AL-M300/AL-M400 Series

Przewodnik użytkownika
NPD4821-00 PL
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Prawa autorskie i znaki towarowe
Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji
ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i
innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej
publikacji nie podlega odpowiedzialności dotyczącej uprawnień patentowych. Nie podlega także odpowiedzialności za szkody
wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji.
Ani firma Seiko Epson Corporation, ani firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności przed nabywcą tego produktu ani
osobami trzecimi za uszkodzenia, straty, koszty lub wydatki wynikające z wypadku, niewłaściwego użycia lub użycia produktu
niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmian produktu, bądź (oprócz Stanów
Zjednoczonych) nieprzestrzegania instrukcji firmy Seiko Epson Corporation dotyczących obsługi i konserwacji.
Firma Seiko Epson Corporation ani firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub problemy
wynikające z zastosowania rozszerzeń lub materiałów eksploatacyjnych innych niż materiały oznaczone przez firmę Seiko
Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.
Zawiera emulację języka drukowania Zoran Corporation Integrated Print System (IPS).
Część profilu ICC zawartego w tym urządzeniu została utworzona za pomocą programu ProfileMaker firmy Gretag Macbeth.
Gretag Macbeth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gretag Macbeth Holding AG Logo. ProfileMaker jest znakiem
towarowym firmy LOGO GmbH.
IBM i PS/2 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
®
®
®
Microsoft , Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
®
®
®
®
Apple , Mac , Mac OS , i Bonjour są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple, Inc.
Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco, New York i True Type są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Apple, Inc.
EPSON i EPSON ESC/P są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a Epson AcuLaser i Epson ESC/P 2 są znakami towarowymi
firmy Seiko Epson Corporation.
Bitstream jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmyof Bitstream Inc. są znakami towarowymi firmy International Typeface
Corporation zarejestrowanymi w Amerykańskim Urzędzie Patentowym (United States Patent and Trademark Office) i mogą
być zastrzeżone w niektórych jurysdykcjach.
Monotype jest znakiem towarowym firmy Monotype Imaging, Inc. zarejestrowanym w Amerykańskim Urzędzie Patentowym
(United States Patent and Trademark Office) i może być zastrzeżony w niektórych jurysdykcjach.
Albertus, Arial, Coronet, GillSans, Times New Roman i Joanna są znakami towarowymi firmy The Monotype Corporation
zarejestrowanymi w Amerykańskim Urzędzie Patentowym (United States Patent and Trademark Office) i mogą być zastrzeżone
w niektórych jurysdykcjach.
Prawa autorskie i znaki towarowe
2
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery i ITC
ZapfDingbats są znakami towarowymi firmy International Typeface Corporation zarejestrowanymi w Amerykańskim
Urzędzie Patentowym (United States Patent and Trademark Office) i mogą być zastrzeżone w niektórych jurysdykcjach.
Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times i Univers są znakami
towarowymi firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, które mogą być zastrzeżone w niektórych jurysdykcjach i na które
wyłącznej licencji udziela Linotype Library GmbH, spółka zależna Heidelberger Druckmaschinen AG.
Wingdings jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Marigold jest znakiem towarowym firmy Arthur Baker i może być zastrzeżony w niektórych jurysdykcjach.
Antique Olive jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Marcel Olive i może być zastrzeżony w niektórych jurysdykcjach.
Carta i Tekton są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.
Marigold i Oxford są znakami towarowymi firmy AlphaOmega Typography.
Coronet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Ludlow Type Foundry.
Eurostile jest znakiem towarowym firmy Nebiolo.
HP i HP LaserJet są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard.
PCL jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard.
Adobe, logo Adobe i PostScript3 są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated, które mogą być zastrzeżone w
niektórych jurysdykcjach.
Inne nazwy produktów użyte w niniejszej publikacji służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i mogą być znakami towarowymi ich
właścicieli. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.
Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Prawa autorskie i znaki towarowe
3
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Wersje systemu operacyjnego
W niniejszej instrukcji używane są następujące skróty.
Windows oznacza systemy Windows 8, 8 x64, 7, 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2012 x64, Server 2008, Server
2008 x64, Server 2008 R2, Server 2003, i Server 2003 x64.
❏
Windows 8 oznacza systemy Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise.
❏
Windows 8 x64 oznacza systemy Windows 8 x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 Enterprise x64.
❏
Nazwa Windows 7 oznacza systemy Windows 7 Ultimate Edition, Windows 7 Home Premium Edition, Windows 7
Home Basic Edition i Windows 7 Professional Edition.
❏
Nazwa Windows 7 x64 oznacza systemy Windows 7 Ultimate x64 Edition, Windows 7 Home Premium x64 Edition,
Windows 7 Home Basic x64 Edition i Windows 7 Professional x64 Edition.
❏
Nazwa Windows Vista oznacza systemy Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition,
Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Business Edition.
❏
Nazwa Windows Vista x64 oznacza systemy Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium
x64 Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition i Windows Vista
Business x64 Edition.
❏
Nazwa Windows XP oznacza systemy Windows XP Home Edition i Windows XP Professional.
❏
Nazwa Windows XP x64 oznacza system Windows XP Professional x64 Edition.
❏
Windows Server 2012 x64 oznacza systemy Server 2012 Essentials Edition, Server 2012 standard Edition.
❏
Windows Server 2008 oznacza Windows Server 2008 Standard Edition i Windows Server 2008 Enterprise Edition.
❏
Windows Server 2008 x64 oznacza systemy Windows Server 2008 x64 Standard Edition, Windows Server 2008
x64 Enterprise Edition, Windows Server 2008 R2 Standard Edition i Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition.
❏
Windows Server 2003 oznacza Windows Server 2003 Standard Edition i Windows Server 2003 Enterprise Edition.
❏
Windows Server 2003 x64 oznacza Windows Server 2003 x64 Standard Edition i Windows Server 2003 x64
Enterprise Edition.
Mac OS oznacza system Mac OS X.
❏
Mac OS X oznacza Mac OS X 10.5.8 lub nowszy.
Wersje systemu operacyjnego
4
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Spis treści
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie, Przestroga, Ważne i uwaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instalowanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wybór miejsca na drukarkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Użytkowanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Postępowanie z materiałami eksploatacyjnymi i częściami konserwacyjnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Informacje dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Etykiety dotyczące bezpieczeństwa lasera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wewnętrzne promieniowanie lasera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bezpieczeństwo w zakresie emisji ozonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rozdział 1 Poznawanie drukarki
Części drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Widok z przodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Widok z tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wnętrze drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Elementy opcjonalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Materiały eksploatacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Części konserwacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Gdzie można znaleźć informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Właściwości drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sposób działania trybu oszczędzania energii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Print Job Arranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rozdział 2 Zadania drukowania
Ładowanie papieru do drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Taca uniwersalna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Lower paper cassette (Dolna kaseta na papier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Taca wyjściowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Wybieranie oraz używanie nośników wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Spis treści
5
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Etykiety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Koperty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Gruby papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Papier o niestandardowym rozmiarze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Anulowanie zadania drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Na drukarce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
W komputerze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Konfigurowanie jakości wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Użycie ustawień automatycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Użycie ustawień zaawansowanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Dostosowywanie ustawień drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tryb oszczędzania tonera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ulepszanie przejrzystości kolorowych dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Korekta grubości cienkich linii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ustawienie układów zaawansowanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Drukowanie dwustronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Modyfikowanie układu wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Zmienianie rozmiaru wydruków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Drukowanie znaków wodnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Drukowanie nagłówka i stopki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Drukowanie z użyciem nakładki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego przed kopiowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Jednoczesne drukowanie wielu zadań drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Korzystanie z funkcji Reserve Job. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Przesyłanie zadania drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rozdział 3 Korzystanie z panelu sterowania
Korzystanie z menu panelu sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kiedy wprowadzić ustawienia panelu sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Sposób rejestrowania menu jako zakładek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Menu panelu sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Information Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Menu System Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tray Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Emulation Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Printing Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Setup Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Spis treści
6
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Reset Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Quick Print JobMenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ConfidentialJobMenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Clock Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Parallel Menu (Tylko do AL-M300D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
USB Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Network Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
PCL Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
PS3 Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ESCP2 Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
FX Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
I239X Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Password Config Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Energy Saver Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Support Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Printer Adjust Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Bookmark Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Komunikaty o statusie i błędach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Drukowanie i usuwanie danych zadań zachowanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Korzystanie z Quick Print JobMenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Korzystanie z ConfidentialJobMenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Drukowanie arkusza stanu konfiguracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Anulowanie drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Korzystanie z przycisku Pauza/Zwolnij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Przerwanie drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Rozdział 4 Instalowanie elementów opcjonalnych
Opcjonalny moduł kasety na papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Środki ostrożności dotyczące obsługi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Instalowanie opcjonalnego modułu kasety na papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Wyjmowanie opcjonalnego modułu kasety na papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Moduł pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Instalowanie modułu pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Wyjmowanie modułu pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Pamięć CompactFlash (Tylko do AL-M400 Series). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Instalowanie pamięci CompactFlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Usuwanie pamięci CompactFlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Spis treści
7
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 5 Wymiana materiałów eksploatacyjnych/części konserwacyjnych
Środki ostrożności podczas wymiany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Komunikaty dotyczące wymiany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
AL-M300 Series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
AL-M400 Series. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Rozdział 6 Czyszczenie i transportowanie drukarki
Czyszczenie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Czyszczenie rolki pobierającej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Transportowanie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Na duże odległości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Na krótkie odległości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zakleszczonego papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Środki ostrożności dotyczące wyjmowania zakleszczonego papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Zakleszczenie papieru B (pokrywa B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Zakleszczenie papieru w tacy uniwersalnej, C1, C2, B (Taca uniwersalna, Kaseta1-2, Pokrywa
B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Zakleszczenie papieru w C2, C3, C4, E2, E3, B (Kaseta2-4, Pokrywa E2-E3, Pokrywa B). . . . . . . 152
Drukowanie arkusza stanu konfiguracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Problemy podczas pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Lampka gotowości nie świeci się. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Drukarka nie drukuje (lampka gotowości nie świeci się). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Lampka gotowości świeci się, ale nic nie jest drukowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Pozostały okres użytkowania materiałów eksploatacyjnych nie jest aktualizowany (tylko w
systemie Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Nie można zainstalować oprogramowania lub sterowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Brak dostępu współużytkowanej drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Problemy z wydrukami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Nie można wydrukować czcionki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Wydruk jest zniekształcony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Ustawienie wydruku jest nieprawidłowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Grafika jest drukowana nieprawidłowo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Problemy z jakością wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Tło jest ciemne lub zabrudzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Spis treści
8
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Na wydruku występują kropki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Jakość wydruku lub ton są nierówne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Nierówny wydruk obrazów półtonowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Smugi tonera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
W wydrukowanym obrazie brak jest części obszarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Wydruki są całkowicie puste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Wydruki są bardzo pozwijane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Wydrukowany obraz jest jasny lub blady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Niezadrukowana strona arkusza jest zabrudzona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Zmniejszona jakość wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Problemy z pamięcią. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Niewystarczająca ilość pamięci dla bieżącego zadania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Brakuje pamięci do wydrukowania wszystkich kopii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Problemy z obsługą papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Papier nie jest podawany prawidłowo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Przy drukowaniu dwustronnym wydruk znajdował się po niewłaściwej stronie arkusza.. . . . . . . 171
Problemy podczas korzystania z elementów opcjonalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Papier nie jest podawany z opcjonalnej kasety na papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Nie można używać zainstalowanego elementu opcjonalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Urządzenie opcjonalne nie jest dostępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Rozwiązywanie problemów z interfejsem USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Połączenia USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
System operacyjny Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Instalowanie oprogramowania drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Komunikaty o statusie i błędach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Anulowanie drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Problemy z drukowaniem w trybie PostScript 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Drukarka nie drukuje prawidłowo w trybie PostScript. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Drukarka nie drukuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
W narzędziach w konfiguracji drukarki (tylko Mac OS) nie pojawia się drukarka lub jej
sterownik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Czcionka na wydruku jest inna niż na ekranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Nie można zainstalować czcionek drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Krawędzie tekstów i/lub obrazów nie są gładkie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Drukarka nie drukuje normalnie przez interfejs USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Drukarka nie drukuje normalnie przez interfejs sieciowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Pojawia się niezdefiniowany błąd (tylko Mac OS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Spis treści
9
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 8 Informacje na temat oprogramowania drukarki
Korzystanie z oprogramowania drukarki w systemie Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Użytkowanie sterownika drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Korzystanie z EPSON Status Monitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Odinstalowywanie oprogramowania drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Udostępnianie drukarki w sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Użytkowanie sterownika drukarki PostScript. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Wymagania systemowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Korzystanie ze sterownika drukarki postscriptowej w systemie Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Korzystanie ze sterownika drukarki postscriptowej w systemie Mac OS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Korzystanie ze sterownika drukarki PCL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Korzystanie z uniwersalnego sterownik drukarki Epson P6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Dodatek A Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
Papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Dostępne typy papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Papier, którego nie należy używać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Obszar drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Drukarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Warunki pracy i przechowywania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Właściwości mechaniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Dane elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Standardy i normy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Interfejsy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Interfejs równoległy (Tylko do AL-M300D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Interfejs USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Interfejs Ethernet (Tylko do AL-M300DN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Elementy opcjonalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Opcjonalny moduł kasety na papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Moduły pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Materiały eksploatacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Kaseta z tonerem/Zwrotna kaseta z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Bęben światłoczuły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Części konserwacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Moduł utrwalacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Spis treści
10
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Dodatek B Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
Papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Dostępne typy papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Papier, którego nie należy używać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Obszar drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Drukarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Warunki pracy i przechowywania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Właściwości mechaniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Dane elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Standardy i normy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Interfejsy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Interfejs USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Interfejs Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Elementy opcjonalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Opcjonalny moduł kasety na papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Moduły pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Pamięć CompactFlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Materiały eksploatacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Kaseta z tonerem/Zwrotna kaseta z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Bęben światłoczuły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Części konserwacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Moduł konserwacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Dodatek C Gdzie uzyskać pomoc
Kontakt z obsługą klienta firmy Epson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Przed skontaktowaniem się z firmą Epson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Pomoc dla użytkowników w Europie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Pomoc dla użytkowników w Tajwanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Pomoc dla użytkowników w Singapurze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Pomoc dla użytkowników w Tajlandii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Pomoc dla użytkowników w Wietnamie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Pomoc dla użytkowników w Indonezji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Pomoc dla użytkowników w Hongkongu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Pomoc dla użytkowników w Malezji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Pomoc dla użytkowników w Indiach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Pomoc dla użytkowników na Filipinach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Spis treści
11
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Indeks
Spis treści
12
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie, Przestroga, Ważne i uwaga
! Ostrzeżenie
muszą być przestrzegane, aby uniknąć poważnych uszkodzeń ciała.
! Przestroga
muszą być przestrzegane, aby uniknąć poważnych uszkodzeń ciała.
c Ważne
mają na celu zapobieganie uszkodzeniu sprzętu.
Uwaga
zawierają ważne informacje i pomocne wskazówki dotyczące działania drukarki.
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga:
Ilustracje w tej części pokazują AL-M400 Series jako przykład.
Instalowanie drukarki
❏ Pamiętaj, aby podnosić drukarkę, trzymając ją w odpowiednich miejscach, tak jak pokazano
poniżej.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
13
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Drukarkę należy przenosić w pozycji poziomej.
❏ Jeśli nie można włożyć wtyczki prądu zmiennego do gniazda elektrycznego, należy skontaktować
się z elektrykiem.
❏ Należy używać tylko przewodu zasilania prądem zmiennym zgodnego z odpowiednimi lokalnymi
normami bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z tą
drukarką. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem. Przewód
zasilania drukarki przeznaczony jest wyłącznie do użytku z tą drukarką. Zastosowanie przewodu z
innymi urządzeniami może spowodować pożar lub porażenie prądem.
❏ W przypadku uszkodzenia wtyczki należy wymienić przewód lub zwrócić się do
wykwalifikowanego elektryka. Jeżeli we wtyczce znajdują się bezpieczniki, upewnij się, że
wymieniasz je na bezpieczniki o właściwych rozmiarach i danych znamionowych.
❏ Należy korzystać z uziemionego gniazda zgodnego z wtyczką kabla zasilania drukarki. Nie należy
stosować żadnych przejściówek.
❏ Należy unikać korzystania z gniazd elektrycznych sterowanych przez wyłączniki ścienne lub
automatyczne wyłączniki czasowe. Przypadkowa przerwa w zasilaniu może spowodować
usunięcie ważnych danych z pamięci komputera i drukarki.
❏ Należy sprawdzić, czy gniazdo nie jest pokryte kurzem.
❏ Należy pamiętać, aby wtyczkę wcisnąć do gniazda do końca.
❏ Nie należy dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi.
❏ Należy odłączyć drukarkę z gniazda elektrycznego i zlecić naprawę wykwalifikowanemu
przedstawicielowi serwisu w następujących przypadkach:
A.
Gdy przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone lub postrzępione.
B.
Jeżeli do wnętrza drukarki dostał się płyn.
C.
Jeżeli drukarka została wystawiona na działanie deszczu lub wody.
D.
Jeżeli drukarka nie działa prawidłowo pomimo przestrzegania zaleceń podanych w instrukcji obsługi.
Należy używać tylko regulatorów opisanych w instrukcjach obsługi, ponieważ niewłaściwie użycie innych
regulatorów może spowodować uszkodzenie wymagające dużego nakładu pracy wykwalifikowanego
technika w celu przywrócenia sprawności drukarki.
E.
Jeżeli drukarka została upuszczona lub obudowa została uszkodzona.
F.
Jeżeli zauważalne są wyraźne zmiany w pracy drukarki, wskazujące na konieczność naprawy.
❏ Nie należy podłączać drukarki do gniazda, do którego podłączono inne urządzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
14
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Urządzenie należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda zasilania. Unikać podłączania
do gniazd w tym samym obwodzie, co kserokopiarki lub układy klimatyzacji, które
systematycznie włączają się i wyłączają.
❏ Drukarkę należy podłączyć do gniazda elektrycznego spełniającego wymagania dotyczące
zasilania tej drukarki. Wymagania dotyczące zasilania drukarki są przedstawione na etykiecie
dołączonej do drukarki. W przypadku braku pewności co do parametrów zasilania w obszarze, w
którym będzie używana drukarka, należy skontaktować się z lokalnym zakładem elektrycznym
lub skonsultować się ze sprzedawcą.
❏ W przypadku zastosowania przedłużacza należy upewnić się, że suma znamionowego natężenia
urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza znamionowego natężenia przedłużacza.
❏ Podczas podłączania drukarki do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla należy
upewnić się, że położenie złączy jest prawidłowe. Każde złącze ma tylko jedno prawidłowe
położenie. Włożenie złącza w nieprawidłowym położeniu może uszkodzić oba urządzenia
połączone kablem.
❏ Należy korzystać wyłącznie z wyposażenia opcjonalnego, takiego jak kasety na papier czy stojaki
do drukarki, wyprodukowanego specjalnie dla tego urządzenia. W przypadku użycia wyposażenia
opcjonalnego przeznaczonego dla innych produktów urządzenie może spaść na ziemię i
spowodować obrażenia.
Wybór miejsca na drukarkę
Zmieniając miejsce położenia drukarki, należy wybrać miejsce zapewniające odpowiednią przestrzeń,
aby umożliwić łatwą obsługę i konserwację urządzenia. Poniższa ilustracja przedstawia przestrzeń
wokół drukarki wymaganą do zapewnienia wygodnej obsługi.
AL-M300 Series
AL-M400 Series
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
15
AL-M300/AL-M400 Series
a.
40 cm
b.
40 cm
c.
10 cm
d.
60 cm
e.
90 cm
f.
40 cm
Przewodnik użytkownika
Do zainstalowania i korzystania z poniższych elementów opcjonalnych wymagana jest następująca
ilość dodatkowego miejsca.
AL-M300 Series
Kaseta na 250 arkuszy dodaje 6,5 cm w dolnej części drukarki.
AL-M400 Series
Kaseta na 550 arkuszy dodaje 10 cm w dolnej części drukarki.
Poza uwzględnieniem zajmowanego miejsca, podczas poszukiwania miejsca na ustawienie drukarki
zawsze należy wziąć pod uwagę poniższe środki bezpieczeństwa:
❏ Drukarkę należy umieścić w pobliżu gniazda elektrycznego, do którego łatwo można podłączyć i
odłączyć przewód zasilania.
❏ Nie należy umieszczać drukarki w miejscu, w którym jest możliwe nadepnięcie przewodu
zasilania.
❏ Nie należy korzystać z drukarki w wilgotnym otoczeniu.
❏ Należy unikać lokalizacji, w których drukarka byłaby narażona na działanie bezpośredniego
światła słonecznego, wysokich temperatur, wilgoci, par oleju lub kurzu.
❏ Nie należy umieszczać drukarki na niestabilnej powierzchni.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
16
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Szczeliny i otwory w obudowie, z tyłu lub na spodzie drukarki służą do wentylacji. Nie należy ich
blokować ani zakrywać. Nie należy umieszczać drukarki na łóżku, kanapie, dywanie lub innej
podobnej powierzchni lub wewnątrz zabudowanej konstrukcji, jeżeli nie zapewniono
prawidłowej wentylacji.
❏ Drukarka i komputer powinny znajdować się z daleka od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich
jak głośniki czy baza telefonu bezprzewodowego.
❏ Dookoła drukarki należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca, aby umożliwić prawidłową
wentylację.
Użytkowanie drukarki
❏ Nie należy dotykać modułu utrwalacza oznaczonego etykietą ostrzegawczą, ani otaczających go
obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą
być bardzo gorące. Jeżeli konieczne jest dotknięcie jednego z tych obszarów, należy odczekać 40
minut, aż temperatura obniży się.
* etykieta ostrzegawcza
❏ Ponieważ moduł utrwalacza zawiera ostre elementy, które mogą spowodować zranienie, nie
należy wkładać do niego rąk.
❏ Nie należy wkładać żadnych przedmiotów przez szczeliny obudowy, ponieważ mogłyby to
spowodować dotknięcie miejsc pod napięciem lub zwarcie elementów, co może spowodować
pożar lub porażenie prądem.
❏ Nie należy siadać na drukarce ani opierać się o nią. Nie należy kłaść na drukarce ciężkich
przedmiotów.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
17
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ W pobliżu drukarki nie używać żadnych gazów palnych.
❏ Nigdy nie należy używać siły podczas instalowania elementów drukarki. Chociaż drukarka została
zaprojektowana tak, aby zapewnić jej wytrzymałość, obsługiwanie jej na siłę może doprowadzić
do uszkodzenia.
❏ Wewnątrz drukarki nie należy pozostawiać zakleszczonego papieru. Może to spowodować
przegrzanie drukarki.
❏ Nigdy nie należy dopuszczać, aby do drukarki dostał się jakikolwiek płyn.
❏ Należy używać tylko regulatorów opisanych w instrukcjach obsługi. Niewłaściwe użycie innych
regulatorów może spowodować uszkodzenie wymagające naprawy przez wykwalifikowanego
przedstawiciela serwisu.
❏ Drukarki nie należy wyłączać:
-Po włączeniu drukarki odczekać do czasu, gdy Ready wyświetlone zostanie na panelu LCD.
- Gdy miga lampka Gotowość.
-Gdy świeci lub miga lampka Data.
- Podczas drukowania.
❏ Należy unikać dotykania składników wewnątrz drukarki, chyba że w tym przewodniku określono
inaczej.
❏ Należy postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami oznaczonymi na
drukarce.
❏ Nie należy próbować samodzielnie naprawiać drukarki, chyba że w dokumentacji drukarki
zaznaczono inaczej.
❏ Okresowo należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego i oczyścić zbieraki.
❏ Nie należy wyjmować wtyczki z gniazda, gdy drukarka jest włączona.
❏ Jeśli drukarka nie będzie przez dłuższy czas używana, należy wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego.
❏ Przed czyszczeniem należy odłączyć drukarkę z gniazda elektrycznego.
❏ Do czyszczenia należy używać dobrze wykręconej szmatki. Nie należy używać środków
czyszczących w płynie lub w aerozolu.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
18
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Postępowanie z materiałami eksploatacyjnymi i częściami konserwacyjnymi
❏ Nie należy spalać zużytych materiałów eksploatacyjnych ani części konserwacyjnych, ponieważ
mogą eksplodować i spowodować obrażenia. Należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami.
❏ Materiały eksploatacyjne i części konserwacyjne należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
❏ Podczas obsługi pojemnika z tonerem należy zawsze umieszczać go na czystej, gładkiej
powierzchni.
❏ Materiałów eksploatacyjnych lub części konserwacyjnych nie należy modyfikować ani rozbierać
na części.
❏ Nie należy dotykać tonera. Należy zapobiegać dostaniu się tonera do oczu. W przypadku
zabrudzenia tonerem skóry lub ubrania, należy natychmiast zmyć go wodą z mydłem.
❏ Jeśli toner zostanie rozsypany, należy go usunąć za pomocą szczotki oraz szufelki lub ściereczki
zwilżonej wodą z mydłem. Ponieważ drobne cząsteczki mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu
w przypadku kontaktu z iskrą, nie należy używać odkurzacza.
❏ Po przeniesieniu pojemnika z tonerem z zimnego otoczenia do ciepłego należy odczekać co
najmniej godzinę, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kondensacją.
❏ Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, kaseta z tonerem lub bęben światłoczuły nie powinny być
przechowywane w miejscu, w którym byłyby narażone na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, kurzu, zasolonego powietrza lub gazów powodujących korozję (takich jak
amoniak). Należy unikać lokalizacji, w których występują duże lub gwałtowne wahania
temperatury lub wilgotności.
❏ W przypadku wyjmowania bębna światłoczułego nie należy narażać go na działanie
promieniowania słonecznego i unikać wystawiania na działanie światła w pomieszczeniu dłużej
niż przez trzy minuty. Jednostka światłoczuła zawiera bęben światłoczuły. Narażenie go na
działanie światła może spowodować uszkodzenia, widoczne jako ciemne lub jasne obszary na
wydrukowanej stronie oraz skrócenie okresu użytkowania bębna. Jeśli bęben światłoczuły musi
przez długi czas znajdować się poza drukarką, należy go przykryć nieprzezroczystą tkaniną.
❏ Należy uważać, aby nie zadrapać powierzchni bębna. Wyjmując bęben światłoczuły z drukarki,
należy zawsze umieszczać go na czystej, gładkiej powierzchni. Należy unikać dotykania bębna,
ponieważ pozostawiony tłuszcz może trwale uszkodzić jego powierzchnię i obniżyć jakość
wydruku.
❏ Nie dotykać rolki transferowej na module przekazywania, aby jej nie uszkodzić.
❏ Nie należy dopuścić, aby krawędzie papieru przesuwały się po skórze, ponieważ mogą skaleczyć.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
19
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Etykiety dotyczące bezpieczeństwa lasera
! Ostrzeżenie:
Wykonywanie czynności i regulacji niewymienionych w instrukcji obsługi drukarki może być
przyczyną narażenia na niebezpieczne promieniowanie. Drukarka jest produktem, w którym
użyto lasera klasy 1 zgodnie z normą IEC60825. W przypadku krajów w których jest to wymagane,
z tyłu urządzenia umieszczona jest etykieta podobna do przedstawionej.
Wewnętrzne promieniowanie lasera
W środku modułu głowicy drukującej znajduje się układ diod laserowych klasy III b, który emituje
niewidoczny promień lasera. Moduł głowicy drukującej NIE PODLEGA SERWISOWI, dlatego nie
należy w żadnym wypadku otwierać tego modułu. Wewnątrz drukarki jest umieszczona dodatkowa
etykieta ostrzegawcza dotycząca lasera.
Bezpieczeństwo w zakresie emisji ozonu
Emisja ozonu
Drukarki laserowe wydzielają ozon jako produkt uboczny w procesie drukowania. Ozon
produkowany jest jedynie w czasie drukowania.
Ograniczenie wpływu ozonu na otoczenie
Drukarka laserowa Epson wytwarza mniej niż 1,5 mg/godzinę podczas ciągłego drukowania.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
20
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Ograniczenie zagrożenia
Aby ograniczyć do minimum ryzyko narażenia na wpływ ozonu, należy unikać następujących
sytuacji:
❏ Korzystanie z kilku drukarek laserowych w zamkniętym pomieszczeniu.
❏ Działanie w warunkach wyjątkowo niskiej wilgotności.
❏ Słaba wentylacja pomieszczenia.
❏ Długotrwałe, ciągłe drukowanie w jakiejkolwiek z powyższych sytuacji.
Umiejscowienie drukarki
Drukarka powinna być ustawiona w miejscu, w którym wytwarzane gazy oraz ciepło podlegają
następującym warunkom:
❏ Nie są wydzielane w kierunku twarzy użytkownika.
❏ Są bezpośrednio odprowadzane z pomieszczenia najczęściej jak to możliwe.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
21
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 1
Poznawanie drukarki
Części drukarki
Widok z przodu
AL-M300 Series
AL-M400 Series
a.
panel sterowania
b.
taca do układania papieru stroną zadrukowaną do dołu
c.
wspomaganie papieru
d.
standardowa dolna kaseta na papier
Poznawanie drukarki
22
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Widok z tyłu
AL-M300 Series
AL-M300D
AL-M300DN
AL-M400 Series
a.
gniazdo bezpieczeństwa
b.
Złacze interfejsu USB
c.
(Tylko do AL-M300D)
złącze interfejsu równoległego
d.
(Do AL-M300DN/AL-M400 Series)
Złącze interfejsu Ethernet*
e.
przełącznik zasilania
f.
pokrywa lewej strony
g.
wejście zasilania
h.
pokrywa B
Poznawanie drukarki
23
AL-M300/AL-M400 Series
i.
*
Przewodnik użytkownika
dźwignia B
Kiedy drukarka jest w trybie hibernacji dwie diody LED złącza interfejsu Ethernet działają w następujący sposób:
- jeśli drukarka jest połączona z 1000BASE, tylko górna dioda LED zapala sie na zielono.
- jeśli drukarka jest połączona z 10BASE/100BASE, nie zapala się żadna dioda LED.
Wnętrze drukarki
AL-M300 Series
a.
Taca uniwersalna
b.
pokrywa A
c.
Bęben światłoczuły:
d.
pojemnik z tonerem
AL-M400 Series
Poznawanie drukarki
24
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Panel sterowania
a.
Lampka (zielona) Data
Świeci się, gdy dane do wydruku są przechowywane w buforze wydruku (część
pamięci drukarki zarezerwowana dla odbierania danych) i nie zostały jeszcze
wydrukowane.
Miga, gdy drukarka przetwarza dane.
Zgaszona, gdy w buforze wydruku nie pozostają żadne dane.
b.
Panel LCD
Wyświetla komunikaty o statusie drukarki oraz ustawienia menu panelu
sterowania.
c.
Przycisk Wznów/Uśpij (zielo‐
ny)
Nacisnąć, aby zmienić status z 'gotowy do drukowania' na 'oszczędzanie
energii' i odwrotnie. Przycisk ten zapala się, kiedy drukarka jest w trybie uśpienia
(tryb hibernacji).
Drukarka wyposażona jest w tryb wyłączenia zasilania, który pozwala
zaoszczędzić więcej energii, ponieważ w tym trybie prawie żadna z funkcji nie
jest dostępna.
Więcej szczegółów dotyczących trybu wyłączenia podano w „Energy Saver
Menu” na stronie 93.
Poznawanie drukarki
25
AL-M300/AL-M400 Series
d.
Przycisk Pauza/Anuluj
Przewodnik użytkownika
Jednokrotne naciśnięcie powoduje wstrzymanie. Ponowne naciśnięcie
spowoduje wznowienie. Podczas wstrzymania, na panelu sterowania możliwe
jest przeprowadzenie poniższych działań.
- Anulowanie obecnego zadania drukowania lub zapisanych zadań
drukowania.
- Przerwanie zadania drukowania w celu wydrukowania zapisanego zadania
drukowania.
- Wysuwanie papieru (Form Feed) poprzez przytrzymanie przycisku OK dłużej
niż 2 sekundy.
Instrukcje dotyczące tych operacji podano w „Anulowanie drukowania” na
stronie 115, „Przerwanie drukowania” na stronie 116 i „Komunikaty o statusie i
błędach” na stronie 100.
e.
f.
g.
h.
i.
Prawy przycisk
Przycisk W dół
Lewy przycisk
Przycisk OK
Przycisk W górę
Przyciski te umożliwiają dostęp do menu panelu sterowania, gdzie można
dokonać ustawień drukarki i sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych.
Instrukcje dotyczące korzystania z tych przycisków zawiera sekcja „Korzystanie
z menu panelu sterowania” na stronie 65.
j.
Lampka (pomarańczowa)
Błąd
Świeci lub miga w przypadku wystąpienia błędu.
k.
Lampka (zielona) Gotowość
Świeci, gdy drukarka jest gotowa do odbierania i drukowania danych.
Wyłączanie przy braku gotowości drukarki lub gdy jest w trybie uśpienia.
Naciśnięcie przycisku OK, kiedy lampka błędu miga, spowoduje skasowanie
błędu i ustawienie drukarki w trybie gotowości.
Elementy opcjonalne
Możliwości drukarki można zwiększyć, dodając poniższe elementy opcjonalne.
❏ Kaseta na 250 arkuszy papieru (C12C802761) (Tylko do AL-M300 Series)
Zwiększa możliwości podawania papieru do 250 arkuszy papieru. Istnieje możliwość
zainstalowania tylko jednego modułu.
❏ Kaseta na 550 arkuszy papieru (C12C802771) (Tylko do AL-M400 Series)
Zwiększa możliwości podawania papieru do 550 arkuszy papieru. Istnieje możliwość
zainstalowania do trzech modułów.
❏ Pamięć CompactFlash (Tylko do AL-M400 Series)
Ta opcja umożliwia przechowywanie formularzy nakładki, używanie funkcji Reserve Job i
uporządkowanie środowiska drukowania. Funkcja Reserve Job pozwala zapisać zadania
drukowania w pamięci CompactFlash i wydrukowanie ich w późniejszym terminie bezpośrednio
za pomocą panelu sterowania. Poprzez używanie funkcji porządkowania drukowania, można
drukować większe i bardziej złożone projekty.
Poznawanie drukarki
26
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Pamięć CompactFlash musi mieć co najmniej 4 GB.
❏ Moduł pamięci
Ten element opcjonalny zwiększa pamięć drukarki i umożliwia drukowanie złożonych
dokumentów z dużą ilością grafiki. Pamięć RAM drukarki można zwiększyć do 1152 MB dodając
dodatkowych 1024 MB RAM DIMM.
Uwaga:
Należy sprawdzić, czy zakupiony układ DIMM jest zgodny z produktami firmy EPSON.
Szczegółowych informacji udziela sprzedawca drukarki lub wykwalifikowany przedstawiciel
serwisu firmy EPSON.
Materiały eksploatacyjne
Czas eksploatacji następujących materiałów eksploatacyjnych jest monitorowany przez drukarkę.
Drukarka informuje użytkownika o konieczności wymiany.
Nazwa produktu
Kod produktu
AL-M300 Series
AL-M400 Series
Kaseta z tonerem (czarny) o standardowej pojemności
0690
0698
Kaseta z tonerem (czarny) o dużej pojemności
0689
0697
Kaseta zwrotna z tonerem (czarny) o dużej pojemności
0691
0699
Bęben światłoczuły (czarny)
1228
1230
Czas eksploatacji następujących materiałów eksploatacyjnych jest monitorowany przez drukarkę.
Drukarka informuje użytkownika o konieczności wymiany.
Na niektórych obszarach kasety zwrotne z tonerem nie są dostępne w sprzedaży. Aby uzyskać
informacje dotyczące dostępności kaset zwrotnych z tonerem należy skontaktować się z dealerem /
przedstawicielem firmy Epson.
Poznawanie drukarki
27
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Części konserwacyjne
Nazwa produktu
Kod produktu
AL-M300 Series
AL-M400 Series
Moduł utrwalacza
3049/3050
-
Moduł konserwacyjny
-
3057/3058
Uwaga:
❏ Numery części modułu utrwalacza różnią się w zależności od lokalizcaji.
❏ Numery części modułu konserwacyjnego zależą od lokalizacji.
Gdzie można znaleźć informacje
Podręcznik konfiguracji i instalacji
Zawiera informacje na temat montażu drukarki i instalowania jej oprogramowania.
Przewodnik użytkownika (ten podręcznik)
Zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji drukarki, elementów opcjonalnych, konserwacji,
rozwiązywania problemów oraz parametrów technicznych.
Network Guide
Dostarcza administratorom sieci informacji zarówno na temat sterownika drukarki, jak i ustawień
sieci.
Font Guide
Zawiera szczegółowe informacje na temat czcionek używanych w drukarce.
Pomoc elektroniczna oprogramowania drukarki
Kliknij przycisk Help, aby uzyskać szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące oprogramowania
sterującego drukarką. Pomoc elektroniczna jest instalowana automatycznie podczas instalowania
oprogramowania drukarki.
Poznawanie drukarki
28
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Właściwości drukarki
Sposób działania trybu oszczędzania energii
Drukarka wyposażona jest w funkcję oszczędzania energii, która pozwala zmniejszyć zużycie energii.
W trybie wyłączenia *, dzięki wyłączeniu prawie wszystkich operacji, drukarka pobiera bardzo mało
prądu.
Szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć w „Energy Saver Menu” na stronie 93.
*
Tylko do modeli sprzedawanych w WE
Dzięki nowemu sterownikowi, w trybie hibernacji, drukarka pobiera zaledwie 1 W energii. Nawet w
tym trybie dane dotyczące zadania drukowania są przekazywane.
Print Job Arranger
Funkcja ta umożliwia ustawienie drukowania wielu dokumentów utworzonych w różnych
aplikacjach w tym samym czasie. Można określić kolejność w jakiej drukowane będą zadania i zmienić
układ danych.
Poznawanie drukarki
29
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 2
Zadania drukowania
Ładowanie papieru do drukarki
W tej sekcji opisano sposób ładowania papieru. W przypadku stosowania specjalnych nośników,
takich jak koperty, patrz także „Wybieranie oraz używanie nośników wydruku” na stronie 40.
Specyfikacje lub szczegółowe informacje dotyczące typów oraz rozmiarów papieru zamieszczone
zostały w „Papier” na stronie 208 (dla użytkowników AL-M300 Series), lub „Papier” na stronie 217
(dla użytkowników AL-M400 Series).
c Ważne:
Nie należy dopuścić, aby krawędzie papieru przesuwały się po skórze, ponieważ mogą skaleczyć.
Uwaga:
❏ Ta drukarka nie wykrywa automatycznie rozmiaru papieru znajdującego się w źródle papieru.
Należy pamiętać o podaniu rozmiaru papieru za pomocą Tray Menu na panelu sterowania.
Domyślne fabryczne ustawienie rozmiaru papieru w każdym źródle papieru to A4.
❏ Przykładowa procedura pokazana jest na ilustracji AL-M400DN.
Taca uniwersalna
Taca MP (uniwersalna) jest źródłem papieru dostępnym dla wielu typów papieru takich jak etykiety,
koperty, oraz gruby papier.
Uwaga:
Informacje o ładowaniu kopert znajdują się w sekcji „Koperty” na stronie 42.
Zadania drukowania
30
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
1. Otwórz tacę uniwersalną.
2. Przesuń prowadnice papieru w celu dopasowania ich do rozmiaru papieru, który ma być
załadowany.
Zadania drukowania
31
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
3. Załaduj arkusze żądanego typu papieru stroną do drukowania skierowaną do góry. Następnie
przesuń prowadnice papieru, aby umożliwić dopasowanie.
Uwaga:
❏ Należy upewnić się, że papier nie został załadowany poza znak ograniczający.
❏ Po załadowaniu papieru, na panelu sterowania ustawić MP Type zgodny z załadowanym
rodzajem papieru. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Tray Menu” na stronie 70.
Zadania drukowania
32
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
W przypadku ładowania papieru rozmiaru A5 lub mniejszego na tacę uniwersalną.
1. Wyciągnij tacę uniwersalną.
2. Wyciągnij prowadnicę papieru ze środka tacy uniwersalnej.
Zadania drukowania
33
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
3. Załaduj arkusze żądanego papieru do tacy uniwersalnej stroną do drukowania skierowaną do
góry. Następnie przesuń prowadnice papieru, aby umożliwić dopasowanie.
4. Wsuń kasetę uniwersalną do drukarki.
Uwaga:
Po załadowaniu papieru, na panelu sterowania ustawić MP Type zgodny z załadowanym rodzajem
papieru. Szczegółowe informacje można znaleźć w „Tray Menu” na stronie 70.
Zadania drukowania
34
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Lower paper cassette (Dolna kaseta na papier)
Ta kaseta jest drugim źródłem papieru oprócz uniwersalnej tacy papieru.
Uwaga:
Wykonaj tą samą procedurę, aby załadować papier do opcjonalnej kasety na papier.
1. Wyciągnij kasetę na papier.
Zadania drukowania
35
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Ściskając przycisk, przesuń prowadnice papieru w celu dopasowania ich do rozmiaru papieru,
który ma być załadowany.
Uwaga:
W przypadku ładowania papieru portretowego o rozmiarze 13" lub 14", rozłóż kasetę na papier. Jeśli
nie zachodzi konieczność rozłożenia kasety, przejdź do kroku 5.
Zadania drukowania
36
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
3. Ściskając przyciski, wyciągnij kasetę na papier, aby ją rozłożyć i dopasuj strzałki do rozmiaru
papieru.
Zadania drukowania
37
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
4. Ściskając przyciski, przesuń prowadnice papieru w celu dopasowania ich do rozmiaru papieru,
który ma być załadowany.
5. Załaduj arkusze żądanego papieru do kasety na papier stroną do drukowania skierowaną do góry.
Zadania drukowania
38
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Należy upewnić się, że papier nie został załadowany poza znak ograniczający.
6. Ponownie wsuń kasetę na papier do drukarki.
Uwaga:
Po załadowaniu papieru, na panelu sterowania ustawić Cassette1 Size i Cassette1 Type,
aby ustawienia były zgodne z rozmiarem i typem ładowanego papieru. Szczegółowe informacje
można znaleźć w „Tray Menu” na stronie 70.
Zadania drukowania
39
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Taca wyjściowa
Taca wyjściowa znajduje się na górze drukarki. W związku z tym, że wydruki wychodzą stroną
zadrukowaną do dołu, taca ta określana jest jako taca układania papieru stroną zadrukowaną do dołu.
W przypadku zwykłego papieru można załadować do 150 arkuszy (do AL-M300 Series) lub 250 (do
AL-M400 Series). Wysuń wspornik papieru, aby dopasować rozmiar papieru załadowanego na tacę
uniwersalną lub obniż kasetę na papier, aby nie wypadła z drukarki.
Wybieranie oraz używanie nośników wydruku
Można używać nośników specjalnych takich jak etykiety, koperty, oraz gruby papier.
W przypadku ładowania nośników specjalnych należy dokonać ustawień papieru. Ustawienia te
można również przeprowadzić w menu Tray Menu panelu sterowania. Patrz „Tray Menu” na
stronie 70.
Uwaga:
Ponieważ jakość określonej marki lub typu nośnika może zostać w dowolnej chwili zmieniona przez
producenta, firma Epson nie może gwarantować jakości żadnego typu nośnika. Zawsze należy
sprawdzić próbkę ryzy nośnika przed dokonaniem zakupu dużej ilości lub przeprowadzeniem dużych
zadań drukowania.
Zadania drukowania
40
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Etykiety
Dostępne etykiety
❏ Etykiety przeznaczone do drukarek laserowych lub kopiarek do zwykłego papieru
❏ Etykiety całkowicie pokrywające arkusz dolny, bez odstępów między poszczególnymi etykietami
Dostępne źródła papieru
❏ Taca uniwersalna
❏ Lower paper cassette (Dolna kaseta na papier)
Ustawienia sterownika drukarki
Taca uniwersalna
Ustawienia sterownika drukarki
Paper Size
A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4
Paper Source
MP Tray
Paper Type
Labels
Lower paper cassette (Dolna kaseta na papier)
Ustawienia sterownika drukarki
Paper Size
A4, LT
Paper Source
Cassette 1, Cassette 2*1, Cassette 3*1 *2, Cassette 4*1 *2
Paper Type
Labels
*1 Element dostępny tylko po zainstalowaniu opcjonalnego modułu kasety na papier.
*2 Dostępne tylko w przypadku AL-M400 Series.
Uwaga:
❏ W zależności od jakości etykiet, środowiska drukowania lub procedury drukowania, etykiety mogą
zostać pomarszczone. Przed wydrukowaniem dużej liczby etykiet należy wykonać wydruk próbny.
❏ Drukowanie dwustronne nie jest możliwe w przypadku etykiet.
❏ Na każdym arkuszu etykiet należy położyć arkusz papieru. Jeśli papier się przyklei, nie należy
używać tych naklejek w drukarce.
Zadania drukowania
41
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Koperty
Dostępne koperty
❏ Koperty bez kleju ani taśmy
c Ważne:
Nie używać kopert z okienkami. Plastik w większości kopert ulegnie stopieniu.
Dostępne źródła papieru
❏ Taca uniwersalna
* MON, DL, C6
Ustawienia sterownika drukarki
Taca uniwersalna
Ustawienia sterownika drukarki
Paper Size
MON, DL, C6
Paper Source
MP Tray
Paper Type
Envelope
Uwaga:
❏ W zależności od jakości kopert, środowiska drukowania lub procedury drukowania koperty mogą
zostać pomarszczone. Przed wydrukowaniem dużej liczby kopert należy wykonać wydruk próbny.
❏ Drukowanie dwustronne nie jest możliwe w przypadku kopert.
Zadania drukowania
42
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Koperty niezaładowane do tacy uniwersalnej zaraz po ich rozpakowaniu, mogą napęcznieć. Aby
uniknąć zatorów, należy je ścisnąć jak pokazano na ilustracji poniżej przed ich załadowaniem do
tacy uniwersalnej.
❏ Jeśli koperty nie są podawane właściwie, zmniejszenie ich ilości może rozwiązać ten problem.
Gruby papier
Dostępne źródła papieru
❏ Taca uniwersalna
❏ Lower paper cassettes (Dolne kasety na papier)
Ustawienia sterownika drukarki
Taca uniwersalna
Ustawienia sterownika drukarki
Paper Size
A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4
Paper Source
MP Tray
Paper Type
Thick (papier 106 do 163 g/m²), Extra Thick (papier 164 do 216 g/m²)
Zadania drukowania
43
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Lower paper cassettes (Dolne kasety na papier)
Ustawienia sterownika drukarki
Paper Size
A4, A5, A6*1, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4
Paper Source
Cassette 1, Cassette 2*2, Cassette 3*2 *3, Cassette 4*2 *3
Paper Type
Thick (papier 106 do 163 g/m²), Extra Thick (papier 164 do 216 g/m²)
*1 Dostępne tylko w przypadku Cassette 1.
*2 Element dostępny tylko po zainstalowaniu opcjonalnego modułu kasety na papier.
*3 Dostępne tylko w przypadku AL-M400 Series.
Uwaga:
❏ Drukowanie dwustronne nie jest możliwe w przypadku Extra Thick.
❏ W przypadku ręcznego drukowania na obu stronach (dwustronnego), należy sprawdzić czy papier
się nie zawinął.
Papier o niestandardowym rozmiarze
Dostępne źródła papieru
❏ Taca uniwersalna
❏ Dolne kasety na papier
Ustawienia sterownika drukarki
Taca uniwersalna
Ustawienia sterownika drukarki
*
Paper Size
User Defined Size*
Paper Source
MP Tray
Paper Type
Plain, Semi-Thick, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, Extra
Thick, Special
76,2 × 127 mm minimum i 215,9 × 355,6 mm maksymalnie.
Zadania drukowania
44
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Lower paper cassettes (Dolne kasety na papier)
Ustawienia sterownika drukarki
Paper Size
User Defined Size*1
Paper Source
Cassette 1, Cassette 2*2, Cassette 3*2 *3, Cassette 4*2 *3
Paper Type
Plain, Semi-Thick, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, Extra
Thick, Special
*1 76,2 × 127 mm minimum i 215,9 × 355,6 mm maksymalnie w przypadku Cassette 1
139,7 × 210 mm minimum i 215,9 × 355,6 mm maksymalnie w przypadku Cassette 2, Cassette 3, i Cassette 4
*2 Element dostępny tylko po zainstalowaniu opcjonalnego modułu kasety na papier.
*3 Dostępne tylko w przypadku AL-M400 Series.
Uwaga:
❏ W zależności od jakości papieru o rozmiarach niestandardowych, środowiska drukowania lub
procedury drukowania papier może zostać pomarszczony. Przed wydrukowaniem dużej ilości
papieru o rozmiarach niestandardowych należy wykonać wydruk próbny.
❏ Drukowanie dwustronne nie jest możliwe w przypadku Extra Thick.
❏ W systemie Windows należy otworzyć sterownik drukarki, a następnie na karcie Basic Settings z
listy Paper Size wybrać opcję User Defined Size. W oknie dialogowym User defined Paper Size
należy ustawić Paper Width, Paper Length i Unit zgodnie z używanym papierem niestandardowym.
Następnie należy kliknąć przycisk OK i rozmiar papieru niestandardowego zostanie zapisany.
❏ Zapisane niestandardowe rozmiary papieru mogą być użyte tylko w drukarce, w której były
zapisane. Nawet jeśli w sterowniku drukarki ustawiono wiele nazw drukarek, ustawienia są
dostępne tylko dla nazwy drukarki, w której zostały one zapisane.
❏ Gdy drukarka będzie udostępniana w sieci, nie będzie można zdalnie utworzyć User Defined Size.
❏ Jeśli nie ma możliwości wykorzystania sterownika drukarki w opisany powyżej sposób, ustawienia
można dokonać w drukarce, uzyskując dostęp do menu drukowania Printing Menu w panelu
sterowania i wybierając opcję CTM (niestandardowe) jako ustawienie Page Size.
Anulowanie zadania drukowania
Na drukarce
Informacje na temat anulowania zadania drukowania z panelu sterowania drukarki zawiera sekcja
„Anulowanie drukowania” na stronie 115.
Zadania drukowania
45
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
W komputerze
W systemie Windows
Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki na pasku zadań. Wybierz zadanie z listy, a następnie kliknij
polecenie Cancel (Anuluj) w menu Document (Dokument).
Konfigurowanie jakości wydruku
Jakość wydruku można zmienić za pomocą ustawień w sterowniku drukarki.
W ustawieniu Automatic można wybrać tryb drukowania w zależności od celu wydruku. Sterownik
drukarki dobiera optymalne ustawienia w zależności od wybranego trybu wydruku. W ustawieniach
Advanced można znaleźć więcej opcji ustawień.
Uwaga:
Pomoc elektroniczna sterownika drukarki zawiera szczegółowe informacje na temat ustawień
sterownika.
Użycie ustawień automatycznych
W systemie Windows
1. Kliknij kartę Basic Settings.
Zadania drukowania
46
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Kliknij opcję Automatic, a następnie wybierz żądaną jakość wydruku.
3. Kliknij OK.
Użycie ustawień zaawansowanych
W systemie Windows
1. Kliknij kartę Basic Settings.
Zadania drukowania
47
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Wybierz Advanced. Następnie wybierz z listy ustawienie najbardziej odpowiadające typowi
dokumentu lub obrazu, który chcesz drukować.
Po wybraniu ustawienia uprzednio zdefiniowanego inne ustawienia, takie jak Print Quality i Graphics
ustawiane są automatycznie. Zmiany są przedstawiane na liście ustawień bieżących w oknie
dialogowym Setting Information, które jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku Setting Info na
karcie Optional Settings.
Dostosowywanie ustawień drukowania
Aby zmienić szczegółowe ustawienia, należy je wprowadzić ręcznie.
W systemie Windows
1. Kliknij kartę Basic Settings.
2. Wybierz Advanced, a następnie kliknij More Settings.
3. Wprowadź odpowiednie ustawienia. Szczegółowe informacje o każdym ustawieniu znajdują się w
pomocy elektronicznej.
4. Kliknij OK.
Zadania drukowania
48
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Zapisywanie ustawień
Możesz zapisać swoje ustawienia niestandardowe.
Uwaga:
❏ Nie można użyć nazwy wstępnie zdefiniowanego ustawienia dla ustawienia niestandardowego.
❏ Zapisane niestandardowe ustawienia mogą być użyte tylko w drukarce, w której były zapisane.
Nawet jeśli w sterowniku drukarki ustawiono wiele nazw drukarek, ustawienia są dostępne tylko dla
nazwy drukarki, w której zostały one zapisane.
❏ Nie można usunąć wstępnie zdefiniowanych ustawień.
W systemie Windows
Uwaga:
Gdy drukarka będzie udostępniana w sieci, element Save Settings będzie nieaktywny i nie będzie można
utworzyć zdalnie niestandardowych ustawień.
1. Kliknij kartę Basic Settings.
2. Wybierz Advanced, następnie kliknij Save Settings, aby otworzyć okno dialogowe Custom
Settings.
3. Wpisz nazwę ustawień niestandardowych w polu Name, następnie kliknij przycisk Save.
Wprowadzone ustawienia zostaną wyświetlone na rozwijanej liście, po wybraniu Advanced na karcie
Basic Settings.
Uwaga:
Aby usunąć ustawienie niestandardowe, wykonaj czynności z kroku 1 i 2, wybierz ustawienie w oknie
dialogowym Custom Settings, a następnie kliknij Delete.
Możesz utworzyć nowe ustawienia w oknie dialogowym More Settings. Po utworzeniu nowych
ustawień na liście na karcie Basic Settings wyświetlana jest opcja Custom Settings. W takim przypadku
oryginalne ustawienia nie są zastępowane. Aby zapisać nowe ustawienia, zapisz je pod nową nazwą.
Tryb oszczędzania tonera
Aby zmniejszyć ilość toneru zużywanego podczas drukowania dokumentów, można tworzyć
wydruki próbne przy użyciu trybu Toner Save.
W systemie Windows
Zadania drukowania
49
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
1. Kliknij kartę Basic Settings.
2. Wybierz Advanced, następnie kliknij More Settings, aby otworzyć okno dialogowe More
Settings.
3. Wybierz pole wyboru Toner Save, a następnie kliknij OK.
Ulepszanie przejrzystości kolorowych dokumentów
Wyraźne drukowanie tekstu na czarno
Przy drukowaniu kolorowego dokumentu, jakość tekstu można poprawić drukując go w kolorze
czarnym.
1. Kliknij kartę Basic Settings.
2. Wybierz Print Text in Black z rozwijanej listy Visibility.
3. Kliknij OK.
Zadania drukowania
50
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Ulepszanie kolorowych dokumentów
Przy drukowaniu kolorowego dokumentu, jakość dokumentu można poprawić poprzez drukowanie
tekstu, wykresów oraz zdjęć z większym wykorzystaniem czerni.
Uwaga:
❏ Funkcja ta dostępna jest tylko dla Microsoft Office Excel, Word, i PowerPoint w Windows XP, 2003,
2007, and 2010.
❏ Ustaw Grayscale (skalę szarości) na On (Wł.) przy drukowaniu z Microsoft PowerPoint.
❏ Tekst o rozmiarze 96 lub większy nie może zostac wzmocniony.
❏ Jakość obrazów takich jak zdjęcia może być niższa przy drukowaniu.
❏ Prędkość drukowania może się obniżyć.
❏ Drukowanie niektórych kolorowych dokumentów może wymagać zużycia większej ilości tonera.
1. Kliknij kartę Basic Settings.
2. Wybierz For Color Text, Graphs, and Images z rozwijanej listy Visibility.
Uwaga:
Podczas drukowania samego tekstu możesz wybrać For Color Text i For Color Graphs and Images
jeśli ulepszenie tekstu nie jest wymagane.
Zadania drukowania
51
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
3. Kliknij Decoration Settings i wybierz odpowiednie ustawienie w oknie dialogowym Decoration
Settings.
Korekta grubości cienkich linii
Cienkie linie mogą być drukowane jako grubsze linie, jak jest to widoczne.
1. Kliknij kartę Basic Settings.
2. Wybierz Advanced, następnie kliknij More Settings, aby otworzyć okno dialogowe More
Settings.
3. Wybierz pole wyboru Dot Correction, a następnie kliknij OK.
Domyślnym ustawieniem funkcji Dot Correction jest włączona.
Ustawienie układów zaawansowanych
Drukowanie dwustronne
Po zainstalowaniu modułu drukowania dwustronnego funkcja ta pozwala na automatyczne
drukowanie na obu stronach arkusza.
W systemie Windows
1. Kliknij kartę Basic Settings.
Zadania drukowania
52
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Zaznacz pole wyboru Duplex, a następnie wybierz jako krawędź na oprawę opcję Left, Top lub
Right.
3. W celu zmiany szczegółowych ustawień kliknij przycisk Duplex Settings, aby otworzyć okno
dialogowe Duplex Settings.
4. Wprowadź odpowiednie ustawienia. Szczegółowe informacje o każdym ustawieniu znajdują się w
pomocy elektronicznej.
5. Kliknij OK.
Modyfikowanie układu wydruku
Ta funkcja umożliwia drukowanie wielu stron na jednym arkuszu.
W systemie Windows
1. Kliknij kartę Advanced Layout.
2. Zaznacz pole wyboru Print Layout i wybierz liczbę stron, która ma być wydrukowana na jednym
arkuszu.
Zadania drukowania
53
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
3. Aby wprowadzić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk More Settings. Wyświetlone zostanie
okno dialogowe Print Layout Settings.
4. Wprowadź odpowiednie ustawienia. Szczegółowe informacje o każdym ustawieniu znajdują się w
pomocy elektronicznej.
5. Kliknij OK.
Zmienianie rozmiaru wydruków
To funkcja umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie wydruku dokumentu.
W systemie Windows
1. Kliknij kartę Advanced Layout.
Zadania drukowania
54
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Zaznacz pole wyboru Zoom Options.
3. Aby automatycznie zmieniać rozmiar strony w celu dopasowania jej do rozmiaru papieru,
wybierz żądany rozmiar na liście rozwijanej Output Paper.
Aby zmienić rozmiar strony z określonym powiększeniem, zaznacz pole wyboru Zoom To, a
następnie podaj procentową wartość zmiany rozmiaru. Można także wybrać rozmiar papieru
wyjściowego.
4. Dla ustawienia Location wybierz opcję Upper Left (aby zmniejszony obraz strony wydrukować w
lewym górnym rogu arkusza papieru) lub opcję Center (aby zmniejszony obraz strony
wydrukować pośrodku arkusza papieru).
Uwaga:
To ustawienie nie jest dostępne, jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru Zoom To.
5. Kliknij OK.
Drukowanie znaków wodnych
Ta funkcja umożliwia drukowanie w dokumencie tekstowych i graficznych znaków wodnych.
W systemie Windows
Zadania drukowania
55
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
1. Kliknij kartę Advanced Layout.
2. Z listy rozwijanej Watermark wybierz znak wodny, którego chcesz użyć.
3. Aby wprowadzić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Edit/Delete. Szczegółowe informacje
o każdym ustawieniu znajdują się w pomocy elektronicznej.
4. Kliknij OK.
Tworzenie nowego znaku wodnego
W systemie Windows
1. Kliknij kartę Advanced Layout.
2. Kliknij Add New Watermark.
3. Wybierz opcję Text lub BMP i w polu Name wpisz nazwę nowego znaku wodnego.
4. Jeśli wybierzesz opcję Text, wpisz tekst znaku wodnego w polu Text. Jeśli wybierzesz opcję BMP,
wybierz plik mapy bitowej BMP, którego chcesz użyć, a następnie kliknij Open.
5. Kliknij OK.
Zadania drukowania
56
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
❏ Można zarejestrować do 10 oryginalnych znaków wodnych.
❏ Aby edytować zapisany znak wodny, należy kliknąć Edit/Delete w karcie Advanced Layout, w polu
Name wybrać znak wodny, który ma być edytowany, dokonać opowiednich zmian, a następnie
kliknąć OK.
❏ Aby usunąć zapisany znak wodny należy kliknąć Edit/Delete w karcie Advanced Layout, w oknie
Name wybrać znak wodny, który ma być usunięty, a następnie kliknąć Delete.
❏ Zapisane znaki wodne mogą być tylko użyte w sterowniku drukarki, w którym były zapisane. Nawet
jeśli w sterowniku drukarki ustawiono wiele nazw drukarek, ustawienia są dostępne tylko dla nazwy
drukarki, w której zostały one zapisane.
❏ Gdy drukarka będzie udostępniana w sieci, nie będzie można zdalnie utworzyć niestandardowego
znaku wodnego.
Drukowanie nagłówka i stopki
Ta funkcja umożliwia drukowanie nazwy użytkownika, nazwy komputera, daty, godziny i numeru
kopii u góry lub u dołu każdej strony dokumentu.
W systemie Windows
1. Kliknij kartę Advanced Layout.
Zadania drukowania
57
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Wybierz pole wyboru Header/Footer, a następnie kliknij Header/Footer Settings.
3. Wybierz elementy z listy rozwijanej.
Uwaga:
❏ Jeżeli z listy rozwijanej zostanie wybrana pozycja Collate Number, wydrukowany zostanie
numer kopii.
❏ W przypadku korzystania z funkcji reserve job nie należy zaznaczać opcji Collate Number.
4. Kliknij OK.
Drukowanie z użyciem nakładki
Ta funkcja umożliwia drukowanie standardowych formularzy lub szablonów na oryginalnym
dokumencie.
Uwaga:
❏ Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników systemu Windows.
❏ Funkcja nakładek jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję High Quality (Printer) w obszarze Printing
Mode w oknie dialogowym Extended Settings na karcie Optional Settings.
Zadania drukowania
58
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Tworzenie nakładki
1. Kliknij kartę Advanced Layout.
2. Zaznacz pole wyboru Form Overlay.
3. Wybierz Create Overlay Data, a następnie kliknij More Settings. Wyświetlone zostanie okno
dialogowe Create Form.
4. Wpisz nazwę formularza w polu Form Name oraz jego opis w polu Description.
5. Wybierz ustawienie Foreground Document lub Background Document, aby określić, czy
nakładka będzie drukowana w tle, czy na pierwszym planie dokumentu.
6. Jeśli zaznaczono pole wyboru Assign to Paper Source, nazwa formularza jest wyświetlana na
liście rozwijanej Paper Source na karcie Basic Settings.
7. Kliknij OK.
Uwaga:
❏ Aby zmienić ustawienia danych utworzonego formularza nakładki, przejdź do sterownika drukarki
i postępuj zgodnie z opisanymi powyżej krokami 1 i 2. W kroku 3 należy wybrać opcję Overlay Print,
a następnie kliknąć Edit Form.
❏ Następujących 9 znaków nie można używać w nazwach formularzy: \ / : * ? " < > |.
Zadania drukowania
59
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Drukowanie dokumentu z nakładką
Możesz wybrać dane zarejestrowanego formularza na rozwijanej liście Paper Source na karcie Basic
Settings. Informacje dotyczące rejestrowania danych formularza w opcji Paper Source są podane w
kroku 6 w „Tworzenie nakładki” na stronie 59.
Jeżeli dane formularza nakładki nie są zarejestrowane w opcji Paper Source lub w celu zmiany
szczegółowych ustawień należy wykonać poniższe czynności.
1. Kliknij kartę Advanced Layout.
2. Zaznacz pole wyboru Form Overlay.
3. Wybierz pole wyboru Overlay Print, a następnie kliknij More Settings. Wyświetlone zostanie
okno dialogowe Form Selection.
4. Wprowadź odpowiednie ustawienia. Szczegółowe informacje o każdym ustawieniu znajdują się w
pomocy elektronicznej.
Uwaga:
Jeśli nie można wybrać formularza z poziomu aplikacji, należy uzyskać dostęp do sterownika
drukarki za pośrednictwem systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje zawiera sekcja
„Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki” na stronie 178.
5. Kliknij OK.
Zapisywanie wstępnych ustawień formularza nakładki
Ta funkcja umożliwia zapisanie ustawień określonych w „Tworzenie nakładki” na stronie 59.
1. W oknie dialogowym Form Selection kliknij Save/Delete. Informacje o otwieraniu okna
dialogowego znajdują się w sekcji „Drukowanie dokumentu z nakładką” na stronie 60.
2. Wpisz nazwę ustawień wstępnych w oknie Form Pre-Settings Name, a następnie kliknij Save.
Nazwa ustawień wstępnych formularza będzie wyświetlana na liście rozwijanej Form Pre-Settings
w oknie dialogowym Form Selection.
3. Kliknij OK. Nazwa ustawień wstępnych formularza będzie wyświetlana na liście rozwijanej
Pre-Settings w oknie dialogowym Advanced Layout.
Uwaga:
❏ Aby usunąć wstępne ustawienie formularza nakładki, wykonaj czynności z kroku 1, wybierz
nazwę ustawień wstępnych, które mają być usunięte z rozwijanej listy Form Pre-Settings, kliknij
Delete, a następnie OK.
Zadania drukowania
60
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Możesz zapisać maksymalne 20 ustawień wstępnych.
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego przed kopiowaniem
Funkcja ta pozwala drukować dokument w postaci dokumentu zabezpieczonego przed kopiowaniem.
W przypadku próby skopiowania dokumentu zabezpieczonego przed kopiowaniem, w kilku
miejscach drukowany jest napis „COPY”.
Uwaga:
❏ Firma Epson nie gwarantuje zabezpieczenia przed wyciekiem informacji i innymi szkodami
wynikającymi z użycia tej funkcji, ani że ukryte litery pojawią się we wszystkich przypadkach.
❏ Ekran może być zbyt ciemny, ukryte litery mogą nie zostać wydrukowane w całym dokumencie lub
ukryte litery mogą nie pojawiać się podczas kopiowania, co zależy od modeli, ustawień i kombinacji
tych opcji w kserokopiarkach, faksach, urządzeniach wejściowych, takich jak aparaty cyfrowe i
skanery, urządzeniach wyjściowych, takich jak drukarki, a także od ustawień sterownika drukarki,
stanu materiałów eksploatacyjnych, takich jak toner i typ papieru wyjściowego.
W systemie Windows
Uwaga:
Za pomocą tej funkcji ustawienie Print Quality zmienia się na Fine, i ustawienie Toner Save zostaje
wyłączone. Funkcja Form Overlay zostaje również wyłączona.
1. Kliknij kartę Advanced Layout.
Zadania drukowania
61
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Wybierz Copy z rozwijanej listy Anti-Copy Pattern.
3. Aby wprowadzić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Edit/Delete i wprowadź odpowiednie
ustawienia. Szczegółowe informacje o każdym ustawieniu znajdują się w pomocy elektronicznej.
4. Kliknij OK.
Jednoczesne drukowanie wielu zadań drukowania
Funkcja ta umożliwia jednoczesne drukowanie wielu dokumentów utworzonych w różnych
aplikacjach, ustalając takie ustawienia jak kolejność wydruku, drukowanie dwustronne i układ
wydruku.
1. Kliknij kartę Basic Settings.
2. Zaznacz pole wyboru Print Job Arranger.
3. Kliknij OK.
Kiedy wykonywane jest zadanie drukowania pojawia się ekran Print Job Arranger. Wprowadź
odpowiednie ustawienia. Szczegółowe informacje zawiera sekcja pomocy Print Job Arranger.
Zadania drukowania
62
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Korzystanie z funkcji Reserve Job
Funkcja ta umożliwia zapisywanie zadań drukowania w pamięci drukarki i drukowanie ich w
późniejszym terminie bezpośrednio za pomocą panelu sterowania drukarki. Można zapobiec
przeglądaniu drukowanego dokumentu przez inne osoby poprzez przypisanie hasła do zadania
drukowania.
W przypadku tej funkcji wykorzystywane są wymienione poniżej typy pamięci drukarki.
Pamięć drukarki
Opis
CompactFlash*
Aby korzystać z funkcji zachowania zadania, drukarka musi mieć zainstalowaną
opcjonalną kartę pamięci CompactFlash. Przed użyciem funkcji Reserve Job należy
upewnić się, czy pamięć CompactFlash została prawidłowo rozpoznana przez
drukarkę. Pamięć CompactFlash musi mieć co najmniej 4 GB.
RAM Disk
Aby korzystać z funkcji zachowania zadania, drukarka musi mieć zainstalowaną
dodatkową kartę pamięci.
Aby udostępnić pamięć RAM, należy dla opcji RAM Disk na panelu sterowania ustawić
wartość Normal lub Maximum. Instrukcje na temat zwiększania pamięci drukarki
zawiera sekcja „Instalowanie modułu pamięci” na stronie 123.
Po zainstalowaniu modułu pamięci należy zaktualizować informacje o
zainstalowanym elemencie opcjonalnym. Patrz „Wprowadzanie ustawień
opcjonalnych” na stronie 179.
Dla AL-M400 Series użytkowników:
Kiedy zarówno pamięć CompactFlash jaki i dysk RAM są zainstalowane, pamięć
CompactFlash ma pierwszeństwo i sprawia, że dysk RAM nie jest dostępny.
*
Dostępne tylko dla AL-M400 Series.
W tabeli poniżej zamieszczono opis opcji Reserve Job.
Opcja Reserve Job
Opis
Re-Print Job
Umożliwia wydrukowanie zadania w danej chwili i zapisanie go w pamięci drukarki. To
samo zadanie drukowania może być wykonywane kilka razy.
Verify Job
Umożliwia wydrukowanie jednej kopii w danej chwili w celu zweryfikowania treści
dokumentu. W późniejszym terminie można wydrukować wiele kopii.
Stored Job*
Umożliwia zapisanie zadania drukowania w pamięci drukarki bez drukowania go w
danej chwili.
Uwaga:
Po zainstalowaniu dodatkowej pamięci RAM, opcja ta nie jest dostępna.
Zadania drukowania
63
AL-M300/AL-M400 Series
*
Przewodnik użytkownika
Opcja Reserve Job
Opis
Confidential Job
Umożliwia przypisanie hasła do zadania drukowania. Zadanie drukowania można
wykonać wprowadzając hasło za pośrednictwem panelu sterowania drukarki.
Dostępne tylko dla AL-M400 Series.
Przesyłanie zadania drukowania
W systemie Windows
1. Kliknij kartę Optional Settings, a następnie Reserve Jobs Settings. Wyświetlone zostanie
okno dialogowe Reserve Jobs Settings.
2. Wybierz pole wyboru Reserve Job On, a następnie wybierz Re-Print Job, Verify Job, lub
Confidential Job.
3. W odpowiednich polach tekstowych wprowadź nazwę użytkownika i nazwę zadania. W
przypadku wyboru opcji Confidential Job należy przypisać hasło, wprowadzając w polu hasła
liczbę czterocyfrową.
Uwaga:
Aby utworzyć miniaturę pierwszej strony zadania, zaznacz pole wyboru Create a thumbnail.
Dostęp do miniatur jest możliwy po wpisaniu w wyszukiwarce WWW skrótu http://, a następnie
wewnętrznego adresu IP serwera wydruku.
4. Kliknij OK.
Uwaga:
Przycisk OK staje się aktywny po wpisaniu nazwy użytkownika i nazwy zadania.
W przypadku wyboru opcji Re-Print Job drukarka rozpoczyna drukowanie dokumentu. Po
wybraniu opcji Verify Job drukarka rozpoczyna drukowanie jednej kopii dokumentu.
Aby wydrukować lub usunąć te dane za pośrednictwem panelu sterowania, należy zapoznać się z
informacjami w sekcji „Drukowanie i usuwanie danych zadań zachowanych” na stronie 113.
Zadania drukowania
64
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 3
Korzystanie z panelu sterowania
Korzystanie z menu panelu sterowania
Kiedy wprowadzić ustawienia panelu sterowania
Zasadniczo, ustawienia sterownika drukarki zastępują ustawienia dokonane za pośrednictwem
panelu sterowania.
Poniższe ustawienia należy wprowadzić za pośrednictwem panelu sterowania, ponieważ nie można
ich dokonać w sterowniku drukarki.
❏ Ustawienia umożliwiające wybór trybów emulacji oraz trybu IES (ang. Intelligent Emulation
Switching)
❏ Ustawienia umożliwiające wybór kanału i skonfigurowanie interfejsu
❏ Ustawienia umożliwiające wybór wielkości bufora pamięci do odbierania danych
Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania
1. Naciśnij r przycisk Prawy, aby uzyskać dostęp do menu panelu sterowania.
2. Za pomocą przycisków u W górę i d W dół przejdź do wybranego menu.
3. Naciśnij przycisk r Prawy, aby wyświetlić elementy menu. W zależności od menu na panelu LCD
wyświetlane są element i bieżące ustawienie ( YYYY=ZZZZ) lub tylko element ( YYYY).
4. Za pomocą przycisku u W górę i d W dół przewiń pozycje lub naciśnij przycisk l Lewy, aby
powrócić do wcześniejszego poziomu.
Korzystanie z panelu sterowania
65
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
5. Naciśnij przycisk r Prawy, aby wykonać działanie dla wybranego elementu, takie jak drukowanie
arkusza stanu konfiguracji lub resetowanie drukarki lub wyświetlić dostępne ustawienia
elementu, takie jak rozmiary papieru lub tryby emulacji.
Za pomocą przycisków u W górę i d W dół należy przewinąć dostępne ustawienia, a następnie
nacisnąć przycisk r Prawy, aby wybrać ustawienie i powrócić do wcześniejszego poziomu. Należy
nacisnąć przycisk l Lewy, aby powrócić do wcześniejszego poziomu bez zmiany ustawienia.
Uwaga:
❏ Aby aktywować niektóre ustawienia, należy wyłączyć i ponownie włączyć drukarkę.
Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Menu panelu sterowania” na stronie 67.
❏ W krokach 3 lub 5 można użyć przycisku OK zamiast przycisku r Prawy.
6. Aby wyjść z menu panelu sterowania naciśnij l lewy przycisk raz lub kilkakrotnie.
Sposób rejestrowania menu jako zakładek
Rejestrując zakładki dla często używanych menu, można te menu wyświetlać naciskając jedynie
przycisk OK po tym, jak na panelu LCD wyświetli się informacja o trybie Ready.
Uwaga:
Jako zakładki można maksymalnie zarejestrować 3 menu.
1. Wyświetl menu do zarejestrowania. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Sposób uzyskiwania
dostępu do menu panelu sterowania” na stronie 65.
2. Naciśnij przycisk OK i przytrzymaj przez więcej niż dwie sekundy.
Wyświetlane jest menu Add Bookmark.
Uwaga:
W przypadku niektórych menu nie można utworzyć zakładek. Podjęcie próby ich zarejestrowania
spowoduje wyświetlenie komunikatu Bookmark Failed.
3. Naciskając przyciski u W górę i d W dół wybierz menu do usunięcia, a następnie naciśnij
przycisk r Prawy.
Uwaga:
Aby zarejestrować nowe menu, należy usunąć jedno z menu zarejestrowanych jako zakładka.
Korzystanie z panelu sterowania
66
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Wyświetlenie komunikatu Bookmark Registered oznacza, że tworzenie zakładki dla menu
zakończyło się powodzeniem.
Uwaga:
Aby przywrócić menu, dla których utworzono zakładki do wartości domyślnych, wybierz opcję
SelecType Init z menu Reset Menu panelu sterowania.
Menu panelu sterowania
Uwaga:
Niektóre menu i ich elementy wyświetlane są tylko po zainstalowaniu odpowiedniego urządzenia
opcjonalnego lub po dokonaniu właściwych ustawień.
Information Menu
Aby wybrać element, należy nacisnąć przycisk d W dół lub u W górę. Aby wydrukować arkusz lub
przykładową czcionkę, należy nacisnąć przycisk r Prawy.
Element
Wartości
Print Configuration Status Sheet
-
Print Supplies Status Sheet
-
Print Usage History Sheet
-
Reserve Job List*1
-
Form Overlay List*2
-
Network Status Sheet*3 *4
-
USB ExtI/FStatusSht*5
-
PS3 Status Sheet
-
PS3 Font List
-
PCL Font Sample
-
ESCP2 Font Sample
-
FX Font Sample
-
Korzystanie z panelu sterowania
67
AL-M300/AL-M400 Series
Element
Wartości
I239X Font Sample
-
Toner
E******F do E F
Photocon
E******F do E F
Fuser Unit Life*6
E******F do E F
Maintenance Unit Life*2
E******F do E F
Total Pages
Od 0 do 99999999
Przewodnik użytkownika
*1 Funkcja dostępna, tylko wówczas, gdy zadania zapisywane są z wykorzystaniem funkcji Quick
Print Job.
*2 Dostępne tylko w przypadku AL-M400 Series.
*3 Element dostępny tylko wówczas, gdy ustawienie Network
I/F w Network Menu ustawione jest na On.
*4 Dostępne tylko w przypadku AL-M300DN oraz AL-M400 Series.
*5 Element dostępny tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do urządzenia USB obsługującego D4 i została włączona,
kiedy dla opcji USB I/F ustawiona jest wartość On.
*6 Dostępne tylko w przypadku AL-M300 Series.
Print Configuration Status Sheet
Umożliwia wydruk arkusza z bieżącymi ustawieniami drukarki i informacjami o zainstalowanych
elementach opcjonalnych. Arkusz ten może pomóc w potwierdzeniu, czy element opcjonalny został
zainstalowany prawidłowo.
Print Supplies Status Sheet
Umożliwia drukowanie arkusza z informacjami o materiałach eksploatacyjnych.
Print Usage History Sheet
Umożliwia drukowanie arkusza z informacjami o historii korzystania z drukarki.
Reserve Job List
Umożliwia wydruk zachowanych zadań drukowania zapisanych w pamięci drukarki.
Form Overlay List (Tylko do AL-M400 Series)
Umożliwia wydruk listy formularza nakładek pamięci zapisanych w pamięci drukarki.
Network Status Sheet (Tylko do AL-M300DN i AL-M400 Series)
Korzystanie z panelu sterowania
68
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Umożliwia drukowanie arkusza z informacją o statusie pracy sieci.
USB ExtI/FStatusSht
Umożliwia drukowanie arkusza z informacjami o statusie pracy interfejsu USB.
PS3 Status Sheet
Umożliwia drukowanie arkusza z informacjami o trybie PS3, takich jak wersja PS3.
PS3 Font List, PCL Font Sample, ESCP2 Font Sample, FX Font Sample, I239X Font Sample
Umożliwiają drukowanie przykładowych czcionek dostępnych dla wybranej emulacji drukarki.
Toner
Liczba gwiazdek (*) między literami „E” i „F” informuje o pozostałym okresie użytkowania
materiałów eksploatacyjnych. W przypadku korzystania z nieoryginalnych materiałów
eksploatacyjnych wyświetlany jest symbol „?”.
Photocon
Liczba gwiazdek (*) między literami „E” i „F” informuje o pozostałym okresie użytkowania bębną
światłoczułego.
Fuser Unit Life (Tylko do AL-M300 Series)
Liczba gwiazdek (*) między literami „E” i „F” informuje o pozostałym okresie użytkowania modułu
utrwalacza.
Maintenance Unit Life (Tylko do AL-M400 Series)
Liczba gwaizdek (*) pomiędzy „E” i „F” informuje o pozostałym okresie użytkowania modułu
konserwacyjnego.
Total Pages
Pozwala wyświetlić łączną liczbę stron wydrukowanych przez drukarkę.
Menu System Information
W menu wyświetlane są poniższe informacje.
Korzystanie z panelu sterowania
69
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Main Version
❏ MCU Version
❏ Serial No
❏ Memory
❏ MAC Address
Tray Menu
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
MP Tray Size
A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, DL, C6, CTM
MP Type
Plain, SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick,
ExtraThk, Envelope, Special
Cassette1 Size
A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, CTM
Cassette2 Size*1/ Cassette3 Size*1 *2/
Cassette4 Size*1 *2
A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, CTM
Cassette1 Type/ Cassette2 Type*1/
Cassette3 Size*1 *2/ Cassette4 Size*1 *2
Plain, SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick,
ExtraThk, Special
MP Tray AutoSel
On, Off
Cassette1 AutoSel/Cassette2 Auto‐
Sel*1/ Cassette3 AutoSel*1 *2/ Casset‐
te4 AutoSel*1 *2
On, Off
*1 Element dostępny tylko po zainstalowaniu opcjonalnego modułu kasety na papier.
*2 Dostępne tylko w przypadku AL-M400 Series.
MP Tray Size
Z tego menu można wybrać rozmiar papieru.
MP Type
Umożliwia ustawienie typu papieru załadowanego na tacę uniwersalną.
Cassette1 Size/ Cassette2 Size/ Cassette3 Size (Tylko do AL-M400 Series)/ Cassette4 Size
(Tylko do AL-M400 Series)
Korzystanie z panelu sterowania
70
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Umożliwia wyświetlanie rozmiaru papieru na standardowej tacy papieru i w opcjonalnych kasetach
na papier.
Cassette1 Type/ Cassette2 Type/ Cassette3 Type (Tylko do AL-M400 Series)/ Cassette4 Type
(Tylko do AL-M400 Series)
Umożliwia wybór typu papieru załadowanego na standardową tacę papieru i do opcjonalnych kaset
na papier.
MP Tray AutoSel/ Cassette1 AutoSel/ Cassette2 AutoSel/ Cassette3 AutoSel (Tylko do
AL-M400 Series)/ Cassette4 AutoSel (For AL-M400 Series only)
Określa, czy taca może być wybrana dla drukowania, kiedy Paper Source jest w sterowniku drukarki
zaznaczone jako Auto Selection.
Emulation Menu
Uwaga:
Użytkownik może określić różne emulacje dla każdego interfejsu.
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Parallel*1
Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
USB
Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
Network*2
Auto, ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
*1 Dostępne tylko w przypadku AL-M300D.
*2 Dostępne tylko w przypadku AL-M300DN i AL-M400 Series.
Printing Menu
Uwaga:
Ustawienia są zastępowane przez ustawienia dokonane w sterowniku drukarki.
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Page Size
A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, DL, C6, CTM*1
Wide A4
Off, On
Korzystanie z panelu sterowania
71
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Media Type
Unspecified, Plain, SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Labels, Thick, ExtraThk,
Envelope, Special
Page Side
Front, Back
Paper Source
Auto, MP, Cassette1, Cassette2*2, Cassette3*2 *3, Cassette4*2 *3
Orientation
Port, Land
Resolution
300, 600, 1200
RITech
On, Off
Toner Save
Off, On
Density
1 do 3 do 5
Dot Correction
Off, On
Top Offset
-99,0 ... 0,0 ... 99,0mm w odstępach 0,5
LeftOffset
-99,0 ... 0,0 ... 99,0mm w odstępach 0,5
T Offset B
-99,0 ... 0,0 ... 99,0mm w odstępach 0,5
L Offset B
-99,0 ... 0,0 ... 99,0mm w odstępach 0,5
*1 Minimalne i maksymalne wymiary niestandardowego papieru zależą od używanej tacy.
(Taca uniwersalna/Standardowa kaseta na papier)
Minimum: 76,2 × 127,0 mm, maksimum: 215,9 × 355,6 mm
(Opcjonalna kaseta na papier)
Minimum: 139,7 × 210,0 mm, maksimum: 215,9 × 355,6 mm
*2 Element dostępny tylko po zainstalowaniu opcjonalnego modułu kasety na papier.
*3 Dostępne tylko w przypadku AL-M400 Series.
Page Size
Umożliwia określenie rozmiaru papieru.
Wide A4
Wybór wartości On powoduje zmniejszenie marginesów po lewej i prawej stronie do 3,4 mm.
Media Type
Umożliwia określenie rodzaju papieru.
Korzystanie z panelu sterowania
72
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Page Side
Zaznacz Front przy drukowaniu na przedniej stronie normalnego papieru (Plain), grubego papieru
(Thick), lub bardzo grubego papieru (Extra Thick).
Paper Source
Umożliwia określenie, czy papier podawany będzie do drukarki z tacy uniwersalnej, standardowej
kasety na papier czy też z opcjonalnego modułu kasety na papier.
Po wyborze Auto, papier przekazywany jest ze źródła papieru, w którym znajduje się papier zgodny z
wybranym przez ciebie ustawieniem Paper Size.
Orientation
Umożliwia określenie, czy układ drukowanej strony ma być pionowy czy poziomy.
Resolution
Umożliwia określenie rozdzielczości drukowania.
RITech
Włączenie opcji RITech powoduje wygładzenie i wyostrzenie linii, tekstu oraz grafiki.
Toner Save
Po wybraniu tego ustawienia drukarka oszczędza toner zastępując czarne wypełnienie znaków
szarym. Kontury znaków po prawej stronie i ich dolne krawędzie są całkiem czarne.
Density
Określa rozdzielczość drukowania.
Dot Correction
Koryguje grubość cienkich linii, aby były wyraźnie drukowane.
Top Offset
Umożliwia dokonanie dokładnej regulacji pionowego układu wydruku na stronie.
Korzystanie z panelu sterowania
73
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
c Ważne:
Należy upewnić się, czy wydrukowane obrazy nie wykraczają poza krawędź papieru. W
przeciwnym razie drukarka może zostać uszkodzona.
LeftOffset
Umożliwia dokonanie dokładnej regulacji poziomego układu wydruku na stronie. Opcja jest
przydatna podczas dokładnej regulacji.
c Ważne:
Należy upewnić się, czy wydrukowane obrazy nie wykraczają poza krawędź papieru. W
przeciwnym razie drukarka może zostać uszkodzona.
T Offset B
Opcja umożliwia dokonanie regulacji dla drukowania pionowego na odwrotnej stronie arkusza
papieru w przypadku drukowania dwustronnego. Opcji należy użyć, kiedy wydruk na odwrotnej
stronie nie znajduje się we właściwym miejscu.
L Offset B
Opcja umożliwia dokonanie regulacji dla drukowania poziomego na odwrotnej stronie arkusza
papieru w przypadku drukowania dwustronnego. Opcji należy użyć, kiedy wydruk na odwrotnej
stronie nie znajduje się we właściwym miejscu.
Setup Menu
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Language
English, Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI,
Português, Norsk,
,
, Türkçe,
,
,
Time Out
0, 5 do 60 do 300 co 1
MP Mode
Normal, Last
Manual Feed
Off, 1st Page, EachPage
Copies
1 do 999
Duplex*1
Off, On
Binding*1
Long Edge, Short Edge
Korzystanie z panelu sterowania
74
AL-M300/AL-M400 Series
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Start Page*1
Front, Back
Skip Blank Page*2
Off, On
Auto Eject Page*3
Off, On
Size Ignore
Off, On
Auto Cont
Off, On
Page Protect*2
Auto, On
A4/LT Auto Switching
On, Off
Extended Mode
Off, On
LCD Contrast
0 do 7 do 15
LCD Backlight*4
Auto, Off
RAM Disk*5
Off, Normal, Maximum
Convert to Simplex
Odd Page, 1 Page, Off
Confirm Media Type
No, Yes
Job Info.
Display Pattern 1, Display Pattern 2, Off
Przewodnik użytkownika
*1 Element dostępny tylko w przypadku użycia papieru w rozmiarach A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, lub F4.
*2 Element dostępny tylko dla trybów ESCP2, FX, lub I239X.
*3 Niedostępny w PS3 i PCL.
*4 Dostępny tylko w przypadku AL-M400 Series.
*5 Po zmianie tego elementu wartość ustawienia zacznie obowiązywać po restarcie aktywnym lub po wyłączeniu i
ponownym włączeniu zasilania.
Language
Umożliwia określenie języka wyświetlanego na panelu LCD i języka wydruku arkusza stanu.
Time Out
Umożliwia określenie czasu (w sekundach), po jakim następuje przerwa w pracy i automatyczne
przełączenie interfejsów. Czas, po jakim następuje przerwa w pracy, to czas od chwili, kiedy
urządzenie przestało otrzymywać dane z interfejsu do chwili przełączenia interfejsu. Jeśli przełączanie
interfejsu następuje po przesłaniu zadania drukowania do drukarki, wówczas zadanie to jest
wykonywane.
Korzystanie z panelu sterowania
75
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
MP Mode
Ustawienie to określa, czy taca uniwersalna ma wyższy czy niższy priorytet w przypadku zaznaczenia
Auto w ustawieniu Paper Source sterownika drukarki. Jeśli dla trybu MP Mode wybrano opcję
Normal, taca uniwersalna ma najwyższy priorytet wśród źródeł papieru. Wybór opcji Last sprawia,
że taca uniwersalna ma najniższy priorytet.
Manual Feed
Umożliwia wybór trybu ręcznego podawania dla tacy uniwersalnej.
Copies
Wskazuje liczbę kopii do wydrukowania od 1 do 999.
Duplex
Umożliwia włączanie i wyłączanie drukowania dwustronnego. Pozwala na drukowanie na obu
stronach arkusza.
Binding
Umożliwia określenie kierunku oprawy wydruku.
Start Page
Umożliwia określenie, czy drukowanie rozpoczyna się z wierzchu czy na odwrocie strony.
Skip Blank Page
Umożliwia pominięcie pustych stron podczas drukowania.
Auto Eject Page
Umożliwia określenie, czy papier ma być wysuwany po osiągnięciu limitu określonego w opcji Time
Out. Ustawienie domyślne to Off, co oznacza, że po osiągnięciu limitu papier nie jest wysuwany.
Size Ignore
Korzystanie z panelu sterowania
76
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Aby zignorować błąd rozmiaru papieru, należy wybrać wartość On. Po włączeniu tej opcji drukarka
nie przerywa drukowania, nawet jeśli rozmiar papieru wykracza poza obszar drukowania dla
wybranego rozmiaru papieru. Może to powodować powstawanie smug, ponieważ toner nie będzie
prawidłowo rozprowadzany na papierze. Jeśli ta opcja jest wyłączona, po wystąpieniu błędu rozmiaru
papieru drukarka przerywa drukowanie.
Auto Cont
Po włączeniu tej opcji drukarka automatycznie kontynuuje drukowanie po upływie ustalonego czasu,
w przypadku wystąpienia jednego z następujących błędów: Paper Set, Print Overrun lub Memory
Overflow. Jeśli ta opcja jest wyłączona, należy nacisnąć przycisk OK, aby wznowić drukowanie.
Page Protect
Umożliwia alokację dodatkowej pamięci drukarki dla drukowania danych oprócz ich odbierania.
Konieczne może być włączenie tego ustawienia w przypadku drukowania bardzo złożonej strony. Jeśli
podczas drukowania na panelu LCD wyświetlony zostanie komunikat Print Overrun, należy
włączyć tę opcję i ponownie wydrukować dane. Wówczas zmniejszy się ilość pamięci zarezerwowanej
na przetwarzanie danych, dlatego może wydłużyć się czas wysyłania zadania drukowania przez
komputer, ale możliwe będzie drukowanie złożonych zadań. Funkcja Page Protect zazwyczaj
działa najlepiej po wybraniu opcji Auto. Jeśli błąd pamięci będzie nadal występował, konieczne będzie
zwiększenie pamięci drukarki.
Uwaga:
Po zmianie ustawienia Page Protect następuje rekonfiguracja pamięci drukarki, w wyniku czego
usuwane są wszystkie pobrane czcionki.
A4/LT Auto Switching
Jeśli dla drukowania wybrany został papier rozmiaru A4 lub Letter, a źródło papieru nie jest ustawione
zgodnie w wybranym rozmiarem papieru, druk rozpocznie się na papierze innego rozmiaru (Letter
dla A4 lub A4 dla Letter).
Extended Mode
Po wybraniu On, drukowanie kontynuowane jest nawet po wyświetleniu komunikatu o błędzie
Replace Toner Cartridge na panelu LCD. Jednak jakość drukowania nie jest gwarantowana i
może to wpłynąć na okres ekspolatacji bębna światłoczułego. Po założeniu nowego pojemnika z
tonerem, ustawienie automatycznie powraca do Off.
LCD Contrast
Korzystanie z panelu sterowania
77
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Umożliwia regulację kontrastu panelu LCD. Za pomocą przycisków u W górę i d W dół można
wybrać kontrast z zakresu od 0 (najmniejszy kontrast) do 15 (największy kontrast).
LCD Backlight (Tylko do AL-M400 Series)
Po wybraniu Auto włącza się podświetlenie LCD. Wyłącza się również w trybach uśpienia i hibernacji.
Po wybraniu Off podświetlenie LCD pozostaje wyłączone.
RAM Disk
Podaje pojemność pamięci RAM dostępną dla funkcji Reserve Job. Szczegółowe informacje zawiera
poniższa tabela.
Pojemność opcjonalnej
pamięci RAM
Łączna pojemność pa‐
mięci RAM
Pojemność dysku pamięci RAM
Normal
Maximum
0 MB
128 MB
16 MB
16 MB
128 MB
256 MB
64 MB
128 MB
256 MB
384 MB
128 MB
256 MB
512 MB
640 MB
256 MB
512 MB
1024 MB
1152 MB
512 MB
1024 MB
Convert to Simplex
W trybie drukowania dwustronnego określa, czy ostatania strona drukowania wydrukowana zostanie
w trybie drukowania jednostronnego. Ustawienia Odd Page lub 1 Page mogą zapiec wydrukowaniu
ostatniej strony na nieoczekiwanej stronie w przypadku drukowania na wstępnie zadrukowanym
papierze, lub papierze z otworami do segregatora.
Odd Page: Zadania drukowania jednostronnego lub ostatnia strona zadania drukowania nieparzystej
liczby stron drukowane są w trybie drukowania jednostronnego.
1 Page: Zadania wydrukowania jednej strony drukowane są w trybie drukowania jednostronnego.
Off: Ostatnia strona wszystkich zadań drukowania (włącznie z zadaniami wydrukowania 1 strony lub
zadania wydrukowania nieparzystej liczby stron) drukowane są w trybie drukowania dwustronnego.
Confirm Media Type
Wyświetla komunikat, kiedy rodzaj papieru w tacy wybranej do drukowania jest inny od
zaznaczonego w Paper Type w sterowniku drukarki.
Korzystanie z panelu sterowania
78
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Job Info.
Na panelu sterowania wyświetla informacje o danym zadaniu, dzięki temu ustawieniu można również
pominąć lub anulować zadania drukowania. Schemat wyświetlania elementów na panelu sterowania
można wybrać spośród Display Pattern 1 i Display Pattern 2. Nie wybieraj Display
,
Pattern 1 po wybraniu następujących języków jako Language na Setup Menu: Norsk,
, Türkçe,
,
,
.
Reset Menu
Clear Warning
Umożliwia skasowanie ostrzeżeń, jakie wyświetlane są w razie błędów, z wyjątkiem tych dotyczących
materiałów eksploatacyjnych lub obowiązkowych części zamiennych.
Clear All Warnings
Umożliwia skasowanie wszystkich ostrzeżeń wyświetlanych na panelu LCD.
Reset All
Przestaje drukować i pamięć drukarki zostaje skasowana. Kasowane są zadania drukowania ze
wszystkich interfejsów.
Uwaga:
Funkcja Reset All powoduje skasowanie zadań drukowania ze wszystkich interfejsów. Zachować
ostrożność, aby nie przerwać zadania innej osoby.
SelecType Init
Przywraca domyślnie ustawienia menu panelu sterowania.
Reset Fuser Counter (Tylko do AL-M300 Series)
Po wymianie modułu utrwalacza należy go zresetować. Szczegółowe informacje dotyczące wymiany
modułu utrwalacza podano w dokmentacji załączonej do modułu utrwalacza.
Reset Maintenance Counter (Tylko do AL-M400 Series)
Korzystanie z panelu sterowania
79
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Po wymianie modułu konserwacyjnego, zresetować licznik przydatności do użytku modułu
konserwacyjnego. Instrukcje dotyczące wymiany modułu konserwacyjnego zamieszczone zostały w
dokumentacji dołączonej do modułu konserwacyjnego.
Quick Print JobMenu
To menu umożliwia drukowanie lub usuwanie zadań drukowania zapisanych w pamięci drukarki za
pośrednictwem funkcji Quick Print Job (Re-Print Job, Verify Job , Stored Job) funkcji Reserve Job
sterownika drukarki. Instrukcje dotyczące korzystania z tego menu znajdują się w sekcji „Korzystanie
z Quick Print JobMenu” na stronie 113.
ConfidentialJobMenu
To menu umożliwia drukowanie lub usuwanie zadań drukowania zapisanych w pamięci drukarki za
pośrednictwem funkcji zadań poufnych dla funkcji Reserve Job sterownika drukarki. Aby uzyskać
dostęp do tych danych, konieczne jest wprowadzenie prawidłowego hasła. Instrukcje dotyczące
korzystania z tego menu znajdują się w sekcji „Korzystanie z ConfidentialJobMenu” na
stronie 114.
Clock Menu
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Local Time Diff.
-13:59 … 0:00 … +13:59
Time Setting
2000/ 01/01 00:00 do 2099/12/31 23:59
Date Format
DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD
Local Time Diff.
Określa obecną datę poprzez wpisanie różnicy czasu w stosunku do GMT.
Time Setting
Określa obecną datę i czas poprzez wpisanie ich bezpośrednio.
Date Format
Określa format wyświetlania daty.
Korzystanie z panelu sterowania
80
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Parallel Menu (Tylko do AL-M300D)
Ustawienia te pozwalają kontrolować komunikację między drukarką a komputerem w czasie pracy z
wykorzystaniem interfejsu równoległego.
*
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Parallel I/F*
On, Off
Speed*
Fast, Normal
Bi-D*
ECP, Off, Nibble
Buffer Size*
Normal, Maximum, Minimum
Po zmianie tego elementu wartość ustawienia zacznie obowiązywać po restarcie aktywnym lub po wyłączeniu i
ponownym włączeniu zasilania. Mimo że zmiana jest widoczna w arkuszu stanu i funkcji EJL, właściwy skutek zostanie
odniesiony po restarcie aktywnym lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.
Parallel I/F
Umożliwia włączenie lub wyłączenie interfejsu równoległego.
Speed
Umożliwia określenie czasu trwania impulsu sygnału ACKNLG przy odbiorze danych w trybie
kompatybilności (Compatibility) lub półbajtowym (Nibble). W przypadku opcji Fast czas trwania
impulsu wynosi około 1 μs. Po wybraniu opcji Normal czas trwania impulsu wynosi około 10 μs.
Bi-D
Umożliwia wybór trybu komunikacji dwukierunkowej. Po wybraniu opcji Off komunikacja
dwukierunkowa zostaje wyłączona.
Buffer Size
Określa wielkość pamięci, jaka będzie wykorzystania do odbioru i drukowania danych. Jeśli wybrana
zostanie opcja Maximum, większa część pamięci zostanie zaalokowana do odbioru danych. Jeśli
wybrana zostanie opcja Minimum, większa część pamięci zostanie zaalokowana do drukowania
danych.
Uwaga:
❏ Aby włączyć ustawienie Buffer Size należy wyłączyć drukarkę na dłużej niż pięć sekund i
włączyć ją ponownie. Można również przeprowadzić operację Reset All, zgodnie z opisem w
sekcji „Reset Menu” na stronie 79.
Korzystanie z panelu sterowania
81
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Zresetowanie drukarki spowoduje skasowanie wszystkich zadań drukowania. W czasie resetowania
drukarki należy upewnić się, czy nie miga lampka Gotowość.
USB Menu
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
USB I/F*1
On, Off
USB Speed*1 *2
HS, FS
Buffer Size*1 *2
Normal, Maximum, Minimum
*1 Po zmianie tego elementu wartość ustawienia zacznie obowiązywać po restarcie aktywnym lub po wyłączeniu i
ponownym włączeniu zasilania. Mimo że zmiana jest widoczna w arkuszu stanu i funkcji EJL, właściwy skutek zostanie
odniesiony po restarcie aktywnym lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.
*2 Element dostępny tylko wówczas, gdy opcja USB
I/F ustawiona jest na On.
USB I/F
Umożliwia włączenie lub wyłączenie interfejsu USB.
USB Speed
Umożliwia wybór trybu pracy interfejsu USB. Zaleca się wybór opcji HS. Jeśli dla danego systemu
komputerowego opcja HS nie działa, należy wybrać opcję FS.
Buffer Size
Określa wielkość pamięci, jaka będzie wykorzystania do odbioru i drukowania danych. Jeśli wybrana
zostanie opcja Maximum, większa część pamięci zostanie zaalokowana do odbioru danych. Jeśli
wybrana zostanie opcja Minimum, większa część pamięci zostanie zaalokowana do drukowania
danych.
Uwaga:
❏ Aby włączyć ustawienie Buffer Size należy wyłączyć drukarkę na dłużej niż pięć sekund i
włączyć ją ponownie. Można również przeprowadzić operację Reset All, zgodnie z opisem w
sekcji „Reset Menu” na stronie 79.
❏ Zresetowanie drukarki spowoduje skasowanie wszystkich zadań drukowania. W czasie resetowania
drukarki należy upewnić się, czy nie miga lampka Gotowość.
Korzystanie z panelu sterowania
82
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Network Menu
Informacje o wszystkich poszczególnych ustawieniach zawiera Network Guide.
PCL Menu
Ustawienia te są dostępne w trybie PCL.
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
FontSource
Resident, Download*1
Font Number
0… 65535 (w zależności od ustawień)
Pitch*2
0,44 … 10,00 … 99,99cpi co 0,01 cpi
Height*2
4,00 … 12,00 … 999,75pt przy odstępie 0,25 pt
SymSet
IBM-US, Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO,
PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe,
WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath,
PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows,
McText, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr,
ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form
5 … 64 … 128Lines
CR Function
CR, CR+LF
LF Function
LF, CR+LF
Tray Assign
4K, 5S, 4
*1 Element dostępny tylko wówczas, gdy dostępne są pobrane czcionki.
*2 W zależności od wybranej czcionki.
FontSource
Umożliwia ustawienie domyślnego źródła czcionki.
Font Number
Umożliwia ustawienie domyślnego numeru czcionki dla domyślnego źródła czcionki. Dostępny
numer zależy od dokonanych ustawień.
Pitch
Korzystanie z panelu sterowania
83
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Umożliwia określenie domyślnej wielkości czcionki, o ile czcionka jest skalowalna i możliwy jest stały
skok. Można wybrać wartości od 0.44 do99.99 cpi (liczba znaków na cal) z przyrostem co 0,01 cpi.
Element ten może nie być wyświetlany, w zależności od ustawień FontSource lub Font Number.
Height
Umożliwia określenie domyślnej wysokości czcionki, o ile czcionka jest skalowalna i proporcjonalna.
Można wybrać wartości od 4.00 do 999.75 punktu z przyrostem co 0,25 punktu. Element ten może
nie być wyświetlany, w zależności od ustawień FontSource lub Font Number.
SymSet
Umożliwia wybór domyślnego zestawu symboli. Jeśli dla nowego ustawienia SymSet FontSource i
Font Number nie są dostępne, ustawienia FontSource i Font Number są automatycznie zastępowane
wartościami domyślnymi, IBM-US.
Form
Umożliwia wybór linii dla wybranego rozmiaru papieru i położenia. Powoduje również zmianę
odstępu między liniami (VMI); nowa wartość VMI zapisywana jest w pamięci drukarki. Oznacza to,
że późniejsza zmiana ustawień rozmiaru papieru i położenia będzie miała wpływ na wartość formatu
(w oparciu o zapisaną wartość VMI).
CR Function, LF Function
Funkcje te są przeznaczone dla użytkowników szczególnych systemów operacyjnych, takich jak
UNIX.
Tray Assign
Powoduje zmianę przypisania polecenia wyboru źródła papieru. Po wybraniu wartości 4 polecenia są
zgodne z drukarką HP LaserJet 4. Po wybraniu opcji 4K polecenia są zgodne z drukarką HP LaserJet
4000, 5000 i 8000. Po wybraniu wartości 5S polecenia są zgodne z drukarką HP LaserJet 5S.
PS3 Menu
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Error Sheet
Off, On
Image Protect
Off, On
Korzystanie z panelu sterowania
84
AL-M300/AL-M400 Series
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Binary
Off, On
Text Detection
Off, On
PDF Page Size
Auto, A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, DL, C6
Przewodnik użytkownika
Error Sheet
W przypadku wybrania wartości On po wystąpieniu błędu w trybie PS3 lub jeśli wersja pliku PDF, jaki
ma być wydrukowany, nie jest obsługiwana, drukowany jest arkusz błędów.
Image Protect
Po wybraniu wartości On jakość wydruku nie pogarsza się, nawet jeśli brakuje pamięci. W takim
przypadku wyświetlany jest komunikat Memory Overflow i następuje zatrzymanie drukowania.
Po wybraniu opcji Off w razie braku pamięci jakość wydruku pogarsza się. W takim przypadku
wyświetlany jest komunikat Image Optimum i drukowanie jest kontynuowane.
Binary
Umożliwia określenie formatu danych. Wartość On powoduje wybór danych binarnych, a wartość
Off — danych ASCII.
Uwaga:
Korzystanie z danych binarnych jest możliwe tylko przy połączeniu sieciowym.
Aby korzystać z danych binarnych, należy upewnić się, czy aplikacja obsługuje ten rodzaj danych oraz
czy opcje SEND CTRL-D Before Each Job (Wysyłaj CTRL-D przed każdym zadaniem) oraz SEND
CTRL-D After Each Job (Wysyłaj CTRL-D po każdym zadaniu) są ustawione na wartość No.
Jeśli dla tego ustawienia wybrana jest wartość On, w ustawieniach sterownika drukarki nie można użyć
protokołu TBCP (ang. Tagged binary communication protocol).
Text Detection
Po wybraniu wartości On plik tekstowy jest konwertowany w czasie drukowania do formatu
PostScript. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy zostanie zaznaczone pole wyboru PS3 w
Emulation Menu.
PDF Page Size
Korzystanie z panelu sterowania
85
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Umożliwia określenie rozmiaru papieru w razie wysyłania katalogu z plikiem PDF z komputera lub
innego urządzenia. Po wybraniu opcji Auto rozmiar papieru jest określany na podstawie rozmiaru
pierwszej drukowanej strony.
ESCP2 Menu
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Font
Courier, Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch
10 cpi, 12cpi, 15cpi, Prop.
Condensed
Off, On
T.Margin
0,40 ... 0,50 ... 1,50inch w odstępach 0,05-calowych.
Text
1 ... 66 ... 81Lines
CGTable
PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic,
PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437,
PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855,
PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara,
PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country
USA, France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2,
LatinAmeric, Korea, Legal
Auto CR
On, Off
Auto LF
Off, On
Bit Image
Dark, Light, BarCode
ZeroChar
0 (lub znak zero z przekreśleniem)
Font
Umożliwia wybór czcionki.
Pitch
Umożliwia wybór wielkości (odstęp w poziomie) czcionki; zmiana następuje ze stałym skokiem
mierzonym w cpi (liczba znaków na cal). Można również wybrać proporcjonalną zmianę odstępu.
Condensed
Umożliwia włączanie lub wyłączanie drukowania zagęszczonego.
Korzystanie z panelu sterowania
86
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
T.Margin
Umożliwia ustawienie odległości od górnej krawędzi strony do linii bazowej pierwszej drukowanej
linii. Odległość mierzona jest w calach. Im mniejsza wartość, tym bliżej górnej krawędzi znajduje się
drukowana linia.
Text
Umożliwia ustawienie długości strony w liniach. W przypadku tej opcji linia określana jest jako 1 pica
(1/6 cala). W przypadku zmiany ustawień Orientation, Page Size lub T.Margin, długość strony
automatycznie zmieniana jest na domyślną dla każdego rozmiaru strony.
CGTable
Należy użyć tabeli generatora znaków (CG), aby wybrać tabelę znaków graficznych lub tabelę znaków
pisanych kursywą. Tabela graficzna zawiera znaki linii drukowania, narożników, pól zacieniowanych,
znaki międzynarodowe, znaki greckie i symbole matematyczne. Po wybraniu opcji Italic, w górnej
części tabeli znaków znajdować się będą znaki pisane kursywą.
Country
Opcja ta pozwala wybrać jeden z piętnastu zestawów symboli międzynarodowych. Przykłady znaków
z każdego zestawu symboli zawiera Font Guide.
Auto CR
Pozwala określić, kiedy drukarka przeprowadzi operację powrotu karetki/przesuwu o wiersz (CR-LF)
w sytuacji, gdy układ wydruku przekroczy prawy margines. Po wybraniu opcji Off drukarka nie
będzie drukowała żadnych znaków poza prawym marginesem i nie wykona zawijania linii, o ile nie
odczyta znaku powrotu karetki. Ta funkcja obsługiwana jest automatycznie przez większość aplikacji.
Auto LF
Po wybraniu opcji Off drukarka nie będzie wysyłać automatycznie polecenia przesuwu o wiersz (LF)
przy każdym powrocie karetki (CR). Jeśli wybrana zostanie opcja On, polecenie przesuwu o wiersz jest
wysyłane przy każdym powrocie karetki. Jeśli linie tekstu zawijają się, wybierz opcję On.
Bit Image
Drukarka może dokonać emulacji zestawu gęstości obrazów graficznych na podstawie poleceń z
drukarki. Po wybraniu opcji Dark, gęstość obrazu bitowego jest duża, a w przypadku opcji Light —
gęstość jest mała.
Korzystanie z panelu sterowania
87
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Wybór opcji BarCode umożliwia przekonwertowanie przez drukarkę obrazów bitowych na kody
paskowe poprzez automatyczne wypełnienie pionowych luk między punktami. Powoduje to
powstanie ciągłych linii pionowych, które można odczytać za pomocą czytnika kodów paskowych.
Tryb ten pozwala na zmniejszenie rozmiaru drukowanego obrazu i może również powodować pewne
odkształcenia przy drukowaniu graficznych obrazów bitowych.
ZeroChar
Pozwala określić, kiedy drukarka będzie drukowała zero przekreślone lub nieprzekreślone.
FX Menu
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Font
Courier, Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch
10cpi, 12cpi, 15cpi, Prop.
Condensed
Off, On
T.Margin
0,40 ... 0,50 ... 1,50inch w odstępach 0,05-calowych.
Text
1 ... 66 ... 81Lines
CGTable
PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, PcIcelandic,
PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country
USA, France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2,
LatinAmeric
Auto CR
On, Off
Auto LF
Off, On
Bit Image
Dark, Light, BarCode
ZeroChar
0 (lub znak zero z przekreśleniem)
Font
Umożliwia wybór czcionki.
Pitch
Umożliwia wybór wielkości (odstęp w poziomie) czcionki; zmiana następuje ze stałym skokiem
mierzonym w cpi (liczba znaków na cal). Można również wybrać proporcjonalną zmianę odstępu.
Korzystanie z panelu sterowania
88
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Condensed
Umożliwia włączanie lub wyłączanie drukowania zagęszczonego.
T.Margin
Umożliwia ustawienie odległości od górnej krawędzi strony do linii bazowej pierwszej drukowanej
linii. Odległość mierzona jest w calach. Im mniejsza wartość, tym bliżej górnej krawędzi znajduje się
drukowana linia.
Text
Umożliwia ustawienie długości strony w liniach. W przypadku tej opcji linia określana jest jako 1 pica
(1/6 cala). W przypadku zmiany ustawień Orientation, Page Size lub T.Margin, długość strony
automatycznie zmieniana jest na domyślną dla każdego rozmiaru strony.
CGTable
Należy użyć tabeli generatora znaków (CG), aby wybrać tabelę znaków graficznych lub tabelę znaków
pisanych kursywą. Tabela graficzna zawiera znaki linii drukowania, narożników, pól zacieniowanych,
znaki międzynarodowe, znaki greckie i symbole matematyczne. Po wybraniu opcji Italic, w górnej
części tabeli znaków znajdować się będą znaki pisane kursywą.
Country
Opcja ta pozwala wybrać jeden z trzynastu zestawów symboli międzynarodowych. Przykłady znaków
z każdego zestawu symboli zawiera Font Guide.
Auto CR
Pozwala określić, kiedy drukarka przeprowadzi operację powrotu karetki/przesuwu o wiersz (CR-LF)
w sytuacji, gdy układ wydruku przekroczy prawy margines. Po wybraniu opcji Off drukarka nie
będzie drukowała żadnych znaków poza prawym marginesem i nie wykona zawijania linii, o ile nie
odczyta znaku powrotu karetki. Ta funkcja obsługiwana jest automatycznie przez większość aplikacji.
Auto LF
Po wybraniu opcji Off drukarka nie będzie wysyłać automatycznie polecenia przesuwu o wiersz (LF)
przy każdym powrocie karetki (CR). Jeśli wybrana zostanie opcja On, polecenie przesuwu o wiersz jest
wysyłane przy każdym powrocie karetki. Jeśli linie tekstu zawijają się, wybierz opcję On.
Bit Image
Korzystanie z panelu sterowania
89
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Drukarka może dokonać emulacji zestawu gęstości obrazów graficznych na podstawie poleceń z
drukarki. Po wybraniu opcji Dark, gęstość obrazu bitowego jest duża, a w przypadku opcji Light —
gęstość jest mała.
Wybór opcji BarCode umożliwia przekonwertowanie przez drukarkę obrazów bitowych na kody
paskowe poprzez automatyczne wypełnienie pionowych luk między punktami. Powoduje to
powstanie ciągłych linii pionowych, które można odczytać za pomocą czytnika kodów paskowych.
Tryb ten pozwala na zmniejszenie rozmiaru drukowanego obrazu i może również powodować pewne
odkształcenia przy drukowaniu graficznych obrazów bitowych.
ZeroChar
Pozwala określić, kiedy drukarka będzie drukowała zero przekreślone lub nieprzekreślone.
I239X Menu
®
W trybie I239X przeprowadzana jest emulacja IBM 2390/2391 Plus.
Ustawienia te są dostępne tylko wówczas, gdy drukarka znajduje się w trybie I239X.
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Font
Courier, Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif
Pitch
10cpi, 12cpi, 15cpi, 17cpi, 20cpi, 24cpi, Prop.
Code Page
437, 850, 858, 860, 863, 865
T.Margin
0,30 ... 0,40 ... 1,50inch co 0,05 cala
Text
1 ... 67 ... 81Lines
Auto CR
Off, On
Auto LF
Off, On
Alt. Graphics
Off, On
Bit Image
Dark, Light
ZeroChar
0 (lub znak zero z przekreśleniem)
CharacterSet
1, 2
Font
Korzystanie z panelu sterowania
90
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Umożliwia wybór czcionki.
Pitch
Umożliwia wybór wielkości (odstęp w poziomie) czcionki; zmiana następuje ze stałym skokiem
mierzonym w cpi (liczba znaków na cal). Można również wybrać proporcjonalną zmianę odstępu.
Code Page
Umożliwia wybór tabel znaków. Tabele znaków zawierają znaki i symbole używane w różnych
językach. Drukarka drukuje tekst na podstawie wybranej tabeli znaków.
T.Margin
Umożliwia ustawienie odległości od górnej krawędzi strony do linii bazowej pierwszej drukowanej
linii. Odległość mierzona jest w calach. Im mniejsza wartość, tym bliżej górnej krawędzi znajduje się
drukowana linia.
Text
Umożliwia ustawienie długości strony w liniach. W przypadku tej opcji linia określana jest jako 1 pica
(1/6 cala). W przypadku zmiany ustawień Orientation, Page Size lub T.Margin, długość strony
automatycznie zmieniana jest na domyślną dla każdego rozmiaru strony.
Auto CR
Pozwala określić, kiedy drukarka przeprowadzi operację powrotu karetki/przesuwu o wiersz (CR-LF)
w sytuacji, gdy układ wydruku przekroczy prawy margines. Po wybraniu opcji wyłączenia (OFF)
drukarka nie będzie drukowała żadnych znaków poza prawym marginesem i nie wykona zawijania
linii, o ile nie odczyta znaku powrotu karetki. Ta funkcja obsługiwana jest automatycznie przez
większość aplikacji.
Auto LF
Po wybraniu opcji Off drukarka nie będzie wysyłać automatycznie polecenia przesuwu o wiersz (LF)
przy każdym powrocie karetki (CR). Jeśli wybrana zostanie opcja On, polecenie przesuwu o wiersz jest
wysyłane przy każdym powrocie karetki. Jeśli linie tekstu zawijają się, wybierz opcję On.
Alt. Graphics
Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji alternatywnego trybu graficznego.
Bit Image
Korzystanie z panelu sterowania
91
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Drukarka może dokonać emulacji zestawu gęstości obrazów graficznych na podstawie poleceń z
drukarki. Po wybraniu opcji Dark, gęstość obrazu bitowego jest duża, a w przypadku opcji Light —
gęstość jest mała.
Wybór opcji BarCode umożliwia przekonwertowanie przez drukarkę obrazów bitowych na kody
paskowe poprzez automatyczne wypełnienie pionowych luk między punktami. Powoduje to
powstanie ciągłych linii pionowych, które można odczytać za pomocą czytnika kodów paskowych.
Tryb ten pozwala na zmniejszenie rozmiaru drukowanego obrazu i może również powodować pewne
odkształcenia przy drukowaniu graficznych obrazów bitowych.
ZeroChar
Pozwala określić, kiedy drukarka będzie drukowała zero przekreślone lub nieprzekreślone.
CharacterSet
Umożliwia wybór tabeli znaków 1 lub 2.
Password Config Menu
*
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Password Config*
-
Limitation
Disable, Interface, Config, All
Domyślnie pole hasła jest puste. Hasło może się składać z maksymalnie 20 znaków.
Password Config
Umożliwia zmianę hasła. Należy najpierw wprowadzić stare hasło, a następnie dwukrotnie wpisać
nowe hasło.
Aby wprowadzić hasło, naciśnij przycisk d W dół lub u W górę, co pozwoli wybrać znak, a następnie
naciśnij przycisk r Prawy i ustal znak. Po ustaleniu wszystkich znaków należy nacisnąć przycisk
OK.
Uwaga:
Jeśli nie pamiętasz hasła, skontaktuj się ze sprzedawcą. Należy pamiętać, że podczas inicjalizacji hasła
ustawienia i dane zapisane na drukarce zostają skasowane. W zależności od warunków może być
konieczne ponowne dokonanie ustawień, takich jak ustawienia połączeń sieciowych. Zalecamy
wykonanie notatek lub zapasowych kopii niezbędnych informacji na temat danych i ustawień.
Korzystanie z panelu sterowania
92
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Limitation
Umożliwia zmianę zakresu ograniczenia. W przypadku wyboru opcji Interface, do zmiany
ustawień w menu USB i w menu sieciowym wymagane jest hasło. Po wybraniu opcji Config hasło jest
wymagane do wprowadzenia wartości zadania Quick Print JobMenu lub
ConfidentialJobMenu, lub do zmiany ustawień wszystkich menu. Kiedy zaznaczona jest opcja All,
hasło wymagane jest do wprowadzenia Quick Print JobMenu lub ConfidentialJobMenu, lub do
zmiany ustawień i wykonywania funkcji elementów wszystkich menu. Przed zmianą ustawienia
należy wprowadzić hasło ustawione za pośrednictwem opcji Password Config.
Energy Saver Menu
*
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Time to Sleep
1Min, 3Min, 5Min, 15Min, 30Min, 60Min, 120Min
Deep Sleep Mode
On, Off
Power Off Timer*
On, Off
Time to Off*
120Min, 180Min, 240Min, 360Min, 480Min
Tylko do modeli sprzedawanych w WE
Time to Sleep
Umożliwia określenie czasu po jakim drukarka przejdzie do trybu uśpienia lub trybu hibernacji, o ile
nie zostanie naciśnięty żaden przycisk i nie będzie zadań do drukowania.
Deep Sleep Mode
Kiedy w ustawieniach ustawiono On, jeśli drukarka nie jest używana lub nie otrzymała żadnego
zadania wydruku, przełączy się w tryb hibernacji po czasie określonym w ustawieniu Time to Sleep.
W trybie hibernacji świeci się przycisk Wznów/Uśpij i oszczędzana jest większa ilość energii niż w
trybie uśpienia.
Uwaga:
W nastepujących przypadkach tryb hibernacji drukarki nie włącza się:
- PS3 wybierany jest przy Network Emulation Menu.
- MS Network ustawiona jest na On przy Network Menu.
Aby wyjść z trybu hibernacji, naciśnij przycisk Wznów/Uśpij. Drukarka automatycznie wyjdzie z
trybu hibernacji, gdy otrzyma nowe zadanie drukowania.
Korzystanie z panelu sterowania
93
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Power Off Timer (Tryb wyłączania zasilania) (Tylko w modelach sprzedawanych w WE)
Kiedy ustawienie to ustawiono na On, drukarka automatycznie wyłączy się o godzinie określonej w
ustawieniu Time to Off. Drukarka nie przełączy się w tryb wyłączenia jeśli odbiera lub wysyła dane.
Drukarka wychodzi z trybu wyłączenia po wciśnięciu przycisku zasilania.
Time to Off (Tylko w modelach sprzedawanych w WE)
Umożliwia określenie czasu, po jakim drukarka przejdzie do trybu wyłączenia, o ile nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk i nie będzie zadań do drukowania.
Uwaga:
Przed uruchomieniem zarządzania zasilaniem można ustawić czas. Dowolny wzrost wpłynie na
wydajność energetyczną. Przed dokonaniem dowolnych zmian należy wziąć pod uwagę wpływ na
środowisko.
Support Menu
Wprowadź SUPPORT MODE poprzez wciśnięcie d przycisku Down podczas włączania drukarki, aby
pojawiło się Support Menu i Printer Adjust Menu.
c Ważne:
Podczas formatowania CompactFlash lub usuwania danych, należy odłączyć kable interfejsu i
nie drukować plików.
Support StatusSheet
Drukuje stronę zawierającą informacje dotyczące ustawień Support Menu i Printer Adjust
Menu.
Format CompactFlash (Tylko do AL-M400 Series)
Formatuje pamięć CompactFlash w drukarce, jeśli pamięć CompactFlash jest zainstalowana.
Format PS3 CompactFlash (Tylko do AL-M400 Series)
Formatuje część pamięci CompactFlash, gdzie przechowywane są informacje PostScript, jeśli pamięć
CompactFlash jest zainstalowana.
Delete All CompactFlash Data (Tylko do AL-M400 Series)
Korzystanie z panelu sterowania
94
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Usuwa wszystkie dane z pamięci CompactFlash, jeśli pamięć CompactFlash jest zainstalowana.
Extend Print Area
Powiększa maksymalny obraz drukowania zgodnie z danymi dotyczącymi drukowania.
Printer MIBv1 Mode
Korzysta z MIBv1 jako definicji reguł raportowania informacji drukarki do menedżera SNMP.
Printer Adjust Menu
Wprowadź SUPPORT MODE poprzez naciśnięcie d przycisku Down podczas włączania drukarki, aby
pojawiło się Printer Adjust Menu.
Uwaga:
❏ To menu stanowi funkcję specjalną. Nie trzeba go zmieniać przy normalnym użytkowaniu.
❏ Ustawienia w tym menu mogą wpłynąć na pozostały okres użytkowania materiałów
eksploatacyjnych i części konserwacyjnych.
Element
Ustawienia (domyślne zapisane czcionką pogrubioną)
Plain
0,1
Preprinted
0,1
Letterhead
0,1
Recycled
0,1
Color
0,1
Special
0 , 1, 2
Korzystanie z panelu sterowania
95
AL-M300/AL-M400 Series
Feed Offset
Przewodnik użytkownika
-3.5 ... 0.0 ... 3.5 mm w odstępach 0,5 mm
Scan Offset
Feed Offset2
Scan Offset2
FeedOffsetMP
ScanOffsetMP
FeedOffsetC1
ScanOffsetC1
FeedOffsetC2
ScanOffsetC2
FeedOffsetC3*
ScanOffsetC3*
FeedOffsetC4*
ScanOffsetC4*
TR Plain1
1 ... 6 ... 16
TR Plain2
TR SemiThk
TR Labels
TR Thick
TR ExtraThck
TR Thick3
TR Envelope
Korzystanie z panelu sterowania
96
AL-M300/AL-M400 Series
Temp Plain1
Przewodnik użytkownika
-9 ... 0 ... 9
Temp Plain2
Temp SemiThk
Temp Labels1
Temp Thick
Temp ExtraThck
Temp Thick3
Temp Envelope
*
Highland
0, 2, 4, 6
BTR Cleaning
-
Dev Refresh
-
Toner Refresh
-
Noise Level
0 ... 3 ... 7
Mono DiagnosisSht
-
Dostępne tylko dla AL-M400 Series.
Plain, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Special
Dostosowuje jakość wydruku do rodzaju papieru. Przy drukowaniu na cienkim papierze wybierz 0.
Przy drukowaniu na papierze Thick3 (twardym, gładkim na powierzchni i o wysokości 279 mm w
pionie) wybierz 2 dla Special w tym menu i Special z Paper Type na sterowniku drukarki. Należy
jednak pamiętać, że przy tym ustawieniu drukowanie dwustronne nie jest możliwe i piodawanie
papieru zabiera więcej czasu.
Feed Offset
Wyrównuje pionowe ułożenie arkusza przy rozpoczynaniu drukowania. Pozycja arkusza obniża się
wraz z wzrostem wartości. Ustawienie to wykorzystywane jest przy drukowaniu jednostronnym lub
drukowaniu pierwszej strony w przypadku drukowania dwustronnego.
Scan Offset
Korzystanie z panelu sterowania
97
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Wyrównuje poziome ułożenie arkusza przy rozpoczynaniu drukowania. Pozycja arkusza przesuwa
się w prawo wraz z wzrostem wartości. Ustawienie to wykorzystywane jest przy drukowaniu
jednostronnym lub drukowaniu pierwszej strony w przypadku drukowania dwustronnego.
Feed Offset2
Wyrównuje pionowe ułożenie arkusza przy rozpoczynaniu drukowania. Pozycja arkusza obniża się
wraz z wzrostem wartości. Ustawienie to wykorzystywane jest przy drukowaniu na odwrotnej stronie
papieru podczas drukowania dwustronnego.
Scan Offset2
Wyrównuje poziome ułożenie arkusza przy rozpoczynaniu drukowania. Pozycja arkusza przesuwa
się w prawo wraz z wzrostem wartości. Ustawienie to wykorzystywane jest przy drukowaniu na
odwrotnej stronie papieru podczas drukowania dwustronnego.
FeedOffsetMP, FeedOffsetC1, FeedOffsetC2, FeedOffsetC3 (Tylko do AL-M400 Series),
FeedOffsetC4 (Tylko do AL-M400 Series)
Wyrównuje pionowe ułożenie arkusza przy rozpoczynaniu drukowania. Pozycja arkusza obniża się
wraz z wzrostem wartości. Ustawienie to wykorzystywane jest przy podawaniu zadrukowanego
arkusza z tracy uniwersalnej, C1, C2, C3, lub C4.
ScanOffsetMP, ScanOffsetC1, ScanOffsetC2, ScanOffsetC3 (Tylko do AL-M400 Series),
ScanOffsetC4 (Tylko do AL-M400 Series)
Wyrównuje pionowe ułożenie arkusza przy rozpoczynaniu drukowania. Pozycja arkusza przesuwa
się w prawo wraz z wzrostem wartości. Ustawienie to wykorzystywane jest przy podawaniu
zadrukowanego arkusza z tracy uniwersalnej, C1, C2, C3, lub C4.
TR Plain1, TR Plain2, TR SemiThk, TR Labels, TR Thick, TR ExtraThck, TR Thick3, TR
Envelope
Dopasowuje gęstość lub ziarnistość obrazu dla Zwykły1, Zwykły2, Średniej grubości, Etykiety, Grube,
Bardzo grube, Koperty, Pocztówki. Ustawienie jest coraz ciemniejsze wraz ze wzrostem wartości.
TEMP Plain1, TEMP Plain2, TEMP SemiThk, TEMP Labels, TEMP Thick, TEMP ExtraThck,
TEMP Thick3, TEMP Envelope
Dopasowuje temperaturę przygotowania dla Zwykły1, Zwykły2, Średniej grubości, Etykiety, Grube,
Bardzo grube, Koperty, Pocztówki. Ustawienie jest coraz cieplejsze wraz ze wzrostem wartości. Należy
pamiętać, że wydrukowane arkusze mogą zwijać się coraz mocniej wraz ze wzrostem wartości.
Korzystanie z panelu sterowania
98
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Highland
Wyreguluj ustawienie, jeżeli na wydrukowanej stronie widać czarne kroki przy użytkowaniu drukarki
na dużych wysokościach. Wartości dla poszczególnych wysokości, na których drukarka będzie
użytkowana należ wybrać z tabeli zamieszczonej poniżej.
Wartość
Wysokość nad poziomem morza
0
0m
2
1000 m
4
2000 m
6
3000 m
BTR Cleaning
Czyści rolkę transferową. Może to usunąć plamy pojawiające się na odwrotnych stronach
wydrukowanych dokumentów. Drukarki nie należy wyłączać do czasu wyświetlenia na panelu LCD
Ready.
Dev Refresh
Miesza wywoływacz w celu jego równomiernego rozprowadzenia. oże to zapobiec przenikaniu przy
drukowaniu obrazów o małej gęstości. Drukarki nie należy wyłączać do czasu wyświetlenia na panelu
LCD Ready.
Toner Refresh
Usuwa toner, którego jakość uległa pogorszeniu. Jeśli przy drukowaniu dokumentów o niskiej
gęstości wystąpiły poniższe problemy, może to poprawić jakość wydruków.
- toner przedostaje się do wnętrza drukarki lub bezpośrednio na papier
- rozmycie (toner przylega do całej powierzchni papieru)
Drukarki nie należy wyłączać do czasu wyświetlenia na panelu LCD Ready.
Noise Level
Dostosowuje gradację obrazu. Wraz ze wzrostem wartości, gradacja obrazu staje się lepsza, ale
jednocześnie zwiększa się ziarnistość obrazu.
Mono DiagnosisSht
Korzystanie z panelu sterowania
99
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Drukuje czrną stronę w celu przeprowadzenia diagnozy monochromatycznej. Diagnoza
monochromatyczna pozwala sprawdzić czy na wydruku nie ma rozmazań lub zanieczyszczeń.
Bookmark Menu
Menu zakładek wyświetlane jest po naciśnięciu przycisku OK, w czasie gdy na panelu LCD
wyświetlana jest informacja o trybie Ready.
W menu zakładek wyświetlane są dostępne do wyboru elementy ustawień zakładek.
Dla wymienionych poniżej menu zakładki utworzone są domyślnie.
❏ Reset Menu
❏ MP Tray Size
❏ System Information
Informacje na temat rejestrowania zakładek menu zawiera sekcja „Sposób rejestrowania menu jako
zakładek” na stronie 66.
Komunikaty o statusie i błędach
W tej sekcji można znaleźć listę komunikatów o błędach wyświetlanych na panelu LCD, krótki opis
każdego komunikatu oraz propozycje rozwiązania problemu. Należy pamiętać, że nie każdy
komunikat wyświetlany na panelu LCD oznacza problem. Wyświetlenie po prawej stronie
komunikatu o błędzie, oznacza, że zgłaszanych jest wiele ostrzeżeń/komunikatów o błędzie. Na
panelu LCD wyświetla się również pozostały czas eksploatacji materiałów eksploatacyjnych oraz
dostępne rozmiary papieru.
Adjusting Printer
Poczekaj kilka minut. Nie otwierać pokryw ani wyłączać drukarki przed zniknięciem komunikatu.
Bookmark Failed
Wybranego menu nie można zarejestrować jako zakładki. Niektórych menu nie można zarejestrować
jako zakładki.
Bookmark Registered
Wybrane menu jest zarejestrowane jako zakładka.
Korzystanie z panelu sterowania
100
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Cancel All Print Job
Drukarka jest w trakcie anulowania wszystkich zadań drukowania znajdujących się w jej pamięci, w
tym zadań aktualnie wykonywanych lub odbieranych przez drukarkę. Komunikat wyświetlony
zostaje po wybraniu Cancel All Jobs na panelu sterowania.
Cancel Print Job
Drukarka jest w trakcie anulowania wprowadzonego zadania drukowania i bieżącego zadania
drukowania. Komunikat wyświetlony zostaje po wybraniu Cancel Job po określeniu pliku do
anulowania na panelu sterowania.
Can't Print
Dane drukowania zostały usunięte, ponieważ były nieprawidłowe.
Sprawdź, czy użyto papieru o właściwym rozmiarze i właściwego sterownika drukarki.
Can't Print Duplex
Wystąpiły problemy podczas drukowania dwustronnego. Upewnij się, że używany typ i rozmiar
papieru jest odpowiedni dla druku dwustronnego. Problem może również wynikać z
nieprawidłowych ustawień źródła papieru. Naciśnięcie przycisku OK umożliwi wydrukowanie
pozostałej części zadania drukowania, ale tylko po jednej stronie arkuszy. Aby anulować zadanie
drukowania, patrz „Anulowanie drukowania” na stronie 115.
Can't Use Bookmark
Nie można użyć zarejestrowanego menu, ponieważ zostało ono wyłączone na skutek zmiany jakiegoś
ustawienia już po zarejestrowaniu menu w zakładce.
Cassette Error 001, Cassette2 Error 002, Cassette3 Error 003 (Tylko do AL-M400 Series),
Cassette4 Error 004 (Tylko do AL-M400 Series)
Zainstalowano nieprawidłowy moduł kasety. Należy wyłączyć drukarkę, wyjąć moduł kasety, a
następnie włączyć drukarkę.
CF CHECK (Tylko do AL-M400 Series)
Drukarka sprawdza pamięć CompactFlash.
Check Paper Size
Korzystanie z panelu sterowania
101
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozmiar załadowanego papieru jest inny niż rozmiar papieru wybrany w sterowniku drukarki. Należy
sprawdzić, czy do określonego źródła papieru załadowano papier we właściwym rozmiarze.
Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Clear Warning z panelu sterowania
Reset Menu. Instrukcje znajdują się w sekcji „Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu
sterowania” na stronie 65.
Check Paper Type
Papier załadowany do drukarki nie odpowiada ustawieniu typu papieru w sterowniku drukarki. Do
drukowania używany jest wyłącznie papier, którego rozmiar jest zgodny z ustawieniami.
Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Clear Warning z panelu sterowania
Reset Menu. Instrukcje znajdują się w sekcji „Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu
sterowania” na stronie 65.
Clear Paper Jam wwww
Miejsce zakleszczenia papieru wyświetlane jest w WWWWW. WWWWW wskazując miejsce wystąpienia błędu.
Jeśli do zakleszczenia papieru doszło w co najmniej dwóch miejscach jednocześnie, wyświetlane są
wszystkie odpowiednie lokalizacje.
Szczegółowe informacje dotyczące usuwania zakleszczenia papieru zawiera sekcja „Usuwanie
zakleszczonego papieru” na stronie 142.
Close Cover wwww
Określona pokrywa (wwww) nie jest domknięta. Należy otworzyć pokrywę, a następnie ponownie ją
zamknąć.
Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony również w sytuacji, gdy w drukarce nie
zainstalowano przekaźnika światłoczułego.
Collate Disabled
Drukowanie poprzez określenie liczby kopii stało się niemożliwe ze względu na brak pamięci (RAM).
W razie wyświetlenia tego komunikatu o błędzie można drukować tylko jedną kopię jednocześnie.
Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Clear Warning z panelu sterowania
Reset Menu. Instrukcje znajdują się w sekcji „Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu
sterowania” na stronie 65.
Korzystanie z panelu sterowania
102
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
CompactFlash Error (Tylko do AL-M400 Series)
Zainstalowana pamięć CompactFlash nie jest obsługiwana przez drukarkę lub wybrano No,kiedy na
panelu sterowana wyświetlany był komunikatFormat Required. Wyłącz drukarkę i odłącz pamięć
CompactFlash. Jeśli Format Required jest wyświetlany na panelu sterowania, należy wybrać Yes.
CompactFlash Full (Tylko do AL-M400 Series)
Opcjonalna pamięć CompactFlash jest pełna i nie można zapisywać danych. Należy usunąć
niepotrzebne dane z pamięci CompactFlash. Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać
opcję Clear Warning z panelu sterowania Reset Menu. Instrukcje na temat uzyskiwania dostępu do
menu panelu sterowania zawiera sekcja „Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania”
na stronie 65.
Cooling Down
Drukarka schładza się. To nie jest komunikat o błędzie; komunikat skasuje się sam.
Correct time using Time Setting
Obecne ustawienie czasu zostało zresetowane, ponieważ kabel zasilający nie był podłączony przez
długi czas. Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Time Setting z Clock Menu
i wprowadzić aktualną datę i godzinę.
Duplex Memory Overflow
Za mało pamięci dla drukowania dwustronnego. Drukarka drukuje tylko na przedniej stronie
arkusza, a następnie wysuwa papier. Aby skasować ten błąd, należy postępować wg instrukcji poniżej.
Po wybraniu Off jako ustawienie Auto Cont na panelu sterowania Setup Menu, naciśnij przycisk
OK, aby drukować na odwrocie następnego arkusza lub, aby skasować zadanie drukowania. Aby
anulować zadanie drukowania, patrz „Anulowanie drukowania” na stronie 115.
Jeśli wybrana zostanie opcja On dla ustawienia Auto Cont w menu Setup Menu na panelu
sterowania, drukowanie będzie automatycznie kontynuowane po upływie określonego czasu.
Feed Roller C1 Needed Soon, Feed Roller C2 Needed Soon, Feed Roller C3 Needed Soon
(Tylko do AL-M400 Series), Feed Roller C4 Needed Soon (Tylko do AL-M400 Series)
Ten komunikat oznacza, że zbliża się koniec okresu eksploatacji rolki podającej C1, C2, C3 lub C4.
Można kontynuować drukowanie, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat Replace Feed
Roller C1, Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3, lub Replace Feed Roller
C4.
Korzystanie z panelu sterowania
103
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Clear All Warnings z panelu
sterowania Reset Menu. Instrukcje na temat uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania
zawiera sekcja „Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania” na stronie 65.
Form Feed
Drukarka wysuwa papier po wydaniu polecenia przez użytkownika. Ten komunikat jest wyświetlany,
gdy przycisk Pause/Release (Pauza/Zwolnij) naciśnięto jeden raz, a następnie przytrzymano
przycisk OK przez ponad 2 sekundy, aby aby nie odbierać polecenia Form Feed (Podawania arkusza).
Format Required (Tylko do AL-M400 Series)
Należy sformatować zainstalowaną pamięć CompactFlash, aby mogła być używana w drukarce.
Wybierz Yes, aby formatować pamięć lub wybierz No, aby anulować formatowanie. Jeśli wybierzesz
No, pojawi się komunikat CompactFlash Error i nie można używać pamięci w tej drukarce. W
takim wypadku należy wyłączyć drukarkę i odłączyć pamięć CompactFlash.
Formatting CF (Tylko do AL-M400 Series)
Pamięć CompactFlash jest formatowana.
Fuser Needed Soon (Tylko do AL-M300 Series)
Ten komunikat oznacza, że zbliża się koniec okresu eksploatacji modułu utrwalacza. Można
kontynuować drukowanie, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat Replace Fuser.
Aby skasować ten komunikat o błędzie i kontynuować drukowanie należy wybrać opcję Clear All
Warnings z Reset Menu na panelu sterowania. Instrukcje na temat uzyskiwania dostępu do menu
panelu sterowania zawiera sekcja „Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania” na
stronie 65.
Image Optimum
Za mało pamięci dla drukowania strony o określonej jakości wydruku. Drukarka automatycznie
obniża jakość wydruku w celu kontynuowania drukowania. Jeśli jakość wydruku jest
niewystarczająca, należy spróbować uprościć stronę, ograniczając liczbę elementów graficznych lub
zmniejszając liczbę i rozmiar czcionek.
Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Clear Warning z panelu sterowania
Reset Menu. Instrukcje znajdują się w sekcji „Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu
sterowania” na stronie 65.
Korzystanie z panelu sterowania
104
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
W celu drukowania dokumentów o wymaganej jakości może być konieczne zwiększenie ilości
pamięci w drukarce. Więcej informacji dotyczących dodawania pamięci znajduje się w sekcji „Moduł
pamięci” na stronie 123.
Install Fuser (Tylko do AL-M300 Series)
W drukarce nie jest zainstalowany moduł utrwalacza. Zainstaluj moduł utrwalacza. Szczegółowe
informacje podano w dokumentacji dołączonej do modułu utrwalacza.
! Przestroga:
Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być
bardzo gorące. Jeżeli konieczne jest dotknięcie jednego z tych obszarów, należy wyłączyć drukarkę
i odczekać 40 minut, aż temperatura obniży się.
Install Maintenance Unit (Tylko do AL-M400 Series)
Moduł konserwacyjny nie jest zainstalowany w drukarce. Zainstaluj moduł konerwacyjny.
Szczegółowe informacje podano w dokumentacji dołączonej do modułu konserwacyjnego.
! Przestroga:
Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być
bardzo gorące. Jeżeli konieczne jest dotknięcie jednego z tych obszarów, należy wyłączyć drukarkę
i odczekać 40 minut, aż temperatura obniży się.
Install Photoconductor
Bęben światłoczuły nie jest zainstalowany w drukarce. Zainstaluj bęben światłoczuły. Szczegółowe
informacje podano w dokumentacji dołączonej do bębna światłoczułego.
Install Toner Cartridge
Kaseta z tonerem nie jest zainstalowana w drukarce.
Zainstaluj kasetę z tonerem. Patrz „Wymiana materiałów eksploatacyjnych/części konserwacyjnych”
na stronie 130.
Invalid Data
Ze sterownika usunięto plik kolejki wydruków podczas drukowania lub dane są niepoprawne. Aby
skasować błąd, należy nacisnąć przycisk OK.
Invalid PS3 (Tylko do AL-M300 Series)
W module ROM wystąpiły błędy. Należy wyłączyć drukarkę i skontaktować się ze sprzedawcą.
Korzystanie z panelu sterowania
105
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Maintenance Unit Needed Soon (Tylko do AL-M400 Series)
Ten komunikat oznacza, że zbliża się koniec okresu eksploatacji modułu konserwacyjnego. You can
continue to print until the Replace Maintenance Unit message appears.To clear this warning
message and continue printing, select Clear All Warnings from the control panel’s Reset Menu.
Instrukcje na temat uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania zawiera sekcja „Sposób
uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania” na stronie 65.
Manual Feed ssss (Tylko do AL-M300 Series)
Dla bieżącego zadania drukowania wybrano tryb ręcznego podawania. Należy upewnić się, czy
załadowany został papier o rozmiarze oznaczonym jako ssss, a następnie nacisnąć przycisk OK.
Memory Overflow
Za mało pamięci, aby wykonać bieżące zadanie. Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania, aby
wznowić drukowanie lub skasować zadanie drukowania. Aby anulować zadanie drukowania, patrz
„Anulowanie drukowania” na stronie 115.
Need Memory
Za mało pamięci, aby ukończyć bieżące zadanie drukowania.
Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Clear Warning z panelu sterowania
Reset Menu. Instrukcje znajdują się w sekcji „Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu
sterowania” na stronie 65.
Aby zapobiec ponownemu wystąpieniu tego problemu, należy zwiększyć pamięć drukarki zgodnie z
opisem w sekcji „Moduły pamięci” na stronie 215 lub zmniejszyć rozdzielczość obrazu, który ma być
drukowany.
No trays available Cancel the job
Wszystkie ustawienia MP Tray AutoSel, Cassette1 AutoSel, Cassette2 AutoSel, Cassette3
AutoSel i Cassette4 AutoSel w Tray Menu są ustawione na Off, więc drukarka nie może
pobierać papieru. Aby anulować zadanie drukowania, nacisnij przycisk W Pause/Release (Pauza/
Anuluj). Aby kontynuować drukowanie należy określić źródło papieru w sterowniku drukarki lub
ustawić powyższe ustawienia w Tray Menu na On.
Option Unit Error yyy
Drukarka nie może rozpoznać zainstalowanego opcjonalnego produktu. Wyjmij opcjonalny produkt
i zainstaluj go ponownie.
Korzystanie z panelu sterowania
106
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Paper Out tttt sssss
Brak papieru w określonym źródle papieru (tttt). Należy załadować papier o wskazanym rozmiarze
(sssss) do źródła papieru.
Paper Set tttt pppp
Papier załadowany do określonego źródła papieru (tttt) nie odpowiada wymaganemu rodzajowi
papieru (pppp). Wymień załadowany papier na papier o prawidłowym rozmiarze i naciśnij przycisk
OK, aby wznowić drukowanie lub skasować zadanie drukowania. Aby anulować zadanie drukowania,
patrz „Anulowanie drukowania” na stronie 115.
Po naciśnięciu przycisku OKbez wymiany papieru, drukarka rozpocznie drukowanie na
załadowanym papierze, nawet jeśli nie będzie on pasował do wymaganego rodzaju papieru.
Paper Set tttt sssss
Papier załadowany do określonego źródła papieru (tttt) nie odpowiada wymaganemu rozmiarowi
papieru (sssss). Wymień załadowany papier na papier o prawidłowym rozmiarze i naciśnij przycisk
OK, aby wznowić drukowanie lub skasować zadanie drukowania. Aby anulować zadanie drukowania,
patrz „Anulowanie drukowania” na stronie 115.
Po naciśnięciu przycisku OKbez wymiany papieru, drukarka rozpocznie drukowanie na
załadowanym papierze, nawet jeśli nie będzie on pasował do wymaganego rodzaju papieru.
Paper Set tttt ssss1 or ssss2
Komunikat ten wyświetlany jest w następujących sytuacjach:
- A4/LT Auto Switching w Setup Menu ustawione jest na On
- kiedy zadanie drukowania określone jest jako A4 na sterowaniu drukarki i nie ma źródła papieru
ustawionego jako A4 lub jako LT (zamienny rozmiar do A4) w Tray Menu
- kiedy zadanie drukowania określone jest jako Letter Size na sterowaniu drukarki i nie ma źródła
papieru ustawionego jako LT lub jako A4 (zamienny rozmiar do LT) w Tray Menu
Aby skasować ten komunikat o błędzie należy sprawdzić, czy A4 lub LTustawione są na wprowadzone
źródło papieru (tttt) wTray Menu, załadować papier o rozmiarze A4 lub Letter (ssss1 lub ssss2)
we wprowadzonym źródle papieru (tttt) i kliknąć przycisk OK, lub skasować zadanie drukowania.
Aby anulować zadanie drukowania, patrz „Anulowanie drukowania” na stronie 115.
Password Changed
Hasło zostało pomyślnie zmienione.
Korzystanie z panelu sterowania
107
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Paused
Drukarka nie jest gotowa do drukowania. Aby anulować zadanie drukowania, nacisnij przycisk
W Pause/Release (Pauza/Anuluj) lub odczekaj minutę na przygotowanie drukarki.
Photoconductor Needed Soon
Ten komunikat oznacza, że zbliża się koniec okresu eksploatacji bębna światłoczułego. Można
kontynuować drukowanie, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Replace
Photoconductor.
Aby skasować ten komunikat o błędzie i kontynuować drukowanie należy wybrać opcję Clear All
Warnings z Reset Menu na panelu sterowania. Instrukcje na temat uzyskiwania dostępu do menu
panelu sterowania zawiera sekcja „Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania” na
stronie 65.
Photoconductor Trouble
Wystąpił problem z bębnem światłoczułym. Wyjmij bęben światłoczuły i włóż go ponownie. Jeśli błąd
nie zostanie skasowany, należy wymienić bęben światłoczuły na nowy. Szczegółowe informacje o
wymianie podano w instrukcjach dołączonych do bębna światłoczułego.
Please Wait
Drukowanie nie może się rozpocząć ponieważ poprzednie zadanie drukowania jest przetwarzane.
Spróbuj ponownie po kilku sekundach.
Print Overrun
Czas wymagany do przetworzenia danych drukowania przekroczył szybkość mechanizmu drukarki,
ponieważ bieżąca strona jest zbyt złożona. Naciśnij przycisk OK, aby wznowić drukowanie lub
skasować zadanie drukowania. Aby anulować zadanie drukowania, patrz „Anulowanie drukowania”
na stronie 115. Jeśli ten komunikat wyświetli się ponownie, wybierz opcję On jako wartość ustawienia
Page Protect w menu Setup Menu na panelu sterowania lub wybrać opcję Avoid Page Error
sterownika drukarki.
Jeśli komunikat ten nadal będzie wyświetlany przy drukowaniu poszczególnych stron, należy
spróbować uprościć stronę, ograniczając liczbę elementów graficznych lub zmniejszając liczbę i
rozmiar czcionek.
Aby uniknąć tego błędu, zaleca się ustawienie opcji Page Protect na wartość On i zwiększenie
pamięci drukarki. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Setup Menu” na stronie 74 oraz
„Moduł pamięci” na stronie 123.
Korzystanie z panelu sterowania
108
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
PS3 CompactFlash Full (Tylko do AL-M400 Series)
Pamięć alokowana do drukowania poleceń PostScript 3 na opcjonalnej CompactFlash jest pełna. Aby
skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Clear Warning z panelu sterowania Reset
Menu. Instrukcje na temat uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania zawiera sekcja „Sposób
uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania” na stronie 65.
RAM CHECK
Drukarka sprawdza pamięć RAM.
Ready
Drukarka jest gotowa do odbierania danych i drukowania.
Reboot to apply settings
Zaznaczyłeś No, kiedy wyświetlany był komunikat Do you want to reboot to apply the
settings?. Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Clear Warning z panelu
sterowania Reset Menu. Instrukcje znajdują się w sekcji „Sposób uzyskiwania dostępu do menu
panelu sterowania” na stronie 65.
Remove paper from output tray (Tylko do AL-M400 Series)
Na tacy odbiorczej znajduje się maksymalna ilość wydruków. Po wyjęciu wydruków zostanie
wydrukowana pozostała część zadania drukowania.
Replace Feed Roller C1, Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3 (For AL-M400 Series
only), Replace Feed Roller C4 (Tylko do AL-M400 Series)
Okres eksploatacji rolki podającej C1, C2, C3, lub C4 zakończył się i należy ją wymienić. W razie
wystąpienia tego błędu należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Replace Fuser (Tylko do AL-M300 Series)
Okres użytkowania utrwalacza dobiegł końca i wymaga on wymiany. Szczegółowe informacje o
wymianie podano w instrukcjach dołączonych do modułu utrwalacza.
! Przestroga:
Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być
bardzo gorące. Jeżeli konieczne jest dotknięcie jednego z tych obszarów, należy wyłączyć drukarkę
i odczekać 40 minut, aż temperatura obniży się.
Korzystanie z panelu sterowania
109
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Replace Maintenance Unit (Tylko do AL-M400 Series)
Okres eksploatacji modułu konserwacyjnego zakończył się i należy go wymienić. Szczegółowe
informacje o wymianie podano w instrukcjach dołączonych do modułu konserwacyjnego.
! Przestroga:
Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być
bardzo gorące. Jeżeli konieczne jest dotknięcie jednego z tych obszarów, należy wyłączyć drukarkę
i odczekać 40 minut, aż temperatura obniży się.
Replace Photoconductor
Okres eksploatacji bębna światłoczułego zakończył się i należy go wymienić. Szczegółowe informacje
o wymianie podano w instrukcjach dołączonych do bębna światłoczułego.
Replace Toner Cartridge
Okres użytkowania kasety z tonerem dobiegł końca i należy ją wymienić. Szczegółowe informacje o
wymianie podano w instrukcjach dołączonych do kasety z tonerem.
Reserve Job Canceled
Nie można zapisać w drukarce danych zadania drukowania z wykorzystaniem funkcji Reserve Job. W
pamięci drukarki zapisano maksymalną liczbę zadań drukowania lub nie ma wolnego miejsca w
pamięci, aby zapisać nowe zadanie. Aby zapisać nowe zadanie drukowania, należy usunąć zadanie
zapisane wcześniej. Również jeśli zapisane są Confidential Jobs, wydrukowanie ich będzie wymagało
więcej dostępnej pamięci.
Ilość dostępnej pamięci można również zwiększyć poprzez zmianę wartości ustawienia RAM Disk na
Normal lub Maximum. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Setup Menu” na stronie 74.
Aby skasować ten komunikat o błędzie, należy wybrać opcję Clear Warning z panelu sterowania
Reset Menu. Instrukcje na temat uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania zawiera sekcja
„Sposób uzyskiwania dostępu do menu panelu sterowania” na stronie 65.
Reset All
Interfejs drukarki został zresetowany, a bufor wyczyszczony. Następuje automatyczny restart
drukarki.
Reset to Save
Korzystanie z panelu sterowania
110
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Ustawienia menu panelu sterowania zostały zmienione w czasie drukowania. Aby skasować
komunikat o błędzie, należy nacisnąć przycisk OK. Ustawienie zacznie obowiązywać po zakończeniu
drukowania.
Komunikat można również skasować za pomocą funkcji Reset All na panelu sterowania. Wówczas
jednak dane wydruku zostaną usunięte.
ROM CHECK
Drukarka sprawdza pamięć ROM.
SELF TEST
Drukarka wykonuje autotest oraz inicjalizację.
Service Req Cffff/ Service Req Exxx
Został wykryty błąd sterownika lub silnika wydruku. Wyłącz drukarkę. Odczekaj co najmniej 5
sekund i włącz ją ponownie. Jeśli komunikat o błędzie nadal będzie się wyświetlać, należy zapisać
numer błędu wyświetlany na panelu LCD (Cffff/Exxx), wyłączyć drukarkę, odłączyć przewód
zasilania, a następnie skontaktować się z wykwalifikowanym przedstawicielem serwisu.
Shake and reinstall Photoconductor
Bęben światłoczuły nie jest zainstalowany prawidłowo. Wyjmij bęben światłoczuły, potrząśnij nim i
włóż go ponownie. Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, wyłącz i ponownie
włącz drukarkę. Jeśli błąd występuje nadal, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Shake and reinstall Toner Cartridge
Toner wewnątrz kasety z tonerem może być nierówno rozprowadzony. Wyjmij kasetę z tonerem,
potrząśnij nią kilka razy tak, aby toner został równomiernie rozprowadzony, a następnie włóż ją
ponownie na miejsce. Jeśli błąd występuje nadal, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Sleep (gdy przycisk Wakeup/Sleep (Wznów/Uśpij) pozostaje zapalony)
Drukarka znajduje się w trybie oszczędzania energii. Tryb ten zostanie wyłączony, gdy drukarka
otrzyma dane do druku.
Toner Cartridge Error
Wystąpił problem z kasetą tonera. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie. Jeśli błąd nie zostanie
skasowany, należy wymienić kasetę z tonerem na nową. Szczegółowe informacje o wymianie podano
w instrukcjach dołączonych do kasety z tonerem.
Korzystanie z panelu sterowania
111
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Toner Low
Ten komunikat oznacza, że zbliża się koniec okresu eksploatacji kasety z tonerem. Przygotuj nową
kasetę z tonerem.
Unable Clear Error
Drukarka nie może skasować komunikatu o błędzie, ponieważ nadal występuje status błędu. Należy
podjąć kolejną próbę rozwiązania problemu.
Warming Up
Drukarka rozgrzewa utrwalacz, aby być gotowa do drukowania danych.
Write Error ROM P
Ten komunikat oznacza wewnętrzny błąd drukarki. Należy zresetować drukarkę. Jeśli błąd występuje
nadal, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Writing ROM P
Komunikat oznacza, że trwa zapisywanie modułu pamięci ROM w gnieździe. Należy poczekać, aż
komunikat zniknie.
Wrong Password
Dla wprowadzonego hasła nie zapisano żadnego zadania drukowania.
Wrong Photoconductor
Zainstalowano nieprawidłowy bęben światłoczuły. Należy instalować tylko bęben światłoczuły
wymieniony w sekcji „Materiały eksploatacyjne” na stronie 215.
Wrong Toner Cartridge
Zainstalowana kaseta z tonerem jest nieprawidłowa. Należy instalować tylko kasety z tonerem
wymienione w sekcji „Materiały eksploatacyjne” na stronie 27.
Korzystanie z panelu sterowania
112
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Drukowanie i usuwanie danych zadań zachowanych
Zadania drukowania zapisane w pamięci drukarki za pomocą opcji Re-Print Job, Verify Job i Stored
Job zachowywania danych Reserve Job można drukować i usuwać za pośrednictwem menu Quick
Print JobMenu na panelu sterowania. Zadania zapisane za pomocą opcji Confidential Job można
wydrukować z menu ConfidentialJobMenu. Należy postępować wg instrukcji w tej sekcji.
Uwaga:
Ustawienie RAM Disk na panelu sterowania musi być włączone na Normal lub Maximum, aby można
było stosować funkcję Reserve Job. W celu skorzystania z ten funkcji zaleca się zainstalowanie pamięci
opcjonalnej. Instrukcje na temat zwiększania pamięci drukarki zawiera sekcja „Instalowanie modułu
pamięci” na stronie 123.
Korzystanie z Quick Print JobMenu
Aby wydrukować lub usunąć dane Re-Print Job, Verify Job iStored Job, należy wykonać poniższe
kroki.
1. Sprawdź, czy na panelu LCD wyświetlany jest Ready, następnie naciśnij przycisk r Right
(Prawo), a by uzyskać dostęp do menu panelu sterowania.
2. Naciśnij przycisk d W dół kilkakrotnie, aby na panelu LCD wyświetlił się napis Quick Print
JobMenu, a następnie naciśnij przycisk r Prawy.
3. Za pomocą przycisku d W dół lub u W górę przejdź do odpowiedniej nazwy użytkownika, a
następnie naciśnij przycisk r Prawy.
4. Za pomocą przycisku d W dół lub u W górę przejdź do odpowiedniej nazwy zadania, a następnie
naciśnij przycisk r Prawy.
5. Naciśnij przycisk r Prawy, a następnie za pomocą przycisków d W dół i u W górę wybierz liczbę
kopii.
Aby usunąć zadanie drukowania bez drukowania żadnej kopii, naciśnij przycisk d W dół w celu
wyświetlenia na panelu LCD opcji Delete.
6. Naciśnij przycisk r Prawy, aby rozpocząć drukowanie lub usuwanie danych.
Korzystanie z panelu sterowania
113
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Korzystanie z ConfidentialJobMenu
Aby wydrukować lub usunąć dane Confidential Job, należy wykonać poniższe kroki.
1. Sprawdź, czy na panelu LCD wyświetlany jest Ready, następnie naciśnij przycisk r Right
(Prawo), a by uzyskać dostęp do menu panelu sterowania.
2. Naciśnij przycisk d W dół kilkakrotnie, aby na panelu LCD wyświetlił się napis
ConfidentialJobMenu, a następnie naciśnij przycisk r Prawy.
3. Za pomocą przycisku d W dół lub u W górę przejdź do odpowiedniej nazwy użytkownika, a
następnie naciśnij przycisk r Prawy.
4. Wprowadź czterocyfrowe hasło.
Aby wprowadzić hasło, naciśnij przycisk d W dół lub u W górę, co pozwoli wybrać znak, a
następnie naciśnij przycisk r Prawy i ustal znak. Po ustaleniu wszystkich znaków należy nacisnąć
przycisk r Prawy.
Uwaga:
Jeśli dla wprowadzonego hasła nie zapisano żadnego zadania drukowania, na panelu LCD
wyświetli się komunikat Wrong Password, a następnie menu panelu sterowania drukarki zostaną
zamknięte. Sprawdź hasło i spróbuj ponownie.
5. Za pomocą przycisku d W dół lub u W górę przejdź do odpowiedniej nazwy zadania, a następnie
naciśnij przycisk r Prawy.
6. Aby wyświetlić opcję Print, naciśnij przycisk d W dół lub u W górę.
Aby usunąć zadanie drukowania, naciśnij przycisk d W dół lub u W górę w celu wyświetlenia na
panelu LCD opcji Delete.
7. Naciśnij przycisk r Prawy, aby rozpocząć drukowanie lub usuwanie danych.
Drukowanie arkusza stanu konfiguracji
1. Włącz drukarkę. Na panelu LCD wyświetli się informacja o trybie Ready.
Korzystanie z panelu sterowania
114
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Naciśnij przycisk r Prawy trzy razy. Wydrukowany zostanie arkusz stanu konfiguracji.
3. Sprawdź, czy informacje o zainstalowanych elementach opcjonalnych są prawidłowe. Jeśli
elementy opcjonalne są zainstalowane prawidłowo, ich nazwy wyświetlone będą w obszarze
Hardware Configuration. Jeśli nazwy elementów opcjonalnych nie zostały wymienione, spróbuj
zainstalować je ponownie.
Uwaga:
❏ Jeśli w arkuszu stanu konfiguracji nie ma informacji o prawidłowo zainstalowanych elementach
opcjonalnych, należy upewnić się, czy są odpowiednio podłączone do drukarki.
❏ Jeśli nie można wydrukować prawidłowego arkusza stanu konfiguracji, należy skontaktować się z
dealerem.
❏ Drukuj arkusz stanu konfiguracji na papierze A4.
Anulowanie drukowania
Drukowanie można anulować za pośrednictwem komputera, używając do tego celu sterownika
drukarki.
Aby anulować zadanie wydruku zanim zostanie wysłane z komputera, patrz „Anulowanie zadania
drukowania” na stronie 45.
Korzystanie z panelu sterowania
115
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Korzystanie z przycisku Pauza/Zwolnij
Przycisk W Pause/Release (Pauza/Zwolnij) drukarki zapewnia najszybszy i najłatwiejszy sposób
anulowania zadania drukowania. Naciśnięcie tego przycisku anuluje bieżące zadanie drukowania lub
określone zadania drukowania zachowane w pamięci drukarki.
Aby anulować zadanie drukowania, należy wykonać poniższe kroki.
1. Naciśnij przycisk W Pause/Release (Pauza/Zwolnij).
2. Naciskając przyciski d W dół i u W górę wybierz zadanie, które chcesz anulować, a następnie
naciśnij przycisk OK.
3. Naciśnij przycisk d W dół lub u W górę, aby zaznaczyć Cancel Job, a następnie naciśnij
przycisk OK. Drukowanie zostało anulowane.
Uwaga:
❏ W kroku 3 wybierz Cancel All Jobs, aby anulować wszystkie zadania drukowania w pamięci
drukarki.
❏ Działanie zostaje anulowane, a drukowanie zostanie ponownie rozpoczęte po jednej minucie
nieużywania drukarki.
❏ Po zakończeniu anulowania zadań, drukarka wychodzi z trybu pauzy.
Przerwanie drukowania
Jeśli drukarka jest współużytkowana, możliwe jest przerwanie obecnego zadania drukowania w celu
wydrukowania innego zadania.
Aby użyć tej funkcji, należy wykonać poniższe kroki.
1. Naciśnij przycisk W Pauza/Zwolnij, aby zatrzymać obecne zadanie drukowania.
2. Naciskając przyciski d W dół lub u W górę wybierz zadanie, które chcesz wydrukować, a
następnie naciśnij przycisk OK.
3. Naciśnij przycisk d W dół lub u W górę, aby zaznaczyć Interrupt Printing, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Korzystanie z panelu sterowania
116
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Działanie zostaje anulowane, a drukowanie zostanie ponownie rozpoczęte po jednej minucie
nieużywania drukarki.
Korzystanie z panelu sterowania
117
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 4
Instalowanie elementów opcjonalnych
Opcjonalny moduł kasety na papier
Szczegółowe informacje na temat rodzajów i rozmiarów papieru, których można używać w
opcjonalnym module kasety na papier, zawiera sekcja „Lower paper cassette (Dolna kaseta na papier)”
na stronie 35. Więcej informacji znajduje się w „Opcjonalny moduł kasety na papier” na
stronie 214.
Poniżej przedstawiono możliwe kombinacje opcjonalnych kaset na papier:
❏ AL-M300 Series Kaseta na 250 arkuszy papieru x 1
❏ AL-M400 Series Kaseta na 550 arkuszy papieru x 3
Uwaga:
Ilustracje w tej części pokazują AL-M400 Series jako przykład.
Środki ostrożności dotyczące obsługi
Przed instalacją elementu opcjonalnego należy zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności
dotyczące obsługi:
Pamiętaj, aby podnosić drukarkę, trzymając ją w odpowiednich miejscach, tak jak pokazano poniżej.
Instalowanie elementów opcjonalnych
118
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
! Przestroga:
Na skutek nieprawidłowego podnoszenia drukarka może upaść i doprowadzić do obrażeń ciała.
Instalowanie opcjonalnego modułu kasety na papier
1. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilania oraz kabel interfejsu.
c Ważne:
Aby uniknąć porażenia prądem, należy upewnić się, że przewód zasilania został odłączony od
drukarki.
2. Ostrożnie wyciągnij z pudełka opcjonalną kasetę na papier umieść ją w miejscu, gdzie zamierzasz
ustawić drukarkę.
3. Sprawdź, czy następujące elementy są dołączone.
a. opcjonalny moduł kasety na papier
wkręty b.
Uwaga dla użytkowników AL-M400 Series:
W przypadku instalacji dwóch lub więcej opcjonalnych kaset na papier, należy je najpierw w
odpowiedni sposób zabezpieczyć. Następnie należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Szczegółowe informacje o instalacji i zabezpieczaniu dodatkowych kaset na papier podano w
instrukcjach dołączonych do kaset do papieru.
Instalowanie elementów opcjonalnych
119
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
4. Wyciągnij tacę uniwersalną.
5. Wyciągnij dolną, standardową kasetę na papier.
Uwaga dla użytkowników AL-M300 Series:
Usuń materiały ochronne z opcjonalnej kasety na papier przed przystąpieniem do kroku 6.
Instalowanie elementów opcjonalnych
120
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
* materiały ochronne
6. Ustawianie drukarki na opcjonalnym module kasety na papier. Wyrównaj wszystkie rogi
drukarki z rogami opcjonalnego modułu kasety na papier. Następnie opuść drukarkę dopóki nie
spocznie bezpiecznie w opcjonalnym module kasety na papier.
Uwaga dla użytkowników AL-M400 Series:
Jeśli wiele opcjonalnych modułów kaset na papier zostało połączonych ze sobą wcześniej, umieść
drukarkę na górnym module kasety na papier.
7. Zabezpiecz drukarkę na opcjonalnym module kasety na papier za pomocą dwóch śrub.
Instalowanie elementów opcjonalnych
121
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
8. Włóż standardową dolną kasetę na papier.
9. Wsuń kasetę uniwersalną do drukarki.
10. Zamknij tacę uniwersalną.
Instalowanie elementów opcjonalnych
122
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
11. Ponownie podłącz kabel interfejsu i przewód zasilania, a następnie włącz drukarkę.
Aby sprawdzić, czy element opcjonalny jest zainstalowany prawidłowo, wydrukuj arkusz stanu
konfiguracji. Patrz „Drukowanie arkusza stanu konfiguracji” na stronie 158.
Wyjmowanie opcjonalnego modułu kasety na papier
Procedurę instalacji należy wykonać w odwrotnej kolejności.
Moduł pamięci
Instalując moduł pamięci Dual In-line Memory Module (DIMM) można zwiększyć pamięć drukarki
do 1152 MB. Dodatkowa pamięć może pomóc w przypadku trudności z drukowaniem złożonej
grafiki.
Instalowanie modułu pamięci
! Przestroga:
Podczas wykonywania czynności wewnątrz drukarki należy zachować ostrożność, ponieważ
niektóre elementy są ostre i mogą spowodować zranienie.
c Ważne:
Przed rozpoczęciem instalowania modułu pamięci należy usunąć z ciała ładunki
elektrostatyczne, dotykając uziemionego elementu metalowego. W przeciwnym razie części
wrażliwe na elektryczność statyczną mogą zostać uszkodzone.
1. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilania oraz kabel interfejsu.
Instalowanie elementów opcjonalnych
123
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Zdejmij lewą pokrywę odkręcając śrubę z tyłu drukarki i przesuwając pokrywę do tyłu.
3. Znajdź gniazdo pamięci RAM.
* Gniazdo rozszerzonej pamięci RAM
4. Sprawdź, czy nacięcie b na module rozszerzonej pamięci dopasowało się do nacięcia w gnieździe, a
następnie zdecydowanie włóż dolną krawędź modułu pamięci do gniazda, aż do jej zatrzymania
się. astępnie naciśnij obie strony modułu pamięci w górę. Sprawdź, czy wszystkie nacięcia modułu
pamięci pasuje do każdego występu z gniazda.
Instalowanie elementów opcjonalnych
124
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
a nacięcie-a
b nacięcie-b
c ❏Ważne:
Nie należy wciskać modułu pamięci w gniazdo na siłę.
❏ Należy upewnić się, że moduł pamięci jest wkładany odpowiednią stroną.
❏ Nie należy wyjmować żadnych modułów z płytki drukowanej. W przeciwnym razie
drukarka nie będzie działać.
5. Załóż lewą pokrywę do drukarki jak pokazano poniżej.
6. Dokręć śrubę znajdującą się z tyłu drukarki.
c Ważne:
Dokręć śrubę na tyle mocno, aby zapobiec możliwości wypadnięcia pokrywy drukarki podczas
przenoszenia drukarki.
Instalowanie elementów opcjonalnych
125
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
7. Ponownie podłącz kabel interfejsu i przewód zasilania i włącz drukarkę.
Aby sprawdzić, czy element opcjonalny jest zainstalowany prawidłowo, wydrukuj arkusz stanu
konfiguracji. Patrz „Drukowanie arkusza stanu konfiguracji” na stronie 158.
Wyjmowanie modułu pamięci
! Przestroga:
Podczas wykonywania czynności wewnątrz drukarki należy zachować ostrożność, ponieważ
niektóre elementy są ostre i mogą spowodować zranienie.
c Ważne:
Przed rozpoczęciem wyjmowania modułu pamięci należy usunąć z ciała ładunki
elektrostatyczne, dotykając uziemionego elementu metalowego. W przeciwnym razie części
wrażliwe na elektryczność statyczną mogą zostać uszkodzone.
Procedurę instalacji należy wykonać w odwrotnej kolejności.
Przy wyjmowaniu modułu pamięci z gniazda, rozchyl zatrzaski po obu stronach gniazda pamięci, a
następnie wysuń moduł pamięci.
Pamięć CompactFlash (Tylko do AL-M400 Series)
Instalowanie pamięci CompactFlash
Opcjonalna pamięć CompactFlash umożliwia przechowywanie formularzy nakładki, używanie
funkcji Reserve Job i uporządkowanie środowiska drukowania.
! Przestroga:
Podczas wykonywania czynności wewnątrz drukarki należy zachować ostrożność, ponieważ
niektóre elementy są ostre i mogą spowodować zranienie.
Instalowanie elementów opcjonalnych
126
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
c Ważne:
Przed rozpoczęciem instalowania pamięci Pamięć CompactFlash należy usunąć z ciała ładunki
elektrostatyczne, dotykając uziemionego elementu metalowego. W przeciwnym razie części
wrażliwe na elektryczność statyczną mogą zostać uszkodzone.
1. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilania oraz kabel interfejsu.
2. Zdejmij lewą pokrywę odkręcając śrubę z tyłu drukarki i przesuwając pokrywę do tyłu.
! Przestroga:
Jeśli drukarka była niedawno używana, radiator znajdujący się wewnątrz tylnej pokrywy
może być bardzo gorący. Nie należy dotykać radiatora. Informacje szczegółowe znajdują się w
sekcji „Użytkowanie drukarki” na stronie 17.
3. Znajdź gniazda montażowe pamięci CompactFlash.
* Gniazdo pamięci CompactFlash
Instalowanie elementów opcjonalnych
127
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
4. Włóż pamięć CompactFlash do gniazda.
5. Załóż lewą pokrywę do drukarki jak pokazano poniżej.
6. Dokręć śrubę znajdującą się z tyłu drukarki.
Instalowanie elementów opcjonalnych
128
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
7. Ponownie podłącz kabel interfejsu i przewód zasilania i włącz drukarkę.
Aby sprawdzić, czy element opcjonalny jest zainstalowany prawidłowo, wydrukuj arkusz stanu
konfiguracji. Patrz „Drukowanie arkusza stanu konfiguracji” na stronie 158.
Uwaga dla użytkowników systemu Windows:
Jeśli EPSON Status Monitor nie jest zainstalowany, należy ręcznie wprowadzić ustawienia w
sterowniku drukarki. Patrz „Wprowadzanie ustawień opcjonalnych” na stronie 179.
Usuwanie pamięci CompactFlash
! Przestroga:
Podczas wykonywania czynności wewnątrz drukarki należy zachować ostrożność, ponieważ
niektóre elementy są ostre i mogą spowodować zranienie.
c Ważne:
Przed usunięciem pamięci CompactFlash należy usunąć z ciała ładunki elektrostatyczne,
dotykając uziemionego elementu metalowego. W przeciwnym razie części wrażliwe na
elektryczność statyczną mogą zostać uszkodzone.
Procedurę instalacji należy wykonać w odwrotnej kolejności.
Uwaga:
❏ Zanim wyrzucisz lub pozbędziesz się pamięci CompactFlash usuń z niej wszystkie dane używając
specjalnego oprogramowania lub wykonaj Delete All CompactFlash Data w Support Menu.
Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Support Menu” na stronie 94.
❏ Usuwanie plików lub formatowanie pamięci CompactFlash na komputerze nie usunie danych
zupełnie. Fizyczne zniszczenie pamięci CompactFlash jest także polecane przy pozbywaniu się
pamięci CompactFlash.
Instalowanie elementów opcjonalnych
129
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 5
Wymiana materiałów eksploatacyjnych/części konserwacyjnych
Środki ostrożności podczas wymiany
Podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych lub części konserwacyjnych zawsze należy
przestrzegać poniższych środków bezpieczeństwa związanych ze sposobem postępowania.
Szczegółowe informacje o wymianie podano w instrukcjach dołączonych do materiałów
eksploatacyjnych.
! Przestroga:
❏ Nie należy dotykać modułu utrwalacza oznaczonego etykietą ostrzegawczą, ani otaczających
go obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go
obszary mogą być bardzo gorące.
❏ Zużytych materiałów eksploatacyjnych lub części konserwacyjnych nie wolno wkładać do
ognia, ponieważ może to spowodować wybuch i obrażenia ciała. Należy je zutylizować
zgodnie z lokalnymi przepisami.
❏ Podczas wymiany należy zapewnić wystarczająco dużo wolnego miejsca. Podczas wymiany
materiałów eksploatacyjnych lub części konserwacyjnych koniecznie będzie otwarcie niektórych
części drukarki (takich jak pokrywa drukarki).
❏ W drukarce nie należy instalować materiałów eksploatacyjnych lub części konserwacyjnych,
których okres trwałości kończy się.
Szczegółowe informacje na temat środków ostrożności dotyczących postępowania, patrz
„Postępowanie z materiałami eksploatacyjnymi i częściami konserwacyjnymi” na stronie 19.
Komunikaty dotyczące wymiany
Jeśli upłynie okres trwałości materiału eksploatacyjnego lub części konserwacyjnej, na panelu LCD
drukarki wyświetlone zostaną poniższe komunikaty lub okno programu EPSON Status Monitor.
Wymiana materiałów eksploatacyjnych/części konserwacyjnych
130
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Komunikaty dotyczące materiałów eksploatacyjnych lub części konserwacyjnych wyświetlane są
pojedynczo. Po wymianie materiału eksploatacyjnego lub części konserwacyjnej należy sprawdzić, czy
na panelu LCD nie są wyświetlane komunikaty dotyczące wymiany innych materiałów
eksploatacyjnych lub części konserwacyjnych.
AL-M300 Series
Komunikat na panelu LCD
Opis
Replace Toner Cartridge
Okres użytkowania kasety z tonerem dobiegł końca.
Replace Photoconductor
Okres użytkowania bębna światłoczułego dobiegł końca.
Replace Fuser
Okres użytkowania modułu utrwalacza dobiegł końca.
AL-M400 Series
Komunikat na panelu LCD
Opis
Replace Toner Cartridge
Okres użytkowania kasety z tonerem dobiegł końca.
Replace Photoconductor
Okres użytkowania bębna światłoczułego dobiegł końca.
Replace Maintenance Unit
Okres użytkowania modułu konserwacyjnego dobiegł końca.
Wymiana materiałów eksploatacyjnych/części konserwacyjnych
131
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 6
Czyszczenie i transportowanie drukarki
Czyszczenie drukarki
Uwaga:
Ilustracje w tej części pokazują AL-M400 Series jako przykład.
Drukarka wymaga jedynie minimalnego czyszczenia. Jeśli obudowa zewnętrzna jest zabrudzona lub
zakurzona, należy wyłączyć drukarkę i wyczyścić ją za pomocą miękkiej, czystej szmatki zwilżonej
łagodnym detergentem.
c Ważne:
Do czyszczenia obudowy drukarki nigdy nie należy używać alkoholu ani rozpuszczalnika. Te
środki chemiczne mogą uszkodzić elementy drukarki i jej obudowę. Należy uważać, aby nie rozlać
wody na mechanizm drukarki ani na inne elementy elektryczne.
Czyszczenie i transportowanie drukarki
132
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Czyszczenie rolki pobierającej
Taca uniwersalna
1. Otwórz tacę uniwersalną.
2. Wyciągnij z drukarki kasetę uniwersalną na papier.
Czyszczenie i transportowanie drukarki
133
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
3. Wyciągnij dolną, standardową kasetę na papier.
4. Dobrze wykręconą wilgotną szmatką delikatnie wytrzyj gumowe elementy rolek pobierających
wewnątrz drukarki.
* rolka pobierająca
5. Dobrze wykręconą wilgotną szmatką delikatnie wytrzyj gumowe elementy rolki pobierającej tacy
uniwersalnej.
Czyszczenie i transportowanie drukarki
134
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
* rolka pobierająca
6. Włóż moduł dolnej kasety na papier.
7. Wsuń kasetę uniwersalną do drukarki.
8. Zamknij tacę uniwersalną.
Czyszczenie i transportowanie drukarki
135
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Lower paper cassette (Dolna kaseta na papier)
1. Otwórz tacę uniwersalną.
2. Wyciągnij z drukarki kasetę uniwersalną na papier.
Czyszczenie i transportowanie drukarki
136
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
3. Wyciągnij dolną kasetę na papier.
4. Dobrze wykręconą wilgotną szmatką delikatnie wytrzyj gumowe elementy rolek pobierających
wewnątrz drukarki.
* rolka pobierająca
Czyszczenie i transportowanie drukarki
137
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
5. Dobrze wykręconą wilgotną szmatką delikatnie wytrzyj gumowe elementy rolki pobierającej
dolnej kasety na papier.
* rolka pobierająca
6. Włóż moduł dolnej kasety na papier.
Czyszczenie i transportowanie drukarki
138
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
7. Wsuń kasetę uniwersalną do drukarki.
8. Zamknij tacę uniwersalną.
Transportowanie drukarki
Na duże odległości
Przed przestawieniem drukarki przygotuj miejsce, w którym ma stanąć.
Instrukcje zamieszczono poniżej.
❏ „Instalowanie drukarki” na stronie 13
❏ „Wybór miejsca na drukarkę” na stronie 15
Czyszczenie i transportowanie drukarki
139
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Pakowanie drukarki
Jeżeli istnieje potrzeba transportu drukarki na dużą odległość, należy starannie zapakować ją
używając oryginalnego pudełka i materiałów do pakowania.
1. Wyłącz drukarkę i odłącz lub wyjmij następujące elementy:
❏ Przewód zasilania
❏ Kable interfejsu
❏ Załadowany papier
❏ Zainstalowane elementy opcjonalne
2. Zabezpiecz drukarkę za pomocą materiałów ochronnych, a następnie włóż ją do oryginalnego
pudełka.
c Ważne:
Drukarkę należy przenosić w pozycji poziomej.
Na krótkie odległości
Przed przestawieniem drukarki przygotuj miejsce, w którym ma stanąć.
Instrukcje zamieszczono poniżej.
❏ „Instalowanie drukarki” na stronie 13
❏ „Wybór miejsca na drukarkę” na stronie 15
1. Wyłącz drukarkę i odłącz lub wyjmij następujące elementy:
❏ Przewód zasilania
❏ Kable interfejsu
❏ Załadowany papier
❏ Zainstalowane elementy opcjonalne
Czyszczenie i transportowanie drukarki
140
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Pamiętaj, aby podnosić drukarkę, trzymając ją w odpowiednich miejscach, tak jak pokazano
poniżej.
c Ważne:
Drukarkę należy przenosić w pozycji poziomej.
Uwaga:
Ilustracje zamieszczone powyżej pokazują AL-M400 Series jako przykład.
Czyszczenie i transportowanie drukarki
141
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 7
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zakleszczonego papieru
Jeśli w drukarce zakleszczy się papier, na panelu LCD oraz w programie EPSON Status Monitor
wyświetlone zostaną komunikaty alertu.
Komunikat o błędzie
Patrz
Clear Paper Jam
B
Instrukcje usuwania zakleszczenia tego typu zamieszczono w sekcji
„Zakleszczenie papieru B (pokrywa B)” na stronie 144.
Clear Paper Jam
MP C1 B
Instrukcje usuwania zakleszczenia tego typu zamieszczono w sekcji
„Zakleszczenie papieru w tacy uniwersalnej, C1, C2, B (Taca uniwersalna,
Kaseta1-2, Pokrywa B)” na stronie 146.
Clear Paper Jam
MP C1 C2 B
(Tylko AL-M400 Series)
Clear Paper Jam
C2, E2, B
Instrukcje usuwania zakleszczenia tego typu zamieszczono w sekcji
„Zakleszczenie papieru w C2, C3, C4, E2, E3, B (Kaseta2-4, Pokrywa E2-E3,
Pokrywa B)” na stronie 152.
Clear Paper Jam
C3, E2, B
Clear Paper Jam
C4, E3, B
Clear Paper Jam
C2, C3, E2, E3, B
Clear Paper Jam
C3, E2, E3, B
Clear Paper Jam
C3, C4, E3, B
Clear Paper Jam
C2, C3, C4, E2, E3, B
Uwaga:
Ilustracje w tej części pokazują AL-M400 Series jako przykład.
Rozwiązywanie problemów
142
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Środki ostrożności dotyczące wyjmowania zakleszczonego papieru
Podczas wyjmowania zakleszczonego papieru należy zwracać uwagę na następujące kwestie.
❏ Nie należy wyjmować zakleszczonego papieru przy użyciu siły. Podarty papier może być trudny
do wyjęcia i może spowodować kolejne zakleszczenia papieru. Wyciągaj papier ostrożnie i
równomiernie, aby uniknąć podarcia go, a także przewrócenia się lub zranienia.
❏ Zawsze należy próbować wyjąć zakleszczony papier obiema rękami w celu uniknięcia podarcia
papieru.
❏ Jeśli zakleszczony papier został podarty i pozostaje w drukarce lub jeśli papier zakleszczył się w
miejscu innym niż wymienione w tej sekcji, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
❏ Należy sprawdzić, czy typ ładowanego papieru jest taki sam, jak ustawienie Paper Type w
sterowniku drukarki.
! Przestroga:
❏ Nie dotykać modułu utrwalacza oznaczonego etykietą ostrzegawczą, ani otaczających go
obszarów, chyba że w tym przewodniku określono inaczej. Jeśli drukarka była niedawno
używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być bardzo gorące. Jeżeli konieczne
jest dotknięcie jednego z tych obszarów, należy odczekać 40 minut, aż temperatura obniży
się.
❏ Ponieważ moduł utrwalacza zawiera ostre elementy, które mogą spowodować zranienie, nie
należy wkładać do niego rąk.
Rozwiązywanie problemów
143
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Zakleszczenie papieru B (pokrywa B)
1. Otwórz pokrywę B.
2. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
! Przestroga:
Nie dotykać wałków modułu utrwalacza, ponieważ mogą byc bardzo gorące.
c ❏Ważne:
W przypadku wyjmowania bębna światłoczułego nie należy narażać go na działanie
promieniowania słonecznego i unikać wystawiania na działanie światła w pomieszczeniu
dłużej niż przez trzy minuty.
❏ Nie dotykać rolki transferowej na module przekazywania, aby jej nie uszkodzić.
Rozwiązywanie problemów
144
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
3. Odblokuj dźwignie umieszczone z tyłu modułu utrwalacza.
4. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
5. Zablokuj dźwignie zwalniające.
Rozwiązywanie problemów
145
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
6. Zamknij pokrywę B.
Zakleszczenie papieru w tacy uniwersalnej, C1, C2, B (Taca uniwersalna,
Kaseta1-2, Pokrywa B)
Uwaga:
Nawet jeśli pod pokrywą B nie ma zakleszczonego papieru, w ostatnim kroku procedury podanej poniżej
należy otworzyć i zamknąć pokrywę B.
1. Otwórz tacę uniwersalną i wyciągnij ją.
Rozwiązywanie problemów
146
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
3. Wyciągnij dolną, standardową kasetę na papier.
Uwaga:
Po wyświetleniu się C2 na panelu LCD, należy również wyciągnąć opcjonalną kasetę na papier.
Rozwiązywanie problemów
147
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
4. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
5. Otwórz pokrywę B.
Rozwiązywanie problemów
148
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
6. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
! Przestroga:
Nie dotykać wałków modułu utrwalacza, ponieważ mogą byc bardzo gorące.
c ❏Ważne:
W przypadku wyjmowania bębna światłoczułego nie należy narażać go na działanie
promieniowania słonecznego i unikać wystawiania na działanie światła w pomieszczeniu
dłużej niż przez trzy minuty.
❏ Nie dotykać rolki transferowej na module przekazywania, aby jej nie uszkodzić.
7. Odblokuj dźwignie umieszczone z tyłu modułu utrwalacza.
Rozwiązywanie problemów
149
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
8. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
9. Zablokuj dźwignie zwalniające.
10. Włóż dolną kasetę na papier.
Rozwiązywanie problemów
150
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
11. Wsuń kasetę uniwersalną do drukarki.
12. Zamknij tacę uniwersalną.
13. Zamknij pokrywę B.
Rozwiązywanie problemów
151
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Zakleszczenie papieru w C2, C3, C4, E2, E3, B (Kaseta2-4, Pokrywa E2-E3,
Pokrywa B)
Uwaga:
Nawet jeśli pod pokrywą B nie ma zakleszczonego papieru, w ostatnim kroku procedury podanej poniżej
należy otworzyć i zamknąć pokrywę B.
Jako przykład w instrukcji opisano przypadek opcjonalnej dolnej kasety na papier C2. Stosuj tę samą
procedurę do opcjonalnych kaset na papier C3 i C4.
1. Wyciągnij opcjonalną kasetę na papier z modułu kasety.
Uwaga:
To, którą opcjonalną kasetę na papier należy wyjąć zależy od komunikatu o błędzie wyświetlonego
na panelu LCD. Po wyświetleniu się C2, C3 i/lub C4, wyciągnij opcjonalną kasetę na papier C2, C3
i/lub C4.
Rozwiązywanie problemów
152
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
3. Otwórz tylną pokrywę opcjonalnej kasety na papier.
* pokrywa E2
Uwaga:
To, którą pokrywę należy wyjąć zależy od komunikatu o błędzie wyświetlonego na panelu LCD. Po
wyświetleniu się E2 i/lub E3, wyciągnij tylną pokrywę kasety na papier C2 i/lub C3.
Rozwiązywanie problemów
153
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
4. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
5. Zamknij tylną pokrywę opcjonalnej kasety na papier.
Rozwiązywanie problemów
154
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
6. Otwórz pokrywę B.
7. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
! Przestroga:
Nie dotykać rolki transferowej na module przekazywania, aby jej nie uszkodzić.
Rozwiązywanie problemów
155
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
c ❏Ważne:
W przypadku wyjmowania bębna światłoczułego nie należy narażać go na działanie
promieniowania słonecznego i unikać wystawiania na działanie światła w pomieszczeniu
dłużej niż przez trzy minuty.
❏ Nie dotykać rolki transferowej na module przekazywania, aby jej nie uszkodzić.
8. Odblokuj dźwignie umieszczone z tyłu modułu utrwalacza.
9. Delikatnie usuń obiema rękoma zakleszczony papier. Zachowaj ostrożność, aby nie podrzeć
papieru.
Rozwiązywanie problemów
156
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
10. Zablokuj dźwignie zwalniające.
11. Włóż opcjonalną kasetę na papier.
Rozwiązywanie problemów
157
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
12. Zamknij pokrywę B.
Drukowanie arkusza stanu konfiguracji
Aby potwierdzić bieżący stan drukarki oraz sprawdzić, czy elementy opcjonalne zostały poprawnie
zainstalowane, należy wydrukować arkusz stanu konfiguracji za pomocą panelu sterowania drukarki
lub sterownika drukarki.
Informacje na temat drukowania arkusza stanu konfiguracji z panelu sterowania drukarki zawiera
sekcja „Drukowanie arkusza stanu konfiguracji” na stronie 114.
Informacje na temat drukowania arkusza stanu konfiguracji z panelu sterowania drukarki w
Windows zawiera sekcja „Drukowanie arkusza stanu konfiguracji” na stronie 179.
Problemy podczas pracy
Lampka gotowości nie świeci się
Przyczyna
Co zrobić
Przewód zasilania może nie być prawidłowo podłączony
do gniazda elektrycznego.
Wyłącz drukarkę, sprawdź połączenia przewodu zasilania pomię‐
dzy drukarką i gniazdem elektrycznym, a następnie ponownie
włącz drukarkę.
Gniazdo elektryczne może być sterowane zewnętrznym
przełącznikiem lub czasomierzem automatycznym.
Upewnij się, że przełącznik jest włączony lub podłącz inne urzą‐
dzenie elektryczne do gniazda, aby sprawdzić, czy działa ono
prawidłowo.
Rozwiązywanie problemów
158
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Drukarka jest w trybie uśpienia (zapala się przycisk Wa‐
keup/Sleep (Wznów / Uśpij)).
Naciśnij przycisk Wakeup/Sleep (Wznów/Uśpij), aby ponownie
przełączyć drukarkę w stan gotowości.
Drukarka jest w trybie wyłączenia. (Tylko w modelach
sprzedawanych w WE)
Włącz zasilanie.
Aby nie wchodzić w tryb wyłączenia, ustaw Power Off Timer na
Off w Energy Saver Menu na panelu sterowania.
Drukarka nie drukuje (lampka gotowości nie świeci się)
Przyczyna
Co zrobić
Drukarka jest w trybie offline. Drukarka przerywa pracę
po naciśnięciu przycisku Pause/Release (Pauza/Zwol‐
nij).
Naciśnij przycisk Pause/Release (Pauza/Zwolnij), aby przełą‐
czyć drukarkę w stan gotowości. Należy upewnić się, że lampka
Ready(Gotowość) jest włączona.
Mógł wystąpić błąd.
Sprawdź, czy na panelu LCD nie został wyświetlony komunikat o
błędzie.
Drukarka jest w trybie wyłączenia. (Tylko w modelach
sprzedawanych w WE)
Włącz zasilanie.
Aby nie wchodzić w tryb wyłączenia, ustaw Power Off Timer na
Off w Energy Saver Menu na panelu sterowania.
Lampka gotowości świeci się, ale nic nie jest drukowane
Przyczyna
Co zrobić
Komputer może nie być prawidłowo podłączony do
drukarki.
Wykonaj procedurę opisaną w Podręcznik konfiguracji i instalacji.
Kabel interfejsu może nie być dobrze podłączony.
Sprawdź oba końce kabla interfejsu pomiędzy drukarką i kom‐
puterem.
Możliwe, że nie jest używany prawidłowy kabel interfej‐
su.
Jeśli używasz interfejsu równoległego, upewnij się, że kabel jest
podwójnie osłoniony,kabel interfejsu z przelotową skrętką nie
jest dłuższy niż ok. 180 cm.
Jeśli używany jest interfejs USB, użyj kabla zgodnego z Hi-Speed
USB.
Aplikacja nie jest skonfigurowana prawidłowo dla tej
drukarki.
Upewnij się, że ta drukarka jest wybrana w danej aplikacji.
Rozwiązywanie problemów
159
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
W komputerze może być zbyt mało pamięci systemowej,
aby obsłużyć dokument zawierający dużą ilość danych.
Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość obrazów dokumentu w aplika‐
cji lub zainstaluj więcej pamięci w komputerze, jeśli jest to moż‐
liwe.
Pozostały okres użytkowania materiałów eksploatacyjnych nie jest
aktualizowany (tylko w systemie Windows)
Przyczyna
Co zrobić
Okres pomiędzy kolejnymi aktualizacjami informacji o
materiałach eksploatacyjnych jest zbyt długi.
Naciśnij przycisk Get Information Now w oknie dialogowym
Consumable Info Settings. Można także zmienić częstotliwość
aktualizowania informacji o materiałach eksploatacyjnych w ok‐
nie dialogowym Consumable Info Settings.
Nie można zainstalować oprogramowania lub sterowników
Przyczyna
Co zrobić
Nie jesteś zalogowany z uprawnieniami administratora.
Zaloguj się jako administrator.
Brak dostępu współużytkowanej drukarki
Przyczyna
Co zrobić
Jako Share name (Nazwa udziału) współużytkowanej
drukarki jest użyty nieprawidłowy tekst.
W Share name (Nazwie udziału) nie należy używać spacji ani myś‐
lników.
Nie można zainstalować dodatkowego sterownika na
komputerze klienta, mimo że systemy operacyjne ser‐
wera wydruku i klienta są różne.
Instalowanie sterownika drukarki z Software Disc.
Ten problem jest wywołany przez Twój sieciowy system
operacyjny.
Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem sieci.
Uwaga:
Informacje o instalowanych dodatkowych sterownikach są podane w tabeli poniżej.
Rozwiązywanie problemów
160
AL-M300/AL-M400 Series
*
Przewodnik użytkownika
System operacyjny serwera
System operacyjny klienta
Dodatkowy sterownik
Windows XP*
Klienci Windows XP
Intel Windows 2000 lub XP
Klienci Windows XP x64
x64 Windows XP
Windows XP x64, Server 2003 lub Ser‐
ver 2003 x64*
Klienci Windows XP
Windows XP i Windows Server 2003
Klienci Windows XP x64
x64 Windows XP i Windows Server
2003
Windows 8, 8 x64, 7, Vista, Vista x64,
Server 2012 x64, Server 2008, Server
2008 x64, lub Server 2008 R2
Windows 8, 7, Vista, lub klienci XP
x86 Typ 3 - Tryb użytkownika
Windows 8 x64, 7 x64, Vista x64, lub
klienci XPx64
x64 Typ 3 - Tryb użytkownika
Dodatkowy sterownik dla systemów Windows XP x64 i Server 2003 x64 może być używany w systemach Windows XP z
dodatkiem Service Pack 2, Windows 2003 z dodatkiem Service Pack1 lub nowszych.
Problemy z wydrukami
Nie można wydrukować czcionki
Przyczyna
Co zrobić
System Windows: Mogą być używane czcionki drukarki
zastępujące określone czcionki TrueType.
W sterowniku drukarki zaznacz pole wyboru Print TrueType
fonts as bitmap w oknie dialogowym Extended Settings.
Wybrana czcionka nie jest obsługiwana przez drukarkę.
Upewnij się, że zainstalowana została prawidłowa czcionka. Wię‐
cej informacji znaleźć można w sekcji Font Guide.
Wydruk jest zniekształcony
Przyczyna
Co zrobić
Kabel interfejsu może nie być dobrze podłączony.
Upewnij się, że oba końce kabla interfejsu są prawidłowo podłą‐
czone.
Możliwe, że nie jest używany prawidłowy kabel interfej‐
su.
Jeśli używasz interfejsu równoległego, upewnij się, że kabel jest
podwójnie osłoniony,kabel interfejsu z przelotową skrętką nie
jest dłuższy niż ok. 180 cm.
Jeśli używany jest interfejs USB, użyj kabla zgodnego z Hi-Speed
USB.
Rozwiązywanie problemów
161
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Ustawienie emulacji portu może nie być prawidłowe.
Określ tryb emulacji, używając menu panelu sterowania drukarki.
Patrz „Emulation Menu” na stronie 71.
Uwaga:
Jeśli arkusz stanu konfiguracji nie jest drukowany prawidłowo, drukarka może być uszkodzona.
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym przedstawicielem serwisu.
Ustawienie wydruku jest nieprawidłowe
Przyczyna
Co zrobić
Ustawienie długości strony i marginesów w aplikacji
może być nieprawidłowe.
Upewnij się, że w aplikacji używana jest strona o prawidłowej
długości oraz ustawieniach marginesów.
Ustawienie rozmiaru papieru może być nieprawidłowe.
Upewnij się, czy w menu Tray Menu na panelu sterowania usta‐
wiono właściwy rozmiar papieru.
Ustawienie MP Tray Size może być nieprawidłowe.
W przypadku ładowania papieru, którego rozmiar nie został ok‐
reślony w ustawieniu Auto, należy określić właściwy rozmiar za
pomocą przełącznika rozmiaru papieru lub przełączyć na usta‐
wienie MP Tray Size w Tray Menu na panelu sterowania.
Wartości przesunięcia można zmienić w Printer Adjust Menu.
Potwierdź i dostosuj wartości przesunięcia, takie jak Feed Offset
lub Scan Offset. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji
„Printer Adjust Menu” na stronie 95.
Grafika jest drukowana nieprawidłowo
Przyczyna
Co zrobić
Ustawienie emulacji drukarki w aplikacji może być nie‐
prawidłowe.
Upewnij się, że aplikację ustawiono dla używanej emulacji dru‐
karki. Na przykład, jeśli używasz trybu ESC/Page, upewnij się, że
aplikacja została ustawiona tak, aby używała drukarki ESC/Page.
Potrzeba więcej pamięci.
Grafika wymaga dużej ilości pamięci. Zainstaluj odpowiedni mo‐
duł pamięci. Patrz „Moduł pamięci” na stronie 123.
Rozwiązywanie problemów
162
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Problemy z jakością wydruku
Tło jest ciemne lub zabrudzone
Przyczyna
Co zrobić
Być może nie jest używany prawidłowy typ papieru dla
danej drukarki.
Jeśli powierzchnia papieru jest zbyt szorstka, wydrukowane znaki
mogą być zniekształcone lub urwane. W celu uzyskania najlep‐
szych wyników zalecane jest użycie wysokiej jakości gładkiego
papieru do kopiarek. Informacje na temat wybierania papieru
znajdują się w sekcji „Dostępne typy papieru” na stronie 208.
Ścieżka papieru w drukarce może być zakurzona.
Wyczyść wewnętrzne elementy drukarki, drukując trzy strony za‐
wierające tylko po jednym znaku.
Ustawienie Density może być zbyt ciemne.
W sterowniku drukarki kliknij Extended Settings w zakładce Op‐
tional Settings, a następnie podświetl ustawienie Density.
W przypadky, gdy ustawienie Density w Printing Menu wska‐
zuje 5, zmień to z powrotem na 3.
Mógł wystąpić chwilowy problem z tonerem lub wywo‐
ływaczem.
Spróbuj wykonać Dev Refresh lub Toner Refresh w Printer
Adjust Menu. Należy pamiętać, że Toner Refresh zużywa toner.
Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Me‐
nu” na stronie 95.
Na wydruku występują kropki
Przyczyna
Co zrobić
Ścieżka papieru w drukarce może być zakurzona.
Wyczyść wewnętrzne elementy drukarki, drukując trzy strony za‐
wierające tylko po jednym znaku.
Papier może być wilgotny lub mokry.
Nie należy przechowywać papieru w wilgotnych i mokrych miejs‐
cach. Pamiętać, aby używać papieru, który jest nowo wypakowa‐
ny.
Ustawienie rodzaju papieru może nie być odpowiednie
dla załadowanego papieru.
Wprowadź odpowiedni rodzaj papieru do sterownika drukarki.
Wyreguluj ustawienie TR w Printer Adjust Menu. Informacje
szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu” na stro‐
nie 95.
Drukarka mogła być używana w miejscach znajdujących
się na dużych wysokościach.
Wyreguluj ustawienie Highland w Printer Adjust Menu. In‐
formacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu”
na stronie 95.
Rozwiązywanie problemów
163
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Mógł wystąpić chwilowy problem z tonerem lub wywo‐
ływaczem.
Spróbuj wykonać Dev Refresh lub Toner Refresh w Printer
Adjust Menu. Należy pamiętać, że Toner Refresh zużywa toner.
Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Me‐
nu” na stronie 95.
Rolka transferowa może być zakurzona.
Wykonaj BTR Cleaning w Printer Adjust Menu. Informacje
szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu” na stro‐
nie 95.
Okres użytkowania bębna światłoczułego może dobie‐
gać końca.
Wymień bęben światłoczuły. Patrz „Wymiana materiałów eks‐
ploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
Jakość wydruku lub ton są nierówne
Przyczyna
Co zrobić
Papier może być wilgotny lub mokry.
Nie należy przechowywać papieru w wilgotnych i mokrych miejs‐
cach.
Ustawienie rodzaju papieru może nie być odpowiednie
dla załadowanego papieru.
Wprowadź odpowiedni rodzaj papieru do sterownika drukarki.
Wyreguluj ustawienie TR w Printer Adjust Menu. Informacje
szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu” na stro‐
nie 95.
Mógł wystąpić chwilowy problem z tonerem lub wywo‐
ływaczem.
Spróbuj wykonać Dev Refresh lub Toner Refresh w Printer
Adjust Menu. Należy pamiętać, że Toner Refresh zużywa toner.
Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Me‐
nu” na stronie 95.
Okres użytkowania kasety z tonerem może dobiegać
końca.
Jeśli komunikat wyświetlony na panelu LCD lub w EPSON Status
Monitor wskazuje, że okres użytkowania kasety z tonerem dobie‐
ga końca, wymień kasetę z tonerem. Patrz „Wymiana materiałów
eksploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
System Windows: Można sprawdzić pozostały czas eksploatacji
kasety z tonerem w karcie Basic Settings w sterowniku drukarki.
Mógł wystąpić problem z bębnem światłoczułym.
Wymień bęben światłoczuły. Patrz „Wymiana materiałów eks‐
ploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
Rozwiązywanie problemów
164
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Nierówny wydruk obrazów półtonowych
Przyczyna
Co zrobić
Papier może być wilgotny lub mokry.
Nie należy przechowywać papieru w wilgotnych i mokrych miejs‐
cach. Pamiętać, aby używać papieru, który jest nowo wypakowa‐
ny.
Nastawa gradacji jest zbyt mała dla drukowania grafiki.
W systemie Windows na karcie Basic Settings sterownika drukarki
kliknij zakładkę Advanced i naciśnij przycisk More Settings. Na‐
stępnie wybierz opcję Halftoning.
Ustawienie rodzaju papieru może nie być odpowiednie
dla załadowanego papieru.
Wprowadź odpowiedni rodzaj papieru do sterownika drukarki.
Wyreguluj ustawienie TR w Printer Adjust Menu. Informacje
szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu” na stro‐
nie 95.
Okres użytkowania kasety z tonerem może dobiegać
końca.
Jeśli komunikat wyświetlony na panelu LCD lub w EPSON Status
Monitor wskazuje, że okres użytkowania kasety z tonerem dobie‐
ga końca, wymień kasetę z tonerem. Patrz „Wymiana materiałów
eksploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
System Windows: Można sprawdzić pozostały czas eksploatacji
kasety z tonerem w karcie Basic Settings w sterowniku drukarki.
Mógł wystąpić problem z kasetą z tonerem.
Wymień kasetę z tonerem. Patrz „Wymiana materiałów eksploa‐
tacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
Mógł wystąpić problem z bębnem światłoczułym.
Wymień bęben światłoczuły. Patrz „Wymiana materiałów eks‐
ploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
Smugi tonera
Przyczyna
Co zrobić
Papier może być wilgotny lub mokry.
Nie należy przechowywać papieru w wilgotnych i mokrych miejs‐
cach.
Być może nie jest używany prawidłowy typ papieru dla
danej drukarki.
W celu uzyskania najlepszych wyników zalecane jest użycie wy‐
sokiej jakości gładkiego papieru do kopiarek. Informacje na temat
wybierania papieru znajdują się w sekcji „Dostępne typy papieru”
na stronie 208.
Ścieżka papieru w drukarce może być zakurzona.
Wyczyść wewnętrzne elementy drukarki, drukując trzy strony za‐
wierające tylko po jednym znaku.
Mógł wystąpić problem z kasetą z tonerem.
Wymień kasetę z tonerem. Patrz „Wymiana materiałów eksploa‐
tacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
Rozwiązywanie problemów
165
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Ustawienie Highland może nie być odpowiednie do
drukowania w miejscach znajdujących się na dużych
wysokościach.
Wybierz odpowiednią wartość w Highland Printer Adjust
Menu. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust
Menu” na stronie 95.
Okres użytkowania bębna światłoczułego może dobie‐
gać końca.
Wymień bęben światłoczuły. Patrz „Wymiana materiałów eks‐
ploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
W wydrukowanym obrazie brak jest części obszarów
Przyczyna
Co zrobić
Papier może być wilgotny lub mokry.
Ta drukarka jest wrażliwa na wilgotność papieru. Im większa jest
wilgotność papieru, tym jaśniejszy będzie wydruk. Nie należy
przechowywać papieru w wilgotnych i mokrych miejscach.
Być może nie jest używany prawidłowy typ papieru dla
danej drukarki.
Jeśli powierzchnia papieru jest zbyt szorstka, wydrukowane znaki
mogą być zniekształcone lub urwane. W celu uzyskania najlep‐
szych wyników zalecane jest użycie wysokiej jakości gładkiego
papieru do kopiarek. Informacje na temat wybierania papieru
znajdują się w sekcji „Dostępne typy papieru” na stronie 208.
Wydruki są całkowicie puste
Przyczyna
Co zrobić
Drukarka mogła załadować kilka arkuszy naraz.
Wyjmij stos papieru i przekartkuj go. Uderzając nim o płaską po‐
wierzchnię, wyrównaj krawędzie, a następnie ponownie załaduj
papier.
Mógł wystąpić problem z aplikacją lub kablem interfejsu.
Wydrukuj arkusz stanu konfiguracji. Patrz „Drukowanie arkusza
stanu konfiguracji” na stronie 158. Jeśli zostanie wysunięta pusta
strona, problem może dotyczyć drukarki. Należy wyłączyć dru‐
karkę i skontaktować się ze sprzedawcą.
Ustawienie rozmiaru papieru może być nieprawidłowe.
Upewnij się, czy w menu Tray Menu na panelu sterowania usta‐
wiono właściwy rozmiar papieru.
Ustawienie MP Tray Size może być nieprawidłowe.
W przypadku ładowania papieru, którego rozmiar nie został ok‐
reślony za pomocą ustawienia Auto, należy określić właściwy
rozmiar, korzystając z ustawienia MP Tray Size w menu Tray
Menu w panelu sterowania.
Rozwiązywanie problemów
166
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Okres użytkowania kasety z tonerem może dobiegać
końca.
Jeśli komunikat wyświetlony na panelu LCD lub w EPSON Status
Monitor wskazuje, że okres użytkowania kasety z tonerem dobie‐
ga końca, wymień kasetę z tonerem. Patrz „Wymiana materiałów
eksploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
Użytkownicy Windows mogą sprawdzić pozostały okres użytko‐
wania kasety z tonerem w zakładce Basic Settings sterownika
drukarki.
Mógł wystąpić problem z bębnem światłoczułym.
Wymień bęben światłoczuły. Patrz „Wymiana materiałów eks‐
ploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
Wydruki są bardzo pozwijane
Przyczyna
Co zrobić
Papier może być wilgotny lub mokry.
Nie należy przechowywać papieru w wilgotnych i mokrych miejs‐
cach.
Wydruki są pozwijane z powodu wysokiej temperatury i
ciśnienia modułu utrwalacza.
Przewróć papier na odwrotną stronę lub załaduj inny rodzaj pa‐
pieru
Ustawienie rodzaju papieru może nie być odpowiednie
dla załadowanego papieru.
Wprowadź odpowiedni rodzaj papieru do sterownika drukarki.
Ustaw wartość używanego papieru w Printer Adjust Menu na
0. Szczegóły podano w „Printer Adjust Menu” na stronie 95.
Temperatura przygotowania może być nieprawidłowa.
Spróbuj obniżyć temperaturę za pomocą Temp settings (Usta‐
wień temperatury) w Printer Adjust Menu. Jednakże wyko‐
nujesz to na własne ryzyko, ponieważ zbyt wielkie obniżenie
temperatury może uniemożliwić normalne przygotowanie. In‐
formacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu”
na stronie 95.
Wydrukowany obraz jest jasny lub blady
Przyczyna
Co zrobić
Papier może być wilgotny lub mokry.
Nie należy przechowywać papieru w wilgotnych i mokrych miejs‐
cach.
Pokrywa B może być niezabezpieczona
Należy otworzyć pokrywę B trzymając ją po obu stronach, a na‐
stępnie ponownie ją zamknąć.
Rozwiązywanie problemów
167
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Tryb Toner Save może być włączony.
Wyłącz tryb Toner Save, używając sterownika drukarki lub menu
panelu sterowania drukarki.
W systemie Windows na karcie Basic Settings sterownika drukarki
kliknij Advanced i naciśnij przycisk More Settings. Następnie
odznacz pole wyboru Toner Save.
Ustawienie Density może być zbyt jasne. (Tylko podczas
korzystania z trybu ESC/Page(-Color))
W sterowniku drukarki kliknij Extended Settings w zakładce Op‐
tional Settings, a następnie zaciemnij ustawienie Density.
Ustawienie Density może być zbyt jasne w Printing Me‐
nu.
Zwiększ wartość Density w zakresie ustawień (1 do 5). Szczegóły
podano w „Printing Menu” na stronie 71.
Ustawienie rodzaju papieru może nie być odpowiednie
dla załadowanego papieru.
Wprowadź odpowiedni rodzaj papieru do sterownika drukarki.
Wyreguluj ustawienie TR w Printer Adjust Menu. Informacje
szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu” na stro‐
nie 95.
Mógł wystąpić chwilowy problem z tonerem lub wywo‐
ływaczem.
Spróbuj wykonać Dev Refresh lub Toner Refresh w Printer
Adjust Menu. Należy pamiętać, że Toner Refresh zużywa toner.
Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Me‐
nu” na stronie 95.
Okres użytkowania kasety z tonerem może dobiegać
końca.
Jeśli komunikat wyświetlony na panelu LCD lub w EPSON Status
Monitor wskazuje, że okres użytkowania kasety z tonerem dobie‐
ga końca, wymień kasetę z tonerem. Patrz „Wymiana materiałów
eksploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
Użytkownicy Windows mogą sprawdzić pozostały okres użytko‐
wania kasety z tonerem w zakładce Basic Settings sterownika
drukarki.
Mógł wystąpić problem z bębnem światłoczułym.
Wymień bęben światłoczuły. Patrz „Wymiana materiałów eks‐
ploatacyjnych/części konserwacyjnych” na stronie 130.
Niezadrukowana strona arkusza jest zabrudzona
Przyczyna
Co zrobić
Toner mógł wysypać się na ścieżkę podawania papieru.
Wyczyść wewnętrzne elementy drukarki, drukując trzy strony za‐
wierające tylko po jednym znaku.
Wydruk został poprawiony natychmiast po usunięciu
zatoru papieru.
Wydrukuj kilka jednostronnicowych wydruków.
Rozwiązywanie problemów
168
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Rolka transferowa może być zakurzona.
Wykonaj BTR Cleaning w Printer Adjust Menu. Informacje
szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu” na stro‐
nie 95.
Temperatura przygotowania może być nieprawidłowa.
Spróbuj obniżyć temperaturę za pomocą Temp settings (Usta‐
wień temperatury) w Printer Adjust Menu. Jednakże wyko‐
nujesz to na własne ryzyko, ponieważ zbyt wielkie obniżenie
temperatury może uniemożliwić normalne przygotowanie. In‐
formacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu”
na stronie 95.
Zmniejszona jakość wydruku
Przyczyna
Co zrobić
Drukarka nie może drukować z określoną jakością z po‐
wodu braku pamięci, więc automatycznie obniża jakość,
aby możliwe było dalsze drukowanie.
Sprawdź, czy jakość wydruku jest do przyjęcia. Jeśli nie, jako stałe
rozwiązanie dodaj więcej pamięci lub tymczasowo obniż jakość
wydruku w sterowniku drukarki.
Jeśli dla opcji RAM Disk na panelu sterowania ustawiona jest
wartość Maximum lub Normal, można zwiększyć dostępną ilość
pamięci, zmieniając to ustawienie na Off.
Problemy z pamięcią
Niewystarczająca ilość pamięci dla bieżącego zadania
Przyczyna
Co zrobić
W drukarce nie ma wystarczającej ilości pamięci dla bie‐
żącego zadania.
Zmniejsz zawartość zadań drukowania lub zwiększ w drukarce
dostępną pamięć. Dostępną pamięć można zwiększyć instalując
dodatkowy moduł pamięci. Informacje szczegółowe znajdują się
w sekcji „Instalowanie modułu pamięci” na stronie 123.
Jeśli dla opcji RAM Disk na panelu sterowania ustawiona jest
wartość Maximum lub Normal, można zwiększyć dostępną ilość
pamięci, zmieniając to ustawienie na Off.
Rozwiązywanie problemów
169
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Brakuje pamięci do wydrukowania wszystkich kopii
Przyczyna
Co zrobić
W drukarce nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby
zakończyć zadania drukowania.
Zmniejsz zawartość zadań drukowania lub zwiększ w drukarce
dostępną pamięć. Dostępną pamięć można zwiększyć instalując
dodatkowy moduł pamięci. Informacje szczegółowe znajdują się
w sekcji „Instalowanie modułu pamięci” na stronie 123.
Po ustawieniu RAM Disk na Maximum lub Normal na panelu ste‐
rowania, można zwiększyć dostępną ilość pamięci zmieniając to
ustawienie na Off.
Problemy z obsługą papieru
Papier nie jest podawany prawidłowo
Przyczyna
Co zrobić
Nieprawidłowo ustawione prowadnice papieru.
Sprawdź, czy prowadnice papieru we wszystkich kasetach na pa‐
pier i tacy uniwersalnej zostały ustawione w miejscach odpowia‐
dających prawidłowemu rozmiarowi papieru.
Ustawienie źródła papieru może nie być prawidłowe.
Upewnij się, że w aplikacji wybrano prawidłowe źródło papieru.
W źródłach papieru może brakować papieru.
Załaduj papier do wybranego źródła papieru.
Rozmiar załadowanego papieru jest inny niż ustawienie
w panelu sterowania lub sterowniku drukarki.
Upewnij się, że w panelu sterowania lub sterowniku drukarki us‐
tawiono właściwy rozmiar i źródło papieru.
W kasetach na papier lub tacy uniwersalnej może być
załadowanych zbyt wiele arkuszy.
Upewnij się, że nie próbowano załadować zbyt wielu arkuszy pa‐
pieru. Informacje na temat maksymalnej pojemności każdego ze
źródeł papieru, patrz „Ogólne” na stronie 210 (dla AL-M300 Se‐
ries) lub „Ogólne” na stronie 219 (dla AL-M400 Series).
Jeśli papier nie jest podawany z opcjonalnego modułu
kasety na papier, to moduł może być nieprawidłowo
zainstalowany.
Instrukcje dotyczące instalowania tego modułu znajdują się w
sekcji „Opcjonalny moduł kasety na papier” na stronie 118.
Rolka pobierająca jest brudna.
Wyczyść rolkę pobierającą. Więcej informacji znajduje się w „Czy‐
szczenie rolki pobierającej” na stronie 133.
Rozwiązywanie problemów
170
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Po załadowaniu bardzo grubego papieru mogą wystąpić
następujące problemy:
- Papier jest zbyt twardy
- Papier jest zbyt gładki
- Papier jest zbyt pozwijany
Włącz podawanie papieru ze standardowej kasety.
W przypadku arkuszy o długości 279 mm lub większej w pionie,
ustaw 2 w ustawieniu Special Printer Adjust Menu, a usta‐
wienie Paper Type w sterowniku drukarki na Special, a następnie
ponów próbę drukowania. Informacje szczegółowe znajdują się
w sekcji „Printer Adjust Menu” na stronie 95.
Przy drukowaniu dwustronnym wydruk znajdował się po niewłaściwej
stronie arkusza.
Przyczyna
Co zrobić
W trybie druku dwustronnego, strona odwrotna arkusza
została zadrukowana jako pierwsza. Jednakże, jeśli Convert to Simplex jest ustawione na On, i na zadanie
drukowania składa się nieparzysta liczba stron, ostatnia
strona drukowana jest na wierzchniej stronie arkusza.
W przypadku zadań drukowania jednostronnego, za‐
wsze zadrukowywana jest strona wierzchnia arkuszy bez
względu na to, czy Convert to Simplex jest ustawione
na On czy na 1 Page.
W przypadku zadań, na które składają się trzy strony lub więcej,
ustaw Convert to Simplex na Off lub 1 Page na drukowanie
dwustronne.
W przypadku zadań drukowania jednej strony, ustaw Convert to
Simplex na Off na drukowanie dwustronne.
Problemy podczas korzystania z elementów opcjonalnych
Aby sprawdzić, czy elementy opcjonalne zostały poprawnie zainstalowane, wydrukuj arkusz stanu
konfiguracji. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Drukowanie arkusza stanu konfiguracji”
na stronie 158.
Papier nie jest podawany z opcjonalnej kasety na papier
Przyczyna
Co zrobić
Nieprawidłowo ustawione prowadnice papieru.
Sprawdź, czy prowadnice papieru w opcjonalnych kasetach na
papier zostały ustawione w miejscach odpowiadających prawid‐
łowemu rozmiarowi papieru.
Opcjonalna kaseta na papier może być nieprawidłowo
zainstalowana.
Instrukcje dotyczące instalowania opcjonalnego modułu kasety
na papier znajdują się w sekcji „Opcjonalny moduł kasety na pa‐
pier” na stronie 118.
Rozwiązywanie problemów
171
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Ustawienie źródła papieru może nie być prawidłowe.
Upewnij się, że w aplikacji wybrano prawidłowe źródło papieru.
W kasecie na papier może brakować papieru.
Załaduj papier do wybranego źródła papieru.
W kasecie na papier może być załadowanych zbyt wiele
arkuszy.
Upewnij się, że nie próbowano załadować zbyt wielu arkuszy pa‐
pieru. Informacje na temat maksymalnej pojemności każdego ze
źródeł papieru, patrz „Ogólne” na stronie 210 (dla AL-M300 Se‐
ries) lub „Ogólne” na stronie 219 (dla AL-M400 Series).
Nieprawidłowo ustawiony rozmiar papieru.
Sprawdź, czy prowadnice papieru w opcjonalnych kasetach na
papier zostały ustawione poprawnie.
Nie można używać zainstalowanego elementu opcjonalnego
Przyczyna
Co zrobić
Zainstalowany element opcjonalny nie został zdefinio‐
wany w sterowniku drukarki.
W systemie Windows:
Ustawienia w sterowniku drukarki należy wybrać ręcznie. Patrz
„Wprowadzanie ustawień opcjonalnych” na stronie 179.
Urządzenie opcjonalne nie jest dostępne
Przyczyna
Co zrobić
Drukarka nie rozpoznaje elementu opcjonalnego.
Wydrukuj arkusz stanu konfiguracji, aby sprawdzić, czy drukarka
rozpoznaje element opcjonalny. W przeciwnym przypadku zain‐
staluj ponownie opcjonalny element.
Ustawienie opcji rozpoznawania może być ustawione
ręcznie.
Informacje na temat ustawienia sterownika drukarki na automa‐
tyczne aktualizowanie informacji o opcjach podano w sekcji
„Wprowadzanie ustawień opcjonalnych” na stronie 179.
Rozwiązywanie problemów z interfejsem USB
Jeśli występują trudności podczas używania drukarki z połączeniem USB, należy sprawdzić, czy
problem został omówiony poniżej i podjąć zalecane działania.
Rozwiązywanie problemów
172
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Połączenia USB
Kable lub połączenia USB mogą być czasami źródłem problemów z interfejsem USB.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, drukarkę należy podłączyć bezpośrednio do portu USB w komputerze.
Jeśli konieczne jest korzystanie z kilku koncentratorów USB, zaleca się, aby drukarkę podłączyć do
pierwszej warstwy koncentratorów.
System operacyjny Windows
W komputerze zainstalowany musi być jeden z systemów operacyjnych obsługiwanych przez
drukarkę, lub musi być zaktualizowany z systemu Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008,
lub Server 2012 do systemu obsługiwanego przez drukarkę. Nie będzie można zainstalować lub
uruchomić sterownika drukarki USB na komputerze nie spełniających powyższych wymagać lub na
komputerze, który nie jest wyposażony w wbudowany port USB.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komputera, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Instalowanie oprogramowania drukarki
Niepoprawna lub niekompletna instalacja oprogramowania może doprowadzić do wystąpienia
problemów z interfejsem USB. Należy zanotować poniższe informacje i wykonać zalecane testy, aby
mieć pewność, że instalacja została przeprowadzona poprawnie.
Sprawdzanie instalacji oprogramowania drukarki
Aby zainstalować oprogramowanie drukarki w systemie Windows, należy postępować zgodnie z
krokami przedstawionymi w Podręcznik konfiguracji i instalacji dostarczonym z drukarką. W
przeciwnym wypadku może zostać zainstalowany sterownik uniwersalny firmy Microsoft. Aby
sprawdzić, czy został zainstalowany sterownik uniwersalny, należy wykonać poniższe kroki.
1. Otwórz folder View devices and printers (Widok urządzeń i drukarek) (w Windows 8 lub
Server 2012), Devices and Printers (Urządzenia i Drukarki) (w Windows 7), Printer
(Drukarka) (w Windows Vista lub Server 2008), lub Printers and Faxes (Drukarki i Faksy) (w
Windows XP or Server 2003), a następnie kliknij ikonę drukarki prawym przyciskiem.
2. Kliknij Printing Preferences (Preferencje drukowania) („Printing preferences
(Preferencje drukowania)” w Windows 8, 7 lub Server 2012) w wyświetlonym menu skrótów, a
następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu sterownika.
Rozwiązywanie problemów
173
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Jeśli menu skrótów zawiera polecenie About (Informacje), kliknij je. Jeśli wyświetlony zostanie
komunikat zawierający słowa „Unidrv Printer Driver (Sterownik drukarki Unidrv)”, należy
zainstalować ponownie oprogramowanie drukarki w sposób opisany w Podręcznik konfiguracji i
instalacji. Jeśli polecenie About (Informacje) nie zostanie wyświetlone, oprogramowanie
drukarki zostało poprawnie zainstalowane.
Uwaga:
Systemy Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2003 lub Server 2003 x64: Jeśli okno instalacji
oprogramowania pojawi się podczas instalacji, kliknij przycisk Continue Anyway (Kontynuuj mimo
to). Kliknięcie przycisku STOP Installation (ZATRZYMAJ instalację) spowoduje konieczność
ponownego zainstalowania oprogramowania drukarki.
Komunikaty o statusie i błędach
Komunikaty o statusie i błędach wyświetlane są na panelu LCD. Więcej informacji zawiera sekcja
„Komunikaty o statusie i błędach” na stronie 100.
Anulowanie drukowania
Informacje na temat anulowania zadania drukowania z panelu sterownika drukarki zawiera sekcja
„Anulowanie drukowania” na stronie 115.
Aby anulować zadanie wydruku zanim zostanie wysłane z komputera, patrz „Anulowanie zadania
drukowania” na stronie 45.
Problemy z drukowaniem w trybie PostScript 3
Problemy opisane w tej sekcji to problemy, które mogą wystąpić w trakcie drukowania z
wykorzystaniem sterownika PostScript. Wszystkie instrukcje dotyczą sterownika drukarki
PostScript.
Rozwiązywanie problemów
174
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Drukarka nie drukuje prawidłowo w trybie PostScript
Przyczyna
Co zrobić
Ustawienie trybu emulacji drukarki jest nieprawidłowe.
Drukarka domyślnie działa w trybie Auto, aby mogła automa‐
tycznie rozpoznawać kodowanie używane w odbieranych da‐
nych zadania drukowania i wybrać odpowiedni tryb emulacji.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których drukarka nie potrafi właś‐
ciwie wybrać trybu emulacji. Wtedy należy ręcznie ustawić tryb
PS3.
Ustaw tryb emulacji, używając opcji SelectType w menu Emulation Menu drukarki. Patrz „Emulation Menu” na stronie 71.
Ustawienie trybu emulacji drukarki jest nieprawidłowe
dla używanego interfejsu.
Tryb emulacji może być ustawiony osobno dla każdego interfejsu
odbierającego zadania drukowania. Ustaw tryb emulacji dla uży‐
wanego interfejsu na PS3.
Ustaw tryb emulacji, używając opcji SelectType w menu Emulation Menu drukarki. Patrz „Emulation Menu” na stronie 71.
Drukarka nie drukuje
Przyczyna
Co zrobić
Wybrano nieprawidłowy sterownik drukarki.
Upewnij się, że wybrano odpowiedni sterownik drukarki Po‐
stScript.
W menu Emulation Menu w panelu sterowania drukarki
ustawiono dla używanego interfejsu tryb inny niż Auto
lub PS3.
Zmień ustawienie na Auto lub PS3.
W narzędziach w konfiguracji drukarki (tylko Mac OS) nie pojawia się
drukarka lub jej sterownik.
Przyczyna
Co zrobić
Zmieniono nazwę drukarki.
Zapytaj administratora sieci o szczegóły, a następnie wybierz od‐
powiednią nazwę drukarki.
Rozwiązywanie problemów
175
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Czcionka na wydruku jest inna niż na ekranie
Przyczyna
Co zrobić
Czcionki PostScript nie są zainstalowane.
Czcionki PostScript muszą być zainstalowane na używanym kom‐
puterze. W przeciwnym razie używana czcionka jest zastępowana
przez inną w celu wyświetlenia jej na ekranie.
Tylko dla użytkowników systemów Windows
Wybierz odpowiednie czcionki zamienne za pomocą opcji Font
Substitution Table.
Odpowiednie czcionki zamienne nie są poprawnie ok‐
reślone na zakładce Device Settings (Ustawienia urzą‐
dzenia) w oknie dialogowym Properties (Właściwości)
drukarki.
Nie można zainstalować czcionek drukarki
Przyczyna
Co zrobić
W menu Emulation Menu w panelu sterowania drukarki
nie ustawiono dla używanego interfejsu wartości PS3.
Zmień ustawienie Emulation Menu używanego interfejsu na
PS3, a następnie spróbuj ponownie zainstalować czcionki.
Krawędzie tekstów i/lub obrazów nie są gładkie
Przyczyna
Co zrobić
Print Quality ustawiona jest na Fast.
Zmień ustawienie Print Quality na Fine.
Drukarka nie drukuje normalnie przez interfejs USB
Przyczyna
Co zrobić
Tylko dla użytkowników systemów Windows
W przypadku połączenia przez port USB drukarka nie może dru‐
kować danych binarnych. Upewnij się, że ustawienie Data Format
(Format danych), którego wartość można ustawić klikając przy‐
cisk Advanced na karcie PostScript w oknie Properties (Właści‐
wości) drukarki, jest ustawione na ASCII lub TBCP.
Ustawienie Data Format (Format danych) w Properties
(Właściwości) drukarki nie jest ustawione na ASCII lub
TBCP.
W przypadku systemu Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 kliknij
kartę Device Settings (Ustawienia urządzenia) w oknie Proper‐
ties (Właściwości) drukarki, a następnie kliknij ustawienie Output
Protocol (Protokół wyjściowy) i wybierz opcję ASCII lub TBCP.
Rozwiązywanie problemów
176
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Przyczyna
Co zrobić
Tylko dla użytkowników Mac OS
W przypadku połączenia przez port USB drukarka nie może dru‐
kować danych binarnych. Należy upewnić się, czy druk w aplikacji
jest ustawiony na kodowanie ASCII.
Druk w aplikacji jest ustawiony na kodowanie binarne.
Drukarka nie drukuje normalnie przez interfejs sieciowy
Przyczyna
Co zrobić
Tylko dla użytkowników systemów Windows
Jeśli plik został utworzony w aplikacji, która pozwala na zmianę
formatu danych lub ich kodowania, takiej jak na przykład Photo‐
shop, upewnij się, że ustawienie w aplikacji jest zgodne z usta‐
wieniem w sterowniku drukarki.
Ustawienie Data Format (Format danych) jest inne niż
format danych określony w aplikacji.
Tylko dla użytkowników systemów Windows
Drukowane dane są za duże.
Kliknij przycisk Advanced na karcie PostScript w oknie Properties
(Właściwości) drukarki i zmień ustawienie Data Format (Format
danych) z domyślnej wartości ASCII na TBCP (Tagged binary
communications protocol (Protokół TBCP)).
Jeśli opcja Binary jest ustawiona na wartość On, TBCP nie jest
dostępny. Należy użyć protokołu danych Binary (Binarne). Infor‐
macje szczegółowe znajdują się w sekcji „PS3 Menu” na stro‐
nie 84.
Tylko dla użytkowników systemów Windows
Nie można drukować z wykorzystaniem interfejsu sie‐
ciowego.
Kliknij przycisk Advanced na karcie PostScript w oknie Properties
(Właściwości) drukarki i zmień ustawienie Data Format (Format
danych) z domyślnej wartości ASCII na TBCP (Tagged binary
communications protocol (Protokół TBCP)).
Jeśli opcja Binary jest ustawiona na wartość On, TBCP nie jest
dostępny. Należy użyć protokołu danych Binary (Binarne). Infor‐
macje szczegółowe znajdują się w sekcji „PS3 Menu” na stro‐
nie 84.
Pojawia się niezdefiniowany błąd (tylko Mac OS)
Przyczyna
Co zrobić
Używana wersja systemu MAC OS nie jest obsługiwana.
Ten sterownik drukarki może być uruchomiony tylko na kompu‐
terach Mac OS z systemem Mac OS X wersja 10.5.8 lub nowsza.
Rozwiązywanie problemów
177
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Rozdział 8
Informacje na temat oprogramowania drukarki
Korzystanie z oprogramowania drukarki w systemie Windows
Użytkowanie sterownika drukarki
Sterownik drukarki to oprogramowanie umożliwiające korygowanie ustawień drukarki w celu
uzyskania lepszych wyników.
Uwaga:
Pomoc elektroniczna sterownika drukarki zawiera szczegółowe informacje na temat ustawień
sterownika.
Uwaga dla użytkowników systemu Windows Vista:
Podczas drukowania nie należy naciskać przycisku zasilania ani przełączać ręcznie komputera w stan
wstrzymania lub hibernacji.
Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki
Dostęp do sterownika drukarki można uzyskać bezpośrednio z dowolnej aplikacji oraz w systemie
operacyjnym Windows.
Ustawienia drukarki wprowadzone w każdej z aplikacji systemu Windows zastępują ustawienia
wprowadzone w sterowniku drukarki w systemie operacyjnym.
Z poziomu aplikacji
Kliknij Print (Drukuj), Print Setup (Ustawienia wydruku) lub Page Setup (Układ kartki) w
menu File (Plik). Zgodnie z potrzebą kliknij przyciski Setup (Konfiguracja ), Options (Opcje),
Properties (Właściwości) lub ich kombinacje.
Użytkownicy systemów Windows8/Windows Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu w stylu pulpitu, wybierz Control
Panel (Panel sterowania). Następnie kliknij View devices and printers (Widok urządzeń i
drukarek), prawym przyciskiem kliknij drukarkę i wybierz Printing preferences (Preferencje
drukowania).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
178
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Aby wyświetlić panel sterowania bez myszy w nowoczesnym stylu interfejsu użytkownika, przesuń
prawą krawędź ekranu, do lewej strony, a następnie wybierz Settings (Ustawienia) w menu paska.
W systemie Windows 7
Kliknij przycisk start, wybierz Devices and Printers (Urządzenia i Drukarki). Prawym przyciskiem
myszy kliknij drukarkę, a następnie wybierz Printing preferences (Preferencje drukowania).
Użytkownicy systemów Windows Vista lub Server 2008
Kliknij menu
Start, kliknij opcję Control Panel (Panel sterowania), następnie kliknij
dwukrotnie opcję Printers (Drukarki). Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę swojej drukarki, a
następnie kliknij polecenie Printing Preferences (Preferencje drukowania).
Użytkownicy systemów Windows XP lub Server 2003
Kliknij Start, kliknij opcję Printers and Faxes (Drukarki i faksy). Prawym przyciskiem myszy
kliknij ikonę swojej drukarki, a następnie kliknij polecenie Printing Preferences (Preferencje
drukowania).
Drukowanie arkusza stanu konfiguracji
Aby potwierdzić bieżący stan drukarki, należy wydrukować arkusz stanu konfiguracji za pomocą
sterownika drukarki.
Uwaga:
Drukuj arkusz stanu konfiguracji na papierze A4 (poziomo).
1. Przejdź do sterownika drukarki.
2. Kliknij kartę Optional Settings, a następnie Configuration w Print Status Sheets.
Wprowadzanie ustawień rozszerzonych
Możesz utworzyć różne ustawienia w oknie dialogowym Extended Settings. Aby otworzyć okno
dialogowe, kliknij Extended Settings na karcie Optional Settings.
Wprowadzanie ustawień opcjonalnych
Sterownik drukarki może automatycznie aktualizować informacje o zainstalowanej opcji, jeśli
wybrano Acquire from Printer.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
179
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
1. Przejdź do sterownika drukarki.
2. Kliknij zakładkę Optional Settings, a następnie kliknij Manual Settings.
3. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Optional Settings.
4. Wprowadź ustawienia dla każdego zainstalowanego elementu opcjonalnego, a następnie kliknij
przycisk OK.
Wyświetlanie informacji o materiałach eksploatacyjnych
Pozostały czas eksploatacji materiałów eksploatacyjnych jest wyświetlany na karcie Basic Settings.
Uwaga:
❏ Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zainstalowane jest oprogramowanie EPSON Status
Monitor.
❏ Te informacje mogą być inne niż informacje wyświetlane w programie EPSON Status Monitor. Aby
uzyskać bardziej szczegółowe informacje o materiałach eksploatacyjnych, należy użyć programu
EPSON Status Monitor.
❏ Jeżeli są używane materiały eksploatacyjne firmy Epson, wskaźnik poziomu oraz ikona alarmu
pokazujące pozostały czas eksploatacji nie są wyświetlane.
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i części konserwacyjnych
Kliknij przycisk Order Online na karcie Basic Settings. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji
„Order Online” na stronie 187.
Uwaga:
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zainstalowane jest oprogramowanie EPSON Status Monitor.
Korzystanie z EPSON Status Monitor
Program EPSON Status Monitor jest programem narzędziowym monitorującym drukarkę i
podającym informacje o jej bieżącym stanie.
Instalowanie EPSON Status Monitor
1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona, a na komputerze uruchomiony jest system Windows.
2. Włóż dysk Software Disc do napędu CD/DVD.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
180
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Jeśli ekran Epson Install Navi nie pojawi się automatycznie, kliknij puste miejsce w interfejsie
użytkownika w nowoczesnym stylu prawym przyciskiem myszy, kliknij All apps (Wszystkie
aplikacje) pojawiające się w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie klinknij Computer
(Komputer) (w Windows 8 lub Server 2012), kliknij
Start, a następnie kliknij Computer
(Komputer) (w Windows 7, Vista lub Server 2008) lub kliknij ikonę My Computer (Mój
komputer) na pulpicie (w Windows XP lub Server 2003). Kliknij prawym przyciskiem ikonę
napędu CD/DVD, następnie Open (Otwórz) w wyświetlonym menu i dwukrotnie
InstallNavi.exe.
3. Przeczytaj umowę licencyjną, kliknij pole wyboru na ekranie, a następnie kliknij Next (Dalej).
4. Po pojawieniu się ekranu Select the product (Wybierz produkt) wybierz produkt, a następnie
kliknij Next (Dalej).
5. Sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru Epson Status Monitor, a następnie kliknij Install
(Zainstaluj).
6. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
Uwaga:
Aby używać drukarki za pośrednictwem serwera wydruku, należy zainstalować program EPSON Status
Monitor z dysku Software Disc na każdym z komputerów klienckich, korzystając przy tym z uprawnień
administratora.
Dostęp do EPSON Status Monitor
Kliknij ikonę programu EPSON Status Monitor na pasku zadań, następnie wybierz nazwę drukarki i
menu, do którego chcesz uzyskać dostęp.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
181
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
❏ Dostęp do programu EPSON Status Monitor można również uzyskać, klikając przycisk Simple
Status na karcie Optional Settings w sterowniku drukarki.
❏ Okno dialogowe Order Online zostanie wyświetlone również po kliknięciu przycisku Order Online
na karcie Basic Settings sterownika drukarki.
*
About
Można uzyskać informacje na temat programu EPSON Status Monitor dotyczące wersji
produktu lub interfejsu.
Simple Status
Można sprawdzać stan drukarki, błędy oraz ostrzeżenia.
Detailed Status*
Można monitorować szczegółowy stan drukarki. Gdy wystąpi problem, wyświetlone
zostanie najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Patrz „Detailed Status” na
stronie 182.
Replacement Parts Informa‐
tion*
Można uzyskiwać informacje o źródłach papieru i częściach zamiennych. Patrz
„Informacje na temat Replacement Parts” na stronie 183.
Job Information*
Można sprawdzić informacje o zadaniach wydruku. Patrz „Job Information” na
stronie 184.
Notice Settings
Można ustawić poszczególne opcje monitorowania. Patrz „Notice Settings” na
stronie 186.
Order Online
Materiały eksploatacyjne i części konserwacyjne można zamawiać online. Patrz „Order
Online” na stronie 187.
Tray Icon Settings
Można wybrać, aby informacje wyświetlane były po dwukrotnym kliknięciu ikony
zasobnika, o ile z komputera nie zostały wysłane żadne zadania.
Można także uzyskać dostęp do każdego menu po kliknięciu odpowiedniej karty w każdym oknie informacyjnym.
Uwaga dla użytkowników systemu Windows XP:
Program EPSON Status Monitor jest niedostępny podczas drukowania przez połączenie z pulpitem
zdalnym.
Detailed Status
AL-M300 Series
AL-M400 Series
Informacje na temat oprogramowania drukarki
182
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Informacje na temat Replacement Parts
AL-M300 Series
AL-M400 Series
Uwaga:
Aby zmienić dwa powyższe okna, kliknij
lub
.
a.
Paper:
Wyświetla rozmiar papieru, jego typ i przybliżoną ilość papieru pozostałego w źródle
papieru.
b.
Toner:
Wskazuje pozostały okres użytkowania kasety z tonerem. Ikona tonera miga, gdy w kasecie
z tonerem wystąpił błąd lub w kasecie jest mało tonera.
c.
Photoconductor
Unit:
Wskazuje pozostały czas użytkowania bębna światłoczułego. Ikona bębna światłoczułego
miga, gdy w bębnie wystąpił błąd lub kończy się jego okres użyteczności.
d.
Przycisk Order
Online:
Kliknięcie tego przycisku pozwala zamówić materiały eksploatacyjne i części
konserwacyjne w trybie online. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Order
Online” na stronie 187.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
183
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
e.
Fuser Unit*1:
Informacja o pozostałym okresie użytkowania modułu utrwalacza. Ikona serwisowania
miga, gdy w module utrwalacza wystąpił błąd lub zbliża się koniec okresu eksploatacji.
f.
Maintenance
Unit*2:
Wskazuje pozostały czas użytkowania modułu konserwacyjnego. Ikona serwisowania
miga, kiedy w module konserwacyjnym wystąpił błąd lub zbliża się koniec jego okresu
użyteczności.
*1 Dostępne tylko w przypadku AL-M300 Series.
*2 Dostępne tylko w przypadku AL-M400 Series.
Uwaga:
Informacje o pozostałym okresie użytkowania części zamiennych wyświetlane są tylko w przypadku
oryginalnych części Epson.
Job Information
a.
Job Name:
Wyświetla nazwy zadań drukowania użytkownika. Zadania drukowania innych użytkow‐
ników są wyświetlane jako --------.
b.
Status:
Waiting:
Wskazuje, że zadanie drukowania oczekuje na wydrukowanie.
Spooling:
Wskazuje, że zadanie drukowania jest buforowane na komputerze.
Deleting:
Wskazuje, że w danej chwili zadanie drukowania jest usuwane.
Printing:
Wskazuje, że w danej chwili jest drukowane zadanie drukowania.
Completed:
Wskazuje, że zadanie drukowania zostało zakończone.
Canceled:
Wskazuje, że zadanie drukowania zostało anulowane.
Held:
Wskazuje, że w danej chwili zadanie drukowania jest wstrzymane.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
184
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
c.
User:
Wyświetla nazwę użytkownika.
d.
Computer:
Wyświetla nazwę komputera wysyłającego zadanie drukowania.
e.
Job Type:
Wyświetla typ zadania. Informacje na temat funkcji Reserve Job (Zachowaj zadanie) za‐
wiera sekcja „Korzystanie z funkcji Reserve Job” na stronie 63.
f.
Przycisk Cancel
Job:
Anuluje wybrane zadanie drukowania.
g.
Przycisk Print:
Umożliwia wydrukowanie wstrzymanego zadania.
h.
Przycisk Refresh:
Odświeża informacje w menu.
i.
Przycisk Display
Settings:
Wyświetla okno dialogowe Display Settings, umożliwiając wybór elementów i kolejność
ich wyświetlania na ekranie Job Information, a także wybór wyświetlanego typu zadania.
Uwaga dla użytkowników systemu Windows XP:
Współużytkowane połączenia LPR systemu Windows XP i współużytkowane standardowe połączenia
TCP/IP systemu Windows XP z klientami systemu Windows nie obsługują funkcji Job Management
(Zarządzanie zadaniami).
Karta Job Information jest dostępna, jeśli używane są następujące połączenia:
Środowiska klienta i serwera:
❏ Przy korzystaniu z udostępnionego połączenia w systemach Windows Server 2012 x64, Server
2008, Server 2008 x64, Server 2003, lub połączenia Server 2003 x64 LPR z klientami w systemach
Windows 8, 8 x64, Vista, Vista x64, XP, lub XP x64.
❏ Podczas korzystania z udostępnionego standardowego połączenia TCP/IP w systemach Windows
8, 8 x64, Vista, Vista x64, Sever 2012 x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003, lub Server
2003 x64 z klientami w systemach Windows 8, 8 x64, Vista, Vista x64, XP, lub XP x64.
❏ Podczas korzystania z udostępnionego połączenia TCP/IP EpsonNet Print w systemach
Windows 8, 8 x64, Vista, Vista x64, Server 2012 x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003, lub
Server 2003 x64 z klientami w systemach Windows 8, 8 x64, Vista, Vista x64, XP, lub XP x64.
Środowisko tylko po stronie klienta:
❏ Podczas korzystania z połączenia LPR (w systemie Windows 8, 7, Vista, Vista x64, XP lub XP
x64).
❏ Podczas korzystania ze standardowego połączenia TCP/IP (w systemie Windows 8, 7, Vista, Vista
x64, XP lub XP x64).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
185
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Podczas korzystania ze standardowego połączenia TCP/IP EpsonNet Print (w systemie Windows
8, 7, Vista, Vista x64, XP lub XP x64).
Uwaga:
Jeżeli konto użytkownika użyte do zalogowania do klienta jest inne, niż konto użytkownika użyte do
połączenia z serwerem, funkcja zarządzania zadaniami jest niedostępna.
Notice Settings
a.
Pole wyboru Monitor the prin‐
ting status:
Po zaznaczeniu tego pola wyboru program EPSON Status Monitor
monitoruje stan drukarki podczas wykonywania zadania drukowania.
b.
Przycisk More Settings:
Otwiera okno dialogowe More Settings, umożliwiając ustawienie sposobu
wyświetlania ikony na pasku zadań.
c.
Pop-up Notice:
Umożliwia ustawienie powiadomienia, które ma być wyświetlane.
d.
Pole wyboru Allow monitoring of
shared printers.
Jeśli zaznaczono to pole wyboru, udostępnioną drukarkę będzie można
monitorować z innych komputerów.
O ile drukarka jest podłączona przez serwer w trybie Windows Point & Print
(Wskaż i drukuj) i zarówno serwer, jak i klient działają pod kontrolą systemu
Windows XP lub nowszego, komunikacją zajmuje się funkcja systemu
operacyjnego. Drukarkę można także monitorować bez zaznaczania tego
pola wyboru.
e.
Pole wyboru Display the Order
Online window automatically.
Jeśli zaznaczono to pole wyboru, okno Order Online zostanie wyświetlone
automatycznie, gdy stan części zamiennych po raz pierwszy osiągnie niski
poziom lub ich okres użytkowania będzie dobiegał końca.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
186
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
f.
Pole wyboru Display once a day
when a replacement part is low.
Jeśli wybrano ten przycisk radiowy, okno dialogowe Order Online będzie
wyświetlane automatycznie raz dziennie w momencie rozpoczęcia
drukowania lub wyświetlenia stanu za pomocą programu EPSON Status
Monitor.
g.
Pole wyboru Display only when a
replacement part first becomes
low.
Jeśli zaznaczono to pole wyboru, okno Order Online zostanie wyświetlone
automatycznie tylko w przypadku, gdy stan części zamiennych osiągnie
niski poziom po raz pierwszy.
h.
Przycisk More Settings:
Otwiera okno dialogowe More Settings, w którym można ustawić adres
URL, gdzie można składać zamówienia.
i.
Przycisk Monitor Settings:
Otwiera okno dialogowe Monitor Settings, umożliwiając ustawienie
częstotliwości monitorowania.
Uwaga dla użytkowników systemu Windows 8, 7 lub Vista:
Po zaznaczeniu pola Allow monitoring of shared printers pojawi się okno dialogowe User Account
Control (Kontrola konta użytkownika). Następnie kliknij Yes (Tak) (w Windows 8, lub 7) lub Continue
(Kontynuuj) (w Windows Vista), aby wprowadzić ustawienia.
Uwaga:
Podczas udostępniania drukarki należy określić ustawienia programu EPSON Status Monitor tak, aby
udostępniona drukarka mogła być monitorowana przez serwer druku.
Order Online
a.
Text box (Pole tekstowe):
Wyświetla części zamienne i kody.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
187
AL-M300/AL-M400 Series
b.
Przycisk Order Now/Find Dealer:
Przewodnik użytkownika
Łączy się z adresem URL, gdzie można złożyć zamówienie i znaleźć
najbliższego sprzedawcę.
Aby to okno nie było wyświetlane, należy zaznaczyć pole wyboru Do not
display the confirmation message before connecting w oknie
dialogowym More Settings. Okno dialogowe More Settings zostanie
wyświetlone również po kliknięciu przycisku More Settings w oknie
dialogowym Notice Settings.
c.
Przycisk Replacement Parts:
Wyświetla informacje o częściach zamiennych.
d.
Pole wyboru Do not display this win‐
dow automatically until a replace‐
ment part becomes low or reaches
the end of its service life.
Jeśli zaznaczono to pole wyboru, okno Order Online zostanie
wyświetlone automatycznie tylko wtedy, gdy stan części zamiennych po
raz pierwszy osiągnie niski poziom lub ich okres użytkowania będzie
dobiegał końca.
Odinstalowywanie oprogramowania drukarki
Aby odinstalować oprogramowanie drukarki należy najpierw zamknąć wszystkie aplikacje, a
następnie odinstalować oprogramowanie drukarki z nasdtępującego menu w Control Panel (Panel
sterowania).
❏ Uninstall a Program (Usuń program) (w Windows 8, Server 2012)
❏ Program and Features (Programy i Funkcje) (w systemach Windows 7, Vista, Server 2008)
❏ Change or Remove Programs (Zmień lub usuń programy) (w systemach Windows XP lub
Server 2003)
Wybierz oprogramowanie drukarki, które chcesz usunąć, a następnie kliknij.
❏ Uninstall/Change (Odinstaluj/Zmień) (w systemach Windows 7, Vista, Server 2008)
❏ Change/Remove Programs (Zmień/Usuń) (w systemach Windows XP lub Server 2003)
Uwaga:
Można także odinstalować EPSON Network Utility wybierając w menu EPSON Status Monitor. Jeśli
przy użyciu EPSON Status Monitor monitorujesz w sieci więcej niż jedną drukarkę i odinstalujesz
EPSON Network Utility, nie będzie można wyświetlić statusu żadnej drukarki przy użyciu EPSON
Status Monitor.
Udostępnianie drukarki w sieci
W tej części opisano sposób udostępniania drukarki w standardowej sieci Windows.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
188
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Komputery w sieci mogą współużytkować drukarkę, która jest podłączona bezpośrednio do jednego z
nich. Komputer, który jest podłączony bezpośrednio do drukarki jest serwerem druku, a inne
komputery są klientami, które muszą mieć uprawnienia do współużytkowania drukarki z serwerem
druku. Klienci współużytkują drukarkę za pośrednictwem serwera druku.
Następujące systemy operacyjne mogą być używane jako serwery druku i jako systemy operacyjne
klientów:
Print Server OS
Client OS
32 bit OS
Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2008, Server 2003
64 bit OS
Windows 8 x64, 7 x64, Vista x64, XP x64, Server 2012 x64, Server
2008 x64, Server 2003 x64
32 bit OS
Windows 8, 7, Vista, XP
64 bit OS
Windows 8 x64, 7 x64, Vista x64, XP x64
Uwaga:
❏ Podczas udostępniania drukarki należy określić ustawienia programu EPSON Status Monitor, aby
udostępniona drukarka mogła być monitorowana przez serwer druku. Patrz „Notice Settings” na
stronie 186.
❏ Serwer druku i klienci powinni być ustawieni na tym samym systemie sieciowym i powinni podlegać
tym samym regułom zarządzania siecią.
Konfigurowanie serwera druku
Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować komputer jako serwer druku i zainstalować dodatkowe
sterowniki na serwerze. W przypadku drukowania z komputerów klientów z innymi systemami
operacyjnymi serwera wymagane są dodatkowe sterowniki.
Uwaga:
Musisz uzyskać dostęp do systemu Windows jako administrator komputera lokalnego.
1. W systemach Windows 8, 8 x64, lub Server 2012 x64, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym
dolnym rogu ekranu w stylu pulpitu i wybierz Control Panel (Panel sterowania). Następnie
kliknij View devices and printers (Widok urządzeń i drukarek).
W systemach Windows 7 lub 7 x64, kliknij Start i wybierz Devices and Printers (Urządzenia
i drukarki).
W systemach Windows Vista, Vista x64, Server 2008, lub w przypadku serwera druku Server 2008
x64, kliknij Start, click Control Panel (Panel sterowania), a następnie dwukrotnie kliknij
Printers (Drukarki).
W systemach Windows XP, XP x64, Server 2003, lub systemie serwera druku Server 2003 x64,
kliknij Start, najedź na Printers and Faxes (Drukarki i Faksy).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
189
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
2. Prawym przyciskiem myszy kilknij ikonę drukarki, kliknij Printer properties (Właściwości
drukarki), a następnie kliknij Sharing (Udostępnianie) w menu, które zostanie wyświetlone.
W systemach Windows Vista, Vista x64, Server 2008, lub Server 2008 x64, kliknij Change
sharing options (Zmień opcje udostępniania), a anstępnie kliknij Continue (Kontynuuj).
W systemach Windows XP, XP x64, Server 2003, lub Server 2003 x64, jeśli wyświetlone zostanie
poniższe menu, kliknij albo Network Setup Wizard (Kreator konfiguracji sieci) lub If you
understand the security risks but want to share printers without running the wizard,
click here (Jeśli masz świadomość zagrożenia bezpieczeństwa, ale chcesz udostępnić
drukarki bez uruchamiania kreatora, kliknij tutaj).
W obydwu przypadkach, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
3. Wybierz Share this printer (Udostępnij tą drukarkę), a następnie wpisz nazwę w
odpowiednim miejscu.
Uwaga:
Nie używaj spacji ani myślników przy wpisywaniu nazwy.
4. Kliknij Additional Drivers (Dodatkowe sterowniki).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
190
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Jeżeli komputery serwera i klientów korzystają z tego samego systemu operacyjnego, nie trzeba
instalować dodatkowych sterowników. Wystarczy kliknąć OK po wykonaniu 3 kroku.
5. Wybierz system Windows używany przez klientów, a następnie kliknij OK.
System operacyjny serwera
System operacyjny klienta
Dodatkowy sterownik
Windows XP*
Klienci Windows XP
Intel Windows 2000 lub XP
Klienci Windows XP x64
x64 Windows XP
Klienci Windows XP
Windows XP i Windows Server 2003
Klienci Windows XP x64
x64 Windows XP i Windows Server
2003
Windows XP x64, Server 2003 lub Ser‐
ver 2003 x64*
Informacje na temat oprogramowania drukarki
191
AL-M300/AL-M400 Series
*
Przewodnik użytkownika
System operacyjny serwera
System operacyjny klienta
Dodatkowy sterownik
Windows 8, 8 x64, 7, Vista, Vista x64,
Server 2012 x64, Server 2008, Server
2008 x64, lub Server 2008 R2
Windows 8, 7, Vista, lub klienci XP
x86 Typ 3 - Tryb użytkownika
Windows 8 x64, 7 x64, Vista x64, lub
klienci XPx64
x64 Typ 3 - Tryb użytkownika
Dodatkowy sterownik dla systemów Windows XP x64 i Server 2003 x64 może być używany w systemach Windows XP z
dodatkiem Service Pack 2, Windows 2003 z dodatkiem Service Pack1 lub nowszych.
Uwaga:
Sterowaniki zaznaczone w oknie dialogowym Additional Drivers (Dodatkowe sterowniki) zostały
zainstalowane fabrycznie, a więc nie zachodzi potrzeba ponownej ich instalacji.
Konfigurowanie klienta
W tej części opisano sposób konfigurowania komputera klienta z dostępem do drukarki sieciowej.
Uwaga:
❏ Aby udostępnić drukarkę w sieci Windows, należy skonfigurować serwer druku. Szczegółowe
informacje można znaleźć w „Konfigurowanie serwera druku” na stronie 189.
❏ W tej części opisano sposób uzyskiwania dostępu do udostępnionej drukarki w standardowym
systemie sieciowym korzystającym z serwera (grupa robocza Microsoft). Jeśli nie możesz uzyskać
dostępu do drukarki z powodu charakterystyki systemu sieciowego, skontaktuj się z
administratorem sieci w celu uzyskania pomocy.
❏ W tej części opisano sposób instalowania sterownika drukarki przez uzyskanie dostępu do
udostępnionej drukarki z foldera Printers (Drukarki).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
192
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Jeśli chcesz użyć EPSON Status Monitor jako klient, musisz zainstalować EPSON Status Monitor z
Software Disc z dostępem administratora dla każdego klienta.
❏ Jeśli chcesz monitorować udostępnioną drukarkę, z której korzysta kilku użytkowników na
komputerze klienta, wybierz pole wyboru Allow monitoring of shared printers w EPSON Status
Monitor.
Instalowanie sterownika drukarki za pomocą dodatkowego sterownika
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować sterownik drukarki na komputerze
klienta za pomocą dodatkowego sterownika zainstalowanego na serwerze druku.
Możesz zainstalować sterownik drukarki dla udostępnionej drukarki, jeśli posiadasz uprawnienia
Power Users (Użytkownicy zaawansowani) lub wyższe prawa dostępu, nawet jeśli nie jesteś
Administrator (Administrator).
W systemach Windows Vista lub Vista x64, nawet jeśli nie jesteś administratorem lub użytkownikiem
zaawansowanym, możesz zainstalować sterownik drukarki klikając Continue (Kontynuuj) po
wyświetleniu się monitu przypominającego o konieczności kontynuowania instalacji drukarki.
Uwaga:
Ilustracje w tej części pokazują ekrany w systemie Windows 7. Mogą one wyglądać inaczej niż ekrany w
twoim systemie operacyjnym.
1. W systemach Windows 8, systemach klienta 8 x64, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym
dolnym rogu ekranu w stylu pulpitu i wybierz Control Panel (Panel sterowania). Następnie
kliknij View devices and printers (Widok urządzeń i drukarek).
W systemach Windows 7 lub 7 x64, kliknij
i drukarki).
Start i wybierz Devices and Printers (Urządzenia
W systemach Windows Vista lub Vista x64, kliknij Start, kliknij Control Panel (Panel
sterowania), a następnie dwukrotnie kliknij Printers (Drukarki).
W systemach Windows XP lub systemach klientów XP x64, kliknij Start, najedź na Printers and
Faxes (Drukarki i Faksy).
2. W systemach Windows 8, 8 x64, 7, 7 x64, Vista lub Vista x64, kliknij Add a printer (Dodaj
drukarkę) w pasku menu.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
193
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
W systemach Windows XP lub XP x64, kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę) w menu Printer
Tasks (Zadania drukarki).
3. W systemach Windows 8 lub 8 x64, jeśli udostępniona drukarka wyszukiwana jest automatycznie,
kliknij nazwę drukarki i Next (Dalej), i przejdź do kolejnego kroku. Jeśli nie, kliknij The printer
that I want isn't listed (Drukarka, której szukam nie jest wyszczególniona na liście), a
następnie przejdź do kroku 6.
W systemach Windows 7, 7 x64, Vista lub Vista x64, kliknij Add a network, wireless or
Bluetooth printer (Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth). Jeśli
udostępniona drukarka wyszukiwana jest automatycznie, kliknij nazwę drukarki i Next (Dalej), a
następnie przejdź do kolejnego kroku. Jeśli nie, kliknij Stop (Zatrzymanie) i kliknij The printer
that I want isn’t listed (Drukarka, której szukam nie jest wyszczególniona na liście), a
następnie przejdź do kroku 6.
W systemach Windows XP lub XP x64, wybierz A network printer, or a printer attached to
another computer (Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera),
kliknij Next (Dalej), a następnie przejdź do kroku 6.
4. Wybierz EPSON w Manufacturer (Producent), i swoją drukarkę w Printers (Drukarki), a
następnie kliknij Next (Dalej).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
194
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
5. Po wyświetleniu okna dialogowego Printer Sharing (Udostępnianie drukarki), wprowadź
informacje dotyczące udostępnianej drukarki, takie jak Share name (Nazwa udostępnianej
drukarki) lub Location (Miejsce), a następnie kliknij Next (Dalej).
6. W systemach Windows 8 lub 8 x64, 7, 7 x64, wybierz Select a shared printer by name (Wybierz
udostępnianą drukarkę po nazwie), a następnie kliknij Next (Dalej).
W systemach Vista, Vista x64, XP, lub XP x64, kliknij Browse for a printer (Wyszukaj
drukarkę), a następnie kliknij Next (Dalej).
Uwaga:
❏ Możesz również wpisać „\\(nazwę lokalnego komputera, podłączonego do
udostępnionej drukarki)\(nazwę udostępnionej drukarki)” w scieżce sieciowej lub nazwie
kolejki.
❏ Wpisywanie nazwy udostępnionej drukarki może nie być wymagane.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
195
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
7. W systemach Windows 8, 8 x64, 7 or 7 x64, wprowadź nazwę hosta lub serwera, który jest
podłączony do udostępnionej drukarki w Printer (Drukarka). Po pojawieniu się okna
dialogowego do wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, wprowadź informacje o serwerze
druku, wybierz nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij OK. Po pojawieniu się okna
dialogowego Add Printer (Dodaj drukarkę), kliknij Next (Dalej).
W systemach Windows Vista lub Vista x64, kliknij ikonę komputera lub serwera, który jest
podłączony do udostępnionej drukarki. Po pojawieniu się okna dialogowego do wprowadzenia
nazwy użytkownika i hasła, wprowadź informacje o serwerze druku, wybierz nazwę
udostępnionej drukarki, a następnie kliknij Next (Dalej). Po pojawieniu się okna dialogowego
Add Printer (Dodaj drukarkę), kliknij Next (Dalej).
W systemach Windows XP i XP x64, kliknij ikonę komputera lub serwera, który jest podłączony
do udostępnionej drukarki. Po pojawieniu się okna dialogowego do wprowadzenia nazwy
użytkownika i hasła, wprowadź informacje o serwerze druku, kliknij nazwę udostępnionej
drukarki, a następnie kliknij Next (Dalej).
Uwaga:
❏ Nazwę udostępnionej drukarki można zmienić przez komputer lub serwer, który jest
podłączony do udostępnionej drukarki. Aby sprawdzić, czy nazwa udostępnionej drukarki jest
właściwa, należy skontaktować się z administratorem sieci.
❏ Jeśli sterownik drukarki jest zainstalowany na komputerze klienta, należy wybrać nowy
sterownik drukarki lub aktualny sterownik drukarki. Po wyświetleniu monitu o konieczności
wybrania sterownika drukarki, wybierz sterownik drukarki zgodnie z treścią komunikatu.
❏ Jeśli na serwerze druku zainstalowano dodatkowy sterownik dla odpowiedniego systemu
Windows, przejdź do następnego kroku.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
196
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
8. Sprawdź ustawienia, a następnie kliknij Finish (Zakończ).
Uwaga:
Po wyświetleniu się pola wyboru Set as the default printer (Ustaw jako drukarka domyślna)
zdecyduj, czy chcesz używać drukarki jako drukarki domyślnej czy też nie, a następnie kliknij Next
(Dalej) lub Finish (Zakończ).
Instalowanie sterownika drukarki z Software Disc.
Aby zainstalować sterownik drukarki z dysku instalacyjnego Software Disc dostarczonego z drukarką,
postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Podawane na kolejnych ekranach informacje zależą od wersji systemu operacyjnego Windows.
Uwaga:
❏ Wymagany komputer z napędem CD/DVD. Jeśli komputer nie jest wyposażony w napęd CD/DVD,
należy skopiować folder podany w kroku 2, zapisanego na Software Disc na swój komputer.
❏ W przypadku instalacji w systemie Windows XP lub XP x64 klientów, do systemu Windows XP lub
XP x64 należy posiadać uprawnienia administratora.
❏ W systemach Windows 8, 8 x64, 7, 7 x64, Vista, lub Vista x64, nawet jeśli nie jesteś administratorem
lub użytkownikiem zaawansowanym, możesz zainstalować sterownik drukarki klikając Yes (Tak)
(Windows 8, 8 x64, 7, 7 x64) lub Continue (Kontynuuj) (Windows Vista, or Vista x64) po
pojawieniu się monitu przypomniającego o konieczności kontynuowania instalacji.
❏ Jeżeli zostały zainstalowane dodatkowe sterowniki lub komputery serwera i klienci korzystają z tego
samego systemu operacyjnego, nie trzeba instalować sterowników drukarki z Software Disc.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
197
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
1. Monit może zostać wyświetlony po uzyskaniu dostępu do udostępnionej drukarki. Kliknij OK, a
następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik
drukarki z Software Disc.
2. Włóż Software Disc, wpisz odpowiednie nazwy napędu i folderu, w którym znajduje się sterownik
drukarki dla klientów, a następnie kliknij OK.
Podczas instalacji sterowników może zostać wyświetlony komunikat „Digital Signature is not
found. (Podpis cyfrowy nie został znaleziony.)”. Kliknij Continue Anyway (Kontynuuj mimo
to), i kontynuuj instalację.
Nazwa folderu zależy od używanego systemu operacyjnego.
Client OS
Nazwa folderu
Windows 8, 7, Vista lub XP
\Driver\Printer\<model name>\WINX86
Windows 8 x64, 7 x64, Vista x64 lub XP x64
\Driver\Printer\<model name>\WINX64
3. Wybierz nazwę drukarki, kliknij OK, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Użytkowanie sterownika drukarki PostScript
Wymagania systemowe
Wymagania sprzętowe drukarki
Zalecane
Memory
Standardowe + 128 MB (w przypadku drukowania dwustronnego w danych obrazu Fine)
Informacje na temat oprogramowania drukarki
198
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Dodaj więcej modułów pamięci do drukarki, jeśli ilość pamięci aktualnie zainstalowana nie spełnia
twoich potrzeb drukowania.
Wymagania systemowe komputera
Windows
Zalecane
System operacyj‐
ny
Windows 8, 8 x64, 7, 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2012 x64, Server 2008, Server 2008
x64, Server 2003, lub Server 2003 x64
Uwagi
W przypadku tych systemów nie ma ograniczeń
Mac OS X
Zalecane
Wersja OS
System OS X 10.5.8 lub nowszy
Komputer
Power Mac G3, G4, G5, iMac, eMac, PowerBook G3, G4 lub iBook
Uwaga:
W przypadku korzystania z danych binarnych dla połączenia sieciowego, należy ustawić Binary na On
w PS3 Menu na panelu sterowania. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują się w Network
Guide (Przewodniku sieciowym). W przypadku korzystania z połączenia lokalnego nie można
korzystać z danych binarnych.
Korzystanie ze sterownika drukarki postscriptowej w systemie Windows
Aby drukować w trybie postscriptowym, należy zainstalować sterownik drukarki. Instrukcje instalacji
znajdują się w odpowiednich sekcjach poniżej w zależności od interfejsu używanego do drukowania.
Instalowanie sterownika drukarki PostScript dla interfejsu USB lub równoległego
Uwaga:
❏ Instalowanie oprogramowania drukarki w systemie Windows może wymagać posiadania
uprawnień administratora. W przypadku wystąpienia problemów należy skontaktować się z
administratorem, aby uzyskać więcej informacji.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
199
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki należy wyłączyć wszystkie programy
antywirusowe.
1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona. Włóż dysk Software Disc drukarki do napędu CD/DVD.
2. Jeśli drukarka połączona jest interfejsem USB, połącz komputer z drukarką kablem USB, a
następnie włącz drukarkę. Jeśli drukarka połączona jest interfejsem równoległym, przejdź do
kroku 3.
Uwaga dla użytkowników systemu Windows Vista:
Bez sterownika Windows lub Adobe PS wyświetlony zostanie komunikat „Found New Hardware
(Znaleziono nowy sprzęt).” W takim przypadku, kliknij Ask me again later (Zapytaj ponownie
później).
3. W systemach WIndows 8 lub 8 x64, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu
ekranu, wybierz Control Panel (Panel sterowania), kliknij View devices and printers
(Widok urządzeń i drukarek), a następnie kliknij przycisk Add a printer (Dodaj drukarkę).
W systemach Windows 7 lub 7x64, kliknij przycisk start, zaznacz Devices and Printers
(Urządzenia i drukarki), a następnie kliknij przycisk Add a printer (Dodaj drukarkę).
W przypadku systemu Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 Server 2008 lub Server 2008 x64
kliknij Start wybierz element Printer and Faxes (Drukarki i faksy) i kliknij Add a printer
(Dodaj drukarkę) w menu Printer Tasks (Zadania drukarki).
W systemie Windows 2000, Server 2003 lub Server 2003 x64 kliknij przycisk Start, wskaż element
Settings (Ustawienia), a następnie kliknij polecenie Printers (Drukarki). Następnie kliknij
dwukrotnie ikonę Add Printer (Dodaj drukarkę).
Zostanie wyświetlony Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).
4. W systemach Windows 8, 8 x64, 7, 7 x64, Vista, Vista x64, Server 2012, Server 2008, lub Server
2008 x64, wybierz Add a local printer (Dodaj lokalną drukarkę).
W systemach Windows XP, XP x64, 2000, Server 2003, kliknij Next (Dalej), aby przejść do
następnego ekranu, wybierz Local printer (Lokalna drukarka), a następnie kliknij Next
(Dalej).
Uwaga dla użytkowników systemów Windows XP, 2000, lub Server 2003:
Nie należy zaznaczać pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer
(Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play).
5. Jeśli drukarka połączona jest interfejsem USB, wybierz USB, a następnie kliknij Next (Dalej), lub
jeśli drukarka połączona jest interfejsem równoległym, wybierz LPT1, a następnie kliknij Next
(Dalej).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
200
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
6. Kliknij przycisk Have Disk (Z dysku) i określ następującą ścieżkę do dysku Software Disc. Jeśli
napęd CD/DVD jest oznaczony literą D:, to ścieżka będzie miała postać D:\Driver\PostScript
\<nazwa modelu>\eppsnt.inf. Następnie kliknij OK.
Uwaga:
Należy zastąpić literę dysku odpowiednią literą w danym systemie.
7. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
8. Przez pozostałą część procesu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
9. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish (Zakończ).
Instalowanie sterownika drukarki PostScript dla interfejsu sieciowego
Uwaga:
❏ Przed zainstalowaniem sterownika drukarki należy skonfigurować ustawienia sieciowe. Więcej
informacji na ten temat zawiera Network Guide, który został dostarczony z drukarką.
❏ Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki należy wyłączyć wszystkie programy
antywirusowe.
1. Upewnij się, że drukarka jest włączona. Włóż dysk Software Disc drukarki do napędu CD/DVD.
2. W systemach Windows 8 lub 8 x64, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu
ekranu w stylu pulpitu i wybierz Control Panel (Panel sterowania), kliknij View devices and
printers (Widok urządzeń i drukarek), a następnie kliknij przycisk Add a printer (Dodaj
drukarkę).
W systemach Windows 7 lub 7x64, kliknij przycisk start, zaznacz Devices and Printers
(Urządzenia i drukarki), a następnie kliknij przycisk Add a printer (Dodaj drukarkę).
W przypadku systemu Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 Server 2008 lub Server 2008 x64
kliknij Start wybierz element Printer and Faxes (Drukarki i faksy) i kliknij Add a printer
(Dodaj drukarkę) w menu Printer Tasks (Zadania drukarki).
W systemie Windows 2000, Server 2003 lub Server 2003 x64 kliknij przycisk Start, wskaż element
Settings (Ustawienia), a następnie kliknij polecenie Printers (Drukarki). Następnie kliknij
dwukrotnie ikonę Add Printer (Dodaj drukarkę).
Zostanie wyświetlony Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
201
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
3. W systemach Windows 8, 8 x64, 7, 7 x64, Vista, Vista x64, Server 2012, Server 2008, lub Server
2008 x64, wybierz Add a local printer (Dodaj lokalną drukarkę).
W systemach Windows XP, XP x64, 2000, Server 2003, kliknij Next (Dalej), aby przejść do
następnego ekranu, wybierz Local printer (Lokalna drukarka), a następnie kliknij Next
(Dalej).
Uwaga dla użytkowników systemów Windows XP, 2000, lub Server 2003:
Nie należy zaznaczać pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer
(Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play).
4. Wybierz pole wyboru Create a new port (Utwórz nowy port) i wybierz Standard TCP/IP Port
(Standardowy port TCP/IP) z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Next (Dalej).
5. (Tylko dla użytkowników systemów Windows XP, 2000, lub Server 2003) Kliknij Next (Dalej).
6. Określ adres IP i nazwę portu, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
7. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
8. W Add Printer Wizard (Kreatorze dodawania drukarki) kliknij Have Disk (Z dysku) i określ
następującą ścieżkę do dysku Software Disc. Jeśli napęd CD/DVD jest oznaczony literą D:, to
ścieżka będzie miała postać D:\Driver\PostScript\<nazwa modelu>\eppsnt.inf. Następnie kliknij
OK.
Uwaga:
Należy zastąpić literę dysku odpowiednią literą w danym systemie.
9. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Next (Dalej).
10. Przez pozostałą część procesu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
11. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish (Zakończ).
Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki PostScript
Ustawienia sterownika drukarki postscriptowej można zmienić w sterowniku tej drukarki.
Informacje dotyczące uzyskania dostępu do sterownika drukarki znajdują się w sekcji „Uzyskiwanie
dostępu do sterownika drukarki” na stronie 178.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
202
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Korzystanie ze sterownika drukarki postscriptowej w systemie Mac OS
Instalowanie sterownika drukarki postscriptowej
Uwaga:
Przed zainstalowaniem sterownika drukarki należy upewnić się, że na komputerze Mac OS nie są
uruchomione żadne aplikacje.
W systemie Mac OS X
Uwaga:
Sprawdź, czy Print & Fax (Drukuj i Faksuj) („Print & Scan (Drukuj i Skanuj)” w przypadku systemów
Mac OS X 10.8 or 10.7) nie jest otwarte.
1. Włóż dysk Software Disc drukarki do napędu CD/DVD.
2. Dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD/DVD.
3. Dwa razy kliknij Driver, PostScript, a następnie kliknij nazwę drukarki (AL-M300 lub
AL-M400) w tej kolejności, po czym dwa razy kliknij PS Installer.pkg.
4. Po wyświetleniu się ekranu Install EPSON PostScript Printer Driver (Instalacja pakietu EPSON
PostScript Printer Driver) kliknij Continue (Kontynuuj), a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Kliknij Install (Zainstaluj), aby rozpocząć instalację.
6. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Close (Zamknij).
Wybieranie drukarki
Po zainstalowaniu sterownika drukarki PostScript 3 należy wybrać drukarkę.
W środowisku sieciowym
W systemie Mac OS X
Uwaga:
❏ Mimo że pozycja EPSON FireWire jest wyświetlana na liście w podręcznej liście rozwijanej, do
podłączenia drukarki w trybie PostScript 3 nie można użyć portu FireWire.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
203
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Jeśli drukarka jest podłączona do portu USB bądź przy użyciu protokołu drukowania IP lub
Bonjour, należy ręcznie określić ustawienia dla zainstalowanych elementów opcjonalnych.
❏ Należy upewnić się, że w aplikacji określono format danych ASCII.
1. Otwórz System Preferences (Właściwości systemu), a następnie dwukrotnie kliknij ikonę Print &
Fax (Drukuj i faksuj) (ikonę „Print & Scan (Drukuj i Skanuj)” w przypadku systemów Mac OS X
10.8 lub 10.7).
Wyświetlone zostaje okno Print & Fax (Drukuj i Faksuj) („Print & Scan (Drukuj i Skanuj)” w
przypadku systemów Mac OS X 10.8 lub 10.7).
2. Kliknij
w oknie Printers (Drukarki).
3. Z menu podręcznego listy rozwijanej wybierz używany protokół lub interfejs.
Uwaga dla użytkowników protokołu drukowania IP:
❏ Należy upewnić się, że wybrano IP Printing (Drukowanie IP). Nie należy wybierać EPSON
TCP/IP, ponieważ nie można go używać ze sterownikiem drukarki PostScript 3.
❏ Po wybraniu protokołu IP Printing (Drukowanie IP) należy wprowadzić adres IP drukarki,
pamiętając o zaznaczeniu pola wyboru Use default queue on server (Użyj domyślnej kolejki
na serwerze).
Uwaga dla użytkowników interfejsu USB:
Należy upewnić się, czy wybrano interfejs USB. Nie należy wybierać interfejsu EPSON USB,
ponieważ nie można go używać ze sterownikiem drukarki PostScript 3.
4. Aby wybrać drukarkę, należy wykonać poniższe instrukcje dla odpowiedniego typu połączenia.
Drukowanie IP
Wybierz Epson z listy Name (Nazwa), a następnie z listy Printer Model (Model drukarki) wybierz
drukarkę.
USB
Z listy Name (Nazwa) wybierz drukarkę, a następnie z listy Printer Model (Model drukarki)
wybierz drukarkę.
Bonjour
Z listy Name (Nazwa) wybierz nazwę drukarki, po której następuje słowo (PostScript). Model
drukarki zostanie automatycznie wybrany na liście Printer Model (Model drukarki).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
204
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga dla użytkowników systemu Bonjour:
Jeśli model drukarki nie został automatycznie wybrany na liście Printer Model (Model drukarki),
należy ponownie zainstalować sterownik drukarki postscriptowej. Patrz „Instalowanie sterownika
drukarki postscriptowej” na stronie 203.
5. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
Uwaga dla użytkowników interfejsu USB bądź protokołu drukowania IP lub Bonjour:
Wybierz drukarkę z Printers (Drukarki), a następnie wybierz Options & Supplies (Opcje i
akcesoria). Po wyświetleniu się okna dialogowego wprowadź odpowiednie ustawienia.
6. Potwierdź dodanie nazwy drukarki do listy Printers (Drukarki). Następnie, wyjdź z Print & Fax
(Drukuj i Faksuj) („Print & Scan (Drukuj i Skanuj)” w przpadku systemów Mac OS X 10.8 lub
10.7).
Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki PostScript
Ustawienia sterownika drukarki postscriptowej można zmienić w sterowniku tej drukarki.
Zmiana ustawień konfiguracji drukarki
Ustawienia konfiguracji drukarki można zmienić lub zaktualizować na podstawie zainstalowanych
elementów opcjonalnych.
W systemie Mac OS X
1. Otwórz System Preferences (Właściwości systemu), a następnie dwukrotnie kliknij ikonę
Print & Fax (Drukuj i faksuj) (ikonę „Print & Scan (Drukuj i Skanuj)” w przypadku systemów
Mac OS X 10.8 lub 10.7).
2. Wybierz drukarkę z listy.
3. Wybierz Options & Supplies (Opcje i akcesoria).
4. Wprowadź niezbędne zmiany w ustawieniach, a następnie zamknij okno dialogowe.
5. Wyjdź z Print & Fax (Drukuj i faksuj) („Print & Scan (Drukuj i Skanuj)” w przypadku systemów
Mac OS 10.8 lub 7).
Informacje na temat oprogramowania drukarki
205
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Korzystanie ze sterownika drukarki PCL
Korzystanie z uniwersalnego sterownik drukarki Epson P6
Uniwersalny sterownik drukarki Epson P6 to uniwersalny sterownik druku kompatybilny z PCL6,
który ma następujące cechy:
❏ Obsługuje podstawowe funkcje drukowania przydatne w sytuacjach biznesowych.
❏ Oprócz tej drukarki, obsługuje wiele drukarek biznesowych firmy Epson.
❏ Obsługuje większość języków sterowników do tej drukarki.
Wymagania systemowe komputera
Jeśli napęd CD/DVD jest oznaczony literą D:, otwórz Epson_Universal_P6_Supplement.txt w D:
\Driver\PCLUniversal, i sprawdź w Supported OS.
Komputer musi być uruchomiony na jednej z wyszczególnionych obsługiwanych wersji systemów
Windows firmy Microsoft i musi spełniać wymagania systemowe systemu operacyjnego.
Obsługiwane drukarki
Jeśli napęd CD/DVD jest oznaczony literą D:, otwórz Epson_Universal_P6_Supplement.txt w D:
\Driver\PCLUniversal, i sprawdź w Supported Printers.
Obsługiwane języki
Jeśli napęd CD/DVD jest oznaczony literą D:, otwórz Epson_Universal_P6_Supplement.txt w D:
\Driver\PCLUniversal, i sprawdź w Supported Languages.
Instalowanie sterownika drukarki
1. Włóż dysk Software Disc drukarki do napędu CD/DVD.
2. Jeśli napęd CD/DVD jest oznaczony literą D, dwukrotnie kliknij setup.exe w D:\Driver
\PCLUniversal\<nazwa modelu>\Win32\ w 32 bitowym systemie operacyjnym Windows lub
D:\Driver\PCLUniversal\<nazwa modelu>\Win64\ w 64 bitowym systemie operacyjnym
Windows.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
206
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
Należy zastąpić literę dysku odpowiednią literą w danym systemie.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Po zakończeniu instalacji, ustawienia można zmienić w Properties (Właściwości) drukarki, a
funkcja Printing Preferences (Preferencje drukowania) umożliwia wprowadzenie
odpowiednich ustawień sterownika drukarki.
Uwaga:
Pomoc sterownika drukarki udostępniona w formacie on-line zawiera szczegółowe informacje na
temat ustawień sterownika drukarki.
Odinstalowywanie sterownika drukarki
Uwaga:
Poniższa procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.
1. Zamknij wszystkie programy.
2. Przejdź do Program and Features (Programy i Funkcje) w Control Panel (Panelu sterowania).
3. Wybierz Epson Universal Laser P6, a następnie kliknij Uninstall/Change (Odinstaluj/
Zmień).
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Informacje na temat oprogramowania drukarki
207
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Dodatek A
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
Papier
Ponieważ jakość określonej marki lub typu papieru może zostać w dowolnej chwili zmieniona przez
producenta, firma Epson nie może gwarantować jakości żadnego typu papieru. Zawsze należy
sprawdzić próbkę danego papieru przed dokonaniem zakupu dużej ilości lub drukowaniem dużych
zadań.
Dostępne typy papieru
*
Typ papieru
Opis
Papier zwykły
Masa: 60 do 80 g/m² (Dopuszczalny jest papier makulaturowy.*)
Koperty
Bez kleju i bez taśmy. Bez plastikowego okienka (chyba że zostały
przeznaczone specjalnie dla drukarek laserowych).
Etykiety
Arkusz dolny powinien być całkowicie pokryty, bez odstępów między
etykietami.
Papier półgruby
Masa: 81 do 105 g/m²
Gruby papier
Gramatura: od 106 do 163 g/m²
Papier ekstra gruby
Gramatura: od 164 do 216 g/m²
Papier z szablonem
Papier i tusz szablonu muszą być kompatybilne z drukarkami laserowymi.
Papier makulaturowy może być używany jedynie w warunkach normalnej temperatury i wilgotności. Papier o niskiej
jakości może obniżyć jakość wydruku lub powodować zakleszczenia i inne problemy.
Papier, którego nie należy używać
Z tą drukarką nie wolno stosować następujących rodzajów papieru. Mogą one powodować
uszkodzenia drukarki, zakleszczenia i niską jakość wydruku:
❏ Nośniki przeznaczone do innych czarno-białych drukarek laserowych, kolorowych drukarek
laserowych, kolorowych kserokopiarek, czarno-białych kserokopiarek lub drukarek
atramentowych
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
208
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Papier zadrukowany wcześniej przez dowolne inne czarno-białe drukarki laserowe, kolorowe
drukarki laserowe, kolorowe kserokopiarki, czarno-białe kserokopiarki, drukarki atramentowe
lub drukarki termiczne
❏ Kalka, papier samokopiujący, papier termoczuły, papier wrażliwy na nacisk, papier kwaśny lub
papier stosowany do wysokotemperaturowych tuszy (około 180˚C)
❏ Łatwo odchodzące etykiety lub etykiety, które nie pokrywają w całości arkusza dolnego
❏ Papier o specjalnie powlekanej powierzchni lub specjalny papier kolorowy
❏ Papier z otworami do segregatora lub perforowany
❏ Papier z klejem, zszywkami, spinaczami lub taśmą
❏ Papier gromadzący ładunki elektrostatyczne
❏ Papier wilgotny lub mokry
❏ Papier o nierównej grubości
❏ Papier zbyt gruby lub zbyt cienki
❏ Papier zbyt gładki lub zbyt szorstki
❏ Papier o różnej fakturze z przodu i z tyłu
❏ Papier pozaginany, pozwijany, pofałdowany lub podarty
❏ Papier o nieregularnym kształcie lub papier, w którym rogi nie są wycięte pod kątem prostym
Obszar drukowania
Zapewniona przestrzeń do drukowania to 4 mm od każdego boku.
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
209
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
* 4 mm
Uwaga:
Przestrzeń do drukowania może być mniejsza w zależności od aplikacji.
Drukarka
Ogólne
Metoda drukowania:
Skanowanie promieniem lasera i suchy proces elektrofotograficzny
Rozdzielczość:
600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Szybkość drukowania ciągłego*1:
Maksymalnie 35 stron na minutę w przypadku drukowania na papierze
A4
Podawanie papieru:
Podawanie automatyczne lub ręczne
Wyrównanie podawania papieru:
Wyrównanie do środka dla wszystkich rozmiarów
Źródła podawania papieru:
Taca uniwersalna:
Standardowa dolna kaseta na papier:
papier zwykły
Stos o grubości do 5,5 mm lub do 50 arkuszy (80
g/m²)
koperty
Do 5,5 mm
etykiety
Do 5,5 mm
papier półgruby
Grubość stosu do 5,5 mm
gruby papier
Grubość stosu do 5,5 mm
papier ekstra gruby
Grubość stosu do 5,5 mm
papier zwykły
Stos o grubości do 27 mm lub do 250 arkuszy (80
g/m²)
etykiety
Grubość stosu do 10 mm
papier półgruby
Grubość stosu do 27 mm
gruby papier
Grubość stosu do 10 mm
papier ekstra gruby
Grubość stosu do 10 mm
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
210
AL-M300/AL-M400 Series
Opcjonalny moduł kasety na papier:
Przewodnik użytkownika
papier zwykły
Stos o grubości do 27 mm lub do 250 arkuszy (80
g/m²)
etykiety
Grubość stosu do 10 mm
papier półgruby
Grubość stosu do 27 mm
gruby papier
Grubość stosu do 10 mm
papier ekstra gruby
Grubość stosu do 10 mm
Taca odbiorcza papieru:
Taca do układania
papieru stroną za‐
drukowaną do dołu
Do papierów wszystkich typów i rozmiarów
Pojemność tacy odbiorczej papieru:
Taca do układania
papieru stroną za‐
drukowaną do dołu
Do 150 arkuszy papieru zwykłego (80 g/m²)
Język drukarki:
ECP/Page
Emulacja drukarki 24-igłowej ESC/P 2 (tryb ESC/P 2)
Emulacja drukarki 9-igłowej ESC/P (tryb FX)
Emulacja drukarki IBM Proprinter (tryb I239X)
Adobe PostScript3 (Tryb PS3)
Emulacja PCL6/PCL5 (Tryb PCL)
PDF 1.6*2
Czcionki wbudowane:
84 czcionki skalowalne, oraz 7 czcionek bitmapowych dla ESC/Page
95 czcionek skalowalnych, oraz 5 bitmapowych dla PCL5
80 czcionek skalowalnych, oraz 1 bitmapowa dla PCL6
136 czcionek skalowalnych dla PostScript3
Pamięć RAM:
128 MB, można zwiększyć do 1152 MB dodając dodatkowe 1024 MB
RAM DIMM.
*1 Szybkość drukowania zależy od rodzaju papieru lub innych warunków.
*2 Dostępne tylko do AL-M300DN w przypadku zastosowania w sieci i wyposażenia w moduł pamięci, który ma 128 MB
pamięci lub więcej.
Warunki pracy i przechowywania
Temperatura:
W trakcie pracy:
5 do 32˚C
Podczas spoczynku:
-20 do 40˚C
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
211
AL-M300/AL-M400 Series
Wilgotność:
Wysokość nad poziomem
morza*:
*
Przewodnik użytkownika
W trakcie pracy:
15 do 85% wilgotności względnej
Podczas spoczynku:
5 do 85% wilgotności względnej
Maksymalnie 3 100 metrów
Jeśli drukarka jest używana na wysokości większej niż 1000 m, ustawić wartość w ustawieniu Highland Printer Adjust
Menu. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu” na stronie 95.
Właściwości mechaniczne
Wymiary
Masa
Wysokość:
277 mm
Szerokość:
393 mm
Głębokość:
426 mm
Około 12 kg
(Wyłączając elementy opcjonalne i materiały eksploatacyjne)
Dane elektryczne
110-127 V
220-240 V
Napięcie znamionowe
110-127 V
220-240 V
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
50/60 Hz
Prąd znamionowy
11,0 A
6A
Średni
431 W
439 W
Maksymalny
870 W
940 W
Podczas trybu gotowości
37 W
39 W
Podczas trybu uśpienia*
2,65 W
2,63 W
Podczas trybu hibernacji
0,98 W
1,01 W
Podczas trybu wyłączenia
0W
0W
Pobór mocy
*
Podczas
drukowa‐
nia
Wartości reprezentują zużycie energii po wstrzymaniu wszelkich operacji. Zużycie energii zależy od warunków
użytkowania.
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
212
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga dla użytkowników w Tajwanie:
Napięcie tej drukarki na Tajwanie to 110-127 V.
Standardy i normy
Model na rynek europejski:
Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia
2006/95/WE
EN 60950-1
EN 60825-1
Dyrektywa dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej 2004/108/WE
EN 55022 Klasa B
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Wskazanie producenta i importera, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2011/65/WE (RoHS)
Producent:
SEIKO EPSON CORPORATION
Adres:
3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Nr telefonu:
81-266-52-3131
Importer:
EPSON EUROPE B.V.
Adres:
Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands
Nr telefonu:
31-20-314-5000
Interfejsy
Interfejs równoległy (Tylko do AL-M300D)
Użyj złącza interfejsu równoległego zgodnego z IEEE 1284-B.
Tryb ECP/Tryb Nibble
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
213
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Interfejs USB
Hi-Speed USB - Zgodny ze specyfikacją USB 2.0
Uwaga:
❏ Aby możliwe było używanie interfejsu Hi-Speed USB lub USB w celu podłączenia drukarki do
komputera, komputer musi obsługiwać interfejs Hi-Speed USB lub USB.
❏ Ponieważ interfejs Hi-Speed USB jest w pełni zgodny z interfejsem USB, można używać wersji USB.
Interfejs Ethernet (Tylko do AL-M300DN)
Można użyć kabla interfejsu z przelotową ekranowaną skrętką ze złączem RJ45, zgodnego ze
standardem IEEE 802.3 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te.
Elementy opcjonalne
Opcjonalny moduł kasety na papier
Kod produktu:
C12C802761
Rozmiar papieru:
A4, A5, B5, Letter (LT), Half Letter (HLT), Legal (LGL), Government Letter (GLT),
Government Legal (GLG), Executive (EXE), F4
Gramatura papieru:
60 do 216 g/m²
Podawanie papieru:
Istnieje możliwość zainstalowania jednego opcjonalnego modułu kasety na papier.
System automatycznego podawania
Pojemność kasety do 250 arkuszy
Typy papieru:
Papier zwykły, Papier średniogruby, Papier wcześniej zadrukowany, Papier firmowy,
Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier gruby, Papier bardzo gruby, Etykiety,
Papier specjalny
Wymiary i masa:
Wysokość:
90 mm
Szerokość:
393 mm
Głębokość:
399 mm
Masa:
3 kg razem z kasetą
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
214
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga:
To urządzenie odpowiada wymaganiom dotyczącym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektywą WE
2004/108/WE.
Moduły pamięci
Należy upewnić się, że zakupiony moduł DIMM jest zgodny z produktami firmy Epson. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy skontaktować się ze sprzedawcą drukarki lub punktem sprzedaży
produktów firmy Epson.
Rozmiar pamięci:
128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 MB
Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem/Zwrotna kaseta z tonerem
Kod produktu/Model:
Kaseta z tonerem o dużej pojemności
6089*1
Kaseta z tonerem o standardowej pojemności
6090*1
Kaseta zwrotna z tonerem o dużej pojemności *2
6091*1
Temperatura w trakcie
przechowywania:
0 do 35˚C
Wilgotność w trakcie prze‐
chowywania:
15 do 80% wilgotności względnej
*1 To urządzenie odpowiada wymaganiom dotyczącym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektywą w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
*2 Na niektórych obszarach kasety zwrotne z tonerem nie są dostępne w sprzedaży. Aby uzyskać informacje dotyczące
dostępności kaset zwrotnych z tonerem należy skontaktować się z dealerem /przedstawicielem firmy Epson.
Bęben światłoczuły
Kod produktu/Model:
Bęben światłoczuły (czarny)
Temperatura w trakcie
przechowywania:
0 do 35˚C
1228*
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
215
AL-M300/AL-M400 Series
Wilgotność w trakcie prze‐
chowywania:
*
Przewodnik użytkownika
15 do 80% wilgotności względnej
To urządzenie odpowiada wymaganiom dotyczącym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektywą w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
Części konserwacyjne
Moduł utrwalacza
Kod produktu/Model:
3049/3050*1*2
Temperatura w trakcie
przechowywania:
0 do 35˚C
Wilgotność w trakcie prze‐
chowywania:
15 do 80% wilgotności względnej
*1 To urządzenie odpowiada wymaganiom dotyczącym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektywą w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
*2 Numery części modułu utrwalacza różnią się w zależności od lokalizcaji.
Specyfikacje techniczne (AL-M300 Series)
216
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Dodatek B
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
Papier
Ponieważ jakość określonej marki lub typu papieru może zostać w dowolnej chwili zmieniona przez
producenta, firma Epson nie może gwarantować jakości żadnego typu papieru. Zawsze należy
sprawdzić próbkę danego papieru przed dokonaniem zakupu dużej ilości lub drukowaniem dużych
zadań.
Dostępne typy papieru
*
Typ papieru
Opis
Papier zwykły
Waga: 60 do 80 g/m² (Dopuszczalny jest papier makulaturowy.*)
Koperty
Bez kleju i bez taśmy. Bez plastikowego okienka (chyba że zostały
przeznaczone specjalnie dla drukarek laserowych).
Etykiety
Arkusz dolny powinien być całkowicie pokryty, bez odstępów między
etykietami.
Papier półgruby
Waga: 81 do 105 g/m²
Gruby papier
Gramatura: od 106 do 163 g/m²
Papier ekstra gruby
Gramatura: od 164 do 216 g/m²
Papier z szablonem
Papier i tusz szablonu muszą być kompatybilne z drukarkami laserowymi.
Papier makulaturowy może być używany jedynie w warunkach normalnej temperatury i wilgotności. Papier o niskiej
jakości może obniżyć jakość wydruku lub powodować zakleszczenia i inne problemy.
Papier, którego nie należy używać
Z tą drukarką nie wolno stosować następujących rodzajów papieru. Mogą one powodować
uszkodzenia drukarki, zakleszczenia i niską jakość wydruku:
❏ Nośniki przeznaczone do innych czarno-białych drukarek laserowych, kolorowych drukarek
laserowych, kolorowych kserokopiarek, czarno-białych kserokopiarek lub drukarek
atramentowych
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
217
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Papier zadrukowany wcześniej przez dowolne inne czarno-białe drukarki laserowe, kolorowe
drukarki laserowe, kolorowe kserokopiarki, czarno-białe kserokopiarki, drukarki atramentowe
lub drukarki termiczne
❏ Kalka, papier samokopiujący, papier termoczuły, papier wrażliwy na nacisk, papier kwaśny lub
papier stosowany do wysokotemperaturowych tuszy (około 195 ˚C)
❏ Łatwo odchodzące etykiety lub etykiety, które nie pokrywają w całości arkusza dolnego
❏ Papier o specjalnie powlekanej powierzchni lub specjalny papier kolorowy
❏ Papier z otworami do segregatora lub perforowany
❏ Papier z klejem, zszywkami, spinaczami lub taśmą
❏ Papier gromadzący ładunki elektrostatyczne
❏ Papier wilgotny lub mokry
❏ Papier o nierównej grubości
❏ Papier zbyt gruby lub zbyt cienki
❏ Papier zbyt gładki lub zbyt szorstki
❏ Papier o różnej fakturze z przodu i z tyłu
❏ Papier pozaginany, pozwijany, pofałdowany lub podarty
❏ Papier o nieregularnym kształcie lub papier, w którym rogi nie są wycięte pod kątem prostym
Obszar drukowania
Zapewniona przestrzeń do drukowania to 4 mm od każdego boku.
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
218
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
* 4 mm
Uwaga:
Przestrzeń do drukowania może być mniejsza w zależności od aplikacji.
Drukarka
Ogólne
Metoda drukowania:
Skanowanie promieniem lasera i suchy proces elektrofotograficzny
Rozdzielczość:
600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Szybkość drukowania ciągłego*1:
Maksymalnie 45 stron na minutę w przypadku drukowania na papierze
A4
Podawanie papieru:
Podawanie automatyczne lub ręczne
Wyrównanie podawania papieru:
Wyrównanie do środka dla wszystkich rozmiarów
Źródła podawania papieru:
Taca uniwersalna:
Standardowa dolna kaseta na papier:
papier zwykły
Stos o grubości do 16,5 mm lub do 150 arkuszy
(80 g/m²)
koperty
Do 10 mm
etykiety
Do 10 mm
papier półgruby
Grubość stosu do 16,5 mm
gruby papier
Grubość stosu do 10 mm
papier ekstra gruby
Grubość stosu do 10 mm
papier zwykły
Stos o grubości do 59,4 mm lub do 550 arkuszy
(80 g/m²)
etykiety
Grubość stosu do 20 mm
papier półgruby
Grubość stosu do 59,4 mm
gruby papier
Grubość stosu do 20 mm
papier ekstra gruby
Grubość stosu do 20 mm
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
219
AL-M300/AL-M400 Series
Opcjonalny moduł kasety na papier:
Przewodnik użytkownika
papier zwykły
Stos o grubości do 59,4 mm lub do 550 arkuszy
(80 g/m²)
etykiety
Grubość stosu do 20 mm
papier półgruby
Grubość stosu do 59,4 mm
gruby papier
Grubość stosu do 20 mm
papier ekstra gruby
Grubość stosu do 20 mm
Taca odbiorcza papieru:
Taca do układania
papieru stroną za‐
drukowaną do dołu
Do papierów wszystkich typów i rozmiarów
Pojemność tacy odbiorczej papieru:
Taca do układania
papieru stroną za‐
drukowaną do dołu
Do 250 arkuszy papieru zwykłego (80 g/m²)
Język drukarki:
ECP/Page
Emulacja drukarki 24-igłowej ESC/P 2 (tryb ESC/P 2)
Emulacja drukarki 9-igłowej ESC/P (tryb FX)
Emulacja drukarki IBM Proprinter (tryb I239X)
Adobe PostScript3 (Tryb PS3)
Emulacja PCL6/PCL5 (Tryb PCL)
PDF 1.6*2
Czcionki wbudowane:
84 czcionki skalowalne, oraz 7 czcionek bitmapowych dla ESC/Page
95 czcionek skalowalnych, oraz 5 bitmapowych dla PCL5
80 czcionek skalowalnych, oraz 1 bitmapowa dla PCL6
136 czcionek skalowalnych dla PostScript3
Pamięć RAM:
128 MB, można zwiększyć do 1152 MB dodając dodatkowe 1024 MB
RAM DIMM.
*1 Szybkość drukowania zależy od rodzaju papieru lub innych warunków.
*2 Dostępne tylko w przypadku zastosowania w sieci i wyposażenia w moduł pamięci, który ma 128 MB pamięci lub więcej.
Warunki pracy i przechowywania
Temperatura:
W trakcie pracy:
5 do 32˚C
Podczas spoczynku:
-20 do 40˚C
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
220
AL-M300/AL-M400 Series
Wilgotność:
Wysokość nad poziomem
morza*:
*
Przewodnik użytkownika
W trakcie pracy:
15 do 85% wilgotności względnej
Podczas spoczynku:
5 do 85% wilgotności względnej
Maksymalnie 3 100 metrów
Jeśli drukarka jest używana na wysokości większej niż 1000 m, ustawić wartość w ustawieniu Highland Printer Adjust
Menu. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji „Printer Adjust Menu” na stronie 95.
Właściwości mechaniczne
Wymiary
Masa
Wysokość:
324 mm
Szerokość:
393 mm
Głębokość:
426 mm
Około 14 kg
(Wyłączając elementy opcjonalne i materiały eksploatacyjne)
Dane elektryczne
110-127 V
220-240 V
Napięcie znamionowe
110-127 V
220-240 V
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
50/60 Hz
Prąd znamionowy
11,0 A
6A
Średni
466 W
454 W
Maksymalny
900 W
960 W
Podczas trybu gotowości
44 W
52 W
Podczas trybu uśpienia*
2,73 W
2,80 W
Podczas trybu hibernacji
0,99 W
1,02 W
Podczas trybu wyłączenia
0W
0W
Pobór mocy
*
Podczas
drukowa‐
nia
Wartości reprezentują zużycie energii po wstrzymaniu wszelkich operacji. Zużycie energii zależy od warunków
użytkowania.
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
221
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Uwaga dla użytkowników w Tajwanie:
Napięcie tej drukarki na Tajwanie to 110-127 V.
Standardy i normy
Model na rynek europejski:
Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia
2006/95/WE
EN 60950-1
EN 60825-1
Dyrektywa dotycząca kompatybilności
elektromagnetycznej 2004/108/WE
EN 55022 Klasa B
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Wskazanie producenta i importera, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2011/65/WE (RoHS)
Producent:
SEIKO EPSON CORPORATION
Adres:
3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Nr telefonu:
81-266-52-3131
Importer:
EPSON EUROPE B.V.
Adres:
Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands
Nr telefonu:
31-20-314-5000
Interfejsy
Interfejs USB
Hi-Speed USB - Zgodny ze specyfikacją USB 2.0
Uwaga:
❏ Aby możliwe było używanie interfejsu Hi-Speed USB lub USB w celu podłączenia drukarki do
komputera, komputer musi obsługiwać interfejs Hi-Speed USB lub USB.
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
222
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
❏ Ponieważ interfejs Hi-Speed USB jest w pełni zgodny z interfejsem USB, można używać wersji USB.
Interfejs Ethernet
Można użyć kabla interfejsu z przelotową ekranowaną skrętką ze złączem RJ45, zgodnego ze
standardem IEEE 802.3 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te.
Elementy opcjonalne
Opcjonalny moduł kasety na papier
Kod produktu:
C12C802771
Rozmiar papieru:
A4, A5, B5, Letter (LT), Half Letter (HLT), Legal (LGL), Government Letter (GLT),
Government Legal (GLG), Executive (EXE), F4
Gramatura papieru:
60 do 216 g/m²
Podawanie papieru:
Istnieje możliwość zainstalowania trzech opcjonalnych modułów kaset na papier.
System automatycznego podawania
Pojemność kasety do 550 arkuszy każda
Typy papieru:
Papier zwykły, Papier średniogruby, Papier wcześniej zadrukowany, Papier firmowy,
Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier gruby, Papier bardzo gruby, Etykiety,
Papier specjalny
Wymiary i masa:
Wysokość:
140 mm
Szerokość:
393 mm
Głębokość:
399 mm
Masa:
4 kg razem z kasetą
Uwaga:
To urządzenie odpowiada wymaganiom dotyczącym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektywą WE
2004/108/WE.
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
223
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Moduły pamięci
Należy upewnić się, że zakupiony moduł DIMM jest zgodny z produktami firmy Epson. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy skontaktować się ze sprzedawcą drukarki lub punktem sprzedaży
produktów firmy Epson.
Rozmiar pamięci:
128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 MB
Pamięć CompactFlash
Skontaktuj się ze sprzedawcami marki Epson, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Materiały eksploatacyjne
Kaseta z tonerem/Zwrotna kaseta z tonerem
Kod produktu/Model:
Kaseta z tonerem o dużej pojemności
0697*1
Kaseta z tonerem o standardowej pojemności
0698*1
Kaseta zwrotna z tonerem o dużej pojemności *2
0699*1
Temperatura w trakcie
przechowywania:
0 do 35˚C
Wilgotność w trakcie prze‐
chowywania:
15 do 80% wilgotności względnej
*1 To urządzenie odpowiada wymaganiom dotyczącym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektywą w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
*2 Na niektórych obszarach kasety zwrotne z tonerem nie są dostępne w sprzedaży. Aby uzyskać informacje dotyczące
dostępności kaset zwrotnych z tonerem należy skontaktować się z dealerem /przedstawicielem firmy Epson.
Bęben światłoczuły
Kod produktu/Model:
Bęben światłoczuły (czarny)
Temperatura w trakcie
przechowywania:
0 do 35˚C
1230*
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
224
AL-M300/AL-M400 Series
Wilgotność w trakcie prze‐
chowywania:
*
Przewodnik użytkownika
15 do 80% wilgotności względnej
To urządzenie odpowiada wymaganiom dotyczącym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektywą w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
Części konserwacyjne
Moduł konserwacyjny
Kod produktu/Model:
3057/3058*1*2
Temperatura w trakcie
przechowywania:
0 do 35˚C
Wilgotność w trakcie prze‐
chowywania:
15 do 80% wilgotności względnej
*1 To urządzenie odpowiada wymaganiom dotyczącym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektywą w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
*2 Numery części modułu konserwacyjnego zależą od lokalizacji.
Specyfikacje techniczne (AL-M400 Series)
225
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Dodatek C
Gdzie uzyskać pomoc
Kontakt z obsługą klienta firmy Epson
Przed skontaktowaniem się z firmą Epson
Jeśli urządzenie firmy Epson nie działa prawidłowo i nie można rozwiązać problemu, korzystając z
informacji dotyczących rozwiązywania problemów zawartych w dokumentacji urządzenia, należy
skontaktować się z biurem obsługi klienta firmy Epson w celu uzyskania pomocy. Jeśli biura obsługi
klienta firmy Epson dla danego obszaru nie ma na poniższej liście, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione.
Szybsze uzyskanie pomocy z biura obsługi klienta firmy Epson będzie możliwe po dostarczeniu
następujących informacji:
❏ Numer seryjny urządzenia
(Etykieta z numerem seryjnym znajduje się zazwyczaj z tyłu urządzenia.)
❏ Model urządzenia
❏ Wersja oprogramowania urządzenia
(Kliknij przycisk About (Informacje), Version Info (Informacje o wersji) lub podobny
przycisk w oprogramowaniu urządzenia.)
❏ Marka i model komputera
❏ Wersja i nazwa systemu operacyjnego komputera
❏ Nazwy i wersje oprogramowania wykorzystywanego z urządzeniem
Pomoc dla użytkowników w Europie
Zapoznaj się z informacjami odnośnie kontaktu z Działem pomocy Epson zamieszczonymi w
Pan-European Warranty Document.
Gdzie uzyskać pomoc
226
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Pomoc dla użytkowników w Tajwanie
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług można uzyskać:
WWW (http://www.epson.com.tw)
Dostępne są informacje dotyczące parametrów produktów, sterowniki do pobrania i zapytania
dotyczące produktów.
Pomoc techniczna Epson (telefon: +0800212873)
Zespół pomocy technicznej może pomóc przez telefon w następujących sprawach:
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pytania lub problemy dotyczące korzystania z produktów
❏ Zapytania dotyczące napraw i gwarancji
Centrum napraw:
Nr telefonu
Nr faksu
Adres
02-23416969
02-23417070
No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100,
Taiwan
02-27491234
02-27495955
1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City
105, Taiwan
02-32340688
02-32340699
No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei
County 235, Taiwan
039-605007
039-600969
No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan Coun‐
ty 265, Taiwan
038-312966
038-312977
No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970,
Taiwan
03-4393119
03-4396589
5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County
32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077
03-5320092
1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu
City 300, Taiwan
04-23011502
04-23011503
3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Tai‐
wan (R.O.C.)
Gdzie uzyskać pomoc
227
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Nr telefonu
Nr faksu
Adres
04-23805000
04-23806000
No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408,
Taiwan
05-2784222
05-2784555
No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666
06-2112555
No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Tai‐
wan
07-5520918
07-5540926
1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City
804, Taiwan
07-3222445
07-3218085
No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807,
Taiwan
08-7344771
08-7344802
1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County
900, Taiwan
Pomoc dla użytkowników w Singapurze
Źródła informacji, pomoc i usługi firmy Epson Singapore są dostępne:
WWW (http://www.epson.com.sg)
W tej witrynie dostępne są informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania,
odpowiedzi na często zadawane pytania, zapytania dotyczące sprzedaży i pomoc techniczna za
pośrednictwem poczty e-mail.
Epson HelpDesk (tel.: (65) 6586 3111)
Zespół pomocy technicznej może pomóc przez telefon w następujących sprawach:
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pytania lub problemy dotyczące korzystania z produktów
❏ Zapytania dotyczące napraw i gwarancji
Pomoc dla użytkowników w Tajlandii
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:
Gdzie uzyskać pomoc
228
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
WWW (http://www.epson.co.th)
Dostępne są informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania, odpowiedzi na
często zadawane pytania i kontakt za pośrednictwem poczty e-mail.
Gorąca linia Epson Hotline (Nr telefonu: (66)2685-9899)
Zespół gorącej linii może pomóc przez telefon w następujących sprawach:
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pytania lub problemy dotyczące korzystania z produktów
❏ Zapytania dotyczące napraw i gwarancji
Pomoc dla użytkowników w Wietnamie
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług można uzyskać:
Gorąca linia Epson Hotline
(Telefon):
84-8-823-9239
Centrum obsługi:
80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam
Pomoc dla użytkowników w Indonezji
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:
WWW (http://www.epson.co.id)
❏ Informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania
❏ Odpowiedzi na często zadawane pytania, zapytania dotyczące sprzedaży, pytania przesyłane
pocztą e-mail
Gorąca linia Epson Hotline
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pomoc techniczna
Gdzie uzyskać pomoc
229
AL-M300/AL-M400 Series
Telefon:
(62) 21-572 4350
Faks:
(62) 21-572 4357
Przewodnik użytkownika
Centrum obsługi firmy Epson
Jakarta
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Tel./faks: (62) 21-62301104
Bandung
Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Tel./faks: (62) 22-7303766
Surabaya
Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
Tel.: (62) 31-5355035
Faks: (62)31-5477837
Yogyakarta
Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta
Tel.: (62) 274-565478
Medan
Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
Tel./faks: (62) 61-4516173
Makassar
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No.49
Makassar
Telefon: (62)411-350147/411-350148
Gdzie uzyskać pomoc
230
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Pomoc dla użytkowników w Hongkongu
Aby uzyskać pomoc techniczną, a także inne usługi posprzedażne, należy skontaktować się z firmą
Epson Hong Kong Limited.
Strona główna
Firma Epson Hong Kong założyła w Internecie lokalną stronę główną zarówno w języku chińskim, jak
i angielskim, udostępniającą użytkownikom następujące informacje:
❏ Informacje o produktach
❏ Odpowiedzi na często zadawane pytania
❏ Najnowsze wersje sterowników produktów firmy Epson
Witryna sieci Web dostępna jest pod adresem:
http://www.epson.com.hk
Gorąca linia pomocy technicznej
Można się również skontaktować z zespołem pomocy technicznej pod następującymi numerami
telefonów i faksów:
Telefon:
(852) 2827-8911
Faks:
(852) 2827-4383
Pomoc dla użytkowników w Malezji
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:
WWW (http://www.epson.com.my)
❏ Informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania
❏ Odpowiedzi na często zadawane pytania, zapytania dotyczące sprzedaży, pytania przesyłane
pocztą e-mail
Gdzie uzyskać pomoc
231
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Siedziba firmy.
Telefon:
603-56288288
Faks:
603-56288388/399
Pomoc techniczna Epson Helpdesk
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów (Infolinia)
Telefon:
603-56288222
❏ Zapytania dotyczące napraw oraz gwarancji i korzystania z produktów, pomoc techniczna
(Techline)
Telefon:
603-56288333
Pomoc dla użytkowników w Indiach
Kontakt w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:
WWW (http://www.epson.co.in)
Dostępne są informacje dotyczące parametrów produktów, sterowniki do pobrania i zapytania
dotyczące produktów.
Siedziba firmy Epson India - Bangalore
Telefon:
080-30515000
Faks:
30515005
Biura regionalne firmy Epson India:
Miejsce
Nr telefonu
Nr faksu
Mumbai
022-28261515 /16/17
022-28257287
Gdzie uzyskać pomoc
232
AL-M300/AL-M400 Series
Miejsce
Nr telefonu
Nr faksu
Delhi
011-30615000
011-30615005
Chennai
044-30277500
044-30277575
Kolkata
033-22831589 / 90
033-22831591
Hyderabad
040-66331738/ 39
040-66328633
Cochin
0484-2357950
0484-2357950
Coimbatore
0422-2380002
NA
Pune
020-30286000 /30286001/30286002
020-30286000
Ahmedabad
079-26407176 / 77
079-26407347
Przewodnik użytkownika
Pomoc telefoniczna
W celu uzyskania usług, informacji o produkcie lub zamówienia pojemnika z tuszem – 18004250011
(9:00 – 21:00) – Jest to numer bezpłatny.
W celu uzyskania usług (CDMA i telefony komórkowe) – 3900 1600 (9:00 – 18:00) jako prefiks należy
podać kod kierunkowy
Pomoc dla użytkowników na Filipinach
Aby uzyskać pomoc techniczną, a także inne usługi posprzedażne, należy skontaktować się z firmą
Epson Philippines Corporation pod numerami telefonu i faksu oraz adresem e-mail podanymi
poniżej:
Nr międzymiastowy:
(63-2) 706 2609
Faks:
(63-2) 706 2665
Bezpośrednia linia do
Działu pomocy:
(63-2) 706 2625
E-mail:
epchelpdesk@epc.epson.com.ph
WWW (http://www.epson.com.ph)
Gdzie uzyskać pomoc
233
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Dostępne są informacje na temat parametrów produktów, sterowniki do pobrania, odpowiedzi na
często zadawane pytania i zapytania za pośrednictwem poczty e-mail.
Bezpłatny nr tel. 1800-1069-EPSON(37766)
Zespół gorącej linii może pomóc przez telefon w następujących sprawach:
❏ Zapytania dotyczące sprzedaży i informacje na temat produktów
❏ Pytania lub problemy dotyczące korzystania z produktów
❏ Zapytania dotyczące napraw i gwarancji
Gdzie uzyskać pomoc
234
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Indeks
A
E
Arkusz stanu konfiguracji
jak drukować..........................................................114, 158
Elementy opcjonalne
specyfikacje (CompactFlash) (AL-M400 Series).......224
specyfikacje (moduł pamięci) (AL-M300 Series)......215
specyfikacje (moduł pamięci) (AL-M400 Series)......224
specyfikacje (opcjonalny moduł kasety na papier)
(AL-M300 Series)....................................................214
specyfikacje (opcjonalny moduł kasety na papier)
(AL-M400 Series)....................................................223
Energy saver menu..............................................................93
EPSON Status Monitor
Dostęp do programu EPSON Status Monitor
(Windows)...............................................................181
Informacja o częściach wymiennych (Windows).....183
Informacja o zadaniu (Windows)...............................184
Instalowanie programu EPSON Status Monitor
(Windows)...............................................................180
Stan (Windows).............................................................182
Ustawienia powiadomień (Windows)........................186
Zamawianie online........................................................187
Ethernet
do AL-M300DN.............................................................214
do AL-M400 Series........................................................223
B
Bęben światłoczuły
specyfikacje (AL-M300 Series).....................................215
specyfikacje (AL-M400 Series).....................................224
C
Części drukarki (widok z tyłu)..........................................23
Części konserwacyjne
specyfikacja (moduł konserwacyjny) (AL-M400
Series).......................................................................225
specyfikacje (moduł utrwalacza) (AL-M300 Series)
...................................................................................216
D
Dostępny papier
do AL-M300 Series........................................................208
do AL-M400 Series........................................................217
Drukarka
części (widok z przodu)...................................................22
części (wnętrze)................................................................24
części konserwacyjne.......................................................28
czyszczenie......................................................................132
czyszczenie (rolka pobierająca)....................................133
elektryczne (AL-M400 Series)......................................221
elementy opcjonalne........................................................26
materiały eksploatacyjne.................................................27
mechaniczne (AL-M300 Series)...................................212
mechaniczne (AL-M400 Series)...................................221
normy i homologacje (AL-M300 Series)....................213
normy i homologacje (AL-M400 Series)....................222
transport............................................................................15
transportowanie (dalekie odległości)..........................139
transportowanie (niewielkie odległości).....................140
Drukowanie dwustronne....................................................52
F
Funkcja ukrytego znaku wodnego (zabezpieczenie
przed kopiowaniem).................................................61
Funkcja zapobiegająca kopiowaniu (zabezpieczenie
przed kopiowaniem)
jak używać (Windows)....................................................61
I
Instalowanie elementów opcjonalnych
instalowanie modułu pamięci......................................123
instalowanie opcjonalnego modułu kasety na papier
...................................................................................119
instalowanie pamięci CompactFlash (Serii ALM400).......................................................................126
usuwanie modułu pamięci............................................126
Indeks
235
AL-M300/AL-M400 Series
usuwanie opcjonalnego modułu kasety na papier....123
wyjmowanie pamięci CompactFlash (Serii ALM400).......................................................................129
Instalowanie sterownika drukarki PostScript (Mac
OS)............................................................................203
instalowanie sterownika drukarki postscriptowej dla
interfejsu sieciowego (w systemie Windows).....201
instalowanie sterownika drukarki postscriptowej dla
interfejsu USB (w systemie Windows)................199
Interfejs równoległy (AL-M300 Series)..........................213
Interfejsy
ethernet (AL-M300DN)................................................214
ethernet (AL-M400 Series)...........................................223
Równoległy (AL-300D).................................................213
USB (AL-M300 Series)..................................................214
USB (AL-M400 Series)..................................................222
K
Kaseta z tonerem
specyfikacje (AL-M300 Series).....................................215
specyfikacje (AL-M400 Series).....................................224
Komunikaty dotyczące wymiany....................................130
Komunikaty o statusie i błędach.....................................100
Konserwacja
drukarka..........................................................................132
Drukarka (rolka pobierająca).......................................133
Kontaktowanie się z Epson..............................................226
kontaktowanie się z Epson...............................................226
M
Materiały eksploatacyjne
specyfikacje (bęben światłoczuły) (AL-M300 Series)
...................................................................................215
specyfikacje (bęben światłoczuły) (AL-M400 Series)
...................................................................................224
specyfikacje (kaseta z tonerem) (AL-M300 Series)...215
specyfikacje (kaseta z tonerem) (AL-M400 Series)...224
Wymiana.........................................................................130
Menu drukowania...............................................................71
Menu emulacji.....................................................................71
Menu ESCP2........................................................................86
Menu FX...............................................................................88
Menu I239X..........................................................................90
Przewodnik użytkownika
Menu informacji o systemie...............................................69
Menu informacyjne.............................................................67
Menu konfiguracji...............................................................74
Menu panelu sterowania
anulowanie drukowania................................................115
dane zadań zachowanych.............................................113
drukowanie.......................................................................71
emulacja............................................................................71
ESCP2................................................................................86
FX.......................................................................................88
I239X.................................................................................90
informacja.........................................................................67
informacja o systemie......................................................69
informacje.........................................................................65
jak uzyskać dostęp............................................................65
konfiguracja......................................................................74
Menu regulacji drukarki.................................................95
oszczędzanie energii........................................................93
PCL....................................................................................83
pomoc................................................................................94
PS3......................................................................................84
reset....................................................................................79
równoległy........................................................................81
sieć......................................................................................83
taca.....................................................................................70
USB....................................................................................82
ustawienia hasła...............................................................92
ustawienia panelu.............................................................65
zadanie poufne.........................................................80, 114
zadanie szybkiego drukowania..............................80, 113
zakładka...........................................................................100
zegar...................................................................................80
Menu PCL............................................................................83
Menu pomocy......................................................................94
Menu PS3..............................................................................84
Menu resetowania...............................................................79
Menu równoległe.................................................................81
Menu sieci.............................................................................83
Menu tacy.............................................................................70
Menu USB............................................................................82
Menu ustawienia hasła.......................................................92
Menu zadania szybkiego drukowania......................80, 113
Menu zadań poufnych................................................80, 114
Menu zadań zachowanych...............................................113
Menu zakładki...................................................................100
Indeks
236
AL-M300/AL-M400 Series
Menu zegara.........................................................................80
Moduł konserwacyjny (AL-M400 Series)
specyfikacja.....................................................................225
Moduł pamięci
specyfikacje (AL-M300 Series).....................................215
specyfikacje (AL-M400 Series).....................................224
moduł pamięci
jak usunąć.......................................................................126
jak zainstalować..............................................................123
Moduł utrwalacza
specyfikacje (AL-M300 Series).....................................216
N
Nagłówki i stopki.................................................................57
Nakładka
jak drukować (Windows)...............................................60
jak stworzyć (Windows).................................................59
jak używać (Windows)....................................................58
Niedostępny papier
do AL-M300 Series........................................................208
do AL-M400 Series........................................................217
Nośniki specjalne
Drukowanie......................................................................40
Przewodnik użytkownika
Papier
dostępny papier (AL-M300 Series).............................208
dostępny papier (AL-M400 Series).............................217
ładowanie tacy uniwersalnej...........................................30
niedostępny papier (AL-M300 Series)........................208
niedostępny papier (AL-M400 Series)........................217
Nośniki specjalne.............................................................40
obszar drukowania (AL-M300 Series)........................209
obszar drukowania (AL-M400 Series)........................218
ogólnego przeznaczenia (AL-M300 Series).......210, 212
ogólnego przeznaczenia (AL-M400 Series)................219
środowiskowy (AL-M300 Series)................................211
środowiskowy (AL-M400 Series)................................220
wkładanie papieru do dolnej kasety na papier.............35
Pomoc
Epson...............................................................................226
Problemy, rozwiązywanie
Problemy.........................................................................226
Przerwanie drukowania....................................................116
Przewodniki
Podręcznik konfiguracji i instalacji...............................28
Pomoc elektroniczna.......................................................28
Przewodnik pracy w sieci................................................28
Przewodnik pracy z czcionkami....................................28
Przewodnik użytkownika...............................................28
O
Opcjonalny moduł kasety na papier
specyfikacje:do AL-M300 Series..................................214
specyfikacje:do AL-M400 Series..................................223
Opcjonalny modułu kasety na papier
jak usunąć.......................................................................123
jak zainstalować..............................................................119
Oprogramowanie drukarki (Windows)
Informacje.......................................................................178
P
Pamięć CompactFlash (AL-M400 Series)
specyfikacje.....................................................................224
Pamięć CompactFlash (Serii AL-M400)
jak wyjąć..........................................................................129
jak zainstalować..............................................................126
Panel sterowania
przegląd.............................................................................25
R
Rozwiązywania problemów.............................................142
elementy opcjonalne......................................................171
Rozwiązywanie problemów............................100, 114 , 158
Anulowanie drukowania..............................................174
problemy podczas pracy...............................................158
problemy z jakością wydruku......................................163
problemy z obsługą papieru.........................................170
problemy z pamięcią.....................................................169
problemy z USB.............................................................172
problemy z wydrukami.................................................161
Tryb PostScript 3...........................................................174
S
Serwis..................................................................................226
Sposób rejestrowania menu jako zakładek......................66
Sterownik drukarki
Indeks
237
AL-M300/AL-M400 Series
Przewodnik użytkownika
Drukowanie dokumentu zabezpieczonego przed
kopiowaniem.............................................................61
Drukowanie dwustronne................................................52
Drukowanie z nakładką..................................................60
Re-print Job......................................................................64
Robienie nowego znaku wodnego.................................56
Tryb oszczędzania tonera...............................................49
Tworzenie nakładki (Windows)....................................59
układ wydruku.................................................................53
Używanie nagłówek i stopek..........................................57
Używanie nakładki..........................................................58
Używanie znaku wodnego..............................................55
Widoczność......................................................................50
Wprowadzanie ustawień opcjonalnych (Windows)
...................................................................................179
Wprowadzanie ustawień rozszerzonych (Windows)
...................................................................................179
Zachowanie zadania........................................................63
Deinstalacja sterownika drukarki (Windows)...........188
Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki
(Windows)...............................................................178
Sterownik drukarki PostScript
Instalowanie sterownika drukarki PostScript w
systemie Mac OS X.................................................203
Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki
PostScript (Mac OS)...............................................205
Uzyskiwanie dostępu do sterownika drukarki
PostScript (Windows)............................................202
Wybieranie drukarki w środowisku sieciowym w
systemie Mac OS X.................................................203
Wymagania sprzętowe..................................................198
Ś
Środki ostrożności
Wymiana materiałów eksploatacyjnych.....................130
T
Z
Taca uniwersalna
Dane techniczne...............................................................30
Obsługiwany papier.........................................................30
Toner
Tryb oszczędzania tonera...............................................49
Transportowanie drukarki (na dalekie odległości)......139
Transportowanie drukarki (niewielkie odległości)......140
Tryb oszczędzania tonera...................................................49
Zakleszczenia papierów
jak wyciągać papier........................................................142
Zakleszczenie papieru B (pokrywa B)............................144
Zakleszczenie papieru w C2, C3, C4, E2, E3, B
(Kaseta2-4, Pokrywa E2-E3, Pokrywa B)............152
Zakleszczenie papieru w tacy uniwersalnej, C1, C2, B
(Taca uniwersalna, Kaseta1-2, Pokrywa B).........146
Zmiana położenia drukarki................................................15
Znak wodny
jak używać.........................................................................55
jak zrobić...........................................................................56
U
Udostępnianie drukarki
Instalacja sterownika drukarki z dysku
instalacyjnego (Windows).....................................197
Konfigurowanie klienta (Windows)...........................192
Używanie dodatkowego sterownika (Windows).......189
Układ wydruku
Modyfikowanie układu wydruku..................................53
USB
do AL-M300 Series........................................................214
do AL-M400 Series........................................................222
Ustawienia sterownika drukarki
Dot Correction.................................................................52
Ź
Źródło papieru
dolna kaseta na papier.....................................................35
Taca uniwersalna.............................................................30
Indeks
238