LSTF 9H115 Operating instructions EN

LSTF  9H115 Operating instructions  EN
LSTF 9H115
EN
English
Operating instructions
DISHWASHER - Contents
Operating instructions,1
Precautions and advice, 2-3
Assistance, 4
Product Data, 5
Installation, 6-7
Description of the appliance, 8
Refined salt and rinse aid, 9
Loading the racks, 10-11
Detergent and dishwasher use, 12
Wash cycles, 13
Special wash cycles and options, 14
Care and maintenance, 15
Troubleshooting, 16
PL
Polski
Instrukcja obsługi
ZMYWARKA - Spis treści
Instrukcja obsługi, 1
Zalecenia i środki ostrożności, 3-4
Serwis Techniczny, 4
Karta produktu, 5
Instalacja, 17-18
Opis urządzenia, 19
Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający, 20
Ładowanie koszy, 21-22
Środek myjący i obsługa zmywarki, 23
Programy, 24
Programy specjalne i opcje, 25
Konserwacja i obsługa, 26
Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze, 27
EN
Precautions and advice
This appliance was designed and
manufactured in compliance with international
safety standards. The following information
has been provided for safety reasons and
should be read carefully.
Keep this instruction manual in a safe place
for future reference. If the appliance is sold,
given away or moved, make sure the manual
is kept with the machine.
Read the instructions carefully, as they
include important information on safe
installation, use and maintenance.
This appliance was designed for domestic
use or similar applications, for example:
- farmhouses;
- use by guests in hotels, motels and other
residential settings;
- bed & breakfasts.
Remove the appliance from all packaging
and make sure it was not damaged during
transportation. If it was damaged, contact
the retailer and do not proceed any further
with the installation process.
General safety
• This appliance should not be operated
by children younger than 8 years, people
with reduced physical, sensory or mental
capacities, or inexperienced people
who are not familiar with the product,
unless they are given close supervision
or instructions on how to use it safely and
are made aware by a responsible person
of the dangers its use might entail.
• Children must not play with the appliance.
• It is the user's responsibility to clean and
maintain the appliance. Children should
never clean or maintain it unless they are
given supervision.
•The appliance was designed for domestic
use inside the home and is not intended
for commercial or industrial use.
•The appliance must be used to wash
domestic crockery in accordance with the
instructions in this manual.
•The appliance must not be installed
outdoors, even in covered areas. It is
extremely dangerous to leave the machine
exposed to rain and storms.
•Do not touch the appliance when barefoot.
•When unplugging the appliance always
2
pull the plug from the mains socket. Do
not pull on the cable.
•The water supply tap must be shut off
and the plug should be removed from
the electrical socket at the end of every
cycle and before cleaning the appliance
or carrying out any maintenance work.
•The maximum number of place settings is
shown in the product sheet.
•If the appliance breaks down, do not under
any circumstances touch the internal parts
in an attempt to perform the repair work
yourself.
•Do not lean or sit on the open door: this
may cause the appliance to overturn.
• The door should not be left open as it may
create a dangerous obstacle.
•Keep detergent and rinse aid out of reach
of children.
•The packaging material should not be
used as a toy.
• Knives and other utensils with sharp
edges must be placed either with the
points/blades facing downwards in the
cutlery basket or horizontally on the tip-up
compartments or in the tray/third basket,
if available.
Disposal
•To dispose of any packaging materials,
follow local legislation so that the
packagings may be reused.
•The European Directive 2012/19/EU
relating to Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) states that household
appliances should not be disposed of
using the normal solid urban waste cycle.
Exhausted appliances should be collected
separately in order to optimise the cost of
reusing and recycling the materials inside
the machine, while preventing potential
damage to the atmosphere and public
health. The crossed-out dustbin symbol
shown on all products reminds the owners
of their obligations regarding separated
waste collection.
For further information relating to the
correct disposal of household appliances,
owners may contact the relevant public
authority or the local appliance dealer.
Saving energy and respecting the
environment
Saving water and energy
•Only begin a wash cycle when the
dishwasher is full. While waiting for the
dishwasher to be filled, prevent unpleasant
odours with the Soak cycle (if available, see
Wash Cycles).
•Select a wash cycle that is suited to the
type of crockery and to the soil level using
the Table of Wash Cycles:
- For dishes with a normal soil level, use
the Eco wash cycle, which guarantees low
energy and water consumption levels.
- If the load is smaller than usual activate
the Half Load option (see Special wash cycles
and options, if available).
•If your electricity supply contract gives
details of electricity-saving time bands, run
the wash cycles when electricity prices are
lower. The Delayed Start option can help
you organise the wash cycles accordingly
(see Special wash cycles and options, if available).
PL
Zalecenia i środki ostrożności
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
międzynarodowymi normami
bezpieczeństwa. Poniższe ostrzeżenia
podane zostały ze względów bezpieczeństwa
i należy je uważnie przeczytać.
Należy zachować niniejszą książeczkę
instrukcji dla przyszłych konsultacji. W
przypadku sprzedaży, odstąpienia lub
przeprowadzki należy dopilnować, aby
została przekazana wraz z urządzeniem
nowemu właścicielowi.
Uważnie przeczytać instrukcję: zawiera
ona ważne informacje dotyczące instalacji,
użytkowania i bezpieczeństwa.
To urządzenie zostało zaprojektowane
do użytku domowego lub podobnych
zastosowań, na przykład:
- w domach kolonijnych;
- do użytku przez klientów w hotelach, motelach
i innych obiektach typu mieszkaniowego;
- w pensjonatach bed and breakfast.
Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie
zostało uszkodzone podczas transportu. Jeśli
okazałoby się uszkodzone, nie podłączać go,
lecz skontaktować się ze sprzedawcą.
Bezpieczeństwo ogólne
• Niniejsze urządzenie może być używane
przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych i umysłowych
lub nie posiadające jego odpowiedniej
znajomości lub doświadczenia, pod
warunkiem, że znajdują się one pod ścisłym
nadzorem odpowiedzialnej za nie osoby
bądź też otrzymały instrukcje dotyczące
bezpiecznego użytkowania urządzenia
oraz zrozumiały związane z nim zagrożenia.
• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
• Czyszczenie oraz konserwację urządzenia
musi przeprowadzać użytkownik. Nie mogą
być one przeprowadzane przez dzieci bez
nadzoru.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
nieprofesjonalnego wewnątrz pomieszczeń
mieszkalnych.
• Urządzenie powinno być używane do mycia
naczyń w warunkach domowych zgodnie z
niniejszymi instrukcjami.
• Urządzenia nie należy instalować na
świeżym powietrzu, nawet w miejscu
zadaszonym, gdyż wystawienie go na
działanie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
• Nie dotykać zmywarki, stojąc boso na
podłodze.
• Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie
ciągnąć za kabel, lecz trzymać za wtyczkę.
• Po zakończeniu każdego cyklu i przed
przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji
urządzenia należy zamknąć zawór wody i
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Maksymalna ilość nakryć jest podana w
karcie produktu.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku
nie ingerować w wewnętrzne mechanizmy
urządzenia i nie próbować go samodzielnie
naprawiać.
• Nie opierać się ani nie siadać na otwartych
drzwiach: urządzenie mogłoby się
przewrócić.
• Nie należy pozostawiać otwartych drzwi
zmywarki, gdyż można się o nie potknąć.
• Trzymać detergenty i płyn nabłyszczający
z dala od dzieci.
• Opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
• Noże i przyrządy o ostrych krawędziach
należy wkładać do kosza na sztućce, tak
aby czubki/ostrza były skierowane do dołu,
lub układać w położeniu poziomym na
półeczkach lub na tacy/trzecim koszu w
modelach, w których są one zainstalowane.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych:
dostosować się do lokalnych przepisów;
w ten sposób opakowanie będzie mogło
zostać ponownie wykorzystane.
3
publicznych lub do sprzedawców tych
urządzeń.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/EU w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE) przewiduje,
że sprzęt gospodarstwa domowego nie
powinien być usuwany jako nieposortowane
odpady komunalne. Zużyte urządzenia
powinny podlegać selektywnej zbiórce w
celu uzyskania maksymalnego wskaźnika
odzysku i recyklingu ich materiałów
składowych oraz uniknięcia ewentualnych
zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Symbol
przekreślonego kosza umieszczany
jest na wszystkich produktach w celu
przypominania o obowiązku segregacji
odpadów.
W celu uzyskania bliższych informacji na
temat prawidłowego złomowania urządzeń
gospodarstwa domowego ich właściciele
mogą się zwrócić do właściwych służb
publicznych lub do sprzedawców tych
urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
Oszczędność wody i energii
• Uruchamiać zmywarkę tylko z pełnym
ładunkiem. W oczekiwaniu na napełnienie
maszyny zapobiegać przykrym zapachom
przy pomocy cyklu namaczania (jeśli jest on
dostępny - zob. Programy).
• Wybierać programy odpowiednie do rodzaju
naczyń i stopnia zabrudzenia, stosując się
do Tabeli programów:
- dla naczyń normalnie zabrudzonych
stosować program Eco, który zapewnia
niskie zużycie energii i wody.
- przy ograniczonym ładunku włączyć opcję
Połowa ładunku (jeśli jest on dostępny - zob.
Programy specjalne i opcje).
• Jeśli zawarta umowa na dostawę energii
elektrycznej przewiduje strefy czasowe
oszczędności energetycznej, uruchamiać
zmywarkę w godzinach obowiązywania
niższej taryfy. Opcja Opóźnienia startu
może pomoc w takiej organizacji zmywania
(jeśli jest ona dostępny - zob. Programy specjalne i
opcje).
4
EN
Assistance
Before contacting Assistance:
• Check whether the problem can be resolved using the
Troubleshooting guide (see Troubleshooting).
• Restart the programme to check whether the problem
has ceased to exist.
• If the problem persists, contact the Authorised Technical
Assistance Service.
Never use the services of unauthorised technicians.
Please have the following information to hand:
• The type of malfunction.
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
This information can be found on the appliance data plate
(see Description of the appliance).
PL
Serwis Techniczny
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać
samodzielnie (patrz Nieprawidłowości w działaniu i
sposoby ich usuwania).
• Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy
usterka nie ustąpiła.
• W przeciwnym wypadku skontaktować się z
autoryzowanym Serwisem Technicznym.
Zwracać się wyłącznie do autoryzowanych
techników.
Podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na urządzeniu (patrz Opis urządzenia).
EN
Product Data (product fiche)
Product Fiche
Brand
Model
Rated capacity in standard place settings (1)
Energy efficiency class on a scale from A+++ (low consumption) to D (high consumption)
Energy consumption per year in kWh (2)
Energy consumption of the standard cleaning cycle in kWh
Power consumption of the off-mode in W
Power consumption of the left-on mode in W
Water consumption per year in litres (3)
Drying efficacy class on a scale from G (low efficacy) to A (high efficacy)
Programme time for standard cleaning cycle in minutes
The duration of the left-on mode in minutes
Noise in dB(A) Re 1pW
Built-in model
HOTPOINT ARISTON
LSTF 9H115
10
A+
237
0.83
0.5
5.0
2520
A
180
12
45
Yes
NOTES
1) The information on the label and fiche relates to the standard cleaning cycle, this programme is suitable to clean normally soiled
tableware and it is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption. The standard cleaning cycle
corresponds to the Eco cycle.
2) Based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption
depends on how the appliance is used.
3) Based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption depends on how the appliance is used.
PL
Karta produktu
Karta produktu
Marka
Nazwa modelu
Pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń (1)
Klasa efektywności energetycznej, skla od A+++ (niskie zużycie) do D (wysokie zużycie)
Zużycie energii w kWh rocznie (2)
Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania w kWh
Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania w W
Zużycie energii w trybie włączenia i trybie czuwania w W
Roczne zużycie wody w litrach rocznie (3)
Klasa efektywności suszenia, skala od G (minimalna efektywność) do A (maksymalna efektywność)
Czas programu dla standardowego cyklu zmywania w minutach
Czas trwania trybu czuwania w minutach
Poziom emitowanego hałasu w dB(A) re1 pW
Model do zabudowy
HOTPOINT ARISTON
LSTF 9H115
10
A+
237
0.83
0.5
5.0
2520
A
180
12
45
Tak
Uwagi
1) Informacja, że cykl jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym
programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej; Standardowy cykl zmywania odpowiada
cyklowi Eco.
2) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania, przy użyciu zimnej wody, oraz w trybie niskiego zużycia energii. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.
3) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.
5
Installation
EN
If the appliance must be moved at any time, keep it in an
upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto
its back.
Under no circumstances should the water inlet hose be cut
as it contains live electrical parts.
Connecting the water supply
Adaptation of the water supply for installation should only
be performed by a qualified technician.
The water inlet and outlet hoses may be positioned towards
the right or the left in order to achieve the best possible
installation.
Make sure the dishwasher does not bend or squash the
hoses.
Connecting the water inlet hose
• To a 3/4” gas cold or hot water connection point (max.
60°C).
• Run the water until it is perfectly clear.
• Screw the inlet hose tightly into position and turn off the
tap.
If the inlet hose is not long enough, contact a specialist
store or an authorised technician (see Assistance).
The water pressure must be within the values indicated
in the Technical Data table - otherwise the dishwasher may
be function properly.
Make sure the hose is not bent or compressed.
Electrical connection
Before inserting the plug into the electrical socket, make
sure that:
• The socket is earthed and complies with current
regulations;
• the socket can withstand the maximum load of the
appliance as shown on the data plate located on the inside
of the door
(see chapter Description of the appliance);
• The power supply voltage falls within the values indicated
on the data plate on the inside of the door.
• The socket is compatible with the plug of the appliance. If
this is not the case, ask an authorised technician to replace
the plug (see Assistance). Do not use extension cables or
multiple sockets.
Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket should be easily accessible.
The cable should not be bent or compressed.
If the power supply cable is damaged, have it replaced
by the manufacturer or its authorised Technical Assistance
Service in order to prevent all potential hazards. (See
Assistance)
Connecting the water outlet hose
Connect the outlet hose to a drain duct with a minimum
diameter of 2 cm. (A)
The outlet hose connection must be at a height ranging from
40 to 80 cm from the floor or surface where the dishwasher
rests.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Before connecting the water outlet hose to the sink drain,
remove the plastic plug (B).
Anti-flooding protection
WARNING: HAZARDOUS VOLTAGE!
To ensure floods do not occur, the dishwasher:
- is provided with a special system which blocks the water
supply in the event of anomalies or leaks from inside the
appliance.
Some models are also equipped with the supplementary
safety device New Acqua Stop*, which guarantees antiflooding protection even in the event of a supply hose rupture.
The Company shall not be held responsible for any
incidents, if these regulations are not observed.
Positioning and levelling
1. Position the dishwasher on a level sturdy floor. If the floor is
uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until
it reaches a horizontal position. If the appliance is levelled
correctly, it will be more stable and much less likely to move
or cause vibrations and noise while it is operating.
2. Before recessing the dishwasher, stick the adhesive
transparent strip* under the wooden shelf in order to protect
it from any condensation which may form.
3. Place the dishwasher so that its sides or back panel are in
contact with the adjacent cabinets or the wall. This appliance
can also be recessed under a single worktop* (see the
Assembly instruction sheet).
4*. To adjust the height of the rear foot, turn the red hexagonal
bushing on the lower central part at the front of the dishwasher
using a hexagonal spanner with an opening of 8 mm. Turn the
spanner in a clockwise direction to increase the height and
in an anticlockwise direction to decrease it. (see Building-in
instruction sheet attached to the documentation)
* Only available in selected models.
6
Advice regarding the first wash cycle
After the installation, remove the stoppers from the racks and
the retaining elastic elements from the upper rack (if any).
Water softener settings
Before starting the first wash cycle, set the hardness level
of the water from the mains supply. (see chapter Rinse aid
and refined salt).
First load the softener tank with water, then introduce about
1 kg of salt. It is perfectly normal for water to flow out.
As soon as this procedure is complete, run a wash cycle.
Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.
After the salt has been poured into the machine, the LOW
The machine has a buzzer/set of tones (depending on the
dishwasher model) to inform the user that a command has
been implemented: power on, cycle end etc.
The symbols/indicator lights/LEDs on the control panel/
display may vary in colour and may have a flashing or fixed
light (depending on the dishwasher model).
The display* provides useful information concerning the
type of wash cycle, drying/wash-cycle phase, remaining
time, temperature etc.
SALT indicator light* switches off.
If the salt container is not filled, the water softener and
the heating element may be damaged as a result.
Technical data
Dimensions
Capacity
width 44,5 cm
height 82 cm
depth 55 cm
10 standard place-settings
Water supply pressure
0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 psi – 145 psi
Power supply voltage
See appliance data plate
Total absorbed power
See appliance data plate
Fuse
See appliance data plate
This dishwasher conforms to the
following European Community
Directives:
-2006/95/EC (Low Voltage)
-2004/108/EC (Electromagnetic
Compatibility)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Labelling)
-2012/19/CE Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE)
* Only available in selected models.
7
EN
Description of the
appliance
EN
Overall view
Upper rack
Upper spray arm
Tip-up compartments
Rack height adjuster
Lower rack
Lower spray arm
Cutlery basket
Washing filter
Salt dispenser
Detergent and rinse aid dispensers
Data plate
Control Panel***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Control panel
Select Wash
Cycle button
ON/OFF/RESET
button and
indicator light
Low Salt
indicator light
Half Load Option button
Wash-Cycle number
and Remaining Time
indicator
Low Rinse Aid
indicator light
Multi-functional Tablets Option
button and indicator light (Tabs)
Delayed Start
Option button
Half Load Option indicator lights
Delayed Start Option
indicator light
***Only in completely built-in models.
* Only available in selected models.
The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.
8
Refined Salt and Rinse Aid
Only use products which have been specifically designed
for dishwashers. Do not use table salt or industrial salt.
Follow the instructions given on the packaging.
If you are using a multi-function product, we recommend
that you add salt in any case, especially if the water is hard
or very hard. (Follow the instructions given on the packaging.)
If you do not add salt or rinse aid, the LOW SALT* and
LOW RINSE AID* indicator lights will remain lit.
Measuring out the refined salt
The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the
dishes and on the machine's functional components.
• It is important that the salt dispenser be never empty.
• It is important to set the water hardness.
The salt dispenser is located in the lower part of the dishwasher
(see Description) and should be filled:
• When the LOW RINSE AID indicator light in the control panel
is lit *;
• When the green float* on the cap of the salt dispenser is no
longer visible.
• See autonomy in the water hardness table.
1. Remove the lower rack and unscrew the
container cap (anticlockwise).
2. Only the first time you do this: fill the water
dispenser up to the edge.
3. Position the funnel (see figure) and
fill the salt container right up to its edge
(approximately 1 kg); it is not unusual for a little water to leak out.
4. Remove the funnel and wipe any salt residue away from the
opening; rinse the cap under running water and then screw it on.
It is advisable to perform this procedure every time you add salt
to the container.
Make sure the cap is screwed on tightly, so that no detergent can
get into the container during the wash cycle (this could damage
the water softener beyond repair).
Whenever you need to add salt, we recommend carrying out
the procedure before the washing cycle is started.
Setting the water hardness
For perfect water softener operation, it is essential that the
adjustment be based on the water hardness in your house. Ask
your local water supplier for this information. The factory setting
is for medium water hardness.
• Switch the dishwasher on using the On/Off button.
Water Hardness Table
level
1
2
3
4
5*
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1.1 - 2
2.1 - 3
3.1 - 6
6.1 - 9
Average autonomy
salt dispenser with 1
wash cycle per day
months
7 months
5 months
3 months
2 months
2/3 weeks
EN
For values between 0°f and 10°f, we do not recommend the use
of salt. A setting of 5 may increase cycle duration.
(°dH = hardness measured in German degrees - °f = hardness
measured in French degrees – mmol/l = millimoles per litre)
Measuring out the rinse aid
Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser
should be filled:
• When the LOW RINSE AID indicator light on the panel/display
is lit *;
• When the dark optical indicator on the dispenser door “E”
becomes transparent.
1. Open the dispenser by turning
the cap "G" in an anticlockwise
direction.
2. Pour in the rinse aid, making
sure it does not overflow from the
dispenser. If this happens, clean
the spill immediately with a dry
cloth.
3. Screw the cap back on.
NEVER pour the rinse aid directly into the tub.
Adjusting the amount of rinse aid
If you are not completely satisfied with the drying results, you
can adjust the quantity of rinse aid used. Turn the adjuster “F”.
A maximum of 4 levels can be set according to the dishwasher
model. The factory setting is for a medium level.
• If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (1-2).
• If there are drops of water or limescale marks on the dishes,
set a high number (3-4).
• Switch it off using the On/Off button
• Hold down button P for 5 seconds until you hear a beep.
• Switch it on using the On/Off button
• The current selection level number and salt indicator light flash.
• Press button P to select the desired hardness level (see
hardness table).
• Switch it off using the On/Off button
• Setting is complete!
* Only available in selected models.
9
Loading the racks
EN
Tips
Before loading the racks, remove all food residues from the
crockery and empty liquids from glasses and containers. No
preventive rinsing is needed under running water.
Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does
not tip over; and arrange the containers with the openings facing
downwards and the concave/convex parts placed obliquely,
thus allowing the water to reach every surface and flow freely.
Make sure that the lids, handles, trays and frying pans do not
prevent the spray arms from rotating. Place any small items in
the cutlery basket.
Since plastic dishes and non-stick frying pans usually retain more
water drops, their drying will be not so good as that of ceramic
or stainless-steel dishes.
Lightweight items such as plastic containers should be placed
in the upper rack and arranged so that they cannot move.
After loading the appliance, make sure that the spray arms can
rotate freely.
Cutlery basket
The basket is equipped with top grilles for improved cutlery
arrangement. The cutlery basket should be positioned only at
the front of the lower rack.
Upper rack
Load this rack with delicate and lightweight crockery such as
glasses, cups, saucers and shallow salad bowls.
Lower rack
The lower rack can hold pans, lids, dishes, salad bowls, cutlery
etc. Large plates and lids should ideally be placed at the sides.
Adjustable position tip-up compartments*
The side tip-up compartments can be positioned at three
different heights to optimize the arrangement of the crockery
inside the rack.
Several dishwasher models are
fitted with tip-up sectors*.
They can be used in a vertical
position when arranging dishes or
in a horizontal position (lower) to
load pans and salad bowls easily.
Wine glasses can be placed safely in
the tip-up compartments by inserting
the stem of each glass into the
corresponding slot.
For optimum drying results incline
the tip-up compartments more. To
change the inclination, pull up the tipup compartment, slide it slightly and
position it as you wish.
Some models are equipped with
Vertical Zone, special pull-out
supports*in the rear of the rack
that can be used to support frying
pans and baking pans in a more
vertical position, thus taking up
less space.
In order to use it, just get hold of the coloured grip and pull it
upwards while rotating it forward. The supports can slide right
and left to fit the size of the crockery.
Very soiled dishes and pans should be placed in the lower rack
because in this sector the water sprays are stronger and allow
a higher washing performance.
*Only available in selected models with different numbers and
positions.
10
Tray*
Some dishwasher models are fitted with a sliding tray which
can be used to hold small crockery and cutlery.
For optimum washing performance, avoid positioning bulky
crockery directly below the tray. The cutlery tray can be
removed. (see Figure.)
Adjusting the height of the upper rack
The height of the upper rack can be adjusted: high position
to place bulky crockery in the lower rack and low position to
make the most of the tip-up compartments by creating more
space upwards.
The height of the upper rack should be adjusted WHEN THE
RACK IS EMPTY.
NEVER raise or lower the rack on one side only.
If the rack is equipped with a Lift-Up device* (see figure), lift
it up by holding its sides. To restore the lower position, press
the levers (A) at the sides of the rack and follow the rack down.
Unsuitable crockery
• Wooden crockery and cutlery.
• Delicate decorated glasses, artistic handicraft and antique
crockery. Their decorations are not resistant.
• Parts in synthetic material which do not withstand high
temperatures.
• Copper and tin crockery.
• Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.
The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can
change and fade during the washing process. Some types of
glass (e.g. crystal objects) can become opaque after a number
of wash cycles too.
Damage to glass and crockery
Caused by:
• Type of glass and glass production process.
• Chemical composition of detergent.
• Water temperature of rinse cycle.
Tips:
• Only use glasses and porcelain guaranteed by the
manufacturer as dishwasher safe.
• Use a delicate detergent suitable for crockery.
• Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as
the wash cycle is over.
* Only available in selected models.
11
EN
Detergent and
dishwasher use
EN
Measuring out the detergent
Good washing results also depend on the correct amount of
detergent being used. Exceeding the stated amount does not
result in a more effective wash and increases environmental
pollution.
The amount can be adjusted to the soil level.
In the case of normally soiled items, use approximately either
25g (powder detergent) or 25ml (liquid detergent). If tablets
are used, one tablet will be enough.
If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed
with water before being placed in the dishwasher, reduce
the amount of detergent used accordingly.
For good washing results also follow the instructions shown
on the detergent box.
For further questions please ask the detergent producers.
Open the detergent dispenser using button D and measure out
the detergent according to the Table of wash cycles:
• powder or liquid:
compartments A (wash
detergent) and B (pre-wash
detergent)
• tablets: when the cycle
requires 1 tablet, place it in
compartment A and close
cover C; when it requires 2
tablets, place the second tablet
on the bottom of the appliance.
Remove detergent residues from the edges of the compartment
and close cover C until it clicks.
The detergent dispenser automatically opens up at the right time
according to the wash cycle.
If all-in-one detergents are used, we recommend using the TABS
option, because it adjusts the cycle so that the best washing and
drying results are always achieved.
Only use detergent which has been specifically designed
for dishwashers.
Starting the dishwasher
1. Turn the water tap on.
2. Open the door and press ON-OFF button.
3. Measure out the detergent. (see detergent information).
4. Load the racks (see Loading the racks).
5. Select the wash cycle in accordance with the type of crockery
and its soil level (see table of wash cycles) by pressing the P
button.
6. Select the wash options*. (see Special wash cycles and
options).
7. Start the wash cycle by shutting the door.
8. The end of the wash cycle is indicated by beeps and by the
flashing of the wash cycle number on the display. Open the
door, switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.
9. Wait for a few minutes before removing the crockery, in order
to avoid burns. Unload the racks, beginning with the lower level.
- The machine will switch off automatically during
certain extended periods of inactivity, in order to
minimise electricity consumption.
AUTO WASH CYCLES*:some models of dishwashers are
equipped with a special sensor which can be used to assess
the level of soiling and automatically setting the most efficient
and economic wash cycle accordingly.
The duration of the Auto wash cycles may vary due to the
operation of the sensor.
If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed
with water before being placed in the dishwasher, reduce the
amount of detergent used accordingly.
Modifying a wash cycle in progress
If a mistake was made during the wash cycle selection process,
it is possible to change the cycle, provided that it has only just
begun: open the door taking care to avoid the escaping steam,
by pressing and holding the ON/OFF button, the machine will
switch off. Switch the machine back on using the ON/OFF button
and select the new wash cycle and any options desired; start
the cycle by closing the door.
DO NOT USE washing up liquid.
Using excessive detergent may result in foam residues
remaining in the machine after the cycle has ended.
To achieve the best washing and drying results, the combined
use of detergent, rinse aid liquid and refined salt is required.
We recommend using detergents that do not contain
phosphates or chlorine, as these products are harmful
to the environment.
* Only available in selected models.
12
Adding extra crockery
Without switching off the machine, open the door, taking care
to avoid the escaping steam, and place the crockery inside the
dishwasher. Shut the door and the cycle will begin from the point
at which it was interrupted.
Accidental interruptions
If the door is opened during the wash cycle, or if there is a power
cut, the cycle stops. It starts again from the point at which it
was interrupted once the door has been shut or the electricity
supply is restored.
Wash cycles
Wash-cycle data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 50242.
Based on the different conditions of use, the wash-cycle duration and data can change.
EN
The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.
Wash cycle
which
include
drying
Options
Approximate
duration of wash
cycles
h:min.
Water
consumption
(l/cycle)
Energy
consumption
(KWh/cycle)
1. Eco
Yes
Delayed start –
Half Load - Tabs
03:00
9,0
0,83
2. Auto Intensive
Yes
Delayed start –
Half Load - Tabs
02:20 - 03:00
13,0 - 14,0
1,20 - 1,40
3. Auto Normal
Yes
Delayed start –
Half Load - Tabs
01:40 - 02:20
13,5 – 14,5
1,00 - 1,15
4. Delicates
Yes
Delayed start –
Half Load - Tabs
01:40
9,0
0,85
5. Express 25’
No
Delayed start – Tabs
00:25
8,0
0,45
6. Good Night
Yes
Delayed start – Tabs
03:30
13,0
0,85
7. Soak
No
Delayed start –
Half Load
00:10
4,0
0,01
8. Short Time
Yes
Delayed start – Tabs
01:20
15,5
1,10
9. Ultra Intensive
Yes
Delayed start –
Half Load - Tabs
02:50
17,0
1,45
Wash cycle
Instructions on wash-cycle selection and detergent dosage
1. The ECO wash cycle is the standard cycle to which the energy label data refers. It can be used to wash crockery with a normal
soil level and is the most efficient cycle in terms of energy and water consumption for this type of crockery.
4 gr/ml**+ 21 gr/ml – 1 Tab (**Quantity of pre-washing detergent)
2. Heavily soiled dishes and pans (not to be used for delicate items). 25 gr/ml – 1 Tab
3. Normally soiled pans and dishes. 4 gr/ml**+ 21 gr/ml – 1 Tab
4. Cycle for delicate items, which are more sensitive to high temperatures 25 gr/ml – 1 Tab
5. Fast cycle to be used for slightly dirty dishes (ideal for 2 place settings) 21 gr/ml – 1 Tab
6. Optimum performance ensured. Ideal for night-time operation. 25 gr/ml – 1 Tab
7. Pre-wash while awaiting completion of the load with the dishes from the next meal. No detergent.
8. Quick wash and dry cycle, suitable for crockery and pans with a normal soil level. 25 gr/ml – 1 Tab
9. Heavily soiled saucepans or pans with residual dried-on food. 4 gr/ml**+ 25 gr/ml – 1+1 Tab
Standby consumption: Left-on mode consumption: 5 W - Off mode consumption: 0.5 W.
Notes:
Optimum performance levels when using the “Express” cycle can be achieved by respecting the specified number of place settings.
To reduce consumption even further, only run the dishwasher when it is full.
Note for Test Laboratories: for information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
13
Special wash cycles
and Options
EN
Wash options*
If an option is not compatible with the selected wash cycle
(see table of wash cycles), the corresponding LED flashes
rapidly 3 times and beeps will sound.
Delayed start Option
The start of the wash cycle may be delayed for a period
of time between 1 and 12 hours.
1. Press the DELAYED START button: the corresponding
symbol appears on the display; each time you press the button,
the time (1h, 2h, etc. up to max. 12h) from the start of the selected
wash cycle will be increased.
2. Select the cycle and close the door: the timer will begin
counting down;
3. Once this time has elapsed, the indicator light switches off
and the wash cycle begins.
To adjust the delay time and select a smaller period of time,
press the DELAYED START button. To cancel it, press the
button repeatedly until the selected delayed start indicator light
switches off. The wash cycle will start automatically as soon as
the door is shut.
START 2END LIGHT
Some dishwasher models are equipped with a green
indicator light in the gap between the door and kitchen top
providing information on the phase of the current wash cycle. One of the following operating modes can be selected:
a) Disabled function
b) When the cycle starts the light goes on for few seconds,
stays off during the cycle and flashes at the end of the cycle
(default mode)
c) The light stays on during the cycle and flashes at the end
of the cycle.
If the delayed start was set, the light goes on either for the
first few seconds or the entire duration of the countdown,
based on whether mode b) or c) was set.
The light goes off every time the door is opened.
To select the mode you prefer, switch on the machine, hold
down button P until one of the three letters (a, b or c) appears on the display, press button P until you reach the desired letter (or mode), hold down button P to confirm the
selection.
The Delayed Start function cannot be set once a wash
cycle has started.
Half load Option using the upper or lower rack
If there are not many dishes to be washed, a half load
cycle may be used in order to save water, electricity
and detergent. Select the wash cycle and then press the HALF
LOAD button: the indicator corresponding to the chosen rack
lights up and the wash cycle starts only in the upper or lower rack.
Remember to load the upper or lower rack only, and to
reduce the amount of detergent accordingly.
Multi-functional tablets Option (Tabs)
This option optimises washing and drying results.
When using multi-functional tablets, press the MULTIFUNCTIONAL TABLETS button; the corresponding symbol
will light up. If the button is pressed again, the option will be
deselected.
The “Multi-functional tablets” option results in a
longer wash cycle.
* Only available in selected models.
14
Care and maintenance
Shutting off the water and electricity supplies
• Turn off the water tap after every wash cycle to avoid leaks.
• Always unplug the appliance when cleaning it and when
performing maintenance work.
Cleaning the dishwasher
• The external surfaces of the machine and the control panel
can be cleaned using a non-abrasive cloth which has been
dampened with water. Do not use solvents or abrasive
products.
• Any marks on the inside of the appliance may be removed
using a cloth dampened with water and a little vinegar.
Preventing unpleasant odours
• Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid
moisture from forming and being trapped inside the machine.
• Clean the seals around the door and detergent dispensers
regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming
trapped in the seals, which is the main cause behind the
formation of unpleasant odours.
Cleaning the filters
The filter assembly consists of three filters which remove food
residues from the washing water and then recirculate the water.
They must be cleaned if you wish to achieve the best results in
every wash.
Clean the filters regularly.
The dishwasher must not be used without filters or if the filter
is loose.
• After several washes, check the filter assembly and if necessary
clean it thoroughly under running water, using a non-metallic
brush and following the instructions below:
1. Turn the cylindrical filter C in an anti-clockwise direction and
pull it out (fig. 1).
2. Remove the cup filter B by exerting a slight pressure on the
side flaps (fig. 2);
3. Slide out the stainless-steel plate filter A. (fig. 3).
4. Inspect the trap and remove any food residues. NEVER
REMOVE the wash-cycle pump protection (black detail) (fig.4).
Cleaning the spray arms
Food residue may become encrusted onto the spray arms
and block the holes used to spray the water. It is therefore
recommended that you check the arms from time to time and
clean them with a small non-metallic brush.
The two spray arms may both be removed.
To remove the upper spray arm,
turn the plastic locking ring in an
anti-clockwise direction. The upper
spray arm should be replaced so
that the side with the greater number
of holes is facing upwards.
The lower spray arm can be removed
by pressing on the side tabs and
pulling it upwards.
C
1
A
3
After cleaning the filters, re-place the filter assembly and fix it in
position correctly; this is essential for maintaining the efficient
operation of the dishwasher.
Leaving the machine unused for extended
periods
Cleaning the water inlet hose*
If the water hoses are new or have not been used for an extended
period of time, let the water run to make sure it is clear and free
of impurities before performing the necessary connections. If this
precaution is not taken, the water inlet could become blocked
and damage the dishwasher.
• Disconnect the appliance from the electricity supply and shut
off the water tap.
• Leave the door of the appliance ajar.
• When you return, run a wash cycle when the dishwasher is
empty.
Clean the water inlet filter at the tap outlet regularly.
- Turn off the water tap.
- Unscrew the end of the water inlet hose, remove the filter and
clean it carefully under running water.
- Re-place the filter and screw the water hose back into position.
* Only available in selected models.
15
EN
Troubleshooting
EN
Whenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling for Assistance.
Problem:
Possible causes / Solutions:
The dishwasher does not start • The water supply tap is not turned on.
or cannot be controlled.
• Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on after approximately
one minute and reset the wash cycle.
• The appliance has not been plugged in properly or another electricity socket should be used.
• The dishwasher door has not been closed properly.
The door won’t close.
• Make sure that the racks were inserted all the way.
• The lock was released. Strongly push the door until a “clacking” noise is heard.
No water drain out of the
dishwasher.
• The wash cycle has not finished yet.
• The water drain hose is bent (see Installation).
• The drain duct is clogged up.
• The filter is clogged up with food residues.
• Check the height of the drain hose.
The dishwasher makes
excessive noise.
• The dishes are rattling against each other or against the sprayer arms. Place the dishes
properly and make sure the sprayer arms can rotate freely.
• Too much foam: the detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use
in dishwashers. (See Detergent and dishwasher use.) Do not prewash the dishes by hand.
The dishes and glasses are
covered in a white film or
limescale deposits.
• No refined salt.
• Water hardness adjustment is not suitable: increase the relevant values. (See Refined Salt
and Rinse Aid.)
• The salt and rinse-aid dispenser cap has not been closed properly.
• The rinse aid has been used up or the dosage is too low.
The dishes and glasses are
streaked or have a bluish
tinge.
• The rinse aid dosage is too high.
The crockery has not been
dried properly.
• A wash cycle without a drying programme has been selected.
• The rinse aid has been used up. (See Refined Salt and Rinse Aid.)
• The rinse aid dispenser setting is not suitable.
• The crockery is made from non-stick material or plastic; the presence of water drops is
normal.
The dishes are not clean.
• The crockery has not been arranged properly.
• The sprayer arms cannot rotate freely, being hindered by the dishes.
• The wash cycle is too gentle (see Wash Cycles).
• Too much foam: the detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use
in dishwashers. (See Detergent and dishwasher use.)
• The lid on the rinse aid compartment has not been closed correctly.
• The filter is dirty or clogged up (see Care and maintenance.)
• The refined salt level is low (See Refined Salt and Rinse Aid.)
• Make sure that the height of the dishes is compatible with the rack adjustment.
• The holes in the sprayer arms are clogged up. (See Care and maintenance.)
The dishwasher won’t load
any water.
• There is no water in the mains supply or the tap is shut off.
• The water inlet hose is bent (see Installation).
• The filters are clogged up: they need cleaning. (See Care and maintenance.)
• The drain duct is clogged up: it needs cleaning.
• After checking and cleaning, switch the dishwasher on and off and start a new wash cycle.
• If the problem persists, turn off the water tap, remove the plug and call the Service Centre.
It is blocked with flashing lights.
* Only available in selected models.
16
Instalacja
W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w
pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu.
Węża doprowadzającego wodę nie można w żadnym
wypadku przecinać, gdyż zawiera części pod napięciem.
Połączenia hydrauliczne
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przystosowanie instalacji hydraulicznej powinno być
dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Wąż doprowadzający i odprowadzający wodę można skierować
na prawo lub na lewo, aby umożliwić optymalną instalację.
Przewody rurowe nie mogą być zagięte ani przygniecione przez
zmywarkę.
Podłączenie węża doprowadzającego wodę
• Do zaworu wody z gwintem 3/4” GAS zimnej lub ciepłej (max.
60°C).
• Odkręcić wodę i pozwolić płynąć aż stanie się przejrzysta.
• Przykręcić dobrze wąż doprowadzający wodę i odkręcić kurek.
Jeśli wąż doprowadzający okaże się za krótki, zwrócić się
do specjalistycznego sklepu lub wykwalifikowanego technika
(zob. Serwis).
Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie wartości
podanych w tabeli danych technicznych, w przeciwnym
przypadku zmywarka może pracować nieprawidłowo.
Należy zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie tworzyły się
zgięcia ani zwężenia.
Podłączenie węża odprowadzającego wodę
Podłączyć przewód odprowadzający do przewodu kanalizacyjnego
o średnicy minimum 2 cm. (A)
Złącze przewodu odprowadzającego musi znajdować się na
wysokości od 40 do 80 cm od podłogi lub podłoża, na którym
umieszczono zmywarkę.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Przed podłączeniem przewodu odprowadzającego wodę do
syfonu zlewozmywaka, należy usunąć plastikową zatyczkę (B).
Zabezpieczenie przed zalaniem
Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zalania, zmywarka:
- posiada system przerywający dopływ wody w przypadku
wystąpienia anomalii lub wydostawania się wody ze środka.
Niektóre modele są wyposażone także w dodatkowe urządzenie
zabezpieczające New Acqua Stop*, które gwarantuje ochronę
przed zalaniem również w przypadku pęknięcia przewodu
doprowadzającego wodę.
PL
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić,
czy:
• gniazdko ma uziemienie i jest zgodne z obowiązującymi
przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
umieszczonej na drzwiach wewnętrznych
(zob. Opis zmywarki);
• napięcie zasilania zawiera się w przedziale wartości
podanych na tabliczce znamionowej umieszczonej na
drzwiach wewnętrznych;
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku zwrócić się do wykwalifikowanego
technika o wymianę wtyczki (zob. Serwis); nie używać
przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilana
elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny być łatwo
dostępne.
Przewód nie powinien być powyginany ani przygnieciony.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać
wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, aby
uniknąć wszelkiego ryzyka. (zob. Serwis)
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania tych zasad.
Ustawienie i wypoziomowanie
1. Postawić zmywarkę na równym i twardym podłożu.
Skompensować nierówności odkręcając lub dokręcając
przednie nóżki, aż urządzenie znajdzie się w pozycji poziomej.
Dokładne wypoziomowanie zapewnia stabilność i zapobiega
drganiom i hałasom.
2. Po zamontowaniu zmywarki otworzyć drzwiczki i przykleić
przezroczysty pasek samoprzylepny* pod blatem drewnianym
w celu jego ochrony przed ewentualnymi skroplinami.
3. Ustawić zmywarkę, przysuwając jej boki lub tył do
sąsiadujących mebli lub do ściany. Urządzenie można
również wbudować pod blatem kuchennym* (zob. Karta
montażu).
4*. Aby wyregulować wysokość tylnej nóżki, należy przekręcić
sześciokątną tuleję w kolorze czerwonym, znajdującą się w
dolnej, przedniej, środkowej części zmywarki za pomocą
klucza sześciokątnego 8 mm, obracając ją w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć
wysokość, a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby ją zmniejszyć. (patrz ulotka z instrukcjami
dotyczącymi zabudowy załączona do dokumentacji)
UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE!
* Tylko w niektórych modelach.
17
PL
Przed pierwszym użyciem
Maszyna jest wyposażona w systemy akustyczne/
tonowe (zależnie od modelu zmywarki), które informują o
wykonanym poleceniu: włączeniu, końcu cyklu, itd.
Ustawienia zmiękczacza wody
Symbole/lampki kontrolne/diody świetlne obecne na panelu
sterowniczym/wyświetlaczu mogą posiadać różne kolory,
świecić światłem pulsującym lub stałym. (zależnie od modelu
Po zainstalowaniu, należy zdjąć elementy ochronne z koszy oraz
gumki przytrzymujące kosz górny (jeśli je zastosowano).
Przed włączeniem pierwszego mycia, należy ustawić stopień
twardości wody w sieci wodociągowej. (zob. rozdział Płyn nabłyszczający i sól ochronna).
Pierwsze napełnienia zbiornika zmiękczacza należy wykonać
przy użyciu wody, a następnie wsypać około 1 kg soli; przelanie
się wody jest normalnym zjawiskiem.
Natychmiast po napełnieniu zbiornika należy włączyć cykl mycia.
Stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek.
Po wsypaniu soli kontrolka BRAK SOLI* zgaśnie.
zmywarki)
Wyświetlacz* wyświetla użyteczne informacje odnoszące
się do rodzaju ustawionego cyklu, fazy mycia/suszenia,
pozostałego czasu, temperatury, itd.
Nienapełnienie pojemnika soli może doprowadzić do
uszkodzenia zmiękczacza wody i elementu grzewczego.
Dane tecniczne
Wymiary
Pojemność
Ciśnienie wody
zasilania
Napięcie zasilania
elektrycznego
Całkowita moc
pochłaniania
Bezpiecznik topikowy
szerokość 44,5 cm.
wysokość 82 cm.
głębokość 55 cm.
10 nakryć standardowych
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Patrz tabliczka danych
technicznych
Patrz tabliczka danych
technicznych
Patrz tabliczka danych
technicznych
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
natępującymi dyrektywami
unijnymi:
-2006/95/EC (o Niskim Napięciu)
-2004/108/EC (o Zgodności
Elektromagnetycznej)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Nakładanie
etykietek)
-2012/19/CE (WEEE)
* Tylko w niektórych modelach.
18
Opis urządzenia
Widok ogólny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kosz górny
Spryskiwacz górny
Półeczki
Regulacja wysokości kosza
Kosz dolny
Spryskiwacz dolny
Kosz na sztućce
Filtr zmywania
Pojemnik na sól
Pojemniki na środek myjący i nabłyszczający
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania***
PL
Panel sterowania
przycisk Wyboru Programu
Kontrolka soli
Wskaźnik świetlny numeru
programu i pozostałego czasu
przycisk i kontrolka
ON/OFF/Reset
Kontrolka środka
nabłyszczającego
kontrolka Start z Opóźnieniem
przycisk i kontrolka
Opcji Pastylki Wielofunkcyjne (Tabs)
przycisk Opcji Połowy Wsadu
przycisk Startu
z Opóźnieniem
kontrolka Opcji Połowy Wsadu
***Tylko dla modeli do całkowitej zabudowy.
* Tylko w niektórych modelach.
Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
19
Sól regenerująca i środek
nabłyszczający
Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do
zmywarek. Nie stosować soli jadalnej lub przemysłowej.
Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.
PL
W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego,
zaleca się mimo to dodanie soli, zwłaszcza gdy woda jest
twarda lub bardzo twarda. (Stosować zgodnie z zaleceniami
podanymi na opakowaniu).
Gdy nie dodaje się ani soli, ani środka nabłyszczającego,
jest rzeczą normalną, że kontrolki BRAKU SOLI* oraz BRAKU
ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO* pozostają przez cały czas
włączone.
Wsypywanie soli ochronnej
Stosowanie soli pozwala uniknąć osadzania się KAMIENIA na
naczyniach i elementach funkcjonalnych zmywarki.
• To ważne, aby zbiornik sali nie był nigdy pusty.
• To ważne, aby ustawić stopień twardości wody.
Pojemnik na sól znajduje się w dolnej części zmywarki (zob.
Opis) i należy go napełnić:
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU SOLI*;
• gdy zielony pływak* na korku soli nie jest już widoczny.
• zob. autonomię w tabeli twardości wody.
1. Wyjąć kosz dolny i odkręcić korek
pojemnika, obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Tylko przy pierwszym użyciu: napełnić
pojemnik solą po samą krawędź.
3. Ustawić lejek (zob. rysunek) i napełnić
zbiornik solą po samą krawędź (około 1 kg); przelanie się
niewielkiej ilości wody jest normalnym zjawiskiem.
4. Wyjąć lejek, usunąć resztki soli z krawędzi pojemnika; opłukać
korek pod bieżącą wodą i zakręcić.
Zaleca się wykonywanie tych czynności przy każdym uzupełnianiu
soli.
Dokładnie zamknąć korek, tak aby podczas zmywania środek
myjący nie dostał się do zbiornika (mogłoby to nieodwracalnie
uszkodzić odwapniacz).
Gdy dodanie soli jest konieczne, zaleca się wykonanie tej
czynności przed włączeniem zmywania.
Ustawianie twardości wody
Aby odwapniacz działał prawidłowo, konieczne jest
przeprowadzenie regulacji na podstawie stopnia twardości wody
dostępnej w mieszkaniu. Dane te można uzyskać w administracji
wodociągu. Ustawiona wartość odpowiada średniemu stopniu
twardości.
• Włączyć zmywarkę przyciskiem ON/OFF
Autonomia średnia
pojemnik soli przy 1
myciu dziennie
poziom
°dH
°fH
mmol/l
miesiące
1
0-6
0 - 10
0-1
7 miesięcy
2 6 - 11 11 - 20
1,1 - 2
5 miesięcy
3 12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 miesięcy
4 17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 miesięcy
6,1 - 9
2-3 tygodnie
5* 34 - 50 61 - 90
Od 0°f do 10°f zaleca się nie stosować soli.
* Przy ustawieniu 5 czas potrzebny na zużycie soli może się
wydłużyć.
Tabela twardości wody
(°dH = twardość w stopniach niemieckich - °fH = twardość w
stopniach francuskich - mmol/l = milimol/litr)
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Środek nabłyszczający ułatwia suszenie naczyń. Pojemnik na
płyn nabłyszczający należy napełnić:
• gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU ŚRODKA
NABŁYSZCZAJĄCEGO*
• gdy wskaźnik optyczny znajdujący się na drzwiczkach
pojemnika„E”, zmienia kolor z ciemnego na przezroczysty.
1. Otworzyć pojemnik, przekręcając
korek „G” w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
2. Wlać płyn nabłyszczający, tak aby
nie dopuścić do jego przelania. Jeśli
do tego dojdzie, natychmiast wytrzeć
suchą ściereczką.
3. Zakręcić z powrotem korek.
Nie należy NIGDY wlewać środka nabłyszczającego
bezpośrednio do wnętrza komory zmywania.
Regulacja ilości środka nabłyszczającego
Gdy wyniki suszenia nie są zadowalające, można wyregulować
ilość środka nabłyszczającego. Obrócić regulator „F”. W
zależności od modelu zmywarki, możliwe jest ustawienie
maksymalnie 4 poziomów. Ustawiona wartość odpowiada
poziomowi średniemu.
• jeśli na naczyniach widoczne są niebieskawe zacieki, należy
ustawić niższe numery (1-2).
• jeśli na naczyniach widoczne są krople wody lub osadza się
kamień, należy ustawić wyższe numery (3-4).
• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
• Przytrzymać wciśnięty przycisk P przez 5 sekund, do chwili,
gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
• Włączyć przyciskiem ON/OFF
• Miga numer aktualnie ustawionego poziomu oraz kontrolka soli.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać żądany stopień twardości
(zob. tabela twardości).
• Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
• Ustawianie zakończone!
20
* Tylko w niektórych modelach.
Ładowanie koszy
Zalecenia
Przed napełnieniem koszy, usunąć z naczyń resztki żywności i
opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów. Nie
jest konieczne płukanie naczyń pod bieżącą wodą.
Umieścić naczynia w sposób taki, by były one unieruchomione
i się nie przewracały; pojemniki powinny być ułożone w sposób
taki, by otwór znalazł się na dole, a części wklęsłe lub wypukłe
w pozycji pochylonej, umożliwiając dopływ wody do wszystkich
powierzchni oraz jej swobodny odpływ.
Upewnić się, że pokrywki, uchwyty, patelnie i tace nie utrudniają
obrotów spryskiwaczy. Umieścić małe przedmioty w koszyku na
sztućce.
Plastikowe naczynia i patelnie z tworzywa zapobiegającego
przywieraniu mają skłonność do większego zatrzymywania kropli
wody i, w związku z tym, stopień ich osuszenia będzie niższy od
stopnia osuszenia naczyń ceramicznych lub stalowych.
Jeżeli jest to możliwe, lekkie przedmioty (jak plastikowe
pojemniki) powinny być ułożone w koszu górnym w sposób
uniemożliwiający ich przemieszczanie.
Po napełnieniu zmywarki należy sprawdzić, czy spryskiwacze
obracają się swobodnie.
Aby ich użyć wystarczy chwycić za kolory uchwyt pociągając go
do góry i obracając do przodu. Suporty te można przesuwać w
prawo lub w lewo, aby dostosować je do wielkości naczyń.
Koszyk na sztućce
- Wyposażony jest w przesuwne pałeczki, które umożliwiają
optymalne ułożenie sztućców. Kosz nieskładany może być
umieszczony wyłącznie w przedniej części dolnego kosza.
Kosz górny
Załadować delikatne i lekkie naczynia: kieliszki, filiżanki, talerzyki,
niskie salaterki.
Kosz dolny
W koszu dolnym można umieszczać garnki, pokrywki, talerze,
salaterki, sztućce, itp. Duże talerze i pokrywki najlepiej umieścić
w bocznych częściach kosza.
Półeczki o różnym stopniu nachylenia*
W celu jak najlepszego rozmieszczenia naczyń w koszyku możliwe
jest ustawienie półeczek na trzech różnych wysokościach.
Zaleca się ułożenie bardzo brudnych naczyń w koszu dolnym,
ponieważ w tej części zmywarki strumień wody jest mocniejszy
i umożliwia osiągnięcie lepszych wyników mycia.
Niektóre modele zmywarek
wyposażone są w pochylne
półki * , które można ustawić
w pozycji pionowej celem
ułożenia talerzy lub w pozycji
poziomej (obniżonej) celem
ułożenia garnków i salaterek.
Niektóre modele są
w y p o s a ż o n e w Ve r t i c a l
Zone, specjalne, wyjmowane
suporty* umieszczone w
tylnej części kosza, które
mogą być wykorzystywane
do podpierania patelni lub blach w położeniu pionowym, dzięki
czemu zajmują one mniej miejsca.
Kieliszki można ustawiać w
bezpieczny sposób dzięki
półeczkom, wsuwając nóżkę
kieliszka w odpowiednie otwory.
W celu optymalizacji suszenia,
należy ustawić półeczki z jak
największym nachyleniem. Aby
zmienić nachylenie, należy unieść
półeczkę, przesunąć ją lekko i
ustawić w żądanym położeniu.
*Tylko w niektórych modelach; różnią się numerem i miejscem
ułożenia.
21
PL
Taca*
PL
Niektóre modele zmywarek są wyposażone w przesuwną
tacę, na której można umieszczać sztućce lub niewielkie
naczynia.
Dla uzyskania najlepszych efektów mycia, nie należy wkładać
pod tacę dużych naczyń. Tacę na sztućce można wyjmować.
(zob. rysunek)
Naczynia nieodpowiednie
• Sztućce i naczynia drewniane.
• Delikatne, dekorowane kieliszki, naczynia rzemieślnicze i
antykwaryczne. Ich dekoracje nie są odporne.
• Części z syntetycznych tworzyw nieodporne na działanie
wysokich temperatur.
• Naczynia z miedzi i cyny.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub
atramentem.
Dekoracje na szkle, elementy aluminiowe i srebrne podczas
mycia mogą zmienić kolor i się odbarwić. W wyniku wielokrotnego
mycia również niektóre rodzaje szkła (np. przedmioty z kryształu)
mogą stać się matowe.
Uszkodzenia szkła i naczyń
Przyczyny:
• Typ szkła i proces produkcji szkła.
• Skład chemiczny środka myjącego.
• Temperatura wody programu płukania.
Rada:
Regulowanie wysokości górnego kosza (45 cm)
Wysokość kosza górnego można regulować: umieszczenie
kosza w pozycji górnej umożliwia ułożenie w koszu dolnym
niewymiarowych naczyń; umieszczenie kosza w pozycji dolnej
umożliwia wykorzystanie pochylnych półeczek i uzyskanie
większej przestrzeni w kierunku górnym.
Najlepiej wyregulować wysokość górnego kosza, gdy KOSZ
JEST PUSTY.
Nie należy NIGDY podnosić ani opuszczać kosza tylko z
jednej strony.
• Używać wyłącznie kieliszków i porcelany gwarantowanych
przez producenta jako odpowiednie do mycia w zmywarkach.
• Stosować delikatne środki myjące do naczyń.
• Jak najszybciej wyjąć kieliszki i sztućce ze zmywarki po
zakończeniu programu.
Jeśli kosz posiada Lift-Up * (patrz rysunek) , unieść kosz
chwytając jego boczne części i przesunąć go w górę. W celu
powrotu do pozycji dolnej, nacisnąć dźwignie (A) w bocznych
częściach kosza i przesunąć kosz w dół.
* Tylko w niektórych modelach.
22
Środek myjący i obsługa
zmywarki
Napełnianie dozownika detergentu
Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego
dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie
zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast
zanieczyszczenie środowiska.
Dozowanie można dostosować do stopnia zabrudzenia
naczyń.
Zazwyczaj w przypadku normalnych zabrudzeń stosuje się
około 25 g (detergentu w proszku) lub 25 ml (detergentu w
płynie). W przypadku użycia pastylek, wystarczające jest
użycie jednej sztuki.
Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio
spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka
myjącego.
Dla uzyskania odpowiednich wyników zmywania należy
również przestrzegać wskazówek zamieszczonych na
opakowaniach detergentów.
W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z
producentami detergentów.
Otworzyć pojemnik na
detergent przy użyciu
przycisku D; przystąpić
do dozowania detergentu
zgodnie z tabelą programów:
• w proszku lub w płynie:
pojemniczek A (detergent do
mycia) i B (detergent do mycia
wstępnego)
• tabletki: gdy program
wymaga 1 tabletki, należy
włożyć ją do pojemniczka A i zamknąć pokrywę C; gdy wymaga
2 tabletek, drugą tabletkę umieścić na dnie komory.
Usunąć resztki detergentu z brzegów pojemnika i zamknąć
pokrywę C tak, aby się zatrzasnęła.
Otwarcie pojemnika na środek myjący następuje w sposób
automatyczny w odpowiednim momencie, w zależności od
programu.
W razie stosowania różnych rodzajów środków myjących, zaleca
się użycie opcji TABS, która odpowiednio dostosuje program
myjący w sposób taki, by umożliwić jak najlepsze wyniki mycia
i suszenia.
Stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do
zmywarek.
NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego.
Nadmiar środka myjącego może być powodem pozostania
piany po zakończeniu cyklu.
Uruchomienie zmywarki
PL
1. Otworzyć zawór wody.
2. Otworzyć drzwi i nacisnąć przycisk ON-OFF.
3. Wprowadzić detergent. (zob. Napełnianie dozownika
detergentu).
4. Włożyć naczynia do koszy (zob. Ładowanie koszy).
5. Wybrać program w zależności od rodzaju naczyń i od stopnia
ich zabrudzenia (zob. tabela programów) naciskając przycisk P.
6. Wybrać opcje zmywania*. (zob. Progr. specjalne i Opcje).
7. Uruchomić cykl zamykając drzwi.
8. O zakończeniu programu informują sygnały dźwiękowe i
miganie numeru programu na wyświetlaczu. Otworzyć drzwi,
wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON-OFF.
9. Odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń, aby się nie
oparzyć. Wyładować kosze, zaczynając od dolnego.
W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej
w pewnych sytuacjach NIEUŻYWANE urządzenie
wyłącza się automatycznie.
PROGRAMY AUTO * : niektóre modele zmywarki są
wyposażone w specjalny czujnik zdolny ocenić stopień
zabrudzenia i ustawić najbardziej wydajny i oszczędny sposób
zmywania.
Wskutek jego działania może zmienić się czas zmywania w
programach automatycznych.
Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio
spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka
myjącego.
Zmiana rozpoczętego programu
Jeśli wybrano nieprawidłowy program, można go zmienić, pod
warunkiem, że dopiero się rozpoczął: otworzyć drzwi, uważając
na wydobywającą się parę, przycisnąć na dłużej przycisk ON/
OFF, urządzenie wyłączy się. Ponownie włączyć urządzenie
za pomocą przycisku ON/OFF i wybrać nowy program oraz
ewentualne opcje; uruchomić go zamykając drzwi.
Wkładanie kolejnych naczyń
Nie wyłączając urządzenia otworzyć drzwi, uważając na parę
wydobywającą się ze zmywarki, i włożyć naczynia. Zamknąć
drzwi: cykl zostanie wznowiony.
Niezamierzone przerwanie pracy urządzenia
Jeśli podczas zmywania drzwiczki zostaną otwarte lub wystąpi
przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Po
zamknięciu drzwi lub wznowieniu dostawy prądu nastąpi jego
ponowne uruchomienie w miejscu, w którym został przerwany.
Najwyższą skuteczność zmywania i suszenia uzyskuje się
tylko przy równoczesnym zastosowaniu detergentu, środka
nabłyszczającego i soli regenerującej.
Zaleca się stosowanie detergentów niezawierających
fosforanów i chloru, gdyż są one najbardziej
wskazane ze względów ochrony środowiska.
* Tylko w niektórych modelach.
23
Programy
Dane programów są mierzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z europejską normą EN 50242.
PL
W zależności od poszczególnych warunków użytkowania, czas trwania oraz dane programów mogą się zmieniać.
Liczba i rodzaj programów i opcji zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.
Suszenie
Opcje
Czas trwania
programu
Zużycie wody
(l/cykl)
Zużycie energii
(KWh/cykl)
1. Eco
Tak
Opóźnienie startu –
Połowa wsadu - Tabs
03:00
9,0
0,83
2. Auto Intensywny
Tak
Opóźnienie startu –
Połowa wsadu - Tabs
02:20 - 03:00
13,0 - 14,0
1,20 - 1,40
3. Auto Normalny
Tak
Opóźnienie startu –
Połowa wsadu - Tabs
01:40 - 02:20
13,5 – 14,5
1,00 - 1,15
4. Delikatne
Tak
Opóźnienie startu –
Połowa wsadu - Tabs
01:40
9,0
0,85
5. Express
Nie
Opóźnienie startu – Tabs
00:25
8,0
0,45
6. Good Night
Tak
Opóźnienie startu – Tabs
03:30
13,0
0,85
7. Namaczanie
Nie
Opóźnienie startu –
Połowa wsadu
00:10
4,0
0,01
8. Short Time
Tak
Opóźnienie startu – Tabs
01:20
15,5
1,10
9. UltraIntensive
Tak
Opóźnienie startu –
Połowa wsadu - Tabs
02:50
17,0
1,45
Program
Wskazówki dotyczące wyboru programów i dozowania detergentu
1. Cykl zmywania EKO to program standardowy, do którego odnoszą się dane etykiety energetycznej; cykl ten jest odpowiedni
do mycia średnio zabrudzonych naczyń i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii elektrycznej i wody
dla tego rodzaju naczyń. 4 g/ml**+ 21 g/ml – 1 Tab (**Ilość środka zmywającego w zmywaniu wstępnym)
2. Mocno zabrudzone naczynia i garnki (nie używać do naczyń delikatnych). 25 g/ml – 1 Tab
3. Normalnie zabrudzone naczynia i garnki. 4 g/ml**+ 21 g/ml – 1 Tab
4. Cykl przeznaczony do delikatnych naczyń, wrażliwych na wysokie temperatury. 25 g/ml – 1 Tab
5. Szybki cykl przeznaczony do mało zabrudzonych naczyń. (idealny do 2 nakryć) 21 g/ml – 1 Tab
6. Gwarantuje znakomitą skuteczność zmywania. Odpowiedni do stosowania w nocy. 25 gr/ml – 1 Tab
7. Mycie wstępne w oczekiwaniu na uzupełnienie ładunku po następnym posiłku. Bez detergentu
8. Szybki cykl mycia i suszenia, odpowiedni dla naczyń i garnków normalnie zabrudzonych. 25 g/ml – 1 Tab
9. Cykl do garnków mocno zabrudzonych lub z zaschniętymi resztkami jedzenia. 4 g/ml**+ 25 g/ml – 1+1 Tab
Zużycie w trybie czuwania: Zużycie w trybie włączenia: 5 W - Zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
Uwagi:
najlepszą skuteczność działania programu “Express ” uzyskuje się przestrzegając zaleceń dotyczących ilości wkładanych naczyń.
Aby zmniejszyć zużycie wody i energii, staraj się uruchamiać zmywarkę, gdy jest całkowicie wypełniona.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod
adresem: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
24
Programy specjalne i opcje
Opcje zmywania*
Jeśli jakaś opcja nie jest niekompatybilna z wybranym
programem, (patrz tabela programów) odpowiednia dioda
pulsuje szybko 3 razy i rozlega się sygnał dźwiękowy.
Opóźniony start
Opóźnienie startu
Możliwe jest opóźnienie uruchomienia programu w
przedziale od 1 do 12 godzin:
1. Nacisnąć przycisk START Z OPÓŹNIENIEM: na wyświetlaczu
zapali się odpowiedni symbol; każde kolejne naciśnięcie
powoduje wydłużenie czasu (1h, 2h, itd. do maksymalnie 12h),
po jakim rozpocznie się wybrany program.
2. Wybrać program i zamknąć drzwi: rozpocznie się odliczanie
wstecz;
3. Po upływie ustawionego czasu lampka kontrolna gaśnie i
program jest uruchamiany.
W celu zmiany opóźnienia i wyboru krótszego czasu, należy
nacisnąć przycisk START Z OPÓŹNIENIEM. Aby anulować
opóźnienie, należy naciskać przycisk aż do momentu wyłączenia
się lampki kontrolnej wybranego opóźnienia. Program uruchamia
się po zamknięciu drzwi.
START 2END LIGHT
PL
Niektóre modele zmywarek są wyposażone w zielony wskaźnik świetlny umieszczony w szczelinie pomiędzy drzwiami
a blatem kuchni, który informuje o stopniu zaawansowania
trwającego cyklu. Możliwe jest wybranie spośród poniższych
trybów roboczych:
a) Funkcja wyłączona
b) Po rozpoczęciu cyklu światło zapala się na kilka sekund, pozostaje zgaszone podczas trwania cyklu, miga po jego zakończeniu (tryb ustawiony fabrycznie)
c) Światło pozostaje zapalone podczas cyklu, miga po jego zakończeniu.
Jeśli ustawione zostanie opóźnienie startu, światło zapali się na
kilka pierwszych sekund lub na cały czas odliczania wstecz, w
zależności od ustawionego trybu b) lub c).
Światło gaśnie przy każdym otworzeniu drzwi.
W celu wybrania preferowanej opcji, należy włączyć urządzenie, przytrzymać wciśnięty przycisk P aż na wyświetlaczu pojawi się jedna z trzech liter (a, b,c), naciskać przycisk P aż do
wyświetlenia żądanej litery (lub trybu), przytrzymać wciśnięty
przycisk P, aby potwierdzić wybór.
Nie można nastawić Opóźnienia startu po rozpoczęciu
cyklu.
Opcji Połowa wsadu w koszu górnym lub
dolnym
Jeśli naczyń jest niewiele, można napełnić kosz
częściowo, oszczędzając wodę, energię i środek myjący. Należy
wybrać program i wciskać kolejno przycisk POŁOWA WSADU:
zapala się kontrolka odpowiadająca wybranemu koszowi i włącza
się mycie tylko w koszu górnym lub tylko w dolnym.
Należy pamiętać o układaniu naczyń tylko w górnym lub
tylko w dolnym koszu i o zmniejszeniu o połowę ilości środka
myjącego.
Opcji Tabletki wielofunkcyjne (Tabs)
Opcja ta pozwala uzyskać optymalne wyniki zmywania
i suszenia.
W przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych nacisnąć
przycisk TABLETKI WIELOFUNKCYJNE, kontrolka zaświeci się;
kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza opcję.
Włączenie opcji "Pastylki wielofunkcyjne” powoduje
wydłużenie czasu trwania programu.
* Tylko w niektórych modelach.
25
Konserwacja i
utrzymanie
Wyłączanie wody i prądu elektrycznego
PL
• Zakręcać zawór wody po każdym zmywaniu, aby uniknąć
niebezpieczeństwa wycieków.
• Wyjmować wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem
do czyszczenia urządzenia oraz podczas czynności
konserwacyjnych.
Czyszczenie zmywarki
• Obudowa zewnętrzna i panel sterowania mogą być
czyszczone miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie należy
stosować rozpuszczalników ani środków ściernych.
• Ewentualne plamy w komorze wewnętrznej można czyścić
przy pomocy szmatki zmoczonej w roztworze wody i
niewielkiej ilości octu.
Unikanie powstawania brzydkich zapachów
• Pozostawiać drzwi zmywarki zawsze przymknięte, aby
uniknąć osadzania się wilgoci.
• Regularnie czyścić obwodowe uszczelki drzwi oraz pojemniki
na środek myjący przy pomocy wilgotnej gąbki. Pozwoli to
uniknąć osadzania się resztek żywności, które są główną
przyczyną powstawania przykrych zapachów.
Czyszczenie spryskiwaczy
Może się zdarzyć, że resztki żywności pozostaną na
spryskiwaczach, zatykając otwory, przez które wydostaje się
woda: od czasu do czasu dobrze jest je sprawdzać i czyścić przy
pomocy niemetalowej szczoteczki.
Obydwa spryskiwacze są demontowalne.
Aby zdemontować górny
spryskiwacz, należy odkręcić
plastikowy pierścień, obracając go
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Górny zraszacz
należy zamontować z otworami
skierowanymi do góry.
- Po zamknięciu zaworu należy odkręcić końcówkę przewodu
doprowadzającego wodę do zmywarki, wyjąć filtr i delikatnie
umyć go pod bieżącą wodą.
- Następnie ponownie włożyć filtr i zakręcić przewód.
Czyszczenie filtrów
Zespół filtrujący składa się z trzech filtrów, które oczyszczają
wodę wykorzystywaną do mycia z resztek żywności i ponownie
wprowadzają ją do obiegu: w celu zapewnienia dobrych
rezultatów mycia konieczne jest ich czyszczenie.
Czyścić filtry regularnie.
Nie należy używać zmywarki bez filtrów lub z odłączonym
filtrem.
• Po kilku zmywaniach sprawdzić zespół filtrujący i, w razie
konieczności, dokładnie go wyczyścić pod bieżącą wodą,
wykorzystując w tym celu niemetalową szczoteczkę, zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1. obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
filtr cylindryczny C i wyjąć go (rys. 1).
2. Wyjąć obsadę filtra B lekko naciskając na boczne skrzydełka
(Rys. 2);
3. Wysunąć płytę filtra ze stali nierdzewnej A. (rys. 3).
4. Skontrolować studzienkę i usunąć ewentualne resztki potraw.
NIGDY NIE USUWAC ochrony pompy mycia (szczegół w kolorze
czarnym) (rys.4).
C
1
A
Dolny zraszacz wyciąga się
pociągając go w kierunku do góry.
3
Po wyczyszczeniu filtrów należy ponownie zamontować zespół
filtrujący i prawidłowo go umiejscowić; ma to zasadnicze
znaczenie dla prawidłowego działania zmywarki.
W przypadku dłuższej nieobecności
Czyszczenie filtra dopływu wody*
„Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie były używane
przez dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki należy
odkręcić wodę i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i wolna
od zanieczyszczeń. Ostrożność ta zapobiega zbieraniu się
nieczystości w punkcie, w którym zmywarka pobiera wodę i w
następstwie tego, uszkodzeniu zmywarki.”
Od czasu do czasu czyścić filtr dopływu wody znajdujący się
na wyjściu zaworu.
- Zamknąć zawór wody.
26
• Odłączyć połączenia elektryczne i zamknąć zawór wody.
• Pozostawić drzwi uchylone.
• Po powrocie wykonać jedno zmywanie bez wsadu.
* Tylko w niektórych modelach.
Anomalie i środki
zaradcze
Jeśli w pracy urządzenia pojawiają się anomalie w pracy, należy skontrolować następujące punkty przed zwróceniem się do Obsługi
technicznej (patrz Obsługa techniczna). Niektóre z usterek są sygnalizowane za pomocą lampek zapalających się na panelu sterowania.
Przed wezwaniem pomocy technicznej należy zanotować, które z lampek świecą.
Usterki:
Możliwe przyczyny / Rozwiązanie:
Zmywarka nie rozpoczyna pracy
lub nie odpowiada na polecenia
• Kurek dopływu wody nie jest otwarty.
• Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, uruchomić je ponownie po upływie
jednej minuty i ponownie ustawić program.
• Wtyczka nie jest dobrze włożona do gniazdka lub zmienić gniazdko.
• Drzwi zmywarki nie są dobrze zamknięte.
Drzwi się nie zamykają
• Upewnić się, że kosze są wsunięte do końca.
• Zaskoczył zamek drzwi; popchnąć energicznie drzwi, aż do usłyszenia dźwięku „clack”.
Zmywarka nie odprowadza wody.
• Program zmywania jeszcze się nie skończył.
• Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (zob. Instalacja).
• Odpływ zlewozmywaka jest zatkany.
• Filtr jest zapchany resztkami jedzenia.
• Sprawdzić wysokość przewodu odprowadzającego.
Zmywarka jest głośna.
• Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze. Ustawić prawidłowo naczynia i upewnić
się, że spryskiwacze swobodnie się obracają.
• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w
zmywarce. (zob. Środek myjący i obsługa zmywarki). Nie wyjmować ręcznie naczyń.
Na naczyniach i szklankach
osadza się kamień lub tworzy się
białawy nalot.
• Brak soli regenerującej.
• Ustawienie twardości wody nie jest odpowiednie: zwiększyć wartości. (zob. Sól
regeneracyjna i środek nabłyszczający).
• Korek zbiornika soli i środka nabłyszczającego nie jest dobrze zamknięty.
• Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca.
Na naczyniach i szklankach
tworzą się zacieki lub
niebieskawe smugi.
• Dozowana ilość środka nabłyszczającego jest zbyt duża.
Naczynia nie są całkiem suche.
• Wybrany został program bez suszenia.
• Środek nabłyszczający skończył się. (zob. Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający).
• Regulacja środka nabłyszczającego jest niewłaściwa.
• Naczynia są wykonane z nieprzywierającego tworzywa lub z plastiku; obecność kropli
wody jest normalnym zjawiskiem.
Naczynia nie są czyste.
• Naczynia nie są właściwie. ułożone.
• Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać, są zablokowane przez naczynia.
• Program zmywania jest zbyt delikatny (zob. Programy).
• Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w
zmywarce. (zob. Środek myjący i obsługa zmywarki).
• Korek płynu nabłyszczającego nie został odpowiednio zakręcony.
• Filtr jest brudny lub zapchany (zob. Konserwacja i utrzymanie).
• Brak soli regeneracyjnej (zob. Środek nabłyszczający i sól).
• Upewnić się, że wysokość naczyń jest kompatybilna z wysokością kosza.
• Otwory spryskiwaczy są zatkane. (zob. Konserwacja i utrzymanie).
Zmywarka nie pobiera wody
• Brak wody w sieci wodociągowej lub zamknięty zawór wody.
• Przewód doprowadzający wodę jest zgięty (zob. Instalacja).
• Filtry są zatkane: należy je wyczyścić. (zob. Konserwacja i utrzymanie).
• Odpływ jest zatkany: należy go wyczyścić.
• Po przeprowadzeniu kontroli i czyszczenia, należy wyłączyć i włączyć zmywarkę i
uruchomić nowy cykl zmywania.
• Jeśli usterka nie znika, należy zamknąć zawór wody, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
skontaktować się z serwisem.
jest zablokowana a kontrolki migają
* Tylko w niektórych modelach.
27
PL
195123628.00 - NC
04/2014 jk - Xerox Fabriano
PL
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.hotpoint-ariston.com
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising