2006/1  SLP600A
2006/1
DK Betjeningsvejledning
GB User manual
SLP600A
Vigtig !
Læs denne vejledning grundigt,
før du bruger din hækkeklipper
Caution !
Please read this manual carefully
before using your hedge-trimmer
Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk
Indholdsfortegnelse
Introduktion ...............................................................................................................3
Oversigt .....................................................................................................................4
Brændstof ..................................................................................................................5
Før start.....................................................................................................................6
Tændrør ....................................................................................................................7
Rotation af håndtag ....................................................................................................7
Opbevaring ................................................................................................................8
Fejlfinding ..................................................................................................................8
Specifikationer ............................................................................................................9
Registrering af produkt / Reservedele
Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.
Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant
information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m.
Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit
produkt.
Reservedelstegning over alle Texas’ produkter findes på vores hjemmeside
www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.
Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt din nærmeste
forhandler. Du finder forhandlerliste på www.texas.dk
www.texas.dk
2
Introduktion
Tak for dit valg af Texas hækkeklipper SLP 600A.
Denne betjeningsvejledning skal gøre dig bekendt med anvendelse og vedligeholdelse af
din hækkeklipper, så du får det optimale udbytte af den. Har du spørgsmål til betjeningsvejledningen står din forhandler gerne til rådighed med råd og vejledning. Da der løbende
foretages produktudvikling på Texas SLP 600A hækkeklippere, kan det forekomme, at
denne vejledning på visse områder ikke stemmer overens med din hækkeklipper. Vi beder
derfor være opmærksom på dette.
Sikkerhedsforeskrifter
Kend din maskine
-
-
-
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforeskrifter og betjeningsinstrukser, før du går i gang med at arbejde med maskinen.
Gå aldrig med løsthængende tøj, når du klipper hæk. Brug altid beskyttelsesbriller
og handsker.
Sørg for at eventuelle tilskuere er mindst 5 meter fra det sted, hvor du arbejder
med maskinen.
Start maskinen på et solidt underlag med en plan fast overflade.
Hold godt fast i begge håndtag hele tiden mens du arbejder med maskinen.
Sørg for at have godt fodfæste med begge fødder, og hold kroppen i balance under
arbejdet.
Hold maskinen bort fra kroppen når du starter og arbejder med den.
Knivene må ikke berøres med hænderne, når maskinen er startet.
Forsøg aldrig at fjerne genstande, der sidder fast i knivene uden først at stoppe
motoren og fjerne tændkablet.
Stop altid motoren, når klipperen ikke bruges, og hold udstødningen bort fra kroppen, når du bærer på maskinen.
Brændstof må kun påfyldes udendørs. Aftør spildt brændstof, før maskinen startes.
Gå mindst 3 meter væk fra brændstofbeholderen og påfyldningsstedet inden maskinen startes. Fyld aldrig brændstof på en varm motor. Vent til den er afkølet.
Udstødningen må ikke komme i kontakt med tørt græs eller andet let antændeligt
materiale. Husk altid at holde udstødningen bort fra kroppen.
Berør aldrig tændrøret når du starter maskinen eller arbejder med den.
Mens du arbejder med maskinen, skal du hele tiden være opmærksom på genstande, der kan beskadige knivene (f.eks. ledninger, hegn, pæle og lignende).
Anvend aldrig maskinen indendørs.
www.texas.dk
3
Oversigt
3
4
8
5
2
14
1
11
9
6
10
7
13
12
1. Gas
2. Start / stop
3. Rekyl start
4. Håndtag
5. Håndbeskyttelse
6. Knivbeskyttelse
7. Kniv
8. Brændstoftank
9. Koblingshus
10. Choker
11. Brændstofprimer
12. Smørenippel
13. Låsehåndtag
14. Håndtag for rotation af håndtag
www.texas.dk
4
Brændstof
-
-
-
Dette produkt er udstyret med en 2-takt motor, der kræver 2-takt smøringsolie
tilsat benzinen.
Brug altid blyfri benzin (minimum oktan 95).
Anvend ikke færdigblandet benzin/olie fra benzinstationer, som er beregnet til
brug i knallerter, motorcykler, osv.
Brug altid olieleverandørens foreskrifter vedrørende blandingsprocent (se bag på
dunken).
Brug en ren og godkendt benzindunk til at blande benzinen med olie i.
Brug en godkendt 2-takt olie til luftkølede motorer, motorsave, trimmere og lignende. (Brug ikke påhængsmotorolie eller smøringsolie til biler). Bland i små mængder.
Texas anbefaler Texas Motex 2TX blandet i forholdet 2%. Dette svarer til at 0,1 l
2-takt olie blandes med 5 l benzin. Hvis en anden olie anvendes bør forholdet være
4%. Følg dog altid producentens anvisninger bag på dunken.
Bland olien og benzinen grundigt og ryst dunken hver gang før påfyldning.
Brug IKKE en benzinblanding der er mere end 90 dage gammel, da motoren i så
fald kan have startproblemer. Opbevar aldrig samme benzinblanding i tanken i mere end 30 dage.
Ved længere tids opbevaring tøm da altid tanken.
Påfyldning af benzin – Rygning forbudt !
1.
2.
3.
4.
Skru benzindækslet af. Læg det på et rent underlag.
Hæld forsigtigt det olieblandede brændstof i tanken undgå spild.
Skru benzindækslet på og stram til. Tør spildt brændstof op.
Det er normalt, at der kommer en del røg ud af motoren første gang, den bliver
brugt.
Bemærk! Sluk altid motoren før påfyldning, hæld aldrig brændstof på en maskine, der er
i gang, eller hvor motoren er varm. Flyt mindst 3 meter væk fra påfyldningsstedet, før motoren startes. Hold minimum 2 minutters pause før optankning af brændstof.
Før start
1. Væd skumfilteret i motorolie før start. Læs mere på side 6.
Sådan startes en kold motor.
1. Læg hækkeklipperen på en flad, bar flade.
2. Sæt kontakten(2) på ”Start”
(dette er ikke indikeret, men det er den nederste position).
3. Brændstofprimeren, som sidder under luftfilteret, trykkes i bund, indtil der løber benzin
retur til tanken (den klare slange).
4. Indstil chokerhåndtaget på choker.
5. Hold i startersnoren og træk indtil motoren går i gang.
6. Flyt chokerhåndtaget til køreposition.
choker
returslange
Sådan startes en varm motor
1. Indstil chokerhåndtaget på ”OFF”.
2. Træk i startersnoren indtil motoren går i gang.
Sådan stoppes motoren
Lad motoren gå i tomgang, før den stoppes.
1. Sæt kontakt (2) på ”STOP”.
Tips til klipning
-
Anvend kun så meget gas som er nødvendigt til at udføre arbejdet. Det er unødvendigt at køre med for høj omdrejningshastighed.
Vip skæret af hækkeklipperen 5-10º i forhold til hækken. Det gør det lettere at klippe og resultatet bliver bedre.
www.texas.dk
6
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse før og efter brug.
- Fjern afklip og snavs fra maskinen.
- Kontroller hele maskinen for løse eller manglende dele. Sørg for at få spændt løse
dele fast.
- Kontroller motoren for eventuelle utætheder i brændstofsystemet.
- Et snavset luftfilter vanskeliggør start af maskinen og mindsker arbejdsydelsen. Undersøg derfor, om der er snavs i filteret.
- Luftfilteret renses i varmt sæbevand og det skal være helt tørt, før det igen vædes i
motorolie.
Luftfilteret skal vædes i motorolie, og overskydende olie vrides ud.
Vær opmærksom på at luftfilterdækslet slutter helt tæt ved montering.
Vær opmærksom på at gearkassen skal være smurt.
Den leveres smurt, men det kan være nødvendigt at
smøre den efterfølgende. Gearkassen skal være ¾
fyldt. Mængden skal kontrolleres mindst 1 gang om
året.
Brug snørenippelen under luftfileret til at fylde fedt på.
Der skal bruges fedt af typen: MULTIFAK EP-0
Tændrør
Denne maskine er udstyret med et Denso W22MPR-U tændrør, der har en elektrodeafstand på 0,6 mm. For optimal ydelse bør det udskiftes årligt.
Tændrør varenummer : 10011022
Rotation af håndtag
For at klippe hæk på den mest ergonomiske måde, kan håndtaget svinges 90 grader til
højre eller venstre.
Tryk ikke på gashåndtaget under
denne operation !
Tryk på håndtaget (13) øverst på håndtaget
og træk derefter låsehåndtaget (14) tilbage
samtidig med at du drejer håndtaget til venstre eller højre.
www.texas.dk
7
Opbevaring
1. Tøm al brændstof af tanken i en dunk, der er godkendt til benzin. Lad motoren køre til den stopper.
2. Rens knivene, opbevar dem frostfrit og hvor børn ikke kan komme til dem.
3. Overhold alle sikkerhedsforeskrifter vedr. sikker opbevaring og håndtering af benzin.
Fejlfinding
PROBLEM
Motor vil ikke starte.
MULIG ÅRSAG
1. Ingen gnist.
2. Intet brændstof.
3. Druknet motor.
Motoren starter, men
vil ikke accelerere.
Motoren starter, men
vil kun køre ved fuld
gas på halv choker.
Motoren kommer ikke
op på fuld gas og udsender kraftig røg.
4. Man skal trække hårdere i
startsnoren, end da den var ny.
Karburatoren skal justeres.
LØSNING
Undersøg tændrøret. Aftag tændrøret, sæt
tændrørshætten på tændrøret, og læg tændrøret på metalcylinderen. Træk i startsnoren, og
se om der kommer gnister fra tændrørets spids.
Hvis der ikke er gnister, gentages denne prøve
med et nyt tændrør.
Tryk på brændstofprimeren. Hvis problemet
fortsætter, kontakt en forhandler/reparatør.
Aftag tændrøret, og vend trimmeren rundt, så
tændrørshullet vender mod jorden. Flyt chokeren til ”Kør” og træk i startsnoren 10 til 15 gange. Rens tændrøret og skru det til igen. Udskift
eventuelt.
Træk i startsnoren 3 gange med chokeren på
”kør”. Hvis motoren ikke starter, flyttes chokeren
til ”choker” og normal startprocedure foretages.
Hvis motoren fortsat ikke starter, gentages proceduren med et nyt tændrør.
Kontakt en forhandler / reparatør.
En reparatør skal kontaktes.
Karburatoren skal justeres, repareres eller renses.
En reparatør skal kontaktes.
1. Undersøg brændstoffets blandingsforhold.
2. Luftfilteret er beskidt.
3. Karburatoren skal justeres.
Karburatoren skal justeres.
Brug nyt brændstof med det rette blandingsforhold.
Rens eller udskift.
En reparatør skal kontaktes.
En reparatør skal kontaktes.
Motoren starter, kører
og accelererer, men vil
ikke gå i tomgang.
Der drypper olie fra
1. Hækkeklipperen anvendes ikke
udstødningen.
ved fuld gas.
2. Undersøg brændstoffets blandingsforhold.
3. Luftfilteret er beskidt
4. Karburatoren skal justeres.
Anvend hækkeklipperen ved fuld gas.
Brug nyt brændstof og korrekt 2-taktsblanding.
Rens eller udskift.
En reparatør bør kontaktes.
www.texas.dk
8
Specifikationer
SLP 600A
Tør vægt (kg)
Længde (mm)
Udvendig
Bredde (mm)
dimension
Højde (mm)
Type
Kniv
Længde (mm)
Transmission
Type
cc
Motor
Brændstofkapacitet (L)
Starter
6
1180
220
230
Dobbelt
600
Slyng kobling
Enkelt cylinder, 2-takt, benzin
25,4
0,6
Rekyl
Grundet fortsat produkt udvikling, forbeholder Texas A/S sig ret til at forbedre produktet,
uden at være forpligtiget til at forbedre allerede solgte modeller.
www.texas.dk
9
Contents
Introduction ............................................................................................................. 10
Safety precautions .................................................................................................... 10
Survey ..................................................................................................................... 12
Fuel ......................................................................................................................... 12
Before start. ............................................................................................................. 13
How to start a cold engine......................................................................................... 13
Recommendations for trimming ................................................................................. 14
Maintenance............................................................................................................. 14
Spark plug................................................................................................................ 15
Rotation of handle .................................................................................................... 15
Storage .................................................................................................................... 15
Trouble shooting....................................................................................................... 16
Specifications ........................................................................................................... 17
Introduction
Thank you for choosing our Texas SLP 600A hedge-trimmer.
This manual informs you of the use and maintenance of your hedge-trimmer to ensure
that you benefit the most from using it. Your local dealer will be ready to give you advice
and will be happy to answer any questions you might have to this manual.
Spare parts
Part list and explosive drawings for the specific product, can be found
on our website www.texas.dk
If you help find part numbers yourself, it will ease the service.
For purchase of spare parts, please contact your dealer.
www.texas.dk
10
Safety precautions
Before using the machine
-
-
Read this user manual carefully to understand how to operate the machine
properly.
Never wear loose fitting clothes when working the machine. Always use protective
glasses and gloves.
Make sure that any spectators are more than 5 meters from the place where you
use the machine.
Start the machine on solid ground with an even surface.
Hold both handles at all times when using the machine.
Make sure to stand steady with both feet and your body in balance during work.
Keep the machine away from your body when you start it and work with it.
Do not touch the knives with your hands once the machine is started.
Never attempt to remove objects that are stuck in the knives without stopping the
engine and removing the spark cable first.
Always stop the engine when not trimming and keep the exhaust away from your
body when carrying the machine.
Only fill fuel outdoors. Wipe away any fuel spilled before starting the engine. Be at
a distance of more than 3 meters from the fuel container and the place where fuelling before starting the engine. Never add fuel to a hot engine. Wait until it is cold.
The exhaust should not get close to dry grass or any other lightly lit material.
Always keep the exhaust away from your body.
Never touch the sparking plug when starting the machine or working with it.
While working with the machine you should be observant of objects that may
damage the knives such as wire, fences or poles.
Never use the machine indoors.
www.texas.dk
11
Survey
3
4
8
5
2
14
1
11
9
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10
7
Throttle lever
Start / stop
Starter
Handle
Hand protection
Knife protection
Knife
Fuel tank
9.
10.
11.
12.
13.
14.
13
12
Clutch housing
Choke
Fuel primer
Grease nipple
Release handle
Lock handle for rotation
Fuel
-
This product is equipped with a two-stroke engine that needs two-stoke oil added
to the gasoline.
Always use unleaded fuel (super).
Never use already mixed petrol/oil from gas stations that is normally used for
mopeds, motorcycles i.e.
Always follow the directions from the supplier of the oil regarding the mix of oil and
petrol.
Use a clean and approved gasoline can for mixing the oil with the petrol.
Use an approved two-stroke oil for air cooled engines, chain saws, trimmers.
(Do not use oil for outboard motors or car oil). Mix only in small quantities.
www.texas.dk
12
-
-
-
Texas recommends Texas Motex 2TX mixed 2%. Mix 0,1 l Motex 2TX oil with 5 l
unleaded gasoline. If another oil is used a 4% mixture is required. But you should
always follow the directions given to you by the manufacturer of the oil.
Mix the oil and the gasoline thoroughly and shake the mix before tanking.
Never use a mix of gasoline and oil that is more than 90 days old as this may lead
to problems starting the engine. Never store the same mix in the tank for more
than 30 days.
When storing the machine for more than 30 days you should empty the tank.
Filing of gasoline – Smoking prohibited !
1.
2.
3.
4.
Unscrew the gasoline lid. Place it on a clean surface.
Carefully pour the oil mixed fuel into the tank. Beware of spilling.
Screw the lid on tightly. Wipe away any spilled fuel.
It is normal that the engine smokes the first time it is used.
Notice ! Always turn off the engine before fuelling. Never add fuel onto a machine that is
running or when the engine is hot. (Cooling time at least 2 minutes). Move more than 3
meters away from the place where you add fuel on the engine before it is started.
Before start.
1. Moisten the foam filter in engine oil before start. Read more on page 14.
How to start a cold engine.
1. Place the hedge-trimmer on a flat even surface.
2. Turn the switch (2) to ”Start” (This is not indicated, but it is the lowest position.)
3. Press the fuel primer located beneath the air filter until the gasoline returns to the
tank (the clear tube).
4. Switch on the choke.
5. Pull the starter, until the engine runs.
6. Switch the choke to running position.
www.texas.dk
13
choke
return pipe
How to start a warm engine
1. Switch the choke to ”OFF”.
2. Pull the starter until the engine runs.
How to stop the engine
Put the engine in idling position before it is stopped.
1. Turn switch (2) to ”STOP”.
Recommendations for trimming
-
Use only the necessary amount of gas.
Turn the hedge-trimmer 5-10° compared to the hedge. This makes it easier to cut
and the result is better.
Maintenance
Maintenance before and after use.
- Remove any leaves or branches and dirt from the machine.
- Check for any loose or missing parts. Fasten any loose parts.
- Check for any leakage from the fuel system.
- A dirty air filter makes it difficult to start the engine and lessens the performance of
the engine. Check for any dirt in the filter.
- Clean the air filter in warm soap water. It must be completely dry, before engine oil
is applied.
The air filter must be soaked in engine oil. Surplus oil must be wrung off.
Check that the air filter cover closes tightly.
www.texas.dk
14
Notice that the gear box must be oiled.
On delivery it is oiled, but it may be necessary to reoil.
The gear box must be ¾ filled.
The amount should be controlled at least once
a year.
Use the grease nipple below the air filter for greasing.
Use grease type: MULTIFAK EP-0
Spark plug
This machine is equipped with a spark plug type W22MPR-U, with an electrode distance of
0,6 mm. For optimal performance it should be replaced once a year.
Articlenumber Sparkplug : 10011022
Rotation of handle
To give you best and most ergonomic way of trimming your hedge the handle can be
rotated by 90 degrees to the right or the left.
Do not press the throttle when rotating
handle !
Press the handle (13) on top on the handle
bar. Then pull back the lock handle (14)
while at the same time turning the handle to
the left or right.
Storage
1. Empty all fuel into a can approved for petrol. Let the engine run until it stops.
2. Clean the knives, store them frost free and out of reach for children.
3. Observe all safety precautions concerning safe storage and handling of petrol.
www.texas.dk
15
Trouble shooting
PROBLEM
The engine does not
start.
POSSIBLE CAUSE
1. No spark.
2. No fuel.
3. ”Drowned” engine.
The engine starts but
does not accelerate.
The engine starts but
can only run on full
power and on half
choke.
The engine does not
run on full power and
smokes heavily.
4. The starter must be pulled
harder than when the machine
was new.
The carburettor should be adjusted.
The carburettor should be adjusted, repaired or cleaned.
1. Check the mix of the petrol
and oil.
2. The air filter is dirty.
3. The carburettor should be
adjusted.
The engine starts, runs The carburettor should be adand accelerates but
justed.
can not run idle.
Oil leaks from the ex- 1. The trimmer is not used on full
haust.
power.
2. Check the mix of the petrol
and oil.
3. The air filter is dirty.
4. The carburettor should be
adjusted.
SOLUTION
Check the spark plug. Take off the spark plug,
place the spark plug cap on the spark plug and
put the spark plug on the metal cylinder. Pull
the starter and check if there are sparks on the
top of the spark plug. It there are no sparks
repeat the procedure with a new spark plug.
Press the fuel primer. If the problem persists,
contact your local dealer.
Remove the spark plug and turn the trimmer so
that the spark plug hole faces the ground.
Switch the choke to “RUN” and pull the starter
10-15 times. Clean the spark plug and fit it
again. You might also replace the spark plug.
Pull the starter 3 times with the choke switched
to ”RUN”. If the engine does not start, move the
choke to “Choke” and normal starting procedure
is used. If the engine still does not start, repeat
the procedure with a new spark plug.
Contact your local dealer.
Contact your local dealer.
Contact your local dealer.
Use new fuel with the correct mix.
Clean or replace.
Contact your local dealer.
Contact your local dealer.
Use full power.
Use new fuel and correct two-stroke mix.
Clean or replace.
Contact your local dealer.
www.texas.dk
16
Specifications
SLP 600 A
Net weight (kg)
Total Length (mm)
Outward
Total Width (mm)
size
Total Height (mm)
Type
Knife
Total Length (mm)
Transmission
Type
Motor
Displacement Volume cc
Fuel tank capacity (L)
Starter
6
1055
252
240
Double sided
600
Automatic centrifugal clutch, spur gear,
cam-crank
Single cylinder air cooling, two-stroke petrol engine
25,4
0,6
Recoil starter
Due to continued product development Texas A/S reserves the right to improve the product without being obligated to make the amendments to already sold products.
www.texas.dk
17
CE Overensstemmelseserklæring
CE Certificate of conformity
DK
GB
EU-importør • EU-importer •
Texas Andreas Petersen A/S
Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following
Hækkeklipper benzin • Hedge trimmer gasoline •
SLP 600 A
Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the
specifications of the machine directive and subsequent modifications
98/37 EC
Er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder • conforms with the following
standards
EN 774
Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 2
5260 Odense S
01.11.2004
Verner Hansen
Administrerende Direktør • Managing director
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising