Model: KA-200
electric
kettle
www.acme.eu
5
GB User’s manual
10
LT
15
LV Lietošanas instrukcija
20
EE Kasutusjuhend
25
RU Инструкция пользователя
30
PL Instrukcja obsługi
35
FI
40
SE Bruksanvisning
45
DE Bedienungsanleitung
50
RO Manual de utilizare
55
UA Інструкція
60
BG Ръководство за употреба
Vartotojo gidas
Kayttoohje
3
4
electric kettle
GB
Electrical parameters:
Voltage: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Power: 2520 – 3000 W
Features of this appliance:
• Rating Capacity: 1.7L
• Stainless Steel Body and water gauge
• There is an auto cut-out device in the kettle.
It will shut off the power supply and the light
after the water has boiled.
• There is an overheat protection in the kettle.
In the event of overheating, such as operating
without water in the kettle or the water being
dry boiled, the kettle will be automatically
turned off to prevent further damage.
• The filter can be washed after being removed.
•Cord storage with anti-pull function; when
pulling the power cord, be careful with it to
avoid the damage.
5
GB
important safeguards
When using electrical appliance, the following basic safety precautions should always be
followed:
1. Read all instructions before using.
2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the
appliance corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer
and DO NOT use the kettle.
3. Unplug the kettle from electric outlet when not in use or pouring water in the vessel. Allow the
kettle to cool down completely before cleaning the appliance.
4. Do not let the cord to hang over the edge of the table/counter or to touch hot surface(s).
5. Place the appliance on the flat surface. Do not place it on the heated surface or near the hot gas/
electric burner or in the heated oven.
6. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, power base and kettle in water or
other liquids.
7. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface where children can’t reach it.
8. Do not touch hot surface. Use handle or knobs only.
9. Do not use any appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions.
Return the appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
10. Do not let children play with this product, when using it. Please look after children to prevent
any damage.
11. Be careful when opening the lid for refilling when the kettle is hot.
12. The kettle is for household uses only, do not use it outdoors.
6
important safeguards
GB
13. Do not use the appliance without water in it.
14. Avoid contact with steam from the spout when the water is boiling or just after the kettle has
switched off. DO NOT be anxious to uncover the lid.
15. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur
if the lid is removed during the boiling cycles.
16. Do not use the appliance for other than intended use.
17. The kettle can only be used with the stand provided.
18. If the kettle is overfilled, boiling water may over boil.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or
a similarly qualified person in order to avoid hazard.
20. This kettle can only be used with the attached power base.
21. The use of accessory attachments that are not recommended by the appliance manufacturer
may result in fire, electric shock or personal injury.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
23. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7
GB
operation
It is recommended to use the kettle for several times following instructions given below and to
remove remaining water before first usage. This will remove any materials or dust remained in the
appliance from the manufacturing process.
1. Open the lid by turning the Lid up while pressing the Lid button and pour water into the kettle.
Then replace the lid, otherwise the kettle would not be able to turn off the power automatically
after water has boiled.
Caution: the filled water level must be between the “Max” and “Min” level as indicated on the housing. Too little water
will damage the heat element and if the kettle is overfilled, boiling water may splash out.
2. Replace the kettle on the power base and connect to power supply. Position the kettle so that
the spout of the kettle is facing away from you.
3. Press the switch button to “I” position and the light will flash on. And water will start to heat up.
Do not open the lid while the water is boiling.
Caution: Ensure that the switch is clear of obstructions and the lid is firmly closed. The kettle will not turn off if the
switch is constrained or if the lid is left open.
4. Power will be cut off automatically and the switch will be back to “0” position once water has
been boiled. And the light will be off.
5. Lift the kettle from the power base and then pour the water.
Note: Be careful.when pouring water from the kettle,
as boiling water may cause scalding.
8
6. The boiling process can be terminated at any
time by lifting the kettle off the power base or
pressing the switch to “0” position.
„I”
„0”
caution
GB
• Never use the appliance when it is empty. If such situation will occur, the thermal cut-off inside
the kettle would turn off the power automatically. Unplug the appliance and let it cool down
completely.
• The filter must be in place during the work of the appliance otherwise water spillage may occur.
Note: Ensure the power is turned off while the kettle is not in use.
cleaning & maintenance
1. Remove the plug from the wall outlet and let the appliance cool down completely before
cleaning.
2. Do not immerse power cord, kettle and Power Base in water.
3. In order to maintain the texture of the outer surface, do not use abrasive cleaner to wipe the
Body.
4. Periodic descaling is needed. The frequency of descaling depends on the hardness of water in
your living area and how often you use the kettle.
5. The Filter can be detached for easier cleaning simply by pulling it out. To attach, insert the Filter
into the support dent.
6. The power cord can be rounded around the bottom of power base for storage.
7. Do not attempt to dismantle the kettle or power base. There are no user serviceable parts inside
them. For any problem, contact the authorized service facility for help.
SAVE THE USER’S MANUAL!
9
LT
elektrinis virdulys
Elektros parametrai
Įtampa: AC 220–240 V, 50/60 Hz.
Galingumas: 2520 – 3000 W.
Anga
Dangtelis
Prietaiso ypatybės
• Nominalioji talpa – 1,7 l.
• Nerūdijančio plieno korpusas ir vandens
lygio matuoklis.
• Virdulyje yra automatinio atjungimo
įtaisas. Jis atjungia elektros maitinimą
vandeniui užvirus, o lemputė užgęsta.
• Virdulyje yra apsauga nuo perkaitimo.
Perkaitimo atveju, pavyzdžiui, virduliui
veikiant be vandens arba vandeniui išgaravus, virdulys automatiškai išsijungia,
kad būtų išvengta žalos.
• Filtrą nuėmus galima plauti.
• Įrengtas laido laikiklis, neleidžianti laido
nutraukti; traukdami maitinimo laidą,
būkite atsargūs, kad jo nepažeistumėte.
10
Korpusas
Rankena
Vandens
lygis
Jungiklis
Elektrinis
pagrindas
Maitinimo
laidas
svarbios apsaugos priemonės
LT
Naudojant buitinį prietaisą, reikia visada laikytis toliau pateikiamų pagrindinių atsargumo
priemonių.
1. Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas.
2. Prieš prijungdami virdulį prie elektros maitinimo, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa
sutampa su jūsų namuose įrengto elektros tinklo įtampa. Jeigu įtampa nesutampa, susisiekite su
savo pardavėju ir NENAUDOKITE virdulio.
3. Išjunkite iš maitinimo lizdo, kai virdulio nenaudojate arba pilate į jį vandenį. Kai prietaiso
nenaudojate, išvalykite jį. Prieš valydami prietaisą, leiskite jam visiškai atvėsti.
4. Neleiskite laidui kaboti nuo stalo ar prekystalio krašto arba liestis prie karštų paviršių.
5. Padėkite prietaisą ant plokščio paviršiaus. Nedėkite jo ant įkaitinto paviršiaus, netoli karštų
garų ar elektrinio degiklio arba į įkaitintą orkaitę.
6. Norėdami išvengti elektros šoko, neįmerkite maitinimo laido, kištuko, elektrinio pagrindo ir
virdulio į vandenį arba kitą skystį.
7. Įsitikinkite, kad virdulys naudojamas ant tvirto ir plokščio paviršiaus, kurio negali pasiekti
vaikai.
8. Nelieskite karšto paviršiaus. Naudokitės tik rankena arba mygtukais.
9. Nenaudokite jokio prietaiso, kurio laidas ar kištukas pažeistas arba kai prietaisas sugenda.
Nuvežkite prietaisą į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą apžiūrėti, pataisyti arba sureguliuoti.
10. Naudodami gaminį, neleiskite vaikams su juo žaisti, prašome prižiūrėti vaikus, kad jie
nesusižalotų.
11. Kai virdulys karštas, būkite atsargūs, atidarydami dangtelį vandeniui pripilti.
12. Virdulys skirtas naudoti patalpose, ne lauke.
11
LT
svarbios apsaugos priemonės
13. Nenaudokite prietaiso, kai jame yra per mažai vandens.
14. Venkite kontakto su garais, kylančiais iš angos, aki vanduo verda arba virduliui tik ką išsijungus.
NESKUBĖKITE atidaryti dangtelio.
15. Kai vanduo verda, visada įsitikinkite, kad dangtelis uždarytas ir jo nepakelkite. Virimo metu
atidengus dangtelį, galima nusiplikyti.
16. Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, negu numatyta.
17. Virdulį galima naudoti tik su pridedamu stovu.
18. Jeigu virdulys perpildomas, verdantis vanduo gali taškytis.
19. Jei pažeistas maitinimo laidas, norint išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, techninio
aptarnavimo agentas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
20. Šį virdulį galima naudoti tik su pridedamu elektriniu pagrindu.
21. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja prietaiso gamintojas, gali kilti gaisras, galima
patirti elektros šoką arba susižaloti.
22. Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus) su mažesniais fiziniais, jutiminiais ar
psichiniais sugebėjimais, taip pat neturintys pakankamai patirties ir žinių, nebent už šių asmenų
saugą atsakingas asmuo juos tinkamai instruktuoja ir prižiūri.
23. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
12
LT
naudojimas
Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojama keletą kartų jį panaudoti pagal instrukciją
ir išpilti vandenį. Taip pašalinsite medžiagas arba dulkes, likusias prietaise po gamybos proceso.
1. Atidarykite dangtelį, jį pakeldami dangtelio mygtuko paspaudimu, ir į virdulį įpilkite vandens.
Tada uždarykite dangtelį, nes kitu atveju virdulys automatiškai neišsijungs, kai vanduo užvirs.
Įspėjimas! Pripilto vandens lygis turi būti tarp „Max“ ir „Min“ padalų, nurodytų ant korpuso. Įpylus per mažai vandens,
galima pažeisti kaitinimo elementą, o pripylus per daug vandens, verdantis vanduo gali taškytis.
2. Uždėkite virdulį ant elektrinio pagrindo ir įjunkite į maitinimo tinklą. Padėkite virdulį taip, kad
anga būtų nuo jūsų nusukta.
3. Pastumkite jungiklį į „I“ padėtį; užsidegs lemputė. Vanduo pradės kaisti. NEATIDARYKITE
dangtelio, kai vanduo verda.
Įspėjimas! Įsitikinkite, kad prie jungiklio nėra jokių kliūčių, o dangtelis tvirtai uždarytas. Virdulys
neišsijungs, jeigu jungiklis bus suvaržytas arba jeigu dangtelis atidarytas.
4. Kai vanduo užvirs, virdulys išsijungs automatiškai, o jungiklis grįš į „0“ padėtį. Lemputė užges.
5. Pakelkite virdulį nuo elektrinio pagrindo ir tada pilkite vandenį.
Pastaba: vandenį iš virdulio pilkite atsargiai,
nes galite nusiplikyti verdančiu vandeniu.
6. Virimo procesą galima bet kuriuo metu
nutraukti, nukeliant virdulį nuo elektrinio
pagrindo arba nustumiant jungiklį į „0“ padėtį.
„I”
„0”
13
LT
įspėjimas
• Niekada neįjunkite tuščio prietaiso. Jeigu taip nutinka, terminė atkirta virdulio viduje priverčia
automatiškai išjungti galią. Atjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
• Naudojimo metu filtras turi būti vietoje, kitu atveju vanduo gali išsilieti.
Pastaba: įsitikinkite, kad nenaudojant prietaiso, jis būtų išjungtas iš maitinimo lizdo.
valymas ir priežiūra
1.Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo ir leiskite prietaisui visiškai
atvėsti.
2.Neįmerkite maitinimo laido, virdulio ir elektrinio pagrindo į vandenį.
3.Norėdami išsaugoti išorinio paviršiaus tekstūrą, nenaudokite šlifuojamojo valiklio korpusui
valyti.
4.Kartkartėmis reikia išvalyti nuoviras. Nuovirų valymo intervalai priklauso nuo į jūsų gyvenamąją
vietą tiekiamo vandens kietumo ir virdulio naudojimo dažnumo.
5.Kad būtų lengviau valyti filtrą galima išimti paprasčiausiai jį ištraukiant. Norėdami vėl filtrą įdėti,
įstatykite jį į atraminę įrantą.
6.Laikant virdulį nenaudojamą, maitinimo laidą galima apsukti aplink elektrinio pagrindo apačią.
7.Nebandykite virdulio arba elektrinio pagrindo išardyti. Virdulyje nėra detalių, kurias gali
aptarnauti pats naudotojas. Dėl iškilusių problemų susisiekite su įgaliota aptarnavimo įstaiga ir
prašykite pagalbos.
14
SAUGOKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
LV
elektriskā tējkana
Elektriskie parametri
Spriegums: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Jauda: 2520 – 3000 W
Ūdens
tekne
Vāciņš
Ierīces raksturojums
• Tilpums: 1,7 L
• Nerūsējošā
tērauda
korpuss
un
ūdensmērītājs
• Tējkannai ir automātisks izslēgšanās
slēdzis. Tas atvienos strāvas padevi, kad
ūdens būs uzvārījies, un tiks izslēgta
signālgaisma.
• Tējkannā ir aizsargierīce pret pārkaršanu.
Pārkaršanas gadījumā, ja tējkannā nav
ieliets ūdens vai arī tas pilnībā izvārījies,
tējkanna tiks automātiski atslēgta, lai
novērstu tālākus bojājumus
• Tējkannas filtru var mazgāt, to noņemot.
• Strāvas vads jāsargā no raušanas.
Atvienojot strāvas vadu, uzmanieties, lai
to nesabojātu.
Korpuss
Rokturis
Ūdens
mērītājs
Slēdzis
Pamatne
Strāvas vads
15
LV
svarīgi drošības norādījumi
Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr jāievēro šādi elementāri drošības pasākumi:
1. Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus.
2. Pirms pievienojiet tējkannu strāvas avotam, pārbaudiet, vai spriegums, kas norādīts uz
elektroierīces atbilst strāvas spriegumam jūsu mājās. Ja tas neatbilst, sazinieties ar savu preču
piegādātāju, NEIESLĒDZIET tējkannu.
3. Kad nelietojiet tējkannu, atvienojiet to no rozetes vai ielejiet tajā ūdeni. Tīriet tējkannu, kad tā
netiek lietota. Pirms tīrīšanas ļaujiet tējkannai pilnīgi atdzist.
4. Neļaujiet tējkannas elektrības vadam karāties uz galda vai letes stūra vai arī pieskarties karstām
virsmām.
5. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas. Nenovietojiet elektrisko tējkannu uz karstām virsmām
vai netālu no gāzes vai elektriskā katla, vai pie uzkarsētas cepeškrāsns.
6. Lai izvairītos no elektrotraumām, nemērcējiet vadu, kontaktu un pamatni ar ūdeni vai citiem
šķidrumiem.
7. Pārliecinieties, ka tējkanna ir novietota uz gludas un platas virsmas, bērniem nepieejamā vietā.
8. Nepieskarieties karstām virsmām. Lietojiet tikai rokturi vai pogas.
9. Nelietojiet sadzīves tehniku ar bojātu vadu vai kontaktu, vai pēc darbības traucējumiem.
Atgrieziet sadzīves tehniku uz pārbaudi, labošanu un regulēšanu tuvākajā ražotājfirmas servisa
centrā.
10. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo izstrādājumu, kad tas tiek lietots, sekojiet, lai bērni
nesavainotos.
11. Esiet uzmanīgi, kad atveriet vāku vai iepildiet karstā tējkannā ūdeni.
12. Tējkanna ir paredzēta lietošanai telpās, nelietojiet to ārā.
16
svarīgi drošības norādījumi
LV
13. Nelietojiet elektroierīci, ja tajā nav pietiekami daudz ūdens.
14. Izvairieties no saskares ar tvaiku, kad ūdens tikko uzvārījies vai tējkanna tikko izslēgusies.
NEAIZMIRSTIET steigā aizvērt tējkannas vāku.
15. Vienmēr pārliecinieties, ka vāks ir aizvērts, nenoņemiet to, kad ūdens vēl vārās. Applaucēties
var brīžos starp vārīšanās reizēm, kad tiek noņemts vāks.
16. Nelietojiet ierīci citādiem nolūkiem, kā vien tas norādīts instrukcijā.
17. Tējkanna var tikt lietota tikai kopā ar tās pamatni.
18. Ja tējkannā ir pārak daudz ūdens, vārošais ūdens var izlīt.
19. Ja vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā servisa speciālistiem, vai attiecīgi kvalificētai
personai, lai izvairītos no elektrotraumām.
20. Tējkannu drīkst lietot tikai pievienojot pamatni.
21. Nepiemērota papildus aprīkojuma lietošana var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai
ievainojumus.
22. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām,
mentālām spējām vai ar pieredzes trūkumu, ja vien nav atbilstošas uzraudzības vai par drošību
atbildoša persona nesniedz atbilstošus norādījumus.
23. Bērniem jāpaskaidro, ka ar ierīci nedrīkst spēlēties.
17
LV
lietošana
Ieteicams vairākas reizes veikt šādas darbības un izliet ūdeni pirms pirmās lietošanas reizes. Šādi
no ierīces tiks notīrīti putekļi un vielas, kas radušās ražošanas procesa laikā.
1. Atveriet vāciņu, pagriežot to uz augšu, nospiežot vāciņa pogu un iepildiet tējkannā ūdeni. Pēc
tam aizveriet vāku, pretējā gadījumā tējkanna nevarēs automātiski atslēgties, kad ūdens būs
uzvārījies
Uzmanību: ielietajam ūdenim jābūt starp atzīmēm „Max” un „Min”, kas norādīti uz tējkannas. Ja ūdens ir par maz,
šādi var tikt sabojāts sildelements, taču, ja ūdens ir par daudz, tas vārīšanās laikā izlīs.
2.Uzlieciet tējkannu uz pamatnes un pieslēdziet pie strāvas avota. Novietojiet tējkannu tā, lai
ūdens tekne būtu vērsta prom no jums.
3.Nospiediet slēdzi pozīcijā „I” un iedegsies signāllampiņa. Ūdens sāks silt. Neatveriet vāku, kad
ūdens vārās.
Uzmanību: pārliecinieties, vai slēdzis ir tīrs un vāks ir blīvi noslēgts. Tējkanna neizslēgsies, ja slēdzis būs iesprūdis vai
vāciņš nebūs aizvērts.
4. Kad ūdens uzvārīsies, strāvas padeve tiks atslēgta automātiski un slēdzis pārslēgsies pozīcijā „0”.
Signāllampiņa izslēgsies.
5. Noceliet tējkannu no pamatnes un salejiet ūdeni.
Piezīme: rīkojieties uzmanīgi, kad lejiet ūdeni no
tējkannas, jo ar vārošo ūdeni var applaucēties.
6. vārīšanās process var tikt pārtraukts jebkurā
brīdī, paceļot tējkannu no pamatnes vai
nospiežot slēdzi pozīcijā „0”.
18
„I”
„0”
uzmanību:
LV
• Nekad nelietojiet tukšu tējkannu. Šādā gadījumā, termoregulators tējkannas iekšpusē
automātiski atslēgs strāvas padevi. Izslēdziet tējkannu un ļaujiet tai pilnībā atdzist.
• Filtram jābūt ievietotam vārīšanās laikā, pretējā gadījuma ūdens var izšļakstīties.
PIEZĪME: kad tējkanna nedarbojas, pārliecinieties, lai būtu atslēgta strāva.
tīrīšana un kopšana
1.Pirms tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšiņu no rozetes un ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
2.Nemērcējiet vadu, tējkannu un pamatni ūdenī.
3.Lai notīrītu tējkannas ārējo virsmu, nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
4.Nepieciešama periodiska atkaļķošana. Atkaļķošanas biežums ir atkarīgs no ūdens cietības jūsu
dzīvesvietā, kā arī tējkannas lietošanas biežuma.
5.Vieglākai tīrīšanai filtru var izņemt. Lai ieliktu filtru atpakaļ, vienkārši ievietojiet to padziļinājumos.
6.Uzglabāšanai vadu var aptīt ap pamatni.
7.Nemēģiniet izjaukt tējkannu vai pamatni. Tajās nav detaļu, kuru apkopi var veikt lietotājs. Ja
rodas problēmas, sazinieties ar autorizētu servisa darbnīcu.
SAGLABĀJIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU!
19
EE
veekeetja
Elektrilised parameetrid:
Pinge: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Võimsus: 2520 – 3000 W
Tila
Kaas
Seadme omadused:
20
• Mahutavus:1,7 l
• Roostevabast terasest korpus ja veemõõtur
• Keetjal on automaatne väljalülitusseadis.
Kui vesi keeb, lülitab see voolu välja ja tuli
kustub.
• Keetjal on ülekuumenemise kaitse.
Ülekuumenemise puhul – nagu näiteks
keetja kuumutamisel ilma veeta või
kui vesi on ära keenud – lülitub keetja
edasise kahju takistamiseks automaatselt
välja.
• Filtrit saab pesta, kui see on küljest ära
võetud.
• Juhtmehoidik
tõmbekaitsega,
mis
juhtme tõmbamise korral kaitseb seda
kahjustumise eest.
Korpus
Käepide
Veemõõdik
Lüliti
Voolualus
Voolujuhe
tähtis ohutusteave
EE
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida järgnevaid ettevaatusabinõusid:
1. Lugege enne kasutamist kõiki juhendeid.
2. Kontrollige enne keetja vooluvõrku ühendamist, et seadmel näidatud pinge sobiks teie kodu
vooluvõrgu pingega. Kui see ei ole nii, võtke ühendust müüjaga ja ÄRGE KASUTAGE keetjat.
3. Võtke vooluvõrgust välja, kui seadet ei kasutata või kui sellesse vett kallatakse. Puhastage
seadet, kui seda ei kasutata. Laske seadmel enne selle puhastamist täielikult jahtuda.
4. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua- või letiserva ega kokku puutuda kuuma pinnaga.
5. Asetage seade tasasele pinnale. Ärge asetage seadet kuumutatud pinnale, kuuma gaasi- või
elektripõleti lähedusse ega kuuma ahju.
6. Elektrilöögi vältimiseks tuleb vältida juhtme, pistiku, voolualuse ja keetja kastmist vette või
muusse vedelikku.
7. Veenduge, et keetjat kasutataks kindlal ja tasasel pinnal, kus sellele lapsed ligi ei pääse.
8. Ärge puudutage kuuma pinda. Kasutage ainult käepidet või nuppe.
9. Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustunud ega pärast selle talitlushäireid.
Viige seade ülevaatuseks, parandamiseks või kohandamiseks tagasi lähimasse volitatud
teeninduskeskusesse.
10. Ärge laske lastel tootega mängida; vaadake toodet kasutades laste järele, et keegi haiget ei
saaks.
11. Olge kaant avades ettevaatlik, kui täidate keetjat siis, kui see on kuum.
12. Keetja on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides mitte õues.
13. Ärge kasutage seadet, kui selles ei ole vett.
21
EE
tähtis ohutusteave
14. Vältige kokkupuudet tilast väljuva auruga, kui vesi keeb või kohe pärast veekeetja
väljalülitamist. ÄRGE kiirustage kaane avamisega.
15. Kontrollige alati, et kaas oleks kinni ja ärge avage seda, kui vesi keeb. Kui avate kaane keetmise
ajal, võite auruga põletada saada.
16. Ärge kasutage seadet muuks kui sellele ette nähtud otstarbeks.
17. Keetjat saab kasutada ainult kaasasoleva alusega.
18. Kui keetja on liiga täis, võib sellest keevat vett välja purskuda.
19. Kui voolujuhe on kahjustunud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, teenindust
pakkuv tootja esindaja või samaväärselt kvalifitseeritud isik.
20. Seda keetjat saab kasutada ainult koos voolualusega.
21. Seadme tootja poolt mitte heaks kiidetud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada
tulekahju, elektrilööki või isikuvigastusi.
22. Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete ega vaimsete
võimetega ega puudulike kogemuste ja teadmistega isikutele, v.a. kui neile on seadme kasutamist
õpetanud või selle kasutamist valvab nende ohutuse eest vastutav isik.
23. Laste järele tuleb vaadata veendumaks, et nad seadmega ei mängi.
22
EE
kasutamine
Soovitame kiirkeetjaga enne selle esmakordset kasutamist mitu korda alloleva juhendi järgi vett
keeta ja see vesi siis ära visata. See eemaldab tootmisprotsessist tuleneva seadmesse jäänud
materjali või tolmu.
1. Avage kaas pöörates seda ülespoole „kaane nupule“ vajutades ja täitke keetja veega. Pange
seejärel kaas endisesse asendisse, sest muidu ei lülitu keetja automaatselt välja, kui vesi on keema
läinud.
Ettevaatust: Veetase kiirkeetjas peab jääma kannul näidatud „Max“ ja „Min“ tasemete vahele. Liiga vähe vett
kahjustab kuumutuselementi ja kui vett on liiga palju, võib keevat vett välja purskuda.
2. Asetage kiirkeetja voolualusele ja ühendage see vooluvõrku. Asetage kann alusele nii, et selle
tila jääks teist eemale.
3. Viige lüliti asendisse „I“ ja tuli süttib. Seejärel algabki vee kuumutamine. Ärge avage kaant, kui
vesi keeb.
Ettevaatust: Veenduge, et lüliti on takistamata ja kaas on kindlalt kinni. Kiirkeetja ei lülitu välja, kui lüliti on takistatud
või kui kaas on lahti jäänud.
4. Kui vesi on keema läinud, lülitub vool automaatselt välja ja lüliti läheb tagasi asendisse „0“. Lamp
kustub.
5. Tõstke kann voolualuselt üles ja kallake vett välja.
Märkus: tegutsege kiirkeetjast vett välja kallates ettevaatlikult, kuna keev vesi on põletav.
6. Keetmisprotsessi saab katkestada igal
ajal tõstes kannu voolualuselt ära või viies
lüliti asendisse „0“.
„I”
„0”
23
EE
ettevaatust
• Ärge lülitage seadet kunagi sisse tühjalt. Kui see peaks siiski juhtuma, lülitab keetjas olev
termiline lüliti voolu automaatselt välja. Võtke seade vooluvõrgust välja ja laske sel täielikult maha
jahtuda.
• Filter peab olema kasutamise ajal oma kohal, muidu võib vett välja purskuda.
Märkus: Veenduge, et vool oleks välja lülitatud, kui keetjat ei kasutata.
puhastamine ja hooldus
1. Võtke pistik seina pistikupesast välja ja laske seadmel enne puhastamist täielikult maha
jahtuda.
2. Ärge kastke juhet, kannu ega voolualust vette.
3. Selleks, et säiliks välispinna hea seisund, ei tohi kasutada korpuse puhastamiseks abrasiivseid
puhastusvahendeid.
4. Vajalik on perioodiline katlakivi eemaldamine. Katlakivi eemaldamise ajavahemik sõltub teie
elukoha vee karedusest ja sellest, kui tihti te keetjat kasutate.
5. Filtri võib puhastamise hõlbustamiseks eemaldada – tõmmake see lihtsalt välja. Kinnitamiseks
tuleb panna filter selle tugiavasse.
6. Voolujuhtme saab hoiustamiseks keerata voolualuse põhja ümber.
7. Ärge püüdke keetjat ega voolualust lahti monteerida. Sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid
osi. Võtke probleemide korral abi saamiseks ühendust volitatud teeninduskohaga.
24
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES!
RU
електрический чайник
Электрические параметры:
Напряжение питания: 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 2520 – 3000 Вт
Другие характеристики изделия:
• Вместимость: 1,7 л
• Корпус из нержавеющей стали и
индикатор уровня воды.
• Имеется механизм автоотключения
чайника. Он отключает питание после
того, как закипит вода; при этом
сигнальная лампочка погаснет.
• Имеется также защита от перегрева
чайника. Если чайник включается
при отсутствии воды или в случае
выкипания воды, чайник автоматически
отключается во избежание дальнейших
повреждений.
• Водяной фильтр для очистки снимается.
• Отсек для шнура питания имеет
натяжитель, вытягивая шнур, помните
об этом во избежание его повреждения.
Носик
Корпус
Крышка
Ручка
Уровень
воды
Включатель
Питающая
подставка
Шнур
питания
25
RU
важные указания по
технике безопасности
При пользовании электрическими приборами необходимо соблюдать следующие
основные меры безопасности:
26
1.Перед использованием ознакомьтесь со всеми инструкциями.
2.Перед подключением чайника к сети удостоверьтесь, что напряжение вашей сети
соответствует указанному на чайнике. Если это не так, свяжитесь с вашим дилером и НЕ
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ чайником.
3.Отключите шнур питания от розетки, если вы не пользуетесь чайником или заливаете в
него воду. При длительном неиспользовании чайника очистите его. Предварительно дайте
ему полностью остыть.
4.Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или стойки, или касаться горячей
поверхности.
5.Устанавливайте чайник на ровной поверхности. Не ставьте его на нагретые поверхности,
либо вблизи включенных газовых или электрических горелок, либо в нагретую печь.
6.Для защиты от удара электрическим током избегайте попадания шнура, вилки, базы, либо
самого чайника в воду или другую жидкость.
7.Обеспечьте работу чайника на ровной и плоской поверхности, где он будет недоступен
для детей.
8.Не касайтесь нагретой поверхности чайника. Пользуйтесь только ручкой и кнопками.
9.Не пользуйтесь никакими электроприборами с поврежденным шнуром питания или
вилкой, либо после отказа прибора. Верните прибор в ближайший авторизованный центр
обслуживания для проверки, ремонта или регулировки.
важные указания по
технике безопасности
10. Не позволяйте детям играть с чайником, пользуясь им, следите за тем, чтобы дети не
обожглись.
11. Если чайник горячий, то при заливании воды крышку открывайте осторожно.
12. Чайник предназначен только для использования внутри помещений, и ни в коем случае
снаружи.
13. Не включайте чайник при малом количестве воды.
14. Остерегайтесь контакта с паром из носика закипевшего чайника, либо сразу после его
выключения. НЕ ПРОБУЙТЕ сразу открывать крышку.
15. Проверяйте, хорошо ли закрыта крышка перед включением чайника. Открывание
крышки во время работы чайника может привести к ожогу.
16. Не используйте чайник для других целей.
17. Чайник можно использовать только с основанием, входящим в комплект.
18. Если чайник переполнен, может произойти выброс кипящей воды.
19. При повреждении шнура питания, во избежание несчастных случаев его может заменить
изготовитель, или его агент, или другое авторизованное лицо.
20. Данный чайник может использоваться только с прилагаемой питающей подставкой.
21. Использование дополнительного оснащения, не рекомендованного изготовителем,
может привести к возгоранию, удару электрическим током или травмированию.
22. Этот аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с
пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо не
имеющими достаточно опыта и знаний, за исключением случаев, когда их инструктирует
лицо, ответственное за их безопасность.
23. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы дети не играли с чайником.
RU
27
RU
эксплуатация чайника
Рекомендуется перед первым использованием чайника несколько раз вскипятить
его с полным выливанием вскипяченной воды. Этим удаляются пыль и остатки от
производственного процесса.
1. Откройте крышку кнопкой крышки и заполните чайник водой. Затем закройте крышку,
иначе чайник не сможет выключиться автоматически при закипании воды.
Предупреждение: уровень воды в чайнике должен находиться между метками “Max” and “Min”. Слишком
малое количество воды может привести к повреждению нагревательного элемента, а слишком большое
количество воды может привести к выбросу кипятка.
2. Установите чайник на питающую подставку и включите его в сеть. Разверните чайник так,
чтобы его носик смотрел в обратную от вас сторону.
3. Установите включатель в положение “I”, при этом загорится индикаторная лампочка.
Начнется нагрев воды. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ во время нагрева воды.
Предупреждение: Удостоверьтесь, что включателю ничто не мешает, а крышка плотно закрыта.
Чайник не сможет автоматически выключиться, если включатель имеет помехи, а крышка осталась
приоткрытой.
4. После закипания воды включатель вернется в положение “0”. Индикаторная лампочка
погаснет.
5. Поднимите чайник с подставки и начните разливать кипяток.
Примечание: воду из чайника выливайте
осторожно, так как кипящая вода может
вызвать ожоги.
28
6. Процесс кипячения воды может быть
рерван в любой момент переводом
включателя в положение “0”;
или подъемом чайника с подставки.
„I”
„0”
предупреждение
RU
• Никогда не включайте пустой чайник. Если это все-таки случится, термоэлемент
автоматически выключит питание. Отключите чайник от сети и дайте ему полностью остыть.
• Во время работы фильтр должен быть на месте, иначе может произойти выброс воды.
Примечание: При неработающем чайнике выключайте его из сети.
очистка и обслуживание
1.Перед очисткой отключите чайник от сети и дайте ему полностью остыть.
2.Не погружайте шнур питания, вилку, чайник или основание в воду.
3.С целью сохранения качества внешней поверхности – не применяйте абразивных
материалов для чистки чайника.
4.Необходима периодическая очистка от накипи. Интервал между такими очистками
зависит от жесткости воды в вашей местности и частоты использования чайника.
5.Фильтр для облегчения очистки может быть легко снят. Затем просто установите его
обратно между опорными зубьями.
6.Шнур питания при длительном хранении наматывается снизу основания.
7.Не пытайтесь разобрать чайник или основание. Внутри нет никаких запчастей. При
возникновении проблем, обращайтесь в авторизованную службу обслуживания.
СОХРАНЯЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО!
29
PL
czajnik elektryczny
Parametry elektryczne:
Napięcie: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Moc: 2520 – 3000 W
Dzióbek
Pokrywka
Cechy tego urządzenia:
• Znamionowa pojemność: 1.7 l
• Stalowa obudowa i wskaźnik poziomu
wody
• Czajnik ma automatyczny wyłącznik. Po
zagotowaniu wody wyłącza się i lampka
wskaźnika zgaśnie.
• Czajnik posiada zabezpieczenie termiczne
przed przegrzaniem. W przypadku
przegrzania, takiego jakie występuje przy
pracy bez wody, albo wygotowaniu się
wody, czajnik wyłączy się automatycznie
zapobiegając dalszemu uszkodzeniu.
• Filtr, po wyjęciu, może być przepłukany.
• Przechowywanie sznura z urządzeniem
zapobiegającym
wyrwaniu,
przy
wyciąganiu sznura zasilającego, proszę
unikać uszkodzenia go.
30
Obudowa
Uchwyt
Poziom
wody
Wyłącznik
Podstawka
zasilająca
Sznur
sieciowy
ważne wskazówki
bezpieczeństwa
Używając urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych
zaleceń bezpieczeństwa:
1.Przed użyciem proszę przeczytać instrukcję użytkowania.
2.Przed podłączeniem czajnika do sieci zasilającej, należy sprawdzić czy pokazane na urządzeniu
napięcie jest zgodne z napięciem w domu. Jeśli tak nie jest, to proszę skontaktować się ze
sprzedawcą i czajnika NIE UŻYWAĆ.
3.Wyłączyć z gniazdka jeśli nie jest używany, albo przy nalewaniu wody do naczynia. Proszę
czyścić gdy nie jest używany. Przed czyszczeniem całkowicie ostudzić.
4.Nie pozostawiać sznura zwisającego poza krawędź stołu lub blatu i nie pozwolić by dotykał
gorącej powierzchni.
5.Urządzenie umieszczać na płaskiej powierzchni. Nie umieszczać na powierzchni gorącej albo w
pobliżu kuchenki gazowej, elektrycznej lub na nagrzanym piecu.
6.Aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym, nie zanurzać sznura, wtyczki, podstawki
zasilającej ani czajnika, w wodzie lub innej cieczy.
7.Upewnić się, że czajnik używany jest na mocnej i płaskiej powierzchni poza zasięgiem dzieci.
8.Nie dotykać gorącej powierzchni. Dotykać tylko uchwytu lub przycisków.
9.Nie używać żadnego urządzenia z uszkodzonym sznurem lub wtyczką lub po stwierdzeniu
wadliwego działania. Przekazać urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu do
sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
10. Uniemożliwić dzieciom zabawę tym produktem, w trakcie używania mieć dzieci pod
nadzorem, by zapobiec wypadkom.
11. Ostrożnie otwierać pokrywkę dla napełnienia, gdy czajnik jest gorący.
PL
31
PL
ważne wskazówki
bezpieczeństwa
12. Czajnik przeznaczony jest do użycia w pomieszczeniach zamkniętych, nie na zewnątrz.
13. Nie używać urządzenia bez wody.
14. Unikać kontaktu z parą z dzióbka, przy gotującej się wodzie lub zaraz po wyłączeniu. NIE
ZDEJMOWAĆ pośpiesznie pokrywki.
15. Upewniać się zawsze czy pokrywka jest zamknięta i nie podnosić jej przy gotującej się wodzie.
Może dojść do oparzeń jeśli pokrywka jest zdejmowana w trakcie gotowania.
16. Urządzenie używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
17. Czajnik należy używać tylko łącznie z podstawką.
18. Przy przepełnieniu czajnika, może wylewać się woda.
19. Jeśli uszkodzony jest sznur zasilający, to dla uniknięcia zagrożenia, musi być on wymieniony
przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
20. Czajnik należy używać tylko łącznie z załączoną podstawką zasilającą.
21. Użycie uzupełnień, nie zaleconych przez producenta urządzenia, może skutkować pożarem,
porażeniem elektrycznym lub urazem osób.
22. Urządzenie nie może być używane przez osoby niepełnosprawne fizycznie, zmysłowo lub
umysłowo (włączając w to dzieci), albo nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie mają
nadzoru lub przeszkolenia dotyczącego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
23. Dzieciom powinien być zapewniony nadzór wykluczający zabawę urządzeniem.
32
PL
działanie
Zaleca się kilkukrotne użycie czajnika, zgodnie z poniższą instrukcją i wylanie wody przed
pierwszym jej użyciem. Usunie to resztki materiału lub kurzu pozostających w urządzeniu, po
procesie produkcyjnym.
1. Otworzyć pokrywę automatycznie naciskając „przycisk pokrywy” i napełnić czajnik wodą.
Następnie zamknąć pokrywkę, bo w przeciwnym razie czajnik nie wyłączy się automatycznie po
zagotowaniu wody.
Uwaga: Poziom napełnienia wody musi się zawierać pomiędzy poziomami zaznaczonymi na obudowie jako „Max” i
„Min”. Zbyt mała ilość wody uszkodzi element grzewczy, a nadmiar wody spowoduje jej wylanie się.
2. Postawić czajnik na „podstawce zasilania” i podłączyć do sieci zasilania.
Ustawić czajnik tak by jego dziobek nie był skierowany na ludzi.
3. Nacisnąć wyłącznik w pozycję „I” a lampka wskaźnika się zaświeci. Woda zacznie się podgrzewać.
NIE PODNOSIĆ pokrywki przy gotującej się wodzie.
Uwaga: Upewnić się, że przełącznik nie ma przeszkod w działaniu i że pokrywka jest dobrze zamknięta. Czajnik nie
wyłączy się jeśli wyłącznik ma przeszkody lub gdy pokrywka jest otwarta.
4. Po zagotowaniu się wody zasilanie wyłączy się automatycznie a „wyłącznik” ustawi się na
pozycję wyjściową „0”. Lampka zgaśnie.
5. Zdjąć czajnik z podstawki zasilającej i nalać wodę.
UWAGA: Postępować ostrożnie przy nalewaniu wody z czajnika, bo może oparzyć.
6. Czynność gotowania może być przerwana w dowolnym czasie przez naciśnięcie
„wyłącznika” na pozycję „0”; jeśli zdejmuje się
czajnik z „podstawki zasilającej” wyłącznik
przeskoczy automatycznie na pozycję”0”,
„I”
skończy się także czynność gotowania.
„0”
33
PL
ostrzeżenie
• Nigdy nie zostawiać urządzenia próżnego. Gdyby się to wydarzyło, wewnętrzne zabezpieczenie
w czajniku zadziała i wyłączy automatycznie zasilanie. Wyłączyć urządzenie i pozwolić mu
całkowicie ostygnąć.
• Filtr powinien być w trakcie pracy założony by uniknąć wylewania się wody.
Uwaga: Upewnić się, że zasilanie jest wyłączone gdy czajnik nie jest w użyciu.
czyszczenie i konserwacja
1.Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania i pozwolić przed czyszczeniem na całkowite ostygnięcie
urządzenia.
2.Nie zanurzać w wodzie sznura zasilającego, czajnika ani podstawki zasilającej
3.W celu zachowania tekstury powierzchni zewnętrznej nie używać szorujących środków do
czyszczenia obudowy.
4.Konieczne jest okresowe usuwanie kamienia. Częstotliwość usuwania zależy od twardości wody
używanej wody i częstotliwości użycia czajnika.
5.Dla łatwego czyszczenia filtru może być on odłączony przez wyciągnięcie. Dla umocowania,
należy go wsunąć w zagłębienie łożyska.
6.Przy przechowywaniu sznur zasilający może być owinięty dookoła podstawki zasilającej.
7.Nie podejmować prób rozmontowywania czajnika ani podstawki zasilającej. Nie ma wewnątrz
części podlegających serwisowi użytkownika. Spotykając się z jakimkolwiek problemem należy
się zwrócić do autoryzowanego zakładu serwisowego.
34
PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK!
FI
vedenkeitin
Sähkötiedot:
Jännite: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Teho: 2520 – 3000 W
Kaatonok
Kansi
Tietoja laitteesta:
• Enimmäiskapasiteetti: 1,7 l
• Runko ja vesisäiliö ruostumatonta terästä.
• Vedenkeittimessä on automaattinen
sammutustoiminto. Keittimen virta katkeaa,
kun vesi kiehuu. Myös laitteen valo sammuu.
• Vedenkeittimessä on ylikuumenemissuoja. Keitin sammuu automaattisesti vahinkojen välttämiseksi, jos sitä käytetään ilman
vettä tai jos vesi kiehuu kuiviin.
• Suodatin voidaan pestä, kun se on
irrotettu.
• Virtajohdolle on säilytyskotelo, ja siinä
on vedonesto-ominaisuus. Varo, ettet
vahingoita virtajohtoa vetäessäsi sitä ulos
säilytyskotelosta.
Runko
Pidike
Veden taso
Kytkin
Alusta
Virtajohto
35
FI
tärkeitä turvallisuusohjeita
Seuraavia perusohjeita tulee aina noudattaa, kun käytetään sähkölaitteita.
1.Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
2.Tarkista ennen vedenkeittimen liittämistä verkkovirtaan, että laitteessa mainittu jännite vastaa
verkkovirran jännitettä. Jos jännite on eri, ota yhteyttä jälleenmyyjään. ÄLÄ käytä vedenkeitintä.
3.Irrota vedenkeitin verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä tai kun säiliöön kaadetaan vettä. Laitetta
ei saa puhdistaa sen ollessa käytössä. Anna vedenkeittimen jäähtyä kokonaan ennen sen
puhdistamista.
4.Virtajohto ei saa roikkua pöytätason reunan yli, eikä se saa joutua kosketuksiin kuumien pintojen
kanssa.
5.Pane laite tukevalle alustalle. Laitetta ei saa panna lämmitetylle alustalle eikä lähelle kuumaa
kaasu- tai sähkölämmitintä. Laitetta ei myöskään saa panna lämpimään uuniin.
6.Sähköiskujen välttämiseksi virtajohtoa, pistotulppaa, alustaa tai keitintä ei saa upottaa veteen
tai muuhun nesteeseen.
7.Varmista, että keitintä käytetään tasaisella ja tukevalla alustalla, jolla lapset eivät pääse siihen
käsiksi.
8.Älä koske kuumiin pintoihin. Koske vain vedenkeittimen kahvaan tai kytkimiin.
9.Älä käytä mitään laitetta, jos virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut tai siinä on esiintynyt
toimintahäiriöitä. Vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoon tutkittavaksi, korjattavaksi tai
säädettäväksi.
10. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Kun laite on käytössä, vahdi, etteivät lapset pääse satuttamaan
itseään.
11. Vedenkeittimen ollessa kuuma avaa kansi varovasti, jos haluat lisätä vettä.
36
tärkeitä turvallisuusohjeita
FI
12. Vedenkeitin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, ei ulkotiloissa.
13. Laitetta ei saa käyttää tyhjänä.
14. Varo keittimestä tulevaa kuumaa höyryä veden kiehuessa ja heti sammumisen jälkeen. ÄLÄ
avaa kantta liian nopeasti.
15. Varmista aina, että kansi on suljettu. Älä nosta keitintä veden kiehuessa. Jos kansi avataan
veden kiehuessa, kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja.
16. Laitetta ei saa käyttää muuhun käyttötarkoitukseen kuin tässä on kuvattu.
17. Keitintä voi käyttää vain mukana tulevan alustan kanssa.
18. Jos keittimessä on liikaa vettä, kiehuva vesi voi roiskua siitä ulos.
19. Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi korjata vain valmistaja,
valmistajan alihankkija tai vastaava valtuutettu henkilö.
20. Vain tätä keitintä voi käyttää mukana tulevan alustan kanssa.
21. Keittimessä saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä lisäosia. Muiden osien käyttö voi johtaa
tulipaloon, sähköiskuun tai henkilövahinkoihin.
22. Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat
heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, eivät saa käyttää laitetta, jos
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö ei valvo tai neuvo heitä.
23. Lapsia tulee vahtia, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
37
FI
laitteen käyttäminen
Ennen ensimmäistä käyttökertaa on suositeltavaa keittää vedenkeittimellä vettä useita kertoja alla
olevien ohjeiden mukaisesti. Keitetty vesi tulee heittää pois. Näin laitteeseen valmistusprosessin
aikana kertynyt lika ja vieraat aineet saadaan pestyä pois.
1. Avaa kansi painamalla avaussalpaa ja nostamalla kantta. Kaada keittimeen vettä. Sulje sitten
kansi. Jos kantta ei suljeta, vedenkeittimen virta ei sammu automaattisesti veden kiehuessa.
Huomautus: Vedenpinnan tulee olla runkoon merkittyjen tasojen ”Max” ja ”Min” välissä. Lämmityselementti voi
vahingoittua liian pienestä vesimäärästä, kun taas liian suuri vesimäärä voi roiskua kiehuvana kaatonokasta ulos.
2. Pane vedenkeitin alustalle ja kytke keitin verkkovirtaan. Käännä keitin niin, että sen kaatonokka
on poispäin ihmisistä.
3. Käännä kytkin asentoon ”I”. Lamppu syttyy ja vesi alkaa lämmetä. Älä avaa kantta veden
kiehuessa.
Huomautus: Varmista, että kytkin pääsee liikkumaan vapaasti ja että kansi on tiukasti kiinni. Keitin ei
sammu, jos kytkimen palautuminen on estetty tai jos kansi on jäänyt auki.
4. Kun vesi kiehuu, virta sammuu automaattisesti ja kytkin palautuu asentoon ”0”. Myös lamppu
sammuu.
5. Nosta vedenkeitin alustalta ja kaada vesi esim. kuppiin.
Huom: Ole varovainen kaataessasi vettä keittimestä, koska kiehuva vesi voi aiheuttaa vakavat
palovammat.
6. Veden kuumentaminen voidaan keskeyttää
milloin vain nostamalla keitin pois alustalta
tai kääntämällä kytkin asentoon ”0”.
„0”
„I”
38
huomautus:
FI
• Laitetta ei saa käyttää tyhjänä. Jos laite käynnistetään tyhjänä, sisäänrakennettu
ylikuumenemissuoja sammuttaa virran automaattisesti. Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen
jäähtyä kokonaan.
• Suodattimen on oltava paikallaan keitintä käytettäessä, jottei vesi pääse roiskumaan.
Huom: Varmista keittimen ollessa käyttämättömänä, että virta on kytketty pois päältä.
keittimen huoltaminen
ja puhdistaminen:
1. Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä kunnolla ennen puhdistamista.
2. Virtajohtoa, keitintä tai alustaa ei saa upottaa veteen.
3. Rungon pyyhkimiseen ei saa käyttää hankaavia pesuaineita, koska ulkopinta saattaa
vahingoittua.
4. Ajoittainen kalkinpoisto on tarpeen. Keittimen kalkinpoisto tulee tehdä sitä useammin, mitä
kovempaa käyttöalueen vesi on ja mitä useammin keitintä käytetään.
5. Suodattimen voi irrottaa vetämällä puhdistamisen helpottamiseksi. Kiinnitä suodatin takaisin
työntämällä se uraansa.
6. Virtajohtoa voidaan säilyttää kiertämällä se alustan alla olevaan koteloon.
7. Älä yritä purkaa vedenkeitintä tai alustaa. Sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa. Jos
ongelmia ilmenee, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE!
39
SE
vattenkokare
Elektriska parametrar
Spänning: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Ström: 2520 – 3000 W
Pip
Lock
Funktioner:
• Kapacitet: 1,7 l
• Hölje av rostfritt stål och vattenmätare
• Vattenkokaren har en automatisk
avstängningsfunktion. Detta innebär att
strömmen stängs av och indikatorlampan
släcks efter att vattnet börjat koka.
• Vattenkokaren har även ett överhettningsskydd. Vid överhettning, som kan uppstå
om vattenkokaren används utan vatten
eller om vattnet kokar bort, kommer
vattenkokaren automatiskt att stängas av
för att undvika skador.
• Filtret kan diskas efter att ha tagits ur
vattenkokaren.
• Sladdförvaring med s.k. ”anti-dragfunktion” som förhindrar att sladden skadas
när den dras ut.
40
Hölje
Hållare
Vattennivå
Strömbrytare
Basplatta
Strömsladd
viktiga säkerhetsråd
SE
När man använder elektriska apparater måste alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter
följas, inklusive följande:
1.Läs igenom alla instruktioner innan användning.
2.Kontrollera att det spänningstal som anges på vattenkokaren stämmer överens med eluttagets
innan du ansluter apparaten. Om detta inte är fallet bör du kontakta din återförsäljare. ANVÄND
INTE apparaten.
3.Dra ut sladden från eluttaget när vattenkokaren inte används eller när du häller i vatten i denna.
Gör rent vattenkokaren efter användning. Låt vattenkokaren svalna helt innan du gör rent den.
4.Låt aldrig sladden hänga över bordskant, köksbänkens kant eller över varma ytor.
5.Ställ vattenkokaren på en plan yta. Ställ aldrig vattenkokaren på het yta eller i närheten av varm
gas, elplatta eller varm ugn.
6.För att skydda mot elektriska stötar får varken sladden, kontakten, motordelen eller själva
vattenkokaren doppas ned i vatten eller annan vätska.
7.Se till att vattenkokaren används på en stadig och plan yta som är oåtkomlig för barn.
8.Ta inte på vattenkokarens varma ytor. Använd endast handtagen eller knapparna när du
hanterar vattenkokaren.
9.Använd aldrig vattenkokaren med skadad sladd eller kontakt eller om vattenkokaren inte
fungerar som den ska. Lämna in vattenkokaren till närmaste auktoriserade servicecenter för
undersökning, reparation eller justering.
10. Låt inte barn leka med vattenkokaren och håll barn noggrant under uppsikt medan du
använder apparaten för att undvika att de kommer till skada.
11. Var försiktig när du öppnar locket för att fylla på mer vatten om vattenkokaren är varm.
41
SE
viktiga säkerhetsråd
12. Vattenkokaren är endast avsedd för hushållsbruk; inte för utomhusbruk.
13. Använd inte vattenkokaren med alltför lite vatten eller utan vatten.
14. Undvik kontakt med ånga från pipen när vattnet kokar eller när vattenkokaren just har stängts
av. Ha inte alltför bråttom när du ska öppna locket.
15. Se alltid till att locket är stängt och lyft inte på det medan vattnet kokar. Brännskador kan
uppstå om locket öppnas medan vattnet kokar.
16. Använd aldrig apparaten för annat än det den är avsedd för.
17. Vattenkokaren kan endast användas med den medföljande basplattan.
18. Om vattenkokaren fylls på med alltför mycket vatten kan kokande vatten spruta ut.
19. Om vattenkokarens sladd är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceagent
eller annan behörig person för att undvika fara.
20. Denna vattenkokare kan endast användas med den medföljande basplattan.
21. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av apparatens tillverkare kan leda till
eldsvåda, elektriska stötar eller personskada.
22. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental kapacitet eller av personer som inte känner till hur apparaten ska användas,
såvida inte dessa personer har instruerats i hur apparaten används av någon som är ansvarig för
dessa personers säkerhet.
23. Barn bör hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med apparaten.
42
SE
användning
Det är rekommendabelt att koka upp vatten i vattenkokaren några gånger enligt instruktionerna
nedan och slänga bort vattnet innan användning. Detta kommer att rensa vattenkokaren från
eventuella partiklar eller damm som kan finnas kvar från tillverkningen.
1. Öppna locket genom att vrida det uppåt samtidigt som du trycker in knappen till locket och fyll
sedan i vatten i vattenkokaren. Sätt sedan tillbaka locket eftersom vattenkokarens automatiska
avstängning inte fungerar om detta inte görs.
Varning: Vattnet måste fyllas på mellan markeringarna “Max” och ”Min” enligt markeringarna på apparaten. Om
man fyller på alltför lite vatten kan värmeelementet skadas och om man fyller på alltför mycket vatten kan kokande
vatten spruta ut.
2. Sätt tillbaka vattenkokaren på basplattan och anslut till eluttag. Placera vattenkokaren så att
pipen är vänd bort från dig.
3. Flytta strömbrytaren till position “I”. Indikatorlampan kommer att tändas. Vattnet börjar nu
värmas upp. Öppna inte locket medan vattnet kokas.
Varning: Se till att strömbrytaren lätt kan kommas åt och att locket sitter på ordentligt. Vattenkokaren kommer inte
att stängas av om strömbrytaren är tilltäppt eller om locket lämnas öppet.
4. Strömmen kommer att stängas av automatiskt och strömbrytaren går tillbaka till position ”0”
när vattnet har kokat upp. Indikatorlampan kommer också att slockna.
5. Lyft upp vattenkokaren från basplattan och häll upp vattnet.
Observera: Var försiktig när du häller upp vatten från vattenkokaren eftersom kokande vatten kan orsaka
brännskador.
6. Kokandet kan avbrytas när som helst genom
att vattenkokaren lyfts upp från basplattan eller
genom att strömbrytaren flyttas till position ”0”.
„I”
„0”
43
SE
varning
• Använd aldrig vattenkokaren utan vatten. Om vattenkokaren används utan vatten kommer den
automatiska avstängningsmekanismen att stänga av strömmen automatiskt. Dra ut sladden till
vattenkokaren och låt den svalna helt och hållet.
• Filtret måste vara på plats när man använder vattenkokaren; annars kan vattnet spillas ut.
Observera: Se till att strömmen är avstängd när vattenkokaren inte används.
rengöring & underhåll
1.Dra ut sladden ur eluttaget och låt vattenkokaren svalna helt och hållet innan du gör rent
apparaten.
2.Doppa aldrig ner strömsladden, vattenkokaren eller basplattan i vatten.
3.För att vattenkokarens ytbehandling inte ska förstöras bör du inte använda rengöringsmedel
med slipeffekt för att göra rent vattenkokarens hölje.
4.Avkalkning bör göras då och då. Hur ofta avkalkningen ska göras beror på hur hårt vattnet är
där du bor och hur ofta du använder din vattenkokare.
5.Filtret kan plockas ur för rengöring genom att helt enkelt dra ut det. För att sätta fast filtret igen,
sätt dit det i hållaren.
6.Strömsladden kan lindas runt basplattan för förvaring.
7.Försök inte plocka isär vattenkokaren eller basplattan. Det finns inga delar i vattenkokaren som
kan repareras på egen hand. Vid problem, kontakta auktoriserat servicecenter för hjälp.
44
SPARA ANVÄNDARHANDBOKEN!
DE
wasserkocher
Technische Spezifikationen
Ausgießer
Deckel
Netzspannung: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistung: 2520 – 3000 W
Ausstattungsmerkmale
• Füllmenge: 1,7 Liter
• Edelstahlgehäuse und Füllmengenanzeige
• Automatische Abschaltung: Nach dem
Kochen schaltet sich der Wasserkessel aus
und die Kontrollanzeige erlischt
• Überhitzungsschutz: Bei Betrieb ohne
Wasser oder Überlastung schaltet sich der
Wasserkessel automatisch aus
• Filter kann zur Reinigung herausgenommen werden
• Kabelaufwicklung mit Auszugssperre;
ziehen Sie vorsichtig am Kabel
Gehäuse
Handgriff
Füllmenge
Strömbrytare
Basisplatte
Netzkabel
45
DE
wichtige sicherheitshinweise
Befolgen Sie bei der Benutzung von Elektrogeräten stets die wichtigsten Sicherheitshinweise:
1.Lesen Sie alle Bedienungshinweise vor Inbetriebnahme.
2.Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass Ihre Netzspannung mit den Anschlusswerten auf
dem Typenschild übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, so nehmen Sie den Wasserkessel NICHT in
Betrieb.
3.Bei Nichtbenutzung und beim Ausgießen des Wassers ziehen Sie bitte den Netzstecker. Reinigen
Sie den Wasserkessel regelmäßig. Lassen Sie den Wasserkessel hierzu vollständig abkühlen.
4.Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen, achten Sie darauf, dass es keine
heißen Flächen berührt.
5.Stellen Sie das Gerät eben auf. Stellen Sie es nicht auf einer Kochplatte oder in einem beheizten
Herd auf.
6.Zum Schutz vor Stromschlag tauchen Sie Wasserkessel, Netzkabel, Stecker und Basisplatte bitte
nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein.
7.Stellen Sie das Gerät kindersicher auf.
8.Berühren Sie den heißen Wasserkessel nur an Handgriffen oder Knöpfen.
9.Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker oder wenn es nicht
richtig funktioniert. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
10. Lassen Sie nicht Kinder mit dem Gerät spielen, achten Sie während des Betriebs auf Kinder.
11. Öffnen Sie den Deckel zum Nachfüllen vorsichtig, wenn der Wasserkessel heiß ist.
12. Benutzung nur im Haushalt, nicht im Freien benutzen.
13. Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Wasser.
14. Vorsicht am Ausgießer nach dem Kochen, öffnen Sie den Deckel vorsichtig.
46
wichtige sicherheitshinweise
DE
15. Achten Sie darauf, dass der Deckel während des Betriebs stets geschlossen ist, öffnen Sie ihn
nicht. Das kann zu Verbrühungen führen.
16. Benutzen Sie den Wasserkessel nur zu seinem Bestimmungszweck.
17. Der Wasserkessel kann nur auf seiner Basisplatte betrieben werden.
18. Ist der Wasserkessel überfüllt, so kann Wasser herausspritzen.
19. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht
werden, um Gefahren zu vermeiden.
20. Der Wasserkessel kann nur auf seiner Basisplatte betrieben werden.
21. Die Benutzung von nicht empfohlenen Zubehörteilen kann zu Feuer, Stromschlag oder
Verletzungen führen.
22. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis
geeignet, es sei denn, sie wurden zum Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person angeleitet und beaufsichtigt.
23. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
47
DE
bedienungshinweise
Vor Erstbenutzung kochen Sie bitte mehrmals Wasser und gießen Sie es ab. Hierdurch werden
Fertigungsrückstände herausgespült.
1. Öffnen Sie den Deckel mit Tastendruck und füllen Sie Wasser ein. Schließen Sie den Deckel
wieder, anderenfalls funktioniert die automatische Abschaltung nach dem Kochen nicht.
Vorsicht: Die Füllmenge muss zwischen den Markierungen „Max“ und „Min“ betragen. Ein zu niedriger Wasserstand
kann das Heizelement beschädigen, ein überfüllter Wasserkessel kann heißes Wasser überspritzen.
2. Stellen Sie den Wasserkessel auf seine Basisplatte zurück und stecken Sie den Netzstecker in
die Steckdose. Stellen Sie den Wasserkessel so auf, dass der Ausgießer von Ihnen abgewandt ist.
3. Stellen Sie den Schalter auf „I“, die Kontrollanzeige leuchtet auf. Das Wasser wird aufgeheizt.
Öffnen Sie den Deckel nicht während des Betriebs.
Vorsicht: Achten Sie darauf, dass der Schalter nicht behindert wird und dass der Deckel fest geschlossen ist. Der
Wasserkessel schaltet sich nicht automatisch aus, wenn der Schalter blockiert oder der Deckel offen ist.
4. Nach dem Kochen stellt sich der Schalter auf „0“ zurück, die Stromzufuhr wird unterbrochen und
die Kontrollanzeige erlischt.
5. Nehmen Sie den Wasserkessel von der Basisplatte und gießen Sie das Wasser aus.
Bitte beachten Sie: Gießen Sie das Wasser vorsichtig ab, es ist sehr heiß. Verbrühungsgefahr.
6. Sie können den Kochvorgang jederzeit
unterbrechen, indem Sie den Schalter
auf „0“ stellen.
48
„I”
„0”
vorsicht
DE
• Betreiben Sie das Gerät nicht leer. In diesem Fall schaltet der Thermoschalter den Wasserkessel
aus. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie ab, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat.
• Der Filter muss während des Betriebs eingesetzt sein, anderenfalls spritzt Wasser aus dem
Ausgießer.
Bitte beachten Sie: Achten Sie darauf, dass während der Nichtbenutzung der Netzstecker
abgezogen ist.
reinigung und pflege
1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
2. Tauchen Sie Netzkabel, Stecker, Wasserkessel und Basisplatte nicht in Wasser ein.
3. Benutzen Sie keine Scheuermittel zum Reinigen, das beschädigt das Gehäuse.
4. Entkalken Sie das Gerät regelmäßig. Die Zeitabstände hängen von der Wasserhärte und der
Nutzungshäufigkeit des Wasserkessels ab.
5. Der Filter kann für einfaches Reinigen abgezogen werden. Setzen Sie den Filter nach dem
Reinigen zurück.
6. Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung um die Basisplatte.
7. Zerlegen Sie Wasserkessel und Basisplatte nicht. Es befinden sich keine vom Verbraucher
wartbaren Teile in Innern. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten
Kundendienst.
BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF!
49
RO
fierbator
Parametrii electrici:
Buză golire
Capac
Voltaj: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Putere: 2520 – 3000 W
Caracteristicile aparatului:
• Capacitate umplere: 1.7L
• Corp din oţel şi indicator nivel apă
• Există un dispozitiv de auto oprire în
ibric. Va opri alimentarea cu curent şi becul
după ce apa a fiert.
• Există protecţie supra-încălzire în ibric.
În cazul supra-încălzirii, ca funcţionarea
fără apă în ibric, sau când apa s-a evaporat,
ibricul în mod automat se va opri pentru a
preveni deteriorarea ulterioară.
• Filtrul poate fi spălat după ce este scos.
• Înmagazinare cablu cu funcţie antitragere, când trageţi cablul de alimentare,
fiţi atent cu el pentru a evita deteriorarea
lui.
50
Corp
Mâner
Nivel apă
Întrerupător
Soclu
alimentare
Cablu
alimentare
măsuri importante de siguranţă
RO
Când folosiţi un aparat electric, următoarele precauţii de siguranţă de bază trebuiesc mereu
urmate:
1.Citiţi toate instrucţiunile înainte de folosire.
2.Înainte de a conecta ibricul electric la sursa de alimentare, verificaţi că voltajul indicat pe aparat
corespunde cu cel de la dvs acasă. Dacă nu este cazul acesta, contactaţi distribuitorul dvs şi NU
folosiţi ibricul.
3.Scoateţi ibricul din priză când nu-l folosiţi sau când turnaţi apă în vas. Permiteţi ibricului să se
răcească complet înainte de curăţarea aparatului.
4.Nu lăsaţi cablul să atârne peste marginea mesei/tejghelei sau să atingă suprafeţe fierbinţi.
5.Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană. Nu-l aşezaţi pe o suprafaţă fierbinte sau lângă aragaz cu
gaz/electric sau lângă cuptor încălzit.
6.Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, nu scufundaţi în apă sau alte lichide cablul, priza,
soclul de alimentare şi ibricul.
7.Asiguraţi-vă că ibricul este folosit pe o suprafaţă plană şi sigură, unde copiii nu au acces la el.
8.Nu atingeţi suprafaţa fierbinte. Folosiţi doar mânerul sau butonul rotativ.
9.Nu folosiţi niciun aparat cu cablul sau priza deteriorată sau după funcţionare defectuoasă.
Returnaţi aparatul la cel mai apropiat service autorizat pentru verificare, reparare sau reglare.
10. Nu lăsaţi copiii să se joace cu acest produs atunci când îl folosiţi. Fiţi atent la copii pentru a
preveni orice deteriorare.
11. Fiţi atent când deschideţi capacul pentru reumplere căci ibricul e fierbinte.
12. Ibricul este doar pentru folosinţă casnică, nu-l folosiţi în exterior.
13. Nu folosiţi aparatul fără apă în el.
51
RO
măsuri importante de siguranţă
14. Evitaţi contactul cu aburii de la buza de golire când apa fierbe sau imediat după ce ibricul
electric a fost oprit. NU fiţi nerăbdător să ridicaţi capacul.
15. Capacul trebuie să fie închis, nu-l ridicaţi în timp ce apa fierbe. Vă puteţi opări dacă ridicaţi
capacul în timpul ciclurilor de fierbere.
16. Nu folosiţi aparatul pentru alt scop decât cel proiectat.
17. Ibricul poate fi folosit doar cu soclul furnizat.
18. Dacă ibricul este umplut peste măsură, apa fierbând poate da pe dinafară.
19. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător sau
agentul service sau persoana similară calificată pentru a preveni pericolul.
20. Acest ibric poate fi folosit doar ataşat cu soclul de alimentare.
21. Folosirea de accesorii ataşate ce nu sunt recomandate de către producătorul aparatului poate
cauza incendiu, electrocutare sau vătămare personală.
22. Acest aparat nu este proiectat pentru a fi folosit de către personae (inclusive copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau având lipsă de experienţă şi cunoştinţe, decât dacă le-a
fost acordată supraveghere sau instruire privind folosirea aparatului, din partea unei persoane
responsabile pentru siguranţa lor.
23. Copiii vor fi supravegheaţi pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
52
RO
operarea
Este recomandat să folosiţi ibricul de câteva ori urmând instrucţiunile date mai jos şi să goliţi apa
rămasă înainte de prima utilizare. În acest fel se vor îndepărta orice materiale sau praf rămase în
aparat de la procesul de producţie.
1. Deschideţi capacul ridicând capacul în timp ce apăsaţi butonul capacului şi turnaţi apă în ibric.
Apoi aşezaţi capacul, altfel ibricul nu va putea să se oprească automat după ce apa a fiert.
Atenţie: nivelul de umplere cu apă trebuie să fie între “Max” şi “Min” aşa cum este indicat pe carcasă. Prea puţină
apă va deteriora elementele de încălzire, şi dacă ibricul este umplut excesiv, ar putea să stropească cu apă clocotită.
2. Aşezaţi ibricul pe soclul de alimentare şi conectaţi-l la priză. Poziţionaţi ibricul în aşa fel încât
buza de golire a ibricului să nu fie înspre dvs.
3. Apăsaţi butonul întrerupător la poziţia “I” şi becul se va aprinde. Apa va începe să se încălzească.
Nu deschideţi capacul în timp ce apa fierbe.
Atenţie: Asiguraţi-vă că întrerupătorul nu este obstrucţionat de nimic şi că e sigur închis capacul. Ibricul nu se va opri
dacă întrerupătorul este forţat sau dacă e lăsat capacul deschis.
4. Curentul se va opri automat şi întrerupătorul va reveni în poziţia “0” odată ce apa a fiert. Se va
stinge şi becul de asemenea.
5. Ridicaţi ibricul de pe soclul de alimentare şi turnaţi apoi apa.
Notă: Fiţi atent când turnaţi apa din ibric, căci apa clocotită poate cauza opărire..
6. Procesul de fierbere poate fi oprit
oricând ridicând ibricul de pe soclul de
alimentare sau apăsând întrerupătorul
la poziţia “0”.
„I”
„0”
53
RO
atenţie
• Nu operaţi (folosiţi) niciodată aparatul (atunci când e) gol. Dacă va avea loc o
asemenea situaţie, dispozitivul de oprire termică din interiorul ibricului va opri automat
alimentarea cu curent. Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească complet.
• Filtrul trebuie să fie la locul său în timpul funcţionării
aparatului, altfel poate avea loc scurgere a apei.
Notă: Asiguraţi-vă că ibricul nu este alimentat cu curent atunci când nu este folosit.
curăţare & intreţinere
1. Scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi aparatul să se răcească complet înainte de curăţare.
2. Nu scufundaţi cablul de alimentare, ibricul şi soclul de alimentare în apă.
3. Pentru a menţine textura suprafeţei exterioare a ibricului, nu
folosiţi curăţători abrazivi pentru a şterge corpul ibricului.
4. Curăţarea periodică a pietrei este necesară. Frecvenţa curăţării de piatră depinde
de duritatea apei din zona în care locuiţi şi de cât de des folosiţi ibricul.
5. Filtrul poate fi detaşat pentru o curăţare mai uşoară prin simpla sa
tragere afară. Pentru a-l ataşa, introduceţi filtrul în şanţul de sprijin.
6. Cablul de alimentare poate fi înfăşurat în jurul fundului soclului de alimentare.
7. Nu încercaţi să demontaţi ibricul sau soclul de alimentare. Nu sunt piese înlocuibile în
interiorul lor. Pentru orice problemă, adresaţi-vă service-lui autorizat pentru ajutor.
54
PĂSTRAŢI MANUALUL DE UITLIZARE!
UA
електрочайник
Електричні характеристики:
Напруга: 220 – 240 В змінного струму,
50/60 Гц
Електроспоживання: 2520 – 3000 Вт
Особливості даного приладу:
• Ємність: 1,7 л
• Корпус з нержавіючої сталі та
індикатор рівня води.
• Наявність автоматичного вимикача
чайника. Після закипання води
живлення
чайника
автоматично
вимкнеться, а світлоіндикатор потухне.
• Чайник обладнаний пристроєм
захисту від перегріву. У випадку
перегріву, наприклад, при вмиканні
чайника без води чи википанні води,
чайник автоматично вимкнеться для
уникнення подальшого пошкодження.
• Після зняття фільтр можна очистити.
• Відсік для зберігання шнура з
функцією запобігання витягуванню.
Витягуйте шнур живлення обережно,
щоб не пошкодити його.
Носик
Корпус
Кришка
Ручка
Рівень води
Вимикач
Основа для
електроживлення
Шнур
живлення
55
UA
56
важливі заходи безпеки
При користуванні електроприладом необхідно завжди дотримуватися наступних
елементарних правил техніки безпеки:
1.Перед використанням прочитайте всі інструкції.
2.Перед підключенням чайника до мережі живлення переконайтеся, що значення напруги,
вказане на пристрої, відповідає напрузі в електромережі вашого будинку. Якщо напруга не
відповідає вказаній, зв’яжіться з продавцем і НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ чайник.
3.При невикористанні або при заповненні чайника водою витягуйте вилку живлення з
розетки. При невикористанні необхідно очищати пристій. Перед очищенням дозвольте
приладові повністю охолонути.
4.Не допускайте звисання шнура з краю столу або прилавку, а також торкання гарячих
поверхонь.
5.Використовуйте прилад на рівній поверхні. Не розташовуйте його на гарячій поверхні чи
поблизу гарячої газової або електроплити, або в розігрітій духовці.
6.Для запобігання враження струмом забороняється занурювати шнур, вилку, основу для
електроживлення або чайник у воду або іншу рідину.
7.Переконайтеся, що чайник розміщений на твердій рівній поверхні, яка недоступна для
дітей.
8.Не торкайтеся гарячої поверхні. Використовуйте тільки ручку і кнопки.
9.Не використовуйте прилади з пошкодженим шнуром чи вилкою живлення або у випадку
несправності приладу. Поверніть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру
для огляду, ремонту або налагодження.
10. Не дозволяйте дітям гратися з даним виробом, при використанні доглядайте за дітьми
для уникнення завдання травм.
11. Для наповнення водою гарячого чайника відкривайте кришку обережно.
важливі заходи безпеки
12. Це допоможе уникнути перевернення чайника із завданням травм людям та
пошкодження приладу.
13. Чайник призначений тільки для домашнього користування, не використовуйте його
поза приміщенням.
14. Не використовуйте прилад з недостатньою кількістю води.
15. Уникайте контакту з паром, що виходить з носика під час кипіння води чи відразу після
вимкнення чайника. НЕ поспішайте відкривати кришку.
16. Завжди переконуйтеся в тому, що кришка закрита и не підіймайте її під час кипіння води.
Відкривання кришки під час кипіння може призвести до ошпарювання.
17. Не використовуйте прилад не за прямим призначенням.
18. Чайник можна використовувати лише з основою, що входить до комплекту.
19. При перекиданні чайника може виплеснутися окріп.
20. У випадку пошкодження шнура живлення, щоб уникнути небезпеки необхідно замінити
його за допомогою виробника, представника його сервісного центру або особи, що володіє
аналогічною кваліфікацією.
21. Даний чайник може використовуватись лише з основою для електроживлення з
комплекту.
22. Використання додаткового оснащення, яке не рекомендоване виробником приладу,
може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом чи отримання
травм.
23. Даний прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з
обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними можливостями чи відсутністю досвіду
і знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під доглядом особи, що відповідає за
їхню безпеку та інструктує їх відносно користування приладом.
24. Необхідно наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
UA
57
UA
використання чайника
Перед першим використанням рекомендується кілька разів використати чайник з
дотриманням вказаних нижче інструкцій і злити воду. Це допоможе видалити матеріал та
пил, що потрапили в прилад протягом його виробництва.
1. Відкрийте кришку, потягнувши її догори при натиснутій кнопці кришки, та наповніть чайник
водою. Потім поверніть кришку на місце, оскільки у противному випадку після закипання
води живлення чайника автоматично не відімкнеться.
Увага! Рівень води повинен знаходитись між позначками “Max” (максимум) і “Min” (мінімум), що зазначені
на корпусі. Занадто низький рівень води призведе до пошкодження нагрівального елементу, перевищення
рівня води може призвести до виплескування окропу.
2. Встановіть чайник назад на основу та підключіть до мережі живлення. Розташуйте чайник
таким чином, щоб його носик був направлений від Вас.
3. Натисніть на вимикач до положення “I” (Вкл.), загориться світлоіндикатор. Вода почне
нагріватися. Не відкривайте кришку під час кипіння води.
Увага! Переконайтесь, що вимикачеві ніщо не заважає, а кришка щільно закрита. Якщо вимикач
заблокований, або кришка відкрита, чайник не вимкнеться автоматично.
4. Після того, як вода закипить, живлення автоматично вимкнеться та вимикач повернеться в
положення “0” (Викл). Світлоіндикатор також вимкнеться.
5. Зніміть чайник з основи й налийте воду.
Примітка: наливайте воду з чайника обережно, оскільки виливання окропу призведе до ошпарення.
58
6. Процес кип’ятіння можна в будь-який
момент перервати, якщо зняти чайник
з основи чи натиснути вимикач до
положення “0” (Викл).
„I”
„0”
застереження
UA
• Ніколи не вмикайте порожній прилад. У такому випадку буде задіяний
термозахист всередині чайника, що автоматично відімкне живлення.
Витягніть вилку з розетки та дозвольте чайнику повністю охолонути.
• Під час роботи фільтр повинен бути встановлений на
місце, інакше може статися розливання води.
Примітка: при невикористанні чайника переконайтеся, що електроживлення вимкнено.
очищення та обслуговування
1. Перед очищенням витягніть вилку живлення з розетки
і дозвольте приладові повністю охолонути.
2. Не занурюйте шнур, чайник, або основу для електроживлення у воду.
3. Для підтримання текстури зовнішньої поверхні при очищенні
корпуса не використовуйте абразивні засоби для чищення.
4. Необхідно періодично виконувати очищення від накипу. Періодичність
проведення очищення від накипу залежить від жорсткості води у
вашому регіоні, а також частоти використання чайника.
5. Для спрощення очищення можна зняти фільтр, для цього просто
потягніть його. Для встановлення фільтру вставте його в тримач.
6. Для зберігання шнур живлення можна намотати на елементи в нижній частині основи.
7. Не намагайтеся розібрати чайник або основу для електроживлення. Виріб не
містить частин, що підлягають обслуговуванню користувачем. При виникненні
будь-яких проблем зв’яжіться з авторизованим сервісним центром.
ЗБЕРІГАЙТЕ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА!
59
BG
електрически чайник
Електрически параметри:
Напрежение: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Захранване: 2520 – 3000 W
Характеристики на уреда:
• Номинален капацитет: 1.7L
• Корпус от неръждаема стомана и
датчик за вода
• В чайника има устройство за автоматично прекъсване. Спира захранването
и осветяването след кипване на водата.
• Чайникът е оборудван със защита
срещу прегряване. В случай на
прегряване, например при работа
без вода или при пълното й извиране,
чайникът се изключва автоматично
за предотвратяване на допълнителни
щети.
• Можете да почистите филтъра след
като го отстраните.
• Отделение за съхранение на кабела с
функция против издърпване; внимавайте
при издърпване на захранващия кабел,
за да предотвратите щетите.
60
Улей
Корпус
Капак
Дръжка
Ниво на
водата
Превключвател
Нагревателна
плоча
Захранващ
кабел
важни предохранителни мерки
BG
При използване на електроуреди е необходимо да следвате посочените по-долу
основни предохранителни мерки.
1.Преди употреба внимателно прочетете внимателно инструкциите.
2.Преди да свържете чайника към захранващ източник проверете дали посоченото върху
уреда напрежение съответства на напрежението на електрическата мрежа. Ако това не е
така, се свържете с доставчика и НЕ използвайте чайника.
3.Изключете чайника от контакта, когато не го използвате или наливате вода в съда. Оставете
чайника да се охлади напълно, преди да го почистите.
4.Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата/плота или да докосва горещи повърхности.
5.Поставяйте уреда на равна повърхност. Не го поставяйте върху нагрети повърхности или
в близост до горещи газови/електрически котлони, или в нагрети фурни.
6.За да се защитите от токово удар, не потапяйте кабела, щепсела, захранващия контакт и
чайника във вода или други течности.
7.Уверете се, че чайникът се използва върху здрава и равна повърхност, до която нямат
достъп деца.
8.Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте само ръкохватките и дръжката.
9.Не използвайте уреди с повредени кабели или щепсели, или след неправилно
функциониране. Занесете уреда в най-близкия упълномощен сервизен център за проверка,
ремонт или настройка.
10. Не позволявайте на деца да играят с продукта, когато го използвате. Моля, следете
децата, за да предотвратите щети.
11. Внимавайте при отваряне на капака за повторно пълнене, когато чайникът е горещ.
12. Чайникът е предназначен само за използване на закрито. Не използвайте навън.
61
BG
важни предохранителни мерки
13. Не използвайте уреда без вода.
14. Избягвайте контакт с улея на уреда при кипене на водата или точно след изключване на
чайника. НЕ бързайте да отворите капака.
15. Винаги проверявайте дали капакът е затворен и не го повдигайте по време на кипене на
водата. Възможни са изгаряния при отстраняване на капака по време на кипене.
16. Не използвайте уреда за други цели, освен по предназначение.
17. Чайникът може да се използва само с предоставената стойка.
18. При препълване на чайника е възможно водата да изкипи.
19. При повреда на захранващия кабел, е необходимо да бъде сменен от производителя,
негов сервизен агент или друго лице с подходяща квалификация, за да се избегнат рискове.
20. Чайникът може да се използва само с фиксираната нагревателна плоча.
21. Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя на уреда, може
да доведе до пожар, токов удар или лични наранявания.
22. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени
физически, сензорни и психически възможности или които нямат опит и познания, освен
ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от отговорно
за тяхната безопасност лице.
23. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с уреда.
62
BG
действие
Препоръчва се да използвате неколкократно чайника при спазване на следните инструкции
и да изливате останалата вода преди следващото използване. Това ще отстрани останалите в
уреда поради производствения процес материали и прах.
1. Отворете капака чрез завъртане нагоре по време на натискане на бутона му и налейте
вода. След това върнете капака на място. В противен случай чайникът не може да изключи
захранването автоматично след кипване на водата.
Внимание: Нивото на водата в чайника трябва да бъде между посочените на корпуса му нива „Max”
(Максимум) и “Min” (Минимум). Твърде малкото вода ще повреди нагревателния елемент, а ако чайникът
е препълнен, е възможно извиране на вряла вода.
2. Поставете чайника върху нагревателната основа и включете в контакта. Разположете
чайника така, че улеят му да не сочи към вас.
3. Натиснете бутона на позиция „I”. При това светлинният индикатор започва да примигва и
стартира нагряване на водата. Не отваряйте капака, ако водата кипи.
Внимание: Уверете се, че по пътя на превключвателя няма и че капакът е плътно затворен. Чайникът
не се изключва, ако по пътя на превключвателя има пречки или ако капакът е отворен.
4. Захранването се прекъсва автоматично и превключвателят се връща на позиция „О” след
като водата кипне. Светлинният индикатор се изключва.
5. Вдигнете чайника от нагревателната плоча и излейте водата.
Забележка: Внимавайте при изливане на горещата вода от чайника, тъй като може да причини
изгаряния.
6. Процесът на кипене може да бъде
прекъснат по всяко време чрез
повдигане на чайника от нагревателната
основа или превключване в позиция „О”.
„I”
„0”
63
BG
внимание
• Никога не работете (не използвайте) уреда, ако е празен. При такава ситуация захранването
се изключва автоматично от термичния прекъсвач в чайника. Изключете уреда и оставете да
се охлади напълно.
• Филтърът трябва да бъде на място по време на работа на уреда. В противен случай е
възможно водата да изкипи.
Забележка: Ако не планирате да използвате чайника, проверете дали сте изключили
захранването.
почистване и поддръжка
1. Отстранете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине напълно преди почистване.
2. Не потапяйте захранващия кабел, чайника и нагревателната плоча във вода.
3. За да поддържате ненаранена външната повърхност на уреда, не използвайте абразивни
почистващи препарати за корпуса.
4. Необходимо е периодично отстраняване на натрупалия се в чайника котлен камък.
Честотата на отстраняване зависи от твърдостта на водата и честотата на използване на
чайника.
5. За улесняване на почистването можете да отстраните филтъра, като просто го издърпате
навън. За да поставите отново филтъра, го вмъкнете в поддържащата мрежа.
6. При съхранение захранващият кабел трябва да се навива около долната част на
нагревателната плоча.
7. Не правете опити за разглобяване на чайника или нагревателната плоча. Уредът не
съдържа подлежащи на поддръжка от потребителя части. При възникване на проблеми се
обърнете към упълномощен сервизен център.
64
ЗАПАЗЕТЕ РЪКОВОСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ!
Model: KA-200
electric kettle
www.acme.eu