Uponor | UponorControl System | Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og
UPONOR
G U LV VA R M E
UPONOR CONTROL SYSTEM
RADIO
9416-059-10 / IOM- V_07-02
Uponor Control System
Radio
Installationsmanual
Kontrolenhed og Termostater
I h e n h o l d t i l v o re s p o l i t i k m e d ko n s t a n t fo r b e d r i n g o g u d v i k l i n g a f p ro d u k te r n e , fo r b e h o l d e r U p o n o r s i g re t t i l a t æ n d re s p e c i f i ka t i o n e r u d e n fo r
fo r u d g å e n d e v a r s e l .
Up o nor A/ S
U po nor VVS, Danmark
T 43 263 400
W w w w. u p on or. d k
Indholdsfortegnelse
1. Generelle anbefalinger og forklaringer ............................................................................................................. 4
2. Uponor Control System ..................................................................................................................................... 5
2.1 Eksempel på et system .................................................................................................................................. 5
2.2 Komponenter i Uponor Control System ............................................................................................................. 5
3. Installation ....................................................................................................................................................... 6
3.1 Forberedelse før installation ............................................................................................................................ 6
3.2 Installation af komponenterne ......................................................................................................................... 6
3.2.1 Montering af antenne ............................................................................................................................ 6
3.2.2 Montering af kontrolenheden .................................................................................................................. 7
3.3 Tilslutninger.................................................................................................................................................. 8
3.3.1 Beskrivelse af kontrolenhed.................................................................................................................... 8
3.3.2 Tilslutning af antennen til kontrolenheden ................................................................................................ 8
3.3.3 Tilslutning af telestaterne til kontrolenheden............................................................................................. 8
3.3.4 Installation af optioner .......................................................................................................................... 8
3.3.5 Tilslutning af kontrolenheden til el-nettet ............................................................................................... 10
3.4 Rumtermostater .......................................................................................................................................... 10
3.4.1 Afmærk rumtermostater ...................................................................................................................... 11
3.4.2 Indsæt batterier ................................................................................................................................. 11
3.4.3 Registrér rumtermostater..................................................................................................................... 11
3.4.4 Monter rumtermostaterne .................................................................................................................... 12
3.4.5 Indstilling af termostat ........................................................................................................................ 14
3.4.6 Afmærk de eksterne følertermostater .................................................................................................... 14
3.4.7 Indsæt batterier ................................................................................................................................. 14
3.4.8 Tilslut føleren, og sæt kontakten i den rigtige stilling ............................................................................... 14
3.4.9 Registrer eksterne følertermostater ....................................................................................................... 14
3.4.10 Annullering af registrering af en kanal.................................................................................................. 14
3.4.11 Monter eksterne følertermostater ........................................................................................................ 14
3.4.12 Indstil min. og maks. temperatur for gulvføler ...................................................................................... 14
3.4.13 Luk termostaterne............................................................................................................................. 14
3.4.14 Foretag kommunikationstest............................................................................................................... 14
3.5 Eksterne følertermostater ............................................................................................................................. 14
3.5.1 Indledning ......................................................................................................................................... 14
3.5.2 Registrering og afmærkning ................................................................................................................. 14
3.5.3 Ledningsføring.................................................................................................................................... 15
3.5.4 Indstilling af gulvføler.......................................................................................................................... 15
3.5.5 Afslutning af registrering af termostater................................................................................................. 15
3.6 Test af kommunikationen mellem termostaterne og kontrolenheden................................................................... 16
3.6.1 Test af kommunikationen mellem rumtermostaterne og kontrolenheden..................................................... 16
3.6.2 Test af kommunikationen mellem de eksterne rumtermostater og kontrolenheden....................................... 16
3.7 Afslutning af installationen............................................................................................................................ 16
3.8 Test af telestat............................................................................................................................................ 16
3.9 Nulstilling ................................................................................................................................................... 17
3.9.1 Annullering af registrering af en kanal ................................................................................................... 17
3.9.2 Nulstilling af systemet ......................................................................................................................... 17
4.
5.
6.
7.
Fejlfinding ...................................................................................................................................................... 18
Installationsrapport .................................................................................................................................. foldud
Tekniske data ............................................................................................................................................ foldud
Ledningsdiagram / Beskrivelse af kontrolenhed........................................................................................ foldud
Uponor Control System - Installationsmanual
3
1. Generelle anbefalinger og forklaringer
Sikkerhedsanvisninger
• Læs og følg instrukserne.
Strømforsyning
ADVARSEL
• Installationen skal udføres af en kvalificeret person i
overensstemmelse med lokale bestemmelser.
• Uponor Control System bruger en 230VAC 50Hz
strømforsyning.
• Det er forbudt at foretage ændringer eller modificeringer,
der ikke er specificeret i denne manual.
• I nødstilfælde skal stikket øjeblikkeligt tages ud
af 230V stikkontakten.
• Strømforsyningen skal være afbrudt, når
ledningsføringen oprettes.
• Brug ikke vand til at rengøre Uponor Control
System.
• Vi afviser ethvert ansvar for beskadigelser og driftsuheld,
der måtte opstå, fordi man ikke har fulgt disse
anvisninger!
• Udsæt ikke Uponor Control System for
antændelige dampe eller gasser.
Anvendte symboler i denne manual
ADVARSEL
Risiko for legemsbeskadigelser eller klemning.
En ikke overholdelse kan være sundhedsfarlig eller
beskadige produktets komponenter.
STOP
VIGTIGT!
Vigtig bemærkning om funktionalitet. Huis dette ikke
overholdelse, kan det medfører en sorringet
funktionalitet.
Information.
Vigtig anbefaling og information om drift.
Begrænsninger for radiobølger
Uponor Control System bruger radiobølger. Den
anvendte frekvens er forbeholdt lignende
anvendelser, og risikoen for interferens fra andre
radiokilder er meget lav. I sjældne særlige tilfælde
kan det imidlertid være umuligt at etablere en
perfekt kommunikation. Transmissionsområdet er
tilstrækkelig for de fleste anvendelser, men hver
enkelt bygning har forskellige forhindringer, der
indvirker på kommunikation og maksimal
transmissionsafstand. Hvis der findes
kommunikationsforstyrrelser, kan Uponor styre
systemet med tilbehør såsom repeaters for at løse
disse exceptionelle problemer.
Se et andet dokument.
Tekniske nødvendigheder
99
Se en anden side i manualen.
Udvidet funktion med betjeningsenheden.
• Installation/data ledninger skal holdes på
afstand af el-ledninger > 50V for at undgå
interferens.
➜
Resultat af en handling.
• Det elektriske kredsløb til kedlen og pumpen
skal beskyttes med en sikring på højst 6A.
>
Tryk på knappen.
LED off.
LED on.
LED blinker.
LED flimrer.
4
Gulvvarme
2. Uponor Control System
Uponor Control System er først og fremmest en komplet
styring til gulvvarmesystemer. Komfort, brugervenlighed og
temperaturkontrol for hvert rum kan kombineres ved hjælp af
de forskellige komponenter. Installeringen af kontrolenheden
og driftsmanualen sørger for optimal installering og
indstilling.
En ergonomisk betjeningsenhed kan tilføjes for at lette
indstillingen og optimere styringen. Hvis dit system er
udstyret med en betjeningsenhed henvises til Installation af
betjeningsenhed og Driftsmanual.
2.1
2.2
Komponenter i Uponor Control System
Eksempel på et system
Uponor Control System
betegnelse
Uponor
Termostat med display
T-75
Nr.
Uponor
Monteringssokkel for
T-75
Beskrivelse
Nr.
1
Termostat med display T-75
2
Termostat T-55
3
Termostat institutionsmodel T-53: Denne
termostat kan bruges som rumtermostat, eller som
gulvføler.
4
Termostat institutionsmodel T-53 med gulvføler
5
Kontrolenhed C-55
6
Antenne til kontrolenhed C-55
Uponor
Termostat T-55
1
Termostat med display T-75
2
Fastgørelsesskruer
3
Batterier
4
Bordholder
5
Sokkel på væg
2
Fastgørelsesskruer
6
Klæbestrimmel
7
Termostat T-55
2
Uponor
Termostat
institutionsmodel T-53
6
Batterier
8
Termostat institutionsmodel
T-53
Pose med fastgørelsesskruer
og klæbestrimmel
6
3
Batterier
9
Kontrolenhed C-55
Pose med fastgørelsesskruer
2
Gulvføleren kan bruges til maksimal eller minimal
begrænsning af gulvtemperaturen, uafhængigt af
rumtemperaturen.
6 og klæbestrimmel
10
Antenne
11
Tilslutningsledning til antenne,
længde 0.3 m
Tilslutningsledning til antenne,
længde 3 m
Installations- og
betjeningsmanual
12
13
Uponor
Gulvføler
14
15
Uponor Control System - Installationsmanual
Pose med fastgørelsesskruer
og klæbestrimmel
3
2
Uponor
Kontrolenhed C-55
Beskrivelse
Gulvføler
Instrukser (til gulvføler)
5
3. Installation
Installationstrin
3.2
Uponor anbefaler at følge trinene beskrevet nedenfor for at
sikre den bedst mulige installation:
3.2.1
Beskrivelse
3.1
Forberedelse før installation
3.2
Installation af kontrolenhed og antenne
3.3
Tilslutning af komponenter til kontrolenhed
(Telestater, pumpe, H/C relæ)
3.4
Registreringer og montering af rumtermostater
3.5
Registreringer og montering af eksterne
følertermostater
3.6
Test af kommunikationen mellem termostaterne og
kontrolenheden
3.7
Afslutning af installationen
3.1
Installation af komponenterne
Montering af antenne
Beslut, om antennen skal monteres bag på kontrolenheden
eller på væggen.
Forberedelse før installation
Før installationen påbegyndes:
Metalskab
• Kontroller emballagens indhold med listen vist i afsnit 2
for at være sikker på at have alle de nødvendige
komponenter;
• Kontrollér, om der er monteret en gulvføler;
STOP
Hvis kontrolenheden er installeret i et metalskab,
skal antennens spids eller hele antennen være
udenfor skabet.
• Studer ledningsdiagrammet på foldud-siden eller inden i
låget til kontrolenheden.
Clips antennen fast bag på kontrolenheden
Studer tegningerne til gulvvarmesystemet. Hvis
kontrolenhedernes og termostaternes placering ikke er
specificeret, skal man bestemme den bedste placering:
• Der skal placeres en kontrolenhed med antenne i
nærheden af hvert forgreningsrør;
• Der kræves en stikkontakt for tilslutning af
kontrolenheden til el-nettet;
• Det sted, hvor Uponor Control System monteres, skal
være beskyttet mod rindende og dryppende vand;
• Brug én termostat til hver enkelt rum med gulvvarme.
6
1
Benyt 0.3 m antennekabel
2
Tilslut RJ 9 stikket til antennen
3
Clips antennen ind i kontrolenheden
4
Før antennens ledning ind i hullet på kontrolenheden
➜
Tilslut til terminalerne 9 og 10
Gulvvarme
Fastskruning af antennen på en væg
3.2.2
Montering af kontrolenheden
• Placer kontrolenheden lige over fordelerror. Kontrollér
placeringen af 230V stikkontakt.
• Kontrollér, at det er let at tage kontrolenhedens låg af.
• Kontroller, at stiktilslutningerne og kontakterne er let
tilgængelige.
STOP
1
Tilslut RJ 9 stikket til antennen
2
Bor hul i væggen (Ø6 mm)
3
Sæt rawlplug og skrue i væggen
Lad skruen rage ud fra væggen (3 mm)
4
Hæng antennen op på skruen
Kontrolenheden skal monteres vandret. Der er
risiko for overophedning, hvis kontrolenheden
monteres lodret, eller på en vandret flade.
Fastklæbning af antennen på en væg
1
Bor hul i væggen (Ø6 mm)
2
Pres rawlpluggen ind i hullet
3
Sæt kontrolenheden fast på væggen med skruer
Brug den dobbeltsidede klæbestrimmel til at sætte
antennen fast på en glat væg som f.eks. vogfliser.
1
Tilslut RJ 9 stikket til antennen
2
Klæb antennen fast på væggen
Uponor Control System - Installationsmanual
7
3.3
99
3.3.1
Tilslutninger
Korrekt installation:
Se ledningsdiagrammet på foldud-siden.
Beskrivelse af kontrolenhed
Beskrivelse
Nr.
1
Klemmerække for tilslutning af antenne og
optioner
2
RJ 9 stik til betjeningsenhed
3
Trykknap og LED fra 01 til 12 til registrering af
kanaler
4
Test knap og LED
5
Hurtigstiktilslutninger til telestater
6
Stikkontakt for tilslutning af datanøgle
7
LED for el-net
8
230VAC 50Hz rum
3.3.2
Termostat med display #01 styrer kanal 01a,01b
og 02a,02b,
Ekstern følertermostat #01 kommunikerer gulvtemperaturen
til kontrolenheden,
Termostat med display #03 styrer kanal 03 og 04.
...
Tilslutning af antennen til kontrolenheden
(Kun hvis antennen er monteret på væggen)
Fjern plastikdelen på kabelindgangen på siden af
kontrolenheden. Træk kablet under spændingsudløseren og
tilslut til terminalerne 09 og 10 (symbol
: Radio/Programtilslutning
: Ledningstilslutning
, ikke-
polariseret).
3.3.4
3.3.3
STOP
Tilslutning af telestaterne til kontrolenheden
Lokaliser hvilket rum hver enkelt sløjfe på
rørforgreningen forsyner, og beslut hvilken kanal
den skal tilsluttes.
Eksempel på en installation:
Hver termostat kan styre en eller flere af en hvilken
som helst kanal, der måtte ønskes. Det forenkler
installation og vedligeholdelse, hvis telestater styret
af samme termostat tilsluttes til kanaler, der følger
efter hinanden.
8
Installation af optioner
Vedrørende systemer med betjeningsenhed
henvises til betjeningsenhedsmanualen.
ADVARSEL
El-net 230VAC 50Hz
Afbryd 230V strømforsyningen, før
anordningens ledningsføring installeres eller
ændres.
Der er større muligheder for styring ved brug af en
betjeningsenhed med dette system.
Gulvvarme
Kontrolenhed varme / køleinput
ADVARSEL
Påfør ikke spænding til kontrolenhedsvarme /
køleinput. Det ville beskadige Uponor Control
System.
Cirkulationspumperelæ
Uponor Control System kan starte en cirkulationspumpe efter
anmodning om varme/køling. Kontrolleret brug af en
cirkulationspumpe forbedrer gulvvarmens effektivitet og
reaktionsevne.
Eksempel på en installation:
Hvis dit system omfatter en køleenhed, er det muligt at styre
Uponor Control System ved hjælp af et varme / kølekontakt
input.
Kontakten kan betjenes på forskellige måder: timer,
hjælpekontrolsystem, 2 positionskontakter.
Varme / køleinput fungerer med tilslutning til en
kontaktafbryder uden spænding.
• Når relækontakten er åben er systemet i varmefunktion.
• Når relækontakten er lukket er systemet i kølefunktion.
ADVARSEL
Se cirkulationspumpefabrikantens dokumentation
før denne tilslutning oprettes.
1
Varme /kølerelæ
2
Varme/køle kontakt
3
Kontrolenhed varme / køleinput (mulig ledig kontakt
uden spænding)
4
Eksempel på anden type varme / kølerelæinput
Kontrolenheden kontrollerer cirkulationspumpen via
tilslutningen på klemmerækken (kontaktafbryder uden
spænding).
Se dokumentationen for varme / kølerelæ.
1
Kontroller at strømforsyningen er afbrudt
2
Åben 230V boksen og fastgør låget til stroppen
3
Forbind "L" ledningen fra/til pumpen via relæ
4
Lukket 230V rum
Det elektriske kredsløb til pumpen skal beskyttes
med en sikring på højst 6A.
Uponor Control System - Installationsmanual
9
3.3.5
Tilslutning af kontrolenheden til el-nettet
3.4
Rumtermostater
Uponor Control System kan kontrollerés ved hjælp af tre
typer termostater. Disse kan benyttes hver for sig eller
sammen:
Termostat med display T-75:
1
Kontrollér, at ledningsføringen er komplet (telestater,
antenne)
2
Kontroller at 230V rummet er lukket
3
Sæt stikket i stikkontakten
Termostat T-55:
Termostat institutionsmodel T-53:
10
Gulvvarme
3.4.1
Afmærk rumtermostater
• Batterityper til termostaterne: 2x Alkali AAA
1.5V. Overhold polariteten.
• Afmærk termostaterne med de kanalnumre,
som de skal styre, f. eks. 02, 03. Ved et system
med én betjeningsenhed og flere
kontrolenheder skal kontrolenhedens ID tilføjes,
f. eks. 1.02, 1.03, 2.02, 2.03.
4
Brug en stift til at trykke termostatens
registreringsknap ind i mindst 5 sekunder.
For Termostat med display T-75:
• Først erstattes temperaturen med 2 linier
• Når temperaturen vises igen, kan man slippe
knappen
For Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-53:
• Termostatens LED blinker kun én gang
Hvis registreringen lykkes slår LED for kanal 02 og 03
➜
kontakterne til efter 10 s
.
Hvis registreringen af kanal mislykkes (LED for kanal
forsætter med at blinke eller slukker), gentag endnu
en gang fra trin 2 til 4.
5
Registrer alle rumtermostater
6
Tryk på testknappen for at afslutte
registreringsprocessen
➜
LED for test slukker.
LED
LED status
LED on
LED blinker
LED off
3.4.2
Annullering af registrering af en kanal, og nulstilling
af kontrolenheden: se: "3.9 Nulstilling", side: 17.
Forkert registrering af kanaler vil føre til dårlig
temperaturkontrol.
Indsæt batterier
Se: Driftsmanual for kontrolenhed
3.4.3
Registrér rumtermostater
Eksempel på registrering: termostat placeret i et rum, med
3 sløjfer forbundet med kanal 02 og 03.
1
Tryk på testknappen
➜
LED for test tænder
2
➜
3
.
Tryk på knapperne til kanal 02 og 03
LED for kanal 02 og 03 blinker
.
Uponor Control System - Installationsmanual
11
Rum med gulvføler
Gulvføleren skal være tilsluttet en termostat
institutionsmodel T-53. Denne termostat skal være
registreret til samme kanal som rumtermostaten,
men kan monteres et andet sted.
Rumtermostaten skal være registreret til
kontrolenheden før følertermostaten. Se: "3.5
Eksterne følertermostater"
Eksempel på installation:
Termostat med display #01 styrer kanal 01a,01b
og 02a,02b,
Ekstern følertermostat #01 kommunikerer gulvtemperaturen
til kontrolenheden,
Termostat med display #03 styrer kanal 03 og 04.
...
3.4.4
Monter rumtermostaterne
Gå til "3.4.13 Luk termostaterne", hvis der ikke
bruges eksterne følere.
3.4.4.1 Placering af en termostat
(For alle termostater)
• På en indendørs væg.
• 1.5 m til 1.8 m over gulvet.
• På afstand af en fugtkilde.
• På afstand af en varmekilde (fjernsyn, elektronisk udstyr,
kamin etc.).
• På afstand af direkte solskinslys.
• På afstand af overstænkning med vand.
Uponor dækramme kan bruges til at skjule mærker
på væggen eller boksen, om nødvendigt.
3.4.4.2 Fastgørelse af termostat
Der findes forskellige løsninger for at fastgøre termostaten :
• Fastgørelse på væg ved hjælp af en skrue;
Termostat med display T-75 #01 styrer rumtemperaturen.
Termostat institutionsmodel T-53 #01 er blevet tilføjet for at
forsyne rummet med en gulvføler.
Det er muligt at vise den målte gulvtemperatur, hvis
dit system er udstyret med en betjeningsenhed.
12
• Fastgørelse på væg ved hjælp af en sokkel (skal kobes
sorskilt);
• Brug af termostatens bordholder (skal kobes sorskilt).
Gulvvarme
Termostat med display T-75
Lad skruerne rage 3 mm ud fra væggen.
eller
Sæt soklen på væggen (valgfrit).
Hæng termostaten op på skruen eller på soklen.
Installation ved hjælp af termostatholder (option):
Før metalholderen ind i de passende huller bag på
termostaten.
Sæt soklen på termostaten for at fastgøre den på
bordholderen.
Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-53
Sådan tager man Termostat med display T-75 ud af den
optionelle sokkel.
Skru termostaten fast på væggen og/eller på boksen.
Fastklæbning på en glat væg:
Brug den dobbeltsidede klæbestrimmel til at sætte
termostaten fast på en glat væg som f.eks. vogfliser. Brug
den optionelle sokkel til Termostat med display T-75.
Uponor Control System - Installationsmanual
Fastklæbning på en glat væg:
Brug den dobbeltsidede klæbestrimmel til at sætte
termostaten fast på en glat væg som f.eks. vogfliser.
13
3.4.5
Indstilling af termostat
Se driftsmanualen for termostat min/maks, og
indstillinger for rumtemperatur.
99
3.4.6
99
3.4.7
For yderligere oplysninger om indstillinger for
ekstern føler: Se: "3.5 Eksterne følertermostater",
side: 14.
Afmærk de eksterne følertermostater
Se: "3.4.1 Afmærk rumtermostater", side: 11.
3.5
3.5.1
Eksterne følertermostater
Indledning
Termostat institutionsmodel T-53 gør det muligt at montere
en gulvføler eller udeføler på systemet.
Konfigureringskontakter
Termostat institutionsmodel T-53 har en klemme, der
muliggør tilslutning af forskellige typer følere.
Kontakterne skal indstilles ifølge den type føler, der
anvendes.
Indsæt batterier
Se: Driftsmanual for kontrolenhed.
3.4.8
99
3.4.9
99
Tilslut føleren, og sæt kontakten i den rigtige
stilling
Se: "3.5 Eksterne følertermostater", side: 14.
Gulvføler
2
Udeføler
3
(Bruges ikke)
4
(Bruges ikke)
Se: "3.4.3 Registrér rumtermostater", side: 11.
3.4.10 Annullering af registrering af en kanal
99
1
Registrer eksterne følertermostater
Kun en af de fire kontakter må være tændt. Når
termostaten bruges som rumtermostat bør alle
kontakter være slukket. Hvis mere end én kontakt
er tændt: LED'en flimrer. Den holder op med at
glimte, når kun én kontakt er tændt, eller alle
kontakter er slukkede.
Se: "3.9 Nulstilling", side: 17.
3.4.11 Monter eksterne følertermostater
99
Se: "3.5 Eksterne følertermostater", side: 14.
3.5.2
3.4.12 Indstil min. og maks. temperatur for gulvføler
Se: "3.5.4 Indstilling af gulvføler", side: 15.
3.4.13 Luk termostaterne
Se: Driftsmanual for kontrolenhed, side: 10.
3.4.14 Foretag kommunikationstest
99
14
99
Registrering og afmærkning
Registreringsproceduren for en Termostat
institutionsmodel T-53 monteret med en gulv- eller
udeføler er den samme som for rumtermostater.
Se: "3.4.3 Registrér rumtermostater", side: 11.
Afmærkning af Termostat institutionsmodel T-53
udføres på samme måde som ved rumtermostaten,
men med tilføjelse af oplysningen om gulv eller
udeføler.
Se: "3.4.6 Afmærk de eksterne følertermostater",
side 14.
Se: "3.6 Test af kommunikationen mellem
termostaterne og kontrolenheden", side: 16.
Gulvvarme
3.5.3
Ledningsføring
Det er muligt at vise den målte gulvtemperatur, hvis
dit system er udstyret med en betjeningsenhed.
3.5.5
99
1
3.5.4
Afslutning af registrering af termostater
Proceduren for udfyldelse af registreringen af en
termostat institutionsmodel T-53 monteret med en
gulv- eller udeføler er den samme som den, der
udføres for rumtermostater. Se: "3.4.3 Registrér
rumtermostater", side 11.
Tilslut kabel fra gulv- eller udeføler (ikke polariseret)
Indstilling af gulvføler
Gulvføler
Begrænsningen af gulvtemperaturen justeres med en
spændingsmåler.
Temperaturen indstilles i minimums- eller
maksimumsområdet af spændingsmåleren. Således muliggør
Termostat institutionsmodel T-53 en minimums- eller
maksimumsgulvbegrænsning.
Termostat institutionsmodel T-53 sender de eksterne
følerværdier til kontrolenheden:
• Gulvtemperaturen.
• Minimums- eller maksimums grænsetemperatur.
1
Vælg den ønskede temperatur med
spændingsmåleren
Uponor Control System - Installationsmanual
15
3.6 Test af kommunikationen mellem
termostaterne og kontrolenheden
3.6.1
Test af kommunikationen mellem
rumtermostaterne og kontrolenheden
3.6.2
Test af kommunikationen mellem de eksterne
rumtermostater og kontrolenheden
Proceduren til at teste en termostat institutionsmodel T-53
monteret med en udeføler er den samme som beskrevet
under "3.6.1 Test af kommunikationen mellem
rumtermostaterne og kontrolenheden".
Når to termostater er tilsluttet den samme kanal,
skal proceduren beskrevet under "3.6.1 Test af
kommunikationen mellem rumtermostaterne og
kontrolenheden" udføres fuldt ud og hver for sig for
hver termostat.
3.7
1
➜
Tryk på testknappen
LED for test og kanal med registrerede termostater
tænder
2
➜
Afslutning af installationen
Brug en stift til at trykke kort på termostatens
registreringsknap
• Kommunikation OK -> LED for kanaler registreret
til termostaten slukker
• INGEN Kommunikation -> LED for kanaler
registreret til termostaten forbliver tændt
Foretag en komplet kontrol af installationen :
1
• Kontroller, at antennen er monteret korrekt
• Kontroller, om termostaterne får tilført strøm
2
Luk kontrolenhedens dæksel
Luk termostatlågene om nødvendigt
3
Udfyld "Installationsrapporten" på håndbogens
midterside
4
Giv manualen og alle oplysninger om systemet til
slutbrugeren
Se: "4. Fejlfinding", side: 18
3
Tryk på testknappen for at forlade testfunktionen
3.8
Alternativ: Termostat med display T-75:
Brug termostatens +/- taster til at skifte over
mellem høj og lav temperatur og kontroller, at
kanalens LED følger ændringen.
Alternativ: Termostat T-55:
Brug termostatens reguleringsknap til at skifte
mellem høj og lav temperatur, og sørg for, at
kanalens LED bliver ved med at skifte.
16
1
Test af telestat
Tryk på knappen til den valgte kanal
• LED’en tænder: telestaten får strømforsyning
(telestaten åbner på ~ 5 min).
➜
• LED’en tænder ikke.
Se: "4. Fejlfinding", side: 18.
2
Tryk to gange på testknappen for at afslutte
telestattesten (eller vent 10 min.)
Gulvvarme
3.9
3.9.1
1
➜
Nulstilling
Annullering af registrering af en kanal
Tryk på testknappen
LED for test og kanal med registrerede termostater
tænder
2
➜
3.9.2
.
• På kontrolenheden skal man trykke på testknappen i
10 s. LED for test blinker i mindst 2 s og derefter slukker
alle LED (med undtagelse af LED for el-net). Alle
parametrene er slettet. Det er nødvendigt at foretage en
ny installation / registrering efter nulstilling.
Tryk på knappen til den kanal, der skal annulleres, i
10 s
LED for den annullerede kanal blinker
derefter slukker den
i 2 s og
.
3
Tryk på testknappen for at forlade registreringsmodus
➜
LED for test slukker
STOP
Nulstilling af systemet
Hvis der er problemer med termostatens forbindelse,
forvekslede termostater, forkert registrering af kanal etc.,
kan systemet nulstilles.
.
For at registrere en anden termostat til en kanal,
skal man først annullere den eksisterende,
uønskede registrering for denne termostat.
• Et kort tryk på nulstillingsknapperne er tilstrækkeligt for
termostaterne. Det er ikke nødvendigt at foretage en ny
installation / registrering efter nulstilling.
Uponor Control System - Installationsmanual
17
4. Fejlfinding
Almindelige betingelser for drift af systemet:
Kontrolenhedens strøm LED er tændt. Alle kanalernes LED er slukkede, hvis der ikke er anmodet om varme eller køling.
LED'ene lyser op, når de pågældende telestater aktiveres. Under standby, før telestaterne aktiveres, blinker LED'ene.
LED for Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-53:
- LED blinker kun én gang for hver transmission.
- LED blinker to gange for svage batterier.
- Kun for Termostat institutionsmodel T-53: LED flimrer, hvis flere kontakter er i ON position.
Fejl
Systemet starter
ikke
Dårlig
radiomodtagelse
18
Årsag
Angivelse
Løsning
Se
Ingen spænding
LED for el-net står på off i
kontrolenheden
Kontrollér at kontrolenheden er
tilsluttet el-nettet og at
ledningsføringen i 230V rummet
er OK
Uheld med ledning
230V i stik men ikke i
230V rum
Udskift ledning og stik
Antennen er monteret
inde i metalkassen eller
for tæt ved andre
afskærmende genstande
■ Bygningens struktur er
ikke velegnet til
radiotransmission
Gentagne radioalarmer
Sæt antennen op et andet sted
(hvis problemet vedvarer, kontakt
din installatør for at få hjælp til at
kontrollere radiotransmissionen,
og test med repeater for
radiosignaler)
■
Gulvvarme
UPONOR
G U LV VA R M E
UPONOR CONTROL SYSTEM
RADIO
9416-059-10 / IOM- V_07-02
Uponor Control System
Radio
Betjeningsmanual
Kontrolenhed og Termostater
I h e n h o l d t i l v o re s p o l i t i k m e d ko n s t a n t fo r b e d r i n g o g u d v i k l i n g a f p ro d u k te r n e , fo r b e h o l d e r U p o n o r s i g re t t i l a t æ n d re s p e c i f i ka t i o n e r u d e n fo r
fo r u d g å e n d e v a r s e l .
Up o nor A/ S
U po nor VVS, Danmark
T 43 263 400
W w w w. u p on or. d k
Indholdsfortegnelse
1. Generelle anbefalinger ..................................................................................................................................... 4
2. Uponor Control System ..................................................................................................................................... 5
2.1 Oversigt over systemet .................................................................................................................................. 5
2.2 Betjening af installationen .............................................................................................................................. 6
3. Termostater...................................................................................................................................................... 6
3.1 Ændring af temperaturformat.......................................................................................................................... 8
3.2 Ændring af temperaturindstilling...................................................................................................................... 8
3.3 Indstilling af min og maks temperaturer ........................................................................................................... 9
3.4 Indstillinger for gulvføler ................................................................................................................................ 9
3.5 Udskiftning af termostatens batteri ................................................................................................................ 10
4. Vedligeholdelse af systemet ........................................................................................................................... 11
5. Diagnose og løsning af alarmer og fejl............................................................................................................ 11
5.1 Almindelige betingelser for drift af systemet: .................................................................................................. 11
5.1.1 Kontrolenhed ..................................................................................................................................... 11
5.1.2 Termostat med display T-75 ................................................................................................................. 11
5.1.3 Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-53 ............................................................................... 11
5.2 Alarmer...................................................................................................................................................... 11
5.2.1 Kontrolenhed ..................................................................................................................................... 12
5.2.2 Termostat med display T-75 ................................................................................................................. 12
5.2.3 Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-53 ............................................................................... 12
5.3 Slet alarmliste............................................................................................................................................. 12
5.4 Liste over mulige alarmer og løsninger ........................................................................................................... 13
5.5 Liste over mulige fejl og løsninger.................................................................................................................. 14
6. Bortskaffelse af produktet .............................................................................................................................. 14
33 Uponor Control System - Betjeningsmanual
3
1. Generelle anbefalinger
Sikkerhedsanvisninger
• Læs og følg instrukserne.
Strømforsyning
ADVARSEL
• Installationen skal udføres af en kvalificeret person i
overensstemmelse med lokale bestemmelser.
• Uponor Control System bruger en 230VAC 50Hz
strømforsyning.
• Foretag ikke ændringer af hardware eller software, send
beskadigede betjeningsanordninger til Uponor, hvis de
har brug for reparation.
• I nødstilfælde skal stikket øjeblikkeligt tages ud
af 230V stikkontakten.
• Det er forbudt at foretage ændringer eller modificeringer,
der ikke er specificeret i denne manual.
• Strømforsyningen skal være afbrudt, når
ledningsføringen oprettes.
• Vi afviser ethvert ansvar for beskadigelser og driftsuheld,
der måtte opstå, fordi man ikke har fulgt disse
anvisninger!
Anvendte symboler i denne manual
ADVARSEL
Risiko for legemsbeskadigelse eller at komme i
klemme.
En ikke overholdelse kan være sundhedsfarlig eller
beskadige produktets komponenter.
STOP
VIGTIGT!
Vigtig bemærkning om funktionalitet. Huis dette ikke
overholdelse, kan det medfører en sorringet
funktionalitet.
• Brug ikke vand til at rengøre Uponor Control
System.
• Udsæt ikke Uponor Control System for
antændelige dampe eller gasser.
Begrænsninger for radiobølger
Uponor Control System bruger radiobølger. Den
anvendte frekvens er forbeholdt lignende
anvendelser, og risikoen for interferens fra andre
radiokilder er meget lav. I sjældne særlige tilfælde
kan det imidlertid være umuligt at etablere en
perfekt kommunikation. Transmissionsområdet er
tilstrækkelig for de fleste anvendelser, men hver
enkelt bygning har forskellige forhindringer, der
indvirker på kommunikation og maksimal
transmissionsafstand. Hvis der findes
kommunikationsforstyrrelser, kan Uponor styre
systemet med tilbehør såsom repeaters for at løse
disse exceptionelle problemer.
Tekniske nødvendigheder
Information.
Vigtig anbefaling og information om drift.
Henvisning til et andet dokument.
• Installation/data ledninger skal holdes på
afstand af el-ledninger > 50V for at undgå
interferens.
• Det elektriske kredsløb til kedlen og pumpen
skal beskyttes med en sikring på højst 6A.
99
Henvisning til en anden side i manualen.
Udvidet funktion med betjeningsenheden
4
➜
Resultat af en handling.
>
Tryk på knappen.
Gulvvarme
2. Uponor Control System
Uponor Control System er først og fremmest en komplet
styring til gulvvarmesystemer. Komfort, brugervenlighed og
temperaturkontrol for hvert rum kan kombineres ved hjælp af
de forskellige komponenter. Installeringen af kontrolenheden
og driftsmanualen sørger for optimal installering og
indstilling.
En ergonomisk betjeningsenhed kan tilføjes for at lette
indstillingen og optimere styringen. Hvis dit system er
udstyret med en betjeningsenhed henvises til Installation af
betjeningsenhed og Driftsmanual.
2.1
2
Termostaten er let at bruge.
Temperaturindstillingerne kan justeres ved
hjælp af en simpel drejeskive. Dækslet kan
fjernes, så min/maks temperaturer kan
indstilles.
Positionen 21°C er markeret.
Oversigt over systemet
Kontrolenheden styrer telestaternes drift, når det kræves af
termostaterne efter en anmodning om varme eller køling. Det
er muligt at tilføje en betjeningsenhed for at centralisere og
optimere systemets styring.
3
Uponor Control System kan kontrollerés ved hjælp af tre
typer termostater. Termostaterne er konstrueret til størst
mulig komfort, og kommunikerer med kontrolenheden via
radiobølger. De kan bruges individuelt eller i kombination
med hinanden. De er udstyret med samme type batteri som
strømforsyning.
Termostaten viser den omgivende eller
indstillede temperatur på skærmen.
Termostaten er konstrueret til driftsmåling,
den påvirkes af temperaturen på de
omkringliggende overflader såvel som af
temperaturen i den omgivende luft.
55 Uponor Control System - Betjeningsmanual
Kontrolenhed med antenne og telestater
Kontrolenheden driver telestaterne i overensstemmelse
med betjeningsenhedens indstillinger og også de
temperaturoplysninger, den modtager fra termostaterne.
Kontrolenheden er typisk placeret i nærheden af det
hydrauliske systems rørforgrening.
5
Termostat med display T-75
Termostat institutionsmodel T-53
Termostaten er konstrueret til at kunne
placeres på et offentligt sted. Der lyder en
alarm, så snart dækslet åbnes.
Knappen, kontakterne og spændingsmålerne
er alle gemt under et dæksel. Dækslet kan
fjernes, så min/maks temperaturer kan
indstilles.
Der kan tilsluttes en ekstern føler.
4
1
Termostat T-55
I-75 betjeningsenhed
(tilbehor til optimering at systemets
styring)
Betjeningsenheden giver dig mulighed for at
centralisere og optimere systemets styring.
Betjeningsenheden gør det muligt for dig
nemmere og hurtigere at vise og opdatere
systemets driftsparametre.
Betjeningsenheden viser også årsagerne til
eventuelle alarmer. Den er enkel og let at
betjene.
5
2.2
Betjening af installationen
Uponor Control System kontrollerer varmeinstallationen efter
kundens behov. Man skal blot indstille den ønskede
temperatur på termostaterne, der er placeret i hvert rum.
3. Termostater
Termostat med display T-75
Betjeningsprincip:
LCD display
Indstillingsværdien for temperaturen er indstillet ved
termostaterne. Ordren til at ændre
temperaturindstillingsværdien styres af kontrolenheden. Hvis
der er en temperaturafvigelse vil telestaten åbne eller lukke
ventilen, hvilket varierer varmetilførslen.
Standard display
(Indikation af
rumtemperatur)
For yderligere oplysninger om systemet, se
Installationsrapporten på foldud-siden.
Normal betjening
Når systemet fungerer i normal modus:
• Er LED for strømforsyning tændt (kan ses øverst til højre
på kontrolenhedens dæksel),
1
LCD display
Visning af temperaturer og menuer
Visning af temperaturen med en præcision på 0.1°
• I varmefunktion er telestaterne åbne, hvis
rumtemperaturen er lavere end den temperatur, der er
indstillet på termostaten.
Vises under indstilling af temperatur set punkt
• I kølemodus vil telestaterne være åbne, hvis
rumtemperaturen er højere end den temperatur, der er
indstillet på termostaten.
Vises under radiotransmission
Det kan man se i telestatens lille vindue.
Temperaturformat for displayet
Angivelse af svagt batteri
6
2
Temperaturføler for optimal måling af den
omgivende temperatur
3
+ og – taster til at indstille termostatens
parametre
4
Knap til nulstilling af termostat
Gulvvarme
Termostat T-55
1
Drejeskiveknap til indstilling af rumtemperaturen
2
Konfigureringsknap
3
Batterier
4
LED for radiotransmission
5
Blå ben til indstilling af minimumstemperatur
6
Rød ben til indstilling af maksimumstemperatur
Termostat institutionsmodel T-53
1
Skru for at åbne termostaten
2
Klemme til ekstern føler (ikke polariseret)
3
Batterier
4
Spændingsmåler for temperaturindstilling
5
Konfigureringskontakter
6
Spændingsmåler for gulvføler
7
Konfigureringsknap
8
LED for radiotransmission
STOP
77 Uponor Control System - Betjeningsmanual
VIGTIGT!
Installatøren tildeler termostaterne præcise rum
og placeringer. Enhver ændring af placeringen kan
bevirke en unormal kontrol af temperaturen.
7
3.1
Ændring af temperaturformat
Termostat T-55
Termostat med display T-75
1 Tryk samtidigt på + og – tasterne i 10 sekunder
➜
SEL menuen vises.
2
Tryk på + eller – for at ændre temperaturformatet (°C
eller °F)
3 Vent i 5 sekunder
➜
3.2
Termostaten vender tilbage til standard
visning.
Ændring af temperaturindstilling
1
Drej på drejeskiven for at opnå en højere
temperaturindstillingsværdi
2
Drej drejeskiven mod uret for at opnå en lavere
temperaturindstillingsværdi
Termostat med display T-75
Du kan benytte en energisparemodus (reduceret
modus), hvis dit system er udstyret med en
Termostat med display T-75 og en I-75
betjeningsenhed. Denne reducerede modus kan
aktiveres fra betjeningsenhedens menu, og giver
dig mulighed for betydelige energibesparelser.
Termostat institutionsmodel T-53
1 Tryk på + eller - tasten
➜
Ikonet for indstilling og den indstillede værdi
vises.
Tryk på + eller – for at ændre den indstillede værdi
2 Med °C, indstilling i trin på 0.5°C
Med °F, indstilling i trin på 1°F
3 Vent i 5 sekunder
➜
Ikonet for radiotransmission vises, hvilket
bekræfter at indstillingen er blevet
registreret og sendt og vender dernæst
tilbage til standard visning.
For at indstille temperaturen på sin standard værdi
på 22.0°C (72.0°F) skal man trykke et kort tryk på
+ og – tasterne samtidigt.
8
1
Åben dækslet. Se: "3.5 Udskiftning af termostatens
batteri"
2
Vælg den ønskede temperatur ved hjælp af
spændingsmåleren
Gulvvarme
3.3 Indstilling af min og maks
temperaturer
Termostat med display T-75
Minimums-og maksimumstemperaturer (5° C og
35° C) for Termostat med display T-75 er
forudindstillede. Det er dog muligt at tilpasse disse
temperaturer til dit system, hvis det er udstyret
med en betjeningsenhed.
Termostat T-55
3.4
Indstillinger for gulvføler
Hvis dit system omfatter en gulvføler, kan du justere
minimum eller maksimum temperaturindstillinger for gulvet
ved hjælp af en spændingsmåler, der sidder bag dækslet på
Termostat institutionsmodel T-53.
Gulvføleren kan bruges til maksimal eller minimal
begrænsning af gulvtemperaturen, uafhængigt af
rumtemperaturen.
Maksimumsbegrænsningen kan for eksempel bruges til at
forhindre en sensitiv gulvbelægning i at blive udsat for en for
høj temperatur, når der anmodes om høj temperatur.
Minimumsbegrænsningen kan for eksempel bruges til at
holde et klinkegulv varmt, selv om der ikke er et generelt
krav om varmetilførsel til rummet.
1 Fjern drejeskiven med en skruetrækker
Indstil den ønskede minimumstemperatur for rummet
med den blå ben
2
Indstil den ønskede maksimumstemperatur
3 for rummet med den røde ben
1
Den blå og røde knast gør det muligt at indstille
minimum og maksimum indstillingsværdierne som
afvigelser fra de sædvanlige indstillingsværdier.
Eksempel:
Vælg den ønskede temperatur ved hjælp af
spændingsmåleren
Se kontrolenhedens Installationsmanual for
yderligere oplysninger.
• Den sædvanlige indstilling er 21°C.
• Indstillingen af den blå ben er -10°C.
➜
• Indstillingen af den røde ben er +5°C.
Temperaturområdet for dette rum er 11°C til 26°C.
Termostat institutionsmodel T-53
Det er ikke muligt at indstille min/maks
temperaturer ved hjælp af Termostat
institutionsmodel T-53.
99 Uponor Control System - Betjeningsmanual
9
3.5
Udskiftning af termostatens batteri
Installation af batterierne
Batterityper til termostaterne: 2x Alkali AAA 1.5V.
Overhold polariteten.
Åbning af batterirummet eller dækslet
Lukning af termostaten
10
Gulvvarme
4. Vedligeholdelse af
systemet
5. Diagnose og løsning af
alarmer og fejl
Det anbefales at kontrollere systemets komponenter
regelmæssigt for at optimere ydeevnen. Systemet kræver
ingen vedligeholdelse, men batterierne skal udskiftes ca.
5.1 Almindelige betingelser for drift af
systemet:
hvert andet år.
5.1.1
Du har mulighed for at centralisere og optimere
styringen af systemet ved at tilslutte en
betjeningsenhed til kontrolenheden.
Betjeningsenheden gør det muligt for dig nemmere
og hurtigere at vise og opdatere systemets
driftsparametre. Betjeningsenheden viser også
årsagerne til alarmer, og gør det lettere at stille en
diagnose.
Termostatbatterier:
Termostaterne strømforsynes ved hjælp af batterier.
Afladede batterier skal skiftes ud. Se: "5.2 Alarmer",
side: 11.
Kontrolenhed:
Kontrolenhedens strøm LED er altid tændt. Når den blinker
betyder det, at der er udløst en alarm.
Åben kontrolenhedens dæksel. LED'en for den kanal, som
alarmen kom fra, blinker hurtigt. Se: "5.2 Alarmer", side: 11.
Automatisk øvelsesfunktion:
Systemet er udstyret med en automatisk øvelsesfunktion.
Denne funktion er indstillet til hver 6. dag +/-24 timer, og
består i en prøvekørsel for at forhindre pumpen og
telestaterne i at brænde sammen, når de ikke er blevet
aktiveret siden sidste test.
Kontrolenhed
Kontrolenhedens strøm LED er tændt. Alle kanalernes LED er
slukkede, hvis der ikke er anmodet om varme eller køling.
LED'ene lyser op, når de pågældende telestater aktiveres.
Under standby, før telestaterne aktiveres, blinker LED'ene.
5.1.2
Termostat med display T-75
Termostaten viser rumtemperaturen.
5.1.3
Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel T-53
LED blinker kun én gang for hver transmission.
5.2
Alarmer
ADVARSEL
Bemærk at visse handlinger, f.eks. handlinger som
vedrører 230V, ledningsføring etc. skal udføres af en
autoriseret installatør.
Fejlene angives på kontrolenheden, når strøm LED'en blinker.
Fejlene kan f.eks. være:
• Tab af radiotransmission fra en termostat i mere end 3 timer.
• Svage batterier på en termostat.
Hvis dit system er udstyret med en
betjeningsenhed, kan øvelsesfunktionen aktiveres
på et hvilket som helst tidspunkt.
STOP
Brug en tør, blød klud til at rengøre
Kontrolsystemet og alle dets komponenter. Brug
ikke rensemidler.
• Kortsluttet telestat.
• Dækselalarm.
For at kontakte installatøren:
Se installationsrapporten på foldud-siden for at finde
installatørens kontaktoplysninger.
Forbered venligst følgende informationer, før en installatør
kontaktes:
• Installationsrapport.
• Tegninger over gulvvarmesystemet (hvis tilgængelig).
Hvis systemet er udstyret med en betjeningsenhed
kan alarmerne vises, uden at det er nødvendigt at
skille kontrolenheden ad. Betjeningsenheden viser
tydeligt og nøjagtigt årsagerne til de forskellige
alarmer.
1111Uponor Control System - Betjeningsmanual
11
5.2.1
Kontrolenhed
En blinkende strømindikator angiver en
alarm/fejlmeddelelse.
Kontrolenhedens strøm LED forbliver altid tændt. Hvis den
blinker betyder det, at der er indtruffet et problem. Kig i
Installationsrapporten, som du kan finde i
Installationsmanualen.
Åben kontrolenhedens dæksel og lokaliser den/de LED, der
blinker, for at finde ud af, hvilken termostat alarmen
stammer fra.
5.2.2
Termostat med display T-75
Batterialarm:
Skift termostatens batterier ud, når symbolet
5.2.3
vises.
Termostat T-55 og Termostat institutionsmodel
T-53
Batterialarm:
Udskift termostatens batterier, når den røde LED inden i
termostaten blinker to gange. (Under anmodning om varme
eller køling)
Dækselalarm:
Termostat institutionsmodel T-53 omfatter en kontakt til at
advare i tilfælde af åbning af dækslet. Kontaktens status
transmitteres via radiobølger. Strøm LED og LED for den
pågældende kanal blinker.
5.3
Slet alarmliste
Hver LED slår fra, når det pågældende problem er løst, og
strøm LED går tilbage til normal tilstand (d.v.s. altid ON).
12
Gulvvarme
5.4
Liste over mulige alarmer og løsninger
Komponent
Angivelse
Årsag
Løsninger
Kontrolenhedens strøm-LED
Antennen er ikke i den rigtige
Monter antennen i den rigtige
og termostat LEDs for
position, eller ledningen er
position med en korrekt tilsluttet
tilsluttede kanaler blinker
afbrudt
Kortslutning på en tilsluttet
ledning
Kontroller telestaternes
ledningsføring, udskift telestaten
■ Brug en anden kanal (hvis der
telestat
Kontrolenhed C-55
LED for strøm og LED for den
pågældende kanal blinker
Ikon for batteri vises
Displayet er fra
er en ubrugt kanal tilbage)
Kortslutning på en telestat
klemme/fejl ved ledningsføring
Termostatbatterierne er afladede
Batterierne er fuldstændig
afladede eller af en forkert type
Batterierne vender forkert
Der vises ikke ikon for
(omvendt polaritet)
Termostaten er ikke i den rigtige
radiotransmission
position
Bemærk
■
Se Installationsmanualen for
udskiftning af kontrolenheden
Skift batterierne ud
se "3.5 Udskiftning af
termostatens batteri"
Monter batterierne korrekt
flyt termostaten
■
Tving termostaten til at
transmittere ved at ændre
temperatur-indstillingen
Termostat med
display T-75
Transmitteren arbejder, men
Ikonet for radio-transmission
vises, men signalerne
modtages kun, hvis
termostaten er tæt på
antennen
med nedsat signalstyrke
■
Skift termostaten ud
■
Se hvordan man sletter den
gamle termostats tildeling og
erstatter med den ny i
Installationsmanualen
Nye installationer i huset, der
Prøv at finde en ny position for
afskærmer radiosignaler (f.eks.
termostaten og/eller antennen
tørreskab, pengeskab, dør i
(eller om muligt for den
LED blinker to gange
metal)
Termostatbatterierne er afladede
Batterierne er fuldstændig
genstand, der afskærmer)
Skift batterierne ud
Led nej blinker kun én gang
afladede eller af en forkert type
Batterierne vender forkert
(omvendt polaritet)
Termostaten er ikke i den rigtige
position
se "3.5 Udskiftning af
termostatens batteri"
Monter batterierne korrekt
flyt termostaten
■
transmittere ved at ændre
Termostat T-55 og
Termostat
institutionsmodel T-53
Tving termostaten til at
temperatur-indstillingen
ved transmission blinker LED
nej én gang
Termostatens transmitter er itu
■
Skift termostaten ud
■
Se hvordan man sletter den
gamle termostats tildeling og
erstatter med den ny i
Strøm LED og LED for den
pågældende kanal blinker på
kontrolenheden
1313Uponor Control System - Betjeningsmanual
Termostatens dæksel er åbent
(Termostat institutionsmodel T-53)
Installationsmanualen
Kontroller indstillingerne, og sæt
termostatens dæksel tilbage på
plads
13
5.5
Liste over mulige fejl og løsninger
Fejl
Angivelse
■
Årsag
Løsninger
Tryk på + eller – tasten for at vise
grænser for at beskytte
temperatur-indstillingen på
termostaten
Termostatens
indstilling er for lav
■
Skift temperaturindstilling
Temperaturindstilling vises også i
Rum for koldt (eller
for varmt i
køletilstand) 1
termostaten falder efter et stykke
tid, når termostaten flyttes
■
systemet mod
konsekvenserne af
ufornuftige
ruminformationsmenuen
Den viste temperatur på
Bemærk
Brug maks og min
temperatur-indstillinger
Termostaten er
f.eks. under
Skift termostatens
indflydelse af en
placering
varmekilde
Se Installationsrapporten og
nummereringen af
■
kontrolenhed/kanal under
Der er forveksling
Placer termostaten i det
dækslet til termostatbatterierne
mellem de rum
rum, der er forsynet med
termostaten
sløjferne kontrolleret af
kontrollerer
termostaten
Tving termostaten til at
transmittere, og kontroller om de
tilsvarende LED derefter blinker
den hvide angivelse kan ikke ses i
Telestaten åbner
telestatens indikatorvindue
ikke
Rum for varmt
Den tilsvarende sløjfe er varm selv
(eller for koldt i
efter en lang periode uden
køle-tilstand)
1
anmodning om varme
■
Udskift telestaten
■
Telestaten lukker
Kontroller, at telestaten
er monteret korrekt
ikke
■
Udskift telestaten
Ingen anmodning om varme (fra
gulvvarmesystemet)
Gulvet er koldt 2
Rummets
temperatur er OK,
■
Rummet varmes op af en anden
men gulvet er koldt
varmekilde
1:
2
For at finde ud af, om et problem er forårsaget af forsyningssystemet eller kontrolsystemet: løsn telestaterne fra
rørforgreningen; vent i nogle minutter og kontroller om gennemstrømningsrøret i gulvvarmesløjfen varmer op. Efter endnu
nogle minutter skal returrøret også varme op. Hvis rørene ikke varmer op, er problemet forbundet med
varmtvandsforsyningen, hvis sløjferne varmer op, kan årsagen være rummets kontrolsystem.
: Fejl ved forsyningssystemet: Ikke noget varmt vand i rørforgreningen. Kontroller kedlen og cirkulationspumpen.
6. Bortskaffelse af produktet
Uponor Control System består af forskellige komponenter, der kan genbruges. Uponor vil være taknemmelig, hvis du vil være
så venlig at frasortere disse komponenter (batterier, plastikdele, elektriske eller elektroniske dele), og skaffe dig af med dem i
et passende genbrugscenter.
14
Gulvvarme
IM_FOLD-OUT_CONTROLEUR_R12-23A.mif Page 1 Jeudi, 8. février 2007 10:32 10
Tekniske data
Generelt
■ IP: IP30 (IP: grad af ikke-adgang til de aktive dele af produktet, og grad af ikke-adgang til vand)
■ Max omgivende RF (relativ fugtighed): 95% max ved 20°C.
Termostat
■ CE mærkning:
- Lavspændingstests: EN 60730-1* og EN 60730-2-9***
- EMC Tests (krav om elektromagnetisk kompatibilitet): EN 60730-1 og EN 301-489-3
- ERM Tests (elektromagnetisk kompatibilitet og spørgsmål vedrørende radiospektrum): EN 300 220-3
■ Godkendelse og certificering:
- KNX: Konnex godkendelse og certificering
■ Strømforsyning: 2x Alkali AAA 1.5V
■ Spænding:2.2 V til 3.6 V
■ Driftstemperatur: 0°C til +45°C
■ Opbevaringstemperatur: -10°C til +65°C
■ Radiofrekvens: 868.3 MHz
■ Transmitter driftscyklus: 1%
Betjeningsenhed
■ CE mærkning:
- Lavspændingstests: EN 60730-1 and EN 60730-2-1
- EMC Tests: EN 60730-1
■ Strømforsyning: 11VDC ±10% fra kontrolenhed
■ Driftstemperatur: 0°C til +55°C
■ Opbevaringstemperatur: -20°C til +70°C
■ Forbrug: 1W max
Kan bruges over hele Europa
0682
Erklæring om overensstemmelse:
Vi erklærer hermed på vort eget ansvar,
at de produkter, som disse instrukser
vedrører, tilfredsstiller alle væsentlige
krav i forbindelse med R&TTE 1999/5/CE
direktivet af marts 1999.
Antenne
■ Strømforsyning: 11VDC ±10% fra kontrolenhed
■ Forbrug: << 1W
■ Radiofrekvens: 868.3 MHz
■ Transmitter driftscyklus: 1%
■ Modtagerklasse: 2
Kontrolenhed
■ CE mærkning:
- Lavspændingstests: EN 60730-1* og EN 60730-2-1**
- EMC Tests: EN 60730-1 og EN 301-489-3
- ERM Tests: EN 300 220-3
■ Strømforsyning: 230VAC +10/-15% 50Hz
■ Driftstemperatur: 0°C til +55°C
■ Opbevaringstemperatur: -20°C til +70°C
■ Forbrug: 70 W fuldt opladet maks.
■ Pumperelæ output: 230VAC +10%/-15%, 250VAC µ 2A max
■ Varme/køle input: Kun kontakt uden spænding
■ Ventil outputs: 24VDC ±10%, 436 mA maks. pr. output 1 til 2
24VDC ±10%, 218 mA maks. pr. output 3 til 12
■ Forsyningstilslutning: EU - 1 m ledning met stik, formonteret
■ Pumpetilslutning: ledninger 1,5 mm² max
■ Varme- / køletilslutning: ledninger 1,5 mm² max
* EN 60730-1 "Automatic electrical control to domestic use"
** EN 60730-2-1 "Particular Requirements for Electrical Controls for Electrical Household Appliances"
***EN 60730-2-9 "Specific rules for devices of thermo sensitive control"
Beskrivelse
Nr.
1
Klemmerække for tilslutning af antenne og
forlængere
2
RJ 9 stik til betjeningsenhed
3
Trykknap og LED fra 01 til 12 til registrering af
kanaler
4
Test knap og LED
5
Hurtigstiktilslutninger til telestater
6
Stikkontakt for tilslutning af datanøgle
7
LED for el-net
8
230VAC 50Hz rum - Pumpe
Brug af hurtigstik:
1
Tryk med en tynd skruetrækker, uden at dreje den,
på klemmens hvide knap for at føre en ledning ind
eller tage den ud
2
Før en ledning ind i hurtigstikket
3
Tag skruetrækkeren væk fra den hvide knap
4
Før ledningen ind i kabelstyret for at blokere den
5
Skru spændet fast for at sikre kablet til antenne
og/eller forlænger
Uponor Control System
IM_FOLD-OUT_CONTROLEUR_R12-23A.mif Page 2 Jeudi, 8. février 2007 10:32 10
Installationsrapport
valgfrit:
kontrolenhedens
nummer
kontrolenhedens
nummer
Kanaler
Kanaler
Rumindstillinger
Rumindstillinger
#2
#1
Gulvføler
Ja
Pumpe
Nej
Gulvføler
Ja
Relæ
Nej
24V
230V
#3
Ja
Pumpe
Nej
Gulvføler
Ja
Pumpe
2
Nej
Gulvvarme
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising