Setting up Your Dell™ W2600 26” LCD TV

Setting up Your Dell™ W2600 26” LCD TV
2600placemat_emeaV4.qxd 26.08.2004 19:15 Page 1
Setting up Your Dell™ W2600 26” LCD TV
Configurar a sua TV LCD Dell™ W2600 26”
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ LCD W2600 26” Ù˘ Dellì
Nastavení televizoru LCD Dell™ W2600 (66 cm)
CAUTION:
Before you set up and operate your
Dell™ TV, see the safety instructions
in the Product Information Guide.
Also, see your Owner's Manual for
a complete list of features.
1
ATENÇÃO:
¶ƒ√™√Ã∏:
POZOR:
Antes de instalar e colocar em
funcionamento a sua TV Dell™,
consulte as instruções de segurança
no Manual de Informações do
Produto. Além disso, consulte o
Manual do Utilizador para obter uma
lista completa de funcionalidades.
¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Dellì,
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
ÛÙÔÓ √‰ËÁfi ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
∂›Û˘, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï›ÛÙ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ.
Před nastavením a zapnutím
televizoru Dell™ si přečtěte
bezpečnostní pokyny v příručce
Informace o produktu. Seznam
veškerých funkcí najdete v
Příručce uživatele.
Use the connectors and cables to connect devices such as a DVD player, VCR, or a cable TV box.
For more information about the connectors, see your Owner’s Manual.
b
a
d
c
Utilize os conectores e cabos para ligar dispositivos como: um leitor de DVD, Vídeo ou uma “box” de TV por cabo. Para obter
mais informações sobre os conectores, consulte o Manual do Utilizador.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Î·È Ù· ηÏ҉ȷ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ ÌÈ· Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD,
¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ ‹ ÌÈ· ηψ‰È·Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛÙË.
Konektory a kabely použijte k připojení zařízení, například přehrávače DVD, videorekordéru nebo přijímače kabelové
televize. Více informací o konektorech najdete v Příručce uživatele.
h
a
b
Use the composite
cable to connect
devices such as a
DVD player, VCR,
or cable TV box.
Use VGA cable to
connect your
computer.
Utilize o cabo composto para
ligar dispositivos como: um
leitor de DVD, Vídeo ou uma
“box” de TV por cabo.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
VGA ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Û‡ÓıÂÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó·
Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜
ÌÈ· Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
DVD, ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ ‹ ÌÈ·
ηψ‰È·Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
Kompozitní kabel použijte
k připojení zařízení, jako
například přehrávače DVD,
videorekordéru nebo
přijímače kabelové televize.
Utilize o cabo VGA para ligar
o seu computador.
Kabel VGA použijte k
připojení počítače.
c
Use the component cables
to connect devices such
as a DVD player, VCR,
or cable TV box. (These
cables are usually
included with your
cable TV box.)
Utilize os cabos dos
componentes para ligar
dispositivos como: um leitor
de DVD, Vídeo ou uma “box” de
TV por cabo. (Estes cabos são
normalmente fornecidos com
a sua “box” de TV por cabo)
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ηÏ҉ȷ
Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ ÌÈ· Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD, ¤Ó·
‚›ÓÙÂÔ ‹ ÌÈ· ηψ‰È·Î‹
ÙËÏÂfiÚ·ÛË. (∆· ηÏ҉ȷ ·˘Ù¿
Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
ÛÙË Û˘Û΢·Û›· Ù˘
ηψ‰È·Î‹˜ Û·˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.)
Komponentní kabel
použijte k připojení zařízení,
například přehrávače DVD,
videorekordéru nebo přijímače
kabelové televize. (Tyto
kabely jsou obvykle dodány s
přijímačem kabelové televize.)
d
Use the SCART cable to
connect devices such
as a DVD player or VCR.
(This cable is not
included with your
LCD TV.)
Utilize o cabo SCART para ligar
dispositivos como um leitor de
DVD ou Vídeo. (Este cabo não
é fornecido com a sua TV LCD)
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
SCART ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ ÌÈ· Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD ‹ ¤Ó·
‚›ÓÙÂÔ. (∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ ·˘Ùfi
‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
ÛÙË Û˘Û΢·Û›· Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ LCD.)
Kabel SCART použijte
k připojení zařízení,
například přehrávače
DVD nebo videorekordéru.
(Tento kabel se s televizorem
LCD nedodává.)
www.dell.com | support.dell.com
e
Use the coaxial cable
to connect cable TV.
(This cable is not
included with your TV.)
Utilize o cabo coaxial para ligar
a TV por cabo. (Este cabo não
é fornecido com a sua TV)
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ
ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó·
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ïˆ‰È·Î‹
ÙËÏÂfiÚ·ÛË. (∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ
·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
ÛÙË Û˘Û΢·Û›· Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘.)
Koaxiální kabel použijte k
připojení kabelové televize.
(Tento kabel se s televizorem
nedodává.)
g
f
Use the DVI cables to
connect devices such
as a DVD player.
Utilize os cabos DVI para
ligar dispositivos como um
leitor de DVD.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ηÏ҉ȷ
DVI ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ ÌÈ· Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD
Kabely DVI použijte
k připojení zařízení,
například přehrávače DVD.
e
f
g
h
Use audio cables when
you use composite,
S-Video, or DVI video
cables.
Use S-Video cable to
connect devices such
as a DVD player, VCR,
or cable TV box.
Utilize cabos áudio quando
utilizar cabos compostos,
S-Vídeo ou vídeo DVD.
Utilize cabo S-Vídeo para ligar
dispositivos como: um leitor
de DVD, Vídeo ou uma “box”
de TV por cabo.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ηÏ҉ȷ
‹¯Ô˘ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ηÏ҉ȷ ÂÈÎfiÓ·˜ Û‡ÓıÂÙÔ˘
Û‹Ì·ÙÔ˜, S-Video ‹ DVI.
Audiokabely použijte při
zapojení kompozitního
kabelu, kabelu S-Video
nebo kabelu DVI.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηÏÒ‰ÈÔ
S-Video ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ ÌÈ· Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD, ¤Ó·
‚›ÓÙÂÔ ‹ ÌÈ· ηψ‰È·Î‹
ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
Kabel S-Video použijte
k připojení zařízení,
například přehrávače DVD,
videorekordéru nebo
přijímače kabelové televize.
➔
2600placemat_emeaV4.qxd 26.08.2004 19:15 Page 2
Setting up Your Dell™ W2600 26” LCD TV
Configurar a sua TV LCD Dell™ W2600 26”
∂ÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ LCD W2600 26” Ù˘ Dell™
Nastavení televizoru LCD Dell™ W2600 (66 cm)
INPUT SELECT
EXIT
INPUT
1 VG A
2 DV I
3 TV
4 AV 1 ( C O M P O S I T E 1 )
5 AV 2 ( C O M P O S I T E 2 )
6 AV 3 ( S V I D E O 1 )
7 AV 4 ( S V I D E O 2 )
8 AV 5 ( C O M P O N E N T 1 )
9 AV 6 ( C O M P O N E N T 2 )
Y S C A RT Y / C
G S C A RT R G B
R CARD READER
S H OW I N P U T S
2
Install batteries in your remote control
Coloque as pilhas no controlo remoto
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
Vložte baterie do dálkového ovladače.
3
Plug in and turn on your TV
Ligue a sua TV
™˘Ó‰¤ÛÙÂ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜
Zapojte televizor a zapněte jej.
4
Press Input on your remote control
Prima “Input” no controlo remoto
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Input ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
5
ALL
AC T I V E
Select the proper input source for your TV
Seleccione a origem de entrada apropriada para
a sua TV
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ËÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Input
(Vstup).
Vyberte pro televizor požadovaný zdroj signálu.
Additional tips for setting up and using your Dell W2600 26” LCD TV
Sugestões adicionais para configurar e utilizar a sua TV LCD Dell W2600 26”
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ LCD W2600 26” Ù˘ Dell
Další rady k nastavení a použití televizoru LCD Dell W2600 (66 cm)
To access the on-screen-display (OSD) and adjust the
settings for your TV, including selecting the correct
input source, press Menu on the remote control.
For additional information about the OSD, see your
Owner’s Manual.
Para aceder ao ecrã de configuração (OSD) e ajustar as
definições da sua TV, incluindo a selecção da origem de entrada
correcta, prima “Menu” no controlo remoto. Para obter mais
informações sobre o ecrã de configuração (OSD), consulte o
Manual do Utilizador.
°È· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÂÓÔ‡ ÛÙËÓ ÔıfiÓË (OSD)
Î·È Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ËÁ‹
ÂÈÛfi‰Ô˘, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Menu ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÌÂÓÔ‡ OSD,
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛÙË.
Chcete-li aktivovat nabídku OSD a upravit nastavení
televizoru, včetně volby správného vstupního zdroje,
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Menu.
Více informací o nabídce OSD najdete v Příručce
uživatele.
Select the proper input source based on which
connectors you used.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ËÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
VGA — VGA connector on the bottom of the TV
DVI — DVI-HDCP connector on the bottom of the TV
TV — ANT/Cable connector on the bottom of the TV
AV1 — Composite connector on the side of the TV
AV2 — Composite connector on the bottom of the TV
AV3 — S-Video connector on the side of the TV
AV4 — S-Video connector on the bottom of the TV
AV5 — Component connector on the bottom of the TV
AV6 — Component connector on the bottom of the TV
SCART — SCART connector on the back of the TV
VGA – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ VGA ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
DVI – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ DVI-HDCP ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
TV – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÎÂÚ·›·˜/ηψ‰È·Î‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
AV1 – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ηψ‰›Ô˘ Û‡ÓıÂÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·˚Ófi
̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
AV2 – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ηψ‰›Ô˘ Û‡ÓıÂÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
AV3 – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ S-Video ÛÙÔ Ï·˚Ófi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
AV4 – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ S-Video ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
AV5 – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
AV6 – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
SCART – ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ SCART ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
Seleccione a origem de entrada apropriada,
com base nos conectores que utilizou.
VGA — Conector VGA na parte inferior da TV
DVI — Conector DVI-HDCP na parte inferior da TV
TV — Conector Cabo/Antena na parte inferior da TV
AV1 — Conector composto na parte lateral da TV
AV2 — Conector composto na parte inferior da TV
AV3 — Conector S-Vídeo na parte lateral da TV
AV4 — Conector S-Vídeo na parte inferior da TV
AV5 — Conector de componente na parte inferior da TV
AV6 — Conector de componente na parte inferior da TV
SCART — Conector SCART na parte posterior da TV
Vstupní zdroj vyberte podle používaných
konektorů.
VGA – konektor VGA v dolní části televizoru.
DVI – konektor DVI-HDCP v dolní části televizoru.
TV – konektor antény/kabelové televize v dolní části
televizoru.
AV1 – kompozitní konektor na straně televizoru.
AV2 – kompozitní konektor v dolní části televizoru.
AV3 – konektor S-Video na boční straně televizoru.
AV4 – konektor S-Video v dolní části televizoru.
AV5 – komponentní konektor v dolní části televizoru.
AV6 – komponentní konektor v dolní části televizoru.
SCART – konektor SCART v zadní části televizoru.
Printed in China
Impresso na China
∂ÎÙ˘ÒıËΠÛÙËÓ ∫›Ó·
Tištěno v Číně
If you connected your TV using the ANT/Cable
connector, select TV from the Input Select menu.
After you select the input source, select Setup from
the Main Menu and then select Channel Setup.
Se ligou a sua TV utilizando o conector Cabo/Antena, seleccione
TV a partir do menu Input Select. Após seleccionar a origem de
entrada, seleccione Setup a partir do Main Menu e, em seguida,
escolha Channel Setup.
∞Ó ‹ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ¤ÁÈÓ ̤ۈ ηψ‰›Ô˘
ANT/Cable, ÂÈϤÍÙ TV ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Input Select. ∞ÊÔ‡
ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ËÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘, ÂÈϤÍÙ Setup ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡
Main Menu Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÍÙ Channel Setup.
Pokud jste televizor připojili pomocí konektoru
antény/kabelové televize, v nabídce Input Select
(Volba vstupu) vyberte TV. Po zvolení vstupního zdroje
vyberte v nabídce Main Menu (Hlavní nabídka) položku
Setup (Nastavení) a potom vyberte Channel Setup
(Nastavení kanálu).
Information in this document is subject to change
without notice.
© 2004 Dell Inc. All rights reserved.
As informações neste documento estão sujeitas
a alterações sem aviso prévio.
© 2004 Dell Inc. Todos os direitos reservados.
Reproduction in any manner whatsoever without the
written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.
Qualquer forma de reprodução sem autorização escrita ∏ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ηٿ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ¯ˆÚ›˜
¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· Ù˘ Dell Inc. ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÚËÙÒ˜.
por parte da Dell Inc. é totalmente proibida.
Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.
Dell disclaims proprietary interest in the marks and
names of others.
A Dell e o logotipo DELL são marcas registadas da Dell
Inc. A Dell rejeita qualquer interesse de propriedade
nas marcas e nomes de outros.
∏ ÔÓÔÌ·Û›· Dell Î·È ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô DELL Â›Ó·È ÂÌÔÚÈο
Û‹Ì·Ù· Ù˘ Dell Inc. ∏ Dell ·ÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ıÂ
ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· ÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÔÓÔÌ·ÛÈÒÓ ÙÚ›ÙˆÓ.
August 2004
Agosto de 2004
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2004
√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÂ
·ÏÏ·Á¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÚfiÙÂÚË ÂȉÔÔ›ËÛË.
© 2004 Dell Inc. ªÂ ÂÈʇϷÍË ·ÓÙfi˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜.
Změna informací v tomto dokumentu vyhrazena.
© 2004 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce bez písemného souhlasu
společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.
Dell a logo DELL jsou obchodní známky společnosti
Dell Inc. Společnost Dell se zříká nároků na
vlastnictví známek a názvů jiných společností.
Srpen 2004
7730204010-0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement