SCRUBTEC 130 Instructions for use

SCRUBTEC 130 Instructions for use
SCRUBTEC 130
Instructions for use
04/2015 Revised 09/2015
(2)
107412886
Model:
107408150
Kasutusjuhised
Naudojimo instrukcijos
Lietošanas instrukcijas
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Használati útmutató
Pokyny pre použitie
Navodila za uporabo
Инструкции за употреба
Upute za uporabu
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по использованию
Kullanma tali̇ matlari
Eesti
Lietuviškai
Latviešu valoda
Polski
Česky
Magyar
Slovensky
Slovenščina
Български
Hrvatski
Română
Русский
Türkçe
1
2
3
1
25
4
21
24
10
20
19
9
5
11
8
12
6
23
16
18
22
13
15
17
7
14
P100890
II
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
2
3
A
D
click
A
B
C
B
P100881
4
P100882
5
B
A
B
C
click
D
B
A
click
P100883
04/2015
A
P100884
107412886 - SCRUBTEC 130
III
6
7
A
E
A
C
B
C
B
D
P100885
8
P100886
9
A
B
C
A
D
B
D
C
P100888
10
A
B
C
P100887
IV
SCRUBTEC 130 - 107412886
P100889
04/2015
KASUTUSJUHISED
EESTI
SISUKORD
SISSEJUHATUS............................................................................................................................................................... 2
KÄSIRAAMATU EESMÄRK JA SISUKORD..................................................................................................................................... 2
EESMÄRK........................................................................................................................................................................................ 2
VASTAVUSDEKLARATSIOON......................................................................................................................................................... 2
MASINA ANDMED............................................................................................................................................................................ 2
MUUD KÄSIRAAMATUD.................................................................................................................................................................. 2
VARUOSAD JA HOOLDUS.............................................................................................................................................................. 2
MUUDATUSED JA TÄIUSTUSED.................................................................................................................................................... 2
MASINA FUNKTSIOONID................................................................................................................................................................ 2
MÄRKIDE KASUTAMINE................................................................................................................................................................. 2
LAHTIPAKKIMINE/KOHALETOIMETAMINE................................................................................................................... 2
OHUTUS........................................................................................................................................................................... 3
NÄHTAVAD SÜMBOLID MASINAL................................................................................................................................................... 3
KÄESOLEVAS KÄSIRAAMATUS KASUTATAVAD SÜMBOLID....................................................................................................... 3
ÜLDJUHISED................................................................................................................................................................................... 3
MASINA KIRJELDUS....................................................................................................................................................... 4
MASINA KONSTRUKTSIOON......................................................................................................................................................... 4
KASUTAMINE / TÖÖ........................................................................................................................................................ 5
LAHUSEPAAGI TÄITMINE............................................................................................................................................................... 5
MASINA TÖÖ KÄIVITAMINE (PUHASTAMINE/KUIVATAMINE) ..................................................................................................... 5
MASINA TÖÖ PEATAMINE.............................................................................................................................................................. 5
IMEMISVOOLIK (valikuline)............................................................................................................................................................. 5
PAAGI TÜHJENDAMINE.................................................................................................................................................................. 5
MASINA TRANSPORTIMINE/PARKIMINE....................................................................................................................................... 5
PÄRAST MASINA KASUTAMIST..................................................................................................................................................... 5
HOOLDUS......................................................................................................................................................................... 6
REGULAARSETE HOOLDUSTÖÖDE TABEL................................................................................................................................. 6
VOOLUKAABLI KONTROLLIMINE.................................................................................................................................................. 6
KAABITSA LABA PUHASTAMINE.................................................................................................................................................... 6
HARJA JA HARJAKAMBRI PUHASTAMINE.................................................................................................................................... 6
ÜLEVAATUSKAMBRI PUHASTAMINE............................................................................................................................................ 6
KASUTATUD VEE PAAGI PUHASTAMINE...................................................................................................................................... 7
LAHUSEFILTRI PUHASTAMINE...................................................................................................................................................... 7
ÕHUFILTRI PUHASTAMINE............................................................................................................................................................ 7
VEAD JA LAHENDUSED................................................................................................................................................. 7
UTILISEERIMINE.............................................................................................................................................................. 7
TEHNILISED ANDMED.................................................................................................................................................... 8
LISASEADMED JA -VÕIMALUSED................................................................................................................................................. 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
EESTI
KASUTUSJUHISED
SISSEJUHATUS
VARUOSAD JA HOOLDUS
MÄRKUS
Sulgudes olevad numbrid viitavad peatükis Masina
kirjeldus näidatud komponentidele.
KÄSIRAAMATU EESMÄRK JA SISUKORD
Selle käsiraamatu eesmärgiks on pakkuda kasutajale kogu
teave, mis on vajalik seadme kasutamiseks õigel, ohutul ja
iseseisval viisil. Käsiraamat sisaldab teavet tehniliste andmete,
ohutuse, kasutamise, hoidmise, hoolduse, varuosade ja
kasutuselt kõrvaldamise kohta.
Enne masina kasutamist lugege hoolikalt käesolevat
käsiraamatut. Kui Teil tekib juhiste või muu teabe tõlgendamise
osas kahtlusi, siis võtke ühendust Nilfisk ga.
Hoidke käsiraamat tulevaseks kasutamiseks või varustuse
müümisel edasi andmiseks vastavas ümbrikus.
EESMÄRK
Käesolev käsiraamat on mõeldud operaatoritele ja masina
hooldusega tegelevatele kvalifitseeritud tehnikutele.
Kasutajad ei tohi teha masina juures töid, mis on lubatud ainult
kvalifitseeritud tehnikutele. Nilfisk ei vastuta kahjude eest, mis
tulenevad selle keelu eiramisest.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Masinaga kaasas olev vastavusdeklaratsioon tõendab masina
vastavust kehtivatele seadustele.
MÄRKUS
Koos masina dokumentatsiooniga tarnitakse kaks
koopiat vastavusdeklaratsiooni originaalist.
MASINA ANDMED
Masina seerianumber aj mudeli nimi on märgitud plaadile (5).
Toote number ja tootmise aasta on märgitud samale plaadile.
Seda teavet läheb vaja masina varuosi tellides. Kasutage
masina andmete märkimiseks järgmist tabelit.
MASINA mudel ........................................................................
Kõiki remonditöid peavad tegema kvalifitseeritud töötajad või
Nilfisk teeninduskeskused.
Kasutada tohib ainult originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.
Teeninduseks või varuosade/lisaseadmete tellimiseks võtke
ühendust Nilfisk teeninduskeskusega ja teatage masina mudel,
toote kood ja seerianumber.
MUUDATUSED JA TÄIUSTUSED
Nilfisk täiustab oma tooteid pidevalt ning jätab endale õiguse
teha muudatusi ja parandusi omal äranägemisel, ilma et tekiks
kohustust viia taolised muudatused sisse varem müüdud
masinate kohta.
Kõik modifikatsioonid ja/või lisaseadmete lisamise plaanid peab
heaks kiitma ja neid tohib teha ainult Nilfisk.
MASINA FUNKTSIOONID
See kuivatiga küürimismasin on loodud ja ehitatud
kommertskasutamiseks ning siledate ja kompaktsete põrandate
puhastamiseks (küürimiseks ja kuivatamiseks).
Kuivatiga küürimismasinat saab vaibal kasutada juhul, kui
paigaldatud on vaibatarvikud.
MÄRKIDE KASUTAMINE
Edasi, tagasi, ees, taga, vasakul või paremal tähistab suundi
kasutamisel operaatori koha suhtes.
LAHTIPAKKIMINE/
KOHALETOIMETAMINE
Kui masin on kohale toimetatud, kontrollige, et pakend ja masin
pole transpordi käigus kannatada saanud.
Kui leiate vigastusi, siis hoidke pakend alles ja laske saadetise
kohale toimetanud kulleril seda kontrollida. Helistage kohe
kullerteenuse osutajale, et esitada kahjutasunõue.
ETTEVAATUST!
Pärast lahti pakkimist koostage masin hoolikalt
vastavalt pakendis olevale juhiste lehele.
Palun veenduge, et masinaga on kaasas järgmised asjad:
–– Tehnilised dokumendid:
• Kuivatiga küürimismasina kasutusjuhiste käsiraamat
• Küürija-kuivati varuosade nimekiri
TOOTE kood ...........................................................................
MASINA seerianumber ............................................................
MUUD KÄSIRAAMATUD
––
––
2
Teeninduse käsiraamat (millega saab tutvuda Nilfisk
teeninduskeskustes)
Varuosade nimekiri (tarnitakse koos masinaga)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
KASUTUSJUHISED
EESTI
OHUTUS
Järgnevad sümbolid viitavad potentsiaalselt ohtlikele
olukordadele. Lugege seda teavet põhjalikult ning rakendage
kõiki inimeste ja vara kaitsmiseks vajalikke ettevaatusabinõusid.
Vigastuste vältimiseks on hädavajalik operaatori koostöö.
Ükski õnnetuste vältimise programm ei ole tõhus, kui masina
kasutamise eest vastutav isik ei tee täielikku koostööd. Enamiku
õnnetuste põhjuseks on kõige lihtsamate ettevaatusreeglite
eiramine.
NÄHTAVAD SÜMBOLID MASINAL
2%
HOIATUS!
Ärge kasutage masinat kallakutel, mis
ületavad määratletu.
KÄESOLEVAS KÄSIRAAMATUS KASUTATAVAD
SÜMBOLID
OHT!
Tähistab operaatori jaoks ohtlikku olukorda, kus
on risk surma saada.
HOIATUS!
Tähistab potentsiaalset vigastada saamise riski.
ETTEVAATUST!
Tähistab ettevaatusabinõud või märkust, mis on
seotud oluliste või kasulike funktsioonidega.
Selle sümboliga märgistatud lõikudele pöörake
erilist tähelepanu.
MÄRKUS
Tähistab märkust, mis on seotud oluliste või kasulike
funktsioonidega.
NÕUANNE
See tähistab vajadust vaadata enne igasuguste
protseduuride teostamist kasutusjuhiste
käsiraamatut.
ÜLDJUHISED
Järgnevalt on toodud inimeste ja masina jaoks potentsiaalselt
ohtlikke olukordi puudutavad hoiatused ja ettevaatusabinõud.
OHT!
–– Enne igasuguseid hooldustöid, remontinist,
puhastamist või osade vahetamist tuleb pistik
eemaldada vooluvõrgust.
–– Ärge kandke elektriliste seadmete läheduses ehteid.
–– Ärge kasutage masinat toksiliste, ohtlike, süttivate
ja/või plahvatusohtlike pulbrite, vedelike või aurude
läheduses: Masin ei ole sobiv ohtlike pulbrite
kogumiseks.
04/2015
HOIATUS!
–– Seda masinat tohivad kasutada ainult kvalifitseeritud
operaatorid.
–– Lugege enne hooldus- või remonditööde sooritamist
hoolikalt kõiki juhiseid.
–– Ebaõige ühendamine võib põhjustada elentrilööke.
Ühendage masin korralikult maandatud vooluvõrku.
–– Ärge muutke ega avage voolukaablit või pistikut. Kui
toitekaabli pistikut ei saa pistikupessa ühendada, laske
kvalifitseeritud tehnikul paigaldada pistik vastavalt
kehtivale seadusele.
–– Enne toitekaabli pistiku vooluvõrku ühendamist
kontrollige, et sagedus ja pinge, mis näidatud
masina küljes oleval andmeplaadil, oleks vastavuses
vooluvõrgu pingega.
–– Masinaga ei tohi voolukaablist tõmmates stepslist välja
tõmmata. Et seadet stepslist välja tõmmata, haarake
pistikust ja mitte kaablist.
–– Ärge kasutage pistikut ega seadet märgade kätega.
–– Lülitage enne stepslist välja tõmbamist masin välja.
–– Kontrollige toitekaablit korrapäraselt kahjustuste,
lõigete, pragudeja kulumise suhtes. Vajadusel vahetage
see välja.
–– Kui toitekaabel on kahjustunud, peab selle vahetama
tootja või volitatud teeninduskeskus.
–– Masinat ei tohi voolukaablit pidi tõmmata ega vedada
ning voolukaablit ei tohi kasutada käepidemena.
Voolukaablit ei tohi jätta ukse vahele, ega tõmmata
ümber teravate äärte või nurkade. Ärge sõitke masinaga
üle voolukaabli. Pöörlev hari ei tohi puutuda kokku
toitekaablitega.
–– Hoidke voolukaablit eemal kuumenenud pindadest.
–– Tule, elektrišoki või vigastuse ohu vähendamiseks,
ärge jätke masina järelvalveta, kui see on vooluvõrku
ühendatud. Tõmmake pistik stepslist välja enne
hooldust või kui masinat ei kasutata.
–– Mitte välistingimustes kasutamiseks. Kaitske masinat
alati päikesekiirte ja niiskete tingimuste eest. Seda
masinat tuleb hoida sisetingimustes.
–– Enne masina kasutamist sulgege kõik luugid ja/või
katted nagu näidatud kasutusjuhiste käsiraamatus.
–– EL riigid: 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud,
kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised
seadme kasutamise kohta, võivad seda seadet
kasutada, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme
ohutul kasutamisel ning nad mõistavad sellega
seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei tohi
teostada järelevalveta lapsed.
–– Mitte-EL riigid: See masin ei ole mõeldud kasutamiseks
isikute poolt (sealhulgas lapsed), kellel on piiratud
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel
puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise
kohta.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
EESTI
KASUTUSJUHISED
HOIATUS!
–– Laste lähedal töötades peab olema eriti tähelepanelik.
–– Kasutage ainult nii nagu juhendis näidatud. Kasutage
ainult Nilfisk poolt soovitatud lisaseadmeid.
–– Kontrollige masinat enne iga kasutuskorda hoolikalt,
veenduge enne kasutamist, et kõik komponendid on
paigaldatud. Kui masin ei ole korralikult monteeritud,
võib see kahjustada inimesi ja muid objekte.
–– Jälgige hoolikalt, et juuksed, ehted või avarad riided ei
jääks masina liikuvate osade vahele.
–– Ärge kasutage seda masinat kallakutel.
–– Ärge kasutage masinat kallakutel, mis ületavad
määratletu.
–– Ärge kasutage masinat eriti tolmustel aladel.
–– Kasutage masinat vaid korralike valgustustingimuste
olemasolul.
–– Masinat kasutades jälgige eriti hoolikalt, et Te ei
vigastaks läheduses viibivaid inimesi ega esemeid.
–– Jälgige, et Te ei põrkaks masinaga riiulite või tellingute
vastu, eriti ettevaatlik olge kohtades, kust võib midagi
alla kukkuda.
–– Masina töötemperatuur peab olema vahemikus 0 °C –
+40 °C.
–– Masinat tuleb hoida temperatuuril 0 °C – +40 °C.
–– Õhuniiskus peab olema vahemikus 30 % kuni 95 %.
–– Põrandapuhastusvahendite kasutamisel tuleb järgida
puhastusaine pudeli etiketil toodud juhiseid.
–– Põrandapuhastuvahendite käsitsemisel tuleb kanda
sobivaid kindaid ja kaitsmeid.
–– Ärge kasutage masinat transpordivahendina.
–– Põrandakahjustuste vältimiseks ärge laske seisva
masina harjadel töötada.
–– Tulekahju korral kasutage võimalusel pulberkustutit,
mitte veega kustutit.
–– Ärge muutke ega reguleerige masina ohutuskatteid ja
järgige hoolikalt kõiki tavapäraseid hooldusjuhiseid.
–– Ärge laske mingitel objektidel sattuda masina
avadesse. Ärge kasutage masinat, kui avad on
ummistunud. Hoidke avad alati tolmu-, juuste- ja
teiste võõrmaterjalidevabana, mis võivad vähendada
õhuvoolu.
–– Ärge eemaldage ega muutke masina külge kinnitatud
plaate.
–– Masinaga ei tohi sõita avalikel teedel ja tänavatel.
–– Olge ettevaatlik masina transportimisel miinuskraadidel.
Vesi masina kasutatud vee paagis või voolikutes võib
külmuda ja tõsiselt kahjustada masinat.
–– Kasutage masinaga kaasas olnud harju või
kasutusjuhiste käsiraamatus määratuid. Muude harjade
kasutamine võib osutuda ohtlikuks.
–– Kui masin tõrgub, siis veenduge, et selle põhjuseks ei
ole ebapiisav hooldus. Vajadusel pöörduge volitatud
teeninduskeskuse või volitatud töötajate poole.
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Kui masin
•• ei tööta korralikult
•• on kahjustunud
•• lekib vett või vahtu
•• on jäetud välistingimustesse halbade ilmaolude
korral
•• on märg või kukkunud vette
lülitage see koheselt välja ja võtke ühendust Nilfisk
teeninduskeskuse või kvalifitseeritud tehnikuga.
–– Kui masinal on midagi vaja välja vahetada, siis kasutage
ainult volitatud esindustest või edasimüüjatelt saadud
ORIGINAALVARUOSI.
–– Masina korraliku ja ohutu töö tagamiseks järgige
vastavat käesolevas käsiraamatus toodud plaanilise
hoolduse tabelit.
–– Ärge peske masinat otseste veejugade või söövitavate
ainetega.
–– Kasutuskõlbmatu masin tuleb korralikult ladustada,
sest see sisaldab mürgiseid/kahjulikke materjale
(elektroonilised komponendid jne), mis tuleb
jäätmekäitluse standardite järgi viia spetsiaalsetesse
kogumiskeskustesse (vt peatükk “Utiliseerimine”).
MASINA KIRJELDUS
MASINA KONSTRUKTSIOON
(Joonis 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Käepide
Käivitamise/peatamise lüliti
Lahuse lüliti
Voolukaabel koos ühendusega
Seerianumbri plaat/tehnilised andmed/vastavussertifikaat
Pedaal parkimisasendist vabastamiseks
Kaabitsa laba tõstmise/langetamise pedaal
Paagi ühenduse ja transpordi käepide
Lahusepaak
Lahuse paagi kork
Lahuse filter
Kasutatud vee paak
Puhastusmoodul
Harja rakendamise/vabastamise kang
Silinderhari
Kaabitsa labad
Ülevaatuskaas
Kasutatud vee imemisvoolik
Õhufiltri kate
Kasutatud vee paagi väljalaskeava kork
Imemissüsteemi sisendi kork
Harja/imemissüsteemi mootori kamber
Tagumised rattad
Transpordikäepideme korpus
Voolukaabli hoidja
04/2015
KASUTUSJUHISED
KASUTAMINE / TÖÖ
IMEMISVOOLIK (valikuline)
LAHUSEPAAGI TÄITMINE
(Joonis 3)
(Joonis 2)
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult vähese vahuga, mittesüttivaid
puhastusvahendeid, mis on mõeldud
masinpesuks.
HOIATUS!
Põrandapuhastusvahendite kasutamisel tuleb
järgida puhastusaine pudeli etiketil toodud
juhiseid.
Põrandapuhastuvahendite käsitsemisel tuleb
kanda sobivaid kindaid ja kaitsmeid.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vabastage käepide (8) ja eemaldage paagi koost (A)
masinalt.
Eemaldage lahuse paagi täitekaela kork (B).
Täitke lahuse paak (C) veega ja jätke mõni sentimeeter
äärest vabaks.
Vee temperatuur ei tohi ületada 40 °C.
Lahuse koostamiseks kasutage paagi korgi (B)
mõõteanumat.
Korgi maht on 30 ml, see on 1 % paagitäies vees
lahustatud lahusest. Jälgige alati lahuse valmistamise
juhendeid, mis on antud lahuse valmistamiseks
kasutataval kemikaalil.
Paigaldage lahuse paagi kork.
Paigaldage paagi koost masina korpusele ja kinnitage see
käepidemega (D).
MASINA TÖÖ KÄIVITAMINE (PUHASTAMINE/
KUIVATAMINE)
1.
2.
Juhtige masin töökohale, kasutades tagumisi rattaid ja
käepidet (1).
Ühendage voolukaabli pistik (4) vooluvõrku.
HOIATUS!
Enne toitekaabli pistiku vooluvõrku ühendamist
kontrollige, et sagedus ja pinge, mis näidatud
masina küljes oleval andmeplaadil, oleks
vastavuses vooluvõrgu pingega.
3.
4.
5.
6.
7.
Avage pedaali (6) abil masina lukustus.
Langetage kaabitsa labad (16) pedaaliga (7).
Vajutage lülitit (2), et käivitada masin.
Vajutage lülitit (3), et käivitada lahuse vool.
Liigutage masinat käepidemega (1) ja alustage põranda
küürimist/kuivatamist.
1.
2.
3.
4.
EESTI
Paigaldage imemisvoolik imemisseadme sisendile (21).
Vajutage lülitit (2), et käivitada masin.
Lisatud pikendusega imemise alustamiseks pöörake
rõngas asendisse ON (A).
Imemise peatamiseks ja kuivatamise jätkamiseks pöörake
rõngas asendisse OFF (B).
PAAGI TÜHJENDAMINE
(Joonis 4)
Ujuksulgur sulgeb automaatselt imisüsteemi, kui kasutatud vee
paak (12) on täis saanud.
Imisüsteemi deaktiveerimisest annab märku järsk imisüsteemi
mootori hääle kõrgenemine ja põrandat ei kuivatata.
Kui kasutatud vee paak (12) on täis, toimige järgnevalt.
Kasutatud vee paagi tühjendamine
1.
2.
3.
Vabastage käepide (8) ja eemaldage paagi koost (A)
masinalt.
Vabastage lahuse paagi käepide (B).
Eemaldage kork (20) ja tühjendage kasutatud vee paak
(12). Loputage seejärel paaki puhta veega.
Lahusepaagi tühjendamine
4.
5.
6.
Eemaldage kork (10) ja tühjendage lahuse paak (9).
Loputage seejärel paaki puhta veega.
Kinnitage lahuse paak käepideme (C) abil kasutatud vee
paagile (12).
Paigaldage paagi koost masina korpusele ja kinnitage see
käepidemega (D).
MASINA TRANSPORTIMINE/PARKIMINE
1.
2.
3.
Toimige lõigus “Masina töö peatamine” kirjeldatud viisil.
Transportige masinat ühel järgmistest viisidest:
• Haarake käepidemest (1) ja tõstke masin kergelt üles.
Hoides masinat selles asendis sõitke määratud alale.
• Haarake masin sobiva korpusega (24) ja transportige
see määratud parkimisalale.
Töö lõpetamisel eemaldage hari (vaadake peatükki
Hooldus).
PÄRAST MASINA KASUTAMIST
Pärast töö lõppu, enne masina juurest lahkumist:
1. Toimige lõigus “Masina töö peatamine” kirjeldatud viisil.
2. Eemaldage hari, nagu näidatud peatükis Hooldus.
3. Tühjendage paagid (12) ja (9).
4. Viige läbi igapäevased hooldustööd (vt peatükk Hooldus).
5. Hoidke masinat puhtas ja kuivas kohas.
ETTEVAATUST!
Põrandapinna kahjustamise vältimiseks lülitage
hari välja, kui masin peatub ühel kohal.
MASINA TÖÖ PEATAMINE
8. Parkige masin püstises asendis.
9. Masina välja lülitamiseks vajutage lülitit (2).
10. Ühendage voolukaabli pistik (4) vooluvõrgust lahti ja
asetage see hoidjale (25).
11. Tõstke kaabitsa labad (16) pedaaliga (7).
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
5
EESTI
KASUTUSJUHISED
HOOLDUS
Korrektne ja regulaarne hooldus tagab masinale pika eluea ja kindlustab kasutamisel ohutuse. Järgnevas tabelis on võetud kokku
nõutavad regulaarsed hooldustööd. Näidatud intervallid võivad vastavalt täpsetele töötingimustele erineda.
HOIATUS!
Hooldustöid võib läbi viia ainult juhul kui masin on välja lülitatud ja voolukaabli pistik vooluvõrgust lahti
ühendatud.
Lisaks lugege hoolikalt peatükis “Ohutus” sisalduvaid juhiseid.
REGULAARSETE HOOLDUSTÖÖDE TABEL
Toiming
Iga päev, pärast masina kasutamist
Kord nädalas
Iga kuue kuu järel
Kaabitsa laba puhastamine
Harja puhastamine
Kasutatud vee paagi puhastamine
Harja kambri ja ülevaatuskambri puhastamine
Voolukaabli kontrollimine
Ülevaatuskambri puhastamine
Kaabitsa laba kontrollimine
Lahusefiltri puhastamine
Õhufiltri puhastamine
Lahuse paagi täitmine
Kaabitsa laba asendamine
VOOLUKAABLI KONTROLLIMINE
1.
Kontrollige toitekaablit (4) ja vastavat pistikut hoolikalt
kulumise, lõigete pragude või muude kahjustuste suhtes.
Kui toitekaabel või vastav pistik on kahjustatud, võtke
enne masina uuesti kasutamist ühendust Nilfisk
teeninduskeskusega.
KAABITSA LABA PUHASTAMINE
(Joonis 5)
ETTEVAATUST!
Kaabitsa laba puhastamisel on soovitatav kanda
kaitsekindaid, kuna sellel võib olla teravate
servadega prahti.
MÄRKUS
Hästi kuivatamiseks peavad kaabitsa labad olema
puhtad ning terad peavad olema heas seisukorras.
ETTEVAATUST!
Kaabitsa labad kinnitatakse masinale
klõpssüsteemiga ning neid saab lihtsalt
eemaldada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
HARJA JA HARJAKAMBRI PUHASTAMINE
(Joonis 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Langetage masin, et pääseda ligi puhastusmooduli (13)
alumisele küljele.
Pöörake kangi (A) vastupäeva ja eemaldage hari.
Puhastage ja peske hari (15) vee ning puhastusainega.
Kontrollige, et harjased oleks terved ja mitte liialt kulunud,
vajadusel asendage hari.
Puhastage ettevaatlikult harjakamber (B).
Demonteerige lahuse jaoturid (C) ning puhastage need
vee ja puhastusainega m seejärel loputage ja paigaldage
uuesti vastavatesse korpustesse.
Paigaldage hari (15) ajamirummule (D) ning kinnitage see
kangi (E) päripäeva pöörates.
ÜLEVAATUSKAMBRI PUHASTAMINE
(Joonis 7)
1.
2.
3.
Pöörake kangi (A) ja eemaldage ülevaatuskambri kaas
(17).
Kontrollige ja puhastage ülevaatuskamber (B) hoolikalt.
Paigaldage ülevaatuskambri kaas (17) ja pöörake selle
moodulile kinnitamiseks kangi (C).
Viige masin peatamisasendisse.
Veenduge, et voolupistik oleks vooluvõrgust lahti
ühendatud.
Langetage kaabitsa labad (16) pedaaliga (7).
Langetage masin, et pääseda ligi puhastusmooduli (13)
alumisele küljele.
Eemaldage kaabitsa lavad (16) neid väljapoole tõmmates.
Puhastage ja peske kaabitsa labad. Eriti puhastage selle
vahed (A) ning imemisava (B). Kontrollige, kas labad on
terved ja ilma täkete ning lõhedeta; vajadusel asendage
kaabitsa labad.
Paigaldage kaabitsa labad (16) ja veenduge, et need on
korralikult kinnitatud.
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
KASUTUSJUHISED
EESTI
KASUTATUD VEE PAAGI PUHASTAMINE
(Joonis 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Eemaldage paagi koost käepideme (8) abil masina korpuselt.
Eemaldage lahuse paak (9) kasutatud vee paagilt (12).
Avage kasutatud vee paak, tõmmates konksusid (A) ja (B).
Puhastage paagi alumine (C) ja ülemine (D) kamber vee ja puhastusainega, seejärel loputage hoolikalt.
Paigaldage komponendid uuesti.
Vajadusel peske lahuse paaki (9) puhta veega.
LAHUSEFILTRI PUHASTAMINE
(Joonis 9)
1.
2.
3.
Eemaldage paagi koost masina korpuselt.
Eemaldage kaks kummitihendiga (A) ja (B), seejärel eemaldage filtri sõel (C).
Puhastage ja paigaldage need tagasi toele (D).
ÕHUFILTRI PUHASTAMINE
(Joonis 10)
1.
2.
3.
Eemaldage kaas (A), seejärel eemaldage õhufilter (B).
Puhastage filter.
Paigaldage filter korpusesse (C) ja sulgege kate (A).
VEAD JA LAHENDUSED
Probleem
Masin ei tööta.
Võimalik põhjus
Lahendus
Voolukaabel või pistik on katki.
Vahetage kaabel.
Käivitamise/peatamise lüliti on katki.
Asendage lüliti. (*)
Kasutatud vee imemine on ebapiisav. Kasutatud vee paak on täis.
Lahuse vool harjale on ebapiisav.
Kaabitsad jätavad põrandale jälgi.
Tühjendage paak.
Kaabitsa labad on mustad või terad on kulunud või
katkised.
Puhastage ja kontrollige kaabitsa labasid.
Ülevaatuskamber on must.
Puhastage.
Kasutatud vee imemisvoolik on lahti ühendatud või
must.
Ühendage või puhastage voolik.
Õhufilter on must.
Puhastage filter.
Lahuse filter on must.
Puhastage filter.
Lahuse jaoturid on ummistunud.
Puhastage lahuse jaoturid.
Praht kaabitsa terade all.
Eemaldage praht.
Kaabitsa terad kulunud, sälgustunud või rebenenud.
Vahetage terad.
(*) Hooldustööd, mida peab tegema autoriseeritud Nilfisk hoolduskeskus.
Lisateavet saate teeninduse käsiraamatust, mis on saadaval kõigis Nilfisk teeninduskeskustes.
UTILISEERIMINE
Laske masin utiliseerida vastava ala kvalifitseeritud spetsialistil.
Enne utiliseerimist eemaldage ja eraldage järgmised materjalid, mis tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt kehtivatele seadustele:
–– Hari
–– Plastmassosad ja torustik
–– Elektrilised ja elektroonilised osad (*)
(*) Elektrilisi ja elektroonilisi osasid utiliseerides, pöörduge lähima Nilfisk keskuse poole.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
EESTI
KASUTUSJUHISED
TEHNILISED ANDMED
Mudel
SCRUBTEC 130
Lahusepaagi maht
3l
Kasutatud vee paagi maht
4l
Masina suurus (pikkus x laius x kõrgus)
400 x 360 x 1150 mm
Puhastuslaius
310 mm
Harja läbimõõt
66 mm
Lahuse juurdevool
0,2 l/min
Müratase töökohal (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Masina müratase (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Juhi käe vibratsioonitase (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Maksimaalne kalle töötamisel
2%
IP kaitseklass
X4
Kaitseklass (elektriline)
II
Imissüsteemi maht
360 mm H2O
Harja pöörlemiskiirus
2100 p/min
Kogu absorbeeritud võimsus
0,8 kW
Elektrisüsteemi pinge
220-240 V - 50-60 Hz
Kaal tühjade paakidega
12 kg
Masina brutokaal (GVW)
15 kg
Tarnekaal
16 kg
LISASEADMED JA -VÕIMALUSED
Lisaks standardkomponentidele saab masina varustada vastavalt vajadusele järgnevate lisaseadmete ja -funktsioonidega:
107411860
Silinderhari 310 mm (12,5”) keskmine PPL (valge)
107411861
Silinderhari 310 mm (12,5”) kõva PPL (must)
107411862
Silinderhari 310 mm (12,5”) mikrokiud
107411863
Silinderhari 310 mm (12,5”) vaipadele
107411864
Manuaalse imemisvooliku komplekt
107411865
Vaiba täiskomplekt
107411866
Kahe käe töökäepideme komplekt
107414568
Võrgu komplekt
107411867
Kaabits 321 mm (13”) komplekt
107411868
Kaabits 321 mm (13”) vaibakomplekt
Lisavarustuse kohta küsige lisateavet volitatud edasimüüjatelt.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
LIETUVIŠKAI
TURINYS
ĮŽANGA............................................................................................................................................................................. 2
VADOVO TIKSLAS IR TURINYS...................................................................................................................................................... 2
TIKSLAS........................................................................................................................................................................................... 2
ATITIKTIES DEKLARACIJA............................................................................................................................................................. 2
IDENTIFIKACIJOS DUOMENYS...................................................................................................................................................... 2
KITI PAGALBINIAI VADOVAI............................................................................................................................................................ 2
ATSARGINĖS DALYS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.......................................................................................................................... 2
PAKEITIMAI IR PATOBULINIMAI..................................................................................................................................................... 2
MAŠINOS FUNKCIJOS.................................................................................................................................................................... 2
SUTARTINĖS NUORODOS............................................................................................................................................................. 2
IŠPAKAVIMAS / PRISTATYMAS...................................................................................................................................... 2
SAUGUMAS...................................................................................................................................................................... 3
ANT MAŠINOS MATOMI SIMBOLIAI............................................................................................................................................... 3
ŠIAME VADOVE NAUDOJAMI SIMBOLIAI...................................................................................................................................... 3
BENDROS TAISYKLĖS.................................................................................................................................................................... 3
MAŠINOS APRAŠYMAS.................................................................................................................................................. 4
MAŠINOS SANDARA....................................................................................................................................................................... 4
NAUDOJIMAS / EKSPLOATAVIMAS............................................................................................................................... 5
TIRPALO BAKO UŽPILDYMAS........................................................................................................................................................ 5
MAŠINOS PALEIDIMAS (GRANDYMAS / DŽIOVINIMAS) ............................................................................................................. 5
MAŠINOS SUSTABDYMAS............................................................................................................................................................. 5
VAKUUMINĖ ŽARNA (pasirinktinai)................................................................................................................................................. 5
BAKELIŲ TUŠTINIMAS.................................................................................................................................................................... 5
MAŠINOS VEŽIMAS / STOVĖJIMAS............................................................................................................................................... 5
PABAIGUS DARBUS SU MAŠINA................................................................................................................................................... 5
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.................................................................................................................................................... 6
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS........................................................................................................................................... 6
ELEKTROS MAITINIMO KABELIO PATIKRA................................................................................................................................... 6
VALYTUVO STRYPŲ VALYMAS...................................................................................................................................................... 6
ŠEPEČIO IR ŠEPEČIO KAMEROS VALYMAS................................................................................................................................ 6
APŽIŪROS KAMEROS VALYMAS................................................................................................................................................... 6
SURINKIMO BAKELIO VALYMAS.................................................................................................................................................... 7
TIRPALO FILTRO VALYMAS............................................................................................................................................................ 7
ORO FILTRO VALYMAS................................................................................................................................................................... 7
GEDIMŲ NUSTATYMAS................................................................................................................................................... 7
ŠALINIMAS....................................................................................................................................................................... 7
TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................................................................................ 8
PRIEDAI / PAPILDOMA ĮRANGA..................................................................................................................................................... 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
LIETUVIŠKAI
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
ĮŽANGA
ATSARGINĖS DALYS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
PASTABA
Skaičiai skliausteliuose žymi sudedamąsias dalis,
parodytas skyriuje „Mašinos aprašymas“.
VADOVO TIKSLAS IR TURINYS
Šio vadovo tikslas – pateikti operatoriui visą reikiamą
informaciją, kaip saugiai ir teisingai naudotis aprašomu
įrenginiu. Vadove pateikiami mašinos techniniai duomenys,
saugos nurodymai, aprašomas veikimas, nenaudojamos
mašinos saugojimas, techninė priežiūra, atsarginės dalys ir
utilizavimas.
Prieš atlikdami bet kokią mašinos procedūrą, atidžiai
perskaitykite šio vadovo instrukcijas. Jei jums iškilo abejonių
dėl instrukcijų interpretavimo, arba norite gauti papildomos
informacijos, prašome susisiekti su Nilfisk.
Laikykite vadovą tinkamame aplanke, kad bet kada galėtumėte
jį peržiūrėti arba parduodami šią įrangą.
TIKSLAS
Šis vadovas skirtas kvalifikuotiems operatoriams ir meistrams,
kurie prižiūri įrenginį.
Vartotojai neturi atliktų procedūrų, kurios priskiriamos
kvalifikuotiems technikams. Kompanija Nilfisk nėra atsakinga už
įrangos gedimus, kurie atsiras dėl šio draudimo nepaisymo.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Su mašina pateikta atitikties deklaracija patvirtina, kad mašina
atitinka galiojančius įstatymus.
PASTABA
Kartu su mašinos dokumentais pateikiami du
originalūs atitikties deklaracijos egzemplioriai.
IDENTIFIKACIJOS DUOMENYS
Mašinos serijos numeris ir modelis yra pažymėti plokštelėje (5).
Gaminio numeris ir pagaminimo metai yra pažymėti toje pačioje
plokštelėje.
Šios informacijos prireiks, jei bus keičiamos atsarginės mašinos
dalys. Mašinos identifikacijos duomenis įrašykite į šią lentelę.
Bet kokį remontą privalo atlikti kvalifikuoti specialistai arba
„Nilfisk“ techninės priežiūros centro darbuotojai.
Privaloma naudoti tik originalias dalis ir priedus.
Susisiekite su „Nilfisk“ dėl techninės priežiūros arba jei norite
užsisakyti atsarginių dalių ar priedų, nurodykite mašinos modelį
ir serijos numerį.
PAKEITIMAI IR PATOBULINIMAI
Kompanija Nilfisk nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka
teisę juos keisti bei tobulinti savo nuožiūra ir ateityje, tačiau
neprisiima jokių įsipareigojimų dėl šių sąlygų taikymo anksčiau
parduotoms mašinoms.
Bet kokius pakeitimus ir (arba) priedus privalo patvirtinti ir atlikti
„Nilfisk“ specialistai.
MAŠINOS FUNKCIJOS
Šis grandiklis džiovintuvas suprojektuotas ir skirtas valyti
(grandyti ir džiovinti) lygias ir kompaktines grindis.
Grandiklis džiovintuvas gali būti naudojamas valyti kilimus, kai
ant jo sumontuoti kilimų valymo priedai.
SUTARTINĖS NUORODOS
Padėtys „pirmyn“, „atgal“, „priekinis“, „galinis“, „kairė“ ar „dešinė“
nurodo operatoriaus padėtį, naudojant mašiną.
IŠPAKAVIMAS / PRISTATYMAS
Atvežus mašiną, patikrinkite, ar pakuotė ir mašina nebuvo
pažeistos vežant.
Jei pažeidimai matomi, neišpakuokite mašinos ir leiskite
ją patikrinti mašiną atvežusiais tarnybai. Iškart kreipkitės į
atvežusią tarnybą ir užregistruokite pretenziją dėl apgadinimo.
ATSARGIAI!
Išpakavę atidžiai surinkite mašiną pagal
pakuotėje pridėtą instrukcijų žiniaraštį.
Prašome patikrinti, ar kartu su mašina buvo atgabenti ir šie
daiktai:
–– Techniniai dokumentai:
• Grandiklio džiovintuvo naudojimo instrukcijos
• Plovimo ir džiovinimo mašinos atsarginių dalių sąrašas
MAŠINOS modelis ..................................................................
GAMINIO kodas ......................................................................
MAŠINOS serijos numeris .......................................................
KITI PAGALBINIAI VADOVAI
––
––
2
Techninės priežiūros vadovą (kuriuo galima naudotis Nilfisk
techninės priežiūros centruose)
Atsarginių dalių katalogas (pridedamas perkant mašiną)
SCRUBTEC 130 - 107412886
03/2015
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
LIETUVIŠKAI
SAUGUMAS
Šie simboliai nurodo galimas pavojingas situacijas. Visuomet
atidžiai skaitykite šią informaciją ir laikykitės visų atsargumo
priemonių idant apsaugotumėte žmones ir turtą.
Mašiną valdantis operatorius yra labiausiai atsakingas už saugų
darbą. Jokia nelaimingų įvykių prevencijos programa nebus
efektyvi, jei nebendradarbiaus asmuo, atsakingas už mašinos
valdymą. Dauguma nelaimingų atsitikimų įvyksta nesilaikant
paprasčiausių eksploatavimo taisyklių.
ANT MAŠINOS MATOMI SIMBOLIAI
2%
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite mašinos ant nuožulnių
paviršių, kai nuolydis viršija nurodytus
specifikacijų reikalavimus.
ŠIAME VADOVE NAUDOJAMI SIMBOLIAI
PAVOJUS!
Šis simbolis nurodo pavojingą situaciją, kuomet
operatoriui gresia mirtis.
ĮSPĖJIMAS!
Šis simbolis nurodo potencialią žmonių
susižalojimo galimybę.
ATSARGIAI!
Šis simbolis nurodo į tai, kad reikia atkreipti
dėmesį į svarbias bei naudingas pastabas dėl
darbo su mašina.
Pastraipas, pažymėtus šiuo simboliu, skaitykite
itin atidžiai.
PASTABA
Žymi pastabą, susijusią su svarbiomis arba
naudingomis funkcijomis.
KONSULTACIJA
Prieš atlikdami bet kokią procedūrą, peržiūrėkite
naudojimo instrukcijas.
BENDROS TAISYKLĖS
Žemiau yra išvardyti specifiniai įspėjimai ir atsargumo
priemonės, kurių reikia laikytis siekiant apsaugoti žmones ir
techniką nuo potencialių sužalojimų ir gedimų.
PAVOJUS!
–– Prieš pradėdami bet kokią techninės priežiūros,
remonto, valymo ar keitimo procedūrą, iš elektros lizdo
ištraukite kištuką.
–– Nusiimkite papuošalus dirbdami šalia elektros įrangos.
–– Nedirbkite su mašina arti nuodingų, lengvai
užsidegančių ir / arba sprogiųjų medžiagų, skysčių arba
garų: Ši mašina nepritaikyta pavojingiems milteliams
siurbti.
04/2015
ĮSPĖJIMAS!
–– Mašiną privalo naudoti tik tinkamai išmokyti operatoriai.
–– Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros arba
taisymo darbus, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
–– Netinkama jungtis gali sukelti elektros smūgį. Prijunkite
mašiną prie tinkamai įžemintą elektros tinklo.
–– Neardykite elektros maitinimo kabelio kištuko. Jei
maitinimo kabelio kištuko negalima įjungti į kištukinį
lizdą, jį turi sumontuoti kvalifikuoti specialistai pagal
galiojančius teisinius reikalavimus.
–– Prieš įkišdami elektros maitinimo kištuką į elektros
maitinimo lizdą, patikrinkite, ar mašinos serijos numerio
lentelėje nurodytas dažnis ir įtampa atitinka elektros
tinklo įtampą.
–– Netraukite kištuko iš elektros lizdo, paėmę už kabelio.
Jei norite ištraukti kištuką, paimkite už jo, o ne už
kabelio.
–– Nelieskite kištuko ar mašinos šlapiomis rankomis.
–– Prieš ištraukdami kištuką iš lizdo, išjunkite visus
valdymo prietaisus.
–– Elektros maitinimo kabelį reguliariai tikrinkite dėl
pažeidimų, įpjovų, įtrūkimų ir susidėvėjimo. Jei reikia –
pakeiskite.
–– Jei elektros maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti
gamintojas arba įgaliotas techninės priežiūros centras.
–– Mašinos netraukite ir neneškite, laikydami už elektros
maitinimo laido; niekada nenaudokite elektros
maitinimo laido vietoje rankenos. Elektros maitinimo
laido nesuspauskite uždarytomis durimis ir jo
netraukite aplink aštrias briaunas ir kampus. Mašina
neužvažiuokite ant elektros maitinimo laido. Sukamas
šepetys neturi liesti elektros maitinimo kabelio.
–– Maitinimo kabelį laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
–– Kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ar traumos
pavojų, į elektros maitinimo tinklą įjungtos mašinos
nepalikite be priežiūros. Jei mašina nesinaudojate ar
ketinate ją taisyti, elektros laido kištuką ištraukite iš
tinklo lizdo.
–– Neskirta naudoti lauke. Visada saugokite mašiną nuo
saulės spindulių ir drėgmės. Šią mašiną laikykite
patalpose.
–– Prieš eksploatuodami mašiną, uždarykite visas duris ir
(arba) dangčius, kaip parodyta naudojimo instrukcijose.
–– ES šalys: Šiuo įrenginiu gali naudotis 8-erių ir
vyresniojo amžiaus vaikai ir asmenys, turintys fizinių,
sensorinių ar protinių negalių, ar neturi patirties bei
žinių, jei jie prižiūrimi ar suteikiamos instrukcijos, kaip
saugiai naudotis įrenginiu, bei suvokia galimus pavojus.
Vaikams negalima žaisti šiuo įrenginiu. Neprižiūrimi
vaikai negali atvykti valymo ir techninės priežiūros
darbų.
–– Ne ES šalys: Ši mašina nėra skirta naudotis asmenims
(įskaitant vaikus), turintiems fizinių, sensorinių ar
protinių negalių, ar neturintys patirties ir žinių.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
LIETUVIŠKAI
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
ĮSPĖJIMAS!
–– Naudodamiesi mašina, kai netoliese yra vaikų, būkite
itin atidūs.
–– Mašina naudokitės tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.
Naudokite tik kompanijos „Nilfisk“ rekomenduojamus
papildomus įtaisus.
–– Visada prieš naudodami mašiną atidžiai patikrinkite, kad
būtų surinkti visi komponentai. Jei mašina netinkamai
surinkta, ji gali padaryti žalos žmonėms ir turtui.
–– Saugokitės, kad judančios mašinos dalys neįtrauktų
jūsų plaukų, papuošalų ar palaidų drabužių.
–– Nenaudokite mašinos ant nuožulnaus paviršiaus.
–– Nenaudokite mašinos ant nuožulnių paviršių, kai
nuolydis viršija nurodytus specifikacijų reikalavimus.
–– Nenaudokite mašinos pernelyg dulkėtose vietose.
–– Mašiną naudokite tik tada, kai apšvietimas yra
pakankamas.
–– Kuomet dirbate šia mašina, saugokitės, kad
nesužeistumėte žmonių ir nesugadintumėte turto.
–– Netrankykite lentynų ar pastolių, ypač tuomet, jei gali
pradėti kristi kokie nors daiktai.
–– Mašinos darbinė temperatūra turi būti nuo 0 °C iki
+40 °C.
–– Mašina turi būti laikoma 0 °C – +40 °C temperatūroje.
–– Drėgnis turi būti 30–95 %.
–– Kai naudojate grindų valiklius, vadovaukitės
nurodymais, pateiktais etiketėse ant valiklio butelių.
–– Dirbdami su grindų valikliais, mūvėkite tinkamas
pirštines ir naudokite kitas apsaugos priemones.
–– Nenaudokite mašinos kaip transporto priemonės.
–– Būtinai išjunkite šepečius, kai mašina stovi, nes jie gali
sugadinti grindis.
–– Kilus gaisrui, naudokite miltelinį gesintuvą, ne vandens
gesintuvą.
–– Neardykite mašinos apsauginių įtaisų ir griežtai
laikykitės įprastų techninės priežiūros instrukcijų.
–– Žiūrėkite, kad į angas nepatektų jokių daiktų.
Nenaudokite mašinos, jeigu angos užsikimšo. Angas
visada saugokite nuo dulkių, plaukų ir kitų pašalinių
daiktų, kurie gali sumažinti oro srautą.
–– Nenuimkite ar nemodifikuokite prie mašinos pritvirtintų
plokščių.
–– Šios mašinos negalima naudoti visuomeninės paskirties
keliuose ir gatvėse.
–– Mašiną vežkite itin atsargiai, kai temperatūra yra
žemesnė už užšalimo temperatūrą. Vanduo, esantis
surinkimo bakelyje arba žarnose, gali užšalti ir smarkiai
sugadinti mašiną.
–– Naudokite prie mašinos tiekiamuys šepečius arba kaip
nurodyta naudojimo instrukcijose. Naudojant kitokius
šepečius sumažėja saugumas.
–– Jei mašina pradėjo gesti, įsitikinkite, ar tai neatsitiko dėl
netinkamos priežiūros. Jei reikia, kreipkitės pagalbos į
įgaliotus darbuotojus arba į įgaliotą techninės priežiūros
centrą.
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Jei mašina
•• neveikia tinkamai
•• ji yra sugedusi
•• yra vandens arba putų nuotėkių
•• buvo palikta lauke esant blogiems orams
•• yra šlapia arba buvo įmesta į vandenį
nedelsiant išjunkite ir kreipkitės į „Nilfisk“ techninės
priežiūros centrą ar kvalifikuotą specialistą.
–– Jei būtina keisti detales, iš prekybos atstovo arba
įgalioto atstovo visuomet reikalaukite tik ORIGINALIŲ
dalių.
–– Norint tinkamai ir saugiai eksploatuoti mašiną, laikykitės
šiame vadove pateiktos techninės priežiūros grafiko.
–– Neplaukite mašinos tiesiogine ar slėgine vandens srove,
arba koroziją sukeliančiomis priemonėmis.
–– Mašiną šalinti tinkamu būdu, nes jos sudėtyje yra
toksinių žalingų medžiagų (elektroninių detalių ir t. t.),
kurias pagal atitinkamus standartų reikalavimus reikia
šalinti specialiuose centruose (žr. skyrių „Šalinimas“).
MAŠINOS APRAŠYMAS
MAŠINOS SANDARA
(1 Pav.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Rankena
Paleidimo / sustabdymo jungiklis
Tirpalo jungiklis
Maitinimo kabelis su jungikliu
Serijos numerio plokštelė / techniniai duomenys / atitikties
sertifikatas
Pedalas, kuriuo pašalinama stovėjimo padėtis
Valytuvo pakėlimo / nuleidimo pedalas
Bako mova ir pervežimo rankena
Tirpalo bakelis
Tirpalo bakelio įpylimo anga
Tirpalo filtras
Surenkamo vandens bakelis
Valymo pagrindas
Šepečio sujungimo / atjungimo svirtis
Cilindrinis šepetys
Valytuvo strypai
Apžiūros dangtelis
Regeneracinio vandens vakuuminė žarna
Oro filtro dangtelis
Surenkamo vandens bakelio išleidimo anga
Vakuuminio įvado kaištis
Šepečio / vakuuminio variklio kamera
Užpakaliniai ratai
Pervežimo rankenos korpusas
Elektros maitinimo kabelio laikiklis
03/2015
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
NAUDOJIMAS / EKSPLOATAVIMAS
VAKUUMINĖ ŽARNA (pasirinktinai)
TIRPALO BAKO UŽPILDYMAS
(3 Pav.)
(2 Pav.)
ATSARGIAI!
Naudokite tik mažai putojančius, nedegius
ploviklius, skirtus naudoti su automatinėmis
valymo mašinomis.
ĮSPĖJIMAS!
Kai naudojate grindų valiklius, vadovaukitės
nurodymais, pateiktais etiketėse ant valiklio
butelių.
Dirbdami su grindų valikliais, mūvėkite tinkamas
pirštines ir naudokite kitas apsaugos priemones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atleiskite rankeną (8) ir nuo mašinos nuimkite bako
konstrukciją (A).
Nuimkite tirpalo bako kamštį (B).
Į tirpalo baką (C) įpilkite vandens, palikdami keletą
centimetrų nuo krašto.
Vandens temperatūra neturi viršyti 40 °C.
Ruošdami tirpalą, naudokitės bako kamščio matuokle (B).
Kamščio talpa - 30 ml, t. y. 1 % tirpalo, atskiesto bako
vandenyje. Maišydami tirpalą, visuomet laikykitės skiedimo
instrukcijų, surašytų ant cheminės medžiagos indo
etiketės.
Sumontuokite tirpalo bako kamštį.
Ant mašinos korpuso sumontuokite bako konstrukciją ir
sujunkite rankena (D).
MAŠINOS PALEIDIMAS (GRANDYMAS /
DŽIOVINIMAS)
1.
2.
Galiniais ratukais ir rankena (1) nutempkite mašiną į darbo
vietą.
Įkiškite maitinimo tiekimo kištuką (4) į maitinimo tinklo
lizdą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš įkišdami elektros maitinimo kištuką į
elektros maitinimo lizdą, patikrinkite, ar mašinos
serijos numerio lentelėje nurodytas dažnis ir
įtampa atitinka elektros tinklo įtampą.
3.
4.
5.
6.
7.
Pedalu (6) atleiskite mašiną.
Pedalu (7) nuleiskite valytuvo strypus (16).
Paspauskite jungiklį (2), kad paleistumėte mašiną.
Paspauskite jungiklį (3), kad tirpalo srautą.
Perstumkite mašiną rankena (1) ir padėkite grandyti /
džiovinti grindis.
ATSARGIAI!
Venkite pažeisti grindų paviršių, išjunkite šepetį,
kai mašina sustoja vienoje vietoje.
MAŠINOS SUSTABDYMAS
8. Padėkite mašina vertikaliąja padėtimi.
9. Norėdami išjungti mašimą, paspauskite jungiklį (2).
10. Elektros maitinimo kabelio kištuką (4) atjunkite nuo
elektros maitinimo tinklo ir apvyniokite jį aplink laikiklį (25).
11. Pedalu (7) pakelkite valytuvo strypus (16).
04/2015
1.
2.
3.
4.
LIETUVIŠKAI
Vakuuminiame įėjime (21) sumontuokite vakuuminę žarną.
Paspauskite jungiklį (2), kad paleistumėte mašiną.
Įjunkite žiedą (A), kad paleistumėte vakuumą tiekiamu
priedu.
Sustabdykite vakuumą ir džiovinkite toliau, išjungdami
žiedą (B).
BAKELIŲ TUŠTINIMAS
(4 Pav.)
Automatinė srauto išjungimo sistema išjungia vakuuminę
sistemą, kai pilnas regeneracinis bakas (12).
Kad siurbimo sistema užblokuota, rodo staigiai padidėjęs
siurbimo sistemos variklio keliamo triukšmo dažnis ir tai, kad
grindys nedžiovinamos.
Kai surenkamo vandens bakelis (12) prisipildys, ištuštinkite jį
taip, kaip aprašyta toliau.
Surenkamo vandens bakelio tuštinimas
1.
2.
3.
Atleiskite rankeną (8) ir nuo mašinos nuimkite bako
konstrukciją (A).
Atleiskite tirpalo bako rankeną (B).
Išimkite kamštį (20) ir išleiskite skysčius iš regeneracinio
bako (12). Baigę darbą, bakelį praskalaukite švariu
vandeniu.
Tirpalo bakelio tuštinimas
4.
5.
6.
Išimkite kamštį (10) ir išleiskite skysčius iš tirpalo bako (9).
Baigę darbą, bakelį praskalaukite švariu vandeniu.
Rankena (C) sujunkite tirpalo baką su regeneraciniu baku
(12).
Ant mašinos korpuso sumontuokite bako konstrukciją ir
sujunkite rankena (D).
MAŠINOS VEŽIMAS / STOVĖJIMAS
1.
2.
3.
Atlikite „Mašinos sustabdymas“ skyriuje nurodytas
procedūras.
Perstumkite mašiną vienu iš šių būdu:
• Laikydami už rankenos (1), šiek tiek pakelkite mašiną.
Laikydami mašiną tokioje padėtyje, nuvarykite ją į
statymo vietą.
• Suėmę už atitinkamo mašinos korpuso (24),
perstumkite į jos paskirtąją stovėjimo vietą.
Baigę darbus, nuimkite šepetį r. Techninės priežiūros
skyriaus instrukcijas.
PABAIGUS DARBUS SU MAŠINA
Po darbo, prieš palikdami mašiną:
1. Atlikite „Mašinos sustabdymas“ skyriuje nurodytas
procedūras.
2. Nuimkite šepetį kaip parodyta Techninės priežiūros
skyriuje.
3. Ištuštinkite bakus (12) ir (9).
4. Atlikite kasdienės techninės priežiūros operacijas (žr.
skyrių „Techninė priežiūra“).
5. Mašiną laikykite švarioje ir sausoje vietoje.
107412886 - SCRUBTEC 130
5
LIETUVIŠKAI
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Mašinos tarnavimo trukmė ir jos maksimalus veikimo saugumas tiesiogiai susiję su tinkama ir reguliaria technine priežiūra. Šiame
grafike nurodytos planinės techninės priežiūros operacijos. Parodyti intervalai gali skirtis dėl ypatingųjų eksploatavimo sąlygų.
ĮSPĖJIMAS!
Techninė priežiūra atliekama išjungus mašiną ir jos elektros maitinimo kabelio kištuką atjungus nuo elektros
maitinimo tinklo.
Be to, atidžiai perskaitykite skyriuje „Sauga“ skyriuje pateiktas instrukcijas.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS
Kasdien arba po
darbo su mašina
Procedūra
Kas savaitę
Kas šešis mėnesius
Valytuvo strypų valymas
Šepečio valymas
Surinkimo bakelio valymas
Šepečio ir apžiūros kamerų valymas
Elektros maitinimo kabelio patikra
Apžiūros kameros valymas
Valytuvo strypų patikra
Tirpalo filtro valymas
Oro filtro valymas
Tirpalo bako valymas
Valytuvo strypų keitimas
ELEKTROS MAITINIMO KABELIO PATIKRA
1.
Rūpestingai patikrinkite maitinimo kabelį (4) ir atitinkamą
kištuką, kad jie nebūtų nusidėvėję, įpjauti, įtrūkę ar kitaip
pažeisti.
Jei maitinimo kabelis ar atitinkamas kištukas pažeistas,
prieš eksploatuodami mašiną, kreipkitės į „Nilfisk“
techninės priežiūros centrą.
VALYTUVO STRYPŲ VALYMAS
(5 Pav.)
ATSARGIAI!
Valant valytuvo strypus, rekomenduojama mūvėti
apsaugines pirštines, nes gali susikaupti aštrių
nuolaužų.
PASTABA
Valytuvo strypai turi būti švarūs ir ašmenys tinkamos
techninės būklės, kad galėtumėte gerai išdžiovinti.
ATSARGIAI!
Valytuvo strypai tvirtinami prie mašinos
suspaudimo sistema ir ją galima lengvai
išmontuoti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
ŠEPEČIO IR ŠEPEČIO KAMEROS VALYMAS
(6 Pav.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nuleiskite mašiną, kad pasiektumėte apatinę valymo
pagrindo (13) dalį.
Pasukite svirtį (A) prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite šepetį.
Nuvalykite ir nuplaukite šepetį (15) vandeniu ir plovikliu.
Patikrinkite, ar šepečio šeriai nesugadinti ir nesudilę; jei
reikia, šepetį pakeiskite.
Rūpestingai nuvalykite šepečio kamerą (B).
Išmontuokite tirpalo padavimo įtaisus (C) ir nuplaukite
juos vandeniu ir plovikliu, tada praskalaukite ir surinkite
atitinkamuose korpusuose.
Sumontuokite šepetį (15) pavaros stebulėje (D) ir sujunkite,
pasukdami svirtį (E) pagal laikrodžio rodyklę.
APŽIŪROS KAMEROS VALYMAS
(7 Pav.)
1.
2.
3.
Pasukite svirtį (A) ir nuimkite apžiūros kameros dangtį (17).
Patikrinkite ir rūpestingai išvalykite apžiūros kamerą (B).
Sumontuokite apžiūros kameros dangtelį (17) ir pasukite
svirtį (C), kad jį pritvirtintumėte prie pagrindo.
Nustatykite mašiną sustabdymo padėtimi.
Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas būtų išjungtas iš
maitinimo tinklo.
Pedalu (7) nuleiskite valytuvo strypus (16).
Nuleiskite mašiną, kad pasiektumėte apatinę valymo
pagrindo (13) dalį.
Nuimkite valytuvo strypus (16) ištraukdami į išorę.
Nuvalykite ir nuplaukite valytuvo strypus. Ypač gerai
išvalykite kameras (A) ir vakuuminę angą (B). Patikrinkite
ašmenų vientisumą, kad nebūtų įpjovų ir įplėšimų; jei reikia,
pakeiskite valytuvo strypus.
Sumontuokite valytuvo strypus (16) ir įsitikinkite, kad jie
būtų tinkamai sumontuoti.
SCRUBTEC 130 - 107412886
03/2015
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
LIETUVIŠKAI
SURINKIMO BAKELIO VALYMAS
(8 Pav.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naudodamiesi rankena (8), nuo mašinos korpuso nuimkite bako konstrukciją.
Nuo regeneracinio bako (12) nuimkite tirpalo baką (9).
Kabliais (A) ir (B) atidarykite regeneracinį baką.
Apatinę (C) ir viršutinę (D) bako kameras nuvalykite vandeniu ir plovikliu, tada rūpestingai nuplaukite.
Iš naujo sumontuokite visas detales.
Jei reikia, tirpalo baką (9) nuplaukite švariu vandeniu.
TIRPALO FILTRO VALYMAS
(9 Pav.)
1.
2.
3.
Nuo mašinos korpuso nuimkite bako konstrukciją.
Nuimkite du gumos tarpiklį (A) ir (B), tada nuimkite filtro koštuvą (C).
Išvalykite ir iš naujo sumontuokite ant atramos (D).
ORO FILTRO VALYMAS
(10 Pav.)
1.
2.
3.
Nuimkite dangtį (A), tada nuimkite oro filtrą (B).
Išvalykite filtrą.
Korpuse (C) sumontuokite filtrą ir už-darykite dangtį (A).
GEDIMŲ NUSTATYMAS
Gedimas
Mašina neveikia.
Galima priežastis
Taisymas
Pažeistas maitinimo kabelis ar kištukas.
Pakeiskite kabelį.
Pažeistas paleidimo / sustabdymo jungiklis.
Pakeiskite jungiklį. (*)
Surenkamo vandens bakelis pilnas.
Ištuštinkite bakelį.
Valytuvo strypai purvini arba nusidėvėję ar pažeisti
ašmenys.
Nuvalykite ir patikrinkite valytuvo strypus.
Purvina apžiūros kamera.
Išvalykite.
Atjungta ar purvina regeneracinė vakuuminė žarna.
Prijunkite ar išvalykite žarną.
Purvinas oro filtras.
Išvalykite filtrą.
Nepakankamai intensyvus tirpalo
srautas į šepečius.
Nešvarus tirpalo filtras.
Išvalykite filtrą.
Užsikimšę tirpalo išdavimo įtaisai.
Išvalykite tirpalo išdavimo įtaisus.
Valytuvas palieka ant grindų žymas.
Po grandyklės gumomis yra šiukšlių.
Pašalinkite šiukšles.
Grandyklės gumos sudilusios, apiplyšusios arba
sudraskytos.
Pakeiskite gumas.
Nepakankamai įsiurbia purviną
vandenį.
(*) Šią techninės priežiūros procedūrą privalo atlikti įgalioto „Nilfisk“ techninės priežiūros centro darbuotojai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, ieškokite jos Techninės priežiūros vadove, kurį galite gauti bet kuriame „Nilfisk“ techninės
priežiūros centre.
ŠALINIMAS
Mašinos utilizaciją patikėkite profesionalui.
Prieš šalindami mašiną, pašalinkite ir atskirkite šias medžiagas, kurias turite šalinti pagal galiojančias teisines normas:
–– Šepetys
–– Plastikinės žarnos ir dalys
–– Elektros ir elektroninius komponentus (*)
(*) Kreipkitės į artimiausią „Nilfisk“ priežiūros centrą, ypač šalindami elektrines ir elektronines detales.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
LIETUVIŠKAI
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis
SCRUBTEC 130
Tirpalo bakelio talpa
3L
Surenkamo vandens bakelio talpa
4L
Mašinos dydis (ilgis x plotis x aukštis)
400 x 360 x 1.150 mm
Valymo plotis
310 mm
Šepečio skersmuo
66 mm
Tirpalo srovė
0,2 L/min
Garso slėgio lygis darbo vietoje (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Mašinos garso galios lygis (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Operatoriaus rankos vibracijos lygis (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Didžiausias paviršiaus nuolydis dirbant
2%
IP apsaugos klasė
X4
Apsaugos klasė (elektros)
II
Siurbimo sistemos galia
360 mm H2O
Šepečių sukimosi greitis
2.100 aps./min.
Bendra absorbuojama galia
0,8 kW
Elektros sistemos įtampa
220-240 V - 50-60 Hz
Svoris esant tuštiems bakeliams
12 kg
Bendrasis mašinos svoris (BMS)
15 kg
Gabenimo svoris
16 kg
PRIEDAI / PAPILDOMA ĮRANGA
Be išvardytos standartinės įrangos, mašinoje esant reikalui gali būti sumontuoti šie priedai / papildoma įranga:
107411860
Šepečio cil. 310 mm (12,5”) Vidutinis PPL (baltas)
107411861
Šepečio cil. 310 mm (12,5”) Kietas PPL (baltas)
107411862
Šepečio cil. 310 mm (12,5”) Mikropluoštas
107411863
Šepečio cil. 310 mm (12,5”) Kilimas
107411864
Rankinis siurbimo žarnos komplektas
107411865
Kilimo komplektas
107411866
Dviejų rankų darbinės rankenos komplektas
107414568
Įrangos komplektas
107411867
Valytuvo 321 mm (13”) komplektas
107411868
Valytuvo 321 mm (13”) kilimo komplektas
Norėdami gauti daugiau informacijos apie papildomą įrangą, kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
03/2015
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
LATVIEŠU VALODA
SATURS
IEVADS............................................................................................................................................................................. 2
ROKASGRĀMATAS MĒRĶIS UN SATURS..................................................................................................................................... 2
MĒRĶIS............................................................................................................................................................................................ 2
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA.......................................................................................................................................................... 2
IDENTIFIKĀCIJAS DATI................................................................................................................................................................... 2
CITAS ATSAUCES ROKASGRĀMATAS.......................................................................................................................................... 2
REZERVES DAĻAS UN TEHNISKĀ APKOPE................................................................................................................................. 2
IZMAIŅAS UN UZLABOJUMI........................................................................................................................................................... 2
MAŠĪNAS FUNKCIJAS..................................................................................................................................................................... 2
PAMATPIEŅĒMUMI.......................................................................................................................................................................... 2
IZSAIŅOŠANA/PIEGĀDE................................................................................................................................................. 2
DROŠĪBA.......................................................................................................................................................................... 3
REDZAMIE SIMBOLI UZ IEKĀRTAS............................................................................................................................................... 3
SIMBOLI ŠAJĀ PAMĀCĪBĀ.............................................................................................................................................................. 3
VISPĀRĒJAS INSTRUKCIJAS......................................................................................................................................................... 3
MAŠĪNAS APRAKSTS..................................................................................................................................................... 4
MAŠĪNAS STRUKTŪRA................................................................................................................................................................... 4
LIETOŠANA / EKSPLUATĀCIJA..................................................................................................................................... 5
ŠĶĪDUMA REZERVUĀRA UZPILDĪŠANA........................................................................................................................................ 5
MAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA (TĪRĪŠANA/ŽĀVĒŠANA) .......................................................................................... 5
MAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJAS APTURĒŠANA................................................................................................................................ 5
Vakuuma šļūtene (papildus)............................................................................................................................................................. 5
REZERVUĀRA IZTUKŠOŠANA....................................................................................................................................................... 5
MAŠĪNAS PĀRVIETOŠANA/STĀVĒŠANA...................................................................................................................................... 5
PĒC MAŠĪNAS LIETOŠANAS.......................................................................................................................................................... 5
TEHNISKĀ APKOPE........................................................................................................................................................ 6
PLĀNOTĀS TEHNISKĀS APKOPES TABULA................................................................................................................................. 6
BAROŠANAS KABEĻA PĀRBAUDE................................................................................................................................................ 6
RAKEĻA STIEŅA TĪRĪŠANA............................................................................................................................................................. 6
SUKU UN SUKU NODALĪJUMA TĪRĪŠANA..................................................................................................................................... 6
INSPEKCIJA NODALĪJUMA TĪRĪŠANA............................................................................................................................................ 6
REĢENERĒŠANAS REZERVUĀRA TĪRĪŠANA............................................................................................................................... 7
ŠĶĪDUMA FILTRA TĪRĪŠANA........................................................................................................................................................... 7
GAISA FILTRA TĪRĪŠANA................................................................................................................................................................. 7
BOJĀJUMU KONSTATĒŠANA UN NOVĒRŠANA.......................................................................................................... 7
UTILIZĀCIJA..................................................................................................................................................................... 7
TEHNISKIE DATI.............................................................................................................................................................. 8
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS................................................................................................................................................. 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
LATVIEŠU VALODA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
IEVADS
REZERVES DAĻAS UN TEHNISKĀ APKOPE
PIEZĪME
Cipari iekavās attiecas uz komponentiem, kas ir
uzrādīti sadaļā Mašīnas Apraksts.
ROKASGRĀMATAS MĒRĶIS UN SATURS
Šīs rokasgrāmatas mērķis ir nodrošināt operatoru ar visu
nepieciešamo informāciju, lai pareizi izmantotu šo mašīnu,
strādājot ar drošiem paņēmieniem un autonomi. Tā ietver
informāciju par tehniskajiem datiem, drošību, ekspluatāciju,
mašīnas glabāšanu, tehnisko apkopi, rezerves daļām un
utilizēšanu.
Pirms jebkādu darbību veikšanas ar mašīnu, nepieciešams
izlasīt šo rokasgrāmatu rūpīgi. Šaubu gadījumā sazināties
ar Nilfisk par instrukciju interpretāciju un jebkādu papildu
informāciju.
Uzglabāt rokasgrāmatu attiecīgajā aploksnē turpmākai
izmantošanai vai iekārtas tālākas pārdošanas gadījumā.
MĒRĶIS
Šī instrukcija ir paredzēta operatoriem un tehniskiem
darbiniekiem, kas ir kvalificēti, lai veiktu mašīnas apkopi.
Lietotāji nedrīkst veikt darbības, kas paredzētas kvalificētiem
speciālistiem. Nilfisk nebūs atbildīgs par bojājumiem, kas
radušies, neievērojot šo aizliegumu.
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Atbilstības Deklarācija, kas tiek piegādāta kopā ar šo mašīnu,
sertificē mašīnas atbilstību spēkā esošai likumdošanai.
PIEZĪME
Atbilstības deklarācijas oriģināla divas kopijas tiek
piegādātas kopā ar mašīnas dokumentāciju.
IDENTIFIKĀCIJAS DATI
Mašīnas sērijas numurs un modeļa nosaukums ir norādīti uz
plāksnes (5).
Produkta numurs un ražošanas gads ir atzīmēti uz vienas un tās
pašas plāksnītes.
Šī informācija ir lietderīga, kad vajadzīgas mašīnas rezerves
daļas. Izmantot zemāk esošo tabulu, lai pierakstītu mašīnas
identifikācijas datus.
MAŠĪNAS modelis ...................................................................
Labošanas procedūra jāveic kvalificētam personālam vai Nilfisk
Tehniskās apkalpošanas centriem.
Jālieto tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumi.
Sazinieties ar Nilfisk par jautājumiem saistībā ar tehnisko
apkalpošanu un rezerves daļu un piederumu pasūtīšanu,
norādot mašīnas modeli, produkta kodu un sērijas numuru.
IZMAIŅAS UN UZLABOJUMI
Nilfisk pastāvīgi uzlabo savus izstrādājumus un saglabā
tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus pēc saviem ieskatiem,
neuzņemoties veikt šādus uzlabojumus mašīnām, kas nopirktas
iepriekš.
Jebkādas modifikācijas un/vai piederuma pievienošana ir
jāapstiprina un jāveic Nilfisk.
MAŠĪNAS FUNKCIJAS
Šī kombinētā grīdas mazgāšanas iekārta ir izstrādāta
komerciālai lietošanai, kā arī līdzenu un kompakto grīdu
tīrīšanai (tīrīšana un žāvēšana).
Kombinētā grīdas mazgāšanas iekārta, kad uzstādīti atbilstošie
piederumi, var tikt izmantota paklāju tīrīšanai.
PAMATPIEŅĒMUMI
Norādes “uz priekšu”, “atpakaļ”, “priekšpuse”, “aizmugure”, “pa
kreisi” vai “pa labi” šajā rokasgrāmatā ir paredzētas, ņemot vērā
operatora stāvokli lietošanas laikā.
IZSAIŅOŠANA/PIEGĀDE
Kad mašīna tiek piegādāta, pārbaudīt, vai iepakojums un
mašīna nav bojāta transportēšanas laikā.
Redzama bojājuma gadījumā iepakojums jāsaglabā un tas
jāpārbauda pārvadātājam, kas to piegādājis. Nekavējoties
izsauciet pārvadātāju, lai aizpildītu pretenziju par bojājumu.
UZMANĪBU!
Pēc izsaiņošanas veiciet rūpīgu mašīnas
montāžu, saskaņā ar instrukciju lapu, kas
atrodama iepakojumā.
Lūdzu pārbaudīt, vai kopā ar mašīnu ir piegādāti šādi
priekšmeti:
–– Tehniskie dokumenti:
• Kombinētās grīdas mazgāšanas iekārtas lietošanas
instrukcijas rokasgrāmata.
• Tīrītāja/žāvētāja rezerves daļu saraksts
PRODUKTA kods ....................................................................
MAŠĪNAS sērijas numurs ........................................................
CITAS ATSAUCES ROKASGRĀMATAS
––
––
2
Tehniskās apkalpošanas rokasgrāmata (ar ko var iepazīties
jebkurā Nilfisk Tehniskās apkalpošanas centrā)
Rezerves daļu saraksts (piegādāts kopā ar mašīnu)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
LATVIEŠU VALODA
DROŠĪBA
Šādi simboli norāda uz potenciāli bīstamām situācijām.
Vienmēr rūpīgi izlasiet šo informāciju un veiciet nepieciešamos
piesardzības pasākumus, lai aizsargātu personālu un īpašumu.
Lai nepieļautu savainojumus, būtiska ir operatora sadarbība.
Negadījumu novēršanas programma nav efektīva, ja persona,
kas atbildīga par mašīnas ekspluatāciju, nesadarbojas
pilnībā. Vairums negadījumu rodas visvienkāršāko noteikumu
neievērošanas dēļ.
REDZAMIE SIMBOLI UZ IEKĀRTAS
2%
BRĪDINAJUMS!
Nelietot mašīnu uz nogāzēm,
kuru slīpums pārsniedz tehniskos
parametru.
SIMBOLI ŠAJĀ PAMĀCĪBĀ
BĪSTAMĪBA!
Tas norāda uz bīstamu situāciju ar nāves
draudiem operatoram.
BRĪDINAJUMS!
Tas norāda uz potenciālu cilvēka savainošanas
risku.
UZMANĪBU!
Tas norāda brīdinājumu vai piezīmi, kas attiecas
uz svarīgām vai lietderīgām funkcijām.
Vislielāko uzmanību pievērsiet rindkopām, kas
apzīmētas ar šo simbolu.
PIEZĪME
Tas norāda uz piezīmi, kas attiecas uz svarīgām vai
lietderīgām funkcijām.
KONSULTĀCIJA
Pirms jebkādas darbības veikšanas ir jāatsaucās uz
lietošanas instrukcijas rokasgrāmatu.
VISPĀRĒJAS INSTRUKCIJAS
Zemāk norādīti īpaši brīdinājumi un piesardzības pasākumi, lai
informētu par potenciāliem cilvēku savainojumiem un mašīnas
bojājumiem.
BĪSTAMĪBA!
–– Pirms jebkādu apkopes, remonta, tīrīšanas vai
nomaiņas darbu veikšanas atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
–– Nevalkāt dārglietas strādājot elektrisko sastāvdaļu
tuvumā.
–– Neekspluatējiet mašīnu toksisku, bīstamu, viegli
uzliesmojošu un/vai eksplozīvu pulveru, šķidrumu vai
tvaiku tuvumā: Mašīna nav piemērota bīstamu pulveru
savākšanai.
04/2015
BRĪDINAJUMS!
–– Šo mašīnu lietot drīkst tikai pienācīgi apmācīti operatori.
–– Pirms jebkādu tehniskās apkopes/remonta operāciju
veikšanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas.
–– Nepiedienīga pieslēgšana var izraisīt elektrisko
triecienu. Pievienojiet mašīnu pareizi iezemēta
elektrotīkla.
–– Nelietot ar bojātu barošanas kabeļa kontaktdakšu.
Ja barošanas kabeļa kontaktdakšu nevar pievienot
kontaktligzdai, kvalificētam speciālistam jāuzstāda
jauna kontaktligzda saskaņā ar spēkā esošās
likumdošanas prasībām.
–– Pirms barošanas kabeļa kontaktdakšas pieslēgšanas
elektrotīklam nodrošināt, lai frekvences un sprieguma
vērtības, kas norādītas uz mašīnas sērijas numura
plāksnes, atbilst elektrotīkla spriegumam.
–– Neizņemt mašīnas kontaktdakšu no ligzdas, velkot
aiz barošanas kabeļa. Lai atvienotu kontaktdakšu no
kontaktligzdas, satvert kontaktdakšu, nevis kabeli.
–– Nerīkoties ar kontaktdakšu vai mašīnu ar slapjām
rokām.
–– Pirms kontaktdakšas atvienošanas no kontaktligzdas
izslēgt visas vadības ierīces.
–– Regulāri pārbaudiet barošanas kabeļa bojājumus,
iegriezumus, plīsumus un nolietojumu. Ja
nepieciešams, nomainiet to.
–– Ja elektriskais kabelis ir bojāts, tas jānomaina pie
ražotāja vai sertificētā servisa centrā.
–– Nevilkt vai nevest mašīnu aiz barošanas kabeļa
un nekad neizmantot barošanas kabeli kā rokturi.
Barošanas kabeli neievērt durvīs, nevilkt barošanas
kabeli gar asām malām vai stūriem. Neuzbraukt ar
mašīnu barošanas kabelim. Rotējošā suka nedrīkst
nonākt saskarē ar elektrības padeves kabeli.
–– Netuvināt barošanas kabeli karstām virsmām.
–– Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskā šoka vai
savainojuma risku, neatstāt mašīnu bez uzraudzības,
kad tā pievienota elektrotīklam. Izraut mašīnas
kontaktdakšu no kontaktligzdas pirms tehniskās
apkopes un tad, kad mašīna netiek lietota.
–– Nav paredzēts lietošanai ārpus telpām. Vienmēr
aizsargājiet mašīnu no saules stariem un slapjiem
apstākļiem. Šī mašīna ir jāuzglabā iekštelpās.
–– Pirms iekārtas izmantošanas aizveriet visas durvis un/
vai pārsegus, kā tas uzrādīts lietošanas instrukcijas
rokasgrāmatā.
–– ES valstīm: Šo ierīci drīkst lietot bērni sākot no 8
gadu vecuma, vai vecāki, un personas ar ierobežotām
fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes
un zināšanu trūkumu, ja tām sniegta pamācība saistībā
ar drošu ierīces lietošanu un tās saprot iespējamos
apdraudējumus. Bērniem aizliegt rotaļāties ar ierīci. Bez
uzraudzības bērniem aizliegts tīrīt ierīci un veikt ierīces
tehnisko apkopi.
–– Ne-ES valstis: Šī iekārta nav paredzēta lietošanai
personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām,
sensorām vai garīgajām spējām, vai ar pieredzes un
zināšanu trūkumu.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
LATVIEŠU VALODA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
BRĪDINAJUMS!
–– Īpaši uzmanīties, lietojot bērnu tuvumā.
–– Lietot mašīnu tikai tā, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
Lietojiet tikai Nilfisk ieteiktos piederumus.
–– Pirms katras izmantošanas kārtīgi pārbaudiet mašīnu,
vienmēr pārbaudiet vai visas komponentes pirms
lietošanas ir samontētas. Ja mašīna ir nepareizi salikta,
tā var radīt traumas un mantas bojāšanu.
–– Veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus,
lai novērstu matu, dārglietu un plandoša apģērba
ieraušanu mašīnas kustošajās daļās.
–– Neizmantojiet mašīnu uz slīpas virsmas.
–– Nelietot mašīnu uz nogāzēm, kuru slīpums pārsniedz
tehniskos parametru.
–– Nelietojiet mašīnu pārāk putekļainās vietās.
–– Izmantojiet mašīnu tikai tad, ja tiek nodrošināts
atbilstošs apgaismojums.
–– Lietojot šo mašīnu, rūpējieties, lai neradītu
savainojumus cilvēkiem vai priekšmetiem.
–– Neuzskriet plauktiem vai sastatnēm, īpaši, ja pastāv
priekšmetu nokrišanas risks.
–– Mašīnas ekspluatācijas temperatūrai ir jābūt no 0 °C līdz
+40 °C.
–– Uzglabāšanas temperatūrai ir jābūt no 0 °C līdz +40 °C.
–– Mitrumam ir jābūt no 30 % līdz 95 %.
–– Izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, ievērojiet uz
tīrīšanas līdzekļu pudeļu etiķetēm norādītās instrukcijas.
–– Lietojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, izmantojiet
piemērotus cimdus un aizsarglīdzekļus.
–– Nelietojiet mašīnu kā transporta līdzekli.
–– Neļaut darboties sukām, kamēr mašīna ir apturēta uz
vietas, lai novērstu grīdas bojāšanu.
–– Ugunsgrēka gadījumā, ja iespējams, lietojiet pulvera
ugunsdzēšamo aparātu, nevis ūdens ugunsdzēšamo
aparātu.
–– Neniekojieties ar mašīnas drošības aizsargierīcēm
un rūpīgi ievērojiet ikdienas tehniskās apkopes
instrukcijas.
–– Neļaut atverēs iekļūt nekādiem priekšmetiem.
Nelietot mašīnu, ja atveres aizsprostotas. Vienmēr
notīrīt no atverēm putekļus, matus un jebkādus citus
svešķermeņus, kas varētu samazināt gaisa plūsmu.
–– Nenoņemiet un nemainiet pie mašīnas piestiprinātās
plāksnes.
–– Šo mehānismu nedrīkst lietot uz ceļiem vai ielām.
–– Pievērst uzmanību mašīnas pārvietošanai, ja
temperatūra ir zem sasalšanas temperatūras. Ūdens
reģenerācijas rezervuārā vai šļūtenēs var sasalt un
nopietni bojāt mašīnu.
–– Izmantojiet sukas, kas piegādātas komplektā ar
iekārtu vai tādas, kas norādītas lietošanas instrukcijas
rokasgrāmatā. Citu suku izmantošana var samazināt
drošību.
–– Mašīnas nepareizu darbību gadījumā pārliecināties, ka
tās nav radušās apkopes trūkuma dēļ. Ja nepieciešams,
lūdziet palīdzību no pilnvarotā personāla vai Tehniskās
apkalpošanas centra.
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Ja mašīna
•• nedarbojas pienācīgi
•• ir bojāta
•• tai ir ūdens vai putu noplūdes
•• tā bija atstāta ārā sliktos laika apstākļos
•• ir mitra vai bija iemesta ūdenī
nekavējoties izslēdziet to un sazinieties ar Nilfisk
Service Center vai ar kvalificētu speciālistu.
–– Ja nepieciešams nomainīt sastāvdaļas, tad
pieprasīt ORIĢINĀLĀS rezerves daļas no pilnvarotā
mazumtirgotāja vai izplatītāja.
–– Lai nodrošinātu mašīnas pareizu un drošu darbību,
ievērojiet attiecīgo plānoto apkopes tabulu šajā
rokasgrāmatā.
–– Nemazgāt mehānismu ar tiešām vai paaugstināta
spiediena ūdens strūklām, vai arī ar koroziju izraisošām
vielām.
–– Mašīna ir pareizi jālikvidē, jo tas satur toksiski kaitīgus
materiālus (elektroniskos komponentus u.tml.), kas
pakļauti standartu noteikumiem, kuros pieprasīta tā
likvidācija īpašos centros (skatīt nodaļu “Utilizācija”).
MAŠĪNAS APRAKSTS
MAŠĪNAS STRUKTŪRA
(1. zīmējums)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Rokturis
Sākt/beigt slēdzis
Šķīduma slēdzis
Strāvas kabelis ar savienotāju
Sērijas numura plāksne/tehniskie dati/atbilstības
sertifikācija
Pedālis atbrīvošanai no stāvēšanas pozīcijas
Rakeļa stieņa pacelšanas/nolaišanas pedālis
Rezervuāra sakabes un transportēšanas rokturis
Šķīduma rezervuārs
Šķīduma tvertnes ielietnes tapa
Šķīduma filtrs
Reģenerācijas ūdens rezervuārs
Tīrīšanas klājs
Suku ieslēgšana/atslēgšana svira
Cilindriskā suka
Rakeļa stieņi
Inspekcijas vāks
Reģenerācijas ūdens vakuuma šļūtene
Gaisa filtra vāks
Recirkulācijas tvertnes iztecināšanas tapa
Vakuuma ieplūdes spraudnis
Sukas/vakuuma motora nodalījums
Aizmugurējie riteņi
Transportēšanas roktura korpuss
Barošanas kabeļa turētājs
04/2015
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
LIETOŠANA / EKSPLUATĀCIJA
Vakuuma šļūtene (papildus)
ŠĶĪDUMA REZERVUĀRA UZPILDĪŠANA
(3. zīmējums)
(2. zīmējums)
UZMANĪBU!
Lietot tikai mazliet putojošus, neuzliesmojošus
šķīdumus, kas paredzēti automātiskām tīrīšanas
iekārtām.
BRĪDINAJUMS!
Izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, ievērojiet
uz tīrīšanas līdzekļu pudeļu etiķetēm norādītās
instrukcijas.
Lietojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, izmantojiet
piemērotus cimdus un aizsarglīdzekļus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atlaidiet rokturi (8), un noņemiet tvertnes komplektu (A) no
mašīnas.
Noņemiet šķīduma tvertnes kakliņa spraudni (B).
Piepildiet šķīduma tvertni (C) ar ūdeni un atstājiet dažus
centimetrus no malas.
Ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 °C.
Lai sajauktu šķīdumu izmantojiet tvertnes spraudņa (B)
mērtrauku.
Spraudņa kapacitāte ir 30 ml, tas ir, kad ar ūdeni pilnajā
tvertnē 1 % ir šķīdums. Allaž izmantot šķīdināšanas
instrukcijas uz tā ķīmiskā produkta etiķetes, kas izmantots
šķīduma sagatavošanā.
Uzstādiet šķīduma tvertnes spraudni.
Uzstādiet tvertnes komplektu uz mašīnas korpusa un
iedarbiniet to ar rokturi (D).
MAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA
(TĪRĪŠANA/ŽĀVĒŠANA)
1.
2.
Vadiet mašīnu uz paredzēto darba vietu izmantojot
aizmugurējos riteņus un rokturi (1).
Pievienojiet barošanas kabeļa kontaktdakšu (4)
elektrotīklam.
BRĪDINAJUMS!
Pirms barošanas kabeļa kontaktdakšas
pieslēgšanas elektrotīklam nodrošināt, lai
frekvences un sprieguma vērtības, kas norādītas
uz mašīnas sērijas numura plāksnes, atbilst
elektrotīkla spriegumam.
3.
4.
5.
6.
7.
Atslēdziet mašīnu, izmantojot pedāli (6).
Nolaist rakeļa stieņus (16) ar pedāli (7).
Nospiediet slēdzi (2), lai iedarbinātu mašīnu.
Nospiediet slēdzi (3), lai iedarbinātu šķīduma plūsmu.
Pārvietojiet mašīnu izmantojot rokturi (1) un sāciet tīrīt/
žāvēt grīdu.
UZMANĪBU!
Lai nesabojātu grīdas virsmu, izslēdziet sukas,
kad mašīna apstājas vienā vietā.
1.
2.
3.
4.
LATVIEŠU VALODA
Uzstādiet vakuuma cauruli uz vakuuma ieplūdes atveres
(21).
Nospiediet slēdzi (2), lai iedarbinātu mašīnu.
Pagrieziet gredzenu uz ON (A), lai sāktu sūkšanu ar
piegādāto pagarinājumu.
Lai apturētu sūkšanu un atsāktu žāvēšanu, pagrieziet
gredzenu uz OFF (B).
REZERVUĀRA IZTUKŠOŠANA
(4. zīmējums)
Pludiņa automātiskā noslēgšanas sistēma izslēdz vakuuma
sistēmu, kad reģenerācijas rezervuārs (12) ir pilns.
Par vakuuma sistēmas atslēgšanu signalizē pēkšņs vakuuma
sistēmas motora trokšņu frekvences pieaugums un neizžāvēta
grīda.
Kad reģenerācijas ūdens rezervuārs (12) ir pilns, iztukšot
saskaņā ar šādu procedūru.
Reģenerācijas ūdens rezervuāra iztukšošana
1.
2.
3.
Atlaidiet rokturi (8), un noņemiet tvertnes komplektu (A) no
mašīnas.
Atbrīvojiet šķīduma tvertnes rokturi (B).
Noņemiet slēdzi (20) un izņemiet recirkulācijas tvertni (12).
Pēc darba rezervuāru izskalot ar tīru ūdeni.
Šķīduma rezervuāra iztukšošana
4.
5.
6.
Noņemiet slēdzi (10) un izņemiet šķīduma tvertni (9). Pēc
darba rezervuāru izskalot ar tīru ūdeni.
Savienojiet šķīduma tvertni ar uzsūkšanas tvertni (12) ar
rokturi (C).
Uzstādiet tvertnes komplektu uz mašīnas korpusa un
iedarbiniet to ar rokturi (D).
MAŠĪNAS PĀRVIETOŠANA/STĀVĒŠANA
1.
2.
3.
Veikt darbības, kas aprakstītas rindkopā “Mašīnas
ekspluatācijas apturēšana”.
Transportējiet mašīnu vienā no šiem veidiem:
• Paņemiet rokturi (1) un nedaudz paceliet mašīnu. Turot
mašīnu šādā stāvoklī, vediet to uz noteikto stāvēšanas
vietu.
• Satveriet mašīnu attiecīgajā korpusā (24) un
transportējiet to uz norādīto stāvvietu.
Kad darbs tiek beigts noņemiet suku (darbību skatiet
nodaļā Tehniskā apkalpošana).
PĒC MAŠĪNAS LIETOŠANAS
Pēc darba, pirms atstāt mašīnu:
1. Veikt darbības, kas aprakstītas rindkopā “Mašīnas
ekspluatācijas apturēšana”.
2. Noņemiet suku kā aprakstīts nodaļā “Lietošana”.
3. Iztukšojiet rezervuārus (12) un (9).
4. Veikt ikdienas tehnisko apkopi (skatīt nodaļu “Tehniskā
apkope”).
5. Glabāt mašīnu tīrā un sausā vietā.
MAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJAS APTURĒŠANA
8. Novietojiet mašīnu vertikālā stāvoklī.
9. Lai izslēgtu mašīnu, nospiediet slēdzi (2).
10. Atvienot barošanas kabeļa kontaktu (4) no elektrotīkla un
ievietot to uz turētāja (25).
11. Paceliet rakeļa stieņus (16) ar pedāli (7).
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
5
LATVIEŠU VALODA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
TEHNISKĀ APKOPE
Mašīnas kalpošanas ilgumu un maksimālu ekspluatācijas drošību nodrošina pareiza un regulāra tehniskā apkope. Zemāk esošā
tabula nodrošina ieplānoto tehnisko apkalpošanu. Šie intervāli var atšķirties atkarībā no īpašiem darba apstākļiem.
BRĪDINAJUMS!
Tehniskās apkopes operācijas jāveic tad, kad mašīna ir izslēgta un barošanas kabeļa kontakts ir atvienots no
elektrotīkla.
Bez tam rūpīgi izlasīt instrukcijas nodaļā “Drošība”.
PLĀNOTĀS TEHNISKĀS APKOPES TABULA
Procedūra
Reizi dienā, pēc mašīnas lietošanas
Reizi nedēļā
Reizi sešos
mēnešos
Rakeļa stieņa tīrīšana
Sukas tīrīšana
Reģenerēšanas rezervuāra tīrīšana
Suku nodalījuma un inspekcijas nodalījuma tīrīšana
Barošanas kabeļa pārbaude
Inspekcija nodalījuma tīrīšana
Rakeļa stieņa pārbaude
Šķīduma filtra tīrīšana
Gaisa filtra tīrīšana
Šķīduma rezervuāra tīrīšana
Rakeļa stieņa nomaiņa
BAROŠANAS KABEĻA PĀRBAUDE
1.
Uzmanīgi pārbaudiet barošanas kabeli (4) un tā
kontaktdakšu uz nodilumiem, iegriezumiem, plīsumiem vai
citiem bojājumiem.
Ja barošanas kabelis vai tā kontaktdakša ir bojāti,
sazinieties ar Nilfisk Servisa Centru pirms mašīnas
atkārtotas lietošanas.
RAKEĻA STIEŅA TĪRĪŠANA
(5. zīmējums)
UZMANĪBU!
Tīrot rakeļa stieņus ieteicams lietot
aizsargcimdus, jo ar netīrumiem var sagriezt
rokas.
PIEZĪME
Rakeļa stieņiem ir jābūt tīriem un to asmeņiem ir
jābūt labā stāvoklī, lai panāktu kārtīgu žāvēšanu.
UZMANĪBU!
Rakeļa stieņi tiek piestiprināti pie mašīnas ar
fiksatoru sistēmu un tos var viegli noņemt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
Iestatiet mašīnu stāvus pozīcijā.
Pārliecināties, ka barošanas kontakts ir atslēgts no
elektrotīkla.
Nolaist rakeļa stieņus (16) ar pedāli (7).
Nolaidiet mašīnu, lai sasniegtu tīrīšanas klāja (13) zemāko
pusi.
Noņemiet rakeļa stieņus (16), pavelkot tos uz āru.
Notīrīt un nomazgāt rakeļa stieņus. Jo īpaši iztīrīt
nodalījumus (A) un vakuuma atveri (B). Pārbaudiet, vai
asmeņi nav bojāti un ir bez iegriezumiem un plīsumiem; ja
nepieciešams nomainiet rakeļa stieņus.
Uzstādiet rakeļa stieņus (16) un pārliecinieties, ka tie ir
atbilstoši nostiprināti.
SCRUBTEC 130 - 107412886
SUKU UN SUKU NODALĪJUMA TĪRĪŠANA
(6. zīmējums)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nolaidiet mašīnu, lai sasniegtu tīrīšanas klāja (13) zemāko
pusi.
Pagrieziet sviru (A) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un
izņemiet suku.
Notīrīt un nomazgāt suku (15) ar ūdeni un mazgāšanas
līdzekli.
Pārbaudīt, vai sukas sari nav bojāti un nodiluši, ja
vajadzīgs, nomainīt suku.
Rūpīgi iztīriet suku nodalījumu (B).
Izjauciet šķīduma smidzinātājus (C) un notīriet tos ar ūdeni
un tīrīšanas līdzkli, tad noskalojiet un atkārtoti tos salieciet
atbilstošajos korpusos.
Uzstādiet suku (15) uz piedziņas ass (D) un nostipriniet to,
pagriežot sviru (E) pulksteņrādītāja kustības virzienā.
INSPEKCIJA NODALĪJUMA TĪRĪŠANA
(7. zīmējums)
1.
2.
3.
Pagrieziet sviru (A) un noņemt inspekcijas nodalījuma vāku
(17).
Pārbaudiet un uzmanīgi iztīriet inspekcijas nodalījumu (B).
Uzstādiet inspekcijas nodalījuma vāku (17) un pagrieziet
sviru (C), lai piestiprinātu to pie klāja.
04/2015
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
LATVIEŠU VALODA
REĢENERĒŠANAS REZERVUĀRA TĪRĪŠANA
(8. zīmējums)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Noņemiet tvertnes komplektu no mašīnas izmantojot rokturi (8).
Atdaliet šķīduma tvertni (9) no reģenerēšanas rezervuāra (12).
Atveriet reģenerēšanas rezervuāru uzāķējot to uz āķiem (A) un (B).
Notīriet ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli zemāko (C) un augšējo (D) nodalījumu tvertnes, pēc tam tos uzmanīgi izskalot.
Atkārtoti salieciet komponentus.
Ja nepieciešams izmazgājiet šķīduma tvertni (9) ar tīru ūdeni.
ŠĶĪDUMA FILTRA TĪRĪŠANA
(9. zīmējums)
1.
2.
3.
Noņemiet tvertnes komplektu no mašīnas.
Noņemiet divas gumijas starplikas (A) un (B), tad noņemiet filtru (C).
Iztīriet un uzstādiet tos atpakaļ uz atbalsta (D).
GAISA FILTRA TĪRĪŠANA
(10. zīmējums)
1.
2.
3.
Noņemiet vāku (A), tad noņemiet gaisa filtru (B).
Iztīrīt filtru.
Uzstādiet filtru korpusā (C) un tad nosedziet to ar pārsegu (A).
BOJĀJUMU KONSTATĒŠANA UN NOVĒRŠANA
Bojājums
Masīna nestrādā.
Iespējamais cēlonis
Novēršana
Barošanas kabelis vai kontaktdakša ir salauzti.
Nomainīt kabeli.
Sākt/aptūrēt slēdzis ir bojāts.
Nomainiet slēdzi. (*)
Recirkulācijas ūdens rezervuārs ir pilns.
Iztukšot rezervuāru.
Rakeļa stieņi ir netīri, vai rakeļa asmeņi ir nodiluši
vai bojāti.
Notīriet un pārbaudiet rakeļa stieņus.
Inspekcijas nodalījuma ir netīrs.
Notīrīt.
Vakuuma reģenerācijas vakuuma šļūtene ir
atvienojusies vai netīra.
Savienojiet vai iztīriet šļūteni.
Gaisa filtrs ir netīrs.
Iztīrīt filtru.
Šķīduma plūsma sukā ir
nepietiekoša.
Šķīduma filtrs ir netīrs.
Iztīrīt filtru.
Šķīduma smidzinātāji ir aizdabējušies.
Notīriet šķīduma smidzinātājus.
Rakelļa stieņi atstāj pēdas uz grīdas.
Netīrumi zem rakeļa asmeņiem.
Notīrīt netīrumus.
Nodiluši, ieplīsuši vai sadauzīti rakeļa asmeņi.
Nomainīt asmeņus.
Netīrā ūdens iesūkšana nav
pietiekoša.
(*) Šī apkopes darbība jāveic Nilfisk pilnvarotā Tehniskās apkalpošanas centrā.
Papildus informāciju skatīt Tehniskās apkopes rokasgrāmatā, kas ir pieejama jebkurā Nilfisk Tehniskās apkalpošanas centrā.
UTILIZĀCIJA
Mašīnas likvidēšanu saskaņot ar kvalificētu metāllūžņu speciālistu.
Pirms mašīnas utilizācijas noņemiet un atdaliet šādus materiālus, kas pareizi jāiznīcina saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem:
–– Suka
–– Plastmasas šļūtenes un sastāvdaļas
–– Elektriskie un elektroniskie komponenti (*)
(*) Veicot elektrisko un elektronisko sastāvdaļu utilizāciju sazinieties ar tuvāko Nilfisk centru.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
LATVIEŠU VALODA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
TEHNISKIE DATI
Modelis
SCRUBTEC 130
Šķīduma tvertnes tilpums
3L
Reģenerācijas ūdens rezervuāra ietilpība
Mašīnas izmērs (garums x platums x augstums)
4L
400 x 360 x 1 150 mm
Tīrīšanas platums
310 mm
Sukas diametrs
66 mm
Šķīduma plūsma
0,2 l/min
Skaņas spiediena līmenis pie darbstacijas (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Mašīnas skaņas jaudas līmenis (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Operatora rokas vibrācijas līmenis (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Maksimālais slīpums darba laikā
2%
IP aizsardzības klase
X4
Aizsardzības klase (elektriskās)
II
Vakuuma sistēmas ietilpība
360 mm H2O
Sukas griešanās ātrums
2.100 apgr./min.
Kopējā absorbētā jauda
0,8 kW
Elektriskās sistēmas spriegums
220-240 V - 50-60 Hz
Svars ar tukšām tvertnēm
12 kg
Transportlīdzekļa bruto svars (GVW)
15 kg
Pārvadāšanas svars
16 kg
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS
Bez standarta daļām mašīnu var aprīkot ar šādiem piederumiem/papildaprīkojumu atbilstoši mašīnas īpašam lietojumam:
107411860
Sukas cil. 310 mm (12,5”) vidējs PPL (balts)
107411861
Sukas cil. 310 mm (12,5”) ciets PPL (melns)
107411862
Sukas cil. 310 mm (12,5”) Mikrošķiedras
107411863
Sukas cil. 310 mm (12,5”) Paklājs
107411864
Manuālās iesūcējšļūtenes komplekts
107411865
Paklāja pilns komplekts
107411866
Divu roku rokturia komplekts
107414568
Tīkla komplekts
107411867
Rakeļa 321 mm (13”) komplekts
107411868
Rakeļa 321 mm (13”) paklāja komplekts
Pēc tālākas informācijas par opciju piederumiem vērsties pie pilnvarotā mazumtirgotāja.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
INSTRUKCJA OBSŁUGI
POLSKI
SPIS TREŚCI
WSTĘP.............................................................................................................................................................................. 2
PRZEZNACZENIE I ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA....................................................................................................................... 2
ADRESACI PODRĘCZNIKA............................................................................................................................................................. 2
DEKLARACJA ZGODNOŚCI............................................................................................................................................................ 2
DANE IDENTYFIKACYJNE.............................................................................................................................................................. 2
INNE PODRĘCZNIKI........................................................................................................................................................................ 2
CZĘŚCI ZAPASOWE I KONSERWACJA......................................................................................................................................... 2
ZMIANY I USPRAWNIENIA.............................................................................................................................................................. 2
FUNKCJE MASZYNY....................................................................................................................................................................... 2
PRZYJĘTA KONWENCJA................................................................................................................................................................ 2
ROZPAKOWYWANIE / DOSTAWA MASZYNY................................................................................................................ 2
BEZPIECZEŃSTWO......................................................................................................................................................... 3
WIDOCZNE SYMBOLE NA MASZYNIE........................................................................................................................................... 3
SYMBOLE WYSTĘPUJĄCE W INSTRUKCJI.................................................................................................................................. 3
INSTRUKCJE OGÓLNE................................................................................................................................................................... 3
OPIS MASZYNY............................................................................................................................................................... 4
BUDOWA MASZYNY........................................................................................................................................................................ 4
OBSŁUGA / DZIAŁANIE.................................................................................................................................................. 5
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU........................................................................................................................................ 5
ROZPOCZYNANIE PRACY (MYCIE/SUSZENIE) ........................................................................................................................... 5
ZATRZYMYWANIE MASZYNY......................................................................................................................................................... 5
WĄŻ PODCIŚNIENIOWY (opcjonalny)............................................................................................................................................ 5
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA............................................................................................................................................................. 5
TRANSPORT/PARKOWANIE MASZYNY........................................................................................................................................ 5
PO UŻYTKOWANIU MASZYNY....................................................................................................................................................... 5
KONSERWACJA.............................................................................................................................................................. 6
TABELA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH......................................................................................................... 6
KONTROLA KABLA ZASILAJĄCEGO.............................................................................................................................................. 6
CZYSZCZENIE LISTWY ZGARNIAJĄCEJ....................................................................................................................................... 6
CZYSZCZENIE SZCZOTKI I KOMORY SZCZOTKI........................................................................................................................ 6
CZYSZCZENIE KOMORY REWIZYJNEJ........................................................................................................................................ 6
CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ZWROTNEGO.................................................................................................................................... 7
CZYSZCZENIE FILTRU ROZTWORU............................................................................................................................................. 7
CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA.............................................................................................................................................. 7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................................................................................. 7
UTYLIZACJA.................................................................................................................................................................... 7
DANE TECHNICZNE........................................................................................................................................................ 8
AKCESORIA / WYPOSAŻENIE DODATKOWE............................................................................................................................... 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
POLSKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WSTĘP
CZĘŚCI ZAPASOWE I KONSERWACJA
PAMIĘTAJ
Liczby w nawiasach odnoszą się do elementów
pokazanych w rozdziale Opis Maszyny.
PRZEZNACZENIE I ZAWARTOŚĆ PODRĘCZNIKA
Przeznaczeniem niniejszego Podręcznika jest dostarczenie
obsługującemu wszystkich informacji koniecznych do
użytkowania maszyny w sposób właściwy, bezpieczny
i niezależny. Zawarte w nim informacje dotyczą danych
technicznych, pracy, okresów przechowywania maszyny,
konserwacji, części zapasowych, warunków bezpieczeństwa i
utylizacji zużytej maszyny.
Przed wykonaniem jakichkolwiek procedur należy uważnie
przeczytać ten podręcznik. Jeżeli macie Państwo wątpliwości
związane z interpretacją instrukcji lub chcecie uzyskać
dokładniejsze informacje, prosimy o skontaktowanie się z
Nilfisk.
Podręcznik należy przechowywać w odpowiedniej kopercie, aby
móc skorzystać z niego w przyszłości lub przekazać nowemu
właścicielowi w razie odsprzedaży maszyny.
ADRESACI PODRĘCZNIKA
Niniejszy Podręcznik przeznaczony jest dla operatorów i
techników wykwalifikowanych do przeprowadzania przeglądów
technicznych i konserwacji maszyny.
Użytkownikom nie wolno wykonywać czynności zastrzeżonych
dla wykwalifikowanych techników. Nilfisk nie będzie
odpowiedzialny za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
tego zakazu.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklaracja zgodności dołączona do maszyny jest świadectwem
zgodności maszyny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
PAMIĘTAJ
Do dokumentacji urządzenia dołączono dwie kopie
oryginalnej deklaracji zgodności WE.
DANE IDENTYFIKACYJNE
Numer seryjny maszyny i model zostały podane na tabliczce
(5).
Numer wyrobu i rok produkcji są oznaczone na tej samej
tabliczce.
Informacje te są użyteczne, gdy potrzebne są części zamienne
do maszyny. W poniższej tabeli należy zapisać dane
identyfikacyjne maszyny.
Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
pracowników lub przez Centra Serwisowe firmy Nilfisk.
Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych i osprzętu.
Jeśli potrzebna jest pomoc serwisowa lub, gdy konieczne jest
zamówienie części zamiennych i osprzętu, należy skontaktować
się z firmą Nilfisk, podając model, kod wyrobu i numer seryjny
maszyny.
ZMIANY I USPRAWNIENIA
Firma Nilfisk w sposób ciągły usprawnia swoje produkty, dlatego
rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień
według własnego uznania, bez zobowiązania do włączenia
korzyści wynikających z tych zmian do maszyn uprzednio
sprzedanych.
Wszelkie modyfikacje lub instalacja nowych akcesoriów muszą
być zatwierdzone i wykonane przez Nilfisk.
FUNKCJE MASZYNY
Automat szorująco-zbierający został zaprojektowany i
skonstruowany do zastosowań komercyjnych oraz do
czyszczenia (szorowanie i zbieranie) gładkich, litych podłoży.
Po zainstalowaniu odpowiednich akcesoriów maszyny można
używać na dywanach.
PRZYJĘTA KONWENCJA
Używane w tym podręczniku określenia „do przodu”, „do
tyłu”, „przód”, „tył”, „z lewej”, „z prawej” należy rozumieć z
perspektywy operatora obsługującego maszynę.
ROZPAKOWYWANIE / DOSTAWA
MASZYNY
Przy dostawie należy się upewnić, że opakowanie i maszyna
nie zostały uszkodzone w transporcie.
Jeśli widoczne są uszkodzenia, należy zachować opakowanie w
celu sprawdzenia go przez firmę transportową, która dostarczyła
maszynę. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać
firmie transportowej.
OSTROŻNIE!
Po rozpakowaniu ostrożnie zmontować maszynę
zgodnie z kartą instrukcji zamieszczoną wewnątrz
opakowania.
Prosimy sprawdzić, czy z maszyną zostały dostarczone
następujące pozycje:
–– Dokumentacja techniczna:
• Instrukcja obsługi zamiatarko-suszarki
• Lista części zamiennych zamiatarko-suszarki
Model MASZYNY ....................................................................
Kod wyrobu .............................................................................
Numer seryjny MASZYNY .......................................................
INNE PODRĘCZNIKI
––
––
2
Podręcznik Serwisowy (do którego wgląd można uzyskać
w Centrach Serwisowych firmy Nilfisk)
Lista Części Zapasowych (dostarczana z maszyną)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
INSTRUKCJA OBSŁUGI
POLSKI
BEZPIECZEŃSTWO
Następujące symbole wskazują na potencjalnie niebezpieczne
sytuacje. Należy zawsze uważnie przeczytać niniejsze
informacje i przedsięwziąć wszelkie odpowiednie środki
ostrożności w celu ochrony ludzi i przedmiotów.
Współpraca operatora jest podstawowym warunkiem uniknięcia
urazów. Żaden program zapobiegania wypadkom nie jest
efektywny bez całkowitej współpracy osoby odpowiedzialnej za
obsługę maszyny. Większość wypadków jest powodowanych
niestosowaniem się do najprostszych reguł zachowania
ostrożności.
WIDOCZNE SYMBOLE NA MASZYNIE
2%
OSTRZEŻENIE!
Nie używać maszyny na pochyłościach
o nachyleniu większym niż podane w
specyfikacji.
SYMBOLE WYSTĘPUJĄCE W INSTRUKCJI
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Wskazuje na sytuację niebezpieczną dla
operatora (zagrożenie życia).
OSTRZEŻENIE!
Wskazuje na potencjalne ryzyko spowodowania
urazów u ludzi.
OSTROŻNIE!
Oznacza uwagę lub ostrzeżenie związane z
ważnymi lub przydatnymi funkcjami.
Należy zwrócić szczególną uwagę na akapity
oznaczone tym symbolem.
PAMIĘTAJ
Oznacza uwagę związaną z ważnymi lub
przydatnymi funkcjami.
PORADY
Wskazuje, że przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności należy się zapoznać z Instrukcją obsługi.
INSTRUKCJE OGÓLNE
Poniżej przedstawione są konkretne ostrzeżenia i uwagi
informujące o potencjalnej szkodzie mogącej dotyczyć ludzi i
maszyny.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
–– Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych,
naprawczych, czyszczenia lub wymiany należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
–– Nie należy nosić biżuterii pracując w pobliżu części
elektrycznych.
–– Nie używać maszyny w miejscach, gdzie znajdują się
toksyczne, niebezpieczne, łatwopalne i/lub wybuchowe
materiały sypkie, ciecze lub opary: Maszyna nie nadaje
się do zbierania niebezpiecznych pyłów.
04/2015
OSTRZEŻENIE!
–– Opisywana maszyna może być użytkowana tylko przez
przeszkolonych operatorów.
–– Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych/naprawczych należy uważnie
przeczytać wszystkie instrukcje.
–– Niewłaściwe podłączenie urządzenia może być
przyczyną porażenia elektrycznego. Podłącz urządzenie
do uziemionego źródła zasilania.
–– Nie wolno manipulować przy wtyczce kabla zasilania
elektrycznego. Jeśli wtyczka kabla zasilania nie
pasuje do gniazda, należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi instalację nowego gniazda zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
–– Przed podłączeniem kabla zasilania do sieci
elektrycznej, należy upewnić się, że częstotliwość i
napięcie podane na tabliczce znamionowej maszyny
zgadzają się z parametrami sieci elektrycznej.
–– Nie należy odłączać maszyny od źródła zasilania,
ciągnąc za kabel. Podczas odłączania chwyć za
wtyczkę, nigdy za kabel.
–– Nie wolno dotykać wtyczki lub urządzenia mokrymi
rękoma.
–– Przed odłączeniem wtyczki wyłącz wszystkie urządzenia
sterujące.
–– Regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający nie jest
uszkodzony, pęknięty, przecięty czy zużyty. W razie
konieczności należy go wymienić.
–– Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony powinien
on zostać wymieniony przez producenta lub w
autoryzowanym centrum serwisowym.
–– Nie wolno ciągnąć maszyny za kabel zasilający. Kabla
zasilającego nie wolno używać też jako uchwytu. Nie
wolno zamykać drzwi, gdy znajduje sie w nich kabel
zasilający lub przeciągać kabla zasilającego w pobliżu
ostrych krawędzi lub narożników. Maszyna nie może
jeździć po kablu zasilającym. Obrotowa szczotka nie
może zetknąć się z przewodem zasilającym.
–– Kabel zasilający należy trzymać z dala od nagrzanych
powierzchni.
–– Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub
uszkodzenia ciała, nie należy pozostawiać maszyny bez
nadzoru, gdy jest podłączona do źródła zasilania. Gdy
maszyna nie jest używana lub przed przystąpieniem
do konserwacji należy odłączyć maszynę od źródła
zasilania.
–– Nie używać na zewnątrz. Zawsze chronić maszynę przed
promieniami słonecznymi i wilgocią. Maszyna może być
przechowywana wyłącznie w pomieszczeniach.
–– Przed uruchomieniem maszyny zamknąć wszystkie
drzwi i/lub osłony, jak pokazano w instrukcji obsługi.
–– Kraje UE: Urządzenie może być obsługiwane przez
dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub
przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy
pod warunkiem, że będą nadzorowane lub zostaną
poinstruowane co do bezpiecznego użytkowania
urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Dzieci nie
powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez
nadzoru.
–– Kraje spoza UE: Maszyna nie jest przeznaczona do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej ani
przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
POLSKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE!
–– Należy zwracać baczną uwagę na dzieci znajdujące się
w pobliżu miejsca pracy.
–– Maszyny należy używać tylko w sposób opisany
w niniejszej instrukcji. Należy korzystać tylko z
akcesoriów zalecanych przez Nilfisk.
–– Sprawdzić maszynę dokładnie przed każdym użyciem,
zawsze sprawdzać, czy wszystkie komponenty zostały
zamontowane przez użyciem. Jeżeli urządzenie nie
zostanie prawidłowo zmontowane, może stanowić
zagrożenie dla osób i mienia.
–– Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby
zapobiec zahaczeniu się włosów, biżuterii lub luźnych
ubrań o ruchome części maszyny.
–– Nie używać maszyny na pochyłościach.
–– Nie używać maszyny na pochyłościach o nachyleniu
większym niż podane w specyfikacji.
–– Nie używać maszyny w miejscach szczególnie
zapylonych.
–– Z maszyny można korzystać tylko, jeżeli dostępne jest
wystarczająco silne oświetlenie.
–– Podczas użytkowania maszyny należy uważać,
aby nie wyrządzić krzywdy ludziom i nie uszkodzić
przedmiotów.
–– Nie uderzać w półki i rusztowania, zwłaszcza jeżeli
istnieje ryzyko spadnięcia z nich przedmiotów.
–– Temperatura otoczenia podczas pracy musi mieścić się
w zakresie od 0 °C do +40 °C.
–– Temperatura przechowywania musi zawierać się w
zakresie od 0 °C do +40 °C.
–– Wilgotność powietrza musi zawierać się w przedziale od
30 % do 95 %.
–– Korzystając z detergentów do mycia podłóg,
przestrzegać instrukcji na etykietach środków
czyszczących.
–– Pracując ze środkami czyszczącymi do podłóg, nosić
odpowiednie rękawice i środki ochronne.
–– Maszyny nie wolno używać jako środka transportu.
–– Aby uniknąć uszkodzenia podłogi, nie należy
dopuszczać do pracy szczotki suchej, gdy maszyna jest
nieruchoma.
–– W przypadku pożaru należy używać gaśnic
proszkowych, a nie wodnych.
–– Nie wolno naruszać elementów zabezpieczających
maszyny i należy stosować się ściśle do standardowych
instrukcji konserwacji.
–– Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wylotów
maszyny. Nie wolno używać maszyny, gdy jej wyloty są
zatkane. Wyloty muszą być wolne od kurzu, włókien,
włosów i innych obcych ciał mogących zmniejszyć
przepływ powietrza.
–– Nie należy zdejmować i modyfikować tabliczek
przymocowanych do maszyny.
–– Niniejsza maszyna nie może być używana na ulicach lub
drogach publicznych.
–– Należy uważać transportując maszynę w czasie mrozów.
Woda znajdująca się w zbiorniku zwrotnym lub wężach
mogłaby zamarznąć i poważnie uszkodzić maszynę.
–– Należy używać tylko szczotek dostarczonych wraz z
maszyną lub szczotek określonych w Instrukcji obsługi.
Stosowanie innych szczotek mogłoby zmniejszyć
poziom bezpieczeństwa pracy.
––
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– W przypadku nieprawidłowego działania maszyny,
należy upewnić się, że nie jest to spowodowane
brakiem konserwacji. W razie potrzeby należy zwrócić
się o pomoc do uprawnionych pracowników lub do
autoryzowanego Centrum Serwisowego.
–– Jeżeli maszyna
•• nie działa poprawnie
•• jest uszkodzona
•• ma przecieki wody lub piany
•• została pozostawiona na zewnątrz i narażona na
oddziaływanie złych warunków atmosferycznych
•• jest mokra lub została zanurzona w wodzie
wyłączyć ją natychmiast i skontaktować się z Centrum
Serwisowym Nilfisk lub wykwalifikowanym technikiem.
–– Jeśli jakieś części muszą być wymienione, należy
od autoryzowanego przedstawiciela handlowego lub
detalisty wymagać ORYGINALNYCH części zamiennych.
–– Aby zagwarantować prawidłowe i bezpieczne działanie
maszyny, należy przestrzegać harmonogramu
konserwacji zamieszczonego w tej instrukcji.
–– Nie myć maszyny bezpośrednim strumieniem wody i
substancjami żrącymi.
–– Z powodu obecności materiałów toksycznych i
szkodliwych (komponenty elektroniczne itp.), które
zgodnie z obowiązującymi normami muszą być
unieszkodliwiane w specjalnych ośrodkach, maszyna
wymaga odpowiedniej utylizacji (patrz rozdział
„Utylizacja”).
OPIS MASZYNY
BUDOWA MASZYNY
(Rys. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Uchwyt
Wyłącznik
Włącznik roztworu
Kabel zasilania z wtyczką
Tabliczka z numerem seryjnym / danymi technicznymi /
świadectwem zgodności
Pedał zwalniający hamulec postojowy
Pedał podnoszenia/opuszczania listwy zgarniającej
Złączka zbiornika i uchwyt transportowy
Zbiornik na roztwór
Korek wlewu zbiornika roztworu
Filtr roztworu
Zbiornik wody recyrkulowanej
Talerz czyszczący
Dźwignia sprzęgania/odłączania szczotki
Szczotka cylindryczna mokra
Listwy zgarniające
Pokrywa rewizyjna
Wąż podciśnieniowy wody recyrkulowanej
Pokrywa filtra powietrza
Korek spustu zbiornika zwrotnego
Korek wlotu podciśnieniowego
Komora silnika szczotki/układu podciśnieniowego
Koła tylne
Obudowa uchwytu transportowego
Uchwyt kabla zasilającego
04/2015
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OBSŁUGA / DZIAŁANIE
WĄŻ PODCIŚNIENIOWY (opcjonalny)
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU
(Rys. 3)
(Rys. 2)
OSTROŻNIE!
Należy używać wyłącznie detergentów
niskopieniących i niepalnych, przeznaczonych do
automatycznych urządzeń czyszczących.
OSTRZEŻENIE!
Korzystając z detergentów do mycia podłóg,
przestrzegać instrukcji na etykietach środków
czyszczących.
Pracując ze środkami czyszczącymi do podłóg,
nosić odpowiednie rękawice i środki ochronne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zwolnić uchwyt (8) i zdjąć zespół zbiornika (A) z maszyny.
Wyjąć korek szyjki wlewu zbiornika roztworu (B).
Napełnić zbiornik roztworu (C) wodą do wysokości kilku
centymetrów poniżej krawędzi.
Temperatura wody nie może przekraczać 40 °C.
Do przygotowania roztworu należy użyć miarki w korku
zbiornika (B).
Pojemność korka wynosi 30 ml, co daje 1 % roztwór
po rozcieńczeniu w pełnym zbiorniku wody. Przy
rozcieńczaniu detergentu zawsze należy stosować się do
instrukcji zamieszczonych na opakowaniu rozcieńczanego
produktu.
Założyć korek zbiornika roztworu.
Założyć zespół zbiornika na korpus maszyny i zablokować
uchwytem (D).
ROZPOCZYNANIE PRACY (MYCIE/SUSZENIE)
1.
2.
Dostarczyć maszynę na miejsce pracy, korzystając z
tylnych kółek i uchwytu (1).
Włożyć wtyczkę kabla zasilającego (4) do gniazdka.
OSTRZEŻENIE!
Przed podłączeniem kabla zasilania do sieci
elektrycznej, należy upewnić się, że częstotliwość
i napięcie podane na tabliczce znamionowej
maszyny zgadzają się z parametrami sieci
elektrycznej.
3.
4.
5.
6.
7.
Odblokować maszynę za pomocą pedału (6).
Opuścić listwy zgarniające (16) przy użyciu pedału (7).
Nacisnąć wyłącznik (2), żeby uruchomić maszynę.
Nacisnąć włącznik (3), żeby włączyć przepływ roztworu.
Pchać maszynę przy użyciu uchwytu (1), żeby rozpocząć
szorowanie/zbieranie.
OSTROŻNIE!
Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni podłogi,
należy wyłączyć szczotkę na czas postoju w
jednym miejscu.
ZATRZYMYWANIE MASZYNY
1.
2.
3.
4.
POLSKI
Założyć wąż podciśnieniowy na wlot podciśnieniowy (21).
Nacisnąć wyłącznik (2), żeby uruchomić maszynę.
Włączyć pierścień (ON – A), żeby rozpocząć odkurzanie
za pomocą dostarczonego przedłużacza.
Aby przerwać odkurzanie i wznowić zbieranie, wyłączyć
pierścień (OFF – B).
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA
(Rys. 4)
Gdy zbiornik zwrotny (12) zapełni się, automatyczny pływakowy
system odcinający wyłączy system odkurzania.
Wyłączenie systemu odkurzacza jest sygnalizowane nagłym
zwiększeniem częstotliwości dźwięku wydawanego przez silnik
oraz brakiem osuszania podłogi.
Po zapełnieniu zbiornika zwrotnego (12) należy go opróżnić w
następujący sposób.
Opróżnianie zbiornika zwrotnego
1.
2.
3.
Zwolnić uchwyt (8) i zdjąć zespół zbiornika (A) z maszyny.
Zwolnić uchwyt zbiornika roztworu (B).
Zdjąć korek (20) i opróżnić zbiornik zwrotny (12).
Następnie przepłukać go czystą wodą.
Opróżnianie zbiornika roztworu
4.
5.
6.
Zdjąć korek (10) i opróżnić zbiornik roztworu (9). Następnie
przepłukać go czystą wodą.
Zablokować zbiornik roztworu na zbiorniku zwrotnym (12)
za pomocą uchwytu (C).
Założyć zespół zbiornika na korpus maszyny i zablokować
uchwytem (D).
TRANSPORT/PARKOWANIE MASZYNY
1.
2.
3.
Wykonać czynności opisane w paragrafie „Zatrzymywanie
maszyny”.
Maszynę transportować na jeden z poniższych sposobów:
• Chwyć uchwyt (1) i ostrożnie podnieś maszynę.
Przejechać maszyną w tym położeniu do
wyznaczonego miejsca parkowania.
• Chwycić maszynę za obudowę (24) i przewieźć do
wyznaczonego miejsca parkowania.
Po zakończeniu pracy zdemontować szczotkę (patrz
procedura w rozdziale Konserwacja).
PO UŻYTKOWANIU MASZYNY
Po ukończeniu pracy i przed odejściem od maszyny należy:
1. Wykonać czynności opisane w paragrafie „Zatrzymywanie
maszyny”.
2. Wymontować szczotkę, jak opisano w rozdziale
Konserwacja.
3. Opróżnić zbiorniki (12) i (9).
4. Wykonać codzienne czynności konserwacyjne (zobacz
rozdział Konserwacja).
5. Przechowywać maszynę w czystym, suchym miejscu.
8. Parkować maszynę w pozycji pionowej.
9. Aby wyłączyć maszynę, wciśnij przycisk (2).
10. Odłączyć wtyczkę kabel zasilania (4) od sieci elektrycznej i
umieścić kabel na uchwycie (25).
11. Podnieść listwy zgarniające (16) przy użyciu pedału (7).
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
5
POLSKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KONSERWACJA
Żywotność maszyny i maksymalne bezpieczeństwo jej użytkowania można zapewnić poprzez właściwe i regularne czynności
konserwacyjne. W tabeli poniżej podany jest harmonogram przeglądów okresowych. Podane odstępy mogą się różnić w zależności
od warunków roboczych.
OSTRZEŻENIE!
Czynności konserwacyjne należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu maszyny i wyjęciu wtyczki kabla
zasilającego z gniazdka.
Ponadto należy uważnie przeczytać instrukcje zawarte w rozdziale „Bezpieczeństwo”.
TABELA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH
Procedura
Codziennie, po
zakończeniu użytkowania maszyny
Tygodniowo
Co pół roku
Czyszczenie listwy zgarniającej
Czyszczenie szczotki
Czyszczenie zbiornika zwrotnego
Czyszczenie komory szczotki i komory rewizyjnej
Kontrola kabla zasilającego
Czyszczenie komory rewizyjnej
Sprawdzanie listwy zgarniającej
Czyszczenie filtru roztworu
Czyszczenie filtra powietrza
Czyszczenie zbiornika roztworu
Wymiana listwy zgarniającej
KONTROLA KABLA ZASILAJĄCEGO
1.
Dokładnie sprawdzić kabel zasilania (4) i wtyczkę pod
kątem zużycia, przecięcia, pęknięcia lub innych uszkodzeń.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilania lub wtyczki
przed ponownym użyciem maszyny należy skontaktować
się z Centrum Serwisowym firmy Nilfisk.
CZYSZCZENIE LISTWY ZGARNIAJĄCEJ
(Rys. 5)
OSTROŻNIE!
Podczas czyszczenia listew zgarniających
powinno się używać rękawic ochronnych,
ponieważ w listwach mogą się znajdować ostre
drobiny.
PAMIĘTAJ
Listwy zgarniające powinny być czyste, a ich
pióra powinny być w dobrym stanie, aby zapewnić
poprawne zbieranie.
OSTROŻNIE!
Listwy zgarniające są przymocowane do maszyny
za pomocą systemu zatrzaskowego i można je
łatwo zdejmować.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
CZYSZCZENIE SZCZOTKI I KOMORY SZCZOTKI
(Rys. 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opuścić maszynę, żeby dostać się do dolnej części talerza
czyszczącego (13).
Obrócić dźwignię (A) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć szczotkę.
Wyczyścić i umyć szczotkę (15) wodą i detergentem.
Sprawdzić, czy szczecina szczotki nie jest zużyta i jeżeli to
konieczne, wymienić szczotkę.
Ostrożnie wyczyścić komorę szczotki (B).
Wymontować dozowniki roztworu (C) i umyć wodą z
detergentem, następnie wypłukać i ponownie zamontować
w odpowiednich obudowach.
Założyć szczotkę (15) na piastę napędową (D) i
zablokować, obracając dźwignię (E) zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
CZYSZCZENIE KOMORY REWIZYJNEJ
(Rys. 7)
1.
2.
3.
Obrócić dźwignię (A) i zdjąć pokrywę komory rewizyjnej
(17).
Sprawdzić i ostrożnie wyczyścić komorę rewizyjną (B).
Założyć pokrywę komory rewizyjnej (17) i obrócić dźwignię
(C), żeby zablokować element na talerzu.
Zatrzymać maszynę.
Pamiętać o wyjęciu wtyczki kabla zasilania z gniazda.
Opuścić listwy zgarniające (16) przy użyciu pedału (7).
Opuścić maszynę, żeby dostać się do dolnej części talerza
czyszczącego (13).
Wyjąć listwy zgarniające (16) przez wyciągnięcie ich do
zewnątrz.
Wyczyścić i umyć listwy zgarniające. W szczególności
oczyścić komory (A) i otwór podciśnienia (B). Sprawdzić,
czy pióra są całe, nie mają nacięć lub rozdarć; w razie
potrzeby wymienić listwy zgarniające.
Założyć listwy zgarniające (16) i upewnić się, że są
prawidłowo zablokowane.
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
INSTRUKCJA OBSŁUGI
POLSKI
CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ZWROTNEGO
(Rys. 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zdjąć zespół zbiornika z korpusu maszyny za pomocą uchwytu (8).
Oddzielić zbiornik roztworu (9) od zbiornika zwrotnego (12).
Otworzyć zbiornik zwrotny, podważając haczyki (A) i (B).
Wyczyścić dolną (C) i górną (D) komorę zbiornika za pomocą wody z detergentem, następnie dokładnie wypłukać.
Ponownie zmontować komponenty.
W razie potrzeby umyć zbiornik roztworu (9) czystą wodą.
CZYSZCZENIE FILTRU ROZTWORU
(Rys. 9)
1.
2.
3.
Zdjąć zespół zbiornika z korpusu maszyny.
Zdjąć gumową uszczelkę dwa (A) i (B) i usnąć sitko filtra (C).
Wyczyścić je i założyć z powrotem na wspornik (D).
CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA
(Rys. 10)
1.
2.
3.
Zdjąć osłonę (A) i usnąć filtr powietrza (B).
Oczyść filtr.
Zamontować nowy filtr w obudowie (C) i zamknąć pokrywą (A).
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Maszyna nie działa.
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone.
Wymienić kabel.
Wyłącznik jest zepsuty.
Wymienić wyłącznik. (*)
Zbiornik wody zwrotnej jest pełny.
Opróżnij zbiornik.
Listwy zgarniające są zabrudzone albo pióra są
zużyte lub uszkodzone.
Wyczyścić i sprawdzić listwy zgarniające.
Komora rewizyjna jest brudna.
Oczyścić.
Wąż podciśnieniowy wody recyrkulowanej jest
odłączony lub uszkodzony.
Podłączyć lub wyczyścić wąż.
Filtr powietrza jest zanieczyszczony.
Oczyść filtr.
Przepływ roztworu do szczotki jest
niedostateczny.
Filtr roztworu jest brudny.
Oczyść filtr.
Dozowniki roztworu są zapchane.
Wyczyścić dozowniki roztworu.
Listwy zgarniające zostawiają ślady
na podłodze.
Pod piórami zgarniaka znajdują się
zanieczyszczenia.
Usuń zanieczyszczenia.
Pióra zgarniaka są zużyte, ukruszone lub porwane.
Wymienić pióra.
Zasysanie wody brudnej jest
niedostateczne.
(*) Te czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez autoryzowane Centrum Serwisowe firmy Nilfisk.
Aby uzyskać dalsze informacje, należy odnieść się do Podręcznika Serwisowego, do którego wgląd można uzyskać w Centrach
Serwisowych firmy Nilfisk.
UTYLIZACJA
Złomowanie maszyny musi przeprowadzić wykwalifikowany pracownik.
Przed utylizacją maszyny należy zdemontować i oddzielić następujące materiały, które muszą zostać usunięte w sposób właściwy i
zgodny z obowiązującym prawem:
–– Szczotka mokra
–– Plastikowe przewody i komponenty
–– Komponenty elektryczne i elektroniczne (*)
(*) W celu utylizacji elementów elektrycznych i elektronicznych należy skontaktować się z najbliższym Centrum Serwisowym
Nilfisk.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
POLSKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DANE TECHNICZNE
Model
SCRUBTEC 130
Pojemność zbiornika roztworu
3L
Pojemność zbiornika wody zwrotnej
Rozmiar maszyny (długość x szerokość x wysokość)
4L
400 x 360 x 1150 mm
Szerokość czyszczenia
310 mm
Średnica szczotki mokrej
66 mm
Przepływ roztworu
0,2 l/min
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Poziom mocy akustycznej maszyny (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Poziom wibracji na ramieniu operatora (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Maksymalne nachylenie podczas pracy
2%
Klasa zabezpieczeń IP
X4
Klasa zabezpieczeń (elektrycznych)
Wydajność obwodu podciśnieniowego
Prędkość obrotowa szczotki
II
360 mm H2O
2100 obr./min.
Całkowita moc pobierana
0,8 kW
Napięcie w układzie elektrycznym
220–240 V – 50–60 Hz
Ciężar z pustymi zbiornikami
12 kg
Masa pojazdu gotowego do jazdy
15 kg
Ciężar wysyłkowy
16 kg
AKCESORIA / WYPOSAŻENIE DODATKOWE
W uzupełnieniu elementów standardowych maszyna może być wyposażona w następujące akcesoria / wyposażenie dodatkowe
zgodnie ze specyficznym wykorzystaniem maszyny:
107411860
Szczotka cylindryczna 310 mm (12,5”) średnia PPL (biała)
107411861
Szczotka cylindryczna 310 mm (12,5”) twarda PPL (czarna)
107411862
Szczotka cylindryczna 310 mm (12,5”) Mikrofibra
107411863
Szczotka cylindryczna 310 mm (12,5”) Dywan
107411864
Zestaw węża do ręcznego odkurzania
107411865
Kompletny zestaw do dywanów
107411866
Zestaw uchwytu roboczego na dwie ręce
107414568
Zestaw siatek
107411867
Zestaw zgarniaka 321 mm (13”)
107411868
Zestaw zgarniaka do dywanów 321 mm (13”)
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących osprzętu opcjonalnego należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
NÁVOD K POUŽITÍ
ČESKY
OBSAH
ÚVOD................................................................................................................................................................................ 2
OBSAH A ÚČEL NÁVODU............................................................................................................................................................... 2
CÍLOVÁ SKUPINA............................................................................................................................................................................ 2
PROHLÁŠENÍ O SOULADU............................................................................................................................................................ 2
IDENTIFIKAČNÍ DATA...................................................................................................................................................................... 2
JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY...................................................................................................................................................... 2
NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA............................................................................................................................................................ 2
ZMĚNY A VYLEPŠENÍ..................................................................................................................................................................... 2
FUNKCE STROJE............................................................................................................................................................................ 2
KONVENCE...................................................................................................................................................................................... 2
ROZBALENÍ/DODÁVKA.................................................................................................................................................. 2
BEZPEČNOST.................................................................................................................................................................. 3
VIDITELNÉ SYMBOLY NA STROJI.................................................................................................................................................. 3
SYMBOLY UVÁDĚNÉ V TOMTO NÁVODU..................................................................................................................................... 3
VŠEOBECNÉ POKYNY................................................................................................................................................................... 3
POPIS STROJE................................................................................................................................................................ 4
KONSTRUKCE STROJE.................................................................................................................................................................. 4
POUŽITÍ / PROVOZ.......................................................................................................................................................... 5
PLNĚNÍ NÁDRŽE NA ROZTOK....................................................................................................................................................... 5
SPOUŠTĚNÍ STROJE (ČIŠTĚNÍ/SUŠENÍ) ..................................................................................................................................... 5
VYPÍNÁNÍ STROJE.......................................................................................................................................................................... 5
SACÍ HADICE (volitelná).................................................................................................................................................................. 5
VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE................................................................................................................................................................ 5
PŘEPRAVA/PARKOVÁNÍ STROJE.................................................................................................................................................. 5
PO POUŽITÍ STROJE...................................................................................................................................................................... 5
ÚDRŽBA........................................................................................................................................................................... 6
TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY................................................................................................................................................... 6
KONTROLA PŘÍVODNÍHO KABELU............................................................................................................................................... 6
ČIŠTĚNÍ PÁČKY STĚRKY............................................................................................................................................................... 6
ČIŠTĚNÍ KARTÁČE A PROSTORU NA KARTÁČ............................................................................................................................ 6
ČIŠTĚNÍ PROSTORU PRO KONTROLU......................................................................................................................................... 6
ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA OBNOVU..................................................................................................................................................... 7
ČIŠTĚNÍ FILTRU ROZTOKU............................................................................................................................................................ 7
ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU................................................................................................................................................. 7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ........................................................................................................................................................ 7
LIKVIDACE....................................................................................................................................................................... 7
TECHNICKÉ PARAMETRY.............................................................................................................................................. 8
PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI......................................................................................................................................................... 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ
ÚVOD
NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA
POZNÁMKA
Čísla v závorkách označují komponenty uváděné v
kapitole týkající se popisu stroje.
OBSAH A ÚČEL NÁVODU
Účelem tohoto Návodu je poskytnout Operátorovi všechny
potřebné informace k řádnému samostatnému a bezpečnému
používání stroje. Návod obsahuje informace o technických
parametrech, provozu, skladování, údržbě, o náhradních dílech
a likvidaci.
Před jakoukoli manipulací se strojem si pozorně přečtěte tento
návod. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se instrukcí
uvedených v návodu a v případě potřeby dalších informací se
laskavě obraťte na Nilfisk.
Návod skladujte ve vhodné obálce pro budoucí použití nebo pro
případný prodej zařízení.
CÍLOVÁ SKUPINA
Tento návod je určen pro kvalifikované pracovníky obsluhy a
techniky určené pro údržbu stroje.
Uživatelé nesmějí provádět činnosti vyhrazené kvalifikovaným
Technikům. Nilfisk neodpovídá za škody způsobené
nedodržením tohoto zákazu.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU
Toto Prohlášení o shodě, které se dodává se strojem, je
osvědčení stroje o jeho shodě s platnými zákony.
POZNÁMKA
Společně s dokumentací k zařízení se dodávají dvě
kopie původního Prohlášení o souladu.
IDENTIFIKAČNÍ DATA
Název modelu a výrobní číslo stroje jsou vyznačeny na destičce
(5).
Číslo výrobku a rok výroby jsou vyznačeny na štítku.
Tyto informace jsou užitečné při objednávkách náhradních dílů
stroje. Pomocí následující tabulky zapište identifikační údaje
stroje.
Model STROJE .......................................................................
Jakékoli postupy při opravách musí být provedeny
kvalifikovanými pracovníky nebo servisními středisky Nilfisk
Service Center.
Vždy je třeba používat jedině originální náhradní díly a
příslušenství.
Servis nebo náhradní díly a příslušenství si objednejte v
servisních střediscích Nilfisk; uveďte model, kód výrobku a
výrobní číslo stroje.
ZMĚNY A VYLEPŠENÍ
Společnost Nilfisk průběžně zlepšuje své produkty a vyhrazuje
si právo provádět změny a úpravy podle svého uvážení. Není
povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dříve.
Jakékoliv úpravy a nebo doplňky podléhají schválení výrobce a
musí být provedeny společností Nilfisk.
FUNKCE STROJE
Toto zařízení pro čištění a sušení je navrženo a vyrobeno pro
komerční použití a na čištění (čištění a sušení) hladkých a
kompaktních podlah.
Zařízení pro sušení a čištění lze používat na kobercích, pokud
nainstalujete příslušenství pro použití na koberce.
KONVENCE
Značky v tomto návodu pro polohu dopředu, dozadu, vpředu,
vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahují na polohu pracovníka
obsluhy při používání.
ROZBALENÍ/DODÁVKA
Po doručení zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k
poškození obalu a stroje.
Jestliže došlo k viditelnému poškození, uschovejte si obaly a
předložte je ke kontrole Dopravci, který stroj doručil. Okamžitě
se obraťte na Dopravce a sepište reklamační záznam.
UPOZORNĚNÍ!
Po vybalení stroj pečlivě smontujte podle pokynů
uvnitř obalu.
Zkontrolujte laskavě, zda byly se strojem dodány následující
položky:
–– Technická dokumentace:
• Příručka s návodem k použití pro zařízení na čištění a
sušení
• Seznam Náhradních dílů Stroje na drhnutí a sušení
Kód VÝROBKU .......................................................................
Výrobní číslo STROJE ............................................................
JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY
––
––
2
Návod k Opravám (který si lze prostudovat v servisních
střediscích Nilfisk Service Centers)
Seznam Náhradních Dílů (dodávaný se strojem)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
NÁVOD K POUŽITÍ
ČESKY
BEZPEČNOST
Následující symboly označují potenciálně nebezpečné situace.
Tyto informace si vždy pečlivě přečtěte a přijměte všechna
potřebná preventivní opatření na ochranu osob i majetku.
Při prevenci úrazů je vždy základním předpokladem spolupráce
pracovníka obsluhy. Bez dokonalé spolupráce osoby odpovědné
za provoz stroje nemůže být účinný žádný program prevence
nehod. Většina nehod bývá způsobena selháním pracovníků při
dodržování nejjednodušších pravidel základní bezpečnosti.
VIDITELNÉ SYMBOLY NA STROJI
2%
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte stroj na svazích se
sklonem vyšším, než uvádějí parametry.
SYMBOLY UVÁDĚNÉ V TOMTO NÁVODU
NEBEZPEČÍ!
Označuje nebezpečnou situaci, při které je
ohrožen život pracovníka Obsluhy.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální riziko nehod a úrazů osob.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje upozornění nebo poznámky související
s důležitými nebo užitečnými funkcemi.
Odstavcům označeným tímto symbolem věnujte
pozornost.
POZNÁMKA
Označuje upozornění související s důležitými nebo
užitečnými funkcemi.
RADA
Označuje nutnost postupovat podle příručky s
návodem k použití, než provedete jakoukoli činnost.
VŠEOBECNÉ POKYNY
Dále jsou uvedena specifická varování a upozornění, která
informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a
poškození strojů.
NEBEZPEČÍ!
–– Než provedete jakoukoli údržbu, opravu, čištění nebo
výměnu, odpojte zástrčku od elektrické sítě.
–– Při práci poblíž elektrických součástí je zakázáno nosit
šperky.
–– Se strojem nepracujte v blízkosti jedovatých,
nebezpečných, hořlavých a nebo výbušných prášků,
kapalin ani par: Tento stroj se nehodí na sběr
nebezpečného prachu.
04/2015
VAROVÁNÍ!
–– Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené
osoby.
–– Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo
oprav si pečlivě přečtěte celý návod.
–– Nesprávným zapojením by mohlo dojít k zásahu
elektrickým proudem. Připojte zařízení k řádně
uzemněné elektrické sítě.
–– Zástrčku přívodního kabelu úmyslně nepoškozujte.
Když se zástrčka přívodního kabelu nedá zapojit do
zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby
nainstaloval zásuvku v souladu s platnými zákony.
–– Před zapojením přívodní zástrčky do elektrické sítě
zkontrolujte kmitočet a napětí, které je uvedené na
výrobním štítku stroje, zda se shoduje s napětím v
elektrické síti.
–– Neodpojujte stroj taháním za kabel napájení. Při
vytahování se zásuvky, uchopte zástrčku, nikoli kabel.
–– Nedotýkejte se zástrčky, kabelu ani stoje mokrýma
rukama.
–– Před vytažením zástrčky vypněte všechny ovládací
prvky.
–– Pravidelně kontrolujte napájecí kabel kvůli poškození,
trhlinám, prasklinám a opotřebení. Podle nutnosti jej
vyměňte.
–– Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit
výrobce nebo autorizované servisní středisko.
–– Stroj se nesmí tahat nebo přenášet uchopením za
přívodní kabel nebo používat tento kabel jako rukojeť.
Nepřivírejte napájecí kabel do dveří, netahejte napájecí
kabel kolem ostrých rohů nebo okrajů. Nepřejíždějte
strojem přes napájecí kabel. Otočný kartáč nesmí přijít
do kontaktu s napájecím kabelem.
–– Chraňte kabel napájení před horkými povrchy.
–– Na zabránění nebezpečí požáru, zásahu elektrickým
proudem nebo zranění se stroj nesmí ponechávat bez
dozoru, když je kabel zapojený do sítě. Když se stroj
nepoužívá a před vykonáváním údržby kabel odpojte ze
sítě.
–– Není určeno pro venkovní použití. Vždy ochraňujte stroj
před slunečními paprsky a mokrem. Tento stroj je nutno
skladovat uvnitř.
–– Než zařízení použijete, zavřete všechna víka a/nebo
kryty podle informací v příručce s návodem k použití.
–– Země EU: Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let
věku a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem či získají
pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a
pokud chápou možná rizika. Děti by si neměly hrát se
spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly
provádět děti bez dohledu.
–– Země mimo EU: Tento stroj by neměly používat osoby
(včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými či
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ
VAROVÁNÍ!
–– Při použití v blízkosti dětí dbejte zvýšené pozornosti.
–– Stroj používejte pouze v souladu s popisem v tomto
Návodu. Nesmí se používat jiné příslušenství než
doporučované společností Nilfisk.
–– Pečlivě zkontrolujte stroj před každým použitím, vždy
kontrolujte, zda jsou před použitím všechny součástky
smontované. Pokud zařízení není dokonale smontováno,
může dojít k poškození majetku a zranění osob.
–– Přijměte veškerá potřebná preventivní opatření, aby
pohybující se části stroje nemohly zachytit vlasy, šperky
a volné části oděvů osob.
–– Nepoužívejte stroj na svahu.
–– Nepoužívejte stroj na svazích se sklonem vyšším, než
uvádějí parametry.
–– Stroj nepoužívejte zejména v prašném prostředí.
–– Stroj používejte jen tam, kde je dostatečné osvětlení.
–– Při použití tohoto stroje pracujte pozorně tak, abyste
nezpůsobili žádnou újmu lidem.
–– Strojem nenarážejte do polic ani lešení či jiných
konstrukcí; to platí zejména v případech, kdy hrozí riziko
pádu předmětů.
–– Provozní teplota stroje musí být v rozpětí 0 °C až +40 °C.
–– Teplota skladování musí být v rozpětí 0 °C až +40 °C.
–– Relativní vlhkost vzduchu musí být mezi 30 % a 95 %.
–– Když používáte přípravky na čištění podlah, dodržujte
pokyny na obalu těchto saponátů.
–– Pro práci s přípravky na podlahy používejte vhodné
rukavice a ochranu.
–– Stroj nepoužívejte jako dopravní prostředek.
–– Pokud se stroj nepohybuje, vypněte kartáč, aby nedošlo
k poškození podlahy.
–– V případě požáru použijte k uhašení práškový hasicí
přístroj, nikoli vodní.
–– S bezpečnostními prvky stroje a pojistkami svévolně
nemanipulujte a přesně dodržujte obvyklé pokyny k
údržbě.
–– Zabraňte proniknutí jakýchkoli předmětů do otvorů.
Nepoužívejte stroj, pokud jsou otvory zanesené.
Otvory vždy udržujte bez prachu, vlasů či jiných cizích
materiálů, které by mohly snížit tok vzduchu.
–– Nesnímejte ani neupravujte desky upevněné ke stroji.
–– Tento stroj nelze používat na silnicích ani veřejných
komunikacích.
–– Pokud klesne teplota pod bod mrazu, věnujte při
přepravě stroji zvýšenou pozornost. Voda v nádrži na
obnovení vody nebo v hadicích může zamrznout a stroj
tak závažně poškodit.
–– Používejte kartáče dodávané se strojem nebo
doporučené v příručce s návodem k použití. Používáním
jiných kartáčů by mohlo dojít k omezení bezpečnosti.
–– V případě poruchy stroje si ověřte, že není způsobena
nedostatečnou údržbou. Podle potřeby si vyžádejte
pomoc oprávněných pracovníků oprávněného
servisního střediska.
––
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Pokud zařízení
•• nefunguje správně
•• je poškozeno
•• vykazuje únik vody nebo pěny
•• bylo ponecháno venku vystaveno nepříznivým
povětrnostním vlivům
•• je vlhké nebo bylo upuštěno do vody
okamžitě je vypněte a kontaktujte Servisní středisko
Nilfisk nebo kvalifikovaného technika.
–– Jestliže je nutné vyměnit některé díly, vyžádejte si od
prodejce nebo autorizovaného obchodníka ORIGINÁLNÍ
náhradní díly.
–– Chcete-li zajistit správnou a bezpečnou funkci stroje,
dodržujte příslušný plán údržby v tomto návodu.
–– Stroj neomývejte přímým či tlakovým proudem vody ani
roztoky látek s korozívními účinky.
–– Stroj musí být znehodnocen vhodným způsobem,
protože obsahuje jedovaté a škodlivé látky (elektronické
součástky apod.), které musí být ve smyslu platných
norem zneškodněné ve specializovaných střediscích
(viz kapitola Likvidace).
POPIS STROJE
KONSTRUKCE STROJE
(Obrázek číslo 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Rukojeť
Spínač start/stop
Ovladač roztoku
Napájecí kabel s konektorem
Štítek s výrobním číslem/technické parametry/osvědčení o
shodě
Pedál uvolnění z parkovací polohy
Páčka pro zvednutí a spuštění tyče stěrky
Spojení nádrže a přenosná rukojeť
Nádrž na roztok
Zátka plnění nádrže s roztokem
Filtr roztoku
Nádrž na obnovení vody
Čisticí plošina
Páčka pro zapnutí/vypnutí kartáče
Cylindrický kartáč
Tyče stěrky
Víko pro kontrolu
Vysávací hadice pro obnovení vody
Kryt vzduchového filtru
Výpustná zátka nádrže na obnovení vody
Zátka vstupu sání
Prostor motoru pro kartáče/sání
Zadní kola
Kryt přepravní rukojeti
Držák přívodního kabelu
04/2015
NÁVOD K POUŽITÍ
POUŽITÍ / PROVOZ
SACÍ HADICE (volitelná)
PLNĚNÍ NÁDRŽE NA ROZTOK
(Obrázek číslo 3)
(Obrázek číslo 2)
UPOZORNĚNÍ!
Používejte pouze méně pěnivé a nehořlavé
tekuté čisticí prostředky určené pro použití v
automatickém stroji na drhnutí.
VAROVÁNÍ!
Když používáte přípravky na čištění podlah,
dodržujte pokyny na obalu těchto saponátů.
Pro práci s přípravky na podlahy používejte
vhodné rukavice a ochranu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Povolte rukojeť (8) a vyjměte sestavu nádrže (A) ze stroje.
Vyjměte zátku plnicího hrdla nádrže na roztok (B).
Naplňte nádrž na roztok (C) vodou a nechte pár centimetrů
od okraje.
Teplota vody nesmí být vyšší než 40 °C.
Složení roztoku provádějte odměrkou v zátce nádrže (B).
Objem zátky je 30 ml, což znamená 1 % roztoku ředěného
v nádrži plné vody. Vždy postupujte podle pokynů
týkajících se roztoku na štítku nádoby s chemikálií, kterou
jste k vytváření roztoku použili.
Nainstalujte zátku nádrže na roztok.
Nainstalujte sestavu nádrže na trup stroje a zapojte ji
rukojetí (D).
1.
2.
3.
4.
Nainstalujte sací hadici na vstup sání (21).
Stiskněte spínač (2) a spusťte stroj.
Otočte kroužek do polohy ON (A) a začněte vysávat s
dodaným prodloužením.
Chcete-li skončit s vysáváním a pokračovat v sušení,
otočte kroužek do polohy OFF (B).
VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE
(Obrázek číslo 4)
Automatický systém uzavření plováku zastaví po úplném
naplnění nádrže na obnovení vody (12) systém vysavače.
Vypnutí systému vysavače bude signalizovat náhlé zvýšení
frekvence hluku motoru odsavače, podlaha se nevysuší.
Po naplnění nádrž na obnovení vody (12) vyprázdněte
následujícím způsobem.
Vyprázdnění nádrže na obnovení vody
1.
2.
3.
Povolte rukojeť (8) a vyjměte sestavu nádrže (A) ze stroje.
Uvolněte rukojeť nádrže na roztok (B).
Vyjměte zátku (20) a vylijte nádrž na obnovení vody (12).
Po skončení práce vypláchněte nádrž čistou vodou.
Vyprázdnění nádrže na roztok
4.
5.
Vyjměte zátku (10) a vylijte nádrž na roztok (9). Po
skončení práce vypláchněte nádrž čistou vodou.
Zapojte nádrž na roztok do nádrže na obnovu vody (12)
rukojetí (C).
Nainstalujte sestavu nádrže na trup stroje a zapojte ji
rukojetí (D).
SPOUŠTĚNÍ STROJE (ČIŠTĚNÍ/SUŠENÍ)
6.
2.
PŘEPRAVA/PARKOVÁNÍ STROJE
1.
Jeďte s vozem na pracovní pozici pomocí zadních koleček
a rukojeti (1).
Zástrčku napájecího kabelu (4) zapojte do elektrické sítě.
VAROVÁNÍ!
Před zapojením přívodní zástrčky do elektrické
sítě zkontrolujte kmitočet a napětí, které je
uvedené na výrobním štítku stroje, zda se
shoduje s napětím v elektrické síti.
3.
4.
5.
6.
7.
Pomocí pedálu (6) stroj odblokujete.
Snižte páčky stěrky (16) pomocí pedálu (7).
Stiskněte spínač (2) a spusťte stroj.
Stiskněte spínač (3) a spusťte proud roztoku.
Přejeďte se strojem pomocí rukojeti (1) a začněte s
čištěním/sušením podlahy.
UPOZORNĚNÍ!
Aby nedošlo k poškození povrchu podlahy,
vypněte kartáč, když stroj zastaví na jednom
místě.
VYPÍNÁNÍ STROJE
ČESKY
1.
2.
3.
Proveďte kroky popsané v odstavci „Vypínání stroje“.
Stroj převezte jedním z následujících postupů:
• Uchopte rukojeť (1) a nadzvedněte stroj. Stroj udržujte
v této poloze a zajeďte s ním do určené oblasti k
parkování.
• Uchopte stroj za příslušné místo (24) a přesuňte jej do
určené oblasti pro parkování.
Až skončíte práci, demontujte kartáč (viz popis v kapitole
Údržba).
PO POUŽITÍ STROJE
Po skončení práce - před opuštěním stroje:
1. Proveďte kroky popsané v odstavci „Vypínání stroje“.
2. Podle popisu v kapitole Údržba sejměte kartáč.
3. Vylijte nádrže (12) a (9).
4. Proveďte každodenní údržbové práce (viz kapitola
Údržba).
5. Stroj uložte na čisté a suché místo.
8. Zaparkujte stroj ve svislé poloze.
9. Pro vypnutí stroje stiskněte spínač (2).
10. Zástrčku přívodního kabelu (4) odpojte od elektrické sítě a
naviňte ho na držák (25).
11. Zvedněte páčky stěrky (16) pomocí pedálu (7).
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
5
ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ
ÚDRŽBA
Životnost stroje a jeho maximální provozní bezpečnost jsou zaručeny jedině při správné a pravidelné údržbě. Popis plánované
údržby naleznete v následující tabulce. Uvedené intervaly se mohou lišit podle konkrétních pracovních podmínek.
VAROVÁNÍ!
Údržba se musí vykonávat při vypnutém stroji a zásuvka přívodního kabelu musí být odpojena ze sítě.
Dále si pečlivě přečtěte instrukce v kapitole Bezpečnost.
TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY
Denně, po použití
stroje
Postup
Jednou za týden
Jednou za 6 měsíců
Čištění páčky stěrky
Čištění kartáče
Čištění nádrže na obnovu
Čištění prostoru kartáče a prostoru pro kontrolu
Kontrola přívodního kabelu
Čištění prostoru pro kontrolu
Kontrola páčky stěrky
Čištění filtru roztoku
Čištění vzduchového filtru
Čištění nádrže na roztok
Výměna páčky stěrky
KONTROLA PŘÍVODNÍHO KABELU
1.
Přívodní kabel (4) pozorně zkontrolujte spolu se zásuvkou,
zda není opotřebovaný, popraskaný nebo jinak poškozený.
Když je přívodní kabel nebo zástrčka poškozená, obraťte
se na servisní středisko společnosti Nilfisk, než stroj znovu
použijete.
ČIŠTĚNÍ PÁČKY STĚRKY
(Obrázek číslo 5)
UPOZORNĚNÍ!
Při čištění páčky stěrky doporučujeme používat
ochranné rukavice, protože na stěrkách může být
zachycen odpad s ostrými hranami.
POZNÁMKA
Chcete-li dosáhnout kvalitního sušení, musí být
páčky stěrky čisté a jejich listy musí být v dobrém
stavu.
UPOZORNĚNÍ!
Páčky stěrky jsou upevněny ke stroji pomocí
systému připínání a lze je snadno sejmout.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
ČIŠTĚNÍ KARTÁČE A PROSTORU NA KARTÁČ
(Obrázek číslo 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spusťte stroj až na dolní stranu čisticí plošiny (13).
Otočte páčku (A) proti směru hodinových ručiček a kartáč
vyjměte.
Kartáče (15) vyčistěte a umyjte vodou a čistidlem.
Zkontrolujte, zda nejsou štětiny kartáče porušené nebo
opotřebené. V případě potřeby kartáč vyměňte.
Opatrně vyčistěte prostor na kartáč (B).
Demontujte dávkovače roztoku (C) a vyčistěte je vodou
a čistidlem, pak je opláchněte a znovu namontujte do
příslušných prostor.
Nainstalujte kartáč (15) na hnací náboj (D) a zapojte jej
otočením páčky (E) ve směru hodinových ručiček.
ČIŠTĚNÍ PROSTORU PRO KONTROLU
(Obrázek číslo 7)
1.
2.
3.
Otočte páčku (A) a vyjměte víko prostoru pro kontrolu (17).
Pozorně zkontrolujte a vyčistěte prostor pro kontrolu (B).
Nainstalujte víko prostoru pro kontrolu (17) a otočte páčku
(C) tak, abyste ji upevnili na plošině.
Stroj zastavte.
Ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen od hlavního
přívodu elektrické energie.
Snižte páčky stěrky (16) pomocí pedálu (7).
Spusťte stroj až na dolní stranu čisticí plošiny (13).
Vyjměte páčky stěrky (16) zatažením ven.
Páčky stěrky vyčistěte a umyjte. Zejména vyčistěte
prostory (A) a otvor vysávání (B). Zkontrolujte
neporušenost listů, případné zářezy a trhliny; podle potřeby
páčky stěrky vyměňte.
Nainstalujte páčky stěrky (16) a zkontrolujte jejich správné
zapojení.
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
NÁVOD K POUŽITÍ
ČESKY
ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA OBNOVU
(Obrázek číslo 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vyjměte sestavu nádrže z trupu stroje pomocí rukojeti (8).
Oddělte nádrž roztoku (9) z nádrže na obnovu (12).
Otevřete nádrž na obnovu vypáčením háčků (A) a (B).
Vyčistěte vodou a čistidlem dolní (C) a horní (D) prostory nádrže, pak důkladně opláchněte.
Součásti znovu smontujte.
Podle potřeby vymyjte nádrž na roztok (9) čistou vodou.
ČIŠTĚNÍ FILTRU ROZTOKU
(Obrázek číslo 9)
1.
2.
3.
Vyjměte sestavu nádrže z trupu stroje.
Sejměte dvě gumové těsnění (A) a (B) a sítko filtru (C).
Vyčistěte je a znovu nasaďte na podstavec (D).
ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU
(Obrázek číslo 10)
1.
2.
3.
Sejměte kryt (A) a sítko filtru (B).
Očistěte filter.
Nainstalujte filtr do krytu (C) a zavřete krytem (A).
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Porucha
Stroj nefunguje.
Vysávání špinavé vody je
nedostatečné.
Proudění roztoku ke kartáčům není
dostatečné.
Možná příčina
Řešení
Poškozený je přívodní kabel nebo zástrčka.
Vyměňte kabel.
Spínač start/stop je poškozený.
Vyměňte spínač. (*)
Nádrž na vratnou vodu je plná.
Vyprázdněte nádrž.
Páčka stěrky je znečištěná nebo pásy stěrky jsou
opotřebované nebo poškozené.
Páčky stěrky vyčistěte a umyjte.
Prostor pro kontrolu je špinavý.
Vyčistěte.
Hadice vysavače pro obnovu je odpojená nebo
poškozená.
Připojte nebo vyčistěte hadici.
Vzduchový filtr je znečištěný.
Očistěte filter.
Filtr roztoku je znečištěný.
Očistěte filter.
Dávkovače roztoku jsou zanesené.
Vyčistěte dávkovače roztoku.
Stěrky zanechávají na podlaze stopy. Pod pásy stěrky jsou drobné úlomky.
Pásy stěrky jsou opotřebované, zanesené nebo
roztrhnuté.
Odstraňte úlomky.
Vyměňte pásy.
(*) Tato údržbová operace musí být provedena autorizovaným servisním střediskem Nilfisk.
Podrobnější informace si lze vyhledat v Příručce k Opravám, která je k dispozici ve všech Servisních Střediscích společnosti Nilfisk.
LIKVIDACE
Stroj nechte zlikvidovat specializovanou firmou.
Před zlikvidováním stroje vyjměte a oddělte následující materiály je třeba je zlikvidovat náležitě v souladu s platnými zákony:
–– Kartáč
–– Plastické hadice a součástky
–– Elektrické a elektronické součástky (*)
(*) Kontaktujte nejbližší servisní středisko společnosti Nilfisk, obzvlášť, když se vyřazují elektrické a elektronické komponenty.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ
TECHNICKÉ PARAMETRY
Model
SCRUBTEC 130
Kapacita nádrže roztoku
3l
Kapacita nádrže na obnovení vody
4l
Rozměr stroje (délka x šířka x výška)
400 x 360 x 1 150 mm
Šířka čištění
310 mm
Průměr kartáče
66 mm
Proud roztoku
0,2 litr/min.
Hladina akustického tlaku na pracovišti (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Hladina akustického výkonu stroje (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Úroveň vibrací na paže operátora (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Maximální svaz při práci
2%
Třída ochrany IP
X4
Třída ochrany (elektřina)
II
Kapacita vysávacího systému
360 mm H2O
Rotační rychlost kartáče
2 100 ot/min
Celkový pohlcovaný výkon
0,8 kW
Elektrické napětí systému
220-240 V - 50-60 Hz
Hmotnost s prázdnými nádržemi
12 kg
Hrubá hmotnost vozu (GVW)
15 kg
Přepravní hmotnost
16 kg
PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI
Kromě standardních komponent může být stroj vybaven následujícím příslušenstvím/možnostmi podle specifického použití stroje:
107411860
Válec kartáče 310 mm (12,5”) Střední PPL (bílá)
107411861
Válec kartáče 310 mm (12,5”) Tvrdý PPL (černá)
107411862
Válec kartáče 310 mm (12,5”) Mikrovlákno
107411863
Válec kartáče 310 mm (12,5”) Koberec
107411864
Sada hadice ruční sání
107411865
Úplná sada na koberec
107411866
Sada pracovní rukojeti pro obě ruce
107414568
Čistá sada
107411867
Sada stěrky 321 mm (13”)
107411868
Sada stěrky na koberec 321 mm (13”)
Další informace o možných doplňcích a příslušenství si vyžádejte od autorizovaného prodejce.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS..................................................................................................................................................................... 2
A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA............................................................................................................................................. 2
CÉLCSOPORT................................................................................................................................................................................. 2
KONFORMITÁSI NYILATKOZAT..................................................................................................................................................... 2
AZONOSÍTÓ ADATOK..................................................................................................................................................................... 2
TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK........................................................................................................................................ 2
PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS...................................................................................................................................... 2
MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK............................................................................................................................................. 2
A GÉP FUNKCIÓI............................................................................................................................................................................. 2
EGYEZMÉNYEK.............................................................................................................................................................................. 2
KICSOMAGOLÁS/SZÁLLÍTÁS........................................................................................................................................ 2
BIZTONSÁG..................................................................................................................................................................... 3
A GÉPEN LÁTHATÓ SZIMBÓLUMOK............................................................................................................................................. 3
A KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK.......................................................................................................................... 3
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK.............................................................................................................................................................. 3
KÉSZÜLÉK LEÍRÁS......................................................................................................................................................... 4
A GÉP FELÉPÍTÉSE........................................................................................................................................................................ 4
HASZNÁLAT / ÜZEMELTETÉS........................................................................................................................................ 5
OLDATTARTÁLY FELTÖLTÉSE....................................................................................................................................................... 5
GÉP INDÍTÁSI MŰVELETE (SÚROLÁS/SZÁRÍTÁS) ..................................................................................................................... 5
GÉP LEÁLLÍTÁSI MŰVELETE......................................................................................................................................................... 5
VÁKUUMCSŐ (opcionális)............................................................................................................................................................... 5
TARTÁLY KIŰRÍTÉSE...................................................................................................................................................................... 5
GÉPSZÁLLÍTÁS/PARKOLÁS........................................................................................................................................................... 5
A GÉP HASZNÁLATA UTÁN............................................................................................................................................................ 5
KARBANTARTÁS............................................................................................................................................................. 6
TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT................................................................................................................................... 6
HÁLÓZATI KÁBEL ELLENŐRZÉSE................................................................................................................................................. 6
A LEHÚZÓPENGE RÚDJÁNAK TISZTÍTÁSA.................................................................................................................................. 6
KEFE ÉS KEFEREKESZ TISZTÍTÁSA............................................................................................................................................. 6
VIZSGÁLÓTÁROLÓ TISZTÍTÁSA.................................................................................................................................................... 6
VISSZANYERŐTARTÁLY TISZTÍTÁSA............................................................................................................................................ 7
OLDATSZŰRŐ TISZTÍTÁSA............................................................................................................................................................ 7
LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA................................................................................................................................................................. 7
HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................................................................................. 7
ÁRTALMATLANÍTÁS....................................................................................................................................................... 7
MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................................................................................... 8
KIEGÉSZÍTŐK/OPCIÓK................................................................................................................................................................... 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BEVEZETÉS
PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS
A zárójelben levő számok a gép leírása fejezetben
található alkatrészeket jelöli.
A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA
A kézikönyv célja, hogy ellássa a Felhasználót a készülék
autonóm és biztonságos módon történő működtetéséhez
szükséges minden fontos információval. Ez tartalmazza a
technikai adatokkal, a biztonsággal, a működtetéssel, a gép
tárolásával, karbantartásával, a cserealkatrészekkel és a
hulladékkezeléssel kapcsolatos információkat.
Mielőtt a gépet működésbe helyezné, alaposan olvassa el
a kézikönyvet. Lépjen kapcsolatba a Nilfisk-cal, ha kétségei
támadnának az utasítások értelmezését illetően, vagy ha
további információra van szüksége.
A készülék újra-értékesítése esetén helyezze a kézikönyvet egy
borítékba jövőbeni felhasználás céljából.
CÉLCSOPORT
Ez a Kézikönyv a szakképzett kezelők és a gép
karbantartásával foglalkozó szerelők részére készült.
A felhasználók ne hajtsanak végre szakképzett technikusok
számára fenntartott műveleteket. Az Nilfisk nem vonható
felelősségre az ezen tiltás figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért.
KONFORMITÁSI NYILATKOZAT
A konformitás nyilatkozat igazolja, hogy a gép megfelel az
érvényben levő szabályoknak.
MEGJEGYZÉS
A gép dokumentációja tartalmazza az eredeti
konformitási nyilatkozat két másolatát is.
AZONOSÍTÓ ADATOK
A gép sorozatszáma és modellszáma a (5) címkén található.
A termék száma és a gyártás éve a címkén található.
Ez hasznos információ, ha cserealkatrészekre van szüksége
a géphez. Az alábbi táblázatot használja a gép azonosító
adatainak leírásához.
A javítási műveleteket kizárólag szakképzett ember, vagy a
Nilfisk Service Centers hajthatja végre.
Csak eredeti pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon.
Hívja az Nilfisk-t a javítással ill. pótalkatrészek és kiegészítők
rendelésével kapcsolatban, melyhez adja meg a gép modelljét,
termék kódját és sorozatszámát.
MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
Az Nilfisk folyamatosan tökéletesíti termékeit, és fenntartja
magának a jogot, hogy saját belátása szerint változtatásokat és
javításokat hajtson végre anélkül, hogy köteles lenne ezeket az
fejlesztéseket a korábban eladott gépeken alkalmazni.
A változtatásokat és/vagy a kiegészítők hozzáadását a Nilfisk
válallattal kell jóváhagyatni és elvégeztetni.
A GÉP FUNKCIÓI
A súroló-szárító kereskedelmi felhasználásra és puha illetve
kompakt padlók tisztítására (súrolására-szárítására) lett
tervezve és gyártva.
A súroló-szárító a megfelelő tartozék felszerelésével kárpitok
tisztítására is használható.
EGYEZMÉNYEK
Az előre, hátra, elől, hátul, bal vagy jobb irányok a használat
során a kezelőülés szemszögéből értendők.
KICSOMAGOLÁS/SZÁLLÍTÁS
A készülék szállítása után ellenőrizze a csomagolás és a
készülék sértetlenségét.
Ha a sérülés nyilvánvaló, tartsa meg a csomagolást és
ellenőriztesse le a szállítóval. Azonnal értesítse a szállítót és
töltse ki a kárigénylést.
FIGYELEM!
Kicsomagolás után óvatosan szerelje össze
a gépet a csomagban lévő utasításoknak
megfelelően.
Ellenőrizze, hogy a géppel szállították a következő elemeket:
–– Technikai dokumentáció:
• Takarítógép Használati útmutató
• Súroló-szárító alkatrészlista
GÉP modellje ...........................................................................
TERMÉK kód ...........................................................................
GÉP sorozatszáma ..................................................................
TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK
––
––
2
Szervizkönyv (az Nilfisk Szervizközponttól felvilágosítást
kérhet ezzel kapcsolatban)
Cserealkatrész Lista (készülékkel együtt szállítva)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
BIZTONSÁG
A következő szimbólumok jelzik a potenciálisan veszélyes
helyzeteket. Mindig gondosan olvassa el ezt az információt,
és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az emberek és a
tárgyi eszközök védelmének érdekében.
Balestemegelőzéshez szükséges a kezelő együttműködése.
Egy balesetmegelőző program sem hatásos, a gép
működtetéséért felelős személy teljes körű közreműködése
nélkül. A legtöbb baleset a legegyszerűbb elővigyázatossági
szabályok be nem tartásából fakad.
A GÉPEN LÁTHATÓ SZIMBÓLUMOK
2%
FIGYELMEZTETÉS!
A gépet ne használja az előírt
dőlésszöget meghaladó lejtőkön.
A KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK
VESZÉLY!
Jelzi a Kezelőre veszélyes - életveszélyes helyzetet.
FIGYELMEZTETÉS!
Jelzi a személyi sérülés potenciális kockázatát.
FIGYELEM!
Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó
figyelmeztetést vagy észrevételt mutat.
Az ilyen jelzéssel megjelölt bekezdéseket különös
figyelemmel olvassa.
MEGJEGYZÉS
Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó
megjegyzést mutat.
TANÁCSADÁS
Azt jelzi, hogy az eljárás végrehajtása előtt el kell
olvasni a Használati útmutatót.
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
A személyeket és gépet potenciálisan fenyegető veszélyre az
alábbi figyelmeztetések hívják fel a figyelmet.
VESZÉLY!
–– Karbantartás, javítás, tisztítás, vagy alkatrészcsere előtt
húzza ki az elektromos csatlakozót.
–– Ne viseljen ékszereket, ha elektromos alkatrészek
közelében dolgozik.
–– Ne működtesse a gépet veszélyes, gyúlékony és/vagy
robbanóanyagok, folyadékok vagy pára közelében: Ez a
gép nem alkalmas veszélyes porok felszívására.
04/2015
FIGYELMEZTETÉS!
–– A gépet csak szakképzett gépkezelőnek szabad
használnia.
–– Karbantartás/javítás előtt figyelmesen olvassa el a
rendelekezésre álló útmutatásokat.
–– A helytelen csatlakoztatás áramütéshez vezethet.
Csatlakoztassa a gépet egy megfelelően földelt
elektromos hálózatról.
–– Ne bolygassa a tápegység kábel dugóját. Ha a
tápegység kábel dugója nem csatlakoztatható a
konnektorhoz, forduljon szakemberhez egy új konnektor
érdekében.
–– Mielőtt csatlakoztatja a tápegység dugóját az elektromos
hálózathoz, ellenőrizze, hogy a gép sorozatszám
tábláján feltüntetett frekvencia és feszültség megfelel-e
az elektromos hálózatéval.
–– A gépet ne a kábelnél fogva húzza ki. Ne a vezetéknél,
hanem a csatlakozónál fogva húzza ki.
–– Ne használja a csatlakozót, vezetéket vagy a készüléket
nedves kézzel.
–– Kapcsoljon ki minden vezérlőt mielőtt kihúzná.
–– Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápkábel nem törött,
sérült, vagy elhasználódott-e. Sügség esetén cserélje ki.
–– Ha a tápkábel sérült, cseréltesse ki a gyártóval, vagy
egy hivatlalos szervizközponttal.
–– Ne húzza vagy hordozza a gépet az áramvezetéknél
fogva, soha ne használja az áramvezetéket
fogantyúként. Ne zárjon rá ajtót az áramvezetékre
vagy húzza át éles sarkokon vagy peremeken. Ne
tolja a gépet az áramvezetékre. A forgó kefe ne érjen a
tápkábelhez.
–– Tartsa távol a vezetéket fűtőtestektől.
–– A tűz-, az áramütés és a sérülésveszély elkerülése
végett ne hagyja őrizetlenül a gépet működés közben.
Húzza ki a gépet az elektromos hálózatból, ha nem
használja vagy ha javítási műveleteket akar elvégezni
rajta.
–– Szabadtéren nem használható. Mindig védje a gépet a
közvetlen napsütéstől és nedvességtől. Mindig fedett
helyen tárolja a gépet.
–– A gép használata előtt zárjon be minden ajtót és/vagy
fedelet a Használati útmutatóban jelzett módon.
–– EU-országok: Ez a készülék 8 éven felüli gyermekek
illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességgel rendelkező vagy tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek által is
használható felügyelet mellett, vagy ha tájékoztatást
kaptak a berendezés használatával kapcsolatban és
megértették a kockázatokat. Gyermekek ne játsszanak
a készülékkel. Gyermekek a tisztítást és a felhasználói
karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül.
–– Nem EU-országok: A gép csökkent fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességgel rendelkező vagy
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (gyermekek) által történő használata nem
javasolt.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
FIGYELMEZTETÉS!
–– A gyerekek közelében történő használat nagy
odafigyelést igényel.
–– A készüléket csak a kezelési könyvben leírtaknak
megfelelően használja. Csak az Nilfisk által ajánlott
tartozékokat használja.
–– A használat előtt alaposan ellenőrizze a gépet, és mindig
alaposan ellenőrizze, hogy minden alkatrész össze vane
szerelve. Ha a gép nincs megfelelően összeszerelve,
személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
–– Tegye meg az összes szükséges óvintézkedést annak
érdekében, hogy a gép mozgó alkatrészeibe ne kerüljön
haj, ékszer és lazán viselt ruha.
–– Ne használja a gépet lejtőn.
–– A gépet ne használja az előírt dőlésszöget meghaladó
lejtőkön.
–– Ne használja a készüléket túlságosan poros helyeken.
–– A gépet kizárólag jól megvilágított helyen használja.
–– A gép használata közben ügyeljen arra, hogy ne
okozzon kárt a környezetében.
–– Ne ütközzön polcoknak vagy állványoknak a géppel,
főleg ahol nagy a leeső tárgyak kockázata.
–– A gép munkahőmérsékletének 0 °C – +40 °C között kell
lennie.
–– A gép tárolási hőmérsékletnek 0 °C – +40 °C között kell
lennie.
–– A páratartalomnak 30 % és 95 % között kell lennie.
–– Padlótisztítószer használatakor tartsa be a tisztítószeren
feltűntetett utasításokat.
–– A padlótisztítószerek kezelésekor viseljen védőkesztyűt
és védőfelszerelést.
–– A gépet ne használja szállítóeszköznek.
–– Ne hagyja a keféket, hogy a gép álló helyzetében is
működjenek, mert károsulhat a padló.
–– Tűz esetén lehetőleg poroltót használjon az oltáshoz, ne
vizet.
–– Ne legyen könnyelmű a gép munkavédelmi előírásait
illetően; kövesse pontosan a szokásos karbantartási
útmutatásokat.
–– Ne hagyjon semmilyen tárgyat a nyílásokba kerülni.
Ne használja a gépet, ha a nyílásai el vannak dugulva.
A nyílásokat mindig tartsa szabadon portól, hajtól és
minden egyéb olyan anyagoktól, amelyek a légáramlást
csökkenthetnék.
–– Ne távolítsa el, és ne módosítsa a gépre ráerősített
táblákat.
–– A gép nem használható közutakon vagy utcán.
–– Figyeljen a készülék mozgatása során, ha a hőmérséklet
fagypont alatti. A visszanyerőtartályban és a tömlőben
található víz megfagyhat és megrongálhatja a
készüléket.
–– Csak a géphez mellékelt, vagy a Használati útmutatóban
meghatározott keféket használja. Más kefék használata
csökkentheti az üzembiztonságot.
–– A gép hibás működése esetén győződjön meg arról,
hogy azt nem a karbantartás elmaradása okozza.
Szükség esetén a hivatalos szakértőtől, vagy a hivatalos
szerviz központtól kérjen segítséget.
––
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Ha a gép
•• nem működik megfelelően
•• sérült
•• vizet vagy habot ereszt
•• kint maradt rosst időjárási körülmények között
•• vizes lett vagy vízbe esett
azonnal kapcsolja ki, és lépjen kapcsolatba a Nilfisk
Service Centerrel vagy egy képzett szakemberrel.
–– Alkatrészcsere esetén igényeljen a hivatalos ellátótól,
vagy márkakereskedőtől EREDETI cserealkatrészeket.
–– A gép megfelelő és biztonságos üzemeltetése
érdekében kövesse a kézikönyvben található megfelelő
ütemezett karbantartási táblázatban leírtakat.
–– Ne mossa le a gépet közvetlen vagy magasnyomású
vízsugárral, vagy maró hatású anyagokkal.
–– A gépet az előírásoknak megfelelően kell kidobni, a
mérgező káros anyagok jelenléte (akkumulátorok,
elektromos alkatrészek stb.) miatt, amelyeket az
előírások szerint speciális gyűjtőközpontokba kell
szállítani (lásd az Ártalmatlanitás fejezetet).
KÉSZÜLÉK LEÍRÁS
A GÉP FELÉPÍTÉSE
(1-as ábra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Kar
Indító/leállító kapcsoló
Oldatkapcsoló
Tápkábel csatlakozóval
Sorozatszám-lemez/technikai adatok/konformitás
minősítés
Pedál a fékpozíció feloldásához
Lehúzópenge rúdjának felemelő/leengedő pedálja
Tartálycsatlakozó és szállítókar
Oldattartály
Oldat tartály töltődugó
Oldatszűrő
Vízvisszanyerőtartály
Tisztítólap
Kefe bekapcsoló/kiengedő karja
Hengerszerű kefe
Lehúzópenge rúdja
Vizsgálófedél
Visszanyert víz vákuumcsöve
Légszűrő fedele
Visszanyerési tartály leeresztő dugó
Vákuum bemeneti csatlakozója
Fék/vákuum motorrekesze
Hátsó kerekek
Szállítókar burkolata
Hálózati kábel-tartó
04/2015
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HASZNÁLAT / ÜZEMELTETÉS
VÁKUUMCSŐ (opcionális)
OLDATTARTÁLY FELTÖLTÉSE
(3-as ábra)
(2-as ábra)
FIGYELEM!
Csak automata súrológéphez megfelelő
alacsony habzású, nem gyúlékony és folyékony
tisztítószert használjon.
FIGYELMEZTETÉS!
Padlótisztítószer használatakor tartsa be a
tisztítószeren feltűntetett utasításokat.
A padlótisztítószerek kezelésekor viseljen
védőkesztyűt és védőfelszerelést.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Engedje el a kart (8) és távolítsa el a tartályegységet (A,
1. ábra).
Távolítsa el az oldattartály töltőjének csatlakozónyakát (B).
Töltse fel az oldattartályt (C) vízzel és hagyjon néhány
centi távolságot a szélétől.
A vízhőmérséklet nem lehet 40 °C-nál magasabb.
Az oldat összeállításához használja a tartálydugó
mérőkupakját (B).
A dugó kapacitása 30 ml, ami azt jelenti, hogy egy tele
tartály vízből 1 %-os oldat készíthető. Mindig tartsa be az
oldat készítéséhez használt oldószer címkéjén található
higítási arányokat.
Szerelje fel az oldattartály dugóját.
Szerelje fel a tartályegységet a géptestre és rögzítse azt a
karral (D).
GÉP INDÍTÁSI MŰVELETE (SÚROLÁS/
SZÁRÍTÁS)
1.
2.
Vigye a gépet a munkaterületre a hátsó kerekek és a kar
(1) használatával.
Csatlakoztassa a hálózati dugót (4) az elektromos
hálózatra.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt csatlakoztatja a tápegység dugóját az
elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a gép
sorozatszám tábláján feltüntetett frekvencia és
feszültség megfelel-e az elektromos hálózatéval.
3.
4.
5.
6.
7.
Oldja ki a gépet a pedál használatával (6).
Engedje le a lehúzópenge rúdjait (16) a pedál (7)
használatával.
Nyomja meg a kapcsolót (2) a gép elindításához.
Nyomja meg a kapcsolót (3) az oldat áramlásának
elindításához.
Mozgassa a gépet a karral (1) és kezdje el a padló
súrolását/szárítását.
FIGYELEM!
A padlófelület megrongálódásának elkerülése
érdekében, amikor a készülék egy helyben áll,
kapcsolja ki a kefét.
1.
2.
3.
4.
MAGYAR
Helyezze a vákuumcsövet a vákuumbemenetre (21).
Nyomja meg a kapcsolót (2) a gép elindításához.
Fordítsa a gyűrűt ON (BE) állásba (A, 2. ábra) a szívás
megkezdéséhez a mellékelt kiegészítővel.
A szívás leállításához és a szárítás folytatásához fordítsa a
gyűrűt OFF (KI) állásba (B).
TARTÁLY KIŰRÍTÉSE
(4-as ábra)
Egy automatikus úszóretesz leállítja az elszívó rendszert, mikor
a visszanyerő tartály (12) megtelt.
Az elszívó rendszer reteszelődését az elszívó motor hirtelen
zajnövekedése jelzi, és a padló még nem száraz.
Ha a kiegyenlítő víztartály megtelt (12), ürítse ki a következők
szerint.
Vízvisszanyerőtartály kiürítése
1.
2.
3.
Engedje el a kart (8) és távolítsa el a tartályegységet (A,
3. ábra).
Engedje el az oldattartály karját (B).
Távolítsa el a dugót (20), és ürítse ki a visszanyerőtartályt
(12). Ezután öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
Oldattartály kiürítése
4.
5.
6.
Távolítsa el a dugót (10), és ürítse ki az oldattartályt (9).
Ezután öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
Engedje az oldattartályt a visszanyerő tartályba (12) a
karral (C).
Szerelje fel a tartályegységet a géptestre és rögzítse azt a
karral (D).
GÉPSZÁLLÍTÁS/PARKOLÁS
1.
2.
3.
Hajtsa végre „A gép leállítási művelete” bekezdésben leírt
utasításokat.
A gépet az alábbi módok egyikén szállítsa:
• Fogja meg a fogantyút (1) és kissé emelje meg a
gépet. Amíg a gépet ebben a pozícióban tartja, vigye
be a kijelölt parkolási területre.
• Helyezze a gépet a megfelelő házba (24) és szállítsa a
kijelölt parkolási területre.
A munkavégzés befejeztével távolítsa el a kefét (az eljárás
leírását a Karbantartás fejezetben találja).
A GÉP HASZNÁLATA UTÁN
A munka után, mielőtt a gépet elhagyná:
1. Hajtsa végre „A gép leállítási művelete” bekezdésben leírt
utasításokat.
2. A Karbantartás fejezetben bemutatott módon távolítsa el a
kefét.
3. Ürítse ki a tartályokat (12 és 9).
4. Végezze el a napi karbantartási teendőket (lásd a
Karbantartás c. fejezetet).
5. Tárolja a készüléket tiszta, száraz helyen.
GÉP LEÁLLÍTÁSI MŰVELETE
8. Állítsa a gépet függőleges helyzetbe.
9. A gép kikapcsolásához nyomja le a (2) kapcsolót.
10. Húzza ki a hálózati kábel dugóját (4) az elektromos
hálózatból és helyezze a tartóba (25).
11. Emelje meg a lehúzópenge rúdjait (16) a pedál (7)
használatával.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
5
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KARBANTARTÁS
A gép élettartamának és maximális működési biztonságának feltétele a megfelelő és rendszeres karbantartás. A következő táblázat
mutatja a szükséges karbantartásokat. A megjelenő intervallumok az adott munkakörülményeknek megfelelően változhatnak.
FIGYELMEZTETÉS!
A karbantartási műveleteket a gép kikapcsolása és a tápkábelnek a konnektorból történő kihúzása után lehet
elvégezni.
Ezen felül olvassa el figyelmesen a Biztonság fejezetet.
TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT
Naponta, a gép
használata után
Művelet
Hetente
Hat hónaponta
A lehúzópenge rúdjának tisztítása
Kefe tisztítása
Visszanyerőtartály tisztítása
Kefetároló és vizsgálótároló tisztítása
Hálózati kábel ellenőrzése
Vizsgálótároló tisztítása
Lehúzópenge rúdjának ellenőrzése
Oldatszűrő tisztítása
Légszűrő tisztítása
Oldattartály tisztítása
Lehúzópenge rúdjának cseréje
HÁLÓZATI KÁBEL ELLENŐRZÉSE
1.
Gondosan ellenőrizze a hálózati kábelt (4) és a
hozzátartozó dugót, hogy nem kopott-e, nincs-e rajta
repedés, bevágás, törés, vagy más sérülés.
Ha a tápkábel, vagy a hozzátartozó dugó sérült, vegye fel
a kapcsolatot a Nilfisk Szervízközponttal, mielőtt a gépet
újra használná.
A LEHÚZÓPENGE RÚDJÁNAK TISZTÍTÁSA
(5-as ábra)
FIGYELEM!
A lehúzópenge rúdjának tisztítása során
védőkesztyű használata javasolt, mivel a
törmelék között éles tárgyak is lehetnek.
MEGJEGYZÉS
A lehúzópenge rúdjainak tisztának kell lenni és a
pengéknek jó állapotban kell lenniük a jó szárítási
teljesítmény érdekében.
FIGYELEM!
A lehúzópenge rúdjai gyorsrögzítő rendszerrel
vannak a géphez rögzítve és könnyedén
eltávolíthatók.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
Állítsa a gépet leállított helyzetbe.
Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó ki van
húzva a hálózatból.
Engedje le a lehúzópenge rúdjait (16) a pedál (7)
használatával.
Eressze le a gépet hogy elérje a tisztítólap (13) alsó
oldalát.
Kifelé húzással távolítsa el a lehúzópenge rúdjait (16).
Tisztítsa meg és mossa le a lehúzópenge rúdjait.
Különösen a rekeszeket (A, 4. ábra) és a vákuumnyílást
(B) tisztítsa ki. Ellenőrizze, hogy pengéken nem
találhatók-e vágások, vagy repedések, és szükség esetén
cserélje ki azokat.
SCRUBTEC 130 - 107412886
7.
Szerelje fel a lehúzópenge rúdjait (16) és győződjön meg
róla, hogy azok megfelelően rögzítve vannak-e.
KEFE ÉS KEFEREKESZ TISZTÍTÁSA
(6-as ábra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eressze le a gépet hogy elérje a tisztítólap (13) alsó
oldalát.
Forgassa a kart (A, 5. ábra) balra és távolítsa el a kefét.
Tisztítsa és mossa meg a kefét (15) vízzel és
tisztítószerrel.
Ellenőrizze a kefesörtéket azok sértetlenségére és
elhasználódottságára; ha szükséges, cserélje ki a kefét.
Óvatosan tisztítsa meg a keferekeszt (B).
Szerelje szét az oldatadagolót (C) és tisztítsa meg vízzel
és mosószerrel, majd öblítse le és szerelje vissza a
megfelelő házba.
Szerelje a kefét (15) a hajtásházra (D) és rögzítse azt a kar
(E) jobbra fordításával.
VIZSGÁLÓTÁROLÓ TISZTÍTÁSA
(7-as ábra)
1.
2.
3.
Fordítsa el a kart (A, 6. ábra) és távolítsa el a
vizsgálótároló fedelét (
17).
Ellenőrizze és óvatosan tisztítsa meg a vizsgálótárolót (B).
Szerelje fel a vizsgálótároló fedelét (17) és fordítsa el a
kart (C) a laphoz történő rögzítéshez.
04/2015
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
VISSZANYERŐTARTÁLY TISZTÍTÁSA
(8-as ábra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Távolítsa el a tartályegységet a géptestről a kar (8) használatával.
Távolítsa el a folyadéktankot (9) a visszanyerő tartályról (12).
Nyissa fel a visszanyerő tartályt a kampók (A, 7. ábra és B) lenyomásával.
Tisztítsa meg vízzel és mosószerrel a tartály alsó (C) és felső (D) tárolóját és alaposan öblítse le.
Szerelje össze az alkatrészeket.
Szükség esetén mossa le az oldattartályt (9) tiszta vízzel.
OLDATSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
(9-as ábra)
1.
2.
3.
Távolítsa el a tartályegységet a géptestről.
Távolítsa el a két gumi tömítést (A, 7. ábra és B), majd távolítsa el a szűrő szitáját (C).
Tisztítsa meg és szerelje vissza őket a támasztékra (D).
LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
(10-as ábra)
1.
2.
3.
Távolítsa el a fedelet (A, 9. ábra), majd távolítsa el a légszűrőt (B).
Tisztítsa meg a szűrőt.
Helyezze a szűrőt a házba (C) és zárja le a fedéllel (A).
HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma
A gép nem működik.
A szennyezett víz szívása elégtelen.
Lehetséges ok
Megoldás
A tápkábel vagy csatlakozó meghibásodott.
Cserélje ki a kábelt.
A start/stop kapcsoló meghibásodott.
Cserélje ki a kapcsolót. (*)
Megtelt visszanyerő víztartály.
Tartály kiürítése.
A lehúzópenge rúdjai koszosak vagy a pengék
kopottak vagy sérültek.
Tisztítsa meg és ellenőrizze a lehúzópenge rúdjait.
A viszgálótároló koszos.
Tisztítsa meg.
A visszanyert víz vákuumcsöve nincs csatlakoztatva, Csatlakoztassa vagy tisztítsa meg a csövet.
vagy szennyezett.
Szennyezett a légszűrő.
Tisztítsa meg a szűrőt.
A keféhez áramló folyadék
mennyisége kevés.
Szennyezett az oldatszűrő.
Tisztítsa meg a szűrőt.
Az oldatadagoló el van tömődve.
Tisztítsa meg az oldatadagolót.
A lehúzópenge nyomot hagy a
padlón.
Törmelék van a lehúzóegység pengéi alatt.
Távolítsa el a törmeléket.
Kopott, repedezett vagy csorba a lehúzópenge.
Cserélje ki a pengéket.
(*) Ezt a karbantartási műveletet egy felhatalmazott Nilfisk Service Centernek kell elvégeznie.
További információkért tekintse meg a bármely Nilfisk szervizközpontban elérhető Felhasználói kézikönyvet.
ÁRTALMATLANÍTÁS
A gép selejtezését szakképzett selejtezőnek kell végeznie.
A gép ártalmatlanítása előtt távolítsa és különítse el a következő alkatrészeket, melyeket a vonatkozó környezetvédelmi
szabályozások értelmében kell őket eldobni:
–– Kefe
–– Műanyagtömlők és komponensek
–– Elektormos és elektronikus alkatrészek (*)
(*) Forduljon az Nilfisk Centerhez, különösen amikor elektromos és elektronikus komponenseket ártalmatlanít.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MŰSZAKI ADATOK
Modell
SCRUBTEC 130
Oldattartály kapacitás
3L
Vízvisszanyerő tartály kapacitás
4L
Gép mérete (hossz x szélesség x magasság)
400 x 360 x 1 150 mm
Tisztítási szélesség
310 mm
Kefeátmérő
66 mm
Folyadék áramlás
0,2 liter/perc
A munkaállomás hangnyomásszintje (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Gép hangerő szint (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Kezelő karrezgési szintje (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Max. emelkedő takarítás közben
2%
IP védelmi osztály
X4
Védettségi besorolás (elektromos)
II
Elszívó rendszer kapacitás
360 mm H2O
Kefe forgási sebesség
2.100 ford./perc.
Összesen felvett teljesítmény
0,8 kW
Elektromos rendszer feszültsége
220-240 V - 50-60 Hz
Tömeg üres tartállyal
12 kg
Jármű bruttó össztömege
15 kg
Szállítási tömeg
16 kg
KIEGÉSZÍTŐK/OPCIÓK
A szabványos összetevők kiegészítéseként a gépet a következő kiegészítőkkel/opciókkal is felszerelhetik, a gép specifikus
használata szerint:
107411860
Kefehenger, 310 mm (12,5”) Félkemény PPL (fehér)
107411861
Kefehenger, 310 mm (12,5”) Kemény PPL (fekete)
107411862
Kefehenger, 310 mm (12,5”), mikroszál
107411863
Kefehenger, 310 mm (12,5”), kárpit
107411864
Manuális szívótömlő-készlet
107411865
Teljes kárpitkészlet
107411866
Készlet kétkezes munkavégzéshez
107414568
Háló készlet
107411867
Lehúzópenge-készlet, 321 mm (13”)
107411868
Lehúzópenge-készlet, 321 mm (13”) kárpithoz
A további kiegészítő tartozékokkal kapcsolatosan forduljon a felhatalmazott viszonteladóhoz.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
POKYNY PRE POUŽITIE
SLOVENSKY
OBSAH
ÚVOD................................................................................................................................................................................ 2
ÚČEL A OBSAH NÁVODU............................................................................................................................................................... 2
CIEĽOVÁ SKUPINA.......................................................................................................................................................................... 2
PREHLÁSENIE O ZHODE............................................................................................................................................................... 2
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.................................................................................................................................................................. 2
OSTATNÉ INFORMAČNÉ NÁVODY................................................................................................................................................ 2
NÁHRADNÉ DIELY A ÚDRŽBA........................................................................................................................................................ 2
ZMENY A VYLEPŠENIA................................................................................................................................................................... 2
FUNKCIE STROJA........................................................................................................................................................................... 2
DOHODNUTÉ OZNAČENIA............................................................................................................................................................. 2
VYBAĽOVANIE/DODÁVKA.............................................................................................................................................. 2
BEZPEČNOSŤ.................................................................................................................................................................. 3
VIDITEĽNÉ SYMBOLY NA ZARIADENÍ........................................................................................................................................... 3
SYMBOLY, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V TEJTO PRÍRUČKE......................................................................................................... 3
VŠEOBECNÉ POKYNY................................................................................................................................................................... 3
POPIS STROJA................................................................................................................................................................ 4
KONŠTRUKCIA STROJA................................................................................................................................................................. 4
POUŽÍVANIE/PREVÁDZKA.............................................................................................................................................. 5
PLNENIE NÁDRŽE ČISTIACIM ROZTOKOM.................................................................................................................................. 5
ZAČIATOK PREVÁDZKY STROJA (ČISTENIE/SUŠENIE) ............................................................................................................. 5
ZASTAVENIE STROJA..................................................................................................................................................................... 5
SACIA HADICA (voliteľná)................................................................................................................................................................ 5
VYPRÁZDŇOVANIE NÁDRŽE......................................................................................................................................................... 5
PREPRAVA/PARKOVANIE STROJA................................................................................................................................................ 5
PO POUŽITÍ STROJA...................................................................................................................................................................... 5
ÚDRŽBA........................................................................................................................................................................... 6
TABUĽKA PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY.................................................................................................................................................. 6
KONTROLA PRÍVODNÉHO KÁBLA................................................................................................................................................. 6
ČISTENIE TYČE STIERKY.............................................................................................................................................................. 6
ČISTENIE KEFY A PRIEČINKU KEFY............................................................................................................................................. 6
ČISTENIE KONTROLNÉHO PRIEČINKA........................................................................................................................................ 6
ČISTENIE NÁDRŽE NA VRATNÚ VODU......................................................................................................................................... 7
ČISTENIE FILTRA ROZTOKU.......................................................................................................................................................... 7
ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA............................................................................................................................................... 7
RIEŠENIE PROBLÉMOV.................................................................................................................................................. 7
LIKVIDÁCIA...................................................................................................................................................................... 7
TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................................................................................ 8
PRÍSLUŠENSTVO/DOPLNKOVÉ VYBAVENIE............................................................................................................................... 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
SLOVENSKY
POKYNY PRE POUŽITIE
ÚVOD
NÁHRADNÉ DIELY A ÚDRŽBA
POZNÁMKA
Čísla v zátvorkách označujú komponenty uvádzané v
kapitole týkajúcej sa popisu stroja.
ÚČEL A OBSAH NÁVODU
Účelom tohoto návodu na obsluhu je poskytnúť obsluhe
stroja informácie o tom, ako správne obsluhovať stroj pre jeho
bezpečné a samostatné používanie. Obsahuje informácie o
technických údajoch, bezpečnosti prevádzke i odstávke stroja,
údržbe, náhradných dieloch a likvidácii.
Pred vykonaním akéhokoľvek postupu na stroji si pozorne
prečítajte tento návod. V prípade akýchkoľvek pochybností
ohľadom výkladu pokynov alebo akýchkoľvek ďalších informácií
sa láskavo obráťte na spoločnosť Nilfisk.
Návod uchovajte v príslušnom obale pre použitie v budúcnosti
alebo v prípade opätovného predania vybavenia.
CIEĽOVÁ SKUPINA
Tento návod je určený pre obsluhu a technikov s potrebnou
kvalifikáciou na údržbu stroja.
Používatelia nesmú vykonávať postupy, ktoré sú určené pre
kvalifikovaných technikov. Spoločnosť Nilfisk nezodpovedá za
škody spôsobené nedodržaním tohto zákazu.
PREHLÁSENIE O ZHODE
Toto Prehlásenie o zhode, ktoré sa dodáva spolu so strojom, je
osvedčenie stroja o jeho zhode s platnými zákonmi.
POZNÁMKA
Spolu s dokumentáciou stroja sú k dispozícii aj dve
kópie deklarácie o konformite.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Sériové číslo a názov modelu stroja sú vyznačené na štítku (5).
Na tom istom štítku je vyrazené produktové číslo a rok výroby.
Tieto informácie sú užitočné pri objednávaní náhradných dielov
stroja. Nasledujúcu tabuľku použite na zapísanie identifikačných
údajov stroja.
Model STROJA ........................................................................
PRODUKTOVÝ kód .................................................................
Akýkoľvek postup opravy musí vykonať kvalifikovaný personál
alebo servisné centrá Nilfisk.
Používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo.
S požiadavkami na servis alebo s objednávkami náhradných
dielcov a príslušenstva sa obracajte na Servisné strediská
spoločnosti Nilfisk a uveďte model stroja, produktový kód a
výrobné číslo.
ZMENY A VYLEPŠENIA
Spoločnosť Nilfisk neustále zdokonaľuje svoje výrobky a
vyhradzuje si právo uskutočňovať zmeny a vylepšenia podľa
vlastného uváženia bez toho, aby bola povinná uskutočňovať
takéto zmeny a vylepšenia na strojoch, ktoré boli predané v
minulosti.
Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia príslušenstva musia byť
schválené a uskutočnené spoločnosťou Nilfisk.
FUNKCIE STROJA
Tento čistiaci - sušiaci stroj sa navrhol a postavil pre komerčné
použitie a na čistenie (drhnutie a sušenie) hladkých a
kompaktných podláh.
Čistič - sušič sa môže používať na koberci, keď sa nainštalovalo
príslušenstvo pre koberec.
DOHODNUTÉ OZNAČENIA
Pokyny označujúce pohyby dopredu, dozadu, polohy vpredu,
vzadu, vľavo alebo vpravo sú popísané vzhľadom na polohu
obsluhy pri používaní.
VYBAĽOVANIE/DODÁVKA
Po dodaní stroja skontrolujte, či nebol obal alebo samotný stroj
poškodený počas prepravy.
Ak zistíte zjavné poškodenie, stroj nerozbaľujte a nechajte
ho skontrolovať Prepravcom, ktorý ho doručil. Bezodkladne
zavolajte doručovateľa a vyplňte hlásenie o poškodení.
VÝSTRAHA!
Po rozbalení pozorne zložte stroj v súlade s
pokynmi v balení.
Skontrolujte, či boli so strojom dodané nasledujúce položky:
–– Technická dokumentácia:
• Príručka s pokynmi pre použitie čistiaceho-sušiaceho
stroja
• Zoznam náhradných dielov čističa-sušiča
Výrobné číslo STROJA ............................................................
OSTATNÉ INFORMAČNÉ NÁVODY
––
––
2
Servisný návod je k nahliadnutiu v Servisných strediskách
spoločnosti Nilfisk
Náhradné diely (dodávané spolu so strojom)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
POKYNY PRE POUŽITIE
SLOVENSKY
BEZPEČNOSŤ
Ďalej uvedené symboly označujú potenciálne nebezpečné
situácie. Vždy si starostlivo prečítajte tieto informácie a prijmite
všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb a
majetku.
Spolupráca obsluhujúceho pracovníka je nevyhnutná pre
zabránenie zraneniam. Žiadny program na prevenciu úrazovosti
nie je efektívny bez absolútnej spolupráce osoby zodpovednej
za prevádzku stroja. Väčšina nehôd je spôsobená nedodržaním
najjednoduchších pravidiel obozretnosti.
VIDITEĽNÉ SYMBOLY NA ZARIADENÍ
2%
VAROVANIE!
Stroj nepoužívajte na svahoch so
sklonom, ktorý prekračuje technické
údaje.
SYMBOLY, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V TEJTO
PRÍRUČKE
NEBEZPEČENSTVO!
Označuje nebezpečnú situáciu s
nebezpečenstvom smrteľného úrazu pre obsluhu.
VAROVANIE!
Označuje potenciálne nebezpečenstvo úrazu
osôb.
VÝSTRAHA!
Označuje nutnosť obozretnosti alebo poznámku
súvisiacu s dôležitými alebo užitočnými
funkciami.
Dávajte obzvlášť pozor na odseky, ktoré sú
označené týmto symbolom.
POZNÁMKA
Označuje poznámku súvisiacu s dôležitými alebo
užitočnými funkciami.
RADA
Naznačuje nutnosť obrátenia sa na príručku s
pokynmi pre použitie skôr, ako vykonáte akýkoľvek
postup.
VŠEOBECNÉ POKYNY
Ďalej v texte sú uvedené osobitné varovania a upozornenia,
informujúce o potenciálnom nebezpečenstve ohrozenia osôb a
stroja.
NEBEZPEČENSTVO!
–– Pred vykonaním akejkoľvek údržby, opravy, čistenia
alebo výmeny odpojte konektor od elektrickej siete.
–– Pri prácach v blízkosti elektrických dielov sa nesmú
nosiť šperky.
–– Nepracujte so strojom v blízkosti jedovatých,
nebezpečných, horľavých a/alebo výbušných prachov,
kvapalín alebo výparov: Tento stroj nie je vhodný na
zbieranie nebezpečných prachov.
04/2015
VAROVANIE!
–– Tento stroj môžu obsluhovať iba príslušne kvalifikovaní
obsluhujúci pracovníci.
–– Pred akoukoľvek údržbou alebo opravou si starostlivo
prečítajte všetky tieto pokyny.
–– Nesprávnym zapojením by mohlo dôjsť k úderu
elektrickým prúdom. Pripojte zariadenie k riadne
uzemnenej elektrickej siete.
–– Zástrčku prívodného kábla úmyselne nepoškodzujte. Ak
sa zástrčka prívodného kábla nedá zapojiť do zásuvky,
požiadajte vhodného kvalifikovaného elektrikára, aby
nainštaloval správnu zástrčku v súlade s platnými
zákonmi.
–– Pred zapojením prívodnej napájacej zástrčky do
elektrickej siete skontrolujte, či sa kmitočet a napätie,
uvedené na výrobnom štítku stroja, zhodujú s napätím v
elektrickej sieti.
–– Stroj neodpájajte z elektrickej zásuvky ťahaním za
napájací kábel. Odpojte ho chytením za zástrčku, nie za
kábel.
–– So zástrčkou alebo so strojom nemanipulujte mokrými
rukami.
–– Pred odpojením od elektrickej siete, vypnite všetky
ovládače stroja.
–– Pravidelne kontrolujte, či kábel sieťového napájania nie
je poškodený, natrhnutý, prasknutý alebo opotrebovaný.
V prípade potreby ho vymeňte.
–– Ak je poškodený sieťový kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizované servisné stredisko.
–– Stroj sa nesmie ťahať alebo prenášať uchopením za
prívodný kábel alebo používať tento kábel ako rukoväť.
Nezatvárajte dvere cez sieťový napájací kábel ani ho
neťahajte okolo ostrých hrán alebo rohov. Strojom
neprechádzajte cez sieťový napájací kábel. Rotačná
kefa sa nesmie dostať do kontaktu s káblom sieťového
napájania.
–– Stroj udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od
vykurovaných povrchov.
–– Na zabránenie nebezpečia požiaru, úderu elektrickým
prúdom alebo zraneniu sa stroj nesmie ponechávať bez
dozoru, keď je kábel zapojený do siete. Keď sa stroj
nepoužíva a pred vykonávaním údržby kábel odpojte zo
siete.
–– Nie je určené na použitie v exteriéri. Stroj vždy chráňte
pred slnečným svetlom a vlhkými podmienkami. Tento
stroj sa musí skladovať v interiéri.
–– Pred použitím stroja zatvorte všetky dvere a/alebo kryty
tak, ako je uvedené v príručke s pokynmi pre použitie.
–– Krajiny EÚ: Tento spotrebič môžu používať deti od 8
rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak sa na ne dohliada alebo sa
poučia o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu
príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom
nemôžu hrať. Čistenie a údržbu používateľom by nemali
vykonávať deti bez dozoru.
–– Krajiny mimo EÚ: Tento stroj nie je určený pre osoby
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, prípadne s
nedostatkom skúseností a znalostí.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
SLOVENSKY
POKYNY PRE POUŽITIE
VAROVANIE!
–– Pri používaní tohto stroja v blízkosti detí je potrebné
dávať zvýšený pozor na ich bezpečnosť.
–– Používajte len takým spôsobom, ktorý je uvedený v
tomto návode na obsluhu. Používajte len príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou Nilfisk.
–– Pred každým použitím zariadenie riadne skontrolujte a
overte, či sú všetky komponenty na svojom mieste. V
prípade, že stroj nebude dokonale zmontovaný, môže
spôsobiť škody osobám a majetku.
–– Podniknite všetky bezpečnostné opatrenia potrebné na
predchádzanie zachyteniu vlasov, šperkov a voľného
odevu pohyblivými dielmi stroja.
–– Zariadenie nepoužívajte na naklonenom povrchu.
–– Stroj nepoužívajte na svahoch so sklonom, ktorý
prekračuje technické údaje.
–– Stroj nepoužívajte vo veľmi prašnom prostredí.
–– Zariadenie používajte len na miestach, kde je
zabezpečené náležité osvetlenie.
–– Pri obsluhe tohoto stroja je potrebné dávať pozor, aby
nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniu vecí.
–– Pri obsluhe stroja nenarážajte do políc alebo lešenia,
obzvlášť keď je nebezpečie spadnutia rôznych
predmetov.
–– Prevádzková teplota stroja musí byť v rozsahu 0 °C až
+40 °C.
–– Stroj sa môže skladovať len pri teplote od 0 °C do
+40 °C.
–– Relatívna vlhkosť musí byť 30 % až 95 %.
–– Pri používaní čistiacich prostriedkov na podlahy
postupujte podľa pokynov na štítkoch fľašiek s
čistiacimi prostriedkami.
–– Aby ste mohli manipulovať s čistiacimi prostriedkami na
podlahy, noste vhodné rukavice a ochranné prvky.
–– Tento stroj nepoužívajte ako prepravné vozidlo.
–– Nenechávajte v činnosti kefy, keď sa stroj nepohybuje,
aby sa predišlo poškodeniu podlahy.
–– V prípade požiaru, nepoužívajte vodný hasiaci prístroj,
ale použite práškový.
–– Nemanipulujte svojvoľne s bezpečnostnými prvkami a
dôkladne dodržiavajte bežné údržbové pokyny.
–– Zabráňte vniknutiu akýchkoľvek predmetov do otvorov
stroja. Stroj nepoužívajte, ak sú zanesené otvory. Otvory
vždy uchovávajte čisté od prachu, vlasov a akýchkoľvek
cudzích materiálov, ktoré by mohli znížiť prietok
vzduchu.
–– Neodstraňujte ani neupravujte štítky pripevnené na
stroji.
–– Tento stroj sa nemôže používať na cestách a verejných
komunikáciách.
–– Keď sa stroj prepravuje pri teplote nižšej ako bod
mrazu, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Voda
vo vratnej nádrži alebo v hadiciach by mohla zamrznúť
a vážne poškodiť stroj.
–– Používajte kefy dodané so strojom, prípadne tie,
ktoré sú uvedené v príručke s pokynmi pre použitie.
Používanie iných kief by mohlo znížiť bezpečnosť práce.
–– V prípade chybného chodu stroja skontrolujte, či nie
je spôsobený nedostatočnou údržbou. Inak požiadajte
o pomoc kvalifikovaných pracovníkov autorizovaného
servisného strediska.
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Ak stroj
•• správne nefunguje
•• je poškodený
•• uniká z neho voda alebo pena
•• sa nechal v exteriéri vystavený zlým poveternostným
podmienkam
•• je mokrý alebo spadol do vody
okamžite ho vypnite a kontaktujte servisné stredisko
spoločnosti Nilfisk alebo kvalifikovaného technika.
–– Ak je potrebné vymeniť niektoré dielce, žiadajte o
ORIGINÁLNE náhradné dielce od zástupcu spoločnosti
alebo od autorizovaného maloobchodného predajcu.
–– Na zaistenie správnej a bezpečnej prevádzky stroja
dodržujte príslušnú tabuľku plánovanej údržby v tomto
návode.
–– Neumývajte stroj priamym prúdom vody ani žieravými
prípravkami.
–– Stroj sa musí likvidovať správnym spôsobom, pretože
môže obsahovať nebezpečné toxické materiály
(batérie, elektronické komponenty a podobne), ktoré
podliehajú normám určujúcich spôsob likvidácie
v špecializovaných strediskách (pozrite kapitolu
Likvidácia).
POPIS STROJA
KONŠTRUKCIA STROJA
(Obrázok číslo 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Rukoväť
Spínač spustenia/zastavenia
Prepínač roztoku
Kábel sieťového napájania s konektorom
Štítok s výrobným číslom/technické parametre/osvedčenie
o zhode
Pedál na uvoľnenie z polohy parkovania
Pedál na zdvihnutie/spustenie tyče stierky
Upevnenie nádrže a prepravná rukoväť
Nádrž čistiaceho roztoku
Zátka plniaceho otvor nádrže roztoku
Filter roztoku
Nádrž na vratnú vodu
Čistiaca plošina
Páčka zapojenia/odpojenia kefy
Valcovitá kefa
Tyče stierky
Kontrolný kryt
Hadica na vysávanie vratnej vody
Kryt vzduchového filtra
Odtoková zátka vratnej nádrže
Zátka vstupu nasávania
Priečinok kefy/sacieho motora
Zadné kolesá
Puzdro prepravnej rukoväte
Držiak prívodného kábla
04/2015
POKYNY PRE POUŽITIE
POUŽÍVANIE/PREVÁDZKA
SACIA HADICA (voliteľná)
PLNENIE NÁDRŽE ČISTIACIM ROZTOKOM
(Obrázok číslo 3)
(Obrázok číslo 2)
VÝSTRAHA!
Používajte len nízkopenivé a nehorľavé saponáty,
ktoré sú určené pre automatické čističe.
VAROVANIE!
Pri používaní čistiacich prostriedkov na podlahy
postupujte podľa pokynov na štítkoch fľašiek s
čistiacimi prostriedkami.
Aby ste mohli manipulovať s čistiacimi
prostriedkami na podlahy, noste vhodné rukavice
a ochranné prvky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uvoľnite rukoväť (8) a vyberte súpravu nádrže (A) zo
stroja.
Vyberte zátku plniaceho hrdla nádrže čistiaceho roztoku
(B).
Naplňte nádrž čistiaceho roztoku (C) vodou a nechajte
voľných niekoľko centimetrov od okraja.
Teplota vody nesmie presiahnuť 40 °C.
Na namiešanie roztoku použite odmerku zátky nádrže (B).
Kapacita zátky je 30 ml, to je 1 % roztoku rozriedeného
v nádrži plnej vodou. Vždy postupujte podľa pokynov na
riedenie, ktoré sú uvedené na štítku chemického prípravku
určeného na prípravu roztoku.
Namontujte zátku nádrže na čistiaci roztok.
Súpravu nádrže nainštalujte na telo stroja a zapojte ju
pomocou rukoväte (D).
ZAČIATOK PREVÁDZKY STROJA (ČISTENIE/
SUŠENIE)
1.
2.
Strojom prejdite na pracovisko tak, že použijete zadné
kolesá a rukoväť (1).
Prívodnú napájaciu zástrčku (4) zapojte do elektrickej
siete.
VAROVANIE!
Pred zapojením prívodnej napájacej zástrčky
do elektrickej siete skontrolujte, či sa kmitočet
a napätie, uvedené na výrobnom štítku stroja,
zhodujú s napätím v elektrickej sieti.
3.
4.
5.
6.
7.
Odomknite stroj pomocou pedálu (6).
Pedálom (7) spustite stierky (16) nadol.
Stlačením spínača (2) naštartujte stroj.
Stlačením spínača (3) spustite prietok roztoku.
Pohybujte strojom pomocou rukoväte (1) a začnite čistiť/
sušiť podlahu.
VÝSTRAHA!
Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu
podlahy, vypnite kefu, keď sa zariadenie zastaví
na jednom mieste.
1.
2.
3.
4.
SLOVENSKY
Nainštalujte saciu hadicu na vstup nasávania (21).
Stlačením spínača (2) naštartujte stroj.
Prepnite krúžok do polohy ON (A), aby ste začali vysávať
pomocou dodaného nástavca.
Aby ste zastavili vysávanie a pokračovali v sušení, otočte
krúžok do polohy OFF (B).
VYPRÁZDŇOVANIE NÁDRŽE
(Obrázok číslo 4)
Keď je nádrž na vratnú vodu (12) plná, automatický plavákový
vypínací systém vypne odsávací systém.
Vypnutie odsávacieho systému je signalizované náhlym
zvýšením hladiny hluku elektromotora odsávacieho systému a
podlaha sa nevysuší.
Keď je nádrž na vratnú vodu plná (12), vyprázdnite ju
nasledovným postupom.
Vyprázdňovanie nádrže na vratnú vodu
1.
2.
3.
Uvoľnite rukoväť (8) a vyberte súpravu nádrže (A) zo
stroja.
Uvoľnite rukoväť nádrže na čistiaci roztok (B).
Odpojte zátku (20) a vyprázdnite nádrž na vratnú vodu
(12). Po práci nádrž opláchnite čistou vodou.
Vyprázdňovanie kvapalinovej nádrže
4.
5.
6.
Odpojte zátku (10) a vyprázdnite nádrž na čistiaci roztok
(9). Po práci nádrž opláchnite čistou vodou.
Pomocou rukoväte (C) zapojte nádrž na čistiaci roztok k
nádrži na vratnú vodu (12).
Súpravu nádrže nainštalujte na telo stroja a zapojte ju
pomocou rukoväte (D).
PREPRAVA/PARKOVANIE STROJA
1.
2.
3.
Vykonajte kroky uvedené v odseku „Zastavenie stroja“.
Stroj prepravujte jedným z nasledujúcich spôsobov:
• Uchopte rukoväť (1) a stroj opatrne zodvihnite. Zatiaľ
čo pridržujete stroj v tejto polohe, prejdite s ním na
určené parkovacie miesto.
• Uchyťte stroj za príslušný kryt (24) a prepravte ho na
určené parkovacie miesto.
Po dokončení práce vyberte držiak kefy (pozrite si postup v
kapitole Údržba).
PO POUŽITÍ STROJA
Po skončení bežnej prevádzky, pred opustením stroja:
1. Vykonajte kroky uvedené v odseku „Zastavenie stroja“.
2. Demontujte držiak kefy podľa popisu uvedeného v kapitole
Údržba.
3. Vyprázdnite nádrže (12) a (9).
4. Vykonajte každodennú bežnú údržbu (viď kapitolu pre
údržbu).
5. Stroj uskladnite na čistom a suchom mieste.
ZASTAVENIE STROJA
8. Zaparkujte stroj v kolmej polohe.
9. Aby ste stroj vypli, stlačte spínač (2).
10. Zástrčku prívodného kábla (4) odpojte od elektrickej siete a
umiestnite ju na držiak (25).
11. Pedálom (7) nadvihnite stierky (16).
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
5
SLOVENSKY
POKYNY PRE POUŽITIE
ÚDRŽBA
Maximálnu životnosť stroja a maximálnu prevádzkovú bezpečnosť dosiahnete správnou a pravidelnou údržbou. V nasledujúcej
tabuľke je uvedená plánovaná údržba. Vyobrazené intervaly sa môžu odlišovať v závislosti od príslušných pracovných podmienok.
VAROVANIE!
Údržba sa musí vykonávať pri vypnutom stroji a zástrčka prívodného kábla musí byť odpojená od siete.
Okrem toho si starostlivo prečítajte aj pokyny uvedené v kapitole Bezpečnosť.
TABUĽKA PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY
Denne alebo po
použití stroja
Postup
Raz za týždeň
Každých šesť
mesiacov
Čistenie tyče stierky
Čistenie kefy
Čistenie nádrže na vratnú vodu
Čistenie priestoru kefy a kontrolného priečinka
Kontrola prívodného kábla
Čistenie kontrolného priečinka
Kontrola tyče stierky
Čistenie filtra roztoku
Čistenie vzduchového filtra
Čistenie nádrže s čistiacim roztokom
Výmena tyče stierky
KONTROLA PRÍVODNÉHO KÁBLA
1.
Prívodný kábel (4) pozorne skontrolujte spolu so zásuvkou,
či nie je opotrebovaný, popraskaný alebo ináč poškodený.
Ak je prívodný kábel alebo zástrčka poškodená, obráťte
sa na servisné stredisko spoločnosti Nilfisk skôr, ako stroj
opätovne použijete.
ČISTENIE TYČE STIERKY
(Obrázok číslo 5)
VÝSTRAHA!
Pri čistení tyčí stierok sa odporúča používanie
ochranných rukavíc, pretože môžu byť na nej
zachytené ostré úlomky.
POZNÁMKA
Na dosiahnutie dobrých výsledkov pri sušení musí
byť tyč stierky čistá a jej pásy musia byť v dobrom
stave.
VÝSTRAHA!
Tyče stierok sa upevňujú k stroju pomocou
zacvakávacieho systému a dajú sa jednoducho
odpojiť.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
ČISTENIE KEFY A PRIEČINKU KEFY
(Obrázok číslo 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spustite stroj, aby ste mali dosah k spodnej strane čistiacej
plošiny (13).
Otočte páčku (A) proti smeru otáčania hodinových ručičiek
a vyberte kefu.
Kefu (15) očistite a umyte vo vode so saponátom.
Skontrolujte stav a opotrebovanosť štetín; v prípade
potreby kefu vymeňte.
Pozorne vyčistite priečinok kefy (B).
Rozoberte dávkovače roztoku (C) a vyčistite ich vodou a
čistiacim prostriedkom, potom ich opláchnite a opätovne
namontujte do príslušných puzdier.
Namontujte kefu (15) na hnací hriadeľ (D) a zapojte ju
otočením páčky (E) v smere hodinových ručičiek.
ČISTENIE KONTROLNÉHO PRIEČINKA
(Obrázok číslo 7)
1.
2.
3.
Otočte páčkou (A) a zložte veko kontrolného priečinka (17).
Skontrolujte a pozorne vyčistite kontrolný priečinok (B).
Nainštalujte veko kontrolného priečinka (17) a otočte páčku
(C), aby ste ho upevnili k plošine.
Prepnite zariadenie do zastavenej polohy.
Uistite sa, či je zástrčka napájania odpojená od elektrickej
siete.
Pedálom (7) spustite stierky (16) nadol.
Spustite stroj, aby ste mali dosah k spodnej strane čistiacej
plošiny (13).
Odpojte tyče stierok (16) tak, že ich potiahnete smerom
von.
Tyče stierok vyčistite a umyte. Vyčistite hlavne priečinky (A)
a sací otvor (B). Na pásoch skontrolujte ich neporušenosť,
zárezy a opotrebovanie. V prípade potreby vymeňte tyče
stierok.
Namontujte tyče stierok (16) a uistite sa, že sú správne
zapojené.
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
POKYNY PRE POUŽITIE
SLOVENSKY
ČISTENIE NÁDRŽE NA VRATNÚ VODU
(Obrázok číslo 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odpojte súpravu nádrže od tela stroja pomocou rukoväte (8).
Oddeľte nádrž s roztokom (9) od nádrže na vratnú vodu (12).
Otvorte nádrž na vratnú vodu roztvorením za háčiky (A) a (B).
Vodou a čistiacim prostriedkom vyčistite spodný (C) a horný (D) priečinok nádrže, potom ich pozorne vypláchnite.
Komponenty opätovne zložte.
Ak je to potrebné, umyte nádrž na čistiaci roztok (9) čistou vodou.
ČISTENIE FILTRA ROZTOKU
(Obrázok číslo 9)
1.
2.
3.
Odpojte súpravu nádrže od tela stroja.
Vyberte dve gumové tesnenia (A) a (B), potom vyberte sitko filtra (C).
Očistite ich a založte na podperu (D).
ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA
(Obrázok číslo 10)
1.
2.
3.
Vyberte kryt (A), potom vyberte vzduchový filter (B).
Očistite filter.
Namontujte filter do puzdra (C) a zatvorte ho krytom (A).
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Porucha
Stroj nefunguje.
Odsávanie znečistenej vody je
nedostatočné.
Možná príčina
Oprava
Poškodený je prívodný kábel alebo zástrčka.
Vymeňte kábel.
Je pokazený spínač spustenia/zastavenia.
Vymeňte spínač. (*)
Nádrž na vratnú vodu je plná.
Vyprázdnite nádrž.
Tyče stierok sú znečistené alebo pásy stierky sú
opotrebované alebo poškodené.
Tyče stierok skontrolujte a umyte.
Kontrolný priečinok je znečistený.
Vyčistite.
Odsávacia hadica vratnej vody je odpojená alebo
znečistená.
Pripojte alebo vyčistite hadicu.
Vzduchový filter je znečistený.
Očistite filter.
Nie je dostatočný tok roztoku ku kefe. Filter roztoku je znečistený.
Stierky nechávajú na podlahe stopy.
Očistite filter.
Sú zanesené dávkovače čistiaceho roztoku.
Dávkovače čistiaceho roztoku vyčistite.
Pod pásmi stierky sú drobné úlomky.
Odstráňte úlomky.
Pásy stierky sú opotrebované, zanesené alebo
roztrhnuté.
Vymeňte pásy.
(*) Tento postup údržby môže vykonávať len úradne schválené servisné stredisko spoločnosti Nilfisk.
Ďalšie informácie nájdete v servisnej príručke, ktorá je k dispozícii v každom servisnom stredisku spoločnosti Nilfisk.
LIKVIDÁCIA
Stroj je potrebné zošrotovať v špecializovanom zariadení.
Pred likvidáciou stroja odstráňte a oddeľte nasledujúce materiály (musia byť správne odstránené podľa platného zákona):
–– Kefa
–– Plastové hadice a komponenty
–– Elektrické a elektronické súčasti (*)
(*) Kontaktujte najbližšie servisné stredisko spoločnosti Nilfisk, a to obzvlášť vtedy, keď sa likvidujú elektrické a elektronické
komponenty.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
SLOVENSKY
POKYNY PRE POUŽITIE
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
SCRUBTEC 130
Objem kvapalinovej nádrže
3L
Kapacita nádrže na vratnú vodu
4L
Veľkosť stroja (dĺžka x šírka x výška)
400 x 360 x 1150 mm
Čistiaca šírka
310 mm
Priemer kefy
66 mm
Prietok roztoku
0,2 litra/min
Hlučnosť na pracovisku (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Úroveň akustického výkonu stroja (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Úroveň vibrácií ramena obsluhy (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Maximálny sklon počas práce
2%
Trieda ochrany IP
X4
Trieda ochrany (elektrika)
II
Objem odsávacieho systému
360 mm H2O
Rýchlosť otáčania kefy
2100 ot./min
Celkový príkon
0,8 kW
Napätie elektrického systému
220-240 V - 50-60 Hz
Hmotnosť s prázdnymi nádržami
12 kg
Celková hmotnosť vozidla (CHV)
15 kg
Prepravná hmotnosť
16 kg
PRÍSLUŠENSTVO/DOPLNKOVÉ VYBAVENIE
Okrem štandardného vybavenia možno stroj vybaviť nasledujúcim príslušenstvom/doplnkovým vybavením, v závislosti od
konkrétneho použitia stroja:
107411860
Valcová kefa 310 mm (12,5”) so stredným PPL (biela)
107411861
Valcová kefa 310 mm (12,5”) s tvrdým PPL (čierna)
107411862
Valcová kefa 310 mm (12,5”) s mikrovláknom
107411863
Valcová kefa 310 mm (12,5”) na koberce
107411864
Súprava hadice pre manuálne nasávanie
107411865
Kompletná súprava pre koberce
107411866
Súprava obojručnej pracovnej rukoväte
107414568
Súprava siete
107411867
Súprava stierky 321 mm (13”)
107411868
Súprava stierky 321 mm (13”) na koberce
Ďalšie informácie o doplnkovom príslušenstve Vám na požiadanie poskytne autorizovaný predajca.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
NAVODILA ZA UPORABO
SLOVENŠČINA
VSEBINA
UVOD................................................................................................................................................................................ 2
NAMEN IN VSEBINA PRIROČNIKA................................................................................................................................................. 2
CILJ.................................................................................................................................................................................................. 2
IZJAVA O SKLADNOSTI................................................................................................................................................................... 2
IDENTIFIKACIJSKI PODATKI.......................................................................................................................................................... 2
DRUGI REFERENČNI PRIROČNIKI................................................................................................................................................ 2
NADOMESTNI DELI IN VZDRŽEVANJE.......................................................................................................................................... 2
SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE........................................................................................................................................................ 2
STROJNE FUNKCIJE...................................................................................................................................................................... 2
DOGOVORI...................................................................................................................................................................................... 2
RAZPAKIRANJE/DOSTAVA............................................................................................................................................. 2
VARNOST......................................................................................................................................................................... 3
VIDNI SIMBOLI NA STROJU........................................................................................................................................................... 3
SIMBOLI, OZNAČENI V PRIROČNIKU............................................................................................................................................ 3
SPLOŠNA NAVODILA...................................................................................................................................................................... 3
OPIS STROJA.................................................................................................................................................................. 4
STRUKTURA STROJA..................................................................................................................................................................... 4
UPORABA/OBRATOVANJE............................................................................................................................................ 5
POLNJENJE REZERVOARJA ZA RAZTOPINO.............................................................................................................................. 5
ZAGON STROJA (ČIŠČENJE/SUŠENJE) ...................................................................................................................................... 5
ZAUSTAVITEV STROJA................................................................................................................................................................... 5
SESALNA CEV (izbirno)................................................................................................................................................................... 5
PRAZNJENJE POSOD..................................................................................................................................................................... 5
TRANSPORT/EMBALAŽA STROJA................................................................................................................................................. 5
PO KONČANI UPORABI STROJA................................................................................................................................................... 5
VZDRŽEVANJE................................................................................................................................................................ 6
TABELA REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL.......................................................................................................................................... 6
PREGLED NAPAJALNEGA KABLA................................................................................................................................................. 6
ČIŠČENJE DROGA S STRGALOM................................................................................................................................................. 6
ČIŠČENJE KRTAČE IN PREDELKA ZA KRTAČO........................................................................................................................... 6
ČIŠČENJE SERVISNEGA PREDELKA............................................................................................................................................ 6
ČIŠČENJE REZERVOARJA ZA ODPADNO VODO......................................................................................................................... 7
ČIŠČENJE FILTRA ZA RAZTOPINO................................................................................................................................................ 7
ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA...................................................................................................................................................... 7
ISKANJE NAPAK............................................................................................................................................................. 7
ODLAGANJE.................................................................................................................................................................... 7
TEHNIČNI PODATKI......................................................................................................................................................... 8
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI.................................................................................................................................................... 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
SLOVENŠČINA
NAVODILA ZA UPORABO
UVOD
NADOMESTNI DELI IN VZDRŽEVANJE
POMNI
Številke v oklepajih veljajo za dele, ki so opisani v
poglavju Opis stroja.
NAMEN IN VSEBINA PRIROČNIKA
Ta priročnik nudi stranki vse potrebne informacije za pravilno
uporabo stroja na varen in avtonomen način. Vključuje
informacije o tehničnih značilnostih, delovanju, skladiščenju
stroja, vzdrževanju, nadomestnih delih in varnostnih pogojih.
Preden se lotite kakršnih koli del na stroju, natančno preberita ta
priročnik. Če ste v dvomih v zvezi z vsebino navodil ali če želite
dodatna pojasnila, se po nasvet obrnite na podjetje Nilfisk.
Priročnik shranite v ustrezno ovojnico za pozneje ali za
morebitnega novega kupca opreme.
CILJ
Ta priročnik je namenjen delavcem in tehnikom, ki so
kvalificirani za vzdrževanje stroja.
Uporabnikom ni dovoljeno izvajati del, ki so predvidena za
strokovno usposobljene tehnike. Podjetje Nilfisk ne odgovarja
za škodo, ki je posledica neupoštevanja te prepovedi.
IZJAVA O SKLADNOSTI
Izjava o skladnosti, ki je priložena stroju, potrjuje, da stroj
izpolnjuje zahteve veljavne zakonodaje.
POMNI
Dva izvoda originalne izjave o skladnosti sta
priložena med tehnično dokumentacijo.
IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
Serijska številka stroja in ime modela sta označena na ploščici
(5).
Številka izdelka in leto izdelave sta označena na isti ploščici.
To informacijo potrebujete pri naroeanju nadomestnih delov
stroja. V tabelo spodaj vpišite identifikacijske podatke o stroju.
Model STROJA ........................................................................
Popravila lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni delavci ali
delavci na servisu Nilfisk.
Dovoljena je le uporaba originalnih nadomestnih delov in
dodatkov.
Servis in nadomestne dele ali priključke naročite pri Nilfisk; pri
tem se sklicujte na model stroja, šifro izdelka in serijsko številko.
SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE
Podjetje Nilfisk neprestano izboljšuje svoje izdelke in si pridržuje
pravico do sprememb in izboljšav brez predhodnega obvestila;
podjetje ni zavezano vpeljati takšne spremembe v predhodno
prodane izdelke.
Vse spremembe oziroma montažo dodatne opreme odobri in
opravi podjetje Nilfisk.
STROJNE FUNKCIJE
Ta stroj za čiščenje/sušenje je oblikovan in izdelan za uporabo
v komercialne namene in za čiščenje (drgnjenje in sušenje)
gladkih in trdih tal.
Za čiščenje preprog na stroj za čiščenje/sušenje namestite
priključek za čiščenje preprog.
DOGOVORI
Oznake v priročniku: naprej, nazaj, spredaj, zadaj, levo ali
desno veljajo za položaj, ko upravljavec upravlja stroj.
RAZPAKIRANJE/DOSTAVA
Ob dobavi natančno preglejte, da se embalaža in stroj med
transportom nista poškodovala.
Če so poškodbe vidne, pustite stroj v embalaži, da ga
preveri dostavna služba, ki je stroj dostavila. Takoj pokličite
dostavljavca, ki izpolni zahtevek za povračilo škode.
POZOR
Strojne dele vzemite iz embalaže in jih sestavite
po navodilih v embalaži.
Preverite, ali so stroju priložene naslednje komponente:
–– Tehnična dokumentacija:
• Priročnik z navodili za uporabo pralnika-sušilnika
• Seznam nadomestnih delov pomivalno-sušilnega stroja
Šifra IZDELKA .........................................................................
Serijska številka STROJA ........................................................
DRUGI REFERENČNI PRIROČNIKI
––
––
2
Priročnik za servisiranje (na voljo v pooblaščenih servisnih
centrih podjetja Nilfisk)
Seznam nadomestnih delov (priloženo stroju)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
NAVODILA ZA UPORABO
SLOVENŠČINA
VARNOST
Naslednji simboli označujejo potencialno nevarne situacije.
Preberite in upoštevajte navodila ter ustrezno ukrepajte, tako da
zaščitite ljudi in lastnino.
Sodelovanje upravljavca je bistvenega pomena za
preprečevanje nesreč. Preventivni programi so učinkoviti le,
če je oseba, ki je odgovorna za stroj, pripravljena sodelovati.
Večina nesreč je posledica neupoštevanja osnovnih pravil
varnega dela.
VIDNI SIMBOLI NA STROJU
2%
OPOZORILO
Stroja ni dovoljeno uporabljati na
pobočjih, večjih od določenih v
navodilih.
SIMBOLI, OZNAČENI V PRIROČNIKU
NEVARNOST
Označuje nevarno situacijo in tveganje usodnih
poškodb za delavca.
OPOZORILO
Označuje potencialno tveganje poškodb za ljudi.
POZOR
Opozarja na previdnost oziroma na pomembne in
koristne funkcije.
Posebej skrbno upoštevajte poglavja, ki so
označena s tem simbolom.
POMNI
Opozarja na pomembne in uporabne funkcije.
POSVET
Označuje, da pred izvajanjem postopkov preberite
priročnik z navodili za uporabo.
SPLOŠNA NAVODILA
Spodaj so predstavljena specifična opozorila in navodila, ki
označujejo potencialne nevarnosti za ljudi in stroj.
NEVARNOST
–– Preden se lotite vzdrževanja, popravil, čiščenja ali
menjave delov, iztaknite vtič iz električne vtičnice.
–– Za delo v bližini električnih komponent odstranite ves
nakit.
–– Stroja ne uporabljajte v bližini toksičnih, nevarnih,
vnetljivih in/ali eksplozivnih praškov, tekočin oziroma
hlapov: Ta stroj ni primeren za pobiranje nevarnega
prahu.
04/2015
OPOZORILO
–– Stroj lahko uporabljajo le ustrezno usposobljeni delavci.
–– Pred začetkom vzdrževanja/popravil natančno preberite
vsa navodila.
–– Nepravilna povezava pomeni nevarnost električnega
udara. Napravo priključite na pravilno ozemljeno
električno oskrbo.
–– Poseganje v vtič napajalnega kabla ni dovoljeno.
Če napajalnega vtiča ni možno priključiti v vtičnico,
naročite namestitev ustrezne vtičnice pri strokovno
usposobljenem delavcu, v skladu z lokalno zakonodajo.
–– Preden vklopite napajalni vtič v električno omrežje,
preverite frekvenco in napetost, ki sta označeni na
ploščici s serijsko številko stroja in morata ustrezati
omrežni električni napetosti.
–– Stroja ne izklapljajte s potegom za napajalni kabel.
Izklopite tako, da primete za vtič, ne za kabel.
–– Vtiča ali stroja se ne dotikajte z mokrimi rokami.
–– Preden stroj izključite iz električnega omrežja, vse
izklopite.
–– Redno pregledujte napajalni kabel, če je morda
poškodovan, razpokan ali drugače obrabljen. Po potrebi
ga zamenjajte.
–– Poškodovani napajalni kabel mora zamejati izdelovalec
ali pooblaščeni serviser.
–– Stroja ni dovoljeno vleči ali prenašati za napajalni kabel;
napajalnega kabla ni dovoljeno uporabljati v smislu
ročaja. Na omrežnem kablu ne zapirajte vrat oziroma
tega kabla ne vlecite po ostrih robovih in kotih. Stroj ne
vodite za omrežni kabel. Krtača, ki se vrti, ne sme priti v
stik z napajalnim kablom.
–– Napajalni kabel držite stran od segretih površin.
–– Vključenega stroja ne puščajte nenadzorovano
in tako preprečite nevarnost požara, električnega
udara in poškodb. Stroj, ko ga ne uporabljate in pred
vzdrževanjem, izklopite.
–– Ni za uporabo na prostem. Obvezno zavarovati stroj
pred sončnimi žarki in mokroto. Ta stroj hraniti v
zaprtem prostoru.
–– Pred uporabo stroja zaprite vsa vratca in/ali pokrove,
kot je prikazano v Priročniku z navodili za uporabo.
–– Države EU: To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši
od 8 let, in osebe s telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi
primanjkljaji ali osebe z nezadostnimi izkušnjami
in znanjem, če jih nekdo nadzoruje ali če so prejeli
navodila o varni uporabi naprave in če znajo prepoznati
nevarnosti. Naprava ni igrača in ni primeren za igro
otrok. Otroci lahko napravo čistijo in vzdržujejo samo
pod nadzorom starejše osebe.
–– Države izven EU: Ta stroj ni oblikovan in izdelan za
osebe s telesnimi, zaznavnimi in duševnimi primanjkljaji
(tudi ne za otroke) ali za osebe, ki nimajo ustreznih
izkušenj in znanj.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
SLOVENŠČINA
NAVODILA ZA UPORABO
OPOZORILO
–– Pri uporabi v bližini otrok zelo previdno.
–– Uporabljajte le kot prikazano v priročniku. Uporabljajte
le priporočene priključke in ostalo opremo Nilfisk.
–– Izvedite natančen tehnični pregled stroja pred vsako
uporabo in se prepričajte, da so pred uporabo stroja
nameščeni vsi sestavni deli. Če stroj in pravilno
sestavljen, to pomeni nevarnost telesnih poškodb in
materialne škode.
–– Ustrezno ukrepajte in preprečite, da bi se lasje, nakit ali
ohlapna oblačila ujela med premikajoče dele stroja.
–– Stroja ni dovoljeno uporabljati na pobočju.
–– Stroja ni dovoljeno uporabljati na pobočjih, večjih od
določenih v navodilih.
–– Stroja ne uporabljajte v zelo prašnih okoljih.
–– Stroj je dovoljeno zagnati, če je zagotovljena ustrezna
osvetlitev.
–– Med uporabo stroja pazite, da ne poškodujete ljudi in
predmetov v bližini.
–– Ne zaletavajte se v police ali odre, še posebej v
primerih, ko obstaja nevarnost padanja predmetov.
–– Delovna temperatura naj bo med 0 °C in +40 °C.
–– Stroj skladiščite pri temperaturi med 0 °C in +40 °C.
–– Vlaga mora biti od 30 % do 95 %.
–– Med uporabo sredstev za čiščenje tal upoštevajte
navodila na etiketi na posodi s čistilom.
–– Za rokovanje s sredstvi za čiščenje tal si nadenite
ustrezne rokavice in zaščito.
–– Stroja ne uporabljajte za prevozno sredstvo.
–– Ko stroj deluje na mestu, obvezno izključite krtačo.
Nevarnost poškodb tal.
–– Morebiten požar gasite z gasilnim aparatom na prah, ne
z gasilnim aparatom na vodo.
–– Ne posegajte v varovala stroja in strogo upoštevajte
navodila za rutinsko vzdrževanje.
–– Prepreeite vdor tujkov v odprtine. Stroja ni dovoljeno
uporabljati, ko so odprtine zamašene. Na odprtinah
ne sme biti prahu, las in drugih materialov, ki lahko
zmanjšajo pretok zraka.
–– Ne odstranjujte ali spreminjajte plošč, ki so pritrjene na
stroj.
–– Stroja ne smete uporabljati na cestah in ulicah.
–– Previdno pri prenašanju stroja, ko je temperatura pod
lediščem. Tekočina v posodi za odpadno vodo ali v
ceveh lahko zmrzne in resno poškoduje stroj.
–– Uporabljajte krtače, dobavljene s strojem, ali krtače,
ki ustrezajo specifikacijam v priročniku o uporabi. Če
uporabite druge krtače, lahko s tem zmanjšate varnost
stroja.
–– V primeru motenj v delovanju stroja se preprieajte, da
niso posledica pomanjkljivega vzdrževanja. Po potrebi
poiščite pomoč pri pooblaščenih delavcih oziroma na
pooblaščenem servisu.
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Če stroj
•• ne deluje pravilno
•• je poškodovan
•• iz njega uhaja voda ali pena
•• ste ga pustili na prostem, v slabih vremenskih
pogojih
•• je moker oziroma je padel v vodo
stroj takoj izključite in pokličite servis Nilfisk ali
usposobljenega serviserja.
–– Ko je treba posamezne dele zamenjati, naročite
ORIGINALNE nadomestne dele pri prodajalcu ali
pooblaščenem zastopniku.
–– Za pravilno in varno uporabo stroja upoštevajte časovni
razpored vzdrževanj v temu priročniku.
–– Stroja ne perite z neposrednim vodnim curkom ali s
curkom pod pritiskom, ali z jedkimi tekoeinami.
–– Stroj je treba pravilno zavreči, saj so v njem strupeni in
škodljivi materiali (elektronske deli itn.), za katera veljajo
standardi, v skladu s katerimi je treba odpadke zavreči v
posebnih zbirnih centrih (glej poglavje »Odlaganje«).
OPIS STROJA
STRUKTURA STROJA
(Slika 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ročaj
Stikalo za zagon/zaustavitev
Stikalo za raztopino
Električni kabel s konektorjem
Serijska številka/tehnični podatki/izjava o skladnosti
Pedal za odklop ročne zavore
Pedal za dviganje/spuščanje droga s strgalom
Spojka za rezervoar in ročaj za prestavljanje
Posoda za raztopino
Čep polnilnika rezervoarja za raztopino
Filter za raztopino
Zbiralna posoda za vodo
Nosilna enota za čiščenje
Ročica za vklop/odklop krtače
Cilindrična krtača
Drogi s strgalom
Servisni pokrov
Cev za sesanje odpadne vode
Pokrov zračnega filtra
Odjemni čep rezervoarja za odpadno vodo
Čep na sesalni odprtini
Predel motorja za krtačo/sesanje
Kolesa zadaj
Ohišje ročaja za prestavljanje
Držalo napajalnega kabla
04/2015
NAVODILA ZA UPORABO
UPORABA/OBRATOVANJE
SESALNA CEV (izbirno)
POLNJENJE REZERVOARJA ZA RAZTOPINO
(Slika 3)
(Slika 2)
POZOR
Uporabljajte le raztopine, ki se penijo manj in niso
vnetljive, namenjene za čiščenje s samodejnim
ribanjem.
OPOZORILO
Med uporabo sredstev za čiščenje tal upoštevajte
navodila na etiketi na posodi s čistilom.
Za rokovanje s sredstvi za čiščenje tal si nadenite
ustrezne rokavice in zaščito.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odklopite ročaj (8) in vzemite sestav rezervoarja (A) s
stroja.
Snemite čep s polnilnika rezervoarja za raztopino (B).
Napolnite rezervoar za raztopino (C) z vodo do nekaj
centimetrov pod robom.
Temperatura vode ne sme preseči 40 °C.
Raztopino pripravite z merilno čašo čepa rezervoarja (B).
Prostornina čepa je 30 mL, tj. 1 % raztopine raztopite v
rezervoarju polnem vode. Skrbno upoštevajte navodila za
redčenje, ki so označena na etiketi na embalaži kemičnega
izdelka, ki ga boste uporabili za pripravo raztopine.
Namestite nazaj čep na rezervoar za raztopino.
Na stroj namestite sestav rezervoarja in ga vklopite z
ročajem (D).
1.
2.
3.
4.
Namestite sesalno cev na sesalno odprtino (21).
Pritisnite na stikalo (2), da zaženete stroj.
Prestavite obroč na vkl. »ON« (A), da zaženete sesanje s
priloženim podaljškom.
Prestavite obroč na izk. »OFF« (B), da zaustavite sesanje
in ponovno zaženete sušenje.
PRAZNJENJE POSOD
(Slika 4)
Samodejni izklopni sistem plovca izključi sesalni sistem, ko se
napolni posoda za odpadno vodo (12).
Izklop sesalnega sistema se signalizira z nenadnim povečanjem
frekvence hrupa motorja sesalnega sistema in nesušenjem tal.
Polno zbiralno posodo (12) izpraznite, kot opisano v
nadaljevanju.
Praznjenje rezervoarja za odpadno vodo
1.
2.
3.
Odklopite ročaj (8) in vzemite sestav rezervoarja (A) s
stroja.
Odklopite ročaj (B), da odklopite rezervoar za raztopino.
Snemite čep (20) in izpraznite rezervoar za odpadno vodo
(12). Nato ga sperite s čisto vodo.
Praznjenje posode za raztopino
4.
5.
Snemite čep (10) in izpraznite rezervoar za raztopino (9).
Nato ga sperite s čisto vodo.
Z ročajem (C) vklopite rezervoar za raztopino na rezervoar
za odpadno vodo (12).
Na stroj namestite sestav rezervoarja in ga vklopite z
ročajem (D).
ZAGON STROJA (ČIŠČENJE/SUŠENJE)
6.
2.
TRANSPORT/EMBALAŽA STROJA
1.
Stroj potisnite na delovno mesto po zadnjih kolesih in za
ročaj (1).
Priključite napajalni vtič (4) v električno omrežje.
OPOZORILO
Preden vklopite napajalni vtič v električno
omrežje, preverite frekvenco in napetost, ki sta
označeni na ploščici s serijsko številko stroja in
morata ustrezati omrežni električni napetosti.
3.
4.
5.
6.
7.
Odklenite stroj s pritiskom na pedal (6).
S pedalom (7) spustite drog strgalom (16).
Pritisnite na stikalo (2), da zaženete stroj.
Pritisnite na stikalo (3), da zaženete pretok raztopine.
Primite ročaj (1) in premaknite stroj ter zaženite čiščenje/
sušenje tal.
POZOR
Za zaščito pred poškodbami tal izključite krtačo,
ko stroj stoji na mestu.
SLOVENŠČINA
1.
2.
3.
Upoštevajte navodila v poglavju »Zaustavitev stroja«.
Stroj prestavite na enega od naslednjih načinov:
• Primite ročaj (1) in stroj rahlo dvignite. V tem položaju
stroj zapeljite v določeno parkirno območje.
• Primite stroj za ustrezno ohišje (24) in ga prestavite na
določeno parkirno mesto.
Ko končate z delom, odstranite krtačo (glej poglavje
»Vzdrževanje«).
PO KONČANI UPORABI STROJA
Po delu, a preden zapustite stroj:
1. Upoštevajte navodila v poglavju »Zaustavitev stroja«.
2. Snemite krtačo, kot je opisano v poglavju »Vzdrževanje«.
3. Izpraznite rezervoarja (12) in (9).
4. Opravite redno dnevno vzdrževanje (glej poglavje
»Vzdrževanje«).
5. Stroj skladiščite v čistem in suhem prostoru.
ZAUSTAVITEV STROJA
8. Stroj postavite v pokončen položaj in ga parkirajte.
9. Stroj ugasnete tako, da pritisnete na stikali (2).
10. Iztaknite napajalni vtič (4) iz omrežne zanke in napajalni
kabel namestite na držalo (25).
11. S pedalom (7) dvignite drog s strgalom (16).
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
5
SLOVENŠČINA
NAVODILA ZA UPORABO
VZDRŽEVANJE
Pravilno in redno vzdrževanje zagotavlja dolgo dobo obratovanja stroja in največjo obratovalno varnost. V naslednji razpredelnici so
navedena redna vzdrževalna dela. Prikazani intervali ne veljajo enako za vse delovne pogoje.
OPOZORILO
Vzdrževalna dela se lahko izvajajo, ko je stroj izključen in vtič napajalnega kabla iztaknjen iz omrežne zanke.
Skrbno preberite navodila v poglavju Varnost.
TABELA REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL
Vsak dan ali po
uporabi stroja
Postopek
Na teden
Vsakih šest
mesecev
Čiščenje droga s strgalom
Čiščenje krtače
Čiščenje rezervoarja za odpadno vodo
Čiščenje predelka za krtačo in servisnega predelka
Pregled napajalnega kabla
Čiščenje servisnega predelka
Pregled droga s strgalom
Čiščenje filtra za raztopino
Čiščenje zračnega filtra
Čiščenje rezervoarja za raztopino
Zamenjava droga s strgalom
PREGLED NAPAJALNEGA KABLA
1.
Skrbno preglejte napajalni kabel (4) in vtič, če sta morda
obrabljena, počena, razrezana ali drugače poškodovana.
Če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana, preden
ponovno uporabite stroj, opravite servis pri Nilfisk.
ČIŠČENJE DROGA S STRGALOM
(Slika 5)
POZOR
Pred čiščenjem drogov s strgali priporočamo,
da si nadenete rokavice za zaščito pred skritimi
ostrimi smetmi.
POMNI
Za dobre rezultate sušenja morata biti droga s strgali
čisti in rezili v dobrem stanju.
POZOR
Droga s strgali sta pritrjena na stroj s spenjalnim
sistemom za enostavno snemanje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
Prestavite stroj v položaj zaustavitve.
Preverite in potrdite, da ste iztaknili napajalni vtič iz
električne vtičnice.
S pedalom (7) spustite drog strgalom (16).
Spustite stroj, da dosežete spodnjo stran nosilne enote za
čiščenje (13).
Snemite droga s strgali (16) tako, da ju potisnete ven.
Očistite in operite droga s strgali. Predvsem očistite
predelke (A) in sesalno odprtino (B). Preglejte rezila, če so
morda poškodovana, razpokana ali razrezana; po potrebi
jih zamenjajte.
Namestite nazaj droga s strgali (16) in jih pravilno vklopite.
SCRUBTEC 130 - 107412886
ČIŠČENJE KRTAČE IN PREDELKA ZA KRTAČO
(Slika 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spustite stroj, da dosežete spodnjo stran nosilne enote za
čiščenje (13).
Zavrtite ročico (A) v nasprotni smeri urnega kazalca in
snemite krtačo.
Očistite in sperite krtačo (15) z vodo in čistilom.
Preglejte ščetine krtače; po potrebi zamenjajte
poškodovano ali obrabljeno krtačo.
Natančno očistite predelke za krtačo (B).
Razstavite razdeljevalce za raztopino (C) in jih očistite z
vodo in čistilom, sperite in ponovno sestavite v ohišja.
Namestite krtačo (15) na pogonsko vozlišče (D) in jo
vklopite tako, da zavrite ročico (E) v smeri urnega kazalca.
ČIŠČENJE SERVISNEGA PREDELKA
(Slika 7)
1.
2.
3.
Zavrtite ročico (A) in snemite pokrov s servisnega predelka
(17).
Natančno preglejte in očistite servisni predelek (B).
Namestite nazaj pokrov na servisni predelek (17) in zavrite
ročico (C), da ga pritrdite na nosilno enoto.
04/2015
NAVODILA ZA UPORABO
SLOVENŠČINA
ČIŠČENJE REZERVOARJA ZA ODPADNO VODO
(Slika 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z ročajem (8) s stroja snemite sestav rezervoarja.
Ločite rezervoar za raztopino (9) od rezervoarja za odpadno vodo (12).
Odprite rezervoar za odpadno vodo tako, da povlečete za kavlja (A) in (B).
Z vodo in čistilom očistite spodnji (C) in zgornji (D) predelek rezervoarja in ju dobro sperite.
Ponovno sestavite sestavne dele.
Po potrebi operite rezervoar za raztopino (9) s čisto vodo.
ČIŠČENJE FILTRA ZA RAZTOPINO
(Slika 9)
1.
2.
3.
S stroja snemite sestav rezervoarja.
Odstranite dva gumijasto tesnilo (A) in (B) in vzemite ven filtrsko rešeto (C).
Očistite in ponovno namestite na podporo (D).
ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA
(Slika 10)
1.
2.
3.
Odstranite pokrov (A) in vzemite ven zračni filter (B).
Očistite filter.
Namestite filter v ohišje (C) in zaprite s pokrovom (A).
ISKANJE NAPAK
Težava
Stroj ne deluje.
Sesanje odpadne vode ni zadostno.
Možen vzrok
Rešitev
Napajalni kabel ali vtič je poškodovan.
Zamenjajte kabel.
Stikalo za zagon/zaustavitev je poškodovano.
Zamenjajte stikalo. (*)
Posoda za odpadno vodo je polna.
Izpraznite posodo.
Palice s strgali niso čiste ali pa so obrabljena
oziroma poškodovana rezila.
Očistite in preglejte palice s strgali.
Servisni predelek ni čist.
Očistite.
Sesalna cev za odpadno vodo ni priključena ali pa je Povežite ali očistite cev.
onesnažena.
Zračni filter je umazan.
Očistite filter.
Pretok raztopine do krtače ni
zadosten.
Filter za raztopino je umazan.
Očistite filter.
Razdeljevalci za raztopino so zamašeni.
Očistite razdeljevalce za raztopino.
Strgala puščajo sledi na tleh.
Pod rezili strgala so odpadki.
Odstranite odpadke.
Rezila strgala so obrabljena, počena ali raztrgana.
Zamenjajte rezila.
(*) To vzdrževalno delo morajo opraviti na pooblaščenemu servisu Nilfisk.
Več informacij najdete v Priročniku za servisiranje, ki ga lahko dobite v servisnih centrih Nilfisk.
ODLAGANJE
Stroj mora razstaviti kvalificirani delavec.
Preden stroj zavržete, odstranite in ločite naslednje materiale, ki jih je treba zavreči v skladu z lokalno zakonodajo:
–– Krtačo
–– Plastične cevi in deli
–– Električne in elektronske dele (*)
(*) O odlaganju električnih in elektronskih delov se posvetujte na najbližjem servisu Nilfisk.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
SLOVENŠČINA
NAVODILA ZA UPORABO
TEHNIČNI PODATKI
Model
SCRUBTEC 130
Prostornina posode za raztopino
3L
Prostornina posode za odpadno vodo
Velikost stroja (dolžina x širina x višina)
4L
400 x 360 x 1.150 mm
Širina čiščenja
310 mm
Premer krtače
66 mm
Pretok raztopine
0,2 L/min
Raven zvočnega tlaka na delovni postaji (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Raven hrupa stroja (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Vibracija v višini rok upravljavca (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Maks. vzpon med delom
2%
Zaščitni razred IP
X4
Razred zaščite (električni)
II
Zmogljivost sesalnega sistema
360 mm H2O
Hitrost vrtenja krtače
2.100 vrt./min
Skupaj absorbirana moč
0,8 kW
Električna sistemska napetost
220–240 V - 50–60 Hz
Teža s praznimi rezervoarji
12 kg
Bruto teža vozila (BMV)
15 kg
Teža pošiljke
16 kg
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI
Poleg standardnih sestavnih delov je stroj lahko opremljen tudi z naslednjo dodatno opremo/možnostmi glede na njegovo
specifično uporabo:
107411860
Cil. krtače 310 mm (12,5”) srednje trd PPL (bel)
107411861
Cil. krtače 310 mm (12,5”) trd PPL (črn)
107411862
Cil. krtače 310 mm (12,5”) mikrofibra
107411863
Cil. krtače 310 mm (12,5”) preproga
107411864
Komplet cevi za ročno sesanje
107411865
Komplet za čiščenje preprog
107411866
Komplet ročaja za dvoročno delo
107414568
Mrežni komplet
107411867
Komplet strgala 321 mm (13”)
107411868
Komplet strgala 321 mm (13”) za preprogo
Za več informacij v zvezi s temi dodatki, se obrnite na pooblaščenega prodajalca.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
БЪЛГАРСКИ
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР.................................................................................................................................................................... 2
ЦЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ................................................................................................................................ 2
ЦЕЛ.................................................................................................................................................................................................. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ.............................................................................................................................................. 2
ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ.................................................................................................................................................... 2
ДРУГИ ИНСТРУКЦИИ ЗА СПРАВКА.............................................................................................................................................. 2
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ПОДДРЪЖКА.............................................................................................................................................. 2
ПРОМЕНИ И ПОДОБРЕНИЯ......................................................................................................................................................... 2
ФУНКЦИИ НА МАШИНАТА............................................................................................................................................................. 2
ОБЩОПРИЕТИ ОЗНАЧЕНИЯ........................................................................................................................................................ 2
РАЗОПАКОВАНЕ/ДОСТАВКА........................................................................................................................................ 2
БЕЗОПАСНОСТ............................................................................................................................................................... 2
ВИДИМИ ЗНАЦИ ПО МАШИНАТА................................................................................................................................................. 3
СИМВОЛИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ТОВА РЪКОВОДСТВО................................................................................................... 3
ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ..................................................................................................................................................................... 3
ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА......................................................................................................................................... 4
СТРУКТУРА НА МАШИНАТА.......................................................................................................................................................... 4
УПОТРЕБА / ФУНКЦИОНИРАНЕ................................................................................................................................... 5
ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА РАЗТВОР................................................................................................................................... 5
ОПЕРАЦИЯ ПО СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА (ИЗЧЕТКВАНЕ/ИЗСУШАВАНЕ) ..................................................................... 5
ОПЕРАЦИЯ ПО СПИРАНЕ НА МАШИНАТА................................................................................................................................. 5
ВАКУУМЕН МАРКУЧ (по избор)..................................................................................................................................................... 5
ИЗПРАЗВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА................................................................................................................................................... 5
ТРАНСПОРТ/ПАРКИРАНЕ НА МАШИНАТА.................................................................................................................................. 5
СЛЕД УПОТРЕБА НА МАШИНАТА................................................................................................................................................ 5
ПОДДРЪЖКА.................................................................................................................................................................. 6
ТАБЛИЦАТА С ГРАФИКА ЗА ПОДДРЪЖКА.................................................................................................................................. 6
ПРОВЕРКА НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ....................................................................................................................................... 6
ПОЧИСТВАНЕ НА МИЯЧКАТА....................................................................................................................................................... 6
ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКАТА И ОТДЕЛЕНИЕТО НА ЧЕТКАТА.................................................................................................... 6
ПОЧИСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИЯ.................................................................................................................. 6
ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР ЗА ОТРАБОТЕНА ВОДА........................................................................................................... 7
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА РАЗТВОР.................................................................................................................................. 7
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР................................................................................................................................... 7
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................................................................................... 7
ИЗХВЪРЛЯНЕ................................................................................................................................................................. 7
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.................................................................................................................................................... 8
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ...................................................................................................................................................................... 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
БЪЛГАРСКИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ПРЕДГОВОР
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ПОДДРЪЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА
Номерата в скобите съответстват на
компонентите, показани в главата „Описание на
машината“.
ЦЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ
Целта на тези Инструкции е да предоставят на оператора
цялата необходима информация за правилното
използване на машината по безопасен и автономен начин.
Инструкциите съдържат информация за техническите
данни, безопасността, съхранението, поддръжката,
резервните части и изхвърлянето.
Преди да извършвате каквото и да било процедури с
машината, прочетете внимателно тези Инструкции. В случай
че се съмнявате как да разбирате инструкциите и търсите
допълнителна информация, свържете се с Nilfisk.
Съхранявайте тези инструкции в подходящия плик за
бъдеща употреба или в случай на препродажба на
оборудването.
ЦЕЛ
Тези Инструкции са предназначение за оператори и техници
с нужната квалификация за поддържане на машината.
Потребителите не трябва да извършват процедури, които
са от компетенцията на квалифицираните техници. Nilfisk не
носи отговорност за щети, причинени от несъблюдаването
на тази забрана.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Декларацията за съответствие, която се доставя заедно
с машината, свидетелства, че машината съответства на
актуалните закони.
ЗАБЕЛЕЖКА
Заедно с документацията на машината са
предоставени и две копия от декларацията за
съответствие.
ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ
Моделът и серийният номер на машината, както и името на
модела, са отбелязани на табелката (5).
Продуктовият код и годината на производство са означени
на същата табелка.
Тази информация е от полза, когато има нужда от резервни
части за машината. Използвайте следната таблица, за да
запишете идентификационните данни на машината.
Модел на МАШИНАТА ...........................................................
ПРОДУКТОВ код ....................................................................
Сериен номер на МАШИНАТА ..............................................
ДРУГИ ИНСТРУКЦИИ ЗА СПРАВКА
––
––
2
Инструкции за сервиз (за които може да се получи
консултация в сервизните центрове на Nilfisk)
Списък с резервни части (доставя се заедно с
машината)
SCRUBTEC 130 - 107412886
Всяка процедура по ремонт трябва да се извършва от
квалифициран персонал или от сервизните центрове на
Nilfisk.
Трябва да се използват само оригинални аксесоари и
резервни части.
Свържете се с Nilfisk за сервизно обслужване или за да
поръчате резервни части и аксесоари, като уточните
модела, продуктовия код и серийния номер на машината.
ПРОМЕНИ И ПОДОБРЕНИЯ
Nilfisk постоянно подобрява продукцията си и си запазва
правото да прави промени и подобрения по своя преценка,
без да е задължена да доставя същите предимства на
машините, които са били продадени преди.
Всяка промяна и/или добавяне на аксесоар трябва да бъде
одобрена и извършена от Nilfisk.
ФУНКЦИИ НА МАШИНАТА
Този скрубер-изсушител е проектиран и изграден за
комерсиална употреба и за почистване (изчеткване или
изсушаване) на гладки и компактни подове.
Скрубер-изсушителят може да се използва на килими с
монтирани аксесоари за килими.
ОБЩОПРИЕТИ ОЗНАЧЕНИЯ
Напред, назад, отпред, отзад, ляво и дясно се имат предвид
от позицията на оператора при употреба.
РАЗОПАКОВАНЕ/ДОСТАВКА
Когато получите машината, проверете дали опаковката и
машината не са повредени при транспортирането.
В случай че има видими щети, запазете опаковката и
помолете превозвача да я провери. Обадете се незабавно
на превозвача, за да попълните рекламация за щетите.
ВНИМАНИЕ!
След разопаковане, внимателно сглобете
машината съгласно списъка с инструкции в
опаковката.
Моля, проверете дали следните елементи са доставени с
машината:
–– Техническа документация:
• Ръководство с инструкции за употреба на скруберизсушител
• Списък с резервни части за машината за изчеткване
и подсушаване
БЕЗОПАСНОСТ
Следните символи означават потенциално опасни ситуации.
Винаги четете внимателно тази информация и вземайте
необходимите предпазни мерки, за да предпазите хората и
собствеността си.
Съдействието от страна на оператора е от изключително
значение, за да се предотвратят нараняванията. Никоя
програма за предотвратяване на инцидентите не е
ефективна без пълното съдействие на човека, отговорен
за боравенето с машината. Повечето инциденти са
причинени от несъобразяването с най-простите правила на
благоразумието.
04/2015
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ВИДИМИ ЗНАЦИ ПО МАШИНАТА
2%
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте машината на
терени с наклон, превишаващ този
от спецификацията.
СИМВОЛИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ТОВА
РЪКОВОДСТВО
ОПАСНОСТ!
Означава опасна ситуация с риск за живота
на оператора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Това показва потенциален риск за нараняване
на хора.
ВНИМАНИЕ!
Означава предупреждение или забележка,
свързани с важни или полезни функции.
Обърнете специално внимание на
параграфите, отбелязани с този символ.
ЗАБЕЛЕЖКА
Означава забележка, свързана с важни или
полезни функции.
КОНСУЛТАЦИЯ
Обозначава необходимостта да разгледате
ръководството с инструкции за употреба, преди
да извършите каквато и да било процедура.
ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ
По-долу са показани специфични предупреждения, които
информират за потенциални вреди за хората и машината.
ОПАСНОСТ!
–– Преди извършването на процедури по поддръжка,
ремонт, почистване или смяна, изключете
щепсела от електрическата мрежа.
–– Не носете бижута, когато работите близо до
електрически компоненти.
–– Не работете с машината близо до токсични,
опасни, запалими и/или избухливи прахообразни
вещества, течности или изпарения: Тази машина
не е подходяща за събирането на опасни прахове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
–– Тази машина трябва да се използва само от
правилно обучен персонал.
–– Прочетете внимателно всички инструкции, преди
да предприемете каквато и да е процедура по
поддръжката/ремонта.
–– Неправилното свързване може да причини токов
удар. Свържете машината към правилно заземен
мрежово захранване.
–– Не променяйте нищо по щепсела на захранващия
кабел. Ако щепселът на захранващия кабел не
може да се включи в контакта, нека квалифициран
техник да монтира контакт, като се съобрази с
действащото законодателство.
04/2015
БЪЛГАРСКИ
–– Преди да свържете щепсела на захранването
към електрическата мрежа, проверете дали
честотата и напрежението, обозначени на
табелката със серийния номер на машината,
съответстват на напрежението на
електрическата мрежа.
–– Не изключвайте машината, като теглите
захранващия кабел. За да изключите, хванете
щепсела, а не кабела.
–– Не пипайте щепсела или машината с мокри ръце.
–– Преди да изключите, спрете управлението.
–– Редовно проверявайте захранващия кабел
за наличие на повреди, разрези, пукнатини и
износване. Ако е необходимо го заменете.
–– Ако захранващият кабел е повреден, той трябва
да бъде заменен от Производителя или от
оторизиран сервизен център.
–– Не дърпайте и не носете машината за
захранващия кабел и никога не го използвайте
като дръжка. Не затваряйте вратата върху
захранващия кабел и не го дърпайте върху остри
ръбове или ъгли. Не прекарвайте машината върху
захранващия кабел. Въртящата се четка не бива
да влиза в контакт със захранващия кабел.
–– Пазете захранващия кабел далеч от нагорещени
повърхности.
–– За да намалите риска от пожар, токов удар
или нараняване, не оставяйте машината без
наблюдение, когато захранващият кабел е
включен. Изключете машината от електрическата
мрежа, когато не я ползвате и преди да
предприемете процедури по поддръжката й.
–– Машината не е предназначена за използване
на открито. Машината трябва винаги да е
предпазена от лъчеви лъчи и влага. Машината
трябва да се съхранява на закрито.
–– Преди да започнете да използвате машината,
затворете всички врати и/или капаци, както е
показано на инструкциите в ръководството за
употреба.
–– Държави в ЕС: Този уред може да се използва
от деца от 8 години нагоре и лица с понижени
физически, сензорни или ментални способности
или липса на опит и познания, ако те бъдат
наблюдавани или инструктирани относно
употребата на уреда по безопасен начин и
разбират възможните опасности. Децата не бива
да си играят с уреда. Почистване и потребителска
поддръжка не бива да се извършват от деца без
надзор.
–– Държави извън ЕС: Тази машина не е предназначена
за употреба от лица (включително деца) с
понижени физически, сензорни или ментални
способности, или липса на опит и познания.
–– Особено внимание се изисква, когато се работи
близо до деца.
–– Използвайте машината само според показаното
в тези Инструкции. Използвайте само
препоръчаните от Nilfisk аксесоари.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
БЪЛГАРСКИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
–– Преди всяка употреба оглеждайте внимателно
машината, винаги преди използване проверявайте
дали всички компоненти са сглобени. Ако
машината не е сглобена по правилния начин, може
да нанесе щети на хора и собственост.
–– Вземете всички предпазни мерки, за да не
попаднат коса, бижута или дрехи в движещите се
части на машината.
–– Не използвайте машината на наклон.
–– Не използвайте машината на терени с наклон,
превишаващ този от спецификацията.
–– Не използвайте машината в особено запрашени
места.
–– Използвайте машината само на места с
подходящо осветление.
–– Докато ползвате машината, внимавайте да не
нараните хора или да повредите вещи.
–– Не се блъскайте в полици или скелета, особено
където има риск от падащи предмети.
–– Температурата за работа на машината трябва да
бъде между 0 °C и +40 °C.
–– Температурата за съхранение на машината
трябва да бъде между 0 °C и +40 °C.
–– Влажността трябва да бъде между 30 % и 95 %.
–– Когато използвате почистващи препарати за
под, спазвайте инструкциите върху етикета на
съответния почистващ препарат.
–– При работа с почистващи препарати за под
носете подходящи предпазни ръкавици и защитни
средства.
–– Не използвайте машината като средство за
транспорт.
–– Не позволявайте на четките да се въртят
докато машината е неподвижна, за да се избегне
повреждане на пода.
–– Ако възникне пожар, използвайте прахов
пожарогасител, а не воден.
–– Не променяйте нищо по обезопасителните
средства на машината и следвайте буква по буква
инструкциите за обикновените процедури по
поддръжката.
–– Не позволявайте на нищо да попадне в отворите.
Не използвайте машината, когато отворите
са задръстени. Винаги поддържайте отворите
чисти от прах, косми или други боклуци, които
биха могли да ограничат въздушния поток.
–– Не отстранявайте и не променяйте табелите,
прикрепени към машината.
–– Машината не може да бъде използвана на пътища
или обществени улици.
–– Внимавайте докато транспортирате машината
при температури под нулата. Водата в резервоара
за отработена вода или в маркучите може да
замръзне и сериозно да повреди машината.
–– Използвайте четките, предоставени с машината
или указаните в ръководството с инструкции за
употреба. Използването на други четки може да
застраши безопасността.
–– Ако възникне неизправност с машината, уверете
се, че тя не се дължи на липса на поддръжка. Ако е
необходимо, потърсете помощ от упълномощен
персонал или от авторизиран сервизен център.
––
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Ако машината
•• не работи както трябва
•• е повредена
•• има изтичане на вода или пяна
•• е била оставена навън при лоши атмосферни
условия
•• е мокра или е била изпусната във вода
изключете я незабавно и се свържете със
сервизния център на Nilfisk или с квалифициран
техник.
–– Ако трябва да се сменят части, изискайте
ОРИГИНАЛНИ резервни части от авторизирания
дистрибутор или продавач на дребно.
–– За да осигурите правилно и безопасно
функциониране, следвайте съответния график за
поддръжка в тези инструкции.
–– Не мийте машината с директна водна струя или
със струя под налягане или с корозивни вещества.
–– Машината трябва да се изхвърли по съответен
начин, защото има токсични и вредни материали
(електронни компоненти т.н.), които попадат в
стандартите, изискващи изхвърляне в специални
центрове (виж. главата „Изхвърляне“).
ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА
СТРУКТУРА НА МАШИНАТА
(Фигура 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Дръжка
Превключвател старт/стоп
Прекъсвач за миещия разтвор
Захранващ кабел с конектор
Табелка със серийния номер/технически данни/
сертификат за съответствие
Педал за освобождаване от паркирана позиция
Педал за повдигане/спускане на миячката
Дръжка за свързване на резервоара и транспортиране
Резервоар за миещия разтвор
Пробка на резервоар за миещ разтвор
Филтър на миещия разтвор
Резервоар за отработена вода
Плоскост за почистване
Ръчка за задействане/изключване на четката
Цилиндрична четка
Миячки
Капак за инспектиране
Изпускателен маркуч за отработената вода
Капак на въздушен филтър
Пробка на резервоар за отработена вода
Тапа на вакуумен отвор
Отделение на мотора на четката/прахосмукачката
Задни колела
Кутия на дръжката за транспортиране
Държател на захранващия кабел
04/2015
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
УПОТРЕБА / ФУНКЦИОНИРАНЕ
ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА РАЗТВОР
(Фигура 2)
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само слабо пенещи се и не
запалими перилни препарати, предназначени
за работа с автоматични машини за
изчеткване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когато използвате почистващи препарати
за под, спазвайте инструкциите върху
етикета на съответния почистващ
препарат.
При работа с почистващи препарати за под
носете подходящи предпазни ръкавици и
защитни средства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Освободете дръжката (8) и отстранете блока на
резервоара (A) от машината.
Отстранете тапата на отвора за пълнене на резервоара
за разтвор (B).
Напълнете резервоара за разтвор (C) с вода и оставете
няколко сантиметра от ръба.
Температурата на водата не бива да превишава 40 °C.
За да направите разтвор, използвайте мерителната
чашка на тапата на резервоара (B).
Капацитетът на тапата е 30 мл, което е около 1 %
от разтвора, разтворен в резервоара, пълен с вода.
Винаги следвайте инструкциите за разреждане, които
са на етикета на химическия продукт, използван за
приготвяне на разтвора.
Поставете тапата на резервоара за разтвор.
Поставете блока на резервоара на корпуса на
машината и го застопорете с дръжката (D).
ОПЕРАЦИЯ ПО СТАРТИРАНЕ НА МАШИНАТА
(ИЗЧЕТКВАНЕ/ИЗСУШАВАНЕ)
1.
2.
Закарайте машината до работното място, като
използвате задните колела и дръжката (1).
Включете щепсела на захранването (4) в
електрическата мрежа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да свържете щепсела на захранването
към електрическата мрежа, проверете дали
честотата и напрежението, обозначени
на табелката със серийния номер на
машината, съответстват на напрежението
на електрическата мрежа.
3.
4.
5.
6.
7.
Отключете машината с помощта на педала (6).
Снижете миячките (16) с педала (7).
Натиснете превключвателя (2), за да задействате
машината.
Натиснете превключвателя (3), за да задействате
потока на разтвора.
Местете машината с дръжката (1) и започнете
изчеткване/изсушаване на пода.
ВНИМАНИЕ!
С цел да избегнете повреда на
повърхността на пода, изключвайте
четката, когато машината остане на едно
място.
04/2015
БЪЛГАРСКИ
ОПЕРАЦИЯ ПО СПИРАНЕ НА МАШИНАТА
8. Паркирайте машината в изправена позиция.
9. Изключете машината с натискане на ключ (2).
10. Изключете захранващия кабел (4) от електрическата
мрежа и го оставете на поставката (25).
11. Повдигнете миячките (16) с педала (7).
ВАКУУМЕН МАРКУЧ (по избор)
(Фигура 3)
1.
2.
3.
4.
Монтирайте вакуумния маркуч на вакуумния вход (21).
Натиснете превключвателя (2), за да задействате
машината.
Завъртете пръстена на ON (Вкл.) (A), за да започнете
изсмукване с предоставената приставка.
За да спрете изсмукването и да възобновите
изсушаването, завъртете пръстена на OFF (Изкл.) (B).
ИЗПРАЗВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА
(Фигура 4)
Автоматичната система с блокираща тапа изключва
вакуумната система, когато резервоарът за отработена
вода (12) се напълни.
Изключването на вакуумната система се сигнализира
от внезапно усилване на шума от мотора на вакуумната
система и от това, че подът не е подсушен.
Когато резервоарът за отработената вода (12) се напълни,
изпразнете го според следната процедура.
Изпразване на резервоара за отработена вода
1.
2.
3.
Освободете дръжката (8) и отстранете блока на
резервоара (A) от машината.
Освободете дръжката на резервоара за разтвор (B).
Отворете тапата (20) и изпразнете резервоара за
отработена вода (12). После изплакнете резервоара с
чиста вода.
Изпразване на резервоара за миещия разтвор
4.
5.
6.
Отстранете тапата (10) и изпразнете резервоара за
разтвор (9). После изплакнете резервоара с чиста вода.
Застопорете резервоара за разтвор към резервоара за
отработена вода (12) с дръжката (C).
Поставете блока на резервоара на корпуса на
машината и го застопорете с дръжката (D).
ТРАНСПОРТ/ПАРКИРАНЕ НА МАШИНАТА
1.
2.
3.
Извършвайте процедурите, показани в параграфа
„Операция по спиране на машината“.
Транспортирайте машината по един от следните
начини:
• Хванете дръжката (1) и внимателно повдигнете
машината. Докато държите машината в тази
позиция, закарайте я до определената зона за
паркиране.
• Хванете машината за подходящия корпус (24) и я
транспортирайте до целевата зона на паркиране.
След като приключите работа, свалете четката (вижте
процедурата в глава „Поддръжка“).
СЛЕД УПОТРЕБА НА МАШИНАТА
След като свършите работа и преди да оставите машината:
1. Извършвайте процедурите, показани в параграфа
„Операция по спиране на машината“.
2. Демонтирайте четката, както е показано в глава
„Поддръжка“.
3. Изпразнете резервоарите (12) и (9).
4. Направете процедурите по ежедневната поддръжка
(вж. глава „Поддръжка“).
5. Съхранявайте машината в чисто и сухо помещение.
107412886 - SCRUBTEC 130
5
БЪЛГАРСКИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ПОДДРЪЖКА
Продължителността на живота на машината и нейната безопасна работа зависят от правилната и редовна поддръжка.
Следната таблица дава графика на поддръжката. Показаните интервали могат да варират съгласно конкретните условия на
работа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Процедурите по поддръжката трябва да се извършват при изключена машина и изваден захранващ
кабел от електрическата мрежа.
Също така, внимателно прочетете инструкциите в глава „Безопасност“.
ТАБЛИЦАТА С ГРАФИКА ЗА ПОДДРЪЖКА
Процедура
Ежедневно, след
употреба на
машината
Ежеседмично
Всеки шест месеца
Почистване на миячката
Почистване на четката
Почистване на резервоар за отработена вода
Почистване на отделението за четката и отделението за инспекция
Проверка на захранващия кабел
Почистване на отделението за инспекция
Проверка на миячката
Почистване на филтъра за разтвора
Почистване на въздушния филтър
Почистване на резервоара за разтвор
Подмяна на миячката
ПРОВЕРКА НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ
1.
Внимателно проверете захранващия кабел (4) и
съответния щепсел за износване, срезове, пукнатини
или други поражения.
Ако захранващият кабел или съответният щепсел са
повредени, свържете се със сервизен център на Nilfisk,
преди да използвате машината отново.
ПОЧИСТВАНЕ НА МИЯЧКАТА
(Фигура 5)
ВНИМАНИЕ!
Препоръчително е да се носят защитни
ръкавици при почистването на миячките,
защото по тях може да има остри частици.
ЗАБЕЛЕЖКА
Миячките трябва да бъдат чисти, а
остриетата им да бъдат в добро състояние, за
да се получи добро подсушаване.
ВНИМАНИЕ!
Миячките са прикрепени към машината чрез
закопчаваща система и лесно могат да се
отстраняват.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
Поставете машината в спряна позиция.
Уверете се, че захранващият щепсел в изключен от
електрическата мрежа.
Снижете миячките (16) с педала (7).
Снижете машината, така че да достигне долната част
на почистващата плоскост (13).
Отстранете миячките (16) като дърпате навън.
Почистете и измийте миячките. Особено внимателно
почистете отделенията (A) и вакуумния отвор (B).
Проверете остриетата дали са цели, има ли срезове и
разкъсвания; ако е необходимо, подменете миячките.
SCRUBTEC 130 - 107412886
7.
Монтирайте миячките (16) и се уверете, че са правилно
застопорени.
ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКАТА И ОТДЕЛЕНИЕТО
НА ЧЕТКАТА
(Фигура 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Снижете машината, така че да достигне долната част
на почистващата плоскост (13).
Завъртете ръчката (A) обратно на часовниковата
стрелка и отстранете четката.
Почистете и измийте четката (15) с вода и миещ
препарат.
Проверете дали космите на четката са цели или
износени; ако е необходимо, сменете четката.
Почистете внимателно отделението на четката (B).
Разглобете диспенсерите за разтвор (C) и ги почистете
с вода и почистващ препарат, след това ги изплакнете и
сглобете отново в съответните отделения.
Монтирайте четката (15) на задвижващата главина
(D) и я застопорете чрез завъртане на ръчката (E) по
часовниковата стрелка.
ПОЧИСТВАНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА
ИНСПЕКЦИЯ
(Фигура 7)
1.
2.
3.
Завъртете ръчката (A) и отстранете капака на
отделението за инспекция (17).
Проверете и почистете внимателно отделението за
инспекция (B).
Монтирайте капака на отделението за инспекция
(17) и завъртете ръчката (C), за да го закрепите към
платформата.
04/2015
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
БЪЛГАРСКИ
ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР ЗА ОТРАБОТЕНА ВОДА
(Фигура 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Отстранете блока на резервоара от корпуса на машината като използвате дръжката (8).
Отделете резервоара с разтвор (9) от резервоара за отработена вода (12).
Отворете резервоара за отработена вода като откопчаете куките (A) и (B).
Почистете с вода и почистващ препарат долното (C) и горното (D) отделение на резервоара, а след това изплакнете
внимателно.
Сглобете отново компонентите.
Ако е необходимо, измийте резервоара за разтвор (9) с чиста вода.
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА РАЗТВОР
(Фигура 9)
1.
2.
3.
Отстранете блока на резервоара от корпуса на машината.
Отстранете на гуменото уплътнение две (A) и (B), а после отстранете цедката на филтъра (C).
Почистете ги и ги поставете на конзолата (D).
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР
(Фигура 10)
1.
2.
3.
Отстранете капака (А), а после отстранете въздушния филтър (В).
Почистете филтъра.
Монтирайте филтъра в кутията (C) и затворете капака (A).
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Проблем
Машината не работи.
Възможна причина
Решение
Захранващият кабел или щепселът е повреден.
Сменете кабела.
Превключвателят за стартиране/спиране е
счупен.
Сменете превключвателя. (*)
Всмукването на отработената вода Резервоарът за отработена вода е пълен.
не е достатъчно добро.
Миячките са замърсени или остриетата им са
износени или повредени.
Изпразнете резервоара.
Почистете и проверете миячките.
Отделението за инспекция е замърсено.
Почистете.
Изсмукващият отработената вода маркуч е
изваден или мръсен.
Свържете или почистете маркуча.
Въздушният филтър е мръсен.
Почистете филтъра.
Потокът от миещ разтвор към
четката не е достатъчен.
Филтърът за разтвора е замърсен.
Почистете филтъра.
Диспенсерите за разтвор са запушени.
Почистете диспенсерите за разтвор.
Миячките оставят следи по пода.
Под остриетата на ракела има попаднали
частици.
Отстранете тези частици.
Остриетата на ракела са износени, отчупени или
разкъсани.
Сменете лентите.
(*) Тази процедура по поддръжката трябва да се направи от официален сервизен център на Nilfisk.
За по-нататъшна информация направете справка в инструкциите за сервизно обслужване, достъпни във всеки сервизен
център на Nilfisk.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
Машината трябва да се скрапира от квалифициран специалист.
Преди да изхвърлите машината, отстранете и отделете следните материали, които трябва да се изхвърлят в съответствие с
актуалното законодателство:
–– Четка
–– Пластмасови маркучи и компоненти
–– Електрически и електронни компоненти (*)
(*) Направете справка в най-близкия сервизен център на Nilfisk, когато изхвърляте електрически и електронни
компоненти.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
БЪЛГАРСКИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Модел
SCRUBTEC 130
Обем на резервоара за миещ разтвор
Обем на резервоара за отработена вода
Размер на машината (дължина х широчина x височина)
3л
4л
400 x 360 x 1150 мм
Широчина на почистването
310 mm
Диаметър на четката
66 mm
Протичане на миещия разтвор
0,2 литра/мин.
Ниво на звуковото налягане при работната станция (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72)
(LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Мощност на звука на машината (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Ниво на вибрация в ръцете на оператора (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 м/с2
Максимален наклон при работа
2%
Клас на IP защита
X4
Клас на защита (електрическа)
II
Капацитет на вакуумна система
360 мм H2O
Скорост на въртене на четката
2100 об/мин
Обща поглъщана мощност
0,8 kW
Електрическо напрежение
220-240 V - 50-60 Hz
Тегло при празни резервоари
12 kg
Брутно тегло на машината (GVW)
15 kg
Тегло при доставка
16 kg
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ
Освен със стандартните компоненти, машината може да се оборудва и със следните аксесоари/опции, в зависимост от
специфичната й употреба:
107411860
Четка, цил. 310 мм (12,5”) Средно PPL (бяла)
107411861
Четка, цил. 310 мм (12,5”) Твърдо PPL (черна)
107411862
Четка, цил. 310 мм (12,5”) Микрофибър
107411863
Четка, цил. 310 мм (12,5”) Килим
107411864
Комплект маркуч за ръчно засмукване
107411865
Пълен комплект за килим
107411866
Комплект за работа с две ръце
107414568
Мрежов комплект
107411867
Комплект миячка 321 mm (13”)
107411868
Комплект миячка 321 mm (13”) килим
Ако желаете повече информация за допълнителните аксесоари, свържете се с официален представител.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
UPUTE ZA UPORABU
HRVATSKI
SADRŽAJ
UVOD................................................................................................................................................................................ 2
SVRHA I SADRŽAJ PRIRUČNIKA................................................................................................................................................... 2
OSOBE KOJIMA JE PRIRUČNIK NAMIJENJEN............................................................................................................................. 2
IZJAVA O SUKLADNOSTI................................................................................................................................................................ 2
IDENTIFIKACIJSKI PODACI............................................................................................................................................................ 2
OSTALI REFERENTNI DOKUMENTI............................................................................................................................................... 2
REZERVNI DIJELOVI I ODRŽAVANJE............................................................................................................................................ 2
IZMJENE I USAVRŠAVANJE........................................................................................................................................................... 2
FUNKCIJE STROJA......................................................................................................................................................................... 2
KONVENCIONALNE OZNAKE........................................................................................................................................................ 2
SKIDANJE AMBALAŽE/ISPORUKA............................................................................................................................... 2
SIGURNOST..................................................................................................................................................................... 3
VIDLJIVI SIMBOLI NA STROJU....................................................................................................................................................... 3
SIMBOLI KOJI SE JAVLJAJU U OVOM PRIRUČNIKU................................................................................................................... 3
OPĆE UPUTE.................................................................................................................................................................................. 3
OPIS STROJA.................................................................................................................................................................. 4
GRAĐA STROJA.............................................................................................................................................................................. 4
UPORABA / RAD.............................................................................................................................................................. 5
PUNJENJE SPREMNIKA OTOPINE ZA PRANJE PODA................................................................................................................ 5
POKRETANJE STROJA (PRANJE/SUŠENJE) ............................................................................................................................... 5
ZAUSTAVLJANJE STROJA.............................................................................................................................................................. 5
USISNA CIJEV (opcija)..................................................................................................................................................................... 5
PRAŽNJENJE SPREMNIKA............................................................................................................................................................. 5
PRIJEVOZ/PARKIRANJE STROJA.................................................................................................................................................. 5
NAKON UPORABE STROJA........................................................................................................................................................... 5
ODRŽAVANJE.................................................................................................................................................................. 6
TABLICA PROGRAMIRANOG ODRŽAVANJA................................................................................................................................. 6
PROVJERA KABELA ZA ELEKTRIČNO NAPAJANJE..................................................................................................................... 6
ČIŠĆENJE ŠINA BRISAČA.............................................................................................................................................................. 6
ČIŠĆENJE ČETKE I ODJELJKA ZA ČETKU................................................................................................................................... 6
ČIŠĆENJE ODJELJKA ZA INSPEKCIJU......................................................................................................................................... 6
ČIŠĆENJE SPREMNIKA PRLJAVE VODE...................................................................................................................................... 7
ČIŠĆENJE FILTRA OTOPINE ZA PRANJE PODA.......................................................................................................................... 7
ČIŠĆENJE FILTRA ZA ZRAK........................................................................................................................................................... 7
PRETRAGA KVAROVA.................................................................................................................................................... 7
ZBRINJAVANJE............................................................................................................................................................... 7
TEHNIČKI PODACI........................................................................................................................................................... 8
DODACI/OPCIJE.............................................................................................................................................................................. 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
HRVATSKI
UPUTE ZA UPORABU
UVOD
REZERVNI DIJELOVI I ODRŽAVANJE
NAPOMENA
Brojevi u zagradama odnose se na dijelove
navedene u poglavlju Opis stroja.
SVRHA I SADRŽAJ PRIRUČNIKA
Svrha ovoga priručnika je da pruži radniku sve potrebne
informacije za prikladnu uporabu stroja, na siguran i autonoman
način. On sadrži informacije o tehničkim podacima, sigurnosti,
radu, skladištenju, održavanju, rezervnim dijelovima i
zbrinjavanju stroja.
Prije vršenja bilo kojega postupka na stroju, pažljivo pročitajte
ovaj Priručnik. U slučaju nedoumica u svezi s tumačenjem
uputa i za više informacija kontaktirajte tvrtku Nilfisk.
Čuvajte Priručnik u odgovarajućem omotu za buduću uporabu ili
u slučaju da prodate stroj.
OSOBE KOJIMA JE PRIRUČNIK NAMIJENJEN
Ovaj priručnik je namijenjen radnicima i tehničarima koji su
kvalificirani da izvrše održavanje stroja.
Korisnici ne smiju izvoditi postupke koji su rezervirani samo za
kvalificirane tehničare. Tvrtka Nilfisk neće snositi odgovornost
u slučaju oštećenja koja nastanu ukoliko se ne pridržavate
navedenih zabrana.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjava o sukladnosti, isporučena sa strojem, potvrđuje da je stroj
sukladan zakonima na snazi.
NAPOMENA
Dvije kopije originalne izjave o sukladnosti isporučuju
se skupa sa dokumentacijom stroja.
IDENTIFIKACIJSKI PODACI
Serijski broj i model stroja navedeni su na pločici (5).
Šifra stroja i godina proizvodnje navedeni su na istoj pločici.
Ove informacije su bitne prilikom naručivanja rezervnih dijelova
stroja. Koristite sljedeću tablicu da zapišete identifikacijske
podatke stroja.
Model STROJA ........................................................................
Šifra STROJA ..........................................................................
Sve postupke popravki mora vršiti kvalificirano osoblje ili
servisni centar tvrtke Nilfisk.
Morate koristiti samo originalne rezervne dijelove i dodatnu
opremu.
Kontaktirajte tvrtku Nilfisk za servisiranje ili naručivanje
rezervnih dijelova i dodatne opreme, i tom prilikom navedite
model, šifru i serijski broj stroja.
IZMJENE I USAVRŠAVANJE
Tvrtka Nilfisk neprestano usavršava vlastite proizvode te
pridržava pravo da napravi izmjene i poboljša iste onda kada
to smatra potrebnim i to bez obaveze izmjene već prodanih
strojeva.
Bilo koja izmjena i/ili dodavanje dodatne opreme mora biti
odobreno i izvršeno sa strane tvrtke Nilfisk.
FUNKCIJE STROJA
Ovaj stroj za pranje i sušenje poda dizajniran je i izrađen za
komercijalnu uporabu i za čišćenje (pranje i sušenje) glatkih i
čvrstih podova.
Stroj za pranje i sušenje poda može se koristiti i na tepisima kad
je na njemu instalirana dodatna oprema za tepihe.
KONVENCIONALNE OZNAKE
Sve naznake naprijed, nazad, prednji, stražnji, lijevo i desno
navedene u ovom Priručniku, odnose se na radnika i položaj
koji on zauzima tijekom uporabe stroja.
SKIDANJE AMBALAŽE/ISPORUKA
Kad primite stroj, provjerite da pakiranje i stroj nisu oštećeni za
vrijeme transporta.
U slučaju vidljivih oštećenja, pohranite pakiranje kako bi ga kurir
koji je isporučio stroj mogao provjeriti. Odmah pozovite kurira
kako biste popunili zahtjev za nadoknadu štete.
PAŽNJA!
Nakon što stroj izvadite iz ambalaže, pažljivo
sastavite isti prema listu s uputama koji se nalazi
u pakiranju.
Molimo provjerite jesu li sljedeći dijelovi isporučeni sa strojem:
–– Tehnička dokumentacija:
• Priručnik s uputama za uporabu stroja za pranje i
sušenje podova
• Popis rezervnih dijelova za stroj za pranje i sušenje
podova
Serijski broj STROJA ...............................................................
OSTALI REFERENTNI DOKUMENTI
––
––
2
Priručnik s uputama za servisiranje (možete ga konzultirati
u servisnom centru tvrtke Nilfisk)
Popis rezervnih dijelova (isporučeni sa strojem)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
UPUTE ZA UPORABU
HRVATSKI
SIGURNOST
Sljedeći simboli označavaju potencijalno opasne situacije.
Uvijek pažljivo pročitajte ove informacije i poduzmite sve
potrebne mjere da zaštitite osobe i predmete.
Za sprečavanje nezgoda od bitnog je značaja suradnja radnika.
Niti jedan program preventivne zaštite od nezgoda može biti
učinkovit ukoliko u potpunosti ne surađuje osoblje koje je
izravno odgovorno za rad stroja. Do najvećeg broja nezgoda
dolazi uslijed nepoštivanja osnovnih propisa vezanih za
sigurnost.
VIDLJIVI SIMBOLI NA STROJU
2%
UPOZORENJE!
Nemojte koristiti stroj na kosim
terenima čiji je stupanj nagiba veći od
navedenog.
SIMBOLI KOJI SE JAVLJAJU U OVOM
PRIRUČNIKU
OPASNOST!
Ukazuje na situaciju opasnu po život korisnika.
UPOZORENJE!
Ukazuje na potencijalni rizik od ozljeda osoba.
PAŽNJA!
Ukazuje na pažnju ili oznaku vezanu za bitnu ili
korisnu funkciju.
Strogo obratite pažnju na paragrafe označene
ovim simbolom.
NAPOMENA
Ukazuje na oznaku vezanu za bitne ili korisne
funkcije.
KONZULTACIJE
Ukazuje na potrebu da pogledate Priručnik s
uputama za uporabu prije vršenja bilo koje radnje.
OPĆE UPUTE
Posebna upozorenja i pažnja koji ukazuju na potencijalnu štetu
koja se može nanijeti osobama i stroju prikazani su niže.
OPASNOST!
–– Prije vršenja bilo kojeg zahvata održavanja, popravke,
čišćenja ili zamijene dijelova, iskopčajte utikač iz
električne mreže.
–– Nemojte nositi nakit kada radite u blizini električnih
komponenti.
–– Nemojte koristiti stroj u blizini otrovne, opasne,
zapaljive i/ili eksplozivne prašine, tekućine ili para: Ovaj
stroj nije prikladan za skupljanje opasne prašine.
04/2015
UPOZORENJE!
–– Ovaj stroj može koristiti isključivo prikladno obučeno
osoblje.
–– Pažljivo pročitajte upute prije izvođenja bilo kojeg
postupka održavanja/popravka.
–– Nepravilno spajanje može dovesti do strujnog udara.
Spojite uređaj na ispravno uzemljenu električnu mrežu.
–– Nemojte oštećivati utikač kabela za električno napajanje.
Ako utikač kabela za električno napajanje nije moguće
spojiti na utičnicu, električar Vam mora instalirati jednu
utičnicu, sukladno važećim zakonima.
–– Prije nego što spojite utikač kabela za električno
napajanje na električnu mrežu, provjerite da li se
frekvencija i napon, koji su navedeni na pločici na stroju
sa serijskim brojem, podudaraju s naponom električne
mreže.
–– Nemojte iskopčavati stroj iz električne mreže vukući
kabel za električno napajanje. Da biste iskopčali stroj iz
električne mreže, uhvatite utikač, ne kabel.
–– Nemojte dodirivati utikač ili stroj mokrim rukama.
–– Isključite sve komande prije nego što iskopčate stroj s
električne mreže.
–– Redovite provjeravajte da kabel za električno napajanje
nije oštećen, posječen, napukao ili istrošen. Ako je
potrebno, zamijenite ga.
–– Ako je kabel za električno napajanje oštećen, isti mora
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar.
–– Nemojte koristiti kabel za električno napajanje za vuču
ili nošenje stroja i nikada ne koristite isti kao ručku.
Pazite da kabel za električno napajanje ne zgnječe vrata;
nemojte vući kabel za električno napajanje oko oštrih
rubova ili kutova. Pazite da se stroj ne kreće preko
kabela za električno napajanje. Kada se četka okreće, ne
smije doći u dodir s kabelom za električno napajanje.
–– Držite kabel za električno napajanje podalje od
zagrijanih površina.
–– Da bi se smanjio rizik od požara, električnog udara ili
ozljeda, nemojte ostavljati stroj spojen na električnu
mrežu kad isti ne nadzirete. Kada stroj ne koristite ili
prije vršenja bilo kojeg zahvata održavanja, iskopčajte
stroj iz električne mreže.
–– Nije za uporabu na otvorenom. Uvijek zaštitite stroj
od sunčevih zraka i vlage. Stroj se mora čuvati unutar
prostorija.
–– Prije uporabe stroja, zatvorite sva vratašca i/ili poklopce
kako je prikazano u Priručniku s uputama za uporabu.
–– Zemlje članice EZ: Ovaj stroj mogu koristiti djeca od
8 godina starosti i više, kao i osoblje sa smanjenim
fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili
osobe koje nemaju iskustva sa strojem ili ne poznaju
isti pod uvjetom da ih netko nadzire ili da im pruži upute
o sigurnoj uporabi stroja, te da su upoznata s rizicima
vezanim za stroj. Djeca se ne smiju igrati ovim strojem.
Zahvate čišćenja i postupaka održavanja stroja koje je
predviđeno da korisnik vrši, ne smiju vršiti djeca bez
nadzora.
–– Zemlje koje nisu članice EZ: Stroj nije namijenjen da
ga koriste osobe (kao ni djeca) smanjenih fizičkih,
osjetilnih ili psihičkih sposobnosti ili osobe koje nemaju
iskustva sa strojem ili ne poznaju isti.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
HRVATSKI
UPUTE ZA UPORABU
UPOZORENJE!
–– Strogo morate biti pažljivi kad stroj koristite u blizini
djece.
–– Koristite stroj isključivo kako je prikazano u ovom
priručniku. Koristite samo dodatnu opremu preporučenu
sa strane tvrtke Nilfisk.
–– Provjerite pažljivo stroj svaki put prije uporabe;
uvijek prije uporabe stroja provjerite jesu li svi
dijelovi namontirani na stroj. Ako stroj nije u cijelosti
namontiran, može se nanijeti šteta osobama i
predmetima.
–– Poduzmite odgovarajuće mjere opreza kako se kosa,
nakit, široki dijelovi odjeće ne bi upetljali u dijelove
stroja koji se kreću.
–– Nemojte koristiti stroj na nizbrdicama.
–– Nemojte koristiti stroj na kosim terenima čiji je stupanj
nagiba veći od navedenog.
–– Nemojte koristiti stroj u veoma prašnjavom području.
–– Stroj uvijek koristiti pri odgovarajućem osvjetljenju.
–– Prilikom uporabe stroja pazite da ne nanesete štetu
osobama ili predmetima.
–– Nemojte udarati strojem o police ili skele, posebice kad
postoji rizik od pada predmeta.
–– Radna temperatura stroja mora biti između 0 °C i +40 °C.
–– Temperatura skladištenja stroja mora biti između 0 °C i
+40 °C.
–– Vlaga mora iznositi između 30 % i 95 %.
–– Kada koristite deterdžente za pranje podova,
pridržavajte se uputa navedenih na naljepnici na boci
deterdženta.
–– Prilikom rukovanja deterdžentima za pranje podova,
koristite odgovarajuće rukavice i zaštitna sredstva.
–– Nemojte koristiti stroj kao prijevozno sredstvo.
–– Izbjegavajte da četka radi kad je stroj zaustavljen kako
se ne bi oštetio pod.
–– U slučaju požara, koristite aparat za gašenje požara
prahom, a ne vodom.
–– Nipošto ne smijete dirati štitnike predviđene na stroju;
strogo se pridržavajte uputa za redovito održavanje
stroja.
–– Ne dopustite da bilo koji predmet uđe u otvore. Nemojte
koristiti stroj ako su otvori zapušeni. Redovito čistite
otvore od prašine, niti i ostalih stranih predmeta koji bi
mogli smanjiti protok zraka.
–– Nemojte skidati niti mijenjati pločice koje su postavljene
na stroj.
–– Ovaj stroj se ne smije koristiti na putovima ili javnim
ulicama.
–– Budite oprezni prilikom transporta stroja kad je
temperatura ispod točke smrzavanja. Voda koja se
nalazi u spremniku prljave vode ili u cijevima može
smrznuti i ozbiljno oštetiti stroj.
–– Koristite četke koje su isporučene sa strojem ili one
koje su navedene u Priručniku s uputama za uporabu.
Ako koristite četke drugog tipa, sigurnost može biti
smanjenja.
–– U slučaju smetnji na stroju, uvjerite se da ove smetnje
nisu nastale uslijed nedovoljnog održavanja stroja. Ako
je potrebno, potražite pomoć od ovlaštenog osoblja ili
od ovlaštenog servisnog centra.
––
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Ako stroj
•• ne radi ispravno
•• ako je oštećen
•• ako iz njega curi voda ili izlazi pjena
•• ako je ostao napolju na lošim vremenskim uvjetima
•• ako je mokar ili je upao u vodu
odmah ga isključite i pozovite Servisni centar tvrtke
Nilfisk ili kvalificiranog tehničara.
–– Ako neki dio trebate zamijeniti, zatražite isključivo
ORIGINALNE rezervne dijelove od ovlaštenog
distributera ili prodavatelja.
–– Da bi stroj sigurno i ispravno radio, morate vršiti
zahvate nabrojane u tablici programiranog održavanja
navedenoj u ovom Priručniku.
–– Nemojte prati stroj izravnim mlazovima vode ili
mlazovima vode pod tlakom niti nagrizajućim tvarima.
–– Stroj morate prikladno zbrinuti, budući da se u njemu
nalazi otrovni i štetni materijal (električne komponente,
itd.), koji podliježe propisima za odlaganje otpada u
specijalne centre (pogledajte poglavlje Zbrinjavanje).
OPIS STROJA
GRAĐA STROJA
(Slika 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ručka
Prekidač za pokretanje/zaustavljanje
Prekidač za otopinu za pranje poda
Kabel za električno napajanje s priključkom
Pločica sa serijskim brojem stroja/tehničkim podacima/
oznakom sukladnosti
Papučica za otpuštanje stroja iz položaja kad je parkiran
Papučica za dizanje/spuštanje šina brisača
Ručka za kvačenje i transport sklopa spremnika
Spremnik otopine za pranje poda
Čep otvora za punjenje spremnika otopine za pranje poda
Filtar otopine za pranje poda
Spremnik prljave vode
Glava za čišćenje
Poluga za kvačenje/skidanje četke
Valjkasta četka
Šine brisača
Poklopac za inspekciju
Cijev za usisavanje prljave vode
Poklopac filtra za zrak
Čep za pražnjenje spremnika prljave vode
Čep usisnog otvora
Odjeljak za motor četke/usisnog sustava
Stražnji kotači
Prostor za ručku za transport
Držač kabela za električno napajanje
04/2015
UPUTE ZA UPORABU
UPORABA / RAD
USISNA CIJEV (opcija)
PUNJENJE SPREMNIKA OTOPINE ZA PRANJE
PODA
(Slika 2)
(Slika 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
4.
UPOZORENJE!
Kada koristite deterdžente za pranje podova,
pridržavajte se uputa navedenih na naljepnici na
boci deterdženta.
Prilikom rukovanja deterdžentima za pranje
podova, koristite odgovarajuće rukavice i zaštitna
sredstva.
(Slika 4)
Otpustite ručku (8) i skinite sklop spremnika (A) sa stroja.
Skinite čep s grla za punjenje spremnika otopine za pranje
poda (B).
Napunite spremnik otopine za pranje poda (C) vodom i
ostavite nekoliko centimetara od ruba.
Temperatura vode ne smije biti veća od 40 °C.
Za pripremu otopine za pranje poda koristite mjericu na
čepu na spremniku (B).
Kapacitet čepa iznosi 30 ml, što znači 1 % otopine
razrijeđene u spremniku punom vode. Uvijek se
pridržavajte uputa za razrijeđivanje koje se nalaze na
naljepnici kemijskog sredstva koje koristite za pripremu
otopine.
Stavite čep na spremnik otopine za pranje poda.
Postavite sklop spremnika na tijelo mašine i zakvačite ga
pomoću ručke (D).
Dovedite stroj na radno područje pomoću stražnjih kotača
i ručke (1).
Spojite utikač kabela za električno napajanje (4) na
električnu mrežu.
UPOZORENJE!
Prije nego što spojite utikač kabela za električno
napajanje na električnu mrežu, provjerite da li se
frekvencija i napon, koji su navedeni na pločici
na stroju sa serijskim brojem, podudaraju s
naponom električne mreže.
3.
4.
5.
6.
7.
Postavite usisnu cijev na usisni otvor (21).
Pritisnite prekidač (2) da pokrenete stroj.
Okrenite prsten na ON (A) da počnete usisavanje s
isporučenim produžetkom.
Da biste zaustavili usisavanje i nastavili sa sušenjem,
okrenite prsten na OFF (B).
PAŽNJA!
Koristite samo deterdžente koji malo pjene i koji
nisu zapaljivi, a koji su prikladni za primjenu u
automatskim strojevima za pranje podova.
POKRETANJE STROJA (PRANJE/SUŠENJE)
1.
1.
2.
3.
Otkočite stroj pomoću papučice (6).
Spustite šine brisača (16) pomoću papučice (7).
Pritisnite prekidač (2) da pokrenete stroj.
Pritisnite prekidač (3) da uključite protok otopine za pranje
poda.
Pokrećite stroj pomoću ručke (1) i počnite pranje/sušenje
poda.
PAŽNJA!
Da se površina poda ne bi oštetila, isključite
četku kad stroj stoji na mjestu.
HRVATSKI
PRAŽNJENJE SPREMNIKA
Automatski sustav s plovkom opremljenim zatvaračem
isključuje usisni sustav kad se napuni spremnik prljave vode
(12).
Isključivanje (blokiranje) usisnog sustava označeno je
iznenadnim povećanjem buke motora usisnog sustava, a pod
se neće sušiti.
Kad se spremnik prljave vode napuni (12), ispraznite ga kako
slijedi.
Pražnjenje spremnika prljave vode
1.
2.
3.
Otpustite ručku (8) i skinite sklop spremnika (A) sa stroja.
Otpustite ručku (B) spremnika otopine za pranje poda.
Skinite čep (20) i ispraznite spremnik prljave vode (12).
Zatim operite spremnik čistom vodom.
Pražnjenje spremnika otopine za pranje poda
4.
5.
6.
Skinite čep (10) i ispraznite spremnik otopine za pranje
poda (9). Zatim operite spremnik čistom vodom.
Zakačite spremnik otopine za pranje poda na spremnik
prljave vode(12) pomoću ručke (C).
Postavite sklop spremnika na tijelo mašine i zakvačite ga
pomoću ručke (D).
PRIJEVOZ/PARKIRANJE STROJA
1.
2.
3.
Izvršite postupke navedene u paragrafu o “Zaustavljanju
stroja”.
Transportirajte stroj na jedan od sljedećih načina:
• Uhvatite ručku (1) i lagano dignite stroj. Dok držite stroj
u ovom položaju, gurajte ga do područja za parkiranje.
• Uhvatite stroj za odgovarajuće mjesto (24) i
transportirajte ga do područja za parkiranje.
Po završetku rada, skinite četku (pogledajte postupak u
poglavlju Održavanje).
NAKON UPORABE STROJA
Nakon uporabe stroja, a prije odlaganja istog postupite kako
slijedi:
1. Izvršite postupke navedene u paragrafu o “Zaustavljanju
stroja”.
2. Skinite četku kako je prikazano u poglavlju Održavanje.
3. Ispraznite spremnike (12) i (9).
4. Izvršite dnevne zahvate održavanja (pogledajte poglavlje o
održavanju).
5. Pohranite stroj na čistom i suhom mjestu.
ZAUSTAVLJANJE STROJA
8. Parkirajte stroj u uspravnom položaju.
9. Isključite stroj pritiskom na prekidač (2).
10. Iskopčajte utikač kabela za električno napajanje (4) iz
električne mreže i postavite ga u njegov nosač (25).
11. Podignite šine brisača (16) pomoću papučice (7).
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
5
HRVATSKI
UPUTE ZA UPORABU
ODRŽAVANJE
Ispravno i redovito održavanje može zajamčiti radni vijek i maksimalnu sigurnost pri radu stroja. U nastavku je navedena shema
programiranog održavanja. Navedeni vremenski intervali mogu varirati ovisno o posebnim radnim uvjetima.
UPOZORENJE!
Zahvati održavanja moraju se vršiti kad je stroj isključen, a utikač kabela za električno napajanje iskopčan iz
električne mreže.
Nadalje, pažljivo pročitajte upute u poglavlju o sigurnosti.
TABLICA PROGRAMIRANOG ODRŽAVANJA
Postupak
Jednom dnevno, nakon uporabe stroja
Jednom tjedno
Jednom u šest
mjeseci
Čišćenje šina brisača
Čišćenje četke
Čišćenje spremnika prljave vode
Čišćenje odjeljka za četku i odjeljka za inspekciju
Provjera kabela za električno napajanje
Čišćenje odjeljka za inspekciju
Provjera šina brisača
Čišćenje filtra otopine za pranje poda
Čišćenje filtra za zrak
Čišćenje spremnika otopine za pranje poda
Zamjena šina brisača
PROVJERA KABELA ZA ELEKTRIČNO
NAPAJANJE
1.
Pažljivo provjerite kabel za električno napajanje (4) i utikač
na njemu da nisu istrošeni, posječeni, napukli ili oštećeni
na drugi način.
Ako su kabel za električno napajanje ili utikač na njemu
oštećeni, prije ponovne uporabe stroja pozovite servisni
centar tvrtke Nilfisk.
ČIŠĆENJE ŠINA BRISAČA
(Slika 5)
PAŽNJA!
Preporuča se da nosite zaštitne rukavice kad
čistite šine brisača jer na njima može biti oštrih
ostataka.
NAPOMENA
Šine brisača moraju biti čiste, a gume u dobrom
stanju kako bi se postiglo dobro sušenje poda.
PAŽNJA!
Šine brisača su pričvršćene na stroj sustavom
kopči i mogu se lako skinuti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
ČIŠĆENJE ČETKE I ODJELJKA ZA ČETKU
(Slika 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spustite stroj da stignete do donje strane glave za čišćenje
(13).
Okrenite polugu (A) u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu i skinite četku.
Očistite i operite četku (15) vodom i deterdžentom.
Provjerite jesu li čekinje četke čitave i da nisu istrošene;
ako je potrebno, zamijenite četku.
Dobro očistite odjeljak za četku (B).
Skinite dispanzere otopine za pranje poda (C) i očistite ih
vodom i deterdžentom, zatim ih isperite i ponovo vratite na
njihovo mjesto.
Postavite četku (15) na pogonsku glavčinu (D) i zakvačite
je okretanjem poluge (E) u smjeru kazaljke na satu.
ČIŠĆENJE ODJELJKA ZA INSPEKCIJU
(Slika 7)
1.
2.
3.
Okrenite polugu (A) i skinite poklopac s odjeljka za
inspekciju (17).
Provjerite i temeljito očistite odjeljak za inspekciju (B).
Postavite poklopac na odjeljak za inspekciju (17) i okrenite
polugu (C) da ga pritegnete na glavu.
Postavite stroj u položaj zaustavljanja.
Provjerite je li utikač za električno napajanje iskopčan iz
električne mreže.
Spustite šine brisača (16) pomoću papučice (7).
Spustite stroj da stignete do donje strane glave za čišćenje
(13).
Skinite šine brisača (16) gurajući ih prema vani.
Očistite i operite šine brisača. Posebice, očistite odjeljke
(A) i usisni otvor (B). Provjerite jesu li gume čitave, da nisu
posječene i istrošene; ako je neophodno, zamijenite šine
brisača.
Postavite šine brisača (16) i provjerite jesu li se ispravno
zakvačile.
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
UPUTE ZA UPORABU
HRVATSKI
ČIŠĆENJE SPREMNIKA PRLJAVE VODE
(Slika 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skinite sklop spremnika sa tijela stroja pomoću ručke (8).
Odvojite spremnik otopine za pranje poda (9) od spremnika prljave vode (12).
Otvorite spremnik prljave vode djelujući na kuke (A) i (B).
Operite vodom i deterdžentom donji (C) i gornji (D) odjeljak spremnika, pa dobro isperite.
Ponovo namontirajte dijelove.
Ako je potrebno, operite spremnik otopine za pranje poda (9) čistom vodom.
ČIŠĆENJE FILTRA OTOPINE ZA PRANJE PODA
(Slika 9)
1.
2.
3.
Skinite sklop spremnika s tijela stroja.
Skinite dva gumenu brtvu (A i (B), a potom izvadite filtarsku mrežicu (C).
Očistite ih i postavite na nosač (D).
ČIŠĆENJE FILTRA ZA ZRAK
(Slika 10)
1.
2.
3.
Skinite poklopac (A), a potom izvadite filtar za zrak (B).
Očistite filtar.
Stavite filtar u kućište (C) i zatvorite ga poklopcem (A).
PRETRAGA KVAROVA
Problem
Stroj ne radi.
Mogući uzrok
Rješenje
Kabel za električno napajanje ili utikač su u kvaru.
Zamijenite kabel.
Prekidač za pokretanje/zaustavljanje je u kvaru.
Zamijenite prekidač. (*)
Spremnik prljave vode je pun.
Ispraznite spremnik.
Šine brisača su zaprljane ili su gume na brisaču
istrošene ili oštećene.
Očistite i provjerite šine brisača.
Odjeljak za inspekciju je zaprljan.
Očistite ga.
Cijev za usisavanje prljave vode nije spojena ili je
zaprljana.
Spojite ili očistite cijev.
Filtar zraka je zaprljan.
Očistite filtar.
Otopina ne protječe dovoljno na
četki.
Filtar otopine za pranje poda je zaprljan.
Očistite filtar.
Dispanzeri otopine za pranje poda su zapušeni.
Očistite dispanzere otopine za pranje poda.
Brisači ostavljaju tragove na podu.
Ima otpadaka ispod guma brisača.
Uklonite otpatke.
Gume na brisaču su istrošene, posječene ili
poderane.
Zamijenite gume.
Usisavanje prljave vode je
nedovoljno.
(*) Ovaj postupak održavanja mora izvršiti ovlašteni Servisni centar tvrtke Nilfisk.
Za više informacija pogledajte priručnik s uputama za servisiranje, dostupan u bilo kojem Servisnom centru tvrtke Nilfisk.
ZBRINJAVANJE
Stroj mora demolirati osoba koja je za to kvalificirana.
Prije zbrinjavanja stroja, skinite i odvojite sljedeći materijal, koji morate zbrinuti sukladno zakonima na snazi:
–– Četka
–– Plastične cijevi i dijelove.
–– Električne i elektroničke dijelove (*)
(*) Obratite se najbližem centru tvrtke Nilfisk posebice kada trebate zbrinuti električne i elektroničke dijelove.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
HRVATSKI
UPUTE ZA UPORABU
TEHNIČKI PODACI
Model
SCRUBTEC 130
Kapacitet spremnika otopine za pranje
Kapacitet spremnika prljave vode
3L
4L
Dimenzije stroja (dužina x širina x visina)
400 x 360 x 1.150 mm
Širina čišćenja
310 mm
Promjer četke
66 mm
Protok otopine za pranje poda
0.2 L/min
Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Razina zvučne snage stroja (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Razina vibracija na rukama radnika (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Maksimalni nagib prilikom rada
2%
IP razred zaštite
X4
Razred (električne) zaštite
II
Kapacitet usisnog sustava
360 mm H2O
Brzina okretanja četke
2.100 rpm
Ukupna utrošena snaga
0,8 kW
Napon električnog sustava
220-240 V - 50-60 Hz
Težina s praznim spremnicima
12 kg
Bruto masa vozila (GVW)
15 kg
Težina pošiljke
16 kg
DODACI/OPCIJE
Kao dodatak standardnim komponentama, stroj može biti opremljen sa sljedećim dodacima/opcijama, prema njegovoj specifičnoj
uporabi:
107411860
Valjkasta četka 310 mm (12,5”) Srednja gustoća čekinja PPL (bijela)
107411861
Valjkasta četka 310 mm (12,5”) Velika gustoća čekinja PPL (crna)
107411862
Valjkasta četka 310 mm (12,5”) Mikrovlakna
107411863
Valjkasta četka 310 mm (12,5”) Tepih
107411864
Komplet cijevi za ručno usisavanje
107411865
Komplet za tepih
107411866
Komplet ručke za rad s dvije ruke
107414568
Komplet mrežice
107411867
Brisač 321 mm (13”) komplet
107411868
Brisač 321 mm (13”) komplet za tepih
Za više informacija o opcijskim dodacima, kontaktirajte ovlaštenog distributera.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ROMÂNĂ
CUPRINS
INTRODUCERE................................................................................................................................................................ 2
SCOPUL ŞI CONŢINUTUL MANUALULUI....................................................................................................................................... 2
DESTINAŢIA..................................................................................................................................................................................... 2
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE................................................................................................................................................ 2
DATELE DE IDENTIFICARE............................................................................................................................................................ 2
ALTE MANUALE DE CONSULTAT................................................................................................................................................... 2
PIESELE DE SCHIMB ŞI ÎNTREŢINEREA...................................................................................................................................... 2
MODIFICĂRILE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRILE............................................................................................................................................. 2
FUNCŢIILE UTILAJULUI.................................................................................................................................................................. 2
CONVENŢII...................................................................................................................................................................................... 2
DEZAMBALAREA/RECEPŢIA......................................................................................................................................... 2
SIGURANŢA..................................................................................................................................................................... 3
SIMBOLURI VIZIBILE PE UTILAJ.................................................................................................................................................... 3
SIMBOLURI CARE APAR ÎN ACEST MANUAL............................................................................................................................... 3
INSTRUCŢIUNI GENERALE............................................................................................................................................................ 3
DESCRIEREA UTILAJULUI............................................................................................................................................. 4
STRUCTURA UTILAJULUI............................................................................................................................................................... 4
UTILIZARE / OPERARE................................................................................................................................................... 5
UMPLEREA REZERVORULUI PENTRU SOLUŢIE......................................................................................................................... 5
OPERAŢIUNEA DE PORNIRE A UTILAJULUI (FRECARE/USCARE) ........................................................................................... 5
OPERAŢIUNEA DE OPRIRE A UTILAJULUI................................................................................................................................... 5
FURTUN DE ASPIRARE (opţional).................................................................................................................................................. 5
GOLIREA REZERVORULUI............................................................................................................................................................. 5
TRANSPORTUL/STAŢIONAREA UTILAJULUI................................................................................................................................ 5
DUPĂ UTILIZAREA UTILAJULUI..................................................................................................................................................... 5
ÎNTREŢINEREA................................................................................................................................................................ 6
TABELUL CU PROCEDURILE DE ÎNTREŢINERE PROGRAMATE................................................................................................ 6
VERIFICAREA CABLULUI DE ALIMENTARE.................................................................................................................................. 6
CURĂŢAREA RACLORULUI............................................................................................................................................................ 6
CURĂŢAREA COMPARTIMENTULUI DE PERII ŞI A PERIILOR.................................................................................................... 6
CURĂŢAREA COMPARTIMENTULUI DE INSPECŢIE.................................................................................................................... 6
CURĂŢAREA REZERVORULUI DE RECUPERARE....................................................................................................................... 7
CURĂŢAREA FILTRULUI DE SOLUŢIE.......................................................................................................................................... 7
CURĂŢAREA FILTRULUI DE AER................................................................................................................................................... 7
REZOLVAREA PROBLEMELOR..................................................................................................................................... 7
ELIMINAREA LA DEŞEURI.............................................................................................................................................. 7
DATE TEHNICE................................................................................................................................................................ 8
ACCESORII/DOTĂRI OPŢIONALE.................................................................................................................................................. 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
ROMÂNĂ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
INTRODUCERE
PIESELE DE SCHIMB ŞI ÎNTREŢINEREA
NOTĂ
Numerele din paranteză se referă la componentele
prezentate în capitolul Descriere utilaj.
SCOPUL ŞI CONŢINUTUL MANUALULUI
Obiectivul acestui manual este de a asigura operatorului toate
informaţiile necesare pentru a utiliza în mod corespunzător
utilajul, într-un mod sigur şi autonom. Manualul conţine
informaţii despre datele tehnice, siguranţă, utilizare, depozitare,
întreţinere, piesele de schimb şi eliminarea la deşeuri.
Înainte de efectuarea oricărei proceduri asupra utilajului, citiţi
acest Manual cu atenţie. Contactaţi Nilfisk în cazul existenţei
dubiilor privind interpretarea instrucţiunilor sau pentru orice
informaţii suplimentare.
Păstraţi manualul în plicul corespunzător pentru utilizare
ulterioară sau în cazul revânzării echipamentului.
DESTINAŢIA
Acest Manual este destinat operatorilor şi tehnicienilor calificaţi
pentru a efectua întreţinerea utilajului.
Utilizatorii nu trebuie să efectueze proceduri rezervate
tehnicienilor calificaţi. Nilfisk nu va răspunde pentru deteriorările
ce decurg din nerespectarea acestei interdicţii.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declaraţia de Conformitate, furnizată împreună cu utilajul,
certifică faptul că utilajul se conformează legislaţiei în vigoare.
NOTĂ
Sunt furnizate două exemplare ale declaraţiei de
conformitate originale împreună cu documentaţia
aferentă utilajului.
DATELE DE IDENTIFICARE
Numărul de serie şi modelul utilajului sunt marcate pe plăcuţa
(5).
Codul şi anul de fabricaţie al produsului sunt marcate pe
aceeaşi placă.
Aceste informaţii sunt utile la comandarea pieselor de schimb
pentru utilaj. Utilizaţi tabelul următor pentru notarea datelor de
identificare a utilajului.
Modelul UTILAJULUI ...............................................................
Orice proceduri de reparaţii trebuie efectuate de personal
calificat sau de Centrele de service Nilfisk.
Trebuie utilizate numai piese de schimb şi accesorii originale.
Contactaţi Nilfisk pentru service sau pentru comandarea
pieselor de schimb şi a accesoriilor, specificând modelul, codul
de produs şi numărul de serie ale utilajului.
MODIFICĂRILE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRILE
Nilfisk îmbunătăţeşte constant produsele sale şi îşi rezervă
dreptul de a efectua modificări şi îmbunătăţiiri după cum
crede de cuviinţă fără a fi obligată să pună la dispoziţie aceste
avantaje pentru utilajele comercializate anterior.
Orice modificare şi/sau adăugare de accesorii trebuie aprobată
şi efectuată de Nilfisk.
FUNCŢIILE UTILAJULUI
Această maşină de curăţat pardoseli a fost proiectată şi
construită pentru uz comercial şi pentru curăţarea (frecarea şi
uscarea) pardoselilor netede şi compacte.
Maşina de curăţat pardoseli poate fi utilizată pe mochetă atunci
când sunt montate accesoriile pentru mochetă.
CONVENŢII
Termenii înainte, înapoi, faţă, spate, stânga sau dreapta sunt
utilizaţi având drept referinţă poziţia operatorului în timpul
utilizării.
DEZAMBALAREA/RECEPŢIA
La recepţia utilajului, verificaţi dacă ambalajul şi utilajul nu au
fost deteriorate în timpul transportului.
În cazul unor defecţiuni vizibile, păstraţi ambalajul şi
Comisionarul va trebui să efectueze verificarea. Contactaţi
imediat transportatorul pentru înaintarea unei reclamaţii privind
deteriorările.
ATENŢIE!
După despachetare, asamblaţi cu grijă utilajul
conform fişei cu instrucţiuni inclusă în pachet.
Vă rugăm să verificaţi dacă următoarele elemente au fost
furnizate împreună cu utilajul:
–– Documentele tehnice:
• Manual cu Instrucţiuni de utilizare pentru maşina de
curăţat pardoseli
• Lista de piese de schimb pentru maşina de curăţat
pardoseli
Codul PRODUSULUI ..............................................................
Numărul de serie al UTILAJULUI ............................................
ALTE MANUALE DE CONSULTAT
––
––
2
Manualul de service (ce poate fi consultat la Centrele de
service Nilfisk)
Lista de piese de schimb (furnizată împreună cu utilajul)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ROMÂNĂ
SIGURANŢA
Următoarele simboluri indică situaţii potenţial periculoase. Citiţi
întotdeauna cu atenţie aceste informaţii şi luaţi toate măsurile
de siguranţă necesare pentru protejarea persoanelor şi a
bunurilor.
Cooperarea din partea operatorului este esenţială pentru
prevenirea accidentărilor. Nici un program de prevenire a
accidentelor nu este eficient fără cooperarea totală din partea
persoanei responsabile de operarea utilajului. Majoritatea
accidentelor sunt provocate de nerespectarea celor mai
elementare reguli privind prudenţa.
SIMBOLURI VIZIBILE PE UTILAJ
2%
AVERTISMENT!
Nu utilizaţi utilajul pe pante cu o
înclinaţie ce depăşeşte valorile
specificate.
SIMBOLURI CARE APAR ÎN ACEST MANUAL
PERICOL!
Acest simbol indică o situaţie periculoasă ce
implică un pericol de moarte pentru operator.
AVERTISMENT!
Acest simbol indică un risc potenţial de
accidentare a persoanelor.
ATENŢIE!
Acest simbol indică un avertisment sau o
remarcă legată de funcţii importante sau utile.
Acordaţi atenţie suplimentară paragrafelor
marcate cu acest simbol.
NOTĂ
Acest simbol indică o remarcă legată de funcţii
importante sau utile.
CONSULTARE
Acest simbol indică necesitatea consultării
Manualului cu Instrucţiuni de utilizare înainte de
efectuarea oricărei proceduri.
INSTRUCŢIUNI GENERALE
În continuare, sunt prezentate avertismente şi atenţionări
specifice destinate să vă informeze asupra pericolelor potenţiale
de accidentare a persoanelor şi deteriorare a utilajului.
PERICOL!
–– Înainte de a efectua orice procedură de întreţinere,
reparaţie, curăţare sau înlocuire, deconectaţi fişa de la
reţeaua electrică.
–– Nu purtaţi bijuterii în timpul efectuării lucrărilor în
apropierea componentelor electrice.
–– Nu operaţi utilajul în apropierea pulberilor, lichidelor
sau vaporilor toxici, periculoşi şi/sau explozivi: Acest
utilaj nu este corespunzător pentru colectarea prafurilor
periculoase.
04/2015
AVERTISMENT!
–– Acest utilaj trebuie utilizat doar de către operatori
instruiţi în mod corespunzător.
–– Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile înainte de efectuarea
oricărei proceduri de întreţinere/reparare.
–– Conectarea incorectă poate cauza şocuri electrice.
Conectați aparatul la o împământare în mod
corespunzător de alimentare.
–– Nu efectuaţi intervenţii asupra fişei cablului de
alimentare. Dacă fişa cablului de alimentare nu poate fi
conectată la priză, apelaţi la un tehnician calificat pentru
montarea unei prize cu împământare conform legilor în
vigoare.
–– Înainte de conectarea fişei de alimentare la reţeaua
electrică, asiguraţi-vă că valorile frecvenţei şi ale
tensiunii indicate pe plăcuţa cu numărul de serie a
utilajului coincid cu valorile curentului de la reţea.
–– Nu scoateţi utilajul din priză prin tractarea cablului de
alimentare. Pentru a scoate din priză, prindeţi priza şi nu
cablul.
–– Nu mânuiţi priza sau utilajul cu mâinile ude.
–– Închideţi toate aplicaţiile înainte de a scoate utilajul din
priză.
–– Verificaţi în mod regulat cablul de alimentare cu curent
electric pentru a constata deteriorările, tăieturile, fisurile
şi uzura. Dacă este necesar, înlocuiţi-l.
–– În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau de
către un centru de service autorizat.
–– Nu tractaţi utilajul utilizând cablul de alimentare
şi nu utilizaţi niciodată cablul de alimentare drept
mâner. Nu prindeţi cablul de alimentare în uşi şi nu
tensionaţi cablul de alimentare în jurul muchiilor sau
colţurilor ascuţite. Nu treceţi cu utilajul peste cablul de
alimentare. Peria rotativă nu trebuie să intre în contact
cu cablul de alimentare de la reţea.
–– Menţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţele
încălzite.
–– Pentru reducerea riscului de incendiu, şoc electric sau
accidentare, nu părăsiţi utilajul nesupravegheat când
este conectat la reţea. Deconectaţi utilajul de la reţeaua
electrică dacă acesta nu este utilizat şi înainte de
efectuarea procedurilor de întreţinere.
–– A nu se utiliza în exterior. Protejaţi întotdeauna utilajul
împotriva razelor solare şi a condiţiilor de umiditate.
Acest utilaj trebuie depozitat în interior.
–– Înainte de a utiliza maşina, închideţi toate uşile şi/sau
capacele conform ilustraţiei din Manualul cu Instrucţiuni
de utilizare.
–– Ţări din UE: Acest aparat nu poate fi utilizat de către
copii cu vârsta de minim 8 ani şi de persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau psihice reduse sau
care nu au experienţa şi cunoştinţele necesare pentru
a utiliza aparatul decât sub supraveghere sau dacă au
primit instrucţiuni privind utilizarea aparatului în mod
sigur şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu se vor juca
cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator
nu se va face de către copiii nesupravegheaţi.
–– Tări din afara UE: Este interzisă utilizarea acestui utilaj
de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau psihice reduse sau care nu au experienţa
şi cunoştinţele necesare pentru a utiliza utilajul.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
ROMÂNĂ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
AVERTISMENT!
–– Este necesară atenţie suplimentară la utilizarea în
apropierea copiilor.
–– Folosiţi utilajul conform indicaţiilor din acest Manual.
Utilizaţi numai accesoriile recomandate de Nilfisk.
–– Înainte de fiecare utilizare, verificaţi utilajul cu atenţie,
verificaţi întotdeauna dacă sunt asamblate toate
componentele înainte de utilizare. Dacă utilajul nu
este asamblat perfect, acesta poate cauza pericole
de accidentare a persoanelor şi de deteriorare a
proprietăţii.
–– Luaţi toate măsurile de siguranţă necesare pentru a
preveni prinderea părului, bijuteriilor şi a îmbrăcămintei
largi de componentele în mişcare ale utilajului.
–– Nu utilizaţi utilajul pe un plan înclinat.
–– Nu utilizaţi utilajul pe pante cu o înclinaţie ce depăşeşte
valorile specificate.
–– Nu utilizaţi utilajul în zone contaminate excesiv cu praf.
–– Utilizaţi utilajul în locurile în care este asigurat un
iluminat corespunzător.
–– În timpul utilizării acestui utilaj, procedaţi cu atenţie
pentru a evita accidentarea persoanelor şi deteriorarea
bunurilor.
–– Evitaţi contactul utilajului cu rafturile sau eşafodajele,
mai ales în cazul în care există riscul căderii obiectelor.
–– Temperatura de lucru a utilajului trebuie să se situeze
între 0 °C şi +40 °C.
–– Temperatura de depozitare a utilajului trebuie să se
situeze între 0 °C şi +40 °C.
–– Umiditatea trebuie să fie cuprinsă între 30 % şi 95 %.
–– În momentul utilizării detergenţilor pentru curăţarea
podelelor, urmaţi instrucţiunile de pe etichetele
recipientelor cu detergent.
–– Pentru a manipula detergenţii pentru curăţarea
podelelor, purtaţi mănuşi şi echipamente de protecţie
corespunzătoare.
–– Nu folosiţi utilajul ca mijloc de transport.
–– Nu permiteţi funcţionarea periei în timpul staţionării
utilajului pentru a evita deteriorarea pardoselii.
–– În caz de incendiu, utilizaţi un extinctor cu pulbere, nu
unul cu apă.
–– Nu efectuaţi intervenţii asupra apărătorilor de siguranţă
ale utilajului şi urmaţi cu stricteţe instrucţiunile de
întreţinere normală.
–– Nu permiteţi pătrunderea niciunui obiect în deschideri.
Nu folosiţi utilajul dacă deschiderile sunt obturate.
Curăţaţi întotdeauna deschiderile de praf, păr sau orice
alt material străin ce ar putea reduce fluxul de aer.
–– Nu demontaţi şi nu modificaţi plăcuţele ataşate
utilajului.
–– Acest utilaj nu poate fi utilizat pe drumuri sau străzi
publice.
–– Acordaţi atenţie în timpul transportării utilajului când
temperatura se situează sub punctul de îngheţ. Apa din
rezervorul de recuperare sau din furtunuri poate îngheţa
şi deteriora grav utilajul.
–– Utilizaţi periile furnizate împreună cu utilajul sau cele
specificate în Manualul cu Instrucţiuni de utilizare.
Utilizarea r perii poate reduce gradul de siguranţă.
–– În cazul apariţiei defecţiunilor la utilaj, asiguraţi-vă că
acestea nu sunt cauzate de absenţa întreţinerii. Dacă
este necesar, solicitaţi asistenţă din partea personalului
autorizat sau din partea unui Centru de service
autorizat.
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Dacă utilajul
•• nu funcţionează corespunzător
•• este deteriorat
•• prezintă pierderi de apă sau de spumă
•• a fost lăsat în exterior expus condiţiilor meteo
nefavorabile
•• este ud sau a fost scăpat în apă
închideţi-l imediat şi contactaţi Centrul de Service al
Nilfisk sau un tehnician calificat.
–– Dacă este necesară înlocuirea de componente, solicitaţi
piese de schimb ORIGINALE de la un Reprezentant sau
Distribuitor autorizat.
–– Pentru a asigura operarea adecvată şi în siguranţă
a utilajului, respectaţi tabelul relevant de întreţinere
programată prevăzut în acest manual.
–– Nu spălaţi utilajul cu jeturi de apă directe sau
presurizate sau cu substanţe corozive.
–– Utilajul trebuie eliminat la deşeuri în mod adecvat
din cauza prezenţei materialelor toxice sau nocive
(componentele electrice, etc.) ce intră sub incidenţa
standardelor ce solicită eliminarea la deşeuri în centre
speciale (a se vedea capitolul Eliminarea la deşeuri).
DESCRIEREA UTILAJULUI
STRUCTURA UTILAJULUI
(Figura 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Mâner
Comutator pornire/oprire
Comutator pentru soluţie
Cablu de alimentare cu racord
Plăcuţă cu numărul de serie/date tehnice/certificat de
conformitate
Pedală pentru scoaterea din poziţia de staţionare
Pedală pentru ridicarea/coborârea raclorului
Cuplaj rezervor şi mâner de transport
Rezervor pentru soluţie
Buşon de alimentare a rezervorului de soluţie
Filtru pentru soluţie
Rezervor pentru apa recuperată
Platformă de curăţare
Manetă cuplare/decuplare perie
Perie cilindrică
Racloare
Capac de inspecţie
Furtun de aspirare a apei de recuperare
Capacul filtrului de aer
Buşon de golire a bazinului de recuperare
Buşon de intrare a aspiratorului
Compartiment motor perii/aspirator
Roţi spate
Carcasa mânerului de transport
Suport al cablului de alimentare
04/2015
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
UTILIZARE / OPERARE
FURTUN DE ASPIRARE (opţional)
UMPLEREA REZERVORULUI PENTRU SOLUŢIE
(Figura 3)
(Figura 2)
ATENŢIE!
Utilizaţi numai detergenţi cu spumare redusă
şi neinflamabili, destinaţi aplicaţiilor cu maşini
automate de curăţat pardoseli.
AVERTISMENT!
În momentul utilizării detergenţilor pentru
curăţarea podelelor, urmaţi instrucţiunile de pe
etichetele recipientelor cu detergent.
Pentru a manipula detergenţii pentru curăţarea
podelelor, purtaţi mănuşi şi echipamente de
protecţie corespunzătoare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Daţi drumul mânerului (8) şi îndepărtaţi ansamblul de
rezervor (A) de pe utilaj.
Îndepărtaţi buşonul cu gât de umplere a rezervorului
pentru soluţie (B).
Umpleţi rezervorul pentru soluţie (C) cu apă şi lăsaţi gol
câţiva centimetri de la margine.
Temperatura apei nu trebuie să depăşească 40 °C.
Pentru a forma soluţia, utilizaţi cupa de măsurare a
buşonului rezervorului (B).
Capacitatea buşonului este de 30 ml, adică 1 % din soluţia
diluată în rezervorul plin cu apă. Urmaţi întotdeauna
instrucţiunile de diluare de pe eticheta produsului chimic
utilizat pentru prepararea soluţiei.
Instalaţi buşonul rezervorului pentru soluţie.
Instalaţi ansamblul rezervorului pe corpul utilajului şi
puneţi-l în funcţiune cu ajutorul mânerului (D).
OPERAŢIUNEA DE PORNIRE A UTILAJULUI
(FRECARE/USCARE)
1.
2.
Deplasaţi aparatul către spaţiul de lucru cu ajutorul roţilor
din spate şi mânerului (1).
Conectaţi fişa cablului de alimentare (4) la reţeaua
electrică.
AVERTISMENT!
Înainte de conectarea fişei de alimentare la
reţeaua electrică, asiguraţi-vă că valorile
frecvenţei şi ale tensiunii indicate pe plăcuţa cu
numărul de serie a utilajului coincid cu valorile
curentului de la reţea.
3.
4.
5.
6.
7.
Deblocaţi utilajul cu ajutorul pedalei (6).
Coborâţi racloarele (16) cu pedala (7).
Apăsaţi comutatorul (2) pentru a porni utilajul.
Apăsaţi comutatorul (3) pentru a porni debitul de soluţie.
Mişcaţi utilajul cu ajutorul mânerului (1) şi începeţi
operaţiunea de frecare/uscare a podelei.
ATENŢIE!
Pentru a evita deteriorarea suprafeţei podelei,
întrerupeţi funcţionarea periei atunci când utilajul
nu se deplasează.
1.
2.
3.
4.
ROMÂNĂ
Instalaţi furtunul de aspirare pe gaura de aspirare (21).
Apăsaţi comutatorul (2) pentru a porni utilajul.
Rotiţi de inel în poziţia ON (A) pentru a începe aspirarea
cu extensia furnizată.
Pentru a opri aspirarea şi a reîncepe uscarea, rotiţi de inek
în poziţia OFF (B).
GOLIREA REZERVORULUI
(Figura 4)
Un sistem de oprire automată cu flotor opreşte sistemul de
aspirare când rezervorul pentru apă recuperată (12) este plin.
Dezactivarea sistemului de aspirare este semnalată printr-o
creştere bruscă a frecvenţei zgomotului produs de motorul
sistemului de aspirare, iar podeaua nu va fi uscată.
Când rezervorul pentru apă recuperată (12) este plin, goliţi-l
conform procedurii următoare.
Golirea rezervorului pentru apa recuperată
1.
2.
3.
Daţi drumul mânerului (8) şi îndepărtaţi ansamblul de
rezervor (A) de pe utilaj.
Daţi drumul mânerului rezervorului pentru soluţie (B).
Îndepărtaţi buşonul (20) şi goliţi rezervorul pentru soluţie
(12). Apoi, clătiţi rezervorul cu apă curată.
Golirea rezervorului de soluţie
4.
5.
6.
Îndepărtaţi buşonul (10) şi goliţi rezervorul pentru soluţie
(9). Apoi, clătiţi rezervorul cu apă curată.
Cuplaţi rezervorul pentru soluţie la rezervorul de
recuperare (12) cu ajutorul mânerului (C).
Instalaţi ansamblul rezervorului pe corpul utilajului şi
puneţi-l în funcţiune cu ajutorul mânerului (D).
TRANSPORTUL/STAŢIONAREA UTILAJULUI
1.
2.
3.
Efectuaţi procedurile prezentate la paragraful „Operaţiunea
de oprire a utilajului”.
Transportaţi utilajul utilizând una din modalităţile
următoare:
• Apucaţi de mâner (1) şi ridicaţi uşor utilajul. Împingeţi
utilajul în zona de staţionare indicată, menţinându-l în
această poziţie.
• Prindeţi utilajul în carcasa corespunzătoare (24) şi
transportaţi-l în zona de staţionare dedicată.
Când aţi terminat lucrul, scoateţi peria (vezi procedura din
capitolul Întreţinerea).
DUPĂ UTILIZAREA UTILAJULUI
După terminarea lucrului, înainte de părăsirea utilajului:
1. Efectuaţi procedurile prezentate la paragraful „Operaţiunea
de oprire a utilajului”.
2. Îndepărtaţi peria în modul ilustrat în cadrul capitolului
Întreţinerea.
3. Goliţi rezervoarele (12) şi (9).
4. Efectuaţi procedurile de întreţinere zilnică (a se vedea
capitolul Întreţinere).
5. Depozitaţi utilajul într-un loc curat şi uscat.
OPERAŢIUNEA DE OPRIRE A UTILAJULUI
8. Lăsaţi utilajul în poziţie de staţionare dreaptă.
9. Opriţi funcţionarea aparatului apăsând întrerupătorul (2).
10. Deconectaţi fişa cablului de alimentare (4) de la reţeaua
electrică şi aşezaţi-o pe suport (25).
11. Ridicaţi racloarele (16) cu pedala (7).
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
5
ROMÂNĂ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ÎNTREŢINEREA
Durata de viaţă a utilajului şi siguranţa maximă a operării sunt asigurate prin întreţinerea corectă şi regulată. Schema de mai jos
evidenţiază procedurile de întreţinere prevăzute. Intervalele prezentate pot varia în funcţie de condiţiile speciale de lucru.
AVERTISMENT!
Procedurile de întreţinere trebuie efectuate cu utilajul oprit şi fişa cablului de alimentare deconectată de la
reţeaua electrică.
În continuare, citiţi cu atenţie instrucţiunile din capitolul referitor la Siguranţă.
TABELUL CU PROCEDURILE DE ÎNTREŢINERE PROGRAMATE
Procedură
Zilnic, după folosirea utilajului
Săptămânal
La fiecare şase luni
Curăţarea raclorului
Curăţarea periei
Curăţarea rezervorului de recuperare
Curăţarea compartimentului de perii şi a compartimentului de inspecţie
Verificarea cablului de alimentare
Curăţarea compartimentului de inspecţie
Verificarea raclorului
Curăţarea filtrului de soluţie
Curăţarea filtrului de aer
Curăţarea rezervorului pentru soluţie
Înlocuirea raclorului
VERIFICAREA CABLULUI DE ALIMENTARE
1.
Verificaţi cu atenţie cablul de alimentare (4) şi fişa acestuia
pentru constatarea gradului de uzură, a eventualelor
tăieturi, fisuri sau alte deteriorări.
În cazul în care cablul de alimentare cu curent electric sau
fişa acestuia sunt deteriorate, contactaţi Centrul de service
Nilfisk înainte de a repune utilajul în funcţiune.
CURĂŢAREA RACLORULUI
(Figura 5)
ATENŢIE!
Este recomandată purtarea mănuşilor de
protecţie la curăţarea raclorului deoarece pot
exista deşeuri ascuţite.
NOTĂ
Racloarele trebuie să fie curate şi lamelele acestora
trebuie să fie în stare bună pentru a putea obţine o
uscare corespunzătoare.
ATENŢIE!
Racloarele sunt fixate pe utilaj printr-un sistem de
prindere şi pot fi îndepărtate cu uşurinţă.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
Puneţi utilajul în poziţia oprit.
Asiguraţi-vă că fişa de alimentare este deconectată de la
reţeaua electrică.
Coborâţi racloarele (16) cu pedala (7).
Coborâţi utilajul pentru a avea acces la partea inferioară a
platformei de curăţare (13).
Îndepărtaţi racloarele (16) trăgând în afară.
Curăţaţi şi spălaţi racloarele. Curăţaţi în special
compartimentele (A) şi gaura de aspirare (B). Verificaţi
dacă lamele sunt intacte, fără tăieturi sau rupturi; dacă este
necesar, înlocuiţi racloarele.
Montaţi racloarele (16) şi asiguraţi-vă că sunt fixate bine.
SCRUBTEC 130 - 107412886
CURĂŢAREA COMPARTIMENTULUI DE PERII ŞI
A PERIILOR
(Figura 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Coborâţi utilajul pentru a avea acces la partea inferioară a
platformei de curăţare (13).
Învârtiţi de manetă (A) în sensul opus direcţiei acelor de
ceas şi îndepărtaţi peria.
Curăţaţi şi spălaţi peria (15) cu apă şi detergent.
Verificaţi integritatea şi gradul de uzură al perilor periei;
dacă este necesar, înlocuiţi peria.
Curăţaţi cu grijă compartimentul de perii (B).
Dezasamblaţi dozatoarele de soluţie (C) şi curăţaţi-le cu
apă şi detergent, apoi clătiţi şi reasamblaţi în carcasele
corespunzătoare.
Instalaţi peria (15) pe butucul de antrenare (D) şi puneţi-o
în funcţiune învârtind de manetă (E) în sensul opus
direcţiei acelor de ceas.
CURĂŢAREA COMPARTIMENTULUI DE
INSPECŢIE
(Figura 7)
1.
2.
3.
Învârtiţi de manetă (A) şi îndepărtaţi capacul
compartimentului de inspecţie (17).
Verificaţi şi curăţaţi cu atenţie compatimentul de inspecţie
(B).
Instalaţi capacul compartimentului de inspecţie (17) şi
învârtiţi de manetă (C) pentru a-l fixa pe platformă.
04/2015
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ROMÂNĂ
CURĂŢAREA REZERVORULUI DE RECUPERARE
(Figura 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Îndepărtaţi ansamblul rezervorului din corpul utilajului cu ajutorul mânerului (8).
Separaţi rezervorul pentru soluţie (9) de cel de recuperare (12).
Deschideţi rezervorul de recuperare desfăcând cârligele (A) şi (B).
Curăţaţi cu apă şi detergent compartimentele inferioare (C) şi superioare (D) ale rezervorului, apoi clătiţi cu atenţie.
Reasamblaţi componentele.
Dacă este necesar, spălaţi rezervorul pentru soluţie (9) cu apă curată.
CURĂŢAREA FILTRULUI DE SOLUŢIE
(Figura 9)
1.
2.
3.
Îndepărtaţi ansamblul rezervorului din corpul utilajului.
Îndepărtaţi două garnitura de cauciuc (A) şi (B), apoi îndepărtaţi sita de filtrare (C).
Curăţaţi şi montaţi pe suport (D).
CURĂŢAREA FILTRULUI DE AER
(Figura 10)
1.
2.
3.
Îndepărtaţi capacul (A), apoi îndepărtaţi filtrul de aer (B).
Curăţaţi filtrul.
Instalaţi filtrul în carcasa (C) şi închideţi cu capacul (A).
REZOLVAREA PROBLEMELOR
Problemă
Utilajul nu funcţionează.
Cauză posibilă
Rezolvare
Cablul de alimentare sau fişa sunt defecte.
Înlocuiţi cablul.
Comutatorul de oprire/pornire este stricat.
Înlocuiţi comutatorul. (*)
Rezervorul pentru apă recuperată este plin.
Goliţi rezervorul.
Racloarele sunt murdare sau lamele sunt uzate sau
deteriorate.
Curăţaţi şi verificaţi racloarele.
Compartimentul de inspecţie este murdar.
Curăţaţi.
Furtunul de aspirare a apei de recuperare este
deconectat sau este murdar.
Conectaţi sau curăţaţi furtunul.
Filtrul de aer este murdar.
Curăţaţi filtrul.
Debitul de soluţi către perii este
insuficient.
Filtrul pentru soluţie este murdar.
Curăţaţi filtrul.
Dozatoarele de soluţie sunt înfundate.
Curăţaţi dozatoarele de soluţie.
Racloarele lasă urme pe pardoseală.
Există murdărie sub lamele raclorului.
Îndepărtaţi resturile.
Lamele raclorului sunt uzate, tăiate sau rupte.
Înlocuiţi lamele.
Aspirarea apei murdare est
insuficientă.
(*) Această procedură de întreţinere trebuie efectuată de către un Centru de Service autorizat al Nilfisk.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul de service, disponibil la orice Centru de service Nilfisk.
ELIMINAREA LA DEŞEURI
Apelaţi la un centru de recuperare a deşeurilor autorizat pentru casarea utilajului.
Înainte de eliminarea la deşeuri a utilajului, demontaţi şi separaţi următoarele materiale ce trebuie eliminate la deşeuri conform
legilor în vigoare:
–– Perie
–– Furtunurile şi componentele din plastic
–– Componentele electrice şi electronice (*)
(*) Apelaţi la cel mai apropiat Centru Nilfisk în special la eliminarea la deşeuri a componentelor electrice şi electronice.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
ROMÂNĂ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
DATE TEHNICE
Modelul
SCRUBTEC 130
Capacitate rezervor de soluţie
3L
Capacitatea bazinului de recuperare
Dimensiuni utilaj (lungime x lăţime x înălţime)
4L
400 x 360 x 1.150 mm
Lăţime de curăţare
310 mm
Diametru perie
66 mm
Debit de soluţie
0,2 l/min
Nivelul presiunii sonore la postul de lucru (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
72 dB(A) ± 2 dB(A)
Nivel de putere acustică a echipamentului (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
83 dB(A)
Nivelul vibraţiilor la braţele operatorului (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
< 2,5 m/s2
Înclinaţie maximă în lucru
%2
Clasă de protecţie IP
X4
Clasă de protecţie (electrică)
II
Capacitate a sistemului de aspirare
360 mm H2O
Viteză de rotire perie
2.100 rot/min
Putere totală absorbită
0,8 kW
Tensiune sistem electric
220-240 V - 50-60 Hz
Greutate cu rezervoarele goale
12 kg
Greutate brută a vehiculului (GVW)
15 kg
Greutate de livrare
16 kg
ACCESORII/DOTĂRI OPŢIONALE
Pe lângă componentele standard, utilajul poate fi echipat cu următoarele accesorii/dotări opţionale, în funcţie de utilizarea sa
specifică:
107411860
Perie cilindru 310 mm (12,5”) Medie PPL (alb)
107411861
Perie cilindru 310 mm (12,5”) Dur PPL (negru)
107411862
Perie cilindru 310 mm (12,5”) Microfibră
107411863
Perie cilindru 310 mm (12,5”) Mochetă
107411864
Kit furtun de absorbţie manuală
107411865
Kit complet pentru mochetă
107411866
Kit pentru mâner de lucru cu două mâini
107414568
Kit plasă
107411867
Kit raclor 321 mm (13”)
107411868
Kit raclor mochetă 321 mm (13”)
Pentru informaţii suplimentare referitor la accesoriile opţionale contactaţi un Distribuitor autorizat.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РУССКИЙ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................................................................... 2
НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА........................................................................................................................ 2
НАЗНАЧЕНИЕ.................................................................................................................................................................................. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ.................................................................................................................................................. 2
ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ............................................................................................................................................... 2
ДРУГИЕ СПРАВОЧНЫЕ РУКОВОДСТВА...................................................................................................................................... 2
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ...................................................................................................................................... 2
ИЗМЕНЕНИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ................................................................................................................................. 2
ФУНКЦИИ МАШИНЫ...................................................................................................................................................................... 2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ......................................................................................................................................................... 2
РАСПАКОВКА/ДОСТАВКА............................................................................................................................................. 2
БЕЗОПАСНОСТЬ............................................................................................................................................................ 2
ВИДИМЫЕ СИМВОЛЫ НА МАШИНЕ............................................................................................................................................ 3
СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ............................................................................................................ 3
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ........................................................................................................................................................................ 3
ОПИСАНИЕ МАШИНЫ................................................................................................................................................... 4
СТРУКТУРА МАШИНЫ................................................................................................................................................................... 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ / РАБОТА............................................................................................................................................ 5
НАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ДЛЯ РАСТВОРА........................................................................................................................................ 5
ЗАПУСК МАШИНЫ (ЧИСТКА/СУШКА) .......................................................................................................................................... 5
ОТКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ.............................................................................................................................................................. 5
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ (опция)................................................................................................................................................. 5
ОПОРОЖНЕНИЕ БАЧКА................................................................................................................................................................ 5
ТРАНСПОРТИРОВКА/ПАРКОВКА МАШИНЫ............................................................................................................................... 5
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ.......................................................................................................................................... 5
ОБСЛУЖИВАНИЕ........................................................................................................................................................... 6
ТАБЛИЦА ПЛАНОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.................................................................................................................................. 6
ПРОВЕРКА СЕТЕВОГО ШНУРА.................................................................................................................................................... 6
ОЧИСТКА ПЛАНОК ШВАБРЫ........................................................................................................................................................ 6
ОЧИСТКА ЩЕТКИ И ОТСЕКА ЩЕТКИ........................................................................................................................................... 6
ОЧИСТКА ОТСЕКА ДЛЯ ОСМОТРА.............................................................................................................................................. 6
ОЧИСТКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО БАЧКА............................................................................................................................... 7
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА РАСТВОРА.................................................................................................................................................... 7
ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА............................................................................................................................................. 7
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.......................................................................................................................................... 7
УТИЛИЗАЦИЯ.................................................................................................................................................................. 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.............................................................................................................................................. 8
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ/ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ............................................................................................................................. 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
РУССКИЙ
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВВЕДЕНИЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
Числа в скобках являются ссылками на
компоненты, показанные в главе «Описание
машины».
НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
Назначение данного Руководства состоит в том, чтобы
предоставить Оператору всю необходимую информацию
для правильного, безопасного и самостоятельного
использования машины. Оно включает сведения
о технических характеристиках машины, технике
безопасности, работе с ней, хранении, обслуживании,
запасных частях и утилизации.
Перед выполнением любой процедуры на машине
внимательно прочтите данное руководство. В случае
сомнений в смысле инструкций и за любой дополнительной
информацией обращайтесь в компанию Nilfisk.
Храните руководство в соответствующей папке для
справочных нужд и на случай перепродажи оборудования.
НАЗНАЧЕНИЕ
Данное руководство предназначено для
квалифицированных операторов и техников, чтобы провести
обслуживание машины.
Пользователям запрещается выполнять работы,
предназначенные для квалифицированных техников.
Компания Nilfisk не несет ответственности за ущерб,
причиненный в результате несоблюдения этого запрета.
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Заявление о соответствии, входящее в комплект
поставки машины, удостоверяет соответствие машины
действующему закону.
ПРИМЕЧАНИЕ
Две копии оригинала заявления о соответствии
стандартам прилагаются к документации
машины.
ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ
Серийный номер и название модели машины указаны на
табличке (5).
На той же табличке указаны номер изделия и год
изготовления.
Эти сведения понадобятся вам при заказе запасных частей
для машины. Используйте следующую таблицу для записи
идентификационных данных машины.
Все необходимые работы по эксплуатации, обслуживанию
и ремонту должны выполняться квалифицированным
персоналом или сотрудниками Сервисных Центров
компании Nilfisk.
Следует использовать только оригинальные запасные части
и принадлежности.
Для обслуживания или заказа запасных частей
обращайтесь в компанию Nilfisk и указывайте модель, код
изделия и серийный номер машины.
ИЗМЕНЕНИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Nilfisk постоянно совершенствует свои изделия и оставляет
за собой право вносить по своему усмотрению изменения и
усовершенствования, не обязуясь применять их к машинам,
которые были проданы раньше.
Любые модификации и/или дополнения принадлежностей
должны быть одобрены и выполнены компанией Nilfisk.
ФУНКЦИИ МАШИНЫ
Эта машина была спроектирована и изготовлена для
коммерческого использования и уборки (влажная уборка и
сушка) ровных напольных покрытий небольшой площади.
Поломоечная машина с функцией сушки может
использоваться для чистки ковровых покрытий при
использовании соответствующих насадок.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Указания вперед, назад, вправо или влево связаны с
положением оператора во время эксплуатации машины.
РАСПАКОВКА/ДОСТАВКА
После доставки машины проверьте, не были ли повреждены
машина и упаковка в ходе транспортировки.
Если обнаруживаются явные повреждения, сохраните
упаковку и предъявите ее Службе Перевозок, которая
доставила машину. Немедленно свяжитесь с Перевозчиком
для подачи рекламации о повреждении груза.
ОСТОРОЖНО!
После распаковки аккуратно соберите
машину в соответствии с инструкциями на
вложенном листке.
Вместе с машиной должны быть поставлены следующие
позиции:
–– Техническая документация:
• Руководство с инструкциями по использованию
машин для чистки, мойки и сушки
• Список запасных частей скруббера-сушилки
Модель МАШИНЫ ..................................................................
Код ИЗДЕЛИЯ ........................................................................
Серийный номер МАШИНЫ ..................................................
ДРУГИЕ СПРАВОЧНЫЕ РУКОВОДСТВА
––
––
2
Руководство по обслуживанию (с которым можно
ознакомиться в Сервисных Центрах компании Nilfisk)
Список запасных частей (поставляемых вместе с
машиной)
SCRUBTEC 130 - 107412886
БЕЗОПАСНОСТЬ
Следующие символы обозначают потенциально опасные
ситуации. Внимательно прочтите эти сведения и примите
все необходимые меры защиты людей и имущества.
Для предотвращения травмирования необходимо
внимание оператора машины. Никакие программы техники
безопасности не могут быть эффективными без участия
человека, ответственного за работу машины. Большинство
несчастных случаев связано с несоблюдением простейших
правил и мер предосторожности.
04/2015
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВИДИМЫЕ СИМВОЛЫ НА МАШИНЕ
2%
ВНИМАНИЕ!
Не используйте машину на
спусках под углом, превышающим
спецификации.
СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТОМ
РУКОВОДСТВЕ
ОПАСНО!
Обозначает опасную для Оператора
ситуацию с опасностью смертельного
исхода.
ВНИМАНИЕ!
Обозначает потенциальный риск
травмирования людей.
ОСТОРОЖНО!
Обозначает предостережение или замечание,
связанное с важными или полезными
функциями.
Обратите внимание на абзацы, помеченные
этим символом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначает примечание, связанное с важными
или полезными функциями.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Это указывает на необходимость обратиться к
Руководству с инструкциями по использованию,
перед выполнением любой процедуры.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Отдельные предупреждения о потенциальном ущербе для
людей и машины показаны ниже.
ОПАСНО!
–– Перед началом работ по техобслуживанию,
ремонту, очистке или замене вытащите
штепсель из розетки электросети.
–– При работе около электрических узлов
запрещается носить какие-либо украшения.
–– Не используйте машину около опасных,
воспламеняющихся и/или взрывчатых
порошков, жидкостей или паров: Эта машина не
предназначена для сбора опасных порошков.
ВНИМАНИЕ!
–– Только специально обученные лица должны
использовать машину.
–– Внимательно прочтите все инструкции перед
выполнением любой работы по обслуживанию или
ремонту.
–– Неправильное подключение может стать причиной
поражения электрическим током. Подключите
аппарат к правильно заземленной электрической
сети.
04/2015
РУССКИЙ
–– Не пытайтесь силой воткнуть штепсельную
вилку сетевого шнура. Если штепсельная вилка
сетевого шнура не вставляется в розетку,
установите подходящую розетку с помощью
квалифицированного специалиста согласно
действующим правилам.
–– Перед подключением сетевого шнура к
электросети убедитесь, что частота и
электрическое напряжение, указанные на табличке
с серийным номером машины, соответствуют
показателям электросети.
–– Не отключайте машину, дергая за сетевой шнур.
Для отключения от сети беритесь за штепсель, а
не за шнур.
–– Не касайтесь штепселя, шнура или машины
мокрыми руками.
–– Выключите все средства управления перед
отключением от сети.
–– Регулярно проверяйте силовой кабель на наличие
повреждений, разрезов, трещин и следов износа.
При необходимости замените его.
–– Если кабель питания поврежден, его необходимо
заменить на предприятии производителя или в
авторизованном сервисном центре.
–– Не тяните и не носите машину, держась за
сетевой шнур, и никогда не используйте сетевой
шнур в качестве ручки. Не закрывайте дверь
поверх сетевого шнура и не тяните его вокруг
острых краев или углов. Не проводите машину
по сетевому шнуру. Щетка не должна касаться
сетевого шнура.
–– Держите сетевой шнур вдали от нагретых
поверхностей.
–– Для снижения риска пожара, поражения
электрическим током или травмы не оставляйте
без присмотра машину, когда она подключена
к сети. Отключайте машину от электросети,
если она не используется и перед проведением
технического обслуживания.
–– Не для использования на открытом воздухе.
Всегда защищайте машину от солнечных лучей
и влаги. Эту машину необходимо хранить в
помещении.
–– Перед использованием машины закройте все
двери и/или крышки, как показано в Руководстве с
инструкциями по использованию.
–– Страны ЕС: Это устройство может
использоваться детьми старше 8 лет и лицами
с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями, а также
лицами с недостаточным опытом и знаниями,
если такая эксплуатация осуществляется под
присмотром или после инструктажа о способах
безопасного применения устройства, в ходе
которого у слушателей сложилось понимание о
потенциальных опасностях. Детям запрещено
играть с устройством. Запрещается очистка и
техническое обслуживание устройства детьми
без контроля со стороны опытного пользователя.
–– Страны, не входящие в ЕС: Данная машина не
предназначена для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными возможностями, а также с
недостаточным опытом и знаниями.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
РУССКИЙ
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ!
–– При работе рядом с детьми требуется особое
внимание.
–– Используйте машину только так, как показано
в данном Руководстве. Используйте только
принадлежности, рекомендованные Nilfisk.
–– Тщательно проверяйте машину перед каждым
использованием, всегда проверяйте правильную
сборку компоентов. Если машина не собрана
надлежащим образом, это может привести к
получению травм и повреждению оборудования.
–– Примите все необходимые меры, чтобы
предотвратить захват движущимися частями
машины волос, украшений и свободной одежды.
–– Не используйте машину на наклонных
поверхностях.
–– Не используйте машину на спусках под углом,
превышающим спецификации.
–– Не используйте машину на особо запыленных
участках.
–– Используйте машину только в тех местах, где
обеспечено надлежащее освещение.
–– При использовании данной машины соблюдайте
осторожность, чтобы не нанести вреда людям
или объектам.
–– Не допускайте столкновения машины со
стеллажами или лесами, особенно если с них
могут упасть предметы.
–– Допустимая рабочая температура машины - от
0 °C до +40 °C.
–– Допустимая температура хранения машины - от
0 °C до +40 °C.
–– Допустимая влажность - от 30 % до 95 %.
–– При использовании чистящих средств для пола
следуйте инструкциям на упаковке этих средств.
–– При работе с чистящими средствами для пола
носите соответствующие перчатки и защитные
средства.
–– Не используйте машину в качестве транспортного
средства.
–– Не оставляйте щетки работающими, когда
машина стоит, чтобы не повредить пол.
–– В случае пожара используйте порошковый, а не
водный огнетушитель.
–– Не портите защитные ограждения машины
и строго соблюдайте обычные указания по
обслуживанию.
–– Не позволяйте каким-либо объектам попадать
в отверстия. Не используйте машину с
засорившимися отверстиями. Всегда держите
отверстия свободными от пыли, волос и других
посторонних предметов, которые могут снизить
поток воздуха.
–– Не снимайте и не меняйте таблички и наклейки,
расположенные на машине.
–– Данную машину нельзя применять на дорогах и
улицах.
–– Соблюдайте меры предосторожности во время
перевозки машины при температуре ниже точки
замерзания. Вода в бачке с восстанавливающей
водой или шлангах может замерзнуть и серьезно
повредить машину.
–– Используйте щетки, прилагаемые к машине или
указанные в Руководстве с инструкциями по
использованию. Использование других щеток
может снизить безопасность.
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– В случае неисправности машины проверьте, не
вызвана ли она отсутствием обслуживания.
В случае необходимости обратитесь
к уполномоченному специалисту или в
авторизованный Сервисный Центр.
–– Если машина
•• не работает должным образом
•• повреждена
•• имеет утечки воды или пены
•• осталась на улице в плохую погоду
•• намокла или попала в воду
немедленно выключите ее и обратитесь в
Сервисный Центр Nilfisk или к техническому
специалисту.
–– Если следует заменить какие-либо детали,
требуйте у уполномоченного дилера или
розничного продавца ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные
части.
–– Для обеспечения надлежащей и безопасной работы
машины соблюдайте соответствующий график
планового ТО в данном руководстве.
–– Не мойте машину под прямым напором воды или
едкими веществами.
–– Выводить машину из эксплуатации следует в
соответствии с правилами утилизации, поскольку
она содержит вредные или токсичные материалы
(электронные компоненты и т.д.), утилизация
которых, согласно стандартам, должна
производиться в специальных центрах (см. главу
«Утилизация»).
ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
СТРУКТУРА МАШИНЫ
(Рис. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ручка
Переключатель пуска/останова
Переключатель подачи раствора
Сетевой шнур с вилкой
Табличка с серийным номером/техническими данными/
сертификацией соответствия
Педаль отключения стояночной блокировки
Педаль подъема/опускания планок швабры
Муфта для установки бачка и ручка для
транспортировки
Бачок для раствора
Заливная пробка бачка для раствора
Фильтр раствора
Бачок с восстанавливающей водой
Чистящая платформа
Рычаг захвата/отсоединения щетки
Цилиндрическая щетка
Планки швабры
Смотровой люк
Всасывающий шланг отработанной воды
Крышка воздушного фильтра
Сливная пробка восстановительного бачка
Пробка всасывающего отверстия
Отсек мотора вакуумной системы/щетки
Задние колеса
Гнездо ручки для транспортировки
Держатель сетевого шнура
04/2015
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ / РАБОТА
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ (опция)
НАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ДЛЯ РАСТВОРА
(Рис. 3)
(Рис. 2)
ОСТОРОЖНО!
Используйте только слабо пенящиеся и
не воспламеняемые чистящие средства,
предназначенные для использования в
автоматических чистящих машинах.
ВНИМАНИЕ!
При использовании чистящих средств для
пола следуйте инструкциям на упаковке
этих средств.
При работе с чистящими средствами для
пола носите соответствующие перчатки и
защитные средства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Отпустите рукоятку (8) и извлеките узел бачка (A) из
машины.
Снимите пробку с заливной горловины бачка для
раствора (В).
Заполните бачок раствора (С) водой, оставив
несколько сантиметров от края.
Температура воды не должна превышать 40 °C.
Чтобы приготовить раствор, воспользуйтесь мерной
чашечкой пробки бачка (В).
Емкость пробки составляет 30 мл, т.е. при полностью
заполненном водой бачке получается 1 %-ный раствор.
Всегда следуйте инструкциям по подготовке раствора,
приведенным на упаковке химического вещества.
Установите пробку на бачок для раствора.
Установите узел бачка на корпус машины и
зафиксируйте его рукояткой (D).
1.
2.
3.
4.
РУССКИЙ
Установите всасывающий шланг во всасывающее
отверстие (21).
Нажмите переключатель(2), чтобы запустить машину.
Поверните кольцевой переключатель в положение ON
(A), чтобы начать уборку с прилагающейся насадкой.
Чтобы прекратить уборку и возобновить сушку,
поверните кольцевой переключатель в положение OFF
(B).
ОПОРОЖНЕНИЕ БАЧКА
(Рис. 4)
Автоматическая поплавковая запорная система отключает
вакуумную систему сразу после заполнения бачка для
отработанной воды (12).
Сигналом отключения вакуумной системы служит
внезапное повышение частоты шума двигателя вакуумной
системы. При этом пол не осушается.
Когда бачок для отработанной воды (12) заполнится,
опорожните его следующим образом.
Опорожнение бачка с восстанавливающей водой
1.
2.
3.
Отпустите рукоятку (8) и извлеките узел бачка (A) из
машины.
Освободите рукоятку бачка для раствора (В).
Снимите пробку (20) и опорожните бачок для
отработанной воды (12). Затем промойте бачок чистой
водой.
Опорожнение бачка для раствора
4.
5.
Снимите пробку (10) и опорожните бачок для раствора
(9). Затем промойте бачок чистой водой.
Прикрепите бачок для раствора к бачку для
отработанной воды (12) с помощью рукоятки (С).
Установите узел бачка на корпус машины и
зафиксируйте его рукояткой (D).
ЗАПУСК МАШИНЫ (ЧИСТКА/СУШКА)
6.
2.
ТРАНСПОРТИРОВКА/ПАРКОВКА МАШИНЫ
1.
Откатите машину на место работы с помощью задних
колес и ручки (1).
Подключите вилку шнура питания (4) к электросети.
ВНИМАНИЕ!
Перед подключением сетевого шнура к
электросети убедитесь, что частота и
электрическое напряжение, указанные на
табличке с серийным номером машины,
соответствуют показателям электросети.
3.
4.
5.
6.
7.
Разблокируйте машину с помощью педали (6).
Опустите планки швабры (16) с помощью педали (7).
Нажмите переключатель(2), чтобы запустить машину.
Нажмите переключатель(3), чтобы запустить подачу
раствора.
Переместите машину за ручку (1) и начните уборку/
сушку напольного покрытия.
ОСТОРОЖНО!
Во избежание повреждения поверхности
отключите щетку при остановке машины.
ОТКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ
8. Расположите машину вертикально.
9. Чтобы выключить машину, нажмите переключатель (2).
10. Отсоедините шнур питания (4) от электросети и
намотайте его на держатель (25).
11. Поднимите планки швабры (16) с помощью педали (7).
04/2015
1.
2.
3.
Выполните процедуры, приведенные в разделе
«Отключение машины».
Транспортировка машины осуществляется одним из
следующих способов:
• Возьмитесь за ручку (1) и приподнимите машину.
Удерживая машину в этом положении, подтолкните
ее к месту парковки.
• Возьмитесь за соответствующий кожух машины (24)
и переместите ее в место парковки.
По завершении работы снимите щетку (см.
соответствующий раздел Технического обслуживания).
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНЫ
После работы, прежде чем покинуть машину:
1. Выполните процедуры, приведенные в разделе
«Отключение машины».
2. Снимите щетку, как описано в разделе «Техническое
обслуживание».
3. Опорожните бачки (12) и (9).
4. Проведите ежедневное техобслуживание (см. главу
«Техобслуживание»).
5. Храните машину в чистом и сухом месте.
107412886 - SCRUBTEC 130
5
РУССКИЙ
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Длительный срок службы машины и ее максимальная безопасность в эксплуатации обеспечиваются правильным
и регулярным обслуживанием. Следующий график содержит данные о плановом обслуживании. Интервалы могут
варьироваться в соответствии с конкретными рабочими условиями.
ВНИМАНИЕ!
Техобслуживание должно проводиться при отключенной машине и сетевом шнуре, отсоединенном от
сети.
Кроме того, следует тщательно соблюдать указания, приведенные в главе «Безопасность».
ТАБЛИЦА ПЛАНОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Процедура
Ежедневно после
использования
машины
Еженедельно
Каждые шесть
месяцев
Очистка планок швабры
Очистка щетки
Очистка бачка для отработанной воды
Очистка отсека для щетки и отсека для осмотра
Проверка сетевого шнура
Очистка отсека для осмотра
Проверка планок швабры
Очистка фильтра раствора
Очистка воздушного фильтра
Очистка бачка для раствора
Замена планок швабры
ПРОВЕРКА СЕТЕВОГО ШНУРА
1.
Тщательно проверьте сетевой шнур (4) и
соответствующую штепсельную вилку на износ, порезы,
трещины или другие повреждения.
Если сетевой шнур или соответствующая штепсельная
вилка повреждены, обратитесь в сервисный центр
Nilfisk, прежде чем снова использовать машину.
7.
ОЧИСТКА ЩЕТКИ И ОТСЕКА ЩЕТКИ
(Рис. 6)
1.
ОЧИСТКА ПЛАНОК ШВАБРЫ
2.
(Рис. 5)
3.
ОСТОРОЖНО!
При чистке планок швабры рекомендуется
надевать защитные перчатки, так как там
могут оказаться острые обломки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Планки швабры должны быть чистыми, а
скребки - в хорошем состоянии для нормальной
сушки.
ОСТОРОЖНО!
Планки швабры крепятся с помощью
защелок, их можно легко снять.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
Установите машину в положение остановки.
Убедитесь, что сетевой шнур отсоединен от сети
электропитания.
Опустите планки швабры (16) с помощью педали (7).
Опустите машину, чтобы получить доступ к нижней
стороне чистящей платформы (13).
Снимите планки швабры (16), потянув за них.
Очистите и промойте планки швабры. В частности,
очистите отсеки (А) и отверстие всасывания (В).
Проверьте скребки на предмет целостности, порезов
и потертостей; при необходимости замените планки
швабры.
SCRUBTEC 130 - 107412886
Установите на место планки швабры (16) и убедитесь,
что они надежно закреплены.
4.
5.
6.
7.
Опустите машину, чтобы получить доступ к нижней
стороне чистящей платформы (13).
Поверните рычаг (A) против часовой стрелки и снимите
щетку.
Очистите и вымойте щетку (15) водой с чистящим
средством.
Проверьте щетину щетки на предмет ее целостности и
износа. Если необходимо, замените щетку.
Тщательно очистите отсек щетки (B).
Разберите раздатчики раствора (C) и очистите их
с водой и чистящим средством, затем промойте и
соберите в соответствующих гнездах.
Установите щетку (15) на приводную ступицу (D) и
зафиксируйте ее, повернув рычаг (E) по часовой
стрелке.
ОЧИСТКА ОТСЕКА ДЛЯ ОСМОТРА
(Рис. 7)
1.
2.
3.
Поверните рычаг (A) и снимите крышку отсека для
осмотра (17).
Тщательно проверьте и очистите отсек для осмотра (В).
Установите крышку отсека для осмотра (17) и
поверните рычаг (C), что закрепить ее на платформе.
04/2015
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РУССКИЙ
ОЧИСТКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО БАЧКА
(Рис. 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Снимите бачок в сборе с корпуса машины с помощью ручки (8).
Отделите бачок для раствора (9) от бачка для отработанной воды (12).
Откройте бачок для отработанной воды, поддев крючки (A и B).
Очистите нижний (С) и верхний (D) отсеки с водой и моющим средством, затем тщательно промойте.
Соберите компоненты.
При необходимости промойте бачок для раствора (9) чистой водой.
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА РАСТВОРА
(Рис. 9)
1.
2.
3.
Снимите бачок в сборе с корпуса машины.
Снимите две резиновые прокладки (А и Б), затем удалите сетку фильтра (C).
Очистьте и установите их на стойке (D).
ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
(Рис. 10)
1.
2.
3.
Снимите крышку (A), затем снимите воздушный фильтр (B).
Очистьте фильтр.
Установите фильтр в корпус (C) и закройте крышкой (A).
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Неполадка
Машина не работает.
Недостаточное всасывание
грязной воды.
Возможная причина
Устранение
Поврежден шнур питания или соответствующая
штепсельная вилка.
Замените шнур.
Переключатель пуска/останова неисправен.
Замените переключатель. (*)
Бачок для отработанной воды заполнен.
Опорожните бачок.
Планки швабры загрязнены, или износились или
повреждены скребки.
Очистите и проверьте планки швабры.
Загрязнен отсек для осмотра.
Очистьте.
Вакуумный шланг отработанной воды
отсоединился или загрязнен.
Подсоедините или очистите шланг.
Загрязнен воздушный фильтр.
Очистьте фильтр.
Недостаточный приток раствора к
щетке.
Загрязнен фильтр раствора.
Очистьте фильтр.
Раздатчики раствора забиты.
Очистите раздатчики раствора.
Швабры оставляют следы на полу.
Под скребками мусор.
Удалите мусор.
Скребки швабры износились, откололись или
разорвались.
Замените скребки.
(*) Эта процедура техобслуживания должна выполняться авторизованным Сервисным Центром Nilfisk.
Дополнительные сведения можно найти в Руководстве по обслуживанию, которое имеется в любом Сервисном Центре
Nilfisk.
УТИЛИЗАЦИЯ
Выводить машину из эксплуатации должен квалифицированный специалист по утилизации.
Перед утилизацией машины снимите и отделите следующие материалы, которые подлежат надлежащей утилизации
согласно действующему законодательству:
–– Щетка
–– Пластмассовые шланги и компоненты
–– Электрические и электронные детали (*)
(*) Обращайтесь в ближайший центр Nilfisk, особенно при утилизации электрических и электронных деталей.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
РУССКИЙ
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель
SCRUBTEC 130
Емкость бачка для раствора
3 л.
Емкость бачка с восстанавливающей водой
Габаритные размеры машины (длина x ширина x высота)
4 л.
400 x 360 x 1.150 мм
Ширина зоны очистки
310 мм
Диаметр щетки
66 мм
Поток раствора
0,2 л/мин.
Уровень давления звука на рабочем месте (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
Уровень звука машины (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
Уровень вибрации руки оператора (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
72 дБ(A) ± 2 дБ(A)
83 дБ(A)
< 2,5 м/сек.2
Максимальный угол подъема при работе
2%
Класс защиты IP
X4
Класс защиты (электрический)
II
Емкость вакуумной системы
360 мм H2O
Скорость вращения щетки
2.100 об./мин.
Общая потребляемая мощность
0,8 кВт
Напряжение электрической системы
220-240 В - 50-60 Гц
Вес с пустыми бачками
12 кг
Масса-брутто автомобиля (GVW)
15 кг
Вес с упаковкой
16 кг
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ/ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ
В дополнение к стандартным компонентам машина для особых областей применения может быть оборудована
следующими принадлежностями и узлами:
107411860
Щетка цил. 310 мм (12,5”) средняя, полипропилен (белая)
107411861
Щетка цил. 310 мм (12,5”) жесткая, полипропилен (черная)
107411862
Щетка цил. 310 мм (12,5”), микроволокно
107411863
Щетка цил. 310 мм (12,5”) ковровая
107411864
Комплект с ручным всасывающим шлангом
107411865
Полный набор для чистки ковров
107411866
Набор с двуручной рабочей рукояткой
107414568
Комплект сети
107411867
Комплект швабры 321 мм (13”)
107411868
Комплект швабры для ковров 321 мм (13”)
За дополнительными сведениями о принадлежностях и опциональных узлах обращайтесь к авторизованному Розничному продавцу.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
KULLANMA TALİMATLARI
TÜRKÇE
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ................................................................................................................................................................................. 2
EL KİTABININ AMACI VE İÇİNDEKİLER.......................................................................................................................................... 2
AMAÇ............................................................................................................................................................................................... 2
UYUMLULUK BEYANI...................................................................................................................................................................... 2
TANITICI VERİLER........................................................................................................................................................................... 2
DİĞER REFERANS KILAVUZLAR................................................................................................................................................... 2
YEDEK PARÇALAR VE BAKIM....................................................................................................................................................... 2
DEĞİŞİKLİKLER VE GELİŞİMLER.................................................................................................................................................. 2
MAKİNE İŞLEVLERİ......................................................................................................................................................................... 2
TERİM SİSTEMİ............................................................................................................................................................................... 2
AMBALAJIN AÇILMASI................................................................................................................................................... 2
EMNİYET........................................................................................................................................................................... 3
MAKİNE ÜZERİNDEKİ GÖRÜNÜR SEMBOLLER........................................................................................................................... 3
BU KILAVUZDA BULUNAN SEMBOLLER....................................................................................................................................... 3
GENEL TALİMATLAR....................................................................................................................................................................... 3
MAKİNE TANIMI............................................................................................................................................................... 4
MAKİNENİN YAPISI.......................................................................................................................................................................... 4
KULLANIM / İŞLEM.......................................................................................................................................................... 5
ÇÖZELTİ TANKININ DOLDURULMASI............................................................................................................................................ 5
MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI İŞLEMİ(YIKAMA/ KURUTMA) ....................................................................................................... 5
MAKİNENİN DURDURULMASI İŞLEMİ........................................................................................................................................... 5
VAKUM HORTUMU (isteğe bağlı).................................................................................................................................................... 5
HAZNENİN BOŞALTILMASI............................................................................................................................................................. 5
MAKİNENİN NAKLİYESİ / PARK EDİLMESİ.................................................................................................................................... 5
MAKİNE KULLANILDIKTAN SONRA............................................................................................................................................... 5
BAKIM............................................................................................................................................................................... 6
PLANLI BAKIM TABLOSU................................................................................................................................................................ 6
GÜÇ KABLOSU KONTROLÜ........................................................................................................................................................... 6
ÇEKÇEK ÇUBUĞUNUN TEMİZLENMESİ....................................................................................................................................... 6
FIRÇA VE FIRÇA BÖLÜMÜ TEMİZLİĞİ........................................................................................................................................... 6
MUAYENE BÖLÜMÜNÜN TEMİZLENMESİ..................................................................................................................................... 6
SU TOPLAMA HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ................................................................................................................................. 7
ÇÖZELTİ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ......................................................................................................................................... 7
HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ.............................................................................................................................................. 7
ARIZA TESPİT VE GİDERME.......................................................................................................................................... 7
HURDAYA AYIRMA........................................................................................................................................................... 7
TEKNİK VERİLER............................................................................................................................................................. 8
AKSESUARLAR / OPSİYONLAR..................................................................................................................................................... 8
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
1
TÜRKÇE
KULLANMA TALİMATLARI
GİRİŞ
YEDEK PARÇALAR VE BAKIM
NOT
Köşeli parantez içindeki rakamlar Makine Tanımı
bölümünde gösterilen parçalara gönderme
yapmaktadır.
EL KİTABININ AMACI VE İÇİNDEKİLER
Bu kılavuzun amacı, makineyi tamamen güvenle ve serbest
bir biçimde kullanmasını sağlamak amacıyla gereken bilgileri
müşteriye vermektir. Bu el kitabı teknik veriler, emniyet, işletme,
depolama, bakım, yedek parça ve elden çıkarma konularında
bilgi içerir.
Makine üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce,
bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Talimatların yorumlanması
konusunda kuşkuya düşmeniz durumunda veya daha fazla bilgi
için Nilfisk ile temasa geçin.
Kılavuzu ileride kullanmak için veya ekipmanı tekrar satmak için
uygun bir zarfa koyun.
AMAÇ
Bu el kitabının amacı operatörlerin ve ehliyetli teknisyenlerin
makinenin bakımını yapmasını sağlamaktır.
Kullanıcılar yetkili teknisyenlerce gerçekleştirilmesi gereken
işlemleri yapmamalıdır. Nilfisk bu yasağa uyulmaması
sonucunda kaynaklanan arızaları karşılamaktan sorumlu
tutulmayacaktır.
Her türlü onarım işleminin ehliyetli personelce veya Nilfisk
Servis Merkezlerince gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanılmalıdır.
Servis ya da yedek parça ve aksesuar siparişi vermek için,
makine modeli, ürün kodu ve seri numarasını belirterek Nilfisk
ile iletişime geçin.
DEĞİŞİKLİKLER VE GELİŞİMLER
Nilfisk firması ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir ve daha
önce satılan makinelere bu faydaları tatbik etmek zorunda
olmaksızın ve takdiri kendisine ait olmak üzere bu gibi
değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapma hakkını saklı tutar.
Herhangi bir değişiklik ve/veya aksesuar ilavesi Nilfisk
tarafından onaylanmalı ve gerçekleştirilmelidir.
MAKİNE İŞLEVLERİ
Bu yıkayıcı-kurutucu ticari kullanım amacıyla ve pürüzsüz
ve kompakt yüzeyleri temizlemek (yıkama ve kurutma) için
tasarlanmıştır.
Yıkayıcı-kurutucu halı aksesuarları takıldığında halı
temizlemede de kullanılabilir.
TERİM SİSTEMİ
İleri, geri, ön, arka, sol veya sağ ifadeleri, operatörün kullanım
sırasındaki konum referans alınarak kullanılmıştır.
AMBALAJIN AÇILMASI
UYUMLULUK BEYANI
Makineyle birlikte verilen uyumluluk beyanı, makinenin
yürürlükteki yasalarla uyumlu olduğunu tescil etmektedir.
NOT
Orijinal uygunluk belgesinin iki nüshası makinenin
dokümantasyonu ile birlikte verilmektedir.
TANITICI VERİLER
Makinenin seri numarası ve modeli levha (5) üzerinde yazılıdır.
Ürün numarası ve üretim yılı aynı plaka üzerine yazılmıştır.
Aşağıdaki bilgiler, makine ve motor parçalarının siparişi
sırasında yarar sağlamaktadır. Makine kimlik bilgilerini yazmak
için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Makine teslim edildiğinde, makine ve ambalajının nakliye
esnasında her hangi bir hasar görüp görmediğini kontrol edin.
Görünürde hasar varsa, ambalajı saklayın ve teslimatını yapan
Kargo şirketine kontrol ettirin. Hasar tazminatı başvurusu
doldurmak için derhal taşıyıcı firmaya başvurun.
DİKKAT!
Ambalajı açtıktan sonra, paketin içindeki
talimatlar sayfasına göre makineyi dikkatlice
monte edin.
Makine ile birlikte aşağıdaki malzemelerin teslim edilmiş
olduğunu kontrol edin:
–– Teknik dokümanlar:
• Temizleyici-kurutucu kullanım kılavuzu
• Yıkayıcı/kurutucu Yedek Parça Listesi
MAKİNE modeli .......................................................................
ÜRÜN kodu .............................................................................
MAKİNE Seri Numarası ...........................................................
DİĞER REFERANS KILAVUZLAR
––
––
2
Servis Kılavuzu (Nilfisk Servis Merkezlerinde başvurulabilir)
Yedek Parça Listesi (makine ile birlikte verilmektedir)
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
KULLANMA TALİMATLARI
TÜRKÇE
EMNİYET
Aşağıdaki semboller, tehlike potansiyeli mevcut durumları
belirtir. İnsanları ve eşyaları korumak için daima bu talimatı
dikkatle okuyun ve gerekli tüm önlemleri alın.
Yaralanmaları önlemek için operatörün işbirliği gerekli ve
önemlidir. Makineyi işletmekten sorumlu kişinin tam bir işbirliği
olmaksızın kaza önleme programının etkin olması mümkün
değildir. Kazaların çoğu, ihtiyati tedbirleri yerine getirmek için
uyulması gereken en basit kurallara uymamaktan kaynaklanır.
MAKİNE ÜZERİNDEKİ GÖRÜNÜR SEMBOLLER
2%
UYARI!
Makineyi, teknik özelliklerinde belirtilen
değeri aşan bir eğime sahip yokuşlarda
kullanmayın.
BU KILAVUZDA BULUNAN SEMBOLLER
TEHLİKE!
Operatör için ölüm tehlikesi riski yaratan tehlikeli
bir durumu gösterir.
UYARI!
İnsanlar için potansiyel yaralanma riskini gösterir.
DİKKAT!
Önemli veya faydalı işlevlerle ilgili bir dikkati veya
açıklamayı gösterir.
Bu sembolle işaretlenmiş olan paragraflara dikkat
edin.
NOT
Önemli veya yararlı fonksiyonlar ile ilgili bir notu
belirtir.
DANIŞMA
Herhangi bir işlemde bulunmadan önce kullanım
kılavuzuna bakılması gerektiğini bildirmektedir.
GENEL TALİMATLAR
İnsanlara ve makineye yönelik olası hasarları bildirmek için
belirli uyarı ve dikkat işaretleri aşağıda gösterilmiştir.
TEHLİKE!
–– Herhangi bir bakım, onarım, temizlik veya değiştirme
prosedürü uygulamadan önce fişi şebeke cereyanından
ayırın.
–– Elektrikli parçalar yakınında çalışırken herhangi bir
ziynet eşyası takmayın.
–– Makineyi zehirli, tehlikeli, yanıcı ve / veya patlayıcı
toz, sıvı veya buhar yanında çalıştırmayın: Bu makine
tehlikeli tozları süpürmek için uygun değildir.
04/2015
UYARI!
–– Bu makine, sadece uygun şekilde eğitilmiş kişiler
tarafından kullanılmalıdır.
–– Herhangi bir bakım/onarım işlemi gerçekleştirmeden
önce tüm talimatları dikkatle okuyun.
–– Uygun olmayan bağlantı elektrik çarpmasına neden
olabilir. Düzgün topraklı şebekeye makineyi bağlayın.
–– Güç kablosu fişini kurcalamayın. Güç kablosunun fişi
prize takılamıyorsa, kalifiye bir teknisyene, yürürlükteki
yasalara uygun bir priz taktırın.
–– Güç kablosunu şebeke elektriğine bağlamadan önce,
frekans ve voltajın makinenin seri numara plakası
üzerinde yazılı olan şebeke voltaj değerine uygun
olduğunu kontrol edin.
–– Makineyi elektrik kablosundan çekerek prizden
çıkartmayın. Prizden çıkartmak için kabloyu değil fişi
tutun.
–– Fişi veya makineyi ıslak ellerle tutmayın.
–– Prizden çıkartmadan önce tüm kontrolleri kapatın.
–– Güç kablosunu hasar, kesik, çatlak ve yıpranma
açısından düzenli olarak kontrol edin. Gerekliyse,
değiştirin.
–– Güç kablosu hasarlıysa, İmalatçı veya yetkili Servis
Merkezi tarafından değiştirilmesi gerekir.
–– Makineyi elektrik kablosundan çekmeyin veya buradan
çekerek taşımayın ve elektrik kablosunu asla tutma
yeri olarak kullanmayın. Elektrik kablosunu kapıya
sıkıştırmayın veya elektrik kablosunu keskin kenar ya
da köşelerden çekmeyin. Makineyi elektrik kablosu
üzerinde çalıştırmayın. Döner fırça, elektrik kablosu ile
temas etmemelidir.
–– Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzakta tutun.
–– Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini
azaltmak için fişe takılı olduğunda makineyi gözetimsiz
bırakmayın. Kullanılmadığında ve servis işlemlerine
başlamadan önce makineyi şebeke cereyanından ayırın.
–– Dışarıda kullanıma uygun değildir. Makineyi güneş
ışınları ve yağmura karşı daima koruyun. Bu makine iç
mekanda saklanmalıdır.
–– Makineyi kullanmadan önce, kullanım kılavuzunda
gösterilen tüm kapıları ve/veya kapakları kapatın.
–– AB ülkeleri: Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından
ve fiziksel, duyumsal ve akli yetenekleri azalmış kişiler
veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimatları almış
ve ilgili tehlikeleri anlayan veya birinin nezaretinde
olmak üzere bilgi ve tecrübe eksikliği olan kişilerce
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizleme ve kullanıcı bakımı birinin nezareti olmadan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
–– AB üyesi olmayan ülkeler: Bu makine, (çocukları
da kapsayacak şekilde), fiziksel, duyumsal ve akli
yetenekleri azalmış veya bilgi ve tecrübe eksikliği olan
kişilerce kullanıma uygun değildir.
107412886 - SCRUBTEC 130
3
TÜRKÇE
KULLANMA TALİMATLARI
UYARI!
–– Çocukların bulunduğu yerlerde kullanırken fazladan
dikkat gereklidir.
–– Makineyi sadece bu kılavuzda anlatıldığı şekilde
kullanın. Sadece Nilfisk tarafından önerilen aksesuarları
kullanın.
–– Her kullanımdan önce makineyi dikkatle kontrol edin ve
kullanmadan önce tüm bileşenlerin takılı olduğundan
emin olun. Makine mükemmel şekilde monte edilmezse,
insanlara ve mallara zarar verebilir.
–– Saç, takı ve elbisenin sarkan kısımlarının makinenin
hareketli parçaları tarafından yakalanmaması için gerekli
tüm önlemleri alın.
–– Makineyi eğimli yüzeylerde kullanmayın.
–– Makineyi, teknik özelliklerinde belirtilen değeri aşan bir
eğime sahip yokuşlarda kullanmayın.
–– Özellikle tozlu alanlarda makineyi kullanmayın.
–– Makineyi sadece doğru aydınlatmanın bulunduğu
yerlerde kullanın.
–– Makineyi kullanırken, insanlara ya da eşyalara zarar
gelmemesi için gerekli önlemleri alın.
–– Özellikle nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu
yerlerde raf ya da merdivenlere çarpmayın.
–– Makinenin çalışma sıcaklığı 0 °C ila +40 °C arasında
olmalıdır.
–– Makinenin muhafaza edileceği ortam sıcaklığı 0 °C ila
+40 °C arasında olmalıdır.
–– Nem aralığı %30 ila %95 arasında olmalıdır.
–– Zemin temizlik deterjanlarını kullanırken deterjan
şişelerinin etiketlerinde yazılan talimatları uygulayın.
–– Zemin temizlik deterjanlarına temas etmek için uygun
eldiven ve koruyucuları kullanın.
–– Makineyi bir nakliye aracı olarak kullanmayın.
–– Aletlerin bir anda birden fazla akü terminaline
değmesine imkan vermeyin.
–– Yangın durumunda sulu değil, tozlu yangın söndürme
cihazı kullanın.
–– Makinenin emniyet mahfazalarını kurcalamayın ve
normal bakım talimatını izleyin.
–– Makine açıklıklarından herhangi bir nesnenin içeri
girmesine izin vermeyin. Açıklıkların tıkalı olması
durumunda makineyi kullanmayın. Açıklıkları toz, saç ve
hava akışını azaltabilecek diğer yabancı maddelerden
daima koruyun.
–– İmalatçı tarafından makineye yapıştırılan levhaları
sökmeyin veya değiştirmeyin.
–– Bu makine, kamuya ait yollarda veya caddelerde
kullanılamaz.
–– Bu makineyi donma sıcaklığı şartlarının altında hareket
ettirirken ihtiyatlı olun. Geri kazanma tankı veya
hortumlardaki su donabilir ve makineye ciddi hasar
verebilir.
–– Makineyle birlikte tedarik edilen fırçaları, veya kullanım
kılavuzunda belirtilenleri kullanın. Diğer fırçaların
kullanımı güvenliği azaltabilir.
–– Makinenin arızalı çalışması durumunda bu arızaların
bakım eksikliğinden ileri gelmemesini sağlayın. Gerekli
olması durumunda yetkili personelden veya yetkili
Servis Merkezinden yardım isteyin.
4
SCRUBTEC 130 - 107412886
–– Makine
•• düzgün çalışmıyorsa
•• hasarlıysa
•• su ya da köpük kaçırıyorsa
•• dışarıda kötü hava şartlarına maruz kalmışsa
•• ıslaksa ya da suya düşmüşse
makineyi hemen kapatın ve Nilfisk Servis Merkezi ile ya
da kalifiye bir teknisyenle irtibata geçin.
–– Parça değiştirilmesi gerektiğinde Yetkili Satıcıdan veya
Perakendeciden ORİJİNAL yedek parça temin edin.
–– Makinenin düzgün ve güvenli çalışmasını sağlamak
için, bu kılavuzdaki ilgili planlanmış bakım tablosunu
uygulayın.
–– Makineyi doğrudan veya basınçlı su veya aşındırıcı
maddeler püskürterek yıkamayın.
–– Makinenin yapısında özel merkezlerde
gerçekleştirilebilecek atık işlemlerini gerektiren
standartlara tabi zehirli / zararlı (elektrikli parçalar, vb.)
bulunduğundan bu makine dikkatli bir şekilde hurdaya
çıkartılmalıdır (Bkz., Hurdaya Ayırma bölümü).
MAKİNE TANIMI
MAKİNENİN YAPISI
(Şekil 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Tutamaç
Başlatma / Durdurma düğmesi
Çözelti düğmesi
Konektörle birlikte güç kaynağı kablosu
Seri numara plakası/teknik veriler/onay belgesi
Park konumundan ayırma pedalı
Çekçek kaldırma / indirme pedalı
Tank bağlama ve taşıma tutamacı
Çözelti tankı
Çözelti tankı doldurma tapası
Çözelti filtresi
Su toplama haznesi
Temizleme gövdesi
Fırça etkinleştirme/devre dışı bırakma kolu
Silindirik fırça
Çekçek çubukları
Muayene kapağı
Su toplama vakum hortumu
Hava filtresi kapağı
Su toplama haznesi boşaltma tapası
Vakum giriş kapağı
Fırça/vakum motor bölümü
Arka tekerlekler
Taşıma tutamacı muhafazası
Elektrik kablosu tutucusu
04/2015
KULLANMA TALİMATLARI
KULLANIM / İŞLEM
VAKUM HORTUMU (isteğe bağlı)
ÇÖZELTİ TANKININ DOLDURULMASI
(Şekil 3)
(Şekil 2)
DİKKAT!
Sadece otomatik kazıyıcı makine uygulamaları
için amaçlanan düşük köpüklü, tutuşmayan tipte
kimyasal maddeler kullanın.
UYARI!
Zemin temizlik deterjanlarını kullanırken deterjan
şişelerinin etiketlerinde yazılan talimatları
uygulayın.
Zemin temizlik deterjanlarına temas etmek için
uygun eldiven ve koruyucuları kullanın.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tutamacı (8) serbest bırakın ve tank bağlantısını (A, Şekil
1) makineden çıkarın.
Çözelti tankı doldurucusunun boğaz kapağını (B) çıkarın.
Çözelti tankını (C) suyla doldurun ve kenardan bir kaç
santimetre bırakın.
Su sıcaklığı 40 °C’yi aşmamalıdır.
Çözeltiyi oluşturmak için tank kapağının (B) ölçme kabını
kullanın.
Kapak kapasitesi 30 ml’dir, yani suyla dolu tankın içindeki
çözeltinin %1 kadar sulandırılmasıdır. Her zaman çözeltiyi
hazırlamak için kimyasal ürünün kabı üzerinde yer alan
etikette verilen seyreltme talimatlarına riayet edin.
Çözelti tankı kapağını takın.
Tankı makinenin gövdesine monte edin ve tutamaçla (D)
sabitleyin.
MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI İŞLEMİ(YIKAMA/
KURUTMA)
1.
2.
Arka tekerlekleri ve tutamacı (1) kullanarak makineyi
çalışma alanına sürün.
Güç kablosunu (4) şebeke elektriğine bağlayın.
UYARI!
Güç kablosunu şebeke elektriğine bağlamadan
önce, frekans ve voltajın makinenin seri numara
plakası üzerinde yazılı olan şebeke voltaj
değerine uygun olduğunu kontrol edin.
3.
4.
5.
6.
7.
Pedalı (6) kullanarak makinenin kilidini açın.
Pedalı (7) kullanarak çekçek çubuklarını (16) alçaltın.
Makineyi çalıştırmak için düğmeye (2) basın.
Çözelti akışını başlatmak için düğmeye (3) basın.
Tutamaçla (1) makineyi hareket ettirin ve yeri yıkamaya/
kurutmaya başlayın.
DİKKAT!
Zemine zarar vermekten kaçınmak için, makine
bir yerde dururken fırçayı kapatın.
MAKİNENİN DURDURULMASI İŞLEMİ
8. Makineyi dikine park edin.
9. Şaltere (2) basarak makineyi kapatın.
10. Güç kablosu fişini (4) şebeke cereyanından ayırın ve
tutucuya (25) yerleştirin.
11. Pedalı (7) kullanarak çekçek çubuklarını (16) kaldırın.
04/2015
1.
2.
3.
4.
TÜRKÇE
Vakum hortumunu vakum girişine (21) takın.
Makineyi çalıştırmak için düğmeye (2) basın.
Verilen uzantıyla vakumu çalıştırmak için yuvarlağı ON (A,
Şekil 2) pozisyonuna getirin.
Vakumu durdurup kurulamaya devam etmek için yuvarlağı
OFF (B) konumuna getirin.
HAZNENİN BOŞALTILMASI
(Şekil 4)
Su toplama haznesi (12) dolduğunda, otomatik bir şamandıralı
kapatma sistemi vakum sistemini kapatır.
Vakum sisteminin devreden çıkartılması, vakum sistemi
motorunun ses frekansındaki ani artışla anlaşılır ve zemin
kurutulmaz.
Su toplama haznesi (12) dolduğunda, aşağıdaki işlemlere
uygun biçimde boşaltın.
Su toplama haznesinin boşaltılması
1.
2.
3.
Tutamacı (8) serbest bırakın ve tank bağlantısını (A, Şekil
3) makineden çıkarın.
Çözelti tankı tutamacını (B) serbest bırakın.
Kapağı (20) çıkarın ve su toplama tankını (12) boşaltın.
Çalışmanın ardından, hazneyi temiz su ile durulayın.
Çözelti tankının boşaltılması
4.
5.
6.
Kapağı (10) çıkarın ve su toplama tankını (9) boşaltın.
Çalışmanın ardından, hazneyi temiz su ile durulayın.
Çözelti tankını tutamaçla (C) su toplama tankına (12)
sabitleyin.
Tankı makinenin gövdesine monte edin ve tutamaçla (D)
sabitleyin.
MAKİNENİN NAKLİYESİ / PARK EDİLMESİ
1.
2.
3.
“Makineyi durdurma işlemi” adlı paragrafta tanımlanan
işlemleri gerçekleştirin.
Aşağıdaki yollardan biriyle makineyi taşıyın:
• Tutamacı (1) tutun ve makineyi yavaşça kaldırın.
Makineyi bu pozisyonda tutarken, park edilecek alana
kadar sürün.
• Makineyi uygun muhafazadan (24) tutun ve belirlenen
park alanına taşıyın.
İşi tamamlarken, fırçayı çıkarın (Bakım bölümündeki
prosedüre bakın).
MAKİNE KULLANILDIKTAN SONRA
Çalışma sonrasında makineyi bırakmadan önce şu işlemleri
yapın:
1. “Makineyi durdurma işlemi” adlı paragrafta tanımlanan
işlemleri gerçekleştirin.
2. Kullanım bölümünde gösterildiği şekilde fırçayı çıkartın.
3. Tankları (12) ve (9) boşaltın.
4. Günlük bakım işlemlerini gerçekleştirin (Bakım Bölümüne
başvurun).
5. Makineyi kuru ve temiz bir alanda saklayın.
107412886 - SCRUBTEC 130
5
TÜRKÇE
KULLANMA TALİMATLARI
BAKIM
Makine ömrünün uzunluğu ve maksimum işletme emniyeti, doğru ve düzenli bir bakım ile sağlanır. Aşağıdaki bakım şeması, planlı
yapılacak olan bakımları vermektedir. Gösterilen aralıklar belirli çalışma şartlarına göre değişebilir.
UYARI!
Bakım prosedürleri, makine kapalı ve elektrik kablosu fişi şebeke cereyanından ayrılmış halde iken
gerçekleştirilmelidir.
Ayrıca, Emniyet Bölümünde verilen talimatları dikkatle okuyun.
PLANLI BAKIM TABLOSU
Prosedür
Günlük, makine kullanıldıktan sonra
Haftalık
Her altı ay
Çekçek çubuğunun temizlenmesi
Fırçanın Temizlenmesi
Su toplama haznesinin temizlenmesi
Fırça ve muayene bölümlerinin temizlenmesi
Güç kablosu kontrolü
Muayene bölümünün temizlenmesi
Çekçek çubuğu kontrolü
Çözelti filtresinin temizlenmesi
Hava filtresinin temizlenmesi
Çözelti tankının temizlenmesi
Çekçek çubuğunun değiştirilmesi
GÜÇ KABLOSU KONTROLÜ
1.
Güç kablosunu (4) ve ucundaki fişi yıpranma, kesikler,
çatlaklar ve diğer hasarlar açısından dikkatle kontrol edin.
Güç kablosu veya ucundaki fiş hasarlıysa, makineyi tekrar
kullanmadan önce Nilfisk Servis Merkezi ile temasa geçin.
ÇEKÇEK ÇUBUĞUNUN TEMİZLENMESİ
(Şekil 5)
DİKKAT!
İçinde kesici atıklar mevcut olabileceğinden,
çekçekleri temizlerken koruyucu eldiven giyilmesi
önerilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
FIRÇA VE FIRÇA BÖLÜMÜ TEMİZLİĞİ
(Şekil 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Makineyi, temizlik gövdesinin (13) alt kenarına ulaşmak için
alçaltın.
Kolu (A; Şekil 5) saatin aksi yönüne doğru döndürün ve
fırçayı çıkarın.
Fırçayı (15) su ve deterjan ile temizleyin ve yıkayın.
Fırça kıllarının sağlam ve aşınmamış olmasını kontrol edin;
gerekirse fırçayı değiştirin.
Fırça bölümünü (B) dikkatlice temizleyin.
Çözelti dispenserlerini (C) de monte edin ve su ve
deterjanla temizleyin, ardından durulayın ve ilgili
muhafazanın içine monte edin.
Fırçayı (15) sürücü yuvasına (D) takın ve kolu (E) saat
yönünde döndürerek sabitleyin.
NOT
İyi bir kurutma sağlamak için çekçek çubukları temiz
olmalı ve bıçakları iyi durumda bulunmalıdır.
7.
DİKKAT!
Çekçek çubukları makineye bir çıtlama sistemiyle
bağlanır ve kolayca çıkarılabilir.
(Şekil 7)
Makineyi durdurma konumuna ayarlayın.
Elektrik kablosu fişinin şebeke cereyanından ayrıldığından
emin olun.
Pedalı (7) kullanarak çekçek çubuklarını (16) alçaltın.
Makineyi, temizlik gövdesinin (13) alt kenarına ulaşmak için
alçaltın.
Çekçek çubuklarını (16) dışarı doğru çekerek çıkarın.
Çekçek çubuklarını temizleyin ve yıkayın. Özellikle,
bölmeleri (A, Şekil 4) ve vakum deliğini (B) temizleyin.
Bıçakları bütünlük, kesik ve yırtıklar için kontrol edin;
gerekiyorsa değiştirin.
Çekçek çubuklarını (16) takın ve düzgünce
sabitlendiğinden emin olun.
SCRUBTEC 130 - 107412886
MUAYENE BÖLÜMÜNÜN TEMİZLENMESİ
1.
2.
3.
Kolu (A, Şekil 6) döndürün ve muayene bölümü kapağını
(17) çıkarın.
Muayene bölümünü (B) dikkatlice kontrol edin ve
temizleyin.
Muayene bölümü kapağını (17) takın ve gövdeye bağlamak
için kolu (C) çevirin.
04/2015
KULLANMA TALİMATLARI
TÜRKÇE
SU TOPLAMA HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ
(Şekil 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tutamacı (8) kullanarak tank bağlantısını makinenin gövdesinden çıkarın.
Çözelti tankını (9) su toplama tankından (12) çıkarın.
Su depolama tankını (A, Şekil 7) ve (B) çengellerini manivelayla oynatarak açın.
Tankın alt (C) ve üst (D) bölümlerini su ve deterjanla temizleyin, ardından dikkatlice durulayın.
Parçaları tekrar birleştirin.
Eğer gerekiyorsa çözelti tankını (9) temiz suyla yıkayın.
ÇÖZELTİ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
(Şekil 9)
1.
2.
3.
Tank bağlantısını makinenin gövdesinden çıkarın.
Iki lastik conta (A, Şekil 8) ve (B) sökün, ardından filtre süzgecini (C) çıkartın.
Destek (D) üzerinde temizleyin ve takın.
HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
(Şekil 10)
1.
2.
3.
Lastik kapağı (A, Şekil 9) sökün, ardından hava filtresini (B) çıkartın.
Filtreyi temizleyin.
Filtreyi muhafazanın (C) içine takın ve kapağıyla (A) birlikte kapatın.
ARIZA TESPİT VE GİDERME
Sorun
Makine çalışmıyor.
Olası Nedeni
Çözüm
Güç kablosu veya ucundaki fiş hasarlıdır.
Kabloları değiştirin.
Başlatma/durdurma düğmesi bozulmuş.
Düğmeyi değiştirin. (*)
Su toplama haznesi dolu.
Hazneyi boşaltın.
Çekçek çubukları kirli veya bıçaklar aşınmış ya da
hasarlı.
Çekçek çubuklarını temizleyin ve kontrol edin.
Muayene bölümü kirlenmiş.
Temizleyin.
Toplayıcı vakum hortumu çıkmış veya kirli.
Hortumu bağlayın ya da temizleyin.
Hava filtresi kirlidir.
Filtreyi temizleyin.
Fırçaya giden çözelti miktarı yeterli
değil.
Çözelti filtresi kirlidir.
Filtreyi temizleyin.
Çözelti dispenserleri tıkanmış.
Çözelti dispenserlerini temizleyin.
Çekçekler zeminde iz bırakıyor.
Çekçek bıçakları altında artık birikmiştir.
Artıkları temizleyin.
Çekçek bıçakları aşınmış, çatlamış veya
yıpranmıştır.
Bıçakları değiştirin.
Kirli su vakumlaması yetersiz.
(*) Bu bakım işlemi yetkili bir Nilfisk Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Daha fazla bilgi için, herhangi bir Nilfisk Servis Merkezinde mevcut olan Servis El Kitabına başvurun.
HURDAYA AYIRMA
Makineyi hurdaya ayırma işini kalifiye bir hurdacıya yaptırın.
Makineyi hurdaya ayırmadan önce yürürlükte olan kanunlara göre imha edilecek aşağıdaki materyalleri sökün ve ayırın:
–– Fırça
–– Plastik hortumlar ve parçalar
–– Elektrikli ve elektronik parçalar (*)
(*) Özellikle elektrikli ve elektronik parçaların hurdaya ayrılması sırasında, en yakın Nilfisk Merkezine başvurun.
04/2015
107412886 - SCRUBTEC 130
7
TÜRKÇE
KULLANMA TALİMATLARI
TEKNİK VERİLER
Model
SCRUBTEC 130
Çözelti haznesi kapasitesi
3L
Su toplama haznesi kapasitesi
4L
Makine boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik)
400 x 360 x 1.150 mm
Temizleme genişliği
310 mm
Fırça çapı
66 mm
Çözelti akışı
0,2 Litre / dk.
Çalışma alanındaki ses basınç seviyesi (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
Makine ses gücü seviyesi (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)
Operatör kolunda titreşim seviyesi (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)
72 dB(A) ±2 dB(A)
83 dB(A)
< 2,5 m/sn2
Çalışma sırasında maksimum eğim
2%
IP koruma sınıfı
X4
Koruma sınıfı (elektrik)
II
Vakum sistemi kapasitesi
360 mm H2O
Fırça dönüş hızı
2.100 devir/dakika
Tüketilen toplam güç
0,8 kW
Elektrik sistemi voltajı
220-240 V - 50-60 Hz
Boş hazneli ağırlık
12 kg
Brüt araç ağırlığı (GVW)
15 kg
Nakliye ağırlığı
16 kg
AKSESUARLAR / OPSİYONLAR
Standart parçalara ilave olarak, makinenin kullanım amacına göre aşağıdaki aksesuarlar / seçimli parçalar makineye takılabilir:
107411860
Fırça silindiri 310 mm (12,5”) Orta PPL (beyaz)
107411861
Fırça silindiri 310 mm (12,5”) Sert PPL (siyah)
107411862
Fırça silindiri 310 mm (12,5”) Mikro fiber
107411863
Fırça silindiri 310 mm (12,5”) Halı
107411864
Manüel vakum hortum kiti
107411865
Tam halı kiti
107411866
İki elle çalışma kiti
107414568
Ağ kiti
107411867
Çekçek 321 mm (13”) kiti
107411868
Çekçek 321 mm (13”) halı kiti
Yukarıda sözü edilen seçime bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için yetkili bir Satıcı ile temasa geçin.
8
SCRUBTEC 130 - 107412886
04/2015
Сертификат за съответствие
Osvědčení o shodě
Konformitätserklärung
Overensstemmelsescertifikat
Declaración de conformidad
Vastavussertifikaat
Déclaration de conformité
Yhdenmukaisuustodistus
Conformity certificate
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
Megfelelősségi nyilatkozat
Potvrda sukladnosti
Dichiarazione di conformità
Atitikties deklaracija
Atbilstības deklarācija
Konformitetssertifisering
Conformiteitsverklaring
Declaração de conformidade
Deklaracja zgodności
Certificat de conformitate
Överensstämmelsecertifikat
Certifikát súladu
Certifikat o ustreznosti
Модел / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model
/ Μοντέλο / Modell / Model / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model /
Modelo / Model / Model / Modell / Model / Model :
Floor Treatment Machine
Описание / Popis / Beschreibung / Beskrivelse / Descripción /
Kirjeldus / Description / Kuvaus / Description / Περιγραφή / Leírás /
Opis / Descrizione / Aprašymas / Apraksts / Beskrivelse / Beschrijving /
Descrição / Opis / Descriere / Beskrivning / Popis / Opis :
220-240V 50-60Hz, IPX4
Тип / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / Τύπος / Típus /
Vrsta / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / Typ / Typ / Tip :
Nilfisk SC100, Scrubtec 130
Долуподписаният потвърждава, че
гореспоменатият модел е произведен в
съответствие със следните директиви
и стандарти. Техническият файл е
съставен от производителя.
The undersigned certify that the above
mentioned model is produced in
accordance with the following directives
and standards. The technical file is
compiled by the manufacturer.
Níže podepsaný stvrzuje, že výše
uvedený model byl vyroben v souladu
s následujícími směrnicemi a normami.
Autorem technického listu je výrobce.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί
ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος
μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις
ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα. Το
τεχνικό αρχείο συντάσσεται από τον
κατασκευαστή.
Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett
modellt a következő irányelvek és
szabványok alapján hoztuk létre. A
műszaki fájlt a gyártó készítette.
Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass
die oben erwähnten Modelle gemäß
den folgenden Richtlinien und Normen
hergestellt wurden. Die technische
Dokumentation wird vom Hersteller
erstellt.
Undertegnede attesterer herved, at
ovennævnte model er produceret i
overensstemmelse med følgende
direktiver og standarder. Den tekniske fil
er udarbejdet af fabrikanten.
Ondergetekende verzekert dat de
bovengenoemde modellen geproduceerd
zijn in overeenstemming met de
volgende richtlijnen en standaards. Het
technische bestand is door de fabrikant
samengesteld.
A presente assinatura serve para declarar
que os modelos supramencionados
são produtos em conformidade com as
seguintes directivas e normas. A ficha
técnica é redigida pelo fabricante.
Niżej podpisany zaświadcza, że
wymieniony powyżej model produkowany
jest zgodnie z następującymi dyrektywami
i normami. Dokumenty techniczne zostały
przygotowane przez producenta.
Potpisani potvrđujem da gore spomenuti
model proizveden u skladu sa sljedećim
direktivama i standardima.Tehničku
dokumentaciju sastavlja proizvođač.
Subsemnatul atest că modelul susmenţionat este produs în conformitate cu
următoarele directive şi standarde. Fişierul
tehnic este redactat de către producător.
El abajo firmante certifica que los modelos
arriba mencionados han sido producidos
de acuerdo con las siguientes directivas
y estandares. El fascículo técnico está
redactado por el fabricante
Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra
menzionati sono prodotti in accordo con le
seguenti direttive e standard. Il fascicolo
tecnico è redatto dal costruttore.
Undertecknad intygar att ovannämnda
modell är producerad i överensstämmelse
med följande direktiv och standarder.
Den tekniska filen är sammanställd av
tillverkaren.
Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud
mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste
direktiivide ja normidega. Tehnilise
dokumentatsiooni koostab tootja.
Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama,
kad minėtas modelis yra pagamintas
laikantis nurodytų direktyvų bei standartų.
Techninę bylą sudarė gamintojas.
Dolu podpísaný osvedčuje, že hore
uvedený model sa vyrába v súlade s
nasledujúcimi smernicami a normami.
Technický súbor vytvoril výrobca.
Je soussigné certifie que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux
directives et normes suivantes. Le dossier
technique est rédigé par le fabricant.
Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais
modelis ir izgatavots atbilstoši šādām
direktīvām un standartiem. Tehnisko
aprakstu ir sastādījis ražotājs.
Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj
omenjeni model izdelan v skladu z
naslednjimi smernicami in standardi.
Spis s tehnično dokumentacijo pripravi
izdelovalec.
Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja
standardien mukaan. Valmistaja kääntää
teknisen tiedoston.
Undertegnede attesterer att ovennevnte
modell är produsert i overensstemmelse
med fölgende direktiv og standarder. Den
tekniske filen er opprettet av produsenten.
Machinery Directive 2006/42/EC EN 60335-1:2012
EN 60335-2-72:2012
EMC Directive 2004/108
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:EN 61000-3-2:2014
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-3:2013
RoHS Directive 2011/65/EC
EN 50581:2012
Ecodesign requirements for standby and off mode 1275/2008/EC
Производителя / Výrobce / Hersteller / Fabrikanten /
Fabricante / Tootja / Fabricant / Valmistaja / Manufacturer
/ Kατασκευαστή / Gyártó / Proizvođač / Costruttore
/ Gamintojas / Ražotājs / Produsenten / Fabrikant /
Fabricante / Producenta / Producător / Tillverkaren /
Výrobca / Izdelovalec:
We,
Nilfisk A/S - Kornmarksvej 1 - DK-2605 Broendby - DENMARK
Anton Sørensen, Senior Vice President of Global R&D
Hadsund, 01-08-2015
Signature:
Nilfisk A/S
DK-2605 Broenby
Banemarksvej 58
DENMARK
www.nilfisk.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising