Návod k obsluze OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky

Návod k obsluze OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky
Návod k obsluze
OBSAH
Kapitola 1Vlastnosti a ovládací prvky
1-1 Vlastnosti
1-2 Tlačítka a indikátory
1-3 Základní ovládání obrazovkového menu a popis ikon
Kapitola 2Nastavení a seřízení
2-1 CD Utility disk
Barevný LCD monitor
2-2 Nastavení obrazu
2-3 Nastavení barev
2-4 Nastavení ostrosti [Sharpness]
2-5 Zapnutí/vypnutí funkce automatické úpravy jasu [Bright Reg]
Důležité
Přečtěte si prosím PRAVIDLA
2-6 Automatické vypínání monitoru [Off Timer]
2-9 Zapnutí/vypnutí DDC/CI komunikace [DDC/CI]
2-10 Zapnutí/vypnutí indikátoru napájení [Power LED]
BEZPEČNOSTI, tento Návod k obsluze
2-11 Nastavení jazyka [Language]
a Návod pro instalaci (samostatný dokument),
2-12 Zobrazování loga EIZO
abyste si osvojili bezpečné a efektivní
používání tohoto přístroje.
2-13 Obnovení výchozího nastavení [Reset]
Kapitola 3Zapojení kabelů
3-1 Připojení monitoru ke dvěma počítačům
Kapitola 4Řešení problémů
Kapitola 5Reference
5-1 Upevnění přídavného ramena
5-2 Úsporný režim
5-3 Čištění
5-4 Technické údaje
5-5 Slovníček
5-6 Přednastavené režimy
Jak provést nastavení
Přečtěte si Návod pro nastavení (samostatný dokument)
Jak používat obrazovkové menu
Informace o ovládání obrazovkového menu a seznamu ikon naleznete v Rychlém přehledu (Quick Reference).
Jako partner skupiny ENERGY STAR®, společnost EIZO NANAO CORPORATION rozhodla, že
tento výrobek splňuje směrnice ENERGY STAR pro úsporu energie.
Specifikace produktu se mohou lišit v závislosti na regionu.
Ověřte si specifikace v návodu psaném v jazyce odpovídajícím zemi, v níž byl výrobek zakoupen.
Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena
Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována, ukládána v rešeršním systému či přenášena, v jakékoliv formě
nebo jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti
EIZO NANAO CORPORATION.
Společnost EIZO NANAO CORPORATION není povinna uchovávat jakékoliv jí zaslané důvěrné materiály nebo
informace, ledaže by byla učiněna opatření shodující se s potvrzením o příjmu uvedených informací společností EIZO
NANAO CORPORATION. Přestože se maximálně snažíme, aby údaje v tomto návodu byly aktuální, vyhrazujeme si
právo na případné změny technických údajů monitorů EIZO.
ENERGY STAR je U.S. registrovaná známka.
Apple a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.
VGA je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.
DPMS a DDC/CI jsou ochranné známky a VESA registrovaná ochranná známka společnosti Video Electronics Standards Association.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
FlexScan, ScreenManager, i•Sound a EIZO jsou registrované ochranné známky společnosti EIZO NANAO CORPORATION v Japonsku
a ostatních zemích.
Poznámky k tomuto monitoru
Chcete-li omezit změnu svítivosti způsobenou dlouhodobým používáním a zajistit tak konstantní svítivost, používejte
monitor při nižším jasu.
LCD panel je vyroben vysoce přesnou technologií. Přesto je nutné si uvědomit, že přítomnost vadných pixelů (tmavých
či světlých) neznamená, že je LCD monitor poškozen.
Pravděpodobnost výskytu bezvadných pixelů: 99,9994% nebo vyšší.
Podsvícení LCD panelu má konečnou dobu životnosti. Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, kontaktujte vašeho
prodejce.
Netlačte na panel nebo na jeho okraje příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo ke vzniku vad
obrazu. Pokud by byla obrazovka dlouhodobě vystavena tlaku, mohl by se LCD panel znehodnotit nebo poškodit. (Pokud
jsou stopy po působení tlaku stále vidět, zobrazte na monitoru bílou nebo černou barvu. Vady obrazu by pak měly
zmizet.)
Chraňte obrazovku před poškrábáním ostrými předměty jako je tužka nebo pero. Tyto předměty by mohly poškodit
povrch panelu. Nepokoušejte se čistit povrch pomocí papírových kapesníků, neboť by mohly poškrábat LCD panel.
Přenesete-li studený monitor do teplé místnosti nebo stoupne-li rychle teplota v místnosti, může dojít ke sražení vody
uvnitř i vně monitoru. V tomto případě monitor nezapínejte a počkejte, dokud se sražená voda neodpaří. Zabráníte tak
poškození monitoru.
Pokud je dlouhou dobu zobrazen jeden obraz a pak se obraz změní, může se objevit zbytkový (přetrvávající) obraz.
Doporučujeme vám používat spořič obrazovky nebo časovač vypnutí, je-li zobrazen stejný obraz po dlouhou dobu.
Pohodlné používání monitoru
Příliš tmavá nebo jasná obrazovka může mít vliv na vaše oči. Vždy upravte jas monitoru podle okolních podmínek.
Při dlouhodobém sledování monitoru se mohou vaše oči unavit. Každou hodinu si vždy na 10 minut odpočiňte.
OBSAH
Poznámky k tomuto monitoru................................... 1
Pohodlné používání monitoru................................... 1
Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky............... 3
1-1 Vlastnosti........................................................... 3
1-2 Tlačítka a indikátory......................................... 4
1-3 Základní ovládání obrazovkového menu
a popis ikon....................................................... 5
2-10 Zapnutí/vypnutí indikátoru napájení
[Power LED].................................................... 20
2-11 Nastavení jazyka [Language]......................... 20
2-12 Zobrazování loga EIZO................................... 20
2-13 Obnovení výchozího nastavení [Reset]........ 21
● Chcete-li obnovit nastavení barev..................... 21
● Obnovení všech nastavení/hodnot do výchozího
stavu z výroby................................................... 21
Kapitola 3 Zapojení kabelů................................. 22
Kapitola 2 Nastavení a seřízení........................... 8
2-1 CD Utility disk................................................... 8
● Obsah disku a přehled softwaru.......................... 8
● Použití programu ScreenManager Pro for LCD.. 9
2-2 Nastavení obrazu............................................ 10
Digitální vstup....................................................... 10
Analogový vstup.................................................. 10
2-3 Nastavení barev.............................................. 13
● Volba režimu zobrazení (režim FineContrast)... 13
● Provádění pokročilých nastavení...................... 14
● Nastavitelné položky v každém režimu............. 14
● Nastavení jasu [Brightness]............................... 14
● Nastavení kontrastu [Contrast].......................... 15
● Nastavení hodnoty gama [Gamma]................... 15
● Nastavení barevné teploty [Temperature]......... 16
● Nastavení hodnoty zisku [Gain]......................... 16
● Nastavení sytosti barev [Saturation].................. 16
● Nastavení odstínu [Hue].................................... 17
2-4 Nastavení ostrosti [Sharpness]..................... 18
2-5 Zapnutí/vypnutí funkce automatické úpravy
jasu [Bright Reg]............................................. 18
2-6 Automatické vypínání monitoru [Off Timer]18
2-9 Zapnutí/vypnutí DDC/CI komunikace
[DDC/CI]........................................................... 19
OBSAH
3-1 Připojení monitoru ke dvěma počítačům..... 22
● Přepínání vstupního signálu.............................. 22
● Automatický výběr vstupního signálu
[Input Signal]..................................................... 23
Kapitola 4 Řešení problémů............................... 24
Kapitola 5 Reference.......................................... 26
5-1 Upevnění přídavného ramena....................... 26
5-2 Úsporný režim................................................. 27
5-3 Čištění.............................................................. 27
5-4 Technické údaje.............................................. 28
5-5 Slovníček......................................................... 33
5-6 Přednastavené režimy.................................... 35
Kapitola 1Vlastnosti a ovládací prvky
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro tento LCD monitor EIZO.
1-1 Vlastnosti
• Obvod Over drive pro jasný pohybující se obraz
• Dva vstupní konektory (DVI-D, D-sub)
POZNÁMKA
• Stojan monitoru je možné vyměnit za
přídavné rameno nebo jiný držák. (viz
„5-1 Upevnění přídavného ramena“
na straně 26.)
3-1 „Připojení monitoru ke dvěma počítačům“ (strana 22)
• BrightRegulator
2-5 „Zapnutí/vypnutí funkce automatické úpravy jasu“ (strana 18)
• Contrast Enhancer
„Zapnutí/vypnutí funkce posílení kontrastu“ (strana 17)
• Ostrost
2-4 „Nastavení ostrosti“ (strana 18)
• Automatické seřízení (Auto adjust)
2-2 „Nastavení obrazu“ (strana 10)
• 10bitová gama korekce
„Nastavení hodnoty gama“ (strana 15)
• Vestavěné reproduktory
„Nastavení hlasitosti reproduktorů“ (strana 6) v Návodu pro instalaci (přibalen)
• Režim FineContrast pro volbu nejvhodnějšího režimu zobrazení.
2-3 „Nastavení barev“ (strana 13)
• Obrazovkové menu umožňující snadné ovládání.
1-3 „Základní ovládání obrazovkového menu a popis ikon“ (strana 5)
• Software „ScreenManager Pro for LCD“ (pro Windows) pro ovládání
monitoru z PC pomocí myši/klávesnice
Viz „About ScreenManager Pro for LCD“ na disku EIZO LCD Utility Disk.
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
• DDC/CI (Display Data Channel Command Interface)
2-9 „Povolení/zakázání DDC/CI komunikace“ (strana 19)
Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky
1-2 Tlačítka a indikátory
Obrazovkové menu
Tlačítka
1
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
8.
3
4
5
6
7
8
Světelný senzor (BrightRegulator)
Tlačítko pro volbu vstupního signálu
Tlačítko Mode (režim)
Tlačítka pro ovládání jasu
Tlačítka pro ovládání hlasitosti
Tlačítko Menu
Tlačítko Power/Help
Indikátor napájení
Stav indikátoru
Modrý
Oranžový
Vypnuto
2
Provozní režim
Obrazovka je zapnutá (Power on)
Úsporný režim (Power on)
Napájení je vypnuto (Power Off)
Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky
POZNÁMKA
• Je-li obrazovka zapnutá, je volitelně
možné vypnout modrý indikátor (viz
„Zapnutí/vypnutí indikátoru napájení“
na straně 20).
1-3 Základní ovládání obrazovkového menu a popis ikon
Základní ovládání obrazovkového menu
Zobrazení obrazovkového menu
Stiskem funkčního tlačítka pro změnu nastavení nebo stiskem
můžete zobrazit obrazovkové menu.
Tlačítkem pro volbu vstupního signálu, tlačítkem Mode, tlačítkem pro ovládání jasu nebo hlasitosti
Pomocí tlačítka Menu
Změna nastavení
Ovládání se liší v závislosti na zobrazených ikonách.
Příklad:
Způsob ovládání
V případě ikon se symboly +/- můžete stiskem + zvýšit hodnotu nebo stiskem - snížit hodnotu.
Zvolením ikony se symbolem
/
zobrazíte další menu.
Zapnutí/vypnutí se přepíná zvolením ikony. Symbol 5 je zobrazen tehdy, je-li funkce neaktivní.
Zobrazení názvu funkcí
(1) Stiskněte
, zatímco je zobrazeno obrazovkové menu.
(2) Objeví se názvy funkcí.
Uložení nastavení/odchod z obrazovkového menu
Po ukončení nastavení můžete stiskem
menu.
uložit nastavení do paměti. Opakovaným stiskem
opustíte obrazovkové
POZNÁMKA
• Obrazovkové menu se automaticky zavře, pokud během 45 sekund neprovedete žádnou akci.
Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky
Popis ikon obrazovkového menu
Ikona
Funkce
—
Popis
Potvrzuje nastavení. Opakovaným
zvolením této ikony opustíte
obrazovkové menu.
Analog
AutoSize
Automatické nastavení polohy
a velikosti obrazu a blikání.
Návrat k přednastavenému
režimu.
Potvrzuje nastavení.
Každý barevný tón (0 až 255) může
být zobrazen díky nastavení úrovně
výstupního signálu.
AutoRange
Návrat k přednastavenému
režimu.
Potvrzuje nastavení.
Manual
Provádění pokročilého nastavení,
pokud automatické nastavení
selhalo. Následuje nastavení
hodinových pulzů, fáze a polohy
(v tomto pořadí).
Clock
Odstranění vertikálních pruhů.
Phase
Odstraňuje blikání nebo rozmazání.
Position
(poloha)
Upravte polohu obrazu pomocí
.
Color (barva)
Pro každý z režimů FineContrast lze
Color Menu nezávisle provádět nastavení barev
a uložit toto nastavení do paměti.
Mode*
Volba nejvhodnějšího zobrazovacího
režimu podle daného použití
monitoru. Každým stiskem tlačítka
dojde k přepnutí režimu.
Brightness
(jas)
Nastavení jasu obrazu.
Nastavitelný rozsah: 0 až 100%
Contrast
(kontrast)
Nastavení kontrastu.
Nastavitelný rozsah: 0 až 100%
Gain (zisk)
Určuje poměr červené, zelené
a modré složky, upravuje barevný
tón.
Nastavitelný rozsah: 0 až 100%
Umožňuje nastavit poměr
červené složky.
Umožňuje nastavit poměr
zelené složky.
Umožňuje nastavit poměr
modré složky.
Advanced
(pokročilé)
Pokročilá nastavení – odstín, sytost
a Contrast Enhancer.
* Je zobrazen aktuální režim FineContrast.
Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky
Ikona
Funkce
Cont
Enhancer
Popis
Poskytuje kontrastnější zobrazení
díky snížení gama hodnoty
a současnou úpravou intenzity
podsvícení a úrovně zisku podle
aktuálně zobrazovaného signálu.
Zapnutí/vypnutí funkce se přepíná
zvolením ikony.
Nastavení odstínu. Pokud nastavíte
vysokou hodnotu, bude obraz
Hue (odstín) zbarvený do zelena. Při nízké bude
obraz načervenalý.
Nastavitelný rozsah: -100 až 100
Saturation
(sytost)
Nastavení sytosti barev.
Nastavitelný rozsah: -100 až 100
Nastavení teploty barev. Pro
každou barevnou teplotu se nastaví
Temperature předvolené hodnoty zisku (gain).
(barevná Nastavitelný rozsah: Native
teplota)
(přirozený), 4000K-10000K
(s krokem 500K, včetně 9300K),
User (uživatelský režim)
Gamma
Nastavení hodnoty gama.
Nastavitelný rozsah: 1.8, 2.0, 2.2
Tool (nástroje)
Info1
Zobrazení režimu vstupního signálu
(analog/digital), rozlišení, H/V
frekvence.
Info2
Zobrazí typ monitoru, dobu
používání a sériové číslo.
Umožňuje nastavit automatickou
detekci vstupního signálu. Zapnutí/
Input Signal
vypnutí funkce se přepíná zvolením
ikony.
DDC/CI
Umožňuje povolit/zakázat DDC/CI
komunikaci. Zapnutí/vypnutí funkce
se přepíná zvolením ikony.
Resetování změněných hodnot do
původního stavu z výroby.
Upozornění
Reset
• Po resetování není možné zrušit tuto
operaci.
All : Obnovení všech
nastavení/hodnot do výchozího
stavu z výroby.
Color (CUS*) : Do výchozího
stavu budou uvedeny pouze
hodnoty změněné v aktuálním
režimu FineContrast.
Ikona
Funkce
Popis
Settings (nastavení)
Language
(jazyk)
Nastavení jazyka obrazovkového
menu a informačních zpráv.
Nastavení jazyka se přepíná
zvolením ikony.
PowerSave
Bright Reg
Funkce BrightRegulator a světelný
senzor na přední straně monitoru
umožňují detekovat jas okolního
prostředí a automaticky a pohodlně
upravovat jas obrazovky. Zapnutí/
vypnutí funkce se přepíná zvolením
ikony.
Zapíná/vypíná indikátor napájení
(modrý) během provozu monitoru.
Power LED
Zapnutí/vypnutí funkce (On/Off) se
přepíná zvolením ikony.
Off Timer
(časovač)
Zajišťuje automatické vypnutí
monitoru po určité době. Tato
funkce pomáhá chránit monitor před
zbytkovým obrazem, je-li dlouhou
dobu zobrazen stejný obraz.
Použijte tuto funkci, je-li na monitoru
například zobrazen stejný obraz celý
den.
Nastavitelný rozsah: Off, 1 až 23h
Screen (obrazovka)
Sharpness
(ostrost)
Zvýrazňuje kontury obrazu díky
zvýraznění barevného rozdílu
obrazových pixelů. Zlepšuje vnímání
kvality a struktury. A naopak může
tato funkce obraz zjemnit díky
rozmazání obrysů.
Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky
Kapitola 2Nastavení a seřízení
2-1 CD Utility disk
K monitoru je přibalen CD-ROM disk „EIZO LCD Utility Disk“. V následující tabulce je uveden obsah disku a přehled
softwarových aplikací.
● Obsah disku a přehled softwaru
Na disku se nacházejí barevné profily, softwarové aplikace pro nastavení monitoru a návod k obsluze. Informace
o tom, jak spustit software nebo jak přistupovat k souborům, naleznete v souboru „Readme.txt“ nebo „Readme“ na
disku.
Položka
Popis
Soubor „Readme.txt“ nebo „read me“
Windows
Macintosh
✓
✓
Barevné profily (ICC profily)
Specifický soubor obsahující barevnou
charakteristiku monitoru.
Používá se při správě barev.
✓
✓
Screen Adjustment Utility
Program pro ruční seřízení obrazovky,
používaný pro úpravy obrazu
u analogového vstupního signálu.
✓
−
Soubory se vzory pro seřízení
obrazovky
Používají se při ručním nastavování
analogového vstupního signálu. Pokud
nelze na vašem počítači použít program
Screen Adjustment Utility, použijte pro
seřízení tyto soubory s předlohami.
✓
✓
ScreenManager Pro for LCD
Pomocný program pro ovládání/
nastavení monitoru z počítače pomocí
myši a klávesnice.
(Počítač musí být připojen k monitoru
pomocí přiloženého USB kabelu.) Více
informací naleznete dále.
WindowMovie Checker Software
WindowMovie je funkce programu
ScreenManager Pro for LCD.
Více informací naleznete v návodu pro
ScreenManager Pro for LCD na CD
disku.
✓
−
Návod k obsluze k tomuto monitoru (PDF soubor)
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
● Použití programu ScreenManager Pro for LCD
Popis instalace a používání programu ScreenManager Pro for LCD je uveden v příslušném návodu na CD disku.
Chcete-li nastavovat monitor pomocí programu ScreenManager Pro for LCD, připojte počítač k monitoru pomocí
přibaleného USB kabelu.
[Zapojení]
(1) Propojte výstupní USB port vašeho počítače (nebo jiného USB rozbočovače) se vstupní zásuvkou USB monitoru
(upstream).
(2) Po zapojení USB kabelu se automaticky nastaví USB funkce.
Upstream
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
2-2 Nastavení obrazu
Digitální vstup
Digitální vstupní signál je monitorem správně zobrazován na základě
přednastavených údajů. Pokud chcete provést pokročilé nastavení, viz „2-3
Nastavení barev“ (strana 13) a následující stránky.
Analogový vstup
Nastavení obrazu LCD monitoru se používá pro omezení blikání obrazu a pro
nastavení správné polohy a velikosti obrazu při použití u daného počítače.
Pro pohodlné používání monitoru je vhodné nastavit obraz po prvním připojení
monitoru k počítači nebo po příslušných změnách nastavení počítače. Pokud se
obraz zobrazuje správně, není nutné provádět žádná nastavení.
Upozornění
• Před nastavováním nechejte LCD
monitor alespoň 30 minut ustálit.
• Funkce automatického nastavení
nefunguje pro obraz s rozlišením
nižším než 800 × 600 (SVGA).
Funkce automatického nastavení pracuje v těchto případech:
• Je-li signál připojen ke vstupu monitoru poprvé.
• Pokud se změnilo rozlišení nebo vertikální/horizontální
frekvence.
[Postup při nastavení]
1 Proveďte automatické nastavení velikosti (AutoSize).
● Chcete-li automaticky nastavit velikost, polohu obrazu
a blikání [AutoSize]
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(3) Zvolte
(Analog).
(AutoSize).
Provede se automatické nastavení polohy a velikosti obrazu a blikání.
(4) Po potvrzení zprávy na obrazovce zvolte
(OK).
Pokud zvolíte
(Undo), monitor se vrátí do původního
přednastaveného stavu.
na displeji vzor (pattern) pro seřízení analogového
2 Připravte
signálu.
(1) Vložte „EIZO LCD Utility Disk“ do vašeho počítače.
(2) Počítač se systémem Windows: Spusťte „Screen Adjustment Utility“
ze spouštěcího menu CD disku.
U počítačů s jiným systémem než Windows: Použijte soubory se vzory
pro nastavení obrazovky.
Pokud není zobrazen správný obraz ani pro provedení nastavení
v kroku 1 výše, proveďte nastavení podle postupu na následujících
stranách. Je-li obraz zobrazen správně, pokračujte krokem 5
„Automatické nastavení gradace barev [AutoRange]“.
10
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
Upozornění
• Tato funkce pracuje správně, jeli obraz zobrazen přes celou
plochu na počítačích se systémem
Windows nebo Macintosh. Tato
funkce nepracuje správně, je-li obraz
jen v části obrazovky (např. okno
s příkazovým řádkem) nebo je-li
použito černé pozadí (např. tapeta).
• Tato funkce nemusí pracovat správně
s některými grafickými kartami.
• Během automatického nastavení se
na obrazovce objeví zpráva „Auto in
Progress“.
POZNÁMKA
• Informace o tom, jak otevřít
a používat soubory se vzory pro
nastavení obrazu (Screen Adjustment
Program), naleznete v souboru „
Readme.txt“ nebo „Readme“. Pokud
používáte systém Macintosh, můžete
otevřít soubor přímo z menu CD
disku.
znovu automatické seřízení AutoSize při zobrazeném
3 Proveďte
vzoru pro nastavování analogového signálu.
● Chcete-li automaticky nastavit velikost, polohu obrazu
a blikání [AutoSize]
(1) Zobrazte vzor 1 (Pattern 1) přes celou obrazovku pomocí programu
„Screen Adjustment Utility“ nebo pomocí souborů se vzory pro
seřizování.
(2) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(3) Zvolte
(4) Zvolte
(Analog).
(AutoSize).
Provede se automatické nastavení polohy a velikosti obrazu a blikání.
(5) Po potvrzení zprávy na obrazovce zvolte
(OK).
Pokud zvolíte
(Undo), monitor se vrátí do původního
přednastaveného stavu.
Pokud není zobrazen správný obraz ani pro provedení nastavení
v kroku 3 výše, proveďte nastavení podle postupu na následujících
stranách. Je-li obraz zobrazen správně, pokračujte krokem 5
„Automatické nastavení gradace barev [AutoRange]“.
pokročilá nastavení pomocí volby
4 Proveďte
v obrazovkovém menu.
Zvolte
(Manual)
(Manual) pro nastavení časování (clock), fáze a polohy.
● Odstranění vertikálních pruhů [Clock]
(1) Pokuste se odstranit pruhy pomocí
nebo
(Clock).
● Odstranění blikání a rozmazání [Phase]
(1) Nastavte fázi pomocí
nebo
po zvolení
a pokuste se odstranit blikání a rozmazání.
po zvolení
(Phase)
POZNÁMKA
• Kurzorová tlačítka tiskněte pomalu,
abyste mohli přesně nastavit
požadovanou hodnotu.
• Pokud se po nastavení objeví blikání,
rozmazaný obraz nebo pruhy,
pokračujte dále nastavením [Phase]
(fáze).
Upozornění
• U některých typů počítačů nebo
grafických karet nelze zcela odstranit
blikání či rozmazání.
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
11
● Úprava polohy obrazu [Position]
(1) Zvolte
(Position).
(2) Pomocí
(doleva) /
(doprava) /
(dolů) /
(nahoru)
nastavte polohu obrazu tak, aby byl obraz správně zobrazen na
ploše monitoru.
(3) Zvolte
.
Nastavení je hotovo.
5 Nastavte gradaci barev.
● Automatické nastavení gradace barev [AutoRange]
Každý barevný tón (0 až 255) může být zobrazen díky nastavení
úrovně výstupního signálu.
(1) Zobrazte vzor 2 (Pattern 2) přes celou obrazovku pomocí programu
„Screen Adjustment Utility“ nebo pomocí souborů se vzory pro
seřizování.
(2) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(3) Zvolte
(4) Zvolte
(Analog).
(AutoRange).
Dojde k automatickému nastavení gradace barev.
(5) Po potvrzení zprávy na obrazovce zvolte
(OK).
Pokud zvolíte
(Undo), monitor se vrátí do původního
přednastaveného stavu.
(6) Zavřete vzor 2 (Pattern 2). Pokud používáte program „Screen
Adjustment Utility“, ukončete jej.
12
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
POZNÁMKA
• Vzhledem k tomu, že je počet pixelů
a jejich poloha na LCD monitoru
pevně daná, existuje pouze jediné
správné nastavení polohy obrazu.
Volba Position umožňuje pohybovat
s obrazem do správné polohy.
• Pokud se po nastavení objeví
vertikální pruhy, vraťte se k části
„Odstranění vertikálních pruhů [Clock]“.
(Clock → Phase → Position)
2-3 Nastavení barev
● Volba režimu zobrazení (režim FineContrast)
Funkce FineContrast umožňuje zvolit nejvhodnější zobrazovací režim podle
daného použití monitoru.
Režim FineContrast
Režim
Použití
(CUS)
Uživatelský režim. Umožňuje měnit všechna nastavení.
sRGB režim. Vhodné pro přesnou reprodukci barev
s sRGB kompatibilními zařízeními.
(sRGB)
(TXT)
Textový režim. Pro zobrazení textu v programech pro
úpravu textů či tabulek.
(PIC)
Režim pro obrázky. Vhodné pro prohlížení fotografií nebo
obrázků.
(MOV)
Režim pro filmy. Vhodné pro přehrávání videa a animací.
(CAD)
CAD režim. Vhodné pro CAD aplikace.
POZNÁMKA
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Stiskněte znovu
, zatímco je zobrazeno menu s nastavením.
Každým stiskem tlačítka dojde k přepnutí režimu.
(3) Zvolte
.
Zvolený režim bude nastaven.
• Režim FineContrast je možné vybrat
také stiskem
a zvolením
(Color).
• „ScreenManager Pro for LCD“
umožňuje automaticky zvolit režim
FineContrast na základě použité
aplikace. (Viz „Kapitola 3 Auto FineContrast“
v návodu k použití pro
„ScreenManager Pro for LCD“.)
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
13
● Provádění pokročilých nastavení
Upozornění
Pro každý z režimů FineContrast lze nezávisle provádět nastavení barev a uložit
toto nastavení do paměti.
● Nastavitelné položky v každém režimu
V závislosti na zvoleném režimu FineContrast se liší nastavitelné funkce.
✓: Nastavitelná položka −: Nelze nastavit
Ikona
Režim FineContrast
Funkce
Brightness
Contrast
Gamma
Temperature
Gain
Saturation
Hue
Cont Enhancer
CUS
sRGB
TXT
PIC
MOV
CAD
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
−
−
−
−
−
−
−
✓
✓
✓
✓
−
−
−
−
✓
✓
−
✓
−
✓
✓
−
✓
✓
−
✓
−
✓
✓
−
✓
✓
−
✓
−
−
−
−
• Před nastavováním barev nechejte
LCD monitor alespoň 30 minut
ustálit.
• Před zahájením nastavení barev pro
analogové signály proveďte nejprve
nastavení
(AutoRange).
(Viz „Automatické nastavení gradace
barev“ na straně 12.)
• Stejný obraz může na více
monitorech vypadat mírně odlišně
kvůli charakteristickým vlastnostem
každého monitoru. Jemné nastavení
barev proveďte pomocí vizuálního
porovnání obou monitorů.
POZNÁMKA
• Hodnoty uvedené v „%“ nebo „K“
slouží pouze pro orientaci.
• Díky programu „ScreenManager Pro
for LCD“ můžete provádět nastavení
barev s použitím myši a klávesnice
vašeho počítače. Nastavené hodnoty
je možné uložit do souboru a později
je opět obnovit. (Viz „Kapitola 4
Color Adjustment“ v návodu k použití
pro „ScreenManager Pro for LCD“.)
● Nastavení jasu [Brightness]
Jas se nastavuje díky změně intenzity podsvícení (světelného zdroje za LCD
panelem).
Nastavitelný rozsah: 0 až 100%
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Color).
(3) Nastavte jas pomocí
(4) Zvolte
.
nebo
Nastavení je hotovo.
14
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
po zvolení
(Brightness).
POZNÁMKA
• Jas můžete nastavit také stiskem
, aniž byste museli vstupovat
nebo
do obrazovkového menu.
● Nastavení kontrastu [Contrast]
POZNÁMKA
Kontrast obrazu se upravuje díky změně úrovně videosignálu.
Nastavitelný rozsah: 0 až 100%
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Color).
(3) Nastavte kontrast pomocí
(4) Zvolte
.
nebo
po zvolení
(Contrast).
Nastavení je hotovo.
● Nastavení hodnoty gama [Gamma]
POZNÁMKA
Umožňuje nastavení hodnoty gama. Kontrast obrazu se také mění v závislosti
na vstupním signálu, avšak míra změny není proporcionální. Zajištění
rovnoměrné závislosti vstupního signálu a svítivosti monitoru se označuje jako
„gama korekce“.
Nastavitelný rozsah: 1.8, 2.0, 2.2
(1) Stiskněte
• Kontrast můžete nastavit také stiskem
, je-li obrazovkové menu vypnuté,
a následně stisknout
nebo
u ikony
(Contrast).
• Při kontrastu 50% jsou zobrazeny
všechny barevné stupně.
• Při nastavování monitoru je vhodné
před nastavením kontrastu nejprve
nastavit jas, aby nedošlo ke ztrátě
stupňů jasu. Nastavení kontrastu
proveďte v následujících případech.
–Pokud máte pocit, že je obraz
tmavý, i když je jas nastaven na
100%.
–Pokud máte pocit, že je hodnota
černé příliš světlá (snižte o něco jas
a kontrast nastavte výše než 50%).
• V závislosti na zvoleném režimu
FineContrast nemusí být toto
nastavení dostupné (ikona se
nezobrazuje). (Viz „Nastavitelné
položky v každém režimu“ na
straně 14.)
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Color).
(3) Zvolte
(Color Menu).
(4) Nastavte hodnotu gama pomocí
(5) Zvolte
.
nebo
po zvolení
(Gamma).
Nastavení je hotovo.
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
15
● Nastavení barevné teploty [Temperature]
POZNÁMKA
Teplotu barev je možné nastavit. Teplota barev se obvykle používá pro
vyjádření odstínu „bílé“ a/nebo „černé“ pomocí numerické hodnoty. Hodnota se
udává ve stupních „K“ (Kelvina).
Stejně jako teplota plamene, je obraz na monitoru zobrazen do červena, je-li
teplota barev nízká a do modra, je-li teplota barev vysoká. Pro každou barevnou
teplotu se nastaví předvolené hodnoty zisku (gain).
5 000K
Bílá barva je zobrazena načervenale. Hodnoty 5000K či 6000K se
obvykle používají v tiskařském průmyslu.
6 500K
Bílá barva je zobrazena s teplým nádechem, podobně jako bílý
papír. Tato teplota je vhodná pro zobrazení fotografií a videa.
9 300K
Bílá barva je zobrazena mírně do modra.
Nastavitelný rozsah: Native (přirozený), 4000K-10000K (s krokem 500K,
včetně 9300K), User (uživatelský režim)
(1) Stiskněte
.
• V závislosti na zvoleném režimu
FineContrast nemusí být toto
nastavení dostupné (ikona se
nezobrazuje). (Viz „Nastavitelné
položky v každém režimu“ na
straně 14.)
• [Gain] umožňuje provádět
pokročilejší nastavení (Viz „Nastavení
hodnoty zisku“ na straně 16).
• Pokud nastavíte [Native], bude obraz
zobrazen s přirozeným podáním barev
daného monitoru (Gain: 100% pro
každou složku RGB).
• Při změně hodnoty zisku se nastavení
barevné teploty změní na „User“
(uživatelské).
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Color).
(3) Zvolte
(Color Menu).
(4) Nastavte barevnou teplotu pomocí
(Temperature).
(5) Zvolte
.
nebo
po zvolení
Nastavení je hotovo.
● Nastavení hodnoty zisku [Gain]
POZNÁMKA
Jas jednotlivých barevných složek (červená/zelená/modrá) bývá označován jako
zisk (Gain). Nastavení zisku může ovlivnit barevný tón „bílé“ (je-li dosaženo
maximální úrovně každé složky)
Nastavitelný rozsah: 0 až 100%
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Color).
(3) Zvolte
(Color Menu).
(4) Zvolte
(Gain).
(5) Nastavte požadovanou hodnotu
pomocí
nebo
.
(6) Zvolte
.
(červené)/
(zelené)/
(modré)
• V závislosti na zvoleném režimu
FineContrast nemusí být toto
nastavení dostupné (ikona se
nezobrazuje). (Viz „Nastavitelné
položky v každém režimu“ na
straně 14.)
• Hodnota zisku se může změnit
v závislosti na hodnotě barevné
teploty.
• Při změně hodnoty zisku se nastavení
barevné teploty změní na „User“
(uživatelské).
Nastavení je hotovo.
● Nastavení sytosti barev [Saturation]
Upozornění
Tato funkce umožňuje nastavit sytost barev monitoru.
Nastavitelný rozsah: -100 až 100
(1) Stiskněte
• Tato funkce neumožňuje zobrazení
všech barevných stupňů.
.
POZNÁMKA
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Color).
(3) Zvolte
(Color Menu).
(4) Zvolte
(Advanced).
(5) Nastavte sytost pomocí
nebo
(6) Zvolte
.
Nastavení je hotovo.
16
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
po zvolení
(Saturation).
• V závislosti na zvoleném režimu
FineContrast nemusí být toto
nastavení dostupné (ikona se
nezobrazuje). (Viz „Nastavitelné
položky v každém režimu“ na
straně 14.)
• Při nastavení minimální hodnoty
(-100) bude obraz monochromatický.
● Nastavení odstínu [Hue]
Upozornění
Tato funkce umožňuje nastavit barevný odstín. Pokud nastavíte vysokou
hodnotu, bude obraz zbarvený do zelena. Při nízké bude obraz načervenalý.
Nastavitelný rozsah: -100 až 100
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Color).
(3) Zvolte
(Color Menu).
(4) Zvolte
(Advanced).
(5) Nastavte odstín pomocí
(6) Zvolte
.
nebo
po zvolení
• Tato funkce neumožňuje zobrazení
všech barevných stupňů.
POZNÁMKA
• V závislosti na zvoleném režimu
FineContrast nemusí být toto
nastavení dostupné (ikona se
nezobrazuje). (Viz „Nastavitelné
položky v každém režimu“ na
straně 14.)
(Hue).
Nastavení je hotovo.
● Zapnutí/vypnutí funkce posílení kontrastu [Cont Enhancer]
Tato funkce umožňuje kontrastnější zobrazení díky snížení gama hodnoty
a současnou úpravou intenzity podsvícení a úrovně zisku podle aktuálně
zobrazovaného signálu.
(1) Stiskněte
.
POZNÁMKA
• V závislosti na zvoleném režimu
FineContrast nemusí být toto
nastavení dostupné (ikona se
nezobrazuje). (Viz „Nastavitelné
položky v každém režimu“ na
straně 14.)
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Color).
(3) Zvolte
(Color Menu).
(4) Zvolte
(Advanced).
(5) Zapnutí/vypnutí se přepíná zvolením ikony
(Cont Enhancer).
Zapnuto
Vypnuto
(6) Zvolte
.
Zvolený režim bude nastaven.
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
17
2-4 Nastavení ostrosti [Sharpness]
Tato funkce zvýrazňuje kontury obrazu díky zvýraznění barevného rozdílu
obrazových pixelů. Zlepšuje vnímání kvality a struktury. A naopak může tato
funkce obraz zjemnit díky rozmazání obrysů.
Nastavitelný rozsah: -3 až 3
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Screen).
(3) Nastavte ostrost pomocí
(4) Zvolte
.
nebo
po zvolení
(Sharpness).
Nastavení je hotovo.
2-5 Zapnutí/vypnutí funkce automatické
úpravy jasu [Bright Reg]
Funkce BrightRegulator a světelný senzor na přední straně monitoru umožňují
detekovat jas okolního prostředí a automaticky a pohodlně upravovat jas
obrazovky.
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(PowerSave).
(3) Zapnutí/vypnutí se přepíná zvolením ikony
(Bright Reg).
Zapnuto
Vypnuto
(4) Zvolte
.
Zvolený režim bude nastaven.
2-6 Automatické vypínání monitoru [Off
Timer]
Tato funkce umožňuje automatické vypnutí monitoru po uplynutí předem
nastavené doby. Tato funkce pomáhá chránit monitor před zbytkovým obrazem,
je-li dlouhou dobu zobrazen stejný obraz. Použijte tuto funkci, je-li na monitoru
například zobrazen stejný obraz celý den.
Nastavitelný rozsah: Off, 1 až 23h
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(PowerSave).
(3) Nastavte dobu vypnutí pomocí
nebo
po zvolení
Zvolte„Off“, pokud chcete vypnout funkci Off timer.
(Off Timer).
(4) Zvolte
Nastavení časovače je nyní dokončeno.
(5) Po uplynutí nastaveného času mínus jedna minuta se na displeji objeví
zpráva „Power will shut off in a minute“ (monitor se za minutu vypne).
Pokud zvolíte
18
(Extend), bude časovač o 90 minut prodloužen.
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
POZNÁMKA
• Monitor je možné zapínat/vypínat
v nastaveném čase pomocí programu
„ScreenManager Pro for LCD“.
Nastavit můžete až 8 různých časů.
2-7 Zámek tlačítek [Key Lock] [Menu Lock]
Tato funkce umožňuje zamknout ovládací tlačítka a zabránit tak změnám
v nastavení.
Key Lock (zámek tlačítek):
Zamkne všechna tlačítka kromě tlačítka Power.
Menu Lock (zámek menu):���������������������������������������
Zamkne tlačítka kromě tlačítek Power,
��������������������������������������
tlačítka pro volbu signálu, regulace jasu
a hlasitosti.
(1) Stiskem
vypněte monitor.
(2) Zapněte monitor stisknutím
, zatímco držíte
Objeví se menu s nastavením.
(3) Každým stiskem tlačítka
.
dojde k přepnutí režimu.
Odemknuto
Menu Lock (zámek menu)
Key Lock (zámek tlačítek)
(4) Zvolte
.
Zvolený režim bude nastaven.
2-8 Zobrazení informací o monitoru
[Info1] [Info2]
Tato funkce umožňuje zobrazit režim vstupního signálu, aktuální rozlišení nebo
typ monitoru.
Info1 : ���������������������������������������������������������������������
Zobrazení režimu vstupního signálu (analog/digital), rozlišení, H/V
��������������������������������������������������������������������
frekvence.
Info2 : Zobrazí typ monitoru, dobu používání a sériové číslo.
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(3) Zvolte
(4) Zvolte
(Tool).
(Info1) nebo
(Info2).
.
Menu se zavře.
2-9 Zapnutí/vypnutí DDC/CI komunikace
[DDC/CI]
Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout DDC/CI komunikaci.
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Tool).
(3) Zapnutí/vypnutí se přepíná zvolením ikony
(DDC/CI).
Zapnuto
Vypnuto
(4) Zvolte
.
Zvolený režim bude nastaven.
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
19
2-10 Zapnutí/vypnutí indikátoru napájení
[Power LED]
Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout indikátor napájení (modrý) během
provozu monitoru.
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(PowerSave).
(3) Zapnutí/vypnutí funkce (On/Off) se přepíná zvolením ikony
LED).
(Power
On (zapnuto)
Off (vypnuto)
(4) Zvolte
.
Zvolený režim bude nastaven.
2-11 Nastavení jazyka [Language]
Tato funkce slouží k nastavení jazyka obrazovkového menu a informačních
zpráv.
Volitelné jazyky
Angličtina/ němčina/ francouzština/ španělština/ italština/ švédština/
zjednodušená čínština/ tradiční čínština/ japonština
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Settings).
(3) Volba jazyka se provádí pomocí ikony
(Language).
Angličtina
Němčina
Francouzština
Španělština
Italština
Švédština
Zjednodušená čínština
Tradiční čínština
Japonština
(4) Zvolte
.
Zvolený jazyk bude nastaven.
2-12 Zobrazování loga EIZO
Logo EIZO se zobrazuje po zapnutí monitoru. Tato funkce umožňuje zapnout/
vypnout zobrazování loga EIZO.
(1) Stiskem
vypněte monitor.
(2) Zapněte monitor stisknutím
, zatímco držíte
.
Nastavení funkce zobrazování loga EIZO se přepíná pomocí postupu v kroku 2.
20
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
2-13 Obnovení výchozího nastavení [Reset]
Existují dva typy Resetu. První obnovuje do původního stavu pouze nastavení
barev, druhý obnovuje všechna nastavení.
Upozornění
• Po resetování není možné zrušit tuto
operaci.
● Chcete-li obnovit nastavení barev
Do výchozího stavu budou uvedeny pouze hodnoty změněné v aktuálním
režimu FineContrast.
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(3) Zvolte
(Tool).
(Reset).
Pokud nechcete provést reset, zvolte
(4) Zvolte
.
(Color (CUS*)).
Nastavené hodnoty barev budou uvedeny do výchozího stavu.
* Je zobrazen aktuální režim FineContrast.
● Obnovení všech nastavení/hodnot do výchozího stavu
z výroby
Chcete-li uvést všechna nastavení/hodnoty do výchozího stavu z výroby.
(1) Stiskněte
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(3) Zvolte
(Tool).
(Reset).
Pokud nechcete provést reset, zvolte
(4) Zvolte
.
(All).
Všechna nastavení budou uvedena do výchozího stavu z výroby.
Kapitola 2 Nastavení a seřízení
21
Kapitola 3Zapojení kabelů
3-1 Připojení monitoru ke dvěma počítačům
K monitoru lze připojit dva počítače pomocí DVI-D a D-Sub mini 15 pin
konektoru na zadní straně monitoru.
Příklady zapojení
Konektor DVI-D
K počítači 1
D-Sub mini
15pinový konektor
K počítači 2
D-Sub mini
15pinový konektor
Konektor DVI-D
Signálový kabel
(Digital) FD-C39
Signálový kabel
MD-C87
● Přepínání vstupního signálu
Po každém stisku tlačítka
se přepne vstupní signál.
Po přepnutí signálu se v pravém horním rohu obrazovky objeví na několik
sekund typ vstupního portu.
22
Kapitola 3 Zapojení kabelů
● Automatický výběr vstupního signálu [Input Signal]
Zapnuto :Pokud libovolný z počítačů bude vypnut nebo vstoupí do úsporného
režimu, monitor automaticky zobrazí signál z druhého počítače.
Vypnuto:Monitor nebude automaticky detekovat vstupní signály. Přepněte
vstupní signál pomocí
.
(1) Stiskněte
POZNÁMKA
• Je-li [Input Signal] nastaven na
„Enable“ (zapnuto), budou funkce
pro úsporu energie monitoru pracovat
pouze tehdy, jsou-li oba počítače
v úsporném režimu.
.
Objeví se menu s nastavením.
(2) Zvolte
(Tool).
(3) Zapnutí/vypnutí se přepíná zvolením ikony
(Input Signal).
Zapnuto
Vypnuto
(4) Zvolte
.
Zvolený režim bude nastaven.
Kapitola 3 Zapojení kabelů
23
Kapitola 4Řešení problémů
Pokud problém přetrvává i po použití uvedených řešení, obraťte se na svého prodejce.
• Žádný obraz → Viz č. 1 a 2
• Problémy se zobrazením (digitální vstup) → Viz č. 3 až 9
• Problémy se zobrazením (analogový vstup) → Viz č. 3 až 12
• Ostatní problémy → Viz č. 13 až 15
• USB problémy → Viz č. 16
Problém
1. Žádný obraz
• Indikátor napájení nesvítí
Možná příčina a řešení
• Zkontrolujte, je-li napájecí kabel správně připojen.
Pokud problém přetrvává, vypněte monitor a po několika
minutách jej opět zapněte.
• Stiskněte
.
• Indikátor napájení svítí modře.
• Nastavte jednotlivé hodnoty RGB v nabídce [Gain] na
vyšší úroveň. (viz strana 16)
• Indikátor napájení svítí oranžově.
• Přepněte vstupní signál pomocí
.
• Pohněte myší nebo stiskněte klávesu.
• Zkontrolujte, je-li počítač zapnutý.
2. Zobrazily se následující zprávy
Tyto zprávy se zobrazí, pokud není v pořádku vstupní
signál - i tehdy, pokud monitor funguje správně.
• Tato zpráva se zobrazí, pokud není na vstupu žádný
signál.
• Důvodem může být fakt, že některé počítače neprodukují
signál bezprostředně po zapnutí.
• Zkontrolujte, je-li počítač zapnutý.
• Zkontrolujte, je-li signálový kabel správně připojen.
• Přepněte vstupní signál pomocí
.
• Tato zpráva znamená, že je vstupní signál mimo
povolený frekvenční rozsah. (Příslušný kmitočet bude
zobrazen žlutě.)
Příklad:
• Zkontrolujte, zda nastavení signálu ve vašem počítači
odpovídá rozlišení a vertikální frekvenci monitoru. (Viz
„Kompatibilní rozlišení/frekvence“ na zadní obálce
Návodu pro instalaci.)
• Restartujte počítač.
• Použijte pomocný software od grafické karty pro
nastavení vhodného zobrazovacího režimu. Blíže viz
návod od grafické karty.
fD:Bodová frekvence
(Zobrazuje se jen pro digitální signál)
fH:Horizontální frekvence
fV:Vertikální frekvence
3. Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.
• Proveďte nastavení jasu [Brightness] nebo kontrastu
[Contrast]. (Podsvícení LCD monitoru má konečnou
dobu životnosti. Pokud obrazovka ztmavne nebo začne
blikat, poraďte se s vaším prodejcem.)
4. Text je rozmazaný.
• Zkontrolujte, zda nastavení signálu ve vašem počítači
odpovídá rozlišení a vertikální frekvenci monitoru. (Viz
„Kompatibilní rozlišení/frekvence“ na zadní obálce
Návodu pro instalaci.)
• Upravte ostrost [Sharpness]. (viz strana 18)
5. Objevuje se zbytkový obraz.
• Použijte spořič obrazovky nebo funkci Off timer pro
dlouhodobé zobrazení.
• Zbytkový obraz je specifickým problémem LCD displejů.
Snažte se vyvarovat zobrazování stejného obrazu po
velmi dlouhou dobu.
24
Kapitola 4 Řešení problémů
Problém
Možná příčina a řešení
6. Na obrazovce zůstávají zelené/červené/modré/bílé
body nebo vadné pixely.
• To je způsobeno charakterem LCD panelů a nejedná se
o poruchu.
7. Na obrazovce zůstávají rušivé obrazce nebo stopy • Zobrazte na monitoru dlouhodobě bílou nebo černou
po působení tlaku.
plochu. Vady obrazu by pak měly zmizet.
8. Obrysy písmen jsou barevné.
• Pokud nastavíte [Sharpness] na vysokou hodnotu,
mohou se písmena na monitoru zobrazovat barevně.
9. Na obrazovce se objevuje šum.
• U signálů z HDCP systému může chvíli trvat, než se
zobrazí normální obraz.
10. Nesprávná poloha obrazu.
• Seřiďte polohu obrazu pomocí [Position] tak, aby byl
obraz zobrazen na celé ploše monitoru. (Viz strana 12)
• Pokud problém přetrvává, použijte pomocný software od
grafické karty pro správné nastavení pozice obrazu (je-li
k dispozici).
11. Objevily se svislé pruhy nebo část obrazu bliká
• Upravte nastavení [Clock]. (viz strana 11)
12. Celý obraz bliká nebo je rozmazaný.
• Upravte nastavení [Phase]. (viz strana 11)
13. Obrazovkové menu se nezobrazuje.
• Zkontrolujte, zda není zapnut zámek tlačítek. (viz
strana 19)
14. Funkce automatického nastavení nefunguje
správně.
• Tato funkce nefunguje pro digitální vstupní signály.
• Zkontrolujte, zda není zapnut zámek tlačítek. (viz
strana 19)
• Tato funkce nemusí pracovat správně s některými
grafickými kartami.
15. Žádný zvuk.
• Zkontrolujte, je-li mini jack kabel správně připojen.
• Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na 0.
• Zkontrolujte nastavení zvuku v počítači a v programu pro
přehrávání.
16. Monitor připojený pomocí USB kabelu není
detekován.
• Zkontrolujte, je-li USB kabel správně připojen.
• Zkuste provést následující postup:•
• Restartujte počítač.
• Zkontrolujte, zda váš počítač a operační systém
podporují rozhraní USB. (Informace o podpoře USB
získáte od výrobce počítače/systému.)
• Pro uživatele Windows: Zkontrolujte nastavení USB
portů v BIOSu počítače. (Více informací, viz příručka
k počítači.)
Kapitola 4 Řešení problémů
25
Kapitola 5Reference
5-1 Upevnění přídavného ramena
Monitor může být použit s přídavným ramenem nebo jiným stojanem, předtím
je však nutné odmontovat původní stojan. Doporučujeme vám použití
přídavného ramena EIZO.
[Postup]
LCD monitor na měkkou utěrku rozprostřenou na
1 Položte
stabilním podkladu. Strana s displejem musí mířit dolů.
2 Odmontujte stojan. (Připravte si šroubovák.)
Pomocí šroubováku odšroubujte čtyři šrouby, zajišťující stojan k monitoru.
3 Uchyťte přídavné rameno/držák k monitoru.
Upevněte přídavné rameno/držák k monitoru pomocí šroubů,
doporučených v návodu od ramene/držáku.
26
Kapitola 5 Reference
Upozornění
• Při montáži ramene/držáku postupujte
podle instrukcí v návodu od jejich
výrobce.
• Pokud použijete přídavné rameno/
držák jiného výrobce, měl by splňovat
následující podmínky podle standardu
VESA. Použijte šrouby M4 × 12
dodávané s tímto monitorem.
– Rozteč otvorů držáku: 100 mm × 100 mm
–Tloušťka destičky: 2,6 mm
–Dostatečná maximální nosnost pro
udržení monitoru (bez stojanu)
a připojených součástí (kabelů,
atd.).
• Použijte rameno/držák, které bude
umožňovat následující naklonění
monitoru.
–Nahoru 45°, dolů 45° (vodorovné
zobrazení, svislé zobrazení –
otočení o 90° doprava)
• Kabely připojte až po upevnění
držáku/ramene.
• Pokud potřebujete odmontovat EZ-UP
stojan, otočte panel monitoru trochu
doleva a doprava, aby se objevily
čtyři šrouby umístěné pod stojanem.
Potom odšroubujte čtyři šrouby.
5-2 Úsporný režim
■Analogový vstup
Tento monitor vyhovuje standardu VESA DPMS.
[Popis úsporného režimu]
Upozornění
Počítač
Monitor
V provozu
Úsporný režim
STAND-BY
SUSPENDED
OFF
Indikátor
napájení
V provozu
Modrý
Úsporný režim
Oranžový
• Odpojením monitoru ze zásuvky
můžete zcela omezit spotřebu energie.
• Příkon monitoru se mění i tehdy, je-li
detekován vstupní zvukový signál.
[Obnovení provozu monitoru]
• Pohybem myši nebo stiskem klávesy se opět zobrazí normální obraz.
■Digitální vstup
Tento monitor vyhovuje standardu DVI DMPM.
[Popis úsporného režimu]
Monitor vstoupí do úsporného režimu během 5 sekund potom, co byl do
úsporného režimu uveden počítač.
Počítač
V provozu
Úsporný režim
Monitor
V provozu
Úsporný režim
Indikátor napájení
Modrý
Oranžový
[Obnovení provozu monitoru]
• Pohybem myši nebo stiskem klávesy se opět zobrazí normální obraz.
5-3 Čištění
Pravidelným čištěním bude váš monitor vypadat stále jako nový a prodloužíte
tím jeho životnost.
Kryt přístroje
Přístroj otřete měkkou utěrkou, mírně navlhčenou ve slabém čisticím
prostředku.
Upozornění
• Nikdy nepoužívejte ředidla, benzín,
alkohol, abrasivní prostředky nebo
jiné agresivní čisticí prostředky.
Při jejich použití by mohlo dojít
k poškození LCD panelu a krytu
přístroje.
POZNÁMKA
LCD panel
• Povrch LCD displeje otřete pomocí měkké utěrky, např. z bavlny.
• V případě vzdorujících skvrn můžete část utěrky navlhčit vodou a pak LCD
displej otřít opět pomocí suché utěrky.
• Pro čištění povrchu panelu je
doporučeno používat prostředek
ScreenCleaner (volitelné
příslušenství).
Kapitola 5 Reference
27
5-4 Technické údaje
LCD panel
19 palců (480 mm), barevný TFT LCD panel s antireflexní vrstvou
Pozorovací úhly: ���������������������������������������������������
horizontální 178°, vertikální 178° (CR: 10 a více)
��������������������������������������������������
Rozteč bodů
0,294mm
Horizontální frekvence
Analog: 24,8-80kHz
Digital: 31-64kHz
Vertikální frekvence
Analog: 50-75Hz (neprokládaně)
Digital: 59-61Hz (neprokládaně)
(VGA TEXT: 69-71Hz)
Rozlišení
1280 bodů × 1024 řádků
Bodová frekvence (max.)
Analog: 135MHz
Digital: 108MHz
Zobrazitelné barvy
Asi 16,77 milionů barev
Zobrazovací plocha (H × V)
376,3mm × 301,0mm
Napájení
100-120 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,65 A
200-240 VAC ±10 %, 50/60 Hz 0,4 A
Příkon
Při zapnuté
obrazovce
45 W nebo méně (reproduktory v provozu)
40 W nebo méně (reproduktory mimo provoz)
Úsporný režim
0,8 W nebo méně (pro jeden vstupní signál, při odpojeném stereo mini jack
kabelu)
Tlačítko Power
vypnuto
0,7 W nebo méně
Vstupní konektory
DVI-D konektor (podpora HDCP), D-Sub mini 15-pin
Analogový vstupní signál (Sync)
Oddělené složky, TTL, pozitivní/negativní
Analogový vstupní signál (Video)
Analog, Positive (0,7 Vš-š/75 Ω)
Způsob přenosu digitálního signálu
TMDS (Single Link)
Paměť pro videorežimy
Analog: 26 (přednastaveno: 21)
Zvukový výkon
Reproduktory: 0,5 W + 0,5 W (8 Ω, THD: 10 % nebo méně)
Sluchátka: 2 mW + 2 mW
Linkový vstup
Vstupní impedance : 48 kΩ (typ.)
Vstupní úroveň :1.0 Vrms (Max.)
Plug & Play
VESA DDC 2B/EDID structure 1.3
Rozměry
(šířka) × (výška) ×
(hloubka)
Monitor
405 mm (15,9 palce) × 416 mm (16,4 palce) × 205 mm (8,1 palce)
(včetně naklápěcího
stojanu)
Monitor
(včetně výškově
nastavitelného
stojanu)
405 mm (15,9 palce) × 406,5 - 506,5 mm (16,0 - 19,9 palce) × 205 mm
(8,1 palce)
Monitor (včetně
405 mm (15,9 palce) × 288 - 423,5 mm (11,3 – 16,7 palce) × 200 mm
stojanu ArcSwing2 ) (7,9 palce)
28
Monitor
(včetně EZ-UP
stojanu)
405 mm (15,9 palce) × 347,7 - 507 mm (13,7 - 20,0 palce) × 246,8 - 277,6 mm
(9,7 - 10,9 palce)
Monitor
(bez stojanu)
405 mm (15,9 palce) × 334 mm (13,1 palce) × 61,5 mm (2,4 palce)
Kapitola 5 Reference
Hmotnost
Monitor
6,0 kg (13,2 Ibs.)
(včetně naklápěcího
stojanu)
Monitor
(včetně výškově
nastavitelného
stojanu)
7,2 kg (15,9 lbs.)
Monitor (včetně
7,0 kg (15,4 Ibs.)
stojanu ArcSwing2 )
Pohyblivost
Okolní podmínky
USB
Monitor
(včetně EZ-UP
stojanu)
8,8 kg (19,4 lbs.)
Monitor (bez
stojanu)
5,2 kg (11,5 lbs.)
Naklápěcí stojan
Sklápění: 30° nahoru, 5° dolů
Výškově
nastavitelný stojan
Sklápění: 30° nahoru, 0° dolů
Otáčení: 35° doprava, 35° doleva
Nastavitelná výška: 100 mm (3,9 palce)
Rotace: 90° (doprava)
ArcSwing2 stojan
Sklápění: 60° nahoru, 5° dolů
Otáčení: 172° doprava, 172° doleva
Nastavitelná výška: 134,5 mm (5,3 palce)
EZ-UP stojan
Sklápění: 25° nahoru, 0° dolů
Otáčení: 172° doprava, 172° doleva
Nastavitelná výška: 159,3 mm (6,3 palce)
Rotace: -10° až 92° (doprava)
Teplota
Provozní teplota: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)
Skladovací teplota: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
Vlhkost
Relativní vlhkost: 30 % až 80 % (nekondenzující)
Standard
USB verze 2.0
Počet portů
Upstream port × 1
Hlavní výchozí nastavení (tovární nastavení)
BrightRegulator
Disable
FineContrast Mode
Custom
Off Timer
Disable
Language
English
Kapitola 5 Reference
29
Vnější rozměry (naklápěcí stojan)
Jednotky mm (palce)
164(6.5)
405(15.9)
378.4(14.9)
13.3(0.52)
1(0.04)
30°
15.5
(0.61)
1(0.04)
TILT
5°
152.5(6.0)
80.1(3.15)
75.2
(2.96)
100(3.9)
152.5(6.0)
65.1(2.56) 131.8(5.2)
117(4.8)
100(3.9) 117(4.8)
247.1(9.7)
303(11.9)
334(13.1)
414.1(16.3)
15.5
(0.61)
1(0.04)
1(0.04)
13.3
(0.52)
205(8.1)
42.5(1.67)
38.5(1.52)
61.5(2.42)
374(14.7)
370(14.6)
38.8(1.53)
240.4(9.5)
46
(1.81)
Vnější rozměry (výškově nastavitelný stojan)
374(14.7)
370(14.6)
172(6.8)
38.5(1.52)
50.3 61.5
(1.98) (2.42)
35°
Jednotky mm (palce)
35°
SWIVEL
239(9.4)
320(12.6)
1(0.04)
1(0.04)
°
13.3(0.52)
15.5
(0.61)
13.3
(0.52)
405(15.9)
378.4(14.9)
201.4(7.9)
TILT 30
30
Kapitola 5 Reference
100(3.9) 117(4.8)
65.1(2.56)
131.8(5.2)
9.7(0.38)
60.5
91
(2.38) (3.58)
205(8.1)
117(4.8)
240.3(9.5)
406.5~506.5(16~19.9)
7.8
(0.31)
73.3(2.89)
37.8(1.49)
15.5
(0.61)
1(0.04)
303(11.9)
334(13.1)
442.8(17.4)
1(0.04)
152.5(6.0)
100(3.9)
152.5(6.0)
φ240(9.5)
1(0.04)
13.3(0.52)
TILT
60.5
(2.38)
246.8(9.7)
256.1(10.1)
277.6(10.9)
65.1(2.56) 131.8(5.2)
117(4.6)
100(3.9) 117(4.6)
289(11.4)
15.5
(0.61)
38.5(1.52)
36.1(1.42) 61.5(2.42)
φ200(7.9)
233~256(9.2~10.1)
347(13.7)
432(17.0)
89(3.5)
66(2.6)
13.3(0.52)
65.1(2.56) 131.8(5.2)
117(4.8) 100(3.9) 117(4.8)
405(15.9)
378.4(14.9)
1(0.04)
68.
5°
1(0.04)
SWIVEL
346.7(13.6)
303(11.9)
334(13.1)
288~423.5(11.3~16.7)
1(0.04)
°
172
28(1.10)
15.5
(0.61)
374(14.7)
370(14.6)
180.7~340(7.1~13.4)
516.7(20.3)
172° 172°
SWIVEL
38.5(1.52)
74.5 61.5
(2.93) (2.42)
405(15.9)
378.4(14.9)
15.5
(0.61)
172
°
507(20.0)
347.7(13.7)
159.3(6.3)
13.7(0.54)
1(0.04)
1(0.04)
303(11.9)
334(13.1)
347.7~507(13.7~20.0)
542.5(21.4)
13.3
(0.52)
1(0.04)
1(0.04)
13.3
(0.52)
137.5(5.4)
15.5(0.61)
173(6.8)
Vnější rozměry (ArcSwing2 stojan)
TILT
5°
25°
16°
Jednotky mm (palce)
60°
152.5(6.0)
25°
152.5(6.0)
100(3.9)
100(3.9)
152.5(6.0)
309.3(12.2)
Vnější rozměry (EZ-UP stojan)
Jednotky mm (palce)
374(14.7)
370(14.6)
284.4(11.2)
152.5(6.0)
121.3(4.8)
Kapitola 5 Reference
31
Rozložení kontaktů zásuvek
• DVI-D konektor
Kontakt
č.
Signál
Kontakt
č.
Signál
Kontakt
č.
Signál
1
T.M.D.S. Data 2-
9
T.M.D.S. Data1-
17
T.M.D.S. Data0-
2
T.M.D.S. Data 2+
10
T.M.D.S. Data1+
18
T.M.D.S. Data0+
3
T.M.D.S. Data2/4 stínění
11
T.M.D.S. Data1/3 stínění
19
T.M.D.S. Data0/5 Shield
4
NC*
12
NC*
20
NC*
5
NC*
13
NC*
21
NC*
6
DDC Clock (SCL)
14
+5V Power
22
T.M.D.S. Clock shield
7
DDC Data (SDA)
15
Ground (pro +5V, Hsync
a Vsync)
23
T.M.D.S. Clock+
8
NC*
16
Hot Plug Detect
24
T.M.D.S. Clock-
(NC*: No Connection - nezapojeno)
• Konektor D-Sub mini 15-pin
Kontakt
č.
Signál
Kontakt
č.
Signál
Kontakt
č.
Signál
1
Red video
6
Red video ground
11
Ground
2
Green video
7
Green video ground
12
Data (SDA)
3
Blue video
8
Blue video ground
13
H. Sync
4
Ground
9
NC*
14
V. Sync
5
NC*
10
Ground
15
Clock (SCL)
(NC*: No Connection - nezapojeno)
• USB port
Upstream
Konektor typu B
Kontakt č.
Signál
Poznámky
1
VCC
Napájení kabelem
2
– Data
Sériová data
3
+ Data
Sériová data
4
Ground
Zem kabelu
Volitelné příslušenství
Čisticí sada
EIZO ScreenCleaner
Reproduktorová jednotka
i•Sound L3
32
Kapitola 5 Reference
5-5 Slovníček
Clock (hodinové pulsy)
Při zobrazení analogového vstupního signálu musí být analogový signál převeden na digitální pomocí speciálních
obvodů LCD displeje. Aby byl převod správný, musí LCD monitor generovat stejný počet hodinových pulsů jako je
bodová frekvence grafické karty.
Pokud nejsou hodinové pulsy správně nastaveny, může se na obrazovce objevit zkreslení v podobě svislých pruhů.
Contrast Enhancer
Funkce Contrast Enhancer umožňuje kontrastnější zobrazení díky snížení gama hodnoty a současnou úpravou
intenzity podsvícení a úrovně zisku podle aktuálně zobrazovaného signálu.
DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)
Standard VESA pro komunikaci a přenos informací, apod. mezi počítačem a monitorem.
DVI (Digital Visual Interface)
Rozhraní pro digitální ploché monitory. DVI je schopno přenášet z počítače přímo digitální data bez ztráty kvality.
Využívá se přenosová metoda TMDS a DVI konektory. Existují dva typy DVI konektorů. Prvním je DVI-D konektor,
který se používá pouze pro digitální signály. Druhým typem je konektor DVI-I, který je schopen přenášet jak
digitální, tak i analogové signály.
DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
Systém úspory energie pro digitální rozhraní DVI. Stav „Monitor ON“ (monitor v provozu) a stav „Active Off“ (režim
úspory energie) jsou nezbytnými režimy pro DVI-DMPM.
Gain (zisk)
Nastavení intenzity každé ze tří základních barevných složek - červené (red), zelené (green) a modré (blue). Barva
na LCD monitoru vzniká díky barevnému filtru LCD panelu. Červená, zelená a modrá jsou základní barvy. Všechny
barvy obrazu monitoru pak vznikají kombinací těchto 3 barev. Barevný tón lze změnit díky nastavení množství světla
procházejícího skrz jednotlivé barevné filtry.
Gamma
Hodnoty intenzity světla monitoru se mění nelineárně vůči úrovni vstupního signálu – tento vztah zachycuje „gama
křivka“. Nízké hodnoty gama zobrazí na monitoru bělavé obrázky a vysoké hodnoty gama vysoce kontrastní obrázky.
HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)
Digitální kódovací systém vyvinutý za účelem ochrany digitálního obsahu (video, hudba, atd.) před nelegálním
kopírováním. Digitální obsah je bezpečně přenášen v kódované podobě z DVI konektoru na výstupu a následně
dekódován na vstupní straně.
Digitální obsah nelze přehrát, pokud obě strany nepodporují systém HDCP.
Phase (fáze)
Nastavením fáze se mění časování vzorkovacího signálu při převodu analogového signálu na digitální. Nastavení fáze
slouží k nastavení časování. Nastavení fáze provádějte až potom, co jste nastavením hodinových pulsů (Clock) získali
čistý obraz.
Range (nastavení rozsahu)
Nastavením rozsahu se řídí úroveň výstupního signálu, aby bylo možné zobrazit všechny barevné stupně. Nastavení
rozsahu je doporučeno provádět před úpravami barev.
Kapitola 5 Reference
33
Rozlišení
LCD panel je tvořen konečným počtem obrazových bodů (tzv. pixelů), které po osvětlení vytvoří celkový obraz.
Displej tohoto monitoru obsahuje 1280 pixelů ve vodorovném směru a 1024 pixelů ve svislém směru. Při rozlišení
1280 x 1024 je tedy obraz zobrazen přes celou obrazovku a při využití všech pixelů (1:1).
sRGB (Standard RGB)
„Mezinárodní standard pro barevný prostor RGB“. Tento barevný prostor byl definován za účelem sjednocení barev
mezi softwarem (aplikacemi) a hardwarem (např. monitory, skenery, tiskárny a digitální fotoaparáty). sRGB jako
standardní barevný prostor zajišťuje uživatelům Internetu dodržení přesného barevného podání.
Temperature (teplota)
Teplota barev je metodou pro měření tónu bílé barvy, obvykle se udává v Kelvinech (K). Při vyšších teplotách jsou
bílé tóny zabarveny do modra, zatímco při nižších teplotách do červena.
5 000K: Mírně načervenalá bílá
6 500K: Teple bílé tóny, obdoba bílého papíru
9 300K: Mírně namodralá bílá
TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Metoda pro přenos digitálního obrazového signálu.
VESA DPMS (Video Electronics Standards Association - Display Power Management Signaling)
VESA standardizuje signály z počítačů (grafických karet) pro zajištění úsporných funkcí monitoru. DPMS je
komunikační standard potřebný pro komunikaci mezi počítačem a monitorem.
34
Kapitola 5 Reference
5-6 Přednastavené režimy
V následující tabulce jsou uvedené přednastavené režimy časování pro
analogový vstup.
Režim
Bodová
frekvence
VGA 640×480@60Hz
25,2 MHz
VGA 720×400@70Hz
28,3 MHz
Macintosh 640×
480@67Hz
30,2 MHz
Macintosh 832×
624@75Hz
57,3 MHz
Macintosh 1152×
870@75Hz
100,0 MHz
Macintosh 1280×
960@75Hz
126,2 MHz
VESA 640×480@72Hz
31,5 MHz
VESA 640×480@75Hz
31,5 MHz
VESA 800×600@56Hz
36,0 MHz
VESA 800×600@60Hz
40,0 MHz
VESA 800×600@72Hz
50,0 MHz
VESA 800×600@75Hz
49,5 MHz
VESA 1024×768@60Hz
65,0 MHz
VESA 1024×768@70Hz
75,0 MHz
VESA 1024×768@75Hz
78,8 MHz
VESA 1152×864@75Hz
108,0 MHz
VESA 1280×960@60Hz
108,0 MHz
VESA 1280×1024@60Hz
108,0 MHz
VESA 1280×1024@75Hz
135,0 MHz
PC-9801 640×400@56Hz
21,1 MHz
PC-9821 AP2 640×
400@70Hz
25,2 MHz
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontální
Vertikální
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Frekvence
Horizontální: kHz
Vertikální: Hz
31,47
59,94
31,47
70,09
35,00
66,67
49,72
74,55
68,68
75,06
74,76
74,76
37,86
72,81
37,50
75,00
35,16
56,25
37,88
60,32
48,08
72,19
46,88
75,00
48,36
60,00
56,48
70,07
60,02
75,03
67,50
75,00
60,00
60,00
63,98
60,02
79,98
75,03
24,83
56,42
31,48
70,10
Polarita
Negative
Negative
Negative
Positive
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Negative
Positive
Positive
Negative
Negative
Negative
Negative
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Negative
Negative
Negative
Negative
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Positive
Negative
Negative
Negative
Negative
Upozornění
• U některých počítačů může být
poloha obrazu vychýlená a bude
nutné upravit nastavení pomocí
obrazovkového menu.
• Pokud je na vstupu jiný signál než ve
výše uvedené tabulce, upravte obraz
pomocí obrazovkového menu. I po
nastavení však nemusí být zobrazení
správné.
• Při použití prokládaných signálů
nelze obraz zobrazit správně ani po
nastavení pomocí obrazovkového
menu.
Kapitola 5 Reference
35
Blahopřejeme!
Displej, který jste si právě zakoupili je opatřen nálepkou TCO’03. To
znamená, že tento displej byl navržen, vyroben a testován podle jedněch
z nejpřísnějších pravidel pro kvalitu a ochranu životního prostředí. Jedná se
o vysoce výkonný produkt, navržený s ohledem na snadné ovládání, který má
minimální dopady na životní prostředí.
Některé z požadavků na displeje TCO’03:
Ergonomie
● Dobrá ergonomie zobrazení a vysoká kvalita obrazu za účelem zlepšení pracovních podmínek
a snížení námahy pro oči. Důležitými parametry jsou svítivost, kontrast, rozlišení, odrazivost, barevné
podání a stabilita obrazu.
Energie
● Úsporný režim po určité době - výhodné pro uživatele i pro životní prostředí
● Elektrická bezpečnost
Vyzařování
● Elektromagnetická pole
● Vyzařování hluku
Ekologie
● Výrobek musí být připraven na recyklaci a výrobce musí mít certifikovaný systém pro enviromentální
management, např. EMAS nebo ISO 14000
● Zákaz používání
● chlorovaných a bromových protipožárních materiálů a polymerů
● těžkých kovů, jako např. kadmia, rtuti a olova.
Požadavky, zahrnuté pod tímto označením (nálepkou), byly vyvinuty společností TCO Development ve spolupráci
s vědci, experty, uživateli a také výrobci z celého světa. Od konce 80. let se společnost TCO snaží ovlivňovat
vývoj IT technologií a přístrojů, aby byly více uživatelsky přívětivé. Tento systém označování monitorů
pocházející z roku 1992 je nyní vyžadován uživateli a IT výrobci z celého světa.
Více informací naleznete na:
www.tcodevelopment.com
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising