Monte Carlo MP34 Bahamas MP34
Autorádio s pøehrávaèem CD / MP3
Monte Carlo MP34
Bahamas MP34
Návod k obsluze a instalaci
Regionální zastoupení v ÈR:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Divize Blaupunkt
Pod Višòovkou 35/1661
142 01 Praha 4 - Krè
Tel.: 261 300 441
www.blaupunkt.cz
Servisní zastoupení pro ÈR:
RESAT s.r.o.
Na Košince 673/5
180 00 Praha 8 - Libeò
Tel.: 284 840 053
www.resat-sro.cz
http://www.blaupunkt.cz
MAMP52AC
2
31
7.
S !
"
#
$
%
'
&
4 Omy
4 Omy
4 Omy
4 Omy
)
(
*
Mute - okamžité
ztlumení pro telefon (low)
Zmìny vyhrazeny!
30
3
OVLÁDACÍ PRVKY
S
-tlaèítko pro odblokování a uvolnìní
ovládacího panelu
! Tlaèítko pro zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení (Mute) pøístroje.
MONTÁŽNÍ NÁVOD
6.
" Regulace hlasitosti
# Krátké stisknutí: Tlaèítko BND (pásmo),
volba sady pøedvoleb VKV a vlnového rozsahù SV, pøepnutí na rádio
Dlouhé stisknutí: TS, startuje funkci Travelstore
$ Tlaèítko AUDIO pro nastavení basù, výšek,
vyvážení, faderu, X-bass, pøednastavených zvukových efektù
% Krátké stisknutí: -tlaèítko pro zobrazení
èasu
Dlouhé stisknutí: pro zmìnu priority
zobrazení na displeji
& Tlaèítka se šipkami
' Krátké stisknutí: Tlaèítko MENU pro
vyvolání menu pro základní nastavení.
Dlouhé stisknutí: SCAN, pro zahájení
funkce vzorkování
nc
Ztlumení pro telefon
nc
Trvalé 12 V
Aut. anténa
nc
Sv. 15/zapalování
Výstup reproduktoru RR+
Výstup reproduktoru RRVýstup reproduktoru RF+
Výstup reproduktoru RFVýstup reproduktoru LF+
Výstup reproduktoru LFVýstup reproduktoru LR+
Kostra
Výstup reproduktoru LR-
( Blok tlaèítek 1 - 6
) Tlaèítko SRC pro pøepnutí zdroje signálu
mezi CD/MP3-pøehrávaèem, CD-mìnièem
a vstupem AUX
* Tlaèítko Eject (které lze vidìt a ovládat
pouze po vyklopení ovládacího dílu)
Linkový výstup LR
Linkový výstup RR
Linkový výstup/kostra
Linkový výstup LF
Linkový výstup RF
+12 V zesilovaè
nc
nc
nc
RC + 12 V
Dálkové ovládání
RC - kostra
CDC-Data-vstup
CDC-Data-výstup
Trvalé 12 V
+ 12 V
Sbìrnice/kostra
AF/kostra
Linkový vstup L
Linkový vstup R
Ekvalizér
4
Zesilovaè
Dálkové
ovládání
CD mìniè
29
MONTÁŽNÍ NÁVOD
OBSAH
Demontáž
Pokyny a pøíslušenství ................ 6
Bezpeènost dopravy ................................... 6
Instalace ..................................................... 6
Pøíslušenství ............................................... 6
Mezinárodní telefonní informace ................ 6
Odnímatelný ovládací díl ............. 7
Ochrana proti krádeži ................................. 7
Vyjmutí odnímatelného panelu .................. 7
Vložení odnímatelného panelu .................. 7
Èasovaè vypnutí ......................................... 7
Zapnutí/vypnutí ............................ 8
Nastavení hlasitosti ..................... 9
Adaptérové kabely specifické pro vozidlo
získáte v odborném obchodì.
Nastavení hlasitosti po zapnutí .................. 9
Okamžité ztlumení hlasitosti (mute) ......... 10
Ztlumení hlasitosti pøi telefonování ........... 10
Potvrzovací pípnutí ................................... 10
Provoz autorádia .........................11
Zapnutí režimu autorádia ......................... 11
Nastavení tuneru ...................................... 11
Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb ... 11
Vyladìní vysílaèù ...................................... 11
Uložení vysílaèù na pøedvolby ................. 12
Automatické uložení vysílaèù
na pøedvolby (Travelstore) ....................... 12
Vyvolání pøedvoleb ................................... 12
Vzorkování pøijímatelných vysílaèù
(SCAN) ..................................................... 12
Nastavení displeje .................................... 13
Režim CD .................................... 13
Zahájení režimu CD ................................. 13
Volba skladby ........................................... 14
Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) ...... 14
Náhodná reprodukce skladeb (MIX) ........ 14
Vzorkování skladeb (SCAN) .................... 14
Opakování skladby (REPEAT) ................. 14
Pøerušení reprodukce (PAUSE) ............... 15
Zmìna indikace na displeji ...................... 15
Zobrazeni CD-text .................................... 15
Vyjmutí CD ................................................ 15
Režim MP3 .................................. 16
Pøíprava MP3-CD ..................................... 16
Zahájení režimu MP3 ............................... 17
Volba adresáøe ......................................... 17
Volba skladby/souboru ............................. 17
Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) ...... 17
28
Reprodukce skladeb/souborù v náhodném
poøadí (MIX) .............................................. 17
Vzorkování skladeb/souborù (SCAN) ...... 18
Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb
/souborù nebo celého adresáøe REPEAT) .. 18
Pøerušení reprodukce (PAUSE) ............... 18
Nastavení zobrazení na displeji ............... 18
Provoz CD-mìnièe ..................... 19
Zahájení provozu CD-mìnièe .................. 19
Volba CD .................................................. 19
Volba skladby ........................................... 19
Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) ...... 19
Zmìna indikace na displeji ...................... 20
Opakovaná reprodukce jednotlivých
skladeb nebo celého CD (REPEAT) ........ 20
Reprodukce skladeb v náhodném
poøadí (MIX) .............................................. 20
Vzorkování skladeb na všech CD (SCAN) .... 20
Pøerušení reprodukce (PAUSE) ............... 20
Hodiny - èas ................................ 21
Krátké zobrazení èasu .............................. 21
Nastavení èasu ......................................... 21
Nastavení režimu 12/24 hodin ................. 21
Zobrazení èasu pøi vypnutém pøístroji
a zapnutém zapalování ............................ 21
Krátké zobrazení èasu, když je pøístroj
vypnut ....................................................... 21
Nastavení zvuku a pomìru
hlasitosti ..................................... 22
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
basù ......................................... 22
výšek ....................................... 22
vyvážení vlevo/vpravo ............. 22
vyvážení vpøedu/vzadu (fader) 22
Ekvalizér a X-BASS .................... 23
X-BASS ..................................................... 23
Zvolení pøedem nastavených
zvukových efektù (EQ) .............................. 23
Nastavení zobrazení úrovnì ..... 24
Externí zdroje zvuku .................. 24
Zapnutí/vypnutí vstupu AUX ..................... 24
Technické údaje .......................... 25
Montážní návod .......................... 26
5
POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ
Pokyny a pøíslušenství
Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj
Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem.
Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento
návod k použití.
MONTÁŽNÍ NÁVOD
Dálkové ovládání
RC-12H je obsaženo v dodávce. Pomocí
volitelnì dodávaného dálkového ovládání
RC08, RC10 mùžete bezpeènì a pohodlnì
ovládat základní funkce vašeho autorádia
pøímo z volantu.
Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na
tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a
všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto
budete mít otázky týkající se obsluhy, obrate
se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na
zadní obálce tohoto návodu.
Zesilovaè
Použít lze všechny zesilovaèe Blaupunkt a
Velocity.
Bezpeènost dopravy
Compact Drive MP3
Chcete-li získat pøístup ke skladbám ve formátu MP3, mùžete alternativnì k CD-mìnièi pøipojit Compact Drive MP3. U Compact Drive
MP3 se skladby ve formátu MP3 nejprve uloží
pomocí poèítaèe na pevný disk Microdrive™
v Compact Drive MP3. Když se Compact Drive
MP3 pøipojí k autorádiu, lze skladby reprodukovat stejnì jako normální skladby z CD. Compact Drive MP3 se obsluhuje stejnì jako CDmìniè, vìtšina funkcí CD-mìnièe muže být
využívána také u Compact Drive MP3.
Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed
zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem.
Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné
služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí.
Instalace
Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení
uvedené na konci tohoto návodu.
Pøíslušenství
Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt.
6
Dodávané montážní a
pøipojovací díly
CD-mìnièe (changer)
Pøipojit lze následující CD-mìnièe Blaupunkt:
CDC A 08, IDC A 09 a CDC A03.
Mezinárodní telefonní informace
Pokud máte další otázky nebo podnìty k vašemu autorádiu, mùžete kdykoliv zavolat naši
telefonní Hotline nebo mùžete kontaktovat
svého prodejce.
Telefonní èísla informaèních telefonních Hotline
naleznete na konci tohoto návodu.
27
MONTÁŽNÍ NÁVOD
ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL
Montážní návod
Odnímatelný ovládací díl
Bezpeènostní pokyny
Zabezpeèení proti krádeži
Po dobu montáže a pøipojování dbejte prosím na následující bezpeènostní pokyny.
- Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte na bezpeènostní pokyny výrobce motorového vozidla.
-
Pøi vrtání otvorù dbejte na to, aby nedošlo
k poškození žádných dílù vozidla.
-
Prùøez kabelù pro plusové a minusové vedení nesmí být nižší než 1,5 mm2.
-
Konektory na stranì vozidla nepøipojujte
k autorádiu!
-
Adaptérový kabel potøebný pro vᚠtyp vozidla získáte v odborném obchodì BLAUPUNKT.
-
Podle typu konstrukce vašeho vozidla mùže dojít k odchylkám od tohoto popisu. Nepøebíráme žádná ruèení za následná poškození vzniklá chybami pøi instalaci a pøipojování. Pokud vám nebudou vyhovovat
zde uvedené pokyny pro vaši instalaci,
obrate se prosím na svého odborného
prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho
vozidla nebo na naši telefonní Hotline.
Pokud pøipojujete zesilovaè nebo CD-mìniè,
musíte nejprve zapojit pøípojky ukostøení a
teprve potom zapojovat konektory pro
linkové vstupy a výstupy.
Vᚠpøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (release
panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj
pro zlodìje bezcenný.
Chraòte vᚠpøístroj proti krádeži a pøi každém
opuštìní vozidla si vezmìte s sebou ovládací
panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle,
ani na skrytém místì.
Pokyny:
• Pøístroj se vypne po nìkolika sekundách
v závislosti na nastavení “OFF TIMER”, jak
je popsáno v odstavci MENU.
• Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti.
• Vložené CD zùstává v pøístroji.
Nasazení ovládacího dílu
Existují rùzné zpùsoby nasazení ovládacího
dílu, ale následující metoda je doporuèená:
Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci.
➮ Držte ovládací díl kolmo vzhledem k pøístroji.
Pokyn:
• Ovládací díl vám nesmí upadnout.
➮ Zasuòte ovládací díl do vedení umístìného v dolní èásti pøístroje vlevo a vpravo, až
zaskoèí do správné pozice.
• Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla.
• Zamezte pøímému doteku rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken.
➮ Zatlaète opatrnì ovládací díl smìrem nahoru, až zaskoèí.
Vyjmutí ovládacího dílu
➮ Stisknìte tlaèítko
S.
Uvolní se blokování ovládacího dílu.
➮ Vytáhnìte ovládací díl smìrem vpøed a
potom doleva, pøidržujte pravou rukou
ovládací panel.
1
Pokyn:
• Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na
displej.
Pokud byl pøístroj pøi vyjmutí ovládacího dílu
zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu
automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD (MP3) - pøehrávaè, CD-mìniè (AUX).
26
7
ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Èasovaè pro vypnutí
Zapnutí/vypnutí
Technické údaje
Po otevøení ovládacího panelu se pøístroj
vypne po pøedem nastavené dobì mezi 0 až
30 sekundami.
Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici následující možnosti.
Zesilovaè
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte dvakrát tlaèítko I & až se na
displeji zobrazí “OFF TIMER”.
➮ Nastavte požadovaný èas tlaèítky L nebo
M &.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Pokyn:
Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování.
• Pokud je nastaven OFF TIMER na 0, vypne
se pøístroj okamžitì po otevøení ovládacího panelu.
Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování.
Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem ON/OFF
!, bude zapínán popø. vypínán klíèkem zapalování.
Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného
ovládacího dílu.
➮ Vyjmìte ovládací díl.
Pøístroj se vypne. Zpoždìní vypnutí se provede
tehdy, když není nastaven “OFF TIMER” na
hodnotu “0”.
Výstupní výkon:
4 x 18 wattù sinusový pøi zkreslení 10 %
Tuner
Vlnové rozsahy pro USA:
VKV (FM) :
87,5 - 107,9 MHz (krok 200 kHz)
SV (AM):
531 -1 710 kHz (krok 10 kHz)
Vlnové rozsahy pro Evropu:
VKV (FM) :
87,5 - 108 MHz (krok 100 kHz automaticky/50 kHz ruènì)
SV (AM):
531 -1 602 kHz (krok 9 kHz)
➮ Nasaïte znovu ovládací díl.
Pøístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, CD/MP3pøehrávaè, CD-mìniè popø. AUX).
Zapnutí/vypnutí tlaèítkem .
➮ Pro zapnutí stisknìte tlaèítko !.
➮ Pro vypnutí pøidržte tlaèítko ! stisknuto
déle než dvì sekundy.
Pøístroj se vypne.
Pokyn:
Pokud pøístroj zapnete s vypnutým zapalováním, tak se pro ochranu akumulátoru vozidla
pøístroj automaticky vypne po jedné hodinì.
Vlnové rozsahy pro Thajsko:
VKV (FM) :
87,5 - 108 MHz (krok 50 kHz automaticky/25 kHz ruènì)
SV (AM):
531 -1 602 kHz (krok 9 kHz)
Vlnové rozsahy pro jižní Ameriku:
VKV (FM) :
87,5 - 107,9 MHz (krok 100 kHz automaticky/50 kHz ruènì)
SV (AM):
530 -1 710 kHz (krok 10 kHz)
FM - citlivost, mono:
17 dbf
FM - kmitoètový rozsah:
20 -16 000 Hz
CD
Kmitoètový rozsah:
20 -20 000 Hz
Výstup pøedzesilovaèe
4 kanály:
2V
Citlivost vstupu
Vstup AUX
:
2 V / 6 kOhm
Zmìny vyhrazeny!
8
25
INDIKACE ÚROVNÌ
EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
NASTAVENÍ HLASITOSTI
Nastavení indikace úrovnì
Externí zdroje zvuku
Zapnutí vložením CD
Nastavení hlasitosti
Indikace úrovnì (spektrometr) krátkodobì ukazuje na displeji bìhem nastavování symbolicky hlasitost a nastavení tónové clony.
Místo CD-mìnièe mùžete také pøipojit jiné
externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Tìmito zdroji mohou být napø. pøenosné CD-pøehrávaèe, pøehrávaèe minidiskù nebo pøehrávaèe MP3.
Pokud je pøístroj vypnut a v mechanice není
vloženo CD,
Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximální).
➮ stisknìte tlaèítko
➮ Pro zvýšení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti " doprava.
Pokud není provádìno nastavování, indikuje
spektrometr výstupní úroveò autorádia.
V menu mùžete nastavit zapnutí a vypnutí
indikace úrovnì.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Na displeji se zobrazí “MENU”.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “PEAK LVL”.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M&pro volbu
mezi “PEAK ON” a “PEAK OFF”.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
V menu se musí uvolnit vstup AUX.
Pokud chcete pøipojit externí audio-zdroj signálu, potøebujete adaptérový kabel. Tento kabel si mùžete zakoupit u autorizovaných prodejcù Blaupunkt (obj. è. 7 607 897 093).
Zapnutí/vypnutí vstupu AUX
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Na displeji se zobrazí “MENU”.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “AUX OFF” popø. “AUX
ON”.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M & pro zapnutí
popø. vypnutí AUX.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte tlaèítko MENU '.
Pokyn:
• Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit
tlaèítkem SRC ) a na displeji se zobrazuje
“AUX INPUT”.
S.
Ovládací díl se otevøe.
➮ Vložte opatrnì CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky,
až ucítíte odpor.
CD se automaticky vtáhne do mechaniky.
Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno.
➮ Uzavøete opatrnì obslužný díl lehkým
tlakem, až zjistíte zaskoèení.
Pøístroj se zapne. Zahájí se reprodukce CD.
Pokyn:
• Pokud je vypnuto zapalování vozidla, zùstane pøístroj vypnut. Pro jeho zapnutí
stisknìte tlaèítko !.
➮ Pro snížení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti " doleva.
Nastavení hlasitosti po zapnutí
Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & tak, až se
na displeji zobrazí “ON VOLUME”.
➮ Nastavte hlasitost po zapnutí tlaèítky L
nebo M&.
Pro snadnìjší nastavování hlasitosti se bude
hlasitost reprodukce zvyšovat a snižovat podle vašeho nastavení.
Pokud nastavíte “LAST VOL”, bude po zapnutí
aktivována hlasitost, která byla nastavena pøi
vypnutí.
Pokyn:
• Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti
„LAST VOL“ po zapnutí omezeno na hodnotu “38”. Pokud byla hlasitost „LAST VOL“
pøed vypnutím vyšší, nastaví se hodnota
“38”.
Když je nastavení ukonèeno,
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
24
9
NASTAVENÍ HLASITOSTI
EQALUZÉR A X-BASS
Okamžité snížení hlasitosti (Mute)
Potvrzovací pípnutí
Tato funkce umožòuje okamžitì snížit (Mute)
hlasitost na pøedem nastavenou hodnotu.
U nìkterých funkcí uslyšíte potvrzovací pípnutí,
pokud pøidržíte tlaèítko stisknuto déle než dvì
sekundy. Potvrzovací pípnutí uslyšíte napøíklad
po uložení stanice na tlaèítko pøedvolby. Tuto
funkci mùžete zapnout nebo vypnout.
➮ Stisknìte krátce tlaèítko !.
Na displeji se zobrazí “MUTE”.
Pro obnovení pùvodní hlasitosti
➮ stisknìte znovu tlaèítko !.
Nastavení hlasitosti pøi okamžitém ztlumení
Mùžete nastavit hlasitost pro okamžité ztlumení.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & tak, až se
na displeji zobrazí “BEEP”.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Použijte tlaèítka L nebo M & pro zapnutí/
vypnutí této volby.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & tak, až se na
displeji zobrazí “MUTE LVL”.
“OFF” znamená, že pípnutí je vypnuto, “ON”
znamená, že pípnutí je zapnuto,
➮ Nastavte pøizpùsobení hlasitosti tlaèítky L
nebo M &.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Ztlumení pøi volání telefonu
Pokud je vᚠpøístroj spojen s mobilním telefonem, dojde pøi “volání” telefonu ke ztlumení
autorádia.
K tomu se musí mobilní telefon nebo navigaèní
systém pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu.
10
Ekvalizér a X-BASS
X-BASS
X-Bass znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti.
Poznámka:
• Nastavení pro X-BASS mùžete provést
oddìlenì pro jednotlivé zdroje audiosignálu (rádio, CD/MP3-pøehrávaè, CD-mìniè
a AUX).
➮ Stisknìte tlaèítko AUDIO $
Na displeji se objeví “BASS”.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí “XBASS ON” popø. XBASS OFF”.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro pøepínání mezi “XBASS ON” popø. XBASS
OFF”.
➮ Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Volba pøednastavených
zvukových efektù
Mùžete si také zvolit pøednastavené zabarvení
zvuku pro následující hudební smìry.
• ROCK
• POP
• KLASIKA
Nastavení tìchto stylù hudby jsou již pøedem
naprogramována.
➮ Stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Na displeji se objeví “BASS”.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí jeden z pøednastavených zvukových efektù.
➮ Zvolte požadované pøednastavení zvuku
tlaèítkem I nebo H &.
Pokud chcete deaktivovat pøednastavené
zvukové efekty,
➮ zvolte “EQ OFF” ze zobrazených voleb.
➮ Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Poznámka:
• Pøednastavený zvukový efekt je aktivní pro
všechny zdroje audiosignálu.
23
NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI
PROVOZ AUTORÁDIA
Nastavení zvuku a pomìru
hlasitosti
Nastavení pomìru hlasitosti
vpravo/vlevo (Balance)
Pro každý zdroj signálu (rádio, CD/MP3pøehrávaè, CD-mìniè a AUX) lze oddìlenì
nastavit zvuk.
➮ Pro nastavení vyvážení vlevo/vpravo (balance) stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Na displeji se objeví “BASS”.
nebo
Nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a
fader) je spoleèné pro všechny zdroje signálu.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí “BAL”.
➮ pøidržte stisknuto tlaèítko SRC ), až se na
displeji zobrazí “FM” nebo “AM” (“SV”).
Nastavení basù
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpravo/vlevo.
Nastavení tuneru
➮ Stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Když se nastavování ukonèí,
Na displeji se objeví “BASS”.
➮ stisknìte tlaèítko AUDIO $.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro
nastavení basù.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Nastavení výšek
➮ Stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Nastavení pomìru hlasitosti
vpøedu/vzadu (Fader)
➮ Pro nastavení vyvážení vpøedu/vzadu (Fader) stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Na displeji se objeví “BASS”.
Zapnutí režimu autorádia
Pokud se nacházíte v režimech CD/MP3pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX,
➮ stisknìte tlaèítko BND-TS #.
Aby byla zaruèena bezchybná funkce rádia,
musí být pøístroj nastaven na region, ve kterém
je používán. Mùžete volit mezi Evropou (EUROPE) a Amerikou (USA), Thajskem (THAI) a
jižní Amerikou (S-AMERICA). Tuner je z výroby nastaven na region, ve kterém je prodáván. Pøi problémech s pøíjmem rádia pøekontrolujte prosím toto nastavení.
Tento návod k obsluze se vztahuje na nastavení „USA“.
Na displeji se objeví “BASS”.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí “FADER”.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí “TREB”.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpøedu/vzadu.
➮ Stisknìte tlaèítko I, & až se na displeji
zobrazí “TUNER“.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro nastavení výšek.
Když se nastavování ukonèí,
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M&, až se na
displeji objeví požadovaný region.
➮ stisknìte tlaèítko AUDIO $.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Když se nastavování ukonèí,
Když ukonèíte nastavování,
➮ stisknìte tlaèítko AUDIO $.
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
22
Volba vlnového rozsahu/sady
pøedvoleb
S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy
ve vlnových rozsazích FM a AM. Pro vlnový
rozsah FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb
a pro vlnový rozsah AM je k dispozici jedna
sada pøedvoleb.
Zvolení sady pøedvoleb FM nebo vlnového
rozsahu AM
➮ Pro pøepínání sady pøedvoleb FM (FM1,
FM2 a FMT) a vlnového rozsahu AM stisknìte opakovanì tlaèítko BND-TS #.
Vyladìní vysílaèù
Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti.
Automatické vyhledávání vysílaèù
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H &.
Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè.
Nastavení citlivosti vyhledávacího
ladìní.
Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné
nebo také slabé vysílaèe.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “SENS HI” nebo “SENS
LO”.
11
PROVOZ AUTORÁDIA
“SENS HI” znamená nejvyšší citlivost. “SENS
LO” znamená nejnižší citlivost.
➮ Nastavte požadovanou citlivost tlaèítky L
nebo M &.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte tlaèítko MENU '.
Poznámka:
• Citlivost vyhledávacího ladìní mùžete
nastavit oddìlenì pro FM a AM.
Ruèní vyladìní vysílaèù
Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M &.
Uložení vysílaèù na pøedvolby
Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby
➮ Zvolte požadovanou sadu pøedvoleb
(FM1, FM2, FMT) nebo vlnový rozsah AM.
➮ Vylaïte požadovaný vysílaè.
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1 - 6
(, na které se má vysílaè uložit, po dobu
delší než dvì sekundy.
Automatické uložení vysílaèù na
pøedvolby (Travelstore).
Šest nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby. Toto
uložení se provede do sady pøedvoleb FMT
nebo AM podle zvoleného vlnového rozsahu.
HODINY - ÈAS
Pokyn:
• Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány.
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko BND-TS # až
se zahájí vyhledávání.
Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se
zobrazí “FM TSTORE” nebo “AM TSTORE”.
Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce
pro pøedvolbu 1 ze sady pøedvoleb.
Vyvolání pøedvoleb
➮ Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah,
kde byla stanice uložena.
Krátké zobrazení hodin
➮ Pro zobrazení èasu stisknìte krátce tlaèítko
%.
Nastavení hodin
➮ Pro nastavování hodin stisknìte tlaèítko
MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “CLOCK SET”.
➮ Stisknìte tlaèítko M &.
➮ Stisknìte tlaèítko pøedvolby 1 - 6 ( požadovaného vysílaèe.
Na displeji se zobrazí èas. Blikají minuty a lze
je nastavit.
Vzorkování pøijímatelných
vysílaèù (SCAN)
➮ Když jsou minuty nastaveny, stisknìte tlaèítko L &. Zaènou blikat hodiny.
➮ Nastavte minuty pomocí tlaèítek HI &.
Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až
30 sekund lze nastavit v menu.
➮ Nastavení hodin se provede tlaèítky HI
&.
Spuštìní funkce SCAN
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ', až se
zahájí vzorkování.
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Když ukonèíte nastavování èasu,
Trvalé zobrazení hodin pøi vypnu-
tém pøístroji a zapnutém zapalování
Nastavení “CLOCK ON” umožòuje zobrazovat èas, když je pøístroj vypnut a zapalování
vozidla je zapnuto.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “CLOCK OFF” nebo “CLOCK
ON”.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M & pro pøepnutí
nastavení mezi ON a OFF.
Když ukonèíte nastavování,
➮ stisknìte tlaèítko MENU '.
Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji
Pro krátké zobrazení èasu, když je pøístroj
vypnut
➮ stisknìte tlaèítko
%.
Èas se zobrazí na dobu osmi sekund.
Pøepnutí režimu 12/24 hodin
Proces Scan se zahájí. “SCAN” se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální
kmitoèet.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Ukonèení SCAN a reprodukce vysílaèe
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M & pro pøepnutí
režimu.
Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní.
12
Hodiny - èas
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “24 H MODE” popø. “12 H
MODE”.
Když ukonèíte nastavování,
➮ stisknìte tlaèítko MENU '.
21
REŽIM CD-MÌNIÈE
Zmìna zobrazení na displeji
K dispozici je 5 režimù zobrazení na displeji:
• Èíslo skladby a doba reprodukce
• Èíslo skladby a èas
• Èíslo CD a èíslo skladby
• Èíslo CD a èas
• Èíslo CD a doba reprodukce
% déle než dvì sekun➮ Tisknìte tlaèítko
dy, až se na displeji objeví požadovaná informace.
Opakovaná reprodukce
jednotlivých skladeb nebo celého
CD (REPEAT)
➮ Pro opakování aktuální skladby stisknìte
krátce 4 RPT (.
Na displeji se krátce zobrazí “RPT TRCK”, na
displeji svítí RPT.
➮ Pro opakování aktuálního CD tisknìte
tlaèítko 4 RPT ( déle než dvì sekundy.
REŽIM CD
PROVOZ AUTORÁDIA
Na displeji se krátce zobrazí “MIX ALL”, na
displeji svítí MIX.
Nastavení doby vzorkování
Režim CD
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Ukonèení funkce MIX
➮ Stisknìte tlaèítko 5 MIX (, až se krátce
zobrazí na displeji “MIX OFF” a MIX zhasne
na displeji.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “SCAN TIME”.
S tímto pøístrojem mùžete reprodukovat bìžná
zvuková CD, CD-R a CD-RW s prùmìrem 5 nebo
3 palce.
➮ Nastavte požadovanou dobu vzorkování
tlaèítky L nebo M &.
Vedle CD s audio-daty mùžete s tímto pøístrojem reprodukovat také CD s MP3-soubory.
Vzorkování skladeb na všech CD
(SCAN)
Když se nastavování ukonèí,
Pøeètìte si kapitolu “Provoz MP3” za touto kapitolou.
➮ Pro krátké vzorkování všech skladeb na
všech vložených CD ve vzestupném poøadí tisknìte tlaèítko MENU ' déle než dvì
sekundy.
Pokyn:
• Nastavená doba vzorkování platí také pro
vzorkování v režimu CD/MP3-pøehrávaèe
a pro režim CD-mìnièe.
Na displeji se objeví “TRK SCAN” následované èíslem skladby, která se právì vzorkuje.
Nastavení zobrazení na displeji
Ukonèení funkce SCAN
➮ Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte krátce tlaèítko MENU '.
Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované
skladby.
Na displeji se krátce zobrazí “RPT DISC”, na
displeji svítí RPT.
Pøerušení reprodukce (PAUSE)
Ukonèení funkce REPEAT
➮ Pro ukonèení opakování aktuální skladby
popø. aktuálního CD, stisknìte tlaèítko 4
RPT (, až se krátce zobrazí na displeji
“RPT OFF” a RPT zhasne na displeji.
Na displeji se objeví “PAUSE”.
➮ Stisknìte tlaèítko 3
(.
Zrušení pauzy.
➮ Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3
Reprodukce bude opìt pokraèovat.
stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Máte možnost volit mezi následujícím zobrazením na displeji.
• Èas
• Kmitoèet
% tak, aby se na dis➮ Pøidržte tlaèítko
pleji zobrazila požadovaná indikace.
Nebezpeèí znièení mechaniky CD!
CD ve tvaru obrysu (Shape CD) nejsou pro
reprodukci vhodná.
Za poškození CD-mechaniky zpùsobená
použitím nevhodných CD není pøebírána
záruka.
Zahájení režimu CD
• Pokud v mechanice není CD a pøístroj je
v režimu autorádia nebo CD-mìnièe (AUX),
➮ stisknìte tlaèítko
S.
Otevøe se odmímatelný panel.
➮ Vložte opatrnì CD potištìnou stranou
nahoru bez vynaložení síly do mechaniky,
až ucítíte odpor.
CD se automaticky vtáhne do mechaniky.
(.
Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno.
➮ Uzavøete obslužný díl lehkým tlakem, až
zjistíte zaskoèení.
Zahájí se reprodukce CD.
Reprodukce v náhodném poøadí
(MIX)
➮ Pro reprodukování skladeb aktuálního CD
v náhodném poøadí stisknìte krátce tlaèítko
5 MIX (.
Na displeji se krátce zobrazí “MIX CD”, na
displeji svítí MIX.
➮ Pro reprodukování skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí tisknìte
tlaèítko 5 MIX ( déle než dvì sekundy.
Zmìny vyhrazeny!
20
13
REŽIM MP3
REŽIM CD
Poznámka:
Pøístroj se vypne pøi vypnutí zapalování. Pro
jeho zapnutí a zahájení reprodukce vloženého
CD stisknìte znovu tlaèítko !.
• Pokud v mechanice již je CD a pøístroj je
v režimu autorádia nebo CD-mìnièe (AUX).
➮ Stisknìte tlaèítko SRC ), až se na displeji
zobrazí “CD”.
Reprodukce se zahájí v místì, kde byla naposledy pøerušena.
Volba skladby
➮ Stisknìte nìjaké tlaèítko z bloku tlaèítek
se šipkami & pro volbu pøíští nebo pøedchozí skladby.
Pøi prvním stisknutí tlaèítka I nebo L & se
znovu zahájí reprodukce aktuální skladby.
Rychlé vyhledávání
(s pøíposlechem)
Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed,
➮ pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek LM &
až se zahájí rychlé vyhledávání vpøed popø.
vzad.
Náhodná reprodukce skladeb (MIX).
➮ Stisknìte tlaèítko 5 MIX (.
Na displeji se krátce zobrazí “MIX-CD”, na displeji svítí symbol MIX. Zahájí se reprodukce
další, náhodnì zvolené skladby.
Ukonèení funkce MIX
➮ Stisknìte znovu tlaèítko 5 MIX (.
Na displeji se krátce zobrazí “MIX-OFF”, na
displeji zhasne symbol MIX.
14
Vzorkování skladeb (SCAN)
Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD.
Zvolené zobrazení se zobrazí po rolování
MP3-textu a pøi každé zmìnì skladby/souboru.
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než
dvì sekundy. Bude vzorkována další skladba po dobu nastavenou podle odstavce
“Nastavení doby vzorkování”.
Pro nastavení zobrazení,
Pokyn:
• Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte
si pro nastavení odstavec “Nastavení doby
vzorkování” v kapitole “Režim autorádia”.
Nastavení rolovacích textù MP3
Displej mùžete nakonfigurovat tak, aby pøi
každé zmìnì MP3 skladby/souboru zobrazil
jednu z následujících možností jako rolovací
text. Po zobrazení rolovacího textu se zobrazí
standardní zobrazení na displeji (jak bylo
popsáno výše). Jedná se o následující volby:
Ukonèení funkce SCAN, další reprodukce
skladby
➮ Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte znovu tlaèítko MENU '.
Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované
skladby.
Opakování skladby (REPEAT)
➮ Chcete-li opakovat skladbu, stisknìte tlaèítko 4 RPT (.
Na displeji se krátce zobrazí “REPEAT TRCK”,
na displeji svítí symbol RPT. Skladba se opakuje, dokud se nevypne RPT.
➮ pøidržte tlaèítko
% déle než dvì sekundy,
až se na displeji objeví požadovaná informace.
• Název adresáøe
• Název souboru
• Jméno umìlce
• Název skladby
PROVOZ CD-MÌNIÈE
Provoz CD-mìnièe
Pokyn:
• Informace o manipulaci s CD, vkládání CD
a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze dodaném s vašim CD-mìnièem.
Zahájení provozu CD-mìnièe
➮ Tisknìte tlaèítko SRC ) tak, až se na
displeji objeví “CHANGER”.
Reprodukce se zahájí CD, které se naposledy
reprodukovalo.
Volba CD
➮ Pro pøepnutí na jiné CD v mìnièi, stisknìte
tlaèítko I nebo H & jednou nebo vícekrát.
➮ Bìhem výbìru CD bude pøeskoèena
prázdná pøihrádka CD v zásobníku.
• Název alba
Volba skladby
Pokyn:
• Jméno umìlce, skladby a název alba jsou
èástí ID3 tag a nezobrazí se, pokud tyto
údaje nejsou k dispozici v souboru MP3.
➮ Pro volbu jiné skladby na aktuálním CD
stisknìte tlaèítko L nebo M & jednou nebo
vícekrát.
Pro konfigurování rolovacích textù,
Ukonèení funkce REPEAT
➮ Chcete-li ukonèit funkci Reapeat, stisknìte
znovu tlaèítko 4 RPT (.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Na displeji se krátce zobrazí “REPEAT OFF”,
na displeji zhasne symbol RPT. Reprodukce
bude opìt normálnì pokraèovat.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “MP3 DISP”.
➮ Nastavte požadovanou volbu zobrazení
tlaèítky L nebo M &.
Rychlé vyhledávání
(s pøíposlechem)
Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed,
➮ pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek L M &
až se zahájí rychlé vyhledávání vpøed popø.
vzad.
➮ Když se nastavování ukonèí, stisknìte
dvakrát tlaèítko MENU '.
19
REŽIM MP3
PROVOZ AUTORÁDIA
Pro reprodukování skladeb/souborù aktuálního MP3-CD v náhodném poøadí
Na displeji se krátce zobrazí “RPT TRCK”, na
displeji svítí RPT.
➮ tisknìte tlaèítko 5 MIX ( déle než 2 sekundy.
Pro opakovanou reprodukci celého adresáøe,
Na displeji se krátce zobrazí “MIX CD”, na
displeji svítí MIX.
Ukonèení funkce MIX
Pro ukonèení funkce MIX,
➮ stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (.
Na displeji se krátce zobrazí “MIX OFF” a
shasne symbol MIX.
Vzorkování skladeb/souborù
(SCAN)
Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby/soubory na CD.
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než
dvì sekundy.
Na displeji se bìhem vzorkování zobrazí “SCAN”
vedle blikajícího èísla skladby/stopy.
Pokyn:
• Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte
si pro nastavování odstavec “Nastavení
doby vzorkování” v kapitole “Režim autorádia”.
Ukonèení funkce SCAN, další reprodukce
skladby
➮ Stisknìte krátce tlaèítko MENU '.
Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby.
Opakovaná reprodukce jednotlivých
skladeb/souborù nebo celého
adresáøe (REPEAT)
➮ tisknìte tlaèítko 4 RPT ( déle než 2
sekundy
Na displeji se krátce zobrazí „RPT DIR“.
Ukonèení funkce REPEAT
Pro ukonèení opakování aktuální skladby
popø. aktuálního adresáøe,
➮ stisknìte tlaèítko 4 RPT (.
Na displeji krátce zobrazí „RPT OFF“ a zhasne
symbol RPT.
Pøerušení reprodukce (PAUSE)
➮ Stisknìte tlaèítko 3
(.
Zapnutí/vypnutí funkce CD-text
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H& tak, až se
na displeji zobrazí “CD TEXT”.
Na displeji se objeví “PAUSE”.
Reprodukce bude opìt pokraèovat.
➮ Zapnìte nebo vypnìte funkci CD-text tlaèítky L nebo M & jako zapnutou („TEXT
ON“) nebo vypnutou („TEXT OFF“).
Zmìna indikace na displeji
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Zrušení pauzy.
➮ Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3
(.
K dispozici jsou dvì volby:
• Èíslo skladby a èas
Když se nastavování ukonèí,
Vyjmutí CD
• Èíslo skladby a doby reprodukce
➮ Stisknìte tlaèítko
% déle než dvì se➮ Tisknìte tlaèítko
kundy, až se požadovaná indikace objeví
na displeji.
Flip-Release-panel se otevøe.
➮ Stisknìte tlaèítko
* umístìné vedle
otvoru pro vložení CD.
Na displeji se objeví “PAUSE”.
Zobrazeni CD-text
➮ Vyjmìte CD a uzavøete ovládací díl.
Zrušení pauzy.
➮ Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3
Nìkterá CD jsou vybavena tzv. CD-textem.
CD-text mùže obsahovat jméno interpreta, název alba a skladby.
Pøerušení reprodukce (PAUSE)
➮ Stisknìte tlaèítko 3
(.
(.
Reprodukce bude opìt pokraèovat.
Nastavení zobrazení na displeji
Nastavení standardního zobrazení na displeji
Bìhem reprodukce skladeb/souborù MP3 si
mùžete zvolit zobrazení v jednom z následujících režimù zobrazení na displeji:
CD-text si mùžete nechat zobrazit jako bìžící
text pøi každé zmìnì skladby. Když se jednou
zobrazí CD-text, bude nadále použita standardní indikace (jak je popsáno v kapitole
“Zmìna indikace”).
S.
Poznámka:
• Aby se zamezilo poškození CD, bude
vysunuté CD znovu automaticky zasunuto,
pokud se bìhem 10 sekund nevyjme.
• CD mùžete vysunout, i když je pøístroj
vypnut nebo když není CD reprodukováno.
• Název skladby/souboru a doba reprodukce
• Název skladby/souboru a èas
• Název adresáøe a název skladby/souboru
• Název adresáøe a èas
• Název adresáøe a doba reprodukce
Pro opakovanou reprodukci aktuální skladby/
souboru,
➮ stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT (.
18
15
REŽIM MP 3
REŽIM MP 3
Režim MP3
Skladby ve formátu MP3 mohou obsahovat
také pøídavné informace jako jméno interpreta,
název skladby a alba (ID3-tags). Tento pøístroj
dokáže na displeji zobrazit ID3-tags ve verzi 1.
S autorádiem mùžete reprodukovat také CD-R
a CD-RW se skladbami ve formátu MP3.
MP3 je Fraunhoferovým institutem vyvinutá
metoda pro komprimaci CD-audio dat. Komprimace umožòuje snížit množství dat na pøibližnì 10 % jejich pùvodní velikosti bez slyšitelné ztráty kvality (pøi pøenosové rychlosti 128
kbit/s). Pokud se pøi kódování CD-audio dat
na MP3 použijí nižší pøenosové rychlosti, lze
dosáhnout ještì menších souborù, ale pouze
za cenu ztráty kvality.
Adresáøe
Pro použití souborù MP3 s tímto pøístrojem
musejí mít soubory MP3 pøíponu“.MP3“.
Pokyn:
Pro zaruèení nerušené reprodukce,
Skladby/soubory
Pøíprava MP3-CD
Pøi rùzných kombinacích vypalovaèek CD, vypalovacího software CD a CD-R mùže docházet k problémùm s reprodukcí CD. Pokud se
budou vyskytovat problémy s vypálenými CD-R,
použijte pro vypalování CD-R jiného výrobce
nebo jinou barvu CD-R.
Formát CD musí odpovídat ISO 9660 Level 1
popø. Level 2 nebo Joliet. Veškeré jiné formáty
nelze spolehlivì reprodukovat.
Na CD mùžete založit až 253 adresáøù. Tyto
adresáøe lze u tohoto pøístroje volit jednotlivì.
Nezávisle na poètu adresáøù na CD je podporováno až 65 535 souborù, ty mohou být i v jednom adresáøi. Pøístroj podporuje libovolný poèet úrovní vnoøených adresáøù podle toho, kolik jich podporuje zapisovací software, i když
je podle standardu ISO 9660 povoleno maximálnì 8 rovin vnoøení.
16
Pøi vytváøení (kódování) souborù MP3 z audio
dat používejte pøenosové rychlosti až max.
256 kbit/sek.
Každý adresáø lze pomocí PC pojmenovat.
Název adresáøe se mùže zobrazit na displeji
pøístroje. Pojmenování adresáøù a skladeb
provádìjte podle možností vašeho vypalovacího software pro CD-R. Pokyny k tomu naleznete v návodu pro pøíslušný software.
Pokyn:
• Pøi pojmenování adresáøù a skladeb nepoužívejte znaky s diakritikou a zvláštní znaky. Použijte názvy souboru a adresáøù s délkou max. 32 znakù (vèetnì pøípony “.MP3”).
Pokud je dùležité dodržet správné poøadí vašich souborù pøi reprodukci, musíte použít vypalovací software, který uspoøádává soubory
v alfanumerickém poøadí. Pokud vᚠsoftware nemá k dispozici tuto funkci, mùžete soubory setøídit také manuálnì. K tomu musíte pøed
každý název souboru umístit èíslo (napø. “001“,
“002“, atd). Zadávat pøitom musíte také úvodní
nuly.
• nepokoušejte se dávat jiným souborùm
než MP3 pøíponu názvu souboru “.MP3“ a
nepokoušejte se takové soubory reprodukovat! Tyto chybné soubory nebudou bìhem reprodukce zvoleny.
• Nepoužívejte “smíšenᔠCD obsahující
soubory ve formátu MP3 a soubory v jiných
formátech. Pøístroj je schopen pracovat
pouze se soubory ve formátu MP3.
• Nepoužívejte Mix-Mode CD s audio-skladbami a se skladbami ve formátu MP3.
Bìhem pokusu o reprodukci tìchto CD se
zvolí pouze audio-skladby.
Zahájení režimu MP3
Režim MP3 se spouští jako režim normálních
CD. Pøeètìte si odstavec “Zahájení režimu CD”
v kapitole “Režim CD”.
Volba adresáøe
Pro pøepnutí nahoru a dolù mezi adresáøi,
➮ stisknìte tlaèítko I nebo H & jednou nebo
vícekrát.
Pokyn:
• Automaticky jsou pøeskoèeny adresáøe
neobsahující žádné soubory MP3. Celkový poèet adresáøù je pøístrojem pøepoèítán
a nemusí být stejný jako poèet vytvoøených
adresáøù.
Volba skladby/souboru
Pro pøepnutí vpøed a vzad mezi skladbami/
soubory v aktuálním adresáøi,
➮ stisknìte tlaèítko L nebo M & jednou nebo
vícekrát.
Pøi prvním stisknutí tlaèítka L & se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby.
Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem)
Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed,
➮ pøidržte tlaèítko L nebo M & až se zahájí
rychlé vyhledávání vpøed popø. vzad.
Reprodukce skladeb v náhodném
poøadí (MIX)
Pro reprodukci skladeb aktuálního adresáøe
v náhodném poøadí,
➮ stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (.
Na displeji se zobrazí „MIX DIR“ a rozsvítí se
symbol MIX.
17
REŽIM MP 3
REŽIM MP 3
Režim MP3
Skladby ve formátu MP3 mohou obsahovat
také pøídavné informace jako jméno interpreta,
název skladby a alba (ID3-tags). Tento pøístroj
dokáže na displeji zobrazit ID3-tags ve verzi 1.
S autorádiem mùžete reprodukovat také CD-R
a CD-RW se skladbami ve formátu MP3.
MP3 je Fraunhoferovým institutem vyvinutá
metoda pro komprimaci CD-audio dat. Komprimace umožòuje snížit množství dat na pøibližnì 10 % jejich pùvodní velikosti bez slyšitelné ztráty kvality (pøi pøenosové rychlosti 128
kbit/s). Pokud se pøi kódování CD-audio dat
na MP3 použijí nižší pøenosové rychlosti, lze
dosáhnout ještì menších souborù, ale pouze
za cenu ztráty kvality.
Adresáøe
Pro použití souborù MP3 s tímto pøístrojem
musejí mít soubory MP3 pøíponu“.MP3“.
Pokyn:
Pro zaruèení nerušené reprodukce,
Skladby/soubory
Pøíprava MP3-CD
Pøi rùzných kombinacích vypalovaèek CD, vypalovacího software CD a CD-R mùže docházet k problémùm s reprodukcí CD. Pokud se
budou vyskytovat problémy s vypálenými CD-R,
použijte pro vypalování CD-R jiného výrobce
nebo jinou barvu CD-R.
Formát CD musí odpovídat ISO 9660 Level 1
popø. Level 2 nebo Joliet. Veškeré jiné formáty
nelze spolehlivì reprodukovat.
Na CD mùžete založit až 253 adresáøù. Tyto
adresáøe lze u tohoto pøístroje volit jednotlivì.
Nezávisle na poètu adresáøù na CD je podporováno až 65 535 souborù, ty mohou být i v jednom adresáøi. Pøístroj podporuje libovolný poèet úrovní vnoøených adresáøù podle toho, kolik jich podporuje zapisovací software, i když
je podle standardu ISO 9660 povoleno maximálnì 8 rovin vnoøení.
16
Pøi vytváøení (kódování) souborù MP3 z audio
dat používejte pøenosové rychlosti až max.
256 kbit/sek.
Každý adresáø lze pomocí PC pojmenovat.
Název adresáøe se mùže zobrazit na displeji
pøístroje. Pojmenování adresáøù a skladeb
provádìjte podle možností vašeho vypalovacího software pro CD-R. Pokyny k tomu naleznete v návodu pro pøíslušný software.
Pokyn:
• Pøi pojmenování adresáøù a skladeb nepoužívejte znaky s diakritikou a zvláštní znaky. Použijte názvy souboru a adresáøù s délkou max. 32 znakù (vèetnì pøípony “.MP3”).
Pokud je dùležité dodržet správné poøadí vašich souborù pøi reprodukci, musíte použít vypalovací software, který uspoøádává soubory
v alfanumerickém poøadí. Pokud vᚠsoftware nemá k dispozici tuto funkci, mùžete soubory setøídit také manuálnì. K tomu musíte pøed
každý název souboru umístit èíslo (napø. “001“,
“002“, atd). Zadávat pøitom musíte také úvodní
nuly.
• nepokoušejte se dávat jiným souborùm
než MP3 pøíponu názvu souboru “.MP3“ a
nepokoušejte se takové soubory reprodukovat! Tyto chybné soubory nebudou bìhem reprodukce zvoleny.
• Nepoužívejte “smíšenᔠCD obsahující
soubory ve formátu MP3 a soubory v jiných
formátech. Pøístroj je schopen pracovat
pouze se soubory ve formátu MP3.
• Nepoužívejte Mix-Mode CD s audio-skladbami a se skladbami ve formátu MP3.
Bìhem pokusu o reprodukci tìchto CD se
zvolí pouze audio-skladby.
Zahájení režimu MP3
Režim MP3 se spouští jako režim normálních
CD. Pøeètìte si odstavec “Zahájení režimu CD”
v kapitole “Režim CD”.
Volba adresáøe
Pro pøepnutí nahoru a dolù mezi adresáøi,
➮ stisknìte tlaèítko I nebo H & jednou nebo
vícekrát.
Pokyn:
• Automaticky jsou pøeskoèeny adresáøe
neobsahující žádné soubory MP3. Celkový poèet adresáøù je pøístrojem pøepoèítán
a nemusí být stejný jako poèet vytvoøených
adresáøù.
Volba skladby/souboru
Pro pøepnutí vpøed a vzad mezi skladbami/
soubory v aktuálním adresáøi,
➮ stisknìte tlaèítko L nebo M & jednou nebo
vícekrát.
Pøi prvním stisknutí tlaèítka L & se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby.
Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem)
Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed,
➮ pøidržte tlaèítko L nebo M & až se zahájí
rychlé vyhledávání vpøed popø. vzad.
Reprodukce skladeb v náhodném
poøadí (MIX)
Pro reprodukci skladeb aktuálního adresáøe
v náhodném poøadí,
➮ stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (.
Na displeji se zobrazí „MIX DIR“ a rozsvítí se
symbol MIX.
17
REŽIM MP3
PROVOZ AUTORÁDIA
Pro reprodukování skladeb/souborù aktuálního MP3-CD v náhodném poøadí
Na displeji se krátce zobrazí “RPT TRCK”, na
displeji svítí RPT.
➮ tisknìte tlaèítko 5 MIX ( déle než 2 sekundy.
Pro opakovanou reprodukci celého adresáøe,
Na displeji se krátce zobrazí “MIX CD”, na
displeji svítí MIX.
Ukonèení funkce MIX
Pro ukonèení funkce MIX,
➮ stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (.
Na displeji se krátce zobrazí “MIX OFF” a
shasne symbol MIX.
Vzorkování skladeb/souborù
(SCAN)
Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby/soubory na CD.
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než
dvì sekundy.
Na displeji se bìhem vzorkování zobrazí “SCAN”
vedle blikajícího èísla skladby/stopy.
Pokyn:
• Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte
si pro nastavování odstavec “Nastavení
doby vzorkování” v kapitole “Režim autorádia”.
Ukonèení funkce SCAN, další reprodukce
skladby
➮ Stisknìte krátce tlaèítko MENU '.
Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby.
Opakovaná reprodukce jednotlivých
skladeb/souborù nebo celého
adresáøe (REPEAT)
➮ tisknìte tlaèítko 4 RPT ( déle než 2
sekundy
Na displeji se krátce zobrazí „RPT DIR“.
Ukonèení funkce REPEAT
Pro ukonèení opakování aktuální skladby
popø. aktuálního adresáøe,
➮ stisknìte tlaèítko 4 RPT (.
Na displeji krátce zobrazí „RPT OFF“ a zhasne
symbol RPT.
Pøerušení reprodukce (PAUSE)
➮ Stisknìte tlaèítko 3
(.
Zapnutí/vypnutí funkce CD-text
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H& tak, až se
na displeji zobrazí “CD TEXT”.
Na displeji se objeví “PAUSE”.
Reprodukce bude opìt pokraèovat.
➮ Zapnìte nebo vypnìte funkci CD-text tlaèítky L nebo M & jako zapnutou („TEXT
ON“) nebo vypnutou („TEXT OFF“).
Zmìna indikace na displeji
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Zrušení pauzy.
➮ Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3
(.
K dispozici jsou dvì volby:
• Èíslo skladby a èas
Když se nastavování ukonèí,
Vyjmutí CD
• Èíslo skladby a doby reprodukce
➮ Stisknìte tlaèítko
% déle než dvì se➮ Tisknìte tlaèítko
kundy, až se požadovaná indikace objeví
na displeji.
Flip-Release-panel se otevøe.
➮ Stisknìte tlaèítko
* umístìné vedle
otvoru pro vložení CD.
Na displeji se objeví “PAUSE”.
Zobrazeni CD-text
➮ Vyjmìte CD a uzavøete ovládací díl.
Zrušení pauzy.
➮ Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3
Nìkterá CD jsou vybavena tzv. CD-textem.
CD-text mùže obsahovat jméno interpreta, název alba a skladby.
Pøerušení reprodukce (PAUSE)
➮ Stisknìte tlaèítko 3
(.
(.
Reprodukce bude opìt pokraèovat.
Nastavení zobrazení na displeji
Nastavení standardního zobrazení na displeji
Bìhem reprodukce skladeb/souborù MP3 si
mùžete zvolit zobrazení v jednom z následujících režimù zobrazení na displeji:
CD-text si mùžete nechat zobrazit jako bìžící
text pøi každé zmìnì skladby. Když se jednou
zobrazí CD-text, bude nadále použita standardní indikace (jak je popsáno v kapitole
“Zmìna indikace”).
S.
Poznámka:
• Aby se zamezilo poškození CD, bude
vysunuté CD znovu automaticky zasunuto,
pokud se bìhem 10 sekund nevyjme.
• CD mùžete vysunout, i když je pøístroj
vypnut nebo když není CD reprodukováno.
• Název skladby/souboru a doba reprodukce
• Název skladby/souboru a èas
• Název adresáøe a název skladby/souboru
• Název adresáøe a èas
• Název adresáøe a doba reprodukce
Pro opakovanou reprodukci aktuální skladby/
souboru,
➮ stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT (.
18
15
REŽIM MP3
REŽIM CD
Poznámka:
Pøístroj se vypne pøi vypnutí zapalování. Pro
jeho zapnutí a zahájení reprodukce vloženého
CD stisknìte znovu tlaèítko !.
• Pokud v mechanice již je CD a pøístroj je
v režimu autorádia nebo CD-mìnièe (AUX).
➮ Stisknìte tlaèítko SRC ), až se na displeji
zobrazí “CD”.
Reprodukce se zahájí v místì, kde byla naposledy pøerušena.
Volba skladby
➮ Stisknìte nìjaké tlaèítko z bloku tlaèítek
se šipkami & pro volbu pøíští nebo pøedchozí skladby.
Pøi prvním stisknutí tlaèítka I nebo L & se
znovu zahájí reprodukce aktuální skladby.
Rychlé vyhledávání
(s pøíposlechem)
Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed,
➮ pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek LM &
až se zahájí rychlé vyhledávání vpøed popø.
vzad.
Náhodná reprodukce skladeb (MIX).
➮ Stisknìte tlaèítko 5 MIX (.
Na displeji se krátce zobrazí “MIX-CD”, na displeji svítí symbol MIX. Zahájí se reprodukce
další, náhodnì zvolené skladby.
Ukonèení funkce MIX
➮ Stisknìte znovu tlaèítko 5 MIX (.
Na displeji se krátce zobrazí “MIX-OFF”, na
displeji zhasne symbol MIX.
14
Vzorkování skladeb (SCAN)
Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD.
Zvolené zobrazení se zobrazí po rolování
MP3-textu a pøi každé zmìnì skladby/souboru.
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než
dvì sekundy. Bude vzorkována další skladba po dobu nastavenou podle odstavce
“Nastavení doby vzorkování”.
Pro nastavení zobrazení,
Pokyn:
• Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte
si pro nastavení odstavec “Nastavení doby
vzorkování” v kapitole “Režim autorádia”.
Nastavení rolovacích textù MP3
Displej mùžete nakonfigurovat tak, aby pøi
každé zmìnì MP3 skladby/souboru zobrazil
jednu z následujících možností jako rolovací
text. Po zobrazení rolovacího textu se zobrazí
standardní zobrazení na displeji (jak bylo
popsáno výše). Jedná se o následující volby:
Ukonèení funkce SCAN, další reprodukce
skladby
➮ Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte znovu tlaèítko MENU '.
Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované
skladby.
Opakování skladby (REPEAT)
➮ Chcete-li opakovat skladbu, stisknìte tlaèítko 4 RPT (.
Na displeji se krátce zobrazí “REPEAT TRCK”,
na displeji svítí symbol RPT. Skladba se opakuje, dokud se nevypne RPT.
➮ pøidržte tlaèítko
% déle než dvì sekundy,
až se na displeji objeví požadovaná informace.
• Název adresáøe
• Název souboru
• Jméno umìlce
• Název skladby
PROVOZ CD-MÌNIÈE
Provoz CD-mìnièe
Pokyn:
• Informace o manipulaci s CD, vkládání CD
a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze dodaném s vašim CD-mìnièem.
Zahájení provozu CD-mìnièe
➮ Tisknìte tlaèítko SRC ) tak, až se na
displeji objeví “CHANGER”.
Reprodukce se zahájí CD, které se naposledy
reprodukovalo.
Volba CD
➮ Pro pøepnutí na jiné CD v mìnièi, stisknìte
tlaèítko I nebo H & jednou nebo vícekrát.
➮ Bìhem výbìru CD bude pøeskoèena
prázdná pøihrádka CD v zásobníku.
• Název alba
Volba skladby
Pokyn:
• Jméno umìlce, skladby a název alba jsou
èástí ID3 tag a nezobrazí se, pokud tyto
údaje nejsou k dispozici v souboru MP3.
➮ Pro volbu jiné skladby na aktuálním CD
stisknìte tlaèítko L nebo M & jednou nebo
vícekrát.
Pro konfigurování rolovacích textù,
Ukonèení funkce REPEAT
➮ Chcete-li ukonèit funkci Reapeat, stisknìte
znovu tlaèítko 4 RPT (.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Na displeji se krátce zobrazí “REPEAT OFF”,
na displeji zhasne symbol RPT. Reprodukce
bude opìt normálnì pokraèovat.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “MP3 DISP”.
➮ Nastavte požadovanou volbu zobrazení
tlaèítky L nebo M &.
Rychlé vyhledávání
(s pøíposlechem)
Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed,
➮ pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek L M &
až se zahájí rychlé vyhledávání vpøed popø.
vzad.
➮ Když se nastavování ukonèí, stisknìte
dvakrát tlaèítko MENU '.
19
REŽIM CD-MÌNIÈE
Zmìna zobrazení na displeji
K dispozici je 5 režimù zobrazení na displeji:
• Èíslo skladby a doba reprodukce
• Èíslo skladby a èas
• Èíslo CD a èíslo skladby
• Èíslo CD a èas
• Èíslo CD a doba reprodukce
% déle než dvì sekun➮ Tisknìte tlaèítko
dy, až se na displeji objeví požadovaná informace.
Opakovaná reprodukce
jednotlivých skladeb nebo celého
CD (REPEAT)
➮ Pro opakování aktuální skladby stisknìte
krátce 4 RPT (.
Na displeji se krátce zobrazí “RPT TRCK”, na
displeji svítí RPT.
➮ Pro opakování aktuálního CD tisknìte
tlaèítko 4 RPT ( déle než dvì sekundy.
REŽIM CD
PROVOZ AUTORÁDIA
Na displeji se krátce zobrazí “MIX ALL”, na
displeji svítí MIX.
Nastavení doby vzorkování
Režim CD
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Ukonèení funkce MIX
➮ Stisknìte tlaèítko 5 MIX (, až se krátce
zobrazí na displeji “MIX OFF” a MIX zhasne
na displeji.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “SCAN TIME”.
S tímto pøístrojem mùžete reprodukovat bìžná
zvuková CD, CD-R a CD-RW s prùmìrem 5 nebo
3 palce.
➮ Nastavte požadovanou dobu vzorkování
tlaèítky L nebo M &.
Vedle CD s audio-daty mùžete s tímto pøístrojem reprodukovat také CD s MP3-soubory.
Vzorkování skladeb na všech CD
(SCAN)
Když se nastavování ukonèí,
Pøeètìte si kapitolu “Provoz MP3” za touto kapitolou.
➮ Pro krátké vzorkování všech skladeb na
všech vložených CD ve vzestupném poøadí tisknìte tlaèítko MENU ' déle než dvì
sekundy.
Pokyn:
• Nastavená doba vzorkování platí také pro
vzorkování v režimu CD/MP3-pøehrávaèe
a pro režim CD-mìnièe.
Na displeji se objeví “TRK SCAN” následované èíslem skladby, která se právì vzorkuje.
Nastavení zobrazení na displeji
Ukonèení funkce SCAN
➮ Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte krátce tlaèítko MENU '.
Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované
skladby.
Na displeji se krátce zobrazí “RPT DISC”, na
displeji svítí RPT.
Pøerušení reprodukce (PAUSE)
Ukonèení funkce REPEAT
➮ Pro ukonèení opakování aktuální skladby
popø. aktuálního CD, stisknìte tlaèítko 4
RPT (, až se krátce zobrazí na displeji
“RPT OFF” a RPT zhasne na displeji.
Na displeji se objeví “PAUSE”.
➮ Stisknìte tlaèítko 3
(.
Zrušení pauzy.
➮ Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3
Reprodukce bude opìt pokraèovat.
stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Máte možnost volit mezi následujícím zobrazením na displeji.
• Èas
• Kmitoèet
% tak, aby se na dis➮ Pøidržte tlaèítko
pleji zobrazila požadovaná indikace.
Nebezpeèí znièení mechaniky CD!
CD ve tvaru obrysu (Shape CD) nejsou pro
reprodukci vhodná.
Za poškození CD-mechaniky zpùsobená
použitím nevhodných CD není pøebírána
záruka.
Zahájení režimu CD
• Pokud v mechanice není CD a pøístroj je
v režimu autorádia nebo CD-mìnièe (AUX),
➮ stisknìte tlaèítko
S.
Otevøe se odmímatelný panel.
➮ Vložte opatrnì CD potištìnou stranou
nahoru bez vynaložení síly do mechaniky,
až ucítíte odpor.
CD se automaticky vtáhne do mechaniky.
(.
Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno.
➮ Uzavøete obslužný díl lehkým tlakem, až
zjistíte zaskoèení.
Zahájí se reprodukce CD.
Reprodukce v náhodném poøadí
(MIX)
➮ Pro reprodukování skladeb aktuálního CD
v náhodném poøadí stisknìte krátce tlaèítko
5 MIX (.
Na displeji se krátce zobrazí “MIX CD”, na
displeji svítí MIX.
➮ Pro reprodukování skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí tisknìte
tlaèítko 5 MIX ( déle než dvì sekundy.
Zmìny vyhrazeny!
20
13
PROVOZ AUTORÁDIA
“SENS HI” znamená nejvyšší citlivost. “SENS
LO” znamená nejnižší citlivost.
➮ Nastavte požadovanou citlivost tlaèítky L
nebo M &.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte tlaèítko MENU '.
Poznámka:
• Citlivost vyhledávacího ladìní mùžete
nastavit oddìlenì pro FM a AM.
Ruèní vyladìní vysílaèù
Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M &.
Uložení vysílaèù na pøedvolby
Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby
➮ Zvolte požadovanou sadu pøedvoleb
(FM1, FM2, FMT) nebo vlnový rozsah AM.
➮ Vylaïte požadovaný vysílaè.
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1 - 6
(, na které se má vysílaè uložit, po dobu
delší než dvì sekundy.
Automatické uložení vysílaèù na
pøedvolby (Travelstore).
Šest nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby. Toto
uložení se provede do sady pøedvoleb FMT
nebo AM podle zvoleného vlnového rozsahu.
HODINY - ÈAS
Pokyn:
• Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány.
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko BND-TS # až
se zahájí vyhledávání.
Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se
zobrazí “FM TSTORE” nebo “AM TSTORE”.
Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce
pro pøedvolbu 1 ze sady pøedvoleb.
Vyvolání pøedvoleb
➮ Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah,
kde byla stanice uložena.
Krátké zobrazení hodin
➮ Pro zobrazení èasu stisknìte krátce tlaèítko
%.
Nastavení hodin
➮ Pro nastavování hodin stisknìte tlaèítko
MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “CLOCK SET”.
➮ Stisknìte tlaèítko M &.
➮ Stisknìte tlaèítko pøedvolby 1 - 6 ( požadovaného vysílaèe.
Na displeji se zobrazí èas. Blikají minuty a lze
je nastavit.
Vzorkování pøijímatelných
vysílaèù (SCAN)
➮ Když jsou minuty nastaveny, stisknìte tlaèítko L &. Zaènou blikat hodiny.
➮ Nastavte minuty pomocí tlaèítek HI &.
Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až
30 sekund lze nastavit v menu.
➮ Nastavení hodin se provede tlaèítky HI
&.
Spuštìní funkce SCAN
➮ Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ', až se
zahájí vzorkování.
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Když ukonèíte nastavování èasu,
Trvalé zobrazení hodin pøi vypnu-
tém pøístroji a zapnutém zapalování
Nastavení “CLOCK ON” umožòuje zobrazovat èas, když je pøístroj vypnut a zapalování
vozidla je zapnuto.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “CLOCK OFF” nebo “CLOCK
ON”.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M & pro pøepnutí
nastavení mezi ON a OFF.
Když ukonèíte nastavování,
➮ stisknìte tlaèítko MENU '.
Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji
Pro krátké zobrazení èasu, když je pøístroj
vypnut
➮ stisknìte tlaèítko
%.
Èas se zobrazí na dobu osmi sekund.
Pøepnutí režimu 12/24 hodin
Proces Scan se zahájí. “SCAN” se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální
kmitoèet.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Ukonèení SCAN a reprodukce vysílaèe
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M & pro pøepnutí
režimu.
Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní.
12
Hodiny - èas
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “24 H MODE” popø. “12 H
MODE”.
Když ukonèíte nastavování,
➮ stisknìte tlaèítko MENU '.
21
NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI
PROVOZ AUTORÁDIA
Nastavení zvuku a pomìru
hlasitosti
Nastavení pomìru hlasitosti
vpravo/vlevo (Balance)
Pro každý zdroj signálu (rádio, CD/MP3pøehrávaè, CD-mìniè a AUX) lze oddìlenì
nastavit zvuk.
➮ Pro nastavení vyvážení vlevo/vpravo (balance) stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Na displeji se objeví “BASS”.
nebo
Nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a
fader) je spoleèné pro všechny zdroje signálu.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí “BAL”.
➮ pøidržte stisknuto tlaèítko SRC ), až se na
displeji zobrazí “FM” nebo “AM” (“SV”).
Nastavení basù
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpravo/vlevo.
Nastavení tuneru
➮ Stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Když se nastavování ukonèí,
Na displeji se objeví “BASS”.
➮ stisknìte tlaèítko AUDIO $.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro
nastavení basù.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Nastavení výšek
➮ Stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Nastavení pomìru hlasitosti
vpøedu/vzadu (Fader)
➮ Pro nastavení vyvážení vpøedu/vzadu (Fader) stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Na displeji se objeví “BASS”.
Zapnutí režimu autorádia
Pokud se nacházíte v režimech CD/MP3pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX,
➮ stisknìte tlaèítko BND-TS #.
Aby byla zaruèena bezchybná funkce rádia,
musí být pøístroj nastaven na region, ve kterém
je používán. Mùžete volit mezi Evropou (EUROPE) a Amerikou (USA), Thajskem (THAI) a
jižní Amerikou (S-AMERICA). Tuner je z výroby nastaven na region, ve kterém je prodáván. Pøi problémech s pøíjmem rádia pøekontrolujte prosím toto nastavení.
Tento návod k obsluze se vztahuje na nastavení „USA“.
Na displeji se objeví “BASS”.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí “FADER”.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí “TREB”.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpøedu/vzadu.
➮ Stisknìte tlaèítko I, & až se na displeji
zobrazí “TUNER“.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro nastavení výšek.
Když se nastavování ukonèí,
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M&, až se na
displeji objeví požadovaný region.
➮ stisknìte tlaèítko AUDIO $.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Když se nastavování ukonèí,
Když ukonèíte nastavování,
➮ stisknìte tlaèítko AUDIO $.
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
22
Volba vlnového rozsahu/sady
pøedvoleb
S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy
ve vlnových rozsazích FM a AM. Pro vlnový
rozsah FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb
a pro vlnový rozsah AM je k dispozici jedna
sada pøedvoleb.
Zvolení sady pøedvoleb FM nebo vlnového
rozsahu AM
➮ Pro pøepínání sady pøedvoleb FM (FM1,
FM2 a FMT) a vlnového rozsahu AM stisknìte opakovanì tlaèítko BND-TS #.
Vyladìní vysílaèù
Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti.
Automatické vyhledávání vysílaèù
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H &.
Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè.
Nastavení citlivosti vyhledávacího
ladìní.
Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné
nebo také slabé vysílaèe.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “SENS HI” nebo “SENS
LO”.
11
NASTAVENÍ HLASITOSTI
EQALUZÉR A X-BASS
Okamžité snížení hlasitosti (Mute)
Potvrzovací pípnutí
Tato funkce umožòuje okamžitì snížit (Mute)
hlasitost na pøedem nastavenou hodnotu.
U nìkterých funkcí uslyšíte potvrzovací pípnutí,
pokud pøidržíte tlaèítko stisknuto déle než dvì
sekundy. Potvrzovací pípnutí uslyšíte napøíklad
po uložení stanice na tlaèítko pøedvolby. Tuto
funkci mùžete zapnout nebo vypnout.
➮ Stisknìte krátce tlaèítko !.
Na displeji se zobrazí “MUTE”.
Pro obnovení pùvodní hlasitosti
➮ stisknìte znovu tlaèítko !.
Nastavení hlasitosti pøi okamžitém ztlumení
Mùžete nastavit hlasitost pro okamžité ztlumení.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & tak, až se
na displeji zobrazí “BEEP”.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Použijte tlaèítka L nebo M & pro zapnutí/
vypnutí této volby.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & tak, až se na
displeji zobrazí “MUTE LVL”.
“OFF” znamená, že pípnutí je vypnuto, “ON”
znamená, že pípnutí je zapnuto,
➮ Nastavte pøizpùsobení hlasitosti tlaèítky L
nebo M &.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Ztlumení pøi volání telefonu
Pokud je vᚠpøístroj spojen s mobilním telefonem, dojde pøi “volání” telefonu ke ztlumení
autorádia.
K tomu se musí mobilní telefon nebo navigaèní
systém pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu.
10
Ekvalizér a X-BASS
X-BASS
X-Bass znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti.
Poznámka:
• Nastavení pro X-BASS mùžete provést
oddìlenì pro jednotlivé zdroje audiosignálu (rádio, CD/MP3-pøehrávaè, CD-mìniè
a AUX).
➮ Stisknìte tlaèítko AUDIO $
Na displeji se objeví “BASS”.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí “XBASS ON” popø. XBASS OFF”.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & pro pøepínání mezi “XBASS ON” popø. XBASS
OFF”.
➮ Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Volba pøednastavených
zvukových efektù
Mùžete si také zvolit pøednastavené zabarvení
zvuku pro následující hudební smìry.
• ROCK
• POP
• KLASIKA
Nastavení tìchto stylù hudby jsou již pøedem
naprogramována.
➮ Stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Na displeji se objeví “BASS”.
➮ Stisknìte tlaèítko M & až se na displeji
zobrazí jeden z pøednastavených zvukových efektù.
➮ Zvolte požadované pøednastavení zvuku
tlaèítkem I nebo H &.
Pokud chcete deaktivovat pøednastavené
zvukové efekty,
➮ zvolte “EQ OFF” ze zobrazených voleb.
➮ Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $.
Poznámka:
• Pøednastavený zvukový efekt je aktivní pro
všechny zdroje audiosignálu.
23
INDIKACE ÚROVNÌ
EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
NASTAVENÍ HLASITOSTI
Nastavení indikace úrovnì
Externí zdroje zvuku
Zapnutí vložením CD
Nastavení hlasitosti
Indikace úrovnì (spektrometr) krátkodobì ukazuje na displeji bìhem nastavování symbolicky hlasitost a nastavení tónové clony.
Místo CD-mìnièe mùžete také pøipojit jiné
externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Tìmito zdroji mohou být napø. pøenosné CD-pøehrávaèe, pøehrávaèe minidiskù nebo pøehrávaèe MP3.
Pokud je pøístroj vypnut a v mechanice není
vloženo CD,
Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximální).
➮ stisknìte tlaèítko
➮ Pro zvýšení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti " doprava.
Pokud není provádìno nastavování, indikuje
spektrometr výstupní úroveò autorádia.
V menu mùžete nastavit zapnutí a vypnutí
indikace úrovnì.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Na displeji se zobrazí “MENU”.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “PEAK LVL”.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M&pro volbu
mezi “PEAK ON” a “PEAK OFF”.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
V menu se musí uvolnit vstup AUX.
Pokud chcete pøipojit externí audio-zdroj signálu, potøebujete adaptérový kabel. Tento kabel si mùžete zakoupit u autorizovaných prodejcù Blaupunkt (obj. è. 7 607 897 093).
Zapnutí/vypnutí vstupu AUX
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
Na displeji se zobrazí “MENU”.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & až se na
displeji zobrazí “AUX OFF” popø. “AUX
ON”.
➮ Stisknìte tlaèítko L nebo M & pro zapnutí
popø. vypnutí AUX.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte tlaèítko MENU '.
Pokyn:
• Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit
tlaèítkem SRC ) a na displeji se zobrazuje
“AUX INPUT”.
S.
Ovládací díl se otevøe.
➮ Vložte opatrnì CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky,
až ucítíte odpor.
CD se automaticky vtáhne do mechaniky.
Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno.
➮ Uzavøete opatrnì obslužný díl lehkým
tlakem, až zjistíte zaskoèení.
Pøístroj se zapne. Zahájí se reprodukce CD.
Pokyn:
• Pokud je vypnuto zapalování vozidla, zùstane pøístroj vypnut. Pro jeho zapnutí
stisknìte tlaèítko !.
➮ Pro snížení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti " doleva.
Nastavení hlasitosti po zapnutí
Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná.
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte tlaèítko I nebo H & tak, až se
na displeji zobrazí “ON VOLUME”.
➮ Nastavte hlasitost po zapnutí tlaèítky L
nebo M&.
Pro snadnìjší nastavování hlasitosti se bude
hlasitost reprodukce zvyšovat a snižovat podle vašeho nastavení.
Pokud nastavíte “LAST VOL”, bude po zapnutí
aktivována hlasitost, která byla nastavena pøi
vypnutí.
Pokyn:
• Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti
„LAST VOL“ po zapnutí omezeno na hodnotu “38”. Pokud byla hlasitost „LAST VOL“
pøed vypnutím vyšší, nastaví se hodnota
“38”.
Když je nastavení ukonèeno,
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
24
9
ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Èasovaè pro vypnutí
Zapnutí/vypnutí
Technické údaje
Po otevøení ovládacího panelu se pøístroj
vypne po pøedem nastavené dobì mezi 0 až
30 sekundami.
Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici následující možnosti.
Zesilovaè
➮ Stisknìte tlaèítko MENU '.
➮ Stisknìte dvakrát tlaèítko I & až se na
displeji zobrazí “OFF TIMER”.
➮ Nastavte požadovaný èas tlaèítky L nebo
M &.
Když se nastavování ukonèí,
➮ stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '.
Pokyn:
Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování.
• Pokud je nastaven OFF TIMER na 0, vypne
se pøístroj okamžitì po otevøení ovládacího panelu.
Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování.
Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem ON/OFF
!, bude zapínán popø. vypínán klíèkem zapalování.
Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného
ovládacího dílu.
➮ Vyjmìte ovládací díl.
Pøístroj se vypne. Zpoždìní vypnutí se provede
tehdy, když není nastaven “OFF TIMER” na
hodnotu “0”.
Výstupní výkon:
4 x 18 wattù sinusový pøi zkreslení 10 %
Tuner
Vlnové rozsahy pro USA:
VKV (FM) :
87,5 - 107,9 MHz (krok 200 kHz)
SV (AM):
531 -1 710 kHz (krok 10 kHz)
Vlnové rozsahy pro Evropu:
VKV (FM) :
87,5 - 108 MHz (krok 100 kHz automaticky/50 kHz ruènì)
SV (AM):
531 -1 602 kHz (krok 9 kHz)
➮ Nasaïte znovu ovládací díl.
Pøístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, CD/MP3pøehrávaè, CD-mìniè popø. AUX).
Zapnutí/vypnutí tlaèítkem .
➮ Pro zapnutí stisknìte tlaèítko !.
➮ Pro vypnutí pøidržte tlaèítko ! stisknuto
déle než dvì sekundy.
Pøístroj se vypne.
Pokyn:
Pokud pøístroj zapnete s vypnutým zapalováním, tak se pro ochranu akumulátoru vozidla
pøístroj automaticky vypne po jedné hodinì.
Vlnové rozsahy pro Thajsko:
VKV (FM) :
87,5 - 108 MHz (krok 50 kHz automaticky/25 kHz ruènì)
SV (AM):
531 -1 602 kHz (krok 9 kHz)
Vlnové rozsahy pro jižní Ameriku:
VKV (FM) :
87,5 - 107,9 MHz (krok 100 kHz automaticky/50 kHz ruènì)
SV (AM):
530 -1 710 kHz (krok 10 kHz)
FM - citlivost, mono:
17 dbf
FM - kmitoètový rozsah:
20 -16 000 Hz
CD
Kmitoètový rozsah:
20 -20 000 Hz
Výstup pøedzesilovaèe
4 kanály:
2V
Citlivost vstupu
Vstup AUX
:
2 V / 6 kOhm
Zmìny vyhrazeny!
8
25
MONTÁŽNÍ NÁVOD
ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL
Montážní návod
Odnímatelný ovládací díl
Bezpeènostní pokyny
Zabezpeèení proti krádeži
Po dobu montáže a pøipojování dbejte prosím na následující bezpeènostní pokyny.
- Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte na bezpeènostní pokyny výrobce motorového vozidla.
-
Pøi vrtání otvorù dbejte na to, aby nedošlo
k poškození žádných dílù vozidla.
-
Prùøez kabelù pro plusové a minusové vedení nesmí být nižší než 1,5 mm2.
-
Konektory na stranì vozidla nepøipojujte
k autorádiu!
-
Adaptérový kabel potøebný pro vᚠtyp vozidla získáte v odborném obchodì BLAUPUNKT.
-
Podle typu konstrukce vašeho vozidla mùže dojít k odchylkám od tohoto popisu. Nepøebíráme žádná ruèení za následná poškození vzniklá chybami pøi instalaci a pøipojování. Pokud vám nebudou vyhovovat
zde uvedené pokyny pro vaši instalaci,
obrate se prosím na svého odborného
prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho
vozidla nebo na naši telefonní Hotline.
Pokud pøipojujete zesilovaè nebo CD-mìniè,
musíte nejprve zapojit pøípojky ukostøení a
teprve potom zapojovat konektory pro
linkové vstupy a výstupy.
Vᚠpøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (release
panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj
pro zlodìje bezcenný.
Chraòte vᚠpøístroj proti krádeži a pøi každém
opuštìní vozidla si vezmìte s sebou ovládací
panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle,
ani na skrytém místì.
Pokyny:
• Pøístroj se vypne po nìkolika sekundách
v závislosti na nastavení “OFF TIMER”, jak
je popsáno v odstavci MENU.
• Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti.
• Vložené CD zùstává v pøístroji.
Nasazení ovládacího dílu
Existují rùzné zpùsoby nasazení ovládacího
dílu, ale následující metoda je doporuèená:
Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci.
➮ Držte ovládací díl kolmo vzhledem k pøístroji.
Pokyn:
• Ovládací díl vám nesmí upadnout.
➮ Zasuòte ovládací díl do vedení umístìného v dolní èásti pøístroje vlevo a vpravo, až
zaskoèí do správné pozice.
• Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla.
• Zamezte pøímému doteku rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken.
➮ Zatlaète opatrnì ovládací díl smìrem nahoru, až zaskoèí.
Vyjmutí ovládacího dílu
➮ Stisknìte tlaèítko
S.
Uvolní se blokování ovládacího dílu.
➮ Vytáhnìte ovládací díl smìrem vpøed a
potom doleva, pøidržujte pravou rukou
ovládací panel.
1
Pokyn:
• Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na
displej.
Pokud byl pøístroj pøi vyjmutí ovládacího dílu
zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu
automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD (MP3) - pøehrávaè, CD-mìniè (AUX).
26
7
POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ
Pokyny a pøíslušenství
Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj
Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem.
Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento
návod k použití.
MONTÁŽNÍ NÁVOD
Dálkové ovládání
RC-12H je obsaženo v dodávce. Pomocí
volitelnì dodávaného dálkového ovládání
RC08, RC10 mùžete bezpeènì a pohodlnì
ovládat základní funkce vašeho autorádia
pøímo z volantu.
Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na
tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a
všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto
budete mít otázky týkající se obsluhy, obrate
se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na
zadní obálce tohoto návodu.
Zesilovaè
Použít lze všechny zesilovaèe Blaupunkt a
Velocity.
Bezpeènost dopravy
Compact Drive MP3
Chcete-li získat pøístup ke skladbám ve formátu MP3, mùžete alternativnì k CD-mìnièi pøipojit Compact Drive MP3. U Compact Drive
MP3 se skladby ve formátu MP3 nejprve uloží
pomocí poèítaèe na pevný disk Microdrive™
v Compact Drive MP3. Když se Compact Drive
MP3 pøipojí k autorádiu, lze skladby reprodukovat stejnì jako normální skladby z CD. Compact Drive MP3 se obsluhuje stejnì jako CDmìniè, vìtšina funkcí CD-mìnièe muže být
využívána také u Compact Drive MP3.
Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed
zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem.
Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné
služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí.
Instalace
Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení
uvedené na konci tohoto návodu.
Pøíslušenství
Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt.
6
Dodávané montážní a
pøipojovací díly
CD-mìnièe (changer)
Pøipojit lze následující CD-mìnièe Blaupunkt:
CDC A 08, IDC A 09 a CDC A03.
Mezinárodní telefonní informace
Pokud máte další otázky nebo podnìty k vašemu autorádiu, mùžete kdykoliv zavolat naši
telefonní Hotline nebo mùžete kontaktovat
svého prodejce.
Telefonní èísla informaèních telefonních Hotline
naleznete na konci tohoto návodu.
27
MONTÁŽNÍ NÁVOD
OBSAH
Demontáž
Pokyny a pøíslušenství ................ 6
Bezpeènost dopravy ................................... 6
Instalace ..................................................... 6
Pøíslušenství ............................................... 6
Mezinárodní telefonní informace ................ 6
Odnímatelný ovládací díl ............. 7
Ochrana proti krádeži ................................. 7
Vyjmutí odnímatelného panelu .................. 7
Vložení odnímatelného panelu .................. 7
Èasovaè vypnutí ......................................... 7
Zapnutí/vypnutí ............................ 8
Nastavení hlasitosti ..................... 9
Adaptérové kabely specifické pro vozidlo
získáte v odborném obchodì.
Nastavení hlasitosti po zapnutí .................. 9
Okamžité ztlumení hlasitosti (mute) ......... 10
Ztlumení hlasitosti pøi telefonování ........... 10
Potvrzovací pípnutí ................................... 10
Provoz autorádia .........................11
Zapnutí režimu autorádia ......................... 11
Nastavení tuneru ...................................... 11
Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb ... 11
Vyladìní vysílaèù ...................................... 11
Uložení vysílaèù na pøedvolby ................. 12
Automatické uložení vysílaèù
na pøedvolby (Travelstore) ....................... 12
Vyvolání pøedvoleb ................................... 12
Vzorkování pøijímatelných vysílaèù
(SCAN) ..................................................... 12
Nastavení displeje .................................... 13
Režim CD .................................... 13
Zahájení režimu CD ................................. 13
Volba skladby ........................................... 14
Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) ...... 14
Náhodná reprodukce skladeb (MIX) ........ 14
Vzorkování skladeb (SCAN) .................... 14
Opakování skladby (REPEAT) ................. 14
Pøerušení reprodukce (PAUSE) ............... 15
Zmìna indikace na displeji ...................... 15
Zobrazeni CD-text .................................... 15
Vyjmutí CD ................................................ 15
Režim MP3 .................................. 16
Pøíprava MP3-CD ..................................... 16
Zahájení režimu MP3 ............................... 17
Volba adresáøe ......................................... 17
Volba skladby/souboru ............................. 17
Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) ...... 17
28
Reprodukce skladeb/souborù v náhodném
poøadí (MIX) .............................................. 17
Vzorkování skladeb/souborù (SCAN) ...... 18
Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb
/souborù nebo celého adresáøe REPEAT) .. 18
Pøerušení reprodukce (PAUSE) ............... 18
Nastavení zobrazení na displeji ............... 18
Provoz CD-mìnièe ..................... 19
Zahájení provozu CD-mìnièe .................. 19
Volba CD .................................................. 19
Volba skladby ........................................... 19
Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) ...... 19
Zmìna indikace na displeji ...................... 20
Opakovaná reprodukce jednotlivých
skladeb nebo celého CD (REPEAT) ........ 20
Reprodukce skladeb v náhodném
poøadí (MIX) .............................................. 20
Vzorkování skladeb na všech CD (SCAN) .... 20
Pøerušení reprodukce (PAUSE) ............... 20
Hodiny - èas ................................ 21
Krátké zobrazení èasu .............................. 21
Nastavení èasu ......................................... 21
Nastavení režimu 12/24 hodin ................. 21
Zobrazení èasu pøi vypnutém pøístroji
a zapnutém zapalování ............................ 21
Krátké zobrazení èasu, když je pøístroj
vypnut ....................................................... 21
Nastavení zvuku a pomìru
hlasitosti ..................................... 22
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
basù ......................................... 22
výšek ....................................... 22
vyvážení vlevo/vpravo ............. 22
vyvážení vpøedu/vzadu (fader) 22
Ekvalizér a X-BASS .................... 23
X-BASS ..................................................... 23
Zvolení pøedem nastavených
zvukových efektù (EQ) .............................. 23
Nastavení zobrazení úrovnì ..... 24
Externí zdroje zvuku .................. 24
Zapnutí/vypnutí vstupu AUX ..................... 24
Technické údaje .......................... 25
Montážní návod .......................... 26
5
OVLÁDACÍ PRVKY
S
-tlaèítko pro odblokování a uvolnìní
ovládacího panelu
! Tlaèítko pro zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení (Mute) pøístroje.
MONTÁŽNÍ NÁVOD
6.
" Regulace hlasitosti
# Krátké stisknutí: Tlaèítko BND (pásmo),
volba sady pøedvoleb VKV a vlnového rozsahù SV, pøepnutí na rádio
Dlouhé stisknutí: TS, startuje funkci Travelstore
$ Tlaèítko AUDIO pro nastavení basù, výšek,
vyvážení, faderu, X-bass, pøednastavených zvukových efektù
% Krátké stisknutí: -tlaèítko pro zobrazení
èasu
Dlouhé stisknutí: pro zmìnu priority
zobrazení na displeji
& Tlaèítka se šipkami
' Krátké stisknutí: Tlaèítko MENU pro
vyvolání menu pro základní nastavení.
Dlouhé stisknutí: SCAN, pro zahájení
funkce vzorkování
nc
Ztlumení pro telefon
nc
Trvalé 12 V
Aut. anténa
nc
Sv. 15/zapalování
Výstup reproduktoru RR+
Výstup reproduktoru RRVýstup reproduktoru RF+
Výstup reproduktoru RFVýstup reproduktoru LF+
Výstup reproduktoru LFVýstup reproduktoru LR+
Kostra
Výstup reproduktoru LR-
( Blok tlaèítek 1 - 6
) Tlaèítko SRC pro pøepnutí zdroje signálu
mezi CD/MP3-pøehrávaèem, CD-mìnièem
a vstupem AUX
* Tlaèítko Eject (které lze vidìt a ovládat
pouze po vyklopení ovládacího dílu)
Linkový výstup LR
Linkový výstup RR
Linkový výstup/kostra
Linkový výstup LF
Linkový výstup RF
+12 V zesilovaè
nc
nc
nc
RC + 12 V
Dálkové ovládání
RC - kostra
CDC-Data-vstup
CDC-Data-výstup
Trvalé 12 V
+ 12 V
Sbìrnice/kostra
AF/kostra
Linkový vstup L
Linkový vstup R
Ekvalizér
4
Zesilovaè
Dálkové
ovládání
CD mìniè
29
7.
S !
"
#
$
%
'
&
4 Omy
4 Omy
4 Omy
4 Omy
)
(
*
Mute - okamžité
ztlumení pro telefon (low)
Zmìny vyhrazeny!
30
3
2
31
Autorádio s pøehrávaèem CD / MP3
Monte Carlo MP34
Bahamas MP34
Návod k obsluze a instalaci
Regionální zastoupení v ÈR:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Divize Blaupunkt
Pod Višòovkou 35/1661
142 01 Praha 4 - Krè
Tel.: 261 300 441
www.blaupunkt.cz
Servisní zastoupení pro ÈR:
RESAT s.r.o.
Na Košince 673/5
180 00 Praha 8 - Libeò
Tel.: 284 840 053
www.resat-sro.cz
http://www.blaupunkt.cz
MAMP52AC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement