350 plus Viper
cuprins
Componenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Configuraþia standard a telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . .3
Informaþii importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Întreþinerea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Garanþia sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Funcþiile telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Configuraþia standard a butoanelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Folosirea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Armarea activã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Armarea pasivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Armarea cu mai multe niveluri de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Dezarmarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..11
Dezarmarea cu grad mãrit de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11î
Dezarmarea fãrã telecomandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Controlul plafonierei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Modul silenþios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Modul panicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Modul Valet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Circuitul de prevenire a alarmelor false . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..17
Diagnostic la armare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Diagnostic la dezarmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..18
Confirmãrile sonore referitoare la starea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Tabelul zonelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..19
Interpretarea diagnosticului zonelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Cod sãritor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Frecvenþã înaltã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Recunoaºterea proprietarului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Reiniþializare rapidã logicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Mod de economisire a bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
©2009 Falcon Electronics
1
Funcþii programabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Opþiuni de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Sistemul de recuperare a vehiculului . . . . . . . . . . . . . . ..27
Armarea sistemului de recuperare a vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Secvenþa de declanºare a sistemului de recuperare a vehiculului . . . . . . . . . . .28
Dezarmarea sistemului de recuperare a vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Extinderea funcþiilor de securitate ºi confort . . . . . . . . .32
Ghid rapid de utilizare
2
Viper 350 PLUS 06/09
componenþã
n
Unitate centralã
n
Douã telecomenzi cu 4 butoane(p/n 7142V)
n
Cabluri
n
Sirenã programabilã cu 6 tonuri 514N
n
Ansamblu: LED indicator de stare cu Întrerupãtor Valet®
n
Certificat de garanþie
n
Releu de întrerupere a starterului FailSafe® (poate necesita
manoperã suplimentarã de instalare)
configuraþia standard
a telecomenzii
Butonul
controleazã funcþiile de armare / încuiere ºi modul
panicã activat / dezactivat.
Butonul
controleazã funcþiile de dezarmare / descuiere ºi
modul panicã dezactivat.
Butonul
controleazã modul silenþios ºi o ieºire auxiliarã)
Butonul
controleazã funcþia panicã activatã / dezactivatã.
ºi
apãsate simultan controleazã o ieºire auxiliarã.
©2009 Falcon Electronics
3
Configuraþia telecomenzii cu 3
butoane*
controleazã funcþia de armare / dezarmare.
controleazã funcþia de panicã.
controleazã modul silenþios ºi o ieºire auxiliarã.
ºi
apãsate împreunã controleazã o ieºire auxiliarã.
*Telecomanda cu 3 butoane este opþionalã (nu este inclusã).
4
Viper 350 PLUS 06/09
informaþii importante
Vã felicitãm pentru alegerea unuia dintre cele mai bune sisteme de
securitate din lume. Acest sistem a fost proiectat sã funcþioneze o
perioadã îndelungatã de timp fãrã probleme. Datoritã complexitãþii
sale, acest sistem de securitate trebuie sã fie instalat numai de cãtre
un distribuitor autorizat. Instalarea lui de cãtre oricare altã persoanã
atrage dupã sine anularea garanþiei. Toþi distribuitorii au un certificat
tipãrit care sã ateste faptul cã sunt autorizaþi.
Acest ghid de utilizare vã ajutã sã beneficiaþi de toate funcþiile de
siguranþã ºi confort ale sistemului dvs. de securitate. Citiþi-l cu
atenþie înainte de a utiliza sistemul! Dacã pierdeþi acest manual,
puteþi gãsi o copie pe Internet la adresa www.directed.com,
www.directed.ro.
á
Întreþinerea sistemului
Acest sistem nu necesitã întreþinere specialã, în afarã de înlocuirea
bateriei telecomenzii. Telecomanda este alimentatã de o 2 baterii tip
CR2016, care în condiþii de utilizare normalã funcþioneazã un an.
Când bateria se consumã, raza de acþiune se reduce, iar LED-ul de
pe telecomandã lumineazã mai slab.
á
Garanþia sistemului
Garanþia produsului dumneavoastrã nu va fi validatã dacã nu trimiteþi
certificatul de garanþie. Asiguraþi-vã cã aþi primit certificatul de
garanþie de la distribuitorul dumneavoastrã. Este necesar sã pãstraþi
ºi dovada achiziþiei (factura), care reflectã faptul cã produsul a fost
achiziþionat ºi instalat la un distribuitor autorizat.
©2009 Falcon Electronics
5
funcþiile telecomenzii
Acest sistem foloseºte o procedurã computerizatã pentru învãþarea
butoanelor, care face posibilã atribuirea unei funcþii oricãrui buton al
telecomenzii. Telecomanda este iniþial programatã standard, dar
poate fi personalizatã de un dealer autorizat. Butoanele din
instrucþiunile acestui manual corespund configuraþiei standard.
á
Configuraþia standard a butoanelor
Butonul
Funcþia de armare este comandatã prin apãsarea acestui buton timp
de o secundã.
Butonul
Funcþia de dezarmare este comandatã prin apãsarea acestui buton
timp de o secundã.
Butonul
Modul silenþios ºi o funcþie suplimentarã opþionalã sunt comandate
prin apãsarea acestui buton. Modul silenþios funcþioneazã apãsând
scurt acest buton înainte de armare sau dezarmare. O funcþie
auxiliarã, cum ar fi deschiderea portbagajului, poate fi comandatã
prin apãsarea acestui buton timp de 1.5 secunde.
Canalul auxiliar comandã _________________________________
Butonul
Funcþia "panicã" este comandatã prin apãsarea acestui buton timp de
2 secunde.
6
Viper 350 PLUS 06/09
Butoanele
ºi
Ieºirea auxiliarã pentru o funcþie de confort pe care aþi adãugat-o
sistemului este activatã prin apãsarea simultanã a acestor douã
butoane.
Canalul auxiliar comandã _________________________________
á
Configuraþia telecomenzilor cu 3 butoane*
*Telecomanda cu 3 butoane este opþionalã (nu este inclusã).
Butonul
Funcþiile de armare ºi dezarmare sunt controlate prin apãsarea
scurtã a acestui buton .
Butonul
Modul silenþios ºi un canal suplimentar sunt controlate prin
apãsarea acestui buton. (Modul silenþios poate fi accesat apãsând
scurt acest buton înainte de armare sau dezarmare. O funcþie
auxiliarã, cum ar fi deschiderea portbagajului, poate fi controlatã
prin apãsarea acestui buton timp de 1,5 secunde).
Canalul auxiliar comandã ______________________.
Butonul
Funcþia panicã este activatã prin apãsarea acestui buton timp de 2
secunde.
©2009 Falcon Electronics
7
folosirea sistemului
Butoanele folosite în instrucþiunile din acest manual corespund
configuraþiei standard. Acesta nu este singurul mod în care
telecomanda poate fi setatã. Ea poate fi configuratã în funcþie de
preferinþele dumneavoastrã.
á
Armarea activã
Apãsaþi scurt butonul
pentru a arma sistemul. Luminile vor clipi
o datã, iar sirena va emite un sunet. Dacã închiderea centralizatã a
vehiculului a fost conectatã la sistem, uºile se vor încuia. În timp ce
sistemul este armat, LED -ul indicator de stare va clipi o datã pe
secundã pentru a indica faptul cã sistemul protejeazã activ vehiculul.
Dacã sirena va emite încã un sunet dupã armare, iar LED-ul indicator
de stare va clipi un cod, citiþi capitolul " Diagnosticare" al acestui
manual. Acest sunet suplimentar reprezintã "Înºtiinþarea despre
anulare".
á
Armarea pasivã
Sistemul poate fi programat sã se armeze automat (armare pasivã).
Dacã sistemul este programat pentru armare pasivã, atunci el se va
arma automat la 30 de secunde dupã ce este luat contactul ºi
sistemul "vã vede" pãrãsind vehiculul, deschizînd ºi închizînd uºa. În
acest interval de 30 de secunde, LED-ul indicator de stare va clipi de
2 ori mai repede decât atunci când sistemul este armat. Sirena va
emite un sunet dupã 20 de secunde de la închiderea ultimei uºi,
8
Viper 350 PLUS 06/09
pentru a indica faptul cã sistemul este pe cale sã se armeze. Dupã
30 de secunde, luminile vor clipi pentru a indica faptul cã sistemul
este armat.
Notã: Dacã un punct de intrare protejat (cum ar fi o uºã sau
un întrerupãtor pentru capotã sau portbagaj) este deschis,
sistemul nu se va arma pasiv (decât dacã este programatã
armarea pasivã forþatã).Citiþi capitolul "Funcþii programabile" din
acest ghid. În plus, de fiecare datã când un senzor este activat
în intervalul de armare pasivã, sistemul va începe din nou
numãrãtoarea inversã de 30 de secunde.
Când sistemul este armat, vehiculul este protejat astfel:
n
Un impact uºor va declanºa semnalul de preavertizare
WarnAway®. Atunci când acesta este declanºat, sirena va
emite sunete, iar luminile vor clipi timp de câteva secunde.
n
Un impact mai puternic va declanºa sistemul. Secvenþa de
declanºare constã în clipirea luminilor ºi activarea continuã a
sirenei ºi dureazã între 1-180 secunde.
n
Dacã este deschisã o uºã, sistemul va comanda sirenei sã
emitã sunete ºi luminilor sã clipeascã. Trei secunde mai târziu,
sunetul sirenei se va transforma într-un semnal continuu. Acest
rãspuns progresiv vã dã timp pentru a dezarma sistemul cu
telecomanda, dacã aþi deschis întâmplãtor uºa în timp ce
sistemul era armat, furnizând totuºi un rãspuns instantaneu
(chiar dacã uºa este închisã imediat).
n
Punerea contactului cheie va declanºa acelaºi rãspuns în douã
faze ca ºi deschiderea unei uºi.
n
Releul opþional de întrerupere a starterului împiedicã pornirea
motorului.
©2009 Falcon Electronics
9
á
Armarea cu mai multe niveluri de securitate
Armarea cu mai multe niveluri de securitate este disponibilã doar din
telecomanda cu 4 butoane.
Armarea cu mai multe niveluri de securitate vã permite sã alegeþi
intrãrile sau senzorii care doriþi sã fie activi sau anulaþi (vezi capitolul
“Tabelul Zonelor”).
Apãsând încã o datã butonul
într-un interval de 5 secunde de la
armare, sistemul va activa protecþia pe mai multe niveluri.
De fiecare datã când este apãsat, butonul
se va selecta un alt
nivel de securitate. Nivelurile de securitate sunt urmãtoarele:
ä
Apãsând butonul
o singurã datã: Sirena va emite un sunet.
Sistemul este armat.
ä
Apãsând butonul
a 2-a oarã într-un interval de 5 secunde:
Luminile clipesc de douã ori. Zona 2 este acum anulatã.
ä
Apãsând butonul
a 3-a oarã într-un interval de 5 secunde:
Luminile clipesc de trei ori. Zona 4 este acum anulatã.
ä
Apãsând butonul
a 4-a oarã într-un interval de 5 secunde:
Luminile clipesc de patru ori. Zonele 2 ºi 4 sunt acum anulate.
ä
Apãsând butonul
a 5-a oarã într-un interval de 5 secunde:
Luminile clipesc de 5 ori. Toate zonele, cu excepþia zonei
contactului cheie sunt acum anulate.
ä
Apãsarea continuã a butonului
pe mai multe niveluri.
va reactiva ciclul de armare
Notã: Armarea cu mai multe niveluri de securitate se aplicã doar
la un singur ciclu de armare. Dupã ce sistemul a fost dezarmat
ºi apoi armat din nou , toate zonele sunt din nou active.
10
Viper 350 PLUS 06/09
á
Armarea în mers
Sistemul poate fi armat în timp ce vehiculul se aflã în mers! Apãsaþi
de pe telecomandã timp de 2 secunde în timp ce vehiculul se
aflã în miºcare sau contactul este pus. Sistemul va emite un sunet
ºi apoi încã unul pentru a indica faptul cã este pus contactul.
Sistemul nu va rãspunde la nici o intrare, în afarã de cea de activare
a uºilor, iar releul de întrerupere a starterului (dacã este instalat) nu
va fi activat. Sistemul se va dezarma automat când contactul cheie
este luat. Sirena va emite 2 sunete ºi LED-ul va înceta sã clipeascã.
NOTÃ: Dacã este programatã funcþia de recuperare a
vehiculului, atunci armarea din telecomandã va arma ºi
aceastã funcþie. (Vezi capitolul referitor la sistemul de
recuperare a vehiculului din acest ghid).
á
Dezarmarea
Pentru a dezarma sistemul, apãsaþi butonul
. Sirena va emite 2
sunete, iar luminile vor clipi de 2 ori. Dacã închiderea centralizatã
este conectatã la sistem, uºile se vor descuia. Dacã sirena va emite
4 sau 5 sunete la dezarmare, consultaþi capitolul "Diagnosticare" al
acestui manual.
á
Dezarmarea cu grad mãrit de securitate
Acest sistem de securitate oferã posibilitatea unei dezarmãri
extrem de sigure. Dezarmarea cu grad mãrit de securitate este o
funcþie care face posibilã oprirea sirenei ºi resetarea sistemului
când aceasta s-a declanºat, fãrã a dezarma sistemul.
©2009 Falcon Electronics
11
Dacã sistemul este declanºat ºi sirena a sunat mai mult de 6
secunde, o apãsare a butonului
de pe telecomandã va opri
secvenþa de declanºare ºi va readuce sistemul în starea de
armare. Sistemul nu se va dezarma, ci se va reseta. Acest lucru vã
împiedicã sã dezactivaþi sistemul dacã doriþi sã-l dezarmaþi fãrã a
verifica vizual vehiculul.
O a doua apãsare a butonului
, dupã ce sistemul a fost resetat,
îl va dezarma; apãsarea acestui buton în primele 6 secunde ale
secvenþei de declanºare va dezarma sistemul imediat. Cele 6
secunde vã dau suficient timp de reacþie în cazul în care sistemul
a fost declanºat din greºealã.
12
Viper 350 PLUS 06/09
á
Dezarmarea fãrã telecomandã
Aceastã funcþie vã permite sã dezarmaþi sistemul de securitate fãrã
a folosi telecomanda, în cazul în care aceasta a fost furatã, pierdutã
sau este defectã. Pentru a dezarma sistemul fãrã telecomandã,
trebuie sã aveþi cheia de contact ºi trebuie sã ºtiþi unde este
amplasat întrerupãtorul Valet. Stabiliþi împreunã cu instalatorul locul
unde se aflã întrerupãtorul Valet, precum ºi numãrul de apãsãri
necesare dezarmãrii sistemului.
Pentru a dezarma sistemul de
securitate urmaþi aceºti paºi: Puneþi
contactul cheie. Apãsaþi întrerupãtorul Valet într-un interval de 15
secunde de un numãr de ori (cuprins
între 1-5) care a fost programat. Dupã
5 secunde, sistemul trebuie sã se
dezarmeze. Dacã nu s-a dezarmat,
înseamnã cã aþi aºteptat prea mult
timp pânã sã apãsaþi întrerupãtorul,
aºa cã luaþi contactul ºi încercaþi din
nou.
AMPLASAREA ÎNTRERUPÃTORULUI VALET__________________________
Numãrul de apãsãri________________________________________________
Important: Acest sistem poate fi programat sã rãspundã la 15 apãsãri ale întrerupãtorului Valet pentru dezarmare.
Asiguraþi-vã cã aþi stabilit cu instalatorul programarea doritã.
©2009 Falcon Electronics
13
á
Modul silenþios
Pentru a dezactiva temporar confirmãrile sonore la armare ºi
dezarmare, folosiþi modul silenþios. Apãsaþi scurt
înainte de
armare sau dezarmare ºi sunetele de confirmare vor fi eliminate
pentru comanda respectivã. Dacã vreþi sã anulaþi permanent
sunetele de confirmare, adresaþi-vã unui distribuitor.
Notã: Preavertizarea (WarnAway®) este anulatã dacã sistemul
este armat folosind modul silenþios. Acest lucru vã asigurã cã
sirena nu va emite nici un sunet, dar sistemul este încã capabil
sã se declanºeze complet. Numai secvenþa de preavertizare
(WarnAway®) este anulatã.
á
Modul panicã
Dacã sunteþi ameninþat când vã aflaþi în maºinã sau în apropierea
acesteia, puteþi atrage atenþia tuturor, declanºând sistemul din
telecomandã. Apãsaþi butonul
timp de 2 secunde ºi veþi accesa
modul panicã. Sirena va suna ºi luminile vor clipi. Pentru a opri modul
panicã, apãsaþi încã o datã butonul
á
de pe telecomandã.
Modul Valet
Puteþi împiedica sistemul sã se armeze sau sã se declanºeze
automat folosind modul Valet. Acest lucru este foarte folositor când
duceþi maºina la spãlãtorie sau la service. În modul Valet sistemul nu
se va arma, nici mãcar din telecomandã, dar toate funcþiile de
confort (încuierea uºilor, deschiderea portbagajului, etc.) vor
funcþiona normal.
14
Viper 350 PLUS 06/09
Pentru a intra sau ieºi din modul Valet:
1.
Puneþi contactul cheie
2.
Luaþi contactul cheie.
3.
Apãsaþi scurt întrerupãtorul Valet
într-un interval de 10 secunde.
LED-ul indicator de stare va lumina
continuu dacã aþi intrat în modul Valet
ºi se va stinge dacã aþi ieºit din modul Valet.
Modul Valet din telecomandã:
1. Deschideþi orice uºã a maºinii.
2. Apãsaþi butonul
.
3. Apãsaþi butonul
4. Apãsaþi încã o datã butonul
.
LED-ul indicator de stare va lumina continuu dacã aþi intrat în modul
Valet ºi se va stinge dacã aþi ieºit din modul Valet.
á
Circuit de prevenire a alarmelor false
Sistemul de securitate este dotat cu Circuitul de Prevenire a
Alarmelor False (Nuisance Prevention Circuitry®). Aceastã funcþie
previne declanºarea repetatã a alarmei cauzatã de întrerupãtoarele
pin ale uºilor defecte sau de condiþiile de mediu, cum ar fi: tunete,
zgomot de avioane ºi pichamer, etc. Iatã cum funcþioneazã circuitul
de prevenire a alarmelor false (Nuisance Prevention Circuitry®):
Exemplu:
Sistemul se declanºeazã de 3 ori în interval de 60 de minute, din
cauza aceluiaºi senzor sau întrerupãtor. Circuitul de prevenire a
©2009 Falcon Electronics
15
alarmelor false (Nuisance Prevention Circuitry®) va interpreta acest
lucru ca fiind o alarmã falsã. Dupã cea de-a treia declanºare, NPC®
ignorã sau anuleazã senzorul sau întrerupãtorul respectiv (împreunã
cu ceilalþi senzori sau întrerupãtoare care controleazã aceeaºi zonã)
pentru 60 de minute.
Dacã senzorul anulat încearcã sã declanºeze sistemul în timp ce
este anulat, numãrãtoarea inversã pentru cele 60 de minute va
începe iar. Acest lucru vã asigurã cã un senzor care declanºeazã
continuu alarma va rãmâne anulat.
În cazul uºilor, NPC® acþioneazã diferit: dacã sistemul este
declanºat de deschiderea unei uºi pentru 3 cicluri complete, uºile
vor fi anulate pânã când activarea înceteazã.
16
Viper 350 PLUS 06/09
diagnosticare
Microprocesorul care stã la baza sistemului monitorizeazã toate
întrerupãtoarele ºi senzorii pe care îi comandã. El detecteazã
întrerupãtoarele sau senzorii defecþi ºi îi împiedicã sã dezactiveze
întregul sistem. Microprocesorul va înregistra ºi va raporta
declanºãrile care au avut loc în absenþa dumneavoastrã. Pentru
informaþii despre diagnosticare, citiþi capitolele "Confirmãri sonore
referitoare la starea sistemului" ºi "Tabelul zonelor" din acest manual.
á
Diagnostic la armare
Dacã sistemul este armat cu o intrare activã (uºã deschisã, senzor
declanºat, etc.) veþi auzi un sunet al sirenei pentru a indica armarea
ºi un al doilea sunet pentru a indica înºtiinþarea despre anulare.
Notã: Înºtiinþarea despre anulare nu va interveni când este
folosit Modul silenþiosTM sau dacã înºtiinþãrile auditive au fost
dezactivate.
Înºtiinþarea despre anulare înseamnã cã sistemul va ignora intrarea
activã pânã când aceasta înceteazã. La 3 secunde dupã aceasta, va
monitoriza
normal
intrarea.
De
exemplu,
dacã
maºina
dumneavoastrã are plafonierã temporizatã ºi armaþi sistemul înainte
ca plafoniera sã se stingã, puteþi auzi înºtiinþarea despre anulare.
Totuºi, dupã ce lumina se stinge, uºile sunt monitorizate în mod
normal.
©2009 Falcon Electronics
17
á
Diagnostic la dezarmare
Sunetele suplimentare la dezarmare se numesc "Înºtiinþare despre
declanºare". Dacã sirena emite 4 sunete la dezarmare, înseamnã cã
sistemul s-a declanºat în absenþa dumneavoastrã. Dacã sirena emite
5 sunete la dezarmare înseamnã cã o zonã a fost afectatã de atâtea
ori, încât NPC® a anulat acea zonã. În oricare dintre cele 2 cazuri,
LED-ul indicator de stare va arãta despre care zonã este vorba (vezi
capitolul "Tabelul zonelor"). Sistemul va reþine aceastã informaþie în
memoria sa ºi va emite 4 sau 5 sunete de fiecare datã când este
dezarmat, pânã la urmãtoarea pornire a motorului.
á
Confirmãrile sonore referitoare la starea sistemului
Sirena va emite sunete la armarea / dezarmarea sistemului. Numãrul
sunetelor reflectã starea sistemului:
Acþiune
Numãr sunete sirenã /
Descriere
Armare
1
Sistem armat
Armare
1 (3 s întârziere), 1
Sistem armat cu înºtiinþare
pentru anulare
Dezarmare
2
Sistem dezarmat
Dezarmare
4
Sistem dezarmat cu
avertizare la declanºare
Dezarmare
5
Sistem dezarmat cu NPC®
activ
18
Viper 350 PLUS 06/09
á
Tabelul zonelor
Numãrul zonei corespunde cu numãrul de clipiri ale LED-ului folosit
de sistem pentru a identifica intrarea respectivã. Intrãrile standard
sunt listate mai jos împreunã cu spaþii pentru adãugarea senzorilor
sau întrerupãtoarelor opþionale care au fost instalate.
ZONA
(Numarul de
clipiri ale LED-ului)
á
DESCRIERE
1
Declanºare instantanee - folositã adesea pentru
întrerupãtoarele pin de portbagaj
2
Intrare senzor de ºoc - un impact uºor activeazã
preavertizarea, iar un impact puternic
activeazã complet sistemul
3
Declanºare la întrerupãtorul de uºi
4
Intrãri ale senzorilor opþionali
pentru preavertizare ºi declanºare completã
5
Declanºare la contact
Interpretarea diagnosticãrii zonelor
Rãspunsurile WarnAway® nu sunt raportate de diagnosticul la
armare / dezarmare. Dacã primiþi o înºtiinþare pentru anulare la
armare sau o înºtiinþare de declanºare la dezarmare, priviþi LED-ul
indicator de stare. Zonele active sau declanºate vor fi indicate prin
clipiri ale LED-ului indicator de stare.
©2009 Falcon Electronics
19
Exemplu:
Dacã Zona 3 este anulatã sau declanºatã, LED-ul indicator de stare
va clipi de 3 ori cu pauzã de 2 secunde. Apoi va clipi din nou de 3 ori
ºi va repeta aceastã secvenþã pânã când contactul este pus.
Notã: Sistemul dumneavoastrã memoreazã ultimele douã
activãri. Chiar dacã LED-ul a fost resetat prin punerea
contactului dupã declanºarea sistemului, instalatorul poate
accesa ultimele douã zone ce au fost activate. Pentru detalii,
contactaþi un distribuitor autorizat.
cod sãritor
Receptorul ºi telecomenzile folosesc un algoritm pentru a-ºi
schimba codul de fiecare datã când telecomanda este folositã.
Aceastã tehnicã a fost proiectatã pentru a spori securitatea
sistemului. Unitatea centralã ºtie care vor fi urmãtoarele coduri.
Acest lucru face ca telecomenzile ºi unitatea centralã sã fie
sincronizate, chiar dacã folosiþi telecomanda în afara razei ei de
acþiune. Cu toate acestea, dacã telecomanda a fost acþionatã de
multe ori în afara razei ei de acþiune sau dacã bateria ei a fost scoasã,
este posibil sã nu mai fie sincronizatã cu unitatea centralã ºi sistemul
nu va putea fi accesat. Pentru a sincroniza telecomanda, apãsaþi
butonul
de mai multe ori în raza de acþiune a sistemului. Alarma
se va sincroniza automat ºi va rãspunde normal la solicitãrile
telecomenzii.
20
Viper 350 PLUS 06/09
frecvenþã înaltã
Sistemul dumneavoastrã foloseºte o frecvenþã de 434 MHz pentru
a transmite ºi recepþiona coduri. Acest lucru îi conferã sistemului un
semnal mai stabil ºi o transmisie fãrã paraziþi. Raza de acþiune a
telecomenzii este mare, chiar ºi în zonele cu interferenþe radio
puternice.
recunoaºterea proprietarului
Recunoaºterea proprietarului este o funcþie disponibilã numai la
produsele aparþinând firmei DEI. Folosind un Bitwriter, distribuitorul
dumneavoastrã poate programa mai multe funcþii ale sistemului.
Calculatorul face posibilã programarea fiecãrei telecomenzi a
sistemului cu funcþii diferite. Când este folositã o anumitã
telecomandã, sistemul îºi va aminti funcþiile cu care a fost
programatã telecomanda respectivã. Funcþia de recunoaºtere a
proprietarului permite programarea a maximum 4 telecomenzi în
mod diferit, în funcþie de nevoile utilizatorilor. Este ca ºi cum aþi avea
4 alarme diferite în maºinã, una pentru fiecare utilizator.
Notã: Funcþia de recunoaºtere a proprietarului nu poate fi
programatã fãrã Bitwriter. Pentru mai multe detalii, consultaþi
un distribuitor autorizat.
©2009 Falcon Electronics
21
reiniþializare rapidã logicã
Acest sistem de securitate va reþine starea în care se aflã într-o
memorie nevolatilã. Sistemul va activa din memorie starea sa iniþialã,
atunci când alimentarea a fost întreruptã ºi apoi reconectatã. Aceasta
înseamnã cã dacã sistemul este în modul Valet ºi dintr-un motiv
oarecare, cum ar fi repararea vehiculului, bateria este deconectatã, la
reconectare sistemul va fi tot în modul Valet. Acest lucru este valabil
pentru orice stare a sistemului, incluzând armare, dezarmare VRS® ºi
modul Valet.
modul de economisire a bateriei
Dupã o perioadã de timp în care sistemul nu efectueazã nici o
acþiune, în modul Valet sau armat, sistemul va intra în modul de
economisire a bateriei. Acesta reduce consumul de curent din
baterie ºi previne descãrcarea bateriei de cãtre sistem. Modul de
economisire a bateriei se activeazã în urmãtoarele condiþii:
ä
Economisirea bateriei cu sistem armat: Dupã 24 ore de la
armarea sistemului, LED-ul va clipi de douã ori mai rar decât
normal, reducând astfel consumul de curent din baterie.
ä
Economisirea bateriei în modul Valet: Atunci când sistemul intrã
în modul Valet, LED-ul va lumina permanent. Dacã vehiculul nu
este folosit (contactul nu este pus) timp de o orã, în timp ce
sistemul este în modul Valet, atunci LED-ul se va stinge. Dacã
sistemul rãmâne în modul Valet, LED-ul se va aprinde doar dacã
contactul este pus ºi apoi luat.
22
Viper 350 PLUS 06/09
funcþii programabile
Funcþiile programabile comandã funcþionarea normalã a sistemului ºi
pot necesita câteva componente adiþionale. Unele pot necesita ºi
manoperã suplimentarã de instalare.
Iatã o listã de funcþii programabile, ale cãror setãri implicite sunt
scrise cu litere îngroºate:
ä
Armarea activã (numai din telecomandã) sau armare pasivã
(armare automatã la 30 de secunde dupã închiderea ultimei uºi).
ä
Sunete de confirmare ale sirenei la armare/dezarmare
activate/dezactivate.
ä
Funcþia
de
încuiere
a
uºilor
la
punerea
contactului
activatã/dezactivatã: Dacã aceastã funcþie este activatã, uºile
se vor încuia la 3 secunde dupã ce este pus contactul ºi se vor
descuia când este luat contactul. Dacã instalatorul programeazã
sistemul cu Bitwriter-ul, încuierea ºi descuierea la punerea ºi
luarea contactului cheie sunt funcþii independente ºi pot fi
programate separat.
ä
Încuierea pasivã a uºilor (împreunã cu armarea pasivã) sau
încuierea activã a uºilor (numai în cazul în care sistemul
este armat din telecomandã). Încuierea pasivã permite
încuierea uºilor la armarea pasivã a sistemului (dupã perioada de
30 secunde). Aceastã funcþie este accesibilã numai dacã
armarea pasivã a fost activatã.
Notã: Când este programatã armarea pasivã ºi încuierea uºilor,
dacã sistemul se dezarmeazã fãrã ca apoi o uºã sã fie
deschisã, sistemul va încuia uºile când se armeaza pasiv.
©2009 Falcon Electronics
23
ä
Modul de panicã activat/dezactivat cu contactul cheie pus:
Unele state au legi care interzic sirenei sã sune când vehiculul
se aflã în miºcare.
ä
Armare pasivã forþatã activatã/dezactivatã: Dacã sistemul
este programat pentru armare pasivã ºi funcþia de armare
pasivã forþatã este activatã, atunci sistemul se va arma pasiv
dupã o orã, chiar dacã o intrare protejatã a fost lãsatã deschisã.
Aceastã funcþie este utilã în cazul în care o uºã a fost lasatã
întredeschisã la pãrãsirea vehiculului. Armarea pasivã forþatã vã
asigurã cã sistemul va fi armat în orice situaþie.
Notã: Când sistemul se armeazã pasiv dupã o orã, punctul de
intrare care a fost lãsat deschis ºi tot ce este conectat la
aceastã zonã sunt anulate ºi nu pot declanºa sistemul.
Celelalte intrãri ale sistemului funcþioneazã normal.
ä
Dezactivarea automatã a motorului activatã/dezactivatã:
Scopul acestei funcþii este sã protejeze vehiculul de hoþi, fãrã sã
þinã cont dacã sistemul este armat sau nu. Dacã aceastã funcþie
este activatã, starterul va fi dezactivat la 30 de secunde dupã
luarea contactului cheie. Dupã ce este luat contactul cheie,
LED-ul va clipi rar (de 2 ori mai rar decât atunci când sistemul
este armat) pentru a indica faptul cã funcþia a fost activatã. 30
de secunde mai târziu, starterul va fi dezactivat. Pentru a porni
vehiculul va fi necesar sã armaþi ºi apoi sã dezarmaþi sistemul
din telecomandã. Este posibil, de asemenea, sã dezactivaþi
aceastã funcþie rotind cheia de contact pe poziþia “Mers” ºi
apãsând o datã întrerupãtorul Valet. Funcþia este dezactivatã
când sistemul se aflã în modul Valet.
Notã: Aceastã funcþie va fi accesibilã numai dacã a fost
instalat releul de întrerupere a starterului FailSafe®
ä
Închiderea de confort este o funcþie programabilã, care
comandã geamurilor maºinii sã se închidã dupã încuierea uºilor.
24
Viper 350 PLUS 06/09
ä
Durata secvenþei de declanºare completã de 30 sau 60 de
secunde: Aceasta determinã cât timp dureazã secvenþa de
declanºare completã. Unele state au legi care reglementeazã
cât poate sã sune un sistem de securitate înainte sã fie
considerat deranjant. Dacã instalatorul programeazã sistemul
de securitate cu Bitwriter-ul, durata acestei secvenþe poate fi
programatã între 1 ºi 180 de secunde.
ä
Circuitul de prevenire a alarmelor false (Nuisance Prevention
Circuitry®) activat / dezactivat. Consultaþi capitolul "Circuitul
de prevenire a alarmelor false (Nuisance Prevention Circuitry®)"
pentru a obþine o explicaþie completã cu privire la funcþionarea
acestui circuit. Dacã aceastã funcþie este dezactivatã, sistemul
va rãspunde permanent la intrãrile oricãrui senzor.
Notã: Dezactivarea acestei funcþii va face ca sistemul sã
încalce legislaþia, deoarece în multe state existã legi cu privire
la sistemele de securitate.
ä
Activarea progresivã a uºilor activatã / dezactivatã: Atunci
când sistemul de securitate este armat ºi o uºã este deschisã,
sistemul va rãspunde cu zece sunete înainte de a declanºa
complet alarma. Dacã se doreºte o activare instantanee,
aceastã funcþie poate fi dezactivatã.
ä
Numãrul impulsurilor Valet: Numãrul de apãsãri ale
întrerupãtorului Valet necesar pentru dezarmarea sistemului de
securitate, imobilizarea automatã a motorului sau dezarmarea
sistemului VRS® pot fi programate cu un numãr de apãsãri
cuprins între 1 ºi 5.. Setarea iniþialã este o (1) apãsare.
ä
Tonurile sirenei ºi volumul sunetului: Sirena Revenger® SoftChirp® are 6 tonuri diferite. Instalatorul poate elimina aceste
tonuri ºi poate lãsa un sunet unic, uºor de identificat, al sirenei.
Sunetele sirenei pot avea acelaºi volum cu alarma declanºatã
sau pot avea cu 6 decibeli mai puþin.
©2009 Falcon Electronics
25
Opþiuni de instalare
Sistemul are multe opþiuni care pot necesita adãugarea unor
componente ºi a unor manopere suplimentare de instalare. Iatã
câteva posibilitãþi:
ä
Descuiere progresivã: La majoritatea maºinilor cu închidere
centralizatã, sistemul poate fi configurat în aºa fel încât la
dezarmare sã se descuie numai uºa ºoferului.
O a doua apãsare a butonului
ä
va descuia celelalte uºi.
Sistemul de recupereare a vehiculului (Vehicle Recovery
System®). Acesta este un dispozitiv antijaf proiectat sã ajute la
recuperarea vehiculului în cazul în care acesta a fost furat. Citiþi
capitoulul "Sistemul de recuperare a vehiculului" din acest
manual pentru o explicaþie completã a funcþionãrii acestui
sistem.
26
Viper 350 PLUS 06/09
Sistemul de recuperare a vehiculului
Sistemul opþional de recuperare a vehiculului este proiectat pentru a
vã asigura cã nici un utilizator neautorizat, chiar dacã foloseºte cheile
ºi telecomanda maºinii dumneavoastrã, nu va reuºi sã disparã cu
maºina.
Aceastã funcþie nu poate preîntâmpina o încercare de jaf, dar vã
asigurã cã dacã vehiculul este luat de o persoanã neautorizatã, va fi
blocat (dupã câteva avertizãri progresive) în cel mai sigur mod
posibil. În cazul unui jaf, aceastã funcþie vã permite sã nu vã faceþi
griji în ceea ce priveºte maºina dumneavoastrã.
Directed a proiectat acest sistem de securitate, releul de întrerupere
a starterului FailSafe® ºi funcþia de recuperare a vehiculului pentru a
vã oferi cea mai bunã combinaþie între protecþia personalã ºi
protecþia maºinii. Dacã este instalat corespunzãtor, sistemul nu va
opri maºina în trafic sau pe calea feratã. Acest sistem este proiectat
sã întrerupã starterul. Releul de întrerupere a starterului FailSafe®
nu poate opri un motor pornit, el poate doar sã împiedice motorul sã
porneascã.
Notã: Orice instalare care permite acestui produs sã opreascã
motorul maºinii în mers este contrarã scopului pentru care a
fost proiectat, iar Directed nu îºi asumã nici o responsabilitate
pentru consecinþele care rezultã în urma acestor situaþii.
©2009 Falcon Electronics
27
á
Armarea sistemului de recuperare a vehiculului (VRS)
Pentru a arma sistemul de securitate, apãsaþi butonul de armare al
telecomenzii, în timp ce contactul cheie este pus. Luminile vor clipi,
iar sirena va emite un sunet. Aceasta se poate face înainte sau în
timpul condusului. Dupã ce sistemul este armat, el va intra în
secvenþa de activare (vezi mai jos) dacã o uºã este deschisã ºi apoi
închisã. Când sunteþi obligat sã pãrãsiþi maºina, sistemul se va activa
când uºa se va deschide ºi apoi închide dupã dumneavoastrã. Acest
sistem funcþioneazã astfel pentru a preveni jaful maºinii în
intersecþii. Pentru a vã proteja împotriva jafurilor din parcare, armaþi
sistemul de recuperare a vehiculului înainte de a pãrãsi maºina.
Sistemul se va declanºa automat când urmãtoarea persoanã ce se
urcã la volan va încerca sã porneascã maºina. Acest lucru vã ajutã în
cazul când cineva vã ia cu forþa telecomanda ºi cheia de contact întro parcare.
Notã: Dacã sistemul VRS® este armat în mers ºi nu-l
dezactivaþi înainte de pãrãsirea maºinii, va rãmâne armat ºi se
va declanºa la urmãtoarea pornire a vehiculului.
á
Secvenþa de activare a VRS®
Cincisprezece secunde dupã ce ultima uºã a fost închisã, LED-ul
indicator de stare va începe sã clipeascã. Acest interval vã permite
sã vã depãrtaþi de maºinã în cazul unui jaf de maºini.
Patruzeci ºi cinci de secunde mai târziu, sirena va începe sã
emitã sunete ºi luminile vor clipi. Acest timp poate fi folosit pentru
a anunþa autoritãþile cã maºina dumneavoastrã a fost furatã ºi a le
explica ce va face în continuare VRS®.
28
Viper 350 PLUS 06/09
Cincisprezece secunde dupã ce sirena a început sã sune, ieºirea
acesteia se va transforma într-una continuã.
Începând din acest moment, când este luat contactul cheie,
sistemul de recuperare a vechiculului va activa imediat releul de
întrerupere a starterului. Acest lucru va împiedica pornirea maºinii,
imobilizând-o în locul în care se aflã.
La trei minute dupã ce sirena începe sã sune continuu, luminile
nu vor mai clipi ºi sirena se va opri. Releul de întrerupere a starterului
va rãmâne activ pânã când sistemul este dezarmat. Dacã o uºã este
deschisã sau dacã este luat contactul cheie ºi apoi pus în încercarea
de a porni maºina, sirena va începe sã sune, iar luminile vor clipi din
nou.
á
Dezarmarea sistemului de recuperare a vehiculului
Încercaþi sã vã obiºnuiþi cu secvenþa de declanºare a sistemului de
recuperare a vehiculului ºi cu procedura de dezarmare. Este foarte
important sã recunoaºteþi aceastã funcþie ºi sã ºtiþi cum sã-o
dezactivaþi în cazul în care se activeazã din greºealã.
Dupã ce acest sistem a fost armat, el nu se dezarmeazã automat.
Trebuie sã-l dezarmaþi data viitoare când folosiþi vehiculul, urmând
aceastã procedurã:
1. Puneþi contactul cheie.
2. Apãsaþi butonul
de pe telecomandã timp de
o secundã. Luminile vor clipi ºi sirena va emite 2
sunete.
©2009 Falcon Electronics
29
Dacã sistemul a intrat în secvenþa de activare completã (sirena a
început sã emitã sunete), apãsarea butonului de dezarmare al
telecomenzii nu va dezarma VRS®. Pentru a dezarma VRS® în
timpul secvenþei de declanºare urmaþi aceºti paºi:
1. Puneþi contactul cheie.
2. Apãsaþi butonul Valet de numãrul
de ori programat sã dezarmeze
sistemul de recuperare a
vehiculului.
Notã: Dacã sistemul VRS® a început sã emitã sunete, trebuie
luat contactul, apoi pus, pentru dezarmare. Dacã aceasta se
întâmplã în timp ce conduceþi vehiculul, trageþi pe dreapta ºi
urmaþi procedura de dezarmare.
glosar
Unitatea centralã: “Creierul” sistemului. De obicei este ascunsã
sub panoul de sub bord. Ea adãposteºte microprocesorul care
monitorizeazã vehiculul ºi funcþiile alarmei.
Releu de întrerupere a starterului FailSafe®: Un releu
comandat de sistem care împiedicã activarea starterului atunci când
sistemul este armat. Vehiculul nu este protejat împotriva pornirii
când sistemul este dezarmat, în modul Valet, sau dacã releul nu
funcþioneazã. Instalarea acestei funcþii poate necesita manoperã
suplimentarã.
Intrare: O conexiune fizicã cu sistemul. O intrare poate fi furnizatã
de cãtre un senzor, un întrerupãtor pin sau ieºirea unor sisteme deja
existente în vehicul, cum ar fi contactul cheie sau plafoniera.
30
Viper 350 PLUS 06/09
LED: Un indicator montat în maºinã. Este folosit pentru a indica
starea sistemului. Este folosit de asemenea pentru a raporta
declanºarea sau erorile sistemului, sau ale senzorilor.
Senzor de ºoc: Acest senzor este montat în vehicul ºi este
proiectat sã detecteze orice impact asupra vehiculului sau a
geamurilor.
Sirenã: Un dispozitiv care genereazã zgomot, instalat în
compartimentul motor al vehiculului. Ea genereazã sunetele ºi cele
6 tonuri pe care le auziþi când alarma s-a declanºat.
Telecomandã: Un dispozitiv portabil care comandã diferite funcþii
ale sistemului.
Declanºare sau secvenþã de declanºare: Se întâmplã când
alarma "porneºte" sau este activatã. Secvenþa de declanºare
completã a sistemului de securitate constã în 30 de secunde de
sunet continuu al sirenei.
Întrerupãtorul Valet: Un întrerupãtor montat undeva în interiorul
vehiculului. Este folosit pentru a anula alarma când telecomanda
este stricatã sau pierdutã, sau pentru a intra în modul Valet.
Rãspunsul de preavertizare (WarnAway®): Un impact uºor
aplicat vehiculului va genera un rãspuns de preavertizare
(WarnAway®). Acesta constã în câteva sunete ale sirenei ºi clipiri
ale luminilor care dureazã câteva secunde.
Zonã: O zonã este o intrare separatã pe care un sistem de
securitate o recunoaºte ca fiind unicã. Fiecare intrare a sistemului de
securitate este conectatã la o anumitã zonã. Pot exista 2 sau mai
multe intrãri pentru aceeaºi zonã.
©2009 Falcon Electronics
31
extinderea funcþiilor de securitate ºi
confort
Iatã o listã a unor funcþii suplimentare disponibile. Pentru o explicaþie
completã asupra tuturor funcþiilor disponibile, contactaþi un
distribuitor autorizat.
Senzor audio: Spargerea sau lovirea unui geam cu un metal
produce sunete distincte. Senzorul audio 506T foloseºte un
microfon care recepþioneazã sunetele ºi le analizeazã cu un soft
special pentru a determina dacã geamul a fost lovit.
Baterie back-up: 520T menþine sistemul armat, declanºeazã
alarma ºi menþine întrerupãtorul de starter activ dacã este
deconectatã bateria principalã.
Senzor de perimetru: O cupolã invizibilã este creatã de senzorul
508D. Sistemul poate reacþiona la orice invadare a acestui câmp cu
secvenþa de declanºare completã.
Aprinderea automatã a farurilor ºi a luminilor: 545T NiteLite® va aprinde automat luminile ºi farurile când se întunecã. În
plus, 545T va aprinde farurile ori de câte ori sunt folosite
ºtergãtoarele. O funcþie a telecomenzii poate fi folositã de
asemenea pentru a aprinde farurile ºi luminile pentru un interval de
timp programat.
32
Viper 350 PLUS 06/09
Deschiderea electricã a portbagajului: Ieºirea canalului 2 a
sistemului poate acþiona deschiderea electricã a portbagajului sau a
haionului maºinii (poate fi necesar un releu opþional). Dacã
deschiderea potbagajului nu este activatã electric, poate fi adãugat
solenoidul de deschidere a portbagajului 522T al firmei Directed.
Comandã geamuri electrice: Sistemele 529T ºi 530T
controleazã automat geamurile electrice.
Sistemul de pornire Valet: Pentru a vã oferi maxim de confort,
sistemul de pornire Valet poate porni vehiculul, poate controla
funcþionarea motorului ºi poate porni sistemul de aer condiþionat
printr-o simplã apãsare a unui buton! Sunt de asemenea incluse:
protecþie supraturaþie, anulare la deschiderea capotei, oprire la
apãsarea pedalei de frânã sau lãsarea frânei de mânã ºi oprire
automatã temporizatã. (Aceste funcþii sunt valabile numai pentru
vehiculele cu transmisie automatã ºi sistem de injecþie. Pentru
vehicule cu cutie de viteze manualã trebuie montate module
suplimentare).
©2009 Falcon Electronics
33
34
Viper 350 PLUS 06/09
$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tãiaþi pe linia punctatã ºi veþi obþine un ghid indispensabil al celor mai utilizate funcþii ale sistemului
$
GhID RAPID DE UTILIZARE
Armarea folosind telecomanda
ã Puteþi activa sau arma sistemul apãsând butonul
de pe
telecomandã timp de o secundã. Când sistemul s-a armat veþi auzi
un sunet scurt al sirenei ºi veþi vedea luminile clipind o datã. Dacã
închiderea centralizatã a vehiculului a fost conectatã la sistemul de
securitate, uºile se vor încuia.
Dezarmarea folosind telecomanda
ã Pentru a dezarma sistemul apãsaþi butonul
. Sirena va emite 2
sunete, iar luminile vor clipi de 2 ori. Dacã închiderea centralizatã
este conectatã la sistem, uºile se vor descuia. Dacã sirena emite 4
sau 5 sunete când se dezarmeazã, consultaþi capitolul
diagnosticare. Acest semnal se numeºte înºtiinþare despre
declanºare.
Dezarmarea fãrã telecomandã
ã Puneþi contactul cheie. Apãsaþi într-un interval de 15 secunde
întrerupãtorul Valet de un numãr de ori ce a fost programat.
Sistemul este dezarmat acum. Dacã nu este dezarmat, este posibil
sã fi aºteptat prea mult timp, deci luaþi contactul cheie ºi încercaþi
din nou.
Intrarea în / ieºirea din modul Valet
ã Puneþi ºi luaþi contactul cheie. Apãsaþi ºi eliberaþi întrerupãtorul
Valet într-un interval de 10 secunde. LED-ul indicator de stare va
lumina permanent dacã aþi intrat în modul Valet ºi se va stinge dacã
aþi pãrãsit modul Valet.
Activarea modului panicã
ã Menþineþi apãsat butonul
timp de o secundã.
Ieºirea din modul de panicã
ã Apãsaþi butonul
.
Activarea modului silenþios
ã Apãsaþi scurt butonul
înainte de armare sau dezarmare ºi
sunetele de confirmare vor fi eliminate pentru comanda respectivã.
Locul de amplasare a întrerupãtorului Valet:_________________________
Numãrul de apãsãri ale întrerupãtorului Valet necesare dezarmãrii:______
©2009 Falcon Electronics
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement