Manual_PRI_52

Manual_PRI_52
PRI-52
CZ
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
Varování!
Přístroj je konstruován pro připojení
do 1-fázové sítě střídavého napětí
a musí být instalován v souladu s
předpisy a normami platnými v dané
zemi. Instalaci, připojení, nastavení a
obsluhu mùže provádět pouze osoba
s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací, která se dokonale
seznámila s tímto návodem a funkcí
přístroje. Přístroj obsahuje ochrany
proti přepěť ovým špičkám a rušivým
impulsům v napájecí síti. Pro správnou
funkci těchto ochran však musí být v
instalaci předřazeny vhodné ochrany
vyššího stupně (A, B, C) a dle normy
zabezpečeno odrušení spínaných
přístrojù (stykače, motory, induktivní
zátěže apod.). Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení
není pod napětím a hlavní vypínač
je v poloze “VYPNUTO”. Neinstalujte
přístroj ke zdrojům nadměrného
elektromagnetického rušení. Správnou
instalací přístroje zajistěte dokonalou
cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém
provozu a vyšší okolní teplotě nebyla
překročena maximální dovolená
pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a
nastavení použijte šroubovák šíře cca 2
mm. Mìjte na paměti, že se jedná o plně
elektronický přístroj a podle toho také
k montáži přistupujte. Bezproblémová
funkce přístroje je také závislá na
předchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl,
neinstalujte tento přístroj a reklamujte
ho u prodejce. S výrobkem se musí po
ukončení životnosti zacházet jako s
elektronickým odpadem.
Technické parametry
Napájení
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Tolerance napájecího napětí:
Příkon (zdánlivý):
Příkon (ztrátový):
Měřený obvod
Rozsah proudu:
Max. trvalý proud:
Přetížení špičkové < 1s:
Nastavení hodnoty proudu:
Časová prodleva:
Přesnost
Přesnost nastavení (mech.):
Opakovatelná přesnost:
Závislost na teplotě:
Tolerance krajních hodnot:
Hystereze:
Výstup
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Indikace výstupu:
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připojov. vodičů (mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
RO
PL
HU
RU
Hlídací proudové relé
Monitorovacie prúdové relé
Monitoring current relay
Releu de monitorizare a intensităţii
Nadzorczy przekaźnik do nadzorowania prądu
Áramfigyelõ relé
Реле контроля силы тока
Varovanie!
Warning!
Avertizare!
Ostrzeżenie!
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého
napätia a musí byť inštalovaný
v súlade s predpismi a normami
platnými v danej krajine. Inštaláciu,
pripojenie, nastavenie a obsluhu môže
realizovať len osoba s odpovedajúcou
elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa
dokonale oboznámila s týmto návodom
a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje
ochrany proti prepäťovým špičkám a
rušivým impulzom v napájacej sieti.
Pre správnu funkciu týchto ochrán
však musí byť v inštalácii predradená
vhodná ochrana vyššieho stupňa (A,
B, C) a podľa normy zabezpečené
odrušenie spínaných prístrojov (stýkače,
motory, induktívne záťaže a pod.). Pred
začatím inštalácie sa bezpečne uistite,
že zariadenie nie je pod napätím a
hlavný vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”.
Neinštalujte prístroj k zdrojom
nadmerného
elektromagnetického
rušenia. Správnou inštaláciou prístroja
zaistíte dokonalú cirkuláciu vzduchu
tak, aby pri trvalej prevádzke a vyššej
okolitej teplote nebola prekročená
maximálna dovolená pracovná teplota
prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie
použite skrutkovač šírky cca 2 mm.
Majte na pamäti, že sa jedná o plne
elektronický prístroj a podľa toho tak
k montáži pristupujte. Bezproblémová
funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo
chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj
a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom
sa musí po ukončení životnosti
zaobchádzať ako s elektronickým
odpadom.
The device is constructed to be
connected into 1-phase main and
must be installed in accordance with
regulations and norms applicable
in a particular country. Installation,
connection and setting can be done only
by a person with an adequate electrotechnical qualification which has read
and understood this instruction manual
and product functions. The device
contains protections against overvoltage peaks and disturbing elements
in the supply main. Too ensure correct
function of these protection elements
it is necessary to front-end other
protective elements of higher degree (
A,B,C) and screening of disturbances of
switched devices (contactors, motors,
inductive load etc.) as it is stated in
a standard. Before you start with
installation, make sure that the device is
not energized and that the main switch
is OFF. Do not install the device to the
sources of excessive electromagnetic
disturbances. By correct installation,
ensure good air circulation so the
maximal
allowed
operational
temperature is not exceeded in case
of permanent operation and higher
ambient temperature. While installing
the device use screwdriver width approx.
2 mm. Keep in mind that this device is
fully electronic while installing. Correct
function of the device is also depended
on transportation, storing and handling.
In case you notice any signs of damage,
deformation, malfunction or missing
piece, do not install this device and
claim it at the seller. After operational
life treat the product as electronic waste.
Dispozitivul este constituit pentru
racordare la retea de tensiune
monofazată AC/DC 12-240 şi trebuie
instalat conform instrucţiunilor şi a
normelor valabile în ţara respectivă.
Instalarea, racordarea, exploatarea o
poate face doar persoana cu calificare
electrotehnică, care a luat la cunoştinţă
modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile
dispozitivului. Dispozitivul este pre
împotriva vârfurilor de supratensiune
şi a întreruperilor din reţeaua de
alimentare. Pentru asigurarea acestor
funcţii de protecţie trebuie să fie
prezente în instalaţie mijloace de
protecţie compatibile de nivel înalt
(A,B,C) şi conform normelor asigurată
protecţia contra perturbaţiilor ce
pot fi datorate de dispozitivele
conectate
(contactoare,motoare,
sarcini inductive). Înainte de montarea
dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia
nu este sub tensiune şi întrerupătorul
principal este în poziţia „DECONECTAT”
Nu instalaţi dispozitivul la instalaţii
cu perturbări electromagnetice mari.
La instalarea corectă a dispozitivului
asiguraţi o circulaţie ideală a aerului
astfel încât, la o funcţionare îndelungată
şi o temperatură a mediului ambiant
mai ridicată să nu se depăşească
temperatura maximă de lucru a
dispoztivului. Pentru instalare folosiţi
şurubelniţa de 2 mm. Aveţi în vedere
că este vorba de un dispozitiv electronic
şi la montarea acestuia procedaţi ca
atare.Funcţionarea fără probleme a
dispozitivului depinde şi de modul
în care afost transportat, depozitat.
Dacă
descoperiţi existenţa unei
deteriorări, deformări, nefuncţionarea
sau lipsa unor părţi componente, nu
instalaţi acest dispozitiv şi reclamaţi-l
la vânzător.Dispotitivul
poate fi
demontat după expirarea perioadei de
exploatare, reciclat şi după caz depozitat
în siguranţă.
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1-fazowymi i
musi być zainstalowane zgodnie z
normami obowiązującymi w danym
kraju.
Instalacja, podłączenie,
ustawienia
i
serwisowanie
powinny być przeprowadzane przez
wykwalifikowanego elektryka, który zna
funkcjonowanie i parametry techniczne
tego urządzenia. Dla właściwej ochrony
zaleca się zamontowanie odpowiedniego
urządzenia ochronnego na przednim
panelu. Przed rozpoczęciem instalacji
główny włącznik musi być ustawiony w
pozycji „SWITCH OFF“ oraz urządzenie
musi być wyłączone z prądu. Nie należy
instalować urządzenia
w pobliżu
innych urządzeń wysyłających fale
elektromagnetyczne. Dla właściwej
instalacji urządzenia potrzebne są
odpowiednie warunki dotyczące
temperatury otoczenia. Należy użyć
śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania
parametrów urządzenia. Urządzenie
jest w pełni elektroniczne-instalacja
powinna zakończyć się sukcesem w
wyniku postępowania zgodnie z tą
instrukcją obsługi. Bezproblemowość
użytkowania urzadzenia wynika również
z warunków transportu, składowania
oraz sposobu obchodzenia się z nim. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad bądź usterek, braku elementów lub
zniekształcenia prosimy nie instalować
urządzenia tylko skontaktować się ze
sprzedawcą.Produkt może być po czasie
roboczym ponownie przetwarzany.
Technické parametre
Technical parameters
Napájanie
Napájacie svorky:
Napájacie napätie:
Tolerancia nap. napätia:
Príkon (zdanlivý):
Príkon (stratový):
Meraný obvod
Rozsah prúdu:
Max. trvalý prúd:
Preťaženie špičkové < 1s:
Nastavenie hodnoty prúdu:
Časové oneskorenie:
Presnosť
Presnosť nastavenia (mech.):
Opakovateľná presnosť:
Závislosť na teplote:
Tolerancia krajných hodnôt:
Hysterézia:
Výstup
Počet kontaktov:
Menovitý prúd:
Spínaný výkon:
Indikácia výstupu:
Ďalšie údaje
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Elektrická pevnosť:
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez pripojovacích
vodičov (mm2):
Rozmer:
Hmotnosť:
Súvisiace normy:
Supply
Supply terminals:
Supply voltage:
Tolerance of supply voltage:
Consumption (apparent):
Consumption (loss):
Measuring circuit
Current range:
Maximal permanent current:
Inrush overload < 1s:
Current adjustment:
Time delay:
Accuracy
Setting accuracy (mechanical):
Repeat accuracy:
Temperature dependance:
Limit values tolerance:
Hysteresis:
Output
Number of contacts:
Rated current:
Switching power:
Output indication:
Other information
Operating temperature:
Storing temperature:
Electrical strengh:
Operating position:
Mounting:
Protection degree:
Overvoltage cathegory:
Pollution level:
Max. cable size (mm2):
Dimensions:
Weight:
Standards:
Parametrii tehnici
Alimentare
Terminalele de alimentare:
Tensiunea de alimentare:
Tol. tensiunii de alimentare:
Consum (aparent):
Consum (pierdere):
Masurarea circuitului
Raza curentului:
Curentul permanent maxim:
Supraincarcare izbucnita < 1s:
Ajustarea curentului:
Timp de intarziere:
Acuratete
Setarea acuratetii (mecanic):
Acuratete repetata:
Dependenta de temperatura:
Toleranta valorilor limita:
Hysteresis:
Iesire
Numarul de contacte:
Curentul evaluat:
Puterea de comutare:
Indicarea iesirii:
Alte informatii
Temperatura de operare:
Temperatura de stocare:
Puterea electrica:
Pozitia de operare:
Poziţia de funcţionare:
Gradul de protectie:
Categoria de supratensiune:
Nivelul de poluare:
Marimea maxina
a cablului (mm2):
Dimensiuni:
Masa:
Standarde:
Dane techniczne
Műszaki paraméterek
Zasilanie
Tápfeszültség
Zaciski napięcia zasilania:
Tápfeszültség csatlakozók:
Napięcie zasilania:
Tápfeszültség:
Tolerancja napięcia zasilania: Tápfeszültség tűrése:
Pobór mocy (znamionowy): Teljesítményfelvétel(látszólagos):
Pobór mocy (stratowy):
Teljesítményfelvétel(meddő):
Pomiar
Mérő áramkör
Zakres prądu:
Áram tartomány:
Maks. prąd trwały:
Maximum folyamatos áram:
Maks. obciążenie < 1s:
Pillanatnyi túlterhelés < 1s:
Ustawienie progu prądu:
Áramszint beállítása:
Zwłoka czasowa:
Késleltetés:
Dokładność
Pontosság
Dokładność ustawienia(mech.): Beállítási pontosság (mech.):
Dokładność powtórzeń:
Ismétlési pontosság:
Zależność od temperatury:
Hőmérséklet függés:
Tolerancja wartości:
Hatáérték tűrés:
Histereza:
Hiszterézis:
Wyjście
Kimenet
Ilość styków:
Kontaktusok száma:
Prąd znamionowy:
Névleges áram:
Moc łączeniowa:
Kapcsolt teljesítmény:
Sygnalizacja wyjścia:
Kimenet jelzése:
Inne dane
Egyéb információk
Temperatura pracy:
Működési hőmérséklet:
Temperatura składowania:
Tárolási hőmérséklet:
Napięcie izolacji:
Elektromos szilárdság:
Pozycja pracy:
Felszerelési pozíció:
Mocowanie:
Szerelés:
Ochrona IP:
Védettség:
Kategoria przepięć:
Túlfeszültségi kategória:
Stopień zanieczyszczenia:
Szennyezettségi fok:
Przekrój podłącz.
Max. vezeték méret (mm2):
przew. (mm2):
Wymiary:
Méretek:
Waga:
Tömeg:
Normy:
Szabványok:
-1-
Figyelem!
Az eszköz egyfázisú,
váltakozó
feszültségû(230V)
hálózatokban
történõ
felhasználásra
készült,
felhasználásakor figyelembe kell
venni az adott ország idevonatkozó
szabványait. A jelen útmutatóban
található mûveleteket (felszerelés,
bekötés, beállítás, üzembe helyezés)
csak megfelelõen képzett szakember
végezheti, aki áttanulmányozta az
útmutatót és tisztában van a készülék
mûködésével. Az eszköz megfelelõ
védelme érdekében bizonyos részek
elõlappal védendõk. A szerelés
megkezdése elõtt a fõkapcsolónak “KI”
állásban kell lennie, az eszköznek pedig
feszültség mentesnek.Ne telepítsük az
eszközt elektromágnesesen túlterhelt
környezetbe. A helyes mûködés
érdekében megfelelõ légáramlást kell
biztosítani. Az üzemi hõmérséklet
ne lépje túl a megadott mûködési
hõmérséklet
határértékét,
még
megnövekedett külsõ hõmérséklet,
vagy folytonos üzem esetén sem. A
szereléshez és beállításhoz kb 2 mmes csavarhúzót használjunk. Az eszköz
teljesen elektronikus - a szerelésnél
ezt figyelembe kell venni. A hibátlan
mûködésnek úgyszintén feltétele a
megfelelõ szállítás raktározás és kezelés.
Bármely sérülésre, hibás mûködésre
utaló nyom vagy hiányzó alkatrész
esetén kérjük ne helyezze üzembe
a készüléket, hanem jellezze ezt az
eladónál. Az élettartam leteltével a
termék újrahasznosítható, vagy védett
hulladékgyûjtõben elhelyezendõ.
Технические параметры
3655-02VJ-054 Rev.: 2 A4
SK
Внимание!
Изделие произведено для подключения к
1-фазной цепи переменного напряжения.
Монтаж изделия должен быть произведен
с учетом инструкций и нормативов данной
страны. Монтаж, подключение, настройку и
обслуживание может проводить специалист
с соответственной электротехнической
квалификацией, который пристально
изучил эту инструкцию применения и
функции изделия. Автомат оснащен
защитой от перегрузок и посторонних
импульсов в подключенной цепи. Для
правильного функционирования этих охран
при монтаже дополнительно необходима
охрана более высокого уровня (А, В,С) и
нормативно обеспеченная защита от помех
коммутирующих устройств (контакторы,
моторы, индуктивные нагрузки и т.п.).
Перед монтажом необходимо проверить не
находится ли устанавливаемое оборудование
под напряжением, а основной выключатель
должен находится в положении “Выкл.”
Не устнавливайте реле возле устройств
с эллектромагнитным излучением. Для
правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией воздуха
таким образом, чтобы при его длительной
эксплуатации и повышении внешней
температуры не была превышена допустимая
рабочая температура. При установке и
настройке изделия используйте отвертку
шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам
приступайте соответственно.Монтаж должен
производиться, учитывая, что речь идет
о полностью электронном устройстве.
Нормальное функционирование изделия
также зависит от способа транспортировки,
складирования и обращения с изделием.
Если обнаружите признаки повреждения,
деформации,
неисправности
или
отсутствующую деталь - не устанавливайте
это изделие, а пошлите на рекламацию
продавцу. С изделием по окончании его срока
использования необходимо поступать как с
электронными отходами.
PRI-52
Питание
Клемы питания:
A1 - A2
Напряжение питания:
AC 230 V / 50 - 60 Hz
Допустимое напряж.питания:
-15 %; +10 %
Мощность (кажущаяся):
max. 5 VA
Мощность (потерь):
max. 1.4 W
Измеряемая цепь
Диапазон тока:
AC 0.5 ... 25 A / 50 Hz
Max. постоян. ток:
25 A
Перегрузка пиковая < 1с:
100 A
Настройка величены тока:
potenciometrem / potentiometer
Временная задержка:
nastavitelná / adjustable 0.5 ... 10 s
Точность
Точноть настройки (мех.):
10 %
Воспроизвод. точность:
<1%
Зависсимость от температуры:
< 0.2 % / °C
Допуск крайних значений:
10 %
Гистерезис:
0.25 A
Выход
Количество контактов:
1x přepínací / changeover (AgNi)
Номинальный ток:
8 A / AC1
Коммут. мощность:
2500 VA / AC1, 240 W / DC
Индикация выхода:
červená / red LED
Другие параметры
Рабочая температура:
-20.. +55 °C
Складская температура:
-30.. +70 °C
Электрическая прочность:
4 kV (napájení - výstup) / (supply - output)
Рабочие положение:
libovolná / any
Крепление:
DIN lišta / rail EN 60715
Защита:
IP40 z čel. panelu/from front panel, IP10 svorky/ terminals
Категория перенапряжения:
III.
Степень загрязнения:
2
Сечение подкл. проводов (мм2):
max. 2x2.5, max. 1x4
s dutinkou / with sleeve max. 1x2.5, max. 2x1.5
Размер:
90 x 17.6 x 64 mm
Вес:
64 g
Соответствующие нормы:
EN 60255-6, EN 61010-1
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
- relé je určeno:
- pro diagnostiku vzdáleného zařízení (zkratu, zvýšení odběru)
- přednostní (prioritní) relé - dva spotřebiče (např. bojler a podlahové topení), které fungují na jedné fázi, ale nikdy neběží
současně - nedochází tak k proudovému přetížení a následnému vybavení jističe. Lze tak ušetřit na paušálu hlavního jističe.
- indikátor průchodu proudu - informace o zapnutém vytápění, sklokeramické desce, ventilátoru...
- NOVINKA - otvor pro průvlečný vodič je veden tělem přístroje
- součástí přístroje je proudový transformátor, který snímá velikost proudu provlečeným vodičem
- možné použít i ke snímání proudu až do 600 A z externího proudového transformátoru
- plynulé nastavování vybavovacího proudu potenciometrem - rozsah AC 0.5 ... 25 A
- plynulé nastavování zpoždění potenciometrem - nastavitelné v rozsahu 0.5 ...10s
- napájecí napětí AC 230 V
- výstupní kontakt 1x přepínací 8 A (AC1)
- jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu, třmenové svorky
SK
- relé je určené:
- pre diagnostiku vzdialeného zariadenia (skratu, zvýšenia odberu)
- prednostné (prioritné) relé - dva spotrebiče (napr. bojler a podlahové kúrenie), ktoré fungujú na jednej fáze, ale nikdy nebežia
súčasne - nedochádza tak k prúdovému preťaženiu a následnému vypnutiu ističa. Je možné tak ušetriť na paušále hlavného
ističa.
- indikátor prechodu prúdu - informácia o zapnutom vykurovaní, sklokeramickej doske, ventilátore...
- NOVINKA - otvor pre prevlečný vodič je vedený telom prístroja
- súčasťou prístroja je prúdový transformátor, ktorý sníma veľkost prúdu prevlečeným vodičom
- možné použiť i k snímaniu prúdu až do 600 A z externého prúdového transformátora
- plynulé nastavovanie vypínacieho prúdu potenciometrom - rozsah AC 0.5 ... 25 A
- plynulé nastavovanie oneskorenia potenciometrom - nastaviteľné v rozsahu 0.5 ...10s
- napájacie napätie AC 230 V
- výstupný kontakt 1x prepínací 8 A (AC1)
- jednofázové prevedenie, 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu, strmeňové svorky
EN
-relay is designated for:
- distant device diagnostic (short circuit, take-off increasing)
- preferred (priority) relay – two appliances (boiler and floor heating) operating on one phase, but never run together –
prevention against current overload and circuit breaker tripping. Enables to save your main breaker expenses.
- current tranzit indicator – informs about heating activation, ceramic hob, ventilator….
- NEW – hole for threaded conductor passes through the body of device
-part of device is current transformer, which is sensing size of current in threaded conductor
-possible to use also for sensing of current up to 600 A from external current transformer
-slight setting (by potentiometer ) of tripping current – range AC 0.5….25 A
- slight setting (by potentiometer) of delay – adjustable in range 0.5…..10s
- supply voltage AC 230 V
- output contact 1x switching 8 A (AC1)
-1-phase version, 1-MODULE, mounting onto DIN rail, saddle terminals
RO
- releul este desemnat pentru
- dispozitiv de diagnosticare la distanta (scurt circuit, cresterea de pornire)
- releu (prioritar) preferat – doua aparate electrocasnice (boiler si incalzire in podele) functionand pe o faza, dar niciodata in
acelasi timp – prevenire impotriva supraincarcarii si a scurtcircuitului.
- indicare curent de tranzit – informeaza despre activarea incalzirii, sobe ceramice, ventilator...
- NOUTATE – orificiul pentru conductori insurubati trece prin corpul dispozitivului
- o parte din dispozitiv este transformator de curent, care simte marimea curentului in conductorul insurubat
- se poate utiliza de asemenea si pentru masurarea curentului de pana la 600 A de la transformator extern
- setare usoara (cu potentiometru) a curentului – raza AC 0.5...25 A
- setare usoara (cu potentiometru) a intarzierii – ajustabila in raza de 0.5...10s
- tensiunea de alimentare AC 230 V
- contactul de iesire 1x comutator 8 A (AC1)
- 1-versiune faza, 1-MODUL, montare pe sina DIN, terminale
PL
- przekaźnik przeznaczony jest:
- do diagnostyki zdalnej urządzenia (zwarcie, większe obciążenie)
- przekaźnik priorytetowy - dwa urządzenia (np. bojler i ogrzewanie podłogowe), które podłączone są do jednej fazy, ale nie
mogą pracować jednocześnie - tak eliminujemy przeciążenie i odłączanie wyłącznikiem nadprądowym. Tym można uzyskać
oszczędność.
- sygnalizator przepływu prądu - informacja o włączonym ogrzewaniu, chłodzeniu, wentylacji...
- NOWOŚĆ - otwór dla włożenia przewodu jest w środku modułu
- urządzenie posiada przekładnik prądowy, który odczytuje wielkość prądu
- możliwość zastosowania do 600 A za pomocą zewn. przekładnika prądowego
- płynne ustawienie progu prądy za pomocą potencjometra - zakres AC 0.5 ... 25 A
- płynne ustawienie zwłoki czasowej za pomocą potencjometra - w zakresie 0.5 ...10s
- napięcie zasilania AC 230 V
- styk wyjściowy 1x przełączny 8 A (AC1)
- wykonanie jednofazowe, 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN, zaciski 2x2.5 mm2
HU
- a relé az aláábi feladatokra alkalmas:
- távoli fogyasztó, vagy hálózat felügyelet(rövidzár, megnövekedett áramfelvétel)
- prioritást beállító relé – két nagy áramfelvételű fogyasztó működését összehangolva engedélyezi a működést amikor a másik
fogyasztó nem működik – ezzel megakadályozza a hálózat túlterhelését, a kismegszakító kioldását.
- megnövekedett fogyasztás kijelzése – a készülék egy jelző berendezést vezérelhet, amely kijelzi a nagy fogyasztó(k)
- bekapcsolását pl.: fűtés, szelőztetés, vízmelegítés
- az eszköz beépített áramváltóval rendelkezik, amely az átvezetett vezeték áramát érzékeli
- az eszköz külső áramváltóval is kiegészíthető – ezzel a mérési tartományt akár 600 A-ig bővíthetjük
- az áramérték beállítása potenciométerrel történik – AC 0.5....25 A tartományban
- a kapcsolási késleltetés beállítása szintén potenciométerrel történik – 0.5...10s tartományban
- tápfeszültség: AC 230 V
- Kimenet: 1x 8 A (AC1)
- 1 fázisú készülék, 1 modulos, DIN sínre szerelhető
RU
- реле предназначено:
- для удаленной диагностики оборудования (короткое замыкание, повышение потребление)
- первоочередное (приоритетное) реле – два электропотребителя (напр. бойлер и обогрев пола), которые
функционируют на одной вазе, но никогда включены одновременно – таким образом не наступает токовая
перегрузка и последующее срабатывание предохранителя. Можно таким образом сэкономить на главном
предохранителе.
- индикатор прохождения тока – информация о включенном отоплении,, вентиляторе...
- НОВИНКА – отверстие для продевания провода исполнено на теле устройства.
- встроенный токовый трансформатор считывает силу тока продетого провода
- можно использовать и для считывания тока до 600 A с внешнего трансформатора
- плавная настройка отслеживаемого тока потенциометром – диапазон AC 0.5 ... 25 A
- плавная настройка задержки потенциометром – настраиваемое в диапазоне 0.5 ...10s
- напряжение питания AC 230 V
- выходной контакт 1x переключающий 8 A (AC1)
- однофазовое исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепеж на DIN рейку, хомутные зажимы
Symbol / Symbol / Symbol /Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
16
A1
A2
18
15
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
Un
Un
Ip
Is
A1
A2
I
A1
A2
Příklad zapojení: PRI-52 s proudovým převodním transformátorem pro zvýšení proudového rozsahu.
Príklad zapojenia: PRI-52 s prúdovým prevodným transformátorom pre zvýšenie prúdového rozsahu.
proud. trafo/
current transformer
Connection example: PRI-52 with current transformer for increasing of current range.
Exemplu de conectare: PRI-52 cu transformator de curent pentru extinderea razei de curent.
Przykład podłączenia: PRI-52 z wbudowanym przekładnikiem prądowym do powiększenia zakresu nadzorowanego prądu.
16
16
15
Bekötési példa: PRI-52 áramváltóval szerelve a figyelt áramtartomány kibővítése érdekében.
18
15
18
Пример подключения: PRI-52 с токовым переводным трансформатором для повышения токового диапазона.
-2-
Popis ovládacích prvků / Popis ovládacíh prvkov / Control elements describtion / Descrierea elementelor de comandă / Opis wlaczników / A DIP kapcslók funkciója /
Описание элементов управления
10
0.5
20
0,5
- Nastavení časové prodlevy- zpoždění reakce výstupu na překročení nastaveného proudu.
- Nastavenie časového oneskorenia - oneskorená reakcia výstupu na prekročenie nastaveného prúdu.
- Setting of time delay - delay of output reaction to overrun of preset current.
- Programarea temporizării – reacţia întârziată a ieşirilor la depăşirea valorii curentului setat.
- Nastawienie opóznienia.
- Késleltetés beállítása - a beállított érték meghaladását követõen ennyi idõvel kapcsol a kimenet.
- Настройка времени задержки.
Imax
[A]
15
5
25
- Nastavení úrovně proudu v A - jeho překročení je indikováno sepnutím relé a svitem červené LED diody.
- Nastavenie úrovne prúdu v A - jeho prekročenie je indikované zopnutím relé a svietením červenej LED diódy.
- Setting of current level in A – it’s overrun is indicated by closing of the relay and by red LED diode shine.
- Setarea nivelului curentului în A – depăşirea acestuia este indicată prin cuplarea releului şi lumina roşie a LED-ului.
- Nastawianie zasilania w A - przeciążenie jest sygnalizowane świecącą dioda LED.
- Az áramküszöb beállítása a méréstartomány A - az érték túllépését a relé kapcsolása és a piros LED dióda jelzi.
- Настройка уровня силы тока в A - превышение этого показателя отмечается индикацией светящегося красного LED.
Popis přístroje / Popis prístroja / Device describtion / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройства
1
A1
1
A2
2
5
10
3
15
5
6
20
25
0,5
4
Svorky napájecího napětí
Svorky napájacieho napätia
Supply terminals
Terminalele pentru alimentare
Zaciski napięcia zasilania
Tápcsatlakozók
Клеммы питания
2 Indikace napájecího napětí
Indikácia napájacieho napätia
Supply voltage indication
Indicarea tensiunii de alimentare
Sygnalizacja napięcia zasilania
Tápfeszültség kijelzése
Индикация напряж. питания
3 Otvor pro provlečení vodiče (max. 0 5.8 mm)
Otvor na prevlečenie vodiča (max. 0 5.8 mm)
Hole for threaded conductor (max. 0 5.8 mm)
Orificiu pentru conductor infiletat (max. 0 5.8 mm)
Otwór dla przewodu mierz. prądu (maks. 0 5.8 mm)
Átvezetés a mért vezetéknek (max. 0 5.8 mm)
Отверстие для продев. провода (max. 0 5.8 mm)
6 Nastavení úrovně proudu v A
Nastavenie úrovne prúdu v A
Adjusting of current in A
Reglajul intensităţii în A
Nastawianie poziomu pradu w A
Áramküszöb beállítás
Настройка уровня тока
7 Výstupní kontakty
Výstupné kontakty
Output contact
Contacte de ieşire
Zestyki wyjściowe
Kimeneti csatlakozó
Клеммы вывода
4 Nastavení časové prodlevy
Nastavenie časového oneskorenia
Adjusting of time delay
Reglajul pauzei
Nastawianie czasowego przedłużenia
Késleltetés beállítás
Настройка времени задержки
In 0,5 - 25A
5 Indikace výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicare releu ieşire activ
Sygnalizacja wejścia
Jelzések
Индикация вывода
16
15
18
7
Popis funkce / Popis funkcie / Functions / Funcţionare / Funkcje / Mûködés / Функции
Imax
Hystereze/ Hysteresis
I
15-18
CZ
Hlídací relé PRI-52 slouží k hlídání úrovně proudu v jednofázových AC obvodech. Plynulé nastavení úrovně vybavovacího proudu
předurčuje relé pro mnoho různých aplikací. Výstupní relé je v normálním stavu vypnuto. Při překročení nastavené úrovně proudu relé
po nastavené prodlevě sepne. Při návratu z chybového do normálního stavu se uplatňuje hystereze.
Rozsah PRI-52 je možno zvětšit pomocí externího proudového transformátoru.
Výhodou PRI-52 je umístění otvoru pro průvlečný vodič pod úrovní krytu v rozvaděči - průvlečný vodič tak není přístupný pro
nevhodnou manipulaci.
t
LED I >
SK
Monitorovacie relé PRI-52 slúži na monitorovanie úrovne prúdu v jednofázových AC obvodoch. Plynulé nastavenie úrovne
vybavovacieho prúdu predurčuje relé pre mnoho rôznych aplikácií. Výstupné relé je v normálnom stave vypnuté. Pri prekročení
nastavenej úrovne prúdu relé po nastavenom oneskorení zopne. Pri návrate z chybového do normálneho stavu sa uplatňuje
hysterézia.
Rozsah PRI-52 je možno zväčšiť pomocou externého prúdového transformátora.
Výhodou PRI-52 je umiestnenie otvoru pre prevlečný vodič pod úrovňou krytu v rozvádzači - prevlečný vodič tak nie je prístupný pre
nevhodnú manipuláciu.
EN
Monitoring relay PRI-52 serves for monitoring of current level in 1-phase AC circuits. Slight setting of release current level designates
this relay for many various applications. Output relay is in normal status switched off. When set current level is overrun, relay get
closed after preset delay. By return from error to normal status is used hysteresis.
PRI-52 range is possible to increase with external current transformer.
Adventage of PRI-52 is that the hole for threaded conductor is located under the level of covering in the switchboard – thanks that,
threaded conductor is not accessible for unwanted manipulation.
RO
Releul de monitorizare PRI-52 deserveste pentru monitorizarea nivelului de curent in faza 1 a ciscuitelor AC. O mica setare a nivelului
curentului eliberat desemneaza acest releu pentru diferite aplicatii. Iesirea releului in starea normala, este inchisa. Cand nivelul
setat al curentului este depasit, releul se inchide dupa intarzierea presetata. Prin intoarcerea de la eroare in starea normala este
folosit histeresis.
Raza PRI-52 se poate marii cu transformator extern.
Avantajul PRI-52 este ca orificiul pentru conductorii infiletati se afla sub nivelul de acoperire al panoului – multumita acestui fapt,
conductorul infiletat nu este accesibil pentru manipulare nedorita.
PL
Przekaźnik PRI-52 do monitorowania prądu w sieciach AC 1-fazowych. Płynne ustawienie progu prądu pozwala na różnych realizacje.
Styk wyjściowy jest w normalnym stanie rozwarty. Po przekroczeniu progu prądu dojdzie do przełączenia styków. Po powrocie ze
stanu przekroczenia progu zastosuje się histereza.
Zakres PRI-52 można powiększyć za pomocą zewn. przekładnika prądowego.
Zaletą PRI-52 jest to że przewód w którego dotyczy pomiar przewlekany jest środkiem aparatu i nieodstaje z szafy rozdzielczej.
HU
A PRI-52 áramfigyelő relé 1 fázisú, AC feszültségű hálózatokban történő felhasználásra készült. A relé használatával különféle
fogyasztók áramfelvételét ellenőrizhetjük. A relé alapállapotban kikapcsolt helyzetben van. A relé a beállított áramerősség
átlépésekor a beállított késleltetés után húz meg. Az alapállapotba történő visszalépés hiszterézis elven történik. A PRI-52
áramfigyelési korlátait áramváltóval lehet növelni.
A termék oldalán található átvezető pont a kapcsolószekrény maszkolása alatt található, ezzel megakadályozza a feszültség alatt
lévő vezetékszakasz érintését.
RU
Реле контроля PRI-52 служит для слежения за уровнем тока в однофазовых цепях AC. Плавная настройка уровня
выбранного тока предопределяет реле для многих решений. Выходное реле в нормальном состоянии выключено. При
превышении настроенного уровня тока реле замкнётся по истечении настроенного времени. При возврате из состояния
ошибки в нормальное состояние осуществляется гистерезис. Диапазон PRI-52 можно повысить при помощи внешнего
токового трансформатора. Выгодой PRI-52 является размещение отверстий для провода под уровнем корпуса в распред.
щите – провод таким образом неподвержен случайным манипуляциям.
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 8A
cos φ ≥ 0.95
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a nekompenzované/
uncompensated
250V / 8A
250V / 3A
250V / 2A
230V / 1.5A (345VA)
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 8A
M
K
AC13
AC14
AC15
DC1
x
250V / 3A
250V / 3A
24V / 8A
-3-
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
x
300W
x
250V / 1A
250V / 1A
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 3A
24V / 2A
24V / 8A
24V / 2A
x
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement