Whirlpool WDD 9640B EU Instrukcja obsługi

Whirlpool WDD 9640B EU Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
PRALKO-SUSZARKA
!
Ten symbol przypomina o przeczytaniu tej instrukcji obsługi.
PL
PL
Polski
Spis treści
Instalacja, 2-3
Rozpakowywanie i wypoziomowanie
Podłączenie do instalacji wodnej i elektrycznej
Pierwsze pranie
Dane techniczne
Opis pralko-suszarki, 4-5
Panel kontrolny
Wyświetlacz
Jak wykonać cykl prania bądź suszenia, 6
Programy i opcje, 7
Tabela programów
Opcje prania
WDD 9640
Środki piorące i bielizna do prania, 8
Szuflada na środki piorące
Przygotowanie prania
Programy specjalne
System równoważenia obciążenia
Środki ostrożności i porady, 9
Ogólne zasady bepieczeństwa
Utylizacja
Ręczne otwieranie drzwiczek
Obsługa i konserwacja, 10
Odłączenie od instalacji wodnej i elektrycznej
Czyszczenie pralko-suszarki
Czyszczenie szufladki na środki piorące
Czyszczenie drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola węża doprowadzania wody
Rozwiązywanie problemów, 11
Serwis techniczny, 12
1
Instalacja
PL
! Zachować niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym
miejscu, do wykorzystania w przyszłości. W przypadku,
gdy urządzenie ma zostać sprzedane lub przewiezione
w inne miejsce należy pamiętać o dołączeniu do niego instrukcji, co pozwoli na zapoznanie się nowego użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.
Odpowiednie wypoziomowanie pralko-suszarki zapewni
jej stabilność i pozwoli ograniczyć wibracje, hałasy i ruchy pralko-suszarki podczas pracy. Jeżeli pralko-suszarka umieszczana jest na dywanie lub wykładzinie, należy
ustawić nóżki tak, aby zapewnić odpowiednią wentylację
pod urządzeniem.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, gdyż
Podłączenie do instalacji wodnej
i elektrycznej
zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji oraz
właściwego i bezpiecznego użytkowania pralko-suszarki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralko-suszarkę.
2. Sprawdzić, czy pralko-suszarka nie została uszkodzona podczas transportu. Jeżeli tak się stało, nie wolno rozpoczynać instalacji. W takim wypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą.
3. Wykręcić cztery śruby zabezpieczające oraz podkładkę
gumową wraz z ich elementami dystansowymi, które znajdują się w tylnej części urzadzenia ( patrz rysunek ).
4. Zakryć otwory załączonymi plastikowymi zaślepkami.
5. Nie wyrzucać żadnej ze
zdemontowanych części.
Będą one później potrzebne, gdy konieczne będzie
przewiezienie pralko-suszarki w inne miejsce.
! Zwrócić uwagę, aby opakowaniem nie bawiły się dzieci.
Podłączenie węża doprowadzającego wodę
1.Podłączyć wąż doprowadzający przez przykręcenie
go do kurka zimnej wody
o gwintowanym otworze 3/4”
(patrz rysunek).
Przed podłączeniem
upuść wodę,
aż będzie zupełnie czysta
i przeźroczysta.
2. Podłączyć wąż
doprowadzający wodę do
pralko-suszarki, przykręcając
go do odpowiedniego otworu
pobierania wody
znajdującego się w tylnej
ścianie pralki, z prawej strony
u góry (patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, by na wężu nie było zgięć ani ściśnięć.
! Ciśnienie wody na zaworze powinno mieścić się w zakresie podanym w tabelce danych technicznych (patrz
następna strona).
! Jeżeli wąż doprowadzający wodę jest zbyt krótki,
należy skontaktować się ze specjalistycznym sklepem
lub wezwać autoryzowanego serwisanta.
Poziomowanie
1.Zamontować pralko-suszarkę na płaskim, solidnym
podłożu, nie dosuwając jej do ścian, mebli ani innych elementów tego typu.
2. Jeżeli podłoga nie jest idealnie równa, należy wyrównać ewentualne nierówności dokręcając lub odkrecając
regulowane nóżki przednie
( patrz rysunek ). Kąt nachylenia nie powinien przekraczać 2°.
2
! Nie stosować zużytych węży doprowadzających wodę.
! Stosować jedynie węże dołączone do urządzenia.
Podłączenie węża odprowadzającego wodę
65 - 100 cm
Podłączyć wąż odprowadzający wodę, bez zginania go,
do przewodu ściekowego
lub do ścieku w ścianie,
które powinny znajdować się
na wysokości od 65 do
100 cm od podłogi;
! Kabel nie powinien mieć zgięć ani nie powinien być
zgnieciony.
PL
! Kabel zasilania elektrycznego może być wymieniony
wyłącznie przez upoważnionego technika.
Uwaga! producent uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli nie przestrzega się powyższych zasad.
Pierwszy cykl prania
lub oprzeć go na brzegu
zlewu lub wanny
przymocowując do kranu
załączony do urządzenia
prowadnik (patrz rysunek).
wolny koniec węża odprowadzającego wodę nie powinien pozostawać zanurzony
w wodzie.
! Odradza się używanie węży-przedłużaczy: jeśli przedłużacz jest jednak konieczny, powinien mieć on ten sam
przekrój, co wąż oryginalny, i nie powinien przekraczać
150 cm długości.
Podłączenia elektryczne
Przed wprowadzeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić
się, czy:
• gniazdko ma odpowiednie uziemienie i czy
odpowiada obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia, podanej w tabeli Danych Technicznych
(zobacz obok);
• napięcie prądu elektrycznego w sieci zgodne jest
z danymi podanymi w tabeli Danych Technicznych
(zobacz obok);
• gniazdko odpowiada wtyczce pralko-suszarki.
W przeciwnym razie należy wymienić gniazdko lub
wtyczkę.
! Nie należy instalować pralko-suszarki na otwartym
powietrzu, nawet gdy miejsce to jest chronione daszkiem,
gdyż wystawianie urządzenia na działanie
deszczu i burz, jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralko-suszarki gniazdko elektryczne
powinno być łatwo dostępne.
Po zainstalowaniu, zanim rozpocznie się użytkowanie urządzenia, należy wykonać jeden cykl prania ze środkiem piorącym,
(60°C).
lecz bez bielizny, używając programu
Dane Techniczne
Model
WDD 9640
Wymiary
szerokość 59.5 cm
wysokość 85 cm
głębokość 60,5 cm
Pojemność
od 1 do 9 kg dla programów pioracych
od 1 do 6 kg dla programów suszących
Dane prądu
elektrycznego
Dane sieci
wodociągowej
Na tabliczce znamionowej urządzenia
maksymalne ciśnienie 1 MPa (10 bar)
minimalne ciśnienie 0.05 MPa (0.5 bar)
pojemność bębna 62 litrów
Szybkość wirowania do 1400 obr./min
Programy
kontrolne zgodnie
z przepisami
EN 50229
pranie: program
załadunek 9 kg.
; temperatura 60°C;
suszenie: mniejszy załadunek musi być suszony
przy poziomie suszenia „EXTRA”.
Załadunek musi zawierać 3 prześcieradła
2 poszewki na poduszkę i 1 ręcznik do rąk;
Pozostała część załadunku musi być wysuszona
przy poziomie suszenia “EXTRA”.
Urządzenie zostało wyprodukowane
zgodnie z nastepującymi przepisami EC:
- 2004/108/EC (O Kompatybilności
Elektromagnetycznej)
- 2006/95/EC (O Niskim Napięciu)
- 2002/96/EC
! Nie używać przedłużaczy ani wtyczek wielokrotnych.
3
Opis pralko-suszarki
PL
Panel kontrolny
przycisk
przycisk
WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE
SUSZENIE
przycisk
INTENSYWNOŚĆ
PRANIA
WYŚWIETLACZ
przycisk
ZAPAMIĘTYWANIE
przycisk i kontrolka
przycisk
Szuflada na środki piorące
przyciski
WYBORU
PROGRAMÓW
PŁUKANIE
ANTYALERGICZNE
przycisk
OPÓŹNIENIE
STARTU
Szuflada na środki piorące: umożliwia wsypanie
proszku do prania i środka do zmiękczania tkanin (patrz
„Środki piorące i pranie”).
Przycisk
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: nacisnąć, żeby
włączyć bądź wyłączyć urządzenie. Kontrolka START/
PAUZA, która wolno miga zielonym światłem wskazuje, że
urządzenie jest włączone. Żeby wyłączyć pralko-suszarkę
w czasie trwania cyklu, naciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk
przez ok. 3 sekundy; jeśli przycisk jest naciskany pojedyńczo w kilku odstępach czasu urządzenie nie wyłaczy się.
Jeżeli maszyna jest wyłączona podczas trwania cyklu ten
cykl jest anulowany.
Przyciski WYBORU PROGRAMU: służą do wybrania
żądanego programu (patrz ”Tabela programów i cykli
prania”).
Przyciski OPCJI: służą do wybrania możliwych opcji.
Kontrolka odpowiadająca wybranej opcji zapali się.
Przycisk
INTENSYWNOŚĆ PRANIA: służy do
zintensyfikowania prania.
Przycisk
TEMPERATURA: służy do ustawienia temperatury. Wartość wyświetli się na wyświetlaczu.
Przycisk ZAPAMIĘTYWANIE: naciśnij i przytrzymaj
przycisk, aby zapisać własne ustawienia cyklu prania w
pamięci urządzenia. Aby przywrócić poprzednio wybrany
cykl, naciśnij przycisk ZAPAMIĘTYWANIE.
Przycisk ANTYALERGICZNE PŁUKANIE
wybrania żądanego typu płukania.
4
: służy do
Przycisk
nia.
START/PAUZA
przyciski
WYBORU
OPCJI
przycisk
TEMPERATURA
przycisk
ZABEZPIECZENIE
PRZED DZIEĆMI
SUSZENIE: służy do włączenia cyklu susze-
Przyciski i kontrolka START/PAUZA: kiedy zielona kontrolka wolno miga, naciśnij przycisk, aby rozpocząć cykl
prania. Kiedy cykl jest rozpoczęty kontrolka będzie świecić
światłem stałym. Aby zatrzymać cykl prania, naciśnij
przycisk jeszcze raz; kontrolka zacznie migać na pomarańczowo. Jeśli symbol
nie jest podświetlony, drzwi
można otworzyć. Żeby wznowić cykl prania, od tego
momentu, na którym został zatrzymany, należy wcisnąć
przycisk jeszcze raz.
Przycisk
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI: aby
zablokować panel kontrolny, naciśnij i trzymaj wciśnięty
przycisk przez ok. 2 sekundy. Kiedy symbol
jest
podświetlony, panel kontrolny jest zablokowany.
To oznacza, że możliwe jest zapobieżenie przed modyfikacją cyklu zwłaszcza gdy w domu są dzieci. Żeby zdeaktywować zabezpieczenie przed dziećmi, naciścij i trzymaj
wciśnięty przycisk przez ok 2 sekundy.
Przycisk
OPÓŹNIENIE STARTU: służy do ustawienia
opóźnionego startu dla wybranego cyklu. Czas opóźnienia
będzie widoczny na wyświetlaczu.
Tryb czuwania
Ta pralko-suszarka, w zgodzie z nowymi przepisami
dotyczącymi oszczędzania energii jest wyposażona w
automatyczny system czuwania, który jest włączany po
około 30 minutach, jeśli nie zostanie stwierdzona aktywność.
Naciśnij przycisk WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE i poczekaj
aż urządzenie ponownie się uruchomi.
Wyświetlacz
Z
PL
B
A
X
D
C
E
Y
F
Wyświetlacz jest przydatny przy programowaniu urządzenia i wyświetla wiele informacji.
Na dwóch górnych polach A i B wyświetlany jest wybrany program lub rodzaj suszenia oraz obecna faza
cyklu prania (wybrany poziom suszenia lub czas suszenia) i wszystkie komunikaty odnoszące się do stanu
postępu cyklu.
Na polu C wyświetlony jest czas pozostały do końca cyklu prania, a jeśli został ustawiony OPÓŹNIONY
START, czas pozostały do rozpoczęcia wybranego cyklu prania.
Na polu D wyświetlona jest maksymalna wartość prędkości wirowania (zależy to od wybranego programu);
jeśli pranie nie obejmuje wirowania, pole jest puste.
Na polu E wyświetlona jest maksymalna wartość temperatury, która może być wybrana (zależy od wybranego programu), jeśli temperatura prania nie może być modyfikowana, pole jest puste.
Kontrolki F odpowiadające funkcjom zapalają się, gdy wybrana funkcja jest zgodna z wcześniej wybranym
programem.
Symbol blokady drzwi
Jeśli symbol świeci, oznacza to, że drzwi pralko-suszarki są zablokowane, aby zapobiec ich przypadkowemu otwarciu. Aby zapobiec uszkodzeniu drzwiczek, poczekaj, aż symbol ten zgaśnie, zanim je otworzysz.
WAŻNE: jeśli funkcja OPÓŹNIONY START została aktywowana, drzwi nie można otworzyć, wyłącz najpierw
urządzenie naciskając przycisk START / PAUZA.
! Gdy po raz pierwszy urządzenie zostanie włączone, użytkownik zostanie poproszony o wybranie języka, a
na wyświetlacz automatycznie pojawi się menu wyboru języka.
Aby wybrać żądany język naciśnij przyciski X i Y, potwierdź wybór naciskając przycisk Z.
Aby zmienić język włącz urządzenie i naciśnij jednocześnie przyciski X,Y i Z, aż do usłyszenia sygnału: menu
wyboru języka pojawi sie ponownie.
5
Jak wykonać cykl prania
bądź suszenia
PL
1. WŁĄCZYĆ PRALKO-SUSZARKĘ. naciskając przycisk ;
komunikat POWER ON pojawi się na wyświetlaczu, a kontrolka
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE będzie wolno migać na zielono.
2. ZAŁADOWAĆ PRANIE. Otwórz drzwiczki. Załaduj pranie
upewniając się, że nie przekracza maksymalnej wielkości
załadunku wskazanej w tabeli programów na następnej stronie.
3. DODAĆ ŚRODEK PIORĄCY. Wysunąć szufladę na środki
piorące i wsypać środek piorący do odpowiedniego przedziału
tak jak jest to opisane w rozdziale „Środki piorące i pranie”.
4. ZAMKNĄĆ DRZWI.
5. WYBIERZ PROGRAM PRANIA. Za pomocą przycisków
WYBORU PROGRAMÓW wybrać odpowiedni program. Nazwa
programu prania pojawi się na wyświetlaczu. Temperatura
i szybkość wirowania są ustawione dla każdego programu; te
wartości można regulować. Czas trwania cyklu pojawi się na
wyświetlaczu.
6. DOSTOSOWANIE CYKLU PRANIA.
Używając odpowiednich przycisków można:
Zmieniać wartość temperatury. Urządzenie automatycznie
wyświetla maksymalną temperaturę dla wybranego cyklu prania,
tej wartości nie można zwiększyć. Temperaturę można obniżyć
przez naciskanie przycisku
, do ustawienia prania na zimno.
Jeżeli przycisk będzie wciśnięty ponownie wartość wróci do
maksymalnej.
Ustawienie opóźnienia startu
Aby nastawić opóźnienie startu dla wybranego programu;
naciskaj odpowiedni przycisk, aż żądany czas opóźnienia
zostanie ustawiony. Gdy opcja jest aktywowana symbol
świeci się na wyświetlaczu. Aby zdeaktywować funkcję należy
naciskać przycisk tak długo aż na wyświetlaczu nie pojawi się
komunikat „OFF”.
Ustawienie cyklu suszenia
Żądany cykl suszenia może być nastawiony za pomocą przycisku,
naciskanego raz bądź kilkakrotnie. Są możliwe dwie opcje:
A-Opierając się na żądanym stanie suchości bielizny:
Prasowanie: odpowiedni dla ubrań, które wymagają
prasowania. Pozostała wilgoć zmniejsza zagniecenia, dzięki
czemu łatwiej je usunąć.
Wieszak : Dla ubrań, które nie wymagają całkowitego
wysuszenia.
Szafa: Odpowiedni dla bielizny, która nie wymaga
prasowania.
Extra: Odpowiedni do prania, które musi być
całkowicie wysuszone jak ściereczki czy szlafroki.
B-Opierając się na czasie suszenia: możliwy jest od 20
do 180 minut.
Aby wyłączyć suszenie naciśnij odpowiedni przycisk, aż
komunikat OFF pojawia się na wyświetlaczu.
Jeżeli załadunek bielizny do wyprania i wysuszenia jest
o wiele większy od maksymalnego dostępnego załadunku, po
wykonaniu prania podzielić odzież na grupy i włożyć część do
bębna. Od tego miejsca postępować zgodnie z instrukcjami
przeznaczonymi tylko dla suszenia: „Tylko suszenie”.
Powtórzyć czynności dla pozostałej części prania. Cykl
chłodzenia następuje pod koniec każdego cyklu suszenia.
Tylko suszenie
Ustawić cykl suszenia (
) za pomocą przycisków wyboru
programu, w zależności od rodzaju włókien. Żądany poziom
suszenia bądź czas może być ustawiony również za pomocą
przycisku SUSZENIE
.
Wybierając suszenie bawełny przez odpowiedni przycisk
wyboru programów i naciskając przycisk „Eco” aktywuje się
automatyczny cykl suszenia, umożliwiający oszczędność
energii, dzięki optymalnej kombinacji temperatury powietrza
i trwania cyklu; Na wyświetlaczu wyświetli się poziom
suszenia „Eco”.
Ustawienie intensywności prania.
Opcja
umożliwia zoptymalizowanie prania w zależności
od poziomu zabrudzenia tkanin i pożądanej intensywności
prania. Wybierz program prania: cykl będzie automatycznie
ustawiony na poziom „Normalny” zoptymalizowany dla
odzieży średnio zabrudzonej (ustawienie nie ma zastosowania
dla programu „Wełna”, który jest automatycznie ustawiony
na „Delikatny”).
6
Dla bardziej zabrudzonych tkanin naciskaj przycisk
dopóki
poziom nie będzie ustawiony na „Super Pranie”. Ten poziom
daje większą wydajność prania dzięki użyciu większej ilości
wody w początkowej fazie cyklu i dzięki większym obrotom
bębna. Jest to przydatne podczas usuwania najbardziej
uporczywych plam. Intensywny cykl prania można wykonać
z użyciem lub bez wybielacza. Jeżeli chcesz użyć wybielacza włóż dodatkową komorę zasobnika (4) do komory 1.
Podczas dozowania wybielacza należy uważać, żeby nie
przekroczyć maksymalnego poziomu (patrz rys. str. 8).
W przypadku lekko zabrudzonej albo delikatnej odzieży
naciskać przycisk
dopóki nie wyświetli się poziom
„Delikatny”. Spowoduje to zmniejszenie obrotów bębna, aby
zapewnić rezultaty prania odpowiednie dla delikatnych tkanin.
Jeżeli aktualny wybór nie może być ustawiony ani zmieniony
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Niedozwolone”.
Ustawienie rodzaju płukania
Opcja
umożliwia wybranie rodzaju płukania odpowiedniego dla wrażliwej skóry. Naciśnij raz przycisk aby ustawić poziom
płukaniana „Extra Płukanie” i aktywować dodatkowe płukanie po
standardowym cyklu płukania co pozwala usunąć wszelkie ślady
środka piorącego. Naciśnij przycisk raz jeszcze aby ustawić poziom
płukania na „Delikatna Skóra” i aktywować dwa dodatkowe
płukania po standardowym cyklu płukania; co zalecane jest dla
bardzo delikatnej skóry. Naciskając przycisk po raz trzeci poziom
płukania zostaje nastawiony na „Antyalergiczne Płukanie”
i aktywowowane są trzy dodatkowe płukania po standardowym
cyklu płukania; co pozwala na usunięcie głównych alergenów,
takich jak pyłki, roztocza, sierść psów i kotów. Naciśnij przycisk
jeszcze raz aby powrócić do „Normalnego Płukania”.
Jeżeli aktualne ustawienie nie może być wybrane ani zmienione na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Niedozwolone”.
Modyfikacja ustawienia cyklu.
• naciśnij przycisk, aby aktywować opcję; kontrolka odpowiadająca opcji zapali się.
• naciśnij przycisk jeszcze raz, żeby zdeaktywować opcję,
kontrolka zgaśnie.
! Jeżeli wybrana opcja nie jest możliwa dla wybranego cyklu
prania, kontrolka będzie migać, a opcja nie będzie aktywowana.
! Jeżeli wybrana opcja jest niedostępna w połączeniu z
wcześniej wybraną, kontrolka odpowiadająca wcześniej
wybranej funkcji zacznie migać i tylko druga opcja bedzie
aktywowana; kontrolka opcji, która będzie aktywowana zapali
się.
! Opcje mogą wpływać na zalecaną wielkość załadunku i/lub
czas trwania cyklu.
7. ROZPOCZĘCIE CYKLU PRANIA. Nacisnąć przycisk
START/PAUZA. Odpowiadająca mu kontrolka zapali się na
zielono, drzwi będą zablokowane (symbol BLOKADA DRZWI
będzie podświetlony). Podczas trwania cyklu, nazwa fazy
cyklu będzie widoczna na wyświetlaczu. Aby zmienić cykl
prania w toku, zatrzymaj pralko-suszarkę używając przycisku
START/PAUZA (kontrolka START/PAUZA bedzię wolno migać
pomarańczowym światłem); następnie wybierz żądany
program i naciśnij jeszcze raz przycisk START/PAUZA. Aby
otworzyć drzwi, gdy cykl jest w toku, naciśnij przycisk
START/PAUZA, jeśli symbol BLOKADA DRZWI
nie jest
podświetlony można otworzyć drzwi. Naciśnij raz jeszcze
przycisk START/PAUZA aby wznowić pranie.
8. KONIEC CYKLU PRANIA. Koniec cyklu prania będzie
oznaczony komunikatem wyświetlonym na wyświetlaczu
„KONIEC”. Kiedy symbol BLOKADA DRZWI
zgaśnie
drzwi mogą być otworzone. Otwórz drzwi, wyjmij pranie
i wyłącz urządzenie.
! Jeśli chcesz anulować cykl prania, który właśnie się rozpoczął, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Cykl będzie zatrzymany, a urządzenie wyłączy się.
Programy i opcje
Programy
Tabela programów
Opis programów
Max.
temp.
(°C)
Max.
susześrodki piorące
nie
pręd.
wir.
Pranie Pranie WybieZmięwstę(obr/min)
lacz
kczacz
pne
Max.
załadunek
(kg)
40°
1400

-

-

5
Bawełna+Pranie wstępne: (1naciśnięcie przycisku) mocno zabrudzone
białe tkaniny i kolorowe wytrzymałe.
90°
1400



-

9
Białe Bawełna (1): (2 naciśnięcia przycisku) mocno zabrudzone
białe tkaniny i delikatne kolorowe.
60°
1400

-



9
Kolorowe Bawełna (1): (3 naciśnięcia przycisku) lekko zabrudzone
białe tkaniny i delikatne kolorowe.
40°
1400

-



9
Syntetyczne Wytrzymałe: (1 naciśnięcie przycisku) mocno zabrudzone
wytrzymałe kolorowe.
60°
800

-



4
Syntetyczne Delikatne: (2 naciśnięcia przycisku) lekko zabrudzone
wytrzymałe kolorowe.
40°
800

-



4
Delikatne
30°
0

-

-

1
Woolmark Platinum (Wełna): do wełny, kaszmiru itp.
40°
800

-

-

2
Szybkie pranie 30' (1naciśnięcie przycisku) : do szybkiego odświeżania
lekko zabrudzonej odzieży (nie nadaje sie do prania wełny, jedwabiu
i ubrań wymagających prania ręcznego).
30°
800

-

-

3.5
Gotowe do noszenia: (2 naciśnięcia przycisku)
30°
1400

-

-

1
Suszenie bawełny: (1 naciśnięcie przycisku)
-
-

-
-
-
-
6
Suszenie syntetyków: (2 naciśnięcia przycisku)
-
-

-
-
-
-
4
Suszenie wełny: (3 naciśnięcia przycisku)
-
-

-
-
-
-
2
Wirowanie: (1 naciśnięcie przycisku)
-
1400

-
-
-
-
9
Płukanie: (2 naciśnięcia przycisku)
-
1400

-
-
-

9
Odprowadzanie wody: (3 naciśnięcia przycisku)
-
0
-
-
-
-
-
9
M Zapamiętywanie: pozwala na zapamiętywanie wszystkich cykli prania.
Czas trwania prania można sprawdzić na wyświetlaczu.
Odplamianie
Czas
trwania
cyklu
Długość cyklu wyświetlona na wyświetlaczu lub w tej broszurze jest tylko oszacowana w przybliżeniu i obliczona przyjmując standardowe warunki
pracy. Rzeczywisty czas trwania może różnić się w zależności od czynników takich jak temperatura wody i ciśnienie, ilości używanego środka
piorącego, ilości i rodzaju załadunku, zrównoważenia obciążenia i wszystkich wybranych opcji prania.
Do wszystkich instytutów badawczych:
1) Testowanie cyklu prania w zgodności z przepisem EN 50229: przy nastawieniu prania na program
przy temp 60oC (2 naciśnięcia przycisku).
2) Długi cykl prania dla bawełny: przy nastawieniu prania na program przy temp. 40oC (3 naciśnięcia przycisku).
Opcje prania
Eco
Opcja Eco pozwala na oszczędność energii dzięki
obniżeniu temp. wody, używanej do prania-jest to
korzystne dla środowiska jak i obniża koszty energii
elektrycznej. Zintensyfikowanie prania i optymalizacja
zużycia wody zapewniają dobre rezultaty prania w czasie
porównywalnym do standardowego cyklu prania. Dla
najlepszych rezultatów prania zalecamy użycie płynnego
środka piorącego.
! Nie może być stosowana w połączeniu z programami:
,
(90°C), , , „Gotowe do noszenia”, „Suszenie
syntetyków”, „Suszenie wełny”,
.
Po wybraniu funkcji suszenia, automatyczny cykl suszenia, aktywuje się bezpośrednio po zakończeniu prania-to
też pozwala na oszczędność energii, dzięki optymalnej
kombinacji temperatury powietrza i czasu trwania cyklu.
Na wyświetlaczu pojawi się poziom suszenia „ECO”
! Nie może być stosowana w połączeniu z programami:
„Białe bawełniane”, „Kolorowe bawełniane”.
Oszczędność czasu
Jeśli wybierzesz tę opcję, czas trwania cyklu prania
zostanie zmniejszona o 50% a także w zależności od
wybranego cyklu daje oszczędność wody i energii.
Wybierz tą opcje do prania ubrań lekko zabrudzonych.
! Nie może być stosowana w połączeniu z programami:
, .
, ,
„Gotowe do noszenia”
Naciśnięcie tego przycisku redukuje szybkość wirowania.
! Nie może być stosowana w połączeniu z programami: ,
„Gotowe do noszenia”,
, „Odprowadzanie wody”.
7
PL
Środki piorące i bielizna do prania
PL
Szuflada na środki piorące
Dobre rezultaty prania zależą również od właściwego
dozowania środka piorącego: dodając go za dużo,
wcale nie poprawia się wydajność prania. Powoduje
to natomiast odkładanie się nalotów na wewnętrznych
częściach pralki i do zanieczyszczania środowiska.
! Nie używać środków do prania ręcznego, ponieważ
tworzą za dużo piany.
Wysunąć szufladkę i wsypać
do niej środek piorący bądź
4
środki dodatkowe
w następujący sposób:
przegródka 1: Środek
1
piorący do prania wstępnego
2
(w proszku)
3
Przed wsypaniem proszku
sprawdzić, czy nie został
wstawiony pojemniczek
dodatkowy 4.
przegródka 2: Środek piorący do prania właściwego
(w proszku lub w płynie)
Jeśli używany jest płynny środek piorący, zalecane jest
zastosowanie zdejmowanej plastikowej przegrody(w
zestawie) w miejscu A do prawidłowego dozowania.
Jeśli stosowany jest środek piorący w proszku, należy
umieścić przegrodę w miejscu B.
przegródka 3: Dodatki (płyny zmiękczjące itp.)
Płyn zmiękczający nie powinien wypływać poza kratkę.
dodatkowa przegródka 4: Wybielacz
A
B
MAX
Przygotowanie bielizny do prania
• Podzielić bieliznę do prania według:
- rodzaju tkaniny i symbolu na etykietce.
- kolorów: oddzielić bieliznę kolorową od białej.
• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
• Nie przekraczać wskazanego ciężaru bielizny suchej:
Tkaniny wytrzymałe: max. 9 kg
Tkaniny syntetyczne: max. 4 kg
Tkaniny delikatne: max. 2 kg
Wełna: max. 2 kg
Jedwab: max. 2 kg
Ile waży bielizna?
1 prześcieradło 400-500 g
1 poszewka na poduszkę 150-200 g
1 obrus 400-500 g
1 szlafrok 900-200 g
1 ręcznik 150-250 g
Programy specjalne
Odplamianie: program jest przeznaczony do mocno
zabrudzonych wytrzymałych kolorowych tkanin. To
zapewnia wyższą klasę efektywności prania od standardowej (klasy A). Nie mieszać ubrań kolorowych
z białymi. Zalecamy używania środka piorącego
w proszku. Wcześniejsze dodanie odplamiaczy jest
zalecane, jeśli są uporczywe plamy.
8
Delikatne: program przeznaczony jest do prania bardzo
delikatnej odzieży mającej cekiny i kryształki.
Aby prać jedwabną odzież i zasłony wybierz program
i ustaw na poziom „Delikatny” w opcji
.
Zalecamy przewrócić odzież na lewą stronę, a małe części
umieścić w specjalnym woreczku do prania delikatnych
tkanin. Dla lepszych rezultatów zalecamy użycie płynnego
środka piorącego.
Przy wyborze funkcji suszenia wyłącznie w oparciu o czas;
cykl suszenia odbywa się pod koniec szczególnie delikatnego
cyklu prania, w którym kontrolowana jest temperatura
strumienia wody, a bęben wykonuje łagodne ruchy.
Zalecane czasy suszenia:
1kg syntetycznej odzieży-150 min
1 kg syntetycznej i bawełnianej odzieży-180 min
1 kg bawełnianej odzieży-180 min
Stopień suszenia zależy od załadunku i składu włókien
w tkaninie.
Wełna: program do prania wełny
w pralko-suszarce marki
Hotpoint-Ariston był przetestowany i zatwierdzony przez
The Woolmark Company jako odpowiedni do prania wełnianej
odzieży oznaczonej do prania ręcznego pod warunkiem, że
ubrania są prane zgodnie z wskazaniami na metce i według
instrukcji producenta pralko-suszarki. Hotpoint-Ariston jest
pierwszą marką, która zyskała akceptacje The Woolmark
Company i odznaczona jest znakiem Platinum Care za dobre
rezultaty prania oraz oszczędność czasu i energii.(M1127).
Gotowe do noszenia: program
(2 naciśnięcia przycisku)
przeznaczony jest do prania i suszenia lekko zabrudzonej
odzieży (Bawełna i Syntetyki) w krótkim czasie. Ten cykl może
być przeznaczony do prania i suszenia prania do 1 kg w tylko
45 min. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, stosować środkipiorące w płynie i polać płynem przed praniem mankiety
i kołnierzyki.
System równoważenia obciążenia
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych
drgań i aby rozłożyć obciążenie w sposób jednolity, bęben
obraca się w sposób ciągły z prędkością, która jest nieco
większa niż ta w czasie cyklu prania. Jeżeli po kilku
próbach, obciążenie nie jest zrównoważone poprawnie,
urządzenie obraca się z mniejszą prędkością wirowania.
Natomiast przed rozpoczęciem prania jeżeli obciążenie będzie
niezrównoważone, pralka wykona proces rozłożenia bielizny
zamiast prania. Do poprawy rozłożenia obciążenia
i równowagi, zalecamy by mieszać duże ubrania z małymi.
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi przepisami
bezpieczeństwa. Niniejsze ostrzeżenia zostały tu
zamieszczone ze względów bezpieczeństwa i należy
je uważnie przeczytać.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także nie posiadające
wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci
należy pilnować, aby mieć pewność że nie bawią się
urządzeniem.
- nie suszyć brudnych rzeczy
- rzeczy które zostały zabrudzone substancjami
łatwopalnymi (olej do gotowania, aceton, alkohol, benzyna,
nafta, plamy farby, terpentyna, wosk, farby woskowe....)
powinny zostać najpierw wyprane w gorącej wodzie z dużą
iloscią detergentu przed suszeniem w pralko-suszarce.
- rzeczy z pianki poliuretanowej, czepków do kąpieli
wodoodpornych tekstyliów, rzeczy z gumowym spodem
ubrań i poduszkek wypełnionych pianką nie należy suszyć w
suszarce.
- Zmiękczacze powinny być stosowane zgodnie z
zaleceniami producenta.
- W finalnej części cyklu pracy pralko-suszarki nawiewane
jest zimne powietrze (cool down cycle) by doprowadzić do
temperatury, która gwarantuje bezpieczne wyjęcie rzeczy
bez poparzenia.
UWAGA : Nigdy nie zatrzymuj pralko-suszarki przed
końcem cyklu suszenia chyba, że cała zawartość będzie
szybko usunięta i rozłożona, aby rozproszyć ciepło.
PL
2002/96/EC
20
komercyjnego
urządzenia stojąc przy nim boso lub mając
3. Zdjąć osłonę na dolnej części
frontu pralko-suszarki za
pomocą śrubokrętu (patrz na
odwrocie).
urządzenia
urządzenia, próbując samemu je naprawić.
pralko-suszarki.
urządzenie.
urządzenie jest bardzo ciężkie.
rozgrzewają się.
urządzenia
Nie wkładać do suszenia ubrań, które zostały tylko
przepłukane z palnych rozpuszczalników (np.
trichlorethylene).
Nie używać urządzenia do suszenia pianek, gumy lub
podobnych elastometrów
Upewnij się że woda jest odcięta w czasie cyklu suszenia
4. Pociągnąć na zewnątrz klapkę wskazaną na rysunku,
aż do wyzwolenia jej z zacisku plastikowego zaczepu;
następnie pociągnąć go w dół i równocześnie otworzyć
drzwiczki.
5
9
Obsługa i konserwacja
PL
pralko-suszarki
pralko-suszarki
Pralko-suszarka posiada “Auto Clean” program
służący do czyszczenia wnętrza pralko-suszarki.
Uruchamiamy program z pustym bębnem, możemy
pomóc programowi dodając detergent do prania (10%
ilości potrzebnej do wyprania lekko zabrudzonej
odzieży) lub specjalnych dodatków do czyszczenia
pralko-suszarek. Polecamy uruchomienie programu
co 40 cykli prania. Inicjujemy program naciskając
przyciski A i B przytrzymując 5 sekund (zob. obrazek).
Program wystartuje automatycznie i będzie trwał 70
min. Program zatrzymujemy naciskając przycisk
START/PAUZA.
A
śrubokrętu odkręcić panel
;
B
:
1
2
Nigdy nie instaluj używanych węży.
10
Rozwiàzywanie
problemów
JeÊli pralko-suszarka przestanie dzia∏aç, to przed wezwaniem serwisu (serwis techniczny), nale˝y upewniç si´,
czy problemu nie da si´ rozwiàzaç samodzielnie pos∏ugujàc si´ wskazówkami z poni˝szej listy
PL
Problem
Prawdopodobna przyczyna / rozwiàzanie
Pralko-suszarka nie daje si´
uruchomiç
• Urzàdzenie nie jest pod∏àczone do zasilania sieciowego, lub wtyczk´ w∏o˝ono
niedok∏adnie, tak ˝e nie ma styku
• Wystàpi∏a awaria zasilania
Nie mo˝na uruchomiç
programu prania
• Drzwiczki urzàdzenia nie zosta∏y dok∏adnie zamkni´te.
• Nie przyciÊni´to przycisku ON/OFF
• Nie wciÊni´to przycisku START/PAUZA
• Zawór zasilania wodà jest zakr´cony
• Nastawiono opóêniony start (zobacz „Jak wykonać cykl prania bądź suszenia”)
Pralko-suszarka nie pobiera
wody (komunikat „BRAK
WODY, SPRAWDŹ
POŁĄCZENIE” pojawi się na
wyświetlaczu).
• Wąż doprowadzający wodę nie jest podłączony do zaworu
• Wà˝ jest zagi´ty
• Nie odkr´cono zaworu zasilania wodà
• Awaria wodociàgów
• Niedostateczne ciÊnienie wody
• Nie wciÊni´to przycisku START/PAUZA
Pralko-suszarka ca∏y czas
pobiera i spuszcza wod´
• Wà˝ odprowadzający wodę nie znajduje si´ na wysokoÊci od 65 cm do 100 cm nad
pod∏ogà (zobacz instalacja)
• Wolny koniec w´˝a odprowadzającego wodę jest zanurzony w wodzie (zobacz instalacja).
• Instalacja kanalizacyjna, do której pod∏àczono pralko-suszarkę nie posiada rury
odpowietrzajàcej
Je˝eli pomimo sprawdzenie powy˝szych mo˝liwych przyczyn nadal nie udaje si´
usunàç problemu, nale˝y zakr´ciç zawór zasilajàcy pralko-suszarkę w wod´,
od∏àczyç pralko-suszarkę od sieci i wezwaç serwis. JeÊli pralka jest zainstalowana
na jednym z wy˝szych pi´ter w budynku, to przyczynà mo˝e byç zjawisko syfonowania –
powodujàce ciàg∏e pobieranie i spuszczanie wody przez pralko-suszarkę. Aby uniknàç
problemów tego typu mo˝na stosowaç specjalne zawory eliminujàce to zjawisko,
które dost´pne sà w sklepach.
Pralko-suszarka nie odprowadza • Wybrano program nieprzewidujàcy odprowadzania wody: niektóre programy
wody lub nie w∏àcza wirowania
wymagajà w∏àczenia odprowadzania wody r´cznie(zobacz „Programy i opcje”).
• Wà˝ odprowadzający wodę jest zagi´ty (zobacz instalacja).
• Wà˝ odprowadzający wodę lub instalacja kanalizacyjna sà niedro˝ne.
Pralko-suszarka nadmiernie
wibruje podczas wirowania
• Podczas instalacji nie odblokowano prawid∏owo b´bna (zobacz instalacja).
• Pralka nie zosta∏a wypoziomowana (zobacz instalacja)
• Pralka jest zbyt ÊciÊle wpasowana pomi´dzy szafki, a Êcian´ (zobacz instalacja).
Z pralko-suszarki wycieka
woda
• Wà˝ doprowadzający wod´ nie zosta∏ dok∏adnie dokr´cony (zobacz instalacja).
• Szufladka na proszek jest niedro˝na (patrz opis czyszczenia szufladki w
rozdziale „Obsługa i konserwacja”)
• Wà˝ odprowadzający wodę nie zosta∏ prawid∏owo zamocowany (zobacz instalacja).
Urządzenie jest zablokowane a
na wyświetlaczu wyświetla się
migający kod awarii (F-01, F-...).
• Wy∏àczyç urządzenie i od∏àczyç od zasilania, odczekaç 1 minut´ i w∏àczyç
ponownie. Je˝eli problem nie ustàpi, nale˝y wezwaç autoryzowany serwis.
Wyst´puje nadmierne pienienie si´ wody w pralce
• Zastosowany Êrodek pioràcy nie nadaje si´ do stosowania w pralkach
automatycznych (prawid∏owy Êrodek powinien mieç oznaczenie „do prania
automatycznego” lub „do prania w pralkach i prania r´cznego” lub podobne).
• Zastosowano zbyt du˝o Êrodka pioràcego
Pralko-suszarka nie suszy
• Urzàdzenie nie jest pod∏àczone do zasilania sieciowego, lub wtyczk´ w∏o˝ono
niedok∏adnie, tak ˝e nie ma styku
• Nie ma prądu
• Nastawiono opóêniony start
• Funkcja suszenia jest wyłączona
• Drzwiczki są niedokładnie zamknięte
11
Serwis
PL
Przed wezwaniem pracownika serwisu
• Sprawdzić, czy nieprawidłowego działania urządzenia
nie mogą Państwo usunąć samodzielnie (rozwiązywanie
problemów).
• Uruchomić jeszcze raz ten sam program i sprawdzić, czy
problem nie ustąpił.
• Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się z autoryzowanym Centrum Serwisowym, którego numer telefonu
podano na karcie gwarancyjnej.
! Należy zawsze wzywać pracowników autoryzowanego
serwisu.
12
Osobie przyjmującej zgłoszenie
przekazać następujące informacje:
• rodzaj problemu
• model urządzenia (numer Mod.)
• numer seryjny urządzenia (S/N)
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej
umieszczonej na tylnej ściance urządzenia, lub na przodzie
po otwarciu drzwiczek pralko-suszarki.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement