25p5999

25p5999
IBM
Referinţă rapidă
Interior:
- Siguranţă, garanţie şi alte note
- Setare calculator
- Recuperare software
- Depanare şi diagnoză
- Ajutor şi service IBM
IBM
Referinţă rapidă
Notă
Înainte de a utiliza aceste informaţii şi produsul la care se referă, asiguraţi-vă că aţi citit
“Note de siguranţă” pe pagina v şi “Anexă. Garanţia produsului şi observaţii” pe pagina 29.
A treia ediţie (Mai 2001)
© Copyright International Business Machines Corporation 2001. Toate drepturile rezervate.
Cuprins
Note de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Observaţie baterie cu litiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Informaţii siguranţă modem . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Declaraţia de conformitate laser . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Ajutor suplimentar .
.
.
.
.
.
.
Capitol 1. Pregătirea calculatorului .
Citirea şi tipărirea unor informaţii importante
Pregătirea spaţiului de lucru . . . . .
Confort . . . . . . . . . .
Lumina . . . . . . . . . .
Circulaţia aerului . . . . . . .
Prizele şi lungimea cablurilor . . . .
Capitol 2. Setarea calculatorului . .
Pornire . . . . . . . . . . .
Terminarea instalării software. . . . .
Folosire CD Software Selections . . .
Instalare alte sisteme de operare . . .
Oprirea (shutdown) calculatorului . . .
Înregistrarea de informaţii despre calculator
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. xi
. . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . 2
. . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . . . 3
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. 5
. 9
. 9
. 9
. 10
. 10
. 11
Capitol 3. Product recovery (Recuperare produs) . . . . . . . . . 13
Realizarea unei recuperări . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Recuperare software după defectarea discului. . . . . . . . . . . . . 14
Rezolvare probleme recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
F11 nu porneşte programul Product Recovery . . . . . . . . . . . 14
CD-ul Product Recovery nu porneşte . . . . . . . . . . . . . . 14
Promptul F11 nu este afişat . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Schimbarea secvenţei de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Recuperare sau instalare drivere de dispozitive . . . . . . . . . . . . 16
Capitol 4. Depanare şi diagnoză . . . . . . . . . . . . . . .
Depanare de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IBM Enhanced Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rularea programului IBM Enhanced Diagnostics din programul Product Recovery
Crearea unei dischete IBM Enhanced Diagnostics . . . . . . . . . .
Rularea dischetei IBM Enhanced Diagnostics. . . . . . . . . . . .
Coduri de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitol 5. Obţinerea de informaţii, ajutor şi service .
© Copyright IBM Corp. 2001
.
.
.
.
.
.
17
17
18
19
19
19
20
. 23
iii
Obţinerea informaţiei . . . . . . . . . . .
Utilizare Internet . . . . . . . . . . .
Obţinerea de informaţii prin fax . . . . . . .
Obţinerea de suport şi service . . . . . . . .
Utilizarea documentaţiei şi a programelor diagnostic
Solicitarea de service . . . . . . . . . .
Alte servicii. . . . . . . . . . . . .
Cumpărarea de servicii suplimentare . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii . . . . . . . . . .
Declaraţie de garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perioada de garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Declaraţia de garanţie limitată IBM. . . . . . . . . . . . .
Observaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procesarea datelor calendaristice . . . . . . . . . . . . .
Observaţii ieşire TV . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mărci comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observaţii emisii electronice . . . . . . . . . . . . . . .
Cerinţele Comisiei Federale de Comunicaţii (FCC) şi companiei de telefoane
Notă referitoare la cablul de alimentare . . . . . . . . . . .
iv
Referinţă rapidă
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
23
23
24
24
24
26
27
. . 29
. . 29
. . 29
. . 31
. . 41
. . 42
. . 42
. . 42
. . 43
46
. . 48
Note de siguranţă
PERICOL
Curentul electric de la alimentare, telefon şi cablurile de comunicare poate fi
primejdios.
Pentru a evita riscul unui şoc:
v Nu conectaţi sau deconectaţi nici un cablu şi nu executaţi procese de instalare,
întreţinere sau reconfigurare acestui produs în timpul unei furtuni electrice.
v Conectaţi toate cablurile de alimentare într-o priză electrică cuplată
corespunzător şi împământată.
v Conectaţi la prize corespunzător cuplate orice echipament care va fi ataşat
acestui produs.
v Atunci când este posibil, folosiţi numai o mână pentru a conecta sau deconecta
cablurile de semnal.
v Niciodată nu porniţi un echipament atunci când există semne de foc, apă sau
deteriorări structurale.
v Deconectaţi cablurile de alimentare ataşate, sistemele de telecomunicaţii, reţelele
şi modem-urile înainte de a deschide carcasele dispozitivelor, în afara cazului în
care sunteţi înştiinţat altfel în procedurile de instalare şi configurare.
v Conectaţi şi deconectaţi cabluri aşa cum este descris în următorul tabel atunci
când instalaţi, mutaţi sau deschideţi caracase pentru acest produs sau pentru
dispozitive ataşate.
Pentru a conecta:
Pentru a deconecta:
1. Opriţi toate echipamentele.
1. Opriţi toate echipamentele.
2. La început, conectaţi cablurile la dispozitive.
3. Legaţi cablurile de semnal la conectori.
2. La început, scoateţi cablurile de alimentare
din prize.
4. Introduceţi cablurile de alimentare în prize.
3. Scoateţi cablurile de semnal din conectori.
5. Porniţi dispozitivul.
4. Scoateţi toate cablurile din dispozitive.
DANGER
Le courant électrique provenant de l’alimentation, du téléphone et des câbles de
transmission peut présenter un danger.
Pour éviter tout risque de choc électrique :
v Ne manipulez aucun câble et n’effectuez aucune opération d’installation,
d’entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d’un orage.
© Copyright IBM Corp. 2001
v
v Branchez tous les cordons d’alimentation sur un socle de prise de courant
correctement câblé et mis à la terre.
v Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement
connecté à ce produit.
v Lorsque cela est possible, n’utilisez qu’une seule main pour connecter ou
déconnecter les câbles d’interface.;
v Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d’incendie ou d’inondation,
ou en présence de dommages matériels.
v Avant de retirer les carters de l’unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez
ses cordons d’alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux
systèmes de té lécommunication et aux modems (sauf instruction contraire
mentionnée dans les procédures d’installation et de configuration).
v Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent
produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux
instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.
Connexion:
Déconnexion:
1. Mettez les unités hors tension.
1. Mettez les unités hors tension.
2. Commencez par brancher tous les cordons
sur les unités.
2. Deconectaţi cordoanele de alimentare de la
prize.
3. Branchez les câbles d’interface sur des
connecteurs.
3. Deconectaţi cablurile de interfaţă de la
conectori.
4. Branchez les cordons d’alimentation sur
des prises.
4. Deconectaţi toate cablurile unităţilor.
5. Mettez les unités sous tension.
vi
Referinţă rapidă
Observaţie baterie cu litiu
ATENŢIE:
Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect.
La înlocuirea bateriei, utilizaţi numai IBM Part Number 33F8354 sau un tip de
baterie echivalent recomandat de producător. Bateria conţine litiu şi poate exploda
dacă nu este folosită, mânuită sau aruncată corespunzător.
Nu:
v Aruncaţi sau scufundaţi în apă
v Încălziţi la mai mult de 100°C (212°F)
v Reparaţi sau dezasamblaţi
Aruncaţi bateria aşa cum cer regulile locale.
ATTENTION
Danger d’explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement par une batterie IBM de type ou d’un type équivalent
recommandé par le fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas
de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut
inappropriée.
Ne pas :
v Lancer ou plonger dans l’eau
v Chauffer à plus de 100°C (212°F)
v Réparer ou désassembler
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux règlements locaux.
Informaţii siguranţă modem
Pentru a reduce riscul de foc, şocuri electrice sau răniri atunci când folosiţi echipamentul
telefonic, întotdeauna urmaţi precautii pentru siguranţă, cum ar fi:
v Nu instalaţi niciodată fire telefonice în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
v Nu instalaţi mufe pentru telefon în locuri umede decât dacă aceasta este realizată
special pentru astfel de locuri.
v Nu atingeţi niciodată cablurile sau cablurile telefonice neizolate decât dacă linia
telefonică a fost deconectată de la interfaţa de reţea.
v Lucraţi cu grijă când instalaţi sau modificaţi linii telefonice.
v Evitaţi folosirea telefonului (altul decât cel fără fir) în timpul furtunilor. Pot apărea
riscuri de şocuri electrice datorate fulgerelor.
Note de siguranţă
vii
v Nu folosiţi telefonul pentru a anunţa o scurgere de gaz în apropierea acesteia.
Consignes de sécurité relatives au modem
Lors de l’utilisation de votre matériel téléphonique, il est important de respecter les
consignes ci-après afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution et d’autres
blessures :
v N’installez jamais de cordons téléphoniques durant un orage.
v Les prises téléphoniques ne doivent pas être installées dans des endroits humides,
excepté si le modèle a été conçu à cet effet.
v Ne touchez jamais un cordon téléphonique ou un terminal non isolé avant que la ligne
ait été déconnectée du réseau téléphonique.
v Soyez toujours prudent lorsque vous procédez à l’installation ou à la modification de
lignes téléphoniques.
v Si vous devez téléphoner pendant un orage, pour éviter tout risque de choc électrique,
utilisez toujours un téléphone sans fil.
v En cas de fuite de gaz, n’utilisez jamais un téléphone situé à proximité de la fuite.
Declaraţia de conformitate laser
Unele modele de calculatoare personale IBM sunt echipate din fabrică cu o unitate
CD-ROM sau DVD-ROM. Unităţile CD-ROM şi DVD-ROM sunt vândute şi separat ca
opţionale. Unităţile CD-ROM şi DVD-ROM sunt produse care folosesc laserul. Aceste
unităţi sunt certificate în S.U.A şi respectă normele Codului 21 de Reglementări Federale
ale Departamentului Sănătăţii şi Serviciilor Umane (DHHS 21 CFR), Subcapitolul J
pentru produse laser din Clasa 1. În orice altă parte, aceste unităţi sunt certificate să
respecte normele Comisiei Electrotehnice Internaţionale (International Electrotechnical
Commission - IEC) 825 şi CENELEC EN 60 825 pentru produse laser din Clasa 1.
Atunci când instalaţi o unitate CD-ROM sau DVD-ROM, ţineţi cont de următoarele
instrucţiuni de manevrare:
ATENŢIE:
Utilizarea butoanelor de control sau de reglare, sau efectuarea de proceduri altele
decât cele specificate aici ar putea determina pericolul de expunere la radiaţii.
Eliminarea carcaselor unităţilor CD-ROM sau DVD-ROM ar putea determina expunerea
la radiaţii laser primejdioase. Nu există componente utile în interiorul unităţii CD-ROM
sau DVD-ROM. Nu desfaceţi carcasa unităţii.
Unele unităţi CD-ROM şi DVD-ROM conţin o diosă laser de Clasa 3A sau de Clasa 3B.
Reţineţi următoarele declaraţii.
viii
Referinţă rapidă
PERICOL
Radiaţii laser când este deschis. Nu priviţi la raza laser, nu priviţi direct cu instrumente
optice şi evitaţi expunerea directă la raza laser.
DANGER:
Certains modèles d’ordinateurs personnels sont équipés d’origine d’une unité de
CD-ROM ou de DVD-ROM. Mais ces unités sont également vendues séparément en tant
qu’options. L’unité de CD-ROM/DVD-ROM est un appareil à laser. Aux État-Unis,
l’unité de CD-ROM/DVD-ROM est certifiée conforme aux normes indiquées dans le
sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres
pays, elle est certifiée être un produit à laser de classe 1 conforme aux normes CEI 825 et
CENELEC EN 60 825.
Lorsqu’une unité de CD-ROM/DVD-ROM est installée, tenez compte des remarques
suivantes:
ATTENTION: Pour éviter tout risque d’exposition au rayon laser, respectez les
consignes de réglage et d’utilisation des commandes, ainsi que les procédures
décrites.
L’ouverture de l’unité de CD-ROM/DVD-ROM peut entraîner un risque d’exposition au
rayon laser. Pour toute intervention, faites appel à du personnel qualifié.
Certaines unités de CD-ROM/DVD-ROM peuvent contenir une diode à laser de classe
3A ou 3B. Tenez compte de la consigne qui suit:
DANGER
Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Évitez toute exposition directe des yeux au
rayon laser. Évitez de regarder fixement le faisceau ou de l’observer à l’aide d’instruments
optiques.
Note de siguranţă
ix
x
Referinţă rapidă
Ajutor suplimentar
Această Referinţă rapidă oferă informaţii pentru instalarea calculatorului dumneavoastră
®
IBM şi pentru pornirea sistemului de operare. Această publicaţie include de asemenea
informazii de bază pentru depanare, proceduri recuperare software şi informaţii pentru
ajutor şi service, precum şi informaţii de garanţie.
Ghidul utilizatorului pentru calculatorul dumneavoastră are informaţii despre instalarea
de hardware opţional. Acest fişier document .PDF (Portable Document Format) poate fi
accesat prin Access IBM de pe desktop. Folosiţi Adobe Acrobat Reader pentru a citi şi
tipări User Guide pentru a-l folosi când instalaţi hardware opţional.
Access IBM de pe desktop, conţine mai multe detalii despre următoarele subiecte:
v Folosirea calculatorului
v Instalare software de pe CD-ul Software Selections CD
v Instalare opţiuni hardware
v Conectarea cablurilor de comunicaţii
v Depanarea problemelor obişnuite
v Înregistrarea calculatorului
Dacă aveţi acces la Internet, puteţi accesa cele mai la zi indicaţii şi ponturi, cele mai
frecvente întrebări (FAQs), forumurile de discuţii, precum şi User Guide pentru
calculatorul dumneavoastră. Pentru tehnicienii de service, este disponibil şi Hardware
Maintenance Manual. Pentru a accesa această informaţie, indicaţi browser-ului
următoarea adresă:
http://www.ibm.com/pc/support/
Introduceţi tipul maşinii şi numărul modelului în câmpul Quick Path şi apăsaţi Go.
© Copyright IBM Corp. 2001
xi
xii
Referinţă rapidă
Capitol 1. Pregătirea calculatorului
Înainte de a începe
Citiţi neaparat “Note de siguranţă” pe pagina v şi “Observaţii” pe pagina 41.
Înainte de a începe să folosiţi calculatorul, luaţi-vă timp să terminaţi aceste importante
operaţii. Realizarea acestor operaţii la început vă economiseşte timpul şi frustrările
ulterioare.
1. Creaţi o dischetă Recovery Repair. Calculatorul are un program inclus, programul
Product Recovery care restaurează sistemul de operare. În mod normal acest program
poate fi accesat dintr-un prompt în timpul secvenţei de pornire. Dacă nu se poate
folosi promptul sau nu e vizibil, discheta Recovery Repair va restaura accesul la
programul Product Recovery. Consultaţi “Crearea unei dischete de reparare
recuperare” pe pagina 15.
2. Notaţi-vă tipul maşinii, modelul şi numărul serial al calculatorului. În eventualitatea
că aveţi nevoie de service sau suport tehnic, veţi fi aproape sigur întrebat de aceste
informaţii. Consultaţi “Înregistrarea de informaţii despre calculator” pe pagina 11.
3. Creaţi o dischetă Enhanced Diagnostics. Utilitarul Enhanced Diagnostics poate izola
problemele hardware şi este o parte a programului Product Recovery. Crearea unei
dischete Enhanced Diagnostics din timp vă asigură că veţi putea folosi utilitarul în
cazul când programul Product Recovery devine inaccesibil. Consultaţi “Crearea unei
dischete IBM Enhanced Diagnostics” pe pagina 19.
Citirea şi tipărirea unor informaţii importante
Această Referinţă rapidă conţine informaţii importante despre reinstalarea software-ului
dumneavoastră. Consultaţi “Capitol 3. Product recovery (Recuperare produs)” pe
pagina 13.
Pregătirea spaţiului de lucru
Pentru a obţine cât mai mult de la calculator, aranjaţi atât echipamentele folosite, cât şi
spaţiul de lucru ca să se potrivească cu nevoile şi cu felul de muncă pe care o efectuaţi.
Comfortul dumneavoastră este de importanţă capitală, dar sursele de lumină, circulaţia
aerului, precum şi locul prizelor de curent pot influenţa şi ele felul în care vă aranjaţi
spaţiul de lucru.
Confort
Deşi nici o poziţie de lucru nu este ideală pentru toată lumea, aveţi aici câteva sfaturi
pentru a vă ajuta să vă găsiţi poziţia care vi se potriveşte cel mai bine.
Şederea în aceaşi poziţie pentru mult timp poate duce la oboseală. Un bun scaun poate
face diferenţa. Spătarul şi scaunul trebuie să se poată regla independent şi să ofere un
© Copyright IBM Corp. 2001
1
reazem bun. Scaunul trebuie să aibe partea din faţă curbată pentru a uşura presiunea
asupra coapselor. Ajustaţi scaunul pentru ca să aveţi coapsele paralele cu podeaua şi
tălpile să fie pe podea sau pe suportul pentru picioare.
Când folosiţi tastatura, ţineţi-vă antebraţele paralele cu podeaua şi încheieturile mâinilor
într-o poziţie confortabilă oarecare. Încercaţi să menţineţi o uşoară atingere a tastaturii,
iar mâinile şi degetele să fie relaxate. Puteţi modifica unghiul tastaturii pentru un cât mai
bun confort, corectând poziţia picioruşelor tastaturii.
Reglaţi monitorul încât partea de sus a ecranului să fie la nivelul ochilor, sau puţin mai
jos. Aşezaţi monitorul la o distanţă confortabilă pentru vizualizare, de obicei de la 51 la
61 cm (20 la 24 in.) şi poziţionaţi-l încât să-l puteţi vedea fără a trebui să vă rotiţi corpul.
De asemenea poziţionaţi-vă la îndemână alte echipamente pe care le folosiţi des cum ar fi
telefonul sau mouse-ul.
Lumina
Poziţionaţi monitorul pentru a minimiza luminarea prea puternică şi reflexiile de la surse
puternice de lumină, ferestre şi altele. Şi lumina reflectată de pe suprafeţe strălucitoare
poate cauza reflecţii supărătoare pe monitorul ecranului. Plasaţi monitorul în unghi drept
cu ferestrele şi alte surse de lumină, atunci când acest lucru este posibil. Reduceţi
iluminarea superioară, dacă este nevoie, prin stingerea luminilor sau folosind becuri de
putere mai scăzută. Dacă instalaţi monitorul lângă fereastră, folosiţi perdele sau storuri
pentru a bloca lumina solară. S-ar putea să tebuiască să reglaţi controalele de
Luminozitate şi Contrast de pe monitor, după cum se schimbă lumina din cameră în
timpul zilei.
În cazul în care este imposibil să evitaţi reflexiile sau să reglaţi iluminarea, fixarea unui
filtru împotriva strălucirii deasupra ecranului poate să ajute. Totuşi, aceste filtre pot afecta
claritatea imaginii de pe ecran; încercaţi-le doar după ce aţi epuizat metodele de reducere
a reflecţiilor luminoase.
Praful depus crează probleme asociat cu lumina reflectată. Amintiţi-vă să ştergeţi ecranul
monitorului periodic cu o cârpă moale umezită cu un lichid neabraziv pentru şters sticla.
2
Referinţă rapidă
Circulaţia aerului
Calculatorul şi monitorul dumneavoastră produc căldură. Calculatorul are un ventilator
care introduce aer proaspăt şi forţează afară aerul încălzit. Monitorul permite ca aerul
cald să iasă prin aerisiri. Blocarea orificiilor de ventilare poate cauza supraîncălzirea, ce
poate conduce la funcţionarea defectuoasă sau chiar la defectare. Plasaţi calculatorul şi
monitorul astfel încât nimic să nu blocheze ventilarea aerului; de obicei, 51 mm (2 in.) de
spaţiu pentru aer sunt suficienţi. De asemenea, asiguraţi-vă că aerul ventilat nu suflă spre
altcineva.
Prizele şi lungimea cablurilor
Localizarea prizelor şi lungimea cordoanelor de alimentare a dispozitivelor şi a cablurilor
de conectare la monitor, imprimantă şi alte dispozitive pot determina plasarea finală a
calculatorului.
În momentul aranjării spaţiului dumneavoastră de lucru:
v - Evitaţi folosirea prelungitoarelor. Când este posibil, introduceţi ştecherul cablului de
alimentare al calculatorului direct într-o priză electrică.
v Menţineţi cablurile de alimentare şi alte cabluri dispuse îngrijit şi ferite de locuri de
trecere şi alte zone unde ar putea fi lovite accidental.
Pentru mai multe informaţii despre cordoanele de alimentare, vedeţi secţiunea “Note
despre cordoane de alimentare” din această carte.
Capitol 1. Pregătirea calculatorului
3
4
Referinţă rapidă
Capitol 2. Setarea calculatorului
Notă: Calculatorul dumneavoastră s-ar putea să nu aibă toţi conectorii care sunt descrişi
în acest capitol.
Folosiţi aceste instrucţiuni pentru setarea calculatorului. Uitaţi-vă după mici icoane de
conectori în spatelele calculatorului.
În cazul în care cablurile calculatorului şi panoul cu conectori au conectori cu cod de
culori, potriviţi culoarea de pe capătul cablului cu cea de pe conector. De exemplu,
potriviţi un capăt de cablu albastru, cu un conector albastru, un capăt de cablu roşu cu un
conector roşu, ş.a.m.d.
1. Verificaţi poziţia comutatorului de selectare a tensiunii de la spatele calculatorului.
Folosiţi un pix pentru a schimba poziţia microîntrerupătorului (switch), dacă este
necesar.
v Dacă alimentarea are gama de voltaj 90–137 V ac, setaţi comutatorul la 115 V.
v Dacă alimentarea are gama de voltaj 180–265 V ac, setaţi comutatorul la 230 V.
2. Cablul de tastatură poate să aibă un conector de tastatură standard conector«1¬ sau
un conector USB (Universal Serial Bus) conector«2¬. Conectaţi cablul de tastatură
la conectorul potrivit.
3. Cablul de mouse poate avea conector «1¬ standard sau un conector «2¬ de USB.
Conectaţi cablul de mouse la conectorul potrivit.
© Copyright IBM Corp. 2001
5
4. Conectaţi cablul de monitor la conectorul de monitor şi strângeţi şuruburile.
5. Dacă aveţi modem, conectaţi-l folosind următoarele instrucţiuni.
NE
PHO
ONE
PH
E
ON
PH
LINE
NE
PHO
LINE
LINE
LINE
«1¬
«2¬
«3¬
Folosiţi această dublă conectare din spatele calculatorului pentru a vă seta modemul.
Conectaţi un capăt al cablului telefonic la telefon şi celălalt capăt la conectorul de
telefon din spatele calculatorului. Conectaţi un capăt al cablului modemului la
conectorul de modem din spatele calculatorului şi celălalt capăt la priza de telefon din
perete.
În alte ţări e nevoie de un splitter sau un convertor pentru a lega cablul la priza din
perete, aşa cum se vede în figură. Puteţi folosi splitter-ul fără telefon, ca în partea de
jos a figurii.
6. Dacă aveţi dispozitive audio, legaţi-le folosind următoarele instrucţiuni. Despre mai
multe informaţii detaliate despre difuzoare (speakers), vedeţi 7 pe pagina 7.
«1¬ Intrare linie audio
«2¬ Ieşire linie audio
«3¬ Microfon
«4¬ Căşti
6
Referinţă rapidă
Acest conector primeşte semnalele audio de la un dispozitiv
extern, cum ar fi un sistem stereo.
Acest conector trimite semnalele audio, de la calculator spre
un dispozitiv extern cum ar fi difuzoarele stereo cu
alimentare proprie.
Folosiţi acest conector pentru a cupla un microfon la
calculator, pentru a înregistra sunete sau dacă folosiţi un
software de recunoaşterea vorbirii (speech-recognition).
Folosiţi acest conector pentru cuplarea căştilor, când vreţi să
ascultaţi muzică sau alte sunete, fără a deranja pe ceilalţi.
7. Dacă aveţi difuzoare cu alimentare care au un adaptor c.a., folosiţi instrucţiunile
următoare.
a. Conectaţi cablu dintre difuzoare, dacă este necesar. La unele difuzoare acest
cablu este ataşat permanent.
b. Conectaţi cablul de alimentare la difuzor.
c. Conectaţi difuzoarele la calculator.
d. Conectaţi sursa de alimentare la sursa de c.a.
8. Dacă aveţi difuzoare fără alimentare care nu au adaptor de c.a., folosiţi următoarele
instrucţiuni.
a. Conectaţi cablu dintre difuzoare, dacă este necesar. La unele difuzoare acest
cablu este ataşat permanent.
b. Conectaţi difuzoarele la calculator.
9. Conectaţi orice dispozitiv auxiliar pe care îl aveţi. Calculatorul dumneavoastră s-ar
putea să nu aibă toţi conectorii care sunt arătaţi.
1394
1394
Capitol 2. Setarea calculatorului
7
«1¬ USB
«2¬ Serial
«3¬ S-video
«4¬ Paralel
«5¬ Ethernet
Folosiţi aceşti conectori pentru a cupla un dispozitiv pe Universal
Serial Bus (USB), cum ar fi un scanner, o imprimantă sau un PDA
(personal digital assistant) USB.
Folosiţi acest conector pentru a cupla un modem extern, o
imprimantă seerială sau alt dispozitiv care foloseşte un conector
serial de 9-pini.
Acest conector este prezent pe câteva adaptoare video de mare
performanţă. Folosiţi acest conector pentru a cupla un televizor cu
conector S-Video.
Folosiţi acest conector pentru cuplarea unei imprimante cu
interfaţă paralelă sau orice dispozitiv cu interfaţă paralelă 25-pini.
Folosiţi acest conector pentru cuplarea la o reţea locală tip
Ethernet sau la un modem pe cablu.
Important
Pentru ca PC-ul să funcţioneze în limitele FCC la
conectarea la o reţea Ethernet, folosiţi un cablu Ethernet de
categoria 5.
«6¬ MIDI/joystick
«7¬ IEEE 1394
«8¬ S/PDIF
Folosiţi acest conector pentru cuplarea unui joystick, gamepad sau
unui dispozitiv MIDI (Musical Instrument Digital Interface) cum
ar fi o tastatură MIDI.
Acest conector este numit Firewire (fir pentru incendiu), deoarece
transmite datele rapid. Sunt două tipuri de conectori IEEE 1394:
de 4-pini şi de 6-pini. IEEE 1394 oferă conectare la anumite tipuri
de dispozitive electronice casnice, incluzând dispozitivele audio
digitale, scanere şi alte dispozitive.
Conectorul S/PDIF permite conectarea de echipamente casnice
digitale cum ar fi casetele digitale audio (digital audio tape DAT), unităţile de CD şi alte dispozitive compatibile S/PDIF.
10. Conectaţi cablurile de alimentare în prize cu împământarea corespunzătoare.
Notă: Pentru mai multe informaţii privind conectorii, vezi Access IBM de pe desktop.
8
Referinţă rapidă
Pornire
Porniţi mai întâi monitorul şi alte dispozitive externe. Porniţi calculatorul. După
terminarea auto-testului (POST) fereastra cu logo IBM se închide. Când calculatorul are
software preinstalat, începe instalarea software-ului.
Dacă aveţi probleme în timpul pornirii, vedeţi “Capitol 4. Depanare şi diagnoză” pe
pagina 17 şi “Capitol 5. Obţinerea de informaţii, ajutor şi service” pe pagina 23.
Terminarea instalării software
Important
Vă rugăm să citiţi condiţiile de licenţiere, cu atenţie, înainte de a folosi programele
incluse în acest calculator. Aceste condiţii detaliază drepturile şi obligaţiile precum
şi garanţiile pentru software-ul din acest calculator. Folosirea programelor implică
acceptarea termenelor din acorduri. Dacă nu acceptaţi termenii din acorduri, nu
utilizaţi programele. Ca urmare, returnaţi de urgenţă sistemul şi vi se vor înapoia
banii.
După ce aţi pornit calculatorul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a termina instalarea software. Dacă nu terminaţi instalarea software prima dată când este
pornit calculatorul, pot apare rezultate neaşteptate. Când instalarea e completă, apăsaţi pe
icoana Access IBM din desktop pentru mai multe informaţii despre calculator.
Folosire CD Software Selections
CD-ul Software Selections CD conţine utilitare cum ar fi software anti-virus, software de
gestiune reţea, utilitare Internet şi utilitare pentru conectarea DSL (digital subscriber
line).
Introduceţi Software Selections CD în unitatea de CD şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Puteţi folosi CD pentru:
v Instalarea de produse software sau documentaţie direct de pe CD la modele echipate cu
o unitate CD.
v Crearea unei imagini a Software Selections CD pe disc sau pe un disc de reţea locală
(LAN) şi instalarea software-ului de pe acea imagine.
CD-ul Software Selection CD prezintă o interfaţă grafică uşor de folosit şi proceduri de
instalare automată pentru majoritatea programelor. Acesta are de asemenea un sistem de
ajutor ce descrie componentele CD-ului.
Pentru mai multe informaţii privind instalarea de software de pe CD-ul Software
Selections CD, mergeţi la Access IBM pe desktop.
Capitol 2. Setarea calculatorului
9
Instalare alte sisteme de operare
Dacă vă instalaţi propriul sistem de operare, urmaţi instrucţiunile care v-au venit cu
CD-urile şi dischetele sistemului de operare. Trebuie să instalaţi, după instalarea
sistemului de operare, toate driver-ele de dispozitive. Instrucţiunile de instalare sunt de
obicei livrate cu driver-ele de dispozitive.
Oprirea (shutdown) calculatorului
Când sunteţi gata să opriţi calculatorul, urmaţi procedura de oprire (shutdown) pentru
sistemul de operare. Aceasta previne pierderea de date neînregistrate sau defectarea
®
programelor dumneavoastră. Pentru a opri (shut down) sistemul de operare Microsoft
®
Windows :
1. Selectaţi Start de pe spaţiul de lucru Windows.
2. Apăsaţi Shut Down.
3. Apăsaţi Shut down.
4. Selectaţi OK.
10
Referinţă rapidă
Înregistrarea de informaţii despre calculator
Înregistrarea de informaţii despre calculatorul dumneavoastră poate fi utilă dacă veţi avea
vreodată nevoie să vi se repare calculatorul. Tehnicianul de service vă va cere probabil
aceste informaţii.
Tipul, modelul şi numărul serial al maşinii sunt etichetate pe calculator. Folosiţi această
tabelă pentru a înregistra această informaţie.
Numele produsului
______________________________________________
Tip şi model maşină
______________________________________________
Număr serial (N/S)
______________________________________________
Data achiziţionării
______________________________________________
Vă puteţi înregistra calculatorul prin telefon în momentul în care apelaţi pentru reparaţii
sau suport tehnic. Vedeţi Access IBM pe desktop pentru mai multe informaţii despre
înregistrarea calculatorului dumneavoastră.
Capitol 2. Setarea calculatorului
11
12
Referinţă rapidă
Capitol 3. Product recovery (Recuperare produs)
Programul Product Recovery pentru calculator este pe o partiţie de disc separată şi
ascunsă. El rulează independent de sistemul de operare.
Realizarea unei recuperări
Important
Înţelegeţi următoarea informaţie înainte de a recupera software-ul.
v Realizaţi o recuperare numai ca ultima soluţie după ce toate celelalte unelte de
diagnoză şi depanare au fost epuizate.
v Dacă este posibil, salvaţi-vă fişierele de date înainte de a începe procesul de
recuperare. Procesul de recuperare şterge toate informaţiile care sunt memorate
în prima partiţie (de obicei drive-ul C).
v Programul Product Recovery de pe partiţia de disc este principala metodă pentru
realizarea procedurilor de recuperare.
v Dacă realizaţi o recuperare din cauza înlocuirii discului, vedeţi “Recuperare
software după defectarea discului” pe pagina 14.
Pentru a realiza o recuperare, folosiţi următoarea procedură:
1. Faceţi copii de siguranţă după fişierele de date, dacă este posibil. Toate fişierele de pe
disc care nu au fost copiate vor fi pierdute.
2. Opriţi calculatorul pentru minim 5 secunde. Reporniţi calculatorul şi apăsaţi F11 când
vedeţi To begin the IBM Product Recovery Program, press F11. (Promptul F11
este afişat doar pentru câteva secunde.)
A fost afişat promptul F11?
Da - Mergeţi la pasul 3.
Nu - Fie calculatorul nu are programul Product Recovery pe disc, fie promtul F11
este în eroare. Mergeţi la “Rezolvare probleme recuperare” pe pagina 14.
3. A pornit programul Product Recovery după apăsarea pe F11?
Da - Mergeţi la pasul 5 pe pagina 14.
Nu - Dacă aveţi un CD Product Recovery CD, mergeţi la pasul 4. Altfel, mergeţi la
“Rezolvare probleme recuperare” pe pagina 14.
4. Introduceţi Product Recovery CD în unitatea de CD (dacă aveţi mai mult de un CD,
introduceţi CD 1). Reporniţi calculatorul. Dacă calculatorul nu porneşte programul
Product Recovery de pe CD, s-ar putea să nu aveţi unitatea de CD sau DVD listată în
secvenţa de pornire. Puneţi unitatea CD sau DVD ca primul dispozitiv în lista de
pornire (boot-are). Vedeţi pentru detalii “Schimbarea secvenţei de pornire” pe
pagina 15.
© Copyright IBM Corp. 2001
13
5. Când programul Product Recovery porneşte, s-ar putea să puteţi alege un sistem de
operare. Dacă apare un meniu de sisteme de operare, folosiţi tastele cu săgeţi pentru a
selecta sistemul de operare corespunzător şi apoi apăsaţi Enter.
6. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Calculatorul s-ar putea să trebuiască repornit în
timpul procesului de recuperare, de mai multe ori. Când procesul de recuperare s-a
terminat, se va afişa un mesaj de terminare.
Note:
1. După recuperare, s-ar putea să fie necesar să reinstalaţi drivere pentru anumite
dispozitive. Dacă e nevoie să reinstalaţi drivere pentru dispozitive, vedeţi
“Recuperare sau instalare drivere de dispozitive” pe pagina 16.
2. Anumite calculatoare vin cu Microsoft Office sau Microsoft Works preinstalate. Dacă
vreţi să recuperaţi aplicaţiile Microsoft Office sau Microsoft Works, trebuie să folosiţi
Microsoft Office CD sau Microsoft Works CD. Aceste CD-uri sunt livrate numai cu
calculatoarele care au preinstalat Microsoft Office sau Microsoft Works.
Recuperare software după defectarea discului
Când unitatea de disc este înlocuită din cauza defectării, programul Product Recovery nu
va fi pe noul hard-disc. În acest caz, trebuie să folosiţi Product Recovery CD care vine cu
calculatorul sau acela pe care l-aţi comandat la IBM. Dacă aveţi un Product Recovery
CD, mergeţi la pasul 4 pe pagina 13 pentru instrucţiuni de recuperare a software-ului.
Dacă nu aveţi un Product Recovery CD, vedeţi “Capitol 5. Obţinerea de informaţii, ajutor
şi service” pe pagina 23 .
Rezolvare probleme recuperare
Folosiţi informaţia din această secţiune dacă nu puteţi accesa programul Product
Recovery.
F11 nu porneşte programul Product Recovery
Fie programul Product Recovery este corupt sau este o problemă cu partiţia care conţine
programul Product Recovery. Folosiţi un CD Product Recovery CD pentru a accesa
programul Product Recovery. Dacă Product Recovery CD nu a fost livrat cu calculatorul,
contactaţi IBM şi comandaţi un Product Recovery CD pentru calculatorul dumneavoastră.
Vedeţi pentru detalii “Capitol 5. Obţinerea de informaţii, ajutor şi service” pe pagina 23.
CD-ul Product Recovery nu porneşte
Asiguraţi-vă că unitatea de CD sau DVD este înaintea discului în secvenţa de pornire.
Consultaţi “Schimbarea secvenţei de pornire” pe pagina 15.
14
Referinţă rapidă
Promptul F11 nu este afişat
Folosiţi discheta Recovery Repair pentru a recupera promptul F11 sau creaţi o dischetă
Recovery Repair, dacă nu aveţi una. Vedeţi “Folosirea dischetei de reparare recuperare
(″Recovery Repair″)” sau “Crearea unei dischete de reparare recuperare”.
Crearea unei dischete de reparare recuperare
Notă: Această procedură funcţionează doar dacă sistemul de operare lucrează.
Pentru a crea o dischetă Recovery Repair, urmaţi procedura:
1. Porniţi calculatorul şi sistemul de operare.
2. Folosiţi Windows Explorer sau My Computer pentru a afişa structura de directoare a
discului.
3. Deschideţi directorul imbtools, de obicei aflat pe drive-ul C.
4. Faceţi dublu-clic pe RRDISK.BAT şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Folosirea dischetei de reparare recuperare (″Recovery Repair″)
Pentru a folosi discheta Recovery Repair, urmaţi procedura:
1. Închideţi sistemul de operare şi opriţi calculatorul.
2. Introduceţi discheta Recovery Repair în unitatea de dischetă.
3. Porniţi calculatorul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Notă: Dacă operaţia de reparare se termină fără eroare, promptul F11 va fi afişat data
viitoare când porniţi calculatorul.
Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operaţiei de reparare şi operaţia de reparare nu
poate fi terminată, s-ar putea să aveţi o problemă cu programul Product Recovery sau cu
partiţia care conţine programul Product Recovery. Folosiţi Product Recovery CD pentru a
accesa programul Product Recovery. Dacă Product Recovery CD nu a fost livrat cu
calculatorul, contactaţi IBM şi comandaţi un Product Recovery CD pentru calculatorul
dumneavoastră. Vedeţi pentru detalii “Capitol 5. Obţinerea de informaţii, ajutor şi
service” pe pagina 23.
Schimbarea secvenţei de pornire
Dacă aţi introdus un CD în unitatea de CD sau DVD şi calculatorul nu citeşte CD-ul
imediat la pornire, modificaţi să fie unitatea de CD sau DVD primul dispozitiv din
secvenţa de pornire. Pentru a modifica secvenţa de pornire, folosiţi următoarea procedură:
1. Opriţi calculatorul.
2. Porniţi calculatorul.
3. Când apare promptul pentru programul Configuration/Setup Utility, apăsaţi repede
F1. Promptul este afişat doar pentru scurt timp.
4. Din meniul Configuration/Setup Utility, selectaţi Start Options.
Capitol 3. Product recovery (Recuperare produs)
15
5. Vedeţi ce dispozitiv este selectat ca primul dispozitiv de pornire şi notaţi-l undeva
pentru a-l folosi ulterior. Trebuie să refaceţi această setare după ce aţi terminat
procesul de recuperare.
6. Modificaţi primul dispozitiv de pornire ca să fie unitatea de CD sau DVD.
7. Salvaţi setările şi ieşiţi din program.
8. Opriţi calculatorul.
Recuperare sau instalare drivere de dispozitive
Înainte de a reface sau instala drivere dispozitiv, trebuie să aveţi instalat sistemul de
operare pe calculator. Verificaţi că aveţi suportul cu documentaţia şi software-ul pentru
dispozitiv.
Driver-ele pentru dispozitivele instalate de IBM sunt localizate pe discul hard (de obicei
C) în directorul ibmtools\drivers. Instrucţiunile pentru instalarea driver-elor de dispozitiv
(readme.txt) se găsesc de asemenea în directorul ibmtools\drivers. Alte drivere de
dispozitive se află pe suportul software care vine cu fiecare dispozitiv.
Ultimele drivere de dispozitive pentru dispozitivele instalate de IBM sunt disponibile şi
pe Internet la http://www.ibm.com/pc/support/.
Pentru a recupera un driver dispozitiv pentru un dispozitiv instalat de IBM, folosiţi
următoarea procedură:
1. Porniţi calculatorul şi sistemul de operare.
2. Folosiţi Windows Explorer pentru a afişa structura de directoare a discului.
3. Deschideţi directorul ibmtools.
4. Deschideţi directorul drivers. În directorul drivers sunt mai multe subdirectoare care
sunt numite după diferitele dispozitive ce sunt instalate pe calculatorul
dumneavoastră (de exemplu, audio, video ş.a.m.d.).
5. Deschideţi directorul corespunzător.
6. Folosiţi următoarele metode pentru a recupera driver-ul de dispozitiv:
a. În subdirectorul dispozitivului, căutaţi un fişier readme.txt sau un alt fişier cu
extensia .txt care conţine informaţii despre reinstalarea driver-ului de dispozitiv.
Acest fişier poate să fie numit după sistemul de operare, de exemplu win98.txt.
b. Dacă subdirectorul conţine un fişier cu extensia .inf, puteţi folosi programul Add
New Hardware (aflat în Windows Control Panel) pentru a reinstala driver-ul de
dispozitiv. Nu toate driverele de dispozitiv pot fi instalate folosind acest program.
În programul Add New Hardware, când trebuie să alegeţi ce driver dispozitiv
vreţi să instalaţi, apăsaţi Have Disk şi Browse. Apoi selectaţi fişierul de driver
dispozitiv corespunzător din subdirectorul dispozitivului.
c. În subdirectorul dispozitivului căutaţi un fişier setup.exe. Faceţi dublu-clic pe
SETUP.EXE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
16
Referinţă rapidă
Capitol 4. Depanare şi diagnoză
Dacă aveţi o problemă cu calculatorul, acest capitol descrie câteva unelte de bază pentru
depanare şi diagnoză. Dacă problema calculatorului dumneavoastră nu este descrisă aici,
vedeţi Access IBM de pe desktop pentru mai multe informaţii de depanare.
Depanare de bază
Simptom
Acţiune
Calculatorul nu porneşte
atunci când apăsaţi butonul
de alimentare.
Verificaţi că:
v Cablul de alimentare este introdus în spatele calculatorului şi
într-o priză funcţională.
v Dacă calculatorul are un comutator suplimentar de alimentare pe
spatele calculatorului, asiguraţi-vă că este comutat pe pornit.
Verificaţi becul de alimentare din partea din faţă să vedeţi dacă a
fost pornită alimentarea.
Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la service.
Ecranul monitorului este
gol.
Verificaţi că:
v Cablul monitorului este ataşat corect în spatele monitorului şi în
spatele calculatorului.
v Cablul de alimentare al monitorului este introdus în spatele
monitorului şi într-o priză funcţională.
v Monitorul este pornit şi controalele de luminozitate şi contrast
sunt reglate corect.
v Cablul de semnal este bine cuplat la monitor şi la conectorul
monitorului de pe calculator.
Notă: Dacă calculatorul are doi conectori pentru monitor, verificaţi
că monitorul este conectat la acela din slotul cu opţiunea AGP, nu în
acela din spatele plăcii de bază. Consultaţi “Capitol 2. Setarea
calculatorului” pe pagina 5.
Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la service.
Tastatura nu funcţionează.
Calculatorul nu răspunde la
tastatură.
Verificaţi că:
v Calculatorul şi monitorul sunt pornite şi controalele de
luminozitate şi contrast sunt reglate corect.
v Cablul de tastatură este bine conectat la conectorul de tastatură pe
calculator.
v Nici o tastă nu e blocată.
Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la service.
© Copyright IBM Corp. 2001
17
Simptom
Acţiune
Mouse-ul nu funcţionează.
Calculatorul nu răspunde la
mouse.
Verificaţi că:
v Calculatorul şi monitorul sunt pornite şi controalele de
luminozitate şi contrast sunt reglate corect.
v Mouse-ul este bine conectat la conectorul de mouse pe calculator.
Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la service.
Sistemul de operare nu
porneşte.
Verificaţi că:
v Nu există dischetă în unitatea de dischete.
v Secvenţa de pornire include dizpozitivul pe care se află sistemul
de operare. De obicei sistemul de operare se află pe disc.
În timpul pornirii aşteptaţi promptul pentru pornirea programului
Configuration/Setup Utility. Apăsaţi tasta funcţională specificată.
Verificaţi secvenţa de pornire din programul Configuration/Setup
Utility.
Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la service.
Se afişează un cod de
eroare înainte de a porni
sistemul de operare.
Notaţi-vă numărul codului şi vedeţi “Coduri de eroare” pe pagina 20.
Calculatorul sună de mai
multe ori înainte de
pornirea sistemului de
operare.
Verificaţi că nici o tastă nu e blocată.
Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la service.
IBM Enhanced Diagnostics
Programul IBM Enhanced Diagnostics rulează independent de sistemul de operare. Puteţi
folosi acest program pentru a testa componentele hardware ale calculatorului dvs. Acest
program este folosit în general când nu sunt disponibile alte metode sau nu au avut succes
în rezolvarea unei probleme ce se consideră că este legată de hardware.
Puteţi rula programul IBM Enhanced Diagnostics folosind programul Product Recovery
de pe hard-discul calculatorului. Deasemenea, puteţi creea o dischetă IBM Enhanced
Diagnostics din programul Product Recovery sau cu CD-ul Product Recovery CD şi apoi
rula programele de diagnoză folosind această dischetă.
Puteţi descărca ultima versiune a programului Enhanced Diagnostic de la
http://www.ibm.com/pc/support/ pe Internet. Introduceţi tipul maşinii şi numărul
modelului în câmpul Quick Path pentru a găsi fişierele de adus specifice calculatorului
dumneavoastră.
18
Referinţă rapidă
Rularea programului IBM Enhanced Diagnostics din
programul Product Recovery
Urmaţi următorii paşi pentru a rula diagnoza din programul Product Recovery.
Notă: Dacă din anumite motive programul Product Recovery de pe disc este corupt sau
neaccesibil, IBM Enhanced Diagnostics poate rula de pe CD-ul Product Recovery
CD, dacă acesta este disponibil.
1. Închideţi sistemul de operare şi opriţi calculatorul.
2. Porniţi calculatorul. Apăsaţi repede F11 când apare promptul programului Product
Recovery (promptul este afişat doar câteva secunde). Aşteptaţi să apară meniul
programului de recuperare.
3. Depinzând de sistemul de operare, s-ar putea să trebuiască să selectaţi o setare sistem.
Dacă nu se afişează nici un prompt, mergeţi la următorul pas.
4. Când se afişează meniul principal, selectaţi System Utilities.
5. Din meniul System Utilities, selectaţi Run Diagnostics. Se va porni programul IBM
Enhanced Diagnostics. După ce aţi completat procesul de diagnosticare, veţi fi întors
în meniul principal al programului Product Recovery.
6. Reporniţi calculatorul.
Crearea unei dischete IBM Enhanced Diagnostics
Pentru a crea o dischetă IBM Enhanced Diagnostics din programul Product Recovery,
urmaţi următorii paşi:
1. Închideţi sistemul de operare şi opriţi calculatorul.
2. Porniţi calculatorul. Apăsaţi repede F11 când apare promptul programului Product
Recovery. (Promptul este afişat doar pentru câteva secunde.) Aşteptaţi să fie afişat
meniul programului de recuperare.
3. Depinzând de sistemul de operare, s-ar putea să trebuiască să selectaţi o setare sistem.
Dacă nu se afişează nici un prompt, mergeţi la următorul pas.
4. Din meniul principal, selectaţi System Utilities.
5. Selectaţi Create a diagnostic diskette şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
6. Când sunteţi invitat introduceţi în unitate o dischetă goală, formatată şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
Notă: Puteţi descărca ultima versiune a programului de diagnoză de la
http://www.ibm.com/pc/support/ de pe Internet. În câmpul Quick Path introduceţi
tipul maşinii pentru a găsi fişierele de adus specifice calculatorului
dumneavoastră.
Rularea dischetei IBM Enhanced Diagnostics
Urmaţi următorii paşi pentru a rula discheta IBM Enhanced Diagnostics:
1. Închideţi sistemul de operare şi opriţi calculatorul.
Capitol 4. Depanare şi diagnoză
19
2. Introduceţi discheta IBM Enhanced Diagnostics în unitatea de dischetă.
3. Porniţi calculatorul.
4. Urmaţi instrucţiunile ce sunt afişate pe ecran. Pentru ajutor, apasaţi F1.
5. La terminarea programului, înlăturaţi discheta din unitatea de dischete.
6. Faceţi shut down şi reporniţi calculatorul.
Coduri de eroare
Următoarea tabelă include o parte a codurilor de eroare cele mai uzuale, care pot fi afişate
la pornirea calculatorului.
v Înregistraţi codul de eroare afişat. Dacă apelaţi la service, veţi fi întrebat de codurile de
eroare.
v Dacă aveţi mai multe coduri de eroare, întotdeauna încercaţi să rezolvaţi problemele în
ordinea în care ele sunt afişate. De obicei, rezolvând primul cod de eroare, aceasta va
duce la rezolvarea celor care-i succed.
v Dacă codul de eroare nu este în tabela următoare, o depanare mai în profunzime este
necesară.
– Dacă sistemul de operare porneşte la pornirea calculatorului, folosiţi Access IBM
pentru a rula IBM Enhanced Diagnostics şi să folosiţi procedurile de depanare
interactive (online).
– Dacă sistemul de operare nu porneşte, apelaţi la service.
Cod
Descriere
Acţiune
161 sau 0250
Bateria poate fi defectă.
Înlocuiţi bateria. Vedeţi procedura de
înlocuire a bateriei în User Guide
disponibil prin intermediul Access IBM.
162 sau 0251
A apărut o modificare în
configurarea dispozitivului.
Verificaţi că:
v Toate dispozitivele externe sunt pornite.
v Toate dispozitivele sunt instalate corect
şi conectate bine.
Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la
service.
301, 303, 0211
sau 0212
A apărut o eroare de tastatură.
Verificaţi că:
v Tastatura este conectată corect.
v Nu sunt taste blocate.
Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la
service.
20
Referinţă rapidă
Cod
Descriere
Acţiune
0280
Pornirea anterioară nu s-a terminat;
s-a folosit configuraţia implicită.
Auto-testul (POST) anterior nu s-a
terminat cu succes. POST încarcă valorile
implicite şi vă invită să rulaţi Setup.
Această eroare este ştearsă când se
porneşte din nou, calculatorul.
860x (x=orice
număr)
A apărut o eroare de dispozitiv de
punctare sau de mouse.
Verificaţi că dispozitivul de punctare sau
mouse-ul sunt bine conectate.
Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la
service.
Capitol 4. Depanare şi diagnoză
21
22
Referinţă rapidă
Capitol 5. Obţinerea de informaţii, ajutor şi service
Dacă aveţi nevoie de ajutor, service, asistenţă tehnică sau doriţi doar informaţii despre
produsele IBM, veţi descoperi o varietate largă de surse disponibile oferite de IBM.
Această secţiune conţine informaţii despre locul unde se pot găsi informaţii despre IBM
şi produsele IBM, ce este de făcut când aveţi o problemă cu calculatorul, şi unde să sunaţi
pentru service dacă e nevoie.
Obţinerea informaţiei
Informaţia despre calculatorul dvs. IBM şi software-ul preinstalat, dacă există, este
disponibilă în documentaţia care soseşte cu calculatorul. Aceasta include cărţi, cărţi
online, fişiere README şi fişiere ajutor. În plus, informaţia despre produse IBM este
disponibilă pe Internet şi prin IBM Automated Fax System.
Utilizare Internet
Pe Internet, site-ul web IBM are informaţie actualizată despre produsele IBM PC şi
suport. Adresa paginii principale a IBM Personal Computing este
http://www.ibm.com/pc/.
Puteţi găsi informaţii suport pentru produsele IBM, inclusiv opţiunile suportate, la
http://www.ibm.com/pc/support/.
Dacă selectaţi Profile din pagina pentru suport, puteţi crea o pagină pentru suport
personalizată, specifică hardware-ului Dvs., completată cu întrebări frecvente (Frequently
Asked Questions), informaţii despre componente, secrete şi ponturi tehnice şi fişiere care
se pot transfera (download). În plus, puteţi alege să primiţi notificări e-mail atunci când
apar informaţii noi despre produsele dvs. înregistrate.
Puteţi comanda şi publicaţii prin sistemul de comenzi publicaţii IBM la
http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi.
Obţinerea de informaţii prin fax
Dacă aveţi un telefon cu ton şi acces la un fax, în S.U.A. şi Canada puteţi obţine prin fax
informaţii despre marketing şi informaţii tehnice în legătură cu multe subiecte, incluzând
hardware, sisteme de operare şi reţele locale (LAN-uri).
Puteţi suna la Sistemul fax automat IBM 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Urmaţi
instrucţiunile înregistrate şi informaţiile solicitate vă vor trimise prin fax. În S.U.A. şi
Canada, pentru a accesa Sistemul fax automat IBM, apelaţi 1-800-426-3395.
© Copyright IBM Corp. 2001
23
Obţinerea de suport şi service
Dcă aveţi o problemă cu calculatorul Dvs., veţi găsi o mare varietate de surse disponibile
să vă ajute.
Utilizarea documentaţiei şi a programelor diagnostic
Multe probleme cu calculatorul pot fi rezolvate fără asistenţă din afară. Dacă aveţi o
problemă cu calculatorul Dvs., primul lucru cu care se începe este informaţia de depanare
din documentaţia calculatorului. Dacă bănuiţi o problemă software, vedeţi documentaţia,
inclusiv fişierele README şi ajutor online, care se dau cu sistemul de operare sau
programul aplicaţiei.
Cele mai multe calculatoare IBM şi servere vin cu un set de programe diagnostic pe care
le puteţi utiliza în identificarea problemelor de hardware. Vedeţi informaţia de depanare a
calculatorului Dvs. pentru instrucţiuni în folosirea programelor de diagnoză.
Informaţia de depanare sau programele de diagnostic vă pot indica dacă aveţi nevoie de
drivere de dispozitiv adiţionale sau actualizate sau alt software. IBM menţine pagini pe
Internet din care puteţi obţine ultimele informaţii tehice şi transfera drivere pentru
dispozitive şi actualizări. Pentru a accesa aceste pagini, mergeţi la
http://www.ibm.com/pc/support/ şi urmaţi instrucţiunile.
Solicitarea de service
Dacă aţi încercat să corectaţi problema personal şi totuşi aveţi nevoie de ajutor, în
perioada de garanţie, puteţi obţine ajutor şi informaţii prin telefon prin IBM PC
HelpCenter®. Următoarele servicii sunt disponibile în perioada de garanţie:
v Determinarea problemelor - Este disponibil personal calificat care să vă asiste să
determinaţi dacă aveţi o problemă hardware şi care să decidă acţiunea necesară pentru
rezolvarea problemei.
v Reparaţia hardware IBM - Dacă se determină că problema este generată de hardware
IBM aflat în garanţie, este disponibil personal calificat care să asigure nivelul aplicabil
de service.
v Gestiune modificări tehnice - Uneori, este posibil să fie necesare unele modificări
după ce un produs a fost vândut. IBM sau reseller-ul Dvs., dacă este autorizat de IBM,
va realiza înlocuiri tehnice (Engineering Changes - EC) aplicabile hardware-ului Dvs.
Următoarele puncte nu sunt acoperite:
v Înlocuirea sau utilizarea părţilor care nu aparţin IBM-ului sau părţilor negarantate de
IBM. Toate componentele garantate conţin un identificator de 7 caractere în formatul
IBM FRU XXXXXXX.
v Identificarea surselor de probleme software.
v Configurarea BIOS-ului ca parte a unei instalări sau modernizări.
v Schimbări, modificări sau actualizări ale driverelor de dispozitiv.
v Instalarea şi întreţinerea sistemelor de operare în reţea (NOS).
v Instalarea şi întreţinerea programelor aplicaţii.
24
Referinţă rapidă
Consultaţi garanţia pentru hardware IBM pentru a avea o expunere clară a termenilor de
garanţie ale IBM. Păstraţi proba de achiziţionare pentru a obţine suportul pentru garanţie.
În S.U.A. şi Canada aceste servicii sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
În Marea Britanie, aceste servicii sunt disponibile Luni până Vineri, de la 9:00 a.m. la
6:00 p.m.
Notă: Timpul de răspuns va depinde de numărul şi complexitatea apelurilor primite.
Dacă este posibil, staţi în faţa calculatorului atunci când sunaţi. Vă rugăm să aveţi la
îndemână următoarele informaţii când sunaţi:
v Tip şi model maşină
v Numerele de serie ale produselor hardware IBM
v Descrierea problemei
v Cuvintele exacte ale eventualelor mesaje de eroare
v Informaţii despre configuraţia hardware şi software
Numerele de telefon pot fi modificate fără preaviz. Pentru numerele de telefon cele mai
actuale, mergeţi la http://www.ibm.com/pc/support/ şi apăsaţi Support Phone List.
Capitol 5. Obţinerea de informaţii, ajutor şi service
25
Ţara
Numărul de telefon
Austria
Österreich
01-24 592 5901
Belgia - Olandeză
Belgie
02-210 9820
Belgia - Franceză
Belgique
02-210 9800
Canada
Numai Toronto
416-383-3344
Canada
Canada - toate celelalte
1-800-565-3344
Danemarca
Danmark
45 20 82 00
Finlanda
Suomi
09-22 931 840
Franţa
Franţa
02 38 55 74 50
Germania
Deutschland
07032-1549 201
Irlanda
Irlanda
01-815 9200
Italia
Italia
02-4827 5040
Luxembourg
Luxembourg
298-977 5063
Olanda
Nederland
020-514 5770
Norvegia
Norge
23 05 32 40
Portugalia
Portugalia
21-791 51 47
Spania
España
91-662 49 16
Suedia
Sverige
08-477 4420
Elveţia
Schweiz/Suisse/Svizzera
0848-80 52 52
Marea Britanie
Marea Britanie
01475-555 055
S.U.A şi Porto Rico
S.U.A şi Porto Rico
1-800-772-2227
În toate celelalte ţări, contactaţi reseller-ul sau reprezentantul de marketing IBM.
Alte servicii
IBM Update Connector™ este un instrument de comunicaţie la distanţă care îl puteţi
folosi cu unele calculatoare IBM pentru comunicarea cu HelpCenter. Update Connector
vă permite să primiţi şi să descărcaţi actualizări ale unor produse software care ar putea fi
furnizate odată cu calculatorul dvs.
Cu unele modele de calculatoare, vă puteţi înregistra la International Warranty Service.
Dacă Dvs. călătoriţi cu calculatorul sau aveţi nevoie să îl mutaţi în altă ţară, puteţi primi
un Certificat International Warranty Service care este onorat virtual oriunde în lume, unde
IBM sau resellerii IBM vând şi fac service la produse IBM.
Pentru informaţii suplimentare sau pentru înregistrare la Suportul de garanţie
internaţional:
v În S.U.A. sau Canada, sunaţi la 1-800-497-7426.
v În Europa, sunaţi la 44-1475-893638 (Greenock, Marea Britanie)..
26
Referinţă rapidă
v În Australia şi Noua Zeelandă, sunaţi la 61-2-9354-4171.
v În toate celelalte ţări, contactaţi reseller-ul sau reprezentantul de marketing IBM.
IBM Integrated Technology Services oferă o gamă largă de servicii de suport tehnologie
informatică, implementare şi de gestiune. Pentru mai multe informaţii despre aceste
servicii, referiţi-vă la site-ul Integrated Technology Services la
http://www.ibm.com/services/its/.
Pentru asistenţă tehnică cu instalare de sau întrebări legate de Pachete Service pentru
produsele preinstalate Microsoft Windows, accesaţi site Microsoft Product Support
Services Web la http://support.microsoft.com/directory/, sau puteţi contacta IBM
HelpCenter. Se pot aplica unele taxe.
Cumpărarea de servicii suplimentare
În timpul şi după perioada de garanţie, puteţi achiziţiona servicii adiţionale, precum
suport pentru hardware IBM şi hardware purtând altă marcă, sisteme de operare şi
programe aplicaţii; setare şi configurare reţea; servicii de reparaţie pentru hardware
actualizat sau extins; şi instalaţii personale. Disponibilitatea şi denumirea serviciului s-ar
putea să varieze în funcţie de ţară.
Pentru mai multe informaţii despre aceste servicii, vedeţi informaţia online.
Capitol 5. Obţinerea de informaţii, ajutor şi service
27
28
Referinţă rapidă
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
Această anexă conţine garanţia produsului şi alte anunţuri
Declaraţie de garanţie
Această secţiune conţine perioada de garanţie a produsului şi Declaraţia IBM pentru
garanţie limitată.
Perioada de garanţie
Perioada de garanţie variază în funcţie de tipul de maşină şi ţară sau regiune.
Observaţii:
v Contactaţi firma de vânzări pentru informaţii despre service în garanţie. Unele maşini
IBM pot beneficia de service în garanţie pe loc în funcţie de ţara sau regiunea în care
se efectuează service-ul.
v O perioadă de garanţie de 3 ani pentru componente şi de 1 an pentru manoperă
înseamnă că IBM va oferi service în garanţie fără înlocuire pentru:
1. componente şi manoperă în primul an al perioadei de garanţie
2. numai pentru componente, prin înlocuire, în al doilea şi al treilea an al perioadei de
garanţie.
IBM va taxa pentru manopera pentru reparaţie sau înlocuire.
Tipurile de maşini: 6058, 6059, 6346, 6347, 6348, 6830, 6840 şi 6841
Ţara sau regiunea
Perioada de garanţie
Toate ţările şi regiunile din lumea întreagă
Componente - 3 ani, manoperă - 3 ani
Tipurile de maşini 6339, 6341 şi 6342
Ţara sau regiunea
Perioada de garanţie
China, Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină Componente - 3 ani, manoperă - 3 ani
Statele Unite, Canada, China (Hong Kong, S.A.R.),
Japonia, Taiwan, Australia şi Noua Zeelandă
Componente - 3 ani, manoperă - 1 an
Toate celelalte ţări şi regiuni
Componente - 3 ani, manoperă - 1 an
© Copyright IBM Corp. 2001
29
Tipurile de maşini 2256 şi 2257
Ţara sau regiunea
Perioada de garanţie
Europa, Orientul Mijlociu şi Africa
Componente - 3 ani, manoperă - 3 ani
Statele Unite
Componente - 3 ani, manoperă - 1 an
Canada, America Latină, Japonia, Republica Populară
Chineză, Australia şi Noua Zeelandă.
Componente - 1 an, manoperă - 1 an
China (Hong Kong, S.A.R.),Taiwan
Componente - 1 an, manoperă - 1 an
Toate celelalte ţări şi regiuni
Componente - 1 an, manoperă - 1 an
Tipurile de maşini 2251 şi 2271
Ţara sau regiunea
Perioada de garanţie
Statele Unite şi Porto Rico
Componente - 3 ani, manoperă - 1 ani
Toate celelalte ţări şi regiuni
Componente - 1 an, manoperă - 1 an
Tipurile de maşini 6832 şi 6833
Ţara sau regiunea
Perioada de garanţie
Statele Unite, Porto Rico, Europa, Orientul Mijlociu şi
Africa
Componente - 3 ani, manoperă - 3 ani
Canada, Bangladesh, China, China (Hong Kong, S.A.R.),
India, Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore, Sri Lanka,
Taiwan, Tailanda şi Vietnam
Componente - 3 ani, manoperă - 1 an
Toate celelalte ţări şi regiuni
Componente - 1 an, manoperă - 1 an
Tipul maşină 6831
Ţara sau regiunea
Perioada de garanţie
Toate ţările şi regiunile din lumea întreagă
Componente - 3 ani, manoperă - 1 an
Tipurile de maşini 6568 şi 6569
Ţara sau regiunea
Perioada de garanţie
Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi Argentina
Componente - 3 ani, manoperă - 3 ani
Toate celelalte ţări şi regiuni
Componente - 3 ani, manoperă - 1 an
30
Referinţă rapidă
Tipurile de maşini 6569, 6578, 6579 şi 6649
Ţara sau regiunea
Perioada de garanţie
Statele Unite, Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi
Argentina
Componente - 3 ani, manoperă - 3 ani
Toate celelalte ţări şi regiuni
Componente - 3 ani, manoperă - 1 an
Declaraţia de garanţie limitată IBM
Z125-4753-06 8/2000
Partea 1 - Termeni generali
Această Declaraţie de garanţie limitată include Partea 1 - Temeni generali şi Partea 2 Termeni specifici pentru ţară. Termenii din Partea 2 înlocuiesc sau îi modifică pe cei din
Partea 1. Garanţiile oferite de IBM în această Declaraţie de garanţie limitată sunt valabile
numai pentru Maşinile cumpărate pentru utilizare, nu şi penru cele care vor fi vândute, de
la IBM sau distribuitori. Termenul “Maşină” se referă la o maşină IBM, componentele
sale, conversii, modernizări, elemente sau accesorii şi orice combinaţie a acestora.
Termenul “Maşină” nu include programe software, nici pre-încărcate pe maşină, nici
instalate ulterior sau alte cazuri. Dacă IBM nu specifică altfel, următoarele garanţii se
aplică numai în ţara din care achiziţionaţi Maşina. Nimic din această declaraţie de
garanţie limitată nu afectează drepturile de consumator care nu pot fi ignorate sau limitate
prin nici un contract. Dacă aveţi întrebări, contactaţi IBM sau distribuitorul
Garanţia IBM pentru Maşini
IBM garantează că orice Maşină 1) nu are defecte ale materialelor sau de manoperă şi 2)
respectă Specificaţiile IBM publicate oficial (“Specificaţii”). Perioada de garanţie pentru
o Maşină este o perioadă fixă specificată, începând de la Data instalării. Data de pe
chitanţa de vânzare este Data de instalare, dacă IBM sau distribuitorul nu vă informază
despre o altă situaţie.
Dacă o Maşină nu funcţionează conform garanţiei în timpul perioadei de garanţie, iar
IBM sau distribuitorul nu pot fie 1) să realizeze acest lucru sau 2) să o înlocuiască cu una
care este cel puţin echivalentă din punct de vedere funcţional, o puteţi returna unităţii de
la care aţi achiziţionat-o şi veţi primi înapoi banii.
Limitele garanţiei
Garanţia nu acoperă reparaţia sau înlocuirea unei Maşini ca urmare a utilizării improprii,
a unui accident, a unei modificări, a unui mediu de operare sau fizic nepotrivit, a
întreţinerii improprii, sau a unei defecţiuni cauzate de către un produs pentru care IBM nu
este responsabil. Garanţia este anulată de înlăturarea sau alterarea etichetelor de
identificare de pe Maşină sau de pe componente.
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
31
ACESTE GARANŢII REPREZINTĂ GARANŢIILE DVS. EXCLUSIVE ŞI
ÎNLOCUIESC TOATE CELELALTE GARANŢII SAU CONDIŢII, INDICATE
EXPRES SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR NEFIIND LIMITATE LA
ACESTEA, GARANŢIILE SAU CONDIŢIILE DE COMERCIALIZARE ŞI CELE
PRIVIND CALITĂŢILE SPECIFICATE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP. ACESTE
GARANŢII VĂ DAU UN DREPT LEGAL SPECIFIC DAR, DE ASEMENEA, MAI
PUTEŢI AVEA ALTE DREPTURI CE VARIAZĂ DE LA JURISDICŢIE LA
JURISDICŢIE. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU
LIMITAREA GARANŢIILOR EXPRESE SAU DEDUSE, DECI EXCLUDEREA
DE MAI SUS POATE SĂ NU FIE VALABILĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. ÎN
ASTFEL DE CAZURI, ASTFEL DE GARANŢII SUNT LIMITATE PE DURATA
PERIOADEI DE GARANŢIE. DUPĂ ACEA PERIOADĂ NU SE APLICĂ NICI O
GARANŢIE.
Elemente neacoperite de garanţie
IBM nu garantează operarea continuă sau fără erori a Maşinii.
Orice suport tehnic sau de alt tip asigurat pentru o Maşină aflată în garanţie, cum ar fi
asistenţa telefonică privind întrebările “how-to” (cum să) şi cele referitoare la setarea şi
instalarea echipamentului, va fi asigurat fără FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE.
Suport garanţie
Pentru a obţine service în garanţie pentru o Maşină, contactaţi IBM sau distribuitorul.
Dacă nu întregistraţi Maşina la IBM, vi se poate solicita dovada de achiziţionare.
În timpul perioadei de garanţie, IBM sau distribuitorul, dacă acesta are autorizarea IBM
de a oferi service în garanţie, oferă gratuit anumite tipuri de service pentru reparaţii şi
înlocuiri, în conformitate cu Specificaţiile maşinilor. IBM sau distribuitorul
dumneavoastră vă vor informa despre tipurile disponibile de service pentru o Maşină în
funcţie de ţara în care a fost instalată. După cum doreşte, IBM sau distribuitorul 1) fie va
repara, fie va înlocui Maşina în eroare şi 2) va oferi service fie la domiciliu, fie la un
centru service. IBM sau distribuitorul vor gestiona şi instala modificările pentru Maşină.
Unele componente ale Maşinilor IBM sunt Unităţui înllocuite de client (numite “CRU”),
de exemplu tastatură, memorie sau unităţi hard disc. IBM livrează CRU,iar dvs. le
înlocuiţi. Trebuie să returnaţi toate CRU cu defecte la IBM în 30 de zile de la primirea
CRU înlocuite. Sunteţi răspuzători de descărcarea actualizărilor Machine Code şi
Licensed Internal Code de la un site web IBM sau un mediu electronic şi de respectarea
instrucţiunilor furnizate de IBM.
Atunci când service în garanţie implică înlocuirea unei Maşini sau a unei componente,
elementul pe care IBM sau distribuitorul dumneavoastră îl înlocuiesc devine proprietatea
acestora şi substitutul devine proprietatea dumneavoastră. Dumneavoastră garantaţi că
toate elementele înlocuite sunt originale şi nemodificate. Substitutul poate să nu fie nou,
32
Referinţă rapidă
dar va fi în stare bună de funcţionare şi cel puţin echivalent funcţional cu elementul
substituit. Substituirea presupune starea de service în garanţie pentru componenta
substituită. Multe caracteristici, conversii sau modernizări implică scoaterea de
componente şi returnarea lor la IBM. O componentă ce înlocuieşte o componentă scoasă
va prelua serviciile de garanţie ale componentei înlocuite.
Înainte ca IBM sau distribuitorul să înlocuiască o Maşină sau o componentă, acceptaţi să
scoateţi toate caracteristicile, componentele, opţiunile, modificările şi ataşările ce nu se
află în garanţie.
De asemenea acceptaţi
1. să asiguraţi că maşina este liberă de orice obligaţii sau restricţii care să împiedice
înlocuirea ei;
2. să obţineţi autorizarea proprietarului de a beneficia de serviciile IBM sau ale
distribuitorului, asupra maşinii care nu este în proprietatea dvs, şi
3. dacă e cazul, înainte de asigurarea service-ului:
a. să respectaţi procedurile de determinare a problemei, analiză a problemei şi cerere
service indicate de IBM sau distribuitor;
b. să securizaţi toate datele, programele şi fondurile conţinute de o Maşină;
c. să oferiţi IBM sau distribuitorului acces suficient, gratuit şi sigur la facilităţile
care le vor permite să îşi îndeplinească obligaţiile; şi
d. informaţi IBM sau distribuitorul despre modificarea locaţiei Maşinii.
IBM este responsabil pentru pierderea sau deteriorarea Maşinii cât timp aceasta este 1) în
posesia IBM sau 2) în transport, în acele cazuri în care IBM este responsabil pentru
transport.
Nici IBM şi nici distribuitorul nu este responsabil pentru informaţiile personale, de
proprietate sau confidenţiale ce se află într-o Maşină pe care o returnaţi la IBM sau la
distribuitor din orice motiv. Trebuie să scoateţi toate aceste informaţii din Maşină înainte
de a o returna.
Limitare răspundere
Pot apărea circumstanţe în care, datorită unei componente IBM sau a altor cauze, sunteţi
îndreptăţit să obţineţi despăgubiri de la IBM. În oricare din aceste cazuri, indiferent de
motivul pentru care aveţi dreptul de a cere despăgubiri de la IBM (inclusiv violări
fundamentale, neglijenţă, nereprezentare sau alte nerespectări ale contractului sau
prejudicii), cu excepţia obligaţiilor la care nu se poate renunţa sau care sunt limitate de
lege, IBM nu are obligaţii decât pentru
1. daune privind răni corporale (inclusiv moartea) şi daune aduse proprietăţii imobiliare
şi proprietăţii personale materiale; şi
2. valoarea oricăror alte daune efective directe, până la costurile (dacă este recurent,
sunt valabile costurile de 12 luni) pentru Maşina care este subiectul cererii. Din aceste
motive, termenul “Maşină” include Machine Code şi Licensed Internal Code.
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
33
Această limită se aplică şi pentru vânzătorii şi distribuitorii de produse IBM. Acesta
este maximul pentru care IBM, vânzătorii şi distribuitorii săi sunt responsabili în
colectiv.
IBM NU ARE NICI O OBLIGAŢIE ÎN NICI UNUL DIN URMĂTOARELE
CAZURI: 1) CERINŢELE DE DAUNE ALE TERŢILOR (ALŢII DECÂT CEI
DIN PRIMUL SUBIECT DE MAI SUS); 2) PIERDEREA SAU AFECTAREA
DATELOR SAU ÎNREGISTRĂRILOR DVS.; SAU 3) DAUNE SPECIALE,
INCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU ALTE DAUNE ECONOMICE
REZULTATE, PROFITURI SAU ECONOMII PIERDUTE, CHIAR DACĂ IBM,
FURNIZORII SAU DISTRIBUITORUL DVS. AU FOST INFORMAŢI DE
POSIBILITATEA ACESTORA. UNELE LEGISLAŢII NU PERMIT
EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU
REZULTATE, ASTFEL CĂ EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE DE MAI SUS
S-AR PUTEA SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DVS.
Lege de bază
Dumneavoastră şi IBM consimţiţi să respectaţi legile ţării din care achiziţionaţi Maşina
pentru a respecta, interpreta şi aplica toate drepturile, sarcinile şi obligaţiile dvs. şi ale
IBM rezultate din sau legate în vreun fel de subiectul acestei Înţelegeri, fără a intra în
conflict cu principiile legilor.
Partea 2 - termeni specifici ţară
AMERICAS
BRAZILIA
Lege de bază: Se adaugă următoarele după prima frază:
Orice neînţelegere legată de această Înţelegere va fi rezolvată de curtea din Rio de
Janeiro.
AMERICA DE NORD
Service în garanţie: Sunt adăugate următoarele:
Pentru a obţine service în garanţie de la IBM în Canada sau Statele Unite, apelaţi
1-800-IBM-SERV (426-7378).
CANADA
Lege de bază: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care achiziţionaţi Maşina” în
prima frază:
legile provinciei Ontario.
STATELE UNITE
34
Referinţă rapidă
Lege de bază: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care achiziţionaţi Maşina” în
prima frază:
legile statului New York.
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
Garanţia IBM pentru Maşini: Este adăugat următorul paragraf:
Garanţiile specificate în această secţiune sunt suplimentare oricăror drepturi pe care le
puteţi avea din actul Trade Practices din 1974 sau alte legi similare şi sunt limitate la ceea
ce este permis de legislaţie.
Limitarea obligaţiilor: Sunt adăugate următoarele:
În cazul în care IBM a încălcat o condiţie sau garanţie a actului Trade Practices din 1974
sau legi similare, obligaţiile IBM sunt limitate la repararea sau înlocuirea bunurilor sau
furnizarea bunurilor echivalente. Acolo unde această condiţie se referă la dreptul de a
vinde, la posesie sau la un titlu evident, sau atunci când bunurile fac parte dintr-o
categorie care se achiziţionează în mod normal pentru uzul sau consumul personal sau
casnic, atunci nu se aplică nici una dintre limitările precizate în acest paragraf.
Lege de bază: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care achiziţionaţi Maşina” în
prima frază:
legile statului sau teritoriului.
CAMBODIA, LAOS ŞI VIETNAM
Lege de bază: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care achiziţionaţi Maşina” în
prima frază:
legile statului New York.
Sunt adăugate următoarele:
Disputele şi diferenţele legate de această Înţelegere vor fi rezolvate prin arbitraj în
Singapore conform regulilor camerei internaţionale de comerţ (International Chamber of
Commerce - ICC). Arbitrul sau arbitri desemnaţi conform acestor reguli vor avea puterea
de decizie conform competenţei acestora şi a valabilităţii acestei Înţelegeri pentru
arbitrare. Rezultatul arbitrajului va fi final şi obligatoriu pentru părţi, fără apel, rezultatul
fiind în scris şi bazat pe fapte şi lege.
Toate procedurile vor fi, inclusiv toate documentele prezentate în astfel de propceduri, în
limba engleză. Numărul de arbitri va fi de trei, fiecare parte în cauză având dreptul de a
numi un arbitru.
Cei doi arbitri numiţi de părţi vor numi al treilea arbitru. Cel de-al treilea arbitru va
conduce procedurile. Locurile libere pentru postul de conducător vor fi ocupate de
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
35
preşedintele ICC. Alte locuri libere vor fi ocupate de partea care trebuie să le numească.
Procedurile vor continua de la stadiul în care au apărut locurile libere.
Dacă una din părţi refuză sau nu numeşte un arbitru în 30 de zile de la data la care a fost
numit arbitrul celeilalte părţi, primul arbitru numit va fi singurul arbitru, dacă acest
arbitru a fost numit în mod valid şi corespunzător.
Versiunea în limba engleză a acestei Înţelegeri are prioritate faţă de orice altă versiune
într-o altă limbă.
HONG KONG ŞI MACAU
Lege de bază: Următoarele înlocuiesc “legile ţării din care achiziţionaţi Maşina” în
prima frază:
legile regiunii administrative speciale Hong Kong.
INDIA
Limitarea răspunderii: Următoarele înlocuiesc subiectele 1 şi 2 ale acestei secţiuni:
1. răspunderea pentru leziuni corporale (inclusiv moartea) sau pagube aduse proprietăţii
reale şi proprietăţii personale tangibile va fi limitată la cele provocate de neglijenţa
din partea IBM;
2. răspunderea faţă de alte daune intervenite într-o situaţie care implică lipsa de
performanţă a IBM în privinţa subiectului acestei Declaraţii de garanţie limitată, se va
limita la suma pe care aţi plătit-o pentru Maşina care face subiectul revendicării.
JAPONIA
Lege de bază: Următoarea propoziţie este adăugată acestei secţiuni:
Orice dubii legate de această Înţelegere vor fi iniţial rezolvate între noi cu bună credinţă
şi conform principiului încrederii reciproce.
NOUA ZEELANDĂ
Garanţia IBM pentru Maşini: Este adăugat următorul paragraf:
Garanţiile specificate în această secţiune sunt suplimentare faţă de orice drepturi pe care
le puteţi avea din actul Garanţiile consumatorului din 1993 sau alte legislaţii ce nu pot fi
excluse sau limitate. Garanţiile consumatorului din 1993 nu se aplică faţă de nici un bun
pe care îl furnizează IBM, dacă solicitaţi bunurile pentru scopul unei afaceri după cum
este definit în acel act.
Limitarea răspunderii: Următoarele se adaugă la această Secţiune:
Unde Maşinile nu sunt achiziţionate în scopuri de afaceri definite astfel în actul normativ
Garanţiile Consumatorului 1993, limitările din această Secţiune se supun limitărilor din
acel act.
36
Referinţă rapidă
REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ (PRC)
Lege de bază: Următoarele înlocuiesc această secţiune:
Dumneavoastră şi IBM consimţiţi să respectaţi legile statului New York (dacă acestea nu
contravin legilor locale) pentru a respecta, interpreta şi aplica toate drepturile, sarcinile şi
obligaţiile dvs. şi ale IBM rezultate din sau legate în vreun fel de subiectul acestei
Înţelegeri, fără a intra în conflict cu principiile legilor.
Orice dispute rezultate sau legate de această Înţelegere vor fi rezolvate mai întâi prin
negocieri amicale, iar în cazul nerezolvării, fiecare parte are dreptul de a înainta o
plângere la Comisia chineză internaţională de arbitrare pentru comerţ şi economie din
Beijing, PRC, pentru arbitraj conform regulilor de arbitrare în vigoare în acel moment.
Tribunalul de arbitrare va fi format din trei arbitri. Limbile folosite vor fi engleza şi
chineza. Decizia arbitrajului va fi finală şi obligatorie pentru ambele părţi şi va putea fi
aplicată conform Convenţiei pentru recunoaşterea şi aplicarea deciziilor de arbitraj străin
(1958).
taxa de arbitrare va fi suportată de partea care pierde, cu excepţia cazului în care decizia
arbitrajului stabileşte altfel.
În timpul arbitrajului, Înţelegerea va fi în vigoare, cu excepţia aspectelor aflate în conflict
între părţi şi care sunt supose arbitrajului.
EUROPA, ORIENTUL MIJLOCIU, AFRICA (EMEA)
URMĂTORII TERMENI SUNT VALABILI PENTRU TOATE ŢĂRILE EMEA:
Termenii acestei Declaraţii de garanţie limitată sunt valabili pentru Maşini cumpărate de
la IBM sau de la un distribuitor IBM.
Service în garanţie:
Dacă aţi cumpărat o Maşină IBM în Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda,
Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda,
Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia sau Regatul Unit, puteţi obţine service în
garanţie pentru această Maşină în oricare din aceste ţări fie de la (1) un distribuitor IBM
care are aprobarea de a efectua service în garanţie sau (2) IBM. Dacă aţi cumpărat o
Maşină PC IBM din Albania, Armenia, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria,
Croaţia, Republica Cehă, Georgia, Ungaria, Kazakhstan, Kirghizia, Republica Federală
Iugoslavia, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia (FYROM), Moldova, Polonia,
România, Rusia, Republica Slovacă, Slovenia sau Ucraina, puteţi obţine service în
garanţie pentru acea Maşină în oricare din aceste ţări de la (1) un distribuitor IBM care
are aprobare de a efectua service în garanţie sau (2) IBM.
Dacă aţi cumpărat o Maşină IBM dintr-o ţară din Orientul mijlociu sau Africa, puteţi
beneficia de service în garanţie pentru acea Maşină de la reprezentanţa IBM din ţara din
care cumpăraţi, dacă acea reprezentanţă IBM oferă service în garanţie în acea ţară, sau de
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
37
la un distribuitor IBM, care are aprobarea IBM de a efectua service în garanţie pentru
acea Maşină în ţara respectivă. Service în garanţie în Africa este disponibil pentru o rază
de 50 de kilometri de la un furnizor autorizat IBM de service. Sunteţi răspunzător pentru
costurile de transport al Maşinii din afara celor 50 de kilometri de la un furnizor autorizat
IBM de service.
Lege de bază:
Legile care guvernează, interpretează şi aplică drepturi, datorii şi obligaţii pentru fiecare
din noi, rezultate din, sau legate de subiectul acestei Declaraţii, fără a intra în contradicţie
cu principiile legilor, cât şi termenii specifici ţărilor şi curtea competentă pentru această
Declaraţie sunt cele ale ţărilor în care se oferă service în garanţie, cu excepţia: 1) Albania,
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia,
România, Slovacia, Slovenia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan, unde se
aplică legile din Austria; 2) Estonia, Letonia şi Lituania, unde se aplică legile din
Finlanda; 3) Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Cape Verde, Republica Centrală
Africană, Chad, Congo, Djibouti, Republica democrată Congo, guinea Ecuatorială,
Franţa, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Coasta de fildeş, Liban, Mali,
Mauritania, Moroc, Nigeria, Senegal, Togo şi Tunisia, unde această Înţelegere va fi
interpretată şi relaţiile legale dintre părţi vor fi determinate conform legilor din Franţa, iar
orice dispute rezultate din această Înţelegere sau legate de violarea sau executarea
acesteia, inclusiv procedurile, vor fi rezolvate în exclusivitate de Curtea comercială din
Paris; 4) Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egipt, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Iordania,
Kenya, Kuweit, Liberia, Malawi, Malta, Mozambique, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar,
Rwanda, Sao Tome, Arabia Saudită, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Emiratele
Arabe Unite, Regatul Unit, West Bank/Gaza, Yemen, Zambia şi Zimbabwe, unde această
Înţelegere se va supune legilor engleze, iar disputele legate de aceasta vor fi înaintate
numai pentru rezolvarea de către curţile engleze; şi 5) în Grecia, Israel, Italia, Portugalia
şi Spania, unde orice revendicare legată de această Declaraţie va fi înaintată şi rezolvată
de curţile competente din Atena, Tel Aviv, Milano, Lisabona şi, respectiv Madrid.
URMĂTORII TERMENI SUNT VALABILI PENTRU ŢĂRILE SPECIFICATE:
AUSTRIA ŞI GERMANIA
Garanţia IBM pentru Maşini: Următoarele înlocuiesc prima propoziţie a primului
paragraf din această secţiune:
Garanţia pentru un echipament IBM acoperă funcţionalitatea echipamentului pentru o
utilizare normală şi conformitatea echipamentului cu specificaţiile sale.
Următoarele paragrafe sunt adăugate acestei secţiuni:
Perioada minimă de garanţie pentru Maşini este de şase luni. În cazul în care IBM sau
distribuitorul nu pot repara o Maşină IBM, puteţi opta pentru o returnare parţială a
38
Referinţă rapidă
banilor, atât cât este justificat de valoarea redusă a Maşinii nereparate, sau puteţi cere
anularea înţelegerii respective pentru Maşină şi să obţineţi returnarea banilor.
Extinderea garanţiei: Al doilea paragraf nu este valabil.
Service în garanţie: Următoarele sunt adăugate acestei secţiuni:
Pe perioada de garanţie, costul de transport al echipamentului defect la IBM va fi suportat
de către IBM.
Limitarea răspunderii: Următorul paragraf este adăugat acestei secţiuni:
Limitările şi excepţiile specificate în Declaraţia de garanţie limitată nu vor fi valabile
pentru daunele produse de IBM prin înşelăciune sau foarte mare neglijenţă şi pentru
garanţia expres.
Următoarea propoziţie este adăugată la sfârşitul elementului 2:
Răspunderea IBM referitor la acest element este limitată la violarea termenilor
contractuali esenţiali în cazuri de neglijenţă nu foarte mare.
EGIPT
Limitarea răspunderii: Următoarele înlocuiesc subiectule 2 al acestei secţiuni:
răspunderea IBM pentru orice alte daune directe va fi limitată la suma plătită pentru
Maşina care este subiectul revendicării. Pentru acest element, termenul “Maşină” include
Machine Code şi Licensed Internal Code.
Aplicabilitate pentru furnizori şi distribuitori (nemodificat).
FRANŢA
Limitarea răspunderii: Următoarele înlocuiesc a doua propoziţie a primului paragraf
al acestei secţiuni:
În astfel de cazuri, indiferent de motivul pentru care aveţi dreptul de a cere despăgubiri de
la IBM, IBM nu este răspunzător decât pentru: (elementele 1 şi 2 nemodificate).
IRLANDA
Extinderea garanţiei: Următoarele sunt adăugate acestei secţiuni:
Cu excepţia cazului în care este prevăzut în mod expres în aceşti termeni şi condiţii, toate
condiţiile statutare, inclusiv toate garanţiile implicite, dar fără prejudiciu majorităţii celor
anterioare, toate garanţiile implicate de actul normativ de Vânzare bunuri 1893 sau actul
normativ de Vânzare bunuri şi furnizări de servicii 1980 sunt prin prezenta excluse.
Limitarea răspunderii: Următoarele înlocuiesc elementele unu şi doi ale primului
paragraf al acestei Secţiuni:
1. moartea sau leziuni personale sau daune fizice aduse proprietăţii imobiliare cauzate de
neglijenţa IBM; şi
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
39
2. valoarea oricăror alte daune efective directe, până la 125% din costuri (dacă este
recurent, sunt valabile costurile de 12 luni) pentru Maşina care este subiectul revendicării
sau care determină în alt mod revendicarea.
Aplicabilitate pentru furnizori şi distribuitori (nemodificat).
Următorul paragraf este adăugat la sfârşitul acestei secţiuni:
Răspunderea totală a IBM şi unicul remediu pentru dvs, prin contract sau prejudiciu,
implicită, se va limita la daune.
ITALIA
Limitarea răspunderii: Următoarele înlocuiesc a doua propoziţie a primului paragraf:
În aceste cazuri, dacă legile obligatorii nu specifică altfel, IBM nu este responsabilă decât
pentru:
1. (nemodificat)
2. răspunderea pentru orice alte daune intervenite într-o situaţie care implică lipsa de
performanţă a IBM în privinţa subiectului acestei Declaraţii de garanţie limitată, se va
limita la suma pe care aţi plătit-o pentru Maşina care face subiectul revendicării.
Aplicabilitate pentru furnizori şi distribuitori (nemodificat).
Următoarele înlocuiesc al treilea paragraf al acestei secţiuni:
Dacă legile obligatorii nu specifică altfel, IBM şi distribuitorul nu sunt răspunzători
pentru următoarele: (elementele 1 şi 2 nemodificate) 3) daune indirecte, chiar dacă IBM
sau distribuitorul au fost informaţi de posibilitatea acestora.
AFRICA DE SUD, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO ŞI SWAZILAND
Limitarea răspunderii: Următoarele sunt adăugate acestei secţiuni:
Răspunderea IBM faţă de dvs. pentru daune intervenite într-o situaţie care implică lipsa
de performanţă a IBM în privinţa subiectului acestei Declaraţii de garanţie, se va limita la
suma pe care aţi plătit-o pentru echipamentul care face subiectul revendicării.
REGATUL UNIT
Limitarea răpunderii: Următoarele înlocuiesc elementele 1 şi 2 ale primului paragraf
al acestei secţiuni:
1. moartea sau leziuni personale sau daune fizice aduse proprietăţii dumneavoastre reale
cauzate numai prin neglijenţa IBM;
2. valoarea oricăror alte pierderi sau daune efective directe, până la 125% din costuri
(dacă este recurent, sunt valabile costurile de 12 luni) pentru Maşina care este
subiectul revendicării sau care determină în alt mod revendicarea.
Următorul element este adăugat acestui paragraf:
3. încălcarea obligaţiilor IBM impuse de Secţiunea 12 din Documentul de vânzare de
bunuri 1979 sau de Secţiunea 2 din Documentul de furnizare de bunuri şi servicii 1982.
40
Referinţă rapidă
Aplicabilitate pentru furnizori şi distribuitori (nemodificat).
Următoarele sunt adăugate la sfârşitul acestei secţiuni:
Răspunderea totală a IBM şi unicul remediu pentru dvs, prin contract sau prejudiciu,
implicită, se va limita la daune.
Observaţii
Această publicaţie a fost dezvoltată pentru produse şi servicii oferite în S.U.A.
IBM poate să nu ofere produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest
document în alte ţări. Consultaţi reprezentanţa IBM locală a dumneavoastră pentru
informaţii asupra produselor disponibile în mod curent în zona dumneavoastră. Orice
referire la un produs, program sau serviciu IBM nu are ca scop declararea sau
presupunerea faptului că poate fi utilizat numai respectivul produs, program sau serviciu
IBM. Orice produs, program sau serviciu echivalent funcţional care nu încalcă vreun
drept de proprietate intelectuală al IBM poate fi folosit alternativ. Orice produs, program
sau serviciu echivalent funcţional care nu încalcă vreun drept de proprietate intelectuală
al IBM poate fi folosit alternativ. Totuşi, este responsabilitatea utilizatorului de a evalua
şi verifica operarea oricărui produs, program sau serviciu care nu are legătură cu IBM.’
IBM poate avea aplicaţii patent sau patent pending care acoperă subiectele descrise în
acest document. Oferirea acestui document nu vă conferă nici o licenţă cu privire la
aceste patente. Puteşi trimite întrebări cu privire la licenţe, în scris, la:
Directorul de licenţe IBM (IBM Director of Licensing)
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
S.U.A.
Următorul paragraf nu se aplică Regatului Unit sau oricărei ţări în care asemenea
clauze sunt discordante faţă de legea locală: INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION OFERĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE “CA ATARE” FĂRĂ
GARANŢII DE ORICE FEL, FIE EXPRIMATE SAU PRESUPUSE, INCLUZÂND,
DAR NU LIMITÂNDU-SE LA, GARANŢIILE SUBÎNŢELESE DE NEÎNCĂLCARE,
COMERCIALIZARE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu
permit renunţarea la garanţiile exprese sau deduse în anumite tranzacţii, de aceea, aceste
clauze pot să nu vi se aplice.
Aceste informaţii pot include inexactităţi tehnice sau erori tipografice. Se efectuează
modificări periodice la informaţiile incluse aici; aceste modificări vor fi încorporate în
noi ediţii ale publicaţiei. IBM poate aduce îmbunătăţiri şi/sau modifcări
produsului(produselor) şi/sau programului(programelor) descrise în această publicaţie în
orice moment fără vreun avertisment.
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
41
IBM poate utiliza sau distribui oricare dintre informaţiile pe care le furnizaţi în orice mod
consideră adecvat fără a atrage vreo obligaţie asupra dumneavoastră. Orice trimiteri din
această publicaţie către site-uri de Web neaparţinând de IBM sunt oferite numai pentru
comoditate şi nu servesc în nici un mod drept gir acelor site-uri de Web. Materialele
aflate în acele site-uri de Web nu fac parte din materialele pentru acest produs IBM, iar
utilizarea acelor site-uri de Web se face pe propriul dumneavoastră risc.
Procesarea datelor calendaristice
Acest produs hardware IBM şi produsele software IBM care pot fi împachetate împreună
cu el au fost proiectate, atunci când sunt utilizate în concordanţă cu documentaţia asociată
lor, pentru a procesa corect date calendaristice cuprinse între secolele al 20-lea şi al
21-lea, cu condiţia ca toate celelalte produse (de exemplu, software, hardware şi
firmware) utilizate împreună cu aceste produse schimbă corespunzător cu ele date
calendaristice corecte.
IBM nu-şi asumă responsabilitatea pentru capacitatea de procesare a datelor de dată a
produselor non-IBM, chiar dacă aceste produse sunt preinstalate sau distribuite în alt fel
de către IBM. Veţi contacta direct vînzătorii responsabili pentru aceste produse pentru a
determina caracteristicile produselor lor şi nevoia lor de actualizare. Acest produs
hardware IBM nu poate împiedica apariţia erorilor dacă software-ul, modernizările sau
echipamentele periferice folosite sau cu care se schimbă data, nu procesează corect datele
de dată.
Aceasta este o prezentare a gradului de pregătire pentru anul 2000.
Observaţii ieşire TV
Această notă se aplică la modelele care au instalat din fabrică opţiunea de ieşire pentru
televizor.
Acest produs include tehnologii de protecţie copyright, protejate prin revendicările
anumitor patente şi alte drepturi de proprietate intelectuală din S.U.A. deţinute de
Macrovision Corporation şi alţi deţinători de drepturi. Utilizarea acestor tehnologii de
protecţie copyright trebuie să aibă autorizarea Macrovision Corporation, şi este destinată
doar pentru utilizarea casnică sau cu alte limitări, dacă nu aveţi autorizare de la
Macrovision Corporation. Dezasamblarea şi reconstrucţia sunt interzise.
Mărci comerciale
Următorii termeni sunt mărci comerciale ale IBM Corporation în Statele Unite sau în alte
ţări sau ambele:
HelpCenter
IBM
Update Connector
42
Referinţă rapidă
Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale Microsoft Corporation în Statele Unite, alte
ţări sau ambele.
Alte nume de companii, produse şi servicii pot fi mărci comerciale sau mărci de servicii
ale altora.
Observaţii emisii electronice
Acest calculator este clasificat ca un dispozitiv digital de clasa B. Totuşi, acest calculator
include un NIC (network interface controller - controler interfaţă reţea) înglobat şi este
considerat un dispozitiv digital de clasa A când NIC este utilizat. Nota de acord şi
clasificarea dispozitiv digital de clasa A sunt în principal din cauză că includerea
anumitor opţiuni de clasa A sau de cabluri NIC de clasă A modifică clasificarea generală
a calculatorului la clasa A.
Cet ordinateur est enregistré comme un appareil numérique de classe B. Toutefois,
lorsque la carte réseau qu’il contient est utilisée, il est considéré comme un appareil de
classe A. Il a été déclaré de classe A dans l’avis de conformité car la présence de
certaines options de classe A ou de câbles de carte réseau de classe A modifie ses
caractérisques et le rend conforme aux normes de la classe A.
Observaţii clasa B
Aceste anunţuri se referă la tipurile de maşini 2251, 2256, 2257, 2271, 6269, 6339, 6341,
6342, 6346, 6347, 6348, 6568, 6569, 6578, 6579, 6648, 6649, 6830, 6831, 6832, 6833 şi
6841.
Declaraţia FCC (Federal Communications Commission): Notă: Acest echipament a
fost testat şi se supune limitărilor pentru un dispozitiv digital de Clasă B, conform Părţii
15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt desemnate să asigure o protecţie rezonabilă
împotriva interferenţelor dăunătoare atunci când echipamentul operează într-un mediu
rezidenţial. Acest echipament generează, utilizează şi poate emana energie pe frecvenţă
radio şi, dacă nu este instalat şi folosit în concordanţă cu instrucţiunile, poate genera
interferenţe dăunătoare cu comunicaţiile radio. Totuşi, nu există o garanţie că nu vor
apare interferenţe în anumite instalări. Dacă acest echipament cauzează interferenţe
dăunătoare cu recepţia undelor radio sau de televiziune, ceea ce se poate determina
oprind şi pornind achipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze
interferenţa prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
v Reorientarea sau mutarea antenei receptoare.
v Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.
v Conectarea echipamentului într-o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este
conectat receptorul.
v Consultarea unui dealer autorizat IBM sau a unei reprezentanţe service pentru ajutor.
Trebuie utilizate cabluri şi conectori izolaţi şi legaţi la pământ în mod corespunzător
pentru a se respecta limitele de emisie FCC. Cabluri şi conectori corespunzători sunt
disponibili de la dealer-ii autorizaţi IBM. IBM nu este responsabil pentru nici o
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
43
interferenţă cu undele radio sau de televiziune cauzate de utilizarea de cabluri sau
conectori, altele decât cele recomandate, sau de modificări aduse acestui echipament.
Modificări sau înlocuiri neautorizate pot elimina autoritatea utilizatorului de a opera
echipamentul.’
Acest dispozitiv respectă Partea 15 din regulile FCC. Operarea face subiectul
următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferenţe dăunătoare şi
(2) acest dispozitiv trebuie să suporte orice interferenţă receptată, inclusiv interferenţele
ce pot determina o funcţionare improprie.
Grupul răspunzător:
International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telefon: 1-919-543-2193
Declaraţia de conformitate cu reglementările Industry Canada Class B: Acest
aparat digital de clasă B corespunde Canadian ICES-003.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada: Cet appareil numérique
de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Declaraţie conformitate Directiva EMC a Uniunii Europene: Acest produs este în
conformitate cu cerinţele de protecţie ale Directivei consiliului UE 89/336/EEC la
aproximarea legilor statelor membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică.
IBM nu acceptă responsabilitatea pentru defecţiuni pentru satisfacerea normelor de
protecţie rezultate din o modificare nerecomandată a produsului, incluzând introducerea
de plăci opţionale neavând marca IBM.
Acest produs a fost testat şi a fost găsit în limitele corespunzătoare pentru Echipament
tehnologia informaţiei Clasa B conform cu CISPR 22/European Standard EN 55022.
Limitele pentru echipament Clasa B au derivat din mediile casnice tipice pentru a oferi o
protecţie rezonabilă la interferenţa cu echipamentele de comunicaţie licenţiate.
44
Referinţă rapidă
Observaţii clasa A
Aceste anunţuri se referă la tipurile de maşini 6251, 2256, 2257, 2271, 6269, 6339, 6341,
6341, 6342, 6346 6347, 6348, 6568, 6569, 6569, 6578, 6579, 6648, 6649, 6830, 6831,
6832, 6833, 6841 şi 6841
Declaraţia FCC (Federal Communications Commission): Notă: Acest echipament a
fost testat şi găsit corespunzător limitelor pentru un dispozitiv digital de clasa A, în
conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt proiectate să ofere
protecţie rezonabilă împotriva interferenţei vătămătoare când echipamentul operează
într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie
frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în concordanţă cu manualul cu
instrucţiuni, poate duce la interferenţe dăunătoare cu comunicaţiile radio. Este mai
probabil ca operarea acestui echipament la domiciliu să ducă la interfernţe dăunătoare, în
care caz utilizatorul va trebui să corecteze interferenţa pe propria cheltuială.
Trebuie utilizate cabluri şi conectori izolaţi şi legaţi la pământ în mod corespunzător
pentru a se respecta limitele de emisie FCC. IBM nu este responsabil pentru nici o
interferenţă cu undele radio sau de televiziune cauzate de utilizarea de cabluri sau
conectori, altele decât cele recomandate, sau de modificări aduse acestui echipament.
Modificări sau înlocuiri neautorizate pot elimina autoritatea utilizatorului de a opera
echipamentul.’
Acest dispozitiv respectă Partea 15 din regulile FCC. Operarea face subiectul
următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferenţe dăunătoare şi
(2) acest dispozitiv trebuie să suporte orice interferenţă receptată, inclusiv interferenţele
ce pot determina o funcţionare improprie.
Declaraţie concordanţă emisie clasa A pentru industrie în Canada: Acest aparat
digital de clasa A corespunde ICES-003 din Canada.
Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada: Cet appareil numérique
de classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Declaraţie clasa A Australia şi Noua Zeelanda: Atenţie: Acesta este un produs de
clasa A. În mediu domestic, acest produs poate duce la interferenţe radio, în care
utilizatorul va trebui să ia măsurile adecvate.
Declaraţie conformitate Directiva EMC a Uniunii Europene: Acest produs este în
conformitate cu cerinţele de protecţie ale Directivei consiliului UE 89/336/EEC la
aproximarea legilor statelor membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică.
IBM nu acceptă responsabilitatea pentru defecţiuni pentru satisfacerea normelor de
protecţie rezultate din o modificare nerecomandată a produsului, incluzând introducerea
de plăci opţionale neavând marca IBM.
Acest produs a fost testat şi găsit în concordanţă cu limitele echipamentului tehnologic de
clasa A în concordanţă cu CISPR 22/European Standard EN 55022. Limitele pentru
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
45
echipamentul de clasa A au derivat din medii comerciale şi industriale pentru a furniza
protecţie rezonabilă împotriva interfernţei cu dispozitivele de comunicaţie licenţiate.
Atenţie: Acesta este un produs de clasa A. În mediu domestic, acest produs poate duce la
interferenţe radio, în care utilizatorul va trebui să ia măsurile adecvate.
Declaraţie de avertizare Clasă A Taiwan:
Cerinţele Comisiei Federale de Comunicaţii (FCC) şi
companiei de telefoane
1. Acest dispozitiv respectă Partea 68 din regulile FCC. Este ataşată o etichetă pe
dispozitiv, care conţine, pe lângă alte informaţii, numărul de înregistrare FCC, USOC
şi Numărul de echivalenţă al soneriei (REN) pentru acest echipament. Dacă vi se
solicită aceste numere, puneţi-le la dispoziţia companiei de telefoane.
Notă: Dacă dispozitivul este un modem intern, se va furniza şi o a doua etichetă de
înregistrare FCC. Puteţi ataşa eticheta pe exteriorul calculatorului în care
instalaţi modemul IBM sau la un DAA extern, dacă aveţi aşa ceva. Plasaţi
eticheta într-un loc uşor accesibil, în caz că trebuie să transmiteţi informaţiile
de pe etichetă companiei de telefoane.
2. REN este folositor pentru a determina numărul de dispozitive pe care le puteţi
conecta la linia telefonică şi acele dispozitive să sune când este apelat numărul
dumneavoastră. În majoritatea zonelor, deşi nu în toate, suma REN-urilor tuturor
dispozitivelor ar trebui să nu depăşească cinci (5). Pentru a fi siguri de numărul de
dispozitive pe care le puteţi conecta la linia dumneavoastră, aşa cum este determinat
de REN, ar trebui să chemaţi compania locală de telefoane pentru a determina
REN-ul maxim pentru zona de apelare.
3. Dacă dispozitivul afectează reţeaua telefonică, compania de telefoane poate suspenda
temporar serviciul dvs. Dacă este posibil, veţi fi anunţat în prealabil; dacă anunţul
prealabil nu poate fi realizat din motive practice, veţi fi înştiinţat cât mai repede
posibil. Veţi fi înştiinţat despre dreptul dvs. de a înainta o plângere la FCC.
46
Referinţă rapidă
4. Compania dumneavoastră de telefoane poate modifica facilităţile, echipamentul,
operaţiile sau procedurile care ar putea afecta operarea adecvată a echipamenului
dumneavoastră. Dacă se întâmplă acest lucru, veţi primi un preaviz, pentru a putea
menţine o funcţionare fără întrerupere.
5. Dacă aveţi probleme cu acest produs, contactaţi reseller-ul dvs. autorizat, sau sunaţi
la IBM. În Statele Unite, apelaţi IBM la numărul 1-800-772-2227. În Canada, sunaţi
la IBM la 1-800-565-3344. Vi se poate solicita să prezentaţi o dovadă de
achiziţionare.
Compania de telefoane vă poate solicita deconectarea dispozitivului de la reţea până
când problema va fi rezolvată sau până în momentul în care sunteţi siguri că
dispozitivul funcţionează corect.
6. Nu sunt posibile reparaţii ale dispozitivului efectuate de către clienţi. Dacă aveţi
probleme cu dispozitivul, contactaţi reseller-ul autorizat sau consultaţi secţiunea de
Diagnosticare din acest manual pentru informaţii suplimentare.
7. Acest dispozitiv nu poate fi folosit împreună cu echipamentele bazate pe fise, oferite
de compania de telefoane. Conectarea la linii de grup este subiectul tarifelor de stat.
Contactaţi comisia publică de stat sau comisia corporaţiei pentru informaţii.
8. Atunci când comandaţi servicii de interfaţă reţea (NI) de la furnizorul local,
specificaţi acordul de servicii USOC RJ11C.
Eticheta certificare Departamentul canadian de telecomunicaţii
NOTĂ: Eticheta Industry Canada identifică echipament certificat. Această certificare
semnifică faptul că echipamentul întruneşte cerinţele de protecţie, operaţionale şi de
siguranţă ale reţelei de telecomunicaţii, după cum este precizat în documentele
corespunzătoare de Cerinţe tehnice ale echipamentului terminal (Terminal Equipment
Technical Requirements). Departamentul nu garantează că echipamentul va opera spre
mulţumirea utilizatorului.
Înainte de a instala acest echipament, utilizatorii ar trebui să se asigure că este permis să
se conecteze la facilităţile companiei locale de telecomunicaţii. Echipamentul trebuie de
asemenea instalat utilizând o metodă de conectare acceptabilă. Clientul trebuie să fie
avertizat că îndeplinirea condiţiilor de mai sus nu împiedică degradarea serviciului în
anumite situaţii. Reparaţiile aduse echipamentului certificat ar trebui efectuate de o
unitate de întreţinere desemnată de furnizor. Orice reparaţii sau modificări făcute de
utilizator la acest echipament sau disfuncţionalităţi de echipament pot da companiei de
telecomunicaţii motiv de a cere utilizatorului să deconecteze echipamentul.
Pentru propria protecţie, utilizatorii ar trebui să verifice că împământările alimentării cu
tensiune, liniilor telefonice şi sistemului intern de conducte de apă metalice, dacă există,
sunt conectate împreună. Această precauţie poate fi importantă mai ales în zonele rurale.
Atenţie: Utilizatorii ar trebui să nu încerce să facă ei asemenea conexiuni, ci ar trebui să
contacteze compania de electricitate sau electricianul, după cum este necesar.
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
47
NOTĂ: Numărul Ringer Equivalence Number (REN) atribuit fiecărui dispozitiv
terminal oferă o indicare a numărului maxim de terminale permise pentru a fi conectate la
o interfaţă telefonică. Terminaţia unei interfeţe poate consta în orice combinaţie de
dispozitive, fiind necesar ca suma numerelor Ringer Equivalence Numbers a tuturor
dispozitivelor să nu depăşească 5.
Étiquette d’homologation du ministère des Communications du
Canada
AVIS : L’étiquette d’Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette
certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d’exploitation et de
sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents
concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le ministère n’assure
toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l’utilisateur.
Avant d’installer ce matériel, l’utilisateur doit s’assurer qu’il est permis de le raccorder
aux installations de l’entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également
être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L’abonné ne doit pas
oublier qu’il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n’empêche
pas la dégradation du service dans certaines situations.
Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant
désigné par le fournisseur. L’entreprise de télécommunications peut demander à
l’utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications
effectuées par l’utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.
Pour sa propre protection, l’utilisateur doit s’assurer que tous les fils de mise à la terre de
la source d’énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d’eau
métalliques, s’il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement
importante dans les régions rurales.
Avertissement : L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il
doit avoir recours à un service d’inspection des installations électriques ou à un
électricien, selon le cas.
AVIS : L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal
indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La
terminaison d’une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques
dispositifs, à la seule condition que la somme d’indices d’équivalence de la sonnerie de
tous les dispositifs n’excède pas 5.
Notă referitoare la cablul de alimentare
Pentru siguranţa Dvs., IBM oferă un cablu de alimentare cu legătură la pământ pentru
acest produs IBM. Pentru a evita pericolul de electrocutare, întotdeauna introduceţi cablul
de alimentare într-o priză corespunzătoare, cu împământare.
48
Referinţă rapidă
Cablurile de alimentare IBM folosite în Statele Unite şi Canada sunt listate în
Underwriter’s Laboratories (UL) şi certificate de Canadian Standards Association (CSA).
Pentru unităţile destinate operării la 115 volţi: Folosiţi un set de cabluri listate în UL şi
certificate de CSA, constând dintr-un cablu cu trei conductoare de minim 18 AWG, de tip
SVT sau SJT, având maxim 4,572 metri (15 picioare) lungime şi un ştecher având lame
paralele, cu legare la pământ, de 15 amperi şi 125 volţi.
Pentru unităţile destinate operării la 230 volţi (utilizare în Statele Unite): Folosiţi un set
de cabluri listate în UL şi certificate de CSA, constând dintr-un cablu cu trei conductoare
de minim 18 AWG, de tip SVT sau SJT, având maxim 4,572 metri (15 picioare) lungime
şi un ştecher cu 2 lame, cu legare la pământ, de 15 amperi şi 250 volţi.
Pentru unităţi destinate operării la 230 volţi (în afara Statelor Unite): Folosiţi un set de
cabluri cu ştechere cu împământare. Cablul de alimentare trebuie să deţină aprobările de
siguranţă corespunzătoare ţării în care va fi instalat echipamentul.
Cablurile de alimentare IBM pentru o anumită ţară sau regiune sunt disponibile în general
în respectiva ţară sau regiune.
Număr parte cablu
alimentare IBM
Utilizate în aceste ţări şi regiuni
13F9940
Argentina, Australia, China (RPC), Noua Zeelandă, Papua Noua
Guinee, Paraguay, Uruguay, Samoa de Vest
13F9979
Afganistan, Algeria, Andora, Angola, Austria, Belgia, Benin, Bulgaria,
Burkina Faso, Burundi, Camerun, Rep. Africa Centrală, Ciad, China
(Macau S.A.R.), Republic Cehă, Egipt, Finlanda, Franţa, Guiana
Franceză, Germania, Grecia, Guinea, Ungaria, Islanda, Indonezia, Iran,
Coasta de Fildeş, Iordania, Liban, Luxembourg, Macau, Rep. Malgaşă,
Mali, Martinica, Mauritania, Mauritius, Monaco, Maroc, Mozambic,
Olanda, Noua Caledonie, Nigeria, Norvegia, Polonia, Portugalia,
România, Senegal, Slovacia, Spania, Sudan, Suedia, Siria, Togo,
Tunisia, Turcia, fosta URSS, Vietnam, fosta Iugoslavie, Zair,
Zimbabwe
13F9997
Danemarca
14F0015
Bangladesh, Burma, Pakistan, Africa de Sud, Sri Lanka
14F0033
Antigua, Bahrain, Brunei, Channel Islands, China (Hong Kong
S.A.R.), Cipru, Dubai, Fiji, Ghana, Hong Kong, India, Iraq, Irlanda,
Kenia, Kuweit, Malawi, Malaesia, Malta, Nepal, Nigeria, Polinezia,
Qatar, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Uganda, Marea Britanie,
Yemen, Zambia
14F0051
Liechtenstein, Elveţia
14F0069
Chile, Etiopia, Italia, Libia, Somalia
14F0087
Israel
1838574
Tailanda
Anexă. Garanţia produsului şi observaţii
49
Număr parte cablu
alimentare IBM
Utilizate în aceste ţări şi regiuni
6952301
Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazilia, Canada, Insulele
Cayman, Columbia, Costa Rica, Republica Dominicană, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japonia,
Coreea (de Sud), Liberia, Mexic, Antilele Olandeze, Nicaragua,
Panama, Peru, Filipine, Arabia Saudită, Surinam, Taiwan, Trinidad
(West Indies), Statele Unite ale Americii, Venezuela
50
Referinţă rapidă
IBM
Număr componentă: 25P5999
Tipărit în S.U.A.
(1P) P/N: 25P5999
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising