5106V102

5106V102
Isolation
Galvanic isolators for analogue and digital
signals as well as HART® signals. A wide product range
with both loop-powered and universal isolators featuring
linearisation, inversion, and scaling of output signals.
Displays
Programmable displays with a wide selection of inputs and outputs for display of temperature,
volume, weight, etc. Feature linearisation, scaling, and
difference measurement functions for programming via
PReset software.
DK Side 1
Ex barriers
Interfaces for analogue and digital signals
as well as HART® signals between sensors / I/P converters / frequency signals and control systems in Ex zone 0,
1 & 2. Feature options such as mathematical functions
and 2 wire transmitter interfaces.
UK Page 15
FR Page 29
Temperature A wide selection of transmitters for DIN
form B mounting and DIN rail modules with analogue
and digital bus communication ranging from applicationspecific to universal transmitters.
Backplane
Flexible motherboard solutions for system 5000 modules. Our backplane range features flexible
8 and 16 module solutions with configuration via PReplan
8470 – a PC program with drop-down menus.
DE Seite 43
5106
HART® transparent
Repeater
No. 5106V102-IN (0324)
F r o m s e r. n o . 0 3 0 3 2 1 0 4 1
SIGNALS THE BEST
HART ® - TRANSPARENT REPEATER
PRetrans 5106
Indholdsfortegnelse
Advarsler ............................................................................
Sikkerhedsregler.................................................................
Overensstemmelseserklæring ............................................
Adskillelse af SYSTEM 5000..............................................
Anvendelse.........................................................................
Teknisk karakteristik ...........................................................
Montage / installation.........................................................
Applikationer ......................................................................
Bestillingsskema.................................................................
2
3
5
6
7
7
7
8
9
Elektriske specifikationer ...................................................
Tilslutninger ........................................................................
Blokdiagram .......................................................................
Appendix:
UL Control Drawing No. 5106QU01 ..................................
9
12
13
56
1
ADVARSEL
GENERELT
Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske
spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens
sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende.
Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug.
Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul.
Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så
forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
Signaturforklaring
Trekant med udråbstegn: Advarsel / krav. Hændelser der kan føre til livstruende situationer.
CE-mærket er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med
EU-direktivernes krav.
Dobbelt isolation er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til
isolation.
Ex - Modulet er godkendt efter ATEX-direktivet til brug i forbindelse med
installationer i eksplosionsfarlige områder.
SIKKERHEDSREGLER
ADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette
er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på
modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:
Adskillelse af modulet for indstilling af omskiftere og jumpere.
FARLIG
Installation, ledningsmontage og -demontage.
SPÆNDING
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun
foretages af PR electronics A/S.
ADVARSEL
INSTALLATION
2
For at overholde sikkerhedsafstande må modulerne 5111 og
5223 ikke tilsluttes både farlig og ikke-farlig spænding på samme moduls relækontakter.
SYSTEM 5000 skal monteres på DIN-skinne efter DIN 46277.
Kommunikationsstikket i SYSTEM 5000 har forbindelse til indgangsklemmer, hvor der kan forekomme farlige spændinger, og
det må kun tilsluttes programmeringsenheden 5905 via det
medfølgende kabel.
DEFINITIONER:
Farlige spændinger er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og
50...1000 Volt AC.
Teknikere er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne
udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Operatører er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og
betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt
med indholdet af denne manual.
MODTAGELSE OG UDPAKNING:
Udpak modulet uden at beskadige dette, og sørg for, at manualen altid følger
modulet og er tilgængelig. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.
Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte.
MILJØFORHOLD:
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og
udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning,
udover de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
3
INSTALLATION:
Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske
udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til
den lokale forhandler eller alternativt direkte til:
PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde, Danmark tlf: +45 86 37 26 77.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for
installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring
og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:
For-sikringens maksimale størrelse er 10 A og skal sammen med en afbryder
placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes
således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Som producent erklærer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hermed at følgende produkt:
Type: 5106
Navn: HART®-transparent repeater
er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:
EMC-direktivet 89/336/EEC og senere tilføjelser
Fra serienr.: 010171001 ff
KALIBRERING OG JUSTERING:
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger
udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
BETJENING UNDER NORMAL DRIFT:
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret
på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv
eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så
det er let at betjene.
RENGØRING:
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med
destilleret vand eller sprit.
EN 61 326
EN 50 081-1 og EN 50 081-2
EN 50 082-1 og EN 50 082-2
Denne erklæring er udgivet i overensstemmelse med EMC-direktivets paragraf
10, stk. 1. For specifikation af det acceptable EMC-niveau henvises til modulets elektriske specifikationer.
Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og senere tilføjelser
fra serienr.: 010171001 ff
EN 61 010-1
ATEX-direktivet 94/9/EC og senere tilføjelser
ANSVAR:
I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden
ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.
Fra serienr.: 010171001 ff
EN 50 014 og EN 50 020
Ex-certifikat: 00 ATEX 127483
Bemyndiget organ for CENELEC / ATEX: UL International Demko A/S 0539
Rønde, 10. maj 2001
4
Peter Rasmussen
Producentens underskrift
5
HART ® - TRANSPARENT REPEATER
PRetrans 5106
ADSKILLELSE AF SYSTEM 5000
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding.
Billede 1:
Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved
at løfte i den nederste lås.
•
•
•
•
•
3- / 5-port 3,75 kVAC galvanisk isolation
Lav reaktionstid
2-trådsforsyning > 17 V
1- eller 2-kanals version
Universel forsyning med AC eller DC
Anvendelse:
• Spændingsforsyning og signalisolator med tovejs HART®-kommunikation for
2-trådstransmittere.
Billede 2:
Printet udtages ved at løfte i den
øverste lås og samtidig trække ud i
frontpladen.
Nu kan switche og jumpere ændres.
• Signalisolator med tovejs HART®-kommunikation for forsynede strømtransmittere.
• Signalisolator med lav reaktionstid på analoge strømsignaler.
Teknisk karakteristik:
• PR5106 behandler primært strømsignaler på 4...20 mA.
• PR5106 benytter mikroprocessorteknologi til forstærkning og nulpunktsforskydning. Det analoge signal overføres med en reaktionstid på under 25 ms.
• Indgange, udgange og forsyning er indbyrdes galvanisk adskilte og ikke stelbundne.
• Udgangen kan kobles som aktiv strømtransmitter eller som en 2-trådstransmitter.
Montage / installation:
• Monteres på DIN-skinne, vertikalt eller horisontalt. Modulerne kan monteres
uden indbyrdes afstand, hvilket svarer til 84 kanaler pr. meter.
• PR5106B anbefales som Ex-barriere for 5335B og 6335B.
6
7
Elektriske specifikationer:
Specifikationsområde:
-20 til +60°C
Fælles specifikationer:
Forsyningsspænding universel.................... 24...230 VAC ±10%
50...60 Hz
24...250 VDC ±20%
Egetforbrug ................................................. ≤ 2 W (2 kanaler)
Max. forbrug................................................ ≤ 3 W (2 kanaler)
Sikring ......................................................... 400 mA T / 250 VAC
Isolationsspænding, test / drift ................... 3,75 kVAC / 250 VAC
Signal- / støjforhold..................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Reaktionstid (0...90%, 100...10%) .............. < 25 ms
Kalibreringstemperatur................................ 20...28°C
Virkning af forsyningsspændingsændring (24...250 V) .................................... < ±10 µA
8
9
Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:
Max. ekstern 2-trådsforsyning .................... 29 VDC
Virkning af ekstern 2-trådsforsyningsspændingsændring ..................................... < 0,005% af span / V
Generelle værdier
Indgangstype
mA
Absolut
nøjagtighed
Temperaturkoefficient
≤ ±0,1% af span
≤ ±0,01% af span / °C
Basisværdier
Indgangstype
mA
Basis
nøjagtighed
Temperaturkoefficient
≤ ±16 µA
≤ ±1,6 µA/°C
EMC-immunitetspåvirkning................................. < ±0,5% af span
Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE 21, A kriterium, gniststøj ................. < ±1% af span
Hjælpespænding:
2-trådsforsyning ..........................................
Ledningskvadrat (max.) ...............................
Klemskruetilspændingsmoment..................
Relativ luftfugtighed ....................................
Mål (HxBxD) ................................................
DIN-skinne type...........................................
Tæthedsgrad (kabinet / klemmer) ...............
Vægt ............................................................
Strømindgang:
Måleområde ................................................
Min. måleområde (span)..............................
Indgangsmodstand:
Forsynet enhed ...........................................
Ikke-forsynet enhed ....................................
25...17 VDC / 0...20 mA
1 x 2,5 mm2
0,5 Nm
< 95% RH (ikke kond.)
109 x 23,5 x 130 mm
DIN 46277
IP50 / IP20
246 g
4...20 mA
16 mA
Nom. 10 Ω
R shunt = ∞, V drop < 4 V
Strømudgang og 2-tråds 4...20 mA udgang:
Signalområde (span) ................................... 4...20 mA
Min. signalområde (span) ............................ 16 mA
Belastning (max.)......................................... 20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Belastningsstabilitet .................................... ≤ 0,01% af span / 100 Ω
Strømbegrænsning...................................... ≤ 28 mA
®
Ripple på HART -kommunikation .............. < 3 mVRMS
10
Ex-data:
Klemme 31...33
Um ............................................................... : 250 V
Klemme 44 til 42, 41 (54 til 52, 51)
Uo ................................................................
Io..................................................................
Po ................................................................
Lo ................................................................
Co ................................................................
:
:
:
:
:
28 VDC
91 mADC
0,65 W
3 mH
80 nF
Klemme 41 til 42 (51 til 52)
Uo ................................................................
Io..................................................................
Po ................................................................
Lo ................................................................
Co ................................................................
:
:
:
:
:
10 VDC
2 mADC
5 mW
1H
3 µF
EEx-godkendelse CENELEC:
DEMKO 00 .................................................. ATEX 127483
ATEX ............................................................ 0539
II (1) G
[EEx ia] IIC
Anvendes for .............................................. Zone 0, 1 eller 2
UL, anvendes for zone ............................... IS, KL. 1, DIV. 1, GP. A-D
Overholdte myndighedskrav:
Standard:
EMC 89/336/EØF, Emission ....................... EN 50 081-1, EN 50 081-2
Immunitet ....................... EN 50 082-2, EN 50 082-1
Emission og immunitet ....................... EN 61 326
LVD 73/23/EØF............................................ EN 61 010-1
PELV/SELV................................................... IEC 364-4-41,
og EN 60 742
ATEX 94/9/EF .............................................. EN 50 014 og EN 50 020
UL ................................................................ UL 913, UL 508
Af span = af det aktuelt valgte område
11
BLOKDIAGRAM:
12
13
HART ® TRANSPARENT REPEATER
PRetrans 5106
Table of contents
Warnings ............................................................................
Safety instructions..............................................................
Declaration of Conformity ..................................................
How to dismantle SYSTEM 5000.......................................
Application .........................................................................
Technical characteristics ....................................................
Mounting / installation........................................................
Applications........................................................................
Order ..................................................................................
Electrical specifications......................................................
Connections .......................................................................
Block diagram ....................................................................
Appendix:
UL Control Drawing No. 5106QU01 ..................................
14
16
17
19
20
21
21
21
22
23
23
26
27
56
15
WARNING!
GENERAL
This module is designed for connection to hazardous electric
voltages.
Ignoring this warning can result in severe personal injury or
mechanical damage.
To avoid the risk of electric shock and fire, the safety instructions of this manual must be observed and the guidelines
followed. The specifications must not be exceeded, and the
module must only be applied as described in the following.
Prior to the commissioning of the module, this manual must be
examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should install this module.
If the equipment is used in a manner not specified by the
manufacturer, the protection provided by the equipment may be
impaired.
SYMBOL IDENTIFICATION
Triangle with an exclamation mark: Warning / demand. Potentially
lethal situations.
The CE mark proves the compliance of the module with the essential
requirements of the directives.
The double insulation symbol shows that the module is protected by
double or reinforced insulation.
Ex modules have been approved for use in connection with installations
in explosive areas.
SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING!
HAZARDOUS
VOLTAGE
Until the module is fixed, do not connect hazardous voltages to
the module.
The following operations should only be carried out on a disconnected module and under ESD safe conditions:
Dismantlement of the module for setting of dipswitches
and jumpers.
General mounting, connection and disconnection of wires.
Troubleshooting the module.
Repair of the module and replacement of circuit breakers
must be done by PR electronics A/S only.
WARNING!
INSTALLATION
16
To keep the safety distances, modules 5111 and 5223 must
neither be connected to hazardous nor non-hazardous voltages
on the same module’s relay contacts.
SYSTEM 5000 must be mounted on DIN rail according to DIN
46277.
The communication connector of SYSTEM 5000 is connected
to the input terminals on which dangerous voltages can occur,
and it must only be connected to the programming unit 5905
by way of the enclosed cable.
DEFINITIONS:
Hazardous voltages have been defined as the ranges: 75 to 1500 Volt DC, and
50 to 1000 Volt AC.
Technicians are qualified persons educated or trained to mount, operate, and
also troubleshoot technically correct and in accordance with safety regulations.
Operators, being familiar with the contents of this manual, adjust and operate
the knobs or potentiometers during normal operation.
RECEIPT AND UNPACKING:
Unpack the module without damaging it and make sure that the manual always
follows the module and is always available. The packing should always follow
the module until this has been permanently mounted.
Check at the receipt of the module whether the type corresponds to the one
ordered.
ENVIRONMENT:
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical vibrations and shock,
as well as rain and heavy moisture. If necessary, heating in excess of the stated
limits for ambient temperatures should be avoided by way of ventilation.
All modules fall under Installation Category II, Pollution Degree 1, and Insulation
Class II.
17
MOUNTING:
Only technicians who are familiar with the technical terms, warnings, and
instructions in the manual and who are able to follow these should connect the
module.
Should there be any doubt as to the correct handling of the module, please
contact your local distributor or, alternatively,
DECLARATION OF CONFORMITY
As manufacturer
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde, Denmark,
tel: +45 86 37 26 77.
hereby declares that the following product:
Type: 5106
Mounting and connection of the module should comply with national legislation
for mounting of electric materials, i.e. wire cross section, protective fuse, and
location. Descriptions of input / output and supply connections are shown in
the block diagram and side label.
The following apply to fixed hazardous voltages-connected modules:
The max. size of the protective fuse is 10 A and, together with a power switch,
it should be easily accessible and close to the module.
The power switch should be marked with a label telling it will switch off the voltage to the module.
CALIBRATION AND ADJUSTMENT:
During calibration and adjustment, the measuring and connection of external
voltages must be carried out according to the specifications of this manual. The
technician must use tools and instruments that are safe to use.
NORMAL OPERATION:
Operators are only allowed to adjust and operate modules that are safely fixed
in panels, etc., thus avoiding the danger of personal injury and damage. This
means there is no electrical shock hazard, and the module is easily accessible.
CLEANING:
When disconnected, the module may be cleaned with a cloth moistened with
distilled water or ethyl alcohol.
LIABILITY:
To the extent the instructions in this manual are not strictly observed, the customer cannot advance a demand against PR electronics A/S that would otherwise exist according to the concluded sales agreement.
Name: HART® transparent repeater
is in conformity with the following directives and standards:
EMC directive 89/336/EEC and later amendments
From serial no.: 010171001 ff
EN 61 326
EN 50 081-1, EN 50 081-2
EN 50 082-1, EN 50 082-2
This declaration is issued in compliance with article 10, subclause 1 of the EMC
directive. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to
the electrical specifications for the module.
The Low Voltage directive 73/23/EEC and later amendments
from serial no.: 010171001 ff
EN 61 010-1
The ATEX directive 94/9/EC and later amendments
From serial no.: 010171001 ff
EN 50 014 and EN 50 020
Ex certificate: 00 ATEX 127483
Notified body for CENELEC/ATEX: UL International Demko A/S 0539
Rønde, 10 May 2001
18
Peter Rasmussen
Manufacturer’s signature
19
HART ® TRANSPARENT REPEATER
PRetrans 5106
HOW TO DISMANTLE SYSTEM 5000
First, remember to demount the connectors with hazardous voltages.
Picture 1:
By lifting the bottom lock, the module
is detached from the DIN rail.
•
•
•
•
•
3- / 5-port 3.75 kVAC galvanic isolation
Low response time
2-wire supply > 17 V
1- or 2-channel version
Universal AC or DC supply
Application:
®
• Power supply and signal isolator with 2-way HART communication for 2-wire
transmitters.
Picture 2:
Then, by lifting the upper lock and
pulling the front plate simultaneously, the PCB is removed.
Switches and jumpers can now be
adjusted.
®
• Signal isolator with 2-way HART communication for supplied current transmitters.
• Signal isolator with low response time on analogue current signals.
Technical characteristics:
• PR5106 primarily processes current signals of 4...20 mA.
• PR5106 is based on microprocessor technology for gain and offset. The analogue signal is transmitted at a response time of less than 25 ms.
• Inputs, outputs, and supply are floating and galvanically separated.
• The output can be connected either as an active current transmitter or as a
2-wire transmitter.
Mounting / installation:
• Mounted vertically or horizontally on a DIN rail. As the modules can be mounted without distance between neighbouring units, up to 84 channels can be
mounted per metre.
• PR5106B is recommended as Ex safety barrier for 5335B and 6335B.
20
21
Electrical specifications:
Specifications range:
-20 to +60°C
Common specifications:
Supply voltage universal ............................. 24...230 VAC ±10%
50...60 Hz
24...250 VDC ±20%
Internal consumption .................................. ≤ 2 W (2 channels)
Max. consumption ...................................... ≤ 3 W (2 channels)
Fuse............................................................. 400 mA SB / 250 VAC
Isolation voltage, test / operation ............... 3.75 kVAC / 250 VAC
Signal / noise ratio ...................................... Min. 60 dB (0...100 kHz)
Response time (0...90%, 100...10%) .......... < 25 ms
Calibration temperature .............................. 20...28°C
Effect of supply voltage
change (24...250 V) ..................................... < ±10 µA
22
23
Accuracy, the greater of general and basic values:
Max. external 2-wire supply........................ 29 VDC
Effect of external 2-wire supply
voltage change............................................ < 0.005% of span / V
General values
Input type
mA
Absolute
accuracy
Temperature
coefficient
≤ ±0.1% of span
≤ ±0.01% of span / °C
Basic values
Input type
mA
Basic
accuracy
Temperature
coefficient
≤ ±16 µA
≤ ±1.6 µA/°C
EMC immunity influence ........................... < ±0.5% of span
Extended EMC immunity:
NAMUR NE 21, A criterion, burst ............. < ±1% of span
Auxiliary supply:
2-wire supply...............................................
Max. wire size..............................................
Screw terminal torsion ................................
Relative humidity .........................................
Dimensions (HxWxD)...................................
DIN rail type.................................................
Tightness (enclosure / terminals) ................
Weight .........................................................
Current input:
Measurement range ....................................
Min. measurement range (span) .................
Input resistance:
Supplied unit ...............................................
Non-supplied unit........................................
25...17 VDC / 0...20 mA
1 x 2.5 mm2
0.5 Nm
< 95% RH (non-cond.)
109 x 23.5 x 130 mm
DIN 46277
IP50 / IP20
246 g
4...20 mA
16 mA
Nom. 10 Ω
Rshunt = ∞, Vdrop < 4 V
Current output and 2-wire 4...20 mA output:
Signal range (span)...................................... 4...20 mA
Min. signal range (span) .............................. 16 mA
Load (max.).................................................. 20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Load stability ............................................... ≤ 0.01% of span / 100 Ω
Current limit................................................. ≤ 28 mA
®
Ripple on HART communication ............... < 3 mVRMS
24
Ex data:
Terminal 31...33
Um ...............................................................
Terminal 44 to 42, 41 (54 to 52, 51)
Uo ................................................................
Io..................................................................
Po ................................................................
Lo ................................................................
Co ................................................................
Terminal 41 to 42 (51 to 52)
Uo ................................................................
Io..................................................................
Po ................................................................
Lo ................................................................
Co ................................................................
: 250 V
: 28 VDC
: 91 mADC
: 0.65 W
: 3.0 mH
: 80 nF
: 10 VDC
: 2 mADC
: 5 mW
:1H
: 3 µF
EEx approval CENELEC:
DEMKO 00 .................................................. ATEX 127483
ATEX .......................................................... 0539
II (1) G
[EEx ia] IIC
Applicable in................................................ Zone 0, 1, or 2
UL, applicable in zone................................ IS, KL. 1, DIV. 1, GP. A-D
Observed authority requirements:
Standard:
EMC 89/336/EEC, Emission ....................... EN 50 081-1, EN 50 081-2
Immunity ....................... EN 50 082-2, EN 50 082-1
Emission and immunity
EN 61 326
LVD 73/23/EEC............................................ EN 61 010-1
PELV/SELV................................................... IEC 364-4-41
and EN 60 742
ATEX 94/9/EC.............................................. EN 50 014 and EN 50 020
UL ................................................................ UL 913, UL 508
Of span = of the presently selected range
25
BLOCK DIAGRAM:
26
27
ISOLATEUR / TRANSPARENCE HART ®
PRetrans 5106
SOMMAIRE
Avertissements ...................................................................
Consignes de sécurité .......................................................
Déclaration de conformité..................................................
Démontage du SYSTEME 5000.........................................
Application .........................................................................
Caractéristiques techniques ..............................................
Montage / installation.........................................................
Applications........................................................................
Référence ...........................................................................
Spécifications électriques ..................................................
Connexions ........................................................................
Schéma de principe ...........................................................
Appendix:
UL Control Drawing No. 5106QU01 ..................................
28
30
31
33
34
35
35
35
36
37
37
40
41
56
29
AVERTISSEMENT !
INFORMATIONS
GENERALES
Ce module est conçu pour supporter une connexion à des tensions électriques dangereuses. Si vous ne tenez pas compte de
cet avertissement, cela peut causer des dommages corporels
ou des dégâts mécaniques.
Pour éviter les risques d’électrocution et d’incendie, conformezvous aux consignes de sécurité et suivez les instructions mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux spécifications indiquées et respecter les instructions d’utilisation de ce
module, telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre
ce module en marche. L’installation de ce module est réservée
à un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation
de l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la protection assurée par l’équipement risque d’être altérée.
AVERTISSEMENT !
TENSION
DANGEREUSE
Tant que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous tensions dangereuses. Les opérations suivantes doivent être effectuées avec le module débranché et dans un environnement
exempt de décharges électrostatiques (ESD) : démontage du
module pour régler les commutateurs DIP et les cavaliers,
montage général, raccordement et débranchement de fils et
recherche de pannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer le
module et à remplacer les disjoncteurs.
AVERTISSEMENT !
INSTALLATION
30
Afin de conserver les distances de sécurité, les modules 5111
et 5223 ne doivent pas être mis sous tensions dangereuses et
non dangereuses sur les mêmes contacts de relais du module.
Il convient de monter l’appareil SYSTEM 5000 sur un rail DIN
en se conformant à la norme DIN 46277. Le connecteur de
communication du SYSTEM 5000 est relié aux borniers d’entrée
sur lesquelles peuvent se produire des tensions dangereuses.
Ce connecteur doit uniquement être raccordé à l’appareil de
programmation 5905 au moyen du câble blindé.
Signification des symboles
Triangle avec point d’exclamation : Attention ! Si vous ne respectez
pas les instructions, la situation pourrait être fatale.
Le signe CE indique que le module est conforme aux exigences des
directives.
Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation double
ou renforcée.
L’utilisation des modules de type S.I. avec des installations situées dans
des zones à risques d’explosions à été autorisée.
CONSIGNES DE SECURITE
DEFINITIONS
Les gammes de tensions dangereuses sont les suivantes : de 75 à 1500 Vcc
et de 50 à 1000 Vca.
Les techniciens sont des personnes qualifiées qui sont capables de monter
et de faire fonctionner un appareil, et d’y rechercher les pannes, tout en respectant les règles de sécurité.
Les opérateurs, connaissant le contenu de ce guide, règlent et actionnent les
boutons ou les potentiomètres au cours des manipulations ordinaires.
RECEPTION ET DEBALLAGE
Déballez le module sans l’endommager. Le guide doit toujours être disponible
et se trouver à proximité du module. De même, il est recommandé de conserver
l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas définitivement monté. A
la réception du module, vérifiez que le type de module reçu correspond à celui
que vous avez commandé.
ENVIRONNEMENT
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil et choisissez un
endroit à humidité modérée et à l’abri de la poussière, des températures élevées, des chocs et des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des
systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée au-delà
des limites prescrites pour les températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégorie d’installation Il, au degré de
pollution I et à la classe d’isolation Il.
31
MONTAGE
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux techniciens qui connaissent les termes techniques, les avertissements et les instructions de ce
guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation du module, veuillez
contacter votre distributeur local. Vous pouvez également vous adresser à PR
electronics SARL, Zac du Chêne, Activillage, 2, allée des Sorbiers, F-69500
Bron (tél. : (0) 472 140 607)) ou à PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK8410 Rønde, Danemark (tél. :+45 86 37 26 77).
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques, par
exemple diamètres des fils, fusibles de protection et implantation des modules.
Les connexions des alimentations et des entrées / sorties sont décrites dans le
schéma de principe et sur l’étiquette de la face latérale du module. Les instructions suivantes s’appliquent aux modules fixes connectés en tensions dangereuses : Le fusible de protection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier, ainsi
que l’interrupteur général, doivent être facilement accessibles et à proximité
du module. Il est recommandé de placer sur l’interupteur général une étiquette
indiquant que ce dernier mettra le module hors tension.
ETALONNAGE ET REGLAGE
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient d’effectuer les
mesures et les connexions des tensions externes en respectant les spécifications mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent utiliser des outils et
des instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.
MANIPULATIONS ORDINAIRES
Les opérateurs sont uniquement autorisés à régler et faire fonctionner des
modules qui sont solidement fixés sur des platines des tableaux, ect., afin
d’écarter les risques de dommages corporels. Autrement dit, il ne doit exister
aucun danger d’électrocution et le module doit être facilement accessible.
MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon humecté d’eau distillée ou
d’alcool éthylique pour le nettoyer.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans la mesure où les instructions de ce guide ne sont pas strictement respectées par le client, ce dernier n’est pas en droit de faire une réclamation auprès
de PR electronics SARL, même si cette dernière figure dans l’accord de vente
conclu.
32
DECLARATION DE CONFORMITE
En tant que fabricant
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
déclare que le produit suivant :
Type : 5106
Nom : Isolateur / transparence HART®
correspond aux directives et normes suivantes :
La directive CEM (EMC) 89/336/EEC et les modifications subséquentes
A partir du no. de série : 010171001 sqq.
EN 61 326
EN 50 081-1, EN 50 081-2
EN 50 082-1, EN 50 082-2
Cette déclaration est délivrée en correspondance à l’article 10, alinéa 1 de la
directive CEM. Pour une spécification du niveau de rendement acceptable
CEM (EMC) renvoyer aux spécifications électriques du module.
La directive basse tension 73/23/EEC et les modifications subséquentes
à partir du no. de série : 010171001 sqq.
EN 61 010-1
La directive ATEX 94/9/EC et les modifications subséquentes
A partir du no. de série : 010171001 sqq.
EN 50 014 et EN 50 020
Certificat Ex : 00 ATEX 127483
Organisme notifié pour CENELEC/ATEX : UL International Demko A/S 0539
Rønde, le 10 mai 2001
Peter Rasmussen
Signature du fabricant
33
ISOLATEUR / TRANSPARENCE HART ®
PRetrans 5106
DEMONTAGE DU SYSTEME 5000
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteurs où règnent des
tensions dangereuses.
Figure 1:
Detachez le module du rail DIN en
relevant le verrou inférieur.
•
•
•
•
•
Isolation galvanique 3- / 5-port de 3,75 kVca
Temps de réponse rapide
Alimentation 2-fils > 17 V
Une ou deux voies
Alimentation multi-tension cc ou ca
Application :
• Alimentation et isolateur de signaux avec communication bi-directionnelle du
®
protocole HART pour transmetteurs 2-fils.
Figure 2:
Extrayez la carte à circuits imprimés
en relevant le verrou supérieur en
même temps que vous retirez la
plaque avant.
Vous pouvez maintenant régler les
commutateurs et les cavaliers.
• Isolateur de signaux avec communication bi-directionnelle du protocole
®
HART pour transmetteurs actifs.
• Isolateur de signaux avec un temps de réponse rapide pour des signaux de
courant analogiques.
Caractéristiques techniques :
• Le PR5106 traite principalement des signaux de courant de 4...20 mA.
• Le PR5106 est basé sur une technologie à microprocesseur. Le signal analogique est transmis avec un temps de réponse inférieur à 25 ms.
• Les entrées, les sorties et l’alimentation sont flottantes et isolées galvaniquement.
• Sortie active en courant ou sortie en technique 2-fils.
Montage / installation :
• Pour montage vertical ou horizontal sur rail DIN. En version 2-voies, 84 voies
par mètre peuvent être montées.
• Le PR5106B est recommandé comme barrière S.I. pour le 5335B et le 6335B.
34
35
Spécifications électriques :
Plage des spécifications :
-20 à +60°C
Spécifications communes :
Alimentation multi-tension .......................... 24...230 Vca ±10%
50...60 Hz
24...250 Vcc ±20%
Consommation interne................................ ≤ 2 W (2 voies)
Consommation max. ................................... ≤ 3 W (2 voies)
Fusible ......................................................... 400 mA SB / 250 Vca
Tension d’isolation, test / opération ............ 3,75 kVca / 250 Vca
Rapport signal / bruit .................................. Min. 60 dB (0...100 kHz)
Temps de réponse (0...90%, 100...10%) ........ < 25 ms
Température d’étalonnage .......................... 20...28°C
Effet d’une variation de la tension
d’alimentation (24...250 V)........................... < ±10 µA
36
37
Précision, la plus grande des valeurs générales et de base :
Valeurs générales
Type
d’entrée
mA
Précision
absolue
Coefficient de
température
≤ ±0,1% de l’EC
≤ ±0,01% de l’EC / °C
Valeurs de base
Type
d’entrée
mA
Précision
de base
Coefficient de
température
≤ ±16 µA
≤ ±1,6 µA/°C
Immunité CEM..................................................... < ±0,5% de l’EC
Immunité CEM améliorée :
NAMUR NE 21, critère A, burst .......................... < ±1% de l’EC
Tension auxiliaire :
Alimentation 2-fils........................................
Taille max. des fils .......................................
Pression max. avant déformation de la vis ...
Humidité relative .........................................
Dimensions (HxLxP) ....................................
Rail DIN .......................................................
Etanchéité (boîtier / bornier)........................
Poids ...........................................................
Entrée courant :
Gamme de mesure......................................
Plage de mesure min. (EC)..........................
Résistance d’entrée :
Avec alimentation ........................................
Sans alimentation........................................
25...17 Vcc / 0...20 mA
1 x 2,5 mm2
0,5 Nm
< 95% RH (sans cond.)
109 x 23,5 x 130 mm
DIN 46277
IP50 / IP20
246 g
4...20 mA
16 mA
Nom. 10 Ω
Rshunt = ∞, Vdrop < 4 V
Sortie courant et sortie 2-fils de 4...20 mA :
Gamme de mesure (EC) .............................. 4...20 mA
Plage de mesure min. (EC).......................... 16 mA
Charge (max.) .............................................. 20 mA / 600 Ω / 12 Vcc
Stabilité sous charge................................... ≤ 0,01% de l’EC / 100 Ω
Limite de courant ........................................ ≤ 28 mA
®
Ondulation sur la communication HART ... < 3 mVRMS
38
Alimentation externe 2-fils max. ................. 29 Vcc
Effet d’une variation de la tension
d’alimentation externe 2-fils........................ < 0,005% de l’EC / V
Caractéristiques S.I. :
Bornier 31...33
Um ...............................................................
Bornier 44 à 42, 41 (54 à 52, 51)
Uo ................................................................
Io..................................................................
Po ................................................................
Lo ................................................................
Co ................................................................
Bornier 41 à 42 (51 à 52)
Uo ................................................................
Io..................................................................
Po ................................................................
Lo ................................................................
Co ................................................................
: 250 V
:
:
:
:
:
28 Vcc
91 mAcc
0,65 W
3,0 mH
80 nF
:
:
:
:
:
10 Vcc
2 mAcc
5 mW
1H
3 µF
Approbation EEx CENELEC :
DEMKO 00 .................................................. ATEX 127483
ATEX ............................................................ 0539
II (1) G
[EEx ia] IIC
Zone d’application ...................................... Zone 0, 1 ou 2
UL, applicable pour zone ........................... IS, KL. 1, DIV. 1, GP. A-D
Agréments et homologations :
Standard :
EMC 89/336/CEE, Emission ....................... EN 50 081-1, EN 50 081-2
Immunité ....................... EN 50 082-2, EN 50 082-1
Emission et immunité ....................... EN 61 326
LVD 73/23/CEE............................................ EN 61 010-1
PELV/SELV................................................... IEC 364-4-41
et EN 60 742
ATEX 94/9/CE.............................................. EN 50 014 et EN 50 020
UL ................................................................ UL 913, UL 508
EC = Echelle configurée
39
SCHEMA DE PRINCIPE :
40
41
HART®-TRANSPARENTER SPEISETRENNER
PRetrans 5106
Inhaltverzeichnis
Warnung .............................................................................
Sicherheitsregeln................................................................
Konformitätserklärung........................................................
Zerlegung des Systems 5000 ............................................
Anwendung ........................................................................
Technische Merkmale.........................................................
Montage / Installation.........................................................
Anwendungen ....................................................................
Bestellangaben...................................................................
Elektrische Daten ...............................................................
Anschlüsse .........................................................................
Blockdiagramm ..................................................................
Appendix:
UL Control Drawing No. 5106QU01 ..................................
42
44
45
47
48
49
49
49
50
51
51
44
55
56
43
WARNUNG
ALLGEMEINES
Dieses Modul ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Mißachtung dieser Warnung kann zu
schweren Verletzungen oder mechanischer Zerstörung führen.
Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln des Handbuches eingehalten,
und die Anweisungen befolgt werden.
Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und
das Modul darf nur gemäß folgender Beschreibung benutzt
werden. Das Handbuch ist sorgfältig durchzulesen, ehe das
Modul in Gebrauch genommen wird. Nur qualifizierte Personen
(Techniker) dürfen dieses Modul installieren.
Wenn das Modul nicht wie in diesem Handbuch beschrieben
benutzt wird, werden die Schutzeinrichtungen des Moduls
beeinträchtigt.
WARNUNG
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des Moduls darf
daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und
folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand
GEFÄRH- des Moduls und unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt
LICHE
werden:
SPANNUNG
Öffnen des Moduls zum Einstellen von Umschaltern und
Überbrückern.
Installation, Montage und Demontage von Leitungen.
Fehlersuche im Modul.
Reparaturen des Moduls und Austausch von Sicherungen
dürfen nur von PR electronics A/S vorgenommen werden.
WARNUNG
INSTALLATION
44
Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen die Module 5111
und 5223 nicht sowohl an gefährliche und ungefährliche Spannung über die selben Relaiskontakte des Moduls angeschlossen werden. Das System 5000 muss auf eine DIN-Schiene nach
DIN 46277 montiert werden.
Der Verbindungsstecker im SYSTEM 5000 ist an
Eingangsterminale angeschlossen, in denen gefährliche
Spannungen auftreten können, und ein Anschluss an die
Programmierungseinheit 5905 ist nur über das beigefügte Kabel
zulässig.
Zeichenerklärungen:
Dreieck mit Ausrufungszeichen: Warnung / Vorschrift. Vorgänge, die zu
lebensgefährlichen Situationen führen können.
Die CE-Marke ist das sichtbare Zeichen dafür, dass das Modul die
Vorschriften erfüllt.
Doppelte Isolierung ist das Symbol dafür, dass das Modul
besondere Anforderungen an die Isolierung erfüllt.
Ex-Module sind für die Verwendung in Verbindung mit Installationen in explosionsgefährdeter Umgebung zugelassen.
SICHERHEITSREGELN
DEFINITIONEN:
Gefährliche Spannungen sind definitionsgemäß die Bereiche: 75...1500 Volt
Gleichspannung und 50...1000 Volt Wechselspannung.
Techniker sind qualifizierte Personen, die dazu ausgebildet oder angelernt sind,
eine Installation, Bedienung oder evtl. Fehlersuche auszuführen, die sowohl
technisch als auch sicherheitsmäßig vertretbar ist.
Bedienungspersonal sind Personen, die im Normalbetrieb mit dem Produkt die
Drucktasten oder Potentiometer des Produktes einstellen bzw. bedienen und
die mit dem Inhalt dieses Handbuches vertraut gemacht wurden.
EMPFANG UND AUSPACKEN:
Packen Sie das Modul aus, ohne es zu beschädigen und sorgen Sie dafür, dass
das Handbuch stets in der Nähe des Moduls und zugänglich ist.
Die Verpackung sollte beim Modul bleiben, bis dieses am endgültigen Platz
montiert ist
Kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Modultyp Ihrer Bestellung entspricht.
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische
Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Modul darf nicht Regen
oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung,
welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet,
mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Module gehören der Installationskategorie II, dem Verschmutzungsgrad 1
und der Isolationsklasse II an.
45
INSTALLATION:
Das Modul darf nur von Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen im Handbuch vertraut sind
und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Moduls bestehen,
sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch
direkt mit PR electronics GmbH, Bamlerstraße 92, D-45141 Essen, (Tel.: (0)
201 860 6660) oder mit PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde,
Dänemark (Tel. : +45 86 37 26 77) Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Moduls haben in Übereinstimmung mit
den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) VorAbsicherung und Positionierung. Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangsund Versorgungsanschlüssen befindet sich auf dem Blockschaltbild und auf
dem seitlichen Schild. Für Module, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung
angeschlossen sind, gilt:
Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem Unterbrecherschalter leicht zugänglich und nahe am
Modul angebracht sein. Der Unterbrecherschalter soll derart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er die
Spannung für das Modul unterbricht.
KALIBRIERUNG UND JUSTIERUNG:
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung und der Anschluss
externer Spannungen entsprechend diesem Handbuch auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
BEDIENUNG IM NORMALBETRIEB:
Das Bedienungspersonal darf die Module nur dann einstellen oder bedienen,
wenn diese auf vertretbare Weise in Schalttafeln o. ä. fest installiert sind, sodass
die Bedienung keine Gefahr für Leben oder Material mit sich bringt. D. h., es
darf keine Gefahr durch Berührung bestehen, und das Modul muss so plaziert
sein, dass es leicht zu bedienen ist.
REINIGUNG:
Das Modul darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser oder Spiritus leicht angefeuchtet ist.
HAFTUNG:
In dem Umfang, in welchem die Anweisungen dieses Handbuches nicht
genau eingehalten werden, kann der Kunde PR electronics gegenüber keine
Ansprüche geltend machen, welche ansonsten entsprechend der eingegangenen Verkaufsvereinbarungen existieren können.
46
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Als Hersteller bescheinigt
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
hiermit für das folgende Produkt:
Typ: 5106
Name: HART®-transparenter Speisetrenner
die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:
EMV Richtlinien 89/336/EEC und nachfolgende Änderungen
Ab der Serien-Nr.: 010171001 ff.
EN 61 326
EN 50 081-1, EN 50 081-2
EN 50 082-1, EN 50 082-2
Diese Erklärung ist in Übereinstimmung mit Artikel 10, Unterklausel 1 der EMV
Richtlinie ausgestellt. Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe
die Elektrische Daten des Moduls.
Die Niederspannungsrichtlinien 73/23/EEC und nachfolgende Änderungen
ab der Serien-Nr.: 010171001 ff.
EN 61 010-1
Die ATEX Richtlinien 94/9/EC und nachfolgende Änderungen
Ab der Serien-Nr.: 010171001 ff.
EN 50 014 und EN 50 020
Ex Zertifikat: 00 ATEX 127483
Zulassungsstelle für CENELEC/ATEX: UL International Demko A/S 0539
Rønde, 10. Mai 2001
Peter Rasmussen
Unterschrift des Herstellers
47
ZERLEGUNG DES SYSTEMS 5000
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschlussklemmen zu trennen
Abb. 1:
Das Modul wird von der DINSchiene gelöst, indem man den
unteren Verschluss anhebt.
HART®-TRANSPARENTER SPEISETRENNER
PRetrans 5106
•
•
•
•
•
3,75 kVAC galv. Trennung der 3 / 5 Ports
Kurze Antwortzeit
2-Draht-Versorgung > 17 V
1- oder 2-Kanal-Version
Universelle AC- oder DC-Versorgung
Anwendung:
®
• Spannungsversorgung und Signaltrennung mit 2-Wege-HART Kommunikation für 2-Draht-Messumformer.
Abb. 2:
Die Platine wird herausgenommen,
indem man den oberen Verschluss
anhebt und gleichzeitig die
Frontabdeckung heraus-zieht.
Jetzt können Schalter und
Überbrücker verändert werden.
®
• Signaltrennung mit 2-Wege-HART -Kommunikation für versorgte
Strommessumformer.
• Signaltrennung mit kurzer Antwortzeit für analoge Stromsignale.
Technische Merkmale:
• Der PR5106 verarbeitet in erster Linie Stromsignale von 4...20 mA.
• Der PR5106 beruht bezüglich Verstärkung und Offset auf Mikroprozessortechnologie. Das Analogsignal wird mit einer Antwortzeit von unter 25 ms
übertragen.
• Eingänge, Ausgänge und Spannungsversorgung sind potentialfrei und galvanisch getrennt.
• Der Ausgang kann entweder als aktiver Strommessumformer oder als 2Draht-Messumformer angeschlossen werden.
Montage / Installation:
• Kann waagrecht oder senkrecht auf einer DIN-Schiene montiert werden. Da
die Baugruppen lückenlos nebeneinander gesteckt werden können, können
pro Meter bis zu 84 Kanäle montiert werden.
• Der PR5106B wird als Ex-Sicherheitsbarriere für 5335B und 6335B empfohlen.
48
49
Elektrische Daten:
Temperaturbereich für die spezifizierten Daten:
-20 bis +60°C
Allgemeine Daten:
Universelle Versorgungsspannung .............. 24...230 VAC ±10%
50...60 Hz
24...250 VDC ±20%
Interne Leistungsaufnahme......................... ≤ 2 W (2 Kanäle)
Max. Leistungsaufnahme ............................ ≤ 3 W (2 Kanäle)
Sicherung .................................................... 400 mA SB / 250 VAC
Isolationsspannung, Test / Betrieb.............. 3,75 kVAC / 250 VAC
Signal-Störabstand ..................................... min. 60 dB (0...100 kHz)
Antwortzeit (0...90%, 100...10%) ................ < 25 ms
Kalibrierungs-Temperatur ............................ 20...28°C
Auswirkung einer Versorgungsspannungsänderung (24...250 V) ................ < ±10 µA
50
51
Genauigkeit, jew. höherer Wert von allgem. und Grundwerten:
Allgemeine Werte
Eingangsart
mA
Absolute
Genauigkeit
Temperaturkoeffizient
≤ ±0,1% d. Sp.
≤ ±0,01% d.Sp. / °C
Grundwerte
Eingangsart
mA
GrundGenauigkeit
Temperaturkoeffizient
≤ ±16 µA
≤ ±1,6 µA/°C
EMV Störspannungseinfluss ..................... < ±0,5% d. Sp.
Erweiterte EMV Störfestigkeit:
NAMUR NE 21, Kriterium A, Burst............ < ±1% d. Sp.
Zusätzliche Daten:
2-Draht-Versorgung.....................................
Max. Leitergröße .........................................
Anzugsmoment d. Schraubklemmen..........
Relative Feuchtigkeit ...................................
Abmessungen (HxBxT)................................
DIN-Schiene ................................................
Dichtheit (Gehäuse / Klemmen) ..................
Gewicht .......................................................
Stromeingang:
Messbereich ................................................
Min. Messbereich (Spanne).........................
Eingangswiderstand:
Versorgte Einheit .........................................
Unversorgte Einheit .....................................
25...17 VDC / 0...20 mA
1 x 2,5 mm2
0,5 Nm
< 95% RH (nicht kond.)
109 x 23,5 x 130 mm
DIN 46277
IP50 / IP20
246 g
4...20 mA
16 mA
nom. 10 Ω
Rshunt = ∞, Vdrop < 4 V
Spannungsausgang und 2-Draht 4...20 mA-Ausgang:
Signalbereich (Spanne) ............................... 4...20 mA
Min. Signalbereich (Spanne) ....................... 16 mA
Last (max.)................................................... 20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Laststabilität ................................................ ≤ 0,01% d. Sp. / 100 Ω
Strombegrenzung........................................ ≤ 28 mA
Welligkeit bei HART®-Kommunikation ........ < 3 mVRMS
52
Max. externe 2-Draht-Versorgung............... 29 VDC
Auswirkung einer Spannungsänderung
der externen 2-Draht-Versorgung ............... < 0,005% d. Sp. / V
Ex-Daten:
Klemmen 31...33
Um ...............................................................
Klemmen 44 bis 42, 41 (54 bis 52, 51)
Uo ................................................................
Io..................................................................
Po ................................................................
Lo ................................................................
Co ................................................................
Klemmen 41 bis 42 (51 bis 52)
Uo ................................................................
Io..................................................................
Po ................................................................
Lo ................................................................
Co ................................................................
: 250 V
: 28 VDC
: 91 mADC
: 0,65 W
: 3,0 mH
: 80 nF
: 10 VDC
: 2 mADC
: 5 mW
:1H
: 3 µF
EEx-Zulassung CENELEC:
DEMKO 00 .................................................. ATEX 127483
ATEX ............................................................ 0539
II (1) G
[EEx ia] IIC
Geeignet für................................................. Zone 0, 1 oder 2
UL, angewandt für Zone ............................ IS, KL. 1, DIV. 1, GP. A-D
Eingehaltene Richtlinien:
Standard:
EMV 89/336/EEC, Abstrahlung .................. EN 50 081-1, EN 50 081-2
Störfestigkeit .................. EN 50 082-2, EN 50 082-1
Abstrahlung und Störfestigkeit .................. EN 61 326
LVD 73/23/EEC............................................ EN 61 010-1
PELV/SELV................................................... IEC 364-4-41
und EN 60 742
ATEX 94/9/EC.............................................. EN 50 014 und EN 50 020
UL ................................................................ UL 913, UL 508
d. Sp. (der Spanne) = des momentan gewählten Messbereichs
53
BLOCKDIAGRAMM:
54
55
APPENDIX
Control Drawing 5106QU01
Hazardous (Classified) Location
Nonhazardous
Class I, Division 1, Group A,B,C,D
Class I , Zone 0 and 1, Group IIC
Class II, Division 1 Group E, F, G
Associated apparatus
Galvanically Isolated
Intrinsically safe apparatus
entity parameters:
Vmax. (Ui) ≥ Vt (Uo)
Imax. (Ii) ≥ It (Io)
Pi ≥ Po
Ca ≥ Ccable + Ci
La ≥ Lcable + Li
The sum of capacitance and
inductance of cable and
intrinsic safe equipment must
be less or equal to Ca and La
Control Drawing 5106QU01
From serial no. 030321041
5106B Associated apparatus parameters
CH1
Terminals 44 to 41,42
CH2
Terminals 54 to 51,52
Vt (Uo)
28 V
It (Io)
93 mA
Po
0.65 W
IIC / grp. A, B IIB / grp. C IIA / grp.D
Ca (Co)
0.06 µF
0.52 µF
1.72 µF
La (Lo)
2.4 mH
12 mH
20 mH
Terminals 41 to 42
Terminals 51 to 52
10V
2 mA
5 mW
IIC / grp. A, B
3.0 µF
1.0 H
Installation notes:
1) The maximum nonhazardous location voltage is 250VAC/DC.
2) The installation shall be in accordance with the National Electrical Code
NFPA 70, Articles 504 and 505.
3) The terminals of the two individual channels shall not be interconnected in any
way.
4) Install in Pollution degree 2 or better
5) Use 60 / 75 °C copper conductors with wire size AWG: (26 – 14).
6) Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.
Rev. AA 2003-01-22
56
57
Head office
Denmark
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
www.prelectronics.com
sales@prelectronics.dk
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85
DK
PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel automation. Vores
kompetenceområder omfatter: Isolation, Displays, Ex-barrierer,
Temperatur samt Backplanes. Alle produkter opfylder de strengeste internationale standarder, og størstedelen integrerer den
patenterede STREAM-SHIELD teknologi, der sikrer driftsikkerhed i selv de værste omgivelser. Vores motto »Signals the Best«
er indbegrebet af denne filosofi – og din garanti for kvalitet.
UK
PR electronics A/S offers a wide range of analogue and digital signal conditioning modules for industrial automation. Our
areas of competence include: Isolation, Displays, Ex barriers,
Temperature, and Backplanes. All products comply with the
most exacting international standards and the majority feature
our patented STREAM-SHIELD technology ensuring reliability in
even the worst of conditions. »Signals the Best« is the epitome
of our philosophy – and your guarantee for quality.
FR
PR electronics A/S offre une large gamme de produits pour le
traitement des signaux analogiques et numériques dans tous les
domaines industriels. Nos compétences s’étendent des transmetteurs de température aux afficheurs, des isolateurs aux barrières SI,
jusqu’aux platines de montage. Tous nos produits sont conformes
aux normes internationales les plus strictes et la majorité d’entre
eux répondent même à la technologie brevetée STREAM-SHEILD
qui garantie un fonctionnement fiable sous les conditions les plus
défavorables. Notre devise »SIGNALS the BEST« c’est notre ligne
de conduite - et pour vous l’assurance de la meilleure qualité.
DE
PR electronics A/S verfügt über ein breites Produktprogramm
an analogen und digitalen Signalverarbeitungsmodule für die
industrielle Automatisierung. Unsere Kompetenzbereiche umfassen: Displays, Temperaturtransmitter, Ex- und galvanische
Signaltrenner. Alle Produkte von PR electronics werden in
Übereinstimmung mit den strengsten internationalen Normen
produziert. Für die Mehrzahl aller Produkte garantiert die patentierte STEAM-SHIELD Technologie höchste Zuverlässigkeit
auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. »Signals the
Best« ist Ihre Garantie für Qualität!
Subsidiaries
France
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
2, allée des Sorbiers
F-69500 Bron
sales@prelectronics.fr
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20
Germany
PR electronics GmbH
Bamlerstraße 92
D-45141 Essen
sales@prelectronics.de
tel. +49 (0) 201 860 6660
fax +49 (0) 201 860 6666
Italy
PR electronics S.r.l.
Via Meli, 36
IT-20127 Milano
sales@prelectronics.it
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283
Spain
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 6°-A
E-08027 Barcelona
sales@prelectronics.es
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17
Sweden
PR electronics AB
August Barks gata 6
S-421 32 Västra Frölunda
sales@prelectronics.se
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590
UK
PR electronics Ltd
sales@prelectronics.co.uk
20 Aubery Crescent, Largs tel. +44 (0) 1475 689 588
Ayrshire, KA30 8PR
fax +44 (0) 1475 689 468
USA
PR electronics Inc
9 Elm Crest Road
Wakefield, MA 01880
bobprelectronics@attbi.com
tel. +1 781 245-7182
fax +1 781 245-7183
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising