V-2923 01 Rev 1163 Bruksanvisning Comfort 2923.indd

Bruksanvisning – Comfort 2923
Käyttöohje – Comfort 2923
Operating instructions – Comfort 2923
Betriebsanweisung – Comfort 2923
Gebruiksaanwijzing – Comfort 2923
Instructions d´emploi – Comfort 2923
SE
DK
FI
NO
A. Skorsten
B. Nivåmarkering för glykolvätska
C. Lucka
D. Panntermostat
E. Vattenmantel
F. Överhettningsskydd
G. Flamdämpare
H. Ventilationstrumma
I. Brännare
J. Insugningstratt
K. Fönster
L. Manöverpanel
M.Expansionskärl
N. Cirkulationspump
A
N
B
M
DE
GB
A. Chimney pipe
B. Level mark for glycol liquid
C. Cover
D. Boiler thermostat
E. Water jacket
F. Overheating protection
G. Flame damper
H. Ventilation duct
I. Burner
J. Inlet funnel
K. Window
L. Control panel
M.Expansion vessel
N. Circulation pump
A. Savutorvi
B. Glykolinesteen tasomerkintä
C. Luukku
D. Kattilatermostaatti
E. Vesivaippa
F. Ylikuumenemissuoja
G. Liekkivaimennin
H. Tuuletusrumpu
I. Poltin
J. Imusuppilo
K. Ikkuna
L. Ohjaustaulu
M.Paisuntasäiliö
N. Kiertopumppu
C
L
D
F
E
G
A. Schornstein
B. Markierung des
Wasserniveaus
C. Klappe
D. Fühler für Kesselthermostat
E. Wassermantel
F. Überhitzungsschutz
G. Flammendämpfer
H. Frischluftkasten
I. Brenner
J. Ansaugtrichter
K. Fenster
L. Schaltpaneele
M.Expansiongefäß
N. Umwälzpumpe
H
NL
A. Schoorsteen
B. Niveaustreepje voor
anti-vries/watermengsel
C. Luikje
D. Ketelthermostaat
E. Watergedeelte
F. Oververhittingsbeveiliging
G. Vlamvertrager
H. Ventilatiekanaal
I. Brander
J. Aanzuigtrechter
K. Kijkglas
L. Bedieningspaneel
M.Expansievat
N. Circulatiepomp
2
FR
I
I
K
A. Cheminée
B. Indication du niveau liquide
de glycol
C. Porte
D. Thermostat chaudière
E. Chemise d’eau
F. Protection contre les surcharges
G. Guide-flamme
H. Gaine de ventilation
I. Brûleur
J. Tubulure d’aspiration
K. Fenêtre
L. Panneau de commande
M.Vase d’expansion
N. Pompe de circulation
1
B
C E
I
H
9
J
A
B
A
B
A
D
L
F
A
B
B
6
3
B
8
G K
A
2
B
B
7
C
3
1
4
75 °C
35 °C
2
55 °C
5
B
3
1
3000 m
2000 m
1000 m
A
2
3
SE
Kapitel
1. Så är värmepannan uppbyggd
1:1 Teknisk data
2. Så fungerar värmepannan
2:1 Manöverpanelens funktioner
2:2 Start av gasolpanna
2:3 Avstängning av gasolpanna
2:4 Inställning för bästa värmekomfort
2:5 Inställning av rumstemperatur
2:6 Cirkulationspump
2:7 Elvärme
3. Externstart
4. Varmvattenberedare
5. Skötsel av värmesystemet
5:1 Luftning av värmesystemet
6. Värt att veta om gasol
7. Felsökning
8. Garanti
Sida
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
Läs noggrant igenom denna anvisning innan värmepannan används. Bruksanvisningen är godkänd enligt CE
no 048AO-0006 för gasolpanna typ 2923 monterad i
husvagn, husbil eller byggnad.
Dataskylt och tillverkningsnummer är placerade inne på
plåtskalet bredvid expansionskär­let.
1. Så är värmepannan
uppbyggd
Värmepannan arbetar med så kallad konstanttemperatur, d.v.s. att det hela tiden skall finnas uppvärmd vätska
i värmepannan att cirkuleras runt i systemet när rumstermostaten kallar på värme. Alltså ingen uppvärmningstid
när vämen som mest behövs.
I botten på värmepannan sitter ett insugningsrör som
leder in luft till förbränningsrummet. Gasolautomatik och
brännare sitter på en lätt demonterbar plåt fastskruvad i
för­brännings­rummet på värmepannans nedre del.
Ovanför förbränningsrummet har vattenmanteln sin
placering, som består av ett inre och ett yttre rör.
Mellanrummet på dessa rör utgör själva vattenmagasinet. Inuti det inre röret sitter flamdämparen, som består
av en veckad plåt. Den har till uppgift att leda dom
varma rökgaserna som kommer från brännaren, ut mot
vatten­manteln så att vattnet värms upp. Från vattenmantelns ovandel går ett rör upp till expansionskärlet. I
expan­sionskärlet sitter en 12 volts pump som cirkulerar
den uppvärm­da vätskan i systemet. Under expansionskärlet är manöverenheten placerad med termostat­ratt,
säkring, strömintag och omkopplare.
Längst upp på värmepannan sitter kopplingsplinten för
elanslutningen till värmepannan. Bredvid värmepannan
fästs en ventila­tionstrumma som tar in friskluft utifrån
och leder den vidare in till värmepannan men utanför
själva förbränningsdelen. Friskluf­ten värms upp av
pannkroppen och leds via ventilationsgallret i frontplåten
ut i rummet.
4
DK
NO
1:1 Teknisk data
Gas: Propan
Butan
Effekt: 5,4 kW (19,2 Mj/h) 6,2 kW (22,2 Mj/h)
Gasförbrukning: Max 420 g/h
Max 480 g/h
Gastryck: 30 mbar (3 kPa)
Vätskevolym (glykolvatten) i värmepanna: 2,6 liter
Vätskevolym (glykolvatten) i elpatron: 1,0 liter
Systemtemperatur i värmepannan: 35-75 oC
2. Så fungerar värmepannan
När rumstermostaten kallar på värme, startar
cirkulations­­pumpen. Vätskan i systemet börjar då cirkulera, och kallt vatten kommer in i värmepannan.
Känselkroppen som sitter på vattenmanteln känner av
att vattnet är kallare än den temperatur som ställts in på
pann­termostaten. Huvudbrännaren tänds och värmer
upp vattnet som cirkulerar runt i systemet. När värmen i
vagnen uppnåt inställd temperatur på rumstermostaten
stannar cirkulationspumpen. Känselkroppen på värmepannan känner då av att vattnet uppnåt inställd temperatur på panntermostaten. Den stänger då av huvudbrännaren och går ner till pilotlåga. När sedan vattentemperaturen sjunkit några grader i värmepannan tänds huvudlågan igen. På så vis finns det alltid uppvärmt vatten när
rumstermostaten kallar på värme.
2:1 Manöverpanelens funktioner (fig 1)
A.Normalläge för elpatron. Värmeelementet styrs via
rumstermostaten.
B.Konstantläge för elpatron. Värmeelementet styrs via
elpatronens termostat. Om­kopplaren bör stå i detta
läge när varmvattenberedaren skall värmas upp.
C.1000 watts effekt på elpatronen.
D.2000 watts effekt på elpatronen.
E.230 volts cirkulationspump på elpatronen.
F. 12 volts cirkulationspump på värmepannan.
G.Normalläge för 12 och 230 volts cirkulationspump.
Pumpen styrs av rumstermostaten.
H.Konstantläge för 12 och 230 volts cirkulationspump.
Pumpen går konstant och rumstemperaturen regleras med värmepannans termostatratt, i och med
att värmepannans systemtem­peratur är justerbar.
Konstantläget används t.ex. när ett flertal personer
befinner sig i vagnen. Sitter man då nära rumstermostaten kan den bryta cirkulations­pumpen, med kallras
vid golv och fönster som följd. Detta förhindras i och
med att pumpen går konstant.
I. Säkring 1 A.
J. Strömintag 12 V DC. (används vid bl.a. extern start.
Se kap 3:0).
K.Indikatorlampa för tändgnista.
L. Termostatratt.
2:2 Start av gasolpanna
1. Öppna huvudkranen för gasolen.
2. Vrid termostaratten till tändläge (se fig 2). Indikator­
lampan för tändgnista börjar nu blinka.
SE
DK
NO
3. Tryck ner termostatratten helt i botten. Håll den i nedtryckt läge i cirka 15 sekunder efter det att indikator­
lampan slocknat. (Värmepannan har tänt så fort indikatorlampan slocknat, men för att tändsäkringen skall
förbli öppen, måste termostatratten hållas nedtryckt
den erforderliga tiden).
4. Släpp upp termostatratten.
5. Vrid den till driftläge och ställ in önskad system­
temperatur (se kap 2:4).
6. Om indikatorlampan börjar blinka omedelbart efter
det att termostatratten släppts upp har värmepannan
ej tänt. Tryck ner termostatratten igen och gör om
starten enligt ovan, men håll den nere lite längre.
7. Du kan även kontrollera genom fönstret i nedre frontplåten att värmepannan brinner.
Om värmepannan skulle slockna, vrid termostatratten till
stoppläge (se fig 3). Vänta 3 minuter och gör därefter
om starten.
Värmepannan är utrustad med automatisk återtändning
vilket innebär att om den av någon anledning skulle
slockna, så försöker den att återstarta i cirka 20 sekunder (tills det att tändsäkringen brutit gasoltillförseln).
Skulle gasolen ta slut när värmepannan är igång börjar
indikatorlampan att blinka, och fortsätter så tills värmepannan stängts av eller startats upp på nytt.
2:3 Avstängning av värmepannan
1. Vrid termostatratten medurs till stoppläge (se fig 3).
Efter cirka 20 sekunder skall ett “klick” höras från
automatiken, vilket innebär att tändsäkringen stängts.
2. Stanna cirkulationspumpen.
3. Stäng huvudkranen för gasolen.
OBS! Släckt värmepanna får ej tändas på nytt förrän
efter 3 minuter.
2:4 Inställning för bästa värmekomfort
För bästa möjliga trivselvärme och ekonomi är det viktigt
att kunna ställa in rätt vatten­temperatur i systemet.
Vid låga yttertemperaturer behövs en högre vatten­
temperatur i värmepannan än vid mer normala temp­
eratur­förhållanden. Idealinställningen på termostatratten
är när cirkulationspumpen går cirka 75% av tiden.
Vid uppvärmning av starkt nedkyld värmepanna, bör
termo­stat­ratten ej ställas på maxtempera­tur, utan ställ
den på mellanläge de första 10 minuterna.
De olika siffrorna på termostat­ratten motsvarar grad­
antalet på vattentemperaturen i värmepannan enligt fig
4.
Vid extremt kalla förhållande, kan gasolpanna och elpatron samköras. På så sätt får man ut maximal effekt av
värmesystemet.
Vid användning av värmesystemet på hög höjd förändras vätskeblandningens kokpunkt av lufttrycket. En
sänkning av systemtemperaturen får då göras i förhållande till höjden man befinner sig enligt fig 5.
För att kunna utnyttja den vattenburna värmens princip
på bästa möjliga sätt är det viktigt att luft fritt kan passera under sänglådor och bakom ryggdynor. Om vagnen
utrustas med t.ex. en heltäckningsmatta så se till att
mattan ej täcker för insugningshålen till kon­vektorerna.
Lika viktigt är att kuddar och filtar ej täpper till luft­
cirkulationen bakom ryggdynorna.
2:5 Inställning av rumstemperatur
Den temperatur som önskas i vagnen ställs in på rumstermostatens vred, som är graderad mellan 5-30 oC.
2:6 Cirkulationspump
För att cirkulera runt det uppvärmda glykolvattnet i systemet, behövs det någon form av pump. I gasol­pannans
expansionskärl är en 12 volts cirkulationspump monterad som standard. Värmepannan kan dessutom vara
utrustad med elpatron med 230 volts cirkulation­spump.
Val av vilken pump som skall användas, samt om den
skall köras konstant eller styras av rumstermostaten,
görs på värmepannans manöverpanel.
2:7 Elvärme
Om elpatron är monterad på värmepannan går den
endast att använda om du har tillgång till 230 volt~.
Elpatronen finns i två versioner. En med cirkulationspump och en utan. Effekten är på 1000 och 2000 watt.
Val av effekt görs på värmepannans manöverpanel.
Innanför elpatronens skyddskåpa sitter två termostater.
Den ena ser till att elpatronen håller en driftstemperatur
på ca 80 °C medan den andra är ett över­hettnings­skydd,
som automatiskt bryter strömmen om elpatronen av
någon anledning skulle koka. Har över-­hettningsskyddet
utlöst, återställs det genom att trycka in återställningsknappen på sidan av elpatronen (se fig 6 A).
Se till att textilier och annat brännbart material ej kan
komma i kontakt med elpatronen.
OBS! Alla elektriska ingrepp i elpatronen skall ut­
föras av behörig person.
3. Externstart
(gäller endast om elpatron är monterad).
Vill du vagnen skall vara uppvärmd när du anländer?
Då kan din granne eller campingvärden starta upp
värmen utan att behöva gå in i vagnen. Förutsättningen
är att värmepannan är utrustad med elpatron och att
en batterieliminator (art.nr. 2921 520) är kopplad till
värmepannan.
Gör så här vid externstart:
1. Sätt batterieliminatorn i ett 230 voltsuttag.
2. Sätt 12 voltskontakten i strömintaget på värmepannans man­överpanel (se fig 1 J).
3. Välj effekt och cirkulationspump på manöverpanelen.
4. Slå ifrån huvudströmbrytaren i vagnen.
5. Dra ur 230 voltskabeln ur elstolpen eller ur vagnens
elbox.
6. När värmen sedan skall startas, sätts 230 voltskabeln
in i elstolpen eller elboxen. Elpatronen och cirku­
la­tionspumpen går då igång tack vare att batteri­
eliminatorn trans­formerar ner spänningen till 12 volt.
5
SE
4. Varmvattenberedare
Gasolpannan kan utrustas med en rostfri varmvattenberedare av förrådstyp. Den har en volym på 7 liter färskvatten, som vid maximalt utnyttjande kan ge ca. 12,5
liter 40 °C vatten.
När varmvattenberedaren skall användas bör gasolpannan startas ca 20 minuter i förväg, och gå på max
panntemperatur för att få ut maximalt med varmvatten.
Om elpatron används istället för gas tar uppvärmnings­
tiden längre tid.
Spola alltid igenom beredaren innan den används, speciellt efter längre stillestånd.
OBS! Trots att varmvattenberedaren är frost­
skyddad, skall alltid färskvattnet i beredaren tappas
ut när det är risk för frost och vagnen inte används.
Gör så här vid avtappning:
Töm färskvattentanken. Öppna avtappningskranen på
vattenledningen (fig 6 b), samt luftskruven (fig 6 c) på
beredaren och töm ut vattnet som står i beredaren. Om
av­tappningskran saknas, lossa istället slangen från nippeln på beredaren. Låt det stå såhär tills vagnen skall
användas igen.
Om vagnen är utrustad med tryckstyrd pump skall den
vara tillslagen. Töm färskvattentanken. Öppna vatten­
kranarna och låta dom stå så tills endast luft kommer.
Stäng av pumpen. Öppna avtappningskranen på vattenledningen (fig 6 b), samt luftskruven (fig 6 c) på beredaren. Låt det stå såhär tills vagnen skall användas igen.
5. Skötsel av värmesystemet
Kontrollera regelbundet värmesystemets vätskenivå i
värmepannans expansionskärl. Nivån skall ligga ca. 1
cm över min-strecket vid kall värmepanna.
Systemet skall vara fyllt med en 40%-ig glykolblandning
av samma typ som används i bilmotorer (ej diesel). Om
värmeanlägg­ningen utsätts för lägre temperaturer än
- 25 °C skall glykolhalten höjas, dock ej över 50%.
Glykolhalten bör kontrolleras innan ny vätska fylls på.
Detta för att förhindra för hög koncentration av glykol i
vätskeblandningen.
Glykolblandningen bör bytas vartannat år, då egenskaperna som t.ex. korrosions­skydd försämras.
Låt aldrig värmesystemet stå tomt på glykolvätska.
Om vätskenivån i expansionskärlet sjunker annat än ren
avdunstning, kontrollera alla skarvar, avtappningskran
och luftskruvar så de inte läcker. Har glykolvatten läckt
ut, skölj med vatten och torka upp.
Kontrollera även regelbundet gasolsystemet så att
kopplingar och slangar är täta. Ga­solslangar bör bytas
vartannat år då de torkar ut och spricker, med eventuella
läckage som följd.
Påfyllning av vätska:
Se till att vagnen står vågrätt före påfyllning, så att inga
luftfickor kan bildas. Kontrollera att luftskruvar och avtappningskran är stängda. Tag bort den övre frontplåten
(se fig 7) drag den uppåt, nederkanten utåt och sedan
nedåt. Lossa pumpens mutter och lyft upp pumpen. Häll
på glykolblandningen sakta i expansionskärlet.
6
DK
NO
OBS! Sprit får ej användas som frostskyddsmedel.
Kylarcement får ej blandas i systemet.
5:1 Luftning av systemet
Vid fyllning av systemet kan luftfickor bildas, beroende
på hur rörsystemet installerats. Ett bra kännetecken på
att det är luft i systemet är när värmen bara går ut någon
meter i rören från värmepannan, trots att cirkulationspumpen är igång.
Lufta så här:
Värmepannan skall vara igång och cirkulationspumpen frånslagen. Börja med att öppna luftskruvarna (se
i vagnens instruktionsbok var dom är placerade). Låt
dom vara öppna tills vatten kommer ut ur pipen. Starta
cirkula­tionspumpen och låt den gå en stund. Känn efter
om rör och radiatorer blir varma runtom i vagnen.
Är det svårt att få ut luften ur systemet, kan man förfara
på följande sätt:
Stanna cirkulationspumpen. Veva ner stödhjulet så långt
det går, så att vagnen lutar framåt (se fig 8). Låt den
stå så i några minuter så att luften hinner vandra uppåt
i systemet. Öppna luftskruven på högsta punkten och
håll den öppen tills all luft kommit ut. Veva sedan upp
stödhjulet till maxläge och förfar på samma sätt i detta
läge (se fig 9). Ställ vagnen vågrätt och starta cirkula­
tionspumpen. När utgående rör och returrör är nästan
lika varma är systemet fritt från luft. Vid luftning av husbil
eller boggievagn är det lättast att stå på lutande underlag eller hissa upp med domkraft.
Vid nypåfyllt system kan det bildas små luftbubblor i
expansionskärlet. Stanna cirkula­tionspumpen några
sekunder så brukar dom försvinna.
Fig 8-9 A. Luftskruv
B. Luft
6. Värt att veta om gasol
Gasol är en petroleumprodukt som officiellt kallas “kondenserad petroleumgas”. Den består främst av gaserna
propan och butan. Propan har fördelen att den förgasas
ner till -40 °C medan butan fungerar dåligt under 10 °C.
Därför används nästan uteslutande propan som gas.
I flaskan finns gasolen både i vätskeform och gasform.
När flaskan fylls så omvandlas gasen till vätskeform av
kompressionen. När sedan flaskventilen öppnas, omvandlas gasolvätskan till gas igen.
När gasolen brinner avges endast koldioxid (CO2) och
vatte­nånga, precis som i vår egen utandningsluft. För att
förbränningen skall bli fullständig fordras god lufttillförsel.
Gasol är mycket miljövänlig och sotar inte vid fullständig
förbränning. Den kan förvaras i flaska i obegränsad tid,
utan att kvaliten försämras.
Gasolen är helt fri från giftiga ämnen. Däremot kan
inandning av koncentrerad gas ge en viss narkosverkan,
andningsnöd och kvävningssymptom. Symptomerna försvinner snabbt om man inandas vanlig luft eller syrgas.
Risken med gas är att utläckande gas antänds, med en
explosion som följd. Eftersom gasolen är giftfri har svavelföroreningar tillsatts som ger en tydlig och frän lukt
redan då gaskoncentrationen är så låg som en femtedel
av den undre explosionsgränsen.
SE
DK
NO
Gasolbrännaren arbetar som regel med lägre tryck än
det i flaskan. Det vanligaste trycket är lågtryck (max
5 kPa) som man får genom att låta gasolen passera
genom en reduce­ringsventil. Apparater som arbetar med
lågtryck är som regel tystare än apparater som har ett
högre arbetstryck.
7. Felsökning
Här nedan följer ett litet felsökningsschema som kan
vara till hjälp vid enkla fel.
Tändgnista kommer men värmepannan startar
ej
1. Slut på gasolen?
2. Är huvudkranen fullt öppen?
3. Om värmepannan ej varit i drift på länge eller om
gasolflaskan bytts tar det längre tid att tända den än
normalt.
4. Termostatratten måste tryckas helt i botten vid start.
5. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Ingen tändgnista
1. Kontrollera att det finns 12 volt till värmepannan.
2. Kontrollera att säkringen på värmepannan är hel.
3. Kontrollera att indikatorlampan för tändgnista blinkar.
4. Tag bort nedre frontplåten. Kontrollera att kablarna
till tändtransformatorn (liten svart box alldeles under
manöver­lådan) och mikrobrytaren (under termostatratten) sitter ordentligt fast samt så att det ej är
korrosion på kabelskorna.
5. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Värmepannan tänder men slocknar när
termostat­ratten släpps
1. Upprepa tändningen enligt kapitel 2:2 (vänta först 3
minuter innan värmepannan tänds igen). Se till att
termostatratten trycks helt i botten och håll kvar den i
detta läge i ca 20-30 sekunder efter det att indikatorlampan slocknat.
2. Kontrollera att pilotlågan träffar termoelementets
spets (till höger om pilotbrännaren).
3. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Värmepannan kokar
1. Vrid termostatratten till 1:an (lägsta systemtemp.) och
kontrollera om huvudlågan slocknar, vilket den skall
göra.
2. Kontrollera att känselkroppen sitter fastspänd. Den
skall sitta med en fjäderklämma på pannkroppen
strax under manöverlådan med ett värmeledande kitt
emellan.
3. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Vibrationer i cirkulationspumpen (12 volt)
1. Lossa muttern som håller cirkulationspumpen.
2. Vrid pumpen lite och spänn fast muttern igen.
3. Kontrollera att gummikopplingen mellan motor och
axel sitter rakt och inte kastar vid gång.
4. Kontrollera att det inte ligger något ivägen för pumpen i botten på expansionskärlet.
5. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Cirkulationspumpen (12 volt) startar ej
1. Kontrollera att strömbrytaren på rumstermostaten är i
läge “ON”.
2. Kontrollera att gradantalet är högre på rumstermostaten än i vagnen.
3. Kontrollera att omkopplaren på manöverpanelen för
cirkulationspump står på 12 volts pump
4. Tag bort den gula hatten upp på cirkulationspumpen
och kontrollera att kablarna sitter ordentligt fast, samt
att det finns 12 volt.
5. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
Missvisande temperatur på rumstermostaten
1. Kontrollera med en rättvisande termometer temperaturen i vagnen.
2. Ta av kåpan på rumstermostaten (tryck in fästtappen
på vänster sida och dra kåpan rakt ut)
3. Dra ut ratten och flytta den så många grader uppåt
eller nedåt som den slog fel, och tryck dit den igen.
4. Sätt på kåpan och kontrollera att temperaturen stämmer mot skalan på rumstermostaten.
Elpatronen upphört att fungera
1. Kontrollera att det finns ström (230 volt) i
vägguttaget.
2. Kontrollera att reläerna som sitter i elpatronen slår till
(ett svagt knäppande skall höras).
3. Kontrollera om överhettningsskyddet löst ut. Om
så är fallet, tryck in knappen som sitter på sidan av
kåpan.
4. Om detta ej hjälper, kontakta serviceverkstad.
För lite varmvatten från beredaren
1. Kontrollera att termostatratten på pannan står på
max temperatur.
8. Garanti
Alde garanti gäller ett år från leverans­datum och omfattar endast material eller fabrikationsfel, förutsatt att
denna anvisning har följts.
OBS! Endast originaldelar från Alde får användas som
reservdel.
7
FI
Luku Sivu
1. Pannun rakenne
8
1:1 Tekniset tiedot
8
2. Pannun toiminta
8
2:1 Ohjaustaulun toiminnot
8
2:2 Nestekaasupannun käynnistys
8
2:3 Nestekaasupannun sulkeminen
9
2:4 Parhaan lämpömukavuuden säätö
9
2:5 Huonelämpötilan säätö
9
2:6 Kiertonestepumppu
9
2:7 Sähkölämmitys
9
3. Ulkopuolinen käynnistys
9
4. Lämminvesivaraajat
10
5. Lämpöjärjestelmän hoito
10
5:1 Lämpöjärjestelmän tuuletus
10
6. Tärkeitä tietoja nestekaasusta
10
7. Vianetsintä
11
8. Takuu
12
Lue nämä ohjeet huolelliset lävitse, ennenkuin alat
käyttää nestekaasulämmitintäsi.
Käyttäohjeidon CE n:o 048AO-0006 - hyväksyntä koskee
2923-mallisia matkailuautoihin, matkailuvaunuihin tai
rakennuksiin asennettuja nestekaasulämmittimiä.
Tietokilpi ja valmistusnumero on asetettu peltikuoren
sisään paisuntasäiliön viereen.
1. Pannun rakenne
Pannu toimii ns. vakiolämpötilaperiaatteen avulla,
so. pannussa on aina oltava kuumennettua nestettä
kierrätettä­väksi järjestelmässä huonetermostaatin tarvi­
tessa lämpöä. Mitään kuumennusaikaa ei siis esiinny
lämpöä eniten tarvit­taessa.
Pannun pohjassa on imuputki, joka johtaa ilmaa polttoti­
laan. Nestekaasuautoma­tiikka ja poltin on asetettu helposti irrotettavalle pelti­levylle, joka on kiinnitetty ruuveilla
polttotilaan pannun alaosassa. Polttotilan yläpuolelle on
asetettu vesivaippa, joka käsittää sisä- ja ulkoputken.
Näiden putkien välinen tila muodostaa itse vesiva­raston.
Sisäputken sisällä on poimutettu haittalevy. Sen tehtävänä on johtaa polttimesta tulevat kuumat savukaasut
kohti vesivaippaa, niin että vesi kuumenee. Vesivaipan
yläosasta kulkee putki ylös paisuntasäiliöön. Paisuntasäi­
liössä on 12 voltin pumppu, joka kierrättää kuumennettua
nestettä järjestelmässä. Paisuntasäiliön ala­puolelle on
asetettu ohjausyksikkö termostaatilla, varok­keella, virta­
otolla ja vaihtokytkimellä varustettuna. Ylinnä pannussa
on pinnelaatta pannun sähköliitäntää varten. Pannun
väliin kiinnitetään tuuletusrumpu, joka ottaa sisään raitista
ilmaa ulkoapäin ja johtaa sen edelleen pannuun, kuitenkin
itse poltto-osan ulkopuolelle. Raitis­ilma kuumennetaan
pannun rungossa ja johdetaan etupellin tuuletus­ritilän
kautta ulos.
1:1 Tekniset tiedot
Kaasu:
Propaani
Butaani
Teho:
5,4 kW (19,2 Mj/h) 6,2 kW (22,2 Mj/h)
Kaasunkulutus: Maksimi 420 g/h Maksimi 480 g/h
Kaasunpaine: 30 mbaria (3 kPa)
Nestetilavuus (glykolivesi) pannussa: 2,6 litraa
8
Nestetilavuus (glykolivesi) sähköpatruunassa: 1,0 litraa
Järjestelmälämpötila pannussa 35-75 oC
2. Pannun toiminta
Kun huonetermostaatti tarvitsee lämpöä, kiertoneste­
pumppu käyn­nistyy. Järjestelmässä oleva vesi alkaa
kiertää ja kylmää vettä tulee pannuun. Vesivaipan
päällä oleva tuntoelin tunnistaa veden olevan pannu­
termostaatin asettamaa lämpö­tilaa kylmemmän.
Pääpoltin syttyy ja kuumentaa järjestelmässä kiertävän veden. Kun vaunussa oleva lämpö on saavuttanut
huonetermostaatin asettaman lämpötilan, kiertoneste­
pumppu pysäh­tyy. Pannun tuntoelin tunnistaa veden
saavuttaneen tämän pannu­termostaatin asettaman lämpötilan. Se sulkee tällöin pääpolttimen ja toiminta jatkuu
ohjausliekillä. Kun veden lämpötila on sitten laskenut
muutamia asteita pannussa, pääliekki syttyy uudelleen.
Siten käytettävissä on aina kuumennettua vettä huonetermostaatin tarvitessa lämpöä.
2:1 Ohjaustaulun toiminnot (kuva 1)
A. Normaaliasento sähköpatruunaa varten. Lämp­
öelementtiä ohjaa huonetermostaatti.
B. Vakioasento sähköpatruunaa varten. Lämpö­ele­
menttiä ohja­taan sähköpatruunan termostaatin
avulla. Vaihto­kytkimen on oltava tässä asennossa
veden­kuumen­ninta kuumennettaessa.
C. 1000 watin teho sähköpatruunassa.
D. 2000 watin teho sähköpatruunassa.
E. 230 voltin kiertonestepumppu sähköpatruunassa.
F. 12 voltin kiertonestepumppu pannussa.
G. Normaaliasento 12 ja 230 voltin kiertonestepumppua
varten. Pumppua ohjaa huonetermostaatti.
H. Vakioasento 12 ja 230 voltin kiertonestepumppua
varten. Pumppu on vakiokäytössä ja huonelämpötilaa säädetään pannun termostaatin ohjauspyörän
avulla ja pannun järjestelmäläm­pötila on säädettävissä. Vakioa­sentoa käytetään esimerkiksi silloin,
kun vaunussa on useita ihmisiä. Jos kuitenkin istutaan lähellä huone­termostaattia, voi kiertonestepumpun toi­minta keskeytyä, jolloin lattialla ja ikkunoissa
esiintyy kylmävetoa. Tämä tilanne estetään pitämällä
pumppu vakio­käytössä.
I. Varoke 1 A.
J. Virranotto 12 V DC (käytetään mm. ulkoisen käynni­
styksen yhteydessä. Katso luku 3:0).
K. Ilmaisinlamppu sytytyskipinää varten.
L. Termostaatin ohjauspyörä.
2:2 Nestekaasupannun käynnistys
1. Avaa nestekaasun päähana.
2. Kierrä termostaatin ohjauspyörä sytytysasentoon
(katso kuva 2). Sytytyskipinän ilmaisinlamppu alkaa
nyt vilkkua.
3. Paina termostaatin ohjauspyörä täysin pohjaan.
Pidä se alaspainetussa asennossa noin 15 sekunnin
ajan ilmaisinlampun sytyttyä. (Pannu syttyy heti kun
ilmaisin­lamppu on sammu­nut, mutta sytytysvarokkeen avoimena pysymiseksi on termos­taatin ohjauspyörä pidettävä painettuna alas vaaditun ajan.)
FI
4. Päästä ohjauspyörä ylös.
5. Kierrä se ajoasentoon ja säädä haluttu järjestel­
mälämpö­tila (katso luku 2:4).
6. Jos ilmaisinlamppu alkaa vilkkua välittömästi termo­
staatin ohjauspyörän ollessa päästettynä ylös, ei
pannu ole sytty­nyt. Paina termostaatin ohjauspyörä
taas alas ja käynnistä kattila uudelleen edellä olevan
mukaisesti, mutta pidä ohjauspyörä alhaalla hieman
kauemmin.
7. Voit myös tarkistaa alemmassa etulevyssä olevan
ikkunan kautta, että pannu on syttynyt.
Jos pannu sammuu, kierrä termostaatin ohjauspyörä
pysäytys­asentoon (katso kuva 3). Odota kolme mi­
nuuttia ja suorita käynnistys sen jälkeen.
Pannu on varustettu automaattisella uudelleen
sytytyksellä, mikä merkitsee sitä, että jos se jostain
syystä sammuu, se yrittää taas käynnistyä uudelleen
noin 20 sekunnin kuluttua (kunnes sytytysvaroke on
keskeyttänyt kaasunsyötön). Jos nestekaasu loppuu
pannun ollessa toiminnassa, alkaa ilmai­sinlamppu
vilkkua jatkuvasti, kunnes pannun toiminta lakkaa tai se
käynnistyy uudelleen.
2:3 Nestekaasupannun sulkeminen
1. Kierrä termostaatin ohjauspyörä myötäpäivään
pysä­ytys­asentoon (katso kuva 3). Noin 20 sekunnin
kuluttua automa­tiikasta kuuluu ”kilaus”, mikä merkitsee sitä, että sytytys­varoke on sulkeutunut.
2. Pysäytä kiertonestepumppu.
3. Sulje nestekaasun päähana.
HUOM! Sammutettua pannua ei saa sytyttää uudel­
leen ennen kuin kolmen minuutin kuluttua.
2:4 Parhaan lämpömukavuuden säätö
Parhaan ja taloudellisimman lämpömukavuuden saavut­
tamiseksi on tärkeää voida säätää oikein vesi­lämpötila
järjestelmässä. Alhaisen ulkolämpötilan yhtey­dessä
tarvitaan korkeampaa vesilämpötilaa pannussa kuin
normaalien lämpötilaolosuhtei­den alaisina. Termo­
staatin ohjauspyörän ihanneasetus on sellainen, että
kiertoneste­pumppu toimii noin 75 % ajasta.
Erittäin paljon kylmennyttä pannua kuumennettaessa
ei termostaatin ohjauspyörää saa asettaa maksimi­
lämpötilaan, vaan se on säädettävä väliasentoon ensim­
mäisen 10 minuutin ajaksi.
Eri numerot termostaatin ohjauspyörässä vastaavat
vesilämpö­tilan astelukua pannussa kuvan 4 mukaisesti.
Erittäin kylmissä olosuhteissa voidaan nestekaasu­
pannua ja sähköpatruunaa käyttää yhdessä. Tällä tavoin
lämpöjärjes­telmästä saadaan maksimiteho.
Lämpöjärjestelmää käytettäessä korkeissa olosuhte­
issa muuttuu nesteseoksen kiehumapiste ilmanpaineen
johdosta. Järjestelmän lämpötilaa on tällöin alennettava
kuviossa 5 esitetyn kor­keustilanteen mukaisesti.
Vesipolttoisen lämpöperiaatteen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla on tärkeää, että ilma pääsee
vapaasti kiertämään sänkylaatikoiden alla ja selkätyynyjen takana. Jos vaunu on varustettu esi­merkiksi
kokolattiamatolla, niin on tarkistettava, että matto ei
peitä konvektoreihin johtavia imureikiä. Yhtä tärkeää
on, että tyynyt ja huovat eivät estä ilman kiertovirtausta
selkätyynyjen takana.
2:5 Huonelämpötilan säätö
Haluttu vaunulämpötila säädetään kiertämällä huone­
termostaat­tia, jonka lämpötila-asteikko on välillä
5 - 30°C.
2:6 Kiertonestepumppu
Kuumennetun glykoliveden kierrättämiseksi järjestel­
mässä tarvitaan jonkinlaista pumppua. Neste­kaasu­
kattilan paisunta­säiliöön on asennettu standardi­
varusteena 12 voltin kierto­nestepumppu. Pannu voidaan
lisäksi varustaa sähköpatruunalla, jossa on 230 voltin
kiertonestepumppu.
Käytettävä pumppu sekä sen vakiokäyttö tai ohjaus huonetermo­staatin avulla valitaan pannun
ohjaustaulusta.
2:7 Sähkölämmitys
Jos sähköpatruuna on asennettu pannuun, sitä käytetään vain silloin, kun on pääsy 230 voltin jännit­teeseen.
Sähkö­patruunaa on saatavana kahtena muunnel­mana,
kiertonestepumpulla varustettuna ja ilman sitä. Tehot
ovat 1000 ja 2000 wattia. Teho valitaan pannun ohjaustaulun välityksellä. Sähköpat­ruunan suojakuvun
sisäpuolella on kaksi termostaattia. Yksi termostaatti
huolehtii siitä, että sähköpatruuna ylläpitää noin 80
°
C:en käyttölämpötilan, toisen termostaatin toimiessa
ylikuumenemissuojana, joka katkaisee auto­maattisesti
virran, jos sähköpatruuna jostain syystä kiehuu. Jos
ylikuumenemis­suoja on lauennut, se asetetaan taas toimintakuntoon paina­malla uudelleen­säätönappia sähköpatruunan sivulla (katso kuva 6 A).
Huolehdi siitä, että tekstiilit tai muu palava materiaali
eivät pääse kosketukseen sähköpatruunan kanssa.
HUOM! Kaikki sähköiset toimenpiteet sähkö­patruu­
nassa on pätevän henkilön suoritettava.
3. Ulkoinen käynnistys
(vain sähköpatruunan ollessa käy­tössä).
Haluatko vaunusi olevan lämmitettynä, kun tulet itse
pai­kalle?
Tällöin voi naapurisi tai ystäväsi käynnistää lämmityksen
menemättä vaunun sisälle. Edellytyksenä on, että pannu
on varustettu sähköpatruunalla ja että akkueliminaattori
(tuote nro 2921 520) on kytkettynä kattilaan.
Ulkoinen käynnistys tapahtuu näin:
1. Säädä akkueliminaattori 230 voltin jännitteelle.
2. Aseta 12 voltin kosketin virranottoa varten pannun
ohjaustaulussa (katso kuva 1 J).
3. Valitse teho ja kiertonestepumppu ohjaustaulusta.
4. Kytke irti vaunun pääkatkaisin.
5. Vedä ulos 230 voltin kaapeli sähköpylväästä tai vaunun sähkölaatikosta.
6. Kun lämmitys on sitten määrä käynnistää, 230 voltin
kaapeli asetetaan sähköpylvääseen tai -laatikkoon.
Sähköpat­ruuna ja kiertopumppu käynnistyvät tällöin, koska akku­eliminaattori muuntaa jännitteen 12
volttiin.
9
FI
4. Lämminvesivaraajat
Nestekaasupannu voidaan liittää varaustoimintoinen,
ruostumaton lämminvesivaraaja. Varaajaan mahtuu 7
litraa suolatonta vettä, josta saadaan äärimmileen
hyödynnettynä n. 12,5 litraa 40 °C:sta vettä.
Lämminvesivaraajaa käytettäessä pannu on käynnistettävä noin 20 minuuttia etukäteen ja sen on saavutettava
maksimaa­linen pannulämpötila mahdollisen suuren
kuuman veden määrän saamiseksi. Sähköpatruunaa
käytettäessä kaasun sijasta kuumentumiseen kuluu
enemmän aikaa.
Huuhtele lämminvesivaraaja aina perusteellisesti ennen
sen käyttöä, erityisesti pitemmän seisokin jälkeen.
HUOM! Vaikka lämminvesivaraaja on pakkaselta
suojattu, on puhdas vesi aina tyhjennettävä va­
raajasta pakkasvaaran esiintyessä vaunun ollessa
käyttämättömänä.
Tyhjennä varaaja näin:
Tyhjennä puhdasvesisäiliö. Avaa tyhjennyshana vesi­
johdossa (kuva 6b) sekä varaajan ilmaruuvi (kuva 6c) ja
tyhjennä vesi ulos. Jos tyhjennyshana ei ole käytössä,
irrota sen sijaan letku varaajan nipasta. Anna tilanteen
olla tällai­nen ennen vaunun uudelleenkäyttöä.
Jos vaunu on varustettu paineohjatulla pumpulla, tämän
pumpun on oltava kytkettynä päälle. Tyhjennä vedet
järjestelmästä. Avaa vesihanat ja antamalla veden tyhjentyä siihen asti, kunnes ilmaa virtaa ulos. Sulje pumppu. Avaa tyhjennyshana vesijohdossa (kuva 6b) sekä
ilmaruuvi (kuva 6c) kuumentimessa. Anna tilanteen olla
tällainen, kunnes vaunua käytetään uudelleen.
5. Lämpöjärjestelmän hoito
Tarkista säännöllisesti lämpöjärjestelmän nestetaso
pannun paisuntasäiliössä. Tason on oltava noin 1 cm
päässä kylmän pannun minimiviivan yläpuolella.
Järjestelmä on täytettävä 40-prosenttisella glykoli­
seoksella, jollaista käytetään automoottoreissa (ei dieselissä). Jos lämpölaitteisto asetetaan alle -25 °C olevien
lämpötilojen alaiseksi, on glykolipitoisuutta nostettava, ei
kuitenkaan yli 50 prosenttiin.
Glykolipitoisuutta on valvottava ennen uuden nesteen
täyttöä. Tämä tehdään liian suuren glykolipitoisuuden
estämiseksi nesteseoksessa.
Glykoliseos on vaihdettava joka toinen vuosi, sen
ominaisuuk­sien esimerkiksi korroosionsuojan suhteen
huonontuessa.
Älä koskaan anna lämpöjärjestelmän tyhjentyä glykoli­
nestees­tä.
Jos nestepinnan taso paisuntasäiliössä laskee muun
kuin pelkän haihtumisen johdosta, tarkista kaikki jatkokset, tyhjennyshana ja ilmaruuvit vuotojen suhteen. Jos
glykolivesi on vuotanut ulos, huuhtele säiliö vedellä ja
kuivaa se.
Tarkista myös säännöllisesti nestekaasujärjestelmä
kytkimien ja letkujen tiiviyden varmistamiseksi. Neste­
kaasuletkut on vaihdettava joka toinen vuosi niiden
kuivuessa ja halkeilles­sa, mikä aiheuttaa mahdollisen
vuodon.
10
Nesteen täyttö:
Tarkista, että vaunu on vaakasuorassa ennen täyttöä,
niin että ilmataskuja ei pääse muodostumaan. Tarkista,
että ilmaruuvit ja tyhjennyshana ovat suljettuina. Ota
pois ylempi etulevy (katso kuva 7) vedä sitä ylöspäin,
alareunaa ulospäin ja sitten alaspäin. Irrota pumppu­
mutteri ja nosta pumppu ylös. Pidä glykoliseos paisunta­
säiliössä.
HUOM! Spriitä ei saa käyttää ruostesuoja-aineena.
Jäähdytin­sementtiä ei saa sekoittaa järjestelmään.
5:1 Järjestelmän tuuletus
Järjestelmää täytettäessä voi esiintyä ilmataskuja
putkijär­jestelmän asennustavasta riippuen. Hyvänä
tunto­merkkinä on se, että järjestelmässä on ilmaa, kun
lämpöä tulee vain muutamiin metreihin putkea, vaikka
kiertoneste­pumppu on käytössä.
Suorita tuuletus näin:
Pannun on oltava käytössä ja kiertonestepumpun poissa
päältä. Aloita avaamalla ilmaruuvit (katso vaunun ohjekirjaa ilma­ruuvien sijainnin suhteen). Anna ruuvien olla
avoinna , kunnes vettä tulee ulos putkesta. Käynnistä
kiertonestepumppu ja anna sen käydä hetken aikaa.
Tarkista sitten, ovatko putket ja lämpöpatterit lämmenneet vaunussa.
Jos esiintyy vaikeuksia ilman saamiseksi ulos
järjestelmästä, voidaan menetellä seuraavalla
tavalla:
Pysäytä kiertonestepumppu. Kampea tukipyörä alas niin
pitkälle kuin se menee, niin että vaunu kallistuu eteenpäin (katso kuva 8). Anna vaunun olla tässä asennossa
muutamien minuut­tien ajan, niin että ilma pääsee kulkemaan ylöspäin järjes­telmässä. Kampea sitten tukipyörä
maksimiasentoon ja toimi samalla tavoin tämän asennon
yhteydessä (katso kuva 9). Pidä vaunu vaakasuorassa
ja käynnistä kiertonestepumppu. Kun ulosvirtaus- ja
palautusputki ovat suunnilleen yhtä kuumia, ei järjestelmässä ole enää ilmaa. Asunto- tai kääntö­telivau­nua
tuuletettaessa on helpointa käyttää kaltevaa alustaa tai
nostaa vaunua väkivivun avulla.
Järjestelmän ollessa täytettynä uudelleen voi pieniä
ilma­kuplia muodostua paisuntasäiliöön. Pysäytä kierto­
nestepumppu muutamien sekuntien ajaksi, niin nämä
kuplat katoavat.
Kuviot 8-9 A. Ilmaruuvi B. Ilma
6. Tärkeitä tietoja
nestekaasusta
Nestekaasu on paloöljytuote, jota virallisesti kutsutaan
”kondensoituneeksi paloöljykaasuksi”. Se käsittää
lähinnä propaani- ja butaanikaasut. Propaanin etuna on
se, että se kaasuuntuu lämpötilaan -40 °C asti, kun taas
butaani toimii huonosti alle 10 °C lämpötilassa. Siten
neste­kaasuna käytetään lähes yksinomaan propaania.
Nestekaasu on kaasupullossa sekä nesteen että kaasun
muodos­sa. Pulloa täytettäessä kaasu muutetaan nestemäiseen muotoon puristuksen avulla. Kun pullon venttiili
avataan, kaasuneste muodostuu taas kaasuksi.
FI
Nestekaasun palaessa syntyy vain hiilidioksidia (CO2)
ja vesihöyryä, mikä on sama kuin tavallisen hengitysilman koostumus. Palamisen tekemiseksi täydelliseksi
vaaditaan hyvää ilmansyöttöä. Nestekaasu on erittäin
ympäristöystäväl­listä eikä aiheuta nokeutumista pala­
essaan täydellisesti. Sitä voidaan säilyttää pullossa
rajoittamattoman ajan sen laadun huonontumatta.
Nestekaasu ei sisällä lainkaan myrkyllisiä aineita. Sen
sijaan voi väkevöitetyn kaasun sisäänhengittäminen
aiheuttaa tietyn huumaavan vaikutuksen, hengittämisen
tarvetta ja tukehtumisoireita. Nämä oireet katoavat kuitenkin nopeasti, jos sisään hengitetään tavallista ilmaa
tai happea.
Vaarana kaasun yhteydessä on se, että ulosvirtaava
kaasu syttyy aiheuttaen räjähdyksen. Vaikka nestekaasu
on myrkytön­tä, siihen on lisätty rikkiepäpuhtauksia, jotka
antavat selvän ja vastenmielisen hajun jo silloin, kun
kaasupitoisuus on niinkin pieni kuin viidesosa alemmasta räjähdysraja-arvosta.
Nestekaasupoltin toimii yleensä pullopainetta alhaisem­
malla paineella. Tavallisimpana paineena on pienpaine (enin­tään 5 kPa), joka saavutetaan antamalla
neste­kaasun kulkea paineen­alennusventtiilin kautta.
Pienpaineella toi­mivat laitteet ovat yleensä hiljaisempia
kuin korkeammalla työpaineella toimivat laitteet.
7. Vianetsintä
Seuraavassa esitetään pieni vianetsintäkaavio, joka voi
olla avuksi yksinkertaisten vikojen yhteydessä.
Sytytyskipinä saadaan, mutta pannu ei käynnisty
1. Onko nestekaasu loppunut?
2. Onko päähana täysin avoinna?
3. Jos kattila ei ole ollut pitkään aikaan käytössä tai jos
nestekaasupullo on vaihdettu, sen sytyttämiseen
kuluu nor­maalia pitempi aika.
4. Termostaatin ohjauspyörä on painettava täysin pohjaan käynnistyksen yhteydessä.
5. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Sytytyskipinää ei saada
1.
2.
3.
4.
arkista, että pannun on kytketty 12 voltin jännite.
T
Tarkista, että pannun varoke on ehjä.
Tarkista, että sytytyskipinän ilmaisinlamppu vilkkuu.
Ota pois alempi etulevy. Tarkista, että sytytys­muunta­
jaan (pieni musta laatikko aivan ohjauslaatikon alla)
ja mikro­katkaisimeen (termostaatin ohjauspyörän
alla) kulkevat kaa­pelit ovat kunnolla kiinni ja että
kaapeli­kengissä ei esiinny korroosiota.
5. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Pannu syttyy, mutta sammuu, kun termostaatin
ohjauspyörä vapautetaan
1. T
oista sytytys luvussa 2:2 esitettyjen ohjeiden muka­
isesti (odota ensin kolme minuuttia ennen kattilan
syttymistä uudelleen). Huolehdi siitä, että termostaatin ohjauspyörä painetaan täysin pohjaan ja pidetään
tässä asennossa noin 20 - 30 sekuntia ilmaisinlampun sam­muttua.
2. Tarkista, että ohjausliekki koskettaa lämpöelementin
kärkeä (oikealla ohjauspolttimesta).
3. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Pannu kiehuu
1. K
ierrä termostaatin ohjauspyörä asentoon 1 (alhaisin
järjestelmäpaine) ja tarkista sammuuko pääliekki,
mikä sen tulee tehdä.
2. Tarkista, että tuntoelin on kiinnitetty lujasti kiinni oikeaan kohtaan. Sen on oltava kiinnitetynä jouspin­teellä
pannun runkoon aivan käyttölaatikon alapuolelle,
lämpöä johtavan kitin ollessa asetettuna väliin.
3. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Värähtelyjä kiertonestepumpussa (12 V)
1. Irrota kiertopumpun kiinnitysmutteri.
2. Kierrä pumppua hieman ja kiristä mutteri taas
paikoilleen.
3. Tarkista, että moottorin ja akselin välinen kumiliitäntä
on suorassa eikä heitä sivulle käytön aikana.
4. Tarkista, että mitään esteitä ei ole pumpun tiellä
paisun­tasäiliön pohjalla.
5. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Kiertonestepumppu (12 V) ei käynnisty
1. T
arkista, että huonetermostaatin virtakatkaisin on
asen­nossa ”ON”.
2. Tarkista, että astemäärä on korkeampi huone­
termostaatissa kuin vaunussa.
3. Tarkista, että vaihtokytkin kiertonestepumpun ohja­
ustaulussa on säädetty 12 voltin pumpulle.
4. Ota pois keltainen hattu kiertonestepumpun päältä ja
tarkista, että kaapelit ovat lujasti kiinni ja että esiintyy
12 voltin jännite.
5. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Väärin näytetty lämpötila huonetermostaatissa
1. T
arkista oikein näyttävän lämpömittarin avulla vaunussa oleva lämpötila.
2. Ota pois kupu huonetermostaatin päältä (paina sisään vasemmalla puolella oleva kiinnitystappi ja vedä
kupu suoraan ulos).
3. Vedä ohjauspyörä ulos, siirrä sitä virhenäytön ilmoit­
taman astemäärän verran ylös- tai alaspäin ja työnnä
se sitten paikoilleen.
4. Aseta kupu paikoilleen ja tarkista, että lämpötila täsmää huonetermostaatin asteikon kanssa.
Sähköpatruuna lakannut toimimasta
1. T
arkista, että virtaa (230 volttia) esiintyy seinäpistora­
siassa.
2. Tarkista, että sähköpatruunan releet kytkeytyvät päälle (pienen napsauksen olisi kuuluttava).
3. Tarkista, että ylikuumenemissuoja ei ole lauennut.
Jos näin on kuitenkin käynyt, paina sisään kuvun
sivulla oleva nappi.
4. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Liian vähän kuumaa vettä tulee lämmin­vesi­
varaajasta
1. Tarkista, että kattilan termostaatin ohjauspyörä on
säädetty maksimilämpötilaan.
11
FI
8. Takuu
Alde takuu on voimassa yhden vuoden ajan toimitus­
päivä­­määrästä lukien ja käsittää vain materiaali- tai
valmistusvirheet sillä edellytyksellä, että tätä ohjetta on
noudatettu. HUOM! Varaosina saa käyttää ainoastaan
Alden alkuperäisosia.
12
GB
Chapter
1. How the boiler is constructed
1:1 Technical data
2. How the boiler works
2:1 The functions of the control panel
2:2 Starting the LPG boiler
2:3 Shutting down the LPG boiler
2:4 Setting for maximum comfort
2:5 Setting the room temperature
2:6 Circulation pump
2:7 Electrical heating
3. External start
4. Water heater
5. Maintenance of the heating system
5:1 Bleeding the heating system
6. Useful facts about LPG
7. Troubleshooting
8. Guarantee
Page
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
Read these instructions carefully before you use the boiler. The instructions for use are approved in accordance
with CE no. 048AO-0006 for LPG boiler type 2923.
Data plate and production number are located inside the
metal shell beside the expansion vessel.
1. How the boiler is
constructed
The boiler operates with what is known as constant temperature, i.e. there is always heated liquid in the boiler to
circulate in the system when the room thermostat calls
for heat. In other words there is no time lag when heat is
most needed.
There is an inlet pipe in the bottom of the boiler which
leads air to the combustion chamber. The gas valve and
the burner assembly are attached to an easily removable plate screwed to the combustion chamber at the
bottom of the boiler. The water jacket, which consists
of an inner and an outer pipe, is located above the
combustion chamber. The space between these pipes
constitutes the reservoir. Inside the inner pipe there is a
flame damper which consists of a folded sheet of metal.
Its task is to convey the hot exhaust gases from the
burner out towards the water jacket so that the water is
heated. From the top of the water jacket, a pipe goes up
to the expansion vessel. In the expansion vessel there
is a 12-volt pump which circulates the heated liquid in
the system. On the front of the boiler is the control panel
with thermostat knob, cut-out, power intake and changeover switch. At the top of the boiler there is a terminal
block for making the electrical connection to the boiler.
Beside the boiler, a ventilation duct is attached that
takes in fresh air from outside and conveys it into the
boiler but outside the combustion part itself. The fresh
air is heated by the body of the boiler and convected
through the ventilation grille in the front panel out into
the room.
1:1 Technical data
Gas: Butane/Propane
Power: 6.7 kW
Gas consumption: Max 465 g/h
Gas pressure: 28 mbar (butane) or 37 mbar (propane).
Liquid volume (glycol water) in boiler: 2.6 litres
Liquid volume (glycol water) in
immersion heater: 1.0 l.
System temperature in the boiler: 35-75°C
2. How the boiler works
When the room thermostat calls for heat, the circulation
pump starts. The liquid in the system starts circulating,
and cold water comes into the boiler. The sensor on
the water jacket senses that the water is colder than
the temperature set on the boiler thermostat. The main
burner ignites and heats up the water that circulates
round the system. When the heat inside the caravan has
reached the temperature set on the room thermostat,
the circulation pump stops. The sensor on the boiler
senses that the water has reached the temperature set
on the boiler thermostat. It shuts off the main burner and
goes down to a pilot flame. When the water temperature
has fallen a few degrees in the boiler, the main flame is
lit again. In this way there is always heated water when
the room thermostat calls for heat.
2:1 The functions of the control panel (fig
1)
A.Normal position for immersion heater. The heating
element is controlled by the room thermostat.
B.Constant position for the immersion heater. The heating element is controlled by the immersion heater’s
thermostat. The changeover switch should be in this
position when the water heater is in use.
C.1000 watts power on the immersion heater.
D.2000 watts power on the immersion heater.
E.230-volt circulation pump on the immersion heater.
F. 12-volt circulation pump on the boiler.
G.Normal position for 12 and 230-volt circulation pumps.
The selected pump starts and stops as indicated by
the room thermostat.
H.Constant position for 12 and 230-volt circulation
pumps. The pump runs constantly and the room
temperature is regulated by the boiler’s thermostat
knob, in that the boiler’s system temperature is
adjustable. The constant position uses for example
when there are many persons in the caravan. If
one sits near the room thermostat it can switch the
circulation pump off, with cold areas near the windows and floor as a result. In this position the pump
is constantly on and coldness is avoided.
I. Cut-out 1 A fuse.
J. Power intake 12 V DC auxilary sockel (used for
external start etc. See chpt 3:0).
K.Warning light for ignition spark.
L. Thermostat knob.
13
GB
2:2 Starting the LPG boiler
1. Open the regulator and service tap for the LPG.
2. Turn the thermostat knob to ignition position (see
fig 2). The indicator light for the ignition spark starts
flashing.
3. Press the thermostat knob down as far as it will go.
Hold it down for about 15 seconds after the indicator
light has gone out. (The boiler has ignited as soon as
the warning light goes out, but in order for the ignition
safety cut-out to remain open, the thermostat knob
must be held down for the necessary period).
4. Release the thermostat knob.
5. Turn it to operating position and set the desired temperature (see chpt 2:4).
6. If the indicator light starts flashing immediately after
the thermostat knob has been released the boiler has
not ignited. Press the thermostat knob down again
and repeat the starting procedure as above, but hold
it down a little longer.
7. You can also check through the window in the lower
front plate whether the boiler is lit.
Should the boiler go out, turn the thermostat knob to
stop position (see fig 3). Wait 3 minutes and repeat the
starting procedure.
The boiler is equipped with automatic reignition, which
means that if it goes out for some reason, it attempts
to restart for about 20 seconds (until the safety cut-out
has cut the gas supply). Should the gas run out while
the boiler is in operation, the warning light will start
flashing and continue on until the boiler is shut down or
restarted.
2:3 Shutting down the LPG boiler
1. Turn the thermostat knob clockwise to stop position
(see fig 3). After about 20 seconds, a click should
be heard from the gas valve, which means that the
safety cut-out has closed.
2. Stop the circulation pump on the control panel.
3. Close the service tap for the LPG.
NB. When the boiler has gone out, it must not be
reignited until 3 minutes have elapsed.
2:4 Setting for maximum comfort
For maximum comfort and economy, it is important to
set the right water temperature in the system. At low
outside temperatures, a higher water temperature is
required than at more normal temperatures. The ideal
setting on the thermostat knob is when the circulation
pump runs about 75% of the time.
When heating a very cold boiler, the thermostat knob
should not be set to maximum temperature imediately,
but at an intermediate position for the first 10 minutes.
The various figures on the thermostat knob represent
the number of degrees of the water temperature in the
boiler as per fig 4.
When it is extremely cold, the gas boiler and the immersion heater can be run at the same time. This means
that maximum power is obtained from the heating
system.
14
When the heating system is used at a high altitude, the
boiling point of the liquid mixture changes. In this case
the system temperature should be lowered as per fig 5.
In order to utilize the principle of water-born heat in the
best possible way, it is important that air can pass freely
under beds and behind back cushions. If the caravan
has a fitted carpet, for example, ensure that the carpet
does not cover the intake hole for the convectors. It is
equally important that the cushions and blankets do not
prevent air circulation behind the back cushions.
2:5 Setting the room temperature
The temperature required inside the caravan should be
set on the knob of the room thermostat, which is graduated between 5 and 30 °C.
2:6 Circulation pump
In order to make the heated glycol water circulate, some
form of pump is required. In the expansion vessel of the
LPG boiler a 12-volt circulation pump is fitted as standard. The boiler can also be equipped with an immersion
heater with a 230-volt circulation pump. The choice of
which pump to use, and whether it is to run constantly or
be interrupted by the room thermostat, is made on the
boiler’s control panel.
2:7 Electrical heating
If the immersion heater is fitted on the boiler it can only
be used if you have access to 230 volts ~. The power
output is 1000 and 2000 watts respectively. Choice of
power is made on the boiler’s control panel.
Inside the immersion heater’s protective cover, there
are two thermostats. One ensures that the immersion
heater maintains an operating temperature of around 80
°
C while the other acts as overheating protection, which
cuts the current automatically if the immersion heater
boils for some reason. If the overheating protection triggers, it can be reset by pressing in the overheat reset
button on the side of the immersion heater (see fig 6A).
Make sure that textiles and other inflammable material
cannot come into contact with the immersion heater.
NB. All electrical work on the immersion heater must
be performed by an authorized person.
3. External start
(applies only if the immersion heater is fitted).
Do you want the caravan to be heated when you arrive?
If so, your neighbour or the warden can start the heating without having to enter the caravan. However, your
boiler must be fitted with an immersion heater and there
must be a battery eliminator (art. no. 2921 520) connected to the boiler.
How to perform an external start:
1. Plug the battery eliminator into a 230-volt socket.
2. Plug the 12-volt contact into the power intake on the
boiler’s control panel (see fig 1 J).
3. Select power and circulation pump on the control
panel.
4. Switch off the main switch in the caravan.
GB
5. Disconnect the 230-volt cable from the external
power supply.
6. When you want the heating to start up, reconnect the
230-volt cable. The immersion heater and the circulation pump will then start up thanks to the battery
eliminator transforming down the voltage to 12 volts.
4. Water heater
The LPG boiler can be equipped with a stainless steel
water heater, with a volume of 7 litres of stored fresh
water. A maximum capacity of about 12.5 litres of hot
water at 40 °C can be obtained.
When the water heater is to be used, the LPG boiler
should be started about 20 minutes in advance, and run
at maximum boiler temperature to obtain the maximum
amount of hot water. If an immersion heater is used
instead of gas, the heating period is longer.
Always flush out the water heater before it is used, particularly when it has not been used for a some time.
NB. Although the water heater is protected against
frost, fresh water in the heater must always be
drained out when there is risk of frost and the vehi­
cle is not in use.
Drain the heater like this:
Empty the fresh water tank. Open the drain cock on the
water pipe (fig 6 b), and the air screw (fig 6 c) on the
heater and empty out the water in the heater. If there is
no drain cock, release the hose from the nipple on the
heater instead. Allow it to stand like this until you use the
vehicle again.
If the vehicle is equipped with a pressure-controlled
pump, it must be switched on. Drain the fresh watertank.
Open the water taps and empty the fresh water system.
Switch off the pump. Open the drain cock on the water
pipe (fig 6 b), and the air screw (fig 6 c) on the heater
and leave taps open. Allow it to stand like this until the
vehicle is to be used again.
5. Maintenance of the heating
system
Check regularly the level of liquid for the heating system
in the boiler’s expansion vessel. The level should be
about 1 cm above the min. line when the boiler is cold.
The system should be filled with a 40% glycol mixture of
the same type as used in car engines (not diesel). If the
heating system is exposed to temperatures lower than
-25 °C , the glycol content should be raised, but must not
exceed 50%. The percentageglycol content should be
checked before more liquid is added. This is to prevent
an excessive concentration of glycol in the mixture.
The glycol mixture should be replaced every other
year, as its properties, such as corrosion protection,
deteriorate.
Never let the heating system stand without the glycol,
water liquid.
If the liquid level in the expansion vessel falls for reasons other than pure evaporation, check that all joints,
the drain cock and air screws are tight. If glycol water
has leaked out, rinse with water and mop up.
Don’t forget to check the gas system regularly to ensure
that connections and hoses are not leaking.
LPG hoses should be replaced every other year as they
dry out and crack, which may give rise to leakage.
Topping up with liquid:
Make sure that the caravan is parked horizontally before
topping up, so that no air pockets can be formed. Check
that air screws and the drain cock are closed. Remove
the upper front cover (see fig 7) pull it upwards, the bottom outwards and then downwards. Release the nut on
the expansion vessel and lift up the pump. Pour in the
glycol mixture slowly.
NB. Alcohol must not be used as anti-freeze.
Radiator cement must not be mixed in the system.
5:1 Bleeding the heating system
When filling the system, air pockets may form, depending on how the system was installed. A sign that there is
air in the system is when the heat will only travel a few
metres along the radiator system from the boiler, even
though the circulation pump is running.
Bleed the system like this:
The boiler should be running and the circulation pump
off. Start by opening the air screws. Leave them open
until water comes out of nozzle. Start the circulation
pump and allow it to run for a while. Feel the pipes and
radiators in the vehicle to see it they are getting warm.
If it is hard to get the air out of the system, you
can do as follows:
Stop the circulation pump. Roll down the support wheel
as far as it goes, so the caravan lean forwards at the
front or park it on a downhill slope (see fig 8). Allow it
to stand a few minutes so that the air gets to the top of
the system. Open the air screw at the highest point and
leave it open until the air has come out. Then roll up the
support wheel to maximum or park it on a upphill slope
and repeat the procedure in this position (see fig 9).
Place the caravan on the level and start the circulation
pump. When flow and return pipes are almost the same
temperature, the system is free of air. When the system
has just been filled, small air bubbles may form in the
expansion vessel. Stop the circulation pump for a few
seconds and they usually disappear.
Figs 8-9
A. Air screw
B. Air
6. Useful facts about LPG
LPG is a petroleum product and the letters stand for
Liquefied Petroleum Gas. It is available as propane
and butane. Propane has the advantage that it is gaseous down to -40 °C, while butane works unsatisfactorily
below 10 °C. That is why propane is the most suitable
type.
When the cylinder valve is opened, the LPG liquid is released as a gas. When LPG burns, carbon dioxide (CO2)
and water vapour only are emitted, just like in the air we
breathe out. In order for combustion to be complete, a
good air supply is required. LPG is very environment
15
GB
friendly and does not generate soot on complete combustion. It can be stored in cylinders for any length of
time without its quality deteriorating. LPG is entirely free
of poisonous substances.
The risk with gas is that leaking gas is ignited, resulting
in an explosion. As LPG has no distinct aroma, sulphur
compounds are added that give a distinct, pungent
smell, even when the concentration of gas is as low as
one fifth of the lower explosion limit. The LPG burner
usually works at a lower pressure than the pressure in
the cylinder. Low pressure is obtained by allowing the
LPG to pass through a regulator.
7. Troubleshooting
Here is a brief troubleshooting chart that may be of help
in the event of simple faults.
The ignition spark comes but the boiler does
not start
1. C
heck gas supply.
2. Is the service tap fully open?
3. If the boiler has been out of use for a while or if the
gas cylinder has been changed, it takes longer to
ignite than normal.
4. The thermostat knob must be pushed down as far as
it will go when starting.
5. If this does not help, contact your service workshop.
No ignition spark
1. C
heck that there is a 12-volt supply to the boiler.
2. Check the fuse on the boiler is intact.
3. Check that the warning light for the ignition spark is
flashing.
4. Remove the lower front cover. Check that the cables
to the ignition transformer (small black box just under
the control panel) and the microswitch (under the
thermostat) are properly attached and that there is no
corrosion on the cable clips.
5. If this does not help, contact your service workshop.
The boiler ignites but goes out when the ther­
mostat knob is released
1. R
epeat the ignition procedure as per instructions in
chapter 2:2 (wait 3 minutes before igniting the boiler
again). Make sure that the thermostat knob is pushed
down as far as it will go and hold it in position for
20-30 seconds after the warning light has gone out.
2. Check that the pilot flame comes into contact with
the tip of the thermoelement (to the right of the pilot
burner).
3. If this does not help, contact your service workshop.
The boiler boils
1. T
urn the thermostat knob to 1 (lowest system temperature) and check that the main flame goes out, as
it should.
2. Check that the sensor is secured correctly. It should
be attached to the body of the boiler by a spring clip
just under the control box with heat-conducting putty
in between.
3. If this does not help, contact your service workshop.
16
Vibrations in the circulation pump (12-volt)
1. R
elease the nut holding the circulation pump.
2. Turn the pump a little and tighten up the nut again.
3. Check that the rubber connection between the motor
and the shaft is straight and does not wobble when in
motion.
4. Check that there is no obstruction in the way of the
pump at the bottom of the expansion vessel.
5. If this does not help, contact your service workshop.
Circulation pump (12-volt) will not start
1. C
heck that the slider on the room thermostat is in
”ON” position.
2. Check that the temperature shown on the room thermostat is higher than inside the caravan.
3. Check that the changeover switch on the control
panel for the circulation pump is on ”12-volt pump”.
4. Remove the circulation pump and check that the cables are properly secured, and that there is a 12-volt
supply.
5. If this does not help, contact your service workshop.
Incorrect temperature on the room thermostat
1. C
heck by using an accurate thermometer inside the
caravan.
2. Remove the cover from the room thermostat (press
in the pin on the left-hand side and pull the cover
straight out).
3. Pull out the knob and move it as many degrees up or
down as it indicated wrongly, and press it into place
again.
4. Replace the cover and check that the temperature
agrees with the scale on the room thermostat.
The immersion heater has stopped working
1. C
heck that there is power (230 volts) in the wall
socket.
2. Check that the relays on the immersion heater switch
on (a gentle click should be heard).
3. Check whether the overheating protection has trigg­
ered. If so, press in the button on the side of the
cover.
4. If this does not help, contact the service workshop.
Insufficient hot water
1. Check that boiler thermostat is set on maximum
position.
8. Guarantee
Alde International’s guarantee applies for one year from
date of delivery and covers material defects and manufacturing defects only, on condition that above instructions have been adhered to.
NB! Use only original parts from Alde as spares.
DE
Kapitel
Seite
1. Aufbau des Kessels
17
1:1 Technische Daten
17
2. Funktionsweise des Kessels
17
2:1 Schalttafel-Funktionen
17
2:2 Anschalten des Flüssiggaskessels
18
2:3 Abschalten des Flüssiggaskessels
18
2:4 Einstellung für optimalen Wärmekomfort 18
2:5 Einstellung der Raumtemperatur
18
2:6 Umwälzpumpe
18
2:7 Elektroheizung
18
3. Fernstart 19
4. Heißwasserbereiter
19
5. Pflege des Heizsystems
19
5:1 Entlüften des Heizsystems
20
6. Was man über Flüssiggas wissen sollte.
20
7. Fehlersuche
20
8. Garantie
21
Vor der Inbetriebnahme des Kessels ist diese Betriebs­
anleitung sorgfältig durchzulesen.
Diese Anleitung ist zugelassen für FlüssiggasHeizkessel vom Typ 2923 zur Montage in Wohnwagen,,
-mobilen und Gedäuden gemäß CE-NR. 048AO-0006.
Datenschild und Produktionsnummer befinden sich innen am Blechgehäuse neben dem
Ausdehnungsgefäß.
Die Flüssiggasinstallation des Heizkessels soll
gemäß der Vorschriften der VFG und DVGWBestimmungen ausgeführt werden. Mit gasformigen
Brennstoffen betriebene Heizgeräte müssen nach den
Bestimmungen der Technischen Regeln für Flüssiggas
(TRF) und den Technischen Regeln für FlüssiggasGeräte und Feuerstätten in Fahrzeugen aufgestellt
und installiert werden. Bei Einbau des Heizgerätes
in Sonderfahrzeuge (z.B. Fahrzeuge zum Transport
gefährlicher Güter) müssen die für solche Fahrzeuge
geltenden Vorschriften berücksichtigt werden.
Bei nachträglichem Einbau des Heizgerätes hat der
Fahrzeughalter nach § 19 Abs. 2 St VZO unter Vorlage
eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sach­
verständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeug­
verkehr bei der Verwaltungsbehorde eine neue
Betriebserlaubnis zu beantragen.
Der Einbau des Heizgerätes im Innern von Kraft­
omnibussen ist nicht zulässig. In Deutschland muß die
Gasanlage nach Ablauf von jeweils zwei Jahren erneut
von einem Sachkundigen überprüft werden. Verant­
wortlich für die Veranlassung der Überprüfung ist der
Betreiber.
ACHTUNG! Beim Tanken und in der Garage darf des
Kessels nicht betrieben werden.
1. Aufbau des Kessels
Der Kessel arbeitet mit Konstanttemperatur, d. h. im
Kessel befindet sich ständig Heißwasser zur Zirkulation
im System, wenn das Raumthermostat Wärme anfordert. Also geht keinerlei Aufwärmzeit verloren, wenn
schnell Wärme benötigt wird.
Am Kesselboden befindet sich ein Ansaugrohr, das Luft
in die Brennkammer leitet. Flüssiggasautomatik und
Brenner sind auf einem leicht abnehmbaren Blech in der
Brennkammer unten im Kessel festgeschraubt.
Über der Brennkammer befindet sich der Wasser­mantel,
bestehend aus einem Innen- und einem Außenrohr.
Der Zwischenraum ist der eigentliche Wasser­speicher.
Im Innenrohr sitzt der Flammendämpfer in Form eines
Faltblechs. Er leitet die vom Brenner kommenden heißen Rauchgase zum Wassermantel, so wird das Wasser
erwärmt. Vom Oberteil des Wasser­mantels aus, führt ein
Rohr zum Ausdehnungsgefäß. Im Ausdehnungsgefäß
befindet sich eine 12V-Pumpe zur Zirkulation des
erwärmten Wassers im Heizsystem. Unter dem
Ausdehnungsgefäß ist die Schaltanlage mit Kessel­
thermostat, Sicherung, Stromzufuhr und Um­schalter
angebracht.
Oben auf dem Kessel befindet sich der Anschlußstecker
für den Elektroanschluß an den Kessel. Neben dem
Kessel ist ein Frischluftkasten montiert, der den Kessel
mit Frischluft von außen versorgt, jedoch nicht die
Brennkammer. Die Frischluft wird vom Kesselgehäuse
aufgewärmt und über ein Lüftungsgitter vorn in der
Blechverkleidung in den Raum geleitet.
1:1 Technische Daten
Gas:
Propan
Butan
Nennwärmebelastung:5,4 kW
6,1 kW
Gasverbrauch:
max. 420 g/h max. 480 g/h
Gasdruck: 30 mbar (50 mbar)
Flüssigkeitsvolumen (Glykolwasser) im Kessel: 2,6 l
Flüssigkeitsvolumen (Glykolwasser) in
Elektropatrone: 1,0 l
Systemtemperatur im Kessel: 35-75 °C
2. Funktionsweise des Kessels
Sobald das Raumthermostat Wärme anfordert, startet die Umwälzpumpe. Die im System befindliche
Flüssigkeit beginnt zu zirkulieren, Kaltwasser gelangt in den Kessel. Der Sensor am Wassermantel
registriert, daß die Wasser­temperatur unter der am
Kesselthermostat ein­gestellten Temperatur liegt. Der
Hauptbrenner wird gezündet und erwärmt das Wasser,
das dann im System zirkuliert. Jetzt registriert der
Sensor, daß das Wasser die eingestellte Temperatur
erreicht hat. Der Hauptbrenner wird abgestellt, bleibt in
Zündflammen­position. Sobald die Wassertemperatur
im Kessel um einige Grad ge­sunken ist, wird wieder die
Hauptflamme gezündet. Daher ist jederzeit Heißwasser
vorrätig, wenn der Raum­thermostat Wärme anfordert.
2:1 Schalttafel-Funktionen (Abb. 1)
A. Normalstellung für Elektropatrone. Das Wärme­
element wird vom Raumthermostat gesteuert.
B.Konstantstellung für Elektropatrone. Das Wärme­
element wird vom Thermostat der Elektropatrone gesteuert. Der Umschalter muß sich in dieser Stellung
befinden, wenn der Heißwasserbereiter aufgewärmt
werden soll.
C.1000 W Leistung an der Elektropatrone.
17
DE
D.2000 W Leistung an der Elektropatrone.
E.230 V Umwälzpumpe an der Elektropatrone.
F. 12 V Umwälzpumpe.
G.Normalstellung für 12 V und 230 V Umwälzpumpe.
Die Pumpe wird vom Raumthermostat gesteuert.
H.Konstantstellung für 12 V und 230 V Umwälzpumpe.
Die Pumpe ist ständig in Betrieb, die
Raumtemperatur wird mit dem Kesselthermostat
geregelt, da die Systemtemperatur des Kessels
einstellbar ist. Die Konstant-Stellung ist z. B.
angebracht, wenn sich mehrere Personen im
Wagen befinden. Wenn dann jemand nahe am
Raumthermostat sitzt, kann so der Pumpenbetrieb
abgebrochen werden, und es kühlt im Fußbodenund Fensterbereich ab. Dem wird durch
Konstantbetrieb der Umwälzpumpe vorgebeugt.
I. Sicherung 1 A
J. Stromzufuhr 12 V Gleichstrom (z. B. bei Fernstart,
siehe Kapitel 3:0)
K.Leuchtanzeige für Zündfunken
L. Bedienknopf und Zündknopf
2:2 Anschalten des Flüssiggaskessels
1. Haupthahn für Flüssiggaszufuhr öffnen.
2. Bedienknopf in Zündstellung bringen (siehe Abb.
2). Die Leuchtanzeige für Zündfunken beginnt zu
blinken.
3. Bedienknopf ganz nach unten drücken. Nach
Erlöschen der Leuchtanzeige noch ca. 15 Sekunden
unten halten. (Der Kessel ist angezündet, sobald die
Leuchtanzeige erlischt, aber das Bedienknopf muß
noch so lange heruntergedrückt bleiben, damit die
Zündsicherung offen bleibt.)
4. Bedienknopf hochziehen und loslassen.
5. In Betriebsstellung bringen und gewünschte System­
temperatur einstellen (siehe Kapitel 2:4).
6. Falls die Leuchtanzeige direkt nach dem Hochziehen
des Bedienknopfes zu blinken beginnt, hat der
Kessel nicht gezündet. Bedienknopf nach 3 Min.
Wartezeit nochmals herunterdrücke und obiger
Beschreibung folgen, nur das Rad etwas länger
unten halten.
7. Man kann auch durch das Fenster in der unteren
Verkleidung sehen, ob der Kessel brennt oder nicht.
Falls der Kessel ausgeht, Bedienknopf in Stoppstellung
bringen (siehe Abb. 3). 3 Min. abwarten, dann neu
starten.
Der Kessel ist mit Wiederzündautomatik ausgerüstet, d.
h. wenn er aus irgendeinem Grund ausgehen sollte, wird
er in etwa 20 Sek. (bis die Zündsicherung die Flüssig­
gaszufuhr unterbrochen hat) automatisch neu gestartet.
Sollte das Flüssiggas während des Kessel­betriebs zur
Neige gehen, beginnt die Leuchtanzeige zu blinken und
blinkt, bis der Kessel abgestellt oder neu gestartet wird.
2:3 Abschalten des Flüssiggaskessels
1. Bedienknopf im Uhrzeigersinn in Stoppstellung bringen (siehe Abb. 3). Nach ca. 20 Sek. muß ein Klicken
von der Automatik zu hören sein, das bedeutet, daß
die Zündsicherung außer Funktion ist.
18
2. Umwälzpumpe stoppen
3. Haupthahn für die Flüssiggaszufuhr schließen.
ACHTUNG: Ein abgestellter Kessel darf erst nach
3 Min. wieder neu gezündet werden.
2:4 Einstellung auf optimalen Wärme­komfort
Um optimalen Wärmekomfort und Wirtschaftlichkeit zu
erreichen, muß man die richtige Wassertemperatur im
System einstellen. Bei niedrigen Außentemperaturen
ist eine höhere Wassertemperatur im Kessel erforderlich als bei eher normalen Temperaturen. Die
Idealeinstellung am Bedienknopf hat man dann erreicht,
wenn die Umwälz­pumpe etwa 75% der Zeit läuft.
Beim Aufwärmen eines stark abgekühlten Kessels sollte
das Bedienknopf nicht auf Höchsttemperatur, sondern
während der ersten 10 Min. nur auf einen Mittel­wert
gestellt werden.
Die Zahlen auf dem Bedienknopf entsprechen der
Wassertemperatur im Kessel in Grad Celsius, siehe
Abb.4.
Bei extremen Niedrigtemperaturen können Flüssig­
gaskessel und Elektropatrone zusammen angestellt
werden. Dann bringt das Heizsystem Höchstleistung.
Beim Einsatz des Heizsystems in hohen Höhenlagen
wird der Siedepunkt der Flüssigkeitsmischung vom
Luftdruck beeinflußt. Daher ist die Systemtemperatur
dement­sprechend nach Abb. 5 abzusenken.
Zur bestmöglichen Nutzung des Effekts wasser­
gespeicherter Wärme ist es ganz wichtig, daß die
Luft ungehindert unter den Bettkästen und hinter den
Rückenlehnen zirkulieren kann. Ist im Caravan z.B.
Teppichboden verlegt, muß man darauf achten, daß
die Ansauglöcher für die Konvektoren nicht verdeckt
werden. Ebenso wichtig ist, daß Kissen und Decken die
Luft­zirkulation hinter den Rückenlehnen nicht behindern.
2:5 Einstellung der Raumtempertur
Die gewünschte Temperatur wird am Raumthermostat
im Bereich von 5-30°C eingestellt.
2:6 Umwälzpumpe
Zum Transport des erwärmten Glykolwassers im System
ist eine Pumpe erforderlich. Im Ausdehnungs­gefäß
des Flüssiggaskessels ist in der Standard­ausführung
eine 12 V-Umwälzpumpe angebracht. Bei eingebauter
Elektropatrone mit 230 V-Umwälzpumpe muß an der
Schalttafel eingestellt werden, welche Pumpe verwendet
wird, und ob sie im Dauerbetrieb oder raumthermostat­
gesteuert arbeiten soll.
2:7 Elektroheizung
Die Elektropatrone kann nur bei Anschluß-möglichkeit
an 230 V Gleichstrom eingesetzt werden. Die Elektro­
patrone gibt es in zwei Ausführungen, eine mit Umwälz­
pumpe und eine ohne. Die Leistung beträgt 1000 bzw.
2000 W, sie wird an der Schalttafel eingestellt. Im
Gehäuse sitzen zwei Thermostate, eins sorgt dafür, daß
die Elektro­patrone eine Betriebstemperatur von 80 °C
hält, das andere arbeitet als Überhitzungsschutz und unterbricht die Stromzufuhr automatisch, wenn die Elektro­
DE
patrone aus irgendeinem Grund zu sieden beginnt.
Nach Auslösung des Überhitzungsschutzes wird dieser
durch Drücken der Rücknahmetaste am Gehäuse der
Elektro­patrone wieder aktiviert 8siehe Abb. 6 A).
Es ist darauf zu achten, daß Textilien und sonstige
brennbare Materialien nicht mit der Elektropatrone in
Berührung kommen.
ACHTUNG: Sämtliche Eingriffe an der
Elektropatrone dürfen nur von Fachleuten vorge­
nommen werden.
3. Fernstart
(nur bei vorhandener Elektropatrone)
Möchten Sie gern, daß Ihr Caravan bereits aufgewärmt
ist, wenn Sie ankommen?
Das kann Ihr Nachbar oder der Platzwart für Sie erledigen, ohne dazu den Caravan betreten zu müssen.
Vorausgesetzt, Ihr Kessel hat eine Elektropatrone und
einen angeschlossenen Batterieeliminator (Art.-Nr. 2921
520).
So funktioniert der Fernstart:
1. Batterieeliminator an 230 V-Steckdose anschließen.
2. 12V-Stecker in die Steckdose an der Schalttafel des
Kessels stecken (siehe Abb. 1J).
3. Leistung und Umwälzpumpe an der Schalttafel
einstellen.
4. Hauptschalter im Caravan abschalten.
5. 230 V-Kabel aus dem Stromzuführung des Caravans
ziehen.
6. Wenn dann der Caravan erwärmt werden soll, wird
das 230 V-Kabel einfach wieder eingesteckt. Elektro­
patrone und Umwälzpumpe können funktionieren,
weil der Batterieeliminator die Spannung auf 12 V
herabsetzt.
4. HeiSSwasserbereiter
Der Flüssiggaskessel kann mit einem Speicher-Heiß­
wasser­bereiter aus rostfreiem Stahl werden. Dieser
faßt 7,5 l Frischwasser, die bei optimaler Nutzung des
Gerätes ca. 12,5 l 40 °C warmes Wasser ergeben.
Bei der Benutzung des Heißwasserbereiters muß der
Flüssiggaskessel ca. 20 Min. vorher angeschaltet
werden und auf Höchsttemperatur laufen, um maximale
Warm­wasser­leistung zu erreichen. Bei Verwendung der
Elektro­patrone anstelle von Flüssiggas ist die Auf­
wärmphase länger.
Der Heißwasserbereiter sollte, wenn er länger nicht in
Betrieb war, vor jeder Anwendung durchgespült werden.
ACHTUNG: Durchlauferhitzer und Heißwasserboiler
bei Frostgefahr unbedingt völlig entleeren, wenn der
Wagen nicht geheizt wird.
Ablassen des Wassers:
Frischwassertank leeren. Ablaufhahn an der Wasser­
leitung (Abb. 6 b) und Entlüftungsschraube (Abb. 6
c) am Heißwasserbereiter aufdrehen und das darin
befindliche Wasser ablassen. Falls kein Ablaufhahn
vorhanden, stattdessen den Schlauch vom Nippel am
Heißwasser­bereiter entfernen, bis der Wagen wieder
benutzt wird.
Falls der Wagen mit einer Druckpumpe ausgerüstet ist,
muß diese eingeschaltet sein. Wasser durch Aufdrehen
der Wasserhähne ablassen und warten, bis nur noch
Luft herauskommt. Pumpe abstellen. Ablaufhahn an der
Wasserleitung (Abb. 6 b) und Entlüftungsschraube (Abb.
6 c) am Heißwasserbereiter aufdrehen. So lassen, bis
der Wagen wieder benutzt wird.
5. Pflege des Heizsystems
Die Verbrennungsluftzuführung bzw. Abgas­abführungs­
öffnungen sind von Zeit zu kontrollieren und ggf. vom
Benutzer zu reinigen (z. B. im Winter Abgas­austritt von
Schnee und Verbrennungslufteintritt von Schneematsch
befrien).
Der Flüssigkeitsstand des Heizsystems im Aus­
dehnungs­­gefäß des Kessels muß ständig überprüft
werden. Bei kaltem Kessel soll der Pegel ca. 1 cm über
dem Min.-Strich liegen.
Das Heizsystem wird mit einer 40%igen Glykol­mischung
gefüllt, wie sie auch für Fahrzeugmotoren (außer Diesel­
motoren) verwendet wird. Wenn die Anlage bei niedrigeren Temperaturen als -25 °C betrieben wird, muß der
Glykolanteil erhöht werden, darf jedoch nicht über 50%
betragen.
Vor Einfüllen der Flüssigkeit muß der Glykolanteil
überprüft werden, um zu verhindern, daß eine zu hohe
Glykolkonzentration eingefüllt wird.
Die Glykolmischung sollte jedes zweite Jahr erneuert werden, da sich ihre Eigenschaften, z. B. der
Korrosions­schutz, mit der Zeit verschlechtern.
Im Heizsystem muß sich immer Glykolflüssigkeit
befinden.
Falls sich der Flüssigkeitsstand im Ausdehnungsgefäß
verringert, und zwar nicht durch Verdunsten, müssen alle Verbindungsstücke, Ablaufhahn und
Entlüftungsschraube auf ihre Dichtigkeit hin überprüft
werden. Die Flüssig­gasanlage muß alle 2 Jahre durch
einen ”Sachkundigen Flüssiggas” überprüft werden.
Diese Uberprüfung muß in der Prüfbescheinigung
”Flüssig­gasanlagen in Fahr­zeugen” bestätigt werden.
Einfüllen von Flüssigkeit:
Vor dem Einfüllen ist darauf zu achten, daß der Caravan
waagerecht steht, damit sich keine Luftlöcher bilden
können. Prüfen, ob Entlüftungsschrauben und Ablauf­
hahn zugedreht sind. Obere Verkleidung abnehmen
(siehe abb. 7) hochheben, Unterseite heraus- und dann
nach unten ziehen. Pumpenmutter losschrauben und
Pumpe hochheben. Langsam die Glykolmischung in das
Aus­dehnungsgefäß gießen.
ACHTUNG: Kein Spiritus als Frostschutzmittel
verwenden. Keine Kühlerdichtmasse in das System
eingeben. Nur Glykol verwenden. (Glykol ist z.B.
Glysantin, Genantien).
19
DE
5:1 Entlüften des Heizsystems
Beim Auffüllen des Systems können sich je nach
Installationsart der Rohrleitungen Luftblasen bilden. Ein
verläßliches Zeichen für das Vorhandensein von Luft im
System ist, wenn sich die Wärme nur etwa einen Meter
weit vom Kessel ausbreitet, obwohl die Umwälzpumpe
in Betrieb ist.
Entlüften:
Der Kessel muß angestellt sein, die Umwälzpumpe ist
jedoch nicht in Betrieb. Zuerst die Entlüftungsschrauben
aufdrehen (im Handbuch für den Wagen nachsehen, wo
diese sich befinden). So lange offenlassen, bis Wasser
austritt. Umwälzpumpe einschalten und eine Weile
laufenlassen. Überprüfen, ob Leitungen und Heizkörper
überall im Wagen warm werden.
Falls das Entlüften problematisch sein sollte, kann
man folgendermaßen vorgehen:
Umwälzpumpe stoppen. Caravan hinten hochbocken
oder auf einer Gefällstrecke parken (siehe Abb. 8).
So einige Minuten stehenlassen, damit die Luft im
System nach oben wandern kann. Entlüftungsschraube
am höchsten Punkt aufdrehen und solange offenlassen, bis die ganze Luft ausgetreten ist. Dann den
Caravam vorn hochbocken (Abb. 9) und Vorgang
wiederholen. Caravan wieder in waagerechte Stellung
bringen und Umwälz­pumpe anstellen. Wenn Vorlaufund Rücklaufleitung etwa gleich warm sind, ist das
System entlüftet. Beim Entlüften von Wohnwägen ist
es am einfachsten, wenn diese mit dem Stützrad oder
Stützbein hochgebockt und abgesenkt werden. Bei
frisch gefüllten Systemen können sich kleine Luftblasen
im Ausdehnungsgefäss bilden. Umwälzpumpe einige
Sekunden abschalten, dann verschwinden sie normalerweise von selbst.
Abb. 8-9 A. Entlüftungsschraube B. Luft
6. Was man über Flüssiggas
wissen sollte
Bei Flüssiggas handelt es sich um ein
Petroleumprodukt, das die offizielle Bezeichnung ”kondensiertes Petroleumgas” trägt. Es besteht größtenteils
aus den Gasen Propan und Butan. Propan hat den
Vorteil, daß es bis zu -40 °C vergast, während Butan
unter 10°C nur noch schlecht funktioniert. Daher wird
fast ausschließlich Propan als Gas verwendet.
In Flaschen gibt es Flüssiggas sowohl in flüssiger, als
auch in Gasform. Beim Abfüllen in Flaschen wird das
Flüssiggas durch die Kompression zu Flüssigkeit. Wenn
dann das Flaschenventil geöffnet wird, wird aus der
Flüssigkeit wieder Gas.
Bei der Verbrennung von Flüssiggas werden lediglich
Kohlendioxid (C02) und Wasserdampf freigesetzt,
genau wie in unserer verbrauchten Atemluft. Zur vollständigen Verbrennung ist ausreichende Luftzufuhr
erforderlich. Flüssiggas ist sehr umweltfreundlich und
rußt bei vollständiger Verbrennung nicht. Es kann in
Flaschen unbegrenzt lange aufbewahrt werden, ohne
Qualität­seinbußen.
20
Flüssiggas enthält keinerlei giftige Bestandteile.
Allerdings kann beim Einatmen von konzentriertem
Flüssiggas ein gewisser Narkoseeffekt entstehen, begleitet von Atemnot und Erstickungssymptomen. Diese
Symptome ver­schwinden jedoch schnell wieder, wenn
man normale Luft oder Sauerstoff einatmet.
Die Gefahr bei der Verwendung von Gas ist, daß es
unbeabsichtig freigesetzt werden und sich entzünden
kann und explodiert. Da Flüssiggas selbst ungiftig
ist, wurden Schwefelverunreinigungen zugesetzt, die
schon bei einer Gaskonzentration von einem Fünftel
der Explosionsgrenze einen starken, beißenden Geruch
absondern.
Der Flüssiggasbrenner arbeitet im Normalfall mit
einem Druck, der niedriger als der Flaschendruck
ist. Der Normaldruck ist Niederdruck (max. 5 kPa),
der entsteht, wenn das Flüssiggas ein Reduzierventil
(Regler) passiert. Anlagen, die mit Niedrigdruck arbeiten, sind normal­erweise leiser als Anlagen mit hohem
Arbeitsdruck.
7. Fehlersuche
Im folgenden haben wir ein Fehlersuchprogramm
zusammengestellt, daß bei kleinen Funktionsstörungen
hilfreich sein kann.
Zündfunke kommt, aber der Kessel startet nicht
1. F
lüssiggas alle?
2. Ist der Haupthahn offen?
3. Wenn der Kessel länger nicht in Betrieb war oder
die Flüssiggasflasche ausgetauscht wurde, kann der
Zündvorgang etwas länger als normal dauern.
4. Das Bedienknopf muß beim Start ganz nach unten
gedrückt werden.
5. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit
dem Kundendienst in Verbindung.
Kein Zündfunke
1. P
rüfen, ob ein 12 V Anschluß zum Kessel besteht.
2. Prüfen, ob die Kesselsicherung intakt ist.
3. Prüfen, ob die Leuchtanzeige für den Zündfunken
blinkt.
4. Untere Verkleidung abnehmen. Prüfen, ob Kabel zum
Zündtransformator (kleiner schwarzer Kasten direkt
unter der Schalttafel) und Mikroschalter (unter dem
Bedienknopf) richtig festsitzen und die Anschluß­
klemmen nicht korrodiert sind.
5. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit
dem Kundendienst in Verbindung.
Der Kessel zündet, geht jedoch wieder aus,
sobald das Bedienknopf losgelassen wird
1. Z
ündvorgang nach Anweisung in Kapitel 2:2 wieder­
holen (vor dem wiederholten Zünden erst 3 Min.
warten). Darauf achten, daß das Bedienknopf ganz
nach unten gedrückt wird, und nach Erlöschen der
Leuchtanzeige noch etwa 20-30 Sek. so halten.
2. Prüfen, ob die Zündflamme bis an die Spitze des
Thermoelements (rechts vom Zündbrenner) reicht.
3. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit
dem Kundendienst in Verbindung.
DE
Überhitzung des Kessels
1. B
edienknopf auf 1 (niedrigste Systemtemperatur)
drehen und überprüfen, ob die Hauptflamme
ordnungs­gemäß erlischt.
2. Prüfen, ob der Sensor an der richtigen Stelle
montiert ist. Er muß mit einer Federklemme am
Kesselgehäuse direkt unter der Schalttafel angebracht sein, dazwischen muß Wärmeleitpaste vorhanden sein.
3. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit
dem Kundendienst in Verbindung.
Vibration in der Umwälzpumpe (12 V)
Der Heißwasserbereiter liefert zu wenig Warm­
wasser
1. P
rüfen, ob das Bedienknopf am Kessel auf Höchs­
ttemperatur steht.
8. Garantie
Alde Garantiefrist beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum und
umfaßt nur Material- bzw. Herstellungs­fehler, voraus­
gesetzt, daß diese Anweisung genau befolgt wurde.
ACHTUNG! Als Ersatzteile sollten nur Originalteile von
Alde verwendet werden.
1. M
utter zur Befestigung der Umwälzpumpe
aufdrehen.
2. Pumpe etwas drehen und Mutter wieder anziehen.
3. Prüfen, ob die Gummiverbindung zwischen Motor
und Achse geradesitzt und sich bei Betrieb nicht
verbiegt.
4. Prüfen, ob auch nichts die Pumpe unten am Aus­
dehnungsgefäß behindert.
5. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit
dem Kundendienst in Verbindung.
Umwälzpumpe (12 V) startet nicht
1. P
rüfen, ob der Schalter am Raumthermostat auf ON
steht.
2. Prüfen, ob die Gradzahl auf dem Raumthermostat
höher als im Caravan ist.
3. Prüfen, ob der Umschalter für die Umwälzpumpe an
der Schalttafel auf 12 V Pumpe steht.
4. Gelbe Abdeckung von der Umwälzpumpe entfernen
und prüfen, ob die Kabel richtig festsitzen und ob mit
12 V gespeist wird.
5. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit
dem Kundendienst in Verbindung.
Falsche Temperaturangabe am Raum­thermo­
stat
1. M
it einem intakten Thermometer die Temperatur im
Caravan messen.
2. Abdeckung vom Raumthermostat abnehmen (Nippel
auf der linken Seite herunterdrücken und Abdeckung
gerade herausziehen).
3. Rad herausnehmen und um so viel Grad nach oben
bzw. unten justieren wie das Thermometer falsch
anzeigte, dann das Rad hereindrücken.
4. Abdeckung wieder anbringen und prüfen, ob die tatsächliche Temperatur mit der Thermostattemperatur
übereinstimmt.
Elektropatrone funktioniert nicht mehr
1. P
rüfen, ob die Steckdose mit Strom (230 V) versorgt
wird.
2. Prüfen, ob die in der Elektropatrone befindlichen
Relais schalten (ein leichtes Klicken muß zu hören
sein).
3. Prüfen, ob der Überhitzungsschutz ausgelöst
wurde. Falls ja, den Knopf neben der Abdeckung
eindrücken.
4. Ist keine Abhilfe möglich, setzen Sie sich bitte mit
dem Kundendienst in Verbindung.
21
NL
Hoofdstuk Blz
1. De constructie van de ketel
22
1:1 Technische gegevens
22
2. De werking van de ketel
22
2:1 Functies van het bedieningspaneel
22
2:2 Het aanzetten van de gasketel
23
2:3 Het uitzetten van de gasketel
23
2:4 Hoe de verwarming het best wordt inge­steld 23
2:5 Het instellen van de kamertemperatuur
23
2:6 Circulatiepomp
23
2:7 Electrische verwarming
23
3. Externe start
24
4. Warmwaterboiler
24
5. Onderhoud van het verwarmings­systeem
24
5:1 Ontluchting van het verwarmingssysteem
24
6. Wetenswaardigheden over vloeibaar gas
25
7. Storingsschema
25
8. Garantie
26
Deze gebruiksaanwijzing dient zorgvuldig te worden
gelezen voordat de ketel in gebruik wordt genomen.
Deze gebruiksaanwijzing is goedgekeurd volgens
CE no. 048AO-0006 voor op vloeibaargas gestookte
verwarmingsketels van het type 2923 voor montage in
campers, caravans of gebouwen.
Het informatieplaatje en het fabricagenummer bevinden
zich aan de binnenkant van de ommanteling, naast het
expansievat.
1. De constructie van de ketel
De ketel werkt volgens het zogenaamde constante temperatuur principe. Dit betekent dat er altijd verwarmd
water in de installatie is, dat kan gaan circuleren als de
kamerthermostaat aanslaat. Er is dus geen opwarmings­
tijd wanneer er warmte nodig is.
Via een aanzuigkanaal aan de onderkant van de ketel
wordt de verbrandingslucht naar de verbrandingsruimte
geleid.
Het gasblok en de brander zijn op een gemakkelijk te
demonteren plaat bevestigd. Deze plaat is in de ver­
brandings­ruimte, in het onderste gedeelte van de ketel
gemonteerd. Boven de verbrandingsruimte zit het water­
gedeelte, dat bestaat uit een binnen- en een buitenpijp.
De tussenruimte tussen deze twee pijpen is het eigenlijke waterreservoir. In de binnenste pijp zit de vlamvertrager, die uit een geplooide metalen plaat bestaat. Deze
plaat dient ertoe om de warme rookgassen die van de
brander komen naar het watergedeelte te leiden, zodat
het water wordt opgewarmd. Van de bovenkant van het
water­gedeelte loopt een leiding naar het expansievat.
In het expansievat zit een 12 Volt circulatiepomp, die de
verwarmde vloeistof door het systeem laat circuleren.
Onder het expansievat zit de bedieningsunit met een
thermostaatknop, een zekering, een stroomaansluiting en een schakelaar. Helemaal boven in de ketel zit
de electrische aansluiting van de ketel. Naast de ketel
is een ventilatiekanaal aangebracht, dat buitenlucht
aanzuigt en deze lucht naar de ruimte rond het ver­
brandings­gedeelte van de ketel leidt. Deze lucht wordt
22
door de stralings­warmte verwarmd en komt door het
venti­latierooster aan de voorkant van de ketel de kamer
in.
1:1 Technische gegevens
Gas:
Propaan
Butaan
Effect:
5,4 kW (19,2 Mj/h)
6,2 kW (22,2 Mj/h)
Gasverbruik: Max 420 g/h
Max 480 g/h
Gasdruk: 30 mbar (3 kPa)
Inhoud ketel (anti-vriesmengsel): 2,6 liter
Inhoud elektropatroon (anti-vriesmengsel): 1,0 liter
Systeemtemperatuur in ketel: 35 - 75 °C
2. De werking van de ketel
Als de kamerthermostaat aanslaat, start de circulatie­
pomp. De vloeistof in het systeem gaat dan circuleren.
De temperatuurvoeler op het watergedeelte registreert
dat de watertemperatuur kouder is dan de temperatuur
die met de thermostaat van de ketel is ingesteld. De
hoofdbrander gaat branden en verwarmt het water dat in
het systeem circuleert. Als de temperatuur de ingestelde
kamertemperatuur heeft bereikt slaat de circulatiepomp af. De temperatuurvoeler registreert dan dat de
watertemperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt
en zorgt ervoor dat de hoofdbrander afslaat en dat het
waakvlammetje gaat branden. Als de water­temperatuur
daarna weer een aantal graden zakt slaat de hoofdvlam
automatisch weer aan. Op deze manier wordt ervoor
gezorgd dat er altijd heet water in de ketel aanwezig is
als de kamerthermostaat aanslaat.
2:1 De functies van het bedie­nings­ paneel
A.Normale positie voor de elektropatroon. Het ver­
warmingselement wordt gestuurd door de kamer­
thermostaat.
B.Constantpositie voor de elektropatroon. Het ver­
warmings­element wordt gestuurd door de thermostaat van de elektropatroon.
C.Een effect van 1000 Watt op de elektropatroon.
D.Een effect van 2000 Watt op de elektropatroon.
E.230 Volt circulatiepomp voor de elektropatroon.
F. 12 Volt circulatiepomp voor de ketel.
G. Normale positie voor de 12 en 230 Volt circulatiepomp. De pomp wordt aangestuurd door de kamer­
thermo­staat.
H.Constantpositie voor de 12 en 230 Volt circulatiepomp. De pomp loopt constant en de kamertemperatuur wordt geregeld met de thermostaatknop van
de ketel, aangezien de systeemtemperatuur van de
ketel kan worden in­gesteld. De constantpositie kan
bijv. worden gebruikt als er meerdere personen in
de wagen aanwezig zijn. Als men dan dicht bij de
kamer­thermostaat zit bestaat de mogelijkheid dat
lichaams­warmte ertoe leidt dat de kamerthermostaat
reageert en de pomp afslaat en dat de vloer en de
ramen kou gaan afgeven. Dit wordt voorkomen als de pomp constant blijft draaien.
I. Zekering 1 A.
NL
J. Stroomaansluiting 12 V DC. (wordt o.a. gebruikt bij
een externe start (zie hoofdstuk 3.0).
K.Controlelampje voor ontstekingsvonk.
L. Thermostaatknop.
2:2 Het aanzetten van de gasketel
1. Draai de hoofdkraan van de gastoevoor open.
2. Draai de thermostaatknop naar de ontstekingspositie
(zie fig 2). Het controlelampje voor de ontstekingsvonk zal nu gaan knipperen.
3. Druk de thermostaat helemaal in. Houd de knop
ingedrukt gedurende 15 seconden nadat het controle-lampje is uitgegaan. (De hoofdvlam brandt
als het controle­lampje is uitgegaan, maar om de
ontstekings­beveiliging open te houden, dient de thermostaatknop de benodigde tijd te worden ingedrukt).
4. Laat de thermostaatknop los.
5. Draai de knop naar de bedrijfspositie en stel de gewenste temperatuur in (zie hoofdstuk 2.4).
6. Als het controlelampje direct weer gaat knipperen
nadat de knop is losgelaten, betekent dit dat de
hoofd­brander weer is uitgegaan. Druk de knop nog
een keer in, maar houd hem deze keer iets langer
ingedrukt.
7. Door het kijkglaasje in de onderste mantelplaat kunt
U controleren of de brander brandt.
Als de ketel uit gaat, moet de thermostaatknop naar de
stoppositie worden gedraaid (zie fig.3). Wacht drie minuten en steek de brander opnieuw aan.
De ketel is voorzien van een automatische zelfontsteking. Als de ketel om de een of andere reden uit mocht
gaan, houdt dit in dat de ketel uit zichzelf opnieuw
zal trachten te starten na ca. 20 seconden (totdat de
ontstekings­beveiliging de gastoevoer onderbreekt).
Mocht het gas opraken als de ketel in bedrijf is begint
het controlelampje te knipperen totdat de ketel wordt
uitgezet, of totdat de ketel opnieuw wordt gestart.
2:3 Het uitzetten van de gasketel
1. Draai de thermostaatknop rechtsom tot de stoppositie (zie fig 2). Na ca 20 seconden zal een ”klikgeluid”
aan­geven dat de ontstekingsbeveiliging is afgesloten.
2. Zet de circulatiepomp uit.
3. Draai de hoofdkraan van de gastoevoer dicht.
N.B. Een ketel die is uitgezet of uitgegaan mag pas
na 3 minuten weer opnieuw worden ontstoken.
2:4 Hoe de verwarming het best wordt inge­steld
Om een aangename verwarming en een zuinige verbranding te verkrijgen is het belangrijk, dat de water­
temperatuur van het systeem optimaal wordt ingesteld.
Bij lage buitentemperatuur is een hogere water­
temperatuur nodig dan bij meer normale temperatuur­
verhoudingen. De ideale instelling van de thermostaat­
knop wordt bereikt als de circulatiepomp voor ca 75%
van de tijd in bedrijf is.
Als de ketel koud is, mag de thermostaat gedurende
de eerste 10 minuten niet op maximum worden
gezet. Zet de thermostaat de eerste 10 minuten in de
middenpositie.
De getallen op de knop van de thermostaat corre­
sponderen met het aantal graden van de water­
temperatuur in de ketel volgens de gegevens van fig. 4.
Bij koud weer kunnen de gasverwarming en de elektro­
patroon gelijktijdig in bedrijf worden gesteld. Op
deze manier wordt een maximaal effect van de ketel
verkregen.
Als de ketel wordt gebruikt in hoog gelegen gebieden,
verandert het kookpunt van het vloeistofmengsel vanwege het luchtdrukverschil. Als deze situatie zich voordoet moet de systeemtemperatuur van de unit worden
verlaagd in verhouding tot de hoogte waarop men zich
bevindt (zie fig 5).
Om het principe van een op water gebaseerd ver­
warmingssysteem goed te kunnen benutten is het van
belang dat de circulatielucht vrij kan passeren onder
bedkasten en achter de rugkussens. Als de wagen
wordt voorzien van vaste vloerbedekking, moet er voor
worden gezorgd dat de inzuigopeningen van de warmte­
wisselaars vrij blijven. Het is ook belangrijk dat kussens
en dekens de luchtcirculatie achter de rugkussens niet
belemmeren.
2:5 Het instellen van de kamer­tempera­tuur
Door middel van de kamerthermostaat kan de in de
wagen gewenste temperatuur worden ingesteld. De
draaiknop van de thermostaat is voorzien van een
schaal van 5 - 30 °C.
2:6 De circulatiepomp
Om het opgewarmde water in het systeem te laten circuleren is een circulatiepomp nodig. Voor de standaard­
uitvoering van de gasketel is een pomp van 12 Volt
geinstalleerd. De unit kan bovendien worden uitgebreid
met een elektropatroon die is voorzien van een 230 Volt
circulatiepomp.
De keuze van de pomp die gebruikt gaat worden, en
tevens de keuze tussen thermostaataansturing en constant gebruik wordt gedaan op het bedieningspaneel.
2:7 Elektrische verwarming
Als er een elektropatroon is gemonteerd kan deze alleen worden gebruikt indien er een 230 Volt electrische
aansluiting aanwezig is. De elektropatroon wordt in
twee uitvoeringen geleverd. Eén zonder en één met
circulatie­pomp. Het effekt van de elektropatroon ligt op
1000 en 2000 Watt. Het gewenste effect wordt via het
bedienings­paneel geselecteerd. Aan de binnenkant
van de bemanteling van de elektropatroon zitten twee
thermo­staten. De ene thermostaat zorgt ervoor dat de
elektropatroon een constante bedrijfstemperatuur van
80 °C houdt, terwijl de andere als een beveiliging tegen
oververhitting functioneert, voor het geval dat de spiraal
om de een of andere reden zou droogkoken. Als deze
beveiliging het systeem heeft geblokkeerd kan deze
weer worden teruggezet door het resetknopje aan de
zijkant van de elektropatroon in te drukken (zie fig. 6A).
Zorg ervoor dat textiel en ander brandbaar materiaal niet
in contact kan komen met de elektropatroonunit.
N.B.! Alle electrische reparaties en/of ingrepen moe­
ten worden gedaan door een vakman.
23
NL
3. Externe start
(alleen van toepassing indien een elektropatroon is
gemonteerd)
Wilt U dat de wagen is opgewarmd als U arriveert?
In dat geval kan Uw buurman of de campingbeheerder
de verwarming starten zonder naar binnen te gaan. Een
voorwaarde is in dit geval dat er een elektropatroon is
gemonteerd en dat er een adapter (artikel nr. 2921 520)
op de elektropatroonunit is aangesloten.
Ga op de volgende manier te werk:
1. Zet de adapter in een 230 Volt stopcontact.
2. Zet het 12 Volt contactstekkertje in het stekkercontact
op het bedieningspaneel van de ketel (zie fig. 1J).
3. Stel het gewenste effect voor de circulatiepomp in op
het bedieningspaneel.
4. Zet de hoofdschakelaar in de wagen uit.
5. Leg de 230 Volt kabel uit, naar een electriciteitspaal
of naar de stroomkast van de wagen.
6. Als dan de verwarming gestart moet worden, kan de
stekker van de stroomkabel in de het paalcontact of
in de stroomkast van de wagen worden gestoken.
7. De elektropatroon en de circulatiepomp starten dan
dankzij de adapter die de stroomspanning naar 12
Volt transformeert.
4. Warmwaterboiler
Deze gasketel kan worden uitgerust met een roest­
vrijstalen boiler van het z.g. voorraadtype. Deze boiler
heeft een volume van 7 liter en levert bij maximaal gebruik een hoeveeiheid van 12,5 liter water van 40 °C.
Als de boiler gebruikt moet worden dient de gasverwarming 20 minuten van te voren worden aangestoken
en op maximale verwarming worden ingesteld om een
maximale hoeveelheid warm water te verkrijgen. Als de
elektro­patroon wordt gebruikt moet een langere opwarmtijd in acht worden genomen.
De boiler moet altijd goed gespoeld worden, voordat
deze in gebruik wordt genomen, vooral als deze lange
tijd niet is gebruikt.
N.B.! Hoewel de boiler tegen vorst is beschermd,
moet deze toch worden afgetapt als het risico voor
vorst zich voordoet en de wagen niet wordt gebruikt.
Tap de boiler op de volgende manier af:
Leeg het waterreservoir. Draai de aftapkraan van de
waterleiding open (fig 6b) en open ook de ontluchtingsnippel van de boiler (fig 6c) en laat het water dat in de
boiler zit eruit lopen. Als er geen aftapkraan is gemonteerd, kan ook de slang van de nippel aan de boiler worden losgemaakt. Laat het geheel op deze manier staan
totdat de wagen weer in gebruik wordt genomen.
5. Onderhoud van het
ver­war­mings­systeem
Controleer regelmatig het vloeistofniveau in het expansievat van de ketel. Als de ketel koud is, dient het niveau
ca. 1 cm boven het minimumstreepje te staan.
Het systeem moet worden gevuld met water en 40%
anti-vries van hetzelfde soort als in automotoren wordt
24
gebruikt (geen dieselmotoren). Indien de installatie aan
temperaturen lager dan -25 °C wordt blootgesteld moet
het anti-vriesgehalte worden verhoogd, doch niet meer
dan tot 50%.
Het anti-vriesgehalte moet worden gecontroleerd voordat water wordt bijgevuld, om te verhinderen dat de
concentratie van anti-vries in het mengsel te hoog wordt.
Het anti-vriesmengsel moet om de twee jaar worden
ververst, omdat de eigenschappen van de anti-vries,
zoals b.v. roestwering slechter worden.
Het verwarmingssysteem mag nooit zonder antivries­
vloeistof komen te staan.
Als het vloeistofniveau zakt om een andere reden dan
gewone verdamping, moeten alle verbindingen, de
aftapkraan en ontluchtingsnippels worden gecontroleerd
op lekkage. Als er anti-vriesvloeistof heeft gelekt, moet
dit worden weggespoeld en drooggeveegd.
Ook het gassysteem moet regelmatig op lekkage worden gecontroleerd, zodat aansluitingen, verbindingen
en slangen niet lekken. De slangen die voor het gas
worden gebruikt moeten om de twee jaar worden vervangen, aangezien deze uitdrogen en scheurtjes krijgen,
hetgeen lekkage tot gevolg kan hebben.
Het bijvullen van de vloeistof:
Zorg ervoor dat de caravan / camper horizontaal staat
voordat er wordt bijgevuld, zodat er geen luchtzakken
kunnen ontstaan. Controleer eerst of alle ontluch­tings­
nippels en kranen dicht zijn. Verwijder de bovenste
frontplaat (zie fig 7) trek deze eerst naar boven, met de
onderkant naar buiten gericht en daarna naar beneden.
Draai de moer van de pomp los en til de pomp op. Giet
het mengsel van water en anti-vries voorzichtig in het
expansievaatje.
N.B. Alcohol mag niet als vorstwerend middel wor­
den gebruikt. Er mag geen radiatorcement in het
systeem worden gebruikt.
5:1 Ontluchting van het systeem
Tijdens het bijvullen van de vloeistof kunnen er luchtzakken ontstaan afhankelijk van de manier waarop het
systeem is geïnstalleerd. Als de warmte b.v. niet verder
komt dan slechts één meter, ondanks dat de
circulatiepomp draait, is dit een teken dat er lucht in het
systeem zit.
Ontluchten:
Zorg ervoor dat de ketel in bedrijf is. Zet de circulatie­
pomp uit. Draai eerst de ontluchtingsnippels open (zie
instructieboekje van de wagen om te zien waar ze zitten). Laat ze open staan tot er water uit de nippels komt.
Start daarna de circulatiepomp en laat deze een poosje
draaien. Controleer of de leidingen en de radiatoren in
de hele wagen warm worden.
Als het ontluchten moeilijk gaat, kan men op de
volgende manier te werk gaan:
Zet de circulatiepomp uit. Krik de wagen aan de achterzijde op, of zet de wagen op een helling (zie fig. 8). Laat
de wagen zo enige tijd staan, zodat de lucht naar boven
kan komen.
NL
Draai de ontluchtingsnippel die op het hoogste punt zit
los en houdt deze open totdat alle lucht naar buiten is
gekomen.
Krik daarna de wagen aan de voorkant op en herhaal
bovenstaande procedure (zie fig. 9).
Zet de auto weer horizontaal en start de circulatiepomp.
Als de toevoerleiding en de retourleiding ongeveer even
warm zijn, is de lucht uit het systeem verdwenen. Bij
het ontluchten van het systeem in caravans kunnen
het steunwiel en de steunpoten worden gebruikt om de
wagen omhoog en omlaag te krijgen.
Na het bijvullen van het systeem kunnen er ook kleine
luchtbelletjes ontstaan. Stop de circulatiepomp een
aantal seconden, zodat de luchtbelletjes kunnen
ontsnappen.
Fig 8 - 9
A. Ontluchtingsnippel B. Lucht
6. Wetenswaardigheden over
vloei­baar gas
Vloeibaar gas is een petroleumproduct dat officiëel
”Liquified Petroleum Gas” wordt genoemd. Dit gas bestaat voor het grootste gedeelte uit butaan en propaan.
Propaan heeft het voordeel dat het vergast tot -40 °C,
terwijl butaan slecht werkt onder 10 °C. Daarom wordt
bijna uitsluitend propaan als gas gebruikt. In de gasfles
is het in vloeibare- en gasvorm verkrijgbaar. Als de gasfles wordt gevuld veranderd het gas door de compressie
in vloeibaar gas. Als de gasfles wordt opengedraaid,
wordt het vloeibare gas weer omgezet tot gewoon gas.
Als vloeibaar gas verbrandt, komt er alleen CO2 en
waterdamp vrij, net als de lucht die wijzelf uitademen.
Om een goede volledige verbranding te krijgen moet er
worden gezorgd voor een goede luchttoevoer. Vloeibaar
gas is milieuvriendelijk en geeft geen roetvorming bij
volledige verbranding. Het kan in gasflessen worden
bewaard voor onbepaalde tijd, zonder dat de kwaliteit
verslechterd.
Er bevinden zich in het gas geen giftige bestandsdelen.
Daarentegen kan het inademen ervan een verdovende
werking hebben, en ademnood en verstikkingssymptomen tot gevolg hebben. Deze symptomen verdwijnen
snel als gewone lucht of zuurstofgas wordt ingeademd.
Het risico bestaat dat lekkend gas ontsteekt, met een
explosie als gevolg. Aangezien vloeibaar gas gifvrij is, is
er een reukstof aan het gas toegevoegd, die een duidelijke doordringende lucht afgeeft, zelfs als de gelekte
gasconcentratie slechts een vijfde gedeelte bedraagt
van de hoeveelheid die als de laagste explosiegrens
wordt beschouwd.
De brander werkt meestal met een lagere druk dan de
druk die zich in de gasfles bevindt. De meest normale
druk is de lage druk (max 5kPa). Deze lage druk wordt
verkregen doordat het gas een reduceerventiel moet
passeren. Apparaten die met lage druk werken zijn
meestal geruislozer dan apparaten die een hogere werkdruk nodig hebben.
7. Storingsschema
Onderstaand schema kan hulp bieden bij het opsporen
van storingen in de installatie.
Er is een ontstekingsvonk maar de ketel
start niet
1. Is het gas op?
2. Staat de hoofdkraan helemaal open?
3. Als de ketel lange tijd niet heeft gebrand of als de
gasfles is verwisseld kan het langer dan normaal
duren voordat de brander ontsteekt.
4. De thermostaatknop moet helemaal worden ingedrukt als de ketel wordt gestart.
5. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact op met de servicewerkplaats.
Er komt geen vonk
1. Controleer of er 12 volt stroom op de installatie is
aangesloten.
2. Controleer of de zekering heel is.
3. Controleer of het controlelampje voor de ontsteking
knippert.
4. Verwijder de onderste frontplaat. Controleer of de kabels van de ontstekingstransformator (een klein zwart
kastje, precies boven de bedieningskast) en kijk of de
microschakelaar (onder de thermostaat) goed vast
zit en of er soms roest of aanslag op de contactstekkertjes zit.
5. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact op met de servicewerkplaats.
De ketel ontsteekt, maar gaat meteen weer uit
als de thermostaat wordt losgelaten
1. Herhaal de ontstekingsprocedure zoals beschreven
in hoofdstuk 2:2 (wacht eerst drie minuten voordat
U de ketel opnieuw aansteekt). Zorg ervoor dat U
de thermostaatknop helemaal indrukt en houd deze
vast gedurende 20 - 30 seconden nadat het controlelampje uit is gegaan.
2. Controleer of het waakvlammetje de punt
van het thermoelement raakt (rechts van het
waakvlammetje).
3. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact op met de servicewerkplaats.
De ketel kookt
1. Draai de thermostaat naar positie 1 (laagste temperatuur) en controleer of de hoofdvlam uitgaat,
hetgeen zou moeten gebeuren.
2. Controleer of de temperatuurvoeler op de goede
plaats zit vastgeklemd. Deze zit met een veerklemmetje op het ketellichaam vast, precies onder de bedieningskast. Tussen het ketellichaam en de voeler
hoort
warmtegeleidende kit te zitten.
3. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact op met de servicewerkplaats.
25
NL
De circulatiepomp vibreert (12 Volt)
1. Draai de bevestigingsmoer van de circulatiepomp
los.
2. Verdraai de pomp een stukje en zet hem weer vast.
3. Controleer of de rubberen koppeling tussen de
motor en het asje recht zit en niet slingert tijdens het
draaien.
4. Controleer of er op de bodem van het expansievat
niets in de weg ligt, dat het vrij draaien van de pomp
kan verhinderen.
5. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact op met de servicewerkplaats.
De circulatiepomp (12 Volt) start niet
1. Controleer of de schakelaar van de kamerthermostaat in de positie ”ON” staat.
2. Controleer of de ingestelde temperatuur op de
kamer­thermostaat hoger is dan de temperatuur in de
wagen.
3. Controleer of de keuzeknop voor de circulatiepomp
op het bedieningspaneel op 12 Volt staat.
4. Verwijder de gele beschermkap op de circulatiepomp
en controleer of de kabels goed vast zitten, en of de
12 Volt stuurstroom aanwezig is.
5. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact op met de servicewerkplaats.
De ingestelde temperatuur op de kamer­
thermostaat klopt niet met de temperatuur in de
wagen
1. Controleer de temperatuur in de wagen met een
goede thermometer.
2. Verwijder de kap van de kamerthermostaat (druk het
knopje aan de rechterkant in en trek het kapje recht
naar voren).
3. Trek de knop eruit en verzet deze op zo’n manier, dat
het aantal graden correspondeert met de gemeten
temperatuur en druk daarna de knop weer vast.
4. Zet het kapje weer terug en controleer of de temperatuur nu goed wordt aangewezen.
De elektropatroon werkt niet meer
1. Controleer of er 230 Volt spanning in het stopcontact
aanwezig is.
2. Controleer of de relais die in het mechanisme van
de elektropatroon zitten contact maken (er kan een
zachte klik worden gehoord).
3. Controleer of de oververhittingsbeveiliging is aan­
gesproken. Als dit zo is, moet het knopje dat aan de
zijkant van de elektropatroon zit worden ingedrukt.
4. Als de storing nog niet is verholpen, neem dan contact op met de servicewerkplaats.
Er komt te weinig water uit de warmwaterboiler
1. Controleer of de ingestelde temperatuur op de thermo­staatknop van de ketel op maximum staat.
26
8. Garantie
De garantie van Alde is geldig vanaf de leverantiedatum
en geldt alleen materiaal en fabricagefouten, onder de
voorwaarde dat deze gebruiks­aanwijzing werd toegepast. En de garantiekaart na aankoop is ingestuurd.
N.B. Voor reparaties e.d. mogen alleen originele
reserve­onderdelen van Alde worden gebruikt.
FR
Chapitre Page
1. Construction de la chaudière
27
1:1 Caractéristiques techniques
27
2. Fonctionnement de la chaudière
27
2:1 Fonctions du panneau de commande
27
2:2 Mise en marche de la chaudière à gazole
28
2:3 Arrêt de la chaudière à gazole
28
2:4 Réglage pour le meilleur confort
28
2:5 Réglage de la température ambiante
28
2:6 La pompe de circulation
28
2:7 Chauffage électrique
28
3. Démarrage externe
29
4. Chauffe-eau
29
5. Maintenance du système de chauffage
29
5:1 Aération du système de chauffage
30
6. Informations sur le gazole
30
7. Recherche de défauts
30
8. Garantie
31
et qui achemine l’air dans la chaudière, mais en dehors
de la partie combustion. L’air frais est réchauffé par le
corps de la chaudière et ensuite, amené dans la pièce
par la grille de ventilation sur la tôle frontale.
Avant d’utiliser la chaudière, lisez attentivement ces
instructions.
La présente instruction est approuvée selon CE Nº
048AO-0006 pour installation de chaudières à butane,
de type 2923, dans les caravanes, les camping-cars ou
dans les bâtiments.
La plaque indicatrice et le numéro de fabrication sont
situés à l’intérieur, sur l’enveloppe en tôle à côté du vase
d’expansion.
Lorsque le thermostat intérieur demande de la chaleur,
la pompe de circulation se met en marche. Le liquide
dans le système commence alors à circuler et de l’eau
froide arrive dans la chaudière. Le capteur situé sur la
chemise d’eau enregistre que l’eau est plus froide que la
température réglée sur le thermostat de la chaudière Le
brûleur principal s’allume et réchauffe l’eau qui circule
dans le système. Lorsque la chaleur dans la caravane
atteint la température réglée sur le thermostat, la pompe
de circulation s’arrête. Le capteur sur la chaudière enregistre alors que l’eau a atteint la température réglée sur
le thermostat de la chaudière. Il ferme le brûleur principal et se met en veilleuse. Ensuite, lorsque la température de l’eau dans la chaudière a baissé de quelques
degrés, la flamme principale s’allume à nouveau. Ainsi,
il y a toujours de l’eau réchauffée disponible lorsque le
thermostat demande de la chaleur.
1. Construction de la
chaudière
La chaudière travaille avec une température dite température constante, à savoir qu’il doit toujours y avoir
du liquide réchauffé dans la chaudière pour être circulé
dans le système lorsque le thermostat demande de la
chaleur. Donc: pas de temps de réchauffage nécessaire
lorsque le besoin de chauffage est plus grand.
Au fond de la chaudière il y a un conduit aspirant qui
amène l’air dans la chambre de combustion. L’auto­
matisme du gazole et le brûleur sont situés sur une
plaque facile à démonter, fixée dans la chambre de
combustion sur la partie inférieure de la chaudière. La
chemise d’eau, comprenant un tube intérieur et un tube
extérieur se trouve au-dessus de la chambre de combustion. L’espace entre ces tubes constitue le magasin
à eau. Le guide-flamme, sous forme d’une tôle ondulée,
est situé à l’intérieur du tube interne. Sa fonction est
de diriger les gaz de fumée chauds venant du brûleur
vers la chemise d’eau de manière à réchauffer l’eau. A
partir de la partie supérieure de la chemise d’eau, il y a
un tube qui monte au vase d’expansion. Dans le vase
d’expansion, il y a une pompe de 12 volts qui fait circuler le liquide réchauffé dans le système. Le panneau de
commande avec: bouton régulateur de la température,
fusible, prise de courant et commutateur est situé sous
le vase d’expansion. Au bord supérieur de la chaudière
il y a un panneau pour le raccordement électrique de la
chaudière. Une gaine de ventilation sera installée à côté
de la chaudière pour l’aspiration d’air frais de l’extérieur
1:1 Caractéristiques techniques
Gaz: Butane/Propane
Puissance: 6,1 kW
Consommation: Max 465 g/h
Pression du gaz: 28 mbars (butane), 37 mbars
(propane)
Volume du liquide (eau de glycol) dans
la chaudière: 2,6l
Volume du liquide (eau de glycol) dans la
cartouche électrique: 1,0 l
Gamme de température de la chaudière: 35-75 °C
2. Fonctionnement de la
chaudière
2:1 Fonctions du panneau de commande
(fig.1)
A.Position normale de la cartouche électrique.
L’élément chauffant est commandé par le
thermostat.
B.Position constante de la cartouche électrique.
L’élément chauffant est commandé par le thermostat
de la cartouche électrique. Le commutateur doit se
trouver dans cette position lorsque le chauffe-eau
est à réchauffer.
C.Puissance 1000 watts de la cartouche électrique.
D.Puissance 2000 watts de la cartouche électrique.
E.Pompe de circulation de 230 volts sur la cartouche
électrique
F. Pompe de circulation de 12 volts sur la chaudière.
G.Position normale pour la pompe 12 et 230 volts.
La pompe est commandée par le thermostat
d’ambiance.
H.Position constante pour la pompe de circulation 12
et 230 volts. La pompe marche en continu et la
température intérieure se règle au moyen du bouton régulateur de la chaudière, la température du
27
FR
système de la chaudière étant ajustable. La position
constante s’utilise par ex. lorsqu’il y a plusieurs
personnes dans la caravane. Si on se trouve alors
près du thermostat d’ambiance, celui-ci peut couper
la pompe de circulation ce qui entraîne une chute
de froid au niveau du plancher et des fenêtres. Du
fait que la pompe marche en continu, on évite cette
chute.
I. Fusible 1 A.
J. Prise de courant 12 V CC (s’utilise par ex. pour le
démarrage externe. Voir chapitre 3:0).
K.Voyant pour l’étincelle d’allumage.
L. Bouton régulateur de la température.
2:2 Mise en marche de la chaudière à gazole
1. Ouvrir le robinet principal de gazole.
2. Mettre le bouton régulateur en position allumage (voir
fig. 2). Le voyant de l’étincelle d’allumage commence
maintenant à clignoter.
3. Enfoncer à fond le bouton régulateur. Le maintenir
enfoncé dans cette position pendant 15 secondes environ, après que le voyant s’est éteint. (La
chaudière s’est allumée dès que le voyant s’est
éteint, mais pour que le rupteur d’allumage reste
ouvert, il faut maintenir le bouton enfoncé le temps
nécessaire.
4. Libérer le bouton régulateur
5. Mettre le bouton régulateur en position de marche
et régler la température de système souhaitée (voir
chapitre 2:4).
6. Si le voyant commence à clignoter immédiatement
après la libération du bouton régulateur, la chaudière
ne s’est pas allumée. Enfoncer le bouton à nouveau
et répéter l’allumage comme décrit ci-dessus, mais
en tenant le bouton enfoncé un peu plus longtemps.
7. Vous pouvez aussi vérifier que la chaudière est allumée par la fenêtre sur la tôle frontale inférieure.
Si la chaudière s’éteint, mettre le bouton régulateur
en position arrêt (voir fig. 3). Attendre 3 minutes puis
recommencer l’allumage.
La chaudière est équipée d’un redémarrage automatique, ce qui implique que, même si elle s’arrête pour
une raison ou une autre, elle essaye de se remettre en
marche pendant 20 secondes environ (jusqu’à ce que le
rupteur d’allumage ait coupé l’arrivée du gazole). Si le
gazole prend fin pendant que la chaudière est en marche, le voyant se met à clignoter et continue à clignoter
jusqu’à ce que la chaudière soit arrêtée ou remise en
marche.
2:3 Arrêt de la chaudière à gazole
1. Tourner le bouton régulateur dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à la position arrêt. Après
20 secondes environ, un ”clic” doit s’entendre de
l’automatisme, ce qui indique que le rupteur d’allumage s’est fermé.
2. Arrêter la pompe de circulation.
3. Fermer le robinet principal de gazole.
ATTENTION! Attendre 3 minutes avant de rallumer
une chaudière arrêtée.
28
2:4 Réglage pour le meilleur confort
Pour avoir le meilleur confort et la meilleure économie
de chauffage, il est important de pouvoir régler la température correcte de l’eau dans le système. Lors de températures extérieures basses, il faut une température d’eau
plus élevée dans la chaudière que lors de conditions de
température normales. La consigne idéale du bouton
régulateur est lorsque la pompe de circulation marche
75% du temps environ.
Lors du réchauffage d’une chaudière bien refroidie, il ne
faut pas mettre le bouton régulateur à la température
maximale. Il faut le mettre à la position de milieu pendant les 10 premières minutes.
Les différents chiffres sur le bouton régulateur corre­
spondent aux degrés de la température de l’eau dans la
chaudière selon fig. 4.
Lors de conditions de froid extrême, il est possible de
faire marcher la chaudière à gazole et la cartouche électrique en même temps. On obtient ainsi un rendement
maximal du système de chauffage.
Lors de l’utilisation du système de chauffage à haute
altitude, le point d’ébullition du mélange de liquide se
modifie par la pression atmosphérique. Il faut alors baisser la température du système par rapport à l’altitude à
laquelle on se trouve. Voir fig. 5.
Pour tirer un profit maximum du principe de la chaleur
hydroportée, il est important que l’air puisse circuler
librement sous les lits et derrière les dossiers. Si la caravane est équipée d’une moquette, veiller à ce qu’elle
ne couvre pas les ouvertures d’admission aux convec­
teurs. Veiller aussi à ce que les coussins et les couver­
tures n’empêchent pas la circulation d’air derrière les
dossiers.
2:5 Réglage de la température ambi­ante
La température voulue dans la caravane se règle à
l’aide du bouton régulateur, gradué de 5-30°C.
2:6 La pompe de circulation
Pour circuler l’eau de glycol réchauffée dans le système,
il faut une pompe. Une pompe de circulation de 12 volts
est montée comme standard dans le vase d’expansion.
La chaudière peut aussi être équipée d’une cartouche
électrique avec une pompe de circulation de 230 volts.
La sélection de la pompe à utiliser et si celle-ci doit marcher en continu ou être commandée par le thermostat
d’ambiance, se fait sur le panneau de commande de la
chaudière.
2:7 Chauffage électrique
Si une cartouche électrique est montée sur la chaudière, elle ne peut être utilisée que si vous disposez
de 230 volts CC. La cartouche électrique existe en
deux versions. L’une avec pompe de circulation, l’autre
sans pompe de circulation. La puissance est de 1000
et 2000 watts respectivement. La sélection de la puissance se fait sur le panneau de commande de la chaudière. Derrière le carter de protection de la cartouche
électrique, il y a deux thermostats. L’un surveille que
la cartouche électrique maintient une température de
service de 80 °C environ, tandis que l’autre fait fonction
FR
de protection contre la surchauffe et coupe automatiquement le courant si, pour une raison ou une autre, la
cartouche électrique entrait en ébullition. Si la protection
contre la surchauffe a été déclenchée, il faut enfoncer le
bouton de remise à zéro situé sur le côté de la cartouche électrique pour la remettre en marche. (voir fig. 6).
Veiller à ce que les textiles et autres matières com­
bustibles ne puissent pas entrer en contact avec la
cartouche électrique.
ATTENTION! Toute intervention électrique dans la
cartouche électrique doit être effectuée par une per­
sonne compétente.
3. Démarrage externe
(pour cartouche électrique installée seulement).
Voulez-vous que la caravane soit réchauffée quand
vous arrivez?
Dans ce cas, votre voisin ou le proprétaire du camping
peut mettre en marche le chauffage sans avoir à entrer
dans la caravane.
Une condition est toutefois que la chaudière soit équipée d’une cartouche électrique et qu’un éliminateur de
batterie (nº d’article 2921 520) soit relié à la chaudière.
Voici comment procéder pour le démarrage
externe.
1. Mettre l’éliminateur de batterie dans une prise de
courant 230 volts.
2. Mettre le contact de 12 volts dans la prise de courant
située sur le panneau de commande de la chaudière
(voir fig. 1 J).
3. Choisir la puissance et la pompe de circulation sur le
panneau de commande.
4. Mettre hors tension le disjoncteur dans la caravane.
5. Amener le câble de 230 volts au poteau électrique ou
au coffret électrique de la caravane.
6. Ensuite, lorsque le chauffage doit être mis en marche, brancher le câble de 230 volts au poteau électrique ou au coffret électrique. La cartouche électrique
et la pompe de circulation se mettent alors en marche grâce à l’éliminateur de batterie qui transforme la
tension en 12 volts.
4. Chauffe-eau
La chaudière à gazole peut être équipée d'un chauffeeau douce de 7 litres, fournissant environ 12,5 litres
d’eau de 40 °C en exploitation maximale.
Lorsque le chauffe-eau doit être utilisé, il faut allumer
la chaudière à gaz 20 minutes environ à l’avance, et
la laisser marcher à température maximale pour avoir
une quantité d’eau chaude maximale. Si l’on utilise une
cartouche électrique à la place du gaz, le temps de
réchauffage est un peu plus long.
Il faut toujours rincer le chauffe-eau à grand eau avant
de l’utiliser, surtout s’il est resté arrêté pendant une
longue période.
ATTENTION! Même si les chauffe-eau ont une pro­
tection anti-gel, il faut toujours vider l’eau lorsqu’il y
a risque de gel et que la caravane n’est pas utilisée.
Pour la vidange, procéder comme suit:
Vider le réservoir d’eau. Ouvrir le robinet de purge sur
la conduite d’eau (fig. 6 b), ainsi que la vis d’aération
(fig. 6 c) sur le chauffe-eau et vider l’eau. S’il n’y a pas
de robinet de purge, il faut défaire le tuyau de raccordement sur le chauffe-eau. Laisser ainsi jusqu’à ce que la
caravane soit utilisée à nouveau.
Si la caravane est équipée d’une pompe à commande
pneumatique, cette pompe doit rester sous tension.
Vider l’eau en ouvrant les robinets d’eau et les laisser
ainsi jusqu’à l’arrivée d’air seulement. Répéter cette
opération quelques fois. Arrêter la pompe. Ouvrir le
robinet de purge sur la conduite d’eau (fig. 6 b) et la
vis d’aération (fig. 6 c) sur le chauffe-eau. Laisser ainsi
jusqu’à ce que la caravane soit utilisée à nouveau.
5. Maintenance du système de chauffage
Vérifier régulièrement le niveau du liquide du système
de chauffage dans le vase d’expansion de la chaudière.
Pour une chaudière froide, le niveau doit se trouver 1
cm environ au-dessus du trait minimum.
Le système doit être rempli d’un mélange de glycol à
40%, du même type que l’on utilise dans les moteurs
de voiture (pas diesel). Si l’installation de chauffage est
soumise à des températures inférieures à -25 °C, il faut
augmenter la teneur en glycol, mais elle ne doit pas
dépasser 50%.
Vérifier la teneur en glycol avant d’ajouter du liquide.
Ceci pour éviter une concentration trop élevée de glycol
dans le mélange.
Le mélange de glycol doit être changé tous les deux
ans, étant donné que les caractéristiques telles que la
protection anticorrosive deviennent moins bonnes.
Ne jamais laisser le système de chauffage sans mélange de glycol.
Au cas où le niveau d’eau dans le vase d’expansion
baisse plus que par une évaporation normale, vérifier
tous les joints, le robinet de purge et les vis d’aération
pour voir s’il n’y a pas de fuites.
S’il y a eu une fuite de glycol, rincer à grand eau et
essuyer.
Vérifier aussi régulièrement l’étanchéité des raccords
et tuyaux du système de gaz. Les tuyaux à gaz doivent
être changés tous les deux ans, étant donné qu’ils sèchent et se fendent, ce qui peut entraîner des fuites.
Remplissage du liquide
Vérifier que la caravane est placée en position horizontale avant le remplissage, de manière à éviter la formation de poches d’air. Contrôler que les vis d’aération et
le robinet de purge sont fermés. Retirer la tôle frontale
supérieure (voir fig 7) tirer vers le haut, le bord inférieur
vers l’extérieur puis vers le bas. Défaire l’écrou de la
pompe et soulever la pompe. Verser lentement le mélange de glycol dans le vase d’expansion.
ATTENTION! Ne jamais utiliser l’alcool comme agent
anti-gel. Ne jamais mélanger du ciment de radiateur
dans le système.
29
FR
5:1 Aération du système de chauffage
En fonction de l’installation de la tuyauterie, des poches
d’air peuvent se former lors du remplissage du système.
Un indice qu’il y a de l’air dans le système est lorsque
la chaleur arrive quelques mètres seulement dans les
conduites de la chaudière, bien que la pompe de circulation marche.
Pour aérer le système, procéder comme suit:
La chaudière doit être en marche et la pompe de circulation débranchée. Commencer par ouvrir les vis d’aération (voir leurs emplacements dans le livre d’instruc­
tion de la caravane). Les laisser ouvertes jusqu’à ce
que l’eau pénètre dans l’orifice. Mettre en marche la
pompe de circulation et la laisser fonctionner un moment. Vérifier si les conduites et les radiateurs de part et
d’autre de la caravane deviennent chauds.
S’il est difficile de sortir l’air du système, on
peut procéder comme suit:
Arrêter la pompe de circulation. Baisser la roue d’appui
au maximum, de manière que la caravane penche vers
l’avant (voir fig. 8). La laisser dans cette position pendant quelques minutes pour permettre à l’eau de monter
dans le système. Ouvrir la vis d’aération située en haut
et la tenir ouverte jusqu’à ce que tout l’air soit sorti.
Remonter ensuite la roue d’appui en position maximale
puis répéter la procédure dans cette position (voir fig. 9).
Placer la caravane horizontalement et mettre en marche la pompe de circulation. Lorsque les conduites de
sortie et les conduites de retour sont à peu près aussi
chaudes les unes que les autres, il n’y a plus d’air dans
le système. Pour l’aération d’une auto-caravane ou une
caravane boggie, le plus facile est de la placer sur un
sol incliné ou de la soulever à l’aide d’un cric.
Lorsque le système vient d’être rempli, de petites bulles
d’air peuvent se former dans le vase d’expansion. Elles
disparaissent généralement si l’on arrête la pompe de
circulation quelques secondes.
Fig. 8-9
A. Vis d’aération
B. Air
6. Informations sur le gazole
Le gazole est un produit pétrolier, officiellement appelé
”gaz pétrolier condensé”. Il se compose principalement
des gaz propane et butane. Le propane a l’avantage
qu’il se gazéifie jusqu’à -40 °C tandis que le butane
fonctionne mal au-dessous de 10 °C. Pour cette raison,
c’est presque uniquement le propane que l’on utilise
comme gaz. Dans la bouteille, le gazole se trouve aussi
bien sous forme liquéfiée que sous forme gazéifiée.
Lorsque la bouteille est remplie, le gaz se transforme
en liquide par compression. Ensuite, lorsqu’on ouvre le
robinet de la bouteille, le gazole liquéfié se transforme à
nouveau en gaz.
La combustion du gazole ne dégage que du gaz carbonique (CO2) et de la vapeur d’eau, exactement comme
l’air que nous respirons. Pour que la combustion soit
totale, il faut une bonne aération. Le gazole n’est pas
du tout nuisible à l’environnement et ne dégage pas de
suie lors d’une combustion totale. Il peut être conservé
30
en bouteille pendant une période indéfinie, sans que sa
qualité ne se détériore.
Le gazole est tout à fait exempt de matières toxiques.
L’inhalation de gaz concentré, peut toutefois provoquer un certain effet anesthésique, une suffocation ou
des symptômes d’étouffement. Ces symptômes disparaissent rapidement si on respire de l’air frais ou de
l’oxygène.
Le risque avec le gaz est que si les fuites éventuelles
prennent feu, cela donne lieu à une explosion. Du fait
que le gazole n’est pas toxique, des impuretés sulfureuses ont été ajoutées, qui donnent une odeur distincte et
âpre même à des concentrations faibles de gaz - jusqu’à
un cinquième de la limite inférieure d’explosion.
Le brûleur à gazole fonctionne généralement à une
pression inférieure à celle de la bouteille. La pression
courante est la pression basse (max. 5 kPa), que l’on
obtient en laissant le gazole passer par une valve de réduction. Les appareils qui fonctionnent à pression basse
sont en règle générale plus silencieux que ceux ayant
une pression de service supérieure.
7. Recherche de défauts
Ci-dessous vous trouverez un schéma de recherche
de défauts succinct, qui peut vous être utile en cas de
défauts mineurs.
L’étincelle d’allumage se produit, mais la chau­
dière ne s’allume pas.
1. V
érifier que la bouteille de gaz n’est pas vide.
2. Vérifier que le robinet principal est ouvert.
3. Si la chaudière a été hors d’usage pendant longtemps, ou si la bouteille de gaz a été changée, l’allumage est plus long que d’habitude.
4. Le bouton régulateur doit être enfoncé à fond lors de
l’allumage.
5. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
Etincelle absente
1. V
érifier l’alimentation en 12 V à la chaudière.
2. Vérifier que le fusible sur la chaudière est intact.
3. Vérifier que le voyant de l’étincelle d’allumage
clignote.
4. Retirer la tôle frontale inférieure. Vérifier que les
câbles au transformateur d’allumage (petit boîtier noir
situé juste sous le coffret de commande), et que les
microrupteurs (sous le bouton régulateur) sont bien
fixés et que les sabots de câble ne sont pas oxydés.
5. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
FR
La chaudière s’allume, mais s’éteint quand le
bouton régulateur est libéré.
1. R
épéter l’allumage selon les instructions au chapitre
4:0 (attendre d’abord 3 minutes avant de recommencer l’allumage). Enfoncer le bouton régulateur bien
à fond et le maintenir dans cette position pendant
20 -30 secondes environ après que le voyant s’est
éteint.
2. Vérifier que la flamme veilleuse touche le bout de
l’élément thermique (à droite de la veilleuse).
3. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
La chaudière est en ébullition
1. Mettre le bouton régulateur en position 1 (température minimum du système) et vérifier si la flamme
principale s’éteint, ce qu’elle doit faire.
2. Vérifier que le capteur est fixé au bon endroit. Il doit
être fixé par une pince à ressort sur le corps de la
chaudière juste en dessous du coffret de commande
avec une couche intermédiaire de mastic calorifère.
3. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
Vibrations dans la pompe de circulation (12
volts)
1. D
éfaire l’écrou qui tient la pompe de circulation.
2. Tourner la pompe légèrement et resserrer l’écrou.
3. Vérifier que le joint en caoutchouc entre le moteur et
l’arbre est droit et ne bouge pas quand la pompe est
en marche.
4. Vérifier qu’il n’y a rien qui gêne la pompe au fond du
vase d’expansion.
5. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
4. R
emettre la chape et contrôler que la température correspond à celle sur l’échelle du thermostat
d’ambiance.
La cartouche électrique ne fonctionne plus
1. V
érifier l’alimentation de courant (230 volts) dans la
prise murale.
2. Vérifier que les relais situés dans la cartouche électrique s’activent (un faible ”clic” doit s’entendre).
3. Vérifier si la protection contre les surcharges a été
déclenchée. Le cas échéant, enfoncer le bouton situé
sur le côté de la chape.
4. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
Le chauffe-eau ne fournit pas suffisamment
d’eau
1. Vérifier que le bouton régulateur sur la chaudière est
réglé sur la température maximale.
8. Garantie
La garantie de Alde est valable un an à partir de la date
de livraison et ne comprend que les défauts de matières
ou de fabrication, sous condition du respect des présentes instructions.
REMARQUE! Seules les pièces d'origine Alde sont
admises comme rechanges.
La pompe de circulation (12 volts) ne démarre
pas.
1. V
érifier que l’interrupteur sur le thermostat d’ambiance se trouve en position ”ON”.
2. Vérifier que la température réglée sur le thermostat
d’ambiance est supérieure à celle dans la caravane.
3. Contrôler que le commutateur sur le panneau de
commande pour la pompe de circulation est réglé sur
”pompe 12 volts”.
4. Enlever le bouchon jaune sur la pompe de circulation
et contrôler que les câbles sont bien fixés et qu’il y a
bien 12 volts.
5. Si ces mesures ne donnent pas de résultat, contacter
un atelier d’entretien.
Le thermostat d’ambiance n’indique pas la tem­
pérature correcte
1. C
ontrôler au moyen d’un thermomètre correct, la
température dans la caravane.
2. Enlever la chape du thermostat d’ambiance (enfoncer la tige de fixation sur le côté gauche et tirer la
chape à droite vers l’extérieur).
3. Retirer le bouton et le déplacer du nombre de degrés
incorrects indiqués, vers le haut ou vers le bas, puis
le remettre en place.
31
V-2923 01 Rev 1163 • 200 ex, 2010-07-06
Alde International Systems AB
Wrangels allé 90 • Box 11066 • 291 11 Färlöv • Kristianstad • Sweden
Tel +46 (0)44 712 70 • Fax +46 (0)44 718 48 • www.alde.se • e-mail: info@alde.se