Daikin, Wandmodel Emura FTXG-JS/JW
DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER
INSTALLATION MANUAL
Deutsch
English
00_CV_3P255640-1.fm Page 1 Friday, November 13, 2009 10:51 AM
Manual de instalação
FTXG25JV1BW FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BW FTXG35JV1BS
CTXG50JV1BW CTXG50JV1BS
Nederlands
Türkçe
MODELS
Рóссêий
Portugues
ΕλληνικÜ
Español
Italiano
Installation manual
Installationsanleitung
Manuel d’installation
Installatiehandleiding
Manual de instalación
Manuale di installazione
Français
R410A Split Series
Shinri Sada
Manager Quality Control Department
Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
FTXG25JV1BW, FTXG25JV1BS, FTXG35JV1BW, FTXG35JV1BS, CTXG50JV1BW, CTXG50JV1BS
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
74736-KRQ/EMC97-4957
KEMA Quality B.V.
DAIKIN.TCF.015 M14/09-2009
3SB64418-8B.fm Page 1 Monday, December 7, 2009 10:48 AM
3SB64418-8B
04_NL_3P255640-1.fm Page 1 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Veiligheidsmaatregelen
• De hierin beschreven veiligheidsinstructies zijn ingedeeld in WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGELEN.
Deze bevatten beide belangrijke informatie betreffende veiligheid. Neem alle veiligheidsinstructies nauwkeurig in
acht.
• Betekenis van de WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGELEN mededelingen
WAARSCHUWING..............Het negeren van een WAARSCHUWING zal hoogstwaarschijnlijk zeer ernstige gevolgen
hebben, zoals de dood of een zware verwonding.
VOORZORGSMAATREGELEN.......Een VOORZORGSMAATREGELEN niet opvolgen kan ernstige gevolgen hebben.
• De veiligheidssymbolen die in deze handleiding worden getoond hebben de volgende betekenissen:
Volg deze instructies zeker op.
U dient een aarding aan te brengen.
Probeer dit nooit.
• Laat na het voltooien van de installatie het apparaat proefdraaien om op fouten te controleren en instrueer de cliënt in
het gebruik en onderhoud van de airconditioner aan de hand van de bedieningshandleiding.
WAARSCHUWING
• Laat de installatie door uw dealer of door vakbekwaam personeel uitvoeren.
Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Fouten bij installatie kunnen waterlekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Installeer de airconditioner conform de instructies van deze installatiehandleiding.
Fouten bij installatie kunnen waterlekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accessoires en onderdelen om het toestel te installeren.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen tijdens installatie kan het omvallen van de unit, waterlekkage, elektrische schokken of
brand tot gevolg hebben.
• Installeer de airconditioner op een fundering die sterk genoeg is om het gewicht van de unit te kunnen hebben.
Op een te zwakke fundering kan de unit omvallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
• De aanleg van de elektrische bedrading moet uitgevoerd worden overeenkomstig de betreffende plaatselijke en landelijke
voorschriften en volgens de instructies in deze installatiehandleiding. Gebruik uitsluitend een apart stroomvoorzieningscircuit.
Gebruik van een stroomvoorzieningscircuit met onvoldoende capaciteit en ondeskundige installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
• Gebruik kabels van geschikte lengte.
Gebruik geen afgetakte kabels of een verlengsnoer, aangezien dit oververhitting, elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
• Zorg ervoor dat alle bekabeling stevig is vastgezet, het juiste type kabel wordt gebruikt en dat er op de aansluitpunten of
kabels geen druk wordt uitgeoefend. Verkeerd aangesloten of bevestigde kabels kunnen abnormale warmteontwikkeling of brand veroorzaken.
• Leid, wanneer de voedingskabel en de bekabeling tussen de binnen- en buitenunits verbonden worden, de kabels
zodanig dat het deksel van de besturingskast goed bevestigd kan worden.
Als het deksel van de besturingskast niet correct bevestigd wordt, kan gevaar voor elektrische schokken, brand of oververhitting van de aansluitpunten ontstaan.
• Als er tijdens installatie koelmiddelgas ontsnapt, dient de ruimte onmiddellijk goed gelucht te worden.
Als het koelmiddel tot ontbranding komt, kunnen er giftige gassen vrijkomen.
• Controleer na het voltooien van de installatie of er geen lekkage van koelmiddelgas is.
Er kunnen giftige gassen vrijkomen als koelmiddelgas weglekt en dit in contact komt met warmtebronnen, zoals gasfornuizen,
kookplaten of verwarmingstoestellen met warmtespiralen.
• Bij het installeren of verplaatsen van de airconditioner, het koelmiddelcircuit ontluchten zodat dit vrij is van lucht en
uitsluitend het voorgeschreven koelmiddel (R410A) gebruiken.
De aanwezigheid van lucht of andere vreemde bestanddelen in het koelmiddelcircuit heeft een abnormale toename van druk tot gevolg, wat
beschadiging van de apparatuur en zelfs letsel kan veroorzaken.
• Bij installatie de koelmiddelleidingen stevig bevestigen alvorens de compressor te laten draaien.
Als de compressor niet aangesloten is en de afsluitklep open is wanneer de compressor wordt ingeschakeld, wordt er lucht naar binnen
gezogen wat een abnormale druk in de koelcyclus tot gevolg heeft en beschadiging van de apparatuur en zelfs letsel kan veroorzaken.
• Tijdens het leegpompen, de compressor stopzetten alvorens de koelmiddelleidingen los te maken.
Als tijdens het leegpompen de compressor nog draait en de afsluitklep open is, wordt er wanneer de koelmiddelleidingen losgemaakt worden lucht
naar binnen gezogen wat een abnormale druk in de koelcyclus tot gevolg heeft en beschadiging van de apparatuur en zelfs letsel kan veroorzaken.
• De airconditioner moet geaard worden. Aard het apparaat niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoonaardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
• Plaats een aardlekschakelaar.
Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar het gevaar bestaat van lekkage van ontvlambaar gas.
In het geval van een gaslekkage, kan de opeenhoping van gas in de buurt van de airconditioner het uitbreken van brand veroorzaken.
• Installeer volgens de aanwijzingen van deze installatiehandleiding afvoerleidingen om voor goede afvoer te zorgen
en isoleer leidingen om condensvorming te voorkomen.
Het op verkeerde wijze aanleggen van de afvoer kan waterlekkage binnenshuis en schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
• Trek de trompmoer aan volgens de voorgeschreven methode, bijvoorbeeld met een torsiesleutel.
Als de trompmoer te vast gedraaid wordt, kan deze na verloop van tijd gaan scheuren en koelmiddellekkage veroorzaken.
1
■Nederlands
04_NL_3P255640-1.fm Page 2 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Accessoires
A – J ,
Binnenunit
A Montageplaat
D Afstandsbedieningshouder
1
1
G Bedieningshandleiding
1
B Titaniumapatiet fotokatalytisch
luchtzuiveringsfilter
H Installatiehandleiding
E Droge batterij AAA. LR03
(alkaline)
2
2
J Papierpatroon
F Bevestigingsschroef van
binnenunit (M4 × 12L)
1
1
2
Linksonder
Nederlands
C Draadloze
afstandsbediening
(Het papierpatroon bevindt zich
tussen de laatste pagina en de
binnenkant van de achterkaft. Zie
pagina 10 voor het gebruik van het
papierpatroon.)
Rechtsonder
Service-onderdelen
• Zorg dat u de vereiste service-onderdelen hebt.
• Als u een service-onderdeel nodig hebt, koop en monteer dan het onderdeel aangegeven door het onderdeelnummer dat bij het modelnummer van uw apparaat hoort.
K Zijafdekking voor leidingen aan de rechterkant
Modelnummer
FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
CTXG50JV1BW
Onderdeelnummer
Modelnummer
5003651
FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BS
CTXG50JV1BS
L Zijafdekking voor leidingen aan de linkerkant
Onderdeelnummer
Modelnummer
5003653
FTXG25JV1BW
FTXG35JV1BW
CTXG50JV1BW
Onderdeelnummer
Modelnummer
Onderdeelnummer
5003652
FTXG25JV1BS
FTXG35JV1BS
CTXG50JV1BS
5003654
VOORZORGSMAATREGELEN
• Op de K zijafdekking voor leidingen aan de rechterkant is een label met informatie over de geldende veiligheidsnormen. Wanneer de rechter zijafdekking
wordt vervangen door de K zijafdekking voor leidingen aan de rechterkant, moet u de afdekking stevig monteren zonder dit label te verwijderen.
Kiezen van de installatieplaats
• Voordat u de installatieplaats kiest, moet u de goedkeuring van de gebruiker krijgen.
1.
Binnenunit
• De binnenunit moet op een plaats gemonteerd worden waar:
1) voldaan wordt aan de beperkingen betreffende de installatie van de binnenunit zoals aangegeven in de tekeningen voor
de installatie van de binnenunit,
2) zowel de luchtinlaat als de luchtuitlaat niet belemmerd worden,
3) geen direct zonlicht komt,
4) de binnenunit zich niet in de buurt bevindt van een stoom- of warmtebron,
5) geen bron van machine-oliedampen aanwezig is (deze kunnen de levensduur van de binnenunit verkorten),
6) koele (warme) lucht door de ruimte wordt gecirculeerd,
7) het apparaat zich niet in de buurt bevindt van fluorescentielampen (TL-lampen) met een elektronische starter (inverter
of snelstart-types), daar deze een nadelige invloed hebben op het bereik van de afstandsbediening,
8) het apparaat minimaal 1m verwijderd is van een televisie of radio (het apparaat kan interferentie veroorzaken in het beeld of geluid),
9) installatiehoogte volgens voorschrift (1,8m),
10) geen wasmachines staan.
2.
Draadloze afstandsbediening
• Schakel alle tl-lampen in de kamer in en bepaal de plaats waar de afstandsbedieningssignalen correct door de binnenunit
worden ontvangen (binnen 6m).
■Nederlands
2
04_NL_3P255640-1.fm Page 3 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Tekeningen voor de installatie van de
binnenunit
n Bevestigen van de binnenunit
A Montageplaat
A
Montageplaat
Haak de klemmen van het
bodemframe in de
montageplaat.
Als het inhaken niet gemakkelijk
gaat, verwijdert u het
voorrooster.
Klem
Voorrooster
De montageplaat dient
gemonteerd te worden aan
een muur die het gewicht van
de binnenunit kan dragen.
Schroeven
(niet meegeleverd: M4 × 25L)
Bodemframe
Voorpaneel
Schroeven (M4 × 16L)
* Raadpleeg de paragraaf verwijderen en
installeren van het voorrooster op pagina
4 wanneer u het voorrooster wilt
verwijderen.
Minstens 100mm
van het plafond
INTELLIGENT OOG sensor
Stop het gat voor de
leidingen met stopverf.
Minstens 50mm van de
muur (aan beide zijden)
Luchtfilters
500mm
of meer
Kort de thermische
Cut thermal insulation
isolatieleiding
in tot een pipe
to an appropriate
geschikte
lengte enlength
wikkeland
er
tape
waarbij
u erop
wrapomheen,
it with tape,
making
let
dat that
er geen
opening
sure
no gap
is left is
in bij
the
de
snijlijn van
de cut line.
insulation
pipe’s
isolatieleiding.
Controleer of er geen obstakels zijn binnen
500mm onder de signaalontvanger.
Als er wel obstakels zijn, kunnen deze een
nadelige invloed hebben op de
ontvangstkwaliteit van de ontvanger en kan
de ontvangstafstand ook korter zijn.
B Titaniumapatiet fotokatalytisch
luchtzuiveringsfilter (2)
Filterframe
Klem
Titaniumapatiet
fotokatalytisch
luchtzuiveringsfilter
Onderhoudsdeksel
n Openen van het onderhoudsdeksel
Het onderhoudsdeksel kan
geopend/gesloten worden.
Wikkel de
afwerkingstape van
beneden naar boven
rondom de
isolatieleiding.
C Draadloze
afstandsbediening
n Openen
Voordat u de
afstandsbedieningshouder
tegen de muur schroeft,
moet u controleren of de
signalen goed ontvangen
worden door de binnenuit.
1) Verwijder de schroeven van het
onderhoudsdeksel.
2) Trek het onderhoudsdeksel in diagonale
richting omlaag in de richting van de pijl.
3) Trek omlaag.
Lipje
Luchtfilter
D Afstandsbedieningshouder
Bevestigingsschroeven voor
afstandsbedieningshouder
(niet meegeleverd: M3 × 20L)
INTELLIGENT OOG sensor
VOORZORGSMAATREGELEN
• Tik niet op de INTELLIGENT OOG sensor en druk deze ook niet ruw in. Zo kan de sensor beschadigd worden of defect
raken.
• Plaats geen grote objecten in de buurt van de sensor. Zorg ervoor dat er geen verwarmingsapparatuur of
luchtbevochtigingsinstallaties in het bereik van de sensor aanwezig zijn.
3
■Nederlands
04_NL_3P255640-1.fm Page 4 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Voorbereidingen voor de installatie
1.
Verwijderen en installeren van het voorpaneel
• Verwijderingsmethode
1) Haak uw vingers in de uitsparingen aan de linker- en
rechterkant van de binnenunit en open het voorpaneel tot een
stand hoger dan horizontaal.
2) Haal de vergrendellipjes van het voorpaneel aan de linker- en rechterkant
omhoog en schuif de voorpaneelvergrendelingen naar boven.
3) Verwijder de paneelassen aan beide kanten uit de asgaten en
maak het voorpaneel los.
• Installatiemethode
1) Steek de paneelassen aan beide kanten van het voorpaneel in de asgaten.
2) Schuif de voorpaneelvergrendelingen naar beneden en maak de voorpaneelvergrendelingen vast met de lipjes naar buiten.
3) Sluit het voorpaneel nadat u gecontroleerd hebt of het voorpaneel stevig is bevestigd.
Nederlands
(a) Verwijderingsmethode
Voorpaneelas
2) Schuiven
1) Trekken
(a)
(b)
4) Trekken
Voorpaneelvergrendelingen
3) Schuiven
(b) Installatiemethode
2) Duwen
1) Schuiven
Voorpaneelas
Open ten
minste 90
graden.
* Voorpaneelvergrendelingen
Gleuf
* Het voorpaneel zal niet volledig sluiten als de
voorpaneelvergrendelingen niet juist zijn aangebracht.
2.
Verwijderen en installeren van het voorrooster
• Verwijderingsmethode
1) Verwijder het voorpaneel en de
luchtfilters.
2) Verwijder het onderhoudsdeksel. (Zie
de openingsmethode op pagina 3.)
3) Maak de bedradingsbundel los van
de bedradingsklem en trek de
bedradingsbundel uit de stekker.
4) Verwijder de rechter zijafdekking.
(2 schroeven)
Schroeven
Bedradingsklem
Stekker
Bedradingsbundel
Til de afdekking
omhoog en maak
deze naar buiten
open.
Rechter zijafdekking
5) Draai de jaloezie (groot) en
verwijder de jaloezie (klein).
6) Open de 2 schroefafdekkingen en
verwijder de 4 schroeven uit het
voorrooster.
• Openingsmethode
Naar boven
4 stuks
Schroevendraaier
Jaloezie (klein)
■Nederlands
4
04_NL_3P255640-1.fm Page 5 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Voorbereidingen voor de installatie
7) Draag beschermende handschoenen en steek beide handen onder het
voorrooster zoals aangegeven in de afbeelding.
8) Maak het voorrooster los van de 3 bovenste haken door de bovenkant
van het voorrooster omhoog te duwen, trek het voorrooster naar u toe
door beide uiteinden van het voorrooster vast te pakken en verwijder het
voorrooster.
1) Druk omhoog.
Bovenste haken
2) Naar u toe trekken.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Draag altijd beschermende handschoenen.
• Installatiemethode
1) Monteer het voorrooster en hang het voorzichtig over de bovenste haken
(op 3 plaatsen).
2) Monteer de 4 schroeven op het voorrooster en maak de 2
schroefafdekkingen dicht.
3) Monteer de jaloezie (klein) en zet de jaloezieën weer in de
oorspronkelijke standen.
4) Bevestig de rechter zijafdekking. (Zie de afbeelding.)
5) Bevestig de bedradingsbundel aan de stekker en maak de
bedradingsbundel met de bedradingsklem vast.
6) Monteer het luchtfilter en monteer vervolgens het voorpaneel.
Zo stelt u andere adressen in
[Binnenunit]
[Afstandsbediening]
INTELLIGENT
OOG sensor
Jumper
JA
Wanneer twee binnenunits in één ruimte
geïnstalleerd worden, kunnen de twee draadloze
afstandsbedieningen voor verschillende
adressen ingesteld worden.
1) Verwijder het voorpaneel en het voorrooster.
(4 schroeven)
2) Verwijder de adresjumper (JA) op de
printplaat.
3) Verwijder de adresjumper in de
afstandsbediening.
ADDRESS : JA
EXIST : 1
CUT : 2
3.
<Onderkant van de elektrische
bedradingskast>
4.
1
2
Bij aansluiten op een HA-systeem
(bedrade afstandsbediening, centrale afstandsbediening enz.)
• Verwijderingsmethoden van de metalen
afdekplaten van de elektrische bedrading
1) Verwijder het voorpaneel en het
voorrooster. (4 schroeven)
2) Verwijder de elektrische bedradingskast. (1
schroef)
3) Maak de 4 lipjes los en verwijder de
metalen afdekplaat van de elektrische
bedrading (A).
4) Trek de metalen afdekplaat van de
elektrische bedrading (B) naar beneden en
maak het lipje los.
5) Maak de 2 lipjes op de bovenkant los en
verwijder de metalen afdekplaat van de
elektrische bedrading (B).
5
ADRES
BESTAAND
VERWIJDER
Metalen afdekplaat
van elektrische
bedrading (A)
Metalen afdekplaat
van elektrische
bedrading (B)
[Vanaf de achterkant]
Schroef
Een enkel lipje
Omlaag trekken
■Nederlands
04_NL_3P255640-1.fm Page 6 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
• Bevestigingsmethoden van de verbindingskabel
1) Verwijder de metalen afdekplaat van de elektrische
bedrading.
(Zie Verwijderingsmethoden van de metalen
afdekplaten van de elektrische bedrading.)
2) Sluit de verbindingskabel aan op aansluiting S21 en trek
de kabel door de opening met de kartels in de afbeelding.
3) Plaats de afdekplaat van de elektrisch bedrading terug in
de oorspronkelijke positie en leid de kabelbundel er
omheen, zoals aangegeven in de afbeelding.
HA-stekker (S21)
Schroef
• Bevestigingsmethoden van de metalen afdekplaten
van de elektrische bedrading
Metalen afdekplaat
van elektrische
bedrading (B)
Nederlands
1) Haak de bovenkant van de metalen afdekplaat van de
elektrische bedrading (B) aan de 2 lipjes.
2) Druk op de haak in de onderkant om het lipje te pakken
en monteer de metalen afdekplaat van de elektrische
bedrading (B).
3) Steek de stekker in het gat, en haak en monteer de
metalen afdekplaat van de elektrische bedrading (A) aan
de 4 lipjes.
Metalen afdekplaat
van elektrische
bedrading (A)
Koelmiddelleidingen leggen
Bij gebruik met een multi-binnenunit dient u de installatie uit te voeren volgens de installatiehandleiding die bij
de multi-buitenunit wordt geleverd.
1.
Optrompen van het uiteinde van
de leiding
1) Snijd de leiding op maat met een leidingsnijder.
2) Verwijder braam met het uiteinde van de leiding naar
beneden wijzend zodat er niks in de leiding valt.
3) Doe de flensmoer op de leiding.
4) Tromp de leiding op.
5) Controleer de maten.
(Snijd exact loodrecht af.)
Verwijder braam.
Optrompen
Zet precies in de positie zoals hieronder aangegeven.
Trompgereedschap
voor R410A
A
Mal
A
Standaard trompgereedschap
Koppelingstype
Koppelingstype
(Rigid-type)
Vleugelmoertype
(Imperial-type)
0-0,5mm
1,0-1,5mm
1,5-2,0mm
Controleer
Het binnenoppervlak
van de tromp moet
perfect zijn.
Het uiteinde van de leiding
moet gelijkmatig getrompt
zijn in een perfecte cirkel.
Let erop dat de flensmoer
is aangebracht.
WAARSCHUWING
• Gebruik geen minerale olie op getrompte delen.
• Voorkom dat minerale olie in het systeem kan komen. Hierdoor wordt de levensduur van de apparaten nadelig beïnvloed.
• Gebruik altijd nieuwe, ongebruikte leidingen. Gebruik alleen de onderdelen die bij het systeem werden geleverd.
• Gebruik nooit een droger in dit R410A apparaat om de levensduur van het apparaat te verlengen.
• Het materiaal van de ontvochtiger kan oplossen en het systeem beschadigen.
• Als u de pijp niet voldoende optrompt, kan er koelmiddelgas gaan lekken.
■Nederlands
6
04_NL_3P255640-1.fm Page 7 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Koelmiddelleidingen leggen
2.
Koelmiddelleidingen
VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik de flensmoer die aan het hoofdapparaat is bevestigd. (Om barsten van de flensmoer door veroudering te
voorkomen.)
• Breng om gaslekkage te voorkomen koelcompressorolie aan op de binnenzijde van de flens. (Gebruik koelcompressorolie
voor R410A.)
• Gebruik momentsleutels wanneer u de flensmoeren aandraait om beschadiging van de flensmoeren en gaslekkage te
voorkomen.
Lijn de middelpunten van beide flenzen met elkaar uit en draai de flensmoeren 3 of 4 slagen met de hand vast. Draai ze
vervolgens volledig vast met behulp van de momentsleutels.
[Breng olie aan]
[Vastdraaien]
Breng
koelcompressorolie
aan op de binnenzijde
van de flens.
Breng geen koelcompressorolie
aan op de buitenzijde.
Momentsleutel
Flensmoer
Sleutel
Leidingverbinding
Breng geen koelcompressorolie aan
op de flensmoer om te voorkomen
dat deze met de momentsleutel te
vast wordt aangedraaid.
Flensmoer
Aantrekkoppel van flensmoer
Gas-zijde
Vloeistof-zijde
3/8 inch
1/2 inch
1/4 inch
32,7-39,9N•m
(330-407kgf•cm)
49,5-60,3N•m
(505-615kgf•cm)
14,2-17,2N•m
(144-175kgf•cm)
2-1. Waarschuwingen betreffende het omgaan met
de leidingen
1) Bescherm het open eind van de leiding tegen stof en vocht.
2) Alle bochten in de leidingen moeten zo geleidelijk mogelijk zijn.
Gebruik een leidingbuiger.
Dek af met
een kap.
Regen
Muur
Heeft u geen
flenskap, dek de
opening dan af met
een stuk plakband om
water of vuil te weren.
2-2. Keuze van koper en warmte-isolatiemateriaal
• Indien u gebruik maakt van koperleidingen en fittingen uit de handel, dient u
het volgende in acht te nemen:
1) Isolatiemateriaal: Polyethyleen schuim
Warmtegeleiding: 0,041 tot 0,052 W/mK (0,035 tot 0,045 kcal/mh°C)
Het oppervlak van de koelmiddelgasleidingen kan een maximumtemperatuur
van 110°C bereiken.
Kies isolatiemateriaal dat bestand is tegen een dergelijke temperatuur.
Verbindingskabels
Gasleiding
Isolatie van
gasleiding
2) Let erop dat u zowel de gas- als de vloeistofleiding isoleert en neem de
volgende afmetingen in acht.
Gas-zijde
Vloeistof-zijde
25/35 klasse
50 klasse
Buitendiameter 9,5mm
Buitendiameter 12,7mm
Buitendiameter
6,4mm
Minimale buigstraal
30mm of meer
40mm of meer
Vloeistofleiding
Isolatie van
vloeistofleiding
Afwerkingstape
Thermische isolatie van gasleiding
25/35 klasse
50 klasse
Binnendiameter 12-15mm
Binnendiameter 14-16mm
Afvoerslang
Thermische isolatie
van vloeistofleiding
Binnendiameter
8-10mm
Dikte minimaal 10mm
30mm of meer
Dikte 0,8mm (C1220T-O)
3) Gebruik aparte thermische isolatieleidingen voor de gas- en vloeistofleidingen.
7
■Nederlands
04_NL_3P255640-1.fm Page 8 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Installatie van de binnenunit
1.
Installeren van de montageplaat
• De montageplaat dient gemonteerd te worden aan een muur die het gewicht van de binnenunit kan dragen.
1) Maak de montageplaat tijdelijk vast aan de muur, controleer of het apparaat volledig waterpas staat en markeer de
boorpunten op de muur.
2) Zet de montageplaat vast met schroeven.
Aanbevolen bevestigingspunten en afmetingen van de montageplaat
Aanbevolen bevestigingspunten van
de montageplaat. (totaal 7 plaatsen)
260
200
Plaats een waterpas op de
uitstekende lipjes.
(Boutdiameter: M10)
295
100
Positie van
afvoerslang
105
φ65
47
φ65
47
Gebruik het meetlint
zoals afgebeeld.
Plaats het uiteinde
van het meetlint bij
∇.
Nederlands
62
(Boutdiameter: M10)
100
Uiteinde van
gasleiding
135
302
50
160
110
Uiteinde van vloeistofleiding
915
Wanddoorvoeropening φ65mm
2.
apparaat: mm
Boren van een gat en installeren van een doorvoerleiding
• Zorg ervoor dat u een doorvoerleiding en een muurmanchet gebruikt in
het gat door de buitenmuur indien de muur een metalen frame of metalen
constructiemateriaal bevat, om eventuele oververhitting, kortsluiting of
brand te voorkomen.
• Vergeet niet de ruimtes rondom de leidingen te stoppen met een
vulmiddel om waterlekkage te voorkomen.
1) Boor een doorvoergat van 65mm in de muur zo dat het van
binnen naar buiten een beetje schuin naar beneden loopt.
2) Steek een doorvoerpijp in het gat.
3) Zet een muurmanchet in de doorvoerpijp.
4) Stop het gat met stopverf nadat u klaar bent met het leggen van
de koelmiddelleidingen, de bedrading en de afvoer.
3.
Binnen
Doorvoerleiding
(niet meegeleverd)
Buiten
Vulmiddel
φ65
Muurmanchet
(niet meegeleverd)
Doorvoerleiding
(niet meegeleverd)
Verbindingskabels
1) Open het voorpaneel en verwijder dan het
onderhoudsdeksel.
2) Laat de verbindingskabels vanaf de buitenunit door
de doorvoeropening in de muur lopen en dan door
de achterkant van de binnenunit. Trek de kabels door
de voorkant. Buig de uiteinden van de kabelriempjes
vooraf omhoog. (Als de uiteinden van de
verbindingskabels eerst worden gestript, moet u de
kabeleinden met plakband bundelen.)
3) Druk met beide handen op het bodemframe van de
binnenunit om het op de haken van de montageplaat
te plaatsen. Let op dat de draden niet bekneld raken
bij de rand van de binnenunit.
■Nederlands
Hang de haak van de binnenunit hier.
Als u de uiteinden van de
verbindingskabels bloot stript, plak
ze dan af met isolatietape.
A Montageplaat
Verbindingskabels
8
04_NL_3P255640-1.fm Page 9 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Installatie van de binnenunit
4.
Leggen van leidingen, slangen en bedrading
• De aanbevolen installatiemethode is het leggen van de leidingen aan de
achterkant.
• Voor het leggen van de leidingen aan de zijkant (b) wordt u verwezen
naar 5. Leidingen aan de zijkant op pagina 10.
Voor het leggen van de leidingen aan de onderkant (c) wordt u
verwezen naar 6. Leidingen aan de onderkant op pagina 10.
Bind de koelmiddelleiding en de afvoerslang
met vinylplakband samen.
4-1. Leidingen rechtsachter
1) Bevestig de afvoerslang met vinylplakband aan de onderkant van de
koelmiddelleidingen.
2) Wikkel de verbindingskabels, koelmiddelleidingen en afvoerslang
samen met isolatieband.
(a) Leidingen aan de achterkant Normale installatie
(b)
(b)
(a)
(a)
Rechterkant
(c)
(c)
Linkerkant
Zie pagina 9
(b) Leidingen aan de zijkant Gebruik van service-onderdelen Zie pagina 10
(c) Leidingen aan de onderkant Gebruik van papierpatroon Zie pagina 10
3) Laat de verbindingskabels, de afvoerslang en de koelmiddelleidingen door het
gat in de muur lopen en plaats dan de binnenunit op de haken van de
montageplaat door de
markeringen aan de bovenkant van de binnenunit als
richtlijn te gebruiken.
A Montageplaat
4-2. Leidingen linksachter
Verplaatsen van de aftapplug en de afvoerslang
• Verplaatsen naar de linkerkant
1) Verwijder de isolatiebevestigingsschroef aan de
rechterkant en verwijder dan de afvoerslang.
2) Verwijder de aftapplug aan de linkerkant en
bevestig deze aan de rechterkant.
3) Steek de afvoerslang naar binnen en maak
deze met de bijgeleverde
isolatiebevestigingsschroef vast.
* (Indien deze schroef niet wordt vastgedraaid,
kan er waterlekkage optreden.)
Bevestigingspositie van de afvoerslang
* De afvoerslang is aan de achterkant van het apparaat.
Linkerkant
Rechterkant
Voorkant van het apparaat
Bevestiging aan de linkerkant Bevestiging aan de rechterkant
(fabrieksinstelling)
Isolatiebevestigingsschroef
Isolatiebevestigingsschroef
Afvoerslang
Afvoerslang
1) Vervang de aftapplug en de afvoerslang.
2) Bevestig de afvoerslang aan de onderkant van de
koelleidingen met vinylplakband.
3) Let op dat u de afvoerslang aan de afvoeropening
bevestigt in plaats van een aftappplug.
Aanbrengen van de aftapplug
n
Gee te
ruim
Breng voor het plaatsen geen
smeerolie (koelkompressorolie) aan.
Gebruik daarvan veroorzaakt
verwering en lekkage van de
afvoerplug.
Gebruik een inbussleutel (4mm).
4) Leid de koelmiddelleiding langs de leidinglijn-markering op de montageplaat.
5) Leid de afvoerslang en de koelmiddelleidingen door het doorvoergat en zet de binnenunit op de haken van de
montageplaat met de
markeringen aan de bovenkant van de binnenunit als richtpunt.
6) Trek de verbindingskabels naar binnen.
7) Sluit de verbindingsleidingen tussen de
apparaten aan.
8) Omwikkel de koelmiddelleidingen en de
Afvoerslang
afvoerslang samen met isolatietape zoals
A Montageplaat
getoond in de afbeelding rechts hiernaast, als
Dicht deze opening
Omwikkel het gebogen deel van de
af met stopverf of
de afvoerslang door de achterkant van de
koelmiddelleiding met isolatietape.
Bind met
ander
vinylplakband Overlap bij elke slag de tape met
binnenunit geleid wordt.
afdichtmateriaal.
vast.
9
tenminste de halve breedte van de tape.
■Nederlands
04_NL_3P255640-1.fm Page 10 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
9) Zorg ervoor dat de verbindingskabels niet klem komen te zitten in de
binnenunit, druk de onderhoek met beide handen aan totdat deze
stevig vergrendeld zit door de haken van de montageplaat. Schroef
de binnenunit daarna vast op de montageplaat met de
bevestigingsschroeven van de binnenunit (M4 × 12L).
A Montageplaat
Afvoerslang
Koelmiddelleidingen
Bodemframe
F Bevestigingsschroef van
binnenunit (M4 × 12L) (2 stuks)
4-3. Doorvoerleidingen in de muur
5.
Steek de
afvoerslang zo diep
dat hij niet uit de
afvoerleiding
getrokken kan
worden.
Binnenmuur
Minstens
50mm
Vinylchloride
afvoerleiding
Buitenmuur
Leidingen aan de zijkant
Afvoerslang
Nederlands
Volg de aanwijzingen die gegeven worden onder leidingen
linksachter.
Steek de afvoerslang zo diep dat hij niet uit de
afvoerleiding getrokken kan worden.
φ30 of meer
• Leidingen aan de rechterkant of linkerkant
Schroeven
1) Maak de afdekking aan de rechterkant of linkerkant los. (2 schroeven)
2) Monteer de K zijafdekking voor leidingen aan de rechterkant (serviceonderdelen) of de L zijafdekking voor leidingen aan de linkerkant
(service-onderdelen).
Til de afdekking
omhoog en maak
deze naar buiten
open.
Rechter zijafdekking
3) Volg de aanwijzingen onder 4-1. Leidingen rechtsachter bij het leggen van
de leidingen aan de rechterkant en de aanwijzingen onder 4-2. Leidingen
linksachter bij leggen van de leidingen aan de linkerkant. Steek de
afvoerslang en de koelmiddelleidingen in het gat in de muur nadat u ze
door het gat in de afdekking voor leidingen aan de rechterkant of de
afdekking voor leidingen aan de linkerkant hebt gestoken.
6.
Leidingen aan de onderkant
• Leidingen rechtsonder of linksonder
1) Scheid het papierpatroon langs de
snijlijn en trek een streep langs het
papierpatroon nadat u dit met de
referentiepositie van het bodemframe
van het apparaat hebt uitgelijnd. Het
papierpatroon bevindt zich tussen de
laatste pagina en de binnenkant van de
achterkaft.
2) Snijd het rooster langs de lijnen uit en
maak een gat voor de leidingen aan de
onderkant.
[Gebruik van het papierpatroon]
Papierpatroon
linksonder
Referentiepositie voor
uitlijnen van papierpatroon
Papierpatroon
rechtsonder
3) Volg de aanwijzingen onder 4-1. Leidingen rechtsachter bij het leggen van de leidingen
rechtsonder en de aanwijzingen onder 4-2. Leidingen linksachter bij het leggen van de
leidingen linksonder. Steek de afvoerslang en de koelmiddelleidingen in het gat in de
muur nadat u ze door het gemaakte leidinggat hebt gestoken.
■Nederlands
10
04_NL_3P255640-1.fm Page 11 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Installatie van de binnenunit
7.
Bekabeling
Bij gebruik met een multi-binnenunit dient u de installatie uit te voeren volgens de installatiehandleiding
die bij de multi-buitenunit wordt geleverd.
1) Strip de uiteinden van de kabels (15mm).
2) Kijk goed welke kleur kabel correspondeert met het nummer op het aansluitingenblok op zowel de binnen- als de
buitenunit en schroef de kabels stevig vast in de aansluitingen.
3) Sluit de aardkabels op de daarvoor bestemde aansluitingen aan.
4) Controleer of de kabels goed vast zitten en zet de kabels met de kabelklem vast.
5) Bij het maken van een aansluiting op een adaptersysteem. Monteer de kabel voor de afstandsbediening en sluit deze aan
op aansluiting S21.
6) Zorg ervoor dat de kabels niet in de weg zitten en dat het onderhoudsdeksel weer past.
Maak de kabels stevig met
de aansluitingsschroeven vast.
Aansluitingenblok
Elektrische componentenkast
1 2
3
Zorg ervoor dat het
onderhoudsdeksel weer past.
Buitenunit
Wanneer de kabellengte meer is
dan 10m, moet kabel met een
diameter van 2,0mm worden gebruikt.
Bevestig de kabelklem stevig,
zodat de kabels tegen externe
trekkracht beschermd worden.
1 23
LN
1
Binnenunit 2
3
Kabelklem
Gebruik het voorgeschreven kabeltype.
Maak de kabels stevig vast
H05RN
met de aansluitingsschroeven vast.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Wanneer bij het aansluiten van de verbindingskabels op het klemmenbord een
eenaderige kabel gebruikt wordt, moet u de kabel met een lus bevestigen.
Niet correct uitgevoerd werk kan hitte en brand veroorzaken.
<Goed>
<Verkeerd>
WAARSCHUWING
• Gebruik geen afgetakte kabel, geslagen kabel, verlengsnoeren of stekkerdozen, omdat daardoor oververhitting, elektrische
schokken of brand kan ontstaan.
• Gebruik nooit vervangende niet-originele elektrisch onderdelen in het product. (Sluit de voeding voor de afvoerpomp enz.
nooit aan op het aansluitingenblok in het apparaat.) Wanneer u dit toch doet kan gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.
8.
Afvoerleiding
De afvoerslang moet
naar beneden lopen.
1) Sluit de afvoerslang aan op de manier zoals rechts hiernaast is beschreven.
Een soort zwanenhals
mag niet.
Dompel het uiteinde
van de afvoerslang
niet in water.
3) Als de afvoerslang velengd moet worden, schaf dan een verlengstuk aan dat
los in de handel verkrijgbaar is.
Let erop dat u het gedeelte van het verlengstuk dat binnenhuis loopt
thermisch isoleert.
Afvoerslang van
binnenunit
φ18
2) Verwijder de luchtfilters en giet wat water in de afvoerbak om te controleren of het
water goed afgevoerd wordt.
Verlengstuk van afvoerslang
11
φ18
Warmte-isolatiebuis (niet meegeleverd)
4) Wanneer u een stijve polyvinylchloride buis
(nominale diameter 13mm) direct bevestigt aan
de afvoerslang die aan de binnenunit vast zit,
zoals bij doorvoerleidingen die in de muur lopen,
dient u een los verkrijgbaar tussenstuk
(nominale diameter 13mm) te gebruiken.
Afvoerslang meegeleverd
met de binnenunit
Los verkrijgbaar
tussenstuk
(nominale diameter 13mm)
Los verkrijgbare stijve
polyvinylchloride buis
(nominale diameter 13mm)
■Nederlands
04_NL_3P255640-1.fm Page 12 Monday, November 30, 2009 2:47 PM
Proefdraaien en testen
1.
Proefdraaien en testen
1-1 Meet de voedingsspanning en verzeker u ervan dat deze binnen de voorgeschreven grenzen valt.
1-2 Proefdraaien dient te geschieden met koelen of verwarmen.
• Bij koelen kiest u de laagste temperatuur die kunt instellen; bij verwarmen kiest u de hoogste.
1) Afhankelijk van de kamertemperatuur kan het proefdraaien met koelen of verwarmen onmogelijk blijken.
Gebruik voor het proefdraaien de afstandsbediening zoals hieronder beschreven.
2) Nadat u proef gedraaid hebt, zet u de temperatuur op een normale waarde (26°C tot 28°C voor koelen, 20°C tot 24°C
voor verwarmen).
3) Om het systeem te beschermen, zal de airconditioner tot 3 minuten nadat hij is uitgezet niet aan kunnen gaan.
• Als de airconditioner in de standby-modus staat, verbruikt hij toch nog wat elektriciteit. Als het systeem voor langere
tijd na de installatie niet gebruikt zal worden, kunt u energie besparen door de circuitonderbreker uit te zetten.
• Als de circuitonderbreker de stroom naar de airconditioner uitschakelt, zal het systeem wanneer de
stroomvoorziening weer hersteld wordt door de circuitonderbreker, vanzelf in de stand gaan staan waarin het stond
toen de stroom uitviel.
Proefdraaien met de afstandsbediening
1)
2)
3)
4)
5)
2.
Druk op de “ON/OFF” toets om het systeem aan te zetten.
Druk de “TEMP” toets (2 plaatsen) en de “MODE” toets tegelijk in.
Druk op de “TEMP” toets en selecteer “ ”.
Druk op de “MODE” toets.
Het proefdraaien zal na ongeveer 30 minuten stoppen en overgaan in de normale bedrijfstoestand. Om het
proefdraaien tussentijds te stoppen, drukt u op de “ON/OFF” toets.
Testonderdelen
Testonderdelen
Symptoom (diagnosedisplay
op de afstandsbediening)
De binnen- en buitenunit zijn goed gemonteerd op een stevige ondergrond.
Omvallen, trillingen, lawaai
Geen lekkage van koelmiddelgas.
Onvoldoende koeling/
verwarming
De koelmiddelgas- en vloeistofleidingen en het binnenstuk van de
afvoerslang zijn thermisch geïsoleerd.
Waterlekkage
De afvoerleiding is correct aangebracht.
Waterlekkage
Het systeem is goed geaard.
Kortsluiting
De voorgeschreven kabels zijn gebruikt voor de verbinding tussen de
apparaten.
Apparaat functioneert niet of
brandschade
De luchtinlaat en luchtuitlaat van de binnenunit en buitenunit worden niet
belemmerd.
De afsluiters zijn open.
Onvoldoende koeling/
verwarming
De binnenunit ontvangt de afstandsbedieningsopdrachten correct.
Functioneert niet
■Nederlands
Gecontroleerd
12
Nederlands
1-3 Voer de testprocedure uit zoals beschreven in de bedieningshandleiding om te controleren of alle functies
en onderdelen, zoals het bewegen van de jaloezie, naar behoren functioneren.
10_TR_3P255640-1.fm Page 14 Monday, November 30, 2009 4:54 PM
10_TR_3P255640-1.fm Page 15 Monday, November 30, 2009 4:54 PM
PAPER PATTERN FOR BOTTOM PIPING
<Cut line>
RIGHT BOTTOM
<Cut line>
<Cut line>
LEFT BOTTOM
<Cut line>
00_CV_3P255640-1.fm Page 2 Friday, November 13, 2009 10:51 AM
Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.
3P255640-1
M09B143
(1001) HT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement