SM 628, 628W NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SM 628, 628W NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SM 628, 628W
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Elektrický sendvičovač / Elektrický sendvičovač
Toster elektryczny / Electric toaster
Elektromos szendvicssütő
15/12/2014
HYU 17/2014
CZ
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
IV. POKYNY K OBSLUZE
V. ÚDRŽBA
VI. TECHNICKÁ DATA
VII. LEGISLATIVA A EKOLOGIE
SK
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
IV. POKYNY NA OBSLUHU
V. ÚDRŽBA
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
VII. LEGISLATÍVA A EKOLOGÍA
9
11
11
12
13
13
13
PL
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
IV. ZALECENIA DOT. OBSŁUGI
V. KONSERWACJA
VI. DANE TECHNICZNE
VII. Prawodawstwo i ekologia
15
17
17
18
19
19
19
GB
I. SAFETY WARNING
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
III. PREPARATION FOR USE
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
V. MAINTENANCE
VI. TECHNICAL DATA
VII. Legislative & ecology
21
22
22
23
24
25
25
HU
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)
III. ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA
IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
V. KARBANTARTÁS
VI. MŰSZAKI ADATOK
VII. Jogalkotás és ökológia
26
28
28
29
30
30
30
3
4
5
5
6
7
7
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
– Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let
se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
– Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
– Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, nebo po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte
od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
–P
ři manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo
k poranění (např. popálení, opaření).
– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se
nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– J e-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně).
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti! Spotřebič nepoužívejte venku!
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.)
než doporučuje výrobce.
3 / 31
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin.
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,
které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Při manipulaci se spotřebičem používejte držadlo.
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, trouba, gril),
hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)! Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
– Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE sáček, atd.).
– Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.
– Při přípravě je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí
odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při překlopení hrozí nebezpečí úrazu popálením.
– Z hlediska požární bezpečnosti spotřebič vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy
se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve
směru hlavního sálání, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrch hořlavých hmot
500 mm a v ostatních směrech 100 mm.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. V případě potřeby použití
prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
– Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální
náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze,
existuje riziko poranění.
– POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože
existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn
v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy
a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak,
jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár,
apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A1 – odklápěcí víko
A2 – kontrolní světla
A3 – držadlo
A4 – uzávěr (uzavírací spona)
A5 – desky
A6 – napájecí přívod
4 / 31
CZ
1
A4
A2
A3
A1
A6
A5
A3
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte sendvičovač. Ze sendvičovače odstraňte
všechny případné adhézní fólie, samolepky nebo papír. Při prvním uvedení do provozu
a při otevřeném okně nechte „rozevřený“ sendvičovač v činnosti cca 10 minut, potom
ho vypněte a nechte vychladnout. Případné krátké, mírné zakouření není na závadu
a důvodem k reklamaci spotřebiče. Po vychladnutí otřete části, které přijdou do styku
s potravinami měkkým, vlhkým a čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou (viz odst.
V. ÚDRŽBA). Nyní je spotřebič připraven k použití.
IV. POKYNY K OBSLUZE
Sendvičovač umístěte na vhodný rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce
minimálně 85 cm, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob (viz odst. I. BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ). Ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci.
Vidlici napájecího přívodu A6 zasuňte do el. zásuvky a zkontrolujte, zda napájecí přívod
není poškozen, neprochází pod sendvičovačem ani přes jakékoliv ostré či horké plochy.
El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě nebezpečí
snadno odpojit od el. sítě.
5 / 31
Rozsvítí se červené kontrolní světlo A2, které signalizuje připojení k el. síti. Desky se
začnou nahřívat. Jakmile je dosaženo pracovní teploty, rozsvítí se zelené kontrolní světlo
A2. Odjistěte uzávěr A4 a odklopte víko A1 pomocí držadla A3. Připravené potraviny
položte na spodní desku A5, přiklopte víko a zajistěte ho uzávěrem A4. Nezavírejte víko
za použití nadměrné síly! Během přípravy potravin se bude zelené kontrolní světlo
rozsvěcovat a zhasínat, což je známkou toho, že termostat udržuje správnou teplotu.
Po ukončení přípravy odklopte víko a vyjměte potraviny (za pomoci např. dřevěné
špachtle). K vyjmutí nepoužívejte ostré kovové nástroje (např. kleště, obracečky, nůž
nebo jiné ostré kovové kuchyňské náčiní), mohly by poškodit nepřilnavou povrchovou
úpravu desek). Zpracované potraviny na deskách nikdy nekrájejte!
Poznámky
– Před vložením potravin nechte desky A5 vždy rozehřát na pracovní teplotu. Při nahřívání
desek nechte víko přiklopené. Nedotýkejte se desek, protože jsou HORKÉ! Obzvlášť
dejte pozor na to, aby se desek nedotýkaly děti a nesvéprávné osoby!
– Doporučujeme při manipulaci používat ochranné pracovní pomůcky (např. chňapky).
– V zájmu zachování optimálních vlastností nepřilnavé vrstvy, nepřipravujte potraviny
zabalené v pečicím / pergamenovém papíru nebo v alobalu.
– Před konzumací zkontrolujte dostatečné tepelné zpracování pokrmu. Pokud připravované
pokrmy nejsou dostatečně udělané, v přípravě pokračujte.
– Na vůně / pachy, páru a kouř, vznikající během přípravy potravin, mohou citlivě reagovat
domácí zvířata (např. exotičtí ptáci). Z tohoto důvodu doporučujeme přípravu potravin
provádět v jiné místnosti.
– Při používání sendvičovače dochází vlivem dilatace materiálů k občasnému vydání
charakteristického zvuku (praskání). Tento jev je naprosto normální a není
důvodem k reklamaci spotřebiče.
Následující tipy zpracování považujte pouze za příklady a inspiraci. Čas přípravy potravin se
pohybuje v jednotkách minut (cca 3-8 min). Délku přípravy si můžete upravit dle Vaší chuti,
čím déle bude příprava probíhat, tím bude potravina vypečenější, křupavější.
– Pro získání lepší chuti a vůně potřete vnější strany sendviče (např. máslem, margarínem,
tukem).
– Lžička cukru nasypaná na vnější strany sendviče učiní sendvič křupavějším (vhodné
pro sendviče s ovocnou náplní).
– Pro měkké nebo tekuté náplně použijte středně velké plátky chleba (bílého/černého).
Při malém množství náplně použijte chléb pro přípravu toustů.
V. ÚDRŽBA
Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky! Spotřebič čistěte až po jeho vyhladnutí! Čištění
provádějte pravidelně po každém použití spotřebiče! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí
prostředky (např. ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla, žíravé
prostředky na čištění trub nebo jiná rozpouštědla)! Nepoužívejte také žádné zařízení
na tlakové mytí (např. myčku, wapku, parní čističe)! Čistění provádějte otíráním měkkým
vlhkým hadříkem. Normální je, že se v průběhu času barva povrchu mění. Tato změna, ale
žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče!
6 / 31
CZ
• Zabraňte vniknutí vody do přístroje.
• Přístroj nikdy neponořujte do vody.
Uložení
Před uložením se ujistěte, že jsou desky chladné. Spotřebič skladujte na bezpečném
a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Přístroj je možné skladovat
ve svislé poloze.
VI. TECHNICKÁ DATA
Příkon (W)
Hmotnost cca (kg)
Spotřebič třídy ochrany
Rozměry cca (DxHxV) (mm)
760
1,2
I.
240 x 105 x 240
VII. LEGISLATIVA A EKOLOGIE
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném
znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:
– NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého
napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).
– NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění).
– NV č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních (odpovídá Směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU v platném znění).
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům
stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené
pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí
spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo
na záruční opravu! Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají
vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ
SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ
SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
7 / 31
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,
že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení
životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)
v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto
elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích
existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte
správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé
elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné
vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo
na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie
nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.
cz. Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému Elektrowin a.s. (pro recyklaci
elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
HOT – Horké; HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti; DO NOT
COVER – Nezakrývat; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat
do vody nebo jiných tekutin; TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS
PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY; Nebezpečí
udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských
ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
UPOZORNĚNÍ
CZ
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
SK
GB
WARNING: HOT SURFACE
H
8 / 31
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu
so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným
vybavením obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
— Inštrukcie
v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek
ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
— Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu
napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
— T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa
musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
— A
k je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
— P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením
alebo údržbou a po skončení práce spotrebič vypnite a odpojte od
el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
— P
ri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili
(napr. nepopálili alebo neoparili).
— S
potrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený
napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol
na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch
spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho
bezpečnosť a správnu funkciu.
Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
potrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
S
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
— Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte
ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
— Spotrebič nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!
— Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti! Spotrebič nepoužívajte vonku!
— Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
— Spotrebič nepoužívajte na iné účely (napr. na sušenie textilu alebo obuvi), ako uvádza
výrobca.
—
—
9 / 31
S
potrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
— Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy pokrmu!
— Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
— Pri manipulácii so spotrebičom používajte držadlo.
— Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
— Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka,
variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo
vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
— Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
— Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. papier, PE—vrecko).
— Sotrebič má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.
— Ak budete na prípravu používať starý olej alebo tuk, môže sa sám vznietiť. V prípade,
že sa tak stane, odpojte spotrebič od elektrickej siete a plameň uhaste.
— Sotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí nebezpečenstvo
úrazu popálením.
— Z hľadiska požiarnej bezpečnosti môže spotrebič pracovať na stole alebo podobných
povrchoch pod podmienkou, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná bezpečná
vzdialenosť od horľavých predmetov min. 500 mm, v ostatných smeroch min. 100 mm.
— Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola
alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže dôjsť
k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
— Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
— Napájací prívod pravidelně kontrolujte.
— Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte
iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
— VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom
na obsluhu, existuje riziko poranenia.
— POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením,
programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič
automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
— Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak,
ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
— Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené
a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie alebo požiar) a nie je povinný poskytnúť
záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.
—
10 / 31
SK
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
A1 — odklápacie veko
A2 — kontrolné svetlá
A3 — držadlo
1
A4 — uzáver (uzatváracia spona)
A5 — platne
A6 — napájací prívod
A4
A2
A3
A1
A6
A5
A3
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte sendvičovač. Zo spotrebiča odstráňte všetky
prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pri prvom uvedení do činnosti a pri otvorenom
okne nechajte „roztvorený“ sendvičovač v činnosti asi 10 minút, potom ho vypnite a nechajte
vychladnúť. Prípadné krátke, slabé zadymenie nie je na závadu a dôvodom na reklamáciu.
Po vychladnutí utrite všetky časti, ktoré sa dostanú do styku s potravinami mäkkou, vlhkou,
čistou handričkou alebo papierovou utierkou (viď ods. V. ÚDRŽBA). Teraz je spotrebič
pripravený na použitie.
11 / 31
IV. POKYNY NA OBSLUHU
Sendvičovač umiestnite na vhodný rovný a suchý povrch (napríklad kuchynský stôl),
s minimálnou výškou 85 cm, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb (pozrite ods. I.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA). Ponechajte voľný priestor na dobrú ventiláciu. Vidlicu
napájacieho prívodu A6 zasuňte do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či napájaci prívod nie
je poškodený, neprechádza pod sendvičovačom ani nie je vedený po ostrých či horúcich
plochách. Elektrická zásuvka musí byť prístupná, aby sa v prípade nebezpečenstva
spotrebič daľ ľahko odpojiť od elektrickej siete. Rozsvieti sa červené kontrolné svetlo A2,
ktoré signalizuje pripojenie k el. sieti. Platne sa začnú nahrievať. Keď spotrebič dosiahne
pracovnú teplotu, rozsvieti sa zelené kontrolné svetlo A2. Pri prvom použití sa môže objaviť
krátke, mierne zadymenie, to však nie je porucha. Odistite uzáver A4 a odklopte veko A1
pomocou držadla A3. Pripravené potraviny uložte na dolnú platňu A5, priklopte veko a zaistite
ho uzáverom A4. Veko nezatvárajte príliš veľkým tlakom! Počas prípravy potravín sa
bude zelené kontrolné svetlo rozsvieťovať a zhasínať. Signalizuje to, že termostat udržiava
správnu teplotu. Po skončení prípravy odklopte veko a vyberte potraviny (napríklad drevenými
obracačkami). Pri vyberaní nepoužívajte ostré kovové nástroje (napr. kliešte, obracačky, nôž
alebo iné ostré kovové kuchynské náčinie), mohli by poškodiť nepriľnavú povrchovú úpravu
platní. Spracované potraviny nikdy nekrájajte na platniach!
Poznámka
— Pred vložením potravín nechajte platne A5 vždy rozohriať na pracovnú teplotu.
Pri nahrievaní platní nechajte veko priklopené. Nedotýkajte sa platní, sú HORÚCE!
Najmä dbajte na to, aby sa platní nedotkli deti a nesvojprávné osoby!
—O
dporúčame pri manipulácii používať ochranné pracovné pomôcky (napr. chňapky).
—V
záujme zachovania optimálnych vlastnosti nepriľnavé vrstvy, nepripravujte potraviny
zabalené v pečenie / pergamenovom papiera alebo v alobale.
—P
red konzumáciou skontrolujte dostatočné tepelné spracovanie pokrmu.
Ak pripravované pokrmy nie sú dostatočne hotové, v príprave pokračujte.
—N
a vône/pachy, paru a dym, vznikajúci počas prípravy potravín, môžu citlivo reagovať
domáce zvieratá (napr. exotické vtáky). Z tohto dôvodu odporúčame potraviny
pripravovať v inej miestnosti.
— Pri používaní sendvičovača dochádza vplyvom dilatácie materiálov k občasnému vydaniu
charakteristického zvuku (praskanie). Tento jav je normálny a nie je dôvodom na reklamáciu.
Nasledujúce príklady spracovania považujte za inšpiráciu. Čas prípravy potravín sa pohybuje
v minútach (asi 3 — 8 minút). Dĺžku prípravy si môžete upraviť podľa vlastnej chuti a čím
bude dlhšia, tým chrumkavejšia a upečenejšia bude potravina.
— Aby ste dosiahli lepšiu chuť a vôňu, potrite vonkajšie strany sendvičov napríklad maslom,
margarínom alebo tukom.
— Lyžička cukru nasypaná na vonkajšiu stranu sendviča ho spraví chrumkavým
(typ vhodný pre sendviče s ovocnou náplňou).
— Na mäkké alebo tekuté náplne používajte stredne veľké plátky (bieleho/čierneho) chleba.
Pri malom množstve náplne použite toastový chlieb.
12 / 31
SK
V. ÚDRŽBA
Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím vidlice
napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky! Sendvičovač čistite až po jeho
vychladnutí! Čistite ho po každom použití! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace
prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, žieraviny určené na čistenie rúr alebo iné
rozpúšťadlá)! Nepoužívajte tiež žiadne zariadenia na tlakové mytie (napr. umývačku riadu,
vysokotlakový čistič, parné čističe)! Spotrebič čistite mäkkou vlhkou handričkou. Počas
prevádzky sa môže objaviť zhnednutie, čo je však bezvýznamné, z funkčného
a hygienického hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu spotrebiča.
• Zabráňte vniknutiu vody do prístroja.
• Prístroj nikdy neponárajte do vody.
Uloženie
Pred uložením sa uistite, že platne su chladné. Spotrebič skladujte riadne očistený na
suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Prístroj je možné
skladovať vo zvislej polohe.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Príkon (W
Hmotnosť (kg) asi
Spotrebič ochrannej triedy
Rozmery (DxHxV), (mm) 760
1,2
I.
240 x 105 x 240
VII. LEGISLATÍVA A EKOLOGÍA
Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom
znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:
– NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom
rozsahu napätia (zodpovedá Smernici Rady č. 2006/95/ES v platnom znení).
– NV č. 194/2005 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska
elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES v platnom znení).
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v platnom znení. Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady č. 1935/2004/ES o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných
častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov
výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú
vplyv na funkciu výrobku.
13 / 31
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY
STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE
HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ
SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ
SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché
rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento
prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou
recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi
materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje,
žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená)
v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto
elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych
krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným
negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom
prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou,
alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto
dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory
do domového odpadu. Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo
odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk.
Informácie o tom, kde môžete bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate
aj u vášho predajcu, na obecnom úrade a na webe www.sewa.sk. Dovozca zariadenia
je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu elektrozariadení)
a u kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu batérií a akumulátorov).
HOT — horúce. HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT
COVER — Nezakrývať. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať
do vody alebo iných tekutín. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS
PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečenstvo
CZ
udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských
ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
UPOZORNENIE
SK
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
GB
14 / 31
WARNING: HOT SURFACE
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
–W
skazówki w instrukcji obsługi należy uważać za część urządzenia i przekazać innemu
użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim
gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo
uziemionego gniazda według!
– Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania
z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem.
Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i
konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci
do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
– Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego
lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania
niebezpiecznej sytuacji.
– Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się
podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed cszyczeniem
lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci
elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego
z gniazdka elektrycznego!
–P
odczas obsługi tego urządzenia należy postępować tak, aby
uniknąć uszkodzeń (np. oparzenia).
– Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na
ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody. W takich
przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem
sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
– Po pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci,
wyciągając wtyczkę z gniazdka.
–P
odczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
– Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie ciągnij za kabel!
– Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!
– Nie stosować urządzenia do ogrzewania pomieszczenia!
– Nie jest przeznaczony na zewnątrz pomieszczeń.
15 / 31
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku
z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są przechowywane chemikalia,
paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).
– Na urządzenia nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
– Urządzenia nie należy używać do innych celów (np. do suszenia wyrobów
włókienniczych, obuwia, itp.) niż zaleca producent.
– Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy i kontroluj przez cały czas
przygotowywania posiłków! Bardzo suchy chleb w pewnych okolicznościach może się zapalić.
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie, które
nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
– Podczas pracy urządzenia, należy użyć uchwytu.
– Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu
(np. szkło, papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy).
– Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. piece, kuchenki,
ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych
(np. firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).
– Przed przygotowaniem jedzenia, należy usunąć opakowania (np. papier, worki PE, itd.). Nie
wolno w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np. przy użyciu tapety, folii, itp.).
– Produkt jest wyposażony w bezpiecznik, który chroni go przed przegrzaniem.
– Podczas grillowania jest możliwy samozapłon przygotowywanych pokarmów. W przypadku
nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i ugasić pożar.
– Nie należy przenosić urządzenia, kiedy gorąco! ryzyko poparzenia.
– Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego urządzenie spełnia EN 60 335–2–6.
W rozumieniu tej normy chodzi o urządzenie, które może działać na stole lub podobnych
powierzchniach z tym, że w kierunku głównego promieniowania musi być przestrzegana
bezpieczna odległość od powierzchni łatwopalnych materiałów min. 500 mm na innych
kierunkach min. 100 mm.
– Nigdy nie należy umieszczać przewodu zasilania na gorących powierzchniach lub zostawiać
wiszącego przez krawędź stołu lub blatu. Zawadzając lub pociągając za przewód np. przez
małe dzieci może dojść do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia a następnie do ważnego
poranienia! Kabel zasilający nie może być uszkodzone przez ostre lub gorące przedmioty,
otwarty ogień i nie może być zanurzone w wodzie lub łamać przez ostre krawędzie.
–N
ależy regularnie sprawdzać kabel zasilania urządzenia. W przypadku użycia przedłużacza
należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony i czy jest zgodny z aktualnymi normami.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać
wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
– UWAGA: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia urządzenia
(niezgodnie z instrukcją).
– Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
– UWAGA: Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek
inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umieszczenia.
–W
szystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są
przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
16 / 31
PL
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia, pożar
itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia w przypadku
nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
A1 – pokrywa A2 – lampka kontrolna
A3 – uchwyt
1
A4
A4 – zamknięcie (uchwyt zamykający)
A5 – płytki
A6 – przewód zasilania
A2
A3
A1
A6
A5
A3
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Usuń wszystkie opakowania i wyjmij opiekacz. Z opiekacza usuń wszystkie folie, naklejki
lub papier. Podczas pierwszego uruchomienia i przy otwartym oknie, pozostawić „otwarty“
opiekacz działający około 10 minut, a następnie go wyłączyć i ostudzić. Krótkie, łagodne
zadymienie nie jest problemem i powodem do reklamacji urządzenia. Po schłodzeniu należy
części, które wchodzą w kontakt z żywnością, wytrzeć miękką, wilgotną, czystą szmatką lub
ręcznikiem papierowym (patrz punkt V. KONSERWACJA).
17 / 31
IV. ZALECENIA DOT. OBSŁUGI
Złożone urządzenie umieść na wybranej równej, gładkiej, czystej powierzchni (np. stół
kuchenny), na wysokości, co najmniej 85 cm z dala od dzieci i osób niekompetentnych
(patrz rozdz. I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA). Pozostaw wolną
przestrzeń potrzebną do właściwej wentylacji. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest
uszkodzony i że nie przechodzi pod urządzeniem i przez jakiekolwiek ostre lub gorące
powierzchnie. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby urządzenie w razie
niebezpieczeństwa można było łatwo odłączyć od zasilania. Teraz urządzenie jest gotowe
do użycia.
Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania A6 do gniazdka. Zaświeci się czerwona lampka
A2, która wskazuje na podłączenie do sieci elektrycznej. Płyty zaczną się nagrzewać. Gdy
temperatura robocza zostanie osiągnięta, zaświeci się zielona lampka A2. Przy pierwszym
użyciu może wystąpić krótkie, łagodne zadymienie, ale nie jest to wada. Należy otworzyć
zamknięcie A4 i otworzyć pokrywę A1 za pomocą uchwytu A3. Przygotowane potrawy
należy położyć na dolną płytkę A5, przykryć pokrywą i zabezpieczyć zamknięciem A4.
Nie należy zamykać pokrywy na siłę! Podczas przygotowywania zielone światło będzie
włączać się i wyłączać, co oznacza, że termostat utrzymuje właściwą temperaturę.
Po zakończeniu przygotowania należy pokrywę odtworzyć i wyjąć żywność (przy pomocy
na przykład drewnianej łopatki). Przy wyjmowaniu nie należy używać ostrych
narzędzi z metalu (n.p. metalowych szczypców, łopatki, noża lub innych ostrych naczyń
metalowych), które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni płyty tostera. Gotowej
żywności nigdy nie należy kroić na płytkach!
Uwagi
– Przed włożeniem żywności na płytki A5 należy je rozgrzać do temperatury roboczej.
Przy nagrzewaniu płytek powinna być zamknięta pokrywa. Nie należy dotykać płyt,
ponieważ są one GORĄCE! Szczególnie należy uważać, aby płyt nie dotykały dzieci
i inne nieuprawnione osoby!
– Zalecany przy obchodzeniu się stosować środki ochrony indywidualnej (np. rękawice).
– W celu utrzymania optymalnych własności powłoki nieprzywierającej, nie przygotowywać
potraw owiniętych w papier do pieczenia / pergamin lub folię aluminiową.
– Przed spożyciem sprawdzić czy danie jest obrobione termicznie. Jeśli przygotowane
potrawy nie są odpowiednio ugotowane należy kontynuować gotowanie.
– Na zapachy, dym i pary wytworzone podczas przygotowywania posiłków, mogą
być wrażliwe zwierzęta domowe (np. egzotyczne ptaki). Z tego powodu zalecamy
przygotowywanie żywności w innym pokoju.
– Przy użyciu tostera dochodzi do rozszerzenia materiału i wydawania charakterystycznych
dźwięków (praskania). Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie ma powodu
do reklamacji urządzenia.
Następujące wskazówki należy traktować, jako przykłady i inspirację. Czas przygotowanie
jedzenia jest w jednostkach minut (ok. 3 – 8 minut). Czas przygotowania może być
regulowany w zależności od smaku, im dłuższy będzie czas przygotowania, tym żywność
będzie bardziej opieczona, chrupiąca.
18 / 31
PL
–A
by uzyskać lepszy smak i zapach, należy wytrzeć z zewnątrz sandwicz np. masłem,
margaryną, tłuszczem.
–Ł
yżeczka cukru nasypana na zewnętrznej stronie sandwicza zrobi go bardziej chrupiącym
(nadaje się dosandwiczu z nadzieniem owocowym).
–D
la nadzienia miękkiego lub ciekłego, należy użyć średniej wielkości kromki chleba
(białego / czarnego).
V. KONSERWACJA
Przed każdą konserwacją należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka elektrycznego! Sandwicz należy oczyścić po jego schłodzeniu!
Czyszczenie należy wykonywać regularne po każdym użyciu! Nie używaj szorstkich
i agresywnych środków czyszczących (np. ostrych przedmiotów, żrących środków do
czyszczenia piekarników lub innych rozpuszczalników)! Nie należy używać urządzeń
ciśnieniowych (takich jak zmywarka do naczyń, urządzenia czyszczące za pomocą pary)!
Sandwicz czyść przez wytarcie miękką, wilgotną szmatką. Normalne jest, że z czasem kolor
zmieni się na powierzchni. Ta zmiana, ale nie zmienia właściwości powierzchni i nie ma
powodu do reklamacji urządzenia!
• Nie zanurzać w wodzie urządzenia ani przewodu zasilającego.
Ułożenie
Przed przechowywaniem należy upewnić się, że płytki są zimne. Opiekacz należy
przechowywać na bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej.
VI. DANE TECHNICZNE
Pobór mocy (W)
Waga ok. (kg) Klasa izolacyjna
Wymiary produktu (mm)
760
1,2
I.
240 x 105 x 240
VII. Prawodawstwo i ekologia
Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2004/108/ES włącznie z dodatkami w zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej oraz wymogi Dyrektywy 2006/95/ES włącznie
z dodatkami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego. Jest zgodny z rozporządzeniem
1935/2004/ES Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do z żywnością.
Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia
może wykonać wyłącznie serwis specjalistyczny! Nie dotrzymanie wskazówek
producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
Producent zastrzega sobie prawo do wykonania drobnych odchyleń od wykonania
standardowego, które nie mają wpływu na działanie produktu.
19 / 31
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z
GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU
NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.
NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU
AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo
rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen.
Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę.
Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się
z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy
urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby
CZ
Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie
przeprowadzona jego utylizacja Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych
europejskich
krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej
utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego
SK
postąpienia
z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.
Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać
starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy
skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów
lub sklepem, w którym został produkt kupiony.
GB – Gorące. HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie
HOT
domowym. DO NOT COVER – Nie zakrywać. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER
LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,
WARNING: HOT SURFACE
KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG
IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Niebezpieczeństwo
uduszenia. Torebkę z PE należy położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebkę
zHPE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
Producent: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Importer: DIGISON
Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
D OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
OSTRZEŻENIE
20 / 31
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
GB
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for buying our product. Before putting the appliance into
operation, read carefully these instructions for use and store this manual properly together
with the certificate of warranty, a cash voucher and possibly with the package and the
internal contents of the package.
I. SAFETY WARNING
– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other
user of the appliance.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.
The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket
according to the national standard.
– This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision. Children younger than 8
years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
– If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced
by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified
person so as to prevent dangerous situations.
– Before replacing accessories or accessible parts, which move during
operation, before assembly and disassembly, before cleaning or
maintenance and after use turn off the appliance and disconnect
it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
–P
ay careful attention when handling the appliance to avoid injury,
(e.g. burns, scalding).
– Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it
does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell
to water. In this case take the appliance to a special service to
check its safety and proper function.
– When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
– The appliance is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing
accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
– Do not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug
the cord with wet hands or by pulling by the supply cord!
– Never immerse the appliance into water (even its parts)!
– Do not use the appliance for heating a room! It is not intended for outdoors use.
– Do not use the ppliance for other purposes (e.g. for drying textile products, footwear,
etc.) than those recommended by the producer.
– Never leave the appliance unsupervised and check it during the whole time of preparing meals!
– When handling the appliance, use the handle.
– To avoid injury (burning), do not move the appliance when it is hot!
21 / 31
– The appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with
the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and
other flammable or volatile materials are stored).
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come out
that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the appliance.
– Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper,
plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths).
– Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in
sufficient distance from heat sources (e.g. heater, stove, cooker, oven, grill), flammable
objects (e.g. curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).
– It is not permissible to adjust the surface of the extra attachment (e.g. self–adhesive
paper, foils, etc.)! Do not place any objects on the appliance.
– Before preparation, remove possible packages from food (e.g. paper, PE bag, etc.)
– The product is equipped with a safety fuse which protects it against overheating.
– Spontaneous ignition of prepared food may occur during grilling. Unplug the appliance
from the mains and put out the fire in case of sudden ignition.
– With regards to fire safety, the appliance complies with EN 60 335–2–6. Within the
intention of the standard, this appliance can be operated on a table or on a similar surface
while safe distance must be maintained from flammable materials of at least 500 mm
in the direction of the main heat radiation and 100 mm in the other directions.
– Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table or
a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over or
drawing the appliance down and serious injury! The power cord must not be damaged with
sharp or hot objects, open fire, it must not be sunk into water or bent over sharp edges.
– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.If you need to use an
extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the valid standards.
– In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare
parts and accessories approved by the manufacturer.
– Caution: Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns
the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered
or placed properly.
– Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this
user‘s manual. Never use the appliance for any other purpose. WARNING: There is a risk
of injury in case of incorrect use (not in accordance with the manual) of the appliance.
– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are
translated and explained at the end of this language mutation.
–T
he producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use of the
appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and its guarantee
does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warning above.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
A1 – hinged lid
A2 – signaling lights
A3 – handle
A4 – lock (locking clip)
A5 – plates
A6 – power cord
III. PREPARATION FOR USE
Remove all the packing material and take out the toaster. Remove all possible adhesion foils,
stick-on labels or paper from the toaster. After the first putting into operation and let an „open“
toaster in operation with a window open for about 10 minutes, then turn it off and let it cool
down.
22 / 31
GB
Possible short-time mild smoke is not a defect and the appliance is not subject to a complaint
for this reason. After the appliance cools down, swipe the parts that come in contact with
food with a soft, wet and clean cloth or a paper towel (see par. V. MAINTENANCE).
1
A4
A2
A3
A1
A6
A5
A3
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
Place the assembled appliance on a flat, steady, smooth and clean surface at a height of at
least 85 cm, out of the reach of children (see sec. I. SAFETY WARNINGS). Leave enough
space to ensure sufficient ventilation. Plug the power cord connector A6 to an electric socket
and make sure the power cord is not damaged, it goes under the toaster or through any
sharp or hot surfaces. The socket must be readily accessible so that the appliance could be
easily disconnected from the mains in case of danger. Now the appliance is ready for use.
A red signaling light A2 will come on, signaling connection to electric power supply. The
plates will start to heat. When the operating temperature is reached, the green signaling
light A2 will come ON. When the appliance is used for the first time, short and slight smoke
may occur which does not mean any defect. Open the lock A4 and lift off the lid A1 using the
handle A3.
23 / 31
Put the prepared food on the bottom plate A5, close the lid and secure it with the lock A4.
Do not close the lid by excessive force! During preparation of food, the green signaling light
will come on and off which means that the thermostat keeps the proper temperature.
When the preparation is complete, open the lid and remove the food (using e.g. a wooden
spatula). Do not use sharp metal tools to take the food out (e.g. pliers, turners, a knife
or other sharp metal kitchenware), it could damage the non-stick surface finish of the grilling
plates. Never cut the prepared food on the plates!
Note
– Always let the plates A5 heat up to the operating temperature before putting food in.
When heating the plates, keep the lid closed. Do not touch the plates as they are HOT! Be
specially careful and prevent children and incapable persons from touching the plates!
– We recommend using personal protective aids (e.g. kitchen glove) when handling.
– In order to maintain optimal properties of the non-stick layer, do not use the appliance
to prepare food wrapped in baking/parchment paper or aluminium foil.
–C
heck whether the food has been sufficiently heat processed before consumption.
If the food is undercooked, continue cooking.
– Pets (e.g. exotic birds) can be sensitive to smells/odours produced during preparation
of food. For this reason we recommend preparation of food in another room.
– When using the toaster, occasional characteristic sound (cracking) may be heard due
to dilatation of materials. This is absolutely normal and the appliance is not subject
to a complaint for this reason.
The following tips for processing are examples and for your inspiration. The time of
preparing food is in minutes (about 3 - 8 minutes). You can adjust the preparation time
to your taste; the longer the preparation takes, the crispier the food will be.
– For better taste and smell, spread the outer sides of the sandwich (e.g. with butter,
margarine, fat).
– A teaspoon of sugar sprinkled on the outer side of a sandwich will make the sandwich
crispier (suitable for sandwiches with fruit filling).
– For soft or liquid fillings, use medium-size bread slices (white/dark). When there is not
much filling, use the toast bread.
V. MAINTENANCE
Unplug the appliance from power supply by taking the plug of the power cord out
of the socket! Clean the toaster only when it has cooled down! Clean the appliance
regularly after each use. Do not use rough and aggressive detergents (e.g. sharp objects,
peelers, caustic agents for cleaning ovens, or other solvents). Do not use any
pressure-cleaning appliance (e. g. dishwasher, WAP, steam cleaners)! Clean the appliance
by wiping it with a soft and wet cloth. It is normal that the colour of the surface changes in the
course of time. This change does not change the features of the surface in any way and thus
is not a reason for sales return of the appliance!
• Do not immerse the appliance or the cord in water or any other liquid.
Storage
Make sure that the plates are cool before storage. Store the toaster at a safe and dry place, out
of reach of children and incapacitated people. The appliance can storage in the vertical position.
24 / 31
GB
VI. TECHNICAL DATA
Input (W)
Weight about (kg)
Protection class of the appliance
Size of the product (mm)
760
1,2
I.
240 x 105 x 240
VII. Legislative & ecology
The product has received ES declaration of conformity according to Act as amended. The product
matches the requirements of the below statutory order as amended.
– Committee Regulation No. 2006/95/ES as amended, setting the technical requirements of the
electrical appliance as low.
– Committee Regulation No. 2004/108/ES as amended, setting the technical requirements of
products in terms of their electromagnetic compatibility.
The product is in conformity with the European Parliament and European Committee Regulation
No. 1935/2004/ES re. Materials and objects designed for contact with food.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with the
instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee repair! The
manufacturer reserves the right to make insignificant changes to the standard design that do
not affect the function.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of
electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision.
There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal
to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product
packing means that the product must notCZ
be disposed as household waste. When the
product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed)
to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be
recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the
By
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
European Union and in other European countries as well.
proper disposal of the
product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might
otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator.
Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw
the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it is possible to leave the old electrical appliances forSK
free, is provided at your local authority, at the
store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and
accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRC
HOT. DO NOT COVER. HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER
LIQUIDS. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES
AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY.
GB
NOTICE
WARNING: HOT SURFACE
25 H
/ 31
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tisztelt Vevőnk! Köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Ezen készülék
üzembehelyezése előtt kérjük, olvassa el nagyon figyelmesen annak használati utasítását
és ezt az útmutatót a garanciajeggyel, a pénztári bizonylattal és lehetőség szerint
a csomagoló anyagokkal és azok tartalmával együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék
bármilyen további felhasználójának.
– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány
szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
– Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá csökkent
fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és
ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben
felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az
esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és
karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8
évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak
a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
– A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt,
tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza
ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
–A
készülék használatakor úgy járjon el, hogy ne történjen sérülés
(pl. égési sebek, leforrázás).
– Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy
villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett és
megsérült vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben adja át a készüléket
szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonsága és helyes működése
ellenőrzése céljából.
–A
készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy
rovarok közötti kontaktust!
– A készüléket ne használja helyiségek fűtésére! Ez nem célja a kültéri használatra.
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– Az erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha
ne húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!
– A készüléket soha se merítse vízbe (részlegesen sem)!
26 / 31
HU
– A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes
és robbanás veszélyes helyeken (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek,
stb. tárolási helyek) használni.
– A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az
el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
– Ne használja a készüléket más célokra (pl.nedves állatok, textiltermékek, lábbelik
szárítására) mint amelyeket a gyártócég javasol.
– A működésben levő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül és ellenőrizze
azt az ételkészítés teljes ideje alatt.
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem
jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
– Amikor a készülék kezelése, használja a fogantyút.
– Ne helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. üveg–, papír–,
műanyag–, fából készült–lakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra / abroszokra).
– A készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen, hőforrásoktól (pl.
kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill), gyúlékony anyagoktól (pl. függönyök stb.)
és nedves felületektől (pl. mosogatótál, mosdótál stb.) megfelelő távolságban használja.
– Nem megengedett a kiegészítő tartozék felületét bármilyen módon módosítani
(pl. öntapadó tapétéval, fóliával stb.)! A tartozékokat ne szúrja semmilyen testnyílásba.
– Az ételkészítés előtt távolítsa el az élelmiszerekről azok esetleges csomagolását
(pl. papírt, PE–zacskókat stb.). Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyakat!
– A készülék hőbiztosítékkal van ellátva, mely védi a túlhevülés ellen.
– Grillezéskor az elkészítendő ételek maguktól is meggyulladhatnak. Hirtelen fellángolás esetén
kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és csak azután oltsa el a tüzet.
– Ha a készülék forró ne cipelje azt, mert ha véletlen felborul, megégetheti magàt!
– Tűzvédelmi szempontból a szendvicssütő a EN 60 335–2–6 sz. szabványnak felel meg.
E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amely asztalon vagy hasonló felületen
működtethető úgy, hogy a hőkisugárzás fő irányában be kell tartani az éghető anyagok
felületétől az 500 mm–es és a többi irányban a 100 mm–es biztonsági távolságot.
– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal vagy a munkalap
szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor vagy a csatlakozó vezeték
pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat vagy leeshet és azt
követően komoly sérülés történhet!
– A csatlakozóvezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni,
nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetéke állapotát. A hosszabbító vezeték
használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és megfeleljen az érvényes szabványoknak.
– A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég
által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.
– FIGYELEM: olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati utasítással,
esetén a sérülés veszély léphet elő.
– FIGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely
olyan alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják,
mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
– A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati
útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és képek
magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért
(pl. élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem
felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
27 / 31
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)
A1 – felhajtható fedél
A2 – ellenőrző lámpa
1
A3 – fogantyú
A4 – biztonsági zár
A4
A5 – sütőlapok
A6 – csatlakozókábel
A2
A3
A1
A6
A5
A3
III. ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA
Távolítsa el a csomagolóanyagot és vegye ki a szendvicssütőt. Első üzembehelyezéskor
állítsa be a és nyitott ablak mellett hagyja a „szétnyitott“ szendvicssütő kb.10 percig
bekapcsolt állapotban, majd kapcsolja azt ki és hagyja kihűlni. A rövid ideig tartó, gyenge
füstképződés nem jelent meghibásodást és nem ok reklamációra. Kihűlés után törölje meg
azokat a részeket, amelyek az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülnek puha, nedves, tiszta
ruhadarabbal vagy papírszalvétával (lásd az V. KARBANTARTÁS elnevezésű bekezdést).
28 / 31
HU
IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Tegye a készüléket a kiválasztott egyenes, stabil és tiszta felületre, maximum 85 cm
magasságra, gyermekek és alkalmatlan személyektől távol (lássa I. BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK). Hagyjon megfelelő helyet a szellőzésre!
Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e, hogy nem fekszik-e a készülék alatt, vagy éles,
valamint forró tárgyak közelében. Az elektromos konnektor könnyen elérhető kell, hogy
legyen annak érdekében, ha bármilyen veszély lép fel könnyen ki lehessen húzni. Ezzel
a készülék használatra kész állapotba kerül. Az A6 csatlakozókábel villásdugóját helyezze
a fali dugaszoló aljzatba. A piros ellenőrző lámpa jelzi a sütőlapok fűtését. A zöld ellenőrző
lámpa akkor világít, ha a készülék elérte a munkahőmérsékletet. Oldja ki a A4 biztonsági
zárat és hajtsa fel a szendvicssütő A1 fedelét. Az előkészített élelmiszert helyezze az
alsó A5 sütőlapra, ezután zárja vissza a készülék fedelét a zár segítségével. A fedél
lezárását ne végezze túl nagy erővel! Ételkészítés közben a zöld ellenőrző lámpa egy
idő után kialszik, majd ismét világít, ami azt jelenti, hogy a termosztát megfelelő hőfokon
tartja a készüléket. Az ételkészítés befejezése után nyissa ki a készülék fedelét és vegye
ki az ételt (pl. fa spatula segítségével). Ne használjon fémből készült fogót, fordítólapátot,
kést vagy más éles, fémből készült konyhai segédeszközöket, megkárosíthatják a lapok
tapadásmentes felületi bevonatát. Az elkészített élelmiszert sohase vágja a sütőlapokon!
Az étel behelyezése előtt várja meg, amíg a sütőlapok elérik a munkahőfokot.
Megjegyzés
– Az élelmiszer behelyezése előtt hagyja az A5 lapokat felmelegedni a működési
hőmérsékletre. A lapok felmelegedése közben hagyja a fedelet lecsukva. Ne érintse meg
a lapokat, mert azok FORRÓAK! Különösen figyeljen arra, hogy a lapokat ne érintsék
meg gyermekek, vagy cselekvőképtelen személyek!
–T
anácsosnak tartjuk a kezelés során megfelelő munkavédelmi eszközöket
(pl. hő ellen védő kesztyűt) alkalmazni.
–N
e használjon sütő papírt, vagy alumínium fóliát, ellenkező esetben a tapadásmentes
felület károsodását okozhatja.
–F
ogyasztás előtt ellenőrizze az élelmiszer feldolgozását. Ha az étel nem készült el,
folytassa a főzést.
–A
z étel elkészítése során annak illatára/kipárolgásaira, gőzeire és füstjére érzékenyen
reagálhatnak egyes háziállataink (pl. exotikus madarak). Emiatt az ételkészítést egykülön
helyiségben javasoljuk végezni.
–A
szendvicssütő használatakor hőtágulások következtében időnként jellegzetes (pattogó)
hang hallatszik. Ez normális jelenség, és nem ok a készülék reklamációjára.
Az élelmiszer elkészítése (feldolgozása) csak néhány percet vesz igénybe. Az elkészítés
idejét saját ízlése szerint módosíthatja, minél tovább tart az elkészítés, annál jobban átsül
az étel és annál ropogósabb lesz.
• A jobb íz és illat elérése érdekében a szendvicsek külső oldalát kenje be (pl. vajjal,
margarinnal vagy zsiradékkal).
• A szendvicsek külső oldalára szórt kávéskanálnyi cukor a szendvicseket ropogósabbá
teszi (javasoljuk főleg gyümölccsel töltött szendvicsek esetében).
• Lágy vagy folyékony töltethez használjon közepes nagyságú szeleteket fehér vagy barna
kenyérből. Kisebb mennyiségű töltet esetében használjon szendvicskenyeret.
29 / 31
V. KARBANTARTÁS
Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozókábel villásdugójának
a kihúzásával a dugaszoló aljzatból! A szendvicssütő tisztítását csak kihűlt készüléken
végezze! A tisztítást végezze rendszeresen minden haszánlat után! Ne használjon durva
szemcséjű és agresszív tisztítószereket (pl. éles tárgyakat, kaparókat, vegyi oldószereket,
hígítókat, csőtisztító maró anyagokat vagy más oldószereket)! Ne használjon nyomás
alatti mosóberendezéseket sem (pl. mosogatógépet, wap mosóberendezést, gőztisztító
berendezést)! A készülék palástjának a tisztításához műanyag / rozsdamentes acél felületek
tisztítására való tisztítószert használjon és a tisztítást puha nedves ronggyal végezze.
A használat során idővel megváltozik a felület színe, ami normális jelenség. Ez a változás
semmiképpen sem változtatja meg a felület tulajdonságait és nem ad okot a készülék
reklamációjára!
• Ne merítse a készüléket vagy akár a vezetékét vízbe vagy bármilyen folyadékba!
Tárolás
A készülék tárolási elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a lapok kihűltek-e.
A szendvicssütő biztonságos és száraz, gyermekek és nem önjogú személyek részére nem
hozzáférhető helyen tárolja. A készülék függleges helyzetben tárolható.
VI. MŰSZAKI ADATOK
Teljesítményfelvétel (W)
Tömeg cca (kg)
A készülék érintésvédelmi osztálya
Termék méretei (mm):
760
1,2
I.
240 x 105 x 240
VII. Jogalkotás és ökológia
Elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék megfelel a termékekkel szemben
támasztott műszaki követelményekről szóló 2004/108/ES sz. európai tanácsi irányelvnek,
elektromos biztonság szempontjából pedig a 2006/95/ES sz. európai tanácsi irányelvének.
A termék összhangban van az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK sz. európai parlamenti és tanácsi rendelettel.
Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék
elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet!
A gyártó utasításainak a be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási
kötelezettség! A gyártó fenntartja magának a jogot a standard kivitellel szembeni
lényegtelen, a termék működését nem befolyásoló eltérések alkalmazására.
30 / 31
HU
FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL
VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS
HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ.
A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN.
Környezetvédelmi információk
Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében:
lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és
olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után
speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült
elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.
Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése
Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy
ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon
kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben
tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos
berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi
európai államban vannak
CZ gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések
számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban
hozzájárul a nem megfelelő hulladékkezelés által a környezetet és az emberi
egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez.
Az anyagok újrafeldolgozásával
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos
berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos
berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához,
a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére vonatkozó
SK
információkat szintén az eladójától, a községi hivataltól.
HOT – Forró. HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon
belüli használatra. DO NOT
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
COVER – Soha ne takarja le. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne
merítse vízbe vagy más folyadékba. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS
PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Fulladásveszély. Ne
GB
használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
Tartsa a PE zacskót gyermekek részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.
Gyártja: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
WARNING: HOT SURFACE
FIGYELMEZTETÉS
H
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
31 / 31
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
CZ
Záruční list
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které
v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Výrobek
je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném
servisu. Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad,
ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento
řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen
na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected]
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
SM 628, 628W
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať
štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi. Záruka sa vzťahuje na poruchy a
chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých
materiálov. Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi
alebo v autorizovanom servise. Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok,
originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja
spotrebiteľovi pripadne tento riadne vyplnený záručný list. Záruka platí iba vtedy, ak je
výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
• nesprávnej údržby výrobku.
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích
predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo
prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte [email protected]
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
SM 628, 628W
Dátum predaja: Výrobné číslo:
Pečiatka a podpis predajca:
PL
Karta gwarancyjna
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np.
znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami
itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10)W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11)Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12)W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13)Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14)W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15)Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16)Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17)W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: SM 628, 628W
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
Licensed by Hyundai Corporation, Korea.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement