IM500
INSTRUKCJA MONTAŻU/ASSEMBLY INSTRUCTIONS
POLSKI/ENGLISH
Kod / code: AWO 500
Nazwa/ Name: 17/TRZ40/S-F
Obudowa metalowa do: SSWiN, KD,….
Metal casing for: alarms, access control....
IM500
Wydanie: 1 z dnia 12.01.2012
Zastępuje wydanie: -----------------------PL
1. Przeznaczenie:
Obudowy AWO 500 zaprojektowane zostały jako elementy systemów SSWiN, KD, itp.
Przeznaczone są do montażu (w zależności od modelu):
• płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów
• kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych
• nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego
• innych dedykowanych urządzeń
2. Montaż:
Obudowa (+ PCB) przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego
odpowiednie ( wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania ( ingerencji)
w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe.
Ponieważ transformator zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy
zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie
odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w
skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.
Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza
(RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.
Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym
230V/AC jest odłączone.
Wszelkie prace serwisowe wewnątrz obudowy należy wykonywac przy odłączonym
zasilaniu 230V/AC
1. Zamontować w obudowie PCB w odpowiednich otworach montażowych ( z użyciem kołków dystansowych, wkrętów
montażowych itp.).
2. Zamontować obudowę w dedykowanym miejscu i doprowadzić przewody połączeniowe (~230V) i sygnałowe poprzez
przepusty kablowe.
Uwagi: obwód zasilania ~230V należy wykonać przewodem trójżyłowym
(z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE).
3. Przewody zasilania ~230V podłączyć do zacisków 230V /AC L-N transformatora .
Przewód ochrony przeciwporażeniowej PE podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem uziemienia.
Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony
przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA!
Grozi to uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym.
4. Podłączyć wyjście transformatora do zacisków (~AC) PCB, używając dołączonych przewodów
Uwagi: podłączyć wymagane napięcie U1 lub U2 dla danego urządzenia.
5. Wykonać opcjonalnie pozostałe połączenia wymagane dla danego typu urządzenia/systemu.
Uwagi: zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.
6. Wykonać uruchomienie ( załączenie zasilania ~230V, akumulatora), regulacje lub konfiguracje: zgodnie
z procedurą producenta systemu
7. Po instalacji i uruchomieniu systemu należy zamknąć obudowę
1. Destination:
EN
The AWO 500 metal casings are designed as components (supplying) in intruders alarms, access control systems,
security systems etc. There are intended for installation:
• control panel optional with supplementary modules
• access control controllers with optional modules
• radio or GSM transmitter with optional module PS
• other dedicated devices, components etc.
2. Installation:
The metal casing (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and
necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230 V AC systems and low-voltage installations.
Because the transformer is designed for the continuous operation and is not equipped with ON/OFF switch, the
power supply line should have the appropriate overload protection. The user should be informed how to disconnect the
unit from the mains (the most often by separate and mark the adequate fuse in the fuse box). The power supply
installation should be conform to the applicable standards and law.
The casing (+PCB) should be installed indoors, where the air humidity is normal (RH=90% max. without
condensation) and temperature in the range of -10°C to +40°C.
Caution!
Prior to entering for installation it is necessary to make sure if the voltage
in the 230 V/AC circuit is disconnected.
All service works inside the housing must be carried out with 230V/AC supply voltage
disconnected.
1. Mount the PCB (control panel, etc) with dedicated holes (use distance pins, bracket screw).
2. Install metal casing in dedicated place and bring in the connecting (~230V) and signal conductors through cables
bushings.
Remarks: supply circuit ~230V should be carried out with three-core cable
(with yellow-green protective PE conductor).
3. Supply conductors ~230V should be connected to 230V / AC L-N terminals of the transformers.
Protective conductor should be connected to the terminal marked with grounding symbol.
Caution!
Operating the power supply without properly made and technically
operational electric shock protection circuit is IMPERMISSIBLE!
This creates hazard of equipment damage and risk of electric shock.
4. Connect the output of transformer to the terminals (~AC) on the PCB, using installed cables
Remarks: connect required voltage U1 or U2 (secondary voltage) for the correct device.
5. If necessary, make other connections required for the correct type of system / device.
Remarks: consistent with requirements and recommendation of the producer.
6. Start the system (switch on ~230V, battery), adjust or configure: according to procedure of the
producer’s system.
7. After installing and checking the proper operation of the system, close the casing.
2
3. Parametry techniczne / Technical data:
PL/EN
PARAMETRY
TECHNICZNE
Napięcie zasilania
TECHNICAL
DATA
Power supply voltage
230V/AC, 50Hz
(-/+15%)
Transformator
Transformer
TRZ 40/16/18
Norma transformatora
Miejsce dla akumulatora
Transformer norm
Space for battery
Zabezpieczenie antysabotażowe
Tamper protection
Obciążalność wyjścia TAMPER- max
Obudowa: IP
Temperatura pracy
Wilgotność względna RH – max.
Wymiary wewnętrzne
(szer x wys x głeb)
Output current TAMPER - max
Casing: IP
Operating temperature
Relative humidity RH –max.
Dimensions internal
(W x H x D )
EN 61558-2-6
7Ah/12V lub/or 17Ah/12V
1x – otwarcie obudowy
1x – opening casing
500mA@50Vdc
IP 20
-10ºC÷40ºC
90 [%]
310 x 305 x 100
[-/+2] [mm]
Wykonanie
Material description
Blacha DC01, grubość: 0,7mm
Zabezpieczenie antykorozyjne
Kolor: RAL 9003/
Sheet steel DC01, Thickness: 0,7mm,
Protection anticorrosion,
Color: RAL9003
Zastosowanie
Waga netto
Waga brutto
Destination
Net Weight
Gross Weight
Do wewnątrz/Indoor
~4.65 [kg]
~4.95 [kg]
Parametry techniczne transformatora: TRZ 40/16/18
Technical data of transformer: TRZ 40/16/18
NAZWA
NAME
C
S
U
U1 lub U2
or
I
I1 lub I2
or
PC/ABS
16V lub 18V
2,2A lub 2,0A
UL94 V-0
40VA
230V/AC
0,20A
or
or
IP43
C- Obudowa transformatora / Transformer casing
S - Moc / Power rating
U - Napięcie zasilania / Supply voltage
I - Prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu z sieci ~230V / Current draw at nominal load, from network ~230V
U1 lub/or U2 - Napięcia wtórne / Secondary voltage
I1 lub/or I2 - Nominalny prąd wyjściowy / Nominal output current
F – Bezpiecznik F w obwodzie pierwotnym transformatora / Fuse F in the primary windings of the transformer
t- Bezpiecznik termiczny 130o C niepowracalny / non ressetable fuse 130o C
TRZ 40/16/18
F
t
T 315mA/250V
130o C
4. Centrale które można zamontować w tej obudowie / panels which can be mounted in the casing.
Blacha/Mounting plate 500D 7/40/150
z 7Ah:
DSC: PC1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 ( 4108, 5208, 5100, 4116)
Moduły/modules: 1) 3x ( 4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
2) 4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200+ 5108 ( 4108, 5208, 5100, 4116)
PARADOX: 728 ULT, E55, 65, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192+ ZX4
Moduły/modules: 1) ZX8, APR3- HUB2, PGM4
2) 2x ZX4
RISCO: 1) PRO24, 116, 128, 140
Moduły/modules: EZ16 ( EZ04, EZ08)
SATEL: 1) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64E ( CA10E, SM, MST1)
Moduły/modules: CA64 ( PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC,VGM 16, SR,DR, PTSA, ACC-KP-PS) + CA64E ( CA10E, MST1, SM)
PYRONIX: 1) MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: 1) RUNNER 4,8
TELMOR: 1) TCA- 824
ROEL: SIGMA 6,12, CERBER
ROGER: 1) PR402, CPR 32- SE
EBS: 1) PX 202A
PULSAR: 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
2) MS2512, MSR2512, MSRK2512
Blacha/Mounting plate 500B 17/40/220
z 17 Ah:
DSC: 1) PC1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 ( 4108, 5208, 5100, 4116)
Moduły/modules: PC5204, 5400, 5580, 5200, 4216, 4204+ 5108 ( 5208, 4108, 5100, 4116)
PARADOX: 1) E55,65, 728ULT, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192+ ZX8 ( ZX4, HUB2)
RISCO: 1) PRO24
SATEL: 1) CA4V1, 5,6, 10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64E ( CA10E, SM, MST1)
Moduły/modules: CA64 ( PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, DR, ACC-KP-PS, VGM16, SR, PTSA)+ CA64E ( CA10E, SM, MST1)
3
PYRONIX: 1) MATRIX 424,6,816,832,832+
CROW: 1) RUNNER 4,8
TEXECOM: 1) PREMIER 412, 816, 832
TELMOR: 1) TCA 824+ TEX 800
ROGER: 1) PR 402, CPR 32- SE
EBS: 1) PX 202A
PULSAR: 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
2) MS2512, MSR2512, MSRK2512
PL/EN
OZNAKOWANIE WEEE
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE
obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.
W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego
sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do
punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne
jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w
przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
WEEE MARK
The waste electric and electronic products do not mix with general household waste. There is separate collection system for used
electric and electronic products in accordance with legislation under the WEEE Directive and is effective only with EU.
GWARANCJA :
24 miesiące od daty sprzedaży , 36 miesięcy od daty produkcji.
GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja
GUARANTEE:
24 months from the date of sale, 36 months from the date of production.
THE GUARANTEE IS VALID only upon presenting the sale invoice for the unit for which the claim is made.
PRODUCENT / PRODUCER
Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (00 48) 14-610-19-40, Fax. (00 48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising