THERMOPELLET LP14 - LP20 Handleiding gebruiker PELLETBRANDERS

THERMOPELLET LP14   -   LP20 Handleiding gebruiker PELLETBRANDERS
THERMOPELLET
LP14 - LP20
Handleiding gebruiker
PELLETBRANDERS
Lees aandachtig de instructies vóór installatie, gebruik en onderhoud.
De handleiding met instructies maakt integraal deel uit van het product.

Gefeliciteerd! U bent nu eigenaar van een Extraflame verwarmingsketel
De Extraflame verwarmingsketel is een geknipte oplossing voor verwarming, voortgesproten uit de
meest geavanceerde technologie die hoogstaande kwaliteit en een zeer actuele design biedt, om u in alle
veiligheid te laten genieten van de fantastische ervaring die de warmte van de vlam u kan geven.
Aan de hand van deze handleiding leert u hoe uw verwarmingsketel correct te gebruiken; wij verzoeken u
deze volledig en aandachtig te lezen vóór het gebruik.
BELANGRIJK
Zorg ervoor dat de verkoper onderstaand formulier volledig invult, met de gegevens van de erkende
specialist die u graag zal helpen mocht u een probleem voor hebben tijdens het gebruik van uw nieuwe
ketel.
ERKENDE SPECIALIST
FIRMA ______________________________________________________________________
AFK. ________________________________________________________________________
STRAAT_ ______________________________________________ NR. ___________________
POSTCODE_____________ STAD _ ___________________ PROV. _ ______________________
TELEFOON _ __________________________ FAX _ __________________________________
Alle producten van Extraflame worden gebouwd volgens de richtlijnen:
™™ 89/106 EEG (Bouwproducten)
™™ 89/366 EEG (Richtlijn EMC)
™™ 2004/108 EG (Richtlijn EMC)
™™ 2006/95 EG (Richtlijn Lage Spanning)
en de normen:
™™ EN 60335-1
™™ EN 60335-2-102
™™ EN 61000-3-2
™™ EN 61000-3-3
™™ EN 50366
™™ EN 55014-1
™™ EN 55014-2
™™ EN 303-5


Index
Hoofdstuk 1
WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID................................................................................................................ 5
Hoofdstuk 2
TECHNISCHE KENMERKEN................................................................................................................................. 7
Hoofdstuk 3
DE BRANDSTOF.................................................................................................................................................10
PELLETS LADEN......................................................................................................................................................................... 10
Hoofdstuk 4
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN........................................................................................................................11
Breuk rookgassenafzuiger................................................................................................................................................ 11
stop motor aanvoer pellets............................................................................................................................................. 11
micro deur...................................................................................................................................................................................... 11
Geen ontsteking.......................................................................................................................................................................... 11
Tijdelijke stroomonderbreking...................................................................................................................................... 11
Elektrische beveiliging.......................................................................................................................................................... 11
Beveiliging afvoer rookgassen . .................................................................................................................................... 11
Beveiliging temperatuur pelletRESERVOIR via bolthermostaat 85°C..................................................... 11
Beveiliging OVERTEMPERATUUR water via bolthermostaat 100° C.............................................................. 12
drukregelaar voor minimum en maximum.............................................................................................................. 12
Voorzieningen buiten de lijst........................................................................................................................................... 12
Installatie en veiligheidsvoorzieningen.................................................................................................................. 12
Beveiligingen voor gesloten vat installatie.......................................................................................................... 12
afstanden van de veiligheidsvoorzieningen volgens de normen......................................................... 13
Thermostatische mengklep (verplicht)...................................................................................................................... 13
Tabel van de veiligheidsvoorzieningen voor gesloten systemen aanwezig en niet
aanwezig bij het product.................................................................................................................................................... 14
Hoofdstuk5
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE..........................................................................................17
Glossarium..................................................................................................................................................................................... 17
Installatie....................................................................................................................................................................................... 18
Toegelaten installaties................................................................................................................................................. 18
Niet toegelaten installaties....................................................................................................................................... 18
Aansluiting op het systeem voor evacuatie van rookgassen................................................................... 19
Rookkanalen of koppelingen.................................................................................................................................... 19
Schoorsteen of enkelvoudig rookkanaal...................................................................................................... 20
Aansluiting van het toestel op het rookkanaal en evacuatie van de
verbrandingsproducten.............................................................................................................................................. 22
Schoorsteenpot.................................................................................................................................................................. 22
Aansluiting op externe luchttoevoer....................................................................................................................... 23
Isolaties, afwerkingen, bekledingen en aanbevelingen voor de veiligheid.................................... 23
Nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke reglementeringen.......................................... 23
Hoofdstuk 6
HYDRAULISCHE INSTALLATIE.........................................................................................................................24
Type systeem................................................................................................................................................................................... 24
Gesloten systemen voor automatisch geladen apparaten................................................................. 24
Algemeen................................................................................................................................................................................... 24

3
Eigenschappen van het voedingswater.............................................................................................................. 25
Bijvullen van het systeem............................................................................................................................................. 25
Hoofdstuk 7
WERKING PRODUCT.........................................................................................................................................26
Besturingspaneel....................................................................................................................................................................... 26
SELECTIE TAAL................................................................................................................................................................................... 27
Afstelling huidige dag en uur......................................................................................................................................... 27
WERKWIJZE......................................................................................................................................................................................... 28
Selectie werkwijze............................................................................................................................................................. 29
Werkwijze winter......................................................................................................................................................... 29
Werkwijze winter-DHW............................................................................................................................................. 29
Werkwijze Summer...................................................................................................................................................... 29
Veiligheidszone........................................................................................................................................................................... 29
Werking externe thermostaat in werkwijze STBY/TOFF . ................................................................................ 30
WERKINGSCYCLUS........................................................................................................................................................................... 31
BASISINSTRUCTIES................................................................................................................................................................... 31
aanzetten................................................................................................................................................................................ 31
opstart....................................................................................................................................................................................... 32
functioning............................................................................................................................................................................ 32
uitschakelen.......................................................................................................................................................................... 33
AFSTELLING WATERTEMPERATUUR.......................................................................................................................................... 33
AANSLUITING THERMOSTATEN.................................................................................................................................................. 33
BEHEER UITGANGEN kaart WERKWIJZE WINTER............................................................................................... 34
BEHEER UITGANGEN kaart WERKWIJZE WINTER DHW................................................................................... 34
BEHEER UITGANGEN kaart WERKWIJZE SUMMER............................................................................................ 34
Hoofdstuk8
gebruikersparameters..............................................................................................................................35
Weekprogrammering............................................................................................................................................................... 35
Afstelling pellets laden...................................................................................................................................................... 38
UREN AUTOMATISCHE REINIGING VEREN.............................................................................................................................. 39
Hoofdstuk 9
REINIGING KETEL .............................................................................................................................................40
BURN POT CLEANING..................................................................................................................................................................... 40
REINIGING VEREN............................................................................................................................................................................. 40
DICHTINGEN DEUR EN ASLADE................................................................................................................................................. 41
Aansluiting op de schoorsteen...................................................................................................................................... 41
Hoofdstuk10
TABELLEN WEERGAVES PRODUCT..................................................................................................................42
VOORWAARDEN VOOR WAARBORG...............................................................................................................46
KWALITEITSCONTROLe....................................................................................................................................47
4

Hoofdstuk 1
WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID
INLEIDING
De ketels die in onze vestiging geproduceerd zijn, worden met uiterste zorg gebouwd, ook wat betreft
de afzonderlijke componenten, om zowel de gebruiker als de installateur te behoeden voor eventuele
ongevallen. Daarom wordt het bevoegde personeel aanbevolen om na iedere interventie bijzondere
aandacht te schenken aan de elektrische aansluitingen, vooral wat betreft het ontblote deel van de kabels,
dat zeker niet uit het klemmenbord mag komen, om mogelijk contact met de blote delen van de kabel te
vermijden.
Deze instructiehandleiding maakt integraal deel uit van het product: zorg ervoor dat die altijd bij de
uitrusting van het toestel blijft, ook in geval van overdracht naar een andere eigenaar of gebruiker ofwel
bij overbrenging naar een andere plaats. Bij beschadiging of verlies, vraag een ander exemplaar aan de
technische dienst van uw regio.
Deze ketel dient bestemd te worden voor de toepassing waarvoor de ketel uitdrukkelijk ontworpen werd.
Iedere contractuele en buitencontractuele verantwoordelijkheid van de constructeur is uitgesloten voor
schade aan personen, dieren of voorwerpen, door installatiefouten, verkeerde afstelling of onderhoud, en
door verkeerd gebruik.
INSTALLATIE
De installatie van de ketel en van de hulpuitrustingen met betrekking tot de verwarmingsinstallatie,
moet conform zijn met alle huidige normen en reglementeringen en met de wettelijke bepalingen. De
installatie moet door bevoegd personeel uitgevoerd worden, die de aankoper een conformiteitverklaring
van de installatie moet bezorgen, die de volledige verantwoordelijkheid voor de definitieve installatie en
de daaruit volgende goede werking van het geïnstalleerde product impliceert.
Men moet bovendien rekening houden met alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten
en normen, van kracht in het land waar het toestel geïnstalleerd is.
Extraflame S.p.A. is niet verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd worden. Vóór de
installatie is het aanbevolen om de leidingen van de installatie grondig te spoelen om eventuele residuen
te verwijderen, die de goede werking van het toestel in het gedrang zouden kunnen brengen. Tijdens de
installatie moet de gebruiker ingelicht worden dat:
a. wanneer er water uitloopt, hij onmiddellijk de watertoevoer moet afsluiten en de technische dienst snel
moet waarschuwen.
b. de werkingsdruk van de installatie periodiek moet gecontroleerd worden. Indien de ketel gedurende een
langere periode niet gebruikt wordt, is de interventie van de technische dienst aanbevolen om minstens
het volgende uit te voeren:
- Zet de hoofdschakelaar op 0.
- Sluit de waterkranen, zowel van de thermische installatie als van de sanitaire installatie.
- Ledig de thermische en de sanitaire installatie als er een risico op vorst bestaat.
EERSTE OPSTART
Neem de verpakking weg en verzeker u van de integriteit en de volledigheid van de inhoud.
Indien dit niet overeenkomt, wendt u tot de verkoper waar het toestel aangekocht werd.
Tijdens de eerste opstart moet men de correcte werking van alle voorzieningen controleren, zowel van de
veiligheid- als de controlevoorzieningen, die het geheel van de ketel vormen. Alle elektrische componenten
waaruit de ketel bestaat, die de correcte werking ervan garanderen, mogen uitsluitend door originele
stukken vervangen worden door een erkend bevoegd centrum voor technische dienst.
WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID
5
Hoofdstuk 1
Vooraleer de installatie over te laten, moet het personeel belast met de eerste opstart de werking van
de ketel gedurende minstens één volledige werkcyclus controleren. Het onderhoud van de ketel dient
minstens eenmaal per jaar uitgevoerd te worden, volgens programmering in overleg met de technische
dienst.
GOEDKEURINGEN
De ketels van Extraflame werden ontworpen en gerealiseerd conform met de volgende richtlijnen:
™™ UNI EN 303-5 Verwarmingsketels. Ketels voor vaste brandstoffen, met manuele en automatische
voeding, met een nominaal thermisch vermogen tot 300 kW
™™ Conform met de richtlijn lage spanning (73/23 CEE)
™™ Conform met de richtlijn EMC (elektromagnetische compatibiliteit 89/336 CEE)
VOOR DE VEILIGHEID
™™ Het gebruik van de ketel is verboden voor kinderen of niet-bijgestane gehandicapte personen.
™™ De ketel niet aanraken als men op blote voeten is of delen van het lichaam nat of vochtig zijn.
™™ Het is verboden veiligheidsvoorzieningen of afstellingen te wijzigen zonder de toelating of
aanwijzingen van de constructeur.
™™ Niet trekken aan elektrische kabels die uit de ketel steken, of deze losmaken of torsen, ook als de ketel
losgekoppeld is van het elektrische stroomnet.
™™ Vermijd om de verluchtingsopeningen van het lokaal waar de installatie staat af te dekken of in
afmeting te verminderen.
™™ De verluchtingsopeningen zijn onontbeerlijk voor een correcte verbranding.
™™ Laat geen verpakkingsmateriaal binnen het bereik van kinderen of niet-begeleide gehandicapten.
™™ Tijdens de normale werking moet de deur van de vuurpot altijd gesloten blijven.
™™ Vermijd rechtstreeks contact met onderdelen van het toestel, die tijdens de werking neigen om te
verhitten.
™™ Controleer of er geen eventuele obstructies zijn vooraleer het toestel aan te zetten ten gevolge van
een langere periode inactiviteit.
™™ De ketel werd ontworpen om te functioneren bij ieder mogelijke (ook kritieke) weersomstandigheid,
in geval van bijzonder ongunstige omstandigheden (hevige wind, vorst) zouden veiligheidssystemen
kunnen optreden die de ketel doen uitgaan.
™™ Indien dit gebeurt, contacteer de technische dienst, men mag in ieder geval de veiligheidssystemen
niet uitschakelen.
™™ In geval van brand in het rookkanaal, zorg voor adequate systemen om de vlammen te doven of vraag
een interventie van de brandweerdienst.
™™ In geval de ketel blokkeert, aangegeven door signaleringen op het display, niet te wijten aan gebrek
aan gewoon onderhoud, raadpleeg de technische dienst.
GEBRUIK
Deze ketels dienen gebruikt te worden voor de verwarming van water bij een temperatuur niet
hoger dan het kookpunt in de installatieomstandigheden.
6
WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID
Hoofdstuk 2
TECHNISCHE KENMERKEN
Kenmerken
Gewicht
Hoogte
Breedte
Diepte
Diameter afvoerbuis rookgassen
Diametro buis voor luchtaanzuiging
Max. globaal thermisch vermogen
Max. nuttig thermisch vermogen (afgegeven aan het water)
Min. globaal thermisch vermogen
Min. nuttig thermisch vermogen
Max. uurverbruik brandstof
Min. uurverbruik brandstof
Capaciteit reservoir
Aanbevolen trek van de schoorsteen
Nominaal elektrisch vermogen
Elektrisch vermogen toestel
Nominale spanning
Nominale frequentie
Diameter buis ingang/uitgang water
Diameter automatische afvoerbuis
Prevalentie pomp
Max. toegelaten werkdruk water
Min. toegelaten werkdruk water
kg
mm
mm
mm
mm
mm
kW
kW
kW
kW
kg/u
kg/u
kg
Pa
W
W
Vac
Hz
“
“
m
bar
bar
LP 14
LP 20
220
1327
533
663
120
60
15.3
14.0
4.3
3.9
3.3
1.0
~ 43
~ 10
970
470
230
50
1
1/2
5
2.5
0.6
260
1368
525
941
120
60
22.0
21.0
4.4
4.2
4.7
1.0
~ 70
~ 10
970
470
230
50
1
1/2
5
2.5
0.6
Testen uitgevoerd met houten pellets als brandstof, gecertificeerd volgens de ONORM M7135 DIN
PLUS.
De gegevens die hierboven worden vermeld, zijn indicatief en niet bindend. De fabrikant behoudt zich
het recht voor om het even welke wijzigingen aan te brengen met als doel de prestaties van het product
te verbeteren.
TECHNISCHE KENMERKEN
7
Hoofdstuk 2
533
1327
41
46
LP 14
E
C
370
D
187 105
B
A
121
261
103
663
166
77
A = BUIS LUCHTAANVOER Ø 60 mm
B = BUIS UITSTOOT ROOKGASSEN Ø 120 mm
C = AANVOER/UITGANG KETEL 1 “
D = TERUGKEER/INGANG KETEL 1 “
E = VEILIGHEIDSUITLAAT 3 BAR 1/2”
533
figuur 2.1
8
TECHNISCHE KENMERKEN
Hoofdstuk 2
LP 20
525
74
662
708
750
B
1368
E
C
D
292
187
A
119
74
100
941
163
A = BUIS LUCHTAANVOER Ø 60 mm
B = BUIS UITSTOOT ROOKGASSEN Ø 120 mm
C = AANVOER/UITGANG KETEL 1 “
D = TERUGKEER/INGANG KETEL 1 “
E = VEILIGHEIDSUITLAAT 3 BAR 1/2”
525
figuur 2.2
TECHNISCHE KENMERKEN
9
Hoofdstuk 3
DE BRANDSTOF
De pellets worden gemaakt door zaagsel, ofwel zuivere houtresten (zonder verf ) producten van zagerijen,
timmerateliers en andere activiteiten verbonden met de houtbewerking en uitvoeringen met hout, onder
zeer hoge druk te plaatsen.
Dit type brandstof is absoluut ecologisch aangezien er geen enkele lijmstof wordt gebruikt om ze compact
te houden. In feite wordt de compactheid van de pellets na verloop van tijde gegarandeerd door een
natuurlijke substantie die in hout zit: lignine.
Naast een ecologische brandstof, aangezien men maximaal houtresiduen benut, bieden pellets ook
technische voordelen.
De densiteit van pellet is 650 kg/m3 en het watergehalte is gelijk aan 8% van zijn gewicht. Daarom moeten
pellets niet eerst een tijdje blijven liggen om een voldoende geschikt warmterendement te bekomen.
De gebruikte pellet moet conform zijn met de kenmerken beschreven door de normen:
™™ Ö-Norm M 7135
™™ DIN plus 51731
™™ UNI CEN/TS 14961
Extraflame raadt u aan om voor haar toestellen steeds pellets te gebruiken met een diameter van 6 mm.
OPGEPAST!
HET GEBRUIK VAN VERVALLEN PELLETS OF EEN WILLEKEURIG ANDER MATERIAAL, BESCHADIGT
DE WERKINGEN VAN UW PRODUCT EN KAN ERVOOR ZORGEN DAT DE GARANTIE EN DE DAARAAN
VERBONDEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE FABRIKANT VERVALLEN.
PELLETS LADEN
Tijdens het eerste gebruik de
pellets binnen in het reservoir
laden zoals geïllustreerd in de
figuur tot deze volledig vol is.
figuur 3.1
N.B. Het is belangrijk om periodiek te controleren of er nog pellet in het reservoir zit
zodat deze niet helemaal leeg raakt, wat de ketel doet uitgaan.
WAARSCHUWINGEN
Het gebruik van vervallen pellets of ieder ander materiaal dat niet geschikt is, kan sommige componenten
van de ketel beschadigen en de correcte werking ervan benadelen: dit kan leiden tot het vervallen van de
waarborg en de verantwoordelijkheid van de producent. Extraflame verzoekt de gebruiker om pellet te
gebruiken die beantwoordt aan de kenmerken beschreven door de geldende normen.
10
DE BRANDSTOF
Hoofdstuk 4
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Breuk rookgassenafzuiger
Als de afzuiger stopt, blokkeert de elektronische kaart zo snel mogelijk de aanvoer van pellets.
stop motor aanvoer pellets
Als de reductiemotor om één of andere reden stilvalt, gaat de machine in alarm. De rookgassenmotor blijft
draaien om alle verbrandingsgassen af te voeren tot het minimumniveau voor afkoeling is bereikt.
micro deur
(zie figuur 4.5)
Wanneer de deur van het product wordt geopend, blokkeert een veiligheidsmicro de aanvoer van de
brandstof.
Geen ontsteking
Als er zich tijdens de ontstekingsfase geen vlam ontwikkelt, gaat het toestel in alarm wegens geen
ontsteking.
Tijdelijke stroomonderbreking
Indien de stroomonderbreking minder dan 10 seconden is, zal de normale werking worden hervat
wanneer er terug stroom is. Indien de stroomonderbreking langer dan 10 seconden duurt, zal er zich een
“black-out”-alarm voordoen zodra de stroom terugkeert, waardoor het toestel volledig gaat afkoelen. Na
de afkoeling zal het toestel automatisch herstarten.
Elektrische beveiliging
De kachel is beschermd tegen hevige stroomstoten door een algemene zekering die zich aan de achterkant
van de kachel bevindt. (2,5A 250V Vertraagd).
Beveiliging afvoer rookgassen
Een elektronische drukregelaar zorgt voor het blokkeren van de werking van de kachel door die in alarm
te brengen.
Beveiliging temperatuur pelletRESERVOIR via bolthermostaat 85°C
(zie figuur 4.7)
Wanneer er een te hoge temperatuur optreedt binnenin het reservoir, zal deze voorziening de werking
van de motor voor het laden van pellets blokkeren; het herstarten gebeurt manueel en moet uitgevoerd
worden door een bevoegde technicus.
Het herstarten van de beveiliging van 85°C valt niet binnen de garantie, tenzij de technische dienst
kan aantonen dat er een defect component aanwezig is.
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
11
Hoofdstuk 4
Beveiliging OVERTEMPERATUUR water via bolthermostaat 100° C
(zie figuur 4.3)
Wanneer de temperatuur van het water binnenin het toestel in de buurt komt van ongeveer 100°C, wordt het
laden van pellets geblokkeerd. Als de bol doorslaat, gebeurt het herstarten van de beveiliging manueel, en
moet door een bevoegde technicus worden uitgevoerd.
Het herstarten van de beveiliging van 100 °C valt niet binnen de garantie, tenzij de technische dienst kan
aantonen dat er een defect component aanwezig is.
drukregelaar voor minimum en maximum
(zie figuur 4.6)
Een drukregelaar voor minimum en maximum is in serie geïnstalleerd op de elektrische voeding van de
pelletmotor. Als de druk van het systeem lager is dan 0.6 bar, wordt de elektrische voeding naar de motor
voor het laden van pellets geblokkeerd. Als de druk van het systeem 2.5 bar overschrijdt, slaat de manuele
ontgrendeling van de drukregelaar door: het herstarten van de beveiliging gebeurt manueel, en moet door een
bevoegde technicus worden uitgevoerd.
Opgepast: eventuele aanwezigheid van lucht in het systeem kan ervoor zorgen dat de drukregelaar van
zowel minimum als maximum optreedt. Indien de drukregelaar van het minimum optreedt door het laden
van pellets in de machine te blokkeren, kunnen er alarmen zijn met betrekking tot brandstofgebrek.
OPGEPAST!
Om de werking van het product te regelen, is een ideale systeemdruk van 1.1 bar (koud systeem)
aanbevolen, bovendien is een volledige afwezigheid van lucht in het systeem noodzakelijk.
Extraflame beveelt de installatie aan van geschikte voorzieningen voor ontluchting op het
systeem. Het eventueel ontluchten van het systeem of van het product valt niet binnen de
garantie.
Voorzieningen buiten de lijst
Tijdens de installatie van de kachel is het VERPLICHT om een manometer op het systeem te plaatsen voor
weergave van de druk van het water.
Installatie en veiligheidsvoorzieningen
De installatie, de bijhorende aansluitingen van het systeem, het in werking stellen en de controle van de correcte
werking moeten volgens de regels van de kunst uitgevoerd worden, in naleving van zowel de nationale als de
regionale geldende normen, alsook de onderhavige instructies.
In Italië moet de installatie uitgevoerd worden door professioneel bevoegd personeel (DM 22 januari 2008
n^37).
Extraflame S.p.A. wijst iedere verantwoordelijkheid af voor schade aan voorwerpen en/of personen
veroorzaakt door het systeem.
Beveiligingen voor gesloten vat installatie
Volgens de norm UNI 10412-2 (2006) die in Italië van kracht is, moeten de gesloten systemen voorzien zijn van:
™™ Veiligheidsklep
12
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Hoofdstuk 4
™™ Thermostaat voor besturing circulator
™™ Thermostaat voor activering van het akoestisch alarm
™™ Temperatuurindicator
™™ Drukindicator
™™ Akoestisch alarm
™™ Automatische thermische schakelaar voor afstelling
™™ Automatische thermische schakelaar voor blokkering (blokkeerthermostaat)
™™ Circulatiesysteem
™™ Expansiesysteem
™™ Veiligheidsdissipatiesysteem ingebouwd in de generator met thermische afvoerklep (zelfaangestuurd),
wanneer de apparatuur niet voorzien is van een systeem voor zelfregeling van de temperatuur
afstanden van de veiligheidsvoorzieningen volgens de normen
Component
Veiligheidssensoren voor de temperatuur
Ontbrekende voorzieningen aangezien
standaard (zie tabel volgende pagina)
Afstand
Op de machine of niet meer dan 30 cm
niet
Niet meer dan een meter, op de toevoerbuis
De veiligheidssensoren van de temperatuur moeten op de machine zitten of op een afstand van niet meer dan
30 cm van de aansluiting voor aanvoer.
Wanneer de generatoren niet voorzien zijn van alle voorzieningen, kunnen deze die ontbreken geïnstalleerd
worden op de toevoerleiding van de generator, op niet meer dan 1 m afstand van de machine.
De automatisch geladen verwarmingstoestellen van het huishoudelijk type moeten:
™™ voorzien zijn van een thermostaat voor blokkering van de brandstof (figuur 4.1, 4.3), ofwel
™™ uitgerust zijn met een koelcircuit voorzien door de fabrikant van het apparaat.
™™ Het koelcircuit moet geactiveerd worden door een thermische veiligheidsklep, om ervoor te zorgen dat de
limiettemperatuur opgelegd door de norm niet overschreden wordt.
™™ De aansluiting tussen de voedingsgroep en de klep moet vrij zijn van afsluitingen.
™™ De druk vóór het afkoelingscircuit moet minstens 1,5 bar bedragen.
Thermostatische mengklep (verplicht)
De automatische thermostatische mengklep vindt zijn toepassing in ketels met vaste brandstof, waar hij voorziet
in de terugkeer van koud water in de warmtewisselaar (figuur 4.8).
De stukken 1 en 3 zijn altijd open en, samen met de pomp geïnstalleerd op de terugkeer, garanderen ze de
watercirculatie binnenin de warmtewisselaar van de ketel op biomassa.
Een hoge temperatuur bij terugkeer laat toe om de efficiëntie te verbeteren, reduceert de vorming van condens
van rookgassen en verlengt de levensduur van de ketel.
De kleppen in de handel hebben verschillende afstellingen, Extraflame raadt het gebruik aan van het model
55°C met hydraulische aansluitingen van 1”. Eenmaal de temperatuur voor afstellen van de klep bereikt, wordt
het stuk 2 geopend en het water van de ketel gaat naar de installatie via de aanvoer.
Extraflame raadt aan om dit type voorziening niet te gebruiken wanneer het sanitaire warm water geproduceerd
wordt door middel van een instantwarmtewisselaar.
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
13
Hoofdstuk 4
Tabel van de veiligheidsvoorzieningen voor gesloten
systemen aanwezig en niet aanwezig bij het product
Figuur
4.1
Veiligheidsklep
Thermostaat voor besturing circulator
Thermostaat voor activering van het akoestisch
alarm
Temperatuurindicator
Drukindicator
Akoestisch alarm
Automatische thermische schakelaar voor
afstelling
Automatische thermische schakelaar
voor blokkering (blokkeerthermostaat)
overtemperatuur water
Circulatiesysteem
Expansiesysteem
Veiligheidsdissipatiesysteem
ingebouwd
in de generator met thermische afvoerklep
(zelfaangestuurd), wanneer de apparatuur
niet
voorzien
is
van
een
systeem
voor zelfregeling van de temperatuur
*
* (bestuurd door sonde
H2O en firmware van de 4.1
kaart)
-
-
* (display)
-
-
* (firmware kaart)
-
*
4.3
*
4.2
*
4.4
Niet nodig wanneer de machine
voorzien is van een systeem
voor zelfafstelling van de t° en
een automatische thermische
schakelaar voor blokkering.
Standaard (*)
Niet standaard (-)
ontluchtingsklep
klep 3 bar
drukregelaar
sonde
H2O
figuur 4.1
14
NTC
figuur 4.2
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Hoofdstuk 4
Ontgrendeling van
de mechanische
bol voor te hoge
temperatuur H2O
100° C
figuur 4.3
Uitvergroot detail van de veiligheidsmicroschakelaar
van de deur
figuur 4.5
expansievat van 6 liter
figuur 4.4
Drukregelaar (detail): microschakelaar voor
maximumdruk
figuur 4.6
Drukregelaar: microschakelaar voor minimumdruk
ontgrendeling van de mechanische
bol voor te hoge temperatuur
pelletreservoir 85° C
figuur 4.7
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
15
Hoofdstuk 4
Uitlaat
veiligheidsklep
Thermometer
Manometer
Aanvoer
1
3
2
Terugkeer
ESBE 55°C
Vulgroep
figuur 4.8
16
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Hoofdstuk
Hoofdstuk5
5
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE
De installatie moet conform zijn met:
™™ UNI 10683 (2005) warmtegeneratoren gevoed met hout of andere vaste brandstoffen: installatie.
De schoorstenen moeten conform zijn met:
™™ UNI 9731 (1990) schoorstenen: klassering op basis van de thermische weerstand.
™™ EN 13384-1 (2006) berekeningsmethode van de thermische en dynamisch vloeiende kenmerken van de
schoorstenen.
™™ UNI 7129 punt 4.3.3 voorzieningen, lokale regels en voorschriften van de VVFF.
™™ UNI 1443 (2005) schoorstenen: algemene vereisten.
™™ UNI 1457 (2004) schoorstenen: interne leidingen in terracotta en keramiek.
Glossarium
TOESTEL MET GESLOTEN VUURPOT
Warmtegenerator die enkel geopend mag worden voor het laden van brandstof tijdens het gebruik.
BIOMASSA
Materiaal van biologische oorsprong, uitgezonderd materiaal uit geologische lagen en omgezet in fossiele
brandstof.
BIOBRANDSTOF
Brandstofproduct rechtstreeks of onrechtstreeks uit biomassa.
SCHOORSTEEN
Verticale buis met als doel de verbrandingsproducten afkomstig van één enkel toestel samen te brengen
en af te voeren, op voldoende hoogte boven de grond.
ROOKKANAAL OF KOPPELING
Buis of aansluitingselement tussen het toestel warmtegenerator en de schoorsteen voor de evacuatie van
de verbrandingsproducten.
ISOLERING
Geheel van elementen en materialen gebruikt om de warmtetransmissie te verhinderen doorheen een
wand die omgevingen met verschillende temperatuur verdeelt.
SCHOORSTEENPOT
Voorziening geplaatst boven op de schoorsteen met als doel het verspreiden van de verbrandingsproducten
in de atmosfeer te vergemakkelijken.
CONDENS
Vloeibare producten die zich vormen wanneer de temperatuur van de verbrandingsgassen lager is of gelijk
aan het dauwpunt van het water.
WARMTEGENERATOREN
Toestel dat toelaat om thermisch energie (warmte) te produceren via snelle transformatie door verbranding
van de chemische energie zelf van de brandstof.
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE
17
Hoofdstuk 5
REGELKLEP
Mechanisme om de dynamische resistentie van de verbrandingsgassen te wijzigen.
ROOKEVACUATIESYSTEMEN
Installatie voor de evacuatie van rookgassen, onafhankelijk van het toestel, bestaande uit een koppeling
of rookkanaal, schoorsteen of enkelvoudig rookkanaal, en schoorsteenpot.
GEFORCEERDE TREK
Luchtcirculatie door middel van een ventilator aangedreven door een elektrische motor.
NATUURLIJKE TREK
Trek die optreedt in een schoorsteen/rookkanaal door het effect van het verschil in massavolume dat
bestaat tussen de (warme) rookgassen en de omgevingslucht, zonder mechanische hulp van aanzuiging
binnenin of op de top.
STRALINGSZONE
Zone onmiddellijk palend aan de haard waarin zich de warmte verspreidt veroorzaakt door de verbranding,
hier mogen zich geen materialen bevinden uit brandbaar materiaal.
REFLUXZONE
Zone waarin de verbrandingsproducten uit het toestel naar buiten komen naar het lokaal van installatie.
Installatie
De installatie moet vooraf gegaan worden door een controle van de positionering van de schoorstenen,
rookkanalen of afvoerstukken van de toestellen volgens:
™™ Installatieverboden
™™ Wettelijke afstanden
™™ Beperkingen opgelegd door lokale administratieve reglementeringen of bijzondere voorschriften
van de overheid.
™™ het reglement van de huisvesting, erfdienstbaarheid of contracten.
Toegelaten installaties
In het lokaal waar de warmtegenerator geïnstalleerd moet worden, kunnen er al toestellen zijn of
geïnstalleerd zijn die enkel werken wanneer het lokaal hermetisch afgesloten is of die het lokaal in
onderdruk brengen ten opzichte van de buitenomgeving.
In lokalen gebruikt als keuken zijn toestellen toegelaten voor het koken van voedsel met dampkappen
zonder extractor.
Niet toegelaten installaties
In het lokaal waar de warmtegenerator geïnstalleerd moet worden, mag hetvolgende niet aanwezig zijn
noch geïnstalleerd:
™™ dampkappen met of zonder extractor
™™ ventilatieleidingen van het verzameltype.
Wanneer deze toestellen zich bevinden in aanpalende lokalen die communiceren met het lokaal van
installatie, is het gelijktijdig gebruik van de warmtegenerator verboden, gezien het risico bestaat dat één
van de twee lokalen in onderdruk komt te staan ten opzichte van het andere.
18
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE
Hoofdstuk 5
Aansluiting op het systeem voor evacuatie van rookgassen
Rookkanalen of koppelingen
Voor de montage van rookkanalen moeten elementen gebruikt worden in onbrandbaar materiaal, geschikt
om te weerstaan aan de verbrandingsproducten en aan hun eventuele condensatie.
Het gebruik van flexibele buizen in metaal en in cementvezel is verboden voor de aansluiting van de
toestellen op het rookkanaal, ook op reeds bestaande rookkanalen.
Er moet continuïteit zijn tussen de buis voor de rook en het rookkanaal zodat het rookkanaal niet
steunt op de generator. De buizen voor de rook mogen niet lopen door lokalen waar de installatie van
verbrandingstoestellen verboden is.
De montage van de buizen voor de rook moet zo gebeuren teneinde de afsluiting van de rookgassen voor
de werking van het toestel te verzekeren, de vorming van condens te vermijden en te voorkomen dat de
rook weer naar het toestel terugkeert.
In de mate van het mogelijke moet de montage van horizontale stukken vermeden worden.
Voor toestellen waar men afvoerpijpen door het plafond of op de wand moet bereiken die niet in de lijn
liggen met de uitgang van de rookgassen van het toestel, dienen de veranderingen van richting uitgevoerd
te worden met gebruik van open bochtstukken van niet meer dan 45° (zie figuren hieronder).
Isolering
< 45°
< 45°
Rookkanaal
Inspectie
figuur 5.1
figuur 5.2
Voor de toestellen warmtegeneratoren voorzien van elektroventilatoren voor de uitstoot van rookgassen,
moeten de volgende instructies nageleefd worden:
™™ De horizontale stukken moeten een minimum helling van 3% omhoog hebben
™™ De lengte van het horizontale stuk moet zo kort mogelijk zijn en in ieder geval niet langer dan 3 meter
™™ Het aantal veranderingen van richting met inbegrip van het effect door het gebruik van het “T” element
mag niet meer dan 4 zijn (indien men 4 bochten gebruikt, gebruik dan leidingen met dubbele wand met
een binnendiameter van 120 mm).
In ieder geval moeten de buizen voor de rook de verbrandingsproducten en condens binnen kunnen houden,
en geïsoleerd wanneer ze buiten het lokaal van installatie passeren.
Het gebruik van elementen in tegenhelling is verboden.
De buis voor rookafvoer moet het weghalen van roet toelaten of uit te vegen zijn.
De buis voor rookafvoer moet een constante doorsnede hebben. Eventuele veranderingen van doorsnede
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE
19
Hoofdstuk 5
zijn enkel toegelaten bij de koppeling op het rookkanaal.
Het is verboden om binnen de buizen voor rookafvoer andere kanalen voor afvoer van lucht of
installatieleidingen te laten lopen, ook al is de buis ruim genoeg. De montage van voorzieningen voor het
manueel regelen van de trek is niet toegelaten bij toestellen met geforceerde trek.
Schoorsteen of enkelvoudig rookkanaal
B
B
De schoorsteen of het rookkanaal moeten aan de volgende vereisten voldoen:
™™ de verbrandingsproducten kunnen binnenhouden, hermetisch en voldoende geïsoleerd en
afgeschermd volgens de gebruiksomstandigheden;
™™ uitgevoerd in materiaal geschikt om te weerstaan aan normale mechanische belastingen, aan de
warmte, aan de werking van de verbrandingsproducten en aan eventuele condens;
™™ hoofdzakelijk verticale uitgang hebben met niet meer dan 45° afwijking ten opzichte van de as;
™™ op voldoende afstand van brandbare of ontvlambare materialen door middel van luchtbuffers of
geschikte isolering;
A
530 mm
A
663 mm
C
C
663 mm
A
figuur 5.3
530 mm
A
figuur 5.4
REFERENTIES
A
500 mm
B
1.000 mm
C
1.000 mm
™™ bij voorkeur een ronde binnendoorsnede hebben: de vierkante of rechthoekige doorsneden moeten
afgeronde hoeken hebben met een straal niet minder dan 20 mm;
™™ een constante binnendoorsnede hebben, vrij en onafhankelijk;
™™ rechthoekige doorsneden hebben met maximum verhouding tussen de zijden van 1,5.
Het is aanbevolen dat het rookkanaal voorzien is van een opvangkamer voor vaste materialen en eventueel
condens, onder de inlaat van de buis voor de rook, zodat deze gemakkelijk te openen is en inspecteerbaar
via een luchtdicht luikje.
20
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE
Hoofdstuk 5
Schoorsteenpot
windafwerend
<3m
3-5%
Rookkanaal
Inspectie
Inspectie
figuur 5.5
figuur 5.6
<3m
Externe
buis
geïsoleerd
45°
45°
Inspectie
Inspectie
figuur 5.7
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE
figuur 5.8
21
Hoofdstuk 5
Aansluiting van het toestel op het rookkanaal en evacuatie van de
verbrandingsproducten
Het rookkanaal moet de afvoer van één enkele warmtegenerator ontvangen.
De rechtstreekse afvoer naar gesloten ruimtes is verboden, alsook in de vrije lucht.
De rechtstreekse afvoer van de verbrandingsproducten moet voorzien zijn via het dak en het rookkanaal moet
beschikken over de kenmerken voorzien in het hoofdstuk “Schoorsteen of enkelvoudig rookkanaal”.
Schoorsteenpot
De schoorsteenpot moet beantwoorden aan de volgende vereisten:
™™ een binnendoorsnede hebben die overeenkomt met die van de schoorsteen;
™™ een nuttige uitgangdoorsnede hebben die niet kleiner is dan het dubbele van de interne doorsnede van
de schoorsteen;
™™ zo gebouwd zijn dat regen, sneeuw en vreemde voorwerpen niet in de schoorsteen kunnen komen, en ook
zo dat de afvoer van de verbrandingsproducten verzekerd is bij wind uit alle mogelijke richtingen en hoeken.
™™ zo geplaatst zijn om een goede verspreiding en verdunning van de verbrandingsproducten te verzekeren,
en in ieder geval buiten de refluxzone waarin de vorming van tegendruk bevorderd wordt. Deze zone heeft
verschillende afmetingen en vormingen in functie van de hoek van de helling van het dak, daarom moeten de
minimum hoogtes in acht genomen worden zoals weergegeven in de figuurschema’s hieronder.
™™ De schoorsteenpot moet vrij zijn van mechanische afzuigsystemen.
PLAT DAK
50 cm
50 cm
>5m
<5m
<5m
figuur 5.9
HELLEND DAK
Afstand > A
Afstand < A
50 cm boven de nok
REFLUXZONE
hoogte refluxzone
H min
β
figuur 5.10
22
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE
Hoofdstuk 5
SCHOORSTEENPOTTEN, AFSTANDEN EN PLAATSINGEN
Helling van Afstand tussen de nok Minimum hoogte van de schoorhet dak
en de schoorsteen steen (gemeten vanaf de uitlaat)
β
A (m)
H (m)
< 1,85
0,50 m boven de nok
15°
> 1,85
1,00 m vanaf het dak
< 1,50
0,50 m boven de nok
30°
> 1,50
1,30 m vanaf het dak
< 1,30
0,50 m boven de nok
45°
> 1,30
2,00 m vanaf het dak
< 1,20
0,50 m boven de nok
60°
> 1,20
2,60 m vanaf het dak
Aansluiting op externe luchttoevoer
Het toestel moet beschikken over de nodige lucht om de normale werking te verzekeren via externe luchttoevoer.
De luchttoevoer moet beantwoorden aan de volgende vereisten:
1. een totale vrije doorsnede van minstens 80 cm² hebben.
2. beschermd zijn met een rooster, metalen net of geschikte bescherming, zolang deze de minimum doorsnede
vermeld onder punt 1 niet vermindert en zo geplaatst dat ze niet verstopt geraken.
Indien de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten afgenomen wordt via een buis, moet buiten een bocht
gemonteerd worden die naar beneden wijst ofwel een bescherming tegen de wind, en er mogen geen roosters
of dergelijke gemonteerd worden. (het is aanbevolen om de luchttoevoer altijd rechtstreeks communicerend
met de installatieomgeving uit te voeren, ook wanneer de lucht van buiten genomen wordt via een buis).
De aanvoer van lucht kan ook gebeuren vanuit een aanpalend lokaal mits de aanvoer vrij kan gebeuren via
permanente openingen naar buiten.
Het aanpalende lokaal naast de installatie mag niet in onderdruk komen ten opzichte van de buitenomgeving
omwille van het effect van omgekeerde trek veroorzaakt door de aanwezigheid in dit lokaal van andere
gebruikstoestellen of afzuigsystemen. In het aanpalende lokaal moeten de permanente openingen beantwoorden
aan de hierboven beschreven vereisten. Het aanpalende lokaal mag niet dienen als garage, opslagplaats voor
brandbaar materiaal noch voor activiteiten met brandgevaar.
Isolaties, afwerkingen, bekledingen en aanbevelingen voor de veiligheid
Ongeacht het materiaal waaruit ze bestaan, moeten de bekledingen bestaan uit een constructie die zelfdragend
is ten opzichte van de verwarmingsblok en mag er niet mee in contact zijn.
De balken en de afwerkingen in hout of brandbaar materiaal dienen geplaatst te worden buiten de stralingszone
van de vuurpot of voldoende geïsoleerd zijn.
Indien er boven de generator afdekkingen zijn uit brandbaar of warmtegevoelig materiaal, moet er een
beschermingsdiafragma tussen geplaatst worden in isolerend en onbrandbaar materiaal.
Elementen in brandbaar of ontvlambaar materiaal zoals houten meubels, overgordijnen enz. die rechtstreeks
blootgesteld zijn aan de straling van de vuurhaard moeten op een veilige afstand geplaatst worden. De
installatie van het toestel moet een gemakkelijke toegang garanderen voor de schoonmaak van het toestel, van
de gasleidingen en van het rookkanaal.
Nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke reglementeringen
Men moet bovendien rekening houden met alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en
normen, van kracht in het land waar het toestel geïnstalleerd is.
INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN INSTALLATIE
23
Hoofdstuk 6
HYDRAULISCHE INSTALLATIE
In dit hoofdstuk worden enkele begrippen beschreven die verwijzen naar de Italiaanse norm UNI 10412-2
(2006). Zoals hiervoor uitgelegd, moeten tijdens de installatie alle nationale, regionale, provinciale
en gemeentelijke normen nageleefd worden die van kracht zijn in het land waar het toestel wordt
geïnstalleerd.
Type systeem
Er bestaan 2 verschillende types systemen: open en gesloten systemen.
Het product werd ontworpen en uitgevoerd om te werken met gesloten systemen.
Gesloten systemen voor automatisch geladen apparaten
Systeem waarbij het water vanbinnen niet rechtstreeks of onrechtstreeks in communicatie is met de
atmosfeer. In het algemeen is het gesloten systeem uitgerust met één van de volgende expansieinrichtingen:
™™ Voorgeladen gesloten expansievat, met ondoorlaatbaar membraam dat geen gassen doorlaat.
™™ Automatisch gesloten expansiesysteem met compressor en ondoorlaatbaar membraam dat geen
gassen doorlaat.
™™ Automatisch gesloten expansiesysteem, met transferpomp en ondoorlaatbaar membraam dat geen
gassen doorlaat.
™™ Expansiesysteem zonder diafragma.
Algemeen
De gesloten systemen moeten uitgerust zijn met:
™™ Veiligheidsklep
™™ Thermostaat voor besturing circulator
™™ Thermostaat voor activering van het akoestisch alarm
™™ Temperatuurindicator
™™ Drukindicator
™™ Akoestisch alarm
™™ Automatische thermische schakelaar voor afstelling
™™ Automatische thermische schakelaar voor blokkering (blokkeerthermostaat)
™™ Circulatiesysteem
™™ Expansiesysteem
™™ Veiligheidsdissipatiesysteem ingebouwd in de generator met thermische afvoerklep (zelfaangestuurd),
wanneer de apparatuur niet voorzien is van een systeem voor zelfregeling van de temperatuur
De veiligheidssensoren van de temperatuur moeten op de machine zitten of op een afstand van niet meer
dan 30 cm van de aansluiting voor aanvoer.
Wanneer de generatoren niet voorzien zijn van alle voorzieningen, kunnen deze die ontbreken geïnstalleerd
worden op de toevoerleiding van de generator, op niet meer dan 1 m afstand van de machine.
De huishoudtoestellen voor verwarming met automatisch laden moeten voorzien zijn van een thermostaat
voor blokkering van de brandstof of van een koelcircuit voorzien door de constructeur van het toestel,
geactiveerd door een thermische beveiligingsklep, om te garanderen dat de limiettemperatuur ingesteld
volgens de standaard niet overschreden wordt. De aansluiting tussen de voedingsgroep en de klep moet
24
HYDRAULISCHE INSTALLATIE
Hoofdstuk 6
Controles bij het eerste aanzetten
Vooraleer de ketel aan te sluiten, voorzie:
a) een zorgvuldige spoeling van alle leidingen van het systeem om eventuele residuen te verwijderen die
de goede werking van sommige componenten van het systeem (pompen, kleppen, enz.) in het gedrang
kunnen brengen.
b) een controle om na te gaan of de schoorsteen goed trekt, geen vernauwingen heeft, en of er geen
afvoeren van andere toestellen aangesloten zijn op het rookkanaal.
Dit om onvoorziene verhogingen van de belasting te vermijden. Pas na deze controle mag de
schoorsteenkoppeling tussen de ketel en het rookkanaal gemonteerd worden.
Een controle van de koppelingen met reeds bestaande rookkanalen is zeker aanbevolen.
Eigenschappen van het voedingswater
De fysisch-chemische eigenschappen van het voedingwater in het voedingwateraanmaaksysteem zijn
fundamenteel voor de goede werking en de levensduur van de ketel.
Één van de meest voorkomende problemen veroorzaakt door een slechte kwaliteit van het voedingwater
is de kalkaanslag op de oppervlakken van de warmtewisselaar.
Minder frequent maar even erg is roestvorming op de oppervlakken van het hele circuit aan de kant waar
het water is.
Het is bekend dat kalkaanslag de warmte-uitwisseling sterk vermindert omwille van de lage thermische
geleiding, zelfs al is er maar een paar millimeter aanslag, wat zorgt voor zeer schadelijke plaatselijke
opwarmingen. Het is sterk aanbevolen om een behandeling van het water uit te voeren in de volgende
gevallen:
a) hoge waterhardheid van het beschikbare water (meer dan 20°f )
b) zeer uitgestrekte installaties
c) grote hoeveelheden water opnieuw geïntegreerd omwille van verlies
d) bijvullen na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op het systeem
Voor de behandeling van het voedingwater van thermische systemen is het aanbevolen zich altijd te
wenden tot gespecialiseerde bedrijven.
Bijvullen van het systeem
Eenmaal de hydraulische aansluitingen uitgevoerd zijn, kan men overgaan tot het aansluiten van de
installatie.
Open alle ontluchtingsventielen van de radiatoren, van de ketel en van het systeem.
Open geleidelijk de toevoerkraan en verzeker u ervan dat de ontluchtingsventielen normaal werken.
Controleer via de manometer of het systeem onder druk komt. In geval van een gesloten systeem, tot een
druk van circa 0,11 – 0,12 MPa (1,1 – 1,2 bar) gaan. Sluit de toevoerkraan en ontlucht daarna opnieuw de
lucht uit de ketel via het ontluchtingsventiel.
HYDRAULISCHE INSTALLATIE
25
Hoofdstuk 7
WERKING PRODUCT
Besturingspaneel
SENSOR AFSTANDSBEDIENING
(niet beschikbaar voor dit product)
D1
D2
figuur 7.1
1 a DRUKKNOP ON/OFF
Met een druk op de knop 1 heeft men de mogelijkheid om de kachel automatisch aan en uit te zetten.
4-5 a WERKINGSVERMOGEN:
Met de knoppen 4 en 5 wordt het calorievermogen geregeld
Display D1 voor weergave van de verschillende berichten.
Display D2 voor weergave van het ingestelde vermogen.
26
WERKING PRODUCT
Hoofdstuk 7
SELECTIE TAAL
Volg de volgende procedure om de gewenste taal te selecteren:
1. De voeding van de ketel wegnemen en herstellen via de hoofdschakelaar of via de voedingskabel.
2. De ketel geeft achtereenvolgens de volgende trefwoorden weer, vooraleer naar “UIT” te gaan:
™™ Versie microprocessor (LP_V8 of volgende)
™™ Selectie werkwijze (WINTER als fabrieksinstelling)
™™ Taal (LINGUAGE)
™™ Afstelling dag en uur (CLOCK)
™™ Niveau (LEVEL instelling voorbehouden voor een bevoegde technicus)
3. Wanneer het opschrift “LANGUAGE” verschijnt, druk op de drukknop 5 om naar de werkwijze voor
afstelling te gaan.
4. Op het display D1 wordt de momenteel geselecteerde taal weergegeven, terwijl op D2 “LING”
verschijnt: selecteer de gewenste taal uit de beschikbare talen via de toetsen 2 en 3: ITALIANO – ENGLISH
– DEUTSCH – FRANCAIS – ESPANOL – NEDERLANDS – PORTUGUES – SUOMI – NORSK
5. Als de gewenste taal geselecteerd is, drukt men op de knop 1 om te bevestigen en te verlaten.
Afstelling huidige dag en uur
Procedure commando’s
1. De voeding van de kachel wegnemen en herstellen via de hoofdschakelaar of via de voedingskabel.
2. de kachel geeft eerst de versie weer van de microprocessor (LP_V8 of volgende), het opschrift “TIME”,
“Li 3” en daarna “OFF”.
3. Wanneer het opschrift “TIME” verschijnt, druk op de drukknop 5 om naar de werkwijze voor afstelling
te gaan.
4. Op display D1 wordt een dag van de week weergegeven (van DAY1 tot DAY7): stel de huidige dag in
via de toetsen 2 en 3, daarna bevestigen met de knop 5.
Weergave D1
DAY 1
DAY 2
DAY 3
DAY 4
DAY 5
DAY 6
DAY 7
Betekenis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
5. Op display D1 wordt het huidige uur weergegeven, de uren knipperend en de minuten vast: stel de
uren in via de toetsen 2 en 3, daarna bevestigen met toets 5.
6. Nu zijn de uren vast aan en beginnen de minuten te knipperen: de minuten instellen met de toetsen
2 en 3.
Om terug te keren naar de selectie van de uren, opnieuw op knop 4 drukken, ofwel bevestigen en verlaten
via knop 1.
WERKING PRODUCT
27
Hoofdstuk 7
WERKWIJZE
De ketel is voorzien om enkele extra externe thermostaten te krijgen, die toelaten om de werking van de
ketel aan te passen en bij te regelen in functie van de vereisten van het systeem.
De werkwijze “Winter”, “Winter sanitair” en “Zomer” dienen voor het gebruik van de thermostaten. Als
men de thermostaten niet gebruikt, zal de werking van de machine dezelfde blijven, onafhankelijk van de
werkwijze. De externe thermostaten moeten op het klemmenbord worden aangesloten aan de achterkant
van de ketel.
figuur 7.2
Het is op last van de installateur om na te gaan of er een voldoende aarding is op de extra voorziening
die op de ketel wordt aangesloten. Indien nodig moet een bijkomende aarding worden voorzien. Wees
bijzonder aandachtig zodat er geen kabels zijn die in contact komen met warme onderdelen.
Op de achterwand van het reservoir bevinden er zich onmiddellijk boven het klemmenbord 4 gaten voor
de bevestiging van de kabelklemmen die in het zakje met accessoires meegeleverd zijn.
THERMOSTAAT
BETREFFENDE
UITGANG
ING 1 (T1)
OUT 4
ING 2 (T2)
OUT 3
CONTACT
BETEKENIS
WEERGAVE
Gesloten
Open
Gesloten
Open
Warmteaanvraag
Geen warmteaanvraag
Warmteaanvraag
Geen warmteaanvraag
t1 uit op het display D2
t1 aan op het display D2
t2 uit op het display D2
t2 aan op het display D2
ING1 (T1) a ingang aansluiting tussen de klemmen ING1 en COM van het klemmenbord
ING2 (T2) a ingang aansluiting tussen de klemmen ING2 en COM van het klemmenbord
De statussen van de uitgangen aangeduid in de bovenstaande tabel en volgende mogen enkel
als geldig worden beschouwd als de pomp in werking is (temperatuur van het water boven de
anticondensdrempel).
Werking met standaardconfiguratie zoals ingesteld in de fabriek
WERKWIJZE WINTER
Status klemmen
Status uitgangen
Status ketel
ING1 en ING2 gesloten
OUT4 actief (230 V, 50 Hz)
(overbrugd als
Ketel aan
OUT3 actief (230 V, 50 Hz)
fabrieksinstelling)
28
WERKING PRODUCT
Hoofdstuk 7
Selectie werkwijze
1. De voeding van de ketel wegnemen en herstellen via de hoofdschakelaar of via de voedingskabel.
2. De ketel geeft achtereenvolgens de volgende trefwoorden weer, vooraleer naar “UIT” te gaan:
™™ Versie microprocessor (LP_V... of volgende)
™™ Selectie werkwijze (WINTER als fabrieksinstelling)
™™ Taal (LINGUAGE)
™™ Afstelling dag en uur (CLOCK)
™™ Niveau (LEVEL instelling voorbehouden voor een bevoegde technicus)
3. Wanneer het opschrift “WINTER” verschijnt, druk op de drukknop 5 om naar de werkwijze voor
afstelling te gaan.
4. Op het display D1 wordt de momenteel geselecteerde werkwijze weergegeven, terwijl op D2 “Mod-”
verschijnt: selecteer de gewenste werkwijze uit de beschikbare werkwijzen via de toetsen 2 en 3: WINTER
– SUMMER – WINTER-DHW
5. Als de gewenste werkwijze geselecteerd is, drukt men op de knop 1 om te bevestigen en te verlaten.
Werkwijze winter
De ketel werkt terwijl hij beide thermostaten controleert: enkel wanneer beide thermostaten voldaan
zijn, gaat de ketel uit na een uitstel van 15 minuten met weergave op het display “TOFF”.
Werkwijze winter-DHW
De ketel werkt terwijl hij beide thermostaten controleert, maar in dit geval is de ingang ING2 prioritair
ten opzichte van ING1. Wanneer de ingang ING2 moet voldaan worden, toont het display DHW.
Enkel wanneer beide thermostaten voldaan zijn, gaat de ketel uit na een uitstel van 15 minuten met
weergave op het display “TOFF”.
Werkwijze Summer
De ketel werkt terwijl hij enkel de status van de prioritaire uitgang ING2 controleert, de status van
de ingang ING1 wordt totaal genegeerd en bijgevolg is ook de uitgang OUT_4 steeds uitgeschakeld.
Wanneer de thermostaat voldaan is, gaat de ketel zonder uitstel uit en op het display verschijnt “TOFF”.
Elektrische kenmerken extern toepasbare voorzieningen:
™™ Maximale spanning: 230 V
™™ Frequentie: 50 Hz
™™ Maximumvermogen per kanaal: 250 W
Veiligheidszone
Deze functie wordt geactiveerd wanneer de temperatuur van het water binnenin de ketel 85°C
overschrijdt: ook wanneer er geen warmte gevraagd wordt, wordt de pomp / elektrothermisch
commando met betrekking tot de zones bestuurd door OUT4 en OUT3 ingeschakeld.
Het stilvallen van de pomp / elektrothermisch commando’s gebeurt wanneer de temperatuur zakt.
Het is fundamenteel dat de installateur een belangrijke verwarmingszone in het huis voorziet
waarin minstens één radiator nooit gesloten wordt.
WERKING PRODUCT
29
Hoofdstuk 7
Het ontbreken van een ontluchtingszone kan leiden tot oververhitting van de ketel met bijgevolg
activering van de mechanische beveiligingen. De uitgangen uitgevoerd door de technische dienst
van Extraflame voor het deblokkeren van deze beveiligingen zijn ten laste van de klant.
Werking externe thermostaat in werkwijze STBY/TOFF
De functie Stby doet de ketel uitgaan waanneer de externe extra thermostaat voldaan is.
1. Verbind een externe thermostaat met de contacten 1 en 2 STBY van de kaart.
AANSLUITING THERMOSTAAT
STBY 2 1
STATUS CONTACT
OPEN = AANVRAAG
GESLOTEN = GEEN AANVRAAG
WERKING KACHEL
IGNITION
OFF
2. Wanneer de mechanische thermostaat de gewenste temperatuur bereikt, gaat de ketel naar de fase
“STBY-TOFF” en gaat automatisch uit (extern contact gesloten) zonder uitstel.
3. Wanneer het externe contact opnieuw open gaat, gaat de kachel automatisch opnieuw aan.
N.B. Indien men deze functie wenst te gebruiken, moet men de overbruggingen bovenaan
de ketel verbonden laten op de ingangen ING1 en ING2.
30
WERKING PRODUCT
Hoofdstuk 7
WERKINGSCYCLUS
BASISINSTRUCTIES
De ketel die u hebt aangekocht gebruikt pellets als brandstof. Dit type materiaal wordt verkregen uit
natuurlijke houtkrullen bij de houtbewerking. Via een speciaal procédé dat geen bindmiddelen of
additieven vereist, worden de houtkrullen samengeperst in industriële machines onder een hoge druk,
waardoor ze stevige houtpellets worden. HET IS VERBODEN om primaire materialen te verbranden in
onze ketel die niet in pelletvorm zijn. Het niet naleven van deze voorschriften vernietigt elke garantie en
kan de veiligheid van het toestel benadelen.
Tijdens de eerste twee-drie opstarten van de ketel moet men de volgende tips indachtig zijn:
™™ er mogen geen kinderen aanwezig zijn, omdat de dampen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
Ook volwassenen dienen een langdurig verblijf te vermijden.
™™ de oppervlakken niet aanraken, omdat ze nog onstabiel kunnen zijn.
™™ Het lokaal meermaals goed verluchten.
™™ Het verharden van de oppervlakken stopt na enkele verwarmingsprocessen.
™™ Dit toestel mag niet gebruikt worden als afvalbrander.
Vooraleer verder te gaan met het aanzetten van de ketel, moet men de volgende punten controleren:
™™ in het reservoir moet gevuld zijn met pellets
™™ de verbrandingskamer moet proper zijn
™™ de vuurpot moet volledig vrij zijn en proper
™™ controleer of de branddeur en de asbak hermetisch gesloten zijn
™™ controleer of de voedingskabel correct aangesloten is
™™ de bipolaire schakelaar achteraan rechts moet op 1 staan
het werkingsprocédé volgt de volgende punten:
1.Schoonmaak van het luik (automatisch stoten van het luik)
2.Ignition
3.Starting
4.Functioning
5.Uitzetten
aanzetten
A. Druk gedurende 3 seconden op de toets 1
Na een initiële check-up van ongeveer 8 seconden, begint de machine met de reiniging van de vuurpot
met enkele stoten van het luik, om daarna te beginnen met de fase aanzetten volgens deze 3 stappen:
1.Voeding van de bougie
2.Voeding van de motor voor het laden van pellets
3.Starten van de motor voor rookgassen.
Als de machine na maximum 18 minuten niet aangaat, treedt er een alarm op: "no ignition".
In geval van alarm no ignition, volg de volgende punten:
WERKING PRODUCT
31
Hoofdstuk 7
1.Wacht minstens 10 minuten zonder op een knop op het display.te drukken, omdat we een
beveiligingsuitstel van 10 minuten hebben. Waneer er binnen de 10 minuten uitstel op een toets wordt
gedrukt, begint het uitstel de 10 minuten van voren af aan opnieuw te tellen.
2.Open de deur en haal de pellets uit de vuurpot
OPGEPAST!
N.B. VERMIJD ABSOLUUT OM DE PELLETS UIT DE VUURPOT WEER IN HET RESERVOIR TE DOEN
3.Sluit de deur
4.Druk gedurende 3 seconden op de toets 1.
Na een initiële check-up van ongeveer 8 seconden, begint de machine met de reiniging van de vuurpot
met enkele stoten van het luik, om daarna te beginnen met de fase aanzetten volgens deze 3 stappen:
1.Voeding van de bougie
2.Voeding van de motor voor het laden van pellets
3.Starten van de motor voor rookgassen.
Indien het aanzetten gebeurt, zal de machine na het detecteren van de vlam automatisch overgaan naar
de derde fase: de opstart.
De voorwaarden voor het detecteren van de vlam kunnen variëren op basis van het type brandstof en van
de installatie van het toestel.
N.B. Aangezien de voorwaarden variabel zijn, bestaan er geen precieze en welbepaalde tijden.
opstart
De fase “starting” is volledig automatisch en heeft een vastgelegde tijdsduur. Deze fase is nodig om de
machine op toeren te “brengen”.
functioning
In de fase “functioning” kan de gebruiker het vermogen van het toestel instellen via toets 4 om te
verminderen en 5 om te verhogen.
Hoe hoger het vermogen, hoe groter de snelheid van het product om de installatie op toeren te brengen.
OPGEPAST!!
1. Gebruik geen ontvlambare vloeistof voor het aanzetten
2. Tijdens het vullen de zak met pellets niet in contact brengen met de kokende ketel
N.B. Wanneer er voortdurend meldingen zijn van no ignition, moet men een bevoegde technicus
contacteren.
32
WERKING PRODUCT
Hoofdstuk 7
uitschakelen
Wanneer de gewenste set water is bereikt, gaat de machine uit en toont “H Off”.
Wanneer er externe thermostaten op de machine zijn aangesloten, gelieve de tabel op de volgende pagina
te raadplegen.
AFSTELLING WATERTEMPERATUUR
Het toestel heeft de mogelijkheid om de temperatuur van het water te controleren via een digitale sonde
die automatisch de werking van de machine regelt bij het benaderen van de gewenste temperatuur.
1. Als de ketel is opgestart en men in de fase normale werking staat, verschijnt op het display D1 de
temperatuur van het water terwijl op het display D2 het ingestelde vermogen verschijnt.
2. Via de drukknoppen 2 en 3 de gewenste watertemperatuur bijregelen. Tijdens de afstelling verschijnt
er op het display D1 knipperend “SET”, en de in te stellen temperatuur (de waarde heeft een maximale
afwijking van 60 tot 80°C) terwijl op het display D2 het werkingsvermogen verschijnt.
3. Als de gewenste temperatuur is afgesteld, moet men het opschrift “SET” laten verdwijnen van het
display.
4. Het gewenste werkingsvermogen afstellen via de knoppen 4 en 5. (N.B. De firma raadt aan om de
ketel in te stellen op het maximumvermogen om het verwarmingsproces van het water te versnellen, de
ketel zal automatisch vertragen bij het benaderen van de ingestelde temperatuur).
5. Tijdens de normale werking verschijnt er op het display D1 “H2O en werkelijke temperatuur
van het water” terwijl op het display D2 “vermogen werking” verschijnt. Wanneer het toestel de
ingestelde temperatuur bereikt, gaat die automatisch naar een minimum werkingsregime.
AANSLUITING THERMOSTATEN
Werkwijze Winter: ING 1 (T1) en ING2 (T2) hebben dezelfde prioriteit
* Werkwijze Winter DHW (aanbevolen voor sanitair bestuurd door ING2): ING 2 (T2) heeft prioriteit op
ING1
**Werkwijze Summer: ING 1 wordt altijd genegeerd, er wordt alleen gelet op ING 2 (T2)
De besturing van het contact door de externe thermostaat wordt door de kaart op de volgende manier
beschouwd:
Legende


ON= 230V, 50 Hz
OFF= 0 V
Warmteaanvraag = contact gesloten op kaart
Geen warmteaanvraag = contact open op kaart
Wanneer de kaart een gesloten contact detecteert, interpreteert hij dit als een aanvraag; wanneer hij
een open contact detecteert, interpreteert hij dit als geen aanvraag. Beoordeel dus aandachtig welk
type externe thermostaat te installeren.
WERKING PRODUCT
33
Hoofdstuk 7
BEHEER UITGANGEN kaart WERKWIJZE WINTER
STATUS VAN HET CONTACT OP DE KAART
ING 1
ING 2
UITGANGEN UIT DE KAART
OUT4
OUT3


ON
ON


OFF
ON


ON
OFF


OFF
OFF
BEHEER UITGANGEN kaart WERKWIJZE WINTER DHW
STATUS VAN HET CONTACT OP DE KAART
ING 1
ING 2
UITGANGEN UIT DE KAART
OUT4
OUT3


OFF
ON


OFF
ON


ON
OFF


OFF
OFF
BEHEER UITGANGEN kaart WERKWIJZE SUMMER
STATUS VAN HET CONTACT OP DE KAART
ING 1
ING 2
34
UITGANGEN UIT DE KAART
OUT4
OUT3


OFF
ON


OFF
ON


OFF
OFF


OFF
OFF
WERKING PRODUCT
Hoofdstuk
Hoofdstuk8
8
gebruikersparameters
Display D1
off
00:00
00:00
off 1
00
00:00
00:00
off 1
00:00
00:00
off 1
Display D1
00
Display D1
08:00
22:00
GEBRUIKERSPARAMETERS
WEEKPROGRAMMERING
Display D2
Functie
ut 0
Act./ Deact. Weekprogrammering
ut 1
Uur 1^ aanzetten
ut 2
Uur 1^ uitzetten
ut 3
Toelatingen 1^ aan./uit. voor de verschillende dagen
ut 4
Parameter installateur
ut 5
Uur 2^ aanzetten
ut 6
Uur 2^ uitzetten
ut 7
Toelatingen 2^ aan./uit. voor de verschillende dagen
ut 8
Uur 3^ aanzetten
ut 9
Uur 3^ uitzetten
ut A
Toelatingen 3^ aan./uit. voor de verschillende dagen
AFSTELLING PELLETS LADEN
Display D2
Functie
ut F
Afstelling % pellet laden
UREN AUTOMATISCHE REINIGING VEREN
Display D2
Functie
ut G
Uur begin automatische reiniging
ut H
Uur einde automatische reiniging
Weekprogrammering
De weekprogrammering laat toe om 3 bundels te programmeren binnen een dag, te gebruiken voor alle
dagen van de week. De uren voor aanzetten en uitzetten moeten begrepen zijn binnen de tijdsspanne
van één enkele dag, van 0 tot 24 uur, en mag niet over meerdere dagen gespreid zijn:
Vb.
aanzetten om 07:00 u / uitzetten om 18:00 u
aanzetten om 22:00 u / uitzetten om 05:00 u
OK
FOUT
Eerst en vooral moet de dag en het huidige uur worden ingesteld met behulp van de sequentie “afstelling
huidige dag en uur” om de functie een referentie te geven.
Om naar de programmering te gaan, druk op 3, terwijl die ingedrukt blijft op 5 drukken en daarna de twee
toetsen samen loslaten; daarna via de knop 5 zich verplaatsen tot op het display D1 “CHRONO” verschijnt.
De tabel hieronder geeft alle parameters van de weekprogrammering weer.
Parameter
Display D2
ON/OFF
ut 1
ut 2
Functie
Act./desact. weekprogram.
Uur 1^ aanzetten
Uur 1^ uitzetten
gebruikersparameters
Toetsen
afstelling
2 of 3
2 of 3
2 of 3
Waarde
Display D1
CHRONO
OFF ofwel van 00:00 tot 23:50
OFF ofwel van 00:00 tot 23:50
Toets
bevestigen
5
5
5
35
Hoofdstuk 8
ut 3
ut 4
ut 5
ut 6
ut 7
ut 8
ut 9
ut A
Toelatingen 1^ aan./uit. voor de verschillende dagen
Parameter installateur
Uur 2^ aanzetten
Uur 2^ uitzetten
Toelatingen 2^ aan./uit. voor de verschillende dagen
Uur 3^ aanzetten
Uur 3^ uitzetten
Toelatingen 3^ aan./uit. voor de verschillende dagen
2 of 3
2 of 3
2 of 3
2 of 3
2 of 3
2 of 3
2 of 3
2 of 3
ON/OFF 1, ON/OFF 2, … ON/OFF 7
0
OFF ofwel van 00:00 tot 23:50
OFF ofwel van 00:00 tot 23:50
ON/OFF 1, ON/OFF 2, … ON/OFF 7
OFF ofwel van 00:00 tot 23:50
OFF ofwel van 00:00 tot 23:50
ON/OFF 1, ON/OFF 2, … ON/OFF 7
5
5
5
5
5
5
5
1
Laat ons nu veronderstellen dat we de weekprogrammering willen gebruiken en de 3 uurbundels willen
gebruiken op de volgende manier:
1^ uurbundel: van 08:00 u tot 12:00 u alle dagen van de week behalve zaterdag en zondag
2^ uurbundel: van 15:00 u tot 22:00 u enkel op zaterdag en zondag
3^ uurbundel: niet gebruikt
Nu gaan we verder met de instelling van de gegevens.
Parameter 0 [D2=ut 0(knipperend); D1=on]
Via de knoppen 2 of 3 de functie Weekprogrammering activeren door de waarde op ON in te stellen op
het display D2.
Parameter 1 [D2=ut 1(knipperend); D1=Vb. “08:00”]
Via de drukknoppen 2 of 3 het uur “08:00” instellen, wat overeenkomt met het uur voor aanzetten van de
1^ uurbundel. Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de knop 5.
Om terug te keren naar de vorige parameter, druk op de knop 4.
Parameter 2 [D2=ut 2(knipperend); D1=Vb. “12:00”]
Via de drukknoppen 2 of 3 het uur “12:00” instellen, wat overeenkomt met het uur voor uitzetten van de 1^
uurbundel. Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de knop 5.
Om terug te keren naar de vorige parameter, druk op de knop 4.
Parameter 3 [D2=ut 3(knipperend); D1= “off 1”]
De 1^ uurbundel voor alle weekdagen activeren behalve zaterdag en zondag. Gebruik om dit te doen de
toetsen 2 en 3 op de volgende manier:
a. toets 3 - loopt door de verschillende dagen
b. toets 2 - activeert/deactiveert (ON/OFF) de 2^ uurbundel van die dag
Voorbeeld:
Dag
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
Beginwaarde
OFF 1
OFF 2
OFF 3
OFF 4
OFF 5
OFF 6
OFF 7
Functietoets 2
OFF 1 naar ON 1 en omgekeerd
OFF 2 naar ON 2 en omgekeerd
OFF 3 naar ON 3 en omgekeerd
OFF 4 naar ON 4 en omgekeerd
OFF 5 naar ON 5 en omgekeerd
OFF 6 naar ON 6 en omgekeerd
OFF 7 naar ON 7 en omgekeerd
Eindwaarde
ON 1(bundel actief)
ON 2(bundel actief)
ON 3(bundel actief)
ON 4(bundel actief)
ON 5(bundel actief)
OFF 6(bundel uitgeschakeld)
OFF 7(bundel uitgeschakeld)
Functietoets 3
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de knop 5.
Om terug te keren naar de vorige parameter, druk op de knop 4.
36
gebruikersparameters
Hoofdstuk 8
Parameter 4 [D2=ut 4(knipperend); D1= “00”]
N.B. Deze parameter is voorbehouden aan de technische dienst en mag niet worden gewijzigd.
Parameter 5 [D2=ut 5(knipperend); D1=Vb. “15:00”]
Via de drukknoppen 2 of 3 het uur “15:00” instellen, wat overeenkomt met het uur voor aanzetten van de
2^ uurbundel. Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de knop 5.
Om terug te keren naar de vorige parameter, druk op de knop 4.
Parameter 6 [D2=ut 6(knipperend); D1=Vb. “22:00”]
Via de drukknoppen 2 of 3 het uur “22:00” instellen, wat overeenkomt met het uur voor uitzetten van de 2^
uurbundel. Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de knop 5.
Om terug te keren naar de vorige parameter, druk op de knop 4.
Parameter 7 [D2=ut 7(knipperend); D1=Vb. “off 1”]
De 2^ uurbundel enkel op zaterdag en zondag activeren. Gebruik om dit te doen de toetsen 2 en 3 op de
volgende manier:
a. toets 3 - loopt door de verschillende dagen
b. toets 2 - activeert/deactiveert (ON/OFF) de 2^ uurbundel van die dag
Voorbeeld:
Dag
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
Beginwaarde
OFF 1
OFF 2
OFF 3
OFF 4
OFF 5
OFF 6
OFF 7
Functietoets 2
OFF 1 naar ON 1 en omgekeerd
OFF 2 naar ON 2 en omgekeerd
OFF 3 naar ON 3 en omgekeerd
OFF 4 naar ON 4 en omgekeerd
OFF 5 naar ON 5 en omgekeerd
OFF 6 naar ON 6 en omgekeerd
OFF 7 naar ON 7 en omgekeerd
Eindwaarde
OFF 1(bundel uitgeschakeld)
OFF 2(bundel uitgeschakeld)
OFF 3(bundel uitgeschakeld)
OFF 4(bundel uitgeschakeld)
OFF 5(bundel uitgeschakeld)
ON 6(bundel actief)
ON 7(bundel actief)
Functietoets 3
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Gaat naar de volgende dag
Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de knop 5.
Om terug te keren naar de vorige parameter, druk op de knop 4.
Parameter 8 [D2=ut 8(knipperend); D1=Vb. “off”]
Via de drukknoppen 2 of 3 op “off” instellen, wat zich voor het uur “00:00” bevindt, teneinde het aanzetten
van de 3^ uurbundel uit te schakelen.
Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de knop 5.
Om terug te keren naar de vorige parameter, druk op de knop 4.
Parameter 9 [D2=ut 9(knipperend); D1=Vb. “off”]
Via de drukknoppen 2 of 3 op “off” instellen, wat zich voor het uur “00:00” bevindt, teneinde het uitzetten
van de 3^ uurbundel uit te schakelen.
Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de knop 5.
Om terug te keren naar de vorige parameter, druk op de knop 4.
Parameter A [D2=ut A(knipperend); D1=Vb. “off 1”]
Op dit punt hebben de waarden ingevoerd in deze parameter geen enkele waarde, aangezien zowel het
aanzetten als het uitzetten van de 3^ uurbundel uitgeschakeld werden.
Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de knop 5.
Om terug te keren naar de vorige parameter, druk op de knop 4.
gebruikersparameters
37
Hoofdstuk 8
Om te verlaten op de knop 1 drukken.
Merk op: Wanner de Weekprogrammering actief is, gaat op het besturingspaneel het betreffende
controlelampje aan (zie beschrijving tabel weergaves).
OM DE WEEKPROGRAMMERING UIT TE SCHAKELEN ga naar de programmering gebruiker door op de
toets 3 te drukken en terwijl men die ingedrukt houdt op de toets 5 drukken, via de knop 5 zich verplaatsen
tot er op het display D1 “CHRONO” verschijnt, en op het display D2 “off” instellen via de toetsen 2 en 3.
Vervolgens op de toets 1 drukken om te bevestigen en te verlaten.
De manuele commando's via display of via afstandsbediening blijven altijd prioritair ten opzichte van de
programmering.
Afstelling pellets laden
Indien er zich werkingsproblemen voordoen te wijten aan de hoeveelheid pellets, kan men rechtstreeks
van op het besturingspaneel het laden van pellets bijregelen.
De problemen in verband met de hoeveelheid brandstof kunnen tweeërlei zijn:
1. TE WEINIG BRANDSTOF:
™™ de kachel slaagt er nooit in om een voldoende vlam te ontwikkelen en neigt altijd laag te blijven, ook
bij hoog vermogen
™™ bij minimum vermogen neigt de kachel haast uit te gaan en brengt de kachel in alarm “NO PELLETS”
™™ wanneer de kachel het alarm “NO PELLETS” weergeeft, is het mogelijk dat er onverbrande pellets
binnenin de vuurpot zijn
2. TEVEEL BRANDSTOF:
™™ er wordt een veel te hoge vlam ontwikkeld, ook bij laag vermogen
™™ De vuurpot neigt aan te koeken en verstopt de openingen voor aanzuiging van de lucht omdat er
teveel pellets worden geladen die slechts gedeeltelijk verbrand geraken
N.B. Als het probleem zich pas voordoet na enkele maanden werking, moet men nagaan of de gewone
reinigingen zoals vermeld in de handleiding correct uitgevoerd werden.
De uit te voeren regeling is van het procentuele type, bijgevolg zal een wijziging van deze parameter een
proportionele verandering op alle snelheden van het laden met zich meebrengen.
Om naar de procentuele regeling voor pellets laden te gaan, moet men naar de programmering gebruiker
gaan door op de toets 3 te drukken en terwijl men die ingedrukt houdt op de toets 5 drukken.
Nu moet men zich via de toets 5 in het menu verplaatsen tot op het D2 “ut F” verschijnt.
Als men onbedoeld voorbij deze parameter gaat, kan men verlaten via de toets 1 en de handeling
herhalen.
Op het display D1 wordt de waarde “00” weergegeven: via de toetsen 2 en 3 kan men het gewenste
percentage vermeerderen/verminderen regelen per 5 punten (parameter kan veranderd worden met
maximum afwijking van –50 tot +50).
38
gebruikersparameters
Hoofdstuk 8
Tabel voor afstelling
GEBREK AAN
BRANDSTOF
TEVEEL
BRANDSTOF
De procentuele waarde met 5 punten vermeerderen en
de werking minstens een half uur uitproberen. Indien het
probleem verbeterd is, maar niet opgelost, nog eens met
5 punten vermeerderen. Herhaal de handeling tot het
probleem opgelost is. Wanneer het niet opgelost raakt,
moet men zich wenden tot de technische dienst.
De procentuele waarde met 5 punten verminderen
en de werking met de nieuwe afstelling gedurende
minstens een half uur uitproberen. Indien het probleem
verbeterd is, maar niet opgelost, nog eens met 5 punten
verminderen. Herhaal de handeling tot het probleem
opgelost is. Wanneer het niet opgelost raakt, moet men
zich wenden tot de technische dienst.
Na uitvoering van de afstelling, druk op de drukknop 1 om te bevestigen en te verlaten.
N.B. De regeling van het laden van pellets die eventueel door de technische dienst werd
uitgevoerd, valt niet binnen de garantie.
UREN AUTOMATISCHE REINIGING VEREN
Display D1
08:00
22:00
Display D2
ut G
ut H
Functie
Uur begin automatische reiniging
Uur einde automatische reiniging
Deze 2 parameters laten toe om de uurbundel te bepalen waarin de automatische reiniging van de veren
actief is.
Om naar deze parameters te gaan, druk op de knop 3 en terwijl men die ingedrukt houdt op de knop 5
drukken.
Als men in de gebruikersparameters is, moet men zich via de knop 5 verplaatsen tot op het display D2
“utG” verschijnt.
Parameter G [D2=ut G; D1=Vb. “08:00”]
Laat toe om via de knoppen 2 en 3 het begin van de uurbundel te regelen waar de automatische
reiniging actief blijkt te zijn. Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de
knop 5.
Parameter H [D2=ut H; D1=Vb. “22:00”]
Laat toe om via de knoppen 2 en 3 het einde van de uurbundel te regelen waar de automatische
reiniging actief blijkt te zijn. Om te bevestigen en verder te gaan met de programmering, druk op de
knop 5.
Nu zal de automatische reiniging tijdens de uren die niet begrepen zijn binnen de gecreëerde uurbundel
uitgeschakeld zijn.
gebruikersparameters
39
Hoofdstuk 9
REINIGING KETEL
De onderhoudswerkzaamheden garanderen een correcte werking van het product na verloop van tijd.
Het verzuimen van deze werkzaamheden kan de veiligheid van het product benadelen.
BURN POT CLEANING
De reiniging van de vuurpot wordt op automatische wijze door de ketel uitgevoerd via een mechanisch
systeem op vooraf bepaalde intervallen. In de figuur hieronder ziet men de vuurpot met de opening
eronder.
Extraflame raadt u aan om met een stofzuiger alle eventuele asresiduen minstens 1 keer iedere 2 dagen
weg te zuigen (figuur 9.1).
figuur 9.1
figuur 9.2
REINIGING VEREN
De reiniging van de thermische warmtewisselaars wordt automatisch uitgevoerd via een mechanisch
systeem, dat toelaat om na verloop van tijd een steeds constant warmterendement te verzekeren. Dit
automatisch systeem kan worden uitgesloten voor welbepaalde uren (bijvoorbeeld 's nachts) om
eventueel lawaai te vermijden te wijten aan de mechanische beweging van de reiniging (zie hoofdstuk
uren automatische reiniging veren). Uit de figuur “9.5” kan men opmaken hoe de as zich na verloop van tijd
kan ophopen, reden waarom het bedrijf aanraadt om minstens één keer per jaar een grondige reiniging
door een technicus te laten uitvoeren.
figuur 9.3
40
figuur 9.4
figuur 9.5
REINIGING KETEL
Hoofdstuk 9
DICHTINGEN DEUR EN ASLADE
De dichtingen garanderen dat de ketel hermetisch afgesloten is zodat deze goed werkt.
Het is noodzakelijk dat deze periodiek gecontroleerd worden: wanneer ze versleten of beschadigd blijken,
moeten ze onmiddellijk vervangen worden.
Deze interventies moeten uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
N.B. Voor een correcte werking moet de ketel minstens eenmaal per jaar een gewoon
onderhoud krijgen door een bevoegde technicus
Als de voedingskabel beschadigd is, moet die vervangen worden door de technische dienst of anders
door een persoon met gelijkaardige kwalificaties,om ieder risico te voorkomen.
figuur 9.6
figuur 9.7
Aansluiting op de schoorsteen
De buis die naar de schoorsteen leidt moet jaarlijks of toch telkens dit nodig is gestofzuigd en schoongemaakt
worden. Als er horizontale stukken zijn, moet men de residuen eerst wegnemen omdat die de passage van
de rookgassen belemmeren.
NIET SCHOONMAKEN brengt de veiligheid in gevaar.
REINIGING KETEL
41
Hoofdstuk10
TABELLEN WEERGAVES PRODUCT
SIGNALERINGEN
Signalering
Motivering
Oplossing
COOLING STAND-BY
Er wordt een nieuwe poging
genomen om aan te zetten zodra
de kachel uit is (normaal uitzetten
of veroorzaakt door een alarm).
Wanneer de ketel het uitzetten uitvoert (normaal of
veroorzaakt door een alarm) moet men wachten tot deze
volledig afgekoeld is.
Pas daarna zal het mogelijk zijn om de ketel opnieuw aan
te zetten.
ST-BY / TOFF
De ingang achteraan (STBY) werd
beantwoord en de ketel staat in
wacht om opnieuw aan te gaan.
Zie beschrijving “Werking externe thermostaat in werkwijze
STBY/TOFF”.
Om deze functie uit te sluiten, druk op de toets 1 om de
ketel op UIT te zetten en de externe thermostaat van de
ketel loskoppelen.
T1 (knipperend)
Geeft aan dat de ingang ING1
beantwoord is.
Zie beschrijving hoofdstuk “Werkwijzen”.
T2 (knipperend)
Geeft aan dat de ingang ING2
beantwoord is.
Zie beschrijving hoofdstuk “Werkwijzen”.
HOFF
De temperatuur van het water
heeft de ingestelde drempel meer
dan 5°C overschreden.
Het water heeft een temperatuur
van 85°C bereikt.
Controleer of de hydraulische installatie correct werkt.
Bij het zakken van de temperatuur van het water (5° onder
de ingestelde drempel) zal de machine automatisch
herstarten.
TOFF
De 2 ingangen achteraan (ING1
en ING2) zijn beide beantwoord
(contacten open).
Controleer de staat van de 2 ingangen achteraan (ING1 en
ING2).
Als 1 van de 2 externe thermostaten niet meer beantwoord
is (contact gesloten), zal de ketel automatisch opnieuw
aangaan.
Om het eventueel heropstarten van de ketel uit te sluiten,
volstaat het gedurende 3 seconden de drukknop 1 ingedrukt
te houden, om de ketel op OFF te zetten.
COOL.STDBY-BLACK
OUT
Geen stroom op de hoofdvoeding.
Na de volledige cyclus voor uitzetten gaat de kachel
automatisch weer aan.
CLEANING
De ketel voert de reiniging van de
vuurpot uit.
Het automatisch reinigen van de vuurpot gaat gepaard met
signalering op het display.
HEAT EXCHANGER
CLEANER BLOCKED
Automatische reiniging van de
veren geblokkeerd.
Dit is geen alarm, bijgevolg gaat de ketel verder met zijn
normale werking. Als het automatisch reinigen geblokkeerd
blijkt, zal het display afwisselend deze signalering en de
werkstatus van de ketel weergeven.
De handelingen voor het herstarten van het automatische
systeem moeten door een bevoegde technicus worden
uitgevoerd.
DHW
Weergaves van de werkwijzen
WINTER-DHW
Zie beschrijving “Werkwijze WINTER - DHW”.
Display
42
TABELLEN WEERGAVES PRODUCT
Hoofdstuk10
ALARMEN
Signalering
Motivering
Display D1
Oplossing
Geeft aan dat er een alarm is
Is aan vanwege het optreden van één van de alarmen
hieronder beschreven, en gaat gepaard met de betreffende
signalering op het display D1 dat de oorzaak aangeeft. Om
het alarm te resetten volstaat het om toets 1 gedurende 3
seconden ingedrukt te houden wanneer de kachel koud is.
Indien knipperend, geeft het de deactivering aan van de
onderdruksensor. De handelingen voor het terug instellen van
de sensor moeten door een bevoegde technicus uitgevoerd
worden.
ASPIRATION FAULT
De motor voor rookgassen is
geblokkeerd.
De sonde voor controle
snelheid is defect.
Geen voeding bij de motor
rookgassen.
Zet de machine uit, wacht tot ze volledig afgekoeld is en
herhaal de cyclus voor aanzetten.
Als het probleem blijft, moeten de handelingen voor herstarten
uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
FUMES PROBE
De sonde voor rookgassen is
stuk.
De sonde voor rookgassen is
losgekoppeld van de kaart.
Zet de machine uit, wacht tot ze volledig afgekoeld is en
herhaal de cyclus voor aanzetten.
Als het probleem blijft, moeten de handelingen voor herstarten
uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
Teveel pellets geladen.
Regel de aanvoer van pellets (zie “Afstelling pellettoevoer”).
Andere handelingen voor het terug instellen moeten door
een erkende technicus uitgevoerd worden.
De buis voor uitstoot van
rookgassen is verstopt.
De luchtaanvoer is verstopt.
De verbrandingskamer is vuil.
De onderdruksensor is defect.
De aslade is niet correct
gesloten.
De deur is niet correct gesloten.
Controleer de reiniging van zowel het rookgassenkanaal als
de verbrandingskamer.
Controleer of de luchtaanvoer niet verstopt is.
Controleer het hermetisch sluiten van de aslade.
Controleer of de deur hermetisch gesloten is.
Zet de machine uit, wacht tot ze volledig afgekoeld is en
herhaal de cyclus voor aanzetten.
Als het probleem blijft, moeten de handelingen voor herstarten
uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
NO IGNITION
Het pelletreservoir is leeg.
De ontsteking voor aanzetten is
defect of zit niet op zijn plaats.
Onvoldoende afstelling voor
laden van pellet.
Controleer of er al of niet pellets in het reservoir aanwezig
zijn.
Controleer de procedures beschreven in het hoofdstuk
“Aanzetten”.
Zet de machine uit, wacht tot ze volledig afgekoeld is en
herhaal de cyclus voor aanzetten.
Als het probleem blijft, moeten de handelingen voor herstarten
uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
NO IGNITION
BLACK-OUT
Geen stroom tijdens de fase
aanzetten
Zet de ketel op OFF via toets 1 en herhaal de procedures
beschreven in het hoofdstuk “Ignition”.
Als het probleem blijft, moeten de handelingen voor herstarten
uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
FUMES OVETEMP.
DEPRESSION KO
TABELLEN WEERGAVES PRODUCT
43
Hoofdstuk10
NO PELLETS
Het pelletreservoir is leeg.
Gebrek aan pellettoevoer.
De reductiemotor laadt geen
pellets.
Er is een mechanische zekering
met betrekking tot het water
doorgeslagen.
Controleer of er al of niet pellets in het reservoir aanwezig
zijn.
Regel de aanvoer van pellets (zie “Afstelling pellettoevoer”).
Zet de machine uit, wacht tot ze volledig afgekoeld is en
herhaal de cyclus voor aanzetten.
Als het probleem blijft, moeten de handelingen voor herstarten
uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
WATER
OVERTEMPERATURE
De circulatiepomp is
geblokkeerd.
Onvoldoende druk in het
systeem.
Lucht aanwezig in het systeem.
Controleer de druk van de hydraulische installatie.
De lucht uit het systeem aflaten.
Zet de machine uit, wacht tot ze volledig afgekoeld is en
herhaal de cyclus voor aanzetten.
Als het probleem blijft, moeten de handelingen voor herstarten
uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
TRAPDOOR BLOCK
De automatische reiniging van
de vuurpot is geblokkeerd.
Zet de machine uit, wacht tot ze volledig afgekoeld is en
herhaal de cyclus voor aanzetten.
Als het probleem blijft, moeten de handelingen voor herstarten
uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.
Poging tot deblokkering alarm
terwijl de ketel nog in afkoeling
is
Telkens de ketel één van de hierboven opgesomde alarmen
weergeeft, gaat ze automatisch over naar het uitzetten.
De kachel blokkeert iedere poging tot deblokkering van een
alarm tijdens deze fase, door op het display afwisselend het
alarm en COOLING STAND-BY weer te geven.
Het deblokkeren van het alarm via de knop 1 wordt pas
mogelijk na het voltooien van het uitzetten.
COOL.STANDBY +
ALARM
44
TABELLEN WEERGAVES PRODUCT
Hoofdstuk10
VERLICHTE LAMPJES
Signalering
Verlichte
controlelamp
Beschrijving
Duidt
de
weekprogrammering aan
Verklaring
functie
Is aan/uit als de functie Weekprogrammering actief/niet actief is.
Voor alle instellingen met betrekking tot de volgende functie,
raadpleeg paragraaf Weekprogrammering.
Indicator tussen het werkelijke
Het led is aan wanneer de machine aan het werk is bij het ingestelde
werkingsvermogen
en
de
vermogen, knippert wanneer de machine moduleert.
ingestelde set vermogen
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Is uit/aan wanneer de ontsteking geactiveerd/uitgeschakeld is.
Geeft de deactivering aan van de
Om de werking van het component opnieuw in te stellen, contacteer
ontsteking voor aanzetten
een bevoegde technicus.
Geeft de werking aan van de Is aan/uit wanneer de motor voor uitstoot rookgassen geactiveerd/
motor rookgassen
uitgeschakeld is.
Geeft de werking aan van de
Is aan/uit als de pomp actief/niet actief is.
pomp
Is aan/uit als de motor voor het laden van pellets geactiveerd/
Geeft de werking aan van de motor
uitgeschakeld is.
voor het laden van de pellets
Tijdens de normale werking gaat dit lampje bij tussenpozen aan.
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Indien aan, geeft het de werking aan van beide uitgangen (OUT3
en OUT4).
Indien snel knipperend (2 knipperingen per seconde) geeft het de
Geeft de status aan van de
werking aan van de uitgang OUT4.
uitgangen OUT3 en OUT4
Indien traag knipperend (1 knippering per seconde) geeft het de
werking aan van de uitgang OUT3.
Indien uit wijst dit erop dat de 2 uitgangen uit zijn.
Geeft de status aan van de
Het lampje knippert/is aan wanneer de automatische reiniging van
automatische reiniging van de
de vuurpot actief/niet actief is.
vuurpot
Geeft de ontvangst aan van het Is aan tijdens de communicatie tussen de afstandbediening en de
signaal van de afstandsbediening ketel.
TABELLEN WEERGAVES PRODUCT
45
VOORWAARDEN VOOR WAARBORG
EXTRAFLAME S.p.A., met zetel te via dell’Artigianato 10 Montecchio Precalcino (VI), garandeert dit product gedurende 2 (twee) JAAR vanaf de datum van
aankoop tegen fabricatiefouten en materiaaldefecten. De waarborg vervalt wanneer het conformiteitdefect niet gemeld wordt aan de verkoper binnen de
twee maanden na het vaststellen ervan.
De verantwoordelijkheid van EXTRAFLAME S.p.A. beperkt zich tot het leveren van het toestel, dat geïnstalleerd dient te worden volgens de regels van de
kunst, volgens de aanwijzingen vermeld in de speciale handleidingen en folders in bijlage bij het aangekochte product, conform met de wetten die van
kracht zijn. De installatie moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel en onder de verantwoordelijkheid van de lastgever, die de volledige
verantwoordelijkheid op zich neemt voor de definitieve installatie en daaruit voortvloeiend de goede werking van het geïnstalleerde product.
EXTRAFLAME S.p.A. is niet verantwoordelijk ingeval deze voorzorgen niet nageleefd worden.
WAARSCHUWING
Het is onontbeerlijk om een functionele test van het product uit te voeren vooraleer de voltooiing uit te voeren met de bijhorende metselwerken
(schoorsteenmantel, buitenbekleding, penanten, schilderwerken op de muren, enz). EXTRAFLAME S.p.A. acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele schade
en daaruit voortvloeiend onkosten voor herstelling van de afwerkingen hierboven vermeld, zelfs al zou die voortvloeien uit de vervanging van slecht werkende
onderdelen.
EXTRAFLAME S.p.A. verzekert dat alle producten vervaardigd zijn met materialen van de beste kwaliteit, aan de hand van bewerkingstechnieken die volledige
efficiëntie garanderen. Indien men tijdens het normale gebruik defecte of slecht werkende onderdelen zou vaststellen, worden deze stukken gratis vervangen
franco bij de verkoper die de verkoop bewerkstelligde.
TERRITORIAAL BEREIK VAN DE WAARBORG : Italiaans grondgebied
GELDIGHEID
De waarborg wordt als geldig erkend op voorwaarde dat:
1. De aankoper binnen 8 dagen na aankoop de invulstrook opstuurt, die volledig ingevuld werd. De datum van aankoop moet bekrachtigd zijn door het
bezit van een geldig fiscaal document afgegeven door de verkoper.
2. Het toestel geïnstalleerd is conform met de geldende normen in deze materie, met de voorschriften vermeld in de meegeleverde handleiding en door
professioneel gekwalificeerd personeel.
3. Het toestel gebruikt wordt zoals beschreven in de instructiehandleiding, meegeleverd bij alle producten.
4. Het waarborgcertificaat ingevuld en ondertekend werd door de klant, bekrachtigd door de verkoper.
5. Het document dat de waarborg verklaart, ingevuld en vergezeld van het fiscale aankoopdocument afgegeven door de verkoper, goed bewaard wordt
en voorgelegd aan het personeel van het Centrum voor Technische Dienst EXTRAFLAME S.p.A. in geval van interventie.
De waarborg wordt niet als geldig erkend in de volgende gevallen:
6. De voorwaarden voor de waarborg, hierboven beschreven, werden niet nageleefd.
7. De installatie werd niet uitgevoerd volgens de geldende normen in deze materie, noch volgens de voorschriften beschreven in de handleiding/folder
meegeleverd met het toestel.
8. Nalatigheid van de klant door geen of verkeerd onderhoud van het product
9. Aanwezigheid van elektrische en/of hydraulische installaties die niet conform zijn met de geldende normen.
10. Schade veroorzaakt door atmosferische, chemische of elektrochemische invloeden, verkeerd gebruik van het toestel, wijzigingen of openbreken van het
product, inefficiëntie en/of ongeschiktheid van het rookkanaal en/of andere oorzaken die niet te wijten zijn aan de fabricatie van het product.
11. Verbranding van materialen die niet conform zijn met de types en met de hoeveelheden aangegeven in de meegeleverde handleiding/folder
12. Alle schade veroorzaakt door het transport, daarom is het aanbevolen om de goederen zorgvuldig te controleren bij ontvangst, en onmiddellijk iedere
eventuele schade te melden aan de verkoper, met vermelding van een nota op het transportdocument en op de kopie die bij de transporteur blijft.
EXTRAFLAME S.p.A. staat niet in voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voorvallen aan personen, voorwerpen en huisdieren ten gevolge
van het niet naleven van de voorschriften vermeld in de meegeleverde handleiding/folder.
Alle onderdelen onderhevig aan normale slijtage zijn uitgesloten van deze waarborg:
Maken deel uit van deze categorie:
™™ De dichtingen, alle keramisch glas en gehard glas, de bekledingen in gietijzer of porselein, de gelakte, verchroomde of vergulde onderdelen, de majolica,
de handgrepen en de elektrische kabels.
™™ Kleurvarianten, haarscheurtjes en lichte afwijkingen in de afmetingen van de delen in majolica vormen geen reden voor een klacht, omdat dit natuurlijke
eigenschappen zijn van deze materialen.
™™ De onderdelen in hittebestendig materiaal
™™ De metselwerken
™™ De systeemonderdelen voor de productie van sanitair water die niet door EXTRAFLAME S.p.A. geleverd zijn (enkel producten met water).
™™ De warmtewisselaar valt buiten de waarborg wanneer er geen adequaat anticondenscircuit wordt uitgevoerd, die een terugkeertemperatuur van het
toestel garandeert van minstens 55°C (enkel producten met water).
Verdere clausules:
Eventuele interventies voor het afstellen of bijregelen van het product met betrekking tot het type brandstof of het type installatie zijn uitgesloten uit de
waarborg.
In geval van vervanging van onderdelen wordt de waarborg niet verlengd.
Er wordt geen vergoeding erkend voor de periode dat het product inefficiënt is.
Deze waarborg geldt enkel voor de aankoper en kan niet overgemaakt worden.
Aanbevolen proef (tegen betaling):
EXTRAFLAME S.p.A. raadt aan om een werkingsproef te laten uitvoeren door een Centrum voor Technische Dienst, die alle inlichtingen zal verschaffen voor
een correct gebruik.
INTERVENTIES ONDER WAARBORG
Het verzoek voor een interventie moet geformuleerd worden naar de verkoper.
De interventie onder waarborg voorziet de herstelling van het toestel zonder kosten zoals voorzien door de wet die van kracht is.
VERANTWOORDELIJKHEID
EXTRAFLAME S.p.A. erkent geen enkele schadevergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan of te maken met het product.
RECHTBANK
Voor ieder geschil wordt als bevoegde rechtbank de rechtbank van Vicenza gekozen.
46
VOORWAARDEN VOOR WAARBORG
KWALITEITSCONTROLE
barcode-etiket
KWALITEITSCONTROLE
47
Opmerkingen
48

Opmerkingen

49
PELLETBRANDERS
EXTRAFLAME S.p.A.
Via Dell’Artigianato, 12
36030 MONTECCHIO PRECALCINO
Vicenza - ITALIË
Tel. 0445/865911
Fax 0445/865912
http://www.lanordica-extraflame.com
E-mail: info@extraflame.com
Extraflame behoudt zich het recht voor om de kenmerken en de gegevens te wijzigen in de volgende folder
op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging, teneinde de eigen producten te verbeteren.
Deze handleiding kan daarom niet als een contract ten overstaan van derden beschouwd worden.
Dit document staat ter uwer beschikking op het adres www.extraflame.it/support
004205108 - NEDERLANDS
Manuale utente LP14 - LP20
REV 004 17.03.2009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising