P8 R 2 N

P8 R 2 N
E2015/01(P8 R 2 N) A3
Obr. 2a, Fig. 2a
hem prvních pěti minut po připojení přijímače k napájecímu napětí. Pro časově neomezené vyhledávání (! lze
zneužít k neoprávněnému přístupu k dálkové správě !) je
třeba před připojením přijímače k napájecímu napětí
stisknout a držet tlačítko PROG do doby, než změnu nastavení přijímač ohlásí třemi současnými bliknutími LED
● REC,
CODE, NO CODE a ERR./ . Podobně se postupuje při návratu k nastavení časově omezeného vyhledávání, které je ale signalizováno pouze jedním probliknutím.
Jak je vyhledávání u přijímače nastaveno lze zjistit během připojení přijímače k napájecímu napětí. Tři probliknutí LED ● REC,
CODE, NO CODE a ERR./ signalizují neomezené vyhledávání, jedno probliknutí znamená
časově omezené vyhledávání, žádné probliknutí znamená, že je vyhledávání zakázáno.
Obr. 2b, Fig. 2b
P8 R 2 N
P8 R 2 N/K
CZ Dvoukanálový přijímač
SK Dvojkanálový prijímač
GB Two-channel receiver
OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, Czech Republic
Telefon: +420 493 773311, Fax: +420 493 773322
E-mail: enika@enika.cz, http://www.enika.cz
CZ
POPIS
Přijímač (obr. 1) slouží k bezdrátovému zapínání nebo
vypínání dvou elektrických spotřebičů pomocí vysílačů
řady POSEIDON®. Přístroj je přizpůsoben pro instalaci
přímo do spotřebiče.
FUNKCE PŘIJÍMAČE
ON
Po každém stisku tlačítka vysilače relé přijímače sepne
a zůstane sepnuto.
OFF
Po každém stisku tlačítka vysilače relé přijímače vypne
a zůstane vypnuto.
ON/OFF JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stisky tlačítka vysilače se relé přijímače střídavě spíná
a rozepíná.
ON/OFF DVOUTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stiskem horního tlačítka vysilače relé přijímače sepne.
Stiskem dolního tlačítka vysilače relé přijímače rozepne.
PUSH
Relé přijímače zůstane sepnuto po dobu držení tlačítka
vysilače.
TIMER
Po stisku tlačítka vysilače relé přijímače sepne na předem nastavený čas (1 s až 8 h). Každým dalším stiskem
tlačítka vysílače se čas načítá znovu od začátku.
TIMER
/OFF JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD
Je-li relé rozepnuto, po stisku tlačítka vysilače relé přijímače sepne na předem nastavený čas (1 s až 8 h). Je-li
relé sepnuto, rozepne.
TIMER
/OFF DVOUTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stiskem horního tlačítka vysilače relé přijímače sepne na
předem nastavený čas (1 s až 8 h). Stiskem dolního tlačítka vysilače relé přijímače rozepne.
ADDTIMER
/LTOFF
Po stisku tlačítka vysilače relé sepne na předem naprogramovanou dobu z rozsahu 1 až 45 min. Každým dalším
krátkým stiskem tlačítka vysílače se doba o tutéž hodnotu
prodlužuje až na maximálně její čtyřnásobek. Dlouhým
stiskem tlačítka vysílače se relé rozepne.
RETR
Tato funkce slouží pouze k „přeposlání“ kódu naprogramovaného vysílače v případě nedostatečného dosahu
přístrojů. Nemá vliv na stav relé. Minimální vzdálenost
mezi přístroji je 2m!
Poznámka:
Při programování funkce RETR se doporučuje naprogramovat všechna tlačítka vysílače (současný stisk všech
tlačítek vysílače).
Pro přenášení kódu určitého vysílače lze v ručním nastavení použít pouze jeden přijímač. V případě programování stejného kódu do dalšího přijímače (který je v dosahu prvního přijímače) se kód z paměti nově programovaného přijímače ihned po naprogramování automaticky
odstraní. Přijímač toto ohlásí střídavým rychlým zablikáním LED ● REC a LED CODE.
Pokud je dosah přístrojů s pomocí jednoho přijímače určeného pro přenos kódu stále nevyhovující, musí se pro
vícenásobný přenos použít nastavení pomocí dálkové
správy (SW POSEIDON® Asistent).
Signalizace provozních stavů přijímače:
- Blikání LED  příjem signálu z vysílače.
- Pomalé blikání LED ERR./  slabá baterie naposledy
použitého vysílače.
- Pomalé blikání LED NO CODE  prázdná paměť přijímače.
- Svit LED CH1 až CH8  sepnutí výstupního relé.
UVEDENÍ DO PROVOZU
Obr. 1, Fig. 1
- Zatlačte vhodným nástrojem do zámku krytu se současným tahem nahoru (obr. 1).
- Přijímač upevněte pomocí 2 šroubů (3,9×12 z příslušenství) případně přilepte vhodnou samolepkou.
- Připojte přijímač k síti a ke spotřebičům (P8 R 2 N –obr.
2a, P8 R 2 N/K – obr. 2b).
- Následně vraťte kryt zpět na místo. K zajištění kabelů
proti vytržení použijte 2 šrouby 3,5×14, kterými se přitáhne pružná spodní část krytu proti krytu svorek. (Pokud není vyžadováno zakrytí svorek přijímače, může se
pružná spodní část odlomit.)
- Dodávanou anténu připojte ke svorce označené
a umístěte ji pokud možno co nejdále od silových vodičů a jiných kovových předmětů.
Upozornění:
Připojení (odpojení) přijímače k síti a ke spotřebiči mohou
provádět alespoň pracovníci znalí podle §5 vyhlášky
50/1978 Sb.
Z důvodu možného zmenšení dosahu není vhodné umístění přijímače blízko zdrojů elektromagnetického rušení.
Silné elektromagnetické pole může zhoršit nebo i znemožnit správnou funkci přijímače! Dosah je závislý i na
materiálu, do kterého je přijímač zabudován. Vodivé materiály a vodivé předměty v blízkosti antény přijímače dosah snižují.
Elektrický obvod, na který je spotřebič s přijímačem připojen, musí být jištěn prvkem (pojistkou, jističem)
s vypínacím proudem max. 16 A.
Upozornění:
Při obnovení továrního nastavení dojde zároveň k vymazání všech naprogramovaných kódů z paměti přijímače!!!
Bližší informace najdete na www.enika.cz/poseidon.
- Volba času sepnutí relé je možná dvěma způsoby:
1. Odměrem času
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače. Odměr času je indikován rychlým blikáním LED
CODE, NO CODE a ERR./ .
- Odměr času ukončete stiskem tlačítka PROG.
2. Pomocí tabulky
- Dlouze (>0,5 s) stiskněte tlačítko PROG. Hodnota
doby sepnutí relé je pak podle tabulky časů určena
kombinací LED
CODE, NO CODE a ERR./ , časovou jednotku určuje blikání LED s (vteřiny), LED m
A) Zápis vysilače do paměti přijímače v základních
funkcích
ON/OFF
- 1× (2×) krátce stiskněte tlačítko PROG na přijímači pro
zápis do kanálu 1 (2) – indikováno svitem LED ● REC
a blikáním LED CH1 (CH2).
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zablikáním
LED ● REC a CODE.
ON
- 3× (4×) krátce stiskněte tlačítko PROG na přijímači pro
zápis do kanálu 1 (2) – indikováno svitem LED REC,
ERR./ a blikáním LED CH1 (CH2).
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zablikáním
LED ● REC a CODE.
(minuty), nebo současné blikání obou LED (hodiny).
Požadovaná hodnota času se nastaví opakovanými
krátkými stisky tlačítka PROG. Dobu sepnutí lze nastavit v hodnotách 2, 3, 5, 10, 15, 30, 45 s, 1, 2, 3, 5,
10, 15, 30, 45 min a 1 až 8 h. Dlouhým stiskem tlačítka PROG je možný návrat do provozního režimu.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zablikáním
LED ● REC a CODE.
OFF
- 5× (6×) krátce stiskněte tlačítko PROG na přijímači pro
zápis do kanálu 1 (2) – indikováno svitem LED REC,
NO CODE a blikáním LED CH1 (CH2).
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zablikáním
LED ● REC a CODE.
TIMER
/OFF
- 1× dlouze (>0,5 s) a 2× krátce (1× dlouze a 3× krátce)
stiskněte tlačítko PROG na přijímači pro zápis do kanálu 1 (2) – indikováno blikáním LED REC, LED CH1
(CH2) a svitem LED CODE a ERR./ .
- Volba času sepnutí relé se provede shodně s programováním funkce TIMER
.
PUSH
- 7× (8×) krátce stiskněte tlačítko PROG na přijímači pro
zápis do kanálu 1 (2) – indikováno svitem LED REC,
NO CODE, ERR./ a blikáním LED CH1 (CH2).
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zablikáním
LED ● REC a CODE.
B) Zápis vysilače do paměti přijímače ve speciálních
funkcích (obr. 3)
TIMER
- 1× dlouze (>0,5 s) (1× dlouze a 1× krátce) stiskněte
tlačítko PROG na přijímači pro zápis do kanálu 1 (2) –
indikováno blikáním LED REC, LED CH1 (CH2) a svitem LED CODE.
Obr. 3, Fig. 3
Pokud je třeba zrušit veškeré nastavení funkcí a parametrů lze se vrátit do původního továrního nastavení:
- Stiskněte a držte tlačítko na přijímači během připojení
přijímače k napájecímu napětí do doby, než se rozsvítí
LED REC, CODE, NO CODE a ERR./ (asi 10 s).
- Během svitu těchto LED (asi 3 s) tlačítko uvolněte
a znovu krátce stiskněte.
- Obnovení továrního nastavení je signalizováno zablikáním LED ● REC a
CODE s následným trvalým
pomalým blikáním LED NO CODE.
ADDTIMER
/LTOFF
- 1× dlouze (>0,5 s) a 4× krátce (1× dlouze a 5× krátce)
stiskněte tlačítko PROG na přijímači pro zápis do kanálu 1 (2) – indikováno blikáním LED REC, LED CH1
(CH2) a svitem LED CODE a NO CODE.
- Volba času sepnutí relé se provede shodně s programováním funkce TIMER
s tím, že lze vybírat pouze
z hodnot 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 45 min.
- .
RETR
- 1× dlouze (>0,5 s) a 6× krátce stiskněte tlačítko PROG
na přijímači - indikováno blikáním LED REC.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zablikáním
LED ● REC a CODE.
ENIKA.CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že tento P8 R 2 N (N/K)
je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Pre prenášanie kódu určitého vysielača je možné
v ručnom nastavení použiť iba jeden prijímač. V prípade
programovania rovnakého kódu do ďalšieho prijímača
(ktorý je v dosahu prvého prijímača) sa kód z pamäte novo programovaného prijímača ihneď po naprogramovaní
automaticky odstráni. Prijímač toto ohlási stiedavým
rýchlym zablikaním LED ● REC a LED CODE.
Pokiaľ je dosah prístrojov s pomocou jedného prijímača
určeného pre prenos kódu stále nevyhovujúci, musí sa
pre viacnásobný prenos použiť nastavenie pomocou di®
aľkovej správy (SW POSEIDON Asistent).
Signalizácia prevádzkových stavov prijímača:
- Blikanie LED  príjem signálu z vysielača.
- Pomalé blikanie LED ERR./  slabá batéria naposledy použitého vysielača.
- Pomalé blikanie LED NO CODE  prázdna pamäť prijímača.
- Svit LED CH1 až CH8  zopnutie výstupného relé.
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
- Zatlačte vhodným nástrojom do zámku krytu so súčasným ťahom smerom hore (obr. 1).
- Prijímač upevnite pomocou 2 skrutiek (3,9×12 z príslušenstva), prípadne prilepte vhodnou samolepkou.
- Pripojte prijímač k sieti a ku spotrebičom (P8 R 2 N –
obr. 2a, P8 R 2 N/K – obr. 2b).
- Následne vráťte kryt späť na miesto. K zaisteniu káblov
proti vytrhnutiu použite 2 skrutky 3,5×14, ktorými sa pritiahne pružná spodná časť krytu proti krytu svoriek.
(Pokiaľ nie je vyžadované zakrytie svoriek prijímača,
môže sa pružná spodná časť odlomiť.)
- Dodávanú anténu pripojte ku svorke označenej
a
umiestnite ju pokiaľ možno čo najďalej od silových vodičov a iných kovových predmetov.
D) Vymazání jednoho vysílače zapsaného ve funkci
RETR
- 1× dlouze (>0,5 s) a 7× krátce stiskněte tlačítko PROG
na přijímači – indikováno blikáním LED CODE.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko vysílače.
- Správnost vymazání je indikována současným zablikáním LED ● REC a CODE.
FUNKCIE PRIJÍMAČA
Upozornenie:
Pripojenie (odpojenie) prijímača k sieti a ku spotrebiču
môžu prevádzať pracovníci znalí aspoň podľa §5 vyhlášky 50/1978 Zb.
Z dôvodu možného zmenšenia dosahu nie je vhodné
umiestnenie prijímača blízko zdrojov elektromagnetického
rušenia. Silné elektromagnetické pole môže zhoršiť alebo
aj znemožniť správnu funkciu prijímača! Dosah je závislý
aj na materiále, do ktorého je prijímač zabudovaný. Vodivé materiály a vodivé predmety v blízkosti antény prijímača dosah znižujú.
Elektrický obvod, na ktorý je spotrebič s prijímačom pripojený, musí byť istený prvkom (poistkou, ističom)
s vypínacím prúdom max. 16 A.
ON
Po každom stlačení tlačítka vysielača relé prijímača
zopne a zostane zopnuté.
A) Zápis vysielača do pamäte prijímača v základných
funkciách
E) Vymazání všech vysílačů
- Dlouze (>10 s) stiskněte tlačítko na přijímači.
- Vymazání všech vysílačů je indikován současným zablikáním LED ● REC a CODE a následným blikáním
LED NO CODE.
ON/OFF JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stlačenia tlačítka vysielača sa relé prijímača striedavo
spína a rozopína.
C) Vymazání jednoho vysílače zapsaného ve funkcích
ON/OFF, ON, OFF, PUSH, TIMER, TIMER/OFF a
ADDTIMER/LTOFF
- 9× (10×, 11×) krátce stiskněte tlačítko PROG na přijímači pro vymazání vysílače z obou kanálů (kanálu 1, 2)
– indikováno svitem LED
CODE a svitem LED CH1
a CH2 (CH1, CH2).
- 2× stiskněte vybrané tlačítko vysílače.
- Správnost vymazání je indikována současným zablikáním LED ● REC a CODE.
Poznámka:
Nedojde-li během programování nebo mazání během třiceti vteřin k zápisu kódu nebo k posunu do dalšího stavu,
přijímač se automaticky vrátí do provozního režimu.
Střídavé blikání LED ● REC a CODE  chybové hlášení (např. zapisovaný kód je již v paměti přijímače zapsán
nebo, v případě mazání, mazaný kód v paměti není).
PŘIPOJENÍ EXTERNÍ ANTÉNY
V případě problémů s dosahem nebo při velké vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem je třeba použit externí anténu.
Doporučené typy antén: P8 A INT1, P8 A INT2, P8 A
EXT1 a P8 A EXT2.
Anténu připojte pomocí koaxiálního kabelu 50 Ω. Střední
vodič kabelu místo drátové antény ke svorce
a stínění ke svorce
.
Pozn. Anténu neumísťujte do blízkosti kovových částí!
DÁLKOVÁ SPRÁVA
Ruční programování kódů vysílačů, funkcí a parametrů
lze u přístrojů systému POSEIDON® nahradit dálkovou
správou pomocí SW POSEIDON® Asistent a vysílače P8
TR USB. Dálkovou správou lze nastavovat i další jinak
nepřístupné funkce a parametry:
- Zákaz (povolení) ručního programování a mazaní vysílačů.
- Uzamčení vybraných vysílačů v paměti přijímače proti
vymazání.
- Nastavení až 3 přístrojů ve funkci RETR pro jeden vysílač.
- Zákaz (povolení) vyhledávacího režimu.
Z výroby je přijímač nastaven do stavu tzv. časově omezeného vyhledávání, kdy se lze s přijímačem, který se
pomocí dálkové správy připojuje poprvé, spojit pouze bě-
SK
POPIS
Prijímač (obr. 1) slúži na bezdrôtové zapínanie alebo vypínanie dvoch elektrických spotrebičov pomocou vysielačov radu POSEIDON®. Prístroj je prispôsobený na inštaláciu priamo do spotrebiča.
OFF
Po každom stlačení tlačítka vysielača relé prijímača
vypne a zostane vypnuté.
ON/OFF DVOJTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stlačením horného tlačítka vysielača relé prijímača
zopne.
Stlačením dolného tlačítka vysielača relé prijímača
rozopne.
PUSH
Relé prijímača zostane zopnuté po dobu držania tlačítka
vysielača.
SCÉNA – SC
Pri stlačení tlačítka vysielača naprogramovaného vo
funkcii scéna kontakt relé zopne alebo rozopne podľa
dopredu určeného stavu uloženého v pamäti prijímača.
Dlhým stlačením toho istého tlačítka sa do pamäte prepíše aktuálny stav výstupného relé. (Funkcia je vhodná
predovšetkým pre doplnenie funkcie SCÉNA u prijímačov
P8 R1 ND, P8 R DALI, P8 R N 1-10V). Je možné použiť
až 16 skupín ovládačov pre rôzne scény.
TIMER
Po stlačení tlačítka vysielača relé prijímača zopne na dopredu nastavený čas (1 s až 8 h). Každým ďalším stlačením tlačítka vysielača sa čas načíta znova od začiatku.
TIMER
/OFF JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD
Ak je relé rozopnuté, po stlačení tlačítka vysielača relé
prijímača zopne na dopredu nastavený čas (1 s až 8 h).
Ak je relé zopnuté, rozopne.
TIMER
/OFF DVOJTLAČÍTKOVÝ MÓD
Stlačením horného tlačítka vysielača relé prijímača zopne
na dopredu nastavený čas (1 s až 8 h). Stlačením dolného tlačítka vysielača relé prijímača rozopne.
RETR
Táto funkcia slúži iba na „preposlanie“ kódu naprogramovaného vysielača v prípade nedostatočného dosahu prístrojov. Nemá vplyv na stav relé. Min. vzdialenosť medzi
prístrojmi je 2m!
Poznámka: Pri programovaní funkcie RETR sa doporučuje naprogramovať všetky tlačítka vysielača (súčasné stlačenie všetkých tlačítiek vysielača).
ON/OFF
- 1× (2×) krátko stlačte tlačítko PROG na prijímači pre
zápis do kanálu 1 (2) – indikované svitom LED ● REC
a blikaním LED CH1 (CH2).
- 2× stlačte vybrané tlačítko (tlačítka) vysielača.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zablikaním
LED ● REC a CODE.
ON
- 3× (4×) krátko stlačte tlačítko PROG na prijímači pre
zápis do kanálu 1 (2) – indikované svitom LED REC,
ERR./ a blikaním LED CH1 (CH2).
- 2× stlačte vybrané tlačítko (tlačítka) vysielača.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zablikaním
LED ● REC a CODE.
OFF
- 5× (6×) krátko stlačte tlačítko PROG na prijímači pre
zápis do kanálu 1 (2) – indikované svitom LED REC,
NO CODE a blikaním LED CH1 (CH2).
- 2× stlačte vybrané tlačítko (tlačítka) vysielača.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zablikaním
LED ● REC a CODE.
PUSH
- 7× (8×) krátko stlačte tlačítko PROG na prijímači pre
zápis do kanálu 1 (2) – indikované svitom LED REC,
NO CODE, ERR./ a blikaním LED CH1 (CH2).
- 2× stlačte vybrané tlačítko (tlačítka) vysielača.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zablikaním
LED ● REC a CODE.
B) Zápis vysielača do pamäte prijímača v špeciálnych
funkciách
TIMER
- 1× dlho (>0,5 s) (1× dlho a 1× krátko) stlačte tlačítko
PROG na prijímači pre zápis do kanálu 1 (2) – indikované blikaním LED REC, LED CH1 (CH2) a svitom
LED CODE.
- Voľba času zopnutia relé je možná dvomi spôsobmi:
1. Odmeriavaním času
- 2× stlačte vybrané tlačítko (tlačítka) vysielača. Odmeriavanie času je indikované rýchlym blikaním LED
CODE, NO CODE a ERR./ .
- Odmeriavanie času ukončite stlačením tlačítka
PROG.
2. Pomocou tabuľky
- Dlho (>0,5 s) stlačte tlačítko PROG. Hodnota doby
zopnutia relé je potom podľa tabuľky časov určená
kombináciou LED
CODE, NO CODE a ERR./ ,
časovú jednotku určuje blikanie LED s (sekundy),
LED m (minúty), alebo súčasné blikanie obidvoch
LED (hodiny). Požadovaná hodnota času sa nastaví
opakovanými krátkymi stlačeniami tlačítka PROG.
Dobu zopnutia
je možné nastaviť v hodnotách
2, 3, 5, 10, 15,
30, 45 s, 1, 2, 3,
5, 10, 15, 30, 45
min a 1 až 8 h. Dlhým stlačením tlačítka PROG je
možný návrat do prevádzkového režimu.
- 2× stlačte vybrané tlačítko (tlačítka) vysielača.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zablikaním
LED ● REC a CODE.
TIMER
/OFF
- 1× dlho (>0,5 s) a 2× krátko (1× dlho a 3× krátko) stlačte tlačítko PROG na prijímači pre zápis do kanálu 1 (2)
– indikované blikaním LED REC, LED CH1 (CH2) a svitom LED CODE a ERR./ .
- Voľba času zopnutia relé sa nastavuje rovnako ako
programovanie funkcie TIMER
.
SCÉNA – SC
Vysielač je treba zapísať do jednej zo 16 scén (SC A1 až
A8 a B1 až B8):
- 1× dlho (>0,5 s) a 4× (5×, 6×) krátko stlačte tlačítko
PROG na prijímači pre zápis do obidvoch kanálov (kanálu 1, 2) – indikované blikaním LED REC, LED CH1 a
CH2 (CH1, CH2) a svitom LED CODE a NO CODE.
- Znova 1× dlho stlačte tlačítko PROG pre výber scény
podľa tabuľky. Číslo
scény
je
určené
kombináciou LED
CODE, NO CODE a
ERR./
, skupina
scény blikaním LED
A alebo B.
- Krátkymi stlačeniami tlačítka PROG vyberte požadovanú scénu.
- 2× stlačte vybrané tlačítko (tlačítka) vysielača.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zablikaním
LED ● REC a CODE.
RETR
- 1× dlho (>0,5 s) a 7× krátko stlačte tlačítko PROG na
prijímači - indikované blikaním LED REC.
- 2× stlačte vybrané tlačítko vysielača.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zablikaním
LED ● REC a CODE.
C) Vymazanie jedného vysielača zapísaného vo funkciách ON/OFF, ON, OFF, PUSH, SCÉNA,TIMER a
TIMER/OFF
- 9× (10×, 11×) krátko stlačte tlačítko PROG na prijímači
pre vymazanie vysielača z obidvoch kanálov (kanálu 1,
2) – indikované svitom LED
CODE a svitom LED
CH1 a CH2 (CH1, CH2).
- 2× stlačte vybrané tlačítko vysielača.
- Správnosť vymazania je indikovaná súčasným zablikaním LED ● REC a CODE.
D) Vymazanie jedného vysielača zapísaného vo funkcii RETR
- 1× dlho (>0,5 s) a 8× krátko stlačte tlačítko PROG na
prijímači – indikované blikaním LED CODE.
- 2× stlačte vybrané tlačítko vysielača.
- Správnosť vymazania je indikovaná súčasným zablikaním LED ● REC a CODE.
E) Vymazanie všetkých vysielačov
- Dlho (>10 s) stlačte tlačítko na prijímači.
- Vymazanie všetkých vysielačov je indikované súčasným zablikaním LED ● REC a
CODE a následným
blikaním LED NO CODE.
Poznámka:
Ak nedôjde behom programovania alebo mazania behom
tridsiatich sekúnd k zápisu kódu alebo k posunu do ďalšieho stavu, prijímač sa automaticky vráti do prevádzkového režimu.
Striedavé blikanie LED ● REC a CODE  chybové hlásenie (napr. zapisovaný kód je už v pamäti prijímača zapísaný alebo, v prípade mazania, mazaný kód v pamäti
nie je).
PRIPOJENIE EXTERNEJ ANTÉNY
V prípade problémov s dosahom alebo pri veľkej vzdialenosti medzi vysielačom a prijímačom je treba použiť externú anténu.
Doporučené typy antén: P8 A INT1, P8 A INT2, P8 A
EXT1, P8 A EXT2.
Anténu pripojte pomocou koaxiálneho káblu 50 Ω. Stredný vodič káblu miesto drôtovej antény ku svorke
a
tienenie ku svorke
.
Pozn. Anténu neumiestňujte do blízkosti kovových častí!
DIAĽKOVÁ SPRÁVA
Ručné programovanie kódov vysielačov, funkcií a para®
metrov je možné u prístrojov systému POSEIDON na®
hradiť diaľkovou správou pomocou SW POSEIDON
Asistent a vysielača P8 TR USB. Diaľkovou správou je
možné nastavovať aj ďalšie inak neprístupné funkcie a
parametre:
- Zákaz (povolenie) ručného programovania a mazania
vysielačov.
- Uzamknutie vybraných vysielačov v pamäti prijímača
proti vymazaniu.
- Nastavenie až 3 prístrojov vo funkcii RETR pre jeden
vysielač.
- Zákaz (povolenie) vyhľadávacieho režimu.
Z výroby je prijímač nastavený do stavu tzv. časovo obmedzeného vyhľadávania, kedy sa s prijímačom, ktorý sa
pomocou diaľkovej správy pripojuje prvý krát, je možné
spojiť iba behom prvých piatich minút po pripojení prijímača k napájaciemu napätiu. Pre časovo neobmedzené
vyhľadávanie (! ide zneužiť k neoprávnenému prístupu k
diaľkovej správe !) je treba pred pripojením prijímača k
napájaciemu napätiu stlačiť a držať tlačítko PROG do doby, než zmenu nastavenia prijímač ohlási tromi súčasnými bliknutiami LED ● REC,
CODE, NO CODE a ERR./
. Podobne sa postupuje pri návrate k nastaveniu časovo
obmedzeného vyhľadávania, ktoré je ale signalizované
iba jedným prebliknutím.
Ako je vyhľadávanie u prijímača nastavené je možné
zistiť behom pripojenia prijímača k napájaciemu napätiu.
Tri prebliknutia LED ● REC, CODE, NO CODE a ERR./
signalizujú neobmedzené vyhľadávanie, jedno prebliknutie znamená časovo obmedzené vyhľadávanie, žiadne
prebliknutie znamená, že je vyhľadávanie zakázané.
OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA
Pokiaľ je treba zrušiť všetky nastavenia funkcií a parametrov je možné sa vrátiť do pôvodného továrneho nastavenia:
- Stlačte a držte tlačítko na prijímači behom pripojenia
prijímača k napájaciemu napätiu do doby, než sa rozsvieti LED REC, CODE, NO CODE a ERR./ (asi 10
s).
- Behom svitu týchto LED (asi 3 s) tlačítko uvolnite a
znova krátko stlačte.
- Obnovenie továrneho nastavenia je signalizované zablikaním LED ● REC a
CODE s následným trvalým
pomalým blikaním LED NO CODE.
Upozornenie:
Pri obnovení továrneho nastavenia dôjde zároveň k vymazaniu všetkých naprogramovaných kódov z pamäte
prijímača!!!
Bližšie informácie nájdete na www.enika.sk/poseidon.
ENIKA.SK s.r.o. týmto prehlasuje, že tento P8 R 2 N
(N/K) je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími
príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
EN
DESCRIPTION
The receiver (fig. 1) is used to wirelessly switch on/off two
electrical appliances using the POSEIDON® series
transmitters. The device is ready to be installed directly
into the appliance.
FUNCTIONS OF THE RECEIVER
ON
Upon each pressing of the transmitter button, the relay of
the receiver will close and remain closed.
OFF
Upon each pressing of the transmitter button, the relay of
the receiver will open and remain open.
ON/OFF - SINGLE BUTTON MODE
Press the transmitter button to alternately close and open
the relay of the receiver.
ON/OFF - TWO-BUTTON MODE
Press the transmitter upper button to close the relay of
the receiver.
Press the transmitter lower button to open the relay of the
receiver.
PUSH
The relay of the receiver remains closed while the transmitter button is pushed.
TIMER
Upon pressing the transmitter button, the relay of the receiver will close for a preset time period (1 s to 8 hour).
Each subsequent press of the transmitter button will start
the countdown from the beginning again.
TIMER
/OFF SINGLE BUTTON MODE
If the relay is open, upon pressing the transmitter button,
the relay of the receiver will close for a preset time period
(1 s to 8 hour). If the relay is closed, it will open.
TIMER
/OFF TWO-BUTTON MODE
Upon pressing the upper button of the transmitter, the relay of the receiver will close for a preset time period (1 s
to 8 hour). Press the transmitter lower button to open the
relay of the receiver.
ADDTIMER
/LTOFF
Upon pressing the transmitter button, the relay of the receiver will close for a preset time period (1 up to 45
minutes). Every other press of the transmitter button extends the set time for the same period (max. 4 times).
Long press of transmitter button will open the relay.
RETR
This function only "forwards" the code of the programmed
transmitter in case the range of devices is not sufficient. It
will not affect the relay state. Min. distance between devices is 2m!
Note:
When programming the RETR function, it is recommended to program all buttons of the transmitter (press all buttons of the transmitter simultaneously).
In manual setup, only one receiver can be used for retransmission of a code of a transmitter. If you program the
same code in another receiver (that is within range of the
first receiver), the code of the newly programmed receiver
will be automatically erased immediately after programming. The receiver will announce this action by alternating flashing of LED ● REC and CODE.
If the range of devices is still not sufficient when using
one receiver set for retransmission of the code, remote
management (SW POSEIDON® Assistant) must be used
to set multiple retransmissions.
Indication of operating status of the receiver:
- Flashing LED
 a signal is being received from
a transmitter.
- Slow flashing LED ERR./  weak battery of the lastused transmitter.
- Slow flashing NO CODE LED  memory of the receiver
is empty.
- Continuously illuminated LED CH1 to CH8  output relay is closed.
- If registration of the program is correct, both LED
● REC and CODE will flash simultaneously.
ON
- Press (brief press) the PROG button on the receiver
three (four) times to program the channel 1 (2) – it will
be indicated by illuminated LED REC, ERR./
and
flashing LED CH1 (CH2).
- Press the appropriate button(s) of the transmitter twice.
- If registration of the program is correct, both LED
● REC and CODE will flash simultaneously.
OFF
- Press (brief press) the PROG button on the receiver
five (six) times to program the channel 1 (2) – it will be
indicated by illuminated LED REC, NO CODE and
flashing LED CH1 (CH2).
- Press the appropriate button(s) of the transmitter twice.
- If registration of the program is correct, both LED
● REC and CODE will flash simultaneously.
PUSH
- Press (brief press) the PROG button on the receiver
seven (eight) times to program the channel 1 (2) – it will
be indicated by illuminated LED REC, NO CODE,
ERR./ and flashing LED CH1 (CH2).
- Press the appropriate button(s) of the transmitter twice.
- If registration of the program is correct, both LED
● REC and CODE will flash simultaneously.
B) How to program the transmitter into the receiver
memory – special functions (fig. 3)
TIMER
- Press (long press >0,5 s) the PROG button on the receiver once (long press once and brief press once) to
program the channel 1 (2) – it will be indicated by flashing LED REC, LED CH1 (CH2) and illuminated LED
CODE.
- Time of relay closing can be selected by two options:
1. By measuring off the time
- Press the appropriate button(s) of the transmitter
twice. Measuring off the time will be indicated by fast
flashing LED CODE, NO CODE and ERR./ .
- Press the PROG button to stop time measuring.
2. By table
- Press (long press >0,5 s) the PROG button. The time
of relay closing is specified according to the time table by combination of LED
CODE, NO CODE and
ERR./
indications; the time unit is specified by
flashing of the LED s (seconds), the LED m
(minutes) or simultaneous flashing of both LEDs
(hours). The required time value can be set by re-
FIRST USE
- Using a suitable tool, push the cover lock while pulling
upwards (fig. 1).
- Mount the receiver using 2 screws (included, 3.9x12) or
stick it using a suitable self-adhesive material.
- Connect the receiver to mains and appliance (P8 R 2 N
– fig. 2a, P8 R 2 N/K – fig. 2b).
- Then remount the cover to its place. Secure cables
against releasing using two screws 3.5x14, which tighten the flexible lower part of the cover against the cover
of terminals. (In case covering of the receiver terminals
is not required, you may break off the flexible lower
part.)
- Connect the supplied aerial to the
terminal and locate it as far from power wires and other metal objects
as possible.
Note:
Only qualified person can connect (disconnect) the receiver to (from) the mains and appliance.
Due to the risk of reducing the detection zone, it is not recommended to locate the receiver near sources of
electromagnetic interference. A strong electromagnetic
field may impair or disable correct functioning of the receiver! The detection zone depends on the material in
which the receiver is built. Conductive materials and
items near the receiver aerial decrease its operating range.
The electric circuit to which the appliance with the receiver is connected must be protected by an element (fuse,
breaker) of cutoff current max. 16 A.
A) How to program the transmitter into the receiver
memory – basic functions
ON/OFF
- Press (brief press) the PROG button on the receiver
once (twice) to program the channel 1 (2) – it will be indicated by illuminated LED ● REC and flashing LED
CH1 (CH2).
- Press the appropriate button(s) of the transmitter twice.
peated brief presses of the PROG button. Time of
closing can be set in the following values: 2, 3, 5, 10,
15, 30, 45 s, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 45 min and 1 to 8
h. Press (long press) the PROG button to return to
the operation mode.
- Press the appropriate button(s) of the transmitter
twice.
- If registration of the program is correct, both LED
● REC and CODE will flash simultaneously.
TIMER
/OFF
- Press (long press >0,5 s) the PROG button on the receiver once and then press it (brief press) twice (or long
press once and brief press three times) to program the
channel 1 (2) – it will be indicated by flashing LED
REC, LED CH1 (CH2) and illuminated LED
CODE
and ERR./ .
- Time of relay closing will be set similarly to programming of the TIMER
function.
ADDTIMER
/LTOFF
- Press (long press >0,5 s) the PROG button on the receiver once and then press it (brief press) four times (or
long press once and brief press five times) to program
the channel 1 (2). It will be indicated by flashing LED
● REC, LED CH1 (CH2) and illuminated LED CODE
and NO CODE.
- Time of relay closing will be set similarly to programming of the TIMER
function, but it is possible to
choose these values only − 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 45
minutes.
RETR
- Press (long press >0,5 s) the PROG button on the receiver once and then press it (brief press) six times. It
will be indicated by flashing LED REC.
- Press the appropriate button of the transmitter twice.
- If registration of the program is correct, both LED
● REC and CODE will flash simultaneously.
C) How to delete one transmitter programmed with
functions ON/OFF, ON, OFF, PUSH, TIMER, TIMER/OFF and ADDTIMER/LTOFF
CODE followed by continuous illumination of LED NO
CODE.
Note:
When resetting to defaults, all programmed codes will be
deleted from the receiver memory as well!!!
Visit www.enika.cz/poseidon for details.
- Press (brief press) the PROG button on the receiver
nine (ten, eleven) times to delete the transmitter from
both channels (channel 1 2) – it will be indicated by illuminated LED
CODE and illuminated LED CH1 and
CH2 (CH1, CH2).
- Press the appropriate button of the transmitter twice.
- If deletion of the program is correct, both LED ● REC
and CODE will flash simultaneously.
D) How to delete one transmitter programmed with
the RETR function
- Press (long press >0,5 s) the PROG button on the re-
ceiver once and then press it (brief press) seven times.
It will be indicated by flashing LED CODE.
- Press the appropriate button of the transmitter twice.
- If deletion of the program is correct, both LED ● REC
and CODE will flash simultaneously.
E) How to delete all transmitters
ENIKA.CZ s.r.o. hereby declares that this P8 R 2 N (N/K)
complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Technická data / Technical data
P8 R 2 N, P8 R 2 N/K
Počet kanálů /
Number of channels:
2
Napájení / Power supply:
230 V ±10 % 50 Hz
Výstupní napětí /
Output voltage:
230 V (P8 R 2 N)
2300 W (klasické žárovky, síťové halogeny /
classic lights, halogen
lamps)
Maximální spínaný výkon* /
Output power*:
- Press (long press >10 s) the button on the transmitter.
- Deletion of all transmitters will be indicated by simultaneously flashing LED ● REC and CODE followed by
flashing LED NO CODE.
Note:
If no code is programmed or no move to another state is
performed within 30 seconds when programming or erasing the device, the receiver automatically returns to the
operating mode.
Alternating flashing of LED ● REC and
CODE – error
message (for example, the code being programmed has
already been programmed in the receiver memory, or, in
case of deletion, the code being deleted is not present in
the memory).
CONNECTING THE EXTERNAL AERIAL
If you face problems with range or if the distance between
the transmitter and receiver is great, an external aerial
must be used.
Recommended types of aerials: P8 A INT1, P8 A INT2,
P8 A EXT1 and P8 A EXT2.
Connect the aerial using a 50-Ω coaxial cable. Connect
the center wire of the cable to the
terminal instead of
the wire aerial and connect shielding to the
terminal.
Note: Do not place the aerial close to metal parts.
REMOTE MANAGEMENT
For devices of the POSEIDON® series, manual programming of transmitter codes, functions and parameters can
be substituted by remote management using the SW
POSEIDON® Assistant tool and the P8 TR USB transmitter. You can use remote management to even set other
functions and parameters that cannot be accessed otherwise:
- Disable (enable) manual programming and deletion of
transmitters.
- Lock selected transmitters against deletion from the receiver memory.
- Setting up to 3 devices with the RETR function for
a single transmitter.
- Disable (enable) search mode.
By default, the receiver is set to the so-called state of
time-limited search. This means that when a receiver is
being connected using remote management for the first
time, it is possible to connect to it only within the first five
minutes from connecting it to the supply voltage. To enable time-unlimited search (can be misused to gain unauthorized access to remote management!), before you
connect the receiver to the supply voltage, press and hold
the PROG button until the receiver indicates the change
by three simultaneous flashes of LED ● REC,
CODE,
NO CODE and ERR./ . Similarly, use this procedure to
return to time-limited search; the only difference is indication by only one short blink.
The current setting of the search mode can be ascertained while connecting the receiver to the supply voltage.
Three short blinks of LED ● REC,
CODE, NO CODE
and ERR./ indicate unlimited search, one short blink indicates time-limited search, no short blinking indicates
searching is disabled.
RESET TO DEFAULTS
If you need to cancel all function and parameter settings,
you can return to the manufacturer's default settings.
- Press and hold the button on the receiver while the receiver is connected to the supply voltage until LED
REC,
CODE, NO CODE and ERR./ light up (approx. 10 s).
- While the LEDs are lit up (approx. 3 s), release the button and press it briefly again.
- Resetting to the manufacturer's defaults will be indicated by simultaneously flashing LED ● REC and
1750 VA (12 V halogeny
s transformátorem, elektronické předřadníky /
12 V halogen lamps with
transformer, balasts)
500 VA / 64µF (zářivky /
fluorescent lamps)
Spínací prvek /
Switching element:
relé / relay
Stupeň krytí / Protection:
IP 20 podle / according
to ČSN EN 60529
Provozní teplota /
Operating temperature:
-20  + 55 °C
Hmotnost / Weight:
120 g
Rozměry / Dimensions:
162 × 40 × 30 mm
Připojovací svorky /
Connecting terminals:
max. 2,5 mm2
Provozní kmitočet / Frequency:
868,3 MHz
Dosah / Range:
150 m ve volném prostoru / in open space
Počet kódů / Number of codes:
224
Počet kódů v paměti /
Codes in memory:
max. 32
* Celkový spínaný proud pro oba kanály nesmí přesáhout
16 A (P8 R 2 N)! / Total switching current for both channels
must not exceed 16 A (P8 R 2 N)!
Na zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické
úpravy! / It is forbiden to do any technical modifikations on
the device!
Přijímač nelze použít jako bezpečnostní stop tlačítko! /
It is impossible to use this receiver as a safety stop button!
Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO–R/10/.
(viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených.
Prohlášení o shodě
Výrobce:
ENIKA.CZ s. r. o.
190 00 PRAHA 9, Pod Harfou 933/86
IČO: 28218167
tímto prohlašuje, že výrobek
typové označení:
P8 R 2 N
P8 R 2 N/K
specifikace:
druh výrobku:
--dvoukanálový přijímač
frekvence:
citlivost:
868,3 MHz
-110 dBm
- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném
znění
- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské direktivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich
shody) ) a evropské direktivy 2011/65/EU (RoHS)
- splňuje požadavky těchto norem a předpisů:
rádiové parametry:
EMC:
elektrická bezpečnost:
ČSN ETSI EN 300220-1 V2.1.1:2006
ČSN ETSI EN 300220-2 V2.1.1:2006
EN 301 489-1 V1.5.1:04
ČSN EN 60 669-2-1 ed.3:05
ČSN EN 60 669-1 ed.2:03
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.
V Nové Pace dne 28.02.2013
ing. Vladimír Militký,
řízení sytému jakosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising