Instrukcja obslugi (467 kB
Bruksanvisning för insektsdödare
Bruksanvisning for insektdreper
Instrukcja obsługi lampy owadobójczej
Operating Instructions for Insect Killer
429-019
SV
NO
PL
EN
26.10.2012
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
© Jula AB
SVENSKA
SVENSK A
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara bruksanvisningen för framtida referens.
VARNING!

Dra ut sladden före rengöring och/eller reparation.

För aldrig in metallföremål genom apparatens skyddsgaller.

Använd inte apparaten i närheten av brännbara vätskor eller gaser.

Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten.

Placeras utom räckhåll för barn.

Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad
person för att undvika fara.

Apparaten får inte användas i garage, stall, ladugårdar eller liknande.

Töm och rengör uppsamlingstråget regelbundet.

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av
funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda
den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar
för deras säkerhet.

Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
TEKNISKA DATA
Märkspänning
Effekt
Kapslingsklass
230 V ~ 50 Hz
2 x 20 W
IPX4
HANDHAVANDE
Insektsdödaren arbetar med ultraviolett ljus av den våglängd som bevisats vara mest effektiv för att locka
till sig insekter som flugor, malar, myggor och andra flygande insekter. Den använder inte kemikalier eller
sprej, luktar eller förorenar inte och är inte skadlig för människor eller husdjur och är idealisk för
användning i bostäder, fabriker, lokaler för livsmedelshantering, kylrum, sjukhus med flera ställen.
Användning
1.
2.
3.
Anslut stickproppen till ett vägguttag. Kontrollera att insektsdödarens märkspänning
överensstämmer med vägguttagets.
Sätt strömbrytaren i läge ON för att starta insektsdödaren.
Töm uppsamligstråget på döda insekter med jämna mellanrum. För att tömma uppsamlingstråget
lyfter du det lätt uppåt och för det utåt i sidled.
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon
0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
2
NORSK
NORSK
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.
ADVARSEL!

Trekk ut ledningen før rengjøring og/eller reparasjon.

Ikke før inn metallgjenstander gjennom apparatets beskyttelsesgitter.

Apparatet må ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser.

Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet.

Plasseres utilgjengelig for barn.

Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en godkjent servicerepresentant eller en annen
godkjent fagperson for å unngå fare.

Apparatet må ikke brukes i garasjer, staller, fjøs eller liknende.

Tøm og rengjør oppsamlingsbeholderen regelmessig.

Apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) med funksjonshemminger, eller
av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å bruke det, med mindre de har fått
anvisninger om bruk av apparatet av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
TEKNISKE DATA
Merkespenning
Effekt
Kapslingsklasse
230 V, 50 Hz
2 x 20 W
IPX4
BRUK
Insektdreperen arbeider med ultrafiolett lys med den bølgelengden som har vist seg å være mest effektiv
for å lokke til seg insekter som fluer, møll, mygg og andre flygende insekter. Den bruker ikke kjemikalier
eller spray, lukter eller forurenser ikke og er ikke skadelig for mennesker eller husdyr. Den er ideell til bruk
i boliger, fabrikker, lokaler som brukes til næringsmiddelhåndtering, kjølerom, sykehus o.l.
Bruk
1.
2.
3.
Koble støpselet til et vegguttak. Kontroller at insektdreperens merkespenning stemmer overens
med nettspenningen.
Sett strømbryteren på ON for å slå på insektdreperen.
Tøm oppsamlingsbeholderen for døde insekter med jevne mellomrom. For å tømme
oppsamlingsbeholderen løfter du den lett oppover og fører den sideveis utover.
Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på
telefon 67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no
3
POLSKI
POL SKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi w celu przyszłego użycia.
OSTRZEŻENIE!

Wyciągnij wtyczkę przed przystąpieniem do czyszczenia i/lub naprawy.

Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów przez kratkę ochronną urządzenia.

Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.

Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.

Umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Jeśli kabel jest uszkodzony, należy zlecić wymianę w autoryzowanym serwisie lub uprawnionej
osobie. Pozwala to uniknąć zagrożenia.

Urządzenia nie wolno używać w garażach, stajniach, stodołach i podobnych pomieszczeniach.

Regularnie opróżniaj i czyść tackę zbiorczą.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek
formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w
zakresie obsługi urządzenia, chyba że uzyskają wskazówki odnośnie do obsługi urządzenia od
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
Moc
Stopień ochrony obudowy
230 V ~ 50 Hz
2 x 20 W
IPX4
OBSŁUGA
Lampa owadobójcza działa na zasadzie światła ultrafioletowego o długości fali, która okazała się
najbardziej skuteczna w wabieniu owadów, takich jak muchy, mole, komary i inne latające insekty. Nie
zastosowano w niej żadnych środków chemicznych ani rozpylaczy. Nie wydziela zapachów ani
zanieczyszczeń. Nie jest szkodliwa dla ludzi i zwierząt domowych i idealnie nadaje się do użytku w
mieszkaniach, fabrykach, pomieszczeniach przetwórstwa spożywczego, chłodniach, szpitalach i innych
miejscach.
Sposób użycia
1.
2.
3.
Podłącz wtyczkę do gniazda ściennego. Sprawdź, czy napięcie znamionowe pułapki na owady
zgadza się z napięciem znamionowym gniazda.
Aby uruchomić lampę, ustaw przełącznik w pozycji ON (WŁ).
Regularnie opróżniaj tackę zbiorczą z martwych insektów. W celu opróżnienia tacki zbiorczej
podnieś ją lekko do góry i wysuń w bok.
Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie
z naszym działem obsługi klienta pod numerem 801 600 500.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl
4
ENGLISH
ENGLISH
SAFETY INSTRUCTIONS
Read the Operating Instructions carefully before use
Save these instructions for future reference.
WARNING:

Unplug the power cord before cleaning and/or repairs.

Never insert metal objects through the protective grille on the appliance.

Do not use the appliance in the vicinity of flammable liquids or gases.

Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate.

Keep out of the reach of children.

A damaged power cord must be replaced by an authorised service centre, or other qualified
person, to ensure safe use.

The appliance must not be used in garages, stables, or barns etc.

Empty and clean the collection tray regularly.

The appliance is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functional
disorders, or by persons who do not have sufficient experience or knowledge on how to use it,
unless they have received instructions concerning the use of the appliance from someone who is
responsible for their safety.

Keep children under supervision to make sure they do not play with the appliance.
TECHNICAL DATA
Rated voltage
Output
Protection rating
230 V ~ 50 Hz
2 x 20 W
IPX4
OPERATION
The insect killer uses ultraviolet light with a wavelength that has been proven to be most effective in
attracting insects such as flies, moths, mosquitoes and other flying insects. It does not use chemicals,
sprays or odours, does not contaminate, and is not harmful to people or pets. It is ideal for use in the
home, factories, food processing rooms, cold-storage rooms, and hospitals etc.
Use
1.
2.
3.
Plug the power cord into a wall socket. Check that the rated voltage voltage for the insect killer
corresponds to the mains supply voltage.
Set the switch in the ON position to start the insect killer.
Empty the collection tray from dead insects at regular intervals. To empty the collection tray, lift it
up a little and pull out to the side.
Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service
department.
www.jula.com
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising