Instrukcja obsługi
Pralka automatyczna
Máquina de lavar
WMB 81241 LMB
WMB 81241 LMS
WMB 81241 LMA
WMB 81241 LM
1 Ostrzeżenia
użytkowanie można rozpocząć po 8 godzinach
od pozostawienia jej w temperaturze dodatniej.
Wskazówki bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
Nie wolno ustawiać pralki na wykładzinie
dywanowej. W przeciwnym wypadku brak
cyrkulacji powietrza pod spodem pralki może
spowodować przegrzanie części elektrycznych.
A to z kolei może prowadzić do wystąpienia
usterek.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub
wtyczki, należy zgłosić się do autoryzowanego
serwisu w celu wykonania naprawy.
Dokładnie przymocować wąż spustowy do
obudowy, aby zapobiec ewentualnym wyciekom
wody oraz zapewnić pobór i odpływ wody
zależnie od wymogów programu prania. Ważna
wskazówka – wąż dopływu wody oraz wąż
spustowy nie może być zagięty, poskręcany lub
przerwany, gdy urządzenie jest umieszczone na
swoim miejscu po instalacji lub czyszczeniu.
Pralka jest zaprojektowana w taki sposób, aby
kontynuować pracę w przypadku przerwy w
zasilaniu energią elektryczną. Po wznowieniu
zasilania pralka będzie konynuować pranie od
momentu, w którym zakończyła przed awarią
zasilania. Jeśli pranie zostało wyjęte w trakcie
przerwy w zasilaniu należy zanulować program.
Należy nacisnąć przycisk Start/Pause/Cancel”
[Start/Pauza/Kasowanie] na 3 sekundy, aby
skasować program (Patrz, Kasowanie programu)
W zakupionej pralce może znajdować się
niewielka ilość wody. To pozostałość po
przeprowadzonym teście kontroli jakości i jest
to zjawisko normalne. Pralka nie ulega przez to
uszkodzeniu.
Niektóre problemy, na które napotka użytkownik,
mogą być spowodowane przez infrastrukturę.
Należy nacisnąć przycisk „Start/Pause/Cancel”
na 3 sekundy, aby skasować ustawienia
programu w pralce przed telefonicznym
zgłoszeniem usterki w autoryzowanym serwisie.
Pierwsze użycie
Pierwsze pranie wykonać bez załadowania tkanin
oraz detergentu w programie “Cottons 90°C”
[Bawełna 90°C].
• Upewnić się, że podłączenia zimnej i ciepłej wody
są wykonane prawidłowo.
• Jeżeli aktualnie użyty bezpiecznik lub wyłącznik
zasilania ma wartość poniżej 16 A, należy zlecić
wykwalifikowanemu elektrykowi instalację
bezpiecznika lub wyłącznika zasilania 16 A.
• Niezależnie od tego, czy korzysta się z sieci
z transformatorem, czy bez, należy upewnić
się, że instalację uziemiającą wykonał
wykwalifikowany elektryk. Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
w przypadku eksploatacji pralki bez instalacji
uziemiającej.
• Opakowanie trzymać z dala od dzieci lub
zutylizować je zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
utylizacji odpadów.
* Gdy w trakcie transportu pralka została narażona
na działanie temperatury niższej niż 0C,
Zamierzone użytkowanie
•
•
•
Pralka ta przeznaczona jest do użytku
domowego.
Urządzenie wolno stosować tylko do prania
i płukania tkanin posiadających właściwe
oznaczenie.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną
sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową,
czy bez odpowiedniego doświadczenia i
umiejętności, o ile nie zapewni się im nadzoru
lub instrukcji jego użytkowania ze strony osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Instrukcje bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie to należy podłączyć do poprawnie
zainstalowanego gniazdka z uziemieniem,
zabezpieczonego bezpiecznikiem o odpowiedniej
wartości.
Wąż dopływu wody oraz wąż spustowy musi
być zawsze poprawnie przymocowany i
nieuszkodzony.
Przed włączeniem pralki należy poprawnie
umieścić wąż spustowy w umywalce lub wannie.
Istnieje ryzyko poparzenia na skutek wysokiej
temperatury prania!
Nigdy nie otwierać drzwiczek pralki ani nie
wyjmować filtra, gdy w bębnie nadal znajduje się
woda.
Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy
odłączyć je od zasilania.
Nie wolno myć pralki wodą z węża! Grozi to
porażeniem elektrycznym!
Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi.
Nie używać pralki, gdy kabel zasilający lub
wtyczka są uszkodzone.
W razie awarii, z którymi nie można sobie
poradzić wykorzystując informacje podane w tej
instrukcji obsługi:
Należy wyłączyć pralkę, wyjąć wtyczkę z
gniazdka, zamknąć kran z wodą i skontaktować
się z autoryzowanym serwisem. Należy zgłosić
się do miejscowego agenta lub zakładu
zajmującego się zbiórką odpadów, aby uzyskać
informacje na temat utylizacji posiadanej pralki.
Jeżeli w gospodarstwie domowym są
dzieci...
•
•
2 - PL
Należy trzymać dzieci z dala od uruchomionej
pralki. Nie wolno zezwalać dzieciom na
manipulowanie przy pralce.
Użytkownik musi zamknąć drzwiczki pralki, gdy
opuszcza obszar, w którym umieszczona jest
pralka.
2 Instalacja
Usuwanie zabezpieczeń transportowych
Usuń opakowanie oraz wszystkie zabezpieczenia czyli
blokady transportowe i klocki styropianowe.
Przed uruchomieniem pralki należy przechylić ją i
wyjąć klocki styropianowe umieszczone pod pralką.
Przed uruchomieniem pralki należy koniecznie
usunąć śruby zabezpieczające ją w transporcie!
W innym wypadku pralka ulegnie uszkodzeniu!
1. Poluzować wszystkie śruby za pomocą klucza,
aż zaczną się swobodnie obracać (“C”)
2. Usunąć śruby zabezpieczające delikatnie je
wykręcając.
3. Osłonami (dostarczonymi w torebce z Instrukcją
obsługi) zaślepić otwory w tylnym panelu. (“P”)
A
Należy zachować śruby zabezpieczające w
bezpiecznym miejscu po to, aby ponownie ich
użyć przy następnym transporcie pralki.
Nie wolno transportować pralki bez śrub
zabezpieczających umieszczonych we
właściwych miejscach!
C
C
Nastawianie nóżek
•
•
końcówkę węża wyposażoną w filtr należy
podłączyć do kranu, a końcówkę z kolankiem
do pralki. Dokładnie dokręcić ręką nakrętki węża;
nigdy nie używać do tego celu klucza.
Modeli z pojedynczym dopływem wody nie należy
podłączać do kranu z ciepłą wodą.
Podczas odstawiania pralki na miejsce po
wykonaniu konserwacji lub czyszczeniu należy
zwrócić uwagę, aby nie zagiąć, skręcić lub
zablokować węży.
Przy podłączaniu pralki należy używać tylko
nowych węży. Użycie starego węża grozi
pęknięciem
Przyłączenie do kanalizacji
Wąż spustowy wody można przymocować do bocznej
ścianki umywalki lub wanny. Wąż spustowy powinien
być właściwie zamocowany w otworze spustowym i nie
może wysuwać się z obudowy.
Uwaga:
• Końcówka węża spustowego musi być
bezpośrednio podłączona do odpływu ścieków lub
umywalki.
• Wąż ten należy zainstalować na wysokości od 40
cm do 100 cm.
• Po uniesieniu węża z podłogi (poniżej 40 cm nad
podłożem), odpływ wody będzie utrudniony i
gotowe pranie może być bardzo mokre.
używać narzędzi do poluzowania nakrętek
ANie
zabezpieczających. W innym wypadku mogą one
1.
2.
3.
ulec uszkodzeniu.
Ręcznie poluzować nakrętki zabezpieczające
nóżek pralki.
Wyregulować nóżki, aż urządzenie stanie równo i
stabilnie.
Uwaga: Ponownie dokręcić wszystkie nakrętki
zabezpieczające.
Przyłączenie do zasilania wodą
•
•
Uwaga:
• W celu prawidłowej pracy pralki ciśnienie wody
powinno wynosić od 1do 10 bar (0,1 – 1 MPa).
• Podłączyć węże dostarczone wraz z pralką do
zaworów dopływu wody w pralce.
•
•
Wąż należy umieścić w odpływie na głębokość
powyżej 15 cm. Jeżeli wąż będzie za długi, można
go skrócić.
Maksymalna długość połączonych węży nie może
przekraczać 3,2 m.
Przy podłączaniu pralki należy używać tylko
nowych węży. Użycie starego węża grozi
pęknięciem
Podłączenie zasilania elektrycznego
Aby zapobiec wyciekowi wody w punkcie
przyłączenia należy użyć uszczelek gumowych (4
sztuki do modeli z podwójnym dopływem wody
i 2 szt. do innych modeli) w wężach. Uszczelki
należy zastosować w kranie i końcówkach
węży podłączeniowych przy urządzeniu. Prostą
Podłączyć urządzenie do poprawnie zainstalowanego
gniazdka z uziemieniem, zabezpieczonego
bezpiecznikiem o odpowiedniej wartości.
Uwaga:
• Połączenie musi być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami krajowymi.
• Napięcie oraz zatwierdzone bezpieczniki podane
są w rozdziale “Dane techniczne”.
• Podane tam napięcie musi odpowiadać napięciu
w sieci zasilającej.
• Nie wolno podłączać urządzenia za pomocą
przedłużaczy lub wielozłączek.
Uszkodzony przewód zasilający musi wymienić
upoważniony i wykwalifikowany elektryk.
Do momentu naprawienia nie wolno używać pralki!
Grozi to porażeniem elektrycznym!
B
B
3 - PL
3 Wstępne przygotowanie prania
Przygotowanie odzieży do prania
Odzież z elementami metalowymi, jak np.
biustonosze, klamry pasków i metalowe guziki,
uszkadza pralkę. Należy usunąć metalowe elementy
lub włożyć odzież do specjalnego worka na pranie,
poszwy od poduszki itp.
• Odzież przeznaczoną do prania należy
posortować według typu tkaniny, koloru i stopnia
zabrudzenia oraz dopuszczalnej temperatury
prania. Zawsze należy postępować zgodnie z
instrukcjami na naszywce odzieży.
• Małe rzeczy, jak np. dziecięce skarpetki i
nylonowe pończochy itp. należy wkładać do
worka na pranie, poszwy od poduszki itp.
Pozwoli to na uniknięcie gubienia części odzieży.
• Produkty z metkami “do prania w pralce” lub
“do prania ręcznego” prać tylko w odpowiednim
programie.
• Nie prać rzeczy kolorowych z białymi. Nowa
odzież bawełniana w ciemnym kolorze może
mocno farbować. Należy ją prać oddzielnie.
• Używać tylko barwników/odbarwiaczy oraz
odkamieniaczy przeznaczonych do prania w
pralkach. Zawsze przestrzegać wskazówek na
opakowaniu.
• Spodnie i delikatne ubrania prać na lewej stronie.
Nigdy nie otwierać szuflady dozownika detergentu,
gdy program piorący jest w toku!
Jeżeli program prania wstępnego nie jest używany,
nie należy wsypywać detergentu do komory prania
wstępnego (komora nr I).
Ilość detergentu
Konieczna ilość środka do prania zależy od ilości
prania, stopnia zabrudzenia oraz twardości wody.
• Nie należy przekraczać ilości zalecanych
przez producenta na opakowaniu detergentu,
aby uniknąć problemów z nadmiarem piany,
niedostatecznym stopniem wypłukania, kosztami,
a także ochroną środowiska.
• Nigdy nie przekraczać oznaczenia (> max <); w
przeciwnym razie, płyn zmiękczający zostanie
zmarnowany zanim zostanie użyty.
• Nie należy stosować detergentu w płynie, jeżeli
użytkownik chce skorzystać z funkcji prania z
opóźnieniem.
Prawidłowy wsad
zwrócić uwagę na informacje podane w
C Prosimy
„Tabeli programów”. Efekt prania będzie mniejszy
w przypadku przeładowania pralki.
Drzwiczki pralki
Drzwiczki blokują się w czasie trwania programu
prania i wyświetla się symbol ‘Drzwiczki
zablokowane’. Drzwiczki można otworzyć po
zgaśnięciu symbolu.
Detergenty i płyny zmiękczające
Szuflada na detergent
Szuflada na detergent składa się z trzech komór:
Dozownik detergentu może występować w dwóch
różnych typach, zależnie od modelu pralki.
– (I) pranie wstępne
- (II) pranie główne,
- (III) syfon
–(
) płyn zmiękczający
Detergent, płyn zmiękczający i inne środki
czyszczące
Detergent i płyn zmiękczający umieścić przed
uruchomieniem programu piorącego.
4 - PL
4 Wybór programu i obsługa pralki
Panel sterowania
1
6
1 -
2 -
3 -
4 -
2
3
7
8
4
5 -
6 -
7 -
8 -
Przycisk do regulacji prędkości wirowania
Wyświetlacz
Przycisk do regulacji temperatury prania
Programator
Symbole na wyświetlaczu
a - Symbol wirowania
b - Wybór prędkości wirowania
c - Symbol odcięcia dopływu wody (zależnie od
modelu pralki)
d - Symbol prania oszczędnego
e - Wskaźnik temperatury
f - Symbol temperatury
g - Symbol zamkniętych drzwiczek
h - Symbol gotowości do pracy
i - Symbol startu
j - Symbole funkcji pomocniczych
k - Wskaźnik czasu pozostałego oraz czasu
opóźnienia
l - Symbole wskaźników programu (pranie wstępne/
pranie główne/płukanie/płyn zmiękczający/
wirowanie)
m - Symbol czasu opóźnienia
a
b
c d e
m
f
g
F1
l k
F3
F2
F4
h
i
j
Włączanie maszyny
Włączyć pralkę. Całkowicie odkręcić kran. Sprawdzić,
5
Przycisk Wł./Wył.
Przyciski czasu opóźnienia (+/-)
Przyciski funkcji pomocniczych
Przycisk Start/Pauza/Kasowanie
czy węże są prawidłowo i szczelnie podłączone.
Załaduj pranie do suszarki. Wsypać detergent i wlać
płyn zmiękczający. Przycisnąć przycisk “Wł./Wył.“.
Wybieranie programu
Wybierz odpowiedni program z tabeli programów
według rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia bielizny
oraz temperatury prania.
Programator przekręcić na żądany program, którym
chcesz prać swoje pranie.
Wyświetli się zalecana temperature i prędkość
wirowania dla wybranego programu. Przyciśnij
przycisk „Start/Pauza/Kasowanie”, aby rozpocząć
program.
Programy główne
Zależnie od typu tkaniny do dyspozycji są następujące
programy główne:
• Bawełna
W tym programie można prać trwałą odzież. Tkaniny
zostaną poddane energicznemu praniu w długim
cyklu prania. Program ten zaleca się do prania
rzeczy bawełnianych (np. prześcieradeł, pościeli oraz
poszewek na poduszki, szlafroków, bielizny itp.).
• Syntetyczne
W tym programie można prać mniej trwałą odzież.
Łagodniejszy i szybszy cykl prania w porównaniu z
programem “Cottons”. Zaleca się go do odzieży z
tkanin syntetycznych (jak np. koszulki, bluzki, odzież
bawełniana z domieszką włókiem syntetycznych,
itp.). Do prania zasłon i firanek zaleca się program
“ Synthetics 40” z praniem wstępnym i funkcją
ochrony przed zagniataniem. Nie należy umieszczać
detergentu w komorze prania wstępnego. Mniejszą
ilość detergentu należy wsypać do komory prania
zasadniczego, ponieważ luźne tkaniny (koronki)
5 - PL
powodują wytwarzanie zbyt dużej ilości piany z uwagi
na strukturę oczek w tkaninie.
• Wełna
W tym programie można prać odzież wełnianą
przeznaczoną do prania w pralce. Prać po uprzednim
wyborze właściwej temperatury odpowiednio do
temperatury podanej na metce. Zaleca się stosowanie
detergentów przeznaczonych do prania tkanin
wełnianych.
Programy dodatkowe
Dostępne są również programy dodatkowe do
szczególnych zastosowań:
Programy dodatkowe mogą się różnić w
zależności od modelu pralki.
• Eko Bawełna
Umożliwia pranie rzeczy przeznaczonych do prania
przy użyciu programów do bawełny przez dłuższy
okres czasu, co zapewnia wysoką wydajność prania.
Program Cotton Economy (Bawełna
Ekonomicznie) zużywa mniej energii niż inne
programy do prania bawełny.
• Babycare
Większa higiena uzyskana dzięki wydłużonemu
podgrzewaniu oraz dodatkowemu cyklowi płukania.
Zaleca się do prania odzieży niemowlęcej oraz odzieży
alergików.
• Pranie ręczne
W tym programie można prać odzież wełnianą/
delikatną z metką “nie nadaje się do prania w pralce”,
w przypadku której zaleca się pranie ręczne. Program
ten pierze bardzo delikatnie nie uszkadzając odzieży.
• Express dzienny (Daily Xpress)
Ten program jest używany do szybkiego prania małej
ilości lekko zabrudzonej i niepoplamionej odzieży
bawełnianej. Np. swzlafroków, powłoczek na pościel,
odzieży sportowej, ubrań dziennych itp. uzywanych
tylko raz.
• expres 14 (Xpress Super Short)
Ten program jest używany do szybkiego prania małej
ilości lekko zabrudzonej i niepoplamionej odzieży
bawełnianej. Np. szlafroków, powłoczek na pościel,
odzieży sportowej, ubrań dziennych itp. używanych
tylko raz.
C
C
• Pranie ciemnych kolorów
Program ten stosuje się do prania rzeczy w ciemnych
kolorach lub rzeczy, których kolory chce się zachować
przed wyblaknięciem. Program ten pierze przy
niewielkim oddziaływaniu mechanicznym na pranie
i w niskiej temperaturze. Zalecamy stosowanie
detergentów w płynie lub szamponu do wełen do
prania rzeczy w ciemnych kolorach.
• Mix
W tym programie można prać tkaniny bawełniane i
syntetyczne. Bez konieczności ich sortowania.
• Intensywne
W tym programie można prać trwałą odzież oraz
tkaniny mocno zabrudzone. W tym programie odzież
będzie prana w długim cyklu z dodatkowym cyklem
płukania, podobnie jak w przypadku programu
“Bawełna”. W tym programie można prać tkaniny
mocno zabrudzone, które wymagają delikatnego
płukania.
• Odświeżanie
Programu "Odświeżanie" można użyć do usunięcia
zapachu z ubrań, które były noszone tylko raz i nie
mają żadnych śladów zabrudzenia.
• Eco clean 20 (Pranie Eco)
Programu tego, bardziej przyjaznego środowisku
naturalnemu i jego zasobom, używa się do prania
lekko zabrudzonych i niepoplamionych rzeczy z
bawełny (maks. 3,5 kg) w krótkim okresie czasu i
w oszczędny sposób. Sugeruje się zastosowanie
detergentów do prania w płynie lub żelu.
• Czyszczenie bębna
Sugeruje się uruchamianie tego programu co
programu co pewien czas (np. co miesiąc lub dwa
miesiące) w celu samooczyszczenia pralki. Oczywiście
program ten uruchamia się przy pustej pralce. Przed
uruchomieniem tego programu należy sprawdzić, czy
pralka jest pusta. Aby zwiększyć skuteczność takiego
czyszczenia można uruchomić ten program wsypując
trochę odwapniacza w proszku do komory II szuflady na detergent. Po zakończeniu tego programu należy
pozostawić drzwiczki pralki uchylone, aby wysuszyć
jej wnętrze. Program ten nie służy do prania rzeczy w pralce. Jest to program do konserwacji pralki.
Nie należy uruchamiać tego programu, jeśli w
pralce są jakieś rzeczy.
Po uruchomieniu tego programu pralka wyczuwa
obciążenie zawartością w jej wnętrzu i przerywa
jego działanie.
C
C
C
Symbol prania oszczędnego
Wskazuje programy oszczędzające energię oraz
właściwą temperaturę, którą należy wybrać.
Ponieważ programy " Intensive " i "Hygiene"
są programami długimi z wyższą temperaturą
zapewniającą higienę, nie zapali się symbol
“Ecopnomy" [Pranie oszczędne].
Programy specjalne
Do szczególnych zastosowań do dyspozycji są
następujące programy:
• Płukanie
Program ten znajduje zastosowanie, gdy użytkownik
chce oddzielnie odwirować lub wykrochmalić pranie.
• Wirowanie + Pompa
W tym programie następuje wirowanie z maksymalną
prędkością obrotów w ustawieniu standardowym po
odpompowaniu wody z pralki.
Do tkanin delikatnych należy stosować mniejszą
prędkość wirowania.
Wybór temperatury
Po wybraniu nowego programu wskaźnik temperatury wyświetla przewidywaną dla tego programu
temperaturę.
Aby zmienić temperaturę, należy nacisnąć przycisk
temperatury. Temperatura przyrasta co 10°.
Wybór niższej temperatury wyświetlany jest z
C
6 - PL
symbolem “-”.
90˚C
Biała bawełniana lub lniana odzież
o normalnym stopniu zabrudzenia.
(np.: bieżniki, obrusy, ręczniki,
pościel)
60˚C
Trwale barwiona odzież lniana,
bawełniana lub syntetyczna o
normalnym stopniu zabrudzenia (np.: koszulki, koszule nocne, piżamy)
oraz lekko zabrudzona biała odzież
lniana (np.: bielizna)
40˚C
30˚C Zimno
Odzież z tkanin mieszanych
syntetyczno-wełnianych, a także
tkaniny delikatne.
Wybór prędkości wirowania
Po wybraniu nowego programu wskaźnik wirowania
wyświetla maks. prędkość wirowania w wybranym
programie.
Aby zmniejszyć prędkość wirowania, należy
nacisnąć przycisk “Wirowanie”. Prędkość wirowania
zmniejsza się stopniowo. Następnie odpowiednio
wyświetlone zostaje ‘Zatrzymanie płukania’ i opcja
‘Bez wirowania’.
Zatrzymanie płukania wyświetlone jest jako symbol “
”, a brak opcji wirowania jako “ ”.
Jeżeli użytkownik nie chce wyładować prania zaraz
po zakończeniu programu, można użyć funkcji
zatrzymania płukania, aby zapobiec zagnieceniu
odzieży, które następuje, gdy w pralce nie ma wody.
Funkcja ta pozwala na przetrzymanie odzieży w
wodzie z końcowego płukania. Aby odwirować
pranie po zadziałaniu funkcji zatrzymania płukania:
- Wybrać prędkość wirowania.
- Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasowanie.
Program wznowi pracę. Pralka odpompuje
wodę i odwiruje pranie.
Można także użyć funkcji ‘Bez wirowania’, aby
odpompować wodę bez wirowania na zakończenie
programu.
7 - PL
Tabela programów i zużycia
PL
Funkcja pomocnicza
Maksymalny wsad (kg)
Zużycie wody (l)
Zużycie energii (kWgodz.)
Prędkość maks.***
Pranie wstępne
Pranie szybkie
Płukanie Plus
Wygładzanie
Woda plus
18
Bawełna
90
8
74
2.40
1600
•
•
•
•
•
90-Na zimno
Bawełna
60
8
72
1.70
1600
•
•
•
•
•
90-Na zimno
Bawełna
40
8
72
0.95
1600
•
•
•
•
•
90-Na zimno
Babycare
90
8
72
2.10
1600
•
90-30
Eko Bawełna
60**
8
65
1.36
1600
•
•
•
•
•
60-Na zimno
Eko Bawełna
40
8
72
0.77
1600
•
•
•
•
•
60-Na zimno
Intensywne
60
8
72
1.60
1600
*
•
•
60-40
Syntetyczne
60
3
45
1.00
1000
•
•
•
•
•
60-Na zimno
Syntetyczne
40
3
45
0.45
1000
•
•
•
•
•
60-Soğuk
Eco Clean
20
3.5
39
0.16
1600
Mix
40
3.5
45
0.55
1000
•
•
•
•
Xpress Super Short
(Express14)
30
2
35
0.10
1400
Daily Xpress
90
8
55
1.95
Daily Xpress
60
8
55
Daily Xpress
30
8
65
Wełna
40
1.5
Pranie ręczne
30
Pranie ciemnych kolorów
40
Czyszczenie bębna
Program (°C)
Odświeżanie
*
Wybór
zakresu
temperatur °C
•
20
•
40-Na zimno
•
•
30-Na zimno
1400
•
•
90-Na zimno
1.10
1400
•
•
90-Na zimno
0.22
1400
•
•
90-Na zimno
45
0.30
1000
•
•
40-Na zimno
1
35
0.20
1000
3
82
0.55
1000
*
•
70
-
95
2.15
800
*
-
2
30
0.03
1000
30-Na zimno
40-Na zimno
70
•
-
• : Do wyboru
* : Wybrany automatycznie, bez możliwości cofnięcia.
** : Etykieta Programu Energetycznego (EN 60456)
*** : Jeśli maksymalna prędkość pralki jest niższa, można wybierać aż do maksymalnej prędkości wirowania.
- : Patrz: opis programu dla ładunku maksymalnego
Funkcje pomocnicze podane w tabeli mogą się różnić zależnie od modelu pralki.
C
wody i energii oraz czas trwania programów może różnić się od podanych w powyższej tabeli
C Zużycie
zależnie od ciśnienia wody, jej twardości oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu i ilości rzeczy do
prania, wyboru funkcji pomocniczych i zmian napięcia w sieci elektrycznej.
C Czas trwania programu wyświetli się na ekranie pralki stosownie do Waszego wyboru.
8 - PL
Funkcje pomocnicze
Wybór funkcji pomocniczych
Jeżeli wybrana zostanie funkcja pomocnicza, której
nie można wybrać wraz z wcześniej wybraną funkcją,
funkcja wybrana jako pierwsza zostanie skasowana, a
funkcja ostatnia pozostanie aktywna.
(Np.: Jeżeli użytkownik chce wybrać pranie wstępne,
a następnie pranie szybkie, pranie wstępne zostanie
skasowane, a pranie szybkie pozostanie aktywne.
Nie można wybrać funkcji pomocniczej, która nie jest
zgodna z programem. (Patrz, “Tabela doboru
programów”)
• Pranie wstępne
Po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się
symbol "F1".
• Pranie wstępne warto stosować tylko, gdy pranie
jest bardzo zabrudzone. Bez prania wstępnego
oszczędza się energie, wodę, proszek do prania i
czas.
• Pranie wstępne bez stosowania detergentu
zaleca się do zasłon i firanek.
• Pranie szybkie
Wybór tej funkcji oznacza skrócenie czasu prania. Na
wyświetlaczu pojawia się symbol “F2”.
• Funkcji tej należy używać do małej ilości prania
lub odzieży lekko zabrudzonej.
• Płukanie Plus
Po wybraniu tej funkcji pranie i płukanie wykonuje się
używając znacznych ilości wody. Na wyświetlaczu
pojawia się symbol “F3”.
• Wygładzanie
Dzięki tej funkcji obroty bębna są mniejsze, aby
zapobiec zagniataniu; ograniczona jest także
prędkość wirowania. Ponadto pranie odbywa się w
dużej ilości wody. Na wyświetlaczu pojawia się symbol
“F4”.
• Funkcja ta przeznaczona jest do prania odzieży
delikatnej podatnej na zagniecenia.
Po wybraniu tej funkcji pomocniczej pralkę
należy załadować połową maks. dopuszczalnego
wsadu podanego w tabeli programów.
C
Wyświetlanie czasu
Wyświetlacz wskazuje pozostały czas, jaki musi
upłynąć do zakończenia programu. Czas wyświetlany
jest w godzinach i minutach np. “01:30”.
Zwłoka czasowa
Korzystając z funkcji nastawianej „Zwłoki czasowej”
uruchomienie programu można opóźnić do 24 godzin.
Czas można nastawić w odstępach 30-minutowych.
Otworzyć drzwiczki, umieścić pranie w pralce i
wsypać detergent do komory. Wybrać program
prania, temperaturę, prędkość wirowania oraz w
koniecznym przypadku funkcje pomocnicze. Nacisnąć
przycisk “Zwłoka czasowa” “+” i “-”, aby ustawić
żądany czas zwłoki. Symbol opóźnienia czasu będzie
migał. Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasowanie.
Następnie rozpoczyna się odliczanie czasu. Symbol
opóźnienia czasu zapali się. Symbol startu zapali się.
Dwukropek “:” w czasie trawania zwłoki czasowej
zacznie migać.
• W okresie ustawionej zwłoki czasowej można
doładowywać lub wyjmować odzież z pralki. Pod
koniec procesu odliczania czasu zwłoki gaśnie
symbol zwłoki i rozpoczyna się pranie, gdy
wyświetlony zostaje czas trwania programu.
Zmiana czasu zwłoki
Aby zmienić ustawienia zwłoki w czasie trwającego
odliczania:
Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasowanie. “ : ":"
(dwukropek) w środku wyświetlacza przestaje migać.
Zapali się symbol gotowości do pracy . Symbol
opóźnienia czasu będzie migał. Symbol statu powoli
zgaśnie. Nacisnąć przycisk “Zwłoka czasowa” “+”
lub “-”, aby ustawić żądany czas zwłoki. Przyciśnij
przycisk Start/Pauza/Kasowanie. Symbol opóźnienia
czasu zapali się. Symbol gotowości do pracy powoli
zgaśnie. Symbol startu zapali się. Dwukropek ":" w
czasie trawania zwłoki czasowej zacznie migać.
Kasowanie zwłoki czasowej
Aby skasować odliczanie zwłoki czasowej i od razu
uruchomić program:
Przyciśnij przycisk Start/Pauza/Kasowanie.
Dwukropek “:” w czasie trawania zwłoki czasowej
przestanie migać. Symbol startu powoli zgaśnie.
Symbole gotowości do pracy i zwłoki czasowej będą
migać. Nacisnąć przycisk “Zwłoka czasowa” “-”, aby
skrócić żądany czas zwłoki. Czas trwania programu
powinien być wyświetlony po 30 minutach. Aby
rozpocząć program, naciśnij prycisk “Start/Pause/
Cancel” [Start/Pauza/Kasuj].
Rozpoczynanie programu
Aby rozpocząć program, naciśnij przycisk “Start/
Pause/Cancel” [Start/Pauza/Kasuj]. Wyświetli się
symbol startu wskazujący rozpoczęcie programu.
Drzwiczki blokują się i zapali się subnol blokady
zamkinięcia drzwiczek. Wyświetli się symbol kolejnego
etapu (pranie wstępne, główne, płukanie, płyn
zmiękczający i wirowanie), który rozpoczął program.
Zmiana wyboru po rozpoczęciu programu
Wybrana prędkość wirowania i temperatura programu
znikają. Pojawia się pusta ramka.
Gdy przycisk “Wybór programu” został umieszczony
we właściwej pozycji, ponownie pojawiają się
prędkość wirowania i temperatura.
Przełączanie pralki w tryb gotowości do pracy
Pralkę załącza się w trybie gotowości do pracy na
chwilę naciskając przycisk "Start/Pause/Cancel"
[Start/Pauza/Kasuj]. Zaświeci się symbol gotowości
do pracy wskazujący, że pralka znajduje się w
trybie gotowości do pracy, a zgaśnie symbol startu
wskazujacy uruchomienie programu i kontynuację
pracy.
Wybór lub skasowanie funkcji pomocniczych w
trybie pauzowania
Funkcje pomocnicze można skasować lub wybrać
zgodnie z aktualnym etapem programu.
Dodawanie/wyjmowanie prania w trybie
pauzowania
Drzwiczki można otworzyć, jeżeli poziom wody jest ku
9 - PL
temu odpowiedni. Symbol blokady drzwiczek będzie
świecić aż do momentu, w którym otwarcie drzwiczek
stanie się możliwe. Symbol zgaśnie, gdy tylko otwarcie
drzwiczek stanie się możliwe. Można dorzucić / wyjąć
odzież po otworzeniu drzwiczek.
Blokada drzwiczek
Po zablokowaniu drzwiczek pojawi się symbol
blokady zamknięcia drzwiczek. Symbol będzie migać,
aż otwarcie drzwiczek stanie się możliwe. Nie należy
otwierać drzwiczek na siłę. Symbol zgaśnie, gdy tylko
otwarcie drzwiczek stanie się możliwe. Drzwiczki
można otworzyć po zgaśnięciu symbolu.
Blokada dostępu dzieci
Pralkę można ochronić przed manipulowaniem przez
dzieci za pomocą specjalnej blokady dostępu dzieci.
W takim przypadku nie można wprowadzić zmian w
trwającym programie.
Gdy uruchomiona jest blokada dostępu dzieci
pralkę można załączać i wyłączać przyciskiem
On/Off [Zał./ Wył.] W takim przypadku
pralka powróci do wykonywania programu z
uruchomioną blokadą dostępu dzieci.
Blokadę dostępu dzieci załącza się przez naciśnięcie
2 i 4 funkcji pomocniczej na 3 s. Na wyświetlaczu
pojawi się symbol “C:on” (Blokada dostępu dzieci
załączona).
Ten sam symbol zostanie także wyświetlony, po
wciśnięciu dowolnego przycisku przy aktywnej
blokadzie przed dostępem dzieci.
Aby wyłączyć blokadę klawiszy należy nacisnąć
i przytrzymać przez 3 s 2 i 4 przycisk funkcji
pomocniczych.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat “C:OFF”
(blokada dostępu dzieci wyłączona).
Zakończenie programu przez skasowanie
Aby skasować program należy nacisnąć przycisk
“Start/Pauza/Kasowanie” na 3 sekundy. W czasie
kasowania będzie migać symbol startu. Po
skasowaniu, symbol odpowiedniego etapu, w którym
nastąpiło skasowanie, pozostanie wyświetlony, a na
wyświetlaczu pojawi się “End”.
Koniec programu
Po zakończeniu programu symbole istotnych etapów
pozostaną wyświetlone, a funkcje pomocnicze,
wirowanie i temperatura wybrane przy rozpoczęciu
programu pozostaną wybrane. Na wyświetlaczu
pojawi się „End” [Koniec].
C
5 Konserwacja i czyszczenie
Szuflada na detergent
Usunąć z szuflady wszelkie pozostałości detergentu.
W tym celu:
1. Nacisnąć zakreskowany punkt przy syfonie w
komorze płynu zmiękczającego i pociągnąć w
swoim kierunku, aż komora wysunie się z pralki.
Jeżeli w komorze płynu zmiękczającego
C zaczyna zbierać się większa niż normalnie ilość
2.
3.
mieszaniny wody i płynu, należy wyczyścić syfon.
Umyć szufladę dozownika i syfon w umywalce w
dużej ilości letniej wody. Po wyczyszczeniu ponownie umieścić szufladę w
obudowie pralki. Sprawdzić, czy syfon znajduje
się w pierwotnym położeniu.
Filtry dopływu wody
Na końcu każdego zaworu dopływu wody z tyłu
pralki, a także na końcu każdego węża zasilającego
podłączanego do kranu znajduje się filtr. Filtry te
zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza pralki ciał
obcych i brudu z wody. Filtry należy oczyścić, kiedy
się zabrudzą.
• Zakręcić krany.
•
•
•
•
Zdemontować nakrętki węża zasilającego w celu
oczyszczenia filtrów w zaworach dopływowych
za pomocą odpowiedniej szczotki.
Jeśli filtry są bardzo brudne, można je wyjąć
szczypcami i oczyścić.
Filtry na płaskim końcu węży dopływu wody
należy wyjąć ręcznie razem z uszczelkami i
starannie umyć pod bieżącą wodą.
Dokładnie umieścić uszczelki i filtry z powrotem
na swoim miejscu i ręcznie dokręcić nakrętki
węża.
Spuszczanie pozostałej wody i
czyszczenie filtra pompy
Produkt ten jest wyposażony w system filtrów
zapewniający możliwość spuszczania wody, co
wydłuża żywotność pompy chroniąc wirnik pompy
10 - PL
przed zapychaniem takimi stałymi elementami, jak
guziki, monety czy włókna podczas usuwania wody.
• Jeżeli pralka nie odpompowuje wody, filtr pompy
może być zapchany. Należy go czyścić co 2 lata
lub gdy ulegnie zapchaniu. Aby wyczyścić filtr
należy spuścić wodę.
Ponadto wodę należy całkowicie spuścić w
następujących przypadkach:
• przed transportem pralki (np. przy wyprowadzce)
• gdy istnieje ryzyko zamarznięcia
Aby wyczyścić zabrudzony filtr i spuścić wodę;
1- Wyłącz wtyczkę pralki, aby przerwać zasilanie
energią elektryczną.
W pralce może być woda o temperaturze 90°C.
Stąd filtr wolno czyścić dopiero po ostudzeniu
wody znajdującej się wewnątrz pralki, aby
uniknąć niebezpieczeństwa poparzenia.
2- Otworzyć pokrywę filtra. Filtr może składać się z
jednej lub dwóch części, zależnie od modelu pralki.
Jeżeli na filtr składają się dwie części, nacisnąć
zakładkę na pokrywie filtra i pociągnąć część we
własnym kierunku.
Jeżeli filtr składa się z jednej części, przytrzymaj go z
obu stron i otwórz pociągając.
A
3- Niektóre modele posiadają awaryjny wąż spustowy.
W przypadku pozostałych nie jest on dostarczany
wraz z pralką.
Jeżeli Państwa produkt posiada awaryjny wąż
spustowy, należy wykonać następującą procedurę
przedstawioną na poniższym rysunku:
•
Umieścić długie naczynie z przodu filtra, aby
złapać wodę wypływającą z filtra.
• Poluzować filtr pompy (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara), aż woda zacznie
z niego wypływać. Skierować wypływającą wodę
do pojemnika umieszczonego z przodu filtra.
Można użyć szmatki do zebrania rozlanej wody.
• Gdy nie ma tam wody, przekręcić filtr pompy aż
do całkowitego uwolnienia i wyjąć go.
• Usunąć wszelkie pozostałości wewnątrz filtra, a
także włókna, ewentualnie zbierające się wokół
wirnika.
• Jeżeli Państwa produkt jest wyposażony we
wtrysk wody, należy upewnić się, czy filtr jest
umieszczony w obudowie pompy. Nigdy nie
używać siły podczas ponownego umieszczania
filtra w obudowie. Całkowicie wsunąć filtr w
obudowę; w innym wypadku woda może
wyciekać z pokrywy filtra.
4- Zamknąć pokrywę filtra.
Zamknąć dwuczęściową pokrywę filtra popychając
zakładkę.
Zamknąć jednoczęściową pokrywę filtra umieszczając
zakładki na spodzie na swoich miejscach i popychając
ich górną część.
•
•
Wyciągnąć wąż spustowy pompy z obudowy.
Umieścić długie naczynie pod końcówką węża.
Spuścić wodę do zbiornika wyciągając korek z
końcówki węża. Jeżeli ilość wody przeznaczonej
do spuszczenia jest większa niż objętość
pojemnika, zatkać korek, wylać wodę i ponownie
spuścić wodę.
• Po spuszczeniu wody zatkać korkiem końcówkę
węża i umieścić wąż z powrotem na swoim
miejscu.
Jeżeli Państwa produkt nie posiada awaryjnego węża
spustowego, należy wykonać następującą procedurę
przedstawioną na poniższym rysunku:
11 - PL
6 Propozycje rozwiązania problemów
Przyczyna
Wyjaśnienie / Propozycja
Nie można uruchomić lub wybrać programu.
•
Pralka może być przełączona na tryb
autoochrony z uwagi na usterkę infrastruktury
(np. napięcie instalacji, ciśnienie wody itp.).
•
Zresetować pralkę naciskając przycisk “Start/
Pauza/Kasowanie” przez 3 sekundy. (patrz,
Kasowanie programu)
•
Upewnić się, że uszczelki w wężach dopływu wody
są prawidłowo zamocowane.
Szczelnie podłączyć wąż spustowy do kranu.
Upewnić się, że filtr pompy jest całkowicie
zamknięty.
Spod pralki wycieka woda.
•
Być może istnieje problem z wężami lub filtrem
•
pompy.
•
Pralka zatrzymuje się na krótko po rozpoczęciu programu.
•
Pralka może zatrzymać się na chwilę z uwagi
na niskie napięcie.
•
Następnie wznowi działanie, gdy napięcie osiągnie
znowu normalny poziom.
Pralka wiruje w trybie ciągłym. Pozostały czas nie jest odliczany. (Dla modeli z wyświetlaczem)
•
•
Pranie w pralce może być nierównomiernie
rozłożone.
•
•
Automatyczny system korekty wirowania może
zostać uruchomiony z uwagi na nierównomierne
rozłożenie prania w bębnie pralki.
Pranie w bębnie może być nagromadzone w
jednym miejscu (zebrane w worku). Pranie należy
na nowo rozmieścić w bębnie i odwirować.
Pralka nie wiruje, gdy pranie nie jest równomiernie
rozłożone w bębnie, aby zapobiec uszkodzeniom
pralki oraz jej otoczenia.
Pralka cały czas pierze. Pozostały czas nie jest odliczany. (Dla modeli z wyświetlaczem)
•
•
•
•
•
•
W przypadku przerwy w odliczaniu na etapie
pobierania wody:
Czasomierz nie będzie odmierzać czasu, aż
pralka nie pobierze prawidłowej ilości wody.
W przypadku przerwy w odliczaniu na etapie
podgrzewania:
Czasomierz nie będzie odmierzać czasu do
momentu osiągnięcia wybranej temperatury
danego programu.
W przypadku przerwy w odliczaniu na etapie
wirowania:
Pranie w pralce może być nierównomiernie
rozłożone.
•
Pralka odczeka, aż będzie wystarczająca ilość
wody, aby uniknąć niedostatecznego efektu prania
na skutek wycieku wody. Następnie czasomierz
rozpocznie odliczanie czasu.
•
Automatyczny system korekty wirowania może
zostać uruchomiony z uwagi na nierównomierne
rozłożenie prania w bębnie pralki.
Pranie w bębnie może być nagromadzone w
jednym miejscu (zebrane w worku). Pranie należy
na nowo rozmieścić w bębnie i odwirować.
Pralka nie wiruje, gdy pranie nie jest równomiernie
rozłożone w bębnie, aby zapobiec uszkodzeniom
pralki oraz jej otoczenia.
•
•
Z szuflady detergentu wypływa piana?
•
Użyto zbyt wiele detergentu.
•
Zmieszaj 1 łyżkę środka zmiękczającego z 1/2 litra
wody i wlej do komory prania głównego szuflady
na detergent.
12 - PL
7 Dane techniczne
Dane techniczne tego urządzenia, których celem jest zwiększenie jakości produktu, mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie w pełni odpowiadać wyglądowi Państwa
pralki.
Wartości podane na naklejkach lub w dołączonej dokumentacji stanowią wartości uzyskane w próbach
laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą ulec zmianie w zależności od warunków
eksploatacji oraz otoczenia pralki.
Model
Maksymalna waga rzeczy do prania
w stanie suchym (kg)
WMB 81241 LMB WMB 81241 LMS WMB 81241 LMA WMB 81241 LM
8
8
8
8
Wysokość cm)
84
84
84
84
Szerokość (cm)
60
60
60
60
Głębokość (cm)
54
54
54
54
Ciężar netto (±4 kg)
71
71
71
71
230 V / 50Hz
Zasilanie (V/Hz)
10
10
10
10
Moc całkowita (W)
2200
2200
2200
2200
Szybkość wirowania (obr/min)
1200
1200
1200
1200
52
52
52
52
A
A
A
A
Prąd znamionowy (A) Cykl prania – płukania (cykl/min)
Klasa efektywności energetycznej
1.36
Zużycie energii elektrycznej (kWh/cykl)
Klasa efektywności prania
A
A
A
A
Klasa efektywności wirowania
B
B
B
B
Skuteczność odwadniania (%)
62
62
62
62
Zużycie wody (l)
65
65
65
65
272
272
272
272
Średnie roczne zużycie en. elektr. (kWh)
13000
Średnie roczne zużycie wody (l)
Poziom hałasu prania (dB)
55
55
55
55
Poziom hałasu wirowania (dB)
71
71
71
71
Dane dla programu Bawełna 60C (zgodne z normą PN-EN 60456) – mogą ulec zmianie bez uprzedniejszego
powiadomienia w wyniku ulepszenia produktu.
Rysunki mają charakter schematyczny.
Wartości na etykietach umieszczonych na tym produkciei podanych w załączonej dokumentacji określono w
warunkach laoratoryjnych zgodnych z podanymi normami. Mogą one ulegać zmianie w zależności od używania
i otoczenia.
13 - PL
8 Co zrobić ze starą pralką
Starą pralkę należy złomować zgodnie z przepisami ochrony srodowiska. To urządzenie jest oznaczone
symbolem przekreślonego kontenera na odpady zgodnie z Dyrektywą Europejska 2002/96/WE oraz polska
ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany razem z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania pralki do jednego z punktów prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiajacy oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Przed przekazaniem pralki na składowisko odpadów gabarytowych należy wyjąć wtyczkę z gniazda, odciąć
kabel zasilający i uszkodzić zamek drzwi pralki. Zapobiegnie to możliwym obrażeniom ciała dzieci mogących
bawić się zużytym sprzętem.
Odzysk opakowania
Pralka jest zapakowana w materiały, które mogą i powinny być poddane procesowi odzysku. Bardzo prosimy o
pomoc w ochronie środowiska naturalnego i przekazanie opakowań do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Niebezpieczeństwo
Opakowanie pozostawione w zasiegu dzieci niesie ze sobą niebezpieczeństwo uduszenia się nim w trakcie
zabawy!
Wyprodukowano w Turcji
Importer: Beko S.A.
Ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa,
www.beko.com.pl
14 - PL
Pranie
Włókna
Bawełna:
ciemnych
sztuczne
kolorów (Syntetyczne)
Pranie
wstępne
Spuszczanie
wody
Ochrona
przed
zagniataniem
Kołdry
Blokada
dostępu
dzieci
Pranie
ręczne
Express
dzienny
Zatrzymanie
płukania
Start /
Pauza
Bez
wirowania
Pranie
szybkie
Mieszane 40
Super 40
Dodatkowe Odświeżanie Koszule
płukanie
Pranie
główne
Płukanie
Pranie
Odzież
Cotton Eco
niemowlęca
(Eko
Bawełna )
Zakończone
Dżinsy
Na zimno
Odzież
sportowa
Wełna
Wirowanie
Tkaniny
delikatne
expres 14
Super
express
Bielizna
Temperatura Czyszczenie Dzienna
bębna
Czyszczenie z
sierści zwierząt
domowych
Mini 30
Zwłoka Intensywne Fasion
care
czasowa
2820521636_PL/061010.1422
Pranie
ciemnych
kolorów
15 - PL
1 Avisos
indicados para isso.
Instruções de segurança
•
Segurança Geral
•
•
•
•
•
•
Nunca coloque a sua máquina sobre num piso
coberto por uma carpete. Caso contrário, a falta
de circulação do ar debaixo da sua máquina
pode causar sobreaquecimento das partes
eléctricas. Isto pode acarretar problemas com a
sua máquina de lavar.
Se o cabo de alimentação ou a ficha eléctrica
estiverem danificados, deve chamar a
Assistência Autorizada para os reparar.
Fixe seguramente a mangueira de drenagem
no compartimento de descarga para impedir
qualquer fuga de água e para permitir que
a máquina conduza e descarregue a água
adequadamente. É muito importante que a
entrada de água e as mangueiras de drenagem
não estejam dobradas, apertadas ou quebradas
quando o equipamento é colocado a funcionar
após ter sido instalado ou limpo.
A sua máquina de lavar é concebida para
continuar a operar no caso de uma interrupção
de energia. A sua máquina não retomará o seu
programa quando a energia for restabelecida.
Pressione o botão “Iniciar/Pausa/Cancelar” por 3
segundos para cancelar o programa (Consultar:
Cancelar um programa)
Pode haver alguma água na sua máquina
quando a receber. Isto deve-se ao processo
de controlo da qualidade e é normal. Isto não é
prejudicial para a sua máquina.
Alguns problemas que por ventura encontrar
podem ser causados pela infra-estrutura.
Pressione o botão “Iniciar/Pausa/Cancelar” por
3 segundos para cancelar o programa definido
na sua máquina antes de chamar o serviço
autorizado.
Primeira Utilização
•
•
•
•
•
Efectue o seu primeiro processo de lavagem
sem carregar a máquina e com detergente, no
programa “Algodão 90ºC”.
Assegure-se de que as ligações de água quente
e fria estão feitas correctamente quando instalar
a sua máquina.
Se o fusível da corrente ou o interruptor de
circuito tiver menos do que 16 amperes, por
favor, chame um electricista qualificado para
instalar um fusível ou interruptor de circuito de 16
amperes.
Na utilização com ou sem um transformador, não
se esqueça de ter uma instalação à terra feita
por um electricista qualificado. A nossa empresa
não deverá ser responsabilizada por algum dano
causado pela máquina ter sido utilizada sem uma
ligação á terra.
Mantenha os materiais da embalagem fora do
alcance das crianças ou elimine-os de acordo
com as normas sobre o lixo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Se houver crianças na sua casa…
•
•
Este produto foi projectado para uso doméstico.
O equipamento deve ser utilizado apenas para
lavagem e enxugamento de tecidos que sejam
Mantenha as crianças afastadas da máquina
quanto esta estiver em funcionamento. Não as
deixe mexer na máquina.
Feche a porta de carregamento quando sair do
sítio onde a máquina está localizada.
2 Instalação
Retirar o reforço da embalagem
Incline a máquina para retirar o reforço da
embalagem. Retire o reforço da embalagem puxando
pela fita.
Abrir os bloqueios de transporte
parafusos de segurança para o transporte
AOs
devem ser retirados antes de operar a sua
1.
2.
3.
Utilização pretendida
•
•
Este equipamento deve estar ligado a uma saída
de terra protegida por um fusível de capacidade
adequada.
As mangueiras de fornecimento e escoamento
devem estar sempre seguramente fixadas e em
perfeito estado.
Ajuste com firmeza a mangueira de escoamento
a um lavatório ou banheira, antes de iniciar a sua
máquina. Há risco de escaldamento devido às
altas temperaturas da lavagem!
Nunca abra a porta de carregamento ou retire o
filtro, enquanto ainda houver água no tambor.
Desligue a máquina da tomada quando não
estiver em uso.
Nunca lave o equipamento com uma mangueira
de água! Há risco de choque eléctrico!
Nunca toque na ficha com as mãos húmidas.
Não opere a máquina se o cabo de alimentação
ou a ficha estiverem danificados.
Para problemas de funcionamento que não
podem ser resolvidos pela informação no manual
de instruções:
Desligue a máquina, retire a ficha, feche a
torneira de água e contacte um agente do
serviço autorizado. Deve consultar o seu agente
local ou o centro de recolha de resíduos sólidos
do seu município para saber como se desfazer
da sua máquina.
máquina de lavar! Caso contrário, a máquina
será danificada!
Desaperte todos os parafusos com uma chaveinglesa até que eles estejam a rodar livremente
(“C”)
Retire os parafusos de segurança de transporte,
rodando-os com cuidado.
Fixe as tampas (fornecidas no saco com o
manual de Instruções) dentro dos orifícios no
painel traseiro. (“P”)
os parafusos de segurança para o
CGuarde
transporte num local seguro para que sejam
17 - PT
reutilizados caso a máquina precise ser
novamente removida no futuro.
Nunca mova o equipamento sem que os
parafusos de segurança para o transporte
estejam adequadamente fixados no sítio!
C
Ajustar os pés
use ferramentas para desapertar as porcas
ANão
de bloqueio. Caso contrário, elas podem ficar
1.
2.
3.
danificadas.
Manualmente (com as mãos), desaperte as
porcas nos pés.
mangueira de escoamento deve ser ajustada com
firmeza para que não saia do seu compartimento.
Importante:
• A extremidade da mangueira de drenagem deve
ser directamente ligada à rede de esgoto ou ao
lavatório.
• A mangueira deve ser presa a uma altura mínima
de 40 cm e máxima de 100 cm.
• No caso de a mangueira ser levantada depois
de baixada ao nível do chão ou próximo do chão
(menos que 40 cm acima do solo), a descarga
de água torna-se mais difícil e a roupa pode sair
molhada.
Ajuste-os até que a máquina esteja nivelada e
firme.
Importante: Aperte todas as porcas novamente.
Ligar ao fornecimento de água.
Importante:
• A pressão do fornecimento de água necessária
para que a máquina funcione deve ser entre 1-10
bar (0,1 – 1 MPa).
• Ligue as mangueiras especiais fornecidas com
a máquina às válvulas de entrada de água na
máquina.
•
•
A mangueira deve ser empurrada para dentro do
escoamento em mais de 15 cm. Se estiver muito
longa, deve encurtá-la.
O comprimento máximo das mangueiras
combinadas não deve ser superior 3,2 m.
Ligação eléctrica
•
Para impedir que alguma fuga de água possa
ocorrer nos pontos de ligação, há vedantes de
borracha (4 vedantes para os modelos com
entrada dupla de água e 2 vedantes para os
outros modelos) presos às mangueiras. Esses
vedantes devem ser usados nas extremidades
das mangueiras de ligação à máquina e à
torneira. A extremidade plana da mangueira
ajustada com um filtro deve ser presa à torneira
e a extremidade curva deve ser presa à máquina.
Aperte muito bem as porcas da mangueira com
a mão; nunca use chaves inglesas para apertar
as porcas.
• Modelos com uma entrada de água única não
devem ser ligados a uma torneira de água
quente.
Quando voltar o equipamento para o seu sítio
após manutenção ou limpeza, devem ser tomados
os cuidados devidos para não dobrar, apertar ou
bloquear as mangueiras.
Ligar à drenagem
A mangueira de descarga da água pode ser presa
à extremidade de um lavatório ou banheira. A
Ligar a máquina a uma tomada com ligação à terra,
protegida por um fusível de capacidade adequada.
Importante:
• A ligação deve estar em conformidade com os
regulamentos nacionais.
• A voltagem e o fusível de protecção permitido
estão especificados na secção “Especificações
Técnicas”.
• A voltagem especificada deve ser igual a
voltagem eléctrica da sua casa.
• Não devem ser feitas ligações através de cabos
de extensão ou multi-tomadas.
Um cabo de alimentação danificado deve ser
substituído por um electricista qualificado.
O equipamento não deve ser operado antes de
ser reparado! Há risco de choque eléctrico!
B
B
3 Preparações iniciais para
lavagem
Preparar roupas para a lavagem
As roupas para lavar com metais pregados, tais
como soutiens, fivelas de cintos e botões de metal
danificarão a máquina. Retire os metais pregados ou
coloque as roupas num saco de roupa, fronha ou algo
semelhante.
• Separe a roupa de acordo com o tipo de tecido,
cor, grau de sujidade e temperatura permissível
da água. Siga sempre o conselho nas etiquetas
do vestuário.
• Coloque os pequenos itens como meias
18 - PT
•
•
•
•
de criança, meias femininas de nylon, etc.,
dentro de um saco de roupa, fronha ou algo
semelhante. Isto também impedirá que a sua
roupa se perca.
Lave os produtos com a etiqueta “lavável na
máquina” ou “lavável a mão” apenas num
programa adequado.
Não lave junto roupas brancas e coloridas.
Roupas de algodão novas e pretas podem soltar
um pouco de tinta. Lave-as separadamente.
Utilize somente corantes/matizes e removedores
de calcário apropriados para máquina de lavar.
Siga sempre as instruções da embalagem.
Lave sempre calças e roupas delicadas do
avesso.
•
•
•
Capacidade correcta de carga
favor siga as informações do “Guia de
C Por
Selecção dos Programas”. Os resultados da
lavagem dependerão da sobrecarga da máquina.
Porta de carregamento
Os bloqueios da porta durante o funcionamento
do programa e o Símbolo de Bloqueio da Porta acendem. A porta pode ser aberta quando o símbolo
se apaga.
Detergentes e amaciadores
Gaveta do detergente
A gaveta do detergente é composta de três
compartimentos:
O dispensador de detergente pode ser de dois tipos
diferentes, de acordo com o modelo da sua máquina.
– (I) para pré-lavagem
– (II) para lavagem principal
– (III) sifão
–(
) para o amaciador
Detergente, amaciador e agentes de limpeza
Adicione detergente e amaciador antes de iniciar o
programa de lavagem.
Nunca abra a gaveta do reservatório de detergente
enquanto o programa de lavagem está em
andamento!
Quando usar um programa sem pré-lavagem, não
deve ser colocado detergente na gaveta de prélavagem (Compartimento nº I).
Quantidade de detergente
A quantidade do detergente de lavagem a ser
utilizado depende da quantidade de roupa, do seu
grau de sujidade e da dureza da água.
19 - PT
Não use quantidades que excedam as quantias
recomendadas na embalagem, para evitar
problemas de espuma excessiva, enxaguamento
deficiente, gastos e finalmente, protecção
ambiental.
Nunca exceda o nível (> máx.<) marcado; caso
contrário, o amaciador será eliminado sem ter
sido utilizado.
Não use detergente líquido se quiser lavar
utilizando a função hora de início.
4 Seleccionar um programa e pôr a sua máquina em funcionamento
Painel de controlo
1
6
1 -
2 -
3 -
4 -
2
3
7
8
4
Botão de ajuste da velocidade de centrifugação
Visor
Botão de ajuste da temperatura
Botão de selecção de programa
Símbolos do visor
a - Símbolo da centrifugação
b - Indicador da velocidade de centrifugação
c - Símbolo de corte de água (De acordo com o
modelo da sua máquina)
d - Símbolo de economia
e - Indicador da temperatura
f - Símbolo da temperatura
g - Símbolo de porta bloqueada
h - Símbolo de stand-by (em espera)
i - Símbolo de iniciar
j - Símbolos da função auxiliar
k - Indicador de hora de início e tempo
remanescente
l - Símbolos indicadores do programa (pré-lavagem/
lavagem principal/enxaguamento/amaciador/
centrifugação)
m - Símbolo de hora de início
a
b
c d e
m
f
g
F1
l k
F3
F2
j
F4
h
i
5 -
6 -
7 -
8 -
5
Botão On/Off (Ligar/Desligar)
Botão de início retardado (+/-)
Botões das funções auxiliares
Botão de Iniciar/Pausa/Cancelar
Ligar a máquina
Ligue a ficha da máquina na tomada. Abra
completamente a torneira. Verifique se as mangueiras
estão ligadas com firmeza. Coloque a roupa na
máquina. Adicione detergente e amaciador. Pressione
o botão “Ligar/Desligar”.
Selecção de programa
Seleccione o programa apropriado a partir da tabela
de programas de acordo com o tipo, quantidade
e grau de sujidade da roupa e temperaturas de
lavagem.
Rode o botão de selecção do programa para o modo
do programa com o qual deseja lavar a sua roupa.
Aparecem a temperatura e a velocidade de
centrifugação recomendadas para o programa
seleccionado. Pressione o botão "Iniciar/Pausa/
Cancelar" para iniciar programa.
Programas principais
Dependendo do tipo de tecido, estão disponíveis os
seguintes programas principais:
• Algodão
Pode lavar com este programa as suas roupas
resistentes. A sua roupa será lavada com movimentos
de lavagem vigorosos durante um ciclo de lavagem
mais longo. É recomendado para os seus itens
de algodão (tais como lençóis, edredão e fronhas,
roupões de banho, roupa interior, etc.).
• Sintéticos
Pode lavar com este programa as suas roupas
menos resistentes. São utilizados movimentos
mais suaves de lavagem e um ciclo de lavagem
mais curto, comparado ao programa “Algodões”. É
recomendado para as suas roupas sintéticas (tais
20 - PT
como camisas, blusas, vestuário de algodão/sintético
misturados, etc.). Para cortinas e rendas, o programa
recomendado é o “Sintético 40” com as funções
seleccionadas de pré-lavagem e anti-amarrotamento.
Não deve ser colocado detergente no compartimento
de pré-lavagem. Deve ser colocado menos
detergente no compartimento de lavagem principal,
já que os tecidos de malha solta (trança) fazem muita
espuma devido à sua estrutura entrelaçada.
• Lã
Pode lavar neste programa as suas roupas de
lã laváveis na máquina. Lave seleccionando a
temperatura apropriada, de acordo com as etiquetas das suas roupas. Recomenda-se a utilização de
detergentes adequados para lãs.
Programas adicionais
Para casos especiais, há também programas extra
disponíveis:
Os programas adicionais C podem diferir
conforme o modelo da sua máquina.
• Económico Algodão
Poderá lavar a sua roupa, a ser lavada no programa
para algodões por períodos maiores, que asseguram
um óptimo desempenho de lavagem.
O programa económico para algodões consome
menos energia em relação aos outros programas
para algodões.
• Babycare
É oferecida uma higiene aumentada devido ao
período maior de aquecimento e um ciclo adicional
de enxaguamento. É recomendado para roupas de
bebés e roupas usadas por pessoas alérgicas.
• Lavagem Manual
Pode lavar neste programa as suas roupas de lã/
delicadas que trazem as etiquetas “não lavável na
máquina", cuja lavagem manual é recomendada. Lava
as roupas com movimentos de lavagem muito suaves
sem estragar as suas roupas.
• Expresso diário (Daily Xpress)
Pode utilizar este programa para lavar rapidamente
um pequeno número de vestuário de algodão
levemente sujo e sem nódoas. Por ex: roupões de
banho, edredão, roupas desportivas, roupas do dia a
dia e etc. usados apenas uma vez.
• expresso 14 (Xpress Super Short )
Pode utilizar este programa para lavar rapidamente
um pequeno número de vestuário de algodão
levemente sujo e sem nódoas. Por ex: roupões de
banho, edredão, roupas desportivas, roupas do dia a
dia e etc. usados apenas uma vez.
• Intensivo
Pode lavar neste programa as suas roupas resistentes
e muito sujas. Neste programa, as suas roupas serão
lavadas por um tempo mais longo, e haverá um ciclo
de enxaguamento extra semelhante ao do programa
“Algodão”. Pode ser utilizado para as suas roupas
muito sujas, que quer que sejam enxaguadas com
cuidado.
C
C
• Lavagem de roupa escura
Utilize este programa para lavar a sua roupa de cor
escura ou as roupas coloridas que não quer que
desbotem. Este programa lava a sua roupa com
baixos movimentos mecânicos e a baixa temperatura.
Recomendamos-lhe que use detergente líquido ou
shampoo para lã para as roupas de cor escura. • Mix
Pode utilizar este programa para lavar algodões e
sintéticos juntos. Não precisa de os separar.
• Refrescar
Pode utilizar o programa “Refreshing” (Refrescar) para
remover odores da roupa que é utilizada apenas uma
vez e não está com nódoas ou sujidade. • Eco clean 20 (Eco Clean (Limpeza Eco))
Pode utilizar este programa, que é mais sensível ao
ambiente e aos recursos naturais, para lavar roupa
de algodão sem nódoas e ligeiramente suja (máx.
3,5 kg) num curto período de tempo e de um modo
económico. Sugere-se usar detergentes de lavagem
líquidos ou em gel.
• Limpeza de tambor
Sugere-se que execute este programa a certos
intervalos (ou seja, em 1 ou 2 meses) para a autolimpeza da sua máquina. Este programa deverá,
certamente, ser executado sem qualquer roupa na
máquina. Assegure-se que a máquina está vazia
antes de iniciar o programa. Para uma limpeza mais
efectiva, pode executar o programa adicionando, no
compartimento II da gaveta de detergente, removedor
de calcário em pó para lavagem de máquinas. Depois do programa estar concluído, deixe a porta
entreaberta para permitir que o interior da máquina
seque. Este não é um programa para lavar roupa. Este é
um programa de manutenção para a máquina.
Nunca use este programa se existir alguma coisa
na sua máquina.
Quando esta função for iniciada a sua máquina
sente a carga no seu interior automaticamente,
caso exista, e interrompe o programa.
C
C
C
Símbolo de economia
Exibe os programas com economia de energia e as
selecções de temperatura.
Como os programas “Intensivo” e “Higiene” são
programas longos com selecções de temperaturas
mais altas para assegurar a higiene, o símbolo
“Economia” não acenderá.
Programas especiais
Para aplicações específicas, seleccione qualquer um
dos seguintes programas:
• Enxaguamento
Este programa é utilizado quando quiser enxaguar ou
engomar separadamente.
• Centrifugação + Bomba
Este programa centrifuga com a máxima rpm possível
na predefinição, após a água ser descarregada da
máquina.
Use uma velocidade de centrifugação mais baixa
para roupas delicadas.
C
21 - PT
Selecção da temperatura
Sempre que um novo programa é seleccionado,
aparece antecipadamente a temperatura para aquele
programa no indicador de temperatura .
Para alterar a temperatura, pressione o botão de
temperatura. A temperatura desce em intervalos de
10ºC.
A selecção fria é mostrada com o símbolo “-“.
90˚C
Algodão e linho branco com a
sujidade normal. (Ex.: panos de
tabuleiros de café, toalhas de mesa,
toalhas, lençóis)
60˚C
Roupas coloridas de linho à prova
de desbotamento, algodões ou
sintéticos com sujidade normal
(Ex: camisas, camisas de dormir,
pijamas) e roupas brancas de linho
ligeiramente sujas (Ex: roupa interior)
40˚C
30˚C Fria
Roupas misturadas, incluindo
sintéticos e lãs, como também
delicadas.
Selecção da velocidade de centrifugação
Sempre que um novo programa é seleccionado, a
velocidade de centrifugação máxima do programa
seleccionado é exibida no indicador da velocidade de
centrifugação.
Para diminuir a velocidade de centrifugação,
pressione o botão “Centrifugação”. A velocidade
de centrifugação diminui gradualmente. Depois, são
exibidas as funções aguardar enxaguamento e sem
centrifugação respectivamente.
Aguardar enxaguamento é exibida com os símbolos “
” e sem centrifugação é exibida com o símbolos
“ ”.
Se não for retirar a sua roupa imediatamente após o
cliclo, pode utilizar a função manter enxaguamento
para impedir que as suas roupas fiquem amarrotadas
quando não houver água na máquina. Com
esta função, a sua roupa é mantida na água do
enxaguamento final. Se quiser pode centrifugar a sua
roupa após a função de aguardar enxaguamento:
- Ajuste a velocidade de centrifugação.
- Pressione o botão “Iniciar/Pausa/Cancelar”. O
programa recomeça. A sua máquina descarrega
a água e centrifuga a sua roupa.
Pode utilizar a função sem centrifugação para
descarregar a água sem centrifugar no final do
programa.
22 - PT
Tabela de consumo e programa
PT
Função auxiliar
Carga Max. (kg)
Consumo de água (lt)
Consumo de energia (kWh)
Velecida máx.***
Pré-lavagem
Lavagem rápida
Enxaguamento Plus
Anti-amarrotamento
Aguardar Lavagem
8
Algodão
90
8
74
2.40
1600
•
•
•
•
•
90-Fria
Algodão
60
8
72
1.70
1600
•
•
•
•
•
90-Fria
Algodão
40
8
72
0.95
1600
•
•
•
•
•
90-Fria
Babycare
90
8
72
2.10
1600
•
90-30
Económico Algodão
60**
8
65
1.36
1600
•
•
•
•
•
60-Fria
Económico Algodão
40
8
72
0.77
1600
•
•
•
•
•
60-Fria
Intensivo
60
8
72
1.60
1600
*
•
•
60-40
Sintéticos
60
3
45
1.00
1000
•
•
•
•
•
60-Fria
Sintéticos
40
3
45
0.45
1000
•
•
•
•
•
60-Soğuk
Eco Clean
20
3.5
39
0.16
1600
Mix
40
3.5
45
0.55
1000
•
•
•
•
Xpress Super Short
(Express14)
30
2
35
0.10
1400
Daily Xpress
90
8
55
1.95
Daily Xpress
60
8
55
Daily Xpress
30
8
65
Lã
40
1.5
Lavagem Manual
30
Lavagem de roupa escura
40
Limpeza de tambor
Programa (°C)
Refrescar
*
Escala da
temperatura
em °C
seleccionável
•
20
•
40-Fria
•
•
30-Fria
1400
•
•
90-Fria
1.10
1400
•
•
90-Fria
0.22
1400
•
•
90-Fria
45
0.30
1000
•
•
40-Fria
1
35
0.20
1000
3
82
0.55
1000
*
•
70
-
95
2.15
800
*
-
2
30
0.03
1000
30-Fria
40-Fria
70
•
-
• : Seleccionável
* : Seleccionado automaticamente, não cancelável.
** : Programa de Rotulagem de Energia (EN 60456)
*** Se a velocidade de centrifugação máxima da sua máquina for baixa, a selecção deverá ser feita até à
velocidade de centrifugação máxima.
- : Consulte a descrição do programa para a carga máxima.
funções auxiliares na tabela variam conforme o modelo da sua máquina.
C As
O consumo de energia e de água e a duração do programa podem diferir da tabela abaixo, sujeitos a
C alterações na pressão da água, na dureza e temperatura da água, na temperatura ambiente, no tipo e
quantidade de roupa, na selecção das funções auxiliares e nas alterações da voltagem eléctrica.
C A duração do programa será mostrada no ecrã da sua máquina de acordo com a sua selecção.
23 - PT
Funções auxiliares
Selecção da função auxiliar
Se uma função auxiliar que não pode ser
seleccionada juntamente com uma função
previamente seleccionada é escolhida, a primeira
função seleccionada será cancelada e a última
selecção da função auxiliar permanecerá activa.
Ex.: Se quiser seleccionar primeiro a pré-lavagem
e depois a lavagem rápida, a pré-lavagem será
cancelada e a lavagem rápida permanecerá activa.
A função auxiliar que não for compatível com o
programa não pode ser seleccionada. (consulte,
“Tabela de selecção de programa”)
• Pré-lavagem
Quando seleccionar esta função, o visor indicará o
símbolo "F1".
• Uma pré-lavagem é apropriada apenas para
roupas muito sujas. Sem a pré-lavagem
economiza energia, água, detergente e tempo.
• É recomendada a pré-lavagem sem detergente
para cortinas e rendas.
• Lavagem rápida
Com esta função, o tempo de lavagem é encurtado.
O símbolo “F2” acende no visor.
• Use esta função para quantidades menores ou
roupas ligeiramente sujas.
• Enxaguamento Plus
Quando esta função é seleccionada, a lavagem e
enxaguamento são realizados com bastante água. O
símbolo “F3” acende no visor.
• Anti-amarrotamento
Com esta função, o movimento do tambor será
atenuado para prevenir o amarrotamento e a
velocidade de centrifugação é limitada. Além disso,
a lavagem é realizada num nível mais alto de água. O
símbolo “F4” acende no visor.
• Utilize esta função para roupas delicadas que
amarrotam com facilidade.
Sempre que seleccionar esta função auxiliar,
carregue a sua máquina com metade da carga
máxima de roupa especificada na tabela de
programa.
Visor do tempo
O visor exibe o tempo remanescente para completar
o programa, enquanto o mesmo está a decorrer. O
tempo é exibido em horas e minutos, como “01:30”.
C
Início retardado
Com a função “Hora de início”, pode atrasar o início
do programa em até 24 horas. A definição pode ser
feita em intervalos de 30 minutos.
Abra a porta de carregamento, coloque a roupa
dentro da máquina e encha a gaveta de detergente.
Defina o programa de lavagem, a temperatura,
a velocidade de centrifugação e, se necessário,
seleccione as funções auxiliar. Pressione os botões
“Início retardado”, “+” e “-” para definir a sua hora de início desejada. O símbolo de início retardado
começará a piscar. Pressione o botão “Iniciar/
Pausa/Cancelar”. Em seguida, inicia-se a contagem
para a hora de início. O símbolo de início retardado
acenderá. O símbolo de início acenderá.
O “:” no meio do início retardado exibido começará a
piscar.
Podem ser colocadas mais roupas ou então
retiradas durante o período da hora de início.
No final do processo de contagem do início
retardado, o símbolo do início retardado apagase e a lavagem começa de acordo com a
duração do programa exibida.
Alterar o início retardado
Se quiser alterar a hora durante a contagem
decrecente:
Pressione o botão “Iniciar/Pausa/Cancelar”. “ : “ no
meio do ecrã parará de piscar. O símbolo de Standby
acenderá. O símbolo de início retardado começará
a piscar. O símbolo de início apagar-se-á. Pressione
os botões “Time delaying” (Hora de início)”, “+” ou “-”
para definir a hora de início pretendida. Pressione o
botão “Iniciar/Pausa/Cancelar”. O símbolo de início
retardado acenderá. O símbolo de standby apagarse-á. O símbolo de início acenderá. O “:” no meio do
início retardado exibido começará a piscar.
Cancelar o início retardado
Se quiser cancelar a contagem decrescente para
o início retardado e iniciar o programa imediatamente:
Pressione o botão “Iniciar/Pausa/Cancelar”. O “:” no
meio do início retardado exibido parará de piscar. O
símbolo de início esmorecerá. O símbolo de standby e
o símbolo de início retardado piscarão Prima o botão
de hora de início “-” para diminuir a hora de início
pretendida. Após 30 minutos, será exibida a duração
do programa. Pressione o botão "Iniciar/Pausa/
Cancelar" para iniciar programa.
Iniciar o programa
Pressione o botão "Iniciar/Pausa/Cancelar" para
iniciar programa. O símbolo de início que indica que
o programa começou acenderá. A porta bloqueia e
o símbolo de bloqueio da porta acenderá. O símbolo
da fase relevante (pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento, amaciador e centrifugação) de onde o
programa iniciou acenderá.
Alterar as selecções após o programa ter
iniciado
A velocidade de centrifugação e a temperatura do
programa seleccionadas desaparecem. Aparece um
quadro vazio.
Quando o botão “Selecção do programa” é colocado
na posição apropriada, a rpm e os dados sobre a
temperatura aparecem.
Comutar a máquina para o modo de stand-by
(em espera)
A máquina é comutada para o modo standby (em
espera), ao premir momentaneamente o botão “Start/
Pause/Cancel” (Iniciar/Pausa/Cancelar). O símbolo de
standby que indica que a máquina está no modo de
espera acende-se e o símbolo de início que mostra o
programa que começou e ainda continua apaga-se.
Seleccionar ou cancelar uma função auxiliar no
modo pausa
As funções auxiliares podem ser canceladas ou
•
24 - PT
seleccionadas de acordo com a fase onde estiver o
programa.
Adicionar /retirar roupa no modo de pausa
A porta pode ser aberta se o nível de água for
apropriado. O símbolo de porta bloqueada acenderá
até que a porta possa ser aberta. Este símbolo
apagar-se-á logo que seja permitido abrir a porta.
Pode-se adicionar/retirar roupa ao abrir a porta.
Bloqueio da porta
O símbolo de porta bloqueada acende quando a
porta de carregamento é bloqueada. Este símbolo
piscará até que seja permitido abrir a porta. Não force
a porta nesta fase. Este símbolo apagar-se-á logo que
seja permitido abrir a porta. Pode abrir a porta após o
símbolo ter-se apagado.
Bloqueio para crianças
Proteja a máquina de ser mexida pelas crianças
através do bloqueio para crianças. Neste caso, não
se pode fazer nenhuma alteração no programa em
andamento.
A sua máquina pode ser ligada e desligada com
o botão On/Off quando o bloqueio para crianças
está activado. Neste caso, a sua máquina
recomeçará o seu programa com o bloqueio
para crianças activado.
A máquina é comutada para o bloqueio para crianças,
pressionando a 2ª e 4ª funções auxiliares durante 3
segundos. A etiqueta “C:on” (o bloqueio para crianças
está activado) aparece no ecrã.
O mesmo símbolo também será exibido sempre que
for pressionado algum botão enquanto a máquina
estiver bloqueada para crianças.
Para desactivar o bloqueio para crianças, pressione o
2º e 4º botão da função auxiliar durante 3 segundos.
A etiqueta “C:OFF” (o bloqueio para crianças está
desactivado) aparece no ecrã.
Terminar o programa por meio de cancelamento
O botão “Start/Pause/Cancel” (Iniciar/Pausa/Cancelar) é pressionado durante 3 segundos para cancelar
o programa. O símbolo de Iniciar piscará durante
o cancelamento. Após o cancelamento, o símbolo
da fase correspondente no qual os cancelamentos
foram feitos, permanecerá aceso e “End” aparecerá
no ecrã.
Fim de programa
Quando o programa estiver terminado, os símbolos
das fases relevantes permanecerão acesos e a
função auxiliar, a centrifugação e os dados da
temperatura seleccionados no início do programa
permanecerão seleccionados. “End” aparecerá no
visor.
C
5 Manutenção e limpeza
Gaveta do detergente
Remova qualquer resíduo em pó acumulado na
gaveta. Para fazer isto;
1. Pressione a parte ponteada no sifão no
compartimento do amaciador e puxe na sua
direcção até que o compartimento seja retirado
da máquina.
uma quantia maior do que o normal de água
CSe
e amaciador misturados começar a se juntar no
2.
3.
compartimento do amaciador, o sifão deve ser
limpo.
Lave a gaveta do reservatório e o sifão com
bastante água tépida num lavatório.
Recoloque a gaveta no seu compartimento após
a limpeza. Verifique se o sifão está na posição
original.
Filtros de entrada de água
Há um filtro no final de cada válvula de entrada de
água atrás da máquina e também no final de cada
mangueira de entrada de água onde foram ligadas
à torneira. Estes filtros evitam que substâncias
estranhas e a sujidade da água entrem na máquina.
Os filtros devem ser limpos quando estiverem sujos.
• Feche as torneiras.
•
•
•
•
Remova as porcas das mangueiras de entrada
de água para limpar as superfícies dos filtros nas
válvulas de entrada de água com uma escova
apropriada.
Se os filtros estiverem muito sujos, pode puxálos com alicates e limpá-los.
Retire os filtros pelas extremidades chatas das
mangueiras de entrada de água com as juntas e
limpe totalmente em água corrente.
Recoloque as juntas e filtros cuidadosamente
nos seus lugares e aperte as roscas da
mangueira manualmente.
Descarregue qualquer água
remanescente e limpe o filtro da bomba
O seu produto está equipado com um sistema de
filtro que assegura uma descarga de água de limpeza
que prolonga a vida da bomba, prevenindo que itens
sólidos como botões, moedas e fibras dos tecidos
entupam o propulsor da bomba durante a descarga
25 - PT
da água de lavagem.
• Se a sua máquina deixar de drenar a água,
o filtro da bomba pode estar entupido. Deve
limpá-lo a cada dois anos ou sempre que estiver
entupido. A água deve ser escoada para limpar o
filtro da bomba.
Além disso, a água deve ser completamente escoada
nos seguintes casos:
• antes de transportar a máquina (ex: quando
movê-la na casa)
• quando houver perigo de congelação
Para limpar o filtro sujo e descarregar a água;
1- Retire a ficha da máquina da tomada para cortar a
alimentação eléctrica.
A água dentro da máquina pode estar a 90ºC.
Por isso, o filtro deve ser limpo apenas depois
que a água no interior ter arrefecido para evitar o
perigo de escaldamento.
2- Abra a tampa do filtro. A tampa do filtro pode ser
composta de uma ou duas peças de acordo com o
modelo da sua máquina.
Se é composta de duas peças, pressione a aba na
tampa do filtro para baixo e puxe a peça para fora, na
sua direcção.
Se é composta de uma peça, segure-a em ambos os
lados e abra-a, puxando para fora.
A
3- É fornecida uma mangueira de escoamento de
emergência em alguns dos nossos modelos. Outros
não possuem este item.
Se o seu produto for fornecido com uma mangueira
de escoamento de emergência, siga a figura abaixo:
•
•
•
•
•
Coloque um recipiente largo na frente do filtro
para receber a água que escorre do filtro.
Desaperte o filtro da bomba (anti-horário) até que
a água comece a fluir dele. Dirija o fluxo de água
para dentro do recipiente que colocou na frente
do filtro. Pode utilizar um pano para absorver a
água entornada.
Quando não sair mais água, rode o filtro
da bomba até que esteja completamente
desapertado e remova-o.
Limpe quaisquer resíduos dentro do filtro bem
como as fibras, se houver, em volta da área do
propulsor.
Se o seu produto tiver a função de pulverizador
de água, assegure-se de que ajusta o filtro
dentro do seu compartimento na bomba. Nunca
force o filtro enquanto estiver a recolocá-lo no
seu compartimento. Ajuste completamente o
filtro no seu compartimento; caso contrário, pode
haver fuga de água a partir da tampa do filtro.
4- Feche a tampa do filtro.
Feche a tampa de duas peças do filtro do seu
produto, empurrando a aba para dentro.
Feche a tampa de uma peça do filtro do seu produto,
ajustando as abas na parte inferior dentro das suas
posições e empurrando a sua parte superior.
•
Puxe a mangueira de saída da bomba do seu
compartimento.
• Coloque um recipiente largo na extremidade da
mangueira. Descarregue a água para dentro do
recipiente, puxando a bucha na extremidade
da mangueira. Se a quantidade de água a
ser escoada for maior do que o volume do
recipiente, recoloque a bucha, jogue fora a água
e recomece o processo de escoamento.
• Depois do processo de escoamento ter
terminado, recoloque a bucha na extremidade
da mangueira e fixe a mangueira de volta no seu
sítio.
Se o seu produto não veio com uma mangueira de
escoamento de emergência, siga o mostrado na
figura abaixo:
26 - PT
6 Sugestões de soluções para problemas
Causa
O programa não pode ser iniciado ou seleccionado.
•
A máquina pode ter sido comutada para o modo
de auto-protecção devido a problemas de infraestrutura (tais como tensão da linha, pressão da
água, etc.)
Explicação / Sugestão
•
Torne a ligar a sua máquina, pressionando o botão
“Iniciar/Pausa/Cancelar” durante 3 segundos.
(consultar: Cancelar um programa)
•
Certifique-se que os vedantes das mangueiras de
entrada de água estão ajustados com segurança.
Prenda firmemente a mangueira de escoamento da
água à torneira.
Certifique-se que o filtro da bomba esteja
completamente fechado.
Há água a escorrer por debaixo da máquina.
•
Pode haver problemas com as mangueiras ou o
filtro da bomba.
•
•
A máquina parou logo após o programa ter iniciado.
•
A sua máquina pode parar temporariamente
• Funcionará novamente quando a voltagem voltar no
devido à baixa voltagem.
nível normal.
Ela centrifuga continuamente. Não há contagem regressiva do tempo remanescente. (Para modelos com um
visor)
•
•
Pode haver um desequilíbrio da roupa dentro a
máquina.
•
•
O sistema de correcção da centrifugação automática
pode ter sido activado devido a uma distribuição
desequilibrada da roupa no tambor.
A roupa no tambor pode estar agrupada (roupa
colocada num saco). A roupa deverá ser novamente
arranjada e de novo centrifugada.
Não é efectuada qualquer centrifugação quando a
roupa não está uniformemente distribuída no tambor,
para evitar qualquer dano à máquina e ao ambiente.
Ela lava continuamente. Não há contagem regressiva do tempo remanescente. (Para modelos com um visor)
• A máquina ficará em espera até que haja uma
• No caso de uma contagem regressiva em pausa
quantidade suficiente de água, para evitar resultados
enquanto a água está a entrar:
deficientes de lavagem devido a falta de água. Em
• O temporizador não contará até que a máquina
seguida, o temporizador começará a contagem
encha com a quantidade correcta de água.
regressiva.
• No caso de uma contagem regressiva em pausa
durante a fase de aquecimento:
• O tempo não será contado até que a temperatura
seleccionada para o programa seja alcançada.
• O sistema de correcção da centrifugação automática
pode ter sido activado devido a uma distribuição
desequilibrada da roupa no tambor.
• No caso de uma contagem regressiva em pausa
• A roupa no tambor pode estar agrupada (roupa
durante a fase de centrifugação:
colocada num saco). A roupa deverá ser novamente
• Pode haver um desequilíbrio da roupa dentro a
arranjada e de novo centrifugada.
máquina.
• Não é efectuada qualquer centrifugação quando a
roupa não está uniformemente distribuída no tambor,
para evitar qualquer dano à máquina e ao ambiente.
Há escorrimento de espuma da gaveta de detergente
•
•
Foi utilizado demasiado detergente.
Misture 1 colher de sopa de amaciador e ½ litro de
água e verta no compartimento de lavagem principal
da gaveta de detergente.
27 - PT
7 Especificações
Modelos
WMB 81241 LMB WMB 81241 LMS WMB 81241 LMA WMB 81241 LM
Capacidade máxima de roupa seca (kg)
8
8
8
8
Altura (cm)
84
84
84
84
Largura (cm)
60
60
60
60
Profundidade (cm)
54
54
54
54
Peso bruto (±4 kg)
71
71
71
71
230 V / 50Hz
Entrada de potência (V/Hz.)
10
Corrente total (A)
10
10
10
Potência total (W)
2200
2200
2200
2200
Velocidade de centrifugação (rpm max)
1200
1200
1200
1200
As especificações deste equipamento podem ser alteradas sem aviso para a melhoria da qualidade do produto.
As figuras neste manual são apenas esquemas e podem não corresponder exactamente ao seu produto.
Os valores exibidos nos rótulos da máquina ou na documentação que acompanha o produto são obtidos em
laboratório com padrões relevantes. Dependendo das condições ambientais e operacionais do equipamento,
os valores podem variar.
Este aparelho está marcado com o símbolo da triagem selectiva relativa aos resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos. Isso significa que este produto deve ser abrangido por um sistema de colecta
selectiva de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE para que possa ser reciclado ou desmantelado
a fim de reduzir qualquer efeito sobre o ambiente Para mais informações, pode contactar as suas
entidades locais ou regionais.
Os produtos electrónicos que não tenham sido abrangidos por uma triagem selectiva são potencialmente
perigosos para o ambiente e a saúde humana em virtude da presença de substâncias perigosas.
Lavagem de
roupa escura
Sintéticos
Drenagem
Antiamarrotamento
Edredão
Bloqueio para
crianças
Expresso
diário
Aguardar
enxaguamento
Início /
Pausa
Sem
centrifugação
Misto 40
Super 40
Algodão
Enxaguamento
extra
Refrescar
Pré-lavagem
Lavagem
principal
Enxaguamento
Lavagem
Manual
Bebé
Cotton Eco
(Económico
Algodão)
Lavagem
rápida
Terminado
Fria
Jeans
Desportiva
Camisas
28 - PT
Lavagem Centrifugação
Lãs
Mini 30
expresso 14 Diariamente
Expresso super
curto
Temperatura Limpeza de
tambor
Início
retardado
Delicados
Intensivo
Roupa
interior
Pet
depilação
2820521636_PT/061010.1422
Lavagem de
roupa escura
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement