SM 628, 628W NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SM 628, 628W NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SM 628, 628W

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektrický sendvičovač / Elektrický sendvičovač

Toster elektryczny / Electric toaster

Elektromos szendvicssütő

15/12/2014

HYU 17/2014

CZ

SK

PL

GB

HU

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 

IV. POKYNY K OBSLUZE 

V. ÚDRŽBA 

VI. TECHNICKÁ DATA 

VII. LEGISLATIVA A EKOLOGIE 

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE 

IV. POKYNY NA OBSLUHU 

V. ÚDRŽBA 

VI. TECHNICKÉ ÚDAJE 

VII. LEGISLATÍVA A EKOLOGÍA 

I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1) 

III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 

IV. ZALECENIA DOT. OBSŁUGI 

V. KONSERWACJA 

VI. DANE TECHNICZNE 

VII. PRAWODAWSTWO I EKOLOGIA 

I. SAFETY WARNING 

II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1) 

III. PREPARATION FOR USE 

IV. INSTRUCTIONS FOR USE 

V. MAINTENANCE 

VI. TECHNICAL DATA 

VII. LEGISLATIVE & ECOLOGY 

I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) 

III. ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA 

IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

V. KARBANTARTÁS 

VI. MŰSZAKI ADATOK 

VII. JOGALKOTÁS ÉS öKOLÓGIA 

24

25

25

21

22

22

23

19

19

19

15

17

17

18

30

30

30

26

28

28

29

13

13

13

9

11

11

12

6

7

7

5

5

3

4

CZ

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto  přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se  záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem  obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

–  Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu  uživateli spotřebiče.

–  Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. 

Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která  odpovídá příslušným normám.

  Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby  se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi  nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem  nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem  a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí  hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět  děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let 

– se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

  Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být  nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně  kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při  používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo 

údržbou, nebo 

po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte

od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!

Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo  k poranění (např. 

popálení, opaření).

  Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod  nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se  nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do  odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

– Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.

– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,  kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,  v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!

Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně).

– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti! Spotřebič nepoužívejte venku!

Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv

prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány  chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky)

.

–  Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům (např. k 

sušení výrobků z textilu, obuvi atd.)  než doporučuje výrobce.

3 / 31

–  Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin.

–  Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,  které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.

–  Při manipulaci se spotřebičem používejte držadlo.

–  Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. 

skleněné, papírové

plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).

–  Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí  a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. 

kamna, sporák, vařič, trouba, gril),  hořlavých předmětů (např.  záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).

–  Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. 

pomocí

samolepicí tapety, fólie, apod.)! Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.

–  Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např.  papír, PE sáček, atd.).

–  Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.

–  Při přípravě je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí  odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.

–  Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při překlopení hrozí nebezpečí úrazu popálením.

–  Z hlediska požární bezpečnosti spotřebič vyhovuje  ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy  se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve  směru hlavního sálání, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrch hořlavých hmot 

500 mm a v ostatních směrech 100 mm.

–  Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj  stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít  k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!

– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným  plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.

– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. V případě potřeby použití  prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.

–  Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální  náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.

VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze,  existuje riziko poranění.

POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače,   dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože  existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn  v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.

Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy  a vysvětleny na konci této jazykové mutace.

– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak,  jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.

–  Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče  a příslušenství (např. 

znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár,

apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených  bezpečnostních upozornění.

II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

A1 – odklápěcí víko 

A2 – kontrolní světla 

A3 – držadlo 

A4 – uzávěr (uzavírací spona)

A5 – desky

A6 – napájecí přívod

4 / 31

A5

1

A4

A3

A1

A6

A2

CZ

A3

III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte sendvičovač. Ze sendvičovače odstraňte  všechny případné adhézní fólie, samolepky nebo papír. Při prvním uvedení do provozu  a při otevřeném okně nechte „rozevřený“ sendvičovač v činnosti cca 10 minut, potom  ho vypněte a nechte vychladnout. Případné krátké, mírné zakouření není na závadu  a důvodem k reklamaci spotřebiče. Po vychladnutí otřete části, které přijdou do styku  s potravinami měkkým, vlhkým a čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou (viz odst. 

V. ÚDRŽBA). Nyní je spotřebič připraven k použití.

IV. POKYNY K OBSLUZE

Sendvičovač umístěte na vhodný rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce  minimálně 85 cm, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob (viz odst. 

I. BEZPEČNOSTNÍ

UPOZORNĚNÍ). Ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci. 

Vidlici napájecího přívodu  A6 zasuňte do el. zásuvky a zkontrolujte, zda napájecí přívod  není poškozen, neprochází pod sendvičovačem ani přes jakékoliv ostré či horké plochy. 

El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě nebezpečí  snadno odpojit od el. sítě. 

5 / 31

Rozsvítí se červené kontrolní světlo  A2, které signalizuje připojení k el. síti. Desky se  začnou nahřívat. Jakmile je dosaženo pracovní teploty, rozsvítí se zelené kontrolní světlo 

A2. Odjistěte uzávěr A4 a odklopte víko A1 pomocí držadla A3. Připravené potraviny  položte na spodní desku  A5, přiklopte víko a zajistěte ho uzávěrem A4. Nezavírejte víko

za použití nadměrné síly! Během přípravy potravin se bude zelené kontrolní světlo  rozsvěcovat a zhasínat, což je známkou toho, že termostat udržuje správnou teplotu.

Po ukončení přípravy odklopte víko a vyjměte potraviny (za pomoci např. 

dřevěné

špachtle). K vyjmutí nepoužívejte ostré kovové nástroje (např. kleště, obracečky, nůž

nebo jiné ostré kovové kuchyňské náčiní), mohly by poškodit nepřilnavou povrchovou 

úpravu desek). 

Zpracované potraviny na deskách nikdy nekrájejte!

Poznámky

– Před vložením potravin nechte desky A5 vždy rozehřát na pracovní teplotu. Při nahřívání desek nechte víko přiklopené. Nedotýkejte se desek, protože jsou

HORKÉ! Obzvlášť dejte pozor na to, aby se desek

nedotýkaly děti a nesvéprávné osoby!

– Doporučujeme při manipulaci používat ochranné pracovní pomůcky (např. chňapky).

– V zájmu zachování optimálních vlastností nepřilnavé vrstvy, nepřipravujte potraviny zabalené v pečicím / pergamenovém papíru nebo v alobalu.

– Před konzumací zkontrolujte dostatečné tepelné zpracování pokrmu. Pokud připravované pokrmy nejsou dostatečně udělané, v přípravě pokračujte.

– Na vůně / pachy, páru a kouř, vznikající během přípravy potravin, mohou citlivě reagovat domácí zvířata (např. exotičtí ptáci). Z tohoto důvodu doporučujeme přípravu potravin provádět v jiné místnosti.

– Při používání sendvičovače dochází vlivem dilatace materiálů k občasnému vydání

charakteristického zvuku (praskání). Tento jev je naprosto normální a není důvodem k reklamaci spotřebiče.

Následující tipy zpracování považujte pouze za příklady a inspiraci. Čas přípravy potravin se  pohybuje v jednotkách minut (cca 3-8 min). Délku přípravy si můžete upravit dle Vaší chuti,  čím déle bude příprava probíhat, tím bude potravina vypečenější, křupavější.

–  Pro získání lepší chuti a vůně potřete vnější strany sendviče (např. máslem, margarínem,  tukem).

–  Lžička cukru nasypaná na vnější strany sendviče učiní sendvič křupavějším (vhodné  pro sendviče s ovocnou náplní).

–  Pro měkké nebo tekuté náplně použijte středně velké plátky chleba (bílého/černého). 

Při malém množství náplně použijte chléb pro přípravu toustů.

V. ÚDRŽBA

Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením vidlice

napájecího přívodu z el. zásuvky! Spotřebič čistěte až po jeho vyhladnutí! Čištění  provádějte pravidelně po každém použití spotřebiče! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí  prostředky (např. 

ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla, žíravé

prostředky na čištění trub nebo jiná rozpouštědla)! Nepoužívejte také žádné zařízení  na tlakové mytí (např.  myčku, wapku, parní čističe)! Čistění provádějte otíráním měkkým  vlhkým hadříkem. Normální je, že se v průběhu času barva povrchu mění. Tato změna, ale  žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče!

6 / 31

CZ

• Zabraňte vniknutí vody do přístroje.

• Přístroj nikdy neponořujte do vody.

Uložení

Před uložením se ujistěte, že jsou desky chladné. Spotřebič skladujte na bezpečném  a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

Přístroj je možné skladovat  ve svislé poloze.

VI. TECHNICKÁ DATA

Příkon (W) 

Hmotnost cca (kg) 

Spotřebič třídy ochrany 

Rozměry cca (DxHxV) (mm) 

760

1,2

I.

240 x 105 x 240

VII. LEGISLATIVA A EKOLOGIE

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném  znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:

–  NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého  napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).

–  NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich  elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění).

–  NV č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek  v elektrických a elektronických zařízeních (odpovídá Směrnici Evropského parlamentu  a Rady 2011/65/EU v platném znění).

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně  veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům  stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené  pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu  a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo

na záruční opravu! Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají

vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE 

PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY 

SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED 

OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ 

SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ 

SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3  materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které  mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní  nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

7 / 31

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,  že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení  životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)  v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto  elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích  existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte  správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro  životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek  nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů  přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé  elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné  vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo  na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie  nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.

cz. Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému Elektrowin a.s. (pro recyklaci  elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

HOT – Horké; HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti; DO NOT

COVER – Nezakrývat; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin; TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS

PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN

CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY; Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

CZ

 UPOZORNĚNÍ

  UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH

SK

  UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH

GB

   WARNING: HOT SURFACE

H

8 / 31

   FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET

PL

  OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

D   ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

SLO  OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

SK

NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto  prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu  so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným  vybavením obalu dobre uschovajte.

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

  Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek 

— ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.

  Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu  napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie  a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami  alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom  alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným  spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so  spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom  nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa 

— musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.

 Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod  nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne  kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej  situácie.

Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri  používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením  alebo údržbou a 

po skončení práce spotrebič vypnite a odpojte od

el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!

Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili 

(napr. 

nepopálili alebo neoparili).

 Spotrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený  napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol  na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch  spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho  bezpečnosť a správnu funkciu.

Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.

Spotrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,  kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,  v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!

Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte

ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!

Spotrebič nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!

Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti! Spotrebič nepoužívajte vonku!

  Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely (napr. na  sušenie textilu alebo obuvi), ako uvádza  výrobca.

9 / 31

Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek

prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované 

— chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).

  Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy pokrmu!

  Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu, 

— čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.

  Pri manipulácii so spotrebičom používajte držadlo.

  Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. 

sklenené,

papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).

  Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho  prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. 

kachlí, sporáka,

variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo 

— vlhkých povrchov (ako sú  výlevky, umývadlá).

  Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. 

pomocou

samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!

  Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly (napr.  papier, PEvrecko).

  Sotrebič má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.

  Ak budete na prípravu používať starý olej alebo tuk, môže sa sám vznietiť. V prípade, 

— že sa tak stane, odpojte spotrebič od elektrickej siete a plameň uhaste.

  Sotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí nebezpečenstvo 

úrazu popálením.

  Z hľadiska požiarnej bezpečnosti môže spotrebič pracovať na stole alebo podobných  povrchoch pod podmienkou, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná bezpečná  vzdialenosť od horľavých predmetov min.  500 mm, v ostatných smeroch min. 100 mm.

  Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola  alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže dôjsť  k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!

Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným 

— plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.

  V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený 

— a vyhovoval platným normám.

  Napájací prívod pravidelně kontrolujte.

  Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte 

— iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.

VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom 

— na obsluhu, existuje riziko poranenia.

POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením,  programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič  automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí 

— nebezpečenstvo požiaru.

  Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, 

— ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.

Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené 

— a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.

  Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr. 

znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie alebo požiar) a nie je povinný poskytnúť  záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

10 / 31

II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

A1 — odklápacie veko 

A2 — kontrolné svetlá 

A3 — držadlo 

A4 — uzáver (uzatváracia spona)

A5 — platne

A6 — napájací prívod

1

A4

A3

A2

SK

A1

A6

A5

A3

III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte sendvičovač. Zo spotrebiča odstráňte všetky  prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pri prvom uvedení do činnosti a pri otvorenom  okne nechajte „roztvorený“ sendvičovač v činnosti asi 10 minút, potom ho vypnite a nechajte  vychladnúť. Prípadné krátke, slabé zadymenie nie je na závadu a dôvodom na reklamáciu. 

Po vychladnutí utrite všetky časti, ktoré sa dostanú do styku s potravinami mäkkou, vlhkou,  čistou handričkou alebo papierovou utierkou (viď ods.  V. ÚDRŽBA). Teraz je spotrebič  pripravený na použitie.

11 / 31

IV. POKYNY NA OBSLUHU

Sendvičovač umiestnite na vhodný rovný a suchý povrch (napríklad kuchynský stôl),  s minimálnou výškou 85 cm, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb (pozrite ods. 

I.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA). Ponechajte voľný priestor na dobrú ventiláciu. Vidlicu  napájacieho prívodu  A6 zasuňte do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či napájaci prívod nie  je poškodený, neprechádza pod sendvičovačom ani nie je vedený po ostrých či horúcich  plochách. Elektrická zásuvka musí byť prístupná, aby sa v prípade nebezpečenstva  spotrebič daľ ľahko odpojiť od elektrickej siete. Rozsvieti sa červené kontrolné svetlo A2,  ktoré signalizuje pripojenie k el. sieti. Platne sa začnú nahrievať. Keď spotrebič dosiahne  pracovnú teplotu, rozsvieti sa zelené kontrolné svetlo  A2. Pri prvom použití sa môže objaviť  krátke, mierne zadymenie, to však nie je porucha. Odistite uzáver  A4 a odklopte veko A1 pomocou držadla  A3. Pripravené potraviny uložte na dolnú platňu A5, priklopte veko a zaistite  ho uzáverom  A4. Veko nezatvárajte príliš veľkým tlakom! Počas prípravy potravín sa  bude zelené kontrolné svetlo rozsvieťovať a zhasínať. Signalizuje to, že termostat udržiava  správnu teplotu. Po skončení prípravy odklopte veko a vyberte potraviny (napríklad 

drevenými

obracačkami). Pri vyberaní nepoužívajte ostré kovové nástroje (napr. kliešte, obracačky, nôž  alebo iné ostré kovové kuchynské náčinie), mohli by poškodiť nepriľnavú povrchovú úpravu  platní. 

Spracované potraviny nikdy nekrájajte na platniach!

Poznámka

— Pred vložením potravín nechajte platne

A5 vždy rozohriať na pracovnú teplotu.

Pri nahrievaní platní nechajte veko priklopené. Nedotýkajte sa platní, sú

HORÚCE!

Najmä dbajte na to, aby sa platní

nedotkli deti a nesvojprávné osoby!

— Odporúčame pri manipulácii používať ochranné pracovné pomôcky (napr. chňapky).

— V záujme zachovania optimálnych vlastnosti nepriľnavé vrstvy, nepripravujte potraviny zabalené v pečenie / pergamenovom papiera alebo v alobale.

— Pred konzumáciou skontrolujte dostatočné tepelné spracovanie pokrmu.

Ak pripravované pokrmy nie sú dostatočne hotové, v príprave pokračujte.

— Na vône/pachy, paru a dym, vznikajúci počas prípravy potravín, môžu citlivo reagovať domáce zvieratá (napr. exotické vtáky). Z tohto dôvodu odporúčame potraviny pripravovať v inej miestnosti.

— Pri používaní sendvičovača dochádza vplyvom dilatácie materiálov k občasnému vydaniu charakteristického zvuku (praskanie). Tento jav je normálny a nie je dôvodom na reklamáciu.

Nasledujúce príklady spracovania považujte za inšpiráciu. Čas prípravy potravín sa pohybuje  v minútach (asi 3 — 8 minút). Dĺžku prípravy si môžete upraviť podľa vlastnej chuti a čím  bude dlhšia, tým chrumkavejšia a upečenejšia bude potravina. 

—  Aby ste dosiahli lepšiu chuť a vôňu, potrite vonkajšie strany sendvičov napríklad maslom,  margarínom alebo tukom. 

—  Lyžička cukru nasypaná na vonkajšiu stranu sendviča ho spraví chrumkavým 

(typ vhodný pre sendviče s ovocnou náplňou). 

—  Na mäkké alebo tekuté náplne používajte stredne veľké plátky (bieleho/čierneho) chleba. 

Pri malom množstve náplne použite toastový chlieb.

12 / 31

SK

V. ÚDRŽBA

Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky! Sendvičovač čistite až po jeho

vychladnutí! Čistite ho po každom použití! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace  prostriedky (napr. 

ostré predmety, škrabky, žieraviny určené na čistenie rúr alebo iné

rozpúšťadlá)! Nepoužívajte tiež žiadne zariadenia na tlakové mytie (napr. umývačku riadu,

vysokotlakový čistič, parné čističe)! Spotrebič čistite mäkkou vlhkou handričkou. Počas  prevádzky sa môže objaviť zhnednutie, čo je však bezvýznamné, z funkčného  a hygienického hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu spotrebiča.

• Zabráňte vniknutiu vody do prístroja.

• Prístroj nikdy neponárajte do vody.

Uloženie

Pred uložením sa uistite, že platne su chladné. Spotrebič skladujte riadne očistený na  suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Prístroj je možné  skladovať vo zvislej polohe.

VI. TECHNICKÉ ÚDAJE

Príkon (W 

Hmotnosť (kg) asi 

Spotrebič ochrannej triedy 

Rozmery (DxHxV), (mm)  

760

1,2

I.

240 x 105 x 240

VII. LEGISLATÍVA A EKOLOGÍA

Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom  znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:

–  NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách  a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom  rozsahu napätia (zodpovedá Smernici Rady č. 2006/95/ES v platnom znení).

–  NV č. 194/2005 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska  elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES v platnom znení).

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane  zdravia ľudí v platnom znení. Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu  a Rady č. 1935/2004/ES o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.

13 / 31

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY 

STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. 

PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE 

HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ 

SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ 

SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché  rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento  prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou  recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi  materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje,  žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení  životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená)  v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto  elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych  krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. 

Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným  negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom  prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou,  alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto  dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory  do domového odpadu. Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo  odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. 

Informácie o tom, kde môžete bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate  aj u vášho predajcu, na obecnom úrade a na webe www.sewa.sk. Dovozca zariadenia  je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu elektrozariadení)  a u kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu batérií a akumulátorov).

HOT — horúce. HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT

COVER — Nezakrývať. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS

PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN

CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.

  UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH

Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

 UPOZORNENIE

SK

  UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH

GB

14 / 31

   WARNING: HOT SURFACE

H

   FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET

PL

  OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

D   ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

SLO 

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem  użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. 

Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części  oryginalnego opakowania.

I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

– Wskazówki w instrukcji obsługi należy uważać za część urządzenia i przekazać innemu  użytkownikowi urządzenia.

–  Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim  gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo  uziemionego gniazda według!

  Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz  osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,  a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu  tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub  zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania  z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. 

Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i  konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci  do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.

  Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być  wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego  lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania 

– niebezpiecznej sytuacji.

Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się  podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed cszyczeniem  lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci  elektrycznej  poprzez  wyciągnięcie  wtyczki  przewodu  zasilającego  z gniazdka elektrycznego!

Podczas obsługi tego urządzenia należy postępować tak, aby 

– uniknąć uszkodzeń 

(np. oparzenia).

  Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem  zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na  ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody. W takich  przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem  sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.

–  Po pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci,  wyciągając wtyczkę z gniazdka.

– Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu  do urządzenia.

–   Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie ciągnij za kabel!

Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!

Nie stosować urządzenia do ogrzewania pomieszczenia!

Nie jest przeznaczony na zewnątrz pomieszczeń.

15 / 31

–  Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych  miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska  mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest  przeznaczone do użytku komercyjnego!

Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku

z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są przechowywane chemikalia,  paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).

–  Na urządzenia nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

– Urządzenia nie należy używać do innych celów (np. 

do suszenia wyrobów

włókienniczych, obuwia, itp.) niż zaleca producent.

–  Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy i kontroluj przez cały czas  przygotowywania posiłków! Bardzo suchy chleb w pewnych okolicznościach może się zapalić.

–  Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie, które  nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.

Podczas pracy urządzenia, należy użyć uchwytu.

Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu

(np. szkło, papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy).

–  Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego  przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. 

piece, kuchenki,

ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych 

(np.  firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).

–  Przed przygotowaniem jedzenia, należy usunąć opakowania (np.  papier, worki PE, itd.). Nie  wolno w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np.  przy użyciu tapety, folii, itp.). 

–  Produkt jest wyposażony w bezpiecznik, który chroni go przed przegrzaniem.

–  Podczas grillowania jest możliwy samozapłon przygotowywanych pokarmów. W przypadku  nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i ugasić pożar.

–  Nie należy przenosić urządzenia, kiedy gorąco! ryzyko poparzenia.

–  Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego urządzenie spełnia  EN 60 33526.

W rozumieniu tej normy chodzi o urządzenie, które może działać na stole lub podobnych  powierzchniach z tym, że w kierunku głównego promieniowania musi być przestrzegana  bezpieczna odległość od powierzchni łatwopalnych materiałów min.  500 mm na innych  kierunkach min.  100 mm.

–  Nigdy nie należy umieszczać przewodu zasilania na gorących powierzchniach lub zostawiać  wiszącego przez krawędź stołu lub blatu. Zawadzając lub pociągając za przewód np. przez  małe dzieci może dojść do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia a następnie do ważnego  poranienia! Kabel zasilający nie może być uszkodzone przez ostre lub gorące przedmioty,  otwarty ogień i nie może być zanurzone w wodzie lub łamać przez ostre krawędzie.

– Należy regularnie sprawdzać kabel zasilania urządzenia. W przypadku użycia przedłużacza  należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony i czy jest zgodny z aktualnymi normami.

–  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać  wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.

UWAGA: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia urządzenia 

(niezgodnie z instrukcją).

– Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz  w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.

UWAGA: Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek  inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo  wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umieszczenia.

– Wszystkie  teksty  w  innych  językach,  a  także  obrazki  na  opakowaniu  lub  produkcie  są  przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.

16 / 31

PL

–  Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe  traktowanie urządzenia (np. 

pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia, pożar itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia w przypadku

nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

A1 – pokrywa    

A2 – lampka kontrolna   

 

A3 – uchwyt     

 

 

 

 

 

 

A4 – zamknięcie (uchwyt zamykający)

A5 – płytki

A6 – przewód zasilania

1

A4

A3

A2

A1

A6

A5

A3

III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Usuń wszystkie opakowania i wyjmij opiekacz. Z opiekacza usuń wszystkie folie, naklejki  lub papier. Podczas pierwszego uruchomienia i przy otwartym oknie, pozostawić „otwarty“  opiekacz działający około 10 minut, a następnie go wyłączyć i ostudzić. Krótkie, łagodne  zadymienie nie jest problemem i powodem do reklamacji urządzenia. Po schłodzeniu należy  części, które wchodzą w kontakt z żywnością, wytrzeć miękką, wilgotną, czystą szmatką lub  ręcznikiem papierowym (patrz punkt  V. KONSERWACJA).

17 / 31

IV. ZALECENIA DOT. OBSŁUGI

Złożone urządzenie umieść na wybranej równej, gładkiej, czystej powierzchni (np. stół  kuchenny), na wysokości, co najmniej 85 cm z dala od dzieci i osób niekompetentnych 

(patrz rozdz. 

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA). Pozostaw wolną  przestrzeń potrzebną do właściwej wentylacji. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest  uszkodzony i że nie przechodzi pod urządzeniem i przez jakiekolwiek ostre lub gorące  powierzchnie. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby urządzenie w razie  niebezpieczeństwa można było łatwo odłączyć od zasilania. Teraz urządzenie jest gotowe  do użycia.

Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania  A6 do gniazdka. Zaświeci się czerwona lampka 

A2, która wskazuje na podłączenie do sieci elektrycznej. Płyty zaczną się nagrzewać. Gdy  temperatura robocza zostanie osiągnięta, zaświeci się zielona lampka 

A2. Przy pierwszym  użyciu może wystąpić krótkie, łagodne zadymienie, ale nie jest to wada. Należy otworzyć  zamknięcie  A4 i otworzyć pokrywę A1 za pomocą uchwytu A3. Przygotowane potrawy  należy położyć na dolną płytkę  A5, przykryć pokrywą i zabezpieczyć zamknięciem A4.

Nie należy zamykać pokrywy na siłę! Podczas przygotowywania zielone światło będzie  włączać się i wyłączać, co oznacza, że termostat utrzymuje właściwą temperaturę. 

Po zakończeniu przygotowania należy pokrywę odtworzyć i wyjąć żywność (przy pomocy  na przykład  drewnianej łopatki). Przy wyjmowaniu nie należy używać ostrych

narzędzi z metalu (n.p. metalowych szczypców, łopatki, noża lub innych ostrych naczyń  metalowych), które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni płyty tostera.

Gotowej żywności nigdy nie należy kroić na płytkach!

Uwagi

– Przed włożeniem żywności na płytki A5 należy je rozgrzać do temperatury roboczej.

Przy nagrzewaniu płytek powinna być zamknięta pokrywa. Nie należy dotykać płyt, ponieważ są one GORĄCE! Szczególnie należy uważać, aby płyt nie dotykały dzieci i inne nieuprawnione osoby!

– Zalecany przy obchodzeniu się stosować środki ochrony indywidualnej (np. rękawice).

– W celu utrzymania optymalnych własności powłoki nieprzywierającej, nie przygotowywać potraw owiniętych w papier do pieczenia / pergamin lub folię aluminiową.

– Przed spożyciem sprawdzić czy danie jest obrobione termicznie. Jeśli przygotowane potrawy nie są odpowiednio ugotowane należy kontynuować gotowanie.

– Na zapachy, dym i pary wytworzone podczas przygotowywania posiłków, mogą być wrażliwe zwierzęta domowe (np. egzotyczne ptaki). Z tego powodu zalecamy przygotowywanie żywności w innym pokoju.

– Przy użyciu tostera dochodzi do rozszerzenia materiału i wydawania

charakterystycznych dźwięków (praskania). Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie ma powodu do reklamacji urządzenia.

Następujące wskazówki należy traktować, jako przykłady i inspirację. Czas przygotowanie  jedzenia jest w jednostkach minut (ok. 3 – 8 minut). Czas przygotowania może być  regulowany w zależności od smaku, im dłuższy będzie czas przygotowania, tym żywność  będzie bardziej opieczona, chrupiąca.

18 / 31

PL

– Aby uzyskać lepszy smak i zapach, należy wytrzeć z zewnątrz sandwicz np. masłem,  margaryną, tłuszczem.

– Łyżeczka cukru nasypana na zewnętrznej stronie sandwicza zrobi go bardziej chrupiącym 

(nadaje się dosandwiczu z nadzieniem owocowym).

– Dla nadzienia miękkiego lub ciekłego, należy użyć średniej wielkości kromki chleba 

(białego / czarnego).

V. KONSERWACJA

Przed każdą konserwacją należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przez wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego! Sandwicz należy oczyścić po jego schłodzeniu!

Czyszczenie należy wykonywać regularne po każdym użyciu! Nie używaj szorstkich  i agresywnych środków czyszczących (np. 

ostrych przedmiotów, żrących środków do

czyszczenia piekarników lub innych rozpuszczalników)! Nie należy używać urządzeń  ciśnieniowych (takich jak  zmywarka do naczyń, urządzenia czyszczące za pomocą pary)! 

Sandwicz czyść przez wytarcie miękką, wilgotną szmatką. Normalne jest, że z czasem kolor  zmieni się na powierzchni. Ta zmiana, ale nie zmienia właściwości powierzchni i nie ma  powodu do reklamacji urządzenia!

• Nie zanurzać w wodzie urządzenia ani przewodu zasilającego.

Ułożenie

Przed przechowywaniem należy upewnić się, że płytki są zimne. Opiekacz należy  przechowywać na bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych. 

Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej.

VI. DANE TECHNICZNE

Pobór mocy (W) 

Waga ok. (kg)  

Klasa izolacyjna 

Wymiary produktu (mm) 

760

1,2

I.

240 x 105 x 240

VII. PRAWODAWSTWO I EKOLOGIA

Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2004/108/ES włącznie z dodatkami w zakresie  kompatybilności elektromagnetycznej oraz wymogi Dyrektywy 2006/95/ES włącznie  z dodatkami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego. Jest zgodny z rozporządzeniem 

1935/2004/ES Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów  przeznaczonych do z żywnością.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie serwis specjalistyczny! Nie dotrzymanie wskazówek

producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!

Producent zastrzega sobie prawo do wykonania drobnych odchyleń od wykonania standardowego, które nie mają wpływu na działanie produktu.

19 / 31

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA 

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE 

DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z 

GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU 

NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.

NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU 

AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo  rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. 

Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę. 

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się  z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów

Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu 

CZ

europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych  i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej  utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska  naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego 

SK

oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy  urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby 

Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie  przeprowadzona jego utylizacja Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych 

  UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać  starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami  domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy  skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów  lub sklepem, w którym został produkt kupiony.

GB

domowym. DO NOT COVER – Nie zakrywać. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER 

LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, 

KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG 

IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Niebezpieczeństwo  uduszenia. Torebkę z PE należy położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebkę 

Producent: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

PL

  OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

 OSTRZEŻENIE

D  

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

SLO  OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

GB

INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, thank you for buying our product. Before putting the appliance into  operation, read carefully these instructions for use and store this manual properly together  with the certificate of warranty, a cash voucher and possibly with the package and the  internal contents of the package.

I. SAFETY WARNING

–  Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other  user of the appliance.

–  Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket. 

The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket  according to the national standard.

  This appliance can be used by children aged from 8 years and  above and persons with reduced physical, sensory or mental  capabilities or lack of experience and knowledge if they have been  given supervision or instruction concerning use of the appliance in  a safe way and understand the hazards involved. Children shall not  play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not  be made by children without supervision. Children younger than 8  years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.

If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced 

– by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified  person so as to prevent dangerous situations.

  Before replacing accessories or accessible parts, which move during  operation, before assembly and disassembly, before cleaning or  maintenance and 

after use turn off the appliance and disconnect

it from the mains by pulling the power cord from the power socket!

Pay careful attention when handling the appliance to avoid injury, 

(e.g. 

burns, scalding).

  Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it  does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell  to water. In this case take the appliance to a special service to  check its safety and proper function.

– When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.

–  The appliance is intended for home use and similar (in shops, offices and similar  workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing  accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!

Do not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug the cord with wet hands or by pulling by the supply cord!

Never immerse the appliance into water (even its parts)!

Do not use the appliance for heating a room! It is not intended for outdoors use.

– Do not use the ppliance for other purposes (e.g. for  drying textile products, footwear,  etc.) than those recommended by the producer.

–  Never leave the appliance unsupervised and check it during the whole time of preparing meals!

–  When handling the appliance, use the handle.

– To avoid injury (burning), do not move the appliance when it is hot!

21 / 31

The appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with  the danger of fire or explosion 

(spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and other flammable or volatile materials are stored).

–  When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come out  that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the appliance.

–  Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. 

glass, paper,

plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths).

–  Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in  sufficient distance from heat sources (e.g.  heater, stove, cooker, oven, grill), flammable  objects (e.g.  curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).

–  It is not permissible to adjust the surface of the extra attachment (e.g.  selfadhesive

paper, foils, etc.)! Do not place any objects on the appliance.

–  Before preparation, remove possible packages from food (e.g.  paper, PE bag, etc.)

–  The product is equipped with a safety fuse which protects it against overheating.

–  Spontaneous ignition of prepared food may occur during grilling. Unplug the appliance  from the mains and put out the fire in case of sudden ignition.

–  With regards to fire safety, the appliance complies with 

EN 60 33526. Within the  intention of the standard, this appliance can be operated on a table or on a similar surface  while safe distance must be maintained from flammable materials of at least  500 mm in the direction of the main heat radiation and  100 mm in the other directions.

–  Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table or  a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over or  drawing the appliance down and serious injury! The power cord must not be damaged with  sharp or hot objects, open fire, it must not be sunk into water or bent over sharp edges.

– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.If you need to use an  extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the valid standards.

–  In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare  parts and accessories approved by the manufacturer.

Caution: Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns  the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered  or placed properly.

– Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this  user‘s manual. Never use the appliance for any other purpose.  WARNING: There is a risk  of injury in case of incorrect use (not in accordance with the manual) of the appliance.

– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are  translated and explained at the end of this language mutation.

– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use of the  appliance (e.g. 

deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and its guarantee  does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warning above.

II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)

 A1 – hinged lid 

 A2 – signaling lights 

A3 – handle 

A4 – lock (locking clip) 

A5 – plates

A6 – power cord

III. PREPARATION FOR USE

Remove all the packing material and take out the toaster. Remove all possible adhesion foils,  stick-on labels or paper from the toaster. After the first putting into operation and let an „open“  toaster in operation with a window open for about 10 minutes, then turn it off and let it cool  down. 

22 / 31

GB

Possible short-time mild smoke is not a defect and the appliance is not subject to a complaint  for this reason. After the appliance cools down, swipe the parts that come in contact with  food with a soft, wet and clean cloth or a paper towel (see par.  V. MAINTENANCE).

1

A4

A3

A2

A1

A6

A5

A3

IV. INSTRUCTIONS FOR USE

Place the assembled appliance on a flat, steady, smooth and clean surface at a height of at  least 85 cm, out of the reach of children (see sec.  I. SAFETY WARNINGS). Leave enough  space to ensure sufficient ventilation. Plug the power cord connector  A6 to an electric socket  and make sure the power cord is not damaged, it goes under the toaster or through any  sharp or hot surfaces. The socket must be readily accessible so that the appliance could be  easily disconnected from the mains in case of danger. Now the appliance is ready for use. 

A red signaling light  A2 will come on, signaling connection to electric power supply. The  plates will start to heat. When the operating temperature is reached, the green signaling  light  A2 will come ON. When the appliance is used for the first time, short and slight smoke  may occur which does not mean any defect. Open the lock  A4 and lift off the lid A1 using the  handle  A3.

23 / 31

Put the prepared food on the bottom plate  A5, close the lid and secure it with the lock A4.

Do not close the lid by excessive force! During preparation of food, the green signaling light  will come on and off which means that the thermostat keeps the proper temperature.

When the preparation is complete, open the lid and remove the food (using e.g. a 

wooden

spatula). Do not use sharp metal tools to take the food out (e.g. pliers, turners, a knife  or other sharp metal kitchenware), it could damage the non-stick surface finish of the grilling  plates.

Never cut the prepared food on the plates!

Note

– Always let the plates A5 heat up to the operating temperature before putting food in.

When heating the plates, keep the lid closed. Do not touch the plates as they are HOT! Be specially careful and prevent

children and incapable persons from touching the plates!

– We recommend using personal protective aids (e.g.

kitchen glove) when handling.

– In order to maintain optimal properties of the non-stick layer, do not use the appliance to prepare food wrapped in baking/parchment paper or aluminium foil.

– Check whether the food has been sufficiently heat processed before consumption.

If the food is undercooked, continue cooking.

– Pets (e.g. exotic birds) can be sensitive to smells/odours produced during preparation of food. For this reason we recommend preparation of food in another room.

– When using the toaster, occasional characteristic sound (cracking) may be heard due to dilatation of materials. This is absolutely normal and the appliance is not subject to a complaint for this reason.

The following tips for processing are examples and for your inspiration. The time of  preparing food is in minutes (about 3 - 8 minutes). You can adjust the preparation time  to your taste; the longer the preparation takes, the crispier the food will be.

–  For better taste and smell, spread the outer sides of the sandwich (e.g. with butter,  margarine, fat).

–  A teaspoon of sugar sprinkled on the outer side of a sandwich will make the sandwich  crispier (suitable for sandwiches with fruit filling).

–  For soft or liquid fillings, use medium-size bread slices (white/dark). When there is not  much filling, use the toast bread.

V. MAINTENANCE

Unplug the appliance from power supply by taking the plug of the power cord out

of the socket! Clean the toaster only when it has cooled down! Clean the appliance  regularly after each use. Do not use rough and aggressive detergents (e.g. 

sharp objects,

peelers, caustic agents for cleaning ovens, or other solvents). Do not use any  pressure-cleaning appliance (e. g.  dishwasher, WAP, steam cleaners)! Clean the appliance  by wiping it with a soft and wet cloth. It is normal that the colour of the surface changes in the  course of time. This change does not change the features of the surface in any way and thus  is not a reason for sales return of the appliance!

• Do not immerse the appliance or the cord in water or any other liquid.

Storage

Make sure that the plates are cool before storage. Store the toaster at a safe and dry place, out  of reach of children and incapacitated people. The appliance can storage in the vertical position.

24 / 31

GB

VI. TECHNICAL DATA

Input (W) 

Weight about (kg) 

Protection class of the appliance 

Size of the product (mm) 

760

1,2

I.

240 x 105 x 240

VII. LEGISLATIVE & ECOLOGY

The product has received ES declaration of conformity according to Act as amended. The product  matches the requirements of the below statutory order as amended.

–  Committee Regulation No. 2006/95/ES as amended, setting the technical requirements of the  electrical appliance as low.

–  Committee Regulation No. 2004/108/ES as amended, setting the technical requirements of  products in terms of their electromagnetic compatibility.

The product is in conformity with the European Parliament and European Committee Regulation 

No. 1935/2004/ES re. Materials and objects designed for contact with food.

More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with the

instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee repair! The

manufacturer reserves the right to make insignificant changes to the standard design that do not affect the function.

WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of  electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. 

There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal  to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal

This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product 

CZ

to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be  product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might  otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. 

Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw 

SK

GB

  UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and  accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

  UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH

HOT. DO NOT COVER. HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER 

LIQUIDS. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES 

AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG 

IS NOT A TOY.

 NOTICE

   WARNING: HOT SURFACE

25

   FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET

PL

  OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

D   ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

SLO  OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tisztelt Vevőnk! Köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Ezen készülék 

üzembehelyezése előtt kérjük, olvassa el nagyon figyelmesen annak használati utasítását 

és ezt az útmutatót a garanciajeggyel, a pénztári bizonylattal és lehetőség szerint  a csomagoló anyagokkal és azok tartalmával együtt gondosan őrizze meg.

I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

–  Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék  bármilyen további felhasználójának.

–  Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az ön elektromos  dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány  szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!

Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá csökkent  fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és  ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben  felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára  vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az  esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem  játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és  karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 

évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak 

– a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.

  Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó  cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel  rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel 

– veszélyes helyzet kialakulását.

A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek  működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt,  tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza 

– ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!

A készülék használatakor úgy járjon el, hogy ne történjen sérülés 

(pl.

égési sebek, leforrázás).

  Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy  villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett és  megsérült vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben adja át a készüléket  szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonsága és helyes működése  ellenőrzése céljából.

– A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy  rovarok közötti kontaktust!

A készüléket ne használja helyiségek fűtésére! Ez nem célja a kültéri használatra.

–  A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,  szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú  szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!

Az erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha ne húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!

A készüléket soha se merítse vízbe (részlegesen sem)!

26 / 31

HU

A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes

és robbanás veszélyes helyeken (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek,  stb. tárolási helyek)

használni.

– A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az  el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.

–  Ne használja a készüléket más célokra (pl.nedves állatok, textiltermékek, lábbelik  szárítására) mint amelyeket a gyártócég javasol.

A működésben levő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül és ellenőrizze azt az ételkészítés teljes ideje alatt.

–  A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem  jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.

Amikor a készülék kezelése, használja a fogantyút.

–  Ne helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl.  üveg, papír,

műanyag, fából készültlakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra / abroszokra).

–  A készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen, hőforrásoktól (pl. 

kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill), gyúlékony anyagoktól (pl. függönyök stb.)

és nedves felületektől (pl.  mosogatótál, mosdótál stb.) megfelelő távolságban használja.

–  Nem megengedett a kiegészítő tartozék felületét bármilyen módon módosítani 

(pl. 

öntapadó tapétéval, fóliával stb.)! A tartozékokat ne szúrja semmilyen testnyílásba.

–  Az ételkészítés előtt távolítsa el az élelmiszerekről azok esetleges csomagolását 

(pl.  papírt, PEzacskókat stb.). Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyakat!

–  A készülék hőbiztosítékkal van ellátva, mely védi a túlhevülés ellen.

–  Grillezéskor az elkészítendő ételek maguktól is meggyulladhatnak. Hirtelen fellángolás esetén  kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és csak azután oltsa el a tüzet.

– Ha a készülék forró ne cipelje azt, mert ha véletlen felborul, megégetheti magàt!

–  Tűzvédelmi szempontból a szendvicssütő a  EN 60 33526 sz. szabványnak felel meg. 

E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amely asztalon vagy hasonló felületen  működtethető úgy, hogy a hőkisugárzás fő irányában be kell tartani az éghető anyagok  felületétől az  500 mm–es és a többi irányban a 100 mm–es biztonsági távolságot.

–  Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal vagy a munkalap  szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor vagy a csatlakozó vezeték  pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat vagy leeshet és azt  követően komoly sérülés történhet!

–  A csatlakozóvezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni,  nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.

–  Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetéke állapotát. A hosszabbító vezeték  használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és megfeleljen az érvényes szabványoknak.

–  A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég 

által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.

FIGYELEM: olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati utasítással,  esetén a sérülés veszély léphet elő.

FIGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely  olyan alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják,  mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.

– A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati 

útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.

– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és képek  magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.

–  A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért 

(pl.  élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem  felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.

27 / 31

II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

A1 – felhajtható fedél 

A2 – ellenőrző lámpa 

A3 – fogantyú 

A4 – biztonsági zár 

1

A4

A3

A5 – sütőlapok

A6 – csatlakozókábel

A2

A1

A6

A5

A3

III. ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA

Távolítsa el a csomagolóanyagot és vegye ki a szendvicssütőt. Első üzembehelyezéskor 

állítsa be a és nyitott ablak mellett hagyja a „szétnyitott“ szendvicssütő kb.10 percig  bekapcsolt állapotban, majd kapcsolja azt ki és hagyja kihűlni. A rövid ideig tartó, gyenge  füstképződés nem jelent meghibásodást és nem ok reklamációra. Kihűlés után törölje meg  azokat a részeket, amelyek az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülnek puha, nedves, tiszta  ruhadarabbal vagy papírszalvétával (lásd az  V. KARBANTARTÁS elnevezésű bekezdést).

28 / 31

HU

IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Tegye a készüléket a kiválasztott egyenes, stabil és tiszta felületre, maximum 85 cm  magasságra, gyermekek és alkalmatlan személyektől távol (lássa 

I. BIZTONSÁGI

ÓVINTÉZKEDÉSEK). Hagyjon megfelelő helyet a szellőzésre!

Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e, hogy nem fekszik-e a készülék alatt, vagy éles,  valamint forró tárgyak közelében. Az elektromos konnektor könnyen elérhető kell, hogy  legyen annak érdekében, ha bármilyen veszély lép fel könnyen ki lehessen húzni. Ezzel  a készülék használatra kész állapotba kerül. Az  A6 csatlakozókábel villásdugóját helyezze  a fali dugaszoló aljzatba. A piros ellenőrző lámpa jelzi a sütőlapok fűtését. A zöld ellenőrző  lámpa akkor világít, ha a készülék elérte a munkahőmérsékletet. Oldja ki a  A4 biztonsági  zárat és hajtsa fel a szendvicssütő  A1 fedelét. Az előkészített élelmiszert helyezze az  alsó  A5 sütőlapra, ezután zárja vissza a készülék fedelét a zár segítségével. A fedél

lezárását ne végezze túl nagy erővel! Ételkészítés közben a zöld ellenőrző lámpa egy  idő után kialszik, majd ismét világít, ami azt jelenti, hogy a termosztát megfelelő hőfokon  tartja a készüléket. Az ételkészítés befejezése után nyissa ki a készülék fedelét és vegye  ki az ételt (pl. 

fa spatula segítségével). Ne használjon fémből készült fogót, fordítólapátot,  kést vagy más éles, fémből készült konyhai segédeszközöket, megkárosíthatják a lapok  tapadásmentes felületi bevonatát.

Az elkészített élelmiszert sohase vágja a sütőlapokon!

Az étel behelyezése előtt várja meg, amíg a sütőlapok elérik a munkahőfokot.

Megjegyzés

– Az élelmiszer behelyezése előtt hagyja az A5 lapokat felmelegedni a működési hőmérsékletre. A lapok felmelegedése közben hagyja a fedelet lecsukva. Ne érintse meg a lapokat, mert azok FORRÓAK! Különösen figyeljen arra, hogy a lapokat

ne érintsék meg gyermekek, vagy cselekvőképtelen személyek!

– Tanácsosnak tartjuk a kezelés során megfelelő munkavédelmi eszközöket

(pl. hő ellen védő kesztyűt) alkalmazni.

– Ne használjon sütő papírt, vagy alumínium fóliát, ellenkező esetben a tapadásmentes felület károsodását okozhatja.

– Fogyasztás előtt ellenőrizze az élelmiszer feldolgozását. Ha az étel nem készült el, folytassa a főzést.

– Az étel elkészítése során annak illatára/kipárolgásaira, gőzeire és füstjére érzékenyen reagálhatnak egyes háziállataink (pl. exotikus madarak). Emiatt az ételkészítést egykülön helyiségben javasoljuk végezni.

– A szendvicssütő használatakor hőtágulások következtében időnként jellegzetes (pattogó) hang hallatszik. Ez normális jelenség, és nem ok a készülék reklamációjára.

Az élelmiszer elkészítése (feldolgozása) csak néhány percet vesz igénybe. Az elkészítés  idejét saját ízlése szerint módosíthatja, minél tovább tart az elkészítés, annál jobban átsül  az étel és annál ropogósabb lesz.

•  A jobb íz és illat elérése érdekében a szendvicsek külső oldalát kenje be (pl. vajjal,  margarinnal vagy zsiradékkal).

•  A szendvicsek külső oldalára szórt kávéskanálnyi cukor a szendvicseket ropogósabbá  teszi (javasoljuk főleg gyümölccsel töltött szendvicsek esetében).

•  Lágy vagy folyékony töltethez használjon közepes nagyságú szeleteket fehér vagy barna  kenyérből. Kisebb mennyiségű töltet esetében használjon szendvicskenyeret.

29 / 31

V. KARBANTARTÁS

Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozókábel villásdugójának a kihúzásával a dugaszoló aljzatból! A szendvicssütő tisztítását csak kihűlt készüléken

végezze! A tisztítást végezze rendszeresen minden haszánlat után! Ne használjon durva  szemcséjű és agresszív tisztítószereket (pl. 

éles tárgyakat, kaparókat, vegyi oldószereket,

hígítókat, csőtisztító maró anyagokat vagy más oldószereket)! Ne használjon nyomás  alatti mosóberendezéseket sem (pl. 

mosogatógépet, wap mosóberendezést, gőztisztító

berendezést)! A készülék palástjának a tisztításához műanyag / rozsdamentes acél felületek  tisztítására való tisztítószert használjon és a tisztítást puha nedves ronggyal végezze. 

A használat során idővel megváltozik a felület színe, ami normális jelenség. Ez a változás  semmiképpen sem változtatja meg a felület tulajdonságait és nem ad okot a készülék  reklamációjára!

• Ne merítse a készüléket vagy akár a vezetékét vízbe vagy bármilyen folyadékba!

Tárolás

A készülék tárolási elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a lapok kihűltek-e. 

A szendvicssütő biztonságos és száraz, gyermekek és nem önjogú személyek részére nem  hozzáférhető helyen tárolja. A készülék függleges helyzetben tárolható.

VI. MŰSZAKI ADATOK

Teljesítményfelvétel (W) 

Tömeg cca (kg) 

A készülék érintésvédelmi osztálya 

Termék méretei (mm): 

760

1,2

I.

240 x 105 x 240

VII. JOGALKOTÁS ÉS öKOLÓGIA

Elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék megfelel a termékekkel szemben  támasztott műszaki követelményekről szóló 2004/108/ES sz. európai tanácsi irányelvnek,  elektromos biztonság szempontjából pedig a 2006/95/ES sz. európai tanácsi irányelvének. 

A termék összhangban van az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő  anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK sz. európai parlamenti és tanácsi rendelettel.

Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet!

A gyártó utasításainak a be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség! A gyártó fenntartja magának a jogot a standard kivitellel szembeni lényegtelen, a termék működését nem befolyásoló eltérések alkalmazására.

30 / 31

HU

FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI 

A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL 

VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS 

HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL 

JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. 

A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSÉG ALATT VAN.

Környezetvédelmi információk

Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében:  lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és  olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után  speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült  elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése

Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy  ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon  kezelni. Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben  tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos  berendezést és elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi 

CZ

számára. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével nagyban  hozzájárul a nem megfelelő hulladékkezelés által a környezetet és az emberi  egészséget veszélyeztető kockázatok megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával  megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos  berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék közé. A kiszolgált elektromos  berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért forduljon eladójához, 

SK

HOT – Forró. HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon belüli használatra. DO NOT 

COVER – Soha ne takarja le. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne

merítse vízbe vagy más folyadékba. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS 

PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, 

GB

Tartsa a PE zacskót gyermekek részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.

Gyártja: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

   WARNING: HOT SURFACE

 FIGYELMEZTETÉS

H

   FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET

PL

31 / 31

  OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

D   ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA   ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

SLO  OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři  měsíců od data prodeje spotřebiteli. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které  v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Výrobek  je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném  servisu. Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad,  ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento  řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen  na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

•  zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.

•  nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.

•  poškození přístroje vlivem živelné pohromy.

•  používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.

•  používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.

•  používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.

•  nesprávné údržby výrobku.

•  nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky  potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.

•  vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo  tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř. 

•  mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo  jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo  přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo  poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: 

www.hyundai-electronics.cz

Případné další dotazy zasílejte na 

[email protected]

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené  a reklamované na území České Republiky.

  Typ výrobku: 

SM 628, 628W

  Datum prodeje:        Výrobní číslo:

  Razítko a podpis prodávajícího: 

ZÁRUČNý LIST

SK

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať 

štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi. Záruka sa vzťahuje na poruchy a  chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých  materiálov. Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi  alebo v autorizovanom servise. Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok,  originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja  spotrebiteľovi pripadne tento riadne vyplnený záručný list. Záruka platí iba vtedy, ak je  výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

•  zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.

•  nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.

•  poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.

•  používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.

•  používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.

•  používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.

•  nesprávnej údržby výrobku.

•  nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami  potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.

•  vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích  predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra. 

•  mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku  alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo  prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby  sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou. 

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: 

www.hyundai-electronics.cz

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte 

[email protected]

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené  a reklamované na území Slovenskej Republiky.

  Typ prístroja: 

SM 628, 628W

Dátum predaja:                   Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca: 

PL

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych  w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.

3)  Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta 

Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.

4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami  produkcyjnymi.

5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu 

Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym  bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną  kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).

6)  Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta 

Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się  inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data  zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład 

Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład  serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku  konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

8)  Gwarancją nie są objęte:

•  wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np.  znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami  itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

•  zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę  końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności  zarobkowej)

•  uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami  atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami  termicznymi) i działaniem osób trzecich

•  uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji  współpracującej z produktem

•  uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii 

(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

•  produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej

•  produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby  trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego  imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

•  kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie

•  uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia

•  uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,  wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)

•  czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)

•  zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega  sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może  skutkować utratą danych na nich zapisanych)

• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.

9)  Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są  przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz  całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

PL

10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy  wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. 

Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę  gwarancji.

11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej  wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie  terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez 

Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić 

Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie  niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone  części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony  do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,  słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym 

Zakładzie Serwisowym.

14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.

15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy  zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi  okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).

16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających  z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,  internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]

Nazwa:   

SM 628, 628W

  Data sprzedaży:

  Numer serii:

  1.  Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

  Pieczęć i podpis sprzedawcy:

  2.  Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

  3.  Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

  4.  Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Licensed by Hyundai Corporation, Korea.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement