten sposób prądem powietrza dojdzie do oczyszczenia płytek
nabojów filtracyjnych z osadzonego kurzu.
Oczyszczenie naboju filtracyjnego „Auto Clean“
VYS 30-71 AC
5. Nasadzić na odkurzacz wierzchnią część.
6. Zamknąć spinki zamykające (A). Trzeba sprawdzić,
czy spinki zamykające dobrze trzymają.
Obsługa i eksploatacja
Podłączenie węża ssącego i podłączenie do sieci
elektrycznej
1. Podłączyć węża ssącego .
2. Wtyczkę przewodu należy wsunąć do instalowanego przepisowo gniazdka z ochronnym kołeczkiem
(zadbać o to, aby był odkurzacz wyłączony).
30
Można skorzystać tylko wtedy, jeżeli odkurza się z filtrem bez woreczka filtracyjnego.
Dla zagwarantowania stałej, wysokiej mocy ssania, wkład filtracyjny jest automatycznie czyszczony podczas pracy. W przypadku silnego zabrudzenia wkładu filtracyjnego
zalecamy kompletne oczyszczenie.
1. Wyłączyć odkurzacz.
2. Powierzchnią dłoni zatkać otwór ssawki i węża ssącego.
3. Włącznik odkurzacza (6) ustawić w pozycji “I“ i pozwolić pracować odkurzaczowi
z zamkniętym otworem węża ssącego przez ok. 10 sekund.
Po skończonej pracy
Wyłączenie i przechowanie odkurzacza
1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć kabel z gniazdka.
2. Nawinąć kabel na rękojeść (A). Nawijać w kierunku
od odkurzacza a nie od końca kabla, w innym przypadku kabel by się skręcił i zamotał.
3. Wypróżnić naczynie i wyczyścić odkurzacz.
4. Po odkurzaniu cieczy: wierzchnią część odkurzacza
postawić z boku tak, aby mógł wyschnąć nabój filtracyjny.
5. Umieścić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć przed użyciem osób nie powołanych.
Polski
9. Włożyć na odkurzacz część górną.
10. Zamknąć spinki zamykające (A). Skontrolować, czy
trzymają spinki zamykające.
Konserwacja
Harmonogram konserwacji
Wypróżnienie naczynia odkurzacza
Wymiana woreczka filtracyjnego
Wymiana woreczka odpadkowego
Wymiana naboju filtracyjnego
po skończ. pracy
ü
Wypróżnienie naczynia odkurzacza
Według potrzeb
ü
ü
ü
1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć kabel z gniazdka.
2. Rozpiąć spinkę zamykającą (A) i zdjąć część górną.
3. Wysypać zawartość odkurzacza.
4. Odkurzone zanieczyszczenia przepisowo zlikwidować.
5. Umocować na odkurzacz górną część.
6. Zamknąć spinkę zamykającą (A). Skontrolować, czy
trzymają spinki zamykające.
Po wypróżnieniu: przed ponownym umocowaniem włożonego krążka i górnej części odkurzacza oczyścić brzegi naczynia i uszczelkę włożonego krążku i górną części
odkurzacza. Jeżeli uszczelki lub rowki są zanieczyszczone lub uszkodzone, obniża się
stopień wydajności.
Przed ponownym nałożeniem węża ssącego: oczyścić otwór na przyłączenie węża
i szyjkę węża.
Wymiana woreczka odpadkowego
1. Wyłączyć urządzenie i wciągnąć kabel z gniazdka.
2. Rozpiąć spinki zamykające (A) i zdjąć górną część
odkurzacza.
3. Najpierw należy zamknąć woreczek odpadkowy (B)
zawiązując sznureczek.
4. Ściągnąć ostrożnie szyjkę woreczka odpadkowego
z otworu na podłączenie węża (C).
5. Szyjkę woreczka odpadkowego (D) zamknąć suwakiem.
6. Woreczek odpadkowy przepisowo zlikwidować.
7. Wyczyszczenie naczynia odkurzacza.
8. Do wyczyszczonego naczynia odkurzacza włożyć
nowy woreczek na odpadki.
9. Otwory wentylacyjne (E) woreczka odpadkowego
muszą być umieszczone wewnątrz naczynia odkurzacza.
10. Szyjkę woreczka odpadkowego nacixnąć mocno na
otwór do podłączenia węża.
11. Górne brzegi woreczka odpadkowego przeciągnąć
przez brzegi naczynia odkurzacza.
12. Nałożyć na odkurzacz część górną.
13. Zamknąć spinki zamykające (A). Skontrolować, czy
trzymają dobrze spinki zamykające.
Wymiana woreczka filtracyjnego
1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć kabel z gniazdka.
2. Rozpiąć spinki zamykające (A) i zdjąć górną część
odkurzacza.
3. Z otworu na przyłączenie węża (C) ściągnąć ostrożnie szyjkę woreczka filtracyjnego (B).
4. Szyjkę woreczka filtracyjnego zamknąć za pomocą
suwaka (D).
5. Woreczek filtracyjny przepisowo zlikwidować.
6. Wyczyścić naczynie odkurzacza
7. Do wyczyszczonego naczynia odkurzacza włożyć
woreczek filtracyjny (B).
8. Szyjkę woreczka filtracyjnego wcisnąć mocno do
otworu na przyłączenie węża.
Wymiana naboju filtracyjnego (VYS 30-21)
Nie odkurzać nigdy bez filtra!
1. Wyłączyć urządzenie i wciągnąć kabel z gniazdka.
2. Rozpiąć spinki zamykające (A) i zdjąć górną część
odkurzacza.
3. Okręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara uwolnić a następnie wyjąć deseczkę
mocującą filtr.
4. Wyjąć ostrożnie nabój filtracyjny.
5. Wyczyścić uszczelkę uszczelniającą (B), sprawdzić,
czy nie jest uszkodzona, i wymienić ją w razie potrzeby
6. Stary nabój filtracyjny przepisowo zlikwidować.
7. Włożyć nowy nabój filtracyjny.
8. Wsadzić deseczkę do umocowania filtra i okręcając
w kierunku ruchu wskazówek zegara umocować ją.
31
Polski
9. Nałożyć na odkurzacz część górną.
10. Zamknąć spinki zamykające (A). Skontrolować, czy
spinki zamykające trzymają dobrze.
6. Założyć nowe wkłady filtra (C) do kaset (D).
7. Zamontować kasety z wkładami filtra do pokrywy
odkurzacza.
8. Zablokować uchwyt filtra (B).
Wymiana naboju filtracyjnego (VYS 30-71 AC)
Nie odkurzać nigdy bez filtra!
1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Otworzyć klamry zamykające (A) i zdjąć pokrywę
odkurzacza.
9. Nałożyć pokrywę odkurzacza.
10. Zamknąć klamry zamykające (A). Zwrócić uwagę na
prawidłową pozycję klamer zamykających.
3. Otworzyć uchwyt filtra (B).
4. Ostrożnie wyjąć obie kasety z wkładami filtra.
5. Zużyte wkłady filtra zutylizować zgodnie z przepisami.
Usuwanie usterek
Usterka
Silnik nie pracuje
Naprawienie
• Włączyć bezpiecznik
• Wyłączyć odkurzacz, pozostawić go 5 minut do wychłodzenia.
Jeżeli nie można odkurzacza włączyć nawet po tym czasie,
zwrócić się trzeba do serwisu firmy Narex
> Defekt silnika
• Żądać w serwisie firmy Narex wymiany silnika
Motor nie pracuje w reżymie auto> Urządzenie elektryczne jest uszkodzone lub nie jest odpowied- • Skontrolować funkcję urządzenia elektrycznego, ewentualnie
matycznym
nio wsunięte
przycisnąć mocno kontakt do gniazdka
> Zbyt niski pobór mocy narzędzia elektrycznego
• Dotrzymać minimalny pobór mocy P>40 W
Obniżony efekt ssący
> Na regulatorze siły ssącej jest nastawiona mała siła ssania
• Siłę ssącą wyregulować według części “Regulowanie siły ssącej”
> Wąż ssący/szyjka jest zapchana
• Wyczyścić wąż ssący/ szyjkę
> Jest pełne naczynie, woreczek odpadkowy lub filtracyjny
• Patrz część “Wypróżnienie naczynia odkurzacza” lub “Wymiana
woreczka odpadkowego, woreczka filtracyjnego”
> Jest zapchany nabój filtracyjny
• Patrz część “Wyczyszczenie naboju filtracyjnego” lub “Wymiana
naboju filtracyjnego”
> Uszczelka pomiędzy naczyniem a wierzchnią częścią odkurza- • Wymienić lub włożyć uszczelkę
cza jest uszkodzone lub jest jej brak
> Mechanizmy samoczyszczące są uszkodzone
• Informować serwis firmy Narex
Brak efektu ssącego podczas mokrego > Jest pełne naczynie odkurzacza
• Wyłączyć urządzenie. Wypróżnić naczynie odkurzacza
odkurzania
Napięcie zmienne
> Zbyt duża impedancja dopływu napięcia
• Podłączyć urządzenie do innego gniazdka, które będzie bliżej od
szafki bezpiecznikowej. Jeżeli impedancja w punkcie przekazującym wynosi ≤ 0,15 Ω, nie trzeba oczekiwać, że napięcie będzie
kołysało o ponad 7%
32
Przyczyna
> Wypadł bezpiecznik gniazdka
> Zareagowała ochrona przeciwko obciążeniowa
Polski
Składowanie
Zapakowane narzędzie można składować w suchym miejscu bez ogrzewania, gdzie
temperatura nie obniży się poniżej -5 °C.
Nie zapakowane narzędzie należy składować tylko w suchym miejscu, gdzie temperatura nie obniży się poniżej +5 °C i gdzie nie występują nagłe zmiany temperatury.
Recykling
Narzędzia elektryczne, akcesoria i opakowania powinny być oddane do utylizacji nieszkodliwej dla środowiska.
Tylko dla krajów UE:
Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do odpadu komunalnego!
Według dyrektywy europejskiej 2002/96/WE o starych urządzeniach elektrycznych
i elektronicznych i jej przepisów wykonawczych w krajowej legislatywie skasowane rozebrane narzędzia elektryczne muszą być gromadzone do ponownego wykorzystania
w sposób przyjazny dla środowiska.
Gwarancja
Na nasze narzędzia udzielamy gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne według przepisów prawnych danego kraju, ale minimalnie na okres 12 miesięcy. W państwach Unii Europejskiej termin gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku wyłącznie
prywatnego używania (potwierdzone fakturą lub kwitem dostawy).
Szkody wynikające z naturalnego zużycia, przeciążania, nieprawidłowego obchodzenia się, ew. szkody z winy użytkownika lub w wyniku używania niezgodnie z instrukcją
obsługi lub szkody, które były znane w chwili zakupu, nie są objęte gwarancją.
Reklamacje mogą zostać uznane wyłącznie wtedy, jeżeli narzędzie zostanie w nie
rozebranym stanie zasłane z powrotem do autoryzowanego serwisu NAREX. Należy
dobrze schować instrukcję obsługi, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, listę części
zamiennych oraz dowód kupna. Zawsze obowiązują dane aktualne warunki gwarancji
producenta.
Informacje dotyczące hałasu
Wartości zostały zmierzone zgodnie z EN 60 704-1.
Hałas:
Ciśnienie akustyczne:
LpA = 62 dB(A)
Wydajność akustyczna:
LwA = 59 dB(A)
Niedokładność pomiaru
K = 3 dB (A).
Oświadczenie o zgodności
Oświadczamy, że urządzenie to spełnia wymagania następujących norm i wytycznych
Bezpieczeństwo:
EN 60335-1; EN 60335-2-69
Wytyczne 2006/95/EC
Elektromagnetyczna kompatybilność:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Wytyczna 2004/108/EC
2011
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01  Česká Lípa
Antonín Pomeisl
Dyrektor spółki
01. 05. 2011
Zmiany zastrzeżone
33
Magyar
Műszaki adatok
Porszívó
Típus
VYS 30-21
VYS 30-71 AC
Feszültség
230 V
Frekvencia
50–60 Hz
Hálózati biztosíték
16 A
Felvett teljesítmény
1 200 W
Kapcsolt berendezés felevett max. teljesítménye:
2 400 W
Felvett összteljesítmény max. :
3 600 W
Levegőmennyiség .
3 700 l/perc
Alulnyomás
25 kPa (250 mbar)
magasság x szélesség x mélység
600 x 380 x 450 mm
Védettség
lP X4
Hálózati kábel hosszúsága:
7,5 m (H05 RR-F)
Súlya
10 kg
11 kg
Tartozékok (Ábrázolt vagy leírt tartozékok nem kell, hogy a szállítás részei legyenek)
Szűrő PET megrendelési sz.:
00 763 290
00 765 492
Szűrőzacskó (5 db) megrendelési sz.:
00 763 288
Hulladékzsák (5 db) megrendelési sz.:
00 763 289
Kezelő elemek
1...............Markolat a villamos kábel feltekercselést könnyítő vezető elemmel ellátva.
2...............Záró kapocs
3...............Mozgó kerék
4...............Porszívó edénye
5...............Tömlő csatlakoztató lyuk
6...............Porszívó kapcsolója
7...............Fogyasztó konnektora
8...............Szűrő tisztítást indító gomb (VYS 30-21)
Felhasználás
A porszívó megfelel a száraz nem gyulladó por és folyadék felszívására.
· Egészségre ártalmas poranyagok, forró anyagok(égő cigaretta, forró hamu
stb.), gyúlékony, robbanó,agresszív anyagok (pl. benzin, oldószerek, sav,
lúg stb.), gyúlékony, robbanó porok (pl. magnézium és alumínium por)
felszívása nem megengedett.
Megfelel üzemi célokra való használatra mint például :
· szállodákban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben, irodákban,
bérelt helységekben.
Más mint az itt meghatározott célokra való felhasználás rendeltetés elleni használatnak lesz tekintve. A gyártó ilyen okokból keletkezett károkért nem vállal
felelősséget. A helyes használathoz tartozik a gyártó által előírt üzemeltetési
feltételek, gondozás és karbantartás betartása.
Szállítása
Szállítás előtt a porszívó edényének összes blokkoló és záró elemeit be kell
csukni.
Amennyiben a porszívó edényében folyadék van, a porszívót ne döntse meg.
A porszívót ne emelje daruhorog segítségével.
Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a biztonsági utasításokat és az
egész útmutatót. A következő utasítások be nem tartása áramütéses balesetet, tűz keletkezését vagy személyek komoly sérülését
okozhatják.
Az útmutatót és utasításokat őrizze meg későbbi használatra.
Ez a fogyasztó nem alkalmas olyan személyek által történő kezelésre (beleértve
a gyermekeket is), akiket szellemi vagy fizikai képességeik, vagy tapasztalataik
és ismereteik hiánya megakadályozza a fogyasztó biztonságos használatát, ha
nincsenek felügyelet alatt, illetve ha nem részesültek oktatásban a fogyasztó
használatát illetően a biztonságukért felelős személytől.
A gyerekek legyenek felügyelet alatt annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a fogyasztóval!
VIGYÁZZ! A készüléken levő dugaszolóaljzatot csak a kezelési utasításban
meghatározott célokra alkalmazza.
Utólagos biztonsági utasítások
· A porszívó kizárólag helyiségekben használható. Kinti használatra H07 RN-F
típusú kábel szükséges. Kábel cseréjét kizárólag erre kijelölt szerviz végezheti.
· A bevezető kábelt nem szabad húzással terhelni és nem feküdhet éles tárgyakon, vagy nem szabad rálépni, átmenni, vagy mechanikusan megsérteni.
34
· Bevezetőkábelt rendszeresen ellnőrize. Sérült kábellel a porszívó nem
használható. A hosszabítókábel, bevezetőkábel cseréjénél stb. be kell tartania a kábel védelmi osztályát, és mechanikai szilárdságát
· Amennyiben a tápbevezetés megsérült, azt csak a gyártó cserélheti ki,
vagy az ő szerviz műszaki embere, vagy hasonlóan szakképzett személy,
hogy meglegyen akadályozva a veszélyes helyzet kialakulása.
· Mindenféle javítási vagy karbantartási munkáknál húzza ki a bevezetőkábelt a dugaszaljból.
· Védje a hálózati dugaszaljat, dugót és a bevezetőkábel csatlakozását a víztől.
· A porszívó felső részét védje a víztől. Rövidzárlat veszélye !!!
· Minden használat előtt ellenőrizze a porszívó szűrőjét nincs e megsérülve.
· A porszívó minden használat előtt ellenőrizze az úszó könnyű mozgását és
a tömítőfelület tisztaságát.
· Ezzel a porszívóval ne szívjon fel semmiféle gyúlékony anyagot, mint benzint, oldószert stb. Robbanás veszélye!
· VIGYÁZZ! A hab vagy folyadék elillanása esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.
· Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
· Karbantartást és tisztítást úgy végezze, hogy a karbantartást végző személyek, de más személyek se legyenek veszélyes porral veszélyeztetve.
· A porszívót minimálisan egyszer egy évben szakképzett személlyel kell
ellenőriztetni a biztonsági funkciók szempontjából.
· Zárt helyiségekben megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. Tartsa be
az illetékes nemzeti előírásokat.
· Felszívott anyagok környezetvédelmi kockázatokkal járhat. A felszívott
szennyűződést a törvényes előírások szerint kell megsemmisíteni.
Felhasználási terület és munka módszerek
Száraz anyagok szívása
Mielőtt, száraz anyagokat kezd felszívni, az edénybe mindig legyen hulladékzsák (megrendelési sz. lásd „Tartozékok” bekezdést). A felszívott anyagot ezután
könnyen és higiénikusan meg lehet semmisíteni.
Folyadékok felszívása után a szűrőpatron nedves. A következő száraz anyag
porszívózásánál ilyen nedve szűrőpatron gyorsabban eltömődik. Azért kell szűrőpatront száraz anyagok felszívása előtt lemosni és megszárítani vagy szárazra
kicserélni.
Folyadékok szívatása
Mielőtt folyadékokat akarunk felszívni, mindig ki kell venni a szűrő és szemétzacskót.
Ha hab képződést kezdődik azonnal szüntesse be a munkát és ürítse ki porszívó
edényét.
Üzembe állítás
Ellenőrizze egyezik-e a gépcímkéjén feltüntetett feszültség az áramforrás valódi feszültségével. Ellenőrizze a dugó típusát meg-e felel a dugaszalj típusának.
A 230 V~ -os készüléket nem szabad 220 / 240 V~.-ra kapcsolni.
VIGYÁZZ! A porszívót nem szabad bekapcsolt állapotba a hálózatra kapcsolni.
Nyissa fel a zárókapcsokat és vegye le a porszívó felső részét. A szűrőzacskót
helyezze a porszívó edényébe az ábra szerint. A szűrőzsák torkolatát nyomja
szilárdan a tömlő csatlakoztató nyílásra.
Magyar
Helyezze fel a porszívó felső részét és zárja le kapcsokkal.
Csatlakoztassa a szívótömlőt.
Ajánljuk a készüléket áramvédőn keresztül történő bekötését. Dugalj, hálózati
csatlakozók és hosszabbító vezetékek vízállóak.
A vezeték meghosszabbítására csak a gyártó által specifikált vezetéket vagy ennél jobb minőségűt szabad használni.
Hosszabbítókábel használatánál be kell tartani a minimális keresztmetszetet:
Kábel hossza
20 m-ig
20 - 50 m
keresztmetszet
< 16 A
< 25 A
1,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
Üzembehelyezés előtt
A gép bekapcsolása
Kapcsoló
helyzete
0
auto
I
Funkció
Kikapcsolva
automatikus üzembe kapcsolva.
Bekapcsolva
Szívóerő szabályozása
Kapcsoló helyzete Funkció
A szabályzó mechanizmusa
lehetővé teszi a szívó erő
szabályozását konkrét
körülményeknek.
A gép összeállítása
1. Csomagolja ki a készüléket és tartozékokat
2. A tápkábel még nem lehet a dugóaljba.
3. Húzza el a zárókapcsokat (A) és vegye le a porszívó felső részét.
4. Csomagolja ki és vegye ki a tartozékokat a porszívó edényéből. A gép összeállítása
Automatikus üzemelés rákapcsolt szerszámmal.
1. A porszívó és elektromos szerszám összekapcsolás előtt ki van kapcsolva.
2. Az elektromos szerszámot csatlakoztassa a porszívóba lévő tömlőhöz.
3. A elektromos szerszám kábelét kapcsolja a porszívó kezelőpanelén lévő dugóaljba.
Szűrőzsák betétele
1. A tápkábel még nem lehet a dugóaljba.
2. Húzza el a zárókapcsokat (A) és vegye le a porszívó felső részét.
auto
3. A szűrőzacskót helyezze a porszívó edényébe.
4. Kapcsolja be a porszívót, kapcsoló „auto” helyzetben van.
5. Kapcsolja be az elektromos szerszámot. A porszívó motorja beindul a csatlakoztatott elektromos szerszám bekapcsolásával. Az elektromos
szerszám kikapcsolása után a porszívó motorja
egy kis ideig még fut, hogy a szívótömlőben
lévő por a porszívó edényébe jusson.
A „Press & Clean“ szűrőpatron tisztítása
(VYS 30-21)
4. A szűrőzsák torkolatát nyomja szilárdan a tömlő
csatlakoztató nyílásra.
Csak akkor használható, ha felszívás szűrőzacskó nélküli szűrőn keresztül
történik.
Ha csökken a szívó teljesítmény:
1.Kapcsolót (6) fordítsa a „I” helyzetbe (maximális szívó teljesítmény).
2.Szívóka vagy szívótömlő nyílását zárja le tenyerével.
3. Háromszor egymás után nyomja le a szűrő tisztító gombot(8). Az így gerjesztett levegő áramlat letisztítja a szűrőpatron lamelláit a rárakodott portól.
A „Auto Clean“ szűrőpatron tisztítása
(VYS 30-71 AC)
5. A felső részt helyezze a porszívóra.
6. Nyomja össze a zárókapcsokat (A) Győződjön
meg arról, hogy a zárókapcsok jól tartanak.
Kezelés és üzemelés
A szívótömlő és hálózati csatlakoztatás.
1. Csatlakoztassa a szívótömlőt.
2. A tápvezeték dugóját nyomja az előírások szerint felszerelt védő szöggel ellátott dugóaljba(
ügyeljen arra, hogy a porszívó ki legyen kapcsolva).
Csak akkor használható, ha felszívás szűrőzacskó nélküli szűrőn keresztül
történik.
Az egyenletes szívóteljesítmény biztosítása végett üzemelés közben a szűrőelem automatikusan tisztítódik. Szélsőségesen erős szennyezés esetén ajánlatos
a szűrőelem teljes megtisztítása:
1.Kapcsolja ki a szívóberendezést.
2.Zárja le kézzel a fúvó-vagy szívónyílást.
3. Kapcsolót (6) fordítsa a „I” helyzetbe, zárt szívónyílással működtesse mintegy
10 másodpercig.
Munka befejezése után
A porszívó kikapcsolása és eltevése.
1. Készüléket kapcsolja ki és húzza ki a dugóaljból.
2. A kábelt csavarja fel a markolatra (A). Felcsavarást a porszívótól kezdje, nem a kábel végétől,
másképpen a kábel összekeveredne.
3. Ürítse ki a porszívó edényét és a porszívót tisztítsa ki.
4. Folyadékok szívatása után: A porszívó felső
részét állítsa úgy oldalra, hogy a szűrőpatron
kiszáradhasson.
5. A porszívót tegye el száraz helyégbe és biztosítsa
azt, hogy illetéktelen személy ne tudja használni.
35
Magyar
9. A felső részt helyezze a porszívóra
10.Nyomja össze a zárókapcsokat (A) Győződjön
meg arról, hogy a zárókapcsok jól tartanak.
Karbantartás
Karbantartás ütemterve:
A porszívó edényének kiürítése
Szűrőzsák cseréje
A hulladékzacskó cseréje
A szűrőpatron cseréje
Munka befejezése
után
ü
A porszívó edényének kiürítése
Szükség szerint
ü
ü
ü
1. Készüléket kapcsolja ki és húzza ki a dugaljlól.
2. Húzza el a zárókapcsokat (A) és vegye le a porszívó felső részét.
3. Ürítse ki a porszívó edényét.
4. A felszívott szennyeződést a törvényes előírások
szerint kell megsemmisíteni.
5. A felső részt helyezze a porszívóra
6. Nyomja össze a zárókapcsokat (A) Győződjön
meg arról, hogy a zárókapcsok jól tartanak.
Kiürítés után: A betét karika és a porszívó felsző részének ismételt feltevése előtt,
tisztítsa le az edény szélét a betétkarika tömítését és a felsőrészt. Ha a tömítés
vagy a horony beporosodott vagy megsérült, akkor csökken a szívó teljesítmény.
A szívótömlő ismételt feltétele: Tisztítsa le a tömlő csatlakozás nyílását és a tömlő torkát.
A hulladékzacskó cseréje
1. Készüléket kapcsolja ki és húzza ki a dugaljból.
2. Húzza el a zárókapcsokat (A) és vegye le a porszívó felső részét.
3. A (B)zsinór összehúzásával a hulladékzacskót
először összehúzzuk.
4. Óvatosan húzza le a hulladékzacskó torkolatát
a tömlő csatlakoztató nyílásról (C).
5. A hulladék zacskó torkolatát (D) zárja le tolóretesszel.
6. A hulladékzacskót törvényes előírások szerint
semmisítse meg.
7. Tisztítsa ki a porszívó edényét.
8. A porszívó kitisztított edényébe tegye be az új
hulladék zacskót.
9. A hulladékzacskó szellőztető nyílásainak (E)
bévül kell lenniük a porszívó edényének belsejében.
10.A hulladékzsák torkolatát nyomja szilárdan
a tömlő csatlakoztató nyílásra.
11.A hulladék zacskó felső szegélyét húzza át
a porszívó peremén.
12.A felső részt helyezze a porszívóra
13.Nyomja össze a zárókapcsokat (A) Győződjön
meg arról, hogy a zárókapcsok jól tartanak.
Szűrőzsák cseréje
1. Készüléket kapcsolja ki és húzza ki a dugaljból.
2. Húzza el a zárókapcsokat (A) és vegye le a porszívó felső részét.
3. A tömlő csatlakoztatásának a nyílásából (C9
óvatosan húzza le a szűrőzsák torkát (B).
4. A szűrőzsák torkát zárja le toló retesszel (D).
5. A szűrőzacskót törvényes előírások szerint semmisítse meg.
6. Tisztítsa ki a porszívó edényét.
7. A porszívó kitisztított edényébe tegye be a szűrőzacskót (B).
8. A szűrőzsák torkolatát nyomja szilárdan a tömlő
csatlakoztató nyílásra.
36
A szűrőpatron cseréje (VYS 30-21)
Sose porszívózzon szűrő nélkül!
1. Készüléket kapcsolja ki és húzza ki a dugaljból.
2. Húzza el a zárókapcsokat (A) és vegye le a porszívó felső részét.
3. Az óramutató mozgásirányának ellenes forgatással oldjuk fel, azután vegyük ki a szűrőt tartó
lemezt.
4. Óvatosan vegyük ki a szűrőpatront.
5. Tisztítsa ki a szűrő tömítését (B), ellenőrizze,
nincs e megsérülve, szükség szerint cserélje ki.
6. A szűrőpatront törvényes előírások szerint semmisítse meg.
7. Ültesse be az új patront.
8. Tegye be a szűrőt befogó lemezt és óramutató
járásának irányába való forgatással szilárdan
fixálja.
Magyar
9. A felső részt helyezze a porszívóra
10.Nyomja össze a zárókapcsokat (A) Győződjön
meg arról, hogy a zárókapcsok jól tartanak.
6. A (C) új szűrőelemeket helyezze be a (D) kazettába.
7. Helyezze be a kazettákat a szűrőelemekkel
a pors­zívó felső részébe.
8. Reteszelje be (B) szűrőfeszítőt.
A szűrőpatron cseréje (VYS 30-71 AC)
Sose porszívózzon szűrő nélkül!
1. Készüléket kapcsolja ki és húzza ki a dugaljból.
2. Húzza el a zárókapcsokat (A) és vegye le a porszívó felső részét.
9. Tegye vissza a porszívó fedelét.
10.Zárja le a zárókapcsokat (A). Ügyeljen a záróka­
pcsok megfelelő helyzetére.
3. Nyissa ki a (B) szűrőfeszítőt.
4. Vegye le óvatosan mindkét kazettát a szűrőelemekkel.
5. A használt szűrőelemeket a törvényes rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa.
Hibák elhárítása
Hiba
Nem működik
Oka
Dugóalj biztosítéka kioldott
túlterhelés elleni védelem reagált
Elhárítása
• Kapcsolja be a biztosítékot
A porszívót kapcsolja ki, vagy 5 percig hagyja hűlni. Ha
ezután se lehet a porszívót bekapcsolni keresse fel a NAREX
szervizet.
Motor defektje
A NAREX szerviznél kérje a motor kicserélését.
A motor nem működik automatikus Az elektromos szerszám elromlott vagy nincs helyesen
Ellenőrizze az elektromos szerszám működését, esetleg jól
üzemben
bedugva.
nyomja a dugót a dugóaljba.
Az elektromos szerszám teljesítménye kicsi.
• tartsa be a minimális felvett teljesítményt P>40 W
Szívó teljesítmény csökkent
A szívó erő szabályzóján nagyon kicsi szívóerő van beállítva. A szívóerőt állítsa be „Szívóerő szabályzása” bekezdés szerint.
Szívótömlő/szívóka bedugult
Tisztítsa ki a szívótömlőt/ szívókát
Tele az edény, hulladék vagy szűrőzacskó
Lásd „Porszívó edényének kiürítése” vagy „Hulladék-, szűrőzacskócseréje” bekezdéseket.
A szűrőpatron szennyezett
Lásd „Szűrőpatron tisztítása” illetve. A szűrőpatron cseréje
A porszívó edénye és felső része közötti tömítés hibás vagy Cserélje ki illetve tegyen tömítést.
hiányzik
Az öntisztító mechanizmus nem működik.
Tájékoztassa a NAREX szervizet.
Nedves tisztításnál nincs teljeA porszívó edénye megtelt
Kapcsolja ki a készüléket Ürítse ki a porszívó edényét
sítmény
Feszültség ingadozása
Nagyon magas bemenő feszültség impedanciája
Kapcsolja a készüléket másik dugóaljba, amely közelebb van
a biztosíték szekrényhez. Ha az ellenállás az átvételi ponton
≤ 0,15 Ω, nem várható, hogy a feszültségnek több mint 7%
ingadozása lesz.
37
Magyar
Raktározás
A becsomagolt gép olyan fűtés nélküli száraz raktárban tárolható, ahol a hőmérséklet nem süllyed -5 °C alá.
A becsomagolatlan gépet csak olyan száraz raktárban tárolja, ahol a hőmérséklet nem süllyed +5 °C alá és amely nincs kitéve hirtelen hőmérsékletváltozásoknak.
Újrahasznosítás
Az elektromos szerszámokat, azok tartozékait és csomagolását a környezetkímélő újrahasznosításra kell átadni.
Csak az EÚ tagállamaira vonatkozóan:
Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási hulladékba!
A 2002/96/EK európai rendelet szerint, mely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint annak nemzeti jogszabályokba való átültetéséről szól, a nem hasznosítható elektromos berendezéseket szét kell szedni és
össze kell gyűjteni a környezetkímélő újrahasznosítás céljából.
Garancia
Gépeink esetében az anyaghibákra vagy gyártási hibákra az adott ország törvényeinek megfelelő, azonban minimum 12 hónapos garanciát biztosítunk.
Az Európai Unió országaiban a garanciális időszak a kizárólag (számlával vagy
szállítólevéllel igazolt) magánhasználat esetén 24 hónap.
A természetes elhasználódásból, túlterhelésből, nem megfelelő használatból
eredő károkra, ill. a felhasználó által okozott vagy a használati utasítással ellentétes alkalmazásból következő károkra, vagy a megvásárlás pillanatában ismert
meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
A reklamáció csak akkor ismerhető el, ha a gép összeszerelt állapotban kerül
visszaküldésre a szállítóhoz vagy a NAREX szervizközpontba. Őrizze meg a kezelési útmutatót, a biztonsági utasításokat, az alkatrészek jegyzékét és a vásárlást
igazoló dokumentumot. Mindig a gyártó adott aktuális garanciális feltételei
érvényesek.
38
Információk a zajról
EN 60704-1. szabvány szerint megmért értékek
Zaj:
Akusztikus nyomás:
LpA = 62 dB(A)
Akusztikus teljesítmény
LwA = 59 dB(A)
Mérési pontatlanság
K = 3 dB (A).
Megfelelősségi nyilatkozat
Kijentjük, hogy ez a berendezés megfelel a következő szabványoknak és irányelveknek:
Biztonság:
EN 60335-1; EN 60335-2-69
EN 2006/95/EK irányelv
Elektromágneses kompatibilitás:
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2004/108/EK irányelv
2011
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa
Antonín Pomeisl
Ügyvezető.
01. 05. 2011
Változtatások joga fenntartva
39
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 01 Česká Lípa
ZÁRUČNÍ LIST
Výrobní číslo
Datum výroby
Prodáno
spotřebiteli
Dne
Kontroloval
Razítko a podpis
ZÁRUČNÍ OPRAVY
Datum
www.narex.cz
Razítko a podpis
Předání
00 778 120 C / 2011-04-01 / 107402739
Převzetí
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement