Bruksanvisning (870 kB
422-198
Bruksanvisning för lampa solcell
Bruksanvisning for solcellelampe
Instrukcja obsługi lampy słonecznej
User instructions for solar cell light
SE -
NO -
PL -
EN -
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
Date of production: 2014-11-13
© Jula AB
SVENSKA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
SÄKERHETSANVISNINGAR����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
TEKNISKA DATA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
BESKRIVNING������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
montering��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
UNDERHÅLL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Byte av batteri������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Felsökning:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
NORSK����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
SIKKERHETSANVISNINGER��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
TEKNISKE DATA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
BESKRIVELSE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
montering������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
VEDLIKEHOLD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Skifte av batteri�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Feilsøking:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
POLSKI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
DANE TECHNICZNE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
OPIS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
montaż������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13
KONSERWACJA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Wymiana akumulatora���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Wykrywanie usterek: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
ENGLISH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
SAFETY INSTRUCTIONS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16
TECHNICAL DATA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
DESCRIPTION���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
assembly �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
MAINTENANCE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Replacing the battery ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Troubleshooting������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18
SE
Bruksanvisning för
lampa solcell
SVENSKA
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara den för framtida behov.
• Lamporna är ej utbytbara.
• För inom- och utomhusbruk.
• Produkten innehåller ett laddningsbart batteri. Uttjänta batterier ska
avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Lämna produkten för
återvinning på anvisad plats t.ex. kommunens återvinningsstation.
• Kasta inte batteriet i öppen eld.
• LED lampan är ej utbytbar.
TEKNISKA DATA
Lystid
upp till 8 h
Batteri återuppladdningsbart 1 x 1.2 v AA Ni-Mh
Solpanel2v
Ljuskälla 1 x LED
BESKRIVNING
Skruv
Strömbrytare
Batteri
4
SE
• En inbyggd ljussensor gör att belysningen är släckt under dagtid och att den tänds automatiskt
när det blir mörkt.
• Under dagtid konverterar solpanelen solljuset till energi som används för att ladda batteriet. På
kvällen tänds lampan automatiskt och drivs av det laddade batteriet.
• Placering, väderlek och årstid påverkar hur länge batteriet kan driva lampan.
• Under vintermånaderna får solcellsbelysningen begränsat med solljus, och därför blir också
lystiden begränsad under vintern.
• Lampan drivs av solenergi, lär enkel att installera. Inga kablar behövs.
• Lampan tänds och släcks automatiskt.
montering
OBS!
• Placera solcellsbelysningen på en plats som får mycket solljus. Om solcellsbelysningen placeras
skuggigt laddas batterierna inte upp helt, vilket ger kortare lystid.
• Placera inte solcellsbelysningen nära ljuskällor som gatlyktor, eftersom det kan göra att lampan
inte tänds. Det bör vara ett avstånd på minst 1,5 meter mellan solcellslamporna. Om de placeras
närmare varandra kan funktionen påverkas och ljuset börja fladdra.
1.
Montera delarna på det sätt som visas i bilden nedan.
2.
Håll ett fast grepp om metallnederdelen och tryck ned det svarta spjutet i marken.
3.
Tänk på att belysningen ska vara avstängd under de två första dagarnas laddning.
Solcellsbelysningen kan slås på efter två dygn.
OBS! Det laddningsbara batteriet måste laddas helt för att fungera korrekt. Om batteriet upprepade
gånger bara laddas delvis kommer dess livslängd att förkortas avsevärt.
5
SE
UNDERHÅLL
• Håll solcellsbelysningens yta ren från smuts och skräp eftersom batteriet annars kanske inte
laddas upp helt, vilket kan leda till att batteriets livslängd förkortas eller att solcellsbelysningen
inte fungerar på avsett sätt.
• Torka regelbundet av solcellsbelysningen med en fuktig trasa eller hushållspapper.
• Kontrollera och byt ut batteriet efter behov.
Byte av batteri
1.
Skruva loss överdelen av solcellsbelysningen.
2.
Skruva loss de två skruvarna i botten av lamphuset.
3.
Byt ut batteriet mot ett nytt laddningsbart batteri av samma typ.
4.
Sätt ihop solcellsbelysningen igen.
5.
Stäng av solcellsbelysningen med strömbrytaren och låt det nya batteriet laddas i två dygn.
När batteriet är fulladdat kan solcellsbelysningen sättas på.
Felsökning:
• Om solcellsbelysningen inte tänds när det börjar bli mörkt på kvällen, kan det bero på något av
följande:
–– Strömbrytaren är i avstängt läge.
–– Batteriet är inte fulladdat eller behöver bytas ut.
• Se till att solcellsbelysningen är placerad så att den får maximalt med direkt solljus under dagen.
Låt batteriet laddas under en hel, solig dag. Molnigt väder kan göra att batteriet inte laddas upp
helt och att lampan inte tänds på kvällen. Laddningen fortsätter dock nästa soliga dag och efter
att batteriet laddats fullt kommer lampan att tändas igen. Byt ut batteriet vid behov, särskilt
efter vintern. Använd samma typ av batterier som sitter i solcellsbelysningen vid leverans.
• Om solcellsbelysningen placerats för nära andra ljuskällor, t.ex. en gatlykta, fasadbelysning eller
en annan solcellsbelysning tänds den eventuellt inte när mörkret börjar falla. Den inbyggda
ljussensorn är känslig för andra närbelägna ljuskällor. Släck annan belysning eller flytta
solcellsbelysningen.
• Om solpanelen är smutsig laddas inte batteriet helt. Detta kommer att förkorta batteriets
livslängd och göra att solcellsbelysningen inte fungerar på avsett sätt. Rengör solcellsbelysningen
regelbundet med en fuktig trasa eller hushållspapper.
• När problemet åtgärdats, kontrollera att belysningen fungerar igen, antingen under kvällstid
eller i ett mörkt rum. Om lampan bara lyser en kortare stund behöver batteriet laddas.
6
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon
0511-34 20 00
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
NO
Bruksanvisning for
solcellelampe
NORSK
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!
Ta vare på den for fremtidig bruk.
• Pærene kan ikke byttes.
• Til innen- og utendørsbruk.
• Produktet inneholder et oppladbart batteri Brukte batterier skal kildesorteres
i henhold til gjeldende regler. Lever produktet til gjenvinning på anvist plass,
f. eks. kommunens gjenvinningsstasjon.
• Ikke kast batteriet inn i åpen ild.
• LED-pæren kan ikke byttes ut.
TEKNISKE DATA
Lysetid
opptil 8 t
Oppladbart batteri 1 x 1,2 v AA Ni-Mh
Solcellepanel2v
Lyskilde 1 x LED
BESKRIVELSE
Skrue
Strømbryter
Batteri
8
NO
• En innebygget lyssensor gjør at belysningen er slukket på dagtid og at den tennes automatisk når
det blir mørkt.
• På dagtid konverterer solpanelet sollyset til energi som brukes til å lade batteriet.
På kvelden tennes lampen automatisk og drives av det ladete batteriet.
• Plassering, vær og årstid påvirker hvor lenge batteriet kan drive lampen.
• I vintermånedene får solcellebelysningen begrenset tilgang til sollys, og derfor blir
også lysetiden begrenset på vinteren.
• Lampen drives av solenergi, er enkel å installere. Det trengs ingen ledninger.
• Lampen tennes og slukkes automatisk.
montering
MERK!
• Plasser solcellebelysningen på en plass får mye sollys. Hvis solcellebelysningen plasseres i skyggen,
lades ikke batteriene helt opp, noe som gir kortere lystid.
• Ikke plasser solcellebelysningen nær lyskilder som gatelykter, siden det kan gjøre at lampen ikke
tennes. Det bør være en avstand på minst 1,5 meter mellom solcellelampene. Hvis de plasseres
nærmere hverandre kan funksjonen påvirkes og lyset begynne å flimre.
1.
Monter delene på måten som vises på bildet nedenfor.
2.
Ta et fast grep om nederste metalldel og trykk ned den svarte pigghengen i jorda.
3.
Husk at belysningen skal være avslått de to første dagenes lading. Solcellebelysning
kan slås på etter to døgn.
MERK! Det oppladbare batteriet må lades helt opp for å fungere på riktig måte. Hvis batteriet
gjentatte ganger bare lades delvis opp, kommer levetiden til å forkortes betydelig.
9
NO
VEDLIKEHOLD
• Hold solcellebelysningens overflate rent for støv og smuss ettersom dette kan forhindre batteriet
i å fullades. Dette kan føre til at batteriets levetid forkortes eller at solcellebelysningen ikke fungerer
som den skal.
• Tørk regelmessig av solcellebelysningen med en fuktet klut eller tørkepapir.
• Kontroller og bytt ut batteriet etter behov.
Skifte av batteri
1.
Skru løs toppen av solcellebelysningen.
2.
Skru løs de to skruene i bunnen av lampehuset.
3.
Bytt ut batteriet med et nytt oppladbart batteri av samme type.
4.
Sett sammen solcellebelysningen igjen.
5.
Slå av solcellebelysningen med bryteren og la det nye batteriet lade i to døgn.
Når batteriet er fulladet kan solcellebelysningen slås på.
Feilsøking:
• Hvis solcellebelysningen ikke går på når det begynner å bli mørkt på kvelden, kan det skyldes
følgende:
–– Bryteren står i avslått posisjon.
–– Batteriet er ikke fulladet eller må byttes ut.
• Sjekk at solcellebelysningen er plassert slik at den får maksimalt med direkte sollys på dagtid.
La batteriet lades over en hel, solrik dag. Overskyet vær kan gjøre at batteriet blir fulladet og at
lampen ikke tennes på kvelden. Ladingen fortsetter imidlertid neste solrike dag og etter at batteriet
er fulladet kommer lampen til å tennes igjen. Bytt ut batteriet ved behov, spesielt etter vinteren.
Bruk samme type batteri som sitter i solcellebelysningen ved levering.
• Hvis solcellebelysningen plasseres for nærmer andre lyskilder, f.eks en gatelykt, fasadebelysning eller
annen solcellebelysning tennes den muligens ikke når mørket faller på. Den innebygde lyssensoren
er følsom for andre nærliggende lyskilder. Slukk annen belysning eller flytt solcellebelysningen.
• Hvis solpanelet er skittent, fullades ikke batteriet. Dette kommer til å forkorte batteriets levetid og
gjøre at solcellebelysningen ikke fungerer som beregnet. Rengjør solcellebelysningen regelmessig
med en fuktet klut eller tørkepapir.
• Når problemet er løst, kontroller at belysningen fungerer igjen, enten på kveldstid eller i et mørkt
rom. Hvis lampen bare lyser en kortere stund må batteriet lades opp.
10
Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon
67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no
PL
Instrukcja obsługi
lampy słonecznej
POLSKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi!
Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.
• Żarówki nie są wymienne.
• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
• Produkt jest wyposażony w akumulator wielokrotnego ładowania.
Zużyte akumulatory powinny zostać zutylizowane zgodnie z obowiązującymi
zasadami. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji,
np. do gminnego punktu zbiórki odpadów.
• Nie wrzucaj akumulatora do otwartego ognia.
• Żarówka LED jest niewymienna.
DANE TECHNICZNE
Czas świecenia
Akumulator wielokrotnego ładowania Panel słoneczny
Źródło światła do 8 h
1 x 1,2 v AA Ni-Mh
2V
1 x LED
OPIS
Śruba
Przełącznik
Akumulator
12
PL
• Wbudowany czujnik światła sprawia, że oświetlenie pozostaje wyłączone w ciągu dnia i zapala się
automatycznie, gdy zapada zmierzch.
• Podczas dnia panel słoneczny przekształca światło słoneczne w energię wykorzystywaną do naładowania
akumulatora. Wieczorem lampa zapala się automatycznie i jest zasilana z naładowanego akumulatora.
• Czas działania akumulatora zależy od lokalizacji lampy, pogody i pory roku.
• W okresie zimowym oświetlenie ma ograniczony dopływ światła słonecznego i dlatego o tej porze
roku czas świecenia lampy jest także ograniczony.
• Lampa jest zasilana energią słoneczną i łatwo ją zainstalować. Montaż nie wymaga kabli.
• Lampa zapala się i gaśnie automatycznie.
montaż
UWAGA!
• Oświetlenie należy umieścić w miejscu, które zapewnia dużą ilość światła słonecznego. Jeżeli oświetlenie
słoneczne zostanie umieszczone w cieniu, akumulatory nie naładują się w pełni i okres świecenia będzie
krótszy.
• Nie umieszczaj oświetlenia słonecznego w pobliżu źródeł światła, np. latarni ulicznych, ponieważ
mogą one spowodować, że lampa nie będzie się włączać. Lampy słoneczne powinny być
rozmieszczone w odstępach co najmniej 1,5 m. Jeżeli zostaną ulokowane bliżej siebie, będą
wpływały wzajemnie na swoje działanie, co może spowodować miganie światła.
1.
Elementy należy zmontować zgodnie z przedstawionym poniżej obrazkiem.
2.
Mocno chwyć dolną część metalową i wciśnij czarny szpikulec w ziemię.
3.
Pamiętaj, że oświetlenie ma być wyłączone przez pierwsze dwie doby ładowania.
Oświetlenie słoneczne można włączyć po dwóch dobach.
UWAGA! Akumulator wielokrotnego ładowania musi być w pełni naładowany, aby działać prawidłowo.
Jeżeli akumulatorek zostanie kilkakrotnie naładowany tylko częściowo, znacząco skróci się jego żywotność.
13
PL
KONSERWACJA
• Należy zadbać, aby na powierzchni lampy słonecznej nie gromadziły się śmieci ani brud, ponieważ
utrudnia to pełne naładowanie akumulatora, co może spowodować znaczne skrócenie żywotności
oświetlenia lub zakłócić jego działanie.
• Regularnie przecieraj lampę wilgotną ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
• Sprawdzaj i w razie potrzeby wymień akumulator.
Wymiana akumulatora
1.
Odkręć górną część oświetlenia słonecznego.
2.
Odkręć dwie śruby znajdujące się na dnie obudowy lampy.
3.
Wymień akumulator na nowy, tego samego typu.
4.
Złóż oświetlenie z powrotem.
5.
Wyłącz oświetlenie słoneczne za pomocą przełącznika i pozwól, by nowy akumulator ładował się
przez dwie doby. Po całkowitym naładowaniu akumulatora można włączyć oświetlenie słoneczne.
Wykrywanie usterek:
• Jeżeli oświetlenie słoneczne nie zapala się wieczorem po zapadnięciu zmierzchu, może to mieć
następujące przyczyny:
–– Przełącznik znajduje się w położeniu wyłączonym.
–– Akumulator nie jest w pełni naładowany lub trzeba go wymienić.
• Dopilnuj, aby oświetlenie było umieszczone w ciągu dnia w miejscu maksymalnego nasłonecznienia.
Pozwól, by akumulator ładował się przez cały, słoneczny dzień. Zachmurzenie może sprawić, że
akumulator nie naładuje się w pełni i lampa nie zaświeci się wieczorem. Ładowanie będzie
kontynuowane przez kolejny słoneczny dzień, a po jego zakończeniu lampa zaświeci się ponownie. W
razie potrzeby wymień akumulator, szczególnie po zimie. Użyj akumulatora tego samego typu jak ten,
który był umieszczony w lampie w momencie dostawy.
• Jeżeli oświetlenie słoneczne zostanie umieszczone zbyt blisko innych źródeł światła, np. latarni ulicznej,
oświetlenia elewacyjnego lub innej lampy słonecznej, może się nie zaświecić po zmierzchu.
Wbudowany czujnik światła jest wrażliwy na położone w pobliżu inne źródła światła. Wyłącz inne
oświetlenie lub przestaw lampę słoneczną w inne miejsce.
• Jeżeli panel słoneczny będzie zabrudzony, akumulator nie naładuje się do końca. Spowoduje to
ograniczenie jego żywotności i sprawi, że oświetlenie słoneczne nie będzie funkcjonować w zamierzony
sposób. Regularnie czyść lampę słoneczną wilgotną ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
• Po usunięciu problemu sprawdź, czy oświetlenie działa, albo czekając do wieczora, albo umieszczając
je w ciemnym pomieszczeniu. Jeżeli lampa świeci tylko przez chwilę, oznacza to, że akumulator
wymaga naładowania.
14
Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie
z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl
EN
Operating instructions for
solar cell light
ENGLISH
SAFETY INSTRUCTIONS
Read the operating instructions carefully before use!
Please retain for future reference.
• The bulbs are not replaceable.
• For indoor and outdoor use.
• The product contains a rechargeable battery. Used batteries must be disposed of
in accordance with applicable rules. Please dispose of the product at a designated
location, e.g. a municipal recycling centre.
• Do not throw the battery into open flames.
• The LED bulb is not replaceable.
TECHNICAL DATA
Lighting time
Battery rechargeable Solar panel
Light source up to 8 hours
1 x 1.2 v AA Ni-Mh
2V
1 x LED
DESCRIPTION
Screw
On-Off switch
Battery
16
EN
• A built-in light sensor means that the light is off during daylight hours and automatically comes
on when it gets dark.
• During daylight the solar panel converts the sunlight to energy which is used to charge the battery.
In the evening, the light automatically comes on and is powered by the charged battery.
• Location, weather and time of year all affect how long the battery can power the light.
• During the winter months, the solar cell light receives a restricted amount of sunlight,
and the lighting time is consequently also limited during the winter.
• The light is powered by solar energy and is easy to install. No cables are needed.
• The light turns on and off automatically.
assembly
NOTE!
• Position the solar cell light in a location that receives a lot of sunlight. If the solar cell light is put in
a shady place, the batteries will not fully charge, resulting in shorter illumination times.
• Do not position the solar cell light close to sources of light such as streetlamps, as this might cause
the light to not come on. There should be a distance of at least 1.5 metres between solar cell lights.
Placing them more closely together can affect their functioning and the light might start flickering.
1.
Assemble the parts as shown in the figure below.
2.
Grasp the metal bottom section firmly and press the black spear down into the ground.
3.
Bear in mind that the light must be turned off during the first two days of charging.
The solar cell light can be turned on after 48 hours.
NOTE! The rechargeable battery must be fully charged to function correctly. If the battery is repeatedly
only partially charged, its service life will be considerably shortened.
17
EN
MAINTENANCE
• Keep the solar cell light’s surface free of dirt and debris as the battery might not fully charge
otherwise, which can lead to the battery’s service life being shortened or the solar cell light
not functioning as intended.
• Wipe the solar cell light regularly with a damp cloth or kitchen paper.
• Check and replace the battery as necessary.
Replacing the battery
1.
Unscrew the upper part of the solar cell light.
2.
Undo the two screws in the bottom of the light housing.
3.
Replace the old battery with a new rechargeable battery of the same type.
4.
Reassemble the solar cell light again.
5.
Turn off the solar cell light with the switch and allow the new battery to charge for 48 hours.
When the battery is fully charged, the solar cell light can be turned on.
Troubleshooting
• If the solar cell light does not come on when it starts getting dark in the evening, it might be due
to one of the following:
–– The switch is in the off position.
–– The battery is not fully charged or needs to be replaced.
• Ensure that the solar cell light is positioned so that it receives the maximum amount of direct sunlight
during the day. Allow the battery to charge for an entire, sunny day. Cloudy weather can mean that
the battery does not fully charge and that the light does not come on in the evening. However,
charging continues on the next sunny day and once the battery is fully charged, the light will come
on again. Replace the battery as necessary, particularly after the winter. Use the same type of
batteries as are in the the solar cell light on delivery.
• If the solar cell light is positioned too close to other sources of light, e.g. a streetlamp, floodlight or
another solar cell light, it is possible that it won’t turn on when darkness starts to fall. The built-in
light sensor is sensitive to other nearby sources of light. Turn off other lighting or move the solar cell
light.
• If the solar panel is dirty, the battery will not fully charge. This will shorten the battery’s service life
and result in the solar cell light not functioning as intended. Clean the solar cell light regularly with
a damp cloth or kitchen paper.
• When the problem has been rectified, check that the light works again, either during the evening
or in a dark room. If the light only comes on briefly, the battery needs to be charged.
18
Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising