Brukerveiledning TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME

Brukerveiledning TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME
TERMOCOMBI TC 30
PELLET- OG VEDFYRT KJELE
MED OMVENDT FLAMME
Brukerveiledning
Les nøye gjennom brukerveiledningen før installasjon, bruk og vedlikehold.
Veiledningen utgjør en vesentlig del av produktet.
Pagina 2
Gratulerer!
Du er nå eier av en Extraflame Kjel
Extraflame sin kjel er den perfekte løsning for dem som ønsker å fremkalle oppvarming og varmt
husholdningsvann på en miljøbevisst måte. Kjelen er et resultat av avansert teknologi og har en
arbeidskvalitet på høyt nivå. Den gjør det mulig å nyte en behagelig varmefølelse i hele huset og i absolutt
sikkerhet.
Med denne veiledningen lærer man å bruke kjelen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom
hele før den tas i bruk.
VIKTIG
Pass på at selger fyller ut kortet under. Denne skal inneholde data for en autorisert fagmann som kan
være til hjelp hvis man skulle ha problemer med den nye kjelen.
AUTORISERT FAGMANN
FIRMA___________________________________________________________________
NAVN____________________________________________________________________
GATE_________________________________________________ NR. _______________
POSTNR._________________ STED _________________________ PROV.___________
TELEFON _____________________________ FAKS _____________________________
Pagina 3
Pagina 4
Innholdsfortegnelse
Kapittel
1
2
3
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.4
5.5
5.6
6
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Tittel
HENVISNINGER OG SIKKERHET
TEKNISKE EGENSKAPER
INSTALLASJON OG IGANGSETTING
VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON
Ordbok
Installasjon
Kopling til systemet for røykevakuering
Kamin eller enkel skorsteinspipe
Kopling av apparatet til skorsteinspipe og evakuering av forbrenningsprodukter
Skorstein
Kopling til utvendig luftinntak
Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger
Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter
HYDRAULISK ANLEGG
Åpent anlegg
Generelle opplysninger
Åpen ekspansjonsbeholder
Sikkerhetsrør og tilførselsrør
Anlegg med lukket beholder for apparat med manuell og automatisk-manuell mating
Generelle opplysninger
Sikkerhetsventiler
Lukket ekspansjonsbeholder
Dimensjonering av samlebeholder
Kontroller ved første antenning
Forsyningsvannets egenskaper
Oppfylling av anlegg
KOPLINGSSKJEMA
BRENSEL
Pellets
Pelletmating
Regulering av pelletmating
Ved
Funksjon med omvendt flamme
REGULERING AV KJEL
Valg av ønsket språk Æ Language menu
Innstilling av inneværende dag og tid Æ Clock set menu
Innstilling av brensel
Innstilling av kjel
Innstilling av tid aktivisering luke
Valg av funksjonsmodalitet Æ Summer-winter menu
Innstilling av ønsket temperatur
Plassering av sidehåndtak
KJELENS FUNKSJONSSYKLUS
Funksjonssyklus med ved
Funksjonssyklus med ved/ pellet
CRONO SET MENU
KJELENS ULIKE FUNKSJONER
Check-up
Frostbeskyttende syklus for pumpe
Frostbeskyttende syklus for anlegg
Sikkerhet sone 1
Bakteriehindrende syklus
SIKKERHETSANORDNINGER
Hvis røykventilatoren stopper
Hvis motor for pelletmating stopper
Manglende antenning
Midlertidig strømbrudd
Elektrisk sikkerhet
Sikkerhet for pellet-temperatur
Pagina 5
Side
7
9
12
13
13
14
15
16
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
25
27
27
27
28
29
29
31
31
32
32
33
34
34
35
36
37
37
38
40
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
13
14
15
16
Termisk sikkerhet for pelletkanal
Termisk sikkerhet med stjerneformet branndørventil
Sikkerhet for åpning av dører
Sikkerhet mot vannkoking
Sikkerhet for anlegg med åpen beholder
Sikkerhet for anlegg med lukket beholder for apparater med manuell og automatisk-manuell mating
Montering av ventil for termisk utblåsning (følger ikke med)
Automatisk termostatisk ventil
Installasjon av sikkerhetsanordninger
RENGJØRING AV KJEL
TABELLER OVER FREMVISNING
GARANTI
OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIVENE RoHS OG WEEE
Pagina 6
44
44
44
44
45
45
45
46
46
47
49
55
57
1. HENVISNINGER OG SIKKERHET
Presentasjon
Alle kjeler som produseres i våres fabrikker blir bygget med oppmerksomhet også rettet mot hver enkelt
del, slik at både bruker og installatøren beskyttes mot eventuelle farer. Man anbefaler derfor autorisert
personale om å være spesielt nøye med elektriske koplinger etter å ha utført et inngrep. Dette gjelder
spesielt de delene av ledningene som ikke er isolert og som absolutt ikke må stikke ut fra klemmebrettet.
På denne måten unngår man en mulig kontakt med lederens deler under spenning.
Denne brukerveiledningen utgjør en vesentlig del av produktet: sørg for at den alltid følger med apparatet.
Dette gjelder også hvis apparatet overføres til en annen eier eller bruker, eller overføres til et annet sted.
Skulle man miste eller ødelegge veiledningen må man be om å få en ny hos nærmeste tekniske
servicesenter.
Kjelen må kun benyttes til det den er laget for. Fabrikkanten fraskriver seg et hvilket som helst kontraktlig
eller ekstrakontraktlig ansvar for skader mot personer, dyr eller gjenstander grunnet feil installasjon,
vedlikeholdsregulering eller uegnet bruk.
Installasjon
Installasjonen av kjelen og sentralvarmeanleggets tilleggsutstyr, må være i overensstemmelse med alle
aktuelle normer og forskrifter og hva som fremgår i loven. Installasjonen må utføres av autorisert
personale, som må utstede en erklæring av overensstemmelse for anlegget. Installatøren påtar seg alt
ansvar for endelig installasjon og følgende riktig funksjon av installert produkt.
Det er også nødvendig å overholde alle nasjonale, fylkelige og kommunale forskrifter og lover i det landet
apparatet installeres.
Extraflame S.p.A. er ikke ansvarlig hvis disse forhåndsreglene ikke overholdes.
Man råder til å spyle anleggets rørsystem før installasjonen utføres, slik at man fjerner eventuelle
avfallsprodukter som kan sette apparatets funksjon på spill.
Bruker må under installasjonen informeres om følgende:
a. Skulle det oppstå en vannlekkasje må vannforsyningen stenges av og man må ta øyeblikkelig kontakt
med teknisk servicesenter.
b. Anleggets driftstrykk må kontrolleres med jevne mellomrom. Hvis ovnen ikke blir benyttet over en
lengre periode, råder man til å la teknisk servicesenter utføre i hvert fall følgende inngrep:
- Plasser hovedbryteren på 0.
- Steng av vannet både for det termiske anlegget og for husholdet ellers.
- Tøm varme- og sanitæranlegget hvis det er fare for frost.
Første antenning
Etter å ha fjernet emballasjen må man kontrollere at varen ikke er skadet eller at bestanddeler mangler.
Henvend deg til samme forhandler som solgte apparatet hvis ikke alt er i samsvar.
Når produktet antennes for første gang må man kontrollere at alle anordninger som utgjør kjelen fungerer
riktig. Dette gjelder både sikkerhetsanordninger og kontrollanordninger.
For å garantere kjelens riktige funksjon, må alle elektriske deler som tilhører kjelen kun byttes ut med
originale deler og av et autorisert teknisk servicesenter.
Før personalet som utfører den første antenningen går i fra anlegget, må han/hun kontrollere kjelens
funksjon under minst en fullstendig arbeidssyklus.
Kjelens vedlikeholdsarbeid må utføres minst en gang i året og programmeres på forhånd med teknisk
servicesenter.
Pagina 7
Godkjenning
Extraflame sine kjeler er prosjektert og realisert i overensstemmelse med følgende direktiv:
• UNI EN 303-5 Sentralvarmekjeler. Kjeler for fast brennstoff, med manuell eller automatisk mating, med
en nominell termisk ytelse på opptil 300 kW
• Overensstemmelse med direktiv for lavspenning (73/23 EØF)
• Overensstemmelse med direktiv EMC (elektromagnetisk samsvar 89/336 EØF)
Sikkerhetsforskrifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det er forbudt å la barn eller funksjonshemmende personer uten oppsyn bruke kjelen.
Ikke ta borti kjelen hvis man går barfota og deler av kroppen er våte eller fuktige.
Det er forbudt å forandre på sikkerhets- eller reguleringsanordningene uten tillatelse eller anvisning
fra konstruktøren.
Ikke dra i, rive av eller vri på de elektriske ledningene som stikker ut fra kjelen. Dette gjelder også
når kjelen er koplet fra strømmen.
Unngå tetting eller reduksjon av åpningsstørrelsen på installasjonsrommets ventilasjonsåpning.
Ventilasjonsåpningene er unnværlige for en riktig forbrenning.
Emballasjen må oppbevares utilgjengelig for barn og funksjonshemmede personer uten assistanse.
Døren til ildstedet må alltid være lukket når produktet fungerer på normal måte.
Unngå direkte kontakt med de av apparatets deler som kan overopphetes under drift.
Hvis apparatet ikke har vært i bruk over en lengre periode må man forsikre seg om at det ikke
finnes noen form for tilstoppelse før det benyttes igjen.
Kjelen er prosjektert for å virke under et hvilket som helst klimatisk forhold (også kritiske). Under
spesielt vanskelige forhold (sterk vind, frost) kan det forekomme at sikkerhetssystemene griper inn
og at kjelen slår seg av.
Skulle dette oppstå må man kontakte teknisk service, og uansett ikke ta av sikkerhetssystemet.
Skulle det oppstå brann i skorsteinspipen må man enten skaffe seg et passende system for å kvele
flammene eller ringe etter brannvesenet.
Hvis kjelen stopper opp på grunn av et signal som vises på skjermen, og ikke på grunn av
manglende vedlikehold, må man ta kontakt med teknisk servicesenter.
Bruksområde
Kjelene må benyttes til oppvarming av vann ved en temperatur som ikke overgår kokepunktet
nevnt under installasjonsvilkårene.
Pagina 8
2. TEKNISKE EGENSKAPER
Måleenhet
TC 30
Pellet
TC 30
Ved
/
3
3
Innført global termisk ytelse
kW
27,8
34,9
Maks nyttig termisk ytelse
kW
25,3
30,8
Min. nyttig termisk ytelse
kW
11,5
15
Ytelse
%
> 89
> 87
Timeforbruk av brensel
kg
2,5 – 5,9
4,5 – 9
Røyktemperatur ved maks nyttig termisk ytelse
°C
~ 150
~ 160
Røyktemperatur ved min. nyttig termisk ytelse
°C
~ 110
~ 120
Bæreevne røyk ved maks nyttig termisk ytelse
kg/s
0,0136
0,022
Pa
5 – 25
5 – 25
MPa
3
3
KPa
0,840 (1200 l/h)
0,840 (1200 l/h)
kPa
3,300 (2500 l/h)
3,300 (2500 l/h)
Regulering av vanntemperaturen
°C
65 – 80
65 – 80
Minimumstemperatur for returvann til kjelen
°C
55
55
Eksterne mål kjel
mm (HxLxP)
1600 x 749 x 1180
1600 x 749 x 1180
Eksterne mål pelletbeholder
mm (HxLxP)
1351 x 618 x 720
1351 x 618 x 720
Eksterne mål kjel med pelletbeholder
mm (HxLxP)
1600 x 1446 x 1180
1600 x 1446 x 1180
mm
580 x 660
-
mm (HxL)
-
337x400
Vekt for tom kjele
kg
730
730
Vekt for tom pelletbeholder
kg
~ 100
~ 100
Volum av vann i kjelen
l
120
120
Kapasitet pelletbeholder
l - kg
260 – 180
-
l
-
120
mm
150
150
800
800
°C
15 – 20
15 – 20
MPa
> 0,15
> 0,15
TEKNISKE DATA
Kjeleklasse
Undertrykk kamin
Maksimalt hydraulisk trykk
Lastetap på vannsiden (17 °C)
Mål luke for pelletmating
Mål luke for påfylling av ved
Kapasitet forbrenningskammer
Diameter røykutslipp
Maks absorbert elektrisk ytelse under antenning
av pellet
Egenskaper for termisk sikkerhetsventil (vann)
W
Kjelene styres av et elektronisk kort fra en mikroprosessor med en lambdasonde som korrigerer
funksjonsfeil og uregelmessigheter i kjelen gjennom en konstant overvåking av utslippsgassen.
Alle forbrenningsprøver ble utført med følgende brensel:
Pellet ONORM M7 135 DIN PLUS
* Innrett en effektiv antikondenskrets, slik at man garanterer en minimumstemperatur for kjelens
returvann som er lik angitt verdi (slå opp i kapittel ”SIKKERHETSANORDNINGER”).
Pagina 9
Pagina 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forsyning med pellet og kløyvd ved
Automatisk antenning for pellet og kløyvd ved
Innstilling av funksjonsvalg (pellet, ved eller blandet)
Automatisk endring av innstilling (pellet / ved eller omvendt) avhengig av tilgjengelig brensel
Selvregulerende forbrenningssystem og automatisk rengjøring
Automatisk dosering av mengde primær- og sekundærluft
Predisponering for ekstern lagringssilo
Anordning for rengjøring av eksternt rørsystem
Trekk: for modulert innsuging med kontroll gjennom røyksugerens encoder for hastighet.
Innføring av pellet kontrollert av stjerneformet flammedrepende sikkerhetsventil.
Fullstendig styring gjennom mikroprosessor.
REFERANSE
DIAMETER
FORBINDELSESSTYKKE
FUNKSJON
FORBINDELSESSTYKKE
T1 = T2
1’
Varmeutsending
T3 = T4
1’
Varmeretur
T5 = T6
¾’
Koplinger sikkerhetsvarmeveksler d.s.a.
T7
½’
Kopling brønn sikkerhetssonde
T8
¾’
Tømming vann fra kjele
N. B. For å kunne oppnå maksimalt termisk bytte er det nødvendig å kople vannets utsending
og retur i krysning, det vil si T1 med T4 og T2 med T3.
Pagina 11
3. INSTALLASJON OG IGANGSETTING
For å garantere optimale ytelser og en lang levetid for Extraflame produktet, råder man til å følge
punktene som beskrives under angående installasjon, igangsetting og vedlikehold.
• Installasjon
(må kun utføres av kvalifisert tekniker og i overensstemmelse med direktiv som
nevnes i denne veiledningen).
• Kopling til skorsteinspipe (kvalifisert tekniker)
•
•
•
•
• Kopling til det hydrauliske anlegget (kvalifisert tekniker)
• Elektriske forbindelser til det elektronske kortet (kvalifisert tekniker)
• Forbindelse av apparatet til nettverket, kun etter å ha fullført all montering
og installasjon (kvalifisert tekniker)
Brensel
• Pellet
• Ved
• Funksjon med omvendt flamme
Regulering av kjele
• Valg av språk
• Innstilling av riktig dag og klokkeslett
• Innstilling av kjel
• Innstilling av tidspunkt for aktivering av fallemme
• Valg av funksjonsmodus
Antenning og kjelens funksjonssyklus
• Innstilling av ønsket temperatur
• Kontroller og kjelens ulike funksjoner
Vedlikehold
• Ordinært vedlikehold utføres av kunden
• Ekstraordinært vedlikehold utføres av en kvalifisert tekniker.
Pagina 12
4. VEILEDNING FOR MONTERING OG INSTALLASJON
Installasjonen må være i overensstemmelse med:
UNI 10683 (2005) varmegenerator forsynt med tre eller andre faste brennstoffer: installasjon.
Kaminene må være i overensstemmelse med:
UNI 9731 (1990) kaminer: klassifisering etter termisk motstand.
EN 13384-1 (2006) metode for utregning av kaminenes varme- og strømningsdynamiske egenskaper.
UNI 7129 punkt 4.3.3 innretning, lokale regler og VVFF forskrifter.
UNI 1443 (2005) kaminer: generelle krav.
UNI 1457 (2004) kaminer: innvendige rør lagd i terrakotta og keramikk.
4.1 Ordbok
APPARAT MED LUKKET ILDSTED
Varmegenerator som kan åpnes under funksjon kun for å fylle på brensel.
BIOMASSE
Materiale med biologisk opphav, bortsett fra materialer som er innlemmet i geologiske dannelser og
omdannet til fossil.
BIOBRENSEL
Brensel som produseres direkte eller indirekte av biomasse.
KAMIN
Vertikal kanal som samler og utstøter produkter fra et eneste apparats forbrenning, og i en passende
høyde fra grunnen.
RØYK- ELLER SAMLEKANAL
Kanal eller koplingselement mellom apparatet som lager varme og kaminen for evakuering av
forbrenningens produkter.
ISOLERINGSLAG
Alle midler og materialer som benyttes for å unngå at varmen overføres gjennom en vegg som skiller
lokaler med ulike temperaturer.
SKORSTEIN
Innretning plassert i enden av kaminen og som forenkler spredningen i atmosfæren av forbrenningens
produkter.
KONDENS
Flytende produkter som dannes når temperaturen på forbrenningsgassen er mindre eller lik vannets
kondenspunkt.
VARMEGENERATOR
Apparat som gjør det mulig å produsere termisk energi (varme) ved hjelp av rask omdannelse, gjennom
forbrenning, av brenselets egen kjemisk energi.
LUKE
Mekanisme som brukes for å endre forbrenningsgassens dynamiske motstand.
SYSTEM FOR RØYKEVAKUERING
Anlegg for røykevakuering og som er uavhengig av apparatet. Anlegget består av røyksamler eller -kanal,
kamin eller enkel skorsteinspipe, og skorstein.
Pagina 13
MEKANISK TREKK
Luftsirkulering ved hjelp av ventilator som drives av en elektrisk motor.
NATURLIG TREKK
Trekk som stedfester seg i en kamin/skorsteinspipe på grunn av forskjellen mellom volummassen av røyk
(varm) og omgivende luftatmosfære, uten hjelp av mekanisk suging installert enten innvendig eller i
enden.
UTSTRÅLINGSSONE
Sone hvor varmen som fremkalles av forbrenningen sprer seg, som befinner seg i nærheten av ildstedet. I
denne sonen må det ikke finnes brennbart materiale.
TILSTRØMNINGSSONE
Sone hvor apparatets forbrenningsprodukter kommer ut mot installasjonslokalet.
4.2 Installasjon
Før installasjonen må man kontrollere hvordan apparatets kamin, skorsteinspipe og avløpsrør er plassert i
forhold til følgende:
• Forbud mot installasjon
• Lovlige avstander
• Begrensninger foreskrevet av lokale regler eller spesielle forskrifter fra myndighetene
• Konvensjonelle begrensninger fra reglement for sameie, forpliktelse eller kontrakter.
Godkjente installasjoner
I det lokalet hvor varmegeneratoren installeres kan kun apparater som fungerer på en tett måte i forhold
til lokalet, eller som ikke utsetter lokalet for lavtrykk i forhold til det ytre miljøet, eksistere fra før eller
installeres.
Apparater for koking av mat og tilhørende røykhetter uten utdrag kan kun benyttes i lokaler som brukes
som kjøkken.
Ulovlige installasjoner
I de lokalene man installerer varmegeneratoren i må det hverken eksistere på forhånd eller installeres:
- kapper med eller uten sugevifte
- kollektive ventilasjonskanaler.
Hvis disse apparatene befinner seg i lokaler som grenser til og er forbundet med installasjonslokalet, er det
forbudt å bruke varmegeneratoren samtidig med disse når det eksisterer en risiko for at et av lokalene blir
plassert i lavtrykk i forhold til det andre.
Pagina 14
4.2.1 Kopling til systemet for røykevakuering
Røyk- eller samlekanal
Benytt elementer som er laget av brannsikkert materiale, som tåler forbrenningsprodukter og deres
eventuelle kondens, når du monterer røykkanaler.
Det er forbudt å ta i bruk fleksible rør i metall og rør i fibersement for å kople apparatet til skorsteinspipen.
Dette gjelder også for røykkanaler som eksisterer fra før.
Det må være hull mellom røykkanalen og skorsteinspipen slik at ikke skorsteinspipen støtter seg på
generatoren.
Røykkanalene må ikke gå igjennom lokaler hvor det er forbudt å installere forbrenningsapparater.
Røykkanalene må monteres slik at de garanterer røyktetthet for apparatets driftsbetingelser, begrenser
dannelsen av kondens og unngår at den flyter mot apparatet.
Man må så langt som mulig unngå å montere vannrette deler.
For apparater hvor man må nå tak- eller veggavløp som ikke er koaksialt i forhold til apparatets
røykutslipp, må retningsforandringen lages ved hjelp av bøyde rør som ikke overgår 45° (se figur under)
Isolasjon
45°
45°
Skorsteinspipe
Inspeksjon
Varmeskapene apparater som er utstyrt med elektrisk vifte for utstøtelse av røyk, det vil si alle Extraflames
produkter, må overholde følgende henvisninger:
• De vannrette linjene må ha en minimums helling oppover på 3 %
• Lengden på den vannrette linjen må være minimal og uansett ikke overgå 3 meter
• Antall retningsforandringer, inkludert den for bruk av “T” element, må ikke overgå 4 (bruker man 4
buer må man benytte rørsystem med doble rør og med en intern diameter på 130 mm).
Uansett må røykkanalene tåle forbrenningsprodukter og kondens og være isolert hvis de passerer utenfor
installasjonslokalet.
Det er forbudt å benytte elementer i mothelling.
Røykkanalen må enten være slik at sotet samles opp eller at den kan kostes.
Røykkanalen må ha et vedvarende snitt. Eventuelle forandringer av snitt er kun tillatt i skorsteinspipens
kopling.
Det er forbudt å la andre kanaler for tilføring av luft og rørsystem for anlegg gå igjennom røykkanaler, selv
om disse er overdimensjonerte. Det er ikke tillatt å montere manuelle reguleringsanordninger for trekk på
apparater med mekanisk trekk.
Pagina 15
4.2.2 Kamin eller enkel skorsteinspipe
Kaminen eller skorsteinspipen må tilfredsstille følgende krav:
- den må tåle forbrenningsproduktene, være tett og riktig isolert med isoleringslag som passer
bruksforholdene;
- den må realiseres i passende materialer som tåler normale mekaniske krefter, varme,
forbrenningsproduktenes virkning og eventuell kondens;
- den må ha et forløp som for det meste er loddrett med avledninger fra aksen som ikke overgår 45°;
- den må plasseres langt nok unna brennstoff og brannfarlige materialer med luftmellomrom eller
passende isolering;
A
A
B
C
E
D
F
REFERANSE
A = mur på venstre side
B = bakdel
C = forside
D = bredde for beholder
E = total bredde med beholder
F = mur på høyre side
C
B
E
D
F
MÅL
250 mm
500 mm
650 mm
618 mm
1380 mm
300 mm
- den må ha et minimums naturlig lavtrykk på minst 0,5 – 2,5 mm H2O (0,05 – 0,25 mbar)
- den må helst ha et rundt internt snitt: firkantede eller rektangulære snitt må ha avrundede hjørner med
en innvendig radius på minst 20 mm.
- den må ha et internt snitt som er vedvarende, fritt og uavhengig.
- har den rektangulære snitt må disse ha et forhold mellom sidene som ikke overgår 1,5.
Røykkanalen bør være utstyrt med et rom i bunnen, som samler opp faste materialer og eventuelt
kondens. På denne måten kan den lett åpnes og inspiseres ved hjelp av en liten lufttett luke.
Pagina 16
Vindtett
skorstein
Maks 3 m cm
3–5%
Skorsteinspipe
Inspeksj.
Inspeksj.
Maks 3 m. cm
Utvendig isolert
kanal
45°
Skorsteinspipe
Inspeksj.
Inspeksj.
Pagina 17
4.2.3 Kopling av apparatet til skorsteinspipen og evakuering av forbrenningsprodukter
Røykkanalen må motta utblåsning fra en eneste varmegenerator.
Direkte utblåsning i lukkede rom er forbudt, også med åpent tak
Forbrenningsproduktene må blåses direkte ut fra taket og røykkanalen må ha de egenskaper som nevnes i
avsnittet “Kamin eller enkel skorsteinspipe”.
4.2.4 Skorstein
Skorsteinen må ha tilsvarende egenskaper:
- ha samme interne snitt som kaminen;
- ha en brukbar åpningsdel som ikke er mindre enn det dobbelte av peisens indre del;
- være bygget slik at hverken regn, snø eller andre ting kan komme ned i peisen. Den må også bygges slik
at forbrenningsproduktene slippes ut uansett vindretning og helning;
- den må plasseres slik at man garanteres en skikkelig spredning og oppløsning av
forbrenningsproduktene, og uansett utenfor tilbakestrømningssonen hvor det har lett for å danne seg
mottrykk. Denne sonen har ulike dimensjoner og strukturer alt etter takets vinkelhelning. Det er derfor
nødvendig å ta hensyn til minimumshøydene som oppgis i figurenes skjema under.
Skorsteinen må ikke ha mekaniske sugeapparater.
FLATT TAK
50 cm
50 cm
>5m
<5m
<5m
avstand > A
SKRÅTT TAK
avstand < A
50 cm over toppen
TILBAKESTR.SONE
H min
Høyde tilbakestrømningssone
β
Pagina 18
Takets
helning
β
15°
30°
45°
60°
SKORSTEIN, AVSTANDER OG PLASSERING
Avstand mellom
Minste høyde fra skorstein
topp og skorstein
(målt fra åpningen)
A (m)
H (m)
< 1,85
0,50 m over toppen
> 1,85
1,00 m fra taket
< 1,50
0,50 m over toppen
> 1,50
1,30 m fra taket
< 1,30
0,50 m over toppen
> 1,30
2,00 m fra taket
< 1,20
0,50 m over toppen
> 1,20
2,60 m fra taket
4.2.5 Kopling til utvendig luftinntak
Apparatet må koples til et utvendig luftinntak slik at det har nok luft til rådighet og kan garantere en
regelmessig virkemåte. Luftinntakene må ha følgende egenskaper:
a) ha et fritt snitt på minst 80 cm² totalt.
b) de må beskyttes med rist, metallgitter eller annen passende beskyttelse. Disse må ikke minske
minimumssnittet som er oppgitt i punkt a) og de må plasseres slik at de ikke tilstoppes.
Lufttilstrømningen kan også hentes fra et av installasjonsrommets tilgrensende rom, så lenge strømningen
forekommer fritt gjennom varige hull som er forbundet med utsiden.
Lokalet som tilgrenser installasjonslokalet må ikke være nedsenket i forhold til utemiljø på grunn av
mottrekkens effekt. Mottrekkens kan provoseres av andre bruksapparater eller sugeanordninger i dette
lokalet. De varige åpningene i rommet ved siden av må stille til de krav som beskrives over.
Det må ikke være en garasje, et lager for brensel eller uansett et rom hvor det drives brannfarlig
virksomhet.
4.2.6 Isoleringslag, utførelser, kledning og sikkerhetsanvisninger
Kledningen må være en selvbærende struktur i forhold til varmeblokken og må ikke komme i kontakt med
denne, uavhengig av hvilket materiale den er laget av.
Bjelker og utførelser i tre eller brennbart materiale må plasseres utenfor ildstedets strålesone og være
passende isolert.
Finnes det dekninger av brennbart materiale eller materialer som er følsomme for varme i området over
generatoren, må man benytte en beskyttende mellomvegg i isolerende og brannsikkert materiale.
Brennstoff eller brannfarlige materialer som ting i tre, gardiner osv. må plasseres på sikker avstand fra
ildstedets stråler.
Apparatets installering må utføres slik at man lett kan komme til for å rengjøre selve apparatet,
avløpsrørene og skorsteinspipen
4.2.7 Nasjonale, regionale og kommunale forskrifter
Man må overholde og ta hensyn til alle nasjonale, regionale og kommunale forskrifter som eksisterer i det
landet hvor apparatet installeres.
Pagina 19
5. HYDRAULISK ANLEGG
I dette kapittelet beskrives enkelte begrep som henviser til det italienske normativ UNI 10412-2 (2006).
Som tidligere beskrevet må man overholde alle eventuelle nasjonale, fylkelige og kommunale normer som
gjøres gjeldende i det landet apparatet installeres.
Type system
Det finnes 2 ulike typer system: system med åpen beholder og system med lukket beholder.
Kjelen Extraflame TC 30 kan fungere med begge type anlegg.
5.1 Anlegg med åpen beholder
System hvor vannet dette inneholder er i direkte eller indirekte kontakt med atmosfæren, utstyrt med en
åpen ekspansjonsbeholder. Denne er plassert i enden av systemet og forbundet med atmosfæren gjennom
et spesielt avløpsrør.
5.1.1 Generelle opplysninger
Anlegg med åpen ekspansjonsbeholder må være utstyrt med:
• Åpen ekspansjonsbeholder
• Sikkerhetsrør
• Tilførselsrør
• Styringstermostat for sirkulasjonen (ikke for anlegg med naturlig omløp)
• Sirkulasjonssystem (ikke for anlegg med naturlig omløp)
• Anordning for igangsetting av akustisk alarm
• Akustisk alarm
• Temperaturmåler
• Trykkmåler
• Automatisk termisk bryter for blokkering (blokkeringstermostat)
Temperaturens sikkerhetssensorer må befinne seg enten på maskinkanten eller på en avstand som ikke
overgår 30 cm fra sendingskoplingen.
Hvis generatorene ikke er utstyrt med alle anordningene, kan de som mangler installeres på generatorens
sendingsrør. Disse må uansett ikke installeres lenger en 1 m fra maskinen.
5.1.2 Åpen ekspansjonsbeholder
Ekspansjonsbeholderen må ha en nyttig kapasitet (med dette mener man volumet mellom vannstanden
når systemet ikke virker og vannstanden i samsvar med overløprørets nederste munning) som ikke er
mindre enn ekspansjonsvolumet.
Systemets vanninnhold må fremgå i prosjektet.
Ekspansjonsbeholderen må bestå av en dekket beholder, plassert over det øverste punktet vannet når, i en
høyde som i dette punktet sikrer et større atmosfærisk trykk når systemet fungerer på normal måte.
Ekspansjonsbeholderen må ha et avløpsrør som er forbundet til atmosfæren og som har et snitt som er
minst like stort som sikkerhetsrøret. Overløprøret må ha et synelig avløp og et forløp med helning nedover.
Overløpsrøret kan også benyttes som avløpsrør. Dette må da ikke ha et snitt som er mindre en
sikkerhetsrørets. Når man snakker om synelig avløp mener man et hvilket som helst system som på en
sikker måte gjør det enkelt å individualisere selve avløpet.
Ekspansjonsbeholdere, sikkerhetsrør, tilførselsrør og overløpsrør må beskyttes mot frost.
Ekspansjonsbeholdere kan plasser ute i friluft hvis det ikke er fare for frost eller hvis de blir beskyttet på en
passende måte. Prosjektet må uttrykkelig oppgi hvordan man kan beskytte godkjente ekspansjoner,
avløpsrør og overløpsrør hvis dette skulle være nødvendig.
Pagina 20
5.1.3 Sikkerhetsrør og tilførselsrør
Sikkerhetsrøret må kople generatorens øverste del til atmosfæren og være uten mottendens. Dette gjelder
ikke det stykket som munner ut i ekspansjonsbeholderens øverste del.
Tilførselsrøret må kople generatorens nederste del til ekspansjonsbeholderens nederste del. Det må være
uten mottendens som kan hindre tyngdekraftsirkuleringen i kretsen, som består av sikkerhets- og
tilførselsrør, generator og ekspansjonsbeholder.
Man kan utføre en forbindelse mellom rørsystemet for sikkerhet og tilførselsrøret for å sikre sirkuleringen
ved hjelp av tyngdekraft. Tilførselsrøret må tillate en rask oppfylling av varmegeneratoren med vann som
kommer fra beholderen. Det er mulig å benytte kun et sikkerhetsrør for flere generatorer. De stykkene av
sikkerhetsrør som kopler hver enkel generator til hoved-rørsystemet må i dette tilfelle ha en størrelse som
tilsvarer ytelsen for den generatoren det er koplet til. Hoved-rørsystemet derimot må ha en størrelse som
tilsvarer hele oppvarmingsanleggets termiske ytelse. Har man flere generatorer og et sikkerhetsrør, men
ønsker å skille en generator fra de andre, kan man anvende en treveiskran på hvert rørsystemet som
kopler hver generator til sikkerhetsrøret. Denne må ha en åpning som ikke er mindre enn det for
sikkerhetsrøret som tilhører selve generatoren, slik at forbindelsen mellom generatoren og atmosfæren
garanteres i en hver posisjon, enten gjennom sikkerhetsrøret eller gjennom et luftrør koplet til tredje vei.
Avløpsrøret må ha en diameter som er minst like stort som sikkerhetsrøret.
5.2 Anlegg med lukket beholder for apparater med manuell og automatisk-manuell mating.
Anlegg hvor vannet i dette ikke er i direkte eller indirekte kontakt med atmosfæren. Vanligvis er anlegg
med lukket beholder utstyrt med en av de følgende ekspansjonsanordningene:
• Forhåndsfylt lukket ekspansjonsbeholder, med vanntett membran ved gasspassering.
• Automatisk lukket ekspansjonssystem med kompressor og vanntett membran ved gasspassering.
• Automatisk lukket ekspansjonssystem, med sirkulasjonspumpe og vanntett membran ved
gasspassering.
• Ekspansjonssystem uten membran.
5.2.1 Generelle opplysninger
Anlegg med lukket ekspansjonsbeholder må være utstyrt med:
• Sikkerhetsventil
• Ventil for termisk utblåsning eller for termisk sikkerhetsutblåsning (med positiv sikkerhet)
• Lukket ekspansjonsbeholder
• Styretermostat for omløpet
• Termostat for igangsetting av akustisk alarm
• Akustisk alarm
• Temperaturmåler
• Trykkmåler
• Sirkulasjonssystem
Temperaturens sikkerhetssensorer må befinne seg enten på maskinkanten eller på en avstand som ikke
overgår 30 cm fra sendingskoplingen.
Hvis generatorene ikke er utstyrt med alle anordningene, kan de som mangler installeres på generatorens
sendingsrør. Disse må uansett ikke installeres lenger en 1 m fra maskinen.
Apparater med manuell eller manuell-automatisk mating ment for husholdningsoppvarming og innført i
oppvarmingsanlegg med lukket beholder, må være utstyrt med en intern avkjølingskrets. Kretsen må være
predisponert av produsenten og aktivert gjennom en termisk sikkerhetsventil uten behov for ekstra energi
og som hindrer at man overgår tillatt temperatur. Forbindelsen mellom matingsenheten og ventilen må
være uten avskjæringer; avskjæringer er kun tillatt hvis ventilen aktiveres av et bestemt verktøy. Trykket
ved enden av kjølekretsen må være på minst 1,5 bar.
Pagina 21
5.2.2 Sikkerhetsventil
Sikkerhetsventilens utblåsningsevne må være så passe stor at den tillater utblåsning av en dampmengde
på minst:
Q / 0,58
[kg/h]
hvor:
Q tilsvarer nyttig ytelse gitt generatorens vann, uttrykt i kilowatt.
Diameter for ventilinngangens minimums netto tverrstilte snitt må uansett ikke være mindre enn 15 mm.
Ventilens utblåsningstrykk, som tilsvarer justeringstrykket og som økes av overtrykket, kan ikke overgå
varmegeneratorens maks driftstrykk.
Konstruktøren må kontrollere at maks eksisterende trykk i alle anleggets punkter ikke overgår maks
driftstrykk for hver eneste av anleggets bestanddeler.
Sikkerhetsventilen må enten plasseres ved varmegeneratorens øverste del eller ved utløpsrøret,
umiddelbart i nærheten av generatoren. Rørsystemets lengde mellom koplingen til generatoren og
sikkerhetsventilen må uansett ikke overgå 1 m.
Rørsystemet for kopling av sikkerhetsventilen til varmegeneratoren må ikke være avskjært. Det må ikke ha
segmenter som er mindre enn sikkerhetsventilens inngang eller summen av inngangssegmenter hvis man
har flere ventiler montert på et eneste rørsystem.
Sikkerhetsventilens avløpsrør må være laget slik at det ikke hindrer ventilenes regulære funksjon og at det
ikke skade personer; avløpet må komme ut i nærheten av sikkerhetsventilen og det må være både
tilgjengelig og synlig.
Diameter for avløpets rørsystem må uansett ikke være mindre enn sikkerhetsventilens utgående
forbindelse. Som diameter på utgangsforbindelse mener man minste interne diameter på ventilens utgang
bak eventuelle interne gjenger.
5.2.3 Lukket ekspansjonsbeholder
Apparatet må koples direkte til anleggets beholder eller til gruppen av ekspansjonsbeholdere ved hjelp av
et rør som har en diameter på minst 18 mm.
Maks driftstrykk for ekspansjonsbeholderen må ikke være mindre enn sikkerhetsventilens justeringstrykk,
økt av ventilens egne spesielle overtrykk, med hensyn til en eventuell ujevnhet mellom beholder og ventil
og trykket som kommer fra pumpens funksjon
Ekspansjonsbeholderens eller beholdernes kapasitet er beregnet etter anleggets samlede kapasitet som
oppgis i prosjektet.
Lukkede ekspansjonsbeholdere må være i overensstemmelse med vedtak for apparater under trykk når det
gjelder prosjektering, fabrikkering, vurdering av overensstemmelse og anvendelse.
For å utføre vedlikeholdsinngrep er det mulig å innføre en treveis avskjæringsventil som tillater koplingen
av beholderen til atmosfæren. Denne anordningen må være beskyttet mot tilfeldige manøvrer.
Forbindelsesrøret må være laget slik at det ikke har punkter hvor det kan samle seg avleiring eller bunnfall.
Hvis man har flere varmegeneratorer som forsyner samme anlegg eller samme sekundære krets, må hver
varmegenerator være koplet direkte til anleggets ekspansjonsbeholder eller gruppen av
ekspansjonsbeholdere, samlet dimensjonert for totalt volum av vann tilstede i samme anlegg og samme
uavhengige krets.
Skulle det være nødvendig å skille en enkel varmegenerator fra ekspansjonsbeholderen eller fra gruppen
med ekspansjonsbeholdere, må man plassere en treveiskran på rørsystemet som kopler generatoren til
beholderen. Denne må ha samme egenskaper som nevnes ovenfor, slik at den alltid kan garantere,
uansett i hvilken posisjon den befinner seg i, forbindelsen mellom generatoren og enten
ekspansjonsbeholderen eller atmosfæren. Ekspansjonsbeholdere, rørsystemet for forbindelse,
utblåsningsrør og avløpsrør må beskyttes mot frost hvis det er fare for dette. Egnet løsning på dette
problemet skal være beskrevet i prosjektet.
Pagina 22
5.3 Dimensjonering av samlebeholder
Normativ PR-EN 303-5 forutser følgende formel for å beregne oppsamlingsbeholderens dimensjonering:
Vsp = 15 x Tb x Qn x [1 – 0,3(Qh/Qmin)]
hvor:
Vsp = Oppsamlingsbeholderens volum i liter
Qn = nominell termisk ytelse i kilowatt
Tb = forbrenningsperiode i timer
Qh = termisk behov på installasjonsstedet i kilowatt
Qmin = minimum termisk ytelse i kilowatt
Oppsamling er ikke nødvendig når det nødvendige volumet er under 300 liter.
5.4 Kontroller ved første antenning
Utfør følgende før kjelen tilkoples:
a) vask nøye alle rørsystem slik at eventuelle avfallsprodukter fjernes og ikke skader funksjonen av enkelte
av systemets deler (pumper, blandeventiler, osv.).
b) kontroller at kaminen har et passende trekk, at den ikke har innsnevringer og at det ikke er innført
avløp fra andre apparater i skorsteinspipen, med mindre at denne er realisert for å tjene flere brukere etter
spesifiserte gjeldende normer og forskrifter.
Man råder alltid til å installere en trekkregulator, slik at kaminens aspirasjon alltid kan begrenses til cirka
1,5 mmH2O. På denne måten unngår man uforutsette økninger av ytelse. Kun etter å ha utført denne
kontrollen kan man montere kaminforbindelsen mellom kjele og skorsteinspipe.
Man råder til å kontrollere alle forbindelser der hvor skorsteinspipen eksisterte fra før.
5.5 Forsyningsvannets egenskaper
De kjemisk-fysiske egenskapene anleggets og gjeninnføringens vann har er avgjørende for kjelens gode
virkemåte og levetid.
En av de hyppigste ulempene forsyningsvann av dårlig kvalitet kan forårsake er belegg på varmevekslerens
overflater.
Mindre hyppig, men ikke mindre alvorlig, er etsning av hele omkretsets overflater der hvor vannet
passerer.
På grunn av dens lave termiske ledningsevne reduserer kalkbelegg i stor grad varmevekslingen, selv når
belegget kun består av få millimeter. Dette kan forårsake svært skadelige lokaliserte oppvarminger. Det er
uten tvil tilrådelig å utføre en behandling av vannet i følgende tilfeller:
a) høy hardhet av vannet som benyttes (høyere enn 20°f)
b) store anlegg
c) stor mengde gjeninnsatt vann på grunn av tap
d) etterfølgende påfyllinger på grunn av vedlikeholdsarbeid på anlegget
Det er tilrådelig å kontakte spesialiserte firma hvis forsyningsvannet til termiske anlegg må behandles.
Pagina 23
5.6 Oppfylling av anlegg
Når de hydrauliske koplingene er ferdig utført kan man ta fatt på koplingen av anlegget.
Åpne opp alle luftventilene som finnes på radiatorer, kjel og anlegg.
Åpne gradvis opp tappekranen og kontroller at luftventilene fungerer som de skal.
Benytt manometeret og kontroller at anlegget er under trykk. Anlegg med lukket beholder må nå et
trykk på cirka 0,11 - 0,12 MPa (1,1 - 1,2 bar). For anlegg med åpen beholder avhenger trykket i
anleggets laveste del av høyden beholderen befinner seg i. Steng igjen tappekranen og slipp ut på nytt
luften i kjelen gjennom luftventilene.
Pagina 24
6. KOPLINGSSKJEMA
Pagina 25
Nummer
29/15
28/14
16
18
20
50
42
24
23
85
100
30
25
45
11
12
13
4
5
17
70
60
80
48
90
Koplingsskjema
Beskrivelse
Luftventil 2
Luftventil 1
Lambdasonde
Sonde for røyktemperatur
Seriell skjøteklemme
Trepolet kontakt for strømtilførsel
Topolet hovedbryter
Motor for røykutsuging
Reduksjonsgir for pelletfylling
85 °C sikkerhetstermometer med glassblære
100 °C sikkerhetstermometer med glassblære
Tennplugg
Motor for fall-lem
Strømtilførsel lambdasonde
Mikrobryter plassering av fall-lem
Mikrobryter plassering av dør bak
Mikrobryter plassering av øverste dør
Temperatursonde for kjelvann
Temperatursonde for pelletkanal
Skjøteklemme for encoder
Skjøteklemme for sonde til reduksjonsgir for
pelletmating
Skjøteklemme for encoder røykmotor
Skjøteklemme for reduksjonsgir for pelletmating
Temperatursonde for motoren pelletmating
Hann-/hunnkopling for strømtilførsel røykmotor
Pagina 26
7. BRENSEL
7.1 Pellet
Pelleter blir til ved å utsette sagflis for et veldig høyt trykk. Sagflisen som benyttes er ubehandlet treverk
(uten maling) fra sagbruk, snekkerverksted og andre virksomheter som har å gjøre med bearbeidelse av
treverk.
Denne typen brensel er i høyeste grad økologisk da man ikke benytter noen form for bindemiddel for at
den skal holde seg kompakt. Pellets kompakthet garanteres over tid takket være treverkets egne naturlige
bindemiddel, lignin.
I tillegg til å være et økologisk brensel som utnytter treavfall maksimalt, representerer pellets også
tekniske fordeler.
Pellets har en tetthet på 650 kg/m3 og et vanninnhold som tilsvarer 8 % av vekten. Det er derfor ikke
nødvendig å lagre pellets for å oppnå tilstrekkelig varmeytelse.
Pellets har en tetthet på 650 kg/m3 og et vanninnhold som tilsvarer 8% av vekten. Det er derfor ikke
nødvendig å lagre pellets for å oppnå tilstrekkelig varmeytelse (brenneved derimot har en fuktighet som
tilsvarer 15 % av vekten etter ca. 18 måneder med lagring).
For å garantere en forbrenning uten problemer må pellets oppbevares på et sted uten fuktighet.
Diameteren er på minst 5 mm og maks. 8 mm. Exstraflame råder likevel til å bruke pellets på 6 mm.
7.1.1 PELLETMATING
Første gangen produktet benyttes fyller man på med pellets inne i beholderen til denne er helt full, som
vist i figuren.
Pelletbeholder
1. Åpne opp lokket på beholderen
2. Tøm pellet i beholderen
N. B. Det er viktig at man periodevis utfører en kontroll av hvor mye pellets det er igjen i beholderen, slik
at man unngår å gå tom og at kjelen følgelig slår seg av.
HENVISNINGER
Bruken av pellets av dårlig kvalitet eller hvilket som helst annet dårlig egnet materiale, kan ødelegge
enkelte av kjelens deler og skade dens riktige funksjon: dette kan føre til at garantien og produsentens
tilhørende ansvar opphører. Extraflame ber brukerne benytte pellet med samme egenskaper som beskrives
i gjeldende normer
Pagina 27
7.1.2 REGULERING AV PELLETMATING
Pellets
•
•
•
som benyttes må være i overensstemmelse med de egenskaper som beskrives i følgende normer:
Ö-Norm M 7135
DIN plus 51731
UNI CEN/TS 14961
* Extraflame råder til å bruke pellets med en diameter på 6 mm.
Benytter man pellets med egenskaper som er ulike dem som nevnes ovenfor, eller for
røykevakueringsanleggets egenskaper, kan dette føre til forandring av kjelens optimale funksjon.
N. B. hvis problemet oppstår etter bare få måneders drift må man kontrollere at den ordinære
rengjøringen utføres på riktig måte. Slå opp i kjelens hefte.
Kjelen er utstyrt med et reguleringssystem som griper direkte inn på pellettilstrømningen inne i
brennkoppen, slik at forbrenningsprosessen blir optimal. Problemene som kan oppstå i forbindelse med
brenselmengden kan inndeles i 2 kategorier: mangel på brensel eller for mye brensel
Mangel på brensel Æ pellets brenner for fort og hindrer dannelsen av en homogen base inne i
brennkoppen. Som følge av dette klarer ikke kjelen å utvikle erklært ytelse.
For mye brensel Æ pellets blir ikke fullstendig oppbrent og hoper seg opp inne i brennkoppen. Dette kan
føre til at kjelen overopphetes eller at den blir tett.
For å forandre på mengde brensel utføres en prosentvis regulering. Endringen av denne parameteren fører
dermed til en forholdsvis forandring på alle kjelens lastehastigheter.
Framgangsmåte kommandoer:
• Trykk tast 3(menù/ok) for å komme inn på til menyen.
• Trykk på tast 3(menù/ok) for tilgang til ” USER MENU”.
• Velg “PELLET ADJUST MENU” ved å bruke tastene 4(-) og 5(+) og trykk på tast 3(menù/ok)
for å bekrefte.
På skjermen vises verdien “00”: benytt tastene 4(-) og 5(+) for å regulere ønsket prosentvise
økning/avtagning med 5 poeng (parameteren kan varieres med et maksimum utfall på –50 til +50).
Øk/avta prosentverdien med 5 poeng og prøv kjelen med den nye justeringen i minst 2 timer:
• Hvis forbrenningen er bedre, men likevel ikke perfekt, gjentar man justeringen med nye 5 poeng.
Gjenta prosessen til problemet er løst.
• Hvis forbrenningen forverres, griper man inn på motsatt måte av utført justering.
Når reguleringen er ferdig utført trykker man på knapp 1(esc) for å bekrefte og å gå ut.
Pagina 28
7.2 VED
Foreskrevet brensel er tørr ved, kløyvd i deler med en diameter på 80 – 150 mm, lagret i minst 2 år, med
et restinnhold av fuktighet på 12 – 20 %, med potensiell varmeeffekt på 15 – 17 MJ/kg og en lenge på ca
330 mm.
Brenselet må legges inn i kjelen på en ryddig måte og forme et vedlag nesten uten luftlommer og som
faller naturlig mot brennkoppen etter hvert som brenselet forbrukes. Ved hver innlegging må man
kontrollere om det finnes luftlommer mellom vedpinnene. Rot rundt med den medfølgende redskapen for å
fjerne disse.
Ved å benytte vedpinner som har vært lagret i minst 2 år bidrar man med å la kjelen fungere på best mulig
måte over tid. I tabellen under angir vi den gjensidige avhengigheten mellom vanninnhold og brenselets
varmepotensial. Vedens nyttige energivolum går kraftig ned i korrelasjon med vannmengden.
%
FUKTIGHET
OPPVARMINGSEFFEKT
KORREKSJONSFAKTOR
15
20
25
30
35
40
45
50
3490
3250
3010
2780
2540
2300
2060
1820
1
0,93
0,86
0,79
0,72
0,65
0,59
0,52
TYPE VED
Gran
Furu
Bjørk
Eik
Bøk
Varmekapasitet per 1 kg
kcal
3900
3800
3750
3600
3450
kJoule
16250
15800
15500
15100
14400
kW/t
4,5
4,4
4,3
4,2
4,0
ADVARSLER
Bruk av brensel av dårlig kvalitet, eller av et hvilket som helst annet materiale, vil skade kjelens funksjoner
og kan føre til at garantien og produsentens ansvar opphører.
7.3 FUNKSJON MED OMVENDT FLAMME
Ved forbrenning av brensel med tradisjonell metode, her definert som “direkte flamme”, uavhengig om
dette forekommer i en peis, en kakkelovn eller i en kamin/kjel, vil alt brenselet ta fyr samtidig, fordi det blir
berørt av flammen som vil ta fatt i brenslet nedenfra og oppover.
På grunn av dette blir det umulig å få brennetiden til å vare lenge da en nedregulering av
forbrenningsluften vil føre til en forbrenning med mangel på oksygen. Dette fører til utslipp av røyk med
store mengder med karbonmonoksid (CO), med følgende tap i ytelsene på grunn av ubrent materiale.
Hvis man derimot lar det slippe inn en passende mengde luft, vil vedens brennetid avhenge av hvor store
pinnene er og potensialet til ildstedet som benyttes.
I tillegg vil det være vanskelig å oppnå en tilstrekkelig innføring av forbrenningsluft for å oppnå en god
forbrenning uten å bruke for mye luft, noe som vi vet har en tendens til å svekke brenselets varmeeffekt
på grunn av tap for følsom varme i røyken.
Dette varmetapet kommer av at all luften som føres inn i ildstedet, og som ikke tar del i
forbrenningsprosessen, likevel blir varmet opp av ilden og forsvinner ut av kaminen sammen med en viss
del av varmeeffekten som dermed går tapt.
Når det derimot gjelder den egentlige forbrenningen, forekommer denne gjennom utviklingen av en
flamme som holder en temperatur på cirka 750 – 800 °C. Denne flammen klarer ikke å brenne fullstendig
opp enkelte stoffer i veden, som for eksempel harpiks fra gran, lerketre, furu osv. Disse har en tendens til
å danne sot og tjære som etter hvert vil tette til skorsteinspipen.
Pagina 29
Forbrenningsluften, som er delt inn i primær- og sekundærluft, innføres ved hjelp av en vifte. Hvis denne
monteres rett ovenfor røret for røykutslipp (CALDAIA ASPIRATA) vil den plassere matingskammeret i
undertrykk og suge inn røyken gjennom en liten åpning som finnes i bunnen av selve kammeret.
Funksjonen er som følger: når veden kommer i direkte i kontakt med glødepunktet vil den varmes
øyeblikkelig opp og danne en gass for pyrolysefenomenet. Primærluften som sendes inn av viften gjennom
åpningene vil filtrere mellom de innlagte vedpinnene helt til man når glødepunktet der disse gassene blir
påtent og dermed delvis forbrent. På denne måten får man en flamme som primært består av
karbonmonoksid, en brennbar gass.
Når gassen passerer gjennom den lille åpningen, som setter i forbindelse matingskammeret med det nedre
kammeret, blir flammen nådd av sekundærluften (også denne innført av viften) som fullfører
forbrenningen.
I denne fasen oppstår det en stor temperaturøkning i flammen. Man kan komme over 1100 °C, noe som
gjør det mulig å brenne opp alle de stoffene som i et tradisjonelt system ville blitt igjen som ubrente
rester; i tillegg vil nødvendig tilleggsluften reduseres (med cirka 20 – 30 %) i forhold til mer enn 100 %
som er nødvendig med andre systemer, og redusere maksimalt varmetap gjennom flyktig gass.
I det øvre kammeret derimot vil det nesten ikke være noen flamme, da denne blir tvunget til inn i den
midterste åpningen av viften. Vedlaget som er innført blir dermed ikke truffet av flammen og vil ikke ta fyr
som i et tradisjonelt system.
Veden vil kun forbrennes når den kommer i direkte kontakt med glødepunktet som er igjen etter forrige
vedlagets forbrenning. Vedlaget kan derfor (rent teoretisk) være uendelig, bare kjelen forsetter med å
fungere tilkoplet et anlegg som absorbere all varmekraften.
Denne situasjonen forekommer egentlig i svært sjeldne tilfeller. Innmatingskapasiteten begrenses derfor
for å tillate kun noen timer med funksjon.
Hvis autonomien økes utover dette vil flere problemer kunne oppstå. Ved et visst punkt, når det ikke
lenger er etterspørsel etter varme fra varmeanlegget, må kjelen nemlig stanse for å unngå koking. Viften
som fører luft inn til varmeanlegget må følgende slås av; men også med avslått vifte vil veden som er igjen
i kjelen ha en tendens til å bli påtent oppover og dermed utvikle en viss mengde gass som vil forbli ubrent.
Dette fører til at mindre flyktige gasser fester seg på innsiden av innmatingskammeret og på overflatene
hvor røyken passerer. Disse ligger igjen et tjærebelegg som i noen tilfeller kan tette til røykutløpet.
Veden vil uansett forbrukes uten at varmeegenskapene blir benyttet. Dette fører til en drastisk reduksjon
av kjelens totale ytelse. I tillegg kan mesteparten av røykens fuktighet bli igjen inne i selve kjelen og skape
kondens, som over tid kan forårsake etsning.
Av følgende motiver må dimensjonsberegningene utføres på riktig måte for å unngå lange perioder med
pause, og som vi har sett kan føre til betydelige problemer.
Kjelen må ikke av noen som helst grunn resultere OVERDIMENSJONERT i forhold anleggets behov.
Pagina 30
8. REGULERING AV KJEL
Før man utfører antenningen av kjelen er det nødvendig å stille inn enkelte parametere gjennom
kontrollpanelet.
8.1 VELG ØNSKET SPRÅK Æ LANGUAGE MENU
Det mulig å velge ønsket språk blant de som er tilgjengelige:
•
•
•
•
ITALIANO
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
Framgangsmåte kommandoer:
• Trykk på tast 3(meny/ok) for tilgang til meny.
• Trykk på tast 3(meny/ok) for tilgang til ” USER MENU”.
• Velg “ LANG. MENU” ved å bruke tastene 4(-) og 5(+) og trykk på tast 3(menù/ok) for å
bekrefte.
• Velg ønsket språk gjennom knappene 4(-) og 5(+).
• Trykk på knappen 1(esc) for å bekrefte og gå ut av menyen.
Pagina 31
8.2 INNSTILLING AV INNEVÆRENDE DAG OG TID Æ CLOCK SET MENU
I denne menyen er det mulig å stille inn dato, timer og minutter.
Framgangsmåte for kommandoer:
• Trykk på tast 3(meny/ok) for tilgang til meny.
• Trykk på tast 3(meny/ok) for tilgang til ” USER MENU”.
• Velg “ CLOCK SET MENU” ved å bruke tastene 4(-) og 5(+) og trykk på tast 3(menù/ok) for å
bekrefte.
CLOCK SET MENU 1 Æ DAY CLOCK
Tillater å stille inn dagens dato ved hjelp av knappene 4(-) og 5(+).
Trykk på knappen 3(meny/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
Trykk på knappen 1(esc) for å gå ut av menyen.
CLOCK SET MENU 2 Æ HOURS CLOCK
Tillater å stille inn timer ved hjelp av knappene 4(-) og 5(+).
Trykk på knapp 3(meny/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
Trykk på knapp 2(set) for å gå tilbake til forrige paragraf.
Trykk på knapp 1(esc) for å gå ut av menyen.
CLOCK SET MENU 3 Æ MINUTES CLOCK
Tillater å stille inn minutter ved hjelp av knappene 4(-) og 5(+).
Trykk på knapp 3(meny/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
Trykk på knapp 2(set) for å gå tilbake til forrige parameter.
Trykk på knapp 1(esc) for å gå ut av menyen
8.3 INNSTILLING AV BRENSEL
Den kombinerte Extraflame kjelen gjør det mulig å stille inn den typen brensel man ønsker å bruke. Mulige
innstillinger er følgende:
•
•
VED
VED/ PELLET
Ved: Under denne konfigurasjonen vil kjelen kun forbrenne ved. For nærmere informasjon ber vi om å slå
opp i kapittel “Funksjonssyklus med ved”.
Ved/pellet: Under denne konfigurasjonen vil kjelen både forbrenne pellet og ved. For nærmere
informasjon ber vi om å slå opp i kapittel “Funksjonssyklus med ved/ pellet”.
Kommandoprosedyrer:
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til menyen.
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til “USER MENU”.
• Velg “C.HEAT. CONFIGURAT” gjennom tastene 4(-) og 5(+) og trykk på tast 3(menù/ok) per
for å bekrefte.
• Velg innstilling av ønsket brensel gjennom tastene 4(+) og 5(+).
• Trykk på tast 1(esc) for å bekrefte og gå ut av denne menyen.
Pagina 32
8.4 4 INNSTILLING AV KJEL
Extraflame sine kjeler kan styre ulike utvendige anordninger gjennom et elektronisk kort. En av disse
anordningene kan for eksempel være en gasskjel som defineres som reservekjel (AUX C.HEAT). Den
blir kalt reservekjel siden funksjonen styres av biomassekjelens elektroniske kort, enten fordi brukeren selv
har valgt dette eller fordi det har oppstått en naturlig blokkering (mangel på brensel, en alarm, manuell
slukking av apparatet eller automatisk grunnet ukentlig programmering).
Innstillingen av kjelen gjør det mulig å velge hvordan reservekjelen skal benyttes.
Man har 3 typer innstilling til rådighet
•
•
•
BIOMASS C.HEAT
BIOMASS / AUX
AUX C.HEAT
Biomass c.heat: I denne konfigurasjonen jobber kun biomassekjelen.
Biomass / Aux: I denne konfigurasjonen prioriteres alltid biomassekjelen fremfor reservekjelen. Skulle
det av ulike motiver (mangel på brensel, en hvilken som helst alarm utenom HIGH WATER TEMP. osv…)
oppstå at biomassekjelen blokkeres og ikke kan gjenoppta normal funksjon, vil reservekjelen slå seg på.
Biomassekjelens elektroniske kort vil gi reservekjelen forsyning og bestemmer hvor tid denne skal slås
av/på, alt etter behovene som analyseres av de ulike anordningene som befinner seg i anlegget og som er
koplet til det elektroniske kortet (f.eks. oppsamlet husholdningsvann, puffer, osv…)
Reservekjelen slår seg alltid på med en forsinkelse på minst 20 minutter. I samme øyeblikk som
biomassekjelen gjenopptar sin funksjon, vil det elektroniske kortet utelukke reservekjelens funksjon på
nytt. Trykker man på tast 1 for å slå av biomassekjelen, vil dette også føre til at reservekjelen slås
automatisk av.
Aux c.heat: I denne konfigurasjonen forblir biomassekjelen avslått men strømtilkoplet. På denne måten
kan biomassekjelens elektroniske kort forsyne reservekjelen og bestemme hvor tid denne skal slås av/på,
alt etter de behov som analyseres av de ulike anordningene som befinner seg i anlegget og som er koplet
til det elektroniske kortet (f.eks. oppsamlet husholdningsvann, puffer, osv…)
Reservekjelen slår seg alltid på med en forsinkelse på minst 20 minutter.
For å slå av reservekjelen må man enten bruke dens hovedbryter eller stille inn AUX C.HEAT eller
BIOMASS/AUX.
Framgangsmåte kommandoer:
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til meny.
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til ” USER MENU”.
• Velg “ C.HEAT. CONFIGURAT” ved å bruke tastene 4(-) og 5(+) og trykk på tast 3(menù/ok)
for å bekrefte.
• Velg ønsket innstilling ved hjelp av knappene 4(-) og 5(+).
• Trykk på knapp 1(esc) for å bekrefte og gå ut av menyen.
Pagina 33
8.5 INNSTILLING AV TID AKTIVISERING LUKE
Kjelen er utstyrt med et automatisk rengjøringssystem som forutser åpningen av en metall-luke i bunnen
av brennkoppen. Man må selv velge en tidsperiode hvor rengjøringen aktiviseres. Som følge av dette
utelukkes den automatiske rengjøringen på de av døgnets tider man mener at denne type rengjøring ikke
er uunnværlig.
N. B. Det er ikke mulig å utelukke den automatiske rengjøringen fullstendig.
Framgangsmåte kommandoer:
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til meny.
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til ” USER MENU”.
• Velg “ C.HEAT. CONFIGURAT” ved å bruke tastene 4(-) og 5(+) og trykk på tast 3(meny/ok)
for å bekrefte.
• Trykk 2 ganger på knapp 3(menù/ok) for tilgang til innstilling av tid aktivering luke.
C.HEAT. CONFIGURAT Æ HR START TRAPDO.
Tillater å stille inn tiden for oppstart av fasen med aktiv luke gjennom knappene 4(-) og 5(+).
For å bekrefte og fortsette programmeringen trykk på knappen 3(meny/ok).
For å gå tilbake til C.HEAT. CONFIGURAT trykk på knappen 2(set).
Trykk på knapp 1(esc) for gå ut av menyen.
C.HEAT. CONFIGURAT Æ HR STOP TRAPDO.
Tillater å stille inn tiden for stans av fasen med aktiv luke ved hjelp av knappene 4(-) og 5(+).
For å bekrefte og fortsette programmeringen trykk på knappen 3(meny/ok).
For å gå tilbake til forrige parameter trykk på knapp 2(set).
Trykk på knapp 1(esc) for gå ut av menyen.
8.6 VALG AV FUNKSJONSMODALITET Æ SUMMER-WINTER MENU
I denne avdelingen er det mulig å velge 2 ulike funksjoner for kjelen:
•
•
WINTER
SUMMER
For å velge ønsket funksjon benytter man knappene 4(-) og 5(+).
For å bekrefte og å gå ut fra menyen trykker man på knapp 1(esc).
Winter: i denne funksjonsmodaliteten jobber alle anordninger som finnes i anlegget regelmessig.
Følgende prioritet gis anordningene:
1. OPPSAMLING AV HUSHOLDNINGSVANN
2. SENTRALVARMEANLEGG (Radiatorer)
3. PUFFER
Summer: i denne funksjonsmodaliteten vil romtermostaten som tilhører sentralvarmeanlegget (radiatorer)
alltid være tilfredsstilt: dette fører til at det elektroniske kortet aldri vil kople inn sirkuleringspumpene
(både sone 1 og sone 2) som tilhører sentralvarmeanlegget foruten sikkerhetsfunksjoner (hvis
vanntemperaturen inne i kjelen overgår 90 °C aktiviseres pumpe sone 1 for å gi overtemperaturen avløp).
N. B. Dersom denne modaliteten blir brukt sammen med en momentan varmeveksler må man
ikke bruke ved som brensel, men kun pellet!
Når det gjelder de gjenstående anordningene gis følgende prioritet:
1. OPPSAMLING AV HUSHOLDNINGSVANN
Pagina 34
2. PUFFER
Framgangsmåte kommandoer:
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til meny.
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til ” USER MENU”.
• Velg “ SUMMER-WINTER MENU” ved å bruke tastene 4(-) og 5(+) og trykk på tast
3(meny/ok) for å bekrefte.
• For å velge ønsket funksjonsmåte bruk knappene 4(-) og 5(+).
• For å bekrefte og for å gå ut av menyen trykk på knapp 1(esc).
8.7 INNSTILLING AV ØNSKET TEMPERATUR
Denne kjelen gjør det mulig å stille inn ønsket vanntemperatur i ulike deler av anlegget.
Man har 3 innstillinger som må reguleres:
•
•
•
C.H. SET
BOILER SET
ECONOMY SET
C.H. set Æ gjør det mulig å stille inn ønsket vanntemperatur inne i kjelen.
Man kan enten stille inn en verdi på mellom 65 °C til 80 °C, eller velge automatisk modalitet. Velger man
en verdi på mellom 65 °C og 80 °C vil kjelen jobbe for å nå ønsket temperatur og minske funksjonsytelsen
når den nærmer seg innstilt temperatur; hvis temperaturen overgår innstilt temperatur med minst 5 °C
(C.H set + 5°C) slår kjelen seg av. På skjermen vises HOFF og kjelen venter til temperaturen går ned til
minst 5 °C under innstilt temperatur (C.H. set – 5°C)
Den automatiske funksjonen kan kun aktiviseres etter at man har koplet og satt i stand
sonden som er plassert utenfor bygningen. Denne koplingen må utføres av autorisert
tekniker.
For å velge automatisk modalitet må man plassere kjelens innstillingstemperatur på under 65 °C, helt til
man kan lese ”AUTO” på skjermen.
Under automatisk modalitet reguleres kjelens innstilling automatisk alt etter hvilken temperatur som
avleses av sonden EXTERN. (temperaturen utenfor bygningen): denne har en maksimal avlesning som
går fra +20 til –10 °C. Disse tilsvarer kjelens grense for innstilling 65 til 80 °C (f.eks. Hvis den utvendige
temperaturen er på –10 °C innstilles temperaturen automatisk på 80 °C).
Trykk på knapp 5 for å gå over til neste innstilling.
Boiler set Æ tillater innstillingen av ønsket vanntemperatur inne i en utvendig oppsamling av
husholdningsvann. Innstillingen har en verdi på minimum 45 °C til maksimum 70 °C.
Trykk på knapp 5(+) for å gå over til neste innstilling
Economy set Æ gjør det mulig å stille inn en økonomisk terskel for gjentenning av kjelen. Denne
funksjonen slår seg på når kjelen befinner seg i HOFF, det vil si når kjelens vanntemperatur overgår med
minst 5 °C C.H. set. Innstillingen går fra en verdi på minimum 30 til maksimum 60 °C, eller i OFF.
Hvis parameteren er innstilt på OFF bruker kjelen den normale innstillingen for gjentenning, det vil si C.H.
set –5°C.
Hvis den er innstilt på en verdi på mellom 30 og 60 vil gjenantenningen forekomme ved denne
temperaturen og på skjermen kan man lese ”ATTESA T.ECONOMIA”
For å bekrefte og å gå ut fra menyen trykker man på knapp 1(esc).
Kommandoprosedyrer:
2(set) Æ tilgang til temperaturinnstilling
4(-) og 5(+) Æ velg temperaturinnstillingen som skal reguleres blant de som er tilgjengelige:
• C.H. SET
• BOILER SET
• ECONOMY SET
Pagina 35
3(menY/ok) Æ tilgang til ønsket innstilling
4(-) og 5(+) Æ reguler den valgte innstilling
1(esc) Æ bekreft og gå ut
Knapp 4(-) gjør det mulig å vise verdien somr avleses av de ulike sondene som kan koples til kjelen.
Ett enkelt trykk på bryter 4(-)
EXTERN.
BOILER / EXCHANGER
PELLET CONDUIT
LAMBDA PROBE
Dobbelt trykk på bryter 4(-)
TOP PUFFER
LOW. PUFFER
SOLAR
AUX C.HEAT
Verdien som avleses kan byttes ut med andre meldinger:
--- Æ sonde utelukket
SHORT Æ lukket kontakt eller kortslutning
OPEN Æ åpen kontakt og sonde frakoplet
For å gå ut av avlesning av sonder kan man trykke på en hvilken som helst tast.
Tasten 5 (+) viser tilstanden til alle innganger og utganger til det elektroniske kortet.
N. B. Denne menyen er reservert Extraflame S.p.A. sitt tekniske servicesenter.
8.8 PLASSERING AV SIDEHÅNDTAK
Utenom rengjøringsfunksjonene vil sidehåndtaket på venstre side også hjelpe til med å regulere kjelens
varmeveksling ved å gjøre funksjonsmodaliteten optimalt.
Håndtaket kan ha to ulike plasseringer, avhengig av hvilket brensel man bruker:
Figur 1
Figur 2
FUNKSJON MED PELLET
FUNKSJON MED VED/PELLET
Pagina 36
9. KJELENS FUNKSJONSSYKLUS
Extraflame S.p.A. har for denne kombinasjonskjelen lagt opp til to ulike virkemåter avhengige av hvilken
type brensel man velger: VED og VED/PELLET.
Før man går i gang med å tenne kjelen, er det nødvendig å sjekke følgende punkter:
• Kontroller at brensel er fylt på.
• Forbrenningskammeret og askeskuffene må være rene og tomme.
• Brennerne må være helt rene og tomme.
• Kontroller at tilførselskablene er riktig koplet.
• Topolsbryteren bak på enheten må plasseres på 1.
9.1 FUNKSJONSSYKLUS MED VED
Under denne konfigurasjonen må kjelen tennes opp manuelt med ved etter prosedyren som beskrives
under.
1. Tilbered en vis mengde med ved, bestående både av vedpinner og kvister, inne i rommet for
vedlagring til dette er fylt opp med ca ¼ av total kapasitet. Lag til en jevn base nær brenneren
med minst mulig åpne rom.
2. Ved hjelp av materialer som f.eks. lighter og papir tenner man bålet med ved.
N. B. Det er strengt forbudt å bruke enhver form for tennvæske for å tenne kjelen/
kaminen. Extraflame S.p.A. fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for skader på
personer eller gjenstander.
3. Lukk begge lukene hermetisk igjen.
N. B. Når flammen er tent må den nedre luken forbli lukket helt til kjelen er avkjølt
igjen.
4. Trykk på tasten 1(esc) i 3 sekunder. Kjelen vil da gå over til “IGNITION” og forbli der til den
oppdager flammen.
5. Når flammen er oppdaget vil kjelen gå over til fasen “START WOOD”, en fase som gjør det mulig
å jevne ut forbrenningen.
6. Ved slutten av denne fasen går kjelen over til normal driftsfase: åpne opp igjen den øvre døren
uten å fjerne sikkerhetsanordningen, vent i ca 30 sekunder, og åpne den helt opp. Fullfør
innleggingen av ved; vær spesielt nøye med å ikke lage luftrom mellom vedpinnene. N. B.
Innlegging av brensel må utføres i løpet at maks 10 minutter. Etter dette vil alarmen
”ALARM UPPER DOOR OPEN” slå seg på. I denne fasen vil et lydsignal gi beskjed om at
døren er åpen, først intermitterende og deretter vedvarende. Dersom innlegging skulle
kreve mer tid, må døren lukkes og åpnes igjen. Dersom kjelen blir satt i alarmtilstand,
men man har utført en innlegging på en base av vedkull det fremdeles er fyr i, lukk
igjen døren og vent til kjelen går over i fasen “START WOOD”. I driftsfasen vil kjelen varme
opp vannet som finnes internt for å tilfredsstille anleggets varmebehov.
MERKNAD: Kjelen jobber med en variasjon av 5 ulike ytelsesnivåer. Disse kan ikke reguleres da
dette skjer automatisk med utgangspunkt i innstilte temperaturer.
Under driftsfasen vil kjelen arbeide for å oppnå den forhåndsinnstilte temperaturen; dersom
temperaturen ligger mer enn 5 °C over det som er innstilt (C.H. SET+ 5°C), vil kjelen slå seg av
og skjermen “HOFF WOOD! DON'T OPEN THE DOORS” og vil vente på ny opptenning helt til
temperaturen er sunket med minst 5 °C under den innstilte grensen (C.H. SET - 5°C ).
7. Kjelens display vil slå seg av automatisk når brenslet er oppbrukt og kun vise “WOOD LOADING
END”.
Pagina 37
9.2 FUNKSJONSSYKLUS MED VED/ PELLET
Under denne modaliteten vil skjermen vise vekselvis følgende informasjon:
• INNSTILLING A BRENSEL
• AKTIVT BRENSEL
• DRIFTSSTATUS
Innstilling av brenselÆ “WOOD/PELLET”
Aktivt brensel Æ “ACTIVE WOOD” dersom den drives med ved, “ACTIVE PELLET” dersom den drives
med pellet.
Driftsstatus Æ Se beskrivelse under i forbindelse med aktivt brensel.
FUNKSJONSSYKLUS MED PELLET
1. Trykk på tasten 1(esc) i 3 sekunder. Skjermen vil vise “START”. I denne fasen vil apparatet utføre
en rengjøring av brenneren ved å riste grillen i bunnen godt.
2. Kjelen vil går deretter over til “ANTENNING”: I denne fasen vil apparatet mate inn pellet til
brenneres for å få i gang forbrenningsprosessen.
MERKNAD: Første gang man tar i bruk produktet er det mulig at pellets ikke utdeles til
brennkammeret i løpet av de første 15 minuttene, selv om beholderen er full av pellet. Grunnen for
dette er at mateskruen for pellet er tom. Dersom kjelen ved avslutning av første driftssyklus enda
ikke har utviklet flamme, vil den starte på nytt fra fasen START.
Dersom kjelen heller ikke ved avslutningen av andre driftssyklus har utviklet en flamme, kommer
skriften ““INGEN ANTENNING” frem på skjermen. Skjer dette må man trykke på knapp 1 og
holde inne i 3 sekunder helt til skriften “OFF” vises på skjermen, ta av og på hovedbryterens strøm
og gjenta punktene 1 og 2.
3. Dersom punktene 1 og 2 er utført på riktig måte, vil kjelen i det øyeblikket den oppnår flamme gå
over til fasen “FORBRENNING”. Dette er flammens konsolideringsfase før apparatet kommer i
drift.
4. Når oppstartfasen er over, vil kjelen gå over til fasen “WORKING”, der kjelen vil varme opp vannet
som finnes internt for å tilfredsstille varmebehovet fra anlegget.
MERKNAD: Kjelen jobber med en variasjon av 5 ulike ytelsesnivåer. Disse kan ikke reguleres da
dette skjer automatisk med utgangspunkt i innstilte temperaturer.
Under driftsfasen vil kjelen arbeide for å oppnå den forhåndsinnstilte temperaturen; dersom
temperaturen ligger mer enn 5 °C over det som er innstilt (C.H. SET+ 5°C), vil kjelen slå seg av
og displayet vise HOFF (automatisk slukking), og vente på ny opptenning helt til temperaturen er
sunket med minst 5 °C under den innstilte grensen (C.H. SET - 5°C ).
5. Den siste fasen er en slukkingsfase som kan gjennomføres ved hjelp av en manuell kommando,
tasten 1(esc) i 3 sekunder, eller gjennom den ukentlige programmeringen.
Skjermen viser “OFF” og kjelen slår seg helt av så snart den er nedkjølt.
OMSTILLING PELLET Æ WOOD
Dersom kjelen oppdager at ved er blitt tent opp, vil det skje en omstilling fra pellet til ved.
• Funksjonen “START WOOD” som blokkerer innmating av pellet og brenner opp resten av pelleten
i brennere aktiveres.
• Etter en forhåndsinnstilt tid vil kjelen gå over til modaliteten “WOOD” med den samme
funksjonssyklusen som ble beskrevet i forrige avsnitt.
OMSTILLING VED Æ PELLET
Dersom kjelen oppdager at temperaturen synker i sammenheng med at den innlagte veden er i ferd med å
brennes opp, vil skjermen vise “CHANGE TO PEL.”. I denne fasen kan må gå fram på følgende måter:
• Legg inn ved for å forsette med normal drift med ved.
Pagina 38
•
Vent til kjelen avkjøles ytterligere og som omstiller seg automatisk til pelletdrift, som så vil komme
i gang fra punktet “START” beskrevet over.
Under funksjon med ved er det mulig å utelukke/gjenopprette en eventuell tenning av pellet ved å trykke
på tast 1(esc). Dersom man utelukker vil skjermen vise teksten “PELLET EXCLUDED”, og kjelen vil gå
over til fasen “WOOD LOADING END”.
Pagina 39
10. CHRONO SET MENU
Framgangsmåte kommandoer:
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til meny.
• Trykk på tast 3(meny/ok) for å få tilgang til ” USER MENU”.
• Velg “ CHRONO SET MENU” ved å bruke tastene 4(-) og 5(+) og trykk på tast 3(meny/ok) for
å bekrefte.
Kjelen er utstyrt med funksjonen ukentlig innstilling som tillater å programmere 3 faser i løpet av en dag
og som brukes hver dag hele uken. Antennings- og slokkingstiden må holdes innenfor et døgn, fra 0 til 24,
og ikke legges over flere dager:
Eks.
antenning kl 07:00 / slokking kl 18:00
antenning kl 22:00 / slokking kl 05:00
antenning kl 22:00 / slokking kl 23:59
OK
FEIL
OK
Parameter
Funksjon
Taster
regulering
Verdi
Display D1
CRONO ON-OFF
START PROGRAM 1
STOP PROGRAM 1
DAYS ON 1
START PROGRAM 2
STOP PROGRAM 2
DAYS ON 2
START PROGRAM 3
STOP PROGRAM 3
DAYS ON 3
Av/På Ukentlig innstilling Att
Tid 1^ antenning
Tid 1^ slokking
Samsvar 1^ ant./slok. for forskj. dager
Tid 2^ antenning
Tid 2^ slokking
Samsvar 2^ ant./slok. for forskj. dager
Tid 3^ antenning
Tid 3^ slokking
Samsvar 3^ ant./slok. for forskj. dager
4(-) eller 5(+)
4(-) eller 5(+)
4(-) eller 5(+)
4(-) og 5(+)
4(-) eller 5(+)
4(-) eller 5(+)
4(-) og 5(+)
4(-) eller 5(+)
4(-) eller 5(+)
4(-) og 5(+)
ON/OFF
OFF eller fra 00:00 til 23:50
OFF eller fra 00:00 til 23:50
ON/OFF MANDAG… ON/OFF SØNDAG
OFF eller fra 00:00 til 23:50
OFF eller fra 00:00 til 23:50
ON/OFF MANDAG… ON/OFF SØNDAG
OFF eller fra 00:00 til 23:50
OFF eller fra 00:00 til 23:50
ON/OFF MANDAG… ON/OFF SØNDAG
Tast bekreft
3
3
3
3
3
3
3
3
3
(menù / ok)
(menù / ok)
(menù / ok)
(menù / ok)
(menù / ok)
(menù / ok)
(menù / ok)
(menù / ok)
(menù / ok)
1 (esc)
La oss anta at man ønsker å bruke funksjonen Ukentlig innstilling og følgende de 3 ulike tidsrommene på
denne måten:
1^ tidsrom: fra 08:00 til 12:00 for alle ukedagene unntatt lørdag og søndag
2^ tidsrom: fra 15:00 til 22:00 kun lørdag og søndag
3^ tidsrom: ikke brukt
Vi fortsetter dermed med å innføre den Ukentlige innstillingen.
CRONO ON-OFF
Ved hjelp av knappene 4(-) eller 5(+) aktiveres den Ukentlige innstillingen og verdien innføres på ON.
Trykk på knapp 3(menù/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
START PROGRAM 1
Bruk knapp 4(-) eller 5(+) og legg inn tiden “08:00” som tilsvarer det 1^ tidsrommets antenningstid.
Trykk på knapp 3(menù/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
For å gå tilbake til forrige parameter trykker man på knapp 2(set).
STOP PROGRAM 1
Bruk knapp 4(-) eller 5(+) og legg inn tiden “12:00” som tilsvarer det 1^ tidsrommets slokkingstid.
Trykk på knapp 3(menù/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
For å gå tilbake til forrige parameter trykker man på knapp 2(set).
DAYS ON 1
Aktiviserer det 1^ tidsrommet for alle ukedager unntatt lørdag og søndag.
Bruk tastene 4(-) og 5(+) på følgende måte:
a. tast 5(+) – ruller opp de ulike dagene
Pagina 40
b. tast 4(-) – av/på(ON/OFF) det 1^ tidsrommet for den dagen
Eksempel:
Dag
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
Startverdi
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Funksjon tast 4(-)
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
Sluttverdi
ON (tidsrom innst.)
ON (tidsrom innst.)
ON (tidsrom innst.)
ON (tidsrom innst.)
ON 5(tidsrom innst.)
OFF (tidsr. ikke innst.)
OFF(tidsr. ikke innst.)
Funksjon tast 5(+)
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Trykk på knapp 3 (menù/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
For å gå tilbake til forrige parameter trykker man på knapp 2(set).
START PROGRAM 2
Bruk knapp 4(-) eller 5(+) og legg inn tiden “15:00” som tilsvarer det 2^ tidsrommets antenningstid.
Trykk på knapp 3(menù/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
For å gå tilbake til forrige parameter trykker man på knapp 2(set).
STOP PROGRAM 2
Bruk knapp 4(-) eller 5(+) og legg inn tiden “22:00” som tilsvarer det 2^ tidsrommets slokkingstid.
Trykk på knapp 3(menù/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
For å gå tilbake til forrige parameter trykker man på knapp 2(set).
DAYS ON 2
Aktiviserer det 2^ tidsrommet for alle ukedager unntatt lørdag og søndag.
Bruk tastene 4(-) og 5(+) på følgende måte:
a. tast 5(+) – ruller opp de ulike dagene
b. tast 4(-) – av/på(ON/OFF) det 2^ tidsrommet for den dagen
Eksempel:
Dag
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
Startverdi
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Funksjon tast 4(-)
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
OFF Æ ON og omvendt
Valore finale
OFF (tidsr. ikke innst.)
OFF (tidsr. ikke innst.)
OFF (tidsr. ikke innst.)
OFF (tidsr. ikke innst.)
OFF (tidsr. ikke innst.)
ON (tidsrom innst.)
ON (tidsrom innst.)
Funksjon tast 5(+)
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Går over til neste dag
Trykk på knapp 3 (menù/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
For å gå tilbake til forrige parameter trykker man på knapp 2(set).
START PROGRAM 3
Bruk knapp 4(-) eller 5(+) og still inn på “off”, som befinner seg før tiden “00:00”, slik at antenningen av
3^ tidsrom slås av.
Trykk på knapp 3 (menù/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
For å gå tilbake til forrige parameter trykker man på knapp 2(set).
STOP PROGRAM 3
Bruk knapp 4(-) eller 5(+) og innstill på “off”, som befinner seg før tiden “00:00”, slik at slokkingen av 3^
tidsrom slås av.
Trykk på knapp 3 (menù/ok) for å bekrefte og fortsette programmeringen.
Pagina 41
For å gå tilbake til forrige parameter trykker man på knapp 2(set).
DAYS ON 3
Verdiene som er innført i denne parameteren har nå ingen verdi, da både antenningen og slokkingen av
det 3^ tidsrommet er av.
Trykk på knapp 1(esc) for å bekrefte og å gå ut av programmeringen.
For å gå tilbake til forrige parameter trykker man på knapp 2(set).
Pagina 42
11. KJELENS ULIKE FUNKSJONER
11.1 CHECK-UP
Denne funksjonen utføres hver gang man tar av og på kjelens strøm når denne er i OFF. Check-up’en
forutser en kontroll av alle anordninger som utgjør kjelen.
11.2 FROSTBESKYTTENDE SYKLUS PUMPE
Denne funksjonen sørger for at vannet som befinner seg i anlegget ikke fryser når kjelen er av. Når
temperaturen som leses av enkelte sonder går under en viss temperaturverdi, vil det elektroniske kortet
aktivisere alle uttakene som tilhører pumper / elektrotermiske styringer.
Pumpene / elektrotermiske styringer stopper opp når temperaturen stiger.
11.3 FORSTBESKYTTENDE SYKLUS ANLEGG
Hvis funksjonen frostbeskyttelse for kjel ikke klarer å stoppe opp vanntemperaturens fall, aktiviseres
funksjonen frostbeskyttelse for anlegg som slår på kjelen. Kjelen forblir på til man har nådd et bestemt
temperaturnivå.
11.4 SIKKERHET SONE 1
Denne funksjonen aktiviseres hvis vanntemperaturen inne i kjelen går over 90 °C: selv om varme ikke er
etterspurt aktiveres pumpen / elektrotermisk styring tilhørende sone 1.
Pumpen / elektrotermisk styring stopper opp når temperaturen synker.
Det er vesentlig at installatøren forutser tilstedeværelsen av en viktig varmesone i huset (SONE 1) hvor i
hvert fall én radiator aldri blir stengt av.
11.5 BAKTERIEHINDRENDE SYKLUS
Denne funksjonen er kun aktiv når kjelen er på og gjør det mulig å nøytralisere legionellabakterier. Denne
typen bakterie reagerer på ulike måter alt etter vanntemperaturen:
• Under 20 °C klarer legionellabakterier å overleve, men de befinner seg i dvale (de hverken formerer
seg eller dør).
• Mellom 20 og 50 °C multipliseres de, og da med en spesielt høy hastighet under 35 til 46 °C. Det vil si
nettopp i den temperatursonen hvor husholdningsvann til normalt bruk ligger.
• Mellom 50 og 55 °C klarer legionellabakterier å overleve, men de befinner seg i dvale (de hverken
formerer seg eller dør).
• Mellom 55 og 60 °C elimineres legionellabakterier i løpet av 6 timer.
• Mellom 60 og 66 °C elimineres bakteriene i løpet av 35 minutter.
• Over 66 °C elimineres bakteriene i løpet av 3 minutter.
Kjelen forebygger automatisk dette problemet når den står på. Hvis vanntemperaturen inne i
husholdningsvannets oppsamling måler mindre enn 65 °C i mer enn 48 timer, blir vannet varmet opp igjen
(70 °C i minst 5 minutter) selv om varme ikke er etterspurt, slik at bakteriene nøytraliseres.
Pagina 43
12. SIKKERHETSANORDNINGER
12.1 Hvis røykventilatoren stopper
Hvis sugeviften stopper opp, blokkerer det elektroniske kortet funksjonen og plasserer kjelen i alarm.
12.2 Hvis motor for pelletmating stopper
Hvis girmotoren stopper opp, fortsetter ovnen å fungere helt til den når minste avkjølingsnivå.
12.3 Manglende antenning
Hvis flammen ikke slår seg på under antenningsfasen vil apparatet automatisk gjøre et nytt forsøk på
antenning.
Hvis man fremdeles ikke har utviklet flamme, vil apparatets display vise alarm for manglende antenning.
12.4 Midlertidig strømbrudd
Hvis strømbruddet varer i mindre enn 10 sekunder overser kjelen problemet og opptar den normale
funksjonen fra hvor den befant seg. Hvis strømbruddet varer i mer enn 10 sekunder viser maskinen
alarmen “COOLING BLACK-OUT” (se tabell over alarmer).
12.5 Elektrisk sikkerhet
Kjelen er beskyttet mot kraftig strømsvingning av en hovedsikring som befinner seg på baksiden av ovnen.
(2A 250V Treg sikring).
12.6 Sikkerhet for pellettemperatur
Hvis det forekommer en overoppheting inne i tanken vil denne anordningen blokkere motoren for
pelletmating; kjelen må startes opp igjen manuelt av en autorisert tekniker, som også må kontrollere
årsaken for denne oppvarmingen.
12.7 Termisk sikkerhet for pelletkanal
Hvis den termiske føleren i pelletkanalen merker at temperaturen i selve kanalen stiger, aktiviseres
kanalens rengjøringssyklus.
12.8 Termisk sikkerhet med stjerneformet branndørventil
I bunnen av matingsbeholderen finnes det en stjerneformet branndørventil, som hindrer at flammer sprer
seg til pelletbeholderen.
12.9 Sikkerhet for åpning av dører
Kjelens dører må aldri åpnes når denne er i bruk eller når den fremdeles er varm!! Hvis dørene åpnes
under bruk vil dette føre til at kjelen blokkeres med tilhørende signalisering på skjermen.
12.10 Sikkerhet for vannkoking
Hvis det finnes lite vann i kjelen eller hvis anleggets varmeopptak er utilstrekkelig fordi sirkuleringen er
blokkert, kan det forekomme at vannet overopphetes og når kokepunktet. En termostat for manuell
gjenopprustning vil i dette tilfelle blokkere motoren for pelletmating. Denne termostaten gjenopprettes
manuelt og dette må utføres av en autorisert tekniker, som også må kontrollere årsaken til denne
oppvarmingen.
Pagina 44
12.11 Sikkerhet for anlegg med åpen beholder
Ifølge norm UNI 10412-2 (2006) må anlegg med åpen ekspansjonsbeholder være utstyrt med:
• Åpen ekspansjonsbeholder
• Sikkerhetsrør
• Tilførselsrør
• Styringstermostat for sirkulasjonen (gjelder ikke for anlegg med naturlig omløp)
• Sirkulasjonssystem (gjelder ikke for anlegg med naturlig omløp)
• Anordning for igangsetting av akustisk alarm
• Akustisk alarm
• Temperaturmåler*
• Trykkmåler
• Automatisk termisk bryter for blokkering (blokkeringstermostat)
*Denne anordningen finnes allerede på kjelen
Temperaturens sikkerhetssensorer må befinne seg enten på maskinkanten eller på en avstand som ikke
overgår 30 cm fra sendingskoplingen.
Hvis generatorene ikke er utstyrt med alle anordningene, kan de som mangler installeres på generatorens
sendingsrør. Disse må uansett ikke installeres lenger en 1 m fra maskinen.
12.12 Sikkerhet for anlegg med lukket beholder for apparater med manuell og automatiskmanuell mating
Anlegg med lukket ekspansjonsbeholder må være utstyrt med:
• Sikkerhetsventil
• Ventil for termisk utblåsning eller termisk sikkerhetsutblåsning
• Lukket ekspansjonsbeholder
• Styretermostat for omløpet
• Termostat for igangsetting av akustisk alarm
• Akustisk alarm
• Temperaturmåler
• Trykkmåler
• Sirkulasjonssystem
Temperaturens sikkerhetssensorer må befinne seg enten på maskinkanten eller på en avstand som ikke
overgår 30 cm fra sendingskoplingen.
Hvis generatorene ikke er utstyrt med alle anordningene, kan de som mangler installeres på generatorens
sendingsrør. Disse må uansett ikke installeres lenger en 1 m fra maskinen.
Apparater med manuell eller automatisk-manuell mating innført i et oppvarmingsanlegg med lukket
beholder, må være utstyrt internt med en avkjølingskrets. Kretsen må være predisponert av produsenten
og aktivert av en termisk sikkerhetsventil som ikke trenger ekstra energi og som er i stand til å hindre at
man overgår tillatt temperatur. Forbindelsen mellom matingsenheten og ventilen må være uten
avskjæringer. Trykket ved enden av kjølekretsen må være på minst 1,5 bar.
12.13 Montering av ventil for termisk utblåsning (følger ikke med)
Termiske generatorer med fast brennstoff må installeres med alle sikkerhetstiltak som fremgår i gjeldende
lover. Kjelen TP 30 er derfor utstyrt med en varmeveksler for sikkerhet.
Varmeveksleren for sikkerhet skal ved den ene enden koples til vann-nettet (A) og ved den andre til
dreneringsnettet (C). Ventilen for termisk utblåsning (obligatorisk levert fra installatøren for anlegg med
lukket beholder med manuell og automatisk-manuell mating), hvor føleren skal koples til støpsel B,
aktiverer inntaket av kaldt vann når man når sikkerhetstemperaturen. Dette vannet kommer fra spiralrøret
i kopper som befinner seg inne i kjelen. Kjelen gir utslipp for det termiske overskuddet gjennom rør C mot
et høvelig innstilt utløp. Trykket over kjølekretsen må være på minst 0,15 MPa (1.5 bar).
Pagina 45
A
B
C
12.14 Automatisk termostatisk ventil
Den automatiske termostatiske blandeventilen monteres på kjeler med fast brennstoff for å unngå at kaldt
vann kommer tilbake til veksleren.
Strekningene 1 og 3 er alltid åpne. Sammen med pumpen som er installert på returen (R) garanterer disse
vannets sirkulering inne i biomassekjelens veksler (CB)
En opphøyet temperatur av returen tillater en forbedring av effektiviteten, reduserer dannelsen av kondens
fra røyk og forlenger kjelens levetid.
Ventilene som finnes i omløp har ulike justeringer. Extraflame råder til å benytte modellen 55 °C med
hydrauliske koplinger på 1’’. Når ventilens justeringstemperatur er nådd åpnes strekning 2 og vannet i
kjelen går til anlegget gjennom sendingen (M).
N. B. Manglende installering av anordningen fører til at varmevekslerens garanti opphører
(Slå opp i kapittel “GARANTI”).
12.15 Installasjon og sikkerhetsanordninger
Installasjonen, anleggets tilhørende koplinger, igangsetting og kontroll av riktig funksjon må utføres etter
alle kunstens regler og av autorisert fagfolk (lov nr. 46, 5 mars 1990), i følge gjeldende forskrifter, både
nasjonale og regionale, samt denne bruksanvisningen.
Extraflame S.p.A. fraskriver seg et hvert ansvar for skader på ting og/eller personer fremkalt
av anlegget.
Pagina 46
13. RENGJØRING AV KJEL
Før man utfører et hvilket som helst vedlikehold må man forsikre seg om at kjelen befinner seg i “OFF” og
er helt avkjølt. Ta deretter av strømtilførselen til kjelen gjennom hovedbryter bak.
For å unngå alvorlig funksjonsfeil på anlegget må man aldri tømme vann fra anlegget, heller ikke i små
mengder. Kontroller med jevne mellomrom at røykkanalen og/eller anordningen for røykutblåsning er i
god funksjon og ikke er skadet.
Ved arbeid eller vedlikehold på strukturer som befinner seg i nærheten av røykkanaler og/eller anordninger
for røykutblåsning og deres tilleggsutstyr, må man slå av apparatet og la disse kontrolleres av kvalifiserte
fagfolk nå arbeidet er ferdig utført.
Ikke bruk brannfarlige materialer for å rengjøre kjelen og/eller dens deler (f.eks. bensin, sprit, osv.).
Ikke la beholdere med brannfarlig materiale bli igjen i rommet hvor kjelen er installert.
Ikke rengjør varmesentralen når kjelen er i drift.
Etter hver sesong er det nødvendig å la kjelen inspiseres av kvalifiserte fagfolk. På denne måten vil man
opprettholde anleggets effektivitet.
Nøye vedlikehold vil alltid føre med seg innsparinger og forbedret sikkerhet; sot og avleiringer på
varmevekslerens vegger vil redusere kjelens effektivitet og gjøre det umulig å garantere de ytelsene som
oppgis for anlegget.
Hvis strømledningen er skadet må denne byttes ut av et autorisert teknisk servicesenter.
Daglig rengjøring
Når man bruker spaken på venstre side av kjelen garanterer gode ytelser og forebygger at aske samles
opp og blokkerer den normale røykevakueringen.
Av denne grunn anbefaler Extraflame å gjenta bevegelsen som vises i figur 1 og 2 minst 4/5 ganger om
dagen.
Figur 2
Figur 1
Pagina 47
For å oppnå riktig og feilfri funksjon av kjelen
er
det
nødvendig
å
utføre
rengjøringsinngrepene som beskrives under
med jevne mellomrom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontroller at maskinen er slått av, m.a.o.
“OFF” eller “WOOD LOADING END”,
og er fullstendig nedkjølt.
Åpne den øvre luken og fjern brenneren i
fra sin plassering (se figur 3).
Ved hjelp av den medfølgende skrapen
skraper man ned veggene i det øvre
forbrenningskammeret (se figur 4).
La askerestene renne ned i åpningen
midt i det ildfaste laget (se figur 5).
Åpne den nedre luken og fjern den indre
deflektoren (se figur 6).
Trekk ut den store askeskuffen (se figur
7) og fjern asken ved hjelp av ildrakeren
den asken som har falt ned gjennom
åpningen i det ildfaste laget (se figur 8).
Trekk til slutt ut skuffene og tøm dem for
all aske.
Figur 3
Figur 4
Figur 5
Figur 6
Figur 7
Figur 8
Figur 9
Rengjøring annenhver måned
Tøm hele pelletbeholderen. Bruk ildraken og fjern
eventuelle rester i nærheten av stjerneventilen,
som vist i figur 11.
Figur 11
N. B. For å garantere riktig funksjon må en autorisert tekniker utføre et ordinært vedlikehold
minst en gang i året.
Pagina 48
14. TABELLER OVER KJELENS FREMVISNINGER
VARSELSLAMPER
Lampe
Beskrivelse
Forklaring
Angir funksjonen for motor for
røykutblåsning
Denne vil slå seg på/av når motor for
røykutblåsning er aktivert/ deaktivert
Angir samtykke for resirkuleringspumpens
funksjon.
Denne vil slå seg på/av for å angi samtykke/ ikke samtykke til
resirkuleringspumpens funksjon.
Angir samtykke for funksjon av utvendig
pumpe/ elektrotermisk styring.
Denne vil slå seg på/av for å angi samtykke eller ikke til
utvendig pumpe/elektrotermisk styring.
A
B
C
D
Angir funksjonen for motor for
pelletmating.
Angir at det finnes en alarm.
Ikke i bruk
Angir status for termostat i sone 1.
Angir status for termostat i sone 2.
Angir funksjonen for lambdasonden
Angir status for seriell port.
E
Denne vil slå seg på/av når motor for
pelletmating er på/av
Under normal drift vil varselslampen tennes med jevne
mellomrom fordi motoren arbeider etter impulser.
Denne vil tennes når det finnes alarmer i systemet, og vil slå
seg på sammen med en angivelse på skjermen, som viser
årsaken. For å nullstille alarmen hold inne tast 1(esc) i 3
sekunder etter at kjelen er fullstendig nedkjølt.
Denne vil blinke når skjermen viser teksten “HOFF WOOD!
DON'T OPEN THE DOORS!”
Klargjort for framtidige applikasjoner
Varsellampen vil slå seg på/av når den ytre termostaten er
tilfredstilt/må tilfredsstilles. Hvis den må tilfredsstilles, det vil si
at den trenger varme, aktiveres vannsirkulasjonens
pumpe/elektrotermiske styring.
Denne pumpen/elektrotermiske styringen slår seg også på
hvis vanntemperaturen inne i kjelen overgår 90 °C (sikkerhet
ved overtemperatur).
Pumpen/elektrotermisk
styring
stopper
opp
når
vanntemperaturen synker under 88 °C.
Varselslampen vil slå seg på/av når den ytre termostaten er
tilfredstilt/må tilfredsstilles. Hvis den må tilfredsstilles, det vil si
at den trenger varme, aktiveres vannsirkulasjonens
pumpe/elektrotermiske styring.
Varselslampen vil være på/av når lambdasonden er på/ av.
Den vil blinke når den automatiske funksjonen for
forbrenningsmaksimering med funksjon med veder aktivert.
Varselslampen er på/av når kommunikasjonen gjennom den
serielle porten til det elektroniske kortet er deaktivert/aktivert.
Angir at tennpluggen for automatisk
tenning er deaktivert.
Denne vil være av/på når tennpluggen er aktivert/deaktivert.
Ikke i bruk
Klargjort for framtidige applikasjoner.
F
Angir modaliteten SUMMER.
I denne modaliteten vil romtermostatene som tilhører
varmeanlegget (varmeovner/ radiatorer) alltid leses av som
tilfredsstilt: dette betyr at det elektroniske kortet aldri vil aktivere
sirkulasjonspumpene som tilhører varmeanlegget (hverken i sone 1
eller sone 2), bortsett fra sikkerhetsfunksjoner (dersom
vanntemperaturen inne i kjelen overstiger 90 °C vil pumpen for sone
1 aktiveres).
Angir modaliteten WINTER.
I denne modaliteten vil alle enheter som finnes på anlegget være i
normal funksjon.
G
H
Pagina 49
Angir at varmeanlegget etterspør
varme.
Signaliserer etterspørsel etter
varme fra oppsamling av
husholdningsvann.
Signaliserer etterspørsel av
varme fra puffer.
Viser til innstillingen
BIOMASS C.HEAT
Viser til innstillingen
BIOMASS / AUX
Viser til innstillingen
AUX C.HEAT
Det finnes 3 ulike angivelser:
Slukket kule: Det finnes ingen etterspørsel av varme fra
termostatene T1 og T2; pumpe/elektrotermisk styring er av.
Blinkende kule: Det er etterspørsel av varme fra termostatene T1
og T2; pumpe/elektrotermisk styring er av siden driftsforholdene
ikke er tilfredsstilt.
Tent kule: Det er etterspørsel av varme fra termostatene T1 og T2;
pumpe/elektrotermisk styring er på.
Det finnes 3 ulike angivelser:
Slukket kule: Det er ingen etterspørsel etter varme fra
oppsamlingen av husholdningsvann; pumpe/elektrotermisk styring er
av.
Blinkende kule: Det er etterspørsel av varme fra oppsamling av
husholdningsvann; pumpe/elektrotermisk styring er av fordi
driftsforholdene ikke er tilfredsstilt.
Tent kule: Det er etterspørsel av varme fra oppsamlingen av
husholdningsvann; pumpe/elektrotermisk styring er på.
Det finnes 3 ulike angivelser:
Slukket kule: Det finnes ingen etterspørsel av varme fra puffer;
pumpe/elektrotermisk styring er av.
Blinkende kule: Det finnes etterspørsel av varme fra puffer;
pumpe/elektrotermisk styring er av fordi driftsforholdene ikke er
tilfredsstilt.
Tent kule: Det er etterspørsel etter varme fra puffer;
pumpe/elektrotermisk styring er på.
Det finnes 3 ulike angivelser:
Slukket kule: Denne innstillingen er ikke valgt.
Blinkende kule: Denne innstillingen er valgt, men trenger en
manuell kommando for å starte opp.
Tent kule: Denne innstillingen er valgt og kjelen er i drift eller
venter på en automatisk oppstart.
Det finnes 3 ulike angivelser:
Slukket kule: Denne innstillingen er ikke valgt.
Blinkende kule: Denne innstillingen er valgt, men trenger en
manuell kommando for å starte opp.
Tent kule: Denne innstillingen er valgt og kjelen er i drift eller
venter på en automatisk oppstart.
Det finnes 3 ulike angivelser:
Slukket kule: Denne innstillingen er ikke valgt.
Blinkende kule: Denne innstillingen er valgt, men trenger en
manuell kommando for å starte opp.
Tent kule: Denne innstillingen er valgt og kjelen er i drift eller
venter på en automatisk oppstart.
Pagina 50
FREMVISNINGER
Fremvisning
ANTENNING
Beskrivelse
Forklaring
Angir antenningsfasen for pellet
Fase hvor pellet antennes.
ANTENNING VED
Angir vedens antenningsfase
Man har valgt modaliteten
forekommer manuelt.
PUMP ANTI-LOCK
Angir
funksjonen
som
forebygger pumpeblokkering.
ANTIFREEZE
SYSTEM
Angir anleggets
funksjon.
frosthindrende
ANTIFREEZE PUMP
Angir pumpens
funksjon.
frosthindrende
med
ved
og
antenningen
Denne funksjonen aktiviserer seg hver 48. time og
aktiverer alle pumper/ elektrotermiske kommandoer på
anlegget.
Dersom funksjonen antifreeze boiler ikke skulle være
tilstrekkelig for å stanse vannets temperatursenkning, vil
funksjonen antifreeze system aktiveres og tenne kjelen.
Kjelen og pumpene/den termoelektriske styringen forblir
på til man oppnår et bestemt temperaturnivå igjen.
Dersom temperaturen som leses av enkelte sonder på
kjelen synker til under en viss verdi, vil det elektroniske
kortet aktivere utgangene som hører til pumper/
elektrotermiske styringer.
Pumper/ varmelektriske styring stanser når temperaturen
øker.
RENGJORING
VENT
Anlegget prøver å gjøre en ny
oppstart når kjelen nettopp er
blitt slått av (normal slukking
eller forårsaket av en alarm).
Når kjelen gjennomfører en avstenging (normal eller
forårsaket av en alarm) blir det nødvendig å vente til
den er fullstendig avkjølt. La kjelen stå avslått i minst 15
minutter for avkjøling før den slås på igjen.
ATTESA T.
ECONOMIA
Kjelen befinner seg i “HOFF” og er
innstilt på SET ECONOMIA
Kjelens gjenantenning avhenger av innstilt temperatur i SET
ECONOMIA.
Modaliteten ved/pellet er valgt og kjelen bruker ved som
brensel.
Modaliteten ved/pellet er valgt og kjelen bruker pellet som
brensel.
Modaliteten ved/pellet er valgt og fremvisningen angir
overgangsfasen mellom antenning og drift ved bruk av pellet
som brensel.
Angir overgangsfasen mellom antenning og drift ved bruk av
ved som brensel.
ATTIVA LEGNA
Kjelen benytter ved som brensel
ATTIVO PELLET
Kjelen benytter pellet som brensel
START
Angir fasen for utførelse av
forbrenning av pellet
AVVIO LEGNA
Angir fasen for utførelse av
forbrenning av ved
CHECK-UP
CLOSE THE DOOR
ANTIBACT. CYCKLE
CORRECTION O2
WOOD LOADING
END
HOFF
or
HOFF WOOD! DO
NOT OPEN THE
DOORS
WORKING
LAVORO LEGNA
VED
Angir
at
kjelen
funksjonen CHECK-UP
utfører
Den øvre døren resulterer som
åpen i mer enn 3 minutter.
Angir antibakteriefunksjonen
Angir funksjonen for korreksjon
av forbrenning.
Denne funksjonen aktiviseres hver gang man slår på
kjelen fra avslått status (OFF) og det igjen blir
strømtilførsel til kjelen. Maskinen utfører en egen
analysesyklus for å kontrollere at alle delene fungerer
riktig.
Kontroller at den øvre døren er lukket.
Denne funksjonen blir kun aktivert når kjelen er på og
gjør det mulig å nøytralisere legionellabakterier.
Denne funksjonen bruker verdien som leses av
lambdasonden for å korrigere en feilaktig forbrenning.
Når denne syklusen avsluttes går kjelen tilbake til
normal funksjon.
Angir at det er tomt for ved.
Fyll på med ved og tenn på kjelen igjen.
Vanntemperaturen er 5 °C over
den innstilte grensen.
Vannet har nådd en temperatur
på 85 °C.
Når vanntemperaturen senkes (til 5° under den innstilte
grensen) vil maskinen starte opp igjen på nytt.
Angir status for kjelens normale
funksjon
Angir status for kjelens normale
funksjon
Angir at modaltiten ved er valgt
Kjelen jobber med pellet som brensel for å tilfredsstille
anleggets krav.
Kjelen jobber med ved som brensel for å tilfredsstille
anleggets krav.
Kjelen må antennes manuelt da den kun jobber med ved som
brensel.
Pagina 51
VED / PELLET
OFF
PASSA A PELLET
PELLET EXCLUDED
LOWER DOOR OPEN
UPPER DOOR OPEN
CONDUIT
CLEANING
AUTOMATIC
CLEANING
FINAL CLEANING
Angir at modaliteten ved/pellet er
valgt
Angir at kjelen er av.
Angir at innført ved er oppbrukt
Angir at en gjenopptenning av
pellet er utelukket.
Den nedre luken framstår som
åpen.
Den øvre luken framstår som
åpen.
Angir
at
rengjøring
av
pelletmaterkanelen er satt i
funksjon på grunn av en økning
av temperaturen inne i kanalen.
Angir funksjonen for kjelens
automatiske rengjøring.
Kjelen ble slått av gjennom knapp
1(esc).
Kjelen slår seg på automatisk og ved å benytte pellet. Under
normal funksjon fortsetter den å jobbe med pellet helt til man
utfører en mating med ved. Når kjelen oppdager
tilstedeværelsen av ved blokkerer den tilførselen av pellet.
Under denne tilstanden er kjelen fullstendig avkjølt og venter
på antenning: antenningen kan forekomme på ulike måter alt
etter hvilken innstilling man benytter.
Kjelen er innstilt på modaliteten ved/pellet og innført ved er
oppbrukt. Hvis det ikke utføres en ny innføring med ved vil
kjelen gå automatisk over til å benytte pellet som brensel.
Ved denne konfigurasjonen, så snart veden er oppbrukt
vil man gå over i “WOOD LOADING END”. For å
starte opp igjen opptenning av pellet trykker man en
gang til på tasten 1(esc).
Kontroller at den øvre døren er stengt.
Kontroller at den øvre luken er stengt.
Vent til rengjøringssyklusen er fullført og kjelen går
tilbake til normal driftssyklus. I motsatt fall vil kjelen
angi alarmen “ALARM PELLET CONDUIT”.
(se
alarmtabellen)
Denne funksjonen forutser en fullstendig rengjøringssyklus
inkludert slukking og gjenantenning av kjelen.
Når denne rengjøringssyklusen og nedkjølingen er ferdig går
kjelen over på OFF.
Etter en fullstendig slukkesyklus slår ovnen seg automatisk på
igjen.
AVKJOLING
BLACK OUT
Strømmangel på hovedtilførsel i
lenger enn 10 sekunder.
SAFETY Z1
Angir sikkerhet for avsetting av
varmen som er samlet opp i
kjelen.
AUTO BLOW
Angir funksjonen for automatisk
blåsing av brenner
HOY TEMP. ROYK
Angir at røyktemperaturen er
høy.
START
Angir forberedelsesfasen for kjelen
antenning.
Kjelen må stilles inn på modaliteten ved/pellet. Denne
forberedelsesfasen for antenning av kjelen, tennes fra OFF
ved å trykke på tast 1(esc).
TIMER XX XXX
Denne
tidsinnstillingen
er
reservert teknisk servicesenter.
Tidsinnstillingen er reservert teknisk servicesenter.
Denne
funksjonen
aktiviserer
seg
dersom
vanntemperaturen i kjelen overstiger 90 °C: Selv om det
ikke er etterspørsel etter varme blir pumpen den
elektrotermiske styringen tilknyttet sone 1 aktivert.
Når vanntemperaturen senkes vil denne stanse.
Brennerens automatiske blåsing følges av denne teksten
på skjermen. Når rengjøringssyklusen er over går kjelen
tilbake til normal funksjon.
Dette er ikke en alarm. Kjelen vil koples inn uavhengig
for å senke temperaturen samtidig som den forsetter
normal drift.
Pagina 52
ALARMER
Fremvisning
Motiv
ALARM
PELLET CONDUIT
Angir
at
det
finnes
en
overoppheting i pelletmatingens
kanal.
ALARM
TRAPD. BLOCKED
Angir at luken for rengjøring av
brenner er plassert feil.
ALARM
OXYGEN KO
Feil oppdaget av lambdasonden
på grunn av mangel på oksygen
for forbrenningen.
Problemer med tilkopling eller
med
strømtilførselen
til
lambdasonden.
ALARM
HOY VANNTEMP.
ALARM
INGEN FLAMME
Angir at vanntemperaturen er for
høy.
Problemer
med
vannsirkulasjonen.
Anleggstrykket er for lavt.
Det er luft i anlegget.
Pelletbeholderen er tom.
Hverken øvre eller nedre dør er
riktig lukket.
Problemer angående
tennpluggen.
Problemer i luftinntakets kanaler.
Problemer i kanaler for
røykutblåsning.
Brennkammeret er skittent.
Upassende
justering
av
pelletmating.
Løsning
Dersom kanalen for pelletmating overopphetes vil
kjelen til å begynne med gripe inn ved å starte
syklusen “CONDUIT CLEANING”. Dersom dette viser
seg å ikke være tilstrekkelig vil kjelen blokkeres
etter ca 10 minutter og skjermen vil vise teksten
“ALARM
PELLET
CONDUIT”.
Under
denne
alarmtilstanden må man absolutt unngå følgende:
• åpne den øvre døren
• åpne den nedre døren
• åpne lokket til pelletbeholderen
Man kan nå forsøke en ny opptenningsfase: dersom
alarmen forblir blokkert på skjermen og ikke gjør
det mulig å utføre andre operasjon, betyr dette at
kanalen for pelletmating ikke er tilstrekkelig
nedkjølt. Vent til kanalen for pelletmating er helt
nedkjølt og gjenta antenningsfasen.
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Kontroller at pellet som benyttes er i
overensstemmelse med egenskaper beskrevet i
kapittel ”BRENSEL”.
Reduser gradvis tilstrømningen av pellet (se
“PELLET ADJUST MENU”).
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Kontroller anleggets trykk.
Slipp ut luften fra anlegget.
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Kontroller om det finnes pellet i beholderen.
Kontroller at dørene er hermetisk lukket.
Kontroller at luftinntaket og røykutblåsningen ikke
er tilstoppet eller upassende.
Kontroller brennkammerets rengjøring.
Reguler tilstrømningen av pellet (se “PELLET
ADJUST MENU”).
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Pagina 53
ALARM FUMES FAN
Røykmotoren er blokkert.
Problemer på sonden som styrer
hastigheten (encoder).
Problemer med røykmotorens
strømtilførsel.
ALARM ROYK
SONDE KO
Røyksonden er ødelagt.
Røyksonden er koplet fra kortet.
ALARM SONDE KO
Angir en skade, en av kjelens
sonder er koplet feil eller aktivert
på feil måte.
ALARM
PELLET MANGLER
Pelletbeholderen er tom.
Reduksjonsgiren fyller ikke på
med pellet.
Problemer på kanalen for
røykutblåsning.
Problemer i luftinntakets kanaler.
Mangel på innføring av pellet.
LAMBDA GUASTA
Skade
på
lambdasonden
oppdaget under kjelens
check-up.
ALLARME
SICUREZZA
TERMICA
Problem i forbindelse med
blæretermostaten inne i kjelen
(beholder 85 °C og kjelvann 100
°C).
ALARM
LOWER DOOR
OPEN
ALARM
UPPER DOOR OPEN
ALLARME
MOTORID.
BLOCCATO
Angir at nedre dør har vært åpen
i mer enn 30 sekunder med
antent kjele.
Angir at øvre dør har vært åpen i
mer enn 10 minutter med antent
kjele.
Angir at reduksjonsgiren for
innføring av pellet resulteres
som blokkert eller frakoplet.
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Kontroller om det finnes pellet i beholderen.
Kontroller at luftinntaket og røykutblåsningen ikke
er upassende.
Reguler tilstrømningen av pellet (se “PELLET
ADJUST MENU”).
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Kontroller anleggets trykk.
Slipp ut luften fra anlegget.
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Lukk igjen nedre dør.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Lukk igjen øvre dør.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Slå av maskinen, vent til den er fullstendig avkjølt
og gjenta antenningssyklusen.
Hvis problemet vedvarer må gjenopprettelsen
utføres av en autorisert tekniker.
Pagina 54
15. GARANTI
EXTRAFLAME S.p.A. minner om at produsenten er innehaver av rettighetene som nevnes i
Lovgivende Dekret nr. 24 fra 2. februar 2002, og at denne garantien lar følgende rettigheter
være fordomsfrie.
Følgende garantibevis, utstedt av Extraflame S.p.A., med hovedkontor i Montecchio Precalcino (VI), via
dell’Artigianato 10, gjelder for alle bestanddeler på ovner levert av Extraflame S.p.A. Garantien strekker
seg til gratis reparasjon eller utbytting av en hvilken som helst feil på apparatets deler, på den betingelse
at:
•
•
selve feilen oppstår innen 2 ÅR fra den dato apparatet mottas og meddeles et av Extraflame S.p.A.
sine Tekniske Servicesentre innen 2 måneder etter at den blir oppdaget;
feilen godkjennes som sådan av Extraflame S.p.A. sitt Tekniske servicesenter.
Kunden vil ikke bli belastet for eventuelle inngrep utført av Extraflame S.p.A. sitt Tekniske servicesenter
under garantiperioden.
Garantien aktiveres på følgende betingelser:
•
•
Installasjonen og anleggets tilhørende koplinger er utført etter alle kunstens regler av autoriserte
fagfolk (lov nr. 46 datert 5 mars 1990), i overensstemmelse med gjeldende nasjonale og fylkelige
forskrifter, samt denne veiledningen.
Godkjenningen utføres av et av Extraflame S.p.A. sine autoriserte Tekniske Servicesentre, som også
påtar seg ansvaret for å ha kontrollert at anlegget er realisert etter alle kunstens regler, av
kvalifisert fagfolk, i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Godkjenner må også kontrollere
at installert produkt fungerer riktig. Etter å ha utført dette vil Teknisk Servicesenter gi all
informasjon angående riktig bruk, fylle ut dokumentet som bekrefter garantien og gi en kopi av
dette dokumentet, underskrevet av kunden.
GARANTIVILKÅR
Garantien godkjennes som gyldig under følgende vilkår:
1. Apparatet installeres i overensstemmelse med gjeldende lover, med forskriftene i denne
veiledningen og av en kvalifisert tekniker som sitter inne med lovbefalte kvalifikasjoner (lov nr. 46
datert 5 mars 1990);
2. Kunden er i besittelse av dokumentet som bevitner dens godkjennelse og som er utfylt:
a. INSTALLASJONSRAPPORT Æ utfylt av installatør
b. GODKJENNINGSRAPPORT og AKTIVERING AV GARANTIEN Æ utfylt av et av Extraflame
S.p.A. sine autoriserte tekniske servicesentre.
Legg ved kvitteringer etter å ha fylt ut garantien. Denne dokumenteringen må alltid vises frem for
personalet til Extraflame S.p.A. sitt Tekniske Servicesenter i tilfelle inngrep.
Hvis garantien mangler vil Extraflame S.p.A. sitt Tekniske Servicesenter referere til apparatets
produksjonsdato. Denne er oppført på platen for tekniske data plassert på produktets bakside.
Garantien godkjennes ikke under følgende tilfeller:
1. Ovennevnte garantivilkår overholdes ikke.
2. Installasjonen er ikke utført i overensstemmelse med gjeldende normer og forskrifter som beskrives
i kjelens veiledning.
3. Forsømmelse fra kundens side når det gjelder manglende eller feil vedlikehold av kjelen.
4. Tilstedeværelsen av elektriske og/eller hydrauliske anlegg som ikke er i overensstemmelse med
gjeldende normer.
Pagina 55
5. Skader grunnet klimatiske, kjemiske eller elektrokjemiske dannelser, uegnet bruk av produktet,
endringer eller ødeleggelser av produktet, dårlig effektivitet og/eller uegnet skorsteinspipe og/eller
andre årsaker som ikke stammer fra produktets fabrikkering.
6. Skader grunnet normal etsning eller typisk avleiring for sentralvarmeanlegg (vilkår som gjelder for
vannprodukter).
7. Skader tilført ovnen på grunn av ikke originale reservedeler eller som følge av inngrep utført av
tekniker uten autorisasjon fra Extraflame S.p.A.
8. Feil eller skjødesløs bruk av kjelen.
9. Alle skader som oppstår under transporten. Man råder derfor til å kontrollere varene nøye når disse
mottas. Gi øyeblikkelig beskjed til forhandler om eventuelle skader og noter disse både på
fraktseddelen og på transportørens kopi.
EXTRAFLAME S.p.A. anerkjenner ingen erstatning for skader som kan oppstå, både direkte og indirekte, på
personer, gjenstander eller husdyr grunnet manglende overholdelse av forskriftene som nevnes i kjelens
veiledning for installasjon, bruk og vedlikehol og gjeldende normer angående installasjon og vedlikehold av
apparatet.
Følgende deler dekkes ikke av garantien:
•
•
•
•
•
Pakninger, kledninger, deler som er malt, forkrommet, håndtak og elektriske ledninger
Murerarbeid.
Anleggsdeler for produseringen av husholdningsvann og som ikke er levert av EXTRAFLAME S.p.A.
Varmeveksleren utelukkes fra garantien hvis man ikke lager en egnet krets som hindrer
kondens.
Eventuelle inngrep for justering eller regulering av produktet dekkes ikke av garantien.
Andre klausuler
Skulle man under produktets normale funksjon oppdage ufullstendige eller dårlig fungerende deler, byttes
disse ut gratis enten av forhandler som har solgt produktet eller av nærmeste Tekniske Servicesenter.
For produkter som selges i utlandet gjelder samme situasjonen, med gratis utbytting fra våres fabrikk, med
unntak for spesielle vilkår avtalt kontraktlig med vår forhandler i utlandet.
Utbytting av deler fører ikke til at garantien forlenges.
I de perioder der hvor produktet er uvirksomt godkjennes ingen skadeserstatning.
Kun denne garantien er gjeldende og ingen andre er autorisert til å levere andre garantier i navn av eller
for EXTRAFLAME S.p.A.
INNGREP UNDER GARANTI
Krav om inngrep må leveres til selger.
ANSVAR
EXTRAFLAME S.p.A. anerkjenner ingen erstatning for direkte eller indirekte skader på grunn av eller som
følge av produktet.
DOMSTOL
For en hvilken som helst bestridelse er pågjeldende domstol den i Vicenza, Italia.
Pagina 56
16. OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIVENE RoHS OG
WEEE
Europeiske Direktiv
EU har vedtatt nye Direktiv for å redusere potensielt farlige stoffer med den hensikt å minske risikoen for
helse og miljø, samt garantere en sikker avsetning av elektriske og elektronske apparater gjennom
gjenbruk, resirkulering og energisk gjenvinning av avfall.
Direktiv RoHS
EU Direktiv 2002/95/CE datert 27.01.2003 (kjent som direktiv RoHS – “Restriction of Hazardous
Substances”) begrenser, fra og med dato 01.07.2006, bruken av følgende oppførte stoffer i elektriske og
elektronske apparater og som anses som helsefarlige for mennesker.
Stoffer som berøres av forskriftene:
• Bly
• Kvikksølv
• Seksverdig krom
• Polybromatbifenyler (PBB)
• Polybromat difenyleter (PBDE)
• Kadmium
Direktiv WEEE
EU Direktiv 2002/96/CE datert 27.01.2003 (kjent som direktiv WEEE – “Waste Electrical and Electronic
Equipment”) påfører forholdsregler og strategi for avsetning av avfall som kommer fra elektriske og
elektronske apparater.
Direktivet pålegger fabrikanten et utbredt ansvar: fabrikanten forpliktes til å sørge for finansieringen av
arbeidet for oppsamling, lagring, transport, gjenvinning, resirkulering og riktig avsetning av egne apparater
når disse ikke lenger kan brukes.
Det er viktig å merke seg at disse direktiv ikke er anvendelige på produkter som ble omsatt før 1 juli 2006.
Dette betyr at alle de produkter som er tilgjengelige på lager før denne dato ikke berøres av foretaket og
dermed kan selges uten eventuelle følger.
Direktivet er anvendelig på alle de produkter hvor apparatets merkeplate over tekniske data har symbolet
som er oppført under.
Pagina 57
Anmerkninger
Pagina 58
Anmerkninger
Pagina 59
PELLET- OG VEDFYRTE
KJELER
EXTRAFLAME S.p.A.
Via Dell’Artigianato, 10
36030 MONTECCHIO PRECALCINO
Vicenza - ITALY
Tel. 0445/865911
Faks 0445/865912
http://www.lanordica-extraflame.com
E-mail: info@extraflame.com
Pagina 60
004205149 REV 004 31.05.2007
Manuale utente caldaia TC 30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising