E-TON | EV3 E-MO | Manual E

1
BRUKSANVISNING
1
TIPS ger viktig information om hur en
process kan förenklas.
Se till att får en Bruksanvisning från återförsäljaren i
samband med leverans, och var uppmärksam på följande:
Inledning
TIPS
Tack för att du har valt ett fordon från E-TON.
Den här bruksanvisningen innehåller information om hur
du ska hantera ditt fordon, köra säkert, hur dagligt och
regelbundet underhåll går till samt hur reparation ska
utföras.
Felaktig användning eller felaktiga kontroller kan leda till
allvarliga olyckor, skador eller tvister. Läs
bruksanvisningen noggrant så att du förstår hur du ska
använda fordonet.
Viktiga funktioner för användning av fordonet, samt för
underhåll och reparation märks ut med följande symboler:
Det här är symbolen för
säkerhetsvarning.
Den används för att uppmärksamma
dig på risker som kan orsaka skador.
Följ alla varningsmeddelanden som
hör ihop med symbolen för att
undvika skador eller dödsfall.
En VARNING indikerar en
_
VARNING
risksituation som, om den inte
undviks, kan leda till dödsfall eller
allvarlig skada.
OBSERVERA indikerar att särskild
OBSERVERA _ försiktighet bör iakttas för att
undvika skada på fordonet eller
annan egendom.
Hur fordonet ska hanteras.
 Dagliga kontroller och regelbundet underhåll och
reparation.
 Garantiomfattning och giltighetstid.
 Utfärdande av garantibevis. (Uppgifter och stämpel på
garantibevisets baksida.)
Se till att den här bruksanvisningen går vidare till nästa
ägare vid försäljning av fordonet.
Var uppmärksam på att bruksanvisningen kan skilja sig
något från fordonets praktiska specifikationer på grund av
eventuella förändringar.
OBSERVERA

BATTERIUNDERHÅLL OCH FÖRVARING
1. Varje gång du använder fordonet/batteriet till NO B-nivån
SKA BATTERIET LADDAS OMEDELBART.
2. Om du INTE ANVÄNDER fordonet på MER ÄN 1
vecka rekommenderar vi att du förvarar batteriet separat
med fordonet efter laddning, och att det förvaras inomhus.
3. Oavsett tillstånd rekommenderar vi att du fulladdar
batteriet minst en gång per vecka.
E-TON
2
H7152-EGC2-0000
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
TIPS FÖR KÖRSÄKERHET ........................................3
För din säkerhet ........................................................3
Körtips ......................................................................3
Se upp för fotgängare och fordon .............................8
Förbrukningsartiklar, reservdelar
och transport .............................................................9
E-MO – FUNKTIONER ..............................................10
Kraftläge/standardläge ............................................10
Körsträcka (räckvidd) .............................................11
Optimal batterianvändning .....................................12
Referensvärde för batteriets restkapacitet................13
NAMN OCH FUNKTION ..........................................15
Alla delars namn .....................................................15
Varningssignaler .....................................................17
Avläsning av instrumentpanelen ............................18
Använda kodlåset ....................................................24
Nyckel och förvaring ..............................................28
Tändningslås ...........................................................28
Styrlås .....................................................................29
Reglagen på handtaget ............................................31
Stänga och öppna sitsen .........................................32
Hjälmkrok ................................................................ 33
Bakre handtag .......................................................... 33
Lyset ......................................................................... 33
BATTERIANVÄNDNING .......................................... 34
Tips för batteriladdning ........................................... 34
Tips för batteriförvaring .......................................... 38
Laddningsplats ......................................................... 41
Laddningsmetod ...................................................... 42
Laddningsmätare ...................................................... 47
Laddningstid ............................................................ 48
Skärm för laddningsförloppet .................................. 49
Batteriinformation .................................................... 51
KÖRNING .................................................................... 52
Förberedelser ........................................................... 52
Köra ......................................................................... 55
Bromsa ..................................................................... 57
Parkera ...................................................................... 58
DAGLIGA KONTROLLER ......................................... 60
Genomföra dagliga kontroller .................................. 60
Daglig kontroll av delar – innehåll .......................... 60
Metod för dagliga kontroller ................................... 61
1
1
REGELBUNDNA KONTROLLER OCH
UNDERHÅLL .............................................................. 64
Genomföra regelbundna kontroller och
underhåll .................................................................. 64
Metod för regelbundna kontroller och
underhåll .................................................................. 65
Kontroll av bromsslitage .......................................... 66
Kontroll av däck ...................................................... 67
Kontroll av hjullager................................................. 67
Kontroll av framgaffel och lager ............................. 67
Kontroll av styrlager ................................................ 67
Kontroll av bakre stötdämpare ................................ 68
Kontroll av stödet .................................................... 68
Kontroll av batteri .................................................... 68
Kontroll av fästen .................................................... 68
Kontroll av olja på alla delar ................................... 68
SCOOTER-UNDERHÅLL .......................................... 72
Rengöring ................................................................ 72
Förvaringsmetod ...................................................... 73
Produkter efter försäljning ....................................... 74
Felsökning ................................................................ 75
KUNDINFORMATION ............................................... 79
Specifikationer ......................................................... 79
Anmärkningar .......................................................... 80
FORDONSINFORMATION ........................................ 81
Identifieringsnummerregister .................................. 81
Begränsad fordonsgaranti ........................................ 82
Begränsad garanti för scooter/moped ...................... 82
ENKELT UNDERHÅLL ............................................. 69
Enkelt underhåll ....................................................... 69
Justering av fritt spelrum ......................................... 69
Backspegel ............................................................... 70
Säkring ...................................................................... 71
2
TIPS FÖR KÖRSÄKERHET
1
Följ dessa instruktioner och var uppmärksam på
säkerheten och manövrera scootern korrekt.

Körsäkerheten handlar inte bara om trafikregler utan
också om andras trafiksäkerhet.
För din säkerhet
 Varningsmärkning och specifikationer
Läs, och se till att du förstår, alla märkningar på E-MO
eftersom de innehåller viktig information om säkerhet och
drift.
Ta inte bort någon märkning från E-MO. Om någon
märkning inte går att läsa eller har avlägsnats går det att
beställa en ny från E-TON-återförsäljaren.
Körtips
I samband med att batteriet avlägsnats för laddning (se
sidan 42) och det fulladdade batteriet sätts tillbaka i
scootern (batteriet har en automatisk
avkännings- och skyddsfunktion som tar ca 15 sekunder)
kan det hända att tändningslåset inte fungerar på en gång.
Vänta en stund och försök igen.
3
1
Säker körning
Typskylt (får ej avlägsnas)
Krokens kapacitet
Varning
Däcktryck
Batterivarning, märkning B
Laddning
4
♦ Nödvändig utrustning vid körning

♦ Utför dagliga kontroller och regelbundet underhåll.
Använd hjälm. Välj en godkänd hjälm. Storleken på
hjälmen ska passa huvudet utan att trycka för hårt.
Det är viktigt att spännet knäpps ordentligt.
VARNING_ _______________________________________
Utför dagliga kontroller och regelbundet underhåll på
scootern för att undvika olyckor eller maskinhaveri. (Se
information om dagliga kontroller på sidan 60 och
regelbundet underhåll på sidan 64.)
Om inte hjälmen används på rätt sätt kan det orsaka
dödsfall eller allvarlig skada i samband med olycka.
Föraren ska bära hjälm.
5
1
1
♦ Avvikelser
♦ Viktigt att uppmärksamma när du leder scootern
Ovanliga lukter, vibrationer eller ljud under körning kan
innebära att det är något fel på fordonet. Låt en
återförsäljare utföra kontroll och underhåll.
Tändningslåset ska vara i läget OFF när du leder scootern.
När motorn startas igen kan den vara lite ostadig, det har
med själva motorfunktionen att göra och tyder inte på
maskinhaveri.
♦ Uppmärksamma vid körning
Båda händerna ska hålla i styret och båda fötterna ska vara
placerade på fotstödet under körning.
6
♦ Endast föraren på scootern
♦ Hantera styret försiktigt och använd båda händerna.
Den elektriska scootern är utformad för en förare och det
är inte tillåtet att ha ytterligare passagerare.
Om du hanterar styret för häftigt kan scootern få sladd
eller välta.
♦ Hastighetsbegränsning: 25km/h
♦ Avlägsna inte några delar
Det är förbjudet att avlägsna delar från scootern eftersom
det kan orsaka olycka eller maskinhaveri.
Som skydd för föraren begränsar scootern automatiskt
hastigheten och avger en varningssignal vid för höga
hastigheter.
♦ Ingen omarbetning
Det är förbjudet att göra omarbetningar eftersom det
försämrar driftsstabiliteten och förkortar fordonets
livslängd. Det kan dessutom leda till
allvarliga olyckor eller maskinhaveri. Omarbetningar
upphäver garantin.
7
1
1
♦ Försäkra fordonet
♦ Parkera
Du måste ha en trafikförsäkring enligt lag. Teckna en
försäkring och var uppmärksam på giltighetstiden.

Se upp för fotgängare och fordon

♦ Var uppmärksam på omgivningen
 Följ trafikreglerna och var uppmärksam på fotgängare
och fordon i omgivningen.
 Uppmärksamma omgivningen och kör i en säker
hastighet. Håll avståndet och sakta ned när du passerar
en fotgängare eller cyklist.

8
Lås styrlåset och ta ur nyckeln när du lämnar scootern
för att undvika stöld. Parkeringslås och kedjelås ska
vara låsta.
Parkeringen ska inte påverka resten av trafiken.
Parkera på jämnt underlag. Var försiktig vid parkering
på mjuka eller ojämna underlag så att scootern inte
välter.
Förbrukningsartiklar,
transport
reservdelar
OBSERVERA_ _________________________________________
och
Batteriet ska avlägsnas innan E-MO transporteras
med ett fyrhjuligt fordon. Transport som sker utan att
batteriet avlägsnats kan orsaka skada på karossen
eller batteriet.
♦ Endast originaltillverkarens förbrukningsartiklar och
reservdelar får användas.
VARNING_ _______________________________________
Endast originaltillverkarens förbrukningsartiklar eller
tillbehör, som däck, får användas efter kontakt med
återförsäljare. Oäkta delar kan orsaka olyckor, skador
eller maskinhaveri samt upphäva garantin.
♦ Avlägsna batteriet före transport
9
1
E-MO – FUNKTIONER
2
Kraftläge/standardläge
E-MO kan välja körläge efter väglag.
Två körlägen:
[Standardläge] – För plana vägar.
[Kraftläge] – För stigande vägar.
♦ Växla mellan lägena
Använd knapp A för att växla mellan [kraftläge] och
[standardläge].
Kraftläge
Knapp A
Knapp A
Knapp B
(Pow) betyder att [kraftläge] är inställt. När (Pow) inte
visas betyder det att [standardläge] är inställt.
Tryck på knapp A för att växla mellan [kraftläge] och
[standardläge].
10
♦ Körsträcka efter fulladdning
♦ Hur du väljer det bästa läget
Den här listan visar hur du väljer körläge i enlighet med
väglaget. Standardläge ger en längre körsträcka eftersom
det förbrukar mindre el.
Läge
Kraft*
Standard
Standardläge
Körläge
Start
Situation
Jämt underlag
2
Kraftläge
Körsträcka (km)
10
20
30
40
Körsträcka vid en
konstant hastighet på
25 km/h på jämn väg.
Stigande
Sluttande
Körning i stad och på
Möjlighet att köra effektivt.
För stark stigning kan orsaka uppehåll i körningen.
*: Körsträckan blir kortare än vid standardläget.
normal väg i
standardläget.
Körsträcka (räckvidd)
Körning i stad i
kraftläget.
TIPS______________________________________
Körsträckan varierar beroende på körläge och väglag
(*).
Statistiken ovan har inhämtats från förhållanden med
nytt batteri, temperatur på 25 °C och en last på 55 kg
(inklusive förarens vikt och medföljande föremål) på
torr, jämn väg utan vindpåverkan.
Start, parkeringsfrekvens, last, stigning, väglag,
vindriktning, vindstyrka, temperatur, laddningsstatus,
batteriprestanda och lågt däcktryck.
11
2
Frekvent användning av kraftläget ger
körsträckor än vid körning i standardläget.
 Undvik förvaring under långa perioder med en
batterirestvolym på mindre än 10 % (mindre än
1 sektion restkapacitet).
 Förvara batteriet svalt.
 Vid perioder då fordonet inte används bör batteriet ha
en restladdning motsvarande nivå 3–4. Förvara sedan
batteriet svalt (rekommenderad temperatur är 10–
25 °C).
kortare
Körsträckan kan kortas ned p.g.a. väderleksändringar
(förändringar i batteritemperaturen) .
En last på 75 kg kan resultera i en 10–20 % kortare
körsträcka än vid en last på 55 kg.
Maximal stigningsförmåga ca 12 % (7 °).
♦ Batteriets hållbarhet
Optimal batterianvändning
Följande
typ
av
användning
och
förvaring
rekommenderas för att förlänga batteriets livslängd.
100%
TIPS______________________________________
 Undvik direkt kontakt med solljus under
batteriladdning.
 Ladda batteriet i 1–2 timmar per vecka om du kör
sällan. Det gör att du kan undvika överdrivet låga
värden och batteriskada.
Batterikapacit
et
(%)
Användning vid
normal temperatur
Användning vid
hög temperatur
0%
Laddningstid
12
TIPS______________________________________
Laddningsprocessen visas under laddning. Skärmen för
laddning ser annorlunda ut mot skärmen som visar
restkapaciteten under användning. (Se sidan 49 [visning
av laddningsprocess].)
Referensvärde för restkapaciteten i
batteriet
OBSERVERA_ _________________________________________
Kontrollera före användning.
♦ Kontrollera restkapaciteten så här:
Metod för att kontrollera restkapaciteten via ljussignalen
på batteriet.
Från bilden på LCD-skärmen eller via ljussignalen på
batteriet.
(Information om hur du tar bort batteriet finns på sidan 42
[laddningsmetod].)
Ljussignal på batteriet
Restkapacitet i batteriet
Möjliggör visning av batterikapaciteten på LCD-skärmen.
Placera tändningslåset i läge ON. Då visas batteribilden på
LCD-skärmen och restkapaciteten går att läsa av.
13
2
2
♦ Referensvärde för restkapaciteten i batteriet
Skärm
Batteri, restkapacitet (%)
Klar
Blinkande
Ljussignal
Grön
Röd
När det återstår två blinkande sektioner kapacitet på
instrumentpanelen eller det lyser rött på batteriet
innebär det att batteriets kapacitet nästan är helt slut.
Avbryt körningen och ladda batteriet omedelbart.
När det återstår två sektioner kapacitet på
instrumentpanelen eller när det lyser en grön lampa på
batteriet innebär det att batteriet nästan laddats ur och
att det snart måste laddas.
När det återstår fyra sektioner kapacitet på
instrumentpanelen eller när det lyser två gröna lampor
på batteriet innebär det att batteriets kapacitet har
minskat med mer än hälften. Batteriet måste laddas
snart.
När det återstår sex sektioner kapacitet på
instrumentpanelen eller när det lyser tre gröna lampor
på batteriet innebär det att batteriets kapacitet har
minskat med hälften. Batterikapaciteten ska
uppmärksammas under körning.
När det är åtta sektioner kapacitet på instrumentpanelen
eller när det lyser fyra gröna lampor på batteriet
innebär det att det finns tillräckligt med kapacitet.
När det är tio sektioner restkapacitet på
instrumentpanelen eller när alla gröna lampor lyser på
batteriet innebär det att det finns tillräckligt med
kapacitet.
0 ~ 24
25 ~ 39
40 ~ 54
55 ~ 69
70 ~ 84
85 ~ 100
Tryck på
Situation
på batterilådan för att visa ljussignalen.
14
NAMN OCH FUNKTION
Alla delars namn
Handtag (sidan 52, 56)
Bakbroms (sidan 69)
E-MO-batteriladdare (sidan 34)
Batteri (sidan 34)
Säkring (sidan 71)
( ) Innehåller referenssida och särskild beskrivning.
(……innebär att delen inte syns från utsidan.)
15
Bromsgrepp till
frambromsen
(sidan 57, 61)
3
3
Reglagen på handtaget
(sidan 31)
Bromsgrepp till
bakbromsen
(sidan 52, 57, 61)
LCD (sidan 21)
Sitsspänne (sidan 32)
Tändningslås (sidan 28)
Stöd (sidan 33, 52, 59)
Frambroms (sidan 69)
16
 Startläge
Varningssignal
E-MO har varningssignaler för drift- och rörelsestatus.
1.
 Lista över varningssignaler
O: Signal
En varningssignal ljuder när tändningslåset vrids till
läge ON. När LCD-skärmen är helt upplyst kommer
PUSH att visas. Det motsvarar standby-läget.
X: Ingen signal
Drift
Varningssignal
Tändningslås PÅ (sidan 17)
O
Tryck på en driftsknapp
O
Avkoda lösenord (sidan 26)
O
Fel lösenord (sidan 26)
O
Ingen drift i 30 sekunder
(sidan 56)
O
10 % restvolym i batteriet
(sidan 22)
O
Varningar och varningsmeddelanden
(sidan 22, 23)
O
Tändningslås OFF
X
2.
Standby-läget visas nedan. Tryck på knapp A för att
gå vidare till sidan som gäller vid körning. Nu går det
att använda gasen. Tryck in knapp B i 3 sekunder för
att gå vidare till sidan för kodinställning.
MFG: No. 498
17
3
3
3. Gå in i körläge (läs mer på sidan 52 för
startförberedelser).
Koden måste vara upplåst. Läs mer om
startförberedelser på sidan 26 om kodlåset är aktiverat.
1
2
3
4
5
6
7
Instrumentpanelavläsning
Antal körda mil
Hastighet per timme
Restkapacitet i batteriet
Fel
Avbryt
Hastighetsmätare
Trippmätare
(kan återställas till
noll)
8
9
10
11
12
13
14
15
Meddelandekod
Kraftläge
Varningssymbol
Bekräfta
Knapp A
Knapp B
Blinkers
Helljus
E-MO är utrustad med en automatisk kontrollfunktion.
Vrid tändningslåset till ON för att komma till läget
automatisk kontroll och visa alla objekt på LCD-skärmen.
När kontrollen är klar aktiveras standby-läget. "PUSH"
blinkar i standby-läget.
Tryck på knapp A för att avsluta standby-läget och
aktivera körläget.
18
I körläget visas ett leende på skärmen (som på bilden
nedan).
VARNING_ ________________________________________
Startknappen måste vara i parkeringsläge
 Hastighetsmätare
Visar körhastigheten i siffror.
 Trippmätare
Visar körsträckan. Inställningen ligger kvar i minnet tills
tändningslåset vrids till OFF.
Trippmätare (Trip)
Håll in knapp B under ett par sekunder för att nollställa
trippmätaren.
 Driftsknapp
Knapp A – bekräftelseknapp
Knapp B – knapp för att byta objekt
Vägmätare total (Odo)
Tryck på knapp A eller B för att utföra någon av följande
kommandon:
 Avsluta standby-läget.
 Växla mellan kraftläget (Pow) och standardläget.
 Återställa trippmätaren till noll.
 Logga in/ändra lösenord.
 Ställa in och avsluta kodlås.
Visar antal körda mil i kilometer. Ett referensvärde för
regelbundna kontroller och underhåll.
19
3
3
 Blinkersmeddelande
 Meddelande för kraftläge
Vänster och höger blinkers visas nedan. Ögat och pilen
kommer att blinka. Motsvarande signallampa kommer att
blinka.
Tryck på knapp A för att växla från standardläget till
kraftläget. Pow visas i LCD-skärmen (nedan).
 Hastighetsbegränsning
När
körhastigheten
överstiger
25 km/h
visar
instrumentpanelen "Fast" och varningslampan blinkar.
Vänster blinkers
Höger blinkers
20
 Lågt batteri
När batteriet börjar laddas blinkar lampan i den sista
sektorn. Instrumentpanelen visar "LOWB" och avger en
varningssignal. Restkapaciteten räcker endast till en
sträcka på 2–5 km (vid en hastighet på 25 km/h).
Meddelandekod
Restkapacitet i
batteriet
(Mer information om referensvärde för batteriets
restkapacitet finns på sidan 14.)
TIPS_____________________________________
 Kontrollera att det finns tillräckligt med kapacitet i
batteriet före körning.
 När det endast återstår en sektor som lyser måste
batteriet laddas omedelbart.
 LOWP visas i samband med växling till kraftläget om
restkapaciteten är låg, och växlar tillbaka till
standardläget automatiskt.
Varningssymbol
(varningssignal)
 Meddelandekod
Följande varningsmeddelande kan visas tillsammans med
en varningssignal under körning.
(Läs mer om varnings- och påminnelsemeddelanden på
sidorna 22 och 23.)
21
3
 Varningssignaler och koder
Kod
OVC2
OVC1
3
OV T
Varning
OV V
LOWV
STL 1
NO B
Indikation
Orsak
Kontrollern har upptäckt ökade elektriska
strömningar. Kraften i motorn försvinner
medan varningsmeddelandet visas och
varningssignalen ljuder.
Kontrollern har upptäckt en
temperaturökning. Kraften i motorn
försvinner medan varningsmeddelandet
visas och varningssignalen ljuder.
Kontrollern har upptäckt ökad spänning.
Kraften i motorn försvinner medan
varningsmeddelandet visas och
varningssignalen ljuder.
Kontrollern har upptäckt minskad spänning.
Kraften i motorn försvinner medan
varningsmeddelandet visas och
varningssignalen ljuder.
Högt motstånd (överstegring) vid start eller
under rörelse. Kraften i motorn försvinner
medan varningsmeddelandet visas och
varningssignalen ljuder.
Det här meddelandet visas när batteriet är
helt förbrukat och måste laddas.
Åtgärd
1. Släpp gasen och handtagen. Vänta tills meddelandet försvinner och
fortsätt sedan att köra.
2. Om varningsmeddelandet inte försvinner eller om varningen visas ofta
måste motorn undersökas på en servicestation.
1. Vänta till kontrollern har svalnat innan körningen upptas igen.
2. Om varningsmeddelandet inte försvinner eller om varningen visas ofta
måste motorn undersökas på en servicestation.
1. Starta om.
2. Om varningsmeddelandet inte försvinner eller om varningen visas ofta
måste motorn undersökas på en servicestation.
1. Starta om.
2. Om varningsmeddelandet inte försvinner eller om varningen visas ofta
måste motorn undersökas på en servicestation.
1. Släpp gasen och handtagen. Vänta tills meddelandet försvinner och
fortsätt sedan att köra.
2. Om varningsmeddelandet inte försvinner eller om varningen visas ofta
måste motorn undersökas på en servicestation.
Batteriet har nästan helt slut på kapacitet.
Batteriet måste laddas omedelbart.
CHAR Påminner om att batteriet fortfarande laddas. Vänta tills batteriet har laddats klart.
FULL
Påminner om att batteriladdningen redan är
klar.
Ta bort batteriladdaren.
22
Kod
SPD0
Orsak
Åtgärd
Aktivera kodlås under körning.
Ingen knapptryckning tar bort detta meddelande under körning.
FAST
Varning angående för hög hastighet.
(över 52 km/h)
Sakta ned snarast.
LOWB Lågt batteri.
Ladda batteriet snarast.
1. Det här meddelandet visas som en påminnelse
om att fordonslåset redan har ställts in.
LOWP
FAIL
Indikation
OLD
NEW
PUSH
PRES
TPS0
2. Det här meddelandet visas vid omstart och som
en påminnelse om att kodlåset redan har ställts
in.
Fel lösenord.
Systemet växlar tillbaka till standardläge automatiskt och LOWP
försvinner.
1. Släpp gasen och handtagen. Vänta tills meddelandet försvinner och
fortsätt sedan att köra.
2. Om varningsmeddelandet inte försvinner eller om varningen visas
ofta måste motorn undersökas på en servicestation.
Ange lösenordet på nytt.
Det här meddelandet påminner föraren om att
ange det gamla lösenordet (om sådant finns) i
samband med att lösenordet för låsning ska ställas
in.
Det här meddelandet visas för att påminna föraren
om att ange ett lösenord (om det inte tidigare
ställts in ett lösenord) eller för att bekräfta rätt
lösenord.
När fordonet är i standby-läge visas det här
meddelandet för att påminna föraren om att trycka
på bekräfta för att komma vidare till körskärmen.
Efter start. Det här meddelandet visas när föraren
gasar då fordonet fortfarande är i standby-läget.
Efter att PRESS har valts visas detta meddelande
som en extra kontroll för att säkerställa att styret
är upplåst.
23
Ange det gamla lösenordet.
Ange det nya lösenordet.
Tryck på bekräftelseknapp A.
Släpp gasen och bekräfta för att gå vidare till körskärmen.
Släpp gasen och bekräfta för att gå vidare till körskärmen.
3
 Meddelande vid maskinhaveri
Använda kodlåset
 Start
När tändningslåset vrids till (ON) kommer en signal att
ljuda och LCD-skärmen visa "LOCK" (låst läge) eller
"PUSH" (standby-läge).
Om fordonet inte fungerar och instrumentpanelen visar
3
" " innebär det att något är fel (felkoderna uppe till
vänster är endast för återförsäljarens underhåll) – försök
inte att köra eller starta om fordonet.
Kodlås aktiverat
Kodlås inaktiverat
Skärmen visar "LOCK" eller "PUSH" beroende på någon
av följande situationer. När "LOCK" visas måste en
avkodning ske för att återvända till standby-läget.
TIPS_____________________________________
Vrid av tändningslåset och vrid det sedan tillbaka till ONläget för att ta bort felmeddelandet. Kontakta en E-TONåterförsäljare för kontroll och reparation om meddelandet
inte försvinner.
Symbol
LOCK
OBSERVERA_ _________________________________________
Tändningslåset ska stå i läget OFF om du leder E-MO.
Led E-MO framför dig på en trottoar.
PUSH
24
Situation
Kodlåset har ställts in och aktiverats i
samband med att den förra körningen
avslutades.
Det har inte ställts in något lösenord
ännu.
Kodlåset har ställts in men inte aktiverats
i samband med att den förra körningen
avslutades.
 Inget lösenord har ställts in
1. Vrid tändningslåset till ON. Fordonet går in i standbyläge efter att LCD-skärmen varit tänd i några sekunder.
2. Standby-läget visas nedan. "PUSH"-symbolen blinkar.
När knapp A har tryckts in är fordonet i körläget och
användaren kan köra fordonet direkt.
Tryck på
knapp B i 3
sekunder
3
3. När understrykningen under den första vänstra siffran
blinkar ska föraren trycka på knapp B för att visa
siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i följd. När föraren
trycker in knapp A för att bekräfta siffrorna flyttas
understrykningen till nästa siffra. Upprepa det här steget
tills alla 4 siffrorna har ställts in och LCD-skärmen ser
ut som nedan.
Tryck på
knapp A
TIPS______________________________________
Om lösenordet har ställts in kommer kodlåssymbolen
"LOCK" att blinka i standby-läget.
 Ställa in lösenord första gången
1. Vrid tändningslåset till ON. Scootern går in i standbyläge när LCD-skärmen varit tänd i några sekunder.
2. PUSH blinkar i standby-läget. Det går att gå vidare till
kodinställningssidan (som visas nedan) när knapp B
tryckts in i 3 sekunder.
(Knapp A)
(Knapp B)
Knapp A (JA) – För att bekräfta lösenordet. 4 siffror
blinkar i 3 sekunder och LCD-skärmen går tillbaka till
standby-läget. Inställningen av lösenordet är klar.
Knapp B (NEJ) – Avbryt inställningen av lösenord och
återgå till standby-läget.
25
3
 Avkodning
 Kodlås
1. Vrid tändningslåset till ON. Fordonet går in i kodlåsläge
efter att LCD-skärmen varit tänd i några sekunder.
2. "LOCK" blinkar när du gått in på låssidan. Tryck på
knapp A eller B för att visa sidan där lösenordet ska
anges (som nedan).
Tryck på knapparna A och B samtidigt vid parkering. Om
lösenordet redan har ställts in kommer kodlåset aktiveras
och fordonet kan inte startas. Fordonet kan endast startas
efter omstart och när rätt lösenord har angetts.
Kodlåsningssidan visas nedan. Symbolen "LOCK"
blinkar. Om det inte ställts in något lösenord är sidan tom
när du trycker på knapparna A och B i 3 sekunder.
Tryck på A
eller B
När understrykningen under den första vänstra siffran
blinkar ska föraren trycka på knapp B för att visa siffrorna
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i följd. När föraren trycker in
knapp A för att bekräfta siffrorna flyttar understrykningen
till nästa siffra. Upprepa det här steget tills alla 4 siffrorna
har ställts in. När du har angett lösenordet undersöks
koden automatiskt.
(Knapp A)
(Knapp A) (Knapp B)
TIPS______________________________________
 Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet och
förvarar det säkert. Vi rekommenderar att du förvarar
lösenordet på sidan 81 i denna bruksanvisning.
 För att undvika stöld då fordonet är parkerat ska lås,
styrlås och kodlås vara låsta samtidigt.
 I samband med kontroll och reparation bör du undvika
att låsa kodlåset så att personalen hos E-TONåterförsäljaren kan genomföra sitt arbete på bästa sätt.
 E-TON-återförsäljaren kan genomföra en avkodning om
du glömt bort koden.
(Knapp B)
Om lösenordet stämmer skiftar skärmen till standby-läget
och en signal ljuder. Om lösenordet inte stämmer står det
"incorrect password" (FAIL) på skärmen och en 3
sekunder lång signal ljuder. Skärmen går automatiskt
tillbaka till låssidan. Användaren måste skriva in
lösenordet på nytt.
26
 Ändra lösenord
1. Vrid tändningslåset till ON. Fordonet går in i standby-läge efter att LCD-skärmen varit tänd i några sekunder.
2. "PUSH" blinkar i standby-läget. Tryck på knapp B i mer än 3 sekunder för att gå vidare till följande sidor:
3
Tryck på B i
3 sekunder
Du kommer
automatiskt
till nästa sida
efter 3
sekunder.
Ange det
ursprungliga
lösenordet.
Du kommer automatiskt till
nästa sida efter 3 sekunder.
Tryck på
knapp A
Du kommer
automatiskt till
nästa sida efter
3 sekunder.
Ange nytt
lösenord
3. Läs mer om hur du anger ursprungligt och nytt lösenord under "Avkodning" eller "Ställa in lösenord första gången".
4. Tryck på knapp A (JA) – Bekräfta lösenord. 4 siffror blinkar och efter 3 sekunder kommer du automatiskt tillbaka till standbyläget. Det nya lösenordet har ställts in. Tryck på Knapp B (NEJ) – Avbryt inställningen av nytt lösenord och återgå till standbyläget. (Det gamla lösenordet är fortfarande giltigt).
OBSERVERA_ _____________________________________________________________________________________________________________
Om aktiviteten upphör eller om ingen av knapparna används på en minut i samband med inställning av lösenord går
skärmen automatiskt tillbaka till låssidan.
27
Nyckel och förvaring
Tändningslås
För att slå på/av strömmen och låsa handtagen.
3
OFF
ON
LOCK

Scootern är utrustad med 2 nycklar. En är en
reservnyckel. Förvara nycklarna säkert.

Om en nyckel tappas bort eller förstörs bör du kontakta
en låssmed för att göra en ny reservnyckel.
ON
 Instrumentpanelen lyser upp och alla symboler och
meddelanden lyser under några sekunder.
 Nyckeln kan inte dras ur.
28
Styrlås
OFF
Strömmen stängs av.
● Nyckeln kan tas ur tändningslåset.
LOCK


Styrlåset kan förhindra stöld i samband med att fordonet
står parkerat.
(Styrlås)
ON
Låser styret.
Nyckeln kan tas ur tändningslåset.
VARNING_ _______________________________________
När tändningslåset vrids till läge
eller
stängs
elsystemet av vilket kan orsaka olyckor.
Tändningslåset får endast vridas av vid parkering.
LOCK
OBSERVERA_ _________________________________________
Styret ska vara låst och föraren ska ta med sig nyckeln
för att förebygga stöld i samband med att fordonet
lämnas utom synhåll.
 Låsmetod
1. Vrid styret så långt som möjligt åt vänster.
2. Växla till "Push" och tryck på nyckeln. Växla till
den gått tillbaka.
29
när
3
3
Avkodningsmetod
TIPS______________________________________
Om det är problem med låsfunktionen kan du svänga
styret växelvis åt vänster och höger och
samtidigt flytta på nyckeln.
Vrid nyckeln till LOCK-läget
OFF-läget
.
och vrid den sedan till
3. Sväng styret åt vänster och höger för att kontrollera om
det är låst.
4. Dra ur nyckeln.
VARNING_ _______________________________________


Parkeringen ska inte påverka resten av trafiken.
Parkera på jämnt underlag. Var försiktig vid
parkering på mjuka eller ojämna underlag så att
scootern inte välter.
OBSERVERA_ _________________________________________
VARNING_ ________________________________________
Styret ska vara låst och föraren ska ta med sig nyckeln
för att förebygga stöld i samband med att fordonet
lämnas utom synhåll.
Sväng styret åt vänster och höger för att kontrollera
att du kan svänga lika mycket åt båda hållen.
30
Reglage för lyset
Reglagen på handtaget
Reglage för lyset
3
Blinkers
 Blinkers (
Blinkers
Tuta
)
Flytta reglaget till "
Flytta reglaget till "
Flytta reglaget till "
 Halvljus
Tuta
" för att blinka åt höger.
" för att blinka åt vänster.
" för att stänga av blinkersen.
: Höger blinkers blinkar.
: Vänster blinkers blinkar.
Vrid knappen till
för att aktivera halvljuset. Flytta
reglaget till " ● " för att stänga av halvljuset.
TIPS______________________________________
En varningssignal ljuder när blinkersen är igång.
31
v
VARNING_ _______________________________________
Stänga och öppna sitsen
Blinkersen slår inte av automatiskt.
Vrid av blinkersen efter användning.
3
Dra i sitsspännet i den lägre delen av sitsen och dra sedan
den bakre delen av sitsen uppåt för att öppna den.
När blinkersen blinkar snabbt betyder det att lampan
måste bytas. Byt ut lampan omedelbart
OBSERVERA_ _________________________________________
Se till att byta till en lampa i standardwatt (se sidan
79).
En lampa som inte motsvarar standardutförandet
kommer inte att fungera normalt.
Sitsspänne
 Tuta (
Tryck på
)
för att använda tutan.
TIPS______________________________________
Tutan ska inte användas i onödan.
Fäll ned sitsen och tryck ned den bakre delen av sitsen för
att stänga den.
TIPS______________________________________
Kontrollera att sitsen är ordentligt stängd.
32
Hjälmkrok
Bakre handtag
Hjälmkroken är placerad under sitsen.
Använd höger hand till det bakre handtaget för att sätta
upp scootern på stödet.
Hjälmkrok
Bakre handtag
Hänga hjälmen på kroken
1. Öppna sitsen
2. Placera hjälmen på kroken och stäng sitsen ordentligt.
Lyset
Lyset tänds automatiskt under körning. Om körningen
avbryts i mer än 5 minuter stängs lyset av automatiskt.
VARNING_ _______________________________________
Det är förbjudet att köra när hjälmen hänger på
kroken. Trafikolyckor kan inträffa när hjälmen
hindrar körningen. Om hjälmen blir skadad kan det
påverka hjälmens skyddsegenskaper. Fordonet kan
också ta skada.
TIPS______________________________________
Ljusstyrkan minskar inte om batteriet har dåligt med
kapacitet (när restkapaciteten motsvarar 1 sektor på LCDskärmen).
33
3
BATTERIANVÄNDNING
Tips för batteriladdning
4
Var uppmärksam på meddelandena [Varning] och
[Observera] och kör säkert och korrekt.
VARNING_ _______________________________________
Ta ur nyckeln innan batteriet laddas.
VARNING_ ________________________________________
Fara
Om du rör vid laddningskontakten med blöta händer
kan du få en stöt.
VARNING_ _______________________________________
Förvara E-MO-laddaren utom räckhåll för barn eller
husdjur.
Fara
VARNING_ ________________________________________
Flytta inte fordonet medan batteriet laddas. Det kan
leda till personliga eller maskintekniska skador
eftersom fordonet kan välta.
34
4
VARNING_ _______________________________________
VARNING_ ________________________________________
Använd aldrig E-MO-laddaren till annan elektrisk
utrustning. E-MO-laddaren har utformats särskilt för
att ladda E-MO-batteriet och kan aldrig användas
tillsammans med annan elektrisk utrustning med
samma kontakt. Skada eller brand kan uppstå.
E-MO-laddaren får inte vidröras under laddning.
Laddaren blir mycket varm under laddning vilket kan
göra att man bränner sig.
VARNING_ ________________________________________
VARNING_ _______________________________________
Får endast användas till E-MO-laddaren.
Endast E-MO-laddaren får användas
batteriet annars kan komma till skada.
Utsätt inte E-MO-laddaren för vatten eller regn
eftersom batteriet kan skadas under laddningen. Om
batteriet har utsatts för väta ska det skickas till en ETON-återförsäljare för kontroll innan det används
igen.
35
eftersom
4
OBSERVERA_ _________________________________________
Var uppmärksam på hur elektriska sladdar ska
användas och förvaras.
Om laddaren placeras inomhus men fordonet utomhus
måste sladden löpa genom dörr eller fönster vilket kan
skada sladden. Sladden kan skadas om kontakten dras
ut genom att enbart dra i sladden.
OBSERVERA_ _________________________________________
E-MO-laddaren ska stå i horisontellt läge under
laddning. Om laddaren ställs på högkant kan den välta
och sladdarna kan dras ur, vilket kan orsaka fel.
OBSERVERA_ _________________________________________
E-MO-laddaren får inte tappas eller utsättas för andra
stötar eftersom det kan leda till skador som avbryter
laddningen.
36
Stickkontakt för
laddning
4
Laddningsuttag
OBSERVERA_ _________________________________________
Täck inte över och placera heller inte tunga föremål på
E-MO-laddaren. E-MO-fläkten ska inte täckas över.
Fläktens syfte är att kyla ned E-MO-laddaren som
annars kan bli mycket varm, vilket kan skada
laddningen.
Kontakt
OBSERVERA_ _________________________________________
Åtkomstpunkten
på
batteriets
undersida,
stickkontakten eller uttaget ska hållas rena och inte
komma i kontakt med damm, lera, olja eller fukt
eftersom det kan skada laddningsfunktionen.
37
Tips för batteriförvaring
Följ meddelandena [Varning] och [Observera] och kör
korrekt och säkert.
4
VARNING_ ________________________________________
Häll aldrig vatten på batteriet och tappa det heller inte
i vatten. Vatten kan orsaka kortslutning eller stötar.
Om batteriet tappas ned i vatten kommer batteriet att
förstöras helt.
VARNING_ _______________________________________
Försök aldrig att pressa in föremål i åtkomstpunkten
eller laddningsuttaget. Det kan göra att det blir svårt
för de olika delarna att få kontakt vilket kan skada
batteriet. Kortslutning orsakad av järntråd kan leda
till elektriska stötar eller strömavbrott.
VARNING_ ________________________________________
Ett batteri som kommit i kontakt med hög värme (t.ex.
eld) kan bli förstört och orsaka fara.
38
4
VARNING_ _______________________________________
VARNING_ ________________________________________
Montera inte isär batteriet.
Det kan orsaka skada och andra fel.
Batteriet ska inte användas till andra elektroniska
maskiner eller för andra syften. Batteriet får endast
användas till E-MO annars kan batteriet eller annan
elektronisk utrustning komma till skada.
VARNING_ _______________________________________
Undvik att tappa batteriet eller att utsätta det för
andra stötar. Det kan leda till skador på batteriet eller
på sladdarna. Batteriet ska inte utsättas för kontakt
med vassa föremål under transport.
39
4
OBSERVERA_ _________________________________________
Åtkomstpunkten på batteriets undersida,
stickkontakten eller uttaget ska hållas rena och inte
komma i kontakt med damm, lera, olja eller fukt
eftersom det kan skada laddningsfunktionen.
OBSERVERA_ _________________________________________
Åtkomstpunkten på batteriets undersida,
stickkontakten eller uttaget ska hållas rena och inte
komma i kontakt med damm, lera, olja eller fukt
eftersom det kan skada laddningsfunktionen.
40

Laddningsplats
Laddningstiden varierar i enlighet med laddningsmiljön.
En dålig laddningsmiljö kan orsaka skador på E-MOladdaren eller batteriet. Laddning ska genomföras på
något av följande platser:
Den röda lampan lyser vid laddning. När laddningen är
klar eller när laddaren kopplas bort från batteriet
kommer den gröna lampan att lysa.
Rekommenderade laddningsplatser
En jämn och stabil plats.
 Där det inte kan utsättas för regn.
 Inget direkt solljus.
 Dragig plats utan fuktighet.
 Utom räckhåll för barn eller husdjur.
 Laddning i miljöer med temperaturer på -10–40 °C.
Rekommenderat temperaturintervall är 10–25 °C
Laddningslampa

Kall och dragig plats
Olämpliga laddningsplatser och metoder
TIPS______________________________________
 Laddaren fungerar i temperaturintervallet -10–40 °C.
Den lämpligaste temperaturen är 10–25 °C.
 Körning i långa sträckor kan göra att batteriet blir
varmare än 40 °C. För att skydda batteriet ska
laddningen inte genomföras förrän batteritemperaturen
har sjunkit.


41
Ingen laddning i direkt solljus.
Ingen laddning direkt efter en lång körsträcka.
4
Om batteritemperaturen överstiger 60 °C under laddning
kommer elektriciteten att stängas av automatiskt för att
skydda batteriet. Det kan leda till otillräcklig laddning och
batteriets hållbarhet påverkas. Därför ska laddning
genomföras på en sval plats.
Laddningsmetod
Batteriet kan laddas när det sitter i fordonet eller vid sidan
om.
 Laddning när batteriet tagits bort
4
1. Vrid tändningslåset till OFF.
2. Öppna sitsen. (Information om hur man stänger sitsen
finns på sidan 32.)
3. Lås upp batterihöljet med nyckeln och öppna höljet
försiktigt.
OBSERVERA_ _________________________________________

Det sitter en fjäder i batteriehöljet.
Laddning på vintern utomhus eller i en kall lagerlokal.
Batterihöljet
Nyckel

Laddning nära
värmeelement.
ett
elektriskt
element
eller
42
4. Ta tag i batteriets handtag och dra batteriet uppåt.
Laddningsuttag
Stickkontakt för laddning
4
Batteri
Växelströmsuttag
5. Täck över batterihöljet.
6. Tryck ned sitsen tills du hör ett klickljud.
7. Sätt i stickkontakten i laddningsuttaget.
8. Sätt sedan i stickkontakten i växelströmsuttaget.
Laddare
Strömbrytare
OBSERVERA_ _________________________________________
Rulla inte upp sladden under laddning. Det kan orsaka
överhettning och strömavbrott.
TIPS______________________________________
 Laddningen startar automatiskt när laddaren anslutits till
växelströmsuttaget och batteriet.
 Laddningsprocessen kan följas från laddningslådan
under laddning (information om laddningsprocessen
finns på sidan 49).
 Indikatorlampan för laddning visar laddningsstatus
(information om hur laddningslampan tas fram finns på
sidan 50).
43


4
10. Öppna sitsen.
11. Öppna batterihöljet.
12. Håll i batterihandtaget och för tillbaka batteriet längs
skåran på baksidan.
E-MO-laddaren använder kraftig luftnedkylning. När
fläkten är igång under laddning kan fläktmotorn, eller
andra ljud från fläkten, höras. Ljudet varierar beroende
på den omgivande temperaturen.
Ta ur laddningssladden och slå av laddningsströmmen
så snart laddningen är klar.
9. Dra ur kontakten från uttaget.
TIPS______________________________________
Tryck på knappen PUSH för att göra det lättare att dra ur
stickkontakten.
OBSERVERA_ _________________________________________


PUSH-knappen

44
Akta fingrarna när batteriet sätts tillbaka.
Åtkomstpunkterna
på
batteriets
undersida,
stickkontakten och laddningsuttaget ska inte komma
i kontakt med damm, lera, olja och fukt och ska
hållas rena. Annars kan laddningen påverkas eller
kanske inte genomföras.
Pressa inte in något innan batteriet sätts tillbaka.
 Laddning på fordonet
TIPS______________________________________
Se till att batteriet förs in ända till botten.
1. Vrid tändningslåset till OFF.
13. Stäng och lås batterihöljet.
14. Tryck ned höljet tills du hör ett klickljud.
15. När laddaren och batterisladden har fästs i kabelfästen
ska batteriet förvaras kallt och utom räckhåll för barn.
Lås scootern och ta med nycken när du lämnar
scootern för att undvika stöld.
Kabelfäste
2. Öppna sitsen. (Information om hur man stänger och
öppnar sitsen finns på sidan 32.)
OBSERVERA_ _________________________________________
3. Sätt i stickkontakten i växelströmsuttaget.
OBSERVERA_ _________________________________________
Rulla inte upp sladden under laddning.
Det kan orsaka överhettning och strömavbrott.
OBSERVERA_ _________________________________________
När laddningen är slutförd kan delar av laddaren
fortfarande vara varma och ska därför inte läggas
undan för förvaring innan den svalnat.
45
4
4. Öppna batteriets innerhölje i mitten av batterihöljet och
anslut sladden till uttaget.


Batteriets innerhölje
4
PUSHknappen
OBSERVERA_ _________________________________________


Stickkontakt
för laddning
Även om tändningslåset är i läget ON under laddning
kommer endast information om batteriets kapacitet att
visas.
Indikatorlampan för laddning visar laddningsstatus
(information om hur laddningslampan tas fram finns på
sidan 50).
Laddningsuttag
Dra ur stickkontakten för att säkerställa säker
laddning. Förvara sedan laddare och sladd svalt och
utom räckhåll för barn.
Undvik att placera laddaren utomhus efter fullgjord
laddning.
5. Tryck på PUSH för att ta ut stickkontakten smidigt när
laddningen är slutförd.
6. Stäng batteriets innerhölje i mitten av batterihöljet.
7. Tryck ned sitsen tills du hör ett klickljud.
TIPS______________________________________
 När laddaren ansluts till växelström och batteri kommer
en varningssignal att ljuda.
 Undvik att täcka över sitsen under laddning för att
förhindra skador på stickkontakten eller sladden.
 Laddningen startar automatiskt när laddaren anslutits till
växelströmsuttaget och batteriet.
 Laddningsprocessen kan följas från LCD-skärmen
under laddning (information om laddningsprocessen
finns på sidan 49).
46
8. När laddaren och batterisladden har fästs i kabelfästen
ska batteriet förvaras kallt och utom räckhåll för barn.
Laddningsmätare
Kabelfäste
4
Laddningslampa
 Röd lampa lyser
OBSERVERA_ _________________________________________
Batteriet laddas.
När laddningen är slutförd kan delar av laddaren
fortfarande vara varma och ska därför inte läggas
undan för förvaring innan den svalnat.
 Grön lampa lyser
Batteriet är redan fulladdat. Dra ur alla sladdar för att
släcka laddningslampan.
47
Laddningstid
Den lämpligaste temperaturen för laddning är 10–25 °C.
 Normal laddning
TIPS______________________________________
Laddning ska utföras under 40 °C värme för att säkerställa
säker laddning.
Det tar ca 2 timmar att ladda batteriet helt vid
0 % restkapacitet.
Elektrisk laddning
Restvolym (%)
4
 Lämpligt temperaturintervall för laddaren
Laddningstid (timmar)
Laddningsförhållande (°C)
TIPS______________________________________
Det lyser en röd lampa vid laddning och en grön när
laddningen är slutförd.
48
 Batteriet laddas
Skärm för laddningsförloppet
Ladda i temperaturer mellan -10–40 °C.
Laddningsprocessen visas
information på sidan 50).
OBSERVERA_ _________________________________________
 Ladda batteriet på fordonet
När batteriet laddas på fordonet visar instrumentpanelen
laddningsstatusen.
Dra ur kontakten ur uttaget när laddningen är
slutförd.
under
laddning
(mer
 Ladda batteriet när det tagits bort från fordonet
När batteriet laddas vid sidan av fordonet visar
indikatorlampan på batterilådan laddningsstatusen.
Indikatorlampa på
batterilådan
49
4
Laddningsförlopp (%)
LCD-skärm
Indikatorlampa på batterilådan
0~24
4
25~39
40~54
55~69
70~84
85~100
Klar
Tryck på
Blinkande
på batterilådan för att visa indikatorlampan.
50
Grönt ljus
Rött ljus
Batteriinformation
 Batteriets hållbarhet
 Utmärkande drag
De flesta batterier, där Li-ion Mn också omfattas, får en
kortare hållbarhet när de har använts många gånger.
Batteriets hållbarhet beror på användarvanorna.
Energikapaciteten minskar generellt till 70–80 % när det
har laddats och laddats ur 500 gånger.
E-MO har ett Li-ion Mn-batteri som är ett lättviktsbatteri.
Det är lätt att bära med sig och har en högre
energidensitet, vilket ger tre gånger så hög spänning som
Ni-Cd- och Ni-MH-batterier.
Vid normal användning skulle ofullständig laddning och
urladdning gradvis försvaga batterikapaciteten (batteriets
minneseffekt). För att undvika att detta inträffar är det
viktigt att ladda batteriet fullständigt, och också låta det
ladda ur helt ibland. Till skillnad från andra typer av
batterier kan Li-ion Mn-batteriet laddas och laddas ur utan
hänsyn till den återstående kapaciteten.
51
4
2. Led scootern framåt för att ta ned den från stödet.
KÖRNING
Förberedelser
5
VARNING_ ________________________________________
Var försiktig när du håller i handtaget och tar ned
scootern från stödet. Om tändningslåset är i ON-läge
och du håller i handtaget där gasen sitter och samtidigt
drar scootern framåt kan gasen vridas om av misstag,
vilket gör att scootern kan hoppa framåt.
TIPS______________________________________
Vrid inte på gasen innan scootern är i körläge. Om du
vrider på gasen kommer LCD-skärmen att visa ett
felmeddelande. Om du släpper på gasen försvinner
felmeddelandet.
3. Köra scootern.
1. Håll det vänstra bromsgreppet med vänster hand och
det bakre handtaget med höger hand.
52
4. Håll i bromsgreppet för bakbromsen för att förhindra
att scootern hoppar framåt.
Den går in i standby-läget när instrumentpanelen visat alla
objekt under några sekunder.
Kodlåset
5
VARNING_ _______________________________________
Håll hårt i bromsen och stötta scootern med
vänsterfoten för att förhindra att scootern välter.
5. Vrid tändningslåset till ON-läget.
OFF
ON
TIPS______________________________________
 När ett kodlås har ställts in visas kodlås (LOCK) på
skärmen.
 En varningssignal ljuder om gasen vrids om i standbyläget.
53
Om lösenordet inte stämmer kommer en varningssignal att
ljuda och meddelandet "FAIL" visas under några
sekunder.
Sedan visas låssidan.
6. Tryck på knapp A för att gå ur standby-läget.
Avkodningsläget visas när du trycker på knapp A eller
B om kodlåset har aktiverats (skärmen visar "----").
5
Gör om stegen från steg 6.
(Knapp A) (Knapp A)
TIPS______________________________________
När rätt lösenord har angetts går scootern in i körläget.
Annars går det inte att starta fordonet.
TIPS______________________________________
När standby-läget avslutas går scootern in i körläge om
det inte ställts in någon kod. Gå vidare till steg 8.
7. Ange lösenord
Ange lösenord genom att trycka på knapp A eller B.
Kodlåset låses upp när rätt lösenord har angetts och
scootern går in i körläget.
54
8. Bekräfta
restkapaciteten
i
batteriet
på
instrumentpanelen (som nedan). Mer information om
referensvärdet för restkapaciteten finns på sidan 14.
TIPS______________________________________
Om du redan har ställt in kraftläget kommer
kraftlägesikonen (Pow) att visas efter start.
(Information om hur du växlar mellan kraftläget och
standardläget finns på sidan 10 [Växla mellan lägena]).
2. Blinka åt det hållet du ska köra för att signalera att du
påbörjar körningen.
Restkapacitet i batteriet
Köra
1. Vrid tändningslåset till ON-läget. När standby-läget
visas trycker du på knapp A för att aktivera körläget.
TIPS______________________________________
Blinkersljudet låter som en varningssignal.
Körläge
55
5
3. Titta så att det är säkert att köra både framåt och bakåt.
TIPS______________________________________
 Slå av blinkersen omedelbart efter att du påbörjat
körningen.
 E-MO-systemet avger en varningssignal för att påminna
föraren om att scootern inte har stängts av efter körning
om den har stått parkerad i mer än 30 sekunder.
VARNING_ _______________________________________
Var uppmärksam på omgivningen innan du kör iväg.
Detta är ännu viktigare i förhållanden med dålig sikt i
regn eller mörker.
5
 Hastighetskontroll
4. Släpp bromsgreppet för bakbromsen.
5. Vrid gasen sakta mot dig.
Vrid på gasen för att kontrollera hastigheten.
Släpp: farten minskar
Vrid mot dig: farten ökar
Vrid sakta.
Släppa
Vrid sakta
Vrid mot dig
VARNING_ _______________________________________
Det är förbjudet att vrida gasen snabbt mot dig
eftersom det gör att scootern kör framåt snabbt.
Sådana risker ska undvikas.
OBSERVERA_ _________________________________________
Använd bromsen vid parkering i uppförsbacke. Om
gasen används för att förhindra att fordonet välter kan
kontrollerna överhettas. Då aktiveras
temperaturskyddsmekanismen vilket gör att scootern
inte går att köra tillfälligt. När kontrollerns
temperatur har minskat går det att köra igen.
56
VARNING_ ________________________________________
Bromsa
Det kan vara svårt att bromsa på hala eller våta
underlag.
I svåra bromsförhållanden är det viktigt att vara
uppmärksam på förhållandena framför och bakom
fordonet. Sakta ned hastigheten och bromsa växelvis
med fram- och bakbromsen för att minska
temperaturen i bromsmekanismen tills bromskraften
kommer tillbaka.
Släpp gasen och håll i bromsgreppen för fram- och
bakbromsen för att bromsa.
 Kontrollera bromsstyrkan.
 Bromsa inte för hastigt.
En för hastig inbromsning kan orsaka sladd eller att
scootern välter.

TIPS______________________________________
 Om du enbart använder bak- eller frambromsen riskerar
du att få sladd eller att välta. Se till att använda framoch bakbromsen samtidigt.
 På regniga, hala, snöiga eller isiga vägar är det lätt att få
sladd, och bromssträckan ökar. Minska hastigheten för
att säkerställa en säker inbromsning.
 Oavbrutet bromsande eller en lång nedförsbacke kan
orsaka skador på bromsarna. Stötvis bromsande är
nödvändigt vid inbromsningar i nedförsbacke.
TIPS______________________________________
 Bromsfel.
Förhöjd temperatur i bromssystemet kan skapa
svårigheter eller till och med förstöra bromsarna.
57
5
6. Använd vänster fot för att stötta scootern vid parkering.
Parkera
5
1. Blinka åt det hållet som du ska parkera.
2. Se efter så att området bakom dig är säkert.
3. Var uppmärksam på den omgivande trafiken och kör
sakta åt det håll som du ska parkera.
4. Släpp gasen.
5. Använd fram- och bakbromsarna. Bromsa aldrig för
hastigt.
7. Stäng av blinkersen.
8. Aktivera kodlåset.
TIPS______________________________________
 Gå vidare till steg 9 om det inte har ställts in något
kodlås.
 När kodlåset har ställts in går instrumentpanelen inte
vidare till körsidan utan visar "LOCK".
58
När körhastigheten är 0 och ett kodlås har ställts in trycker
du på knapparna A och B samtidigt för att gå vidare och
låsa. LCD-skärmen visar kodlåsbilden (LOCK).
VARNING_ ________________________________________


Kodlås
Parkeringen ska inte påverka resten av trafiken.
Parkera på jämnt underlag.
Förhindra att fordonet faller omkull vid parkering
på mjuka eller ojämna underlag.
 Parkeringstips
Handtagen ska vara låsta och föraren ska ta med sig
nyckeln för att förebygga stöld i samband med att scootern
lämnas utom synhåll. Det rekommenderas dessutom att
parkeringslås och kedjelås används för att förhindra stöld.
9. Vrid tändningslåset till OFF-läget.
10. Kliv av scootern på vänster sida.
11. Håll i handtaget med vänster hand och det bakre
handtaget med höger hand.
12. Ställ scootern på stödet med hjälp av höger fot.
Kontrollera att både vänster och höger stödfot står
stadigt på marken.
13. Ställ dig på stödet med höger fot och dra handtaget
uppåt med höger hand för att fälla upp stödet.
TIPS______________________________________
Vid parkering i extremt höga temperaturer och när ONläget är aktiverat visar instrumentpanelen "OV T" (mer
information på sidan 22).
59
5
DAGLIGA KONTROLLER
Kontrollera
delar
Göra dagliga kontroller
Broms
Gör dagliga kontroller för att säkerställa säker och
behaglig körning.
6
Däck
VARNING_ _______________________________________


Motor
Om du underlåter att göra de dagliga kontrollerna
kan det leda till olyckor eller skador. Undvik risker
genom att göra dagliga kontroller.
Kontakta E-TON-återförsäljaren för underhåll om
någon avvikelse inträffar.
Kontrollera innehåll
Korrekt motstånd i bromsgreppen.
Tillräcklig bromsstyrka.
Rätt däcktryck.
Inga sprickor eller skador.
Inget ovanligt slitage.
Spårdjup i däcken.
Motorn ska inte ge ifrån sig några
ovanliga ljud.
Status för låg hastighet och
acceleration ska vara stabil.
Sida
61
61-62
62
Helljus
Bra belysning och blinkning krävs. Smuts
63
&
och skador är inte tillåtet.
blinkers
Ovanligt
Inga ovanliga ljud eller lukter.
63
ljud
(OBSERVERA)
Kontrollföremål med märkningen
ska genomföras
regelbundet med hänsyn till antal körda mil och körstatus.
TIPS______________________________________
Skaffa de verktyg som krävs för att genomföra kontroller
och underhåll.
VARNING_ ________________________________________
Var uppmärksam på följande punkter vid kontroll.
 Genomför kontroll på ett jämnt och stabilt
underlag.
 Var uppmärksam på trafiken vid kontroller under
körning.
Daglig kontroll av delar – innehåll
Använd checklistan för att genomföra den dagliga
kontrollen:
60
VARNING_ ________________________________________
Metod för dagliga kontroller
Eftersom kontrollen sker under körning är det viktigt
att vara uppmärksam på hastigheten och trafiken.
 Bromsstyrka och fritt spelrum för bromsen
Kontroll av fritt spelrum
Håll försiktigt i bromsarmen och börja kontrollen med lite
motstånd. Avståndet ska vara inom föreskrifterna. Fritt
spelrum är 5–10 mm (se sidan 69).

Spelrum
(Bakre broms)
 Däcktryck
Kontrollera så att däcktrycket är tillräckligt genom att
först titta på däcket och sedan klämma på det.
Om något avviker från det normala bör du använda en
tryckmätare för att kontrollera att däcktrycket är normalt
(mer information om däcktryck finns på sidan 79).
Spelrum
(Främre broms)
Kontrollera bromsstyrkan
Kontrollera bromsstyrkan fram och bak på en torr väg.
Kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll och
underhåll av dålig bromsstyrka.

Otillräckligt
61
Normalt
6
 Kontrollera att det inte finns sprickor och skador på
orsaka punktering. Kontakta E-TON-återförsäljaren
för kontroll och underhåll
vid eventuella avvikelser.
däcket
Kontrollera om det finns några skador eller sprickor i
däckets slitbana eller sidovägg. Titta även efter spik, sten
och andra främmande föremål.
6
Nivå däckslitage
Främmande
föremål
(sten, spik)
Markering
däckslitage
Sprickor och
skador
 Normalt däckslitage
 Kontrollera ovanliga ljud i motorn
Kontrollera om det förekommer något onormalt slitage när
däcket är i kontakt med marken.
Kontrollera om motorn låter konstigt.
TIPS______________________________________
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att vrida upp gasen
kraftigt när stödet är nedfällt.
 Slitbanedjup
När slitbanans djup har slitits ned till slitagenivån ska
däcket bytas ut omedelbart.
Kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll och
underhåll när däcket inte fungerar normalt.
 Kontroll av hastigheten
Se till att kontrollera så att gasen och motorn fungerar
normalt genom att gasa försiktigt under körning. Kontakta
din E-TON-återförsäljare för kontroll och underhåll vid
eventuella avvikelser.
VARNING_ _______________________________________
Däckavvikelser påverkar körstabiliteten och kan
62
 Kontrollera lampor och blinkers
Vrid tändningslåset till ON.
 Kontrollera så att framlyktor och baklyktor fungerar
normalt. Ställ in lyset på halvljus och växla mellan
positionerna " " och " • " för att se så att lamporna
fungerar normalt.
6
 Avvikelser under körning
Om det inträffar någon avvikelse under körning är det
viktigt att stanna fordonet omedelbart för att kontrollera
eventuella avvikelser.
VARNING_ ________________________________________
Kontakta din E-TON-återförsäljare för kontroll och
underhåll vid eventuella avvikelser som kan påverka
säkerheten.
 Prova fram- och bakbromsen för att kontrollera att
bromslampan fungerar normalt.
 Kontrollera blinkersen på höger och vänster sida och
kontrollera att lamporna fungerar både fram och bak,
samt att varningssignalen ljuder.
 Kontrollera att lampan inte är täckt av smuts eller är
skadad.
63
REGELBUNDNA KONTROLLER OCH UNDERHÅLL
Genomföra regelbundna kontroller och underhåll
Genomför regelbundna kontroller enligt "Checklista för regelbundet underhåll". Eventuella maskintekniska justeringar och byte
av reservdelar ska utföras hos E-TON-återförsäljaren för att säkerställa säker drift och prestanda, samt för att skydda föraren och
andra trafikanter.
Checklista för regelbundet underhåll
Antal körda mil (km)
Nr.
7
Objekt
1
Broms (trumma)
2
Däck
3
Hjullager
4
Framgaffel och
lager
5
Styrlager
6
Montering av bakre
stötdämpare
7
Stödet
8
Batteri
9
Fästnivå
Första 500
eller 1
månad
Kontrollera innehåll
3 000
eller 3
månader
5 500
eller 6
månader
8 000
eller 9
månader
10 500
eller 12
månader
13 000
eller 15
månader
15 500
eller 18
månader
• Kontrollera att den fungerar. Justera eller byt ut
vid behov.
• Kontrollera balansen, skador och klotform.
• Ersätt vid behov.
• Kontrollera montering och om de sitter löst.
• Ersätt vid behov.
• Rörelse.
• Ersätt vid behov.
• Kontrollera lagrets spelrum och styrningens
omfång.
• Ersätt vid behov.
• Kontrollera rörelse samt om stötdämparen
läcker olja.
• Byt ut vid behov.
• Kontrollera att det fungerar. Ersätt vid behov.
• Kontrollera batterilådan för att se om det finns
några sprickor eller andra skador.
• Rengör handtaget.
• Kontrollera att skruvarna på fordonet sitter åt
ordentligt. Ersätt vid behov.
Efter en körd sträcka på totalt 15 500 km eller när det har gått 18 månader ska ytterligare underhåll genomföras regelbundet och
återkommande efter 2 500 km eller 2 månader.
64
VARNING_ __________________________________________________________________________________________________________
 Om du underlåter att göra de dagliga kontrollerna kan det leda till olyckor eller skador. Undvik risker genom att göra
dagliga kontroller.
 Kontakta E-TON-återförsäljaren för underhåll om någon avvikelse inträffar.
TIPS_________________________________________________________________________________________
Skaffa de verktyg som krävs för att genomföra kontroller och underhåll.
Metod för regelbundna kontroller och underhåll
I "Checklistan för regelbundet underhåll" finns det som ska kontrolleras. Dokumentera kontrollen i "Checklistan för regelbundna
kontroller".
Dokumentation av regelbundna kontroller och underhåll
1
2
3
4
5
6
Kontrolldatum
Körsträcka
(km)
Referens
500
3000
5500
8000
10500
13000
7
8
9
10
11
12
15500
18000
20500
23000
25500
28000
Verkligt värde
Signatur
Kontrolldatum
Körsträcka
(km)
Referens
Verkligt värde
Signatur
65
7
TIPS______________________________________
 Dokumentera kontrollresultaten i "Dokumentation av
regelbundna kontroller och underhåll". De föremål som
inte kan kontrolleras av föraren ska kontrolleras av ETON-återförsäljaren
som
sedan
dokumenterar
kontrollen.
 Dokumentationen ska hållas efter och sparas tills
fordonet skrotas.
Kontroll av bromsslitage
När bromsgreppet hålls ned helt och slitaget är för stort
måste bromsbelägget omedelbart bytas ut av en E-TONåterförsäljare.
Slitagegräns
Bromsindikator
7
Slitagegräns
VARNING_ _______________________________________
Var medveten om säkerheten och följ följande
bestämmelser under kontrollen.
 Fäll ned stödet på ett jämnt och stabilt underlag för
att göra en kontroll.
 Var försiktig så att du inte bränner dig om
kontrollen genomförs kort efter att motorn varit
igång.
 Var uppmärksam på den omgivande trafiken vid
kontroller under körning.
 Avvikelser ska omedelbart repareras av föraren
eller E-TON-återförsäljaren.
Bromsindikator
66
Kontroll av däcken
Kontrollera alltid den yttre slangen och slitaget (se
sidan 61) samt radial/axial nedböjning. Kontakta E-TONåterförsäljaren för kontroll och underhåll vid eventuella
avvikelser.
Kontroll av hjullager
Kontrollera om däcken sitter löst eller är skadade.
Kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll och
underhåll vid eventuella avvikelser.
Kontroll av styrlager
Kontrollera styrlager och se till att statusen för drift och
glappning är normal. Kontakta E-TON-återförsäljaren för
kontroll och underhåll vid eventuella avvikelser.
Kontroll av framgaffel och lager
Kontrollera att statusen för drift och glappning är normal.
Kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll och
underhåll vid eventuella avvikelser.
67
7
Kontroll av batteriet
Kontrollera att det inte förekommer några skador på
batterihöljet. Kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll
och underhåll vid eventuella avvikelser.
Kontroll av bakre stötdämpare
Kontrollera att den bakre stötdämparen fungerar normalt
och att det inte förekommer något oljeläckage. Kontakta
E-TON-återförsäljaren för kontroll och underhåll vid
eventuella avvikelser.
Kontroll av fästen
Undersök hela fordonet och kontrollera att du inte hör
några ovanliga ljud eller hittar några lösa delar. Kontakta
E-TON-återförsäljaren för kontroll och underhåll vid
eventuella avvikelser.
7
Kontroll av olja på alla delar
Kontrollera att delarna är tillräckligt insmorda. Kontakta
E-TON-återförsäljaren för kontroll och underhåll vid
eventuella avvikelser.
Kontroll av stödet
Kontrollera att stödet fungerar normalt. Kontakta E-TONåterförsäljaren för kontroll och underhåll vid eventuella
avvikelser.
OBSERVERA
1. Drift då batteriet börjar få slut på  Enligt den vänstra
kapacitet, LCD-skärmen visar "NO
spalten är det en eller
B" (se sidan 22).
flera situationer som
2. Drift i varma miljöer.
kan klassas som drift
under ogynnsamma
3. Drift i stark lutning eller i våta eller
förhållanden.
dammiga områden.
Undvik att köra under ogynnsamma förhållanden för att skydda
din scooter.
68
Justering av fritt spelrum
Använd reglaget för att justera det fria spelrummet i änden
av bromsvipparmarna bak och fram till 5.10 mm. (Mer
information på sidan 61.)
ENKELT UNDERHÅLL
Enkelt underhåll
Det finns enkla underhållsmetoder för justering,
rengöring, ersättning eller underhåll beskrivna nedan:
(Frambroms)
VARNING_ _______________________________________
8
För din säkerhet: Genomför kontroller och underhåll
inom ramen för din kunskap och tekniska förmåga.
Kontakta E-TON-återförsäljaren vid underhåll som
går bortom dina kunskaper.
 Fäll ned stödet på ett jämnt och stabilt underlag för
att göra en kontroll.
 Fäll ned stödet på ett jämnt och stabilt underlag för
att göra en kontroll.
 Var uppmärksam på den omgivande trafiken vid
kontroller under körning.
Justera
(Bakbroms)
TIPS______________________________________
Skaffa de verktyg som krävs för att genomföra kontroller
och underhåll.
Justera mutter
69
1: Medurs (a) minskar det fria spelrummet.
2: Moturs (a) ökar det fria spelrummet.
Backspegel
Installation och borttagning av backspegel.
 Den högra backspegeln är den högra skruvgängan.
Vänster: Medurs (a) skruvar fast den. Höger: Moturs
(b) lossar den.
Styrpinne
 Den vänstra backspegeln (finns som tillval) är den
vänstra skruvgängan.
Vänster: Medurs (a) skruvar fast den.
Höger: Moturs (b) lossar den.
Justera mutter
vänster
backspegel
8
TIPS______________________________________
Se till att muttern spänns ordentligt med styrpinnen.
höger
backspegel
framåt
VARNING_ _______________________________________
När bromsarna justerats är det viktigt att kontrollera att
bromslamporna fungerar normalt.
70
huvudsäkring: 30 A
säkring för blinkers: 10 A
Säkring
Ta bort batterilådan (se sidan 42) för att blottlägga
säkringarna.
Om en säkring har gått: Byt den när du tagit reda på
orsaken till felet.
säkringar
OBSERVERA_ _________________________________________
 Om säkringen har gått ska tändningslåset och alla
andra strömbrytare slås av. Sätt i en ny säkring
med rätt strömstyrka.
 Använd inte säkringar med högre strömstyrka än
de som rekommenderas. Vid byte till en säkring
med fel strömstyrka kan det påverka blinkersen
samt
 Byt ut delen som innehåller elektriska komponenter
(lampor och instrument osv.). Använd endast äkta
E-TON-delar för alla reservdelar.
 Använd inte vatten i närheten av säkringen
eftersom det kan leda till kortslutning.
TIPS______________________________________
Området runt säkringarna är mycket begränsat. Det är inte
lätt att öppna lådan där säkringarna sitter. Öppna det övre
höljet och dra ur säkringen (högst 150 mm).
säkring för
blinkers
huvudsäkrin
71
8
 Bromsen kan fungera lite sämre efter tvätt. Om det
är fallet är det viktigt att vara uppmärksam på
scooterns fram- och baksidor, sänka hastigheten och
växelvis använda bromsarna tills bromseffekten
återställts.
SCOOTER-UNDERHÅLL
Det är viktigt att utföra ordentligt underhåll för att
säkerställa att scootern håller länge.
Rengöring
Scootern ska göras rent omedelbart efter att den utsatts för
regn för att förebygga rost och repor.
OBSERVERA_ _________________________________________
 Undvik
att
använda
pulverrengöringsmedel
eftersom det innehåller vax som kan skada
plastdelarna.
 Om det kommer vatten direkt på delarna under
strålkastaren kan det skada effektförstärkaren till
kontrollsystemet.
 Använd ett neutralt rengöringsmedel. Använd en mjuk
trasa för att torka av fukten efter tvätt. Använd inte
rengöringssvampar med slipeffekt eftersom det kan
orsaka repor.
Det är förbjudet att använda högtryckstvätt för att tvätta
scootern.
 Applicera smörjmedel på alla delar efter tvätt.
 Applicera vax på scootern för att skydda lacken.
9
VARNING_ _______________________________________
 Det är inte tillåtet att hälla vatten direkt på
bromstrumman
under
rengöring.
Om
bromstrumman blir våt kan bromseffekten skadas
och tillfälligt gå förlorad. Var försiktig i kalla
miljöer då bromsarna kan frysa fast.
72
Förvaring
 Förvaringsplats
 Långvarig förvaring
 Ta bort batteriet. Batteriet ska laddas omedelbart när det
visar låg kapacitet. För att säkerställa batteriets
hållbarhet ska batteriet förvaras med minst 3–4 sektorer
restkapacitet.
Välj förvaringsplats med omsorg.
 En plan och stabil plats.
 Dragig plats med låg fuktighet.
 Inget direkt solljus.
 Parkera inomhus så ofta som möjligt.
 Förvaring
TIPS______________________________________
Batteriet kan inte laddas på nytt efter fullständig
urladdning.
 Lås styrlåset och ta ur nyckeln när du lämnar scootern
för att undvika stöld. Använd även parkeringslås och
kedjelås.
 Använd ett kapell när scootern parkeras utomhus.
Använd kapellet när motorn har svalnat.
 Batteriet ska förvaras plant och svalt inomhus i ett
utrymme utan fuktighet.
 Applicera vax före förvaring för att förebygga rost.
73
9
 Använda batteriet igen efter långvarig förvaring.
Produkter efter försäljning
 Batteriet måste laddas om innan det används efter
långvarig förvaring. (Det tar längre tid att ladda det efter
långvarig förvaring.)
 Kontrollera alla delar noggrant före körning.
 Kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll och
underhåll vid eventuella avvikelser.
Använd vårdprodukter avsedda för motorfordon för att
bibehålla scooterns yttre. Använd produkterna som
rekommenderas av E-TON.
 Vax
Välj ett smidigt vax som passar alla typer av lack i
samband med underhåll av din scooter.
9
74
2. Se till att föraren inte vrider på gasen och vrider
tändningslåset till ON på samma gång.
När gasen vrids på, även om tändningslåset är i ON-läget,
kommer systemet inte att gå vidare till standby-läget (en
varningssignal ljuder och symbolen PRESS blinkar på
LCD-skärmen). Släpp gasen för att gå vidare till standbysidan
Felsökning
Om någon av följande situationer uppstår bör du
kontrollera en situation i taget innan du kontaktar E-TONåterförsäljaren:
 Det går inte att slå på strömmen (LCD-skärmen visar
ingenting).
Finns det någon kapacitet kvar i batteriet?
 Det går inte att påbörja körningen.
Kontrollera batterilådan om det finns någon restkapacitet.
Om det inte finns någon kapacitet kvar (en sektion kvar
med röd lampa) ska batteriet laddas.
Om det finns lite kapacitet kvar (1–5 sektioner) kan det
vara säkringen som har gått. Information om hur du
kontrollerar säkringen finns på sidan 71.
Se till att LCD-skärmen gått vidare till körläget. Om den
inte är i körläget går det inte att köra scootern. När du har
gått igenom stegen ovan ska du starta om scootern enligt
metoden på sidan 52 Förberedelser
Köra . Om det
inte går att köra scootern när du har gått igenom alla
stegen kontaktar du E-TON-återförsäljaren för kontroll
och underhåll.
Kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll
underhåll om säkringen fungerar normalt.
och
 Tändningslåset står på ON men LCD-skärmen går inte
vidare till standby-läget.
1. Är batteriet på laddning?
Även om strömmen är i läget ON kommer systemet inte
gå vidare till standby-läget under laddning.
75
9
 Det visas ett felmeddelande "
2. Är tändningslåset i ON-läget? Är lysknappen i ONläget?
Funktionen "Power Off" kan aktiveras automatiskt (när
scootern har stått stilla i mer än 5 minuter stängs lyset
och tutan av automatiskt). Vrid på gasen för att avbryta
funktionen "Automatic Power Off".
3. Om du har gått igenom alla lysknappar och kontrollerat
stegen ovan och lyset fortfarande inte fungerar bör du
kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll och
underhåll.
" längst ned i högra
hörnet.
Relevanta felmeddelanden visas högst upp till vänster.
Om du vrider tändningslåset till OFF och sedan till ON
och felmeddelandet " " fortfarande visas ska du kontakta
E-TON-återförsäljaren för kontroll och underhåll.
 Det visas en varningssymbol "
" längst ned i vänstra
hörnet.
9
Det är fortfarande tillåtet att köra när en varning visas
högst upp i vänstra hörnet (se sidan 22). Om problemet
med varningsmeddelandet har lösts före nästa körning
kommer inte meddelandet att visas igen.
 Lyset fungerar inte om säkringen har gått (beskrivning
på sidan 71). Om det inte är säkringen som har gått kan
det vara lampan som är trasig. Byt ut lampan till en ny
lampa med samma styrka.
 Lyset fungerar inte.
OBSERVERA_ _________________________________________
Gå igenom följande steg:
1. Går det ström till batteriet?
Byt ut lampan till en standardlampa. Lampor av
andra typer kan förstöra lampan eller göra att den
fungerar dåligt.
76
 Motorn stannar under körning.
 Tändningslåset är i ON-läge men LCD-skärmen stänger
av sig.
Gå igenom följande steg:
1. Finns det någon kapacitet kvar i batteriet?
Bekräfta kapaciteten i batteriet genom att kontrollera
hur mycket restkapacitet det finns. Om batteriet är helt
urladdat måste det laddas innan det används igen.
2. Visar LCD-skärmen meddelandet "OV T"?
1. Finns det någon kapacitet kvar i batteriet? Ta bort
batteriet och kontrollera att det finns kapacitet kvar
genom att titta på indikatorlamporna på batterilådan.
Om det inte finns någon kapacitet kvar måste batteriet
laddas innan det används igen.
2. En säkring kan ha gått. Kontrollera säkringen enligt
beskrivningen på sidan 69. När stegen ovan har gåtts
igenom kan du prova att vrida tändningslåset till ON.
Vrid tändningslåset till ON igen. Kontakta E-TONåterförsäljaren för kontroll och underhåll om LCDskärmen fortfarande inte visar något.
9
 Det går inte att låsa upp kodlåset.
Om du har angett fel lösenord måste du ange ett nytt
lösenord tills det nya lösenordet har bekräftats. Vid
inaktivitet i mer än 1 minut återgår LCD-skärmen till
låssidan.
Kontakta återförsäljaren för kontroll och underhåll om du
har glömt bort lösenordet.
Skyddsfunktionen för temperaturen har redan aktiverats
automatiskt. Vrid tändningslåset till OFF och prova efter
en stund igen.
Kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll och
underhåll om motorn inte fungerar trots att du gått igenom
stegen ovan.
77
 Det går inte att ladda batteriet (restkapaciteten ökar inte
 Laddaren låter konstigt.
efter laddning).
Det är normalt att laddarens fläkt avger ljud under
laddning.
Gå igenom följande steg om det inte går att ladda
batteriet:
1. Kontrollera att stickkontakten sitter i ordentligt.
2. Indikatorlampan ska visa ett rött ljus under laddning (ett
grönt när laddningen är slutförd).
När du gått igenom stegen ovan kan du läsa mer under
Laddningsmetod på sidan 42. Om det fortfarande inte
går att ladda kan det vara något fel på laddaren eller
batterilådan. Kontakta E-TON-återförsäljaren för
kontroll och underhåll.
9
 Laddaren luktar illa eller ryker.
Dra ur kontakten och sluta genast att använda laddaren.
Kontakta E-TON-återförsäljaren för kontroll och
underhåll.
 Laddaren blir varm.
 Laddarens indikatorlampa visar växelvis grönt och rött
Laddaren blir lite varm under laddning. (Normal
temperatur är mellan 0–50 °C.) Temperaturer över det
normala ska betraktas som avvikande. Dra ur sladdarna
och sluta genast att använda laddaren. Kontakta E-TONåterförsäljaren för kontroll och underhåll.
ljus.
Om det förekommer avvikelser i laddaren eller
batterilådan så går det inte att ladda batteriet. Kontrollera
att laddningsplatsen är korrekt. Mer information finns
under Laddningsplats på sidan 41(laddningsmiljö -10–
40 °C). Om laddningsplatsen är korrekt kan du dra ur
sladden för att avbryta laddningen och sedan prova igen
efter en stund.
Om det fortfarande inte går kan det vara något fel på
laddaren eller batterilådan. Avbryt laddningen och ta med
laddaren och batterilådan till E-TON-återförsäljaren för
kontroll och underhåll.
 Körsträckan minskar betydligt efter laddning.
Batteriet är utslitet. Kontakta E-TON-återförsäljaren för
att byta batteri. Föraren står för kostnaden för byte av
batteri.
78
KONSUMENTINFORMATION
Specifikation
 Chassin
Modellnamn
EV3
Motortyp
48V borstlös DC-motor
Kommersiellt namn
e-mo
Uppskattad kraft 0,75 kw @ 400 varv per minut
Total längd
1 550 mm
Max. kraft
Total bredd
650 mm
Total höjd
Batterityp
LI-ion Mn-batteri
1,2 kw @ 550 varv per minut
Batterikapacitet
48,0 V 10 A
Uppskattat
vridmoment
20 N-m
Säkring (huvud)
30 A
1 000 mm
Max.
vridmoment
80 N-m
Säkring (blinkers)
10 A
Hjulbas
1 050 mm
Bränsletyp
Eldrift
Markfrigång
115 mm
Antal platser
1 person
Vikt (med batteri)
50,0 kg
Minsta svängradie
Däckstorlek
Däcktryck
1 600 mm
*
Räckvidd
per laddning
40 km
Ljus
F
2,25–14 27B
R
2,25–14 27B
F
225 kPa (2,25 kgf/cm2)
R
225 kPa (2,25 kgf/cm2)
Lyset
12 V 35/35 W
Bak-/bromsljus
12 V 2 115 W
Blinkerslampa
12 V 10 Wx4
Indikatorlampa
LED
Körsträckan efter laddning är ett värde som motsvarar en hastighet på 30 km/h under normala testförhållanden. I praktiken beror
det på last, väder, väglag, fordonsstatus och underhållsförhållanden.
 Laddare
Inmatning
Laddningstid
Sätt i stickkontakten i växelströmsuttaget (110 V/220 V).
(Information om 115 V/230 V-omvandlare finns på sidan 45.)
2 timmar Õ 100 %
79
10
ANMÄRKNINGAR
10
80
Identifieringsnummerregister
Används vid inköp av reservdelar och vid service efter
köpet. Dokumentera fordonets identifieringsnummer och
motorserienummer (i enlighet med bilden) nedan som en
referens för E-TON-återförsäljaren vid beställning av
reservdelar eller för stöldregistrering.
FORDONSINFORMATION
Fordonets identifieringsnummer och motorserienummer
används till registreringsskylt och fordonsförsäkring. Du
kan få mer information av återförsäljaren i samband med
köpet.
1. Fordonets identifieringsnummer
2. Motorserienummer
fordonets identifieringsnummer
3. Lösenordsregistrering
motorserienummer
81
11
Garantiomfattningen för viktiga delar faller under andra villkor. Enligt
följande:
1. Laddare: Garantiperiod 12 månader.
2. Kontroller: Garantiperiod 12 månader eller 12 000 km.
Motor: Garantiperiod 12 månader eller 12 000 km.
E-TON POWER TECH CO., LTD.
BEGRÄNSAD FORDONSGARANTI
11
E-TON POWER försäkrar att alla nya E-TON-fordon som sålts av en
auktoriserad E-TON-återförsäljare saknar defekter i material eller utförande,
och följer följande undantag och begränsningar. Nya fordon som säljs av en
auktoriserad återförsäljare till detaljhandelskunder omfattas av dessa villkor
under en period av tjugofyra (24) månader. (Omfattar inte normalt slitage på
delar, batteri, laddare, kontroller, motor.) Det finns ingen avståndsbegränsning.
Garantin ges till originalköparen och kan inte överföras.
Fordon som används i uthyrningssyfte eller för särskilda kommersiella syften
undantas särskilt från dessa villkor.
(Tala med din återförsäljare om garantiregler.)
Föremål och villkor som är särskilt undantagna i denna garanti är:
1. Skada som orsakats av olyckor, felaktig användning, försumlighet, felaktig
drift av fordonet.
2. Eventuella modifieringar eller förändringar av standardspecifikationer eller utrustning.
3. Eventuella reparationer som utförts av en obehörig återförsäljare eller
servicefirma.
4. Användning av andra delar än äkta E-TON-delar för reparationer eller
förändringar av standardspecifikationer.
5. Skador till följd av underlåtande att genomföra fabriksschemalagt
serviceunderhåll.
6. Skador till följd av olämplig förvaring.
Följande delar anses falla under normalt slitage och undantas från garantin:
1. Gummidelar
6. Sladdar
7. Glödlampor
2. Däck
8. Säkringar
3. Bromsbelägg (efter 30 dagar)
4. Föremål med normalt slitage
9. Yttre drivfjädrar
10. Sits
5. Bromsdelar
Det är ägarens ansvar att genomföra schemalagd underhållsservice under
garantiperioden. I händelse av maskinhaveri eller reparation ska ägaren ta
med fordonet till en auktoriserad återförsäljare för reparation utan dröjsmål
och inom högst trettio (30) dagar efter problemets uppkomst. Alla lämpliga
garantireparationer måste göras hos en auktoriserad återförsäljare.
Eventuella transportkostnader eller andra utgifter som är förenade med
garantiservice faller under ägarens ansvar. Alla lämpliga reparationer som
täcks av garantin betalas endast av den återförsäljare som genomför
servicen, av E-TON POWER, och inga ytterligare utbetalningar ska göras
för auktoriserade garantireparationer.
Återförsäljare och/eller E-TON POWER är inte ansvariga för förlorad
användning, andra skador eller olägenheter orsakade av garantireparationer.
Det är kundens/köparens ansvar att tillsammans med återförsäljaren granska
serviceschemat för att säkerställa att fordonet har genomgått lämplig service
före leverans. Det rekommenderas att köparen provkör det för att bekanta sig
med fordonet och se till att enheten är i fullgott skick. Återförsäljaren
ansvarar för att kontrollera och genomföra alla punkter på "checklistan för
montering och status före leverans" innan fordonet levereras till kunden.
82
Den här garantin gäller hos alla auktoriserade E-TON-återförsäljare. Om
du upplever problem med att erhålla skyndsam service kan du kontakta
E-TON POWER kundtjänst för att få hjälp. Rådgör alltid först med din
återförsäljare och/eller servicepersonal för att få hjälp med servicearbete
eller reparationer. Om du upplevt problem med att erhålla service kan du
skicka namn, adress och fordonets identifieringsnummer till E-TON
POWER för att få hjälp.
Villkoren ovan är de enda villkor som erbjuds och stöttas av E-TON
POWER och ingen annan organisation eller enskild är bemyndigad att
göra eller erbjuda andra arrangemang. Vissa länder förbjuder särskilda
begränsningar eller villkor eller tillåter inte undantag eller begränsningar.
Du kan vara berättigad ytterligare hänsynstagande. Kontrollera detta med
din lokala återförsäljare eller lämplig verksamhet för hjälp. Rättigheterna
varierar och du kan ha andra rättigheter som inte tas upp i denna garanti.
E-TON POWER försäkrar att alla nya fordon uppfyller de tillämpliga
bestämmelserna.
E-TON POWER TECH CO., LTD.
BEGRÄNSAD GARANTI FÖR
SCOOTER/MOPED
ETON POWER TECH CO., LTD. försäkrar att varje ny
scooter/moped som standard har ett bakljus och ett bromsljus.
Fordonet är utformat, byggt och utrustat i enlighet med utförandet vid
tidpunkten för köpet.
Garantiperioden börjar datumet då scootern/mopeden levereras till
köparen, eller datumet då scootern/mopeden tas i bruk i
demonstrationssyfte eller som företagsscooter/företagsmoped innan
den går till försäljning.
OMFATTNING
Garantifel ska rättas till under sedvanlig arbetstid på en av E-TON
POWER TECH CO., LTD. auktoriserad återförsäljare. Delar eller
reservdelar som ingår i garantin ska tillfalla E-TON POWER TECH
CO., LTD.-återförsäljare av scooter/moped.
ÄGARENS ÅTAGANDEN
Följande åtaganden måste uppfyllas av ägaren för att giltigheten för ETON POWER TECH CO., LTD. ska gälla.
1) Ägaren måste leverera scootern/mopeden till en auktoriserad ETON POWER TECH CO., LTD.-scooter-/mopedåterförsäljare
eller annan kvalificerad serviceinrättning för kontroll,
underhållsservice och justeringar i enlighet med reglerna för
regelbundet underhåll som tillhandahållits som en del av, eller
bilaga till, bruksanvisningen. Ägaren kan endast utföra detta
underhåll om ägaren själv har den tekniska och praktiska förmåga
som krävs. Vissa underhållsåtgärder kan dock kräva särskilda
verktyg eller teknisk expertis bortom ägarens kunskaper. I alla
83
11
händelser ska kontroll, underhåll och justeringar utföras på bekostnad
av ägaren.
2) Ägaren måste visa upp en kopia på inköpsbeviset som utfärdades av
E-TON POWER TECH CO., LTD.-scooter-/mopedåterförsäljaren
vid köptillfället för garantireparationer som ska utföras på
scootern/mopeden. Du kan även ombedjas att visa upp ett underlag
på utfört underhåll gällande det utpekade felet, vilket innebär att du
bör ha detaljerade kvitton som visar att erforderligt underhåll har
genomförts i enlighet med reglerna för regelbundet underhåll i din
bruksanvisning.
BEGRÄNSNINGAR
11
Denna begränsade fordonsgaranti omfattar inte följande: 1) Reparationer
eller ersättning på grund av (i) olycka, (ii) felaktig användning eller
försummelse, (iii) brist på rimligt och korrekt underhåll, (iv) felaktigt
genomförda reparationer eller felaktigt installerade reservdelar, (v)
användning av reservdelar eller tillbehör som inte överensstämmer med
E-TON POWER TECH CO., LTD:s specifikationer och som påverkar
prestandan och/eller hållbarheten negativt, (vi) förändringar eller
modifieringar som inte rekommenderats eller godkänts skriftligen av ETON POWER TECH CO., LTD. och/eller (vii) användning i motorsport
eller liknande.
2) Utbyte av delar och andra tjänster och justeringar som krävs enligt
rutinunderhåll.
3) Alla fordon på vilka trippmätaren har ändrats så att den totala
körsträckan inte kan fastställas.
84
BEGRÄNSAD ANSVARSSKYLDIGHET
E-TON POWER TECH CO., LTD:s ansvarsskyldighet inom den här
begränsade fordonsgarantin begränsas enbart till att kompensera
felaktigheter i material eller utförande av en av E-TON POWER
TECH CO., LTD. auktoriserad återförsäljare på försäljningsstället
under vanlig arbetstid. Mer information finns på E-TON POWER
TECH CO., LTD:s webbplats: http:l/www.e-ton.com.tw/. Garantin
omfattar inte olägenheter eller bristande möjlighet att använda
scootern/mopeden, eller transport av scootern/mopeden från E-TON
POWER TECH CO., LTD-återförsäljaren. E-TON POWER TECH
CO., LTD. ansvarar inte för andra utgifter, förluster eller skador,
oavsett om det innebär en direkt, tillfällig, indirekt eller typisk skada i
anslutning till försäljning, användning av eller oförmåga att använda
E-TON POWER TECH CO., LTD.-scootern/-mopeden oavsett syfte.
Vissa länder tillåter inte undantag eller begränsning av tillfälliga eller
indirekta skador vilket innebär att du kanske inte omfattas av ovan
nämnda punkt.
Ifylld och stämplad av återförsäljaren.
Garantinr.
Återförsäljarens titel:
Kommersiellt namn
Fordonets
identifieringsnummer
Motorserienummer
Batteriserienummer
Inköpsdatum
Registreringsnummer
Adress:
Telefonnummer:
Download PDF

advertising