Malgrat que el cicle de conferències és una activitat dirigida

Malgrat que el cicle de conferències és una activitat dirigida
Malgrat que el cicle de conferències és una activitat dirigida
especialment als alumnes de les especialitats d’Electrònica de
l’EUETIT i d’Automàtica i Electrònica de l’ETSEIT,
l’assistència és lliure per a tothom, mentre ho permeti la
capacitat de la sala.
Comitè Organitzador:
Carles Jaén
Manel Lamich
Toni Arias
Montserrat Corbalan
Comitè Científic:
Josep Balcells
Gabriel Capella
Rafael Pindado
José Luis Romeral
Departament d’Enginyeria Electrònica
Secció Terrassa-Manresa
Edifici TR2
PROGRAMA
XII JORNADES de CONFERÈNCIES
JCEE’06
Tendències, aplicacions, recerca i docència
en el camp de l’ Enginyeria Electrònica
Departament d’Enginyeria Electrònica
Secció Terrassa-Manresa
Informació i confirmació d’assistència
Sra. Marta Monzonis
Tel.: 93 739 82 35 - Fax: 93 739 80 16
E-mail:monzonis @eel.upc.edu
http:// www.jcee.upc.es
Sala de Conferències
Edif. TR1, EUETIT
Novembre 06 - Desembre 06
Presentació
DATA
HORA
09NOV 06
12:00
Apertura de les Jornades J.A. Gallardo Director EUETIT, X. Rosell Director DEE
J.L. Romeral Cap Secció Terrassa-Manresa DEE
12:15
Mesura automàtica del factor de cobertura d’un teixit. J. Escofet Dep Òptica i Optometria
13:00
Estat actual de les memòries en els sistemes basats en microcontroladors J Mayné Avnet - Silica
15:00
Filtres actius de potència M. Lamich DEE Campus Terrassa
16:00
Models adaptatius basats en el promig local de variables. C. Jaén DEE Campus Terrassa
12:00
Mesura de bio impedancies per a la detecció de l’estat dels organs. P. Bogonez. DEE.Campus
Nord
13:00
Medidas de bioimpedancia en pacientes en diálisis: Relación con la clínica L. Nescolarde DEE
Campus Terrassa
15:00
La millora contínua de les assignatures de sistemes digitals de l'EPSC-UPC basades en
l’aprenentatge cooperatiu i adaptades a l'EEES. F.J. Sanchez DEE ESPC
16:00
Experiments pràctics sobre la vulnerabilitat de sistemes biomètrics. M. Faundez - EUPMT
12:00
Sistema autònom de gestió de energies renovables (SAGER) S.Busquets DEE Campus
Terrassa
13:00
La Càtedra d’accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, un plantejament integral en
matèria de discapacitat. D. Guasch Càtedra d’accessibilitat: arquitectura, disseny i tecnologia per
a tothom
15:00
Els amplificadors d’àudio: Passat, present i futur. V. Sala
16:00
Controladors basats en el promitjat local. Aplicacions. C. Jaén DEE Campus Terrassa
El Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de
Catalunya organitza, al Campus de Terrassa, les XII Jornades de
Conferències (JCEE’06), amb el títol Tendències, aplicacions, recerca i
docència en el camp de l’enginyeria electrònica.
16 NOV 06
Com a les darreres edicions aquest cicle forma part de les activitats
complementàries a la docència de l'assignatura Projectes d’ Equips i
Sistemes Electrònics, impartida a l'últim curs de l'especialitat d'Electrònica
Industrial a la EUETIT, i a les assignatures de Projectes d'especialitat de
les titulacions d'Enginyeria Industrial Electromecànica i d'Enginyeria en
Automàtica i Electrònica a la ETSEIT, i té el suport de la Direcció del
Departament i de l’EUETIT.
Aquestes Jornades es situen en la perspectiva oberta per la Reforma dels
plans d’estudis, iniciada a la UPC l’any 1991, amb la intenció de promoure
l’aprenentatge actiu dels estudiants, la cooperació entre professors i la
continua adaptació dels estudis a l’entorn industrial i social de l’escola.
Aquesta activitat ens ha permès d’introduir uns continguts, que
difícilment es poden encabir en els crèdits docents assignats a les
titulacions esmentades, a més a més d’obrir la porta cap als possibles camins
a seguir per aquests futurs enginyers tot seguint les tendències marcades
per l’ EEES.
Les onze edicions anteriors ens han deixat:
• un conjunt de 245 conferències
• la col·laboració de més de 114 professionals del món universitari i de la
indústria
• 11 llibres d’actes de les Conferències (edicions 95, 96, 97, 98, 99 i des
del 2000 fins al 2005), catalogats a les biblioteques de la UPC.
23 NOV 06
30 NOV 06
14 DES 06
PONÈNCIES
12:00
Aplicacions de visió artificial. A. Lecha i O. Verdú INFAIMON
13:00
Presentació del programa Innova. X. Estaran Programa Innova UPC
15:00
Pendent de confirmació
16:00
Reconeixement de cares en sales intel•ligents. J. R. Morros DTSC Campus Terrassa
12:00
Correcció d’harmònics a la xarxa elèctrica: Tècniques de filtrat. J. Balcells DEE Campus
Terrassa
21 DES 06
13:00
Seguretat de les màquines. Com fer un disseny segur. J.Plassa SICK Optic Electronic
15:00
Lectors de codis de barres i traçabilitat. J.Plassa SICK Òptic Electrònic
16:00
Introducción a los códigos de Hamming. E. Aldabas i J. M. Cisa DEE Campus Terrassa
12:00
Estat de l'art dels sensors d’imatge per fotografia. V. Espinosa - EUPMT
13:00
Detecció del Efecte Corona mitjançant Sensors de radiació UV. V. Espinosa - EUPMT
15:00
Mètodes de diagnòstic de motors basats en l’anàlisi de corrents J. Cusidó. DEE. CTM Centre
Tecnològic
16:00
Mètodes de minimització d’efectes nocius en motors operats amb convertidor. J. Cusidó. DEE.
CTM Centre Tecnològic
16:45
Acte de cloenda
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising