Manual_DIM_6

Manual_DIM_6
DIM-6
CZ
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: elko@elkoep.com
Web: www.elkoep.com
Varování!
Přístroj je konstruován pro připojení
do 1-fázové sítě střídavého napětí 230
V a musí být instalován v souladu s
předpisy a normami platnými v dané
zemi. Instalaci, připojení, nastavení a
obsluhu může provádět pouze osoba
s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací, která se dokonale
seznámila s tímto návodem a funkcí
přístroje. Přístroj obsahuje ochrany
proti přepěťovým špičkám a rušivým
impulsům v napájecí síti. Pro správnou
funkci těchto ochran však musí být v
instalaci předřazeny vhodné ochrany
vyššího stupně (A, B, C) a dle normy
zabezpečeno odrušení spínaných
přístrojů (stykače, motory, induktivní
zátěže apod.). Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení
není pod napětím a hlavní vypínač
je v poloze “VYPNUTO”. Neinstalujte
přístroj ke zdrojům nadměrného
elektromagnetického rušení. Správnou
instalací přístroje zajistěte dokonalou
cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém
provozu a vyšší okolní teplotě nebyla
překročena maximální dovolená
pracovní teplota přístroje. Pro instalaci
a nastavení použijte šroubovák šíře
cca 2 mm. Mějte na paměti, že se
jedná o plně elektronický přístroj a
podle toho také k montáži přistupujte.
Bezproblémová funkce přístroje je
také závislá na předchozím způsobu
transportu, skladování a zacházení.
Pokud objevíte jakékoliv známky
poškození, deformace, nefunkčnosti
nebo chybějící díl, neinstalujte tento
přístroj a reklamujte ho u prodejce.
Výrobek je možné po ukončení životnosti
demontovat, recyklovat, případně uložit
na zabezpečenou skládku. Stmívač je
určen pro řízení jasu žárovek, případně
nízkonapěťových halogenových žárovek
s oddělovacím feromagnetickým
transformátorem nebo elektronickým
transformátorem.
Upozornění: Signály HDO a podobné
signály šířené sítí mohou způsobit rušení
stmívače. Rušení je aktivní jen po dobu
vysílání signálů.
RO
PL
HU
RU
Varovanie!
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého
napätia 230 V a musí byť inštalovaný
v súlade s predpismi a normami
platnými v danej krajine. Inštaláciu,
pripojenie, nastavenie a obsluhu môže
realizovať len osoba s odpovedajúcou
elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa
dokonale oboznámila s týmto návodom
a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje
ochrany proti prepäťovým špičkám a
rušivým impulzom v napájacej sieti.
Pre správnu funkciu týchto ochrán
však musí byť v inštalácii predradená
vhodná ochrana vyššieho stupňa (A,
B, C) a podľa normy zabezpečené
odrušenie spínaných prístrojov (stýkače,
motory, induktívne záťaže a pod.). Pred
začatím inštalácie sa bezpečne uistite,
že zariadenie nie je pod napätím a
hlavný vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”.
Neinštalujte prístroj k zdrojom
nadmerného
elektromagnetického
rušenia. Správnou inštaláciou prístroja
zaistite dokonalú cirkuláciu vzduchu
tak, aby pri trvalej prevádzke a vyššej
okolitej teplote nebola prekročená
maximálna dovolená pracovná teplota
prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie
použite skrutkovač šírky cca 2 mm.
Majte na pamäti, že sa jedná o plne
elektronický prístroj a podľa toho tak
k montáži pristupujte. Bezproblémová
funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo
chýbajúci diel, neinštalujte tento
prístroj a reklamujte ho u predajcu.
Výrobok je možné po ukončení
životnosti demontovať, recyklovať,
príp. uložiť na zabezpečenú skládku.
Stmievač je určený pre riadenie jasu
žiaroviek, prípadne nízkonapäťových
halogénových žiaroviek s oddeľovacím
feromagnetickým
transformátorom
alebo elektronickým transformátorom.
Upozornenie: Signály HDO a podobné
signály šírené sieťou môžu spôsobiť
rušenie stmievača. Rušenie je aktívne
len po dobu vysielania signálov.
Řízený stmívač
Riadený stmievač
Controlled dimmer
Dimer Controlat
Ściemniacz sterowany
Vezérelhető fényerőszabályzó
Управляемый регулятор яркости
Warning!
Avertizare!
Ważne!
Device is constructed for connection in
1-phase main AC and must be installed
according to norms valid in the state
of application. Connection according to
the details in this direction. Installation,
connection, setting and servicing should
be installed by qualified electrician staff
only, who has learnt these instruction
and functions of the device. This device
contains protection against overvoltage
peaks and disturbancies in supply.
For correct function of the protection
of this device there must be suitable
protections of higher degree (A,B,C)
installed in front of them. According to
standards elimination of disturbancies
must be ensured. Before installation
the main switch must be in position
“OFF” and the device should be deenergized. Don´t install the device to
sources of excessive electro-magnetic
interference. By correct installation
ensure ideal air circulation so in case
of permanent operation and higher
ambient temperature the maximal
operating temperature of the device
is not exceeded. For installation and
setting use screw-driver cca 2 mm. The
device is fully-electronic - installation
should be carried out according to this
fact. Non-problematic function depends
also on the way of transportation,
storing and handling. In case of any
signs of destruction, deformation,
non-function or missing part, don´t
install and claim at your seller. After
the product exceeds lifetime, it should
be removed and placed in protected
dump. Important advice and warning:
Dimmer is designated for managing
brightness of el. bulbs, in case of lowvoltage halogen lights with separating
ferromagnetic transformer or electronic
transformer.
Warning: by signals HDO and similar
signals that are distributed in the main,
can create disturbances of dimmer.
Disturbance is active only for the period
of signal transmission.
Dispozitivul este constituit pentru
racordare la retea de tensiune
monofazată şi trebuie instalat conform
instrucţiunilor şi a normelor valabile în
ţara respectivă. Instalarea, racordarea,
exploatarea o poate face doar persoana
cu calificare electrotehnică, care a luat la
cunoştinţă modul de utilizare şi cunoaşte
funcţiile dispozitivului. Pentru protecţia
corespunzătoare a dispozitivului
trebuie instalat elementul de siguranţă
corespunzător. Înainte de montarea
dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia
nu este sub tensiune şi întrerupătorul
principal este în poziţia „DECONECTAT”
Nu instalaţi dispozitivul la instalaţii
cu perturbări electromagnetice mari.
La instalarea corectă a dispozitivului
asiguraţi o circulaţie ideală a aerului
astfel încât, la o funcţionare îndelungată
şi o temperatură a mediului ambiant
mai ridicată să nu se depăşească
temperat ra maximă de lucru a
dispoztivului. Pentru instalare folosiţi
şurubelniţa de 2 mm. Aveţi în vedere
că este vorba de un dispozitiv electronic
şi la montarea acestuia procedaţi ca
atare.Funcţionarea fără probleme a
dispozitivului depinde şi de modul
în care afost transportat, depozitat.
Dacă descoperiţi existenţa unei
deteriorări, deformări, nefuncţionarea
sau lipsa unor părţi componente, nu
instalaţi acest dispozitiv şi reclamaţi-l
la vânzător. Dispotitivul poate fi
demontat după expirarea perioadei de
exploatare, reciclat şi după caz depozitat
în siguranţă. Dimerul este desemnat
pt controlarea luminozitatii becurilor
electrice cu transformator feromagnetic
de separare sau transformator
electronic.
Atentie: prin semnale HDO sau
semnale similare care sunt distribuite
in principala, poate creea functionari
gresite ale dimmerului. Aceste
functionari gresite ale dimerului sunt
active doar pe perioada transmisiei
semnalului.
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1-fazowymi AC
230 V lub AC/DC 12-240 V i musi być
zainstalowane zgodnie z normami
obowiązującymi w danym kraju. Instalacja,
podłączenie, ustawienia i serwisowanie
powinny być przeprowadzane przez
wykwalifikowanego elektryka, który zna
funkcjonowanie i parametry techniczne
tego urządzenia. Aparat posiada ochronę
przeciw maksymom napięcia i zakóceniom
z napięcia zasilania. Dla poprawnej
fukcji ochron powinna być w instalacji
zastosowana ochrona większego stopnia
(A, B, C) i wg norm zabezpieczenie wobec
zakłóceniom (styczniki, silniki, obciążenia
indukcyjne, itd.) Przed rozpoczęciem
instalacji główny wyłącznik musi być
ustawiony w pozycji “WYŁĄCZONY” oraz
urządzenie musi być wyłączone z prądu.
Nie należy instalować urządzenia w
pobliżu innych urządzeń wysyłających
zakłócenia elektromagnetyczne. Dla
wlaściwej instalacji urządzenia potrzebne
są odpowiednie warunki dotyczące
temperatury otoczenia. Należy użyć
śrubokrentu 2mm dla skonfigurowania
parametrów urządzenia. Urządzenie
jest w pełni elektroniczne instalacja
powinna zakończyć się sukcesem w
wyniku postępowania zgodnie z tą
instrukcją obsługi. Bezproblemowość
użytkowania urządzenia wynika również
z warunków transportu, składowania
oraz sposobu obchodzenia się z nim. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad bądż usterek, braku elementów lub
zniekształcenia prosimy nie instalować
urządzenia tylko skontaktować się ze
sprzedawcą.Produkt można po czasie
użytkowania demontować, ponownie
przetwarzać lub magazynować na
odpowiednim miejscu. Ściemniacz
przeznaczony jest do sterowania natężenia
oświetlenia żarówek, niskonapięciowych
żarówek halogenowych z oddzielającym
feromagnetycznym tranformatorem lub
transformatorem elektronicznym.
Ostrzeżenie: Sygnałizacja przesyłana
siecią może spowodować zakłócenie
ściemniacza. Zakłócenie aktywne jest tylko
na czas wysyłania sygnalizacji.
3691-02VJ-022 Rev.: 3 A4
SK
Figyelmeztetés!
Az
eszköz
egyfázisú
váltakozó feszültségû (230 V
) hálózatokban történõ felhasználásra
készült, felhasználásakor figyelembe
kell venni az adott ország ide
vonatkozó szabványait. A jelen
útmutatóban található mûveleteket
(felszerelés, bekötés, beállítás,
üzembe helyezés) csak megfelelõen
képzett szakember végezheti, aki
áttanulmányozta az útmutatót és
tisztában van a készülék mûködésével.
Az eszköz megfelelõ védelme
érdekében bizonyos részek elõlappal
védendõk. A szerelés megkezdése
elõtt a fõkapcsolónak “KI” állásban
kell lennie, az eszköznek pedig
feszültség mentesnek. Ne telepítsük az
eszközt elektromágnesesen túlterhelt
környezetbe. A helyes mûködés
érdekében megfelelõ légáramlást kell
biztosítani. Az üzemi hõmérséklet
ne lépje túl a megadott mûködési
hõmérséklet határértékét, még
megnövekedett külsõ hõmérséklet,
vagy folytonos üzem esetén sem. A
szereléshez és beállításhoz kb 2 mmes csavarhúzót használjunk. Az eszköz
teljesen elektronikus - a szerelésnél
ezt figyelembe kell venni. A hibátlan
mûködésnek úgyszintén feltétele
a megfelelõ szállítás raktározás és
kezelés. Bármely sérülésre, hibás
mûködésre utaló nyom, vagy hiányzó
alkatrész esetén kérjük ne helyezze
üzembe a készüléket, hanem jellezze
ezt az eladónál. Az élettartam
leteltével a termék újrahasznosítható,
vagy védett hulladékgyûjtõben
elhelyezendõ.
Внимание!
Устройство
предназначено
для
подключения к 1-фазной сети переменного
напряжения 230V,
должно быть
установлено в соответствии с указаниями
и нормами,действующими в стране
использования .Монтаж, подключение,
настройку и обслуживание может
проводить специалист с соответственной
электротехнической
квали-фикацией,
который пристально изучил эту инструкцию
применения и функции изделия. Автомат
оснащен защитой
от перегрузок и
посторонних импульсов в подключенной
цепи. Для правильного функционирования
этих охран при монтаже дополнительно
необходима охрана более высокого уровня
(А, В,С) и нормативно обеспеченная защита
от помех коммутирующих устройств
(контакторы, моторы, индуктивные нагрузки
и т.п.). Перед монтажом необходимо
проверить не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением, а основной
выключатель должен находится в положении
“Выкл.”Не устнавливайте реле возле
устройств с эллектромагнитным излучением.
Для правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией
воздуха таким образом, чтобы при его
длительной эксплуатации и повышении
внешней температуры не была превышена
допустимая рабочая температура.При
установке и настройке изделия используйте
отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу
и настройкам приступайте соответственно.
Монтаж должен производитсяс, учитывая,
что речь идет о полностью электронном
устройстве. Нормальное функционирование
изделия также зависит от способа
транспортировки,
складирования
и
обращения с изделием. Если обнаружите
признаки повреждения, деформации,
неисправности или отсутствующую деталь
- не устанавливайте это изделие, а пошлите
на рекламацию продавцу. С изделием
по окончании его срока использования
необходимо поступать как с электронными
отходами. Регулятор света предназначен
для управления яркостью свечения ламп
накаливания, или галогеновых ламп
низкого напряжения с изолирующим
феромагнетическим
трансформатором.
Непригоден для подключения электронных
трансформаторов.
Предупреждение Сигналы HDO и подобные
сигналы, распространяющиеся по сети
могут вызывать дисфункцию регулятора.
Дисфункция активна только на период
высылания сигнала.
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройства
14
13
1
12
2
11
3
4
5
10
6
9
7
8
1 Svorky pro připojení sběrnice CIB
Svorky pre pripojenie zbernice CIB
Terminale pentru conexiune CIB bus
Terminals for CIB bus connection
Zaciski dla podłączenia magistrali CIB
CIB busz csatlakozói
Клеммы для подключения шины CIB
2 Indikace typu zátěže
Indikácia typu záťaže
Load type indication
Indicarea ti pului de incarcatura
Sygnalizacja typu obciążenia
Terhelés típusának jelzése
Индикация типа нагрузки
3 Indikace typu ovládání
Indikácia typu ovládania
Control type indication
Indicarea modului de contro
Sygnalizacja typu sterowania
Vezérlés típusának jelzése
Индикация типа управления
4 Indikace datového přenosu CIB
5 Indikace přetížení
6 Svorky pro připojení ovládacího tlačítka
Svorky pre pripojenie ovládacieho tlačidla
Indikácia preťaženia
Indikácia dátového prenosu CIB
Terminals for connecting control button
Overload indication
CIB data transfer indication
Terminalele pentru conexiunea butoanelor
indicarea supraincarcarii
Indicarea transferului de date CIB
de control
Sygnalziacja obciążenia
Sygnalziacja transmisji CIB
Zaciski dla podłączenia przycisku sterowania
Túlterhelés visszajelzése
CIB adatforgalom jelzése
Vezérlő nyomógomb csatlakozói
Индикация перегрузки
Индикация переноса информации CIB
Клеммы подключения управляющей кнопки
7 Svorky nulového vodiče
Svorky nulového vodiča
Terminals of neutral wire
Terminalele pentru conductorul neutru
Zaciski przewodu zerowego
Nullavezeték csatlakozói
Клеммы нулевой фазы
8 Svorky pro připojení fáze
Svorky pre pripojenie fáze
Phase connection term
Terminale pentru conexiunea conductorului
de faza
Zaciski podłączenia fazy
Fázisvezeték csatlakozói
Клеммы подключения фазы
9 Svorky výstupu
Svorky výstupu
Output terminals
Terminale de iesire
Zaciski wyjścia
Kimeneti csatlakozók
Клеммы выхода
12 Svorky sběrnice přídavných modulů
13 Svorky ovládání signálem 0(1)-10V, nebo potenciometrem 14 Svorky pro nastavení typu zátěže drátovou propojkou
10 Tlačítko ovládání výstupu
11 Tlačítko volby typu ovládání
Svorky pre nastavenie typu záťaže drôtovou prepojkou
Svorky zbernice prídavných modulov
Tlačidlo voľby typu ovládania
Tlačidlo ovládania výstupu
Svorky ovládania signálom 0(1)-10V alebo potenciometrom
Terminal for regulation load of wire jumper
Terminals for additional modul conductor bar Terminals for control by signal 0(1)-10V, or by potentiometer
Button for output control
Button for output control
Terminalele pentru configurarea tipului de încărcare prin
Modul aditional pentru terminale bus
Buton pentru modul de setare al controlului Butoane de control pentru iesiri
Terminale pentru semnal 0(1)-10V sau controlarea
fixatorii firelor
Zaciski magistrali dodatkowych modułów
Klawisz wyboru typu sterowania
Klawisz sterowania wyj.
potentiometrului
Zaciski dla ustawienia typu obciążenia za pomocą złączki
A kiegészítő modul buszcsatlakozói
Nyomógomb a vezérlés típusának kiválasztásához
Nyomógomb a kimenet vezérléséhez
Zaciski sterowania 0(1)-10V, lub potencjometrem
Csatlakozók a terhelés beállító átkötésekhez
Клемы шины дополнительных модулей
Кнопка выбора типа управления
Кнопка управления выхода
Vezérlőjel csatlakozók 0(1)-10V, vagy potenciométer
Клемы для выбора типа нагрузки - соединитель
Клеммы управления сигналом 0(1)-10V, или
потенциометром
-1-
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
L
0(1)-10V
CIB+
CIB -
R,L,C
R,L,C
50k
(x)
V
(x) - dle nastavení typu řízení
(x) - podľa nastavenia typu riadenia
(x) - according to control type setting
(x) - acordat la tipul de control setat
(x) - wg typu sterowania
(x) - a beállított vezérlés típusának megfelelően
(x) - от настройки типа управления
N
* Potenciál L na svorce přístroje je nutno chránit jistícím prvkem odpovídající zátěži
připojené k přístroji.
* Potenciál L na svorke prístroja je nutné chrániť istiacim prvkom zodpovedajúcim
záťaži pripojenej k prístroju.
* Potential L on device terminal needs to be protected by a protection element
corresponding to load connected to the device.
* Potenţialul L la terminalul dispozitivului trebuie protejat de un element corespunzător de protecţie pentru sarcina la care este conectată.
* Potencjał L na zicisku aparatu potrzebne jest zabezpieczyć bezpiecznikiem odpowiednio wg zastosowanego obciążenia podłączonego do aparatu.
* Az „L“ fázis potenciál védelmet igényel a bemeneti csatlakozás előtt.
F max.15A*
R,L,C
L
N
Technické parametry
Technické parametre
Technical parameters
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon:
Tolerance napájecího napětí:
Max. výstupní výkon:
Ztrátovy výkon:
Modulově rozšiřitelný výkon:
Galvanické oddělení sběrnice a
sil. výstupu:
Izolační napětí mezi výstupy a
vnitřními obvody:
Ovládání - typ tlačítko
Ovládací napětí:
Ovládací svorky:
Příkon ovládacího vstupu:
Délka ovládacího impulsu:
Doba obnovení:
Připojení doutnavek:
Ovládání 0(1)-10V
Ovládací svorky:
Ovládací napětí:
Min. proud ovládacího vstupu:
Ovládání CIB
Ovládací svorky:
Napětí sběrnice:
Příkon ovládacího vstupu:
Indikace datového přenosu:
Výstup
Bezkontaktní:
Jmenovitý proud:
Odporová zátěž:
Induktivní zátěž:
Kapacitní zátěž:
Indikace stavu výstupu:
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Účel řídícího napětí:
Konstrukce řídícího napětí:
Charakteristika aut. působení:
Kategorie odolnosti proti
teplu a ohni:
Kategorie (imunita) proti rázům:
Jmenovité impulsní napětí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připoj. vodičů (mm2)
- výkonová část:
- ovládací část:
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Napájacie svorky:
Napájacie napätie:
Príkon:
Tolerancia napáj.napätia:
Max. výstupný výkon:
Stratový výkon:
Modulovo rozšíriteľný výkon:
Galvanické oddelenie zbernice a
sil. výstupu:
Izolačné napätie medzi
výstupmi a vnútor. obvodmi:
Ovládanie - typ tlačidlo
Ovládacie napätie:
Ovládacie svorky:
Príkon ovládacieho vstupu:
Dĺžka ovládacieho impulzu:
Doba obnovenia:
Pripojenie dútnaviek:
Ovládanie 0(1)-10V
Ovládacie svorky:
Ovládacie napätie:
Min. prúd ovládacieho vstupu:
Ovládanie CIB
Ovládacie svorky:
Napätie zbernice:
Príkon ovládacieho vstupu:
Indikácia dátového prenosu:
Výstup
Bezkontaktný:
Menovitý prúd:
Odporová záťaž:
Induktívna záťaž:
Kapacitná záťaž:
Indikácia stavu výstupu:
Ďalšie údaje
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Účel riadiaceho napätia:
Konštrukcia riadiaceho napätia:
Charakteristika aut. pôsobenia:
Kategória odolnosti proti teplu
a ohňu:
Kategória (imunita) proti rázom:
Menovité impulzné napätie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez pripoj. vodičov (mm2)
- výkonová časť:
- ovládacia časť:
Rozmer:
Hmotnosť:
Súvisiace normy:
Supply terminals:
Supply voltageí:
Input:
Tolerance of supply voltage:
Max. output power:
Dissipated power:
Module extendable:
Galvanic separation of bus and
power output:
Isulating voltage between
outputs and inner circuits:
Control - button type
Control voltage:
Control terminals:
Power of control input:
Length of control impulse:
Recovery time:
Connection of glow lamps:
Control 0(1)-10V
Control terminals:
Control voltage:
Min. current of control input:
CIB control
Control terminals:
bus voltage:
Current of control input:
Indication of data transmission:
Output
Contactless:
Rated current:
Resistive load:
Inductive load:
Capacitive load:
Indication of output state:
Other data
Operating temperature:
Storing temperature:
Operating position:
Mounting:
Protection degree:
Purpose of control device:
Construction of control device:
Char. of automatic operation:
Heat and fire resistance cat.:
Parametrii tehnici
Terminale de alimentare:
Tensiunea de alimentare:
Intrare:
Tol. la tensiunea de alimentare:
Puterea maxima la iesire:
Puterea dispersată:
Module expandable power:
Separarea galvanica a bus i
outerea de iesire:
Tensiunea izolată între ieşire şi
circuitul intern:
Control - Tip buton
Tensiunea de control:
Terminal de control:
Putere de control intrare:
Lungimea impulsului de control:
Timp de recuperare:
Conect. la lămpi strălucitoare:
Control 0(1)-10V
Terminal de control:
Tensiune de control:
Cur. min. la controlul de intrare:
Control CIB
Terminal de control:
Tensiunea Bus:
Curentul de control la intrara:
Indicarea transferului de date:
Ieşiri
Contacte:
Curent:
Sarcină rezistivă:
Sarcină inductivă:
Sarcină capacitivă:
Indicarea stării de ieşire:
Alte date
Temperatura de operare:
Temperatura de stocare:
Poziţia de operare:
Montare:
Grad de protecţie:
Scopul dispozitivului de control:
Constr. dispozitivului de control:
Caracter. functionarii automate:
Categoria de rezistenta la
caldura si foc:
Anti-stroke category (immunity): Categoria anti-soc (imunitatea):
Rated impulse voltage:
Tensiunea impulsului nominal:
Overvoltage category:
Categorie de supreatensiune:
Pollution level:
Nivel de poluare:
Profile of connecting wires (mm2): Profilul conductorului (mm2)
- partea de ieşire:
- output part:
- partea de control:
- control part:
Dimensiuni:
Dimensions:
Greutate:
Weight:
Standarde aplicate:
Applying standards:
* Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního a kapacitního charakteru.
* Upozornenie: nie je dovolené pripojovať súčasne záťaže induktívneho a kapacitného charakteru.
* Warning: it is not allowed to connect inductive and capacitive loads in the same time.
* Atenţie: Nu este permisă conectarea sarcinii capacitive şi inductive în acelaş timp la acelaş dispozitiv.
Dane techniczne
Zaciski zasilania:
Napięcia zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napięcia zasilania:
Maks. moc wyjściowa:
Moc strat:
Poszerzalna modułowo:
Galwaniczne oddzielenie
magistrala/wyjście:
Napięcie udarowe - wyjście/
obwody:
Sterowanie - typ Klawisz
Napięcie sterowania:
Zaciski sterowania:
Pobór mocy wej. sterującego:
Długość impulsu sterowania:
Czas odnowienia:
Podłączenie lamp jarzeniowych:
Sterowanie 0(1)-10V
Zaciski sterowania:
Napięcie sterowania:
Min. prąd wej. sterującego:
Sterowanie CIB
Zaciski sterowania:
Napięcie magistrali:
Pobór mocy wej. sterującego:
Sygnalizacja transmisji danych:
Wyjście
Bezstykowe:
Prąd znamionowy:
Obciążenie rezystancyjne:
Obciążenie indukcyjne:
Obciążenie pojemnościowe:
Sygnalizacja stanu wyjścia:
Inne dane
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Pozycja pracy:
Obudowa:
Stopień ochrony obudowy:
Przeznaczenie nap.sterującego:
Konstrukcja napięcia sterowania:
Char. auto. dopasowania:
Kategoria temperaturowa:
* Потенциал L на клемме устройства необходимо защищать предохранителем,
соответствущим подключаемой к устройству нагрузке.
Műszaki paraméterek
Технические параметры
Tápfeszültség csatlakozók:
Tápfeszültség:
Bemenet:
Tápfeszültség tűrése:
Max. kimeneti áram:
Disszipált teljesítmény:
Modulos kiegészítés:
Galvanikus leválasztás:
Клемы питания:
L, N
Напряжение питания:
AC 230 V / 50 Hz
Подводимая мощность:
10 VA
Допуск напряжения питания:
-15 %; +10 %
Макс. выходная мощность:
max. 2 000 VA
Потеря мощности:
2.5 % ze zátěže / from load
Разширение:
do / to 10 000 VA
Галванически отделенная шина и
силовой выход:
ano / yes
Изолируемое напряжение между
выходами и внутр. обводкой:
3.75 kV, SELV dle / according to EN 60950
Управление - тим кнопка
Управляемое напряжение:
AC 12 - 240 V
Клемы:
S - S, galvanicky oddělené / galvanically separated
Мощность управляющего входа: AC 0.53 VA (AC 230 V), AC 0.025 - 0.2 VA (AC 12 - 240 V)
Длительность импульса:
min. 25ms / max. neomezená / unlimited
Период обновления:
max. 150 ms
Подключ. ламп тлещщего разр.:
Управление - тип 0(1)-10V
nelze připojit doutnavky / no
Клемы:
0(1) - 10 V, GND
Напряжение управления:
0 - 10 V nebo / or 1 - 10 V
Мин. ток управляющего входа:
1 mA
Управление - тип шина CIB
Клемы:
CIB+, CIBНапряжение шины:
27 V DC
Мощность управляющего входа:
5 mA
Индикация переноса информации:
žlutá / yellow LED
Выход
Бесконтактный:
4 x MOSFET
Номинальный ток:
10 A
Омническая нагрузка:
2 000 VA*
Индуктивная нагрузка:
2 000 VA*
Емкостная нагрузка:
2 000 VA*
Индикация состояния выхода: žlutá/yellow LED, dle typu zátěže/according to load type
Другие данные
Рабочая температура:
-20.. +35 °C
Температура хранения:
-30.. +70 °C
Рабочее положение:
svislá / vertical
Креплемие:
DIN lišta EN 60715
Защита:
IP 40 z čelního panelu / from front panel
Цель управляющего устройства:
provozní řídící zařízení / operative control device
Конструкция упр. устройства:
samostané řídící zařízení / individual control device
Хар. авт. воздействия:
1.B.E
Кат. прочности против огню
и темп.:
FR-0
Категория против ударам:
třída / class 2
Именуемое импульсное напряж.:
2.5 kV
Категория перенапряжения:
III.
Степень загрязнения:
2
2
Диаметр проводов (мм )
- циловая часть:
max.1x2.5, max2x1.5/ s dutinkou/ with sleeve max. 1x1.5
- управляющая часть:
max.1x2.5, max2x1.5/ s dutinkou/ with sleeve max. 1x2.5
Размер:
90 x 105 x 65 mm
Вес:
410 g
Нормы соответствия:
EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014
Szigetelési feszültség a kimenet
és az elektronika között:
Vezérlés - nyomógombbal
Vezérlő feszültség:
Vezérlő csatlakozók:
Vezérlő bemenet:
Vezérlő impulzusok hossza:
Reagálási idő:
Glimm lámpák:
Vezérlés 0(1)-10V
Vezérlő csatlakozók:
Vezérlő feszültség:
Min. vezérlő áram:
CIB vezérlés
Vezérlő csatlakozók:
Busz feszültség:
A vezérlő bemenet árama:
Adatforgalom kijelzése a CIB buszon:
Kimenet
Kontaktus mentes:
Névleges áram:
Rezisztív terhelés:
Induktív terhelés:
Kapacitív terhelés:
A kimenet kijelzése:
Egyéb adatok
Működési hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:
Beépítési helyzet:
Szerelés:
Védettség:
Construction of control device:
Char. of automatic operation:
Hő-és tűz ellenállósági kategória:
Anti-stroke category
(immunity):
Kategoria szczytowa:
Névleges impulzus feszültség:
Znamionowe nap. impulsowe: Védettség:
Kategoria przepięć:
Túlfeszültségi kategória:
Stopień zanieczyszczenia:
Szennyezettség:
Przekrój przewodów przyłacz. Csatlakozó vezetékek profilja
- wyjścia:
- kimeneti oldal:
- wejścia sterujące:
- vezérlés oldal:
Wymiary:
Méretek:
Waga:
Tömeg:
Normy:
Szabványok:
DIM-6
* Ostrzeżenie: Nie jest dozwolone podłączać jednocześnie obciążenia indukcyjne i pojemnościowe!
* Figyelem: Induktív és kapacitív terhelések egyidejűleg nem csatlakoztathatók az eszközre.
* Внимание: запрещено одновременное подключение нагрузок индуктивного и ёмкостного характера.
-2-
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ - Je určen především pro stmívání světelných zdrojů RLC, je možné ho však také použít pro spínání spotřebičů.
- DIM-6 je možno ovládat několika způsoby: tlačítko (tlačítka paralelně spojené), externí potenciometr, analogový signál
0-10 V (1-10 V), sběrnice systému iNELS.
- Disponuje polovodičovým řízeným výstupem 230 V AC, jehož maximální výstupní výkon je 2000 VA.
- Pomocí přídavných modulů DIM6-3M-P lze výkon rozšířit až do 10 000 VA.
- Elektronická nadproudová ochrana, ochrana proti přetíženi a zkratu.
- Ochrana proti překročení teploty uvnitř přístroje - vypne výstup + signalizuje přehřátí blikáním červené LED.
- V provedení 6-MODUL, upevnění na DIN lištu.
SK - Je určený predovšetkým pre stmievanie svetelných zdrojov RLC, je možné ho však tiež použiť pre spínanie spotrebičov.
- DIM-6 je možné ovládať niekoľkými spôsobmi: tlačidlo (tlačidlá paralelne spojené), externý potenciometer, analóg. signál
0-10 V (1-10 V), zbernica systému iNELS.
- Disponuje polovodičovým riadeným výstupom 230 V AC, ktorého maximálny výstupný výkon je 2000 VA.
- Pomocou prídavných modulov DIM6-3M-P je možné výkon rozšíriť až do 10 000 VA.
- Elektronická nadprúdová ochrana, ochrana proti preťaženiu a skratu
- Ochrana proti prekročeniu teploty vnútri prístroja - vypne výstup + signalizuje prehriatie blikaním červenej LED
- V prevedení 6-MODUL, upevnenie na DIN lištu
EN - Designated for dimming of lights RLC, also available for aplliances switching
- DIM-6 can be controlled by: button(parallel button connection), external potentiometer, analog signal 0-10 V (1-10 V),
iNELS system bus.
- Actuator manages output 230V AC, controlled by 1 semi-conductor. Maximum output power is 2000 VA
- Power range can be increased, up to 10000 VA, by additional moduls DIM6-3M-P
- Electronic overcurrent protection, overvoltage and short-circuit protection.
- Protection against overun of temperature inside device - switch off output + signalize overheat by flashing red LED.
- 6-MODUL version, mounting on DIN rail
RO - Proiectat pentru dimarea luminilor RLC, de asemenea folosit si pentru comutarea aparaturilor.
- DIM-6 poate fii controlat prin: buton (conexiune in paralel la butoane), potentiometru extern, semnal analog 0-10 V
(1-10 V), BUS pt sistem iNELS.
- Actuatorul controleaza iesirea AC 230V, controlata prin 1 semi-conductor. Puterea iesirii maxime este 200VA
- Raza puterii poate fii marita, pana la 10000VA, prin module aditionale DIM6-3M-P
- În carcasă de 6-MODULE, montabil pe şină DIN
- Protecţie electronică de supratensiune
- Protecţie împotriva teperaturilor ridicate în interiorul dispozitivului - opreşte ieşirea + semnalizat prin LED pâlpâind
PL - przeznaczony jest do ściemniania obciążeń RLC, można go zasotsować do załączania urządzeń.
- DIM-6 można sterować kilkoma sposobami: przycisk (przyciski równolegle połączone), zewn. potencjometr, sygnał
analogowy 0-10V (1-10 V), magistrala systemu iNELS.
- wyjście półprzewodnikowe 230 V AC, 2000 VA.
- za pomocą modułów dodatkowych DIM6-3M-P można powiększyć moc do 10 000 VA.
- elektroniczna ochrona przeciw przekroczeniu prądu, ochrona przeciw przeciążeniu i zwarciu
- ochrona przeciw przekroczeniu temoperatury wewnątrz aparatu - wyłączy wyjście + sygnalizuje przegrzanie za pomocą
migania czerwonej diody LED
- w wykonaniu 6-MODUŁOWYM, mocowanie na szynę DIN
HU - RLC típusú lámpa terhelés fényerőszabályzására, vagy kapcsolására
- A DIM-6 vezérelhető: nyomógombbal, külső potenciométerrel, analóg feszültség jellel 0-10 V (1-10 V), iNELS épület
felügyeleti rendszerrel.
- A kineten 230V AC található, félvezetőn keresztül. A maximum kimeneti teljesítmény 2000 VA.
- A kimenet teljesítménye külső bővítő modulokkal (DIM6-3M-P) 10000 VA-ig növelhető.
- 6 modulos készülékház, DIN sínre szerelhető
- elektronikus túlfeszültség védelem
- hő túlfutás elleni védelem - a kimenet lekapcsol + piros LED villog
RU - Предназначен для диммирования ламп с нагрузкой RLC, возможна также коммутация потребителей.
- DIM-6 управляется несколькими способы: кнопка (книпки паралелно подключенные), екстерным потенциометром,
аналоговым сигналом 0-10 V, (1-10 V), шина системы iNELS.
- Оснашен управляемым выходом 230 V AC с максимальной выходной нагрузкой 2000 VA.
- При помощи дополнительных модулей DIM6-3M-P возможно расширить нагрузку до 10 000 VA.
- электронная охрана перенапряжения и короткого замыкания
- охрана против превышению рабочей температуры внутри устройства - отключит выход + сигнализация миганием LED
- исполнение 6-MODUL, крепление - DIN рейка
Indikace led / Indikácia led / Types of indication LED / Tipuri de indicare a LED-ului / Signalizacja LED / A LED-ek jelentése / Индикация LED
CZ
- žlutá - svítí při nakonfigurované zátěži RL
- žlutá - svítí při nakonfigurované zátěži RC
- zelená - navolen režim ovládání tlačítkem
- zelená - navolen režim ovládání signálem 0-10 V
- zelená - navolen režim ovládání signálem 1-10 V
- zelená - navolen režim ovládání sběrnicí CIB - iNELS
- žlutá - indikace komunikace datového přenosu CIB sběrnice
- červená - indikace přetížení, blikající LED signalizuje přehřátí uvnitř
výrobku, stále svítící LED signalizuje proudové přetížení
RU
SK
EN
- žltá - svieti pri nakonfigurovanej záťaži RL
- žltá - svieti pri nakonfigurovanej záťaži RC
- zelená - navolený režim ovládania tlačidlom
- zelená - navolený režim ovládania signálom 0-10 V
- zelená - navolený režim ovládania signálom 1-10 V
- zelená - navolený režim ovládania zbernicou CIB - iNELS
- žltá - indikácia komunikácie dátového prenosu CIB zbernice
- červená - indikácia preťaženia, blikajúca LED signalizuje prehriatie
vnútri výrobku, stále svietiaca LED signalizuje prúdové preťaženie
PL
- желтая - горит при нагрузке RL
- желтая - горит при нагрузке RC
- зеленая - режим управления кнопками
- зеленая - режим управления сигналом 0-10 V
- зеленая - режим управления сигналом 1-10 V
- зеленая - режим управления по шине CIB - iNELS
- желтая - индикация переноса информации по шине CIB
- красная - перегрузка, мигание LED сигнализирует перегрев внутри
устройства, постоянно гроящая LED сигнализирует на токовую пегрузку
- Yellow-indicates configuration of load RL
- Yellow-indicates configuration of load RC
- Green-button control mode selected
- Green - 0-10 V signal control mode selected
- Green – 1-10 V signal control mode selected
- Green – CIB conductor bar - iNELS control mode selected
- Yellow – indicates CIB conductor bar data transfer communication
- Red – indicates overload, flashing LED signalizes overrun inside the
device, shinnig LED signalizes current overload
HU
- świeci podczas konfiguracji obciążenia RL
- świeci podczas konfiguracji obciążenia RC
- zielona- wybrany tryb sterowania przyciskiem
- zielona - wybrany tryb sterowania sygnałem 0-10 V
- zielona - wybrany tryb sterowania sygnałem1-10 V
- zielona - wybrany tryb sterowania CIB - iNELS
- żółta- sygnalizacja komunikacji transmisji danych CIB
- czerwona - sygnalizacia przeciążenia, migająca LED sygnalizuje
przekroczenie temoeraturę pracy co sygnalizuje LED
- Sárga - RL terhelés és a kimenet aktív állapotának a kijelzése
- Sárga - RC terhelés és a kimenet aktív állapotának a kijelzése
- Zöld - nyomógomb vezérlési mód kijelzése
- Zöld - vezérlés 0-10 V feszültség jellel
- Zöld – vezérlés 1-10 V feszültség jellel
- Zöld – CIB - iNELS vezérlési mód kiválasztva
- Sárga – CIB adat kommunikáció kijelzése
- Piros – túlterhelés jelzése, a villogó LED az eszközön belüli
túlterhelést mutatja, a folyamatosan vilító jelzés pedig a túláramot
RO
- galben - se aprinde la indicarea sarcini RL şi în acelaş timp pentru ieşire în stare activă, LEDul corespunde cu intensitatea de la ieşirea V
- galben - se aprinde la indicarea sarcini RC şi în acelaş timp pentru ieşire în stare activă, LEDul corespunde cu intensitatea de la ieşirea V
- verde - buton de control modul selectat
- verde - 0-10 V control semnal la modul selectat
- verde - 1-10 V control semnal la modul selectat
- galben - CIB bus - iNELS mod de control selectat
- galben - indică CIB bus transfer de date
- roşu - indicare suprasarcină, LED pâlpâind- temperatură mare în interiorul dispozitivului, LED strălucind- suprasarcină
Popis funkce / Popis funkcie / Functions /Funcţii / Funkcje / Mûködés / Функции
CZ
Slouží pro spínání a stmívání osvětlení, žárovek a halogenových svítidel s vinutým nebo elektronickým transformátorem do výkonu 2000 VA v rozmezí intenzity jasu od 0 do 100%. Velikost připojitelné zátěže lze rozšířit pomocí přídavných modulů až do velikosti 10 000 VA.
Spínání a stmívání připojené zátěže na výstupu lze řídit několika typy řízení. Typ řízení lze navolit tlačítkem PROG. Po stisku tlačítka PROG se režimy řízení přepínají v kruhovém cyklu a analogicky jsou indikovány svitem jedné ze čtyř zelených led diod na předním panelu.
Režimy řízení stmívače DIM-6:
lze ovládat výstup stmívače a tím regulovat nastavení jasu 0 - 100% (krátký stisk tlačítka zapne/vypne svítidlo, delší stisk - > 0.5s - umožňuje plynulé nastavení jasu).
- tlačítkem  na předním panelu - v režimu
- externím tlačítkem na svorkách S, S - tento ovládací vstup přístroje je galvanicky oddělen od vnitřních obvodů přístroje, ovládací spínané napětí externím tlačítkem může být v rozmezí AC/DC 12-240V, nezáleží na polaritě napětí. Ovládání výstupu je shodné jako
tlačítkem  na předním panelu (krátký stisk tlačítka zapne/vypne svítidlo, delší stisk - > 0.5s - umožňuje plynulé nastavení jasu).
- řídícím signálem 0-10 V nebo 1-10 V - na tento vstup je možné připojit externí převodník s výstupem 0-10 V nebo 1-10 V, kde 0V (případně1V) na svorce 0(1)-10 V odpovídá 0% intenzity jasu a10 V odpovídá 100% intenzity jasu. Toto napětí musí být vztaženo ke svorce GND.
- externí potenciometr 50 k - při použití vnitřního zdroje (svorky + 10 V) lze na svorky 0(1)-10 V a GND připojit pro řízení externí potenciometr, viz. obrázek zapojení. Tímto potenciometrem lze potom řídit výstup stmívače v rozsahu intenzity jasu 0-100%.
- INELS, pomocí sběrnice CIB - stmívač lze použít jako sběrnicový prvek v sytému iNELS. Ovládání stmívače je poté řízeno centrálním sběrnicovým systémem iNELS.
Různé typy ovládání řízení smívače nelze kombinovat.
POZOR - před nastavením režimu řízení stmívače je nejprve nutné drátovou propojkou na svorkách RC nebo RL nastavit typ připojení zátěže. Není li typ připojené zátěže nastaven problikávají střídavě led diody RC a RL a není možné spínání, stmívání zátěže na výstupu.
Je- li špatně nastaven typ zátěže, než je připojen na výstupu, může dojít k poškození či zničení výkonového výstupu přístroje!!!
Silové svorky stmívače jsou vícenásobné pro snadnější montáž výrobku. Tyto svorky však nelze použít jako sběrnicové pro silový rozvod v instalaci.
Stmívač je opatřen tepelnou i nadproudovou ochranou - signalizuje červená led dioda na předním panelu. Blikající led dioda signalizuje tepelné přetížení (přehřátí) uvnitř přístroje.
Stmívač je vybaven také elektronickou nadproudovou ochranou, která je aktivována při přetížení přístroje, případně při zkratu výstupu z N vodičem - vypne výstup.
Přívod přístroje (potenciál L) je nutno chránit jistícím prvkem, odpovídající zátěži připojené k přístroji rychlou tavnou pojistkou.
SK
Slúži pre spínanie a stmievanie osvetlenia, žiaroviek a halogénových svietidiel s vinutým alebo elektronickým transformátorom do výkonu 2000 VA v rozmedzí intenzity jasu od 0 do 100%. Veľkost pripojiteľnej záťaže možno rozšíriť pomocou prídavných modulov až
do veľkosti 10 000 VA. Spínanie a stmievanie pripojenej záťaže na výstupe možno riadiť niekoľkými typmi riadenia. Typ riadenia možno navoliť tlačidlom PROG. Po stlačení tlačidla PROG sa režimy riadenia prepínají v kruhovom cykle a analogicky sú indikované svitom
jednej zo štyroch zelených led diód na prednom paneli.
Režimy riadenia stmievača DIM-6:
možno ovládať výstup stmievača, a tým regulovať nastavenie jasu 0-100% (krátke stlačenie tlačidla zapne/vypne svietidlo, dlhšie stlačenie - > 0.5s - umožňuje plynulé nastavenie jasu).
- tlačidlom  na prednom paneli - v režime
- externým tlačidlom na svorkách S, S - tento ovládací vstup prístroja je galvanicky oddelený od vnútorných obvodov prístroja, ovládacie spínané napätie externým tlačidlom môže byť v rozmedzí AC/DC 12-240V, nezáleží na polarite napätia. Ovládanie výstupu je
zhodné ako tlačidlom  na prednom paneli (krátke stlačenie tlačidla zapne/vypne svietidlo, dlhšie stlačenie - > 0.5s - umožňuje plynulé nastavenie jasu).
- riadiacim signálom 0-10V alebo 1-10V - na tento vstup je možné pripojiť externý prevodník s výstupom 0-10V alebo 1-10V, kde 0V (prípadne1V) na svorke 0(1)-10V zodpovedá 0% intenzity jasu a10V zodpovedá 100% intenzity jasu. Toto napätie sa musí vzťahovať
k svorke GND.
- externý potenciometer 50k - pri použití vnútorného zdroja (svorky + 10V) možno na svorky 0(1)-10V a GND pripojiť pre riadenie externý potenciometer, viď. obrázok zapojenia. Týmto potenciometrom možno potom riadiť výstup stmievača v rozsahu intenzity jasu 0-100%.
- INELS, pomocou zbernice CIB - stmievač možno použiť ako zbernicový prvok v sytéme iNELS. Ovládanie stmievača je potom riadené centrálnym zbernicovým systémom iNELS.
Rôzne typy ovládania riadenia stmievača nie je možné kombinovať.
POZOR - pred nastavením režimu riadenia stmievača je najskôr nutné drôtovou prepojkou na svorkách RC alebo RL nastaviť typ pripojenia záťaže. Ak nie je typ pripojenej záťaže nastavený, preblikávajú striedavo led diódy RC a RL a nie je možné spínanie, stmievanie
záťaže na výstupe. Ak je nesprávne nastavený typ záťaže, než je pripojený na výstupe, môže dôjsť k poškodeniu či zničeniu výkonového výstupu prístroja!!!
Silové svorky stmievača sú viacnásobné pre ľahšiu montáž výrobku. Tieto svorky však nie je možné použiť ako zbernicové pre silový rozvod v inštalácii.
Stmievač obsahuje tepelnú i nadprúdovú ochranou - signalizuje červená led dióda na prednom paneli. Blikajúca led dióda signalizuje tepelné preťaženie (prehriatie) vnútri prístroja.
Stmievač je vybavený tiež elektronickou nadpúdovou ochranou, ktorá je aktivovaná pri preťažení prístroja, prípadne pri skrate výstupu s N vodičom - vypne výstup.
Prívod prístroja (potenciál L) je nutné chrániť istiacim prvkom, zodpovedajúcim záťaži pripojenej k prístroju rýchlou tavnou poistkou.
-3-
EN
This device is designated for switching and dimming of lightning, light bulbs and halogen lamps with wound or electronical transformator up to 2 000 VA in the range of luminance intensity 0-100%. Capaticy of attachable load could be increase with additional modul
up to 10 000 VA. Switching and dimming of attached output load is controlled with several modes – types of control, which are chosen with button PROG. Modes are to be switched in circle after you press PROG button and analogically indicated on the front panel
with one of four green LED diods.
Modes of control dimmer DIM-6:
is possible to control dimmer output and regulate luminance setting 0-100% (short button press turn on/off the light, longer press > 0.5s - allows slight luminance setting).
- button  on the front panel - in mode
- external button on terminals S, S - this control input of device is galvanicaly separated from inside device circuits, operation switching voltage by external button can be in the range AC/DC 12-240V, polarity voltage doesn´t metter. Output controlling is identical as
control by button  on the fornt panel (short button press turn on/off the light, longer press > 0.5s - allows slight luminance setting).
- control signal 0-10 V or 1-10V – into this input is possible connect the external converter with output 0-10V or 1-10V, where 0 V(or 1 V) on the terminal 0(1)-10 V is equal to 0% luminance intensity and 10 V is equal to 100% luminance intencity. This voltage must
be related to terminal GND.
- external potenciometr 50k – during the service of an internal supplier ( terminal + 10 V ), is possible to use an external potenciometr, by connecting it with terminal 0(1)-10 V and GND, see the picture of connection options. With this potenciometer is possible to
control an output of dimmer in the range of luminance intencity 0-100%.
- INELS, with the help of conductor bar CIB – dimmer is possible to use as a component of conductor bar in systém iNELS. Operating of dimmer is controlled by central conductor bar system iNELS.
It’s not possible to combine individual types of dimmer controllers.
Attention – before setting the mode of dimmer control, is necessary to set up the type of connecting load, with the wire jumper on terminals RC or RL. If the type of connecting load is not set up, LED diods RC and RL are flashing in turns and switching, dimming of load
on output is not possible. If the type of load is set up incorrectly than is connected on output, that cause a risk of demage or destruction of operating output of device!!!
The dimmer has multiple current terminals, for easier installation of this device. It’s not possible to use these terminals as a conductor bar for distribution of current in installation.
Dimmer is equipped with heat and overcurrent protection – signalized by red LED diod on the front panel. Flashing LED diod signalize heat overload (overheating) inside the device.
Dimmer is also equiped with electronic overcurrent protection, which will be activated in the case of device overload or short circuit of output with N conductor – output will be switched off.
Supply of device (potencial L) must be protected with circuit breaker component, which has to be accordant with load connected to device by fast fuse.
RO
Acest dispozitiv este desemnat dimarii si comutarii luminii, becurilor si lampilor halogene cu transformator electric de pana la 2000 VAIn raza intensitatii luminantei 0-100%. Capacitatea de incarcatura atasabila poate fi marita cu modul aditional de pana la 10000VA.
Comutarea sio dimarea incarcaturii iesirilor atasate este controlata in mai multe moduri - tipuri de control, care sunt alese cu botunul PROG. Modurile sunt comutate in cerc dupa ce apasati PROG si sunt indicate analogic pe panoul frontal cu un LED verde.
Moduri de control al dimerului DIM-6:
se poate controla iesirea dimerului si se poate regla setarea luminantei 0-100% (o apasare scurta a butonului comuta on/off lumina, apasare mai lunga > 0.5s - permite setarea unei luminante slabe).
- butonul de pe panoul frontal - in modul
- butonul extern pe terminalele S, S - aceasta intrare de control a dispozitivului este separata galvanic prin circuite interne, operarea comutarii tensiunii prin butoane externe poate fii in raza AC/DC 12-240V, polaritatea tensiunii nu conteaza. Controlarea iesirii estte
indicata de butonul de pe panoul frontal (o apasare scurta a butonului comuta on/off lumina, apasare mai lunga > 0.5s - permite setarea unei luminante slabe)
- semnalul de control 0-10 V or 1-10V –in aceastra intrare se poate conecta convertorul extern fara iesire 0-10V sau 1-10V, unde 0 V (or 1 V) pe terminal 0(1)-10 V este egal cu 0% din intensitatea luminantei si 10 V este egal cu 100% din intensitatea luminantei.
Aceasta tensiune trebuie evaluata la terminalul GND.
- potentiometrul extern 50k – in timpul serviceului unei alimentari interne (terminal + 10 V), se poate utiliza un potentiometru extern, prin conectarea acestuia la terminalul 0(1)-10 V si GND, vezi poza cu optiunile de conectare. Cu acest potentiometru se poate
conecta o iesire a dimerului in raza intensitatii de luminanta 0-100%.
-INELS, cu ajutorul barei conductoare CIB – dimerul poate fii folosit ca o componenta a barei conductoare in sistemul iNELS. Operarea dimerului este controlata de bara conductoare centrala a sistemului iNELS.
Nu se pot combina tipuri individuale de controleri pentru dimere.
Atentie – inainte se a seta modul de control al dimmerului, este necesari sa setati tipul de conexiune pentru incarcatura, pe terminalele RC sau RL. Daca tipul conexiunii incarcaturii nu e setat, LED-urile RC si RL palpaie.pe rand si se comuta,dimarea incarcaturii pe iesire
ne fiind posibila.
Dimerul are mai multe terminale de curent, pentru o instalare mai usoara a dispozitivului.
Dimerul este echipat cu protectie impotriva supraincalzirii si supratensiunii - semnalizat prin LED-ul rosu de pe panoul frontal. Palpairea LED-ului semnalizeaza supraincalzirea in interiorul dispozitivului.
Dimerul este de asemenea echipat cu protectie electronica impotrica supratensiunii, care se va activa in cazul in care dispozitivul este supraincarcat sau are un scurt circuit pe iesire cu conductorul N - iesirea se va inchide.
Alimentarea dispozitivului (potential L) trebuie sa fie protejata, in concordanta cu incarcatura conectata la dispozitiv.
PL
Służy do sterowania i ściemniania oświetlenia, żarówek i oświetleń halogenowych z uzwojeniem lub transformatorem elektronicznym do 2 000 VA w zakresie natężenia ośw. 0 do 100%. Podłączaną moć można poszerzyć modułowo do 10 000 VA. Załączanie i ściemnianie
podłączonego obciążenia na wyjściu można sterować różnymi sposobami - rodzaje sterowania. Rodzaj sterowania można wybrać przyciskiem PROG. Po naciśnięciu PROG przełączają się do koła tryby sterowania i analogicznie są sygnalizowane za pomocą świecenia
jednej z 4 zielonych diod na panelu przednim.
Tryby sterowania ściemniacza DIM-6:
można sterować wyjście śćiemniacza a tym regulować natężenie 0-100% (krótky przycisk włączy/wyłączy oświetlenie, długie naciśnięcie - > 0.5s - pozwala na płynne ustawienie natężenia).
- przyciskiem  na panelu przednim - w trybie
- zewn. przyciskiem na zaciskach S, S - wejście sterujące aparatu jest galwanicznie oddzielone od wewn. obw. aparatu, sterujące załączające napięcie zewn. przyciskiem może być w zakresie AC/DC 12-240V, niezależy na biegunowości napięcia. Sterowanie wyjscia jest
zgodne z przyciskiem  na panelu przednim (krótkie nacisnięcie przycisku załączy/wyłączy oświetlenie, długie naciśnięcie - > 0.5s - płynnie ustawia natężenie ośw.).
- sygnałem sterowania 0-10V lub 1-10V - na to wejście można podłączyć zewn. 0-10V lub 1-10V, gdzie 0V (1V) na zacisku 0(1)-10V odpowiada 0% natężeniu ośw. i 10V odpowiada 100% natężenia ośw. To napięcie musi być wobec GND.
- zewn. potencjometer 50k - przy zastosowaniu wewn. źródła (zaciski + 10V) można po zaciski 0(1)-10V i GND podłączyć dla sterowania zewn. potencjometer, wg rys. podłączenia. Za pomocą tego potencjometra można póżniej sterować wyjście ściemniacza w
zakresie natężenia 0-100%.
- INELS, za pomocą magistrali CIB - ściemniacz można zastosować jako jednostkę na magistrali w systemie iNELS. Sterowanie ściemniacza jest wtedy obsługiwane systemem iNELS.
Różne rodzaje sterowania ściemniacza niemożna wykorzytywać jednocześnie.
Uwaga - przed ustawieniem trybu sterowania ściemniacza potrzebne jest za pomocą przełączki pod zaciskami RC lub RL ustawić typ podłączonego obciążenia. Jeżeli nie jest podłączonego obciążenia ustawiony dojdzie do migania diody RC i RL i praca ściemniacza nie
jest możliwa, tzn. ściemnianie wyjścia. Może dojść do uszkodzenia wyjścia ściemniacza!!!
Zaciski wyjściowe ściemniacza są poszerzone dla wielokrotnego podłączenia. Zaciski nie można wykorzystać jako siłowe dla rozprowadzenia mocy dla instalacji.
Ściemniacz posiada ochronę przeciw przekroczeniu temperatury pracy i prądu - co sygnalizwane jest za pomocą czerwonej diody LED na panelu przednim. Mogająca dioda LED sygnalizuje przekroczenie temperatury pracy.
Ściemniacz wyposażony jest także w ochronę nadprądową, która aktywowana jest przy przeciążeniu aparatu, lub zwarciu wyjścia z przewodem N - wtedy dojdzie do odłączenia wyjścia.
Podłączenie (potencjał L) wymagane jest zabezpieczyć, wg odpowiedniej mocy podłaczonego obciążenia za pomocą bezpiecznika.
HU
Az eszköz világítás kapcsolására és fényerőszabályzására szolgál, izzókhoz halogén lámpákhoz 2 000 VA-ig. A fényerő 0-100% között állítható. Az eszköz szabályzási kapacitása - külső bővítő modulok segítségével 10 000 VA-ig növelhető. Az eszköz több módon is
vezérelhető, mely vezérlési módok között a PROG nyomógombbal lehet váltani. A PROG nyomógomb megnyomásakor a használni kívánt vezérlési módnak bekapcsolt állapotban kell lennie, melyet az eszköz az előlapon található LED világításával jelez.
Vezérlési módok a DIM-6 fényerőszabályzóhoz:
jel világít. A fényerő 0-100% között állítható (rövid gombnyomás be/ki kapcsolja a világítást, > 0.5s-nál hoszabb gombnyomás a fényerőt szabályozza).
- nyomógombbal  az előlapon a
- S vezérlő csatlakozón keresztül, S - ez egy galvanikusan leválasztott vezérlő bemenet, a vezérlő feszültség AC/DC 12-240V lehet, a polaritás tetszőleges. Az eszköz előlapján a  jel világít.(a vezérlés módja megegyezik a nyomógombos vezérléssel).
- Vezérlő feszültséggel 0-10 V, vagy 1-10V tartományban – külső feszültség szabályzó eszköz által vezérelve, ahol a 0 V( vagy 1 V ) 0%-os fényerőt jelent, míg a 10 V 100%-ot. A feszültség különbségnek a GND-hez képest kell lennie.
- külső potenciométerrel (50k) – a potenciométer a + 10 V csatlakozón lévő feszültséget módosítva szabályozza a fényerőt, bekötése a 0(1)-10 V és a GND csatlakozókra.
- INELS épület automatizálási rendszerrel, a CIB csatlakozókra kötve – az iNELS rendszer részeként.
Az eszközön egyszerre csak egy típusú vezérlés lehet bekötve. Az eszköz továbbá egyszerre csak egy típusú terhelést tud szabályozni.
Figyelem! Mielőtt bekötné a vezérlést, az RC és az RL csatlakozók jumperelésével válassza ki a használni kívánt terhelés típusát! Amennyiben ezt nem teszi meg, az RC és RL LED-ek villognak, és a fényerőszabályzás nem lehetséges. Ha nem megfelelően választja ki
a terhelés típusát, az maradandó károsodást okozhat az eszközben!!!
Az eszköz a könyebb szerelés érdekében több kimeneti csatlakozót is tartalmaz, de ezeket a csatlakozókat soha se használja az áramutak elosztására!
A fényerszabályzó túlmelegedés és túláram elleni védelemmel rendelkezik, melyek működésbe lépését az előlapon található LED jelzi. A villogó LED túlterhelést(az eszköz túlmelegedését) jelzi.
Az eszköz elektronikus túláram védelemmel is rendelkezik, az eszköz túlterhelése, vagy rövidzár esetén lélp életbe, az eszköz kimenete lekapcsol.
Az eszköz bemenetét (L) megfelelően méretezett kismegszakítóval kell védeni.
RU
Предназначено для коммутации и диммированию освещения ламп накаливания, галогенных ламп с обмоткой или электронным дросселем нагрузки до 2 000 VA, диапазон освещенности от 0 до 100%. Возможность расширения подключенной
нагрузки дополнительными модулями до макс. 10 000 VA. Коммутация и диммирование подключенной нагрузки выходе, возможно несколькими режимы - типами управления. Тип управления возможно настроить кнопкой PROG. После нажатия
кнопки PROG, режимы переключаются циклически с индикацией LED на передней панели устройства.
Режимы управления диммера DIM-6:
возможно управлять выходом диммера в диапазоне 0-100% (короткое нажатие кнопки включит/выключит светильник, длительное нажатие - > 0.5сек - плавно диммирует).
- кнопками  на передней панели - в режиме
- екстерными кнопками - клемы S, S - этот выход устройства галванически отделен от внутренних округов устройства, напряжение управления может быть в диапазоне AC/DC 12-240V, поларность не имеет значение. Управление выхода соответствует
с кнопками  на передней панели.
- управляющим сигналом 0-10V или 1-10V - на данный вход возможно подключить экстерный преобразователь с выходом 0-10V или 1-10V, при чем 0V (1V) на клеме 0(1)-10V соответствует 0% яркости освещения и 10V соответствует 100% яркости
освещения. Управляющие напряжение должно быть к клеме GND.
- экстерный потенциометр 50k - при использовании внутренного источника питания (клемы + 10V), возможно на клемы 0(1)-10V и GND подключить экстерный потенциометр (смотри Схему подключения). Данным потенциометром возможно
управлять ярокстью освешения от 0% до 100%.
- INELS, шина CIB - диммер возможно использовать как устройство системы iNELS.
Типы управление не возможно комбинировать.
ПРИМЕЧАНИЕ - перед настройкой режима диммирования, надо обязательно соединителем определить тип нагрузки (клемы RC или RL). Если тип нагрузки соединителем не определен, мигают LED (RC, RL) и не возможно диммировать нагрузки на
выходе. Если не правельно определен тип нагрузки, возможна поломка устройства или поломка выхода устройства!!!
Многократные силовые клемы диммера предназначены для удобной инсталяции устройства. Эти клемы не возможно использовать как шину в инсталяции электропроводки объекта.
Диммер обеспечен внутренной температурной и токовой защитой - сигнализация красной LED на передней панели устройства. Мигающая LED информирует о температурном перегреве внутри устройства.
Диммер также оснащен электронной токовой охраной, которая активируется при перегрузке устройства или при коротком замыкании выхода с N проводом - выход выключится. Вход устройства (клемму L) надо обязательно защетит предохраняющим
элементом, который соответствует с нагрузкой подключенной к устройству, например плавким предохранителем.
-4-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising