BORETTI BRV178 Specifications
GEBRUIKSAANWIJZING
N O TI CE
D ’ EMPLOI
O P E R AT I N G
I N S T R U C TI O N S
B EDI ENUNGSANLEI TUNG
BRV178
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
N O TI CE
FR
D ’ EMPLOI
O P E R AT I N G
EN
I N S T R U C TI O N S
DE
B EDI ENUNGSANLEI TUNG
© Bore tti B. V.
2223 402-91
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is
het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te
hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen, personen met verminderde
lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke
capaciteiten of een gebrek aan kennis en
ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld door de
persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of tenzij zij van deze persoon
instructies hebben gekregen over het gebruik.
Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van
het apparaat.
installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door
een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
•
Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door een erkend servicecentrum en
laat geen andere dan originele
reserveonderdelen plaatsen.
•
Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of een ernstigere
storing leiden. Raadpleeg het plaatselijke
servicecentrum en vraag altijd om originele
reserveonderdelen.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door deskundig
personeel uitgevoerd te worden.
•
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
•
Neem vóór u aan onderhouds- of
schoonmaakwerkzaamheden begint altijd de
stekker uit het stopcontact.
•
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het tillen.
•
Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslolly’s en dergelijke, kan
verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben;
•
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
•
Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen,
dat de delen van het koelcircuit niet zodanig
worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar
buiten zou kunnen lekken.
•
•
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van
een centrale verwarming of een gasfornuis.
De beste resultaten worden bereikt bij een
omgevingstemperatuur tussen +18°C en +43°C
(klasse T); tussen +18°C en 38°C (klasse ST);
tussen +16°C en 32°C (klasse N); +10°C en
32°C (klasse SN); de klasse staat op het
typeplaatje vermeld.
•
Vermijd een installatieplaats met
rechtstreekse zoninval.
•
Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant
van het apparaat kan circuleren. Vermijd
schade aan de koelkringloop.
•
Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in
de kelder geplaatst worden.
•
Plaats elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) nooit in het apparaat.
Onderhoud / Reparatie
•
2
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie ten behoeve van de
•
Gebruik
Attentie: u dient niet alleen rekening te houden
met de omgevingstemperatuur voor dit type
product, maar tevens met de volgende
aanwijzingen: wanneer de
omgevingstemperatuur onder de aangeduide
minimum waarde daalt, wordt de
bewaartemperatuur in het vriesvak niet meer
gegarandeerd; u kunt de bewaarde
levensmiddelen dan het beste zo snel mogelijk
nuttigen.
•
Ontdooide diepvriesproducten mogen niet
wederom ingevroren worden.
•
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest.
•
De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of vlak .
Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en
bederf van de levensmiddelen veroorzaakt.
SCHRAAP EVENMIN MET SCHERPE
VOORWERPEN rijp of ijs af Rijp kan verwijderd
worden met een kunststof spatel. Verwijder ijs
niet met geweld. IJs wordt alleen verwijderd bij
het ontdooien van het apparaat.
•
Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer, omdat de blikjes of flessen onder druk
komen te staan; Hierdoor kunnen deze
exploderen, waardoor het apparaat beschadigd
wordt. Gebruik geen andere mechanische
toestellen of kunstmatige middelen om het
ontdooiingsproces te versnellen dan die, die door
de fabrikant aanbevolen worden. Gebruik geen
metalen voorwerpen om uw apparaat schoon te
maken, omdat het hierdoor beschadigd kan
worden.
Installatie
•
Tijdens de normale werking worden de
condensator en de compressor aan de
achterkant behoorlijk warm. Uit
veiligheidsoverwegingen dient voor een minimum
aan ventilatie te worden gezorgd, zoals
aangeduid wordt in de instructies.
Milieubescherming
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in de
isolatie, geen ozononvriendelijke stoffen.
Het apparaat mag niet samen met huisvuil of
gesloopte apparaten weggegooid worden. Vermijd
dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de
achterkant in de buurt van de warmtewisselaar.
Informeer bij uw gemeente naar de dumpgebieden
in uw woonplaats. De materialen in dit apparaat die
voorzien zijn van het symbool
zijn geschikt voor
recycling.
Weggooien van oude apparaten
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet
worden afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie
over het recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging
of de winkel waar u het product hebt gekoch.
Let op: Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet bedekt worden.
•
Kijk uit dat het apparaat niet op het aansluitsnoer
staat.
Belangrijk: Als het aansluitsnoer beschadigd
raakt, moet het snoer, eventueel met stekkers,
vervangen worden; deze onderdelen zijn
verkrijgbaar bij de fabrikant of onze
serviceafdeling.
•
Indien het apparaat horizontaal vervoerd wordt
kan olie vanuit de compressor in het koelcircuit
vloeien. Wacht, na het plaatsen van het apparaat,
ten minste twee uur alvorens de stekker in het
stopcontact te steken, zodat de olie terug kan
vloeien naar de compressor.
•
Er zijn werkende delen die warm worden. Zorg
altijd voor een goede ventilatie, omdat anders
onderdelen kapot kunnen gaan en de inhoud van
de diepvriezer verloren kan gaan. Zie de
installatie-instructies.
•
Delen die heet worden mogen niet toegankelijk
zijn. Plaats het apparaat waar mogelijk tegen een
muur.
3
AANWIJZINGZN VOOR HET WEGWERPEN VAN
VERPAKKINGSMATERIAAL
Het verpakkingsmateriaal van onze grote elektische
huishoudelijke apparaten kan met uitzondering van
houten onderdelen, gerecycled worden en dus bij
het kringloopafval worden gezet.
Wij bevelen u aan om:
• Papier, karton en golfkarton in de speciale
papierbakken te werpen.
•
Plastik verpakkingsmateriaal in de speciaal
daarvoor bestemde plastic-containers te gooien.
Indien dit soort bakken in uw buurt nog niet
voorkomen mag u hat materiaal aan de
vuilnisman meegeven.
Als verpakkingsmateriaal gebruiken wij slechts
recycleerbare kunststoffen, zoals bijv.:
In de voorbeelden staatt
02**
05
06
PE
PP
PS
PE voor Polyethyleen** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD
PP voor Polypropyleen
PS voor Polystyrol
PLASTIC BESTANDDELEN
Om er gemakkelijker achter te komen hoe u het
materiaal van dit apparaat moet wegwerpen en /of
recycleren zijn er op verschillende punten
herkenbare symbolen op aangebracht.
PS
SAN
ABS
INHOUD
Waarschuwingen en Belangrijke adviezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Aanwijzingzn voor het wegwerpen van verpakkingsmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Het gebruik - Reiniging van de binnenkant - Ingebruikname - Temperatuurinstelling - Koelen van . . . .
levensmiddelen - Het invriezen van verse levensmiddelen - Bewaren van diepvriesprodukten . . . . . . . 5
Het gebruik - Het ontdooien van ingevroren produkten - Jslaatjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Het gebruik - Verplaatsbare platen - Het verplaatsen van deurvakken - Verwijderbaar rek . . . . . . . . . 6
Diepvrieskalender - Tips - Tips het koelen - Tips het invriezen - Tips het diepvriesprodukten . . . . . . . . . 7
Onderhoud - Schoonmaken - Geprolongeerd stilstand - Vervangen ven de lamp - Het ontdooien . . . . 8
Storing - Technische gegevens - Installatie - Plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Installatie - Schapblokkering - Elektrische aansluiting - Verander de draaizin van de deuren . . . . . . . . . . 10
Installatie - Aanwijzingen voor de geintegreerde inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Installatie - Omkeren draairichting van de vriesvakdeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
HET GEBRUIK
Reiniging van de binnenkant
Koelen van levensmiddelen
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog
vervolgens de wanden goed af.
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte
adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in
acht te nemen:
• Plaats geen warme of dampende spijzen of
dranken in de koelruimte;
Gebruik geen schurende
schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
beschadigen.
Ingebruikname
Steek de steker in de wandkontaktdoos. Open de
deur en draai de thermostaatknop, rechtsom uit de
stand «O» (STOP-stand). De koelkast is nu in
werking.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand «O» te draaien.
Temperatuurinstelling
De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan
verhoogd worden (minder koud) door de knop naar
een lager cijfer te draaien of verlaagd worden
(kouder) door de knop naar een hoger cijfer te
draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u
er rekening mee te houden dat de temperatuur in
het apparaat afhankelijk is van:
•
de kamertemperatuur;
•
de frekwentie waarmee de deuren geopend
worden;
•
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
•
de plaats van het apparaat.
Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de
midden-stand te draaien.
Attentie
Het kan voorkomen dat, indien de
thermostaatknop in de koudste stand gedraaid
is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme
omgevingstemperatuur of het snel willen koelen
van grote hoeveelheden dranken, de kompressor
kontinu loopt, waardoor automatische
ontdooiing van de koelverdamper niet
plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in dat
geval, de thermostaatknop naar een wat minder
koude stand, zodat automatische ontdooing kan
plaatsvinden; hierdoor spaart u tevens energie.
•
dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak
het;
•
plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij
eromheen kan cirkuleren.
Het invriezen van verse
levensmiddelen
In het -diepvriesvak kunt u verse levensmiddelen
invriezen en diepvriesprodukten bewaren.
Voor het invriezen kunt u de thermostaatknop op de
gebruikelijke stand laten staan. Wilt u sneller
invriezen, dan dient u de thermostaatknop op de
koudste stand te draaien. In deze stand kan de
temperatuur in het koelvak echter beneden 0°C
dalen.
In dat geval dient u de knop op een minder koude
stand te draaien.
Bewaren van diepvriesprodukten
In het -diepvriesvak kunt diepvriesprodukten
bewaren.
Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt
of haar weer gebruikt na een periode van stilstand,
dient u de thermostaatknop op de koudste stand te
draaien. Plaats vervolgens de diepvriesprodukten na
twee uur in de kast en draai de thermostaat terug
naar de gebruikelijke stand.
Belangrijk
Open de vriesvakdeur niet tijdens stroomuitval.
Wij adviseren u om na een stroomuitval de
diepvries-produkten in korte tijd te konsumeren
(een temperatuurstijging verkort de
houdbaarheidsduur van de produkten). De
normale houdbaarheid wordt niet aangetast
indien de stroomuitval kort was (minder dan 6-8
uur) en het vriesvak vol is.
5
Het ontdooien van ingevroren
produkten
De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de
koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien, al
naar gelang de beschikbare tijd.
Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen
onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kookof baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn.
Jslaatjes
Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes
voor het maken van ijsblokjes geleverd.
Vul ze met drinkwater en plaats ze in het vriesvak.
Gebruik geen metalen voorwerpen om de laatjes
los te wrikken!
Verplaatsbare platen
De koelkastwanden zijn van richels voorzien, zodat
u de platen naar wens op verschillende hoogten
kunt plaatsen.
D338
Het verplaatsen van deurvakken
De ruimte tussen deurvakken kan naar behoefte
aangepast worden. Ga daartoe als volgt te werk:
Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen
aangegeven richting totdat het loskomt. Daarna
verplaats het vak naar de gewenste hoogte.
Verwijderbaar rek
Het rek dat onderin het apparaat geplaatst is (zie
tek.) kan gebruikt worden voor het bewaren van
groenten, fruit en flessen.
6
Diepvrieskalender
De symbolen geven de diverse soorten diep-vriesproducten aan.
De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de opslagtijd in maanden aan. Of de hoogste of de
laagste waarde van de aangegeven opslagtijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de
behandeling voorafgaand aan het invriezen.
TIPS
Tips het koelen
Enkele praktische tips:
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de
glazen plaat boven de groentelade geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen,
goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de
groentelade(n) gelegd.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de
lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard
of in plastic- of alluminiumfolie vepakt .
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het
flessenrek geplaatst.
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen,
aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast.
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooie;
•
zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren
produkten; de temperatuur van deze laatste zou
daardoor kunnen stijgen;
•
mager voedsel is ingevroren langer houdbaar
dan vet voedsel; ook zout verkort de
houdbaarheid;
•
vermijd rechtstreekse konsumptie van ijslollies uit
het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden;
•
schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt kontroleren;
•
plaats geen koolzuurhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak; de
blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen.
Tips het invriezen
Enkele belangrijke tips:
Tips het diepvriesprodukten
•
de max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt
invriezen in 24 uur staat aangegeven op het
“typeplaatje”;
Neem de volgende regels in acht:
• kontroleer dat de diepvrieprodukten in de winkel
op de juiste wijze bewaard worden;
•
het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe;
•
breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel
mogelijk over naar het vriesvak;
•
vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en
eerste kwaliteit levensmiddelen in;
•
open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk.
•
verdeel de levensmiddelen in handzame porties.
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien:
•
Wees heel voorzichtig bij aankoop van
diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide
waren mag u niet opnieuw invriezen.
•
verpak de levensmiddelen in handzame porties.
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
•
Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de
vervaldatum van de fabrikant.
7
ONDERHOUD
Neem vóór iedere handeling altijd eerst de
steker uit de wandkontaktdoos.
Belangrijk: Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient
daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen
deskundig personeel uitgevoerd te worden.
Schoonmaken
Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het
schoonmaken van het apparaat; dit zou
beschadigingen tot gevolg kunnen hebben.
Geprolongeerd stilstand
Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet
gebruikt wordt de volgende handelingen uit te
voeren:
• neem de steker uit de wandkontaktdoos;
•
verwijder alle spijzen en dranken uit de kast;
•
laat de kast geheel ontdooien en maak de
binnenwanden, rekken, korven en dergelijke
goed schoon;
•
laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan
van onaangename geur te voorkomen.
Reinig de binnenkant van de kast regelmatig met
lauw sodawater. Lap de wanden na met schoon
water en droog ze zorgvuldig.
Stop op de condensor verhoogt het energieverbruk.
Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de
achterkant van het apparaat met een zachte borstel
of met de stopzuiger voorzichtig schoonmaken.
Vervangen van de lamp
Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze
bereikbaar:
•
Schroef het afschermkapje los;
•
Verwijder het losse deel door er lichte druk op uit
te oefenen (zie figuur).
Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan
eerst of het soms los in de fitting zit.
Als het lampje dan nog niet brandt,
vervang het dan door een lampje met hetzelfde
vermogen. Het maximale vermogen is op het
afschermkapje aangegeven.
D411
Het ontdooien
Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch
plaats elke keer dat de kompressor stopt. Het
dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen
in een bakje dat zich aan de achterkant van het
apparaat boven de kompressor bevindt. Hier
verdampt het water.
Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal
regelmatig schoon te maken, teneinde te
voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen
nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het
staafje dat zich in het gaatje bevindt.
D037
8
In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen,
wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt.
Gebruik hiervoor een kunststof spatel. Voor het
uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat
niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken.
Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft,
dient u het gehele apparaat te ontdooien.
Ga als volgt te werk:
1. draai de thermostaatknop op «O» of trek de
steker uit het stopkontakt; omwikkel de
levensmiddelen met meerdere kranten en bewaar
ze op een koele plaats;
Belangrijk:
Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit
metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen
beschadigen.
Geen voorwerpen of metodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
Temperatuurstijging van diepvriesprodukten kan
hun houdbaarheidsduur verkorten.
2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere
kranten en bewaar ze op een koele plaats;
3. laat de deur open staan.
4. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig
en sluit het gaatje weer af met de dop;
5. draai de thermostaatknop in de gewenste stand
of steek de steker weer in het stopkontakt.
6. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesprodukten
weer terugplaatsen.
STORING
Indien het apparaat niet of niet goed funkioneert,
kontroleer dan:
• of de steker goed in het stopkontakt zit;
•
of de elektriciteit soms uitgevallen is;
•
of de thermostaatknop op de juiste stand staat;
•
en indien er water op de bodem van de koeler
ligt, of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie
hoofdstuk “Het ontdooien”).
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en
verhelpen,raadpleeg dan de dichtsbijzijnde
servicedienst.
Geef daarbij altijd het model en het typenummer
van de kast op. Deze gegevens vindt u op het
garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich
linksonder aan de binnenzijde van het apparaat
bevindt.
TECHNISCHE GEGEVENS
Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje van het apparaat.
INSTALLATIE
Plaats van opstelling
Plaats het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle
zonnestralen enz.
Attentie
Het apparaat moet van het elektriciteitsnet
afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook
na de installatie bereikbaar blijven.
Zie voor inbouw de betreffende aanwijzingen.
9
Schapblokkering
Uw apparatuur is voorzien van schapblokkeringen,
zodat de schappen tijdens het transport op hun
plaats blijven.
A
Handel als volgt om deze te verwijderen:
Til het schap aan de achterkant op en duw het in de
richting van de pijl tot het los raakt en verwijder de
blokkeringen.
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Een afwijking
op de netspanning tot plus of minus 6% is
toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een
geschikte transformator te gebruiken.
De steker mag alleen geplaatst worden in een
geaard stopkontakt.
De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt.
Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn,
dan dient een erkend installateur het apparaat
volgens de geldende normen te aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
Verander de draaizin van de deuren
De apparatuur wordt geleverd met deuren
die naar rechts opengaan. Om de deur
naar de tegenovergestelde kant te laten
openen, dient men de volgende
handelingen te verrichten alvorens de
installatie uit te voeren.
1. Draai de bovenste stift uit en verwijder de
afstandshouder.
2. Neem de deur los.
3. Schroef de onderste pen los met een sleutel en
monteer hem op de tegenoverliggende kant.
4. Zet de deur weer op zijn plaats, monteer het
afstandsstuk en schroef de bovenste pen vast op
de tegenoverliggende kant.
10
B
Omkeren van de deurdraairichting
Als transportbeveiliging zijn aan beide
scharnierkanten scharnierpennen aangebracht.
Afhankelijk van de gewenste deurdreirichting moet
aan een kant, zowel onder als boven, een
scharnierpen verwijderd worden.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen:
- 87/308 EG-richtlijnvan 2.6.87 met betrekking tot
de radio-ontstoring.
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning)
en opeenvolgende wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89
(Elektromagnetische compatibiliteit) en
opeenvolgende wijzingen.
Aanwijzingen voor de
geïntegreerde inbouw
min.
200 cm
50 mm
2
Nismaten
Hoogte
(1)
1780 mm
Diepte
(2)
550 mm
Breedte
(3)
560 mm
min.
200 cm2
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig
zijn als aangegeven in Fig.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen
tijdens gebruik niet worden afgedekt.
D567
540
De nis moet tevens voorzien zijn van een
luchtkanaal met de volgende afmetningen:
diepte
50 mm
breedte
540 mm
50
3
2
1
PR01
13mm
Doorboor het meubel met een boor die van een
boortje met Ø 2,5 voorzien is (maximaal 10 mm
diep);
Ø 2,5
Bevestig de haken aan het apparaat.
D740
.Zorg ervoor dat er een afstand van 44 mm vrij blijft
tussen het keukenmeubel en de rand van het
apparaat. Het onderste scharnierdeksel, dat in het
zakje met accessoires zit, is handig om de exacte
positie van het keukenmeubel en het apparaat te
bepalen. Zorg er ook voor dat het apparaat het
netsnoer niet afklemt.
1
m
44m
2
11
Bevestig het apparaat met de vier rneegeleverde
schrm even.
I
I
Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen
apparaat en meubel aan.
D724
U moet het gedeelte van het kunststof deksel (E),
dat gebruikt wordt om het scharnier af te dekken,
verwijderen, zoals aangegeven op de tekening. Deze
handeling wordt vergemakkelijkt omdat er aan de
binnenkant van het scharnierdeksel een groef is
aangebracht, waardoor u dit onderdeel makkelijker
kunt verwijderen. "Verwijder het onderdeel dat
gemarkeerd is met DX, als de scharnierpen in het
rechter scharnier is geplaatst, in het
tegenovergestelde geval het onderdeel gemarkeerd
met SX verwijderen."
Breng de afdichtstopsels (C-D) in de gaten in de
deklijsten aan.
Bevestig het ventilatierooster (B).
D
C
E
Breng, onder lichte druk, het dekseltje (E) aan.
E
Onderdelen Ha, Hb, Hc, Hd scheiden zoals u in de
tekening ziet.
B
Ha
Hb
Hc
Hd
PR266
12
ca. 50 mm
Plaats de geleider (Ha) zoals op de tekening staat
aangeven tegen de binnenkant van de kastdeur en
teken de positie van de buitenste gaten af. Nadat u de
gaten geboord heeft, kunt u de geleider met de
bijgeleverde schroeven vastzetten.
90°
21 m
m
ca. 50 mm
Afdekking (Hc) op geleider (Ha) vastklikken.
21 m
m
Ha
Hc
PR33
De deur van het apparaat en die van de kast met
een hoek van ongeveer 90° openen. IJzer (B) in
geleider (A) aanbrengen. De deuren samen
vasthouden en de gaten aangeven zoals in de
tekening. De ijzers weghalen en gaten van Ø2 mm.
boren op een afstand van 8 mm. van de buitenrand
van de deur.
8mm
Ha
Plaats het ijzer opnieuw op de geleider en bevestig
het met de bijgeleverde schroeven.
Hb
PR167
Voor het rechtstellen van de kastdeur kunt u gebruik
maken van de langwerpige gaten.
Tenslotte dient u te controleren of de deur van het
apparaat goed sluit.
Hb
PR168
Afdekking (Hd) op geleider (Hb) vastklikken.
Controleer na de richting van de deuren
gewijzigd te hebben, dat alle schroeven goed
vastgedraaid zitten en dat het deurrubber goed
op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de
winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval
is. Na enkele dagen zal het rubber zich echter
aangepast hebben. Wilt u dat bespoedi-gen, dan
kunt u het rubber warm maken met een föhn.
Hb
Hd
PR167/1
13
Omkeren van de draairichting van de vriesvakdeur
180°
14
AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS
Il est très important que cette notice d’utilisation soit gardée avec l’appareil pour toute future
consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, assurez-vous que la
notice d’utilisation suive l’appareil, de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du
fonctionnement de celui-ci et des avertissements relatifs.
Si cet appareil, muni de fermeture magnétique, doit être employé pour en remplacer un autre avec une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de mettre l’ancien
appareil de côté. Cela dans le but d’éviter que des enfants puissent s’y renfermer et se mettre ainsi en
danger de mort. Ces avertissements sont donnés pour votre sûreté et pour celle d’autrui. Nous vous
prions donc de bien vouloir les lire attentivement avant d’installer et d’utiliser l’appareil.
Sécurité
•
Il est dangereux de modifier ou d’essayer de
modifier les caractéristiques de cet appareil.
•
•
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigérant; I’entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués que par
du personnel autorisé.
•
En cas de panne, n’essayez pas de réparer
l’appareil vous-même. Les réparations effectuées
par du personnel non qualifié peuvent provoquer
des dommages. Contactez le Service AprèsVente le plus proche et n’exigez que des pièces
détachées originales.
•
•
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par
des enfants ou des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales, ou le
manque d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque
lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Débranchez toujours la prise de courant avant de
procéder au nettoyage intérieur et extérieur de
l’appareil et au remplacement de la lampe
d’éclairage (pour les appareils qui en sont
équipés).
Cet appareil est lourd. Faites attention lors du
déplacement.
•
Faites très attention lorsque vous déplacez
l’appareil afin de ne pas endommager des
parties du circuit de réfrigérant et ainsi
d’éviter le risque de fuites de liquide.
•
L’appareil ne doit pas être situé à proximité de
radiateurs ou cuisinières à gaz.
•
Evitez une exposition prolongée de l’appareil
aux rayons solaires.
•
II doit y avoir une circulation d’air suffisante à
la partie arrière de l’appareil et il faut éviter
tout endommagement du circuit réfrigérant.
•
Seulement pour congélateurs (sauf modèles
encastrés): un emplacement optimal est la
cave.
Ne pas mettre d’instruments électriques à
l’intérieur de l’appareil (sorbetière, par
exemple).
Service/Réparation
•
•
Ne consommez pas certains produits tels que les
bâtonnets glacés dès leur sortie de l’appareil; la
température très basse à laquelle ils se trouvent
peut provoquer des brûlures.
•
•
Installation
Une éventuelle modification à l’installation
électrique de votre maison qui devait être nécessaire pour l’installation de l’appareil ne devra être
effectuée que par du personnel qualifié.
Assurez-vous, après avoir installé l’appareil, que
celuici ne repose pas sur le câble d’alimentation.
Important: en cas de dommage au câble
d’alimentation, il faudra le remplacer avec un
câble spécial ou un ensemble disponibles chez le
fabricant ou le service technique aprés-vente.
•
L’appareil se réchauffe sensibilment au niveau du
condenseur et du compresseur. Veillez à ce que
l’air circule librement tout autour de l’appareil.
Une ventilation insuffisante entraìnerait un
mauvais fonctionnement et des dommages sur
l’appareil. Suivez les instructions données pour
l’installation.
•
A cause du système de transport, l’huile
contenue dans le compresseur pourrait s’écouler
dans le circuit réfrigérant. Attendez 2 heures au
moins avant de brancher l’appareil pour
permettre à l’huile de refluer dans le
compresseur.
Utilisation
•
Les réfrigérateurs et/ou congélateurs ménagers
sont destinés uniquement à la conservation et/ou
congélation des aliments et des boissons.
•
Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la
température ambiante du local doit être comprise
entre +18°C et +43°C (Classe T); +18°C et
+38°C (Classe ST); +16°C et +32°C (Classe N);
+10°C et +32°C (Classe SN); La classe
d’appartenance est indiquée sur la plaque
signalétique.
15
ATTENTION: En dehors des températures
ambiantes indiquées par la classe climatique
d’appartenance de ce produit, il est obligatoire de
respecter les indications suivantes: lorsque la
température ambiante descend sous la valeur
minimum, la température de conservation du
compartiment congélateur peut ne pas être
garantie; il est donc conseillé de consommer les
produits que ce dernier contient au plus vite.
•
Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
•
Suivez les indications du fabricant pour la
conservation et/ou congélation des aliments.
•
Dans tous les appareils de réfrigération et
congélation il y a des surfaces qui se couvrent de
givre. Suivant le modèle, ce givre peut être
éliminé automatiquement (dégivrage
automatique) ou bien manuellement.
•
N’essayez jamais d’enlever le givre avec un objet
métallique, vous risqueriez d’endommager
irréparablement l’évaporateur. N’employez pour
cela que une spatule en plastique.
•
De même, ne décollez jamais les bacs à glace
avec un couteau ou tout autre objet tranchant.
•
Ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons
gazeuses dans le congélateur/compartiment à
basse température, elles pourraient exploser.
Protection de l’environnement
Cet appareil ne contient pas, dans son circuit de
réfrigérant et ses matières isolantes, de gaz
réfrigérant nocif à la couche d’ozone. L’appareil
ne doit pas être mis au rebut avec les ordures
ménagères et la ferraille. Il faut éviter d’endommager le circuit de réfrigérant, surtout à l’arrière
de l’appareil, près de l’échangeur thermique.
Vous pouvez vous renseigner sur les centres de
ramassage auprès de votre bureau municipal.
Les matériaux utilisés dans cet appareil
identifiés par le symbole
sont recyclables.
Elimination des vieux appareils
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du recyclage du
matériel électrique et électronique. En vous assurant
que ce produit est éliminé correctement, vous
favorisez la prévention des conséquences négatives
pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon,
seraient le résultat d’un traitement inapproprié des
déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails
sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec le bureau municipal de votre région,
votre service d’élimination des déchets ménagers ou
le magasin où vous avez acheté le produit.
RENSEIGNEMENTS POUR L’ÉLIMINATION DES
MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Tous les matériaux et les accessoires utilisés pour
emballer nos grands électroménagers, sauf ceux qui
sont en bois recyclables et peuvent donc se
récupérer.
Voici ce que nous vous conseillons:
• Déposez les emballages en papier, en carton et
en carton ondulé aux endroits prévus pour le
ramassage de ce genre de matériau.
•
Mettez les piéces en plastique dans les
conteneurs prévus à cet effet. Si ce genre de
conteneurs n’existent pas encore à l’endroit où
vous habitez, vous pouvez éliminer les matériaux
en question en les mettant dans les ordures
ménagères.
Les exemples reportent les symboles suivants:
02**
05
06
PE
PP
PS
PE pour polyéthylène** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD
PP pour le polypropylène
PS pour le polystyrène
PIÉCES EN MATIÈRE PLASTIQUE
Pour faciliter l’élimination et :ou le recyclage des
matériaux, la plupart des pièces de l’appareil ont
une contremarque qui en facilite l’indentification.
Pour les emballages de matières plastiques
recyclables, par example:
PS
16
SAN
ABS
SOMMAIRE
Avertissements et conseils importants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Renseignements pour l’élimination des matériaux d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Utilisation - Nettoyage - Mise en service - Réglage de la température - Réfrigération . . . . . . . . . . . . . .17
Utilisation - Congélation - Conservation des produits surgéles - Glaçons - Décongélation . . . . . . . . . .18
Utilisation - Tablettes amovibles - Positionnement des balconnets de la contre-porte - Extractible tiroir . . .19
Calendrier de congélation - Conseils -Conseils pour la réfrigération -Conseils pour la . . . . . . . . . . . . . .
congélation -Conseils pour la surgélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Entretien - Arrêt prolongé - Nettoyage - Changement de l’ampoule - Dégivrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Anomalie de fonctionnement - Informations techniques - Installation - Emplacement . . . . . . . . . . .22
Installation - Arrêts pour clayettes - Branchement électrique - Réversibilité des portes . . . . . . . . . . . . .23
Installation - Instructions pour l’encastrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Installation - Réversibilité du portillon du compartiment congélateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
UTILISATION
Nettoyage
L’appareil étant convenablement installé, nous vous
conseillons de le nettoyer soigneusement avec de
l’eau tiède savonneuse, pour enlever l’odeur
caractéristique de «neuf».
.
N’utilisez pas de produits abrasifs, de
poudre à récurer ni d’éponge métallique.
Mise en service
Branchez la prise de courant et ouvrez la porte.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des
aiguilles d’une montre au-delà de la position «O»
(arrêt).
L’appareil est ainsi en état de fonctionnement.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement et peut
être augmentée (moins froid) en tournant le bouton
vers les numéros les plus bas ou bien diminuée
(plus froid) en le tournant vers les numéros les plus
élevés. En tout cas, l’exacte position doit être
repérée en considérant que la température interne
dépend des facteurs suivants:
• température ambiante;
•
fréquence d’ouverture des portes;
•
quantité d’aliments conservés;
•
emplacement de l’appareil.
Important
Si le thermostat est réglé sur la position de froid
maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein, il est possible
que le compresseur fonctionne en régime
continu. Dans ce cas, il y a un risque de
formation excessive de givre sur la paroi
postérieure à l’intérieur de l’appareil. Pour éviter
cet inconvénient, placez le thermostat sur une
position moins élevée, de façon à permettre un
dégivrage automatique et, par conséquent, des
économies de courant.
Réfrigération
Pour obtenir le meilleur rendement du compartiment
réfrigérateur:
• n’introduisez pas d’aliments encore chauds ou de
liquides en évaporation dans la cuve;
•
couvrez les aliments, surtout s’ils sont
aromatiques;
•
placez les denrées de façon à ce que l'air puisse
circuler tout autour.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Pour arrêter le fonctionnement, placez l’indicateur du
bouton en correspondance du symbole «O».
17
Congélation
Le compartiment à 4 étoiles sert à congeler des
aliments frais et à conserver des denrées congelées
et surgelées pendant un certain temps.
Pour congeler les aliments frais il n’est pas
nécessaire de régler le thermostat sur une position
différente de celle employée en état de
fonctionnement habituel.
Toutefois, si vous désirez congeler plus rapidement
vous pouvez régler le thermostat sur une position
plus froide tout en veillant à ce que la température
ne descende pas en dessous de 0°C dans le
compartiment réfrigérateur.
Dans ce cas il faudra ramener le thermostat sur une
position moins froide.
Conservation des produits
surgelés
Le compartiment à 4 étoiles sert à conserver des
denrées congelées et surgelées pendant un certain
temps.
A la première mise en fonctionnement ou après un
arrêt prolongé faites fonctionner l’appareil pendant
deux heures au moins, avec le bouton du thermostat
sur la position de froid maximum. Ramenez ensuite
le thermostat sur une position moyenne.
18
Attention
En cas de coupure de courant abstenez-vous
d’ouvrir la porte. Si l’interruption est de courte
durée (jusqu’à 6-8 heures) et si le congélateur
est rempli, il n’y a aucun risque d’altération pour
les aliments. En cas contraire vous devrez
consommer les aliments le plus rapidement
possible (une augmentation de la température
peut réduireremarquablement la durée de
conservation des aliments).
Glaçons
L'appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à
glace pour faire des glaçons. Il faut remplir ces bacs
d'eau potable et les placer dans le congélateur.
N’employez pas d’objet métallique pour décoller
les bacs à glace.
Décongélation
Avant d’être utilisés, les aliments congelés ou
surgelés doivent être décongelés dans le
réfrigérateur ou à température ambiante, selon le
temps dont on dispose pour cette opération.
S’il s’agit de produits minces ou divisés, placez-les
directement à cuire: dans ce cas le temps de
cuisson sera plus long.
Tablettes amovibles
Les glissières se trouvant sur les parois de la cuve
vous permettent de positionner les tablettes à
différentes hauteurs, selon vos besoins.
D338
Positionnement des balconnets de
la contre-porte
Il est possible de changer de place les balconnets.
A cet effet procédez comme suit:
Dégagez les balconnets en agissant dans le sens
indiqué par les flèches. Remontez les balconnets à
la hauteur désirée.
Extractible tiroir
Fruits, légumes et bouteilles peuvent être placés
dans le tiroir adapté positionné dans la partie
inférieure de l’appareil (voir figure).
19
Calendrier de congélation
Les symboles correspondent à différents types de produits congelés.
Les chiffres indiquent la durée de conservation en mois du type correspondant de produit. La durée de
conservation supérieure ou infé-rieure est valable en fonction de la qualité des aliments et du traitement qu’ils
ont subi avant la congélation.
CONSEILS
Conseils pour la réfrigération
Où placer les denrées?
Viande (de toutes sortes): enveloppez-la dans des
sachets en plastique et placez-la sur la tablette en
verre au-dessus du(des) bac(s) à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au
maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc.: placez-les, bien
couverts, sur une clayette.
Fruits et légumes: bac(s) à légumes (une fois
nettoyés).
Beurre et fromage: enveloppez-les soigneusement
dans des feuilles d’aluminium ou de polyéthylène et
mettez-les dans les casiers appropriés.
Lait en bouteille: à placer dans l’un des balconnets
de la contreporte.
Bananes, pommes de terre, oignon et ail ne
doivent pas être placés dans le réfrigérateur,
s’ils ne sont pas conditionnés.
Conseils pour la congélation
Règles à respecter pour la congélation:
Comment utiliser ce compartiment au mieux:
• vérifiez que les aliments aient bien été conservés
en magasin;
•
le pouvoir max. de congélation par 24 heures
figure sur la plaque signalétique;
•
assurez-vous que le transport, du moment de
l'achat jusqu'à celui de la mise en place dans le
compartiment, dure le moins longtemps possible;
•
le processus de congélation prend 24 heures. Il
vaut mieux ne pas ajouter d'autres aliments à
congeler pendant ce laps de temps;
•
évitez d’ouvrir trop souvent la porte et ne la
laissez ouverte que le temps nécessaire.
•
les produits destinés à la congélation doivent être
frais, bien nettoyés et d’excellente qualité;
•
Il convient de faire très attention, car les aliments
dégelés, ne peuvent être recongelés.
•
préparez de petites portions, de façon à faciliter
la congélation et à permettre de ne décongeler
que la quantité nécessaire;
•
Ne dépassez jamais la date limite d’utilisation
généralement marquée sur les paquets.
•
enveloppez les denrées dans du papier
d'aluminium ou de polythène, en éliminant les
bulles d'air et en fermant bien les paquets;
•
évitez de placer des produits à congeler en
contact avec des denrées déjà entreposées, pour
éviter d'en élever la température;
20
•
les aliments maigres se conservent mieux et plus
longtemps que les gras; le sel réduit la durée de
conservation;
•
ne consommez pas les bâtonnets glacés toute
de suite après les avoir sortis du congélateur. La
température très basse à laquelle ils se trouvent
peut provoquer des brûlures:
•
indiquez sur chaque paquet la date de
congélation, afin de pouvoir contrôler le temps
d’entreposage;
•
ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons
gazeuses dans le congélateur, car elles
pourraient éclater.
Conseils pour la surgélation
ENTRETIEN
Arrêt prolongé
Débranchez l’appareil avant toute
opération.
Attention: Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit de réfrigérant; I’entretien et la
recharge ne doivent done être effectués que par du
personnel autorisé.
Lorsque l'appareil doit rester à l'arrêt pendant un
certain temps, prenez les précautions suivantes:
débranchez la prise de courant;
videz l'appareil;
dégivrez-le et nettoyez-le à fond;
laissez les portes entrouvertes pour faire circuler de
l'air, de façon à éviter les mauvaises odeurs.
Nettoyage
N’utilisez jamais d’objets métalliques pour nettoyer
l’appareil; vous risquez de l’endommager.
Nettoyez périodiquement l’intérieur de votre appareil
avec de l’eau tiède et du bicarbonate de soude.
Rincez et séchez soigneusement.
Dépoussiérez le condenseur situé à l'arrière de
l'appareil à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur.
Une accumulation de poussière risquerait de
diminuer le rendement de l'appareil.
Changement de l’ampoule
L’ampoule d’éclairage dans le compartiment
réfrigérateur est accessible si on effectue les
opérations suivantes:
•
dévissez la vis de fixation du plafonnier;
•
décrochez la partie mobile en exerçant une
pression sur celle-ci comme indiqué dans la
figure.
D411
Lorsque la porte est ouverte, si l’ampoule
ne s’allume pas, il faut contrôler qu’elle soit bien
vissée; si cela n’élimine pas le problème, mettre
une autre ampoule qui ait la même puissance.La
puissance maximale est indiquée sur le
diffuseur.
Dégivrage
Le dégivrage du compartiment réfrigérateur
s’effectue automatiquement, à chaque arrêt du
compresseur. L’eau de dégivrage est évacuée dans
un bac situé à l’arrière de l’appareil où elle
s’évapore.
Nous recommandons de nettoyer
périodiquement l’orifice d’écoulement de l’eau
de dégivrage se trouvant dans la partie centrale
de la gouttière du compartiment réfrigérateur
afin d’éviter que l’eau, en débordant, ne coule
sur les denrées stockées dans la cuve. Utilisez à
cet effet le bâtonnet se trouvant dans l’orifice.
D037
21
Dans le congélateur, par contre, il faut éliminer le
givre à chaque fois qu'il y a une couche épaisse qui
s'est formée (de 4 mm environ), en se servant d’une
spatule en plastique. Pendant que l'on effectue cette
opération, il n'est pas nécessaire de couper le
courant ou d'enlever les denrées qui se trouvent
dans le compartiment. Pour effectuer un dégivrage
complet procédez de la manière suivante:
1. tournez le bouton du thermostat sur la position
«O» ou débranchez l’appareil;
2. enveloppez les denrées dans plusieurs feuilles
de papier journal et conservez-les dans un
endroit frais;
Important:
Pour cette opération n’utilisez jamais d’objet
métallique qui risquerait de détériorer l’appareil.
N’utilisez jamais de dispositifs mécaniques ou
autres moyens artificiels pour accélérer le
dégivrage, à part ceux préconisés.
L’élévation de température des denrées
congelées peut diminuer leur durée de
conservation.
3. maintenez la porte ouverte et séchez l’eau de
dégivrage;
4. une fois que le dégivrage est terminé, épongez
bien le congélateur;
5. ramenez le bouton du thermostat sur la position
désirée ou rebranchez l’appareil.
6. Après 2-3 heures de fonctionnement l’appareil
est à nouveau prêt à la conservation des produits
surgelés.
ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Si l'appareil marche mal, il faut contrôler:
•
si la fiche est bien branchée à la prise de courant
et si l'interrupteur est éteint;
•
s'il n'y a pas de panne de courant;
•
si les commandes sont bien dans la bonne
position;
•
s'il y a des traces d'eau au fond du compartiment
et si l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage
est bouché (voir chapitre “Dégivrage”).
Pour que l'intervention soit plus rapide, au
moment de l'appel, il vaut mieux indiquer le code
du modèle et le numéro d'immatriculation, qui se
trouvent sur le certificat de garantie ou sur la
plaque d'immatriculation placée à l'intérieur de
l'appareil, à gauche et en bas.
Une fois que tous ces contrôles ont été effectués, si
l'anomalie de fonctionnement persiste, adressezvous au Service Après-Vente le plus proche.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Tous les renseignements techniques sont indiqués sur la plaque signalétique qui se trouve sur le côté gauche
de l’appareil.
INSTALLATION
Emplacement
Placez de préférence votre appareil loin d’une
source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons
solaires trop intenses).
Pour l’encastrement rapportez-vous aux instructions
relatives ci-jointes.
22
Important:
L’appareil doit pouvoir être débranché du secteur; il
est donc nécessaire que la fiche reste accessible
une fois que l’installation est terminée.
Arrêts pour clayettes
A
Votre appareil est equipée d’arrêts pour clayettes qui
permettent de les bloquer pendant le transport.
Pour les enlever, procédez de la façon suivante :
soulevez à l’arrière la clayette et poussez-la vers
l’avant jusqu’à ce qu’elle se dégage. Retirez les
arrêts.
B
Branchement électrique
Réversibilité des portes
Contrôlez, avant de brancher l’appareil, que le
voltage et la fréquence indiqués sur la plaque
signalétique correspondent à ceux de votre réseau.
Tolérance admise: ±6%.
Pour l’adaptation de l’appareil à des voltages
différents, l’adjonction d’un autotransformateur d’une
puissance adéquate est indispensable.
Il faut absolument brancher l'appareil à une prise
de terre réglementaire.
C'est pour cela que la prise du câble d'alimentation
est munie d'un contact prévu exprès. Si la prise de
courant du réseau domestique n'est pas branchée à
la terre, branchez l'appareil à une prise de terre à
part, conformément aux normes en vigueur, en vous
adressant à un technicien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité, si cette
norme de prévention des accidents n'est pas
respectée.
La porte de l’appareil a éte immobilisée pour le
transport au moyen de pivots. Enlevez le pivot
superieur et inferieur conformement au sens
d’ouverture de la porte.
-Cet appareil est conforme aux Directives
Communautaires suivantes:
- 87/308 CEE du 2.6.87 concernant la
suppression des interférences radio-électriques
- 73/23 CEE 19/02/73 (Basse Tension) et
modifications successives;
- 89/336 CEE 03/05/89 (Compatibilité
Electromagnétique) et modifications
successives.
Réversibilité de la porte
L’appareil est livré avec l’ouverture à
droite.
Pour changer le sens d’ouverture de la
porte suivez les indications ci-dessous
avant l’installation.
1. Dévissez le pivot supérieur et enlevez l’entretoise
2. Dégagez la porte
3. Dévissez le pivot inférieur avec une clé et
repositionnez-le sur le côté opposé.
4. Remettez la porte en place, insérez la pièce
d’écartement et revissez le pivot supérieur sur le
côté opposé.
23
Instructions pour l’encastrement
min.
200 cm
50 mm
2
Dimensions de la niche
Hauteur
(1)
1780 mm
Profondeur
(2)
550 mm
Breite
(3)
560 mm
min.
200 cm2
Pour des raisons de sécurité, la ventilation doit être
prévue comme indiqué dans le Fig.
Attention: veillez à ne pas obstruer les
ouvertures de ventilation.
D567
540
Il est également nécessaire que la niche soit
équipée d’un conduit d’areation ayant les mesures
suivantes:
Profondeur
50 mm
Largeur
540 mm
50
3
2
1
PR01
Forer le meuble avec une perceuse dotée d'un foret
Ø 2,5 (pénétration maximale 10 mm);
13mm
Ø 2,5
fixer l'équerre sur l'appareil.
D740
Veillez à maintenir une distance de 44 mm dans le
bas de l'appareil entre le bord de l'appareil et la
paroi du meuble.
Le cache charnière inférieur qui se trouve dans le
sac d'accessoires sert à garantir la position exacte
du meuble et de l'appareil.
Veillez également à ce que l'appareil n'écrase pas le
câble d'alimentation.
24
1
m
44m
2
Fixez l’appareil à l’aide des 4 vis livrées à cet effet.
I
I
Appliquez le joint à pression, entre l’appareil et le
meuble.
D724
Sur le cache plastique (E), qui sert à recouvrir la
charnière et le pivot, retirez la pièce indiquée,
comme illustré.
Cette opération est facilitée par la présence d'une
rainure, à l'intérieur du cache charnière, qui facilite le
retrait de cette pièce.
"Retirez la pièce marquée d'un DX, si le pivot est
inséré dans la charnière droite, ou la pièce marquée
d'un SX si le pivot est inséré dans la charnière
gauche."
Appliquez les caches (C-D) sur les ailettes des
butées et dans les trous des charnières.
Appliquez la grille d’aération (B) et les couvrescharnières (E).
D
C
E
E
Séparer les pièces Ha, Hb, Hc, Hd comme l’indique
de la figure.
B
Ha
Hb
Hc
Hd
PR266
25
Poser la glissière (Ha) sur la partie interne de la
porte du meuble comme l’indique la figure et
marquer la position des trous externes. Après avoir
pratiqué les trous, fixer la glissière avec les vis
fournies.
ca. 50 mm
90°
21 m
m
ca. 50 mm
Fixer par encliquetage le couvercle (Hc) sur la
glissière (Ha).
21 m
m
Ha
Hc
PR33
Ouvrir la porte de l’appareil et celle du meuble à 90°
environ. Introduire l’équerre (B) dans la glissière (A).
Tenir ensemble la porte de l’appareil et celle du
meuble et marquer la position des trous comme
l’indique la figure. Enlever les équerres et pratiquer
des trous de 2 mm de ³ à 8 mm du bord externe de
la porte. Remettre l’équerre en place sur la glissière
et fixer avec les vis fournies.
8mm
Ha
Hb
PR167
Pour effectuer l’éventuel alignement de la porte du
meuble, utiliser le jeu des trous ovales.
A la fin des opérations, il est nécessaire de contrôler
que la porte de l’appareil se ferme parfaitement.
Hb
Fixer par encliquetage le couvercle (Hd) sur la
glissière (Hb).
La réversibilité des portes une fois effectuée,
contrôlez que les joints magnétiques adhèrent à
la carrosserie. Si la température à l’intérieur de
la pièce est trop basse (en hiver, par exemple), il
se peut que le joint n’adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, si on ne veut pas attendre que les
joints reprennent leurs dimensions naturelles
après un certain temps, on pourra accélérer ce
processus en chauffant la partie intéressée à
l’aide d’un sèche-cheveux.
26
PR168
Hb
Hd
PR167/1
Réversibilité du por tillon du
compartiment congélateur
180°
27
WARNINGS
It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future
reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house
and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the
new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings.
If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old
appliance. This will prevent it from becoming a death-trap for a child.
These warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or
using the appliance.
General Safety
•
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
•
It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way.
•
Before any cleaning or maintenance work is carried
out, be sure to switch off and unplug the appliance.
•
This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it
•
Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
•
Take utmost care when handling your
appliance so as not to cause any damages to
the cooling unit with consequent possible
fluid leakages.
•
The appliance must not be located close to
radiators or gas cookers.
•
Avoid prolonged exposure of the appliance to
direct sunlight.
•
There must be adequate ventilation round the
back of the appliance and any damage to the
refrigerant circuit must be avoided.
•
For freezers only (except built-in models): an
ideal location is the cellar or basement.
•
Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances.
Service/Repair
•
Any electrical work required to install this
appliance should be carried out by a qualified
electrician or competent person
•
This product should be serviced by an authorized
Service Centre, and only genuine spare parts
should be used.
28
•
Under no circumstances should you attempt to
repair the appliance yourself. Repairs carried out
by inexperienced persons may cause injury or
more serious malfunctioning. Refer to your local
Service Centre, and always insist on genuine
spare parts.
•
This appliance contains hydrocarbons in its
cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized
technicians.
Use
•
The domestic refrigerators and freezers are
designed to be used specifically for the storage
of edible foodstuffs only.
•
Best performance is obtained with ambient
temperature between +18°C and +43°C (class T);
+18°C and +38°C (class ST); +16°C and +32°C
(class N); +10°C and +32°C (class SN). The
class of your appliance is shown on its rating
plate.
Warning: when the ambient temperature is not
included within the range indicated for the class
of this appliance, the following instructions must
be observed: when the ambient temperature
drops below the minimum level, the storage
temperature in the freezer compartment cannot
be guaranteed; therefore it is advisable to use the
food stored as soon as possible.
•
Frozen food must not be re-frozen once it has
been thawed out.
•
Manufacturers’ storage recommendations should
be strictly adhered to. Refer to relevant
instructions.
•
The inner lining of the appliance consists of
channels through which the refrigerant passes. If
these should be punctured this would damage the
appliance beyond repair and cause food loss. DO
NOT USE SHARP INSTRUMENTS to scrape off
frost or ice. Frost may be removed by using a
plastic scraper. Under no circumstances should
solid ice be forced off the liner. Solid ice should be
allowed to thaw when defrosting the appliance.
•
Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in
damage to the appliance. Do not use a
mechanical device or any artificial means to
speed up the thawing process other than those
recommended by the manufacturer. Never use
metal objects for cleaning your appliance as it
may get damaged.
Installation
•
During normal operation, the condenser and
compressor at the back of the appliance heat up
considerably. For safety reasons, minimum
ventilation must be as shown in the instructions.
Attention: keep ventilation openings clear of
obstruction.
•
Care must be taken to ensure that the appliance
does not stand on the electrical supply cable.
Important: if the supply cord is damaged, it must
be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
•
If the appliance is transported horizontally, it is
possible that the oil contained in the compressor
flows in the refrigerant circuit. It is advisable to
wait at least two hours before connecting the
appliance to allow the oil to flow back in the
compressor.
•
There are working parts in this product which
heat up. Always ensure that there is adequate
ventilation as a failure to do this will result in
component failure and possible food loss. See
installation instructions.
•
Parts which heat up should not be exposed.
Wherever possible the back of the product should
be against a wall.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which
could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded together with
the urban refuse and rubbish. Avoid damaging
the cooling unit, especially at the rear near the
heat exchanger. Information on your local
disposal sites may be obtained from municipal
authorities. The materials used on this appliance
marked by the symbol
are recyclable.
Disposal of old Appliances
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local city office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased
the product.
CONTENTS
Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Use - Cleaning the interior - Operation - Temperature regulation - Fresh food refrigeration . . . . . . . . . . . . . . . .30
Use - Freezing fresh food - Storage of frozen food - Thawing - Ice-cube production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Use - Movable shelves - Positioning the door shelves - Removable drawer - Freezing calendar . . . . . . . . . . . . .32
Hints - Hints for refrigeration - Hints for freezing - Hints for storage of frozen food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Maintenance - Periods of no operation - Periodic cleaning - Interior light - Defrosting . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Customer service and spare parts - Technical information - Installation - Location . . . . . . . . . . . . . . .35
Installation - Shelf-holders - Electrical connection - Door Reversibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Installation - Building-in instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Installation - Reversibility of the freezer door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
29
USE
Cleaning the interior
Fresh food refrigeration
Before using the appliance for the first time, wash
the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove
the typical smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
To obtain the best performance:
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
Operation
Insert the plug into the wall socket.
Open the refrigerator door and turn the thermostat
knob, clockwise, beyond the «O» (STOP) position.
The appliance will start to operate. To stop
operation, simply turn the thermostat knob to
position «O»
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated and can
be increased to achieve a higher temperature
(warmer) by rotating the thermostat knob toward
lower settings or reduced (colder) rotating the knob
towards higher settings.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
refrigerator depends on:
•
room temperature;
•
how often the door is opened;
•
the quantity of food stored;
•
location of appliance.
A medium setting is generally the most suitable.
Important
If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is
set to the lowest temperatures, it may run
continuously causing frost to form on the rear
wall. In this case the dial must be set to a higher
temperature to allow automatic defrosting and
therefore reduced energy consumption.
30
•
do not store warm food or evaporating liquids in
the refrigerator;
•
do cover or wrap the food, particularly if it has a
strong flavour.
•
Position food so that air can circulate freely round it.
Freezing fresh food
Thawing
The 4-star compartment is suitable for long term
storage of commercially frozen food and for freezing
fresh food.
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can
be thawed in the refrigerator compartment or at
room temperature, depending on the time available
for this operation.
To freeze fresh foods it is not necessary to move the
thermostat knob from the normal setting. However,
for a faster freezing operation, turn the termostat
knob to the coldest setting; but remember that, in
this condition, the refrigerator compartment
temperature might drop below 0°C. If this oocurs
reset the thermostat knob to a warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use,
before putting the products in the compartment let
the appliance run for at least two hours on the
coldest setting, then turn the thermostat knob to the
normal operating position.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays
for the production of ice-cubes. Fill these trays with
water, then put them in the freezer compartment.
Do not use metallic instruments to remove the
trays from the freezer.
Important
If there is a power failure when food is in the
freezer, do not open the door of the freezer
compartment. The frozen food will not be
affected if the power cut is of short duration (up
to 6-8 hours) and the freezer compartment is full,
otherwise, it is recommended that the food
should be used within a short time (a
temperature increase of the frozen food shortens
its safe storage period).
31
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be
positioned as desired.
D338
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes,
the door shelves can be placed at different heights.
To make these adjustments proceed as follows:
Gradually pull the shelf in the direction of the arrows
until it comes free, then reposition as required.
Removable drawer
Fruit, vegetables and bottles should be placed in the
special bottom drawer provided (see the diagram).
Freezing Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods. Whether the upper or
lower value of the indicated storage time is valid depends on the quality of the foods and pre-treating before
freezing.
32
HINTS
Hints for refrigeration
Hints for storage of frozen food
Useful hints:
To obtain the best performance from this appliance,
you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred
from the foodstore to the freezer in the shortest
possible time;
• not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by
the food manufacturer.
Meat (all types): wrap in polythene bags and place
on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days
at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be
covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly
cleaned and placed in the special drawer(s)
provided.
Butter and cheese: these should be placed in
special airtight containers or wrapped in aluminium
foil or polythene bags to exclude as much air as
possible.
Milk bottles: these should have a cap and should
be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process,
here are some important hints:
•
the maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
•
the freezing process takes 24 hours. No further
food to be frozen should be added during this
period;
•
only freeze top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs;
•
prepare food in small portions to enable it to be
rapidly and completely frozen and to make it
possible subsequently to thaw only the quantity
required;
•
wrap up the food in aluminium foil or polythene
and make sure that the packages are airtight;
•
do not allow fresh, unfrozen food to touch food
which is already frozen, thus avoiding a rise in
temperature of the latter;
•
lean foods store better and longer than fatty
ones; salt reduces the storage life of food;
•
water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
•
it is advisable to show the freezing-in date on
each individual pack to enable you to keep tab of
the storage time;
•
do not put carbonated liquids (fizzy drinks,
etc.) in the freezer compartment as they may
burst.
33
MAINTENANCE
Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
Warning
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods,
take the following precautions:
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
remove the plug from the wall socket;
Periodic cleaning
leave the door ajar to allow air to circulate to prevent
unpleasant smells.
Clean the inside with warm water and bicarbonate of
soda. Rinse and dry thoroughly.
remove all food;
defrost and clean the interior and all accessories;
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance with a
brush or a vacuum cleaner. This operstion will
improve the performance of the appliance and save
electricity consumption.
Interior light
The light bulb inside the refrigerator compartment
can be reached as follows:
- unscrew the light cover securing screw.
- unhook the moving part as shown in the figure.
If the light does not come on when the
door is open, check that it is screwed into place
properly. If it still does not light up, change the
bulb. The rating is shown on the light bulb cover.
D411
Defrosting
Frost is automatically eliminated from the evaporator
of the refrigerator compartment every time the motor
compressor stops, during normal use. The defrost
water drains out through a trough into a special
container at the back of the appliance, over the
motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you will
find already inserted into the drain hole.
D037
34
The freezer compartment, however, will become
progressively covered with frost. This should be
removed with a plastic scraper , whenever the
thickness of the frost exceeds 4 mm. During this
operation it is not necessary to switch off the power
supply or to remove the foodstuffs.
5. turn the thermostat knob back to the required
setting or replace the plug in the power socket.
After letting the appliance run for at least half an
hour, replace the previously removed food into
the compartment.
Important:
However, when the ice becomes very thick on the
inner liner, complete defrosting should be carried out
and it is advisable to carry out this operation when
the appliance is empty.
Never use sharp metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you could damage it.
To carry out complete defrosting of the freezer
compartment
proceed as follows:
Do not use a maechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process other
than those recommended by the manufacturer.
1. pull out the plug from the wall socket or turn the
thermostat knob to the «O» setting;
2. remove any stored food, wrap it in several layers
of newspaper and put it in a cool place;
3. leave the door open;
4. when defrosting is completed, dry the interior
thoroughly;
A temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe storage
life.
CUSTOMER SERVICE AND SPARE PARTS
If the appliance is not functioning properly, check
that:
•
the plug is firmly in the wall socket and the mains
power switch is on;
•
there is an electricity supply (find out by plugging
in another appliance);
•
the thermostat knob is in the correct position.
•
If there are water drops on the bottom of the
cabinet, check that the defrost water drain
opening is not obstructed (see “Defrosting”
section).
•
If your appliance is still not working properly after
making the above checks, contact the nearest
service centre.
To obtain fast service, it is essential that when you
apply for it you specify the model and serial number
of your appliance which can be found on the
guarantee certificate or on the rating plate located
inside the appliance, on the bottom left-hand side.
TECHNICAL INFORMATION
The technical infomation are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance .
INSTALLATION
Location
ATTENTION!
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc.
It must be possible to disconnect the appliance from
the mains power supply; the plug must therefore be
easily accessible after installation.
35
Shelf holders
A
Your appliance is equipped with shelf retainers that
make it possible to secure the shelves during
transportation.
To remove them proceed as follows:
Raise the shelf from the back, push it in the direction
of the arrow until it is freed and remove the retainers.
B
Electrical connection
Door reversibility
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the serial number plate
correspond to your domestic power supply. Voltage
can vary by ±6% of the rated voltage.
The appliance’s door has been locked in position for
transport by means of pins on both sides.According
to the door opening direction, remove relevant pins
at the top and at the bottom.
For operation with different voltages, a suitably sized
auto-transformer must be used.
The appliance must be earthed.
The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose.
If the domestic power supply socket is not earthed,
connect the appliance to a separate earth in
compliance with current regulations, consulting a
specialist technician.
The Manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
Door Reversibility
The appliance is supplied with the door
opening to the right.
For door opening in the opposite direction,
perform the following actions prior to
installation
1. Unscrew the upper pin and remove the spacer
2. Remove the door.
3. Unscrew with a key the lower pin and replace it
on the opposite side.
4. Reinsert the door, refit the spacer and rescrew
the upper pin on the opposite side.
36
This appliance complies with the following
E.E.C. Directives:
- 87/308 EEC of 2/6/87 relative to radio interference
suppression.
- 73/23 EEC of 19.2.73 (Low Voltage Directive) and
subsequent modifications;
- 89/336 EEC of 3.5.89 (Electromagnetic
Compatibility Directive) and subsequent
modifications.
min.
200 cm
50 mm
2
Building-in instructions
Dimensions of housing
Height
(1)
1780 mm
Depth
(2)
550 mm
Width
(3)
560 mm
min.
200 cm2
For safety reasons, minimum ventilation must be as
shown in Fig.
Attention: keep ventilation openings clear of
obstruction.
D567
It is necessary that the niche is provided with a
conduct of ventilation having the following
dimensions:
Depth
50 mm
Width
540
50
3
540 mm
2
1
PR01
13mm
Ø 2,5
Drill the unit using a Ø 2.5 mm drill (10 mm max.
penetration);
Fix the square fitting to the appliance.
D740
Make sure that a distance of 44 mm is maintained in
the lower part between the kitchen furniture and the
border of the appliance.
The lower hinge cover inserted in the accessories
bag, is useful to guarantee the exact position of the
kitchen furniture and the appliance.
Also make sure that the appliance does not clamp
the mains cable
1
m
44m
2
37
Fasten the appliance with 4 screws provided in the
I
I
Apply the sealing strip pushing it between the
refrigerator and the adjacent cabinet.
D724
From the plastic cover (E), which is used to cover the
hinge with the pivot pin, you must take away the part
as indicated in the drawing.
This operation is made easer since there is, in the
internal part of the cover hinge lid a groove that
facilates the removal of this coomponent.
“Remove the part marked with DX, if the pivot pin is
inserted in the right hinge, SX in opposite case.”
Apply covers (C-D) on joint cover lugs and into hinge
holes.
Snap vent grille (B) and hinge covers (E) into
position.
D
C
E
E
Separate parts Ha, Hb, Hc, Hd as shown in the
figure.
B
Ha
Hb
Hc
Hd
PR266
38
ca. 50 mm
Place guide (Ha) on the inside part of the furniture
door, as shown in the figure and mark the position of
external holes. After having drilled holes, fix the
guide with the screws supplied.
90°
21 m
m
ca. 50 mm
21 m
m
Fix cover (Hc) on guide (Ha) until it clips into place
Ha
Hc
PR33
Open the appliance door and the furniture door at
90°. Insert the small square (Hb) into guide (Ha).
Put together the appliance door and the furniture
door and mark the holes as indicated in the figure.
Remove the squares and drill holes with ø 2 mm at 8
mm from the outer edge of the door. Place the small
square on the guide again and fix it with the screws
supplied.
8mm
Ha
Hb
PR167
Should the lining up of the furniture door be
necessary, use the clearance of slots.
At the end of operations, it is necessary to check if
the door of the furniture closes properly.
Fix cover (Hd) on guide (Hb) until it clips into place.
Hb
PR168
After having reversed the opening direction of
the doors check that all the screws are properly
tightened and that the magnetic seal adheres to
the cabinet. If the ambient temperature is cold
(i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to
the cabinet. In that case, wait for the natural
fitting of the gasket or accelerate this process by
heating up the part involved with a normal
hairdrier.
Hb
Hd
PR167/1
39
Reversibility of the freezer door
180°
40
WARNUNGEN UND WICHTIGE HINWEISE
Es ist sehr wichtig, daß diese Bedienungsanleitung mit dem betreffenden Gerät aufbewahrt wird. Sollte
dieses Gerät verkauft bzw. einer anderen Person gegeben werden, so ist es nötig, die Anleitung
beizufügen, damit der neue Besitzer über den Betrieb des Gerätes bzw. die entsprechenden
Warnungen.
Sollte dieses Gerät mit Magnet-Türverschluß als Ersatz für ein altes Gerät dienen, das noch mit einem
Schnappschloß ausgerüstet ist, so machen Sie bitte dieses Schloß unbrauchbar, bevor Sie das Gerät
beiseite stellen oder zum Müll geben. Sie verhindern damit, daß spielende Kinder sich selbst
einsperren und damit in Lebensgefahr kommen.
Diese Warnungen wurden zu Ihrem bzw. dem Schutz anderer erarbeitet. Wir bitten Sie daher, diese
aufmerksam zu lesen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
Sicherheit
Störungen - Kundendienst
•
Das Gerät darf von Kindern und Personen, deren
physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten
sowie Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen, nur unter Aufsicht oder nach
entsprechender Einweisung durch eine Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich
den Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder sind zu beaufsichtigen, sodass sie nicht
am Gerät spielen können!.
•
Sollte die Installation des Gerätes eine Änderung
der elektrischen Hausinstallation verlangen, so
darf diese nur von Elektro-Fachkräften
durchgeführt werden.
•
Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einem
Kundendienst oder sonstigen autorisierten
Stellen durchgeführt werden.
•
Es ist wichtig, daß nur Original-Ersatzteile
verwendet werden.
•
Es ist gefährlich, die Eigenschaften dieses
Gerätes zu ändern.
•
•
Vor der inneren bzw. äußeren Reinigung des
Gerätes sowie beim Auswechseln der Glühlampe
(bei damit ausgestatteten Geräten) das Gerät
spannungslos machen.
Dieses Gerät enthält im Kältekreislauf
Kohlenwasserstoff. Aus diesem Grund darf die
Wartung und das Nachfiillen ausschließlich von
autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
•
Benutzen Sie nie Metallgegenstände um das Gerät
zu reinigen, da es beschädigt werden könnte.
•
Tritt eine Störung oder ein Defekt ein, versuchen
Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
Elektrogeräte dürfen nur von Elektro-Fachkräften
repariert werden, da durch unsachgemäße
Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen
können. Wenden Sie sich bitte an die nächste
Kundendienststelle.
•
Eis aus dem Gefrier- bzw. Frosterfach nicht sofort
essen, es könnte Kälte-Brandwunden
verursachen.
•
Dieses Gerät ist schwer. Beim Versetzen bitte
darauf achten!
•
Beachten Sie, dan während der Bewegung
des Gerätes der Kältemittelkreislauf nicht
beschädigt wird.
•
Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe
von Heizkörpern oder Gasherden aufgestellt
werden.
•
Ein Standort mit direkter Sonneneinstrahlung
sollte vermieden werden.
•
Eine ausreichende Luftzirkulation an der
Geräterückseite muß gewährleistet sein.
Jegliche Beschädigung des Kühlkreislaufes
ist zu vermeiden.
•
NUR FÜR GEFRIERSCHRÄNKE (Einbaugeräte
ausgenommen): ein optimaler Aufstellungsort
ist der Keller.
•
Keine Elektrogeräte (z.B. Eismaschinen) in das
Gerät stellen.
Aufstellung
•
Sich vergewissern, daß das Gerät nach der
Installation nicht auf dem Netzkabel steht.
Wichtig:Beschädigte Versorgungskabel müssen
durch ein Spezialkabel bzw. einen Spezialsatz
ersetzt werden, die beim Hersteller oder den
Kundendienst erhältlich sind.
•
Während das Gerät in Betrieb ist, werden der
Verflüssiger und der Kompressor, die sich auf der
Rückseite des Gerätes befinden, heiß. Es ist
darauf zuachten, dass die Luft um das Gerät frei
zirkulieren kann, damit die Wärme abgeführt
werden kann. Eine ungenügende Luftzirkulation
kann einen unregelmässigen Betrieb bzw.
Schäden am Gerät verursachen. Achten Sie auf
die Installationsanweisungen.
41
•
•
Teile, die heiß werden (z.B. Kompressorgehäuse,
Verflüssiger und zugehörige Rohre), sollen nicht
frei zugänglich sein. Wo es auch immer möglich
ist, soll das Gerät mit der Rückseite gegen eine
Wand gestellt werden.
Während des Transports kann es vorkommen, daß
das im Motorkompressor enthaltene Öl in den
Kältekreislauf abläuft. Man sollte mindestens 2
Std. warten, bevor das Gerät in Betrieb
genommen wird, damit das Öl in den Kompressor
zurückströmen
Gebrauch
•
•
Die Haushaltskühl- und Gefriergeräte sind nur
zur Einlagerung bzw. zum Einfrieren von
Nahrungsmitteln bestimmt.
Die beste Leistung erzielt man bei
Raumtemperaturen von +18°C bis +43°C (Klasse
T); +18°C bis +38°C (Klasse ST); +16°C bis
+32°C (Klasse N); +10°C bis +32°C (Klasse SN);
die Geräteklasse ist auf dem Typschild
angegeben.
Zu beachten: Wird dieses Gerätes bei anderen
Umgebungstemperaturen betrieben als den in
der entsprechenden Klimaklasse angegebenen
Werten, sind folgende Hinweise zu beachten:
sinkt die Umgebungstemperatur unter den
angegebenen Mindestwert ab, könnte die
Lagertemperatur im Gefrierabteil nicht mehr
garantiert sein; es wird daher empfohlen, die
eingelagerten Lebensmittel so rasch als möglich
zu verbrauchen.
•
Einaufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
•
Für das Aufbewahren bzw. das Einfrieren der
Lebensmittel sind die Anweisungen des
Herstellers zu befolgen.
•
In allen Kühl- und Gefriergeräten bedecken sich
im Laufe der Zeit alle kälteführenden Teile mit
einer Reif bzw. Eissicht. Diese Schicht wird je
nach Modell automatisch oder mit der Hand
abgetaut.
•
Die Reifsicht niemals mit Metallgegenständen
abkratzen, das Gerät könnte beschädigt werden.
Dazu nur einen Plastikschaber verwenden.
•
Zum Lösen der festgefrorenen Eisschalen keine
scharfkantigen oder spitzn Gegenstände
benutzen.
•
Es sollten keine kohlensäurehaltigen Getränke in
das Gefrier- bzw. Frosterfach eingestellt werden,
sie könnten platzen.
42
Umweltnormen
Dieses Gerät enthält im Kühlkreislauf und in der
Isolierung kein ozonschädigendes Gas. Das
Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden. Eine Beschädigung des
Kältemittelkreislaufs, insbesondere des
Wärmetauschers auf der Rückseite des Gerätes,
muß verhindert werden. Auskunft über
Abholtermine oder Sammelplätze gibt die
örtliche Gemeindeverwaltung an. Die in diesem
Gerät verwendeten und mit dem Symbol
gekennzeichneten Materialien,sind
recyclingfähig.
Entsorgung von Altgeräten
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von
Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft,
in dem Sie das Produkt gekauft haben.
HINWEISE ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG
Verpackungen und Packhilfsmittel unserer ElektroGroßgeräte sind mit Ausnahme von Holzwerkstoffen
recyclingfähig und sollen grundsätzlich der
Wiederverwertung zugeführt werden.
Wir empfehlen Ihnen:
• Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen
sollten in die entsprechenden Sammelbehälter
gegeben werden.
•
Kunststoffverpackungsteile sollten ebenfalls in
die dafür vorgesehenen Sammelbehälter
gegeben werden. Solange solche in Ihrem
Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können
Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.
Als Packhilfsmittel sind bei uns nur recyclingfähige
Kunststoffe zugelassen, z.B.:
In den Beispielen steht
02**
05
06
PE
PP
PS
PE für Polyäthylen** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD
PP für Polypropylen
PS für Polystyrol
BESTANDTEILE AUS PLASTIK
Zur einfacheren Entsorgung und/oder Recycling ist
ein Großteil der Materialien dieses Gerätes
gekennzeichnet, um ihre Identifizierung zu
ermöglichen.
PS
SAN
ABS
INHALT
Warnungen und wichtige Hinweise.........................................................................................................41
Hinweise zur Verpackungsentsorgung ...................................................................................................43
Gebrauch - Reinigung der Innenteile - Inbetriebnahme - Temperaturregelung - Richtig kühlen................44
Einfrieren von frischen Lebensmittel - Aufbewahrung der Tiefkühlkost ......................................................44
Gebrauch - Eiswürfelbereitung - Auftauen - Höhenverstellbare Abstellregale - Höhenverstellung der ........
Innentürablagen - Herauziehbarer Vorratskorb ...........................................................................................45
Gefrierkalender - Tips - Tips für das Kühlen - Tips für das Einfrieren - Tips für Tiefkühlkost....................46
Wartung - Regelmäßige Reinigung - Stillstandzeiten - Innenbeleuchtung - Abtauen................................47
Störungen - Technische Daten - Installation - Aufstellung ....................................................................48
Transportsicherungen - Elektrischer Anschluß - Türanschlagwechsel.......................................................49
Installation - Montageanleitungen für den integrierten Einbau .................................................................50
Installation - Türanschlagwechsel - Gefrierabteil ......................................................................................53
43
GEBRAUCH
Reinigung der Innenteile
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen «Neugeruch» am besten durch
Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser
und einem neutralen Reinigungsmittel Sorgfältig
nachtrocknen.
Hinweise zum richtigen Kühlen
von Lebensmitteln und Getränken
Um die besten Leistungen des Kühlschrankes zu
erreichen, beachten Sie bitte folgendes:
•. Keine warmen Speisen oder dampfenden
Flüssigkeiten in den Kühlschrank einstellen.
Bitte keine Reinigungs- bzw. Scheuermittel
verwenden, die das Gerät beschädigen könnten.
•. Geruchverbreitende Lebensmittel müssen
abgedeckt oder eingewickelt werden.
Inbetriebnahme
•. Die Lebensmittel müssen so eingelagert werden,
daß die Kälte um sie frei zirkulieren kann.
Den Stecker in die Steckdose einsetzen. Kühlschranktür öffnen und Thermostatknopf von der
Stellung «O» (STOP) aus im Uhrzeigersinn drehen.
Das Gerät ist eingeschaltet. Den Stillstand des
Gerätes erhält man durch Drehen des
Thermostatknopfes auf das Symbol «O».
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt und kann
erhöht werden (wärmer) durch Drehen des Thermostatknopfes auf niedrigere Einstellungen oder
verringert (kälter) durch das Drehen auf höhere
Zahlen. Die richtige Einstellung erhält man, unter
Berücksichtigung folgender, die Innentemperatur
beeinflussender Faktoren:
•
Raumtemperatur,
•
Häufigkeit des Türöffnens,
•
Menge der eingelagerten Lebensmittel,
•
Aufstellung des Gerätes.
Die mittlere Einstellung ist meistens die
geeignetste.
Wichtig
Höchste Kälteeinstellung bei hoher
Raumtemperatur und erheblicher
Lebensmittelmenge kann fortdauernden
Kühlschrank-Betrieb verursachen, dabei kann
sich eine Reif- oder Eisschicht an der hinteren
Innenwand bilden. In diesem Falle den
Thermostatknopf auf wärmere Temperaturen
stellen, damit das automatische Abtauen, mit
folglich geringerem Stromverbrauch,
gewährleistet werden kann.
44
Einfrieren von frischen
Lebensmitteln
Das 4 Sterne-Gefrierfach eignet sich zur
langfristigen Einlagerung von Tiefkühlkost sowie
zum Einfrieren frischer Kost.
Für das Einfrieren von Lebensmitteln ist es nicht
nötig, die Thermostateinstellung zu ändern.
Wünscht man aber ein rasches Einfrieren, so muß
der Thermostatknopf auf die höchste Stellung
gedreht werden. Sollte jedoch bei dieser Einstellung
die Temperatur im Kühlraum unter 0°C sinken, so
muß eine niedrigere Reglerstellung gewählt werden.
Aufbewahrung der Tiefkühlkost
Das Gefrierfach eignet sich zur langfristigen
Einlagerung von Tiefkühlkost.
Nach einem längeren Stillstand oder bei der ersten
Inbetriebnahme des Gerätes muß vor der
Einlagerung der Tiefkühlkost die höchste Stellung
des Thermostatknopfes gewählt werden. Nach ca. 2
Std. kann dieser auf eine mittlere Stellung
zurückgedreht werden.
Wichtig
Im Falle einer Stromunterbrechung während der
Lagerung von Tiefkühlkost bzw. von
eingefrorenen Lebensmitteln soll die Tür des
Gefrierfaches nicht geöffnet werden. Die
Tiefkühlkost verdirbt nicht, wenn es sich um eine
kurze Unterbrechung handelt (bis 6-8 Std.) und
das Gerät voll ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist
es nötig, die tiefgefrorenen Lebensmittel
innerhalb kurzer Zeit zu verbrauchen (eine
Temperaturerhöhung der Tiefkühlkost verkürzt
die Aufbewahrungsdauer).
Eiswürfelbereitung
Auftauen
Das Gerät hat eine oder mehrere Eiswürfelschalen,
welche mit Wasser aufgefüllt in das Gefrierfach
gestellt werden.
Bitte zur Entnahme der Eiswürfelschalen keine
Metallgegenstände benutzen!
Die eingefrorenen oder tiefgekühlten Lebensmittel
sollten vor dem Gebrauch aufgetaut werden, indem
man sie am besten im Kühlabteil oder je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit bei Raumtemperatur
auftaut. Kleine Stücke können eingefroren gekocht
werden. Selbstverständlich verlängert sich dabei die
Kochzeit.
Höhenverstellbare Abstellregale
Der Abstand zwischen den verschiedenen
Abstellregalen kann je nach Wunsch geändert
werden. Dazu die Regale herausnehmen und auf
das gewünschte Niveau einsetzen.
D338
Höhenverstellung der
Abstellregale
Zur Einlagerung von Lebensmittel-Packungen
verschiedener Größe, sind die Abstellregale der
Innentür höhenverstellbar.
Hierzu wie folgt vorgehen:
das Abstellregal stufenweise in Pfeilrichtung drücken
bis es frei wird; dann in der gewünschten Höhe
wieder anbringen.
Herausziehbarer Vorratskorb
Im Kühlraum unten befindet sich ein
herausziehbarer Vorratskorb, der zur Einlagerung
von Obst, Gemüse und Flaschen geeignet ist.
45
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen unterschiedliche Arten von Tiefkühlgut.
Die Zahlen geben für die jeweilige Art von Tiefkühlgut die Lagerzeit in Monaten an. Ob der obere oder der
untere Wert der angegebenen Lagerzeiten gültig ist, hängt von der Qualität der Lebensmittel und deren
Vorbehandlung vor dem Einfrieren ab.
TIPS
Tips für das Kühlen
Nachstehend einige praktische Ratschläge:
Fleisch (alle Sorten) in Plastikfolie einpacken und
auf die Glasplatte, die sich über der Gemüseschale
(über den Gemüseschalen) befindet, legen.
In dieser Lage kann das Fleisch längstens 1-2
Tage aufbewahrt werden.
Gekochte Nahrungsmittel, kalte Platten, usw.
zugedeckt aufbewahren. Sie können auf jeden
beliebigen Rost gelegt werden.
Obst und Gemüse: nach vorherigem Säubern und
Waschen in der Gemüseschale (in den
Gemüseschalen) aufbewahren.
Butter und Käse: in speziellen Behältern aufbewahren oder in Alu- bzw. Plastikfolie einpacken, um
den Kontakt mit der Luft zu vermeiden.
Milch in Flaschen: gut verschlossen auf die Konsol
der Innentür stellen.
Wenn Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch nicht verpackt sind, sollen sie nicht
in den Kühlschrank gegeben werden.
Tips für das Einfrieren
Für ein einwandfreies Einfrieren der Lebensmittel
geben wir folgende Ratschläge:
•
Das Gefriervermögen des Gefrierabteils (in 24
Std.) kann auf dem Typenschild abgelesen
werden.
•
Der Gefriervorgang dauert ca. 24 Stunden. In
dieser Zeit sollte keine zusätzliche Ware in das
Gefrierabteil eingelegt werden.
•
Nur erstklassige, frische und gut gesäuberte
Produkte einfrieren.
•
Die Nahrungsmittel vor dem Einfrieren in kleine
Portionen einteilen, damit der Gefriervorgang
beschleunigt wird; dies ermöglicht das spätere
Auftauen von kleineren Portionen.
46
•
Die Lebensmittel in Alu- oder Polyäthylenfolien
luftdicht verpacken.
•
Es soll vermieden werden, daß die
einzufrierenden Lebensmittel mit den bereits
eingefrorenen in Berührung kommen, um eine
Wärmeübertragung an diese zu verhindern.
•
Es ist zu beachten, daß mageres Fleisch besser
und länger haltbar ist. Fetthaltiges Fleisch hat
eine geringere Lagerzeit. Ferner reduziert Salz
die Haltbarkeitsdauer.
•
Speiseeis, direkt aus dem Gefrierfach
genommen, kann Kälte-Brandwunden
verursachen.
•
Es ist empfehlenswert, auf der Verpackung das
Einfrierdatum zu notieren, damit die
Aufbewahrungszeit eingehalten werden kann.
•
Es sollten keine kohlensäurehaltigen
Getränke in das Gefrierfach eingestellt
werden, da sie explodieren können.
Tips für Tiefkühlkost
Um optimale Leistungen des Gerätes zu erhalten,
sich vergewissern,
• daß die Tiefkühlkost beim Verkäufer gut
aufbewahrt wurde
•
daß der Transport vom Verkäufer zum
Verbraucher in kurzer Zeit erfolgt.
•
Tür so wenig wie möglich öffnen und nicht offen
lassen.
•
Einmal aufgetaute Lebensmittel verderben
schnell und können kein ein zweites Mal
eingefroren werden.
•
Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten
werden.
WARTUNG
Regelmäßige Reinigung
Vor jeder Reinigungsarbeit immer den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Achtung: Dieses Gerät enthält im Kältekreislauf
Kohlenwasserstoff. Aus diesem Grund darf die
Wartung und das Nachfiillen ausschließlich von
autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes, müssen Sie
folgendermaßen vorgehen:
den Stecker aus der Steckdose ziehen;
alle Lebensmittel herausnehmen;
Gerät abtauen, Innenraum und Zubehörteile
reinigen;
die Türen offen lassen, um im Innern eine gute
Luftzirkulation zu gewährleisten und somit
Geruchsbildung zu vermeiden.
Benutzen Sie nie Metallgegenstände um das Gerät
zu reinigen, da es beschädigt werden könnte. Den
Innenraum mit lauwarmem Wasser und Natron
reinigen.
Gut nachwaschen und sorgfältig trocknen.
Den Kondensator und den Motorkompressor mit
einer Bürste oder einem Staubsauger reinigen. Dies
begünstigt den guten Betrieb mit folglicher
Stromersparnis
Innenbeleuchtung
Die Innenbeleuchtungslampe im Kühlabteil ist durch
folgende Arbeitsschritte zugänglich:
•
Lösen Sie die Befestigungsschraube der
Lampenabdeckung.
•
Heben Sie den beweglichen Teil ab, indem Sie
wie in der Abbildung gezeigt darauf drücken.
Sollte sich die Beleuchtung beim Öffnen
der Türe nicht einschalten, ist zu überprüfen, ob
die Glühbirne fest eingeschraubt ist; wenn die
Störung dennoch bestehen bleibt, die defekte
Glühbirne durch eine neue Birne gleicher
Leistung ersetzen.
D411
Die maximale Leistung ist am Leuchtkörper
angegeben.
Abtauen
Die sich auf dem Verdampfer des Kühlschrankes
bildende Reifschicht taut jedesmal in den Stillstandzeiten des Motorkompressors von selbst ab. Das
Tauwasser läuft durch eine Rinne in eine Plastikschale auf der Rückseite des Gerätes (über dem
Kompressor) und verdunstet dort.
Wir empfehlen, das in der Mitte der
Abtauwasserrinne des Kühlraumes befindliche
Ablaufloch für das Abtauwasser regelmäßig zu
reinigen, um zu vermeiden, daß das
Abtauwasser auf die eingelagerten Lebensmittel
tropft. Verwenden Sie den dafür vorgesehenen
Reiniger,der sich schon im Ablaufloch befindet.
D037
47
Die sich im Gefrierfach bildende Reifschicht soll,
sobald diese eine Stärke von 4 mm erreicht hat, mit
einem Plastikschaber abgekratzt werden. Während
dieses Vorganges ist es nicht nötig, das Gerät
auszuschalten und die Nahrungsmittel
herauszunehmen.
Wenn sich jedoch eine dicke Eisschicht bildet, muß
man vollkommen abtauen. Um ein vollständiges
Abtauen durchzuführen, geht man wie folgt vor:
1. Den Thermostatknopf auf «O» einstellen oder
den Stecker aus der Steckdose herausziehen.
2. Die eventuell im Frosterfach liegenden
Lebensmittel herausnehmen, sie in
Zeitungspapier einwickeln und sehr kühl
aufbewahren.
3. Tür offen lassen und das Wasser, da sich
während des Abtauens bildet, mit einem
Schwamm oder Tuch entfernen.
4. Nach beendetem Abtauprozeß das Gefrierteil gut
nachtrocknen.
5. Plastikschaber für späteren Gebrauch
aufbewahren.
6. Thermostatknopf auf die gewünschte Position
einstellen oder Stecker wieder einstecken. Nach
2-3 Stunden Betrieb können die Lebensmittel
wieder eingelagert werden.
Achtung:
Benutzen Sie niemals Metallgegenstände, um die
Reifschicht abzukratzen, damit eine
Beschädigungen des Gerätes vermieden werden
kann.
Benutzen Sie kein mechanisches oder anderes
Mittel für einen schnelleren Abtauprozeß mit
Ausnahme der vom Hersteller empfohlenen.
Ein Temperaturanstieg der Tiefkühlkost während
des Abtauens könnte die Aufbewahrungsdauer
verkürzen.
STÖRUNGEN
Falls das Gerät Störungen aufweisen sollte,
überprüfen Sie zuerst folgendes:
•
Steckt der Netzstecker in der Steckdose?
•
Befindet sich der Hauptschalter der elektrischen
Anlage in der richtigen Stellung?
•
Ist die Stromzufuhr unterbrochen?
•
Befindet sich der Thermostatknopf in richtiger
Stellung?
•
Wasserpfütze auf dem Boden des Kühlfaches:
•
Abtauwasserloch verstopft? (siehe Abschnitt
“Abtauen”)
Sollten Sie nach o.e. Prüfungen zu keinem Resultat
kommen, so wenden Sie sich bitte an unseren
nächsten Kundendienst.
Um ein rasches Beheben des Schadens zu
ermöglichen, ist es beim Anruf an den
Kundendienst notwendig, die Modell- und
Seriennummer anzugeben, die Sie dem
Garantieschein oder dem Typenschild (– linke
Seite – unten) entnehmen können.
TECHNISCHE DATEN
Die Technische Daten können Sie auf dem Typschild feststellen. Das Typschild befindet sich links unten an der
Seitewand.
INSTALLATION
Aufstellung
Das Gerät sollte nicht in der Nähe von
Wärmequellen wie Heizkörpern oder Öfen
aufgestellt und vor direkter Sonneneinstrahlung
geschützt werden.
Für den Einbau bitte den entsprechenden Abschnitt
durchlesen.
48
Wichtig
Es muß möglich sein, das Gerät vom Netz zu
trennenn; Nach der Installation muß die Steckdose
daher zugänglich bleiben.
Transportsicherungen
Ihr Gerät ist mit Transportsicherung versehen, die
die Ablage während des Transportes sichern.
A
Entfernen Sie diese wie folgt:
Ablage hinten hochheben, in Pfeilrichtung ziehen bis
sich die Ablage löst und die Sicherungen entfernen.
B
Elektrischer Anschluß
Bevor Sie den Stecker in die Steckdose einstecken,
überprüfen Sie bitte, daß die auf dem Typenschild
des Gerätes angegebene Spannung sowie
Frequenz mit dem Anschlußwert des Hauses
übereinstimmen. Eine Abweichung von ±6% von der
Nominalspannung ist zulässig. Für die Anpassung
des Gerätes an andere Spannungen muß ein
Spartransformator angemessener Leistung
vorgeschaltet werden.
Das Gerät muß unbedingt vorschriftsmäßig geerdet
werden. Zu diesem Zweck ist der Stecker des
Speisekabels mit dem dafür vorgesehenen Kontakt
versehen. Sollte die Netzleitung im Haus nicht mit
einer Erdleitung versehen sein, so muß das Gerät
an eine getrennte Erdleitung vorschriftsmäßig und
unter Hinzuziehung eines Fachmanns
angeschlossen werden.
Die Erzeugerfirma lehnt jede Verantwortung ab,
falls diese Unfallverhütungsvorschrift nicht
beachtet wird.
Dieses Gerät entspricht der folgende EWG
Richtlinie:
Türanschlagwechsel
Zur Transportsicherung wurde die Gerätetür an
beiden Anschlagseiten mit Scharnierstiften befestigt.
Je nach Türanschlag, Scharnierstift auf einer Seite
oben und unten entfernen.
- 87/308 EWG vom 2.6.87 (DeutschlandAusführung) bzw. der ÖVE-Richtlinie Nr. F 61/84
(Österreich-Ausführung) bezüglich
Funkentstörung.
- 73/23 EWG vom 19/02/73 (Niederspannung)
und folgende Änderungen;
- 89/336 EWG vom 03/05/89
(Elektromagnetische Verträglichkeit) und
folgende Änderungen.
Türanschlagwechsel
Das Gerät wird mit Türanschlag von rechts
geliefert.
Falls einen gegenüberliegenden
Türanschlag erfordert wird; gehen Sie wie
folgt vor bevor Sie das Gerät einbauen.
1. Obere Scharnierstift abschrauben und
Kunstoffteil entfernen.
2. Tür abnehmen.
3. Den unteren Bolzen mit einem Schlüssel
losschrauben und auf der gegenüber liegenden
Seite einsetzen.
4. Auf der gegenüber liegenden Seite die Tür wieder
einsetzen, das Distanzstück einlegen und den
oberen Bolzen wieder festschrauben.
49
Montageanleitung für den
integrierten Einbau
min.
200 cm
50 mm
2
Nischenmaße
Höhe
(1)
Tiefe
(2)
1780 mm
550 mm
Breite (3)
560 mm
Aus Gründen der Sicherheit muß eine
Mindestbelüftung gesichert sein, wie aus der
Abb.hervorgeht.
min.
200 cm2
D567
Achtung: Die Ventilations - Öffnungen
müssenimmer saubergehalten werden.
540
3
Ferner ist auch am hinteren Einbauschrankteil ein
Lüftungskamin mit filgenden Massen notwendig:
Tiefe
50
50 mm
2
1
Breite 540 mm
PR01
13mm
Das Möbel mit einer Bohrspitze von Ø 2,5 bohren
(maximal 10 mm tief);
Ø 2,5
Das Winkeleisen am Gerät befestigen.
D740
Vergewissern Sie sich, dass unten zwischen dem
Küchenmöbel und dem Rand des Geräts ein
Abstand von 44 mm besteht.
Die untere Scharnierabdeckung (im Zubehörbeutel)
dient zur genauen Ausrichtung zwischen
Küchenmöbel und Gerät.
Darüber hinaus darf das Gerät das Netzkabel nicht
quetschen.
50
1
m
44m
2
Gerät mit den 4 beiliegenden Schrauben befestigen.
I
I
Fugenabdeckprofiloben um die Winkeldicke
ausschneiden und zwischen Gerät und
Möbelseitenwand eindrücken.
D724
Brechen Sie aus der Plastikabdeckung (E), die das
Scharnier mit Stift bedeckt, die in der Abbildung
gekennzeichneten Teile heraus.
Dies wird durch die vorgestanzten Ausbruchlinien
erleichtert. "Entfernen Sie das mit DX
gekennzeichnete Teil, wenn der Stift am rechten
Scharnier angebracht werden soll, andernfalls das
mit SX gekennzeichnete Teil."
In die Befestigungs- und Scharnierlöcher
beiliegende Abdeckkappen (C-D) eindrücken.
Belüttungsgitter (B) und Scharnierabdeckungen (E)
aufstecken.
D
C
E
E
B
Die Teile Ha, Hb, Hc, Hd abnehmen, wie in der Abb.
gezeigt wird.
Ha
Hb
Hc
Hd
PR266
51
ca. 50 mm
Die Schiene (Ha) auf der Innenseite der Möbeltür
auflegen (siehe Abb.) und die Position der äußeren
Bohrlöcher anzeichnen. Nachdem die Löcher
gebohrt wurden, die Schiene mit den mitgelieferten
Schrauben befestigen.
90°
21 m
m
ca. 50 mm
21 m
m
Die Abdeckung (Hc) in die Schiene (Ha) eindrücken,
bis sie einrastet.
Ha
Hc
PR33
Gerätetür und Möbeltür auf ca. 90° öffnen. Den
Winkel (B) in der Schiene (A) einsetzen. Gerätetür
und Möbeltür zusammenhalten und die Bohrlöcher
anzeichnen (siehe Abb.). Winkel abnehmen und die
Bohrlöcher mit Ø 2mm und einem Abstand von 8
mm von der Türaußenkante ausführen. Den Winkel
wieder auf der Schiene anbringen und mit den
mitgelieferten Schrauben befestigen.
8mm
Ha
Hb
PR167
Für eine allfällig notwendige Ausrichtung der
Möbeltür, den Spielraum der Langlöcher nutzen.
Nach Beendigung der Arbeiten den einwandfreien
Verschluß der Gerätetür überprüfen.
Die Abdeckung (Hd) in die Schiene (Hb) eindrücken,
bis sie einrastet.
Vergewissern Sie sich nach Ausführung des
Anschlagwechsels der Türen, daß alle Schrauben
fest angezogen sind und überprüfen Sie auch,
ob die Magnetdichtung am Möbel perfekt anliegt.
Bei einer niedrigen Raumtemperatur (z.B. im
Winter) kann es vorkommen, dass die Dichtung
nicht perfekt am Schrank haftet. Die
Wiederherstellung der Dichtung erfolgt
automatisch nach gewisser Zeit. Wollen Sie aber
diesen Prozess beschleunige, so genögt es die
Dichtung mit einem Fön zu erwärmen.
Hb
PR168
Hb
Hd
52
PR167/1
Türanschlagwechsel- Gefrierabteil
180°
53
BORETTI B.V.
De Dollard 17
1454 AT Watergang
T + 31(0)20-4363439
F + 31(0)20-4361326
S 0900-2352673 (service)
E [email protected]
The Netherlands
N.V. BORETTI S.A.
Ruperlweg 16
2850 Boom
T + 32(0)3-4508180
F + 32(0)3-4586847
E [email protected]
Belgium
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement