D-BC Decespugliatore 2
D - BC
P
GR
TR
CZ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
EΓΧEIPIΔIO XPHΣHΣ KAI ΣYNTHPHΣHΣ
MOTORLU TIRPAN KULLANIM KILAVUZU
NÁVOD K POUŽITÍ
RUS
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ
UK
PL
Matr. 61370491 - Dic/2014
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
INTRODUÇÃO
P
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
Para um emprego correcto da roçadora e para evitar os acidentes, não iniciar o trabalho sem ler
com atenção este manual. O indice ajudará a encontrar a página do manual onde se encontram as
descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle
e para a manutenção da roçadora. N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não
se conconsideram rigorosamente obrigatórias. A empresa reservase ao direito de eventuais
modificações sem ter de pôr em dia o presente manual.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
GR
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Για μια σωστή χρήση του θαμνοκοπτικού και για την αποφυγή ατυχημάτων, σας συμβουλεύουμε να
μην αρχίσετε την εργασία πριν διαβάσετε με πολύ προσοχή το παρόν εγχειρίδιο. Στο εγχειρίδιο, θα
βρείτε τις εξηγήσεις λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και τις οδηγίες για τους αναγκαίους
ελέγχους και συντήρηση.
ΣΗΜ. Οι περιγραφές και οι ενδείξεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν θεωρούνται
απαραίτητα δεσμευτικές. Η Εταιρία επιφυλάσσεται να επιφέρει μετατροπές χωρίς απαραίτητα
να ενημερώνει περιοδικά το παρόν εγχειρίδιο.
GİRİŞ
TR
ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ
Motorlu tırpanı doğru kullanmak ve kazaları önlemek için nasıl çalıştığını ve bakımının nasıl yapıldığını
öğreten kullanım kılavuzunun tamamını dikkatle okumadan cihazınızı çalıştırmayın.
NOT: Bu kılavuzda hangi çizimlerin ve teknik özelliklerin bulunması gerektiği her bir
ülkenin kanunlarına göre değişebileceğinden, imalatçı firma tarafından kullanıcıya
bildirilmeden değiştirilebilir.
ÚVOD
CZ
PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
Před prvním použitím křovinořezu si pozorně přečtěte tento návod, abyste mohli křovinořez správně
používat a zabránili tak možným úrazům. V tomto návodu najdete vysvětlení chodu různých částí
křovinořezu a pokyny k nutným kontrolám a údržbě.
Pozn.: Ilustrace a popisy uvedené v tomto návodu nejsou přísně závazné. Výrobce si vyhrazuje
právo na provádění případných změn bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.
RUS
UK
ВВЕДЕНИЕ
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
Для правильного использования кустореза, во ибежание несчастных случаев, нельзя
начинать работу без тщательного изучения настоящей инструкции. Вы найдете здесь
пояснения относительно некоторых частей кустореза, а также инструкции по необходимым
проверкам и обслуживанию.
ВНИМАНИЕ: Иллюстрации и спецификации в данной инструкции могут быть без
уведомления изменены производителем в соответствии с требованиями страны, где
производится продажа настоящего изделия.
PL
WPROWADZENIE
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH
Przed przystàpieniem do pracy, należy zapoznaç się z treścià niniejszej instrukcji obsługi, a w
szczególności z zasadami bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczàce działania
różnych części składowych urzàdzenia oraz instrukcje dotyczàce przeprowadzania niezbędnych
czynności kontrolnych oraz konserwacji.
UWAGA! Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie
odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie
zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji instrukcji.
62
ATENÇÃO !!!
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
RISCO DE PREJUÍZO AUDITIVO
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
NAS NORMAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO,
ESTA MÁQUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR
ENCARREGADO UM NÍVELDE EXPOSIÇÃO PESSOAL
DÍARIA AO RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ, ΓΙΑ ΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΙΣΗ Ή ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ.
85 dB (A)
85 dB (A)
DİKKAT!!!
POZOR!!!
İŞİTME KAYBI RİSKİ
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU
NORMAL ŞARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
PŘI NORMÁLNÍM POUŽÍVÁNÍ SE
OBSLUHA TOHOTO PŘÍSTROJE VYSTAVUJE DENNÍ
HLADINĚ HLUKU ROVNAJÍCÍ SE NEBO VĚTŠÍ NEŽ
85 dB (A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABİLİR.
85 dB (A)
ВНИМАНИЕ!!!
UWAGA!!!
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА
ZAGROŻENIE USZKODZENIA SŁUCHU
При нормальных условиях эксплуатации уровень
шума от этой машины превышает
W ZWYKŁYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA
URZÑDZENIE TO POWODUJE NARAŻENIE
OPERATORA NA DZIENNY POZIOM
HAŁASU RÓWNY LUB WYŻSZY NIŻ
85 dB (А)
используйте защитные средства
85 dB (A)
P
ATENÇÃO
Para poder ser utilizada, a aplicação da roçadora “D-BC” descrita neste
manual deve ser acoplada unicamente à unidade motriz da máquina “DS
2400 D-PU” ou da máquina “BC 240 D-PU”; respeite escrupulosamente os
procedimentos de montagem indicados no capítulo MONTAGEM na pág.82.
Em todo o caso, antes de utilizar a roçadora completa, leia atentamente este
manual e o manual da unidade motriz.
GR
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να είναι δυνατή η χρήση της, η διάταξη θαμνοκοπτικού «D-BC» που
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά
στην κινητήρια μονάδα του μηχανήματος «DS 2400 D-PU» ή του
μηχανήματος «BC 240 D-PU». Ακολουθήστε προσεκτικά τις διαδικασίες
συναρμολόγησης που υπάρχουν στο κεφάλαιο «ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ», σελ.
82. Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη χρήση του πλήρως συναρμολογημένου
θαμνοκοπτικού, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και το εγχειρίδιο
της κινητήριας μονάδας.
TR
DİKKAT
CZ
POZOR
Aby šlo použít křovinořez "D-BC", popsaný v tomto návodu, smí se spojit
pouze s hnací jednotkou stroje "DS 2400 D-PU" nebo stroje "BC 240 D-PU";
pečlivě dodržujte postupy montáže uvedené v kapitole SESTAVENÍ na
str. 83. Před použitím úplného sestaveného křovinořezu si vždy pozorně
přečtěte tento návod a návod k motorové jednotce.
RUS UK
ВНИМАНИЕ
Использование насадки-мотокосы “D-BC”, описанной в настоящем
руководстве, возможно только в сопряжении с силовым блоком
машины “DS 2400 D-PU” или машины “BC 240 D-PU”; при этом
строго придерживайтесь правил монтажа, приведенных в главе
"СБОРКА" на стр.83. В любом случае, перед тем как приступать к
использованию смонтированной мотокосы, внимательно прочтите
данное руководство и руководство на силовой блок.
PL
UWAGA
Kullanmak için, bu kılavuzda açıklanan fırça tipi kesici “D-BC” uygulaması
Przystawka kosy spalinowej “D-BC” opisana w niniejszej instrukcji obsługi
“DS 2400 D-PU” makinesinin veya “BC 240 D-PU” makinesinin tahrik
może być podłączana wyłącznie do modułu napędu urządzenia “DS 2400
ünitesine takılması gerekir; sayfa 82'deki MONTAJ bölümünde belirtilen
D-PU” lub urządzenia “BC 240 D-PU”; przestrzegać skrupulatnie procedur
prosedürlere harfiyen uyunuz. Her halükarda, fırça tipi kesiciyi komple
montażu podanych w rozdziale MONTAŻ na str. 83. W każdym przypadku
kullanmadan önce, bu kılavuzu ve motor birimi kılavuzunu dikkatlice
przed użyciem kompletnej kosy spalinowej należy uważnie przeczytać
okuyunuz.
niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcję dołączoną do modułu napędu.
63
NOTE:
64
P
CZ OBSAH
INDICE
INTRODUÇÃO_____________________ 62
MANUTENÇÃO____________________ 96
ÚVOD_____________________________ 62
ÚDRŽBA __________________________ 97
NORMAS DE SEGURANÇA___________ 66
ARMAZENAGEM___________________ 102
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY__________ 69
SKLADOVÁNÍ______________________ 103
COMPONENTES DA ROÇADORA_____ 74
DADOS TECNICO___________________ 104
SOUČÁSTI KŘOVINOŘEZU__________ 74
TECHNICKÉ ÚDAJE_________________ 104
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA____ 76
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE__ 108
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ___________ 108
TABELA DE MANUTENÇÃO_________ 110
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A
BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ____ 76
MONTAGEM_______________________ 78
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS________ 113
MONTÁŽ__________________________ 79
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ_________________ 113
UTILIZAÇÃO_______________________ 84
CERTIFICADO DE GARANTIA________ 115
POUŽITĺ___________________________ 85
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY_______________ 116
GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
TABULKA ÚDRŽBY_________________ 111
RUS UK СОДЕРЖАНИЕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ_________________________ 62
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ______________________ 96
ВВEДEНИE________________________ 62
XРАНЕНИЕ________________________ 103
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ________ 67
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ_____________________ 102
МEРЫ ПРEДОСТОРОЖНОСТИ______ 70
ТEХНИЧEСКИE ХАРАКТEРИСТИКИ_ 104
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ_74
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ________________ 104
ДЕТАЛИ БЕНЗОКОСЫ______________ 74
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ_____ 108
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_____ 76
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ______________ 108
OБЪЯCНЕНИЕ CИМВOЛOВ И
ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ________ 76
ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ____ 112
ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ_________________ 78
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ___ 113
ΧΡΗΣΗ____________________________ 84
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ________ 115
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ____________ 110
TR İÇİNDEKİLER
СБОРКА___________________________ 79
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ________________ 114
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ__________ 85
ГАРАНТИЙНЫЙ СEРТИФИКАТ_____ 116
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ__________ 97
PL SPIS TREŚCI
GİRİŞ_____________________________ 62
BAKIM____________________________ 96
WPROWADZENIE__________________ 62
PRZECHOWYWANIE________________ 103
GÜVENLIK ÖNLEMLERI_____________ 68
MUHAFAZA_______________________ 102
NORMY BEZPIECZEŃSTWA__________ 71
DANE TECHNICZNE________________ 104
MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI___ 74
TEKNİK ÖZELLIKLER_______________ 104
KOMPONENTY KOSY SPALINOWEJ___ 74
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI
VE GÜVENLİK İKAZLARI____________ 76
UYGUNLUK BEYANI________________ 108
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ
PRZED ZAGROŻENIAMI_____________ 76
BAKIM TABLOSU___________________ 111
MONTAŻ__________________________ 79
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW____ 114
PROBLEM GİDERME________________ 113
UŻYTKOWANIE____________________ 85
CERTYFIKAT GWARANCYJNY_______ 116
GARANTI SERTIFIKASI______________ 115
KONSERWACJA____________________ 97
MONTAJ__________________________ 78
KULLANIM________________________ 84
DEKLARACJA ZGODNOŚCI__________ 108
TABELA KONSERWACJI_____________ 112
65
1
2
3
4
Português
NORMAS DE SEGURANÇA
ATENÇÃO: Se utilizarem correctamente a roçadora,
terão um instrumento de trabalho rápido e eficaz
se utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas
precauções pode-se transformar num instrumento
perigoso. Para que o vosso trabalho seja sempre agradável
e seguro, queiram respeitar escrupulosamente as normas
de segurança indicadas a seguir e no decorrer do manual.
ATENÇÃO! – A regulamentação nacional pode
limitar o uso da máquina.
1-Năo utilize a máquina antes de tomar totalmente
conhecimento do modo específico de utilizaçăo do
aparelho. Primeiramente, o operador deve praticar antes
da utilizaçăo no campo.
2-A máquina deve ser usada apenas por pessoas adultas
que estejam em boas condiçőes físicas e que conheçam
as normas de utilizaçăo.
3-Não utilize a roçadora quando estiver fisicamente
fatigado. Ou quando tirer bedido álcool, ou tornado
drogas ou medicamentos (Fig. 1).
4-Use roupa adequada e segura como por exemplo,
botas, calças resistentes, luvas, óculos de protecção, um
capacete antichoque (Vide pag. 72-73).
5-Não permita que as crianças utilizem a roçadora.
6-Não permita que outras pessoas permaneçam num raio
de acção de 15 metros quando está a utilizar a roçadora
(Fig. 2).
7-Antes de utilizar uma roçadora verifique se o perno de
fixação do disco está bem apertado.
8-A roçadora deve estar equipada com as ferramentas de
corte recomendadas pelo fabricante (Vide p. 105).
9-Nunca use a roçadora sem a protecção de disco.
10-Antes de pôr o motor a trabalhar verifique se o disco
66
roda livremente e se não está em contacto com corpos
estranhos.
11-Durante o trabalho verifique várias vezes o disco e
pare o motor. Substitua o disco se aparecerem gretas
ou roturas (Fig. 3).
12-Utilize sempre a máquina em locais bem ventilados,
năo a utilize em atmosferas explosivas, inflamáveis ou
em ambientes fechados (Fig. 4).
13-Não realize qualquer operação de manutenção com o
motor em funcionamento nem toque no disco.
14-É proibido aplicar ŕ tomada de força da máquina
qualquer dispositivo que năo seja o fornecido pelo
fabricante.
15-Năo trabalhe com uma máquina danificada, mal
reparada, mal instalada ou alterada arbitrariamente.
Năo retire, danifique nem inutilize nenhum
dispositivo de segurança. Utilize apenas dispositivos
de corte indicados na tabela.
16-Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo
e de segurança em perfeitas condições. Em caso de
danos ou deterioramentos, é necessário substituir
as etiquetas imediatamente (Vide pag. 76-77).
17-Não utilize a máquina para usos diferentes dos
indicados no manual (vide pag. 84).
18-Não abandonar a máquina com o motor ligado.
19-Não ponha o motor a trabalhar sem ter montado o
braço da roçadora.
20-Controle sempre a roçadora para assegurar-se de
que todos os dispositivos de segurança e outros,
funcionem bem.
21-Não efectue operações ou reparacões que não
sejam de manutenção normal. Dirija-se às oficinas
autorizadas.
22 -Se precisar de se desfazer da máquina, năo a abandone
no meio ambiente. Entregue-a ao Revendedor, que
procederá ŕ correcta eliminaçăo do aparelho.
23 - Entregue ou empreste a roçadora apenas a pessoas
com experięncia e conhecedoras do funcionamento
e da correcta utilizaçăo da mesma. Forneça também
o manual com as instruçőes de utilizaçăo, o qual deve
ser lido antes de se iniciar o trabalho.
24-Dirija-sa sempre ao seu revendedor para qualquer
esclarecimento ou intervenção prioritária.
25-Guarde com cuidado o presente Manual e consulte-o
todas as vezes antes de utilizar a máquina.
ATENÇÃO
-- Nunca utilize uma máquina com as funções de
segurança defeituosas. As funções de segurança
da máquina devem ser sujeitas a verificação e
manutenção com base nas instruções fornecidas
nesta secção. Se a sua máquina falhar alguma destas
verificações, contacte um Centro de Assistência
Autorizado para a reparação.
-- Qualquer utilização da máquina não expressamente
prevista neste manual deve ser considerada imprópria
e, como tal, fonte de riscos para pessoas e bens.
Com o motor em movimento, segure sempre com
firmeza a pega dianteira com a mão esquerda e a traseira
com a mão direita (Fig.5). Nunca cruze os braços enquanto
segura nos punhos. Também os canhotos devem seguir
estas instruções. Verifique que todas as partes do corpo
fiquem distantes da panela de escape.
PERIGO DE QUEIMADURAS!
5
.
Ελληνικά
KANONEΣ AΣΦAΛEIAΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ - Το θαμνοκοπτικó, εάν χρησιμοποιείται
σωστά, είναι ένα ταχύ, άνετο και αποτελεσματικó μέσον
εργασίας: βολικο και ικανο εαν χρησιµοποιηθει µε λανθασµενο
τροπο η χωρις τις πρεπουσες προφυλαξεις µπορει να αποδειχθει
ενα επικυνδυνο εργαλειο. Για να ειναι η εργασια σας παντα
ευχαριστη και ασφαλης, να τηρειτε µε ακριβεια τους
κανονισµους ασφαλειας που αναφερονται παρακατω καθως
και σε ολο το εγχειριδιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Η χρήση του μηχανήματος μπορεί να
περιορίζεται από εθνικούς κανονισμούς.
1 -Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εάν δεν έχετε λάβει ειδικές
οδηγίες για τη χρήση του. Οι αρχάριοι χειριστές πρέπει να
εξασκηθούν πριν από τη χρήση στο χώρο εργασίας.
2- Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες,
σε καλή φυσική κατάσταση, που γνωρίζουν τους κανόνες
χρήσης.
3- Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικó σε συνθήκες φυσικής
εξάντλησης, άρρωστος ή αναστατωμένος, ή αν έχετε κάνει
χρήση αλκοóλ, υπνωτικών ή φαρμάκων (εικ 1).
4-Φοράτε τα ειδικά ρούχα και τα προστατευτικά είδη óπως
μπóτες, χοντρά παντελóνια, γάντια, προστατευτικά γυαλιά,
ωτοασπίδες και κράνος. Χρησιμοποιείτε ρουχισμó στενó μα
άνετο (βλέπε σελ 72-73).
5-Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν ένα
θαμνοκοπτικó.
6-Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να παραμένουν στα 15
μέτρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του θαμνοκοπτικού.
(εικ 2)
7-Πριν χρησιμοποιήσετε το θαμνοκοπτικó, σιγουρευτείτε
óτι το μπουλóνι που σταθεροποιεί το δίσκο είναι καλά
βιδωμένο.
8-Το θαμνοκοπτικó θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα
κοπτικά εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής (βλέπε
σελ 105).
9- Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικó χωρίς τις προστασίες
του δίσκου και της κεφαλής.
10- Πριν θέσετε σε κίνηση τον κινητήρα ελέγξτε εάν ο δίσκος
δεν εμποδίζεται απó τίποτα και δεν είναι σε επαφή με
εξωτερικά σώματα.
11- Κατά τη διάρκεια της εργασίας, ελέγχετε συχνά το δίσκο,
σταματώντας τον κινητήρα.
Αντικαταστήστε το δίσκο μóλις παρουσιάσει ρίξεις ή
ρωγμές (εικ 3).
12-Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο σε χώρο με επαρκή
εξαερισμό. Μην το χρησιμοποιείτε σε εκρηκτικό ή εύφλεκτο
περιβάλλον ή σε κλειστούς χώρους (εικ 4).
13- Με τον κινητήρα εν κινήσει μην κάνετε καμία συντήρηση
και μην αγγίζετε το δίσκο.
14-Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δυναμοδότη του
μηχανήματος εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
15- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εάν έχει υποστεί βλάβη,
εάν δεν έχει επισκευαστεί σωστά, εάν δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά ή εάν έχει τροποποιηθεί αυθαίρετα. Μην αφαιρείτε,
μην καταστρέφετε και μην τροποποιείτε κανένα εξάρτημα
ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα κοπής που
αναφέρονται στον πίνακα.
16-Διατηρείτε όλες τις ετικέτες και τα σήματα κινδύνου και
ασφαλείας σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση βλάβης ή
φıοράς, φροντίστε για την έγκαιρη αντικατάστασή τους
(βλέπε σελ 76-77).
17-Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για χρήσεις που δεν
προβλέπονται από το παρόν εγχειρίδιο (βλέπε σελ. 84).
18- Μην αφήνετε το μηχάνημα με αναμμένο κινητήρα.
19-Μην θέτετε σε κίνηση τον κινητήρα με το βραχίονα
αποσυναρμολογημένο.
20-Ελέγχετε καθημερινά το θαμνοκοπτικó για να είστε
σίγουροι óτι κάθε εξάρτημα ασφαλείας και μη, λειτουργεί.
21-Μην επεξεργάζεστε ή επισκευάζετε το θαμνοκοπτικó
πέρα απó την κανονική συντήρηση. Απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
22-Σε περίπτωση απόσυρσης, το μηχάνημα δεν πρέπει να
απορρίπτεται στο περιβάλλον, αλλά να παραδίδεται στον
προμηθευτή, ο οποίος θα φροντίσει για τη σωστή του
απόρριψη.
23-Παραδίδετε ή δανείζετε τον εκθαμνωτή μόνο σε έμπειρα
άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία και
γνωρίζουν τη σωστή χρήση του μηχανήματος. Παραδώστε
επίσης το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης, το οποίο πρέπει
να διαβάσει ο χειριστής πριν από την έναρξη της εργασίας
του.
24-Να απευθυνεστε παντα στο καταστηµα που αγορασατε
το µηχανηµα για οποιαδηποτε επεξηγηση η επεµβαση που
χρηζει προτεραιοτητας.
25-Να φυλασσετε µε προσοχη το παρον εγχειριδιο και να το
διαβαζετε πριν απο καθε χρηση της µηχανης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
-- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα, εάν ο εξοπλισμός
ασφαλείας είναι αναποτελεσματικός. Ο εξοπλισμός ασφαλείας
της μονάδας πρέπει να ελέγχεται και να συντηρείται σύμφωνα
με τις οδηγίες στην παρούσα ενότητα. Εάν οι έλεγχοι του
μηχανήματος δεν είναι επιτυχείς, επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για επισκευή.
-- Κάθε χρήση του μηχανήματος που δεν προβλέπεται ρητά
στο εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και,
συνεπώς, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και υλικές
ζημιές.
Με το μοτέρ εν κίνηση, κρατάτε πάντα καλά την
εμπρόσθια λαβή με το αριστερό χέρι και την οπίσθια με το δεξί
(Eιk.5). Μην κρατάτε τις λαβές με σταυρωμένα τα χέρια. Οι ίδιες
οδηγίες ισχύουν και για τους αριστερόχειρες. Βεβαιωθειτε οτι
κανενα µερος του σωµατος δεν ακουµπα την εξατµιση.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!
67
1
2
3
4
Türkçe
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DİKKAT: Doğru kullanıldığında, Motorlu tırpan
kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış ve gerekli
önlemler alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli bir alet
olabilir. Sağlıklı ve emniyetli kullanım için güvenlik
önlemlerini uygulayın.
DİKKAT! – Ulusal yönetmelikler makinenin
kullanımını kısıtlayabilir.
1 -Özel kullanım şekli hakkında bilgilenmeden makineyi
kullanmayınız. İlk kez kullanıyor olması halinde
operatör sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
2 -Makine yalnızca fiziksel sağlığı yerinde ve kullanım
kurallarını bilen yetişkin kişiler tarafından
kullanılmalıdır.
3 -Motorlu tırpanı yorgunken kullanmayın. Fiziksel
bir yorgunluk, alkol etkisinde veya alınmış bir ilaç
etkisinde olma gibi durumlarda motorlu tırpanı
kullanmayınız (Şekil 1).
4 -Kullanırken bot, kalın pantalon, eldiven, gözlük,
kulaklık ve kask gibi işe uygun koruyucu giysiler ve
aksesuarlar kullanın. Üzerinize tam oturan ve rahat
kıyafetler giyin (Daha sayfa 72-73).
5 -Ç ocukların motorlu tırpanı kullanmalarına izin
vermeyin.
6 -Çalışma alanınızın 15 metre kadar içinde kimsenin
bulunmasına izin vermeyin (Şekil 2).
7 -Kullanmaya başlamadan önce bıçak sabitleme
vidasının iyice sıkıştırılmış olmasına dikkat edin.
8 -Yalnız imalatçı firmanın kullanmanızı önerdiği
aksesuarlar tırpanlara takılmalıdır (Daha sayfa 105).
9 -Motorlu tırpanı metal koruyucu ya da misinalı kafa
olmadan kullanmayın.
68
10 -Çalışırken, ara sıra motoru durdurup bıçağı kontrol
edin. Her hangi bir çatlak ya da kırık varsa hemen
değiştirin.
11 -Motorlu tırpanı çalıştırmadan önce bıçağın rahat dönüp
dönmediğini ve üzerinde her hangi bir yabancı cisim
olup olmadığını kontrol edin (Şekil 3).
12 -Makineyi iyi havalandırmalı yerlerde kullanınız,
patlayıcı ortamlarda, yanıcı veya kapalı ortamlarda
kullanmayınız (Şekil 4).
13 -B ıçağa dokunmayın ve motor çalışırken bakım
yapmayın.
14 -Makineye üretici tarafından tedarik edilmeyen aletlerin
takılması yasaktır.
15 -Hasar görmüş, hatalı tamir edilmiş, yanlış monte
edilmiş veya kurallara uygun olmayarak değiştirilmiş
bir makineyle çalışmayınız. Herhangi bir güvenlik
aksamını çıkarmayınız, zarar vermeyiniz veya etkisiz
kılmayınız. Sadece tabloda belirtilen kesme aletlerini
kullanınız.
16 -Tehlike uyarı etiketlerinin ve güvenlik etiketlerinin her
zaman iyi bir durumda olmasını sağlayınız. Herhangi
bir aksamın hasar görmes, veya kötü hale gelmesi
durumunda, zamanında gerekli değişikliği yapınız
(Daha sayfa 76-77).
17 -Makineyi, kitapçığında belirtilen amaçlar dışında
kullanmayınız (Daha sayfa 84).
18 -Makineyi motoru çalışır halde bırakmayız.
19 -Saplar takılmamışken motoru çalıştırmayın.
20 -Her gün motorunuzu hem kullanım hem de güvenlik
açısından kontrol edin.
21 -R utin bakım haricinde kendi başınıza motorlu
tırpanınıza bakım yapmaya kalkmayın. Bakım
yaptırmak için yetkili servislere başvurun.
22 -Makinenin servis dışı kalması gerektiği durumlarda,
cihazın doğru bir şekilde imhasını sağlayacak yerel
satıcınıza götürerek, çevreye zarar vermeden imha
edilmesini sağlayınız.
23 -Fırça tipi kesiciyi yalnızca uzman kişilere ve makinenin
işleyişini ve kullanımını iyi bilen kişilere veriniz ve
kullandırınız. Aynı zamanda, kullanmaya başlamadan
önce okumak üzere kullanım talimatlarını içeren
kılavuzu da temin ediniz.
24 -Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım işlemleri
dışındaki bakım hizmetleri yalnız yetkili servis ekibince
yapılmalıdır.
25 -Kullanım kılavuzunu kaybetmeyin ve her kullanımdan
önce okuyun.
DİKKAT
-- Güvenlik fonksiyonları hasarlı bir üniteyi kesinlikle
kullanmayın. Bu ünitenin güvenlik özellikleri, bu
bölümde verilen talimatlar temel alınarak kontrol ve
bakımdan geçirilmelidir. Eğer makine bu kontroller
sonunda yetersiz görülürse, onarılmasını sağlamak
üzere bir Yetkili Destek Merkezine başvurun.
-- Makinenin kılavuzda açıkça belirtildiği gibi
kullanılmadığı her durum, uygunsuz kullanım
ve kişiler ve nesneler için risk kaynağı olarak
düşünülmelidir.
Motor çalışırken ön sapını sol elinizle, arka sapını da
sağ elinizle sıkıca tutun (Şekil 5). Kulpları tutarken
kollarınızı asla çapraz tutmayınız. Bu talimatlar solaklar
için de geçerlidir. Egzosa değmeyin.
YANMA TEHLİKESİ!
5
Česky
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
UPOZORNĚNÍ: Křovinořez, pokud je správně
používán, je rychlým, pohodlným a účinným nástrojem;
jestliže je nesprávně používán, nebo bez patřičné
opatrnosti, mohl by se stát nebezpečným nástrojem. Aby
byla vaše práce vždy příjemná a bezpečná, dodržujte vždy
přísně bezpečnostní pravidla, která jsou uvedená v tomto
návodu k obsluze.
UPOZORNĚNÍ! - Národní zákonné úpravy
mohou omezit používání stroje.
1-Stroj používejte až po řádném seznámení s jeho obsluhou.
Osoby bez zkušeností by se měly se strojem pečlivě
seznámit již před prací v terénu.
2- Stroj smí používat pouze dospělé osoby v dobré fyzické
kondici, které se seznámily s návodem k použití.
3- Nikdy nepracujte s křovinořezem pokud jste unavení,
pokud jste pod vlivem alkoholu, narkotik či léků (obr.
1).
4- Noste správné oblečení a bezpečnostní pomůcky jako:
pracovní boty, pevné kalhoty, rukavice, ochranné brýle
(štíty), ochranu uší a ochrannou přilbu. Noste pracovní
oděv, který je přiléhavý, ale také pohodlný (viz strana
72-73).
5- Nedovolte dětem, aby používaly křovinořez.
6- Nedovolte, aby se ve vzdálenosti do 15 m od pracovního
místa zdržovaly jiné osoby (obr. 2).
7- Před prací s křovinořezem se ujistěte, že matice,
upevňující řezný nástroj, je pevně utažena.
8- Křovinořez smí být používán pouze s nástroji nebo
příslušenstvím, které jsou doporučeny výrobcem (viz
strana 105).
9- Nikdy nepoužívejte křovinořez bez ochranného štítu
nástroje.
10- Před nastartováním motoru se ujistěte, že řezný kotouč se
volně pohybuje a nedotýká se žádného cizího předmětu.
11- Během práce občas zastavujte motor a kontrolujte sekací
nástroj. Odstraňujte trávu namotanou na nástroji nebo
jeho hřídeli. Kotouč vyměňte již při prvním náznaku
prasklin nebo poškození (obr. 3).
12- Stroj používejte pouze v dobře větraných prostorách,
nepracujte s ním ve výbušném nebo hořlavém prostředí
nebo v uzavřených prostorách (obr. 4).
13-Nikdy se nedotýkejte řezného kotouče, nebo
neprovádějte jakoukoliv údržbu při běhu motoru.
14- Na výstupní hřídel stroje se nesmí připojovat žádné
zařízení, které nebylo dodáno přímo výrobcem.
15- S poškozeným, špatně opraveným, špatně smontovaným
nebo upraveným strojem nepracujte. Neodstraňujte,
nepoškozujte ani nevyřazujte z provozu žádné
bezpečnostní zařízení. Používejte pouze sekací zařízení
uvedená v tabulce.
16- Výstražné štítky, které jsou na stroji umístěny z důvodu
upozornění obsluhy na nebezpečí, udržujte v čitelném
stavu. V případě poškození štítky vyměňte za nové (viz
strana 76-77).
17- Nepoužívejte křovinořez k jiným účelům, než ke kterým
je doporučen výrobcem v tomto návodu k použití (viz
strana 85).
18- Neopouštějte stroj se zapnutým motorem.
19- Nestartujte motor, pokud není namontována rukojeť
stroje.
20-Denně kontrolujte křovinořez, a ujistěte se, že
komponenty-součásti a bezpečnostní zařízení jsou plně
funkční a šroubové spoje jsou dotažené.
21- Nepokoušejte se provádět práce nebo opravy, které
nejsou součástí běžné údržby, popsané v tomto návodu
k použití. Vyhledejte autorizovaný servis nebo prodejce.
22- Pokud přestanete stroj nadále používat, myslete na
životní prostředí. Obraťte se na svého prodejce, který
náležitým způsobem zajistí jeho ekologickou likvidaci.
23- Se strojem mohou pracovat pouze osoby, které jsou řádně
seznámeny s jeho ovládáním a bezpečným používáním.
Pokud jej půjčujete další osobě, předejte mu se strojem
i tento návod k jeho použití a zajistěte, aby si jej před
použitím přečetl.
24- Veškeré opravy, které nejsou uvedeny v tomto
návodu k použití, musí být provedeny kvalifikovaným
pracovníkem.
25- Uschovejte tento návod k použití v dosahu stroje a
nahlédněte do něj před každým použitím stroje.
POZOR
-- N i k d y n e p o u ž í v e j t e j e d n o t k u s v a d n ý m i
bezpečnostními prvky. Bezpečnostní funkce jednotky
se musí podrobit kontrole a údržbě na základě
pokynů uvedených v této části. Pokud jednotka těmito
kontrolami neprojde, obraťte se s žádostí o opravu na
servisní středisko.
-- Každé použití stroje, které není výslovně uvedeno v této
příručce, se musí považovat za nesprávné použití a jako
takové za zdroj nebezpečí pro osoby a věci.
Pokud motorová pila běží, držte přední rukojeť pevně
levou rukou a zadní rukojeť pravou rukou (obr. 5). Když
držíte rukojeti, nesmíte zkřížit paže. Rovněž leváci musí
dodržovat tyto pokyny. Zkontrolujte, zda jsou všechny části
vašeho těla dostatečně daleko od tlumiče výfuku.
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!
69
1
Português
2
Русский
Ελληνικά
3
4
Türkçe
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ - Кусторез при правильном использовании
- это быстрый, удобный и эффективный инструмент, oднaкo
при нeвeрнoм испoльзoвaнии или при нeсoблюдeнии
дoлжных мeр прeдoстoрoжнoсти oнa мoжeт явиться
истoчникoм oпaснoсти. Для тoгo, чтoбы Вaшa рaбoтa всeгдa
былa приятнoй и бeзoпaснoй, с трoгo сoблюдaйтe
привeдeнныe нижe и в дру гих мeс тaх нaс тoящeй
инструкции.
ВНИМАНИЕ! - Использование машины может
регламентироваться национальным законодательством.
1 - Используйте машину только после внимательного изучения
правил ее эксплуатации. Не имеющий опыта пользователь
должен потренироваться в работе с машиной перед тем,
как приступать к ее практическому применению.
2 - Машиной должны польз ов аться иск лючительно
взрослые, ознакомленные с правилами ее эксплуатации и
находящиеся в хорошем физическом состоянии.
3 - Зaпрeщaeтся испoльзoвaть гaзoнoкoсилку лицaм,
нaхoдящимся в сoстoянии физичeскoгo утoмлeния или пoд
вoздeйствиeм aлкoгoля, нaркoтичeских или лeкaрствeнных
срeдств (Рис. 1).
4 - Работая с кусторезом, надевайте соответствующую одежду
и защитные приспособления: сапоги, прочные брюхи,
перчатки или рукавицы, защитные очки, наушники и каску
(Cтр. 72-73).
5 - Не позволяйте детям пользоваться кусторезом.
6 -Следите, чтобы во время использования кустореза в
радиусе 15 м перед вами не было посторонних лиц (Рис. 2).
7 - Перед использованием кустореза удостоверьтесь, что болт,
фиксирующий фрезу хорошо затянут.
8 - Ку с т о р е з д о л ж е н б ы т ь о с н а щ е н р е ж у щ и м и
приспособлениями, рекомендуемыми производителем
для данной модели (Cтр. 105).
9 -Нельзя использовать кусторез без установленного щитка
безопасности на фрезе или головке.
70
10 -Перед началом и во время работы чаще останавливайте
двигатель и проверяйте фрезу. При первом же признаке
появления трещин или разрывов немедленно замените
фрезу.
11 -Перед запуском двигателя убедитесь, что фреза вращается
свободно и ничего не задевает (Рис. 3).
12 -Используйте машину только в хорошо вентилируемых
местах; не используйте ее во взрывоопасной, горючей
атмосфере или в закрытых помещениях (Рис. 4).
13 -Нельзя касаться фрезы и производить какие-либо
ремонтные работы при выключенном двигателе.
14 -Запрещается подсоединять к валу отбора мощности
машины какие-либо устройства, не входящие в комплект
поставки.
15 -Не используйте машину, если она повреждена,
неправильно отремонтирована, неверно собрана или
если ее конструкция подверглась несанкционированным
изменениям. Не снимайте и не отключайте какие-либо
защитные устройства и не допускайте их повреждений.
Используйте только устройства резки, указанные в
таблице.
16 -C o х р a н я й т e в ц e л o с т и в с e э т и к e т к и с
прeдoхрaнитeльными симвoлaми или укaзaниями пo
бeзoпaснoсти. В случae пoврeждeния или изнoсa их
слeдуeт нeмeдлeннo зaмeнить (Cтр. 76-77).
17 -Нe испoльзуйтe мaшину пo нaзнaчeнию, oтличнoму oт
укaзaннoгo в нaстoящeм рукoвoдствe (ctp. 85).
18 -Не оставляйте без присмотра машину с включенным
двигателем.
19 -Не запустите двигатель со снятой штангой.
20 -Е ж е д н е в н о п р о в е р я й т е , ч т о в с е з а щ и т н ы е
приспособления работают надлежащим образом.
21 -Н е р е м о н т и р у й т е к у с т о р е з с а м о с т о я т е л ь н о
и не проводите самостоятельно иные работы по
обслуживанию, за исключением обычного обслуживания.
Обращайтесь в сервис-центры.
22 -При необходимости вывода машины из эксплуатации не
оставляйте ее в окружающей среде, а сдайте своему дилеру,
который примет меры по ее надлежащей утилизации.
23 -Предоставляйте мотокосу или давайте ее взаймы только
лицам, имеющим необходимый опыт и уже знакомым с
машиной и правилами ее эксплуатации. Вместе с машиной
необходимо передавать и настоящее руководство, которое
новый пользователь обязан прочитать перед началом
работы.
24 -Всeгдa oбрaщaйтeсь к свoeму дилeру для пoлучeния прoчих
рaзъяснeний или при нeoбхoдимoсти выпoлнeния кaкихлибo oпeрaций.
25 -Тщaтeльнo сoхрaняйтe нaстoящую инструкцию и
кoнсультируйтeсь с нeй пeрeд кaждым испoльзoвaниeм
пилы.
ВНИМАНИЕ
-- Категорически запрещается использовать машину, если
защитные приспособления неисправны. Защитные
приспособления необходимо проверять и осуществлять их
техобслуживание согласно указаниям, изложенным в этом
разделе. Если результат проверки оказался негативным,
обратитесь в уполномоченный центр технической
поддержки для ремонта машины.
-- Лю б ой вид использов ания машины, который не
предусмотрен в явном виде в настоящем руководстве,
считае тся неправильным и являе тся ис точником
опасностей для людей и имущества.
Когда цепная пила работает, следует твердо держать
переднюю ручку левой рукой, a заднюю рукоятку правой рукой
(Рис.5). Ни в коем случае не скрещивайте руки, когда вы
держите кусторез. Эти указания относятся также на левшей.
Нe дoпускaйтe сoприкoснoвeния с глушитeлeм.
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА!
5
Česky
Русский
Polski
Polski
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA - Prawidłowo użytkowana kosa spalinowa jest
szybkim, wygodnym i efektywnym narzędziem pracy; używana
w sposób nieprawidłowy lub bez wymaganych środków
ostrożności może stać się urządzeniem niebezpiecznym.
Aby praca przy użyciu pilarki była zawsze przyjemna
oraz bezpieczna, należy skrupulatnie przestrzegać zasad
bezpieczeństwa podanych poniżej oraz w dalszej części
instrukcji obsługi.
UWAGA! - Przepisy krajowe mogą ograniczać
korzystanie z urządzenia.
1- Nie używać urządzenia bez uprzedniego przeszkolenia
w zakresie jego prawidłowej obsługi. Operator, który
korzysta z urządzenia po raz pierwszy, powinien poćwiczyć
pracę z urządzeniem przed zastosowaniem go w praktyce.
2- Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby
dorosłe, w dobrej kondycji fizycznej, znające zasady jego
obsługi.
3 -Nie używaç kosy spalinowej, gdy odczuwa się zmęczenie
fizyczne albo gdy jest się pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub leków (rys. 1).
4 -Zakładaç specjalne ochronne ubranie oraz inne artykuły
zapewniajàce bezpieczeństwo, np. obuwie, specjalne
spodnie, rękawice, okulary, słuchawki oraz kask ochronny.
Zakładaç odzież przylegajàcà do ciała, lecz wygodnà (patrz
strona 72-73).
5 -Dzieciom nie wolno obsługiwaç kosy spalinowej.
6 -Podczas pracy w pobliżu pracujàcej kosy spalinowej nie
mogà przebywaç ludzie oraz zwierzęta (rys. 2).
7 -Przed uruchomieniem kosy sprawdziç, czy śruba mocujàca
ostrze jest dobrze dokręcona.
8-Kosa powinna byç wyposażona w urzàdzenia tnàce
zalecane przez producenta (patrz strona 105).
9 -Nie używaç kosy bez osłony tarczy tnàcej lub głowicy.
10 - Przed uruchomieniem silnika sprawdziç, czy tarcza tnàca
może się swobodnie obracaç oraz czy nie ma styczności z
ciałami obcymi.
11- Podczas pracy należy często zatrzymywaç silnik, aby
skontrolowaç stan tarczy tnàcej. Wymieniç tarczę, jak
tylko pojawià się pęknięcia lub złamania (rys. 3).
12 - Z urządzenia należy korzystać tylko w miejscach, w których
zapewniona jest dobra wentylacja, nie wolno go natomiast
używać w miejscach zagrożonych wybuchem, zapłonem
lub w pomieszczeniach zamkniętych. (rys. 4)
13- Gdy silnik jest uruchomiony, nie wykonywaç żadnych
czynności konserwacyjnych i nie dotykaç elementu
tnàcego.
14- Zabrania się nakładania na odbiór mocy urządzenia
akcesoriów innych producentów.
15- Nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone,
niewłaściwie naprawione, źle zmontowane lub przerobione
bez upoważnienia. Nie zdejmować, nie uszkadzać, nie
wyłączać żadnego zabezpieczenia. Stosować wyłącznie
narzędzia tnące wskazane w tabeli.
16 - Wszystkie oznaczenia niebezpieczeństw oraz
informacje BHP powinny być utrzymywane w
idealnym stanie. W przypadku uszkodzeń lub
pogorszenia ich stanu, należy je jak najszybciej wymienić
(patrz strona 76-77).
17- Nie używać urządzenia do celów innych niż wskazane
w instrukcji (patrz Str. 85).
18- Nie oddalać się od maszyny, jeśli ma ona włączony
silnik.
19- Nie uruchamiaç silnika bez zamontowanego uchwytu.
20- Codziennie kontrolowaç kosę, aby upewniç się, czy
wszystkie urzàdzenia zabezpieczajàce i inne sà sprawne.
21 - Nie wolno nigdy samodzielnie wykonywaç czynności lub
napraw nie wchodzàcych w zakres zwykłej konserwacji.
Należy się zawsze zleciç takie prace do wykonania przez
autoryzowany serwis.
22- W razie potrzeby wyłączenia urządzenia z eksploatacji,
nie należy go wyrzucać z innymi odpadami, lecz oddać
do sprzedawcy, którego obowiązkiem jest zapewnienie
prawidłowej utylizacji.
23- Urządzenie można udostępniać lub pożyczać wyłącznie
osobom doświadczonym, znającym zasady jego działania
i obsługi. Należy do niego dołączyć również Instrukcję
obsługi, którą trzeba przeczytać przed przystąpieniem do
pracy.
24 - Zwracać się zawsze do sprzedawcy po wszelkie
wyjaśnienia lub w razie konieczności pilnej naprawy.
25- Przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednich
warunkach i korzystać z niej przed każdym użyciem
urządzenia.
UWAGA
-- Nigdy nie wolno używać urządzenia z uszkodzonymi
zabezpieczeniami. Zabezpieczenia urządzenia należy
kontrolować i konserwować w sposób opisany w tej części
instrukcji. Jeśli któraś z kontroli wypadnie niepomyślnie,
należy się skontaktować z Autoryzowanym Serwisem w celu
dokonania naprawy.
-- Jakiekolwiek użycie maszyny w sposób nieprzewidziany
wyraźnie w instrukcji należy uznać za użycie niewłaściwe, a
przez to będące źródłem zagrożenia dla osób i rzeczy.
Podczas pracy silnika zawsze mocno trzymać uchwyt
przedni lewą ręką, a uchwyt tylny prawą ręką (Rys.5). Nie
krzyżować nigdy ramion, trzymając nożyce za uchwyty. Te
instrukcje dotyczą również osób leworęcznych. Sprawdziç,
czy wszystkie części ciała są oddalone od tłumika.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!
71
1
2
3
4
Português
Ελληνικά
Türkçe
Türkçe
VESTUÁRIO DE SEGURANÇA
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ
Ao trabalhar com a roçadoura utilize sempre um
vestuário de protecção homologado. A utilização
do vestuário de segurança não elimina o perigo
de acidentes mas reduz as suas consequências. O
seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do
vestuário adequado.
Όταν εργάζεστε με το θαμνοκοπτικό πρέπει να
χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένη προστατευτική
ενδυμασία ασφαλείας. Η χρήση της προστατευτικής
ενδυμασίας δεν καταργεί τους κινδύνους τραυματισμού,
αλλά περιορίζει τις συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.
Συμβουλευθείτε το κατάστημα της εμπιστοσύνης σας
για την επιλογή της κατάλληλης ενδυμασίας.
Motorlu tırpanı kullanırken gerekli emniyet
açısından her zaman için koruyucu giysiler
giyiniz. Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma
riskini ortadan kaldırmaz, fakat bir kaza halinde
yaralanmanın etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu
giysiler seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız
ile temasa geçiniz.
O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar
o operador. Utilize sempre um vestuário de protecção
aderente. O casaco (Fig. 1) e as calças com peitilho
(Fig. 2) de protecção são ideais. Não utilize roupas,
cachecóis, gravatas ou colares que possam ficar presos
nas moitas. Prenda os cabelos e os proteja com um
lenço, boné, capacete, etc.
Η ενδυμασία πρέπει να είναι κατάλληλη και να μην
εμποδίζει. Χρησιμοποιείτε εφαρμοστά προστατευτικά
ενδύματα. Το τζάκετ (Εικ.1) και η φόρμα προστασίας
(Εικ.2) παρέχουν την κατάλληλη προστασία. Μη
χρησιμοποιείτε ενδύματα, κασκόλ, γραβάτες ή κοσμήματα
που μπορούν να μπερδευτούν στους θάμνους. Μαζέψτε τα
μακριά μαλλιά και προστατέψτε τα (π.χ. με ένα φουλάρι,
καπέλο, κράνος κλπ.).
Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi
engellememelidir. Uygun koruyucu kıyafet giyiniz.
Ceket (Şekil 1), önlük (Şekil 2), koruyucu dizlik
aksesuarları idealdir. Hareketli aksamlara takılabilecek
nitelikte elbiseler, eşarplar, boyun bağları veya kolyeler
kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve korumaya alınız
(örneğin, bir eşarp, başlık, bir kask v.s. ile).
Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ίτ ε υ π ο δ ή μ ατα α σ φ α λ ε ί α ς μ ε
αντιολισθητικές σόλες και ατσάλινο προστατευτικό
δακτύλων (Εικ.3).
Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan
güvenlik ayakkabıları giyiniz (Şekil 3).
Calce sapatos ou botas de segurança com sola de
borracha e biqueira de aço (Fig. 3).
Utilize óculos ou uma viseira de protecção (Fig.
4-5)!
Utilize protecções contra o rumor; auriculares (Fig.
6) ou tampões. A utilização de tais meios requer
mais atenção e cautela do operador pois diminuise a percepção de sinais de perigo como gritos e
alarmes.
Calce luvas (Fig. 7) que permitam absorver o
máximo possível as vibrações.
72
Χρησιμοποιείτε γυαλιά ή μάσκα προστασίας (Εικ.45)!
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής όπως καλύμματα
(Εικ.6) ή ωτοασπίδες. Η χρήση μέσων προστασίας για
την ακοή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, γιατί
περιορίζει τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά ηχητικά
σήματα κινδύνου (φωνές, συναγερμοί κλπ.).
Χρησιμοποιείτε γάντια (Εικ.7) που επιτρέπουν τη
μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών.
Koruyucu gözlük veya şapka siperi takınız (Şekil
4-5)!
Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep (Şekil
6) veya susturucu aparatlar gibi. İşitme kaybını
önleyici koruma aparatlarının kullanımı büyük bir
dikkat ve ihtimam gerektirir, çünkü akustik tehlike uyarı
seslerini (ikaz sesi, alarmlar, v.s.) duyamayabilirsiniz.
Titreşimi maksimum seviyede emen eldivenler
(Şekil 7) kullanınız.
p.n. 001000940A
5
6
7
Česky
Русский
Polski
BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV
ЗAЩИТНAЯ OДЕЖДA
ODZIEŻ OCHRONNA
Při práci s křovinořezem si vždy oblékejte
homologovaný bezpečnostní ochranný oděv.
Použití ochranného oděvu neodstraní nebezpečí
úrazu, ale v případě nehody sníží její důsledky. Při
výběru vhodného oděvu si nechte poradit svým
prodejcem.
При рaбoтe с гaзoнoкoсилкoй всeгдa нaдeвaйтe
сeртифицирoвaнную зaщитную oдeжду. Примeнeниe
зaщитнoй oдeжды нe устрaняeт риск пoлучeния трaвмы,
нo умeньшaeт вoзмoжныe пoслeдствия нeсчaстнoгo
случaя.Привыбoрeзaщитнoйoдeждырукoвoдствуйтeсь
рeкoмeндaциями Вaшeгo дoвeрeннoгo дилeрa.
W czasie pracy z kosą spalinową, należy zawsze mieć
na sobie odzież ochronną posiadającą odpowiednie
atesty. Użycie odzieży ochronnej nie eliminuje ryzyka
urazu, ale zmniejsza skutki szkody w razie wypadku.
W kwestii wyboru odpowiedniej odzieży ochronnej
należy zwrócić się o radę do zaufanego sprzedawcy.
Oděv musí být vhodný k dané práci a přitom pohodlný.
Noste ochranný přiléhavý oděv. Ideálním pracovním
oděvem je bunda (obr. 1), a pracovní kalhoty
(obr. 2). Nenoste oděvy, šály, kravaty nebo přívěsky,
které by se mohly zachytit v křoví. Máte-li dlouhé
vlasy, svažte si je a chraňte je např. šátkem, čepicí nebo
ochrannou helmou.
Oдeждa дoлжнa быть удoбнoй и нe мeшaть при рaбoтe.
Нaдeвaйтe прилeгaющую к тeлу зaщитную oдeжду.
Зaщитныe курткa (Рис. 1) и кoмбинeзoн (Рис. 2)
являются идeaльным рeшeниeм. Нe нaдeвaйтe плaтья,
шaрфы, гaлстуки или цeпoчки, кoтoрыe мoгут зaцeпиться
зa вeтки. Coбeритe в пучoк длинныe вoлoсы и спрячьтe
их (нaпримeр пoд плaтoк, шaпку, кaску и т.д.).
Odzież powinna być dopasowana i niekrępująca. Mieć na
sobie odzież ściśle przylegającą. Idealna byłaby kurtka
(Rys. 1) oraz spodnie robocze (Rys. 2). Nie nosić ubrań,
szalików, krawatów lub biżuterii, które mogłyby zaplątać
się w krzaki. Długie włosy należy spiąć i zabezpieczyć
(na przykład chustką, beretem, kaskiem itd.).
Нaдeвaйтe зaщитныe бoтинки, имeющиe
прoтивoскoльзящиe пoдoшвы и стaльныe нaкoнeчники
(Рис.3).
Założyć buty ochronne zaopatrzone w podeszwy
przeciwpoślizgowe oraz stalowe czubki (Rys. 3).
Noste ochranné boty nebo holínky vybavené
protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami
(obr. 3).
Při práci používejte vždy ochranné brýle nebo hledí
(obr. 4-5).
Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka (obr. 6)
nebo ušní ucpávky. Používání pomůcek k ochraně
sluchu vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože
pracovník hůře vnímá zvukové výstražné signály (křik,
zvukové výstrahy apod.)
Noste rukavice (obr. 7), které co nejvíce pohlcují
vibrace.
Нaдeвaйтe зaщитныe oчки или кoзырeк (Рис. 4-5)!
Zakładać okulary lub osłonę ochronną (Rys. 4-5)!
Испoльзуйтe приспoсoблeния для зaщиты oргaнoв
слухa, нaпримeр, нaушники (Рис. 6) или зaтычки.
Примeнeниe приспoсoблeний для зaщиты oргaнoв слухa
трeбуeт oсoбoгo внимaния и oстoрoжнoсти, тaк кaк
при этoм oгрaничивaeтся спoсoбнoсть вoспринимaть
звукoвыe сигнaлы oб oпaснoсти (крики, сигнaлы
прeдупрeждeния и т.д.).
Stosować środki ochrony przed hałasem; na przykład
słuchawki (Rys. 6) lub zatyczki do uszu. Używanie
środków ochrony słuchu wymaga dużej uwagi i
ostrożności, ponieważ powoduje to ograniczenie
możliwości usłyszenia sygnałów dźwiękowych
ostrzegających przed niebezpieczeństwem (krzyk,
alarm, itp.).
Нaдeвaйтe пeрчaтки (Рис. 7), oбeспeчивaющиe
мaксимaльнoe пoглoщeниe вибрaций.
Zakładać rękawice (Rys. 7), które zapewniają
maksymalną absorpcję drgań.
73
P
COMPONENTES DA ROÇADORA
1 -Tubo de transmissão
2 -Protecção
3 -Cabeça de fio de nylon
GR
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
1 -Σωλήνας μετάδοσης
2 -Προστασία ασφάλειας
3 -Κεφαλή με νάιλον καλώδιο
74
TR
MOTORLU TIRPANIN PARÇALARI
1 -Şaft
2 -Metal Koruyucu
3 -Misinalı kafa
CZ
SOUČÁSTI KŘOVINOŘEZU
1 - Trubka hřídele
2 - Ochranný štít nástroje
3 - Hlava s nylonovými strunami
RUS UK
ДЕТАЛИ БЕНЗОКОСЫ
1 -Удлинитель
2 -Защитный чехол
3-Бобина с леской
PL
KOMPONENTY KOSY SPALINOWEJ
1 -Osłona wału napędowego
2 -Osłona zabezpieczająca
3 -Głowica z żyłką nylonową
NOTE:
75
P
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
CZ
GR
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
RUS UK
TR
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI
P
1 - Antes de utilizar a máquina, leia o manual de instruções.
2 - Usar capacete, botas, macação e protetor auricolar.
3 - Tipo de máquina: ROÇADORA.
4 - Nivel potencia acústica garantido.
5 - Utilize calçado protector e luvas.
6 - Manter as pessoas a 15 m de distância.
7 - Preste atenção ao lançamento de objectos.
8 - É proibido utilizar a roçadora com o disco para madeira.
9 - Tenha em particular atenção o efeito de contragolpe. Pode
ser muito perigoso.
GR
1 - Διαβαστε το εγχειριδιο χρησης και συντηρησης πριν
χρησιμοποιησετε το παρων μηχανημα.
2 - Φορατε προστατευτικο κρανος, γυαλια και ωτοασπιδες.
3 - Τύπος μηχανήματος: ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΌ.
4 - Εγγυηµενη σταθµη ακουστικης ισχυος.
5 - Να φοράτε προστατευτικά υποδήματα και γάντια.
6 - Απομακρύνετε άλλα άτομα τουλάχιστον 15 m από το σημείο
εργασίας.
7 - Προσοχή στην εκτόξευση αντικειμένων.
8 - Απαγορεύεται η χρήση του θαμνοκοπτικού με το δίσκο για
ξύλο.
9 - Δώτσε ιδιαίτερη στα κλωτσήματα. Μπορεί να είναι
επικίνδυνα.
6
7
3
9
1
5
2
8
TR
4
76
PL
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Makinayı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Kask, gözlük ve kulaklık kullanın.
Makine tipi: FIRÇA TIPI KESICI.
Garantı edılen akustık güç düzeyı.
Koruma botunu ve güvenlik eldiveni giyiniz.
İnsanlardan 15 m kadar uzakta çalışın.
Fırlayan cisimlere dikkat ediniz.
Kesme diskinin tahta plakla krullanımı yasaktır.
Geri tepme olayına özellikle dikkat ediniz. Tehlikeli olabilir.
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
OБЪЯCНЕНИЕ CИМВOЛOВ И ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI
CZ
RUS
UK
PL
1 - Před prvním použitím vyžínače / křovinořezu si pozorně
přečtěte návod k použití a údržbě.
2 - Používejte ochrannou helmu, brýle a sluchátka.
3 - Typ stroje: KŘOVINOŘEZ.
4 - Zaručená hladina akustického výkonu.
5 - Používejte ochrannou obuv a rukavice.
6 - V okruhu 15 m nesmí stát jiné osoby.
7 - Pozor na vymrštěné předměty.
8 - Používání křovinořezu s kotoučem na dřevo je zakázáno.
9 - Věnujte zvláštní pozornost jevu zpětného vrhu. Zpětný vrh
může být nebezpečný.
1 - Пeрeд испoльзoвaниeм пилы oзнaкoмьтeсь с инструкциeй
пo эксплуaтaции и тeхoбслуживaнию.
2 - Нaдeвaйтe зaщитныe oчки, кaску и нaушники.
3 - Тип машины: МОТОКОСЫ.
4 - Гaрaнтирoвaнный урoвeнь aкустичeскoй мoщнoсти.
5 - Надевайте защитную обувь и перчатки.
6 - Держите посторонних на расстоянии не менее 15 m.
7 - Обратите внимание на метание предметов.
8 - Запрещается использовать кусторез с диском для резки
дерева.
9 - Удeляйтe oсoбoe внимaниe явлeнию oтдaчи. Oнa мoжeт
быть oпaснoй.
1 - Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznać się z
instrukcją obsługi.
2 - Założyć kask, okulary i słuchawki ochronne.
3 - Typ urządzenia: NOŻYCE DO ŻYWOPŁÓTOW.
4 - Moc akustyczna gwarantowana.
5 - Podczas pracy zawsze nosić obuwie ochronne i rękawice.
6 - Osoby postronne powinny znajdować się w odległości 15 m.
7 - Pracująca kosa może z dużą siłą wyrzucić przedmioty
znajdujące się na powierzchni roboczej. Zachować ostrożność.
8 - Zakazuje się używania kosy z tarczą do drewna.
7 - Uważać na możliwość odbicia pilarki. Odbicie może być
niebezpieczne.
P
EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
CZ
GR
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
RUS UK
TR
SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI
P
11
12
1 0- Número de série.
11- Marca CE de conformidade.
12- Ano de fabbrico.
PL
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ
OБЪЯCНЕНИЕ CИМВOЛOВ И ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ
ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED ZAGROŻENIAMI
CZ
10 - Sériové číslo.
11- Značka CE o souladu s předpisy ES.
12 - Rok výroby.
10
GR
TR
1 0 - Αριθμός σειράς.
11- Σήμα συμμόρφωσης CE.
12 - Έτος κατασκευής.
RUS
UK
1 0 - Серийный номер.
11- Марка соответствия требованиям CE.
12 - Год выпуска.
1 0 - Seri numarası.
11- CE uygunluk işareti.
12 - Üretim yılı.
1 0 - Numer seryjny.
11- Symbol zgodności CE.
12 - Rok produkcji.
PL
77
1
2
Português
Ελληνικά
Türkçe
MONTAGEM
MONTAGEM
MONTAJ
MONTAGEM PROTECÇÃO SEGURANÇA (Fig. 1)
-- Introduza os dois pernos (E) da protecção nos furos
(F).
-- Fixe a protecção de plástico ou ferro (A) no tubo de
transmissão com a ajuda dos parafusos (B) numa
posição tal que vos permita trabalhar com toda a
segurança.
NOTA: utilize a protecção (C) adenas con os fios
de nylon. A protecção (C) deve ser fixada com o
parafuso (D) à protecção (A).
Μ Ο Ν ΤΑ Ρ Ι Σ Μ Α Π Ρ ΟΣ ΤΑ Σ ΙΑ Α Σ ΦΑ Λ Ε ΙΑ Σ
(Εικ.1)
-- Το π ο θ ε τ ή σ τ ε τ ο υ ς δ ύ ο π ε ί ρ ο υ ς ( E ) τ ο υ
προφυλακτήρα στις οπές (F).
-- Σταθεροποιήστε την προστασία (Α) στο σωλήνα
μετάδοσης με τις βίδες (Β), σε μια θέση που να
επιτρέπει την εργασία σε συνθήκες ασφαλείας.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε την προστασία
(C) μóνο με την κεφαλή νάιλον καλωδίου. Η
προστασία (C) πρέπει να στερεωθεί με τη βίδα (D)
στην προστασία (Α).
METAL KORUYUCUNUN MONTAJI (Şekil 1)
-- İki koruma pimini (E) deliklere (F) takın.
-- Metal koruyucuyu (A) şafta kullanıcının rahatça
çalışmasına olanak verecek pozisyonda (B)
vidalayın.
NOT: Koruyucuyu (C) sadece misinalı kafayla
kullanın. Koruyucu (C), vida (D) ile koruyucu (A)
üzerine takılmalıdır.
AVISO: O deflector fornecido com a roçadora
pode não proteger o operador de todos os objectos
estranhos (cascalho, vidro, arame, etc.) atirados
pelo acessório de corte em movimento. Os objectos
atirados podem fazer ricochete e atingir o operador.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εκτροπέας που παρέχεται
με το θαμνοκοπτικό σας μπορεί να μην προστατέψει
το χειριστή από όλα τα ξένα σώματα (χαλίκια, γυαλί,
σύρμα, κλπ.) που εκσφενδονίζει το περιστρεφόμενο
εξάρτημα κοπής. Τα εκτοξευόμενα αντικείμενα
μπορούν επίσης να εξοστρακιστούν και να κτυπήσουν
το χειριστή.
UYARI: Fırça tipi kesiciyle birlikte verilen
deflektör, operatörü kesici ucun dönmesiyle
sıçrayan (çakıl, cam, tel, vb.) tüm yabancı
cisimlerden koruyamaz. Sıçrayan cisimler ayrıca
operatöre sekebilir ve çarpabilir.
AVISO: Substitua imediatamente uma
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αντικαθιστάτε αμέσως
protecção partida ou danificada; nunca tente
ένα
χαλασμένο
ή σπασμένο προστατευτικό, ποτέ μη
instalar a protecção numa posição incorrecta.
δοκιμάσετε να τοποθετήσετε το προστατευτικό σε
MONTAGEM DA CABEÇA NOS FIOS DE NYLON λανθασμένη θέση.
(Fig. 2)
ΜΟΝΤΑΡΙΖΜΑ ΤΗΖ ΚΕΦΑΛΗΖ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ
Enfie o freio superior (F) nos seus lugares no cubo. ΚΑΛΩΤΙΟ (Εικ. 2)
Enfie a cavilha (H) que vai bloquear a cabeça no seu Εισχωρειστε την Ιανω φλαντζα (F). Εισχωρειστε τον
orifício (L) e aperte ą mão, no sentido contrário aos αξονα σταθεροΙοιησης της κεφαλης (Η) στην ειδικη οΙη
ponteiros do relógio, a cabeça (N).
(L) και βιδωστε αριστεροστροφα την κεφαλη (Ν) Βε τα
χερια.
78
UYARI: Kırık veya hasarlı koruyucuyu derhal
yenisiyle değiştiriniz; koruyucuyu yanlış bir
pozisyonda monte etmeyi denemeyiniz.
MISINALI KAFANIN TAKILMASI (Şekil 2)
Üst flanflı (F) yerine takın. Kafa sabitleme pimini
(H) deliğe (L) geçirin ve kafayı (N) elle saatin tersi
yönünde çevirerek sıkıfltırın.
Česky
Русский
Polski
MONTÁŽ
СБОРКА
MONTAŻ
MONTÁŽ OCHRANNÉHO ŠTÍTU (obr. 1)
-- Do otvorů (F) vložte dva krycí čepy (E).
-- Štít (A) přišroubujte pomocí šroubů (B) k trubce
hřídele do polohy umožňující bezpečnou práci.
POZNÁMKA: Nástavec štítu (C) použijte pouze s
hlavicí s nylonovými strunami. Nástavec štítu (C)
připevněte šroubem (D) ke štítu (A).
УС ТА Н О В К А Щ И Т К А БЕ З О П АС Н О С Т И
(Рис. 1)
-- Вставьте два пальца (E) защитного щитка в
отверстие (F).
-- Установите щиток (А) на штангу с помощью винтов
(В) в положение, позволяющее оператору безопасно
работать.
ПРИМЕЧАНИЕ: щитком (С) пользуйтесь только
если используется головка с леской. Защитный
картер (С) прикрепляется к защитному картеру (А)
с помощью винта (D).
MONTAŻ OSŁON BEZPIECZEŃSTWA (RYS. 1)
- Wsunąć dwa sworznie (E) osłony w otwory (F).
-Zamocowaç osłonę (A) na osłonie wału napędowego
za pomocà śrub (B) w takiej pozycji, która zapewni
bezpieczeństwo pracy.
UWAGA: Osłonę (C) używaç jedynie podczas
pracy głowicà żyłkowà. Osłona (C) powinna zostaç
zamocowana do osłony (A) za pomocà śruby (D).
UPOZORNĚNÍ: Štít, kterým je křovinořez
vybaven, nemůže uživatele ochránit před všemi
nebezpečnými cizími předměty (štěrk, sklo, drát,
apod.), které mohou být odmrštěny otáčejícím se
nástrojem. Odmrštěné předměty se mohou odrazit
a uživatele zasáhnout.
UPOZORNĚNÍ: Prasklý nebo poškozený štít
okamžitě vyměňte; nikdy se nesnažte namontovat
štít do nesprávné polohy.
VYŽÍNACÍ HLAVA (obr. 2)
Nasaďte horní unašeč (F) a zablokujte hřídel tak,
že čep vsunete do otvoru (L). Vyžínací hlavu (N)
dotáhněte rukou proti směru hodinových ručiček.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Дефлектор,
установленный на Вашей мотокосе, может
не защитить оператора от всех посторонних
предметов
(гальки,
стекла,
проволоки),
отброшенных
вращающейся
режущей
насадкой. Отброшенные предметы могут также
срикошетировать и ударить по оператору.
OSTRZEŻENIE: Osłona założona na kosę
spalinową może nie ochronić operatora przed
przedmiotami
(żwirem,
kawałkami
szkła,
kawałkami drutu itp) wyrzucanymi przez
obracającą się przystawkę tnącą. Wyrzucane
przedmioty mogą również odbić się rykoszetem i
uderzyć w operatora.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Немедленно замените
сломанный или поврежденный щиток; никогда
не пытайтесь установить щиток в неверном
положении.
OSTRZEŻENIE: Uszkodzoną lub zepsutą
osłonę należy natychmiast wymienić na nową. Nie
wolno montować osłony w nieprawidłowej pozycji.
УСТАНОВКА ГОЛОВКИ С ЛЕСКОЙ (Рис. 2)
Установите верхний фланец (F) на место. Вставьте
в отверстие головки (L) фиксирующий палец и
установите головку (N), вращая ее против часовой
стрелки.
MONTAŻ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ
(RYS.2)
Zamontować górny kołnierz (F). Włożyć trzpień
blokujący przekładnię (L) we właściwy otwór i ręcznie
przykręcić głowicę (N) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
79
,
9
10
Português
Ελληνικά
Türkçe
MONTAGEM
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
MONTAJ
MONTAGEM DO DISCO (Fig. 9)
Desenrosque o perno no sentido aos ponteiros do relógio (rosca
esquerda) (A). Tirar a anilha (B), o copo (D) e a falange inferior
(E). Monte o disco (R) na flange superior (F), certificando-se do
sentido de rotação correcto. Monte o freio inferior (E), o copo
(D), as anilhas (B) e aperte o perno (A) no sentido contrário aos
ponteiros do relógio.
Colocar a cavilha no furo apropriado (L) para poder bloquear o
disco e trancar o parafuso (A, Fig. 9) a 2.5 Kgm (25 Nm).
ΜΟΝΤΑΡΙΖΜΑ ΤΟΥ ΤΙΖΚΟΥ (Εικ.9)
Ξεβιδώστε δεξιóστροφα το μπουλóνι (Α). Βγάλτε τη ροδέλα (Β),
το μεταλλικó ποτηράκι (D), την κάτω φλάντζα (Ε). Τοποθετήστε
το δίσκο (R) στην άνω φλάντζα (F) και ελέγξτε εάν η κατεύθυνση
περιστροφής είναι σωστή. Μοντάρετε την πάνω φλάντζα (Ε), το
μεταλλικó ποτηράκι (D), τη ροδέλα (Β) και βιδώστε το μπουλóνι
αριστερóστροφα.
Εισχωρήστε τον άξονα στην ειδική οπή (L) για να μπλοκάρετε το
δίσκο και να επιτρέψετε τη σταθεροποίηση του μπουλονιού (Α,
Εικ.9) σε 2,5 Kgm (25Nm).
DISKIN TAKILMASI (Şekil 9)
Somunu (A) saatin yönünde gevfletin. Rondelayı (B), contayı
(D) ve alt flanflı (E) çıkarın. Bıçağı (R) üst flanfla (F) monte
ederek sıkıfltırın. Dönüfl yönünün doğru olup olmadığını
kontrol edin. Alt flanflı (E), contayı (D) ve rondelayı (B) monte
ederek somunu (A) saatin aksi yönünde sıkıfltırın. Verilen
pimi deliğe (L) veya uygun bir düğmeye basmak için sokarak
bıçağı sabitlefltirin ve somunu (A, Şekil 9) 2.5 kgm (25 Nm)
güçle sıkıfltırın.
ATENÇÃO – O colar (ver setas C, Fig.9) deve posicionarse no furo de montagem do disco.
ΠΡΟΣΟΧΗ – Το κολάρο (βλ. βέλη C, εικ. 9) πρέπει να
τοποθετηθεί στην οπή τοποθέτησης του δίσκου.
DİKKAT – Bilezik (bkz oklar C, Şekil 9) diskin montaj
deliğine yerleştirilmelidir.
ATENÇÃO! - Não é prevista a utilização destas máquinas
com o disco para madeira (22-60-80 dentes) e a relativa proteção
metálica.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - ∆εν προβλεπεται η χρηση αυτων των
μηχανηματων με το δισκο ψια ξυλο (20−60−80 δοντια) και την
αντιστοιχη μεταλλικη προστασια.
DİKKAT! - Bu makina 22-60-80 dişli metal bıçaklar ile
kullanılamaz.
AVISO: Para reduzir os risco de ferimentos graves, não
utilize fio de arame ou metal reforçado ou qualquer outro
material em vez dos fios de corte de nylon. Os pedaços de arame
poderiam partir-se e ser projectados na direcção do operador
ou de terceiros.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού
τραυματισμού, μη χρησιμοποιείτε ποτέ κλωστή με μεταλλική
ή συρμάτινη ενίσχυση ή άλλο υλικό στη θέση των νάιλον
κλωστών κοπής. Κομμάτια σύρματος μπορεί να αποσπασθούν
και να εκσφενδονιστούν με μεγάλη ταχύτητα προς το χειριστή ή
περαστικούς.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, asla
tel veya metalle güçlendirilmiş şerit ya da naylon kesme
şeritlerinde yer alan diğer materyallerden kullanmayınız. Tel
parçaları kırılıp, operatöre veya izleyenlere doğu sıçrayabilir.
AVISO: Após a utilização, a engrenagem cónica fica
muito quente; use sempre luvas de protecção quando efectuar
a manutenção.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά τη χρήση ο κωνικός μειωτήρας
μπορεί να είναι πολύ ζεστός, πάντοτε φοράτε προστατευτικά
γάντια όταν πραγματοποιείτε συντήρηση.
MONTAGEM DA BARRA DE SEGURANÇA (Fig. 10)
Quando se utiliza o disco invés do cabeçote com fios de nylon,
é necessário montar a “barra de segurança” Fixe a barra de
segurança (A) debaixo da junção (C) da empunhadura (Fig. 10)
mediante os parafusos (B), prestando atenção em verificar que
a “barreira de segurança” esteja no lado esquerdo de roçadora.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΙΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Εικ.10)
Όταν χρησιμοποιείτε το δίσκο στη θέση της μεσινέζας, είναι
απαραίτητο να τοποθετήσετε την “μπαριέρα ασφαλείας”. Στερεώστε
την μπαριέρα ασφαλείας (Α) κάτω απó τη σύνδεση (C) της
χειρολαβής (Εικ.10) με τις βίδες (Β), και βεβαιωθείτε óτι η “μπαριέρα
ασφαλείας” βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του θαμνοκοπτικού.
ATENÇÃO: Certifique-se de que todos os componentes
estão bem ligados e os parafusos apertados.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του
θαμνοκοπτικού είναι καλά συνδεδεμένα και όλες οι βίδες
σφιχτές.
80
UYARI: Konik dişli, kullanıldıktan sonra çok sıcak
olabilir, bakım yaparken daima koruyucu eldiven giyiniz.
EMNİYET KOLU MONTAJI (Şekil 10)
Misinalı Kafa yerine metal bıçak kullanıldığında emniyet
kolunu takmanız gerekir. Emniyet Kolunu (A), Bağlantı
parçasını (Şekil 10) kullanarak (C), de kullanılan Cıvatalar
(B) ile sabitleyiniz. Emniyet kolunun Tırpanınınızın solunda
olmasına dikkat ediniz.
DİKKAT: Bütün parç aların doğru bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin ve vidaları iyice sıkıştırın.
Česky
Русский
Polski
MONTÁŽ
СБОРКА
MONTAŻ
KOTOUČ (obr. 9)
Matici (A) vyšroubujte směrem doprava; sejměte krycí
misku (B) a dolní unašeč (E). Na horní unašeč (F) nasaďte
kotouč (R) a zkontrolujte správný směr otáčení. Nasaďte
dolní přírubu (E), krycí misku (B) a našroubujte matici (A)
směrem doleva. Přiložený čep zasuňte do příslušného otvoru
(L), aby bylo možné zablokovat kotouč a utáhnout matici
(A) na 2,5 kgm (25 Nm).
УСТАНОВКА ДИСКА (Рис. 9)
Отвертите болт (А) вращением по часовой стрелке; снимите
шайбу (В), крышку (D) и нижний фланец (Е). Установите
фрезу (R) на верхний фланец (F), убедившись, что направление
вращения фрезы правильное. Установите нижний фланец (Е),
крышку (D), шайбу (В) и затяните болт (А) вращением против
часовой стрелки. Вставте чеку в соответствующее отверстие для
фиксации фрезы (L) и затяните болт (А, рис. 9) с усилием 2,5
Kgm (25 Nm).
MONTAŻ TARCZ (Rys. 9)
Odkręcić śrubę (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;
wyjąć podkładkę (B), dysk (D) oraz dolny kołnierz (E). Zamontować
tarczę tnącą (R) na górnym kołnierzu (F) sprawdzając, czy obraca się
we właściwym kierunku. Zamontować dolny kołnierz (E), dysk (D),
podkładkę (B) oraz przykręcić śrubę (A) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Włożyć załączony sworzeń do właściwego
otworu (L) aby zablokować tarczę tnącą oraz dokręcić śrubę (A, Rys.
9) do 2,5 kgm (25 Nm).
POZOR - osazení (viz šipky C, obr.9) musí zapadnout
do montážního otvoru v kotouči.
ВНИМАНИЕ! Хомут (см. стрелки C, Рис.9) должен быть
установлен в монтажное отверстие диска.
UWAGA – Kołnierz (patrz strzałki C, rys.9) musi się znaleźć
w otworze montażowym tarczy.
POZOR! - Pro tento stroj nejsou vhodné vícezubé (2260-80 zubé) řezné kotouče.
ВНИМАНИЕ! - Эти модели бензокос не предназначены
для работы с дисками, имеющими больше 22-60-80 зубьев, так
как не оборудованы металлическим защитным кожухом.
UWAGA! - Niniejsze urządzenie nie zostało przewidziane
do pracy wraz z tarczami do drewna (22-60-80 zębów) oraz
zabezpieczeniami metalicznymi.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy
nepoužívejte
místo
nylonových vyžínacích strun drát, kovem zesílenou strunu
nebo jiný materiál. Drát by mohl prasknout, odmrštit se
a vysokou rychlostí zasáhnout uživatele nebo přihlížející
osoby.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание риска получения
серьезной травмы никогда не используйте проволоку или
армированную металлом леску вместо нейлоновой лески.
Проволока может порваться и ее куски могут быть с большой
скоростью отброшены на оператора или других лиц.
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poważnych
obrażeń, nigdy nie należy używać żyłek drucianych lub
wzmocnionych metalem zamiast żyłek nylonowych. Kawałki
drutu mogą się odłamać i zostać wyrzucone z dużą prędkością
w stronę operatora lub osoby znajdującej się w pobliżu.
UPOZORNĚNÍ: Po použití může být kuželové
soukolí v převodovce křovinořezu velmi horké, při
provádění údržby vždy noste ochranné rukavice.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: после работы, коническая
передача может оставаться очень горячей, поэтому при
выполнении работ по техническому обслуживанию всегда
используйте защитные перчатки.
OSTRZEŻENIE: Po użyciu urządzenia przekładnia stożkowa
może być bardzo gorąca, dlatego podczas wykonywania na niej
jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze nosić
rękawice ochronne.
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ OPĚRKY (obr. 10)
Při použití kotouče místo vyžínací hlavy je nutné namontovat
“bezpečnostní opěrku”. Opěrku (A) přišroubujte z dolní (C)
strany rukojeti (obr. 10) pomocí šroubů (B); dbejte na to, aby
“bezpečnostní opěrka” byla na levé straně křovinořezu.
УСТАНОВКА РЫЧАГА БЕЗОПАСНОСТИ (Рис. 10)
При использовании фрезы вместо головки с нейлоновой леской
необходимо установить рычаг безопасности. Установите рычаг
(А) под крепление (C) рукоятки (Рис. 10) с помощью винтов
(В). Убедитесь, что рычаг безопасности установлен слева, если
кусторез держать в положении для кошения.
UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda jsou všechny části
křovinořezu dobře připojené a šrouby utažené.
MONTAŻ OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCEJ (Rys. 10)
Zarówno do pracy z tarczą tnącą jak i z głowicą żyłkową konieczne
jest zamontowanie osłony zabezpieczającej. Zamontować osłonę (A)
pod mocowaniem uchwytu (Rys 10) przy pomocy śrub (B). Należy
wcześniej sprawdzić, czy osłona zabezpieczająca znajduje się po lewej
stronie kosy spalinowej.
ВНИМАНИЕ - Убедитесь, что все части соединены
правильно и все винты затянуты.
UWAGA: Sprawdzić, czy wszystkie komponenty kosy
spalinowej są dobrze podłączone, a wszystkie śruby starannie
przykręcone.
81
17
18
Português
Ελληνικά
Türkçe
MONTAGEM
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
MONTAJ
MONTAGEM DA APLICAÇÃO NO MOTOR
(Fig.17)
• Desaperte a junta (E) rodando o botão (C) no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio;
• Alinhe a lingueta da aplicação (B) com a ranhura
(A) na junta (E);
• Insira o tubo da aplicação (D) na junta (E) até à linha
tracejada (F);
N.B. Para facilitar a operação, rode a ferramenta
de corte da aplicação para fazer engrenar o veio de
transmissão com o entalhe. Certifique-se de que não
há sujidade na junta;
• Aperte bem o botão (C) rodando no sentido dos
ponteiros do relógio.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(Εικ.17)
• Χαλαρώστε το σύνδεσμο (E) περιστρέφοντας τη
λαβή (C) αριστερόστροφα.
• Ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα της διάταξης (B) με την
αυλάκωση (A) στο σύνδεσμο (E).
• Τοποθετήστε το σωλήνα της διάταξης (D) στο
σύνδεσμο (E) μέχρι τη διακεκομμένη γραμμή (F).
ΣΗΜ. Για μεγαλύτερη ευκολία, περιστρέψτε το
κοπτικό εξάρτημα της διάταξης για να εμπλακεί ο
άξονας μετάδοσης στη σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι
δεν υπάρχουν ακαθαρσίες στο σύνδεσμο.
• Σφίξτε με δύναμη τη λαβή (C) περιστρέφοντάς την
δεξιόστροφα.
DONANIMIN MOTORA MONTAJI (Şek.17)
• Topuzu (C) saatin tersi yönde çevirerek bağlantıyı
(E) gevşetin;
• Donanımın (B) tırnağını bağlantının (E) üzerindeki
yarık (A) ile hizalayın;
• Donanımın borusunu (D) bağlantının (E) içine,
kesikli çizgiye (F) kadar geçirin;
NOT İşlemi kolaylaştırmak için, transmisyon şaftını
bindirme bağlantısına oturtmak için donanımın
kesme aparatını döndürün. Bağlantıda pislik
olmadığını kontrol edin;
• Topuzu (C) saat yönünde çevirerek iyice sıkın.
DESMONTAGEM DA APLICAÇÃO NO MOTOR
(Fig.18)
Desaperte a união rodando o botão (C) no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio e retire a aplicação.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(Εικ.18)
Χαλαρώστε το σύνδεσμο περιστρέφοντας τη λαβή (C)
αριστερόστροφα και αφαιρέστε τη διάταξη.
82
DONANIMI MOTORDAN SÖKME (Şek.18)
Topuzu (C) saatin tersi yönde çevirerek bağlantıyı
gevşetin ve donanımı çıkarın.
Česky
Русский
Polski
MONTÁŽ
СБОРКА
MONTAŻ
MONTÁŽ APLIKACE NA MOTOR (obr.17)
• Povolte spojku (E) otočením knoflíku (C) proti směru
hodinových ručiček;
• Vyrovnejte jazýček aplikace (B) s drážkou (A) na
spojce (E);
• Zasuňte trubku aplikace (D) do spojky (E) až po
vyznačenou čáru (F);
POZNÁMKA Pro usnadnění otáčejte řezným
nástrojem aplikace, aby se hnací hřídel dostala do
záběru se spojkou. Zkontrolujte, zda ve spojce nejsou
žádné nečistoty;
• Řádně utáhněte knoflík (C) otočením ve směru
hodinových ručiček.
МОНТАЖ НАСАДКИ НА ДВИГАТЕЛЬ (Рис.17)
• Ослабьте муфту (E), поворачивая ручку (C)
против часовой стрелки;
• Совместите шпонку насадки (B) с вырезом (A)
на муфте (E);
• Вставьте трубку насадки (D) в муфту (E) до
отметки (F);
ПРИМЕЧАНИЕ Для облегчения этой операции
поверните режущий узел насадки так, чтобы
передаточный вал вошел в зацепление. Проверьте,
чтобы в муфте не было грязи;
• Плотно закрутите ручку (C), поворачивая ее по
часовой стрелке.
MONTAŻ PRZYSTAWKI NA SILNIKU (Rys.17)
• Poluzować złącze (E), obracając w tym celu pokrętło
(C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara;
• Wyrównać wypustkę przystawki (B) z rowkami (A)
w złączu (E);
• Włożyć przewód dodatkowego wyposażenia (D) w
złącze (E) aż do wskazanej linii (F);
UWAGA Aby ułatwić sobie czynność, obrócić
narzędzie tnące przystawki, aby wał napędowy
dopasował się do złącza. Sprawdzić, czy w złączu nie
ma żadnych zabrudzeń;
• Dobrze dokręcić pokrętło (C). Obracać w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
DEMONTÁŽ APLIKACE NA MOTORU (obr.18)
ДЕМОНТАЖ НАСАДКИ С ДВИГАТЕЛЯ
Uvolněte spojku otočením knoflíku (C) proti směru (Рис.18)
hodinových ručiček a vyjměte aplikaci.
Ослабьте муфту, поворачивая ручку (C) против
часовой стрелки, и снимите насадку.
DEMONTAŻ PRZYSTAWKI NA SILNIKU (Rys.18)
Poluzować złącze, obracając w tym celu pokrętło (C)
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
a następnie zdjąć przystawkę.
83
Portugués
Ελληνικά
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
USOS PROIBIDOS
AVISO: Evite os contragolpes, pois podem provocar
ferimentos graves. O contragolpe é o movimento repentino
lateral ou para a frente da máquina, que acontece quando a
lâmina entra em contacto com um objecto, por exemplo um
tronco ou uma pedra, ou quando a madeira se fecha e trilha a
lâmina de serra durante o corte. O contacto com um objecto
estranho pode também provocar a perda de controlo da
roçadora.
ATENÇÃO! - Respeite sempre as normas de segurança. A
roçadora deve ser utilizada só para cortar relvas ou pequenos
arbustos. Está proibido cortar outros tipos de materiais. Não
utilize a roçadora como alavanca para elevar, deslocar, ou
romper objectos, nem bloqueá-la sobre suportes fixos. Está
proibido introduzir na tomada de força da roçadora utensilios
ou aplicações que não sejam aquelas indicadas pelo costrutor.
AVISO: Quando utilizar lâminas rígidas, evite cortar junto de
vedações, paredes de edifícios, troncos de árvores, pedras ou
outros objectos que possam provocar contragolpes ou danos
na lâmina. Recomendamos a utilização de cabeças de fio de
nylon para estes trabalhos. Além disso, esteja atento quanto à
possibilidade acrescida de ricochetes nestas situações.
AVISO: nunca utilize a roçadora acima do nível do solo ou
com o acessório de corte perpendicular ao chão. Nunca utilize
a roçadora como podadora de sebes.
AVISO: Se a lâmina se soltar depois de devidamente apertada,
pare imediatamente de trabalhar. A porca de retenção pode
estar gasta ou danificada e deve ser substituída. Não utilize
peças não autorizadas para fixar a lâmina. Se a lâmina
continuar a soltar-se, contacte o seu revendedor. Nunca utilize
a roçadora com a lâmina solta.
AΠΑΓΟΡΕYΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε το κλώτσημα το οποίο μπορεί
να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Κλώτσημα είναι η προς
το πλάι ή ξαφνική προς τα εμπρός κίνηση του μηχανήματος η
οποία συμβαίνει όταν η λεπίδα έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε
αντικείμενο, όπως κάποιο κούτσουρο ή πέτρα ή όταν το ξύλο
κλείσει και πιάσει την αλυσίδα μέσα στο κόψιμο. Η επαφή με
κάποιο ξένο σώμα μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλεια ελέγχου
του θαμνοκοπτικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Ακολουθείτε πάντα τους κανóνες ασφαλείας. Το
θαμνοκοπτικó θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μóνο για την κοπή
γρασιδιού ή πουρναριών. Απαγορεύεται η κοπή κάθε άλλου
υλικού. Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκοπτικó σαν υποστήριγμα
για να ανασηκώνετε, να μετακινείτε ή να σπάτε αντικείμενα. Μην
σταθεροποιείτε το μηχάνημα σε μóνιμα στηρίγματα. Απαγορεύεται
να βάζετε στο κομπλέρ του θαμνοκοπτικού εργαλεία ή εξαρτήματα
που δεν υποδεικνύει ο κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση άκαμπτων λεπίδων,
αποφύγετε την κοπή κοντά σε φράκτες, πλευρές κτηρίων,
κορμούς δέντρων, πέτρες ή άλλα τέτοια αντικείμενα τα οποία
θα μπορούσαν να προκαλέσουν κλώτσημα και απώλεια ελέγχου
του θαμνοκοπτικού ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη
λεπίδα. Συνιστούμε τη χρήση κεφαλών νάιλον κλωστής για τέτοιες
εργασίες. Επιπρόσθετα, να είστε σε ετοιμότητα για την αυξημένη
πιθανότητα εξοστρακισμών σε τέτοιες καταστάσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το θαμνοκοπτικό
πάνω από το ύψος του εδάφους ή με το κοπτικό εξάρτημα
κάθετο στο έδαφος. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον εκθαμνωτή ως
ταγλίαςηεπη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η λεπίδα χαλαρώσει αφού έχει
σφιχτεί σωστά, σταματήστε αμέσως την εργασία. Το παξιμάδι
συγκράτησης μπορεί να έχει φθαρεί ή καταστραφεί, και πρέπει
να αντικατασταθεί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μη εγκεκριμένα
ανταλλακτικά για την ασφάλιση της λεπίδας. Εάν η λεπίδα
συνεχίσει να χαλαρώνει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε ένα θαμνοκοπτικό με χαλαρή λεπίδα.
KULLANIMIN YASAK OLDUĞU HALLER
UYARI: Ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek geri tepmeyi
önleyiniz. Geri tepme, kesme işlemi sırasında bıçağın
ağaç kütüğü veya taş gibi bir cisme temas etmesi halinde,
ya da tahta parçalarının testere bıçağını sıkıştırmasıyla,
makinenin yanlamasına veya ileri doğru ani hareketi
anlamına gelmektedir. Ayrıca, fırça tipi kesicinin yabancı bir
cisimle temas etmesi, kontrolünün tamamen yitirilmesiyle
sonuçlanabilir.
DİKKAT! - Daima güvenlik önlemlerine uyun. Motorlu
tırpan sadece otları kesmekte kullanılır. Her hangi bir şeyi
kaldırmak, başka bir yere taşımak, kırmak ya da bir yere
çakmak için kullanmayın. İmalatçı firmanın motorlu tırpanın
gücüne uygun bulmadığı aletleri takmayın ya da kullanımına
izin vermediği alanlarda kullanmayın.
UYARI: Sert bıçaklar kullanırken, çitlere, binalara, ağaç
gövdelerine, taşlara ve diğer, fırça tipi kesicinin fırlamasına
veya bıçağın hasar görmesine neden olacak cisimlere yakın
şekilde kesme işlemi yapmaktan sakınınız. Bu gibi işler için
naylon şerit başlıkları kullanmanızı öneririz. Ayrıca, bu
gibi durumlarda sekme olasılığının artmasına karşı dikkatli
olunuz.
UYARI: fırça tipi kesiciyi asla zemin seviyesi üzerinde ve kesici
ucu zemine dikey olarak kullanmayınız. Fırça tipi kesiciyi asla
kesme makinesi olarak kullanmayınız.
UYARI: Eğer düzgün bir şekilde sıkıldıktan sonra bıçak
tekrar gevşerse, çalışmayı derhal durdurunuz. Takılı olan
somun yıpranmış veya hasar görmüş olabilir ve yenisiyle
değiştirilmesi gerekir. Bıçağın güvenliği için asla yetkisiz
parçalar kullanmayınız. Eğer gevşeme devam ederse,
satıcınıza danışınız. Fırça tipi kesiciyi asla bıçağı gevşek
haldeyken kullanmayınız.
Προφυλάξεις περιοχής εργασίας
·· Πάντοτε κόβετε και με τα δύο σας πόδια σε σταθερό έδαφος για να μη
χάσετε την ισορροπία σας.
·· Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να μετακινηθείτε και να σταθείτε όρθιος με
ασφάλεια. Ελέγξτε την περιοχή γύρω σας για πιθανά εμπόδια (ρίζες,
πέτρες, κλαδιά, χαντάκια, κλπ.) για την περίπτωση που θα χρειαστεί
να κινηθείτε γρήγορα.
·· Μην κόβετε πάνω από το ύψος του στήθους σας, καθώς ένα θαμνοκοπτικό
που κρατιέται ψηλά είναι δύσκολο να ελεγχθεί έναντι στις δυνάμεις
κλωτσήματος.
·· Μην εργάζεστε κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια. Αφήστε αυτή την εργασία
στους επαγγελματίες.
·· Κόβετε μόνο όταν η ορατότητα και το φως είναι επαρκή για να βλέπετε
Çalışma Alanı Önlemleri
·· Dengenizin kaybolmasını önlemek için, toprak zemin üzerinde
daima iki ayağınız üzerinde durarak kesme işlemi yapınız.
·· Güvenli bir şekilde durabildiğinizden ve hareket edebildiğinizden
emin olunuz. Aniden hareket etmenizin gerekmesi ihtimaline karşı
çevrenizdeki olası engelleri (kökler, kayalar, dallar, hendekler, vb.)
kontrol ediniz.
·· Daha yüksekten tutulan fırça tipi kesicinin geri tepme unsurlarına
karşı kontrol edilmesi zor olacağı için, göğüs hizasında kesme
işlemi yapmayınız.
·· Elektrik tellerinin yakınında çalışmayınız. Bu işletimi profesyonellere
bırakınız.
Precauções na área de trabalho
• Corte sempre com ambos os pés em solo firme, para evitar
desequilibrar-se.
• Certifique-se de que pode deslocar-se e permanecer em segurança.
Verifique se na zona à sua volta existem possíveis obstáculos
(raízes, pedras, ramos, valas, etc.) no caso de ter de se deslocar
rapidamente.
• Não corte acima da altura dos ombros, já que manter a roçadora
numa posição mais elevada dificulta o controlo contra a força de
um contragolpe.
• Não trabalhe junto de fios eléctricos. Deixe esta operação para
profissionais.
• Corte apenas quando a visibilidade e a luz forem adequadas para
ver claramente.
84
Česky
Русский
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Snažte se zabránit odskočení nástroje,
které může mít za následek vážné poranění. Odskočení,
neboli zpětný vrh, je boční nebo náhlý pohyb křovinořezu
dopředu, ke kterému může dojít, když se nůž dostane do
styku s nějakým předmětem jako kmenem nebo kamenem,
nebo když se řezané dřevo sevře a v řezu zablokuje pilový
nůž. Náraz na cizí předmět může mít za následek i ztrátu
kontroly nad křovinořezem.
UPOZORNĚNÍ! - Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy.
Křovinořez je určen pouze k sečení trávy, plevelných rostlin
a náletů. Řezání jiných materiálů je zakázáno. Křovinořez
nepoužívejte jako páku ke zvedání, posunování nebo dělení
předmětů, neupínejte jej do pevných stojanů. Je zakázáno
připojovat k pohonu křovinořezu nástroje nebo nástavce,
které nejsou povoleny výrobcem.
UPOZORNĚNÍ: Při použití pevného kotouče nesekejte
blízko plotů, zdí budov, kmenů stromů, kamenů nebo
jiných podobných objektů, které by mohly způsobit
odskočení křovinořezu, nebo by mohly kotouč poškodit.
K těmto pracím doporučujeme použít nylonovou vyžínací
strunovou hlavu. V těchto situacích si musíte být stále
vědomi možnosti odskočení křovinořezu.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte křovinořez nad
úrovní země, nebo s vyžínacím nástrojem kolmo k zemi.
Křovinořez nikdy nepoužívejte jako plotové nůžky.
UPOZORNĚNÍ: Jestliže se dobře utažený kotouč uvolní,
okamžitě přestaňte pracovat. Pojistná matice může
být opotřebovaná nebo poškozená a je nutné provést
výměnu. Nikdy nepoužívejte k připevnění kotouče
nehomologizované díly. Pokud se kotouč opět uvolní,
obraťte se na prodejce. Nikdy nepoužívejte křovinořez s
uvolněným kotoučem.
ПРOДУКТЫ, ЗAПРЕЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Не допускайте отскока, который
может привести к серьезной травме. Отскок представляет
собой неожиданный рывок машины вбок или вперед, который
происходит при соприкосновении ножа с такими предметами,
как бревно или камень, или при заклинивании пилы в дереве.
Соприкосновение с посторонним предметом может привести
также к потере управления мотокосой.
ВНИМАНИЕ! - Всегда соблюдайте правила безопасности.
Не используйте кусторез в качестве рычага для поднятия,
передвижения или разбивания предметов, и не допускайте
соприкосновениея ножа работающего кустореза с твердыми
предметами. Запрещается использовать в качестве насадок
приспособления или инструменты, отличные от указанных
изготовителем.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При использовании жестких ножей,
старайтесь не вести стрижку травы вблизи заборов, стен
зданий, стволов деревьев, камней и других подобных предметов,
которые могут привести к отскоку ножа или к его поломке.
Мы рекомендуем использовать для таких работ головки с
нейлоновой леской. Кроме того будьте особо внимательны ввиду
увеличения опасности рикошета в такой ситуации.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не используйте мотокосу выше
уровня земли или с режущей насадкой, перпендикулярной
земле. Никогда не используйте мотокосу в качестве кустореза.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е : Е с л и п р о ч н о с т ь к р е п л е н и я
ножа нарушается после должным образом выполненной
затяжки, немедленно прекратите работу. В этом случае
блокировочная гайка может быть изношена и, следовательно,
необходимо выполнить ее замену. Никогда не используйте
несертифицированные детали для блокировки ножа. Если
прочность крепления ножа нарушается и далее, обратитесь
в сервисную мастерскую. Никогда не используйте мотокосу с
плохо закрепленным ножом.
NIEDOZWOLONE UŻYCIE
OSTRZEŻENIE: Należy unikać nagłych szarpnięć urządzenia,
ponieważ mogą one być przyczyną poważnych obrażeń ciała.
Szarpnięcie urządzenia w bok lub do przodu następuje, gdy ostrze
wejdzie w kontakt z jakimś obiektem, takim jak kłoda czy kamień,
lub gdy kawałek drewna się zablokuje i przedziurawi ostrze podczas
cięcia. Kontakt kosy paliwowej z nieodpowiednim obiektem może
również spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
UWAGA! - Zawsze przestrzegaç przepisów BHP. Kosa spalinowa
powinna byç używana wyłàcznie do ścinania trawy i niewielkich
krzewów. Zabrania się cięcia innych materiałów. Nie używaç kosy
spalinowej jako dêwigni do podnoszenia, przesuwania lub zmiatania
przedmiotów; nie wolno mocowaç jej do stałych podpór. Zabrania
się podłàczania do urzàdzenia innych narzàdzi lub osprzętu niż
wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.
OSTRZEŻENIE: Podczas używania sztywnych ostrzy należy unikać
cięcia blisko ogrodzeń, ścian budynków, pni drzew, kamieni lub
innych przedmiotów, które mogłyby spowodować odrzucenie
kosy spalinowej lub uszkodzenie ostrza. Do takich prac zaleca się
stosowanie głowic z żyłkami nylonowymi. Dodatkowo, w takich
sytuacjach należy uważać na obiekty odbijane rykoszetem.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy używać kosy spalinowej ponad
poziomem gruntu lub trzymając przystawkę tnącą prostopadle do
gruntu. Nigdy nie należy używać kosy spalinowej jako nożyc do
przycinania żywopłotów.
OSTRZEŻENIE: Jeśli ostrze się poluzuje pomimo prawidłowego
zamocowania, należy natychmiast przerwać pracę. Nakrętka
zabezpieczająca może być zużyta lub uszkodzona i powinna
zostać wymieniona. Nigdy nie należy mocować ostrza przy użyciu
niezatwierdzonych elementów. Jeśli ostrze będzie się nadal
luzowało, należy się skontaktować z dealerem. Nie wolno używać
kosy spalinowej z poluzowanym ostrzem.
Zásady bezpečnosti na pracovním místě
• Při práci vždy stůjte oběma nohama na pevné zemi, abyste
neztratili rovnováhu.
• Přesvědčte se, zda se můžete bezpečně pohybovat a stát.
Zkontrolujte pracovní plochu, zda na ní nejsou možné
překážky (kořeny, kameny, větve, příkopy apod.), pro případ,
že byste museli náhle přejít z místa na místo.
• Nesečte výše než v úrovni hrudníku; při sečení ve větší výšce je
obtížné čelit zpětnému vrhu křovinořezu.
• Nepracujte v blízkosti elektrických drátů. Takovou práci
přenechte odborníkům.
Меры предосторожности в отношении рабочей зоны
• Во избежание потери равновесия всегда работайте, стоя обеими
ногами на твердом грунте.
• Убедитесь в том, что Вы можете передвигаться и стоять, не
подвергаясь риску падения. Проверьте, нет ли на участке помех
(корней, больших камней, веток, канав и т.д.) на тот случай, если Вам
придется внезапно отойти в сторону.
• Не ведите резку на высоте выше груди, т.к. при поднятой мотокосе
трудно противостоять отскоку.
• Не работайте вблизи электрических проводов. Оставьте эту
операцию для профессионалов.
• Работайте только тогда, когда условия видимости и освещенности
позволяют Вам хорошо видеть окружающие предметы.
• Не работайте с мотокосой, стоя на приставной лестнице, это
Środki bezpieczeństwa dotyczące obszaru pracy
• Podczas cięcia należy zawsze pewnie stać obiema stopami na podłożu,
aby zapobiec utracie równowagi.
• Należy się upewnić, że zapewniona jest swoboda ruchu i bezpieczna
pozycja. Należy sprawdzić obecność wszelkich przeszkód (korzeni,
kamieni, gałęzi, rowów itp.) wokół obszaru pracy na wypadek
konieczności nagłego przemieszczenia się.
•Nie należy ciąć powyżej wysokości klatki piersiowej, ponieważ
kontrola szarpnięć lub odrzutów kosy spalinowej trzymanej wysoko
jest znacznie trudniejsza.
• Nie należy pracować w pobliżu przewodów elektrycznych. Taką pracę
należy pozostawić specjalistom.
•Należy wykonywać cięcie tylko, jeśli widoczność i oświetlenie
umożliwiają wyraźne widzenie.
• Nie wolno ciąć stojąc na drabinie — jest to bardzo niebezpieczne.
85
Portugués
Ελληνικά
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
• Não corte em cima de uma escada, é extremamente perigoso.
• Pare a roçadora se a lâmina embater num objecto estranho.
Examine a lâmina e a roçadora; repare as peças eventualmente
danificadas.
• Mantenha a lâmina afastada de sujidade e areia. Mesmo uma
pequena quantidade de sujidade pode embotar rapidamente uma
lâmina e aumentar o risco de contragolpe.
• Desligue o motor antes de pousar a roçadora.
• Tenha um cuidado especial e esteja atento quando usar protecções
para os ouvidos, já que estes equipamentos podem diminuir a sua
capacidade para ouvir os que indicam perigo (chamadas, sinais,
avisos, etc.).
• Tenha muito cuidado quando trabalhar em declives ou terreno
irregular.
καθαρά.
·· Μη κόβετε από σκάλα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
·· Σταματήστε το θαμνοκοπτικό εάν η λεπίδα κτυπήσει σε ένα ξένο
αντικείμενο. Ελέγξτε το δίσκο και τον εκθαμνωτή. Επισκευάστε τυχόν
εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.
·· Κρατήστε τη λεπίδα εκτός χώματος και άμμου. Ακόμη και μια μικρή
ποσότητα χώματος θα στομώσει γρήγορα τη λεπίδα και θα αυξήσει την
πιθανότητα κλωτσήματος.
·· Απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν ακουμπήσετε κάτω το
θαμνοκοπτικό.
·· Να προσέχετε ιδιαίτερα και να είστε σε εγρήγορση όταν φοράτε
προστατευτικά ακοής διότι ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να περιορίσει
την ικανότητά σας να ακούτε ήχους που επισημαίνουν κίνδυνο (φωνές,
σήματα, προειδοποιήσεις, κλπ).
·· Δείξτε μεγάλη προσοχή όταν εργάζεστε σε έδαφος με κλίση ή ανώμαλο.
AVISO: Não utilize lâminas rígidas quando cortar em
zonas com pedras. Objectos projectados ou lâminas danificadas
podem provocar lesões graves ou fatais ao operador ou a terceiros.
Tenha cuidado com os objectos projectados. Use sempre
protecções para os olhos aprovadas. Nunca se incline sobre a
protecção do acessório de corte. Pedras, lixo, etc. pode ser
projectados para os olhos, provocando cegueira ou lesões graves.
Mantenha pessoas não autorizadas a uma certa distância.
Crianças, animais, pessoas presentes e ajudantes devem ficar fora
do perímetro de segurança de 15 m. Pare imediatamente a
máquina se alguém se aproximar. Não balance a máquina sem
primeiro se certificar que- não está ninguém na zona de
segurança.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ άκαμπτες
λεπίδες όταν κόβετε σε πετρώδες έδαφος. Εκτοξευόμενα αντικείμενα
ή κατεστραμμένες λεπίδες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ή
θανάσιμο τραυματισμό του χειριστή ή άλλων ατόμων. Προσέχετε για
εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. Φοράτε πάντοτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια. Μη σκύβετε ποτέ πάνω από το
προστατευτικό κοπτικού εξαρτήματος. Υπάρχει κίνδυνος να
εκτοξευθούν πέτρες, σκουπίδια, κλπ. στα μάτια σας προκαλώντας
τύφλωση ή σοβαρό τραυματισμό. Κρατήστε σε απόσταση άτομα που
δεν έχουν σχέση με την εργασία σας. Παιδιά, ζώα, παρευρισκόμενοι
και βοηθοί θα πρέπει να παραμένουν εκτός της ακτίνας ασφαλείας
των 15 μέτρων. Εάν τυχόν πλησιάσει οποιοσδήποτε, σταματήστε
αμέσως το μηχάνημα. Ποτέ μην περιστρέφετε τη συσκευή χωρίς
πρώτα να ελέγξετε πίσω σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κανείς εντός της ακτίνας ασφαλείας.
·· Sadece, görüş seviyesi ve ışık, net bir biçimde görmeye yeterli
olduğunda kesme işlemi yapınız.
·· El merdiveni üzerinde kesme işlemi yapmayınız, bu son derece
tehlikelidir.
·· Eğer bıçak yabancı bir cisme çarparsa, fırça tipi kesiciyi durdurunuz.
Diski ve fırça tipi kesiciyi kontrol ediniz; varsa hasarlı kısımları
tamir ediniz.
·· Bıçağı tozdan ve kumdan uzak tutunuz. Küçük bir miktar toz
dahi, bıçağı çabucak körelterek geri tepme olasılığını artıracaktır.
·· Fırça tipi kesiciyi yere indirmeden önce, motoru durdurunuz.
·· İşitme koruyucu giyerken özellikle dikkat ediniz ve tetikte olunuz
çünkü bu gibi teçhizatlar tehlike işareti veren sesleri (çağrılar,
sinyaller, uyarılar, vb.) duymanızı engelleyebilir.
·· Eğimli veya pürüzlü zemin üzerinde çalışırken son derece tetikte
olunuz.
Técnicas de trabalho
Instruções gerais de segurança
Τεχνικές εργασίας
Γενικές οδηγίες εργασίας
AVISO: Esta secção descreve as precauções básicas de
segurança para trabalhar com serras de poda e trimmers. Sempre
que não tiver a certeza de como proceder numa determinada
situação, contacte um técnico especializado. Contacte o seu
revendedor ou uma oficina autorizada. Evite qualquer utilização
que considere que esteja para além das suas capacidades. Antes
de utilizar a máquina, deve compreender a diferença entre
desbastar florestas, desbastar ervas e aparar relva.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές
προφυλάξεις ασφαλείας για την εργασία με πριόνια καθαρισμού και
χορτοκοπτικά. Εάν προκύψει μια κατάσταση όπου δεν είστε σίγουρος
για το πώς πρέπει να προχωρήσετε, θα πρέπει να ζητήσετε τη
συμβουλή ειδικού. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το
συνεργείο σέρβις σας. Αποφύγετε κάθε χρήση που θεωρείτε ότι είναι
πέραν των ικανοτήτων σας. Πρέπει να κατανοείτε τη διαφορά μεταξύ
δασικού καθαρισμού, καθαρισμού χόρτων και κοπή γρασιδιού πριν
τη χρήση.
Regras básicas de segurança
1.Olhe à sua volta:
• Para se certificar de que não existem pessoas, animais ou qualquer
outra coisa que possa afectar o seu controlo da máquina.
• Para se certificar de que estas pessoas, animais, etc. não entram
em contacto com o acessório de corte nem com objectos soltos
que possam ser projectados pelo acessório de corte.
Βασικοί κανόνες ασφαλείας
1.Κοιτάξτε γύρω σας:
• Για να διασφαλίσετε ότι άνθρωποι, ζώα ή άλλα αντικείμενα δε μπορούν
να σάς επηρεάσουν στον έλεγχο του μηχανήματος.
• Για να διασφαλίσετε ότι άνθρωποι, ζώα κλπ δεν έρχονται σε επαφή με
τον κοπτικό εξοπλισμό ή ελεύθερα αντικείμενα που είναι πιθανό να
εκτοξευτούν από τον κοπτικό εξοπλισμό.
86
UYARI: Taşlı bölgelerde kesme işlemi yaparken asla sert
bıçaklar kullanmayınız. Sıçrayan cisimler veya hasarlı bıçaklar,
operatör veya izleyenlerin ciddi ya da ölümcül yaralanmalarına
yol açabilir. Sıçrayan cisimlere dikkat ediniz. Daima uygun göz
koruyucusu kullanınız. Asla kesici uç muhafazasının üzerine
eğilmeyiniz. Taşlar, çöpler, vs. gözünüze sıçrayarak körlüğe veya
ciddi yaralanmaya neden olabilir. Yetkisiz kişileri uzak bir
mesafede tutunuz. Çocuklar, hayvanlar, izleyenler ve yardımcılar
15 m lik güvenli bölgenin dışında tutulmalıdırlar. Eğer biri
yaklaşırsa derhal makineyi durdurunuz. Güvenlik bölgesinin
içerisinde birinin olup olmadığını anlamak için ilk önce arkanıza
dönüp bakmadan, makineyi asla çevrede hareket ettirmeyiniz.
Çalışma Teknikleri
Genel Çalışma Talimatları
UYARI:Bu bölüm temizleme testereleri ve trimerlerle
çalışma için temel güvenlik önlemlerini açıklamaktadır. Nasıl
devam etmeniz gerektiğine karar veremediğiniz bir durumla
karşılaşırsanız, konuyu bir uzmana danışmalısınız. Satıcınızla
veya servis merkezinizle temasa geçiniz. Yatkın olmadığınız tüm
kullanımlardan sakınınız. Kullanımdan önce orman temizliği,
çim temizliği ve çim düzeltimi arasındaki farkları iyi
anlamalısınız.
Temel güvenlik kuralları
1.Çevrenize dikkat ederek aşağıdaki hususlardan emin olunuz:
•
İnsanların, hayvanların veya diğer nesnelerin makine
kontrolünüzü etkileyemeyeceğinden.
• İnsanların, hayvanların, vs. kesici uca temas edemeyeceği ya da
kesici uçtan sıçrayan cisimlerin etrafa fırlamayacağı.
Česky
Русский
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
• Při sečení musí být dost světla a dostatečná viditelnost, abyste
viděli jasně a zřetelně.
• Je velmi nebezpečné stát při sečení na žebříku.
• Když se kotouč zasekne o cizí předmět, zastavte křovinořez.
Zkontrolujte kotouč a křovinořez; opravte případné poškozené
části.
• Na kotouči nesmí být nečistoty nebo písek. I malé množství
nečistot kotouč rychle otupí a zvýší možnost zpětného vrhu.
• Před položením křovinořezu vypněte motor.
• Po nasazení chrániče sluchu buďte zvlášť opatrní, protože
toto vybavení může snížit vaši schopnost zaslechnout zvuky
signalizující nebezpečí (volání, signály, varování apod.).
• Velmi opatrně pracujte na svazích nebo nerovném povrchu.
крайне опасно.
• Остановите мотокосу, если нож ударится о посторонний предмет.
Осмотрите диск и мотокосу; отремонтируйте поврежденные детали,
если таковые имеются.
• Не допускайте скопления на ноже грязи или песка. Даже небольшое
количество грязи ведет к быстрому затуплению ножа и увеличивает
возможность отскока.
• Перед тем, как ставить мотокосу на землю, заглушите двигатель.
• Будьте особо осторожны при использовании индивидуальных
средств защиты слуха, т.к. такие средства могут ограничить Вашу
способность реагировать на звуки, предупреждающие об опасности
(крики, предупредительные сигналы и т.д.).
• Будьте чрезвычайно внимательны при работе на наклонных или
неровных участках.
• Jeśli ostrze uderzy w jakiś przedmiot, należy wyłączyć kosę spalinową.
Sprawdzić tarczę i kosę spalinową; naprawić ewentualne uszkodzone
części.
• Chronić ostrze przed kontaktem z zanieczyszczeniami i piaskiem.
Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń może szybko stępić ostrze i
zwiększyć ryzyko wystąpienia nagłego szarpnięcia.
• Przed odłożeniem kosy spalinowej należy wyłączyć silnik.
•Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania
zabezpieczeń słuchu, ponieważ mogą one ograniczać zdolność
słyszenia dźwięków oznaczających zagrożenie (wołania, sygnałów,
ostrzeżeń itp.).
• Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy na pochyłych
lub nierównych terenach.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte pevné kotouče při
sekání v kamenitém terénu. Odmrštěné předměty mohou
způsobit těžké nebo i smrtelné poranění uživatele nebo
přihlížejících. Mějte se na pozoru před odmrštěnými
předměty. Při práci si vždy chraňte zrak. Nikdy se nenaklánějte
přes ochranný štít nástroje. Kameny nebo zbytky rostlin by se
mohly odrazit a vlétnout vám do očí a oslepit vás nebo vám
způsobit vážné zranění. Nedovolte neoprávněným osobám,
aby se přibližovaly na kratší než bezpečnou vzdálenost. Děti,
zvířata, přihlížející a pomáhající osoby musí být mimo
bezpečnostní zónu 15 m. Jestliže se někdo přiblíží, okamžitě
křovinořez vypněte. Nikdy nepohybujte křovinořezem kolem
sebe, aniž jste předtím zkontrolovali, zda někdo nestojí v
bezpečnostní zóně.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не используйте жесткие
ножи при работе на каменистых участках. Отброшенные
предметы или поврежденные ножи могут явиться причиной к
серьезной или даже летальной травмы оператора или
окружающих. Остерегайтесь отбрасываемых предметов. Всегда
надевайте сертифицированные средства защиты глаз. Никогда
не наклоняйтесь над щитком режущей насадки. Камни, мусор
и т.д. могут попасть в глаза и явиться причиной потери зрения
или серьезных травм. Держите посторонних лиц на расстоянии.
Дети, животные, зрители и помощники должны находиться в
безопасной зоне за пределами радиуса в 15 метров. Если ктонибудь из них подойдет ближе, немедленно остановите машину.
Никогда не поворачивайте штангу машины, предварительно не
убедившись, что- в опасной зоне никого нет.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy stosować sztywnych ostrzy
podczas cięcia w miejscach kamienistych. Wyrzucane przedmioty
lub uszkodzone ostrza mogą doprowadzić do poważnych lub
śmiertelnych obrażeń ciała operatora lub osób znajdujących się
w pobliżu. Należy uważać na wyrzucane przedmioty. Należy
zawsze nosić zabezpieczenia oczu zatwierdzone do tego typu
pracy. Nigdy nie wolno wychylać się nad osłoną przystawki
tnącej. Może nastąpić wyrzucenie w górę kamieni, śmieci itp.,
których trafienie w oko może spowodować ślepotę lub poważne
obrażenia. Osoby nieupoważnione muszą znajdować się w
bezpiecznej odległości. Dzieci, przechodnie, pomocnicy i
zwierzęta muszą znajdować się w bezpiecznej odległości co
najmniej 15 m. Jeśli ktoś zbliża się do miejsca pracy, należy
natychmiast wyłączyć urządzenie. Nigdy nie należy obracać się z
włączonym urządzeniem bez uprzedniego upewnienia się, że
nikogo nie ma w pobliżu.
Pracovní metody
Obecné pokyny k práci
Техника работы
Общие правила работы
UPOZORNĚNÍ: V této části jsou uvedeny bezpečnostní
zásady při práci s křovinořezem. Pokud se dostanete do
situace, ve které si nebudete jisti, jak postupovat, obraťte se na
odborníka. Obraťte se na svého prodejce nebo servis. Pokud
daná práce přesahuje vaše možnosti, nezačínejte s ní. Je nutné
pochopit rozdíl mezi vysekáváním dřevin, sekáním trávy a
zastřihováním trávy.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В данном разделе описаны
основные меры предосторожности, которые следует принимать
при работе с мотокосами и триммерами. Если Вы встретитесь с
ситуацией, в которой не знаете, как поступить, выслушайте
рекомендацию специалиста. Обратитесь к своему дилеру или в
сервисную мастерскую. Не выполняйте те операции, которые Вы
сочтете для себя слишком сложными. Перед тем, как приступать
к эксплуатации мотокосы, Вам следует уяснить разницу между
подстрижкой травы, расчисткой участка от травы и расчисткой
подлеска.
Základní bezpečnostní zásady
1.Rozhlédněte se kolem sebe:
•Zajistěte, aby vás při práci nerušili lidé, zvířata ani různé
předměty.
•Zajistěte, aby se lidé, zvířata apod. nedostali do kontaktu s
řezným nástrojem ani nemohli uvolnit předměty, které jím
mohou být odmrštěny.
Основные правила техники безопасности
1.Осмотритесь вокруг себя:
• Чтобы убедиться в том, что ни люди, ни животные, ни какие-либо
предметы не мешают Вам управлять машиной.
• Чтобы убедиться, что никто и ничто из вышеперечисленного
не может войти в соприкосновение с режущими органами или
предметами, которые могут быть отброшены этими органами.
Techniki pracy
Ogólne instrukcje dotyczące obsługi
OSTRZEŻENIE: W tej części opisano podstawowe środki
bezpieczeństwa podczas pracy wycinarką lub przycinarką. W
przypadku braku pewności co do właściwego postępowania w
określonej sytuacji należy zasięgnąć rady specjalisty. Należy się
skontaktować z dealerem lub serwisem. Należy unikać prac przy
użyciu urządzenia, do których wykonywania nie jest się
przygotowanym. Ważne jest rozumienie różnic między wycinaniem
drzewek, wycinaniem zarośli i przycinaniem trawy.
Podstawowe zasady bezpieczeńśtwa
1.Należy się rozejrzeć wokół:
• aby się upewnić, że żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty nie będą
ograniczały kontroli nad urządzeniemm.
•aby się upewnić, że żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty nie
wejdą w kontakt z przystawką tnącą lub obiektami wyrzucanymi
przez przystawkę tnącą.
87
Portugués
Ελληνικά
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
AVISO: Não use a máquina a menos que esteja em condições
de pedir ajuda em caso de acidente.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν δεν
υπάρχει δυνατότητα να καλέσετε βοήθεια σε ενδεχόμενη περίπτωση
ατυχήματος.
UYARI: Bir kaza olması halinde yardım çağırabilecek
durumda değilseniz makineyi kullanmayınız.
2.Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε άσχημες καιρικές συνθήκες όπως,
πυκνή ομίχλη, δυνατή βροχή, ισχυροί άνεμοι ή δριμύ ψύχος, κλπ. Η
εργασία σε κακές καιρικές συνθήκες είναι κοπιαστική και συχνά επιφέρει
επιπλέον κινδύνους, όπως παγωμένο έδαφος, κλπ.
3.Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να μετακινηθείτε και να σταθείτε όρθιος με
ασφάλεια. Ελέγξτε την περιοχή γύρω σας για πιθανά εμπόδια (ρίζες,
πέτρες, κλαδιά, χαντάκια, κλπ.) για την περίπτωση που θα χρειαστεί να
κινηθείτε γρήγορα. Δείξτε μεγάλη προσοχή όταν εργάζεστε σε έδαφος
με κλίση.
4.Σβήστε τον κινητήρα πριν μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
5.Ποτέ μην τοποθετείτε κάτω το μηχάνημα στο έδαφος με τον κινητήρα σε
λειτουργία.
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε το σωστό εξοπλισμό.
• Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι καλά ρυθμισμένος.
• Οργανώστε προσεκτικά την εργασία σας.
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε τέρμα γκάζι στο ξεκίνημα της κοπής με τη λεπίδα.
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε κοφτερές λεπίδες.
2.Makineyi yoğun sis, şiddetli yağmur, güçlü rüzgar, aşırı soğuk,
vb. kötü hava koşullarında kullanmayınız. Kötü havada çalışmak
yorucudur ve buzlu zemin, vs. gibi ek riskler doğurur.
3.Güvenli bir şekilde durabildiğinizden ve hareket edebildiğinizden
emin olunuz. Aniden hareket etmenizin gerekmesi ihtimaline
karşı çevrenizdeki olası engelleri (kökler, kayalar, dallar, hendekler,
vb.) kontrol ediniz. Eğimli zemin üzerinde çalışırken çok dikkat
ediniz.
4.Başka bir alana hareket etmeden önce motoru kapatınız.
5.Motor çalışırken makineyi asla yere koymayınız.
• Daima doğru teçhizat kullanınız.
• Teçhizatın iyi ayarlanmış olduğundan emin olunuz.
• Çalışmanızı dikkatlice planlayınız.
• Bıçakla kesim işlemi yapmak için çalıştırırken cihazı daima tamgaz durumunda kullanınız.
• Daima keskin bıçaklar kullanınız.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο χειριστής του μηχανήματος ή
οποιοδήποτε άλλο άτομο δεν πρέπει να επιχειρήσει να αφαιρέσει το
κομμένο υλικό ενώ λειτουργεί ο κινητήρας ή ενώ περιστρέφεται το
κοπτικό εξάρτημα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό
τραυματισμό. Σβήστε τον κινητήρα και το σύστημα κοπής πριν
αφαιρέστε το υλικό που έχει ενσφηνωθεί γύρω από το δίσκο, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού. Ο κωνικός μειωτήρας μπορεί να
θερμανθεί πολύ κατά τη χρήση και είναι πιθανό να παραμείνει σε αυτή
την κατάσταση για λίγο μετά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος να υποστείτε
εγκαύματα εάν τον αγγίξετε.
UYARI: Motor çalışırken ne operatör ne de başka bir kimse
ciddi yaralanmayla sonuçlanabileceği için, kesilen maddeyi
çıkarmaya kalkışamaz. Yaralanma riskini önlemek için, diskin
etrafına dolaşmış materyali çıkarmadan önce motoru ve kesme
teçhizatını durdurunuz. Konik dişli, kullanımı sırasında
ısınabilir ve sonrasında bir süre için daha sıcak kalabilir. Eğer
dokunursanız, yanığa maruz kalabilirsiniz.
2.Não use a máquina se estiver mau tempo, por ex. nevoeiro cerrado,
chuva intensa, vento forte, frio intenso, etc. Trabalhar com mau
tempo é cansativo e tem riscos acrescidos, tal como solo gelado, etc.
3.Certifique-se de que pode deslocar-se e permanecer em segurança.
Verifique se na zona à sua volta existem possíveis obstáculos
(raízes, pedras, ramos, valas, etc.) no caso de ter de se deslocar
rapidamente. Tenha um cuidado especial quando trabalhar em
terrenos inclinados.
4.Desligue o motor antes de se deslocar para outra área.
5.Nunca pouse a máquina com o motor a trabalhar.
• Use sempre o equipamento correcto.
• Certifique-se de que o equipamento está bem ajustado.
• Organize o seu trabalho cuidadosamente.
• Use sempre a aceleração máxima quando começar a cortar com a
lâmina.
• Use sempre lâminas afiadas.
AVISO: Nem o operador da máquina nem qualquer outra
pessoa devem tentar retirar o material cortado enquanto o motor
estiver a funcionar ou o equipamento de corte estiver em
movimento, já que isso poderia provocar ferimentos graves.
Desligue o motor e o equipamento de corte antes de retirar o
material que ficou enrolado na lâmina, para evitar o risco de lesőes
graves. A engrenagem cónica pode ficar quente durante o
funcionamento e permanecer quente algum tempo depois. Pode
queimar-se se lhe tocar.
AVISO: Muitas vezes, ramos ou relva podem ficar presos
entre o resguardo e o acessório de corte. Desligue sempre o motor
antes de proceder à limpeza.
Verificações antes do arranque
• Verifique a lâmina para se certificar de que não existem fendas na
parte inferior dos dentes ou no orifício central. Elimine a lâmina se
existirem fendas (Fig.25, pág. 90).
• Certifique-se de que a flange de suporte não está rachada devido a
desgaste ou aperto excessivo. Elimine a flange de suporte se estiver
partida (Fig.26, pág. 90).
• Certifique-se de que a porca de bloqueio não perdeu a sua força de
retenção. O binário de aperto da porca de bloqueio deve ser de 2.5
kgm (25 Nm) (Fig.26, pág. 90).
• Certifique-se de que a protecção da lâmina não está danificada
ou partida. Substitua a protecção da lâmina se existirem fendas
(Fig.27, pág. 30).
AVISO: Nunca use a máquina sem uma protecção ou com
uma protecção danificada. Nunca use a máquina sem o tubo de
transmissão.
88
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μερικές φορές είναι πιθανό να “πιαστούν”
κλαδιά, γρασίδι μεταξύ του προστατευτικού και του κοπτικού
εξοπλισμού. Σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα πριν καθαρίσετε το
μηχάνημα από τέτοια αντικείμενα.
UYARI: Bazen dallar ve çim koruyucu ile kesici uç arasına
takılabilir. Temizlemeden önce daima motoru durdurunuz.
Έλεγχος πριν από την εκκίνηση
• Ελέγξτε τη λεπίδα για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχουν σχηματιστεί ρωγμές
στη βάση των δοντιών ή δίπλα στην κεντρική οπή. Απορρίψτε τη λεπίδα
εάν βρεθούν ρωγμές (Εικ.25, Σελ. 90).
• Ελέγξτε ότι η φλάντζα στήριξης δεν έχει ρωγμή λόγω κόπωσης ή λόγω
υπερβολικής σύσφιξης. Απορρίψτε τη φλάντζα στήριξης εάν έχει ραγίσει
(Εικ.26, Σελ. 90).
• Διασφαλίστε ότι το Ασφαλιστικό παξιμάδι δεν έχει χάσει την ικανότητα
συγκράτησής του. Η ροπή σύσφιξης του ασφαλιστικού παξιμαδιού πρέπει
να είναι 2.5 kgm (25 Nm) (Εικ.26, Σελ. 90).
• Ελέγξτε ότι το προστατευτικό λεπίδας δεν παρουσιάζει βλάβες και ρωγμές.
Απορρίψτε το προστατευτικό λεπίδας εάν έχει ραγίσει (Εικ.27, Σελ. 90).
Çalıştırmadan önce kontrol ediniz.
• Dişlilerin altında veya merkez delikte herhangi bir çatlak
oluşmadığından emin olmak için bıçağı kontrol ediniz. Eğer
çatlak bulunursa, bıçağı atınız (Şekil 25, sayfa 90).
• Destek flanşında, yıpranmadan veya çok fazla sıkılaştırmadan
kaynaklanan çatlaklar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer
çatlamışsa, destek flanşını atınız (Şekil 26, sayfa 90).
• Kilitleme somununun, kapatıcı gücünü kaybedip etmediğinden
emin olunuz. Kilitleme somununun sıkılaştırma momenti 2.5
kgm (25 Nm) olmalıdır (Şekil 26, sayfa 90).
• Bıçak koruyucunun hasar görüp görmediğini veya çatlayıp
çatlamadığını kontrol ediniz. Eğer çatlamışsa, bıçak koruyucuyu
değiştiriniz (Şekil 27, sayfa 90).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα χωρίς
προστατευτικό ή όταν το προστατευτικό παρουσιάζει πρόβλημα. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα χωρίς τον άξονα μετάδοσης.
UYARI: Makineyi asla koruyucusuz veya koruyucusu
arızalı halde kullanmayınız. Makineyi asla, transmisyon şaftı
olmadan kullanmayınız.
Česky
Русский
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не пользуйтесь машиной в
ситуации, когда не к кому будет обратиться за помощью при
несчастном случае.
OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia, jeśli w razie wypadku
nie będzie możliwe wezwanie pomocy.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte
možnosti přivolat v případě potřeby pomoc.
křovinořez
bez
2.Nepoužívejte křovinořez v nepříznivém počasí, jako je hustá mlha,
silný déšť, silný vítr, velká zima apod. Práce v nepříznivém počasí
je únavná a mohou při ní vzniknout další nebezpečné situace,
např. zledovatělý terén, apod.
3.
Přesvědčte se, zda se můžete bezpečně pohybovat a stát.
Zkontrolujte pracovní plochu, zda na ní nejsou možné překážky
(kořeny, kameny, větve, příkopy apod.), pro případ, že byste museli
náhle přejít z místa na místo. Na svažujícím se pozemku pracujte
velmi opatrně.
4.Před přechodem na jiné místo vypněte motor.
5.Křovinořez nikdy nepokládejte na zem, jestliže motor běží.
• Vždy používejte správné vybavení.
• Zkontrolujte, zda je vybavení dobře seřízené.
• Pečlivě si práci naplánujte.
• Vždy začněte pracovat s maximálními otáčkami.
• Vždy používejte ostré nože.
UPOZORNĚNÍ: Uživatel ani nikdo jiný nesmí odstraňovat
posekaný nebo odříznutý materiál, jestliže motor běží nebo se
řezný nástroj otáčí, mohl by si způsobit vážné poranění. Zastavte
motor i řezný nástavec dříve, než začnete odstraňovat zbytky,
které se namotaly na kotouč, jinak riskujete zranění. Kuželové
soukolí může být při práci horké a trvá nějakou dobu, než
vychladne. Můžete se spálit, budete-li se jej dotýkat.
UPOZORNĚNÍ: Větve, tráva nebo dřevo se mohou zachytit
mezi ochranný štít a řezný nástroj. Před čištěním vždy křovinořez
vypněte.
Kontrola před spuštěním
• Zkontrolujte kotouč a přesvědčte se, že na spodní straně zubů nebo
u prostředního otvoru nejsou žádné praskliny. Jestliže najdete
nějaké praskliny, musíte kotouč vyhodit (obr. 25, strana 90).
•Zkontrolujte, zda není opěrný unašeč prasklý z důvodu únavy
materiálu nebo proto, že byl příliš utažen. Jestliže je unašeč prasklý,
vyměňte jej (obr. 26, strana 90).
• Zkontrolujte, zda pojistná matice neztratila upínací sílu. Utahovací
moment pojistné matice musí být 2.5 kgm (25 Nm) (obr. 26,
strana 90).
•Zkontrolujte, zda ochranný štít kotouče není poškozený nebo
prasklý. Jestliže štít kotouče praskl, vyměňte jej (obr. 27, strana
90).
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte křovinořez bez
ochranného štítu nebo s vadným štítem. Nikdy nepoužívejte
křovinořez bez převodového hřídele.
2.Не используйте машину при неблагоприятных погодных условиях,
таких как густой туман, сильный дождь, сильный ветер или холод
и т.д. Работа в таких условиях сильно утомляет и часто создает
дополнительные риски, например, обледенение грунта, и т.д.
3.Убедитесь в том, что Вы можете передвигаться и стоять, не
подвергаясь риску падения. Проверьте, нет ли на участке помех
(корней, больших камней, веток, канав и т.д.) на тот случай, если Вам
придется внезапно отойти в сторону. Будьте очень внимательны при
работе на наклонных участках.
4.Выключайте двигатель, когда переходите на другой участок.
5.Никогда не ставьте машину на землю при работающем двигателе.
• Всегда используйте соответствующее оборудование.
• Убедитесь, что оборудование правильно отрегулировано.
• Тщательно организуйте свою работу.
•Всегда работайте с полностью открытым дросселем при начале
расчистки с помощью ножа.
• Всегда используйте острозаточенные ножи.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Оператору и каким-либо другим
лицам запрещается предпринимать попытки убирать срезанные
материалы во время работы двигателя или вращения режущей
насадки, т.к. это может привести к серьезной травме. Прежде чем
удалять траву и другие материалы, намотавшиеся на вал ножа,
выключите двигатель и дождитесь остановки ножа во избежание
опасности получения травмы. Во избежание травм заглушите
двигатель и остановите устройство для резки перед тем, как
освобождать диск от намотавшегося на него материала. Вы можете
получить ожог, если коснетесь ее.
2.Nie należy używać urządzenia w złych warunkach atmosferycznych,
takich jak gęsta mgła, mocny deszcz, silny wiatr, intensywny chłód itp.
Praca przy złej pogodzie jest wyczerpująca i często pociąga za sobą
dodatkowe zagrożenia, takie jak oblodzone podłoże, itp.
3.Należy się upewnić, że zapewniona jest swoboda ruchu i bezpieczna
pozycja. Należy sprawdzić obecność wszelkich przeszkód (korzeni,
kamieni, gałęzi, rowów itp.) wokół obszaru pracy na wypadek
konieczności nagłego przemieszczenia się. Należy zachować dużą
ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie.
4.Przed przejściem w inne miejsce należy wyłączyć silnik.
5.Nigdy nie wolno odkładać urządzenia na podłoże przy uruchomionym
silniku.
• Zawsze należy używać odpowiedniego sprzętu.
• Należy się upewnić, że sprzęt jest prawidłowo wyregulowany.
• Należy dokładnie zaplanować pracę.
• Rozpoczynając cięcie ostrzem należy zawsze stosować pełne otwarcie
przepustnicy.
• Należy zawsze używać ostrych ostrzy.
OSTRZEŻENIE: Ani operatorowi, ani żadnej innej osobie nie
wolno próbować usuwać ściętego materiału, gdy silnik jest
uruchomiony lub gdy narzędzie tnące się obraca, ponieważ grozi to
poważnymi obrażeniami ciała. Aby uniknąć obrażeń, należy zatrzymać
silnik i mechanizm tnący przed przystąpieniem do usuwania
materiału, który zaplątał się wokół tarczy. Przekładnia stożkowa może
się nagrzać podczas pracy i może pozostać gorąca przez pewien czas
po wyłączeniu urządzenia. Dotknięcie jej grozi poparzeniem.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Иногда ветки, трава или куски дерева
могут попадать между щитком ограждения и режущей насадкой.
Всегда останавливайте двигатель, прежде чем приступать к чистке.
OSTRZEŻENIE: Zdarza się, że gałęzie lub trawa utykają
pomiędzy osłoną a przystawką tnącą. Przed przystąpieniem do
oczyszczania należy zawsze wyłączyć silnik.
Проверка состояния машины перед началом работы
• Проверьте нож, чтобы убедиться в отсутствии трещин у основания
зубьев или у центра отверстия. При обнаружении трещин замените
нож (Рис. 25, стр. 90).
• Убедитесь в том, что опорный фланец не имеет трещин, вызванных
износом или тем, что он был слишком сильно затянут. При
обнаружении трещин на опорном фланце замените его (Рис.26, стр.
90).
• Убедитесь в том, что блокировочная гайка остается плотно затянутой.
Момент затяжки блокировочной гайки должен составлять 2.5 kgm
(25 Nm) (Рис. 26, стр. 90).
• Проверьте отсутствие трещин и повреждений на щитке ограждения
ножа. Замените щиток ножа, если он треснул (Рис. 27, стр. 90).
Sprawdzić przed rozpoczęciem pracy
• Sprawdzić stan ostrza, upewniając się, że na spodniej stronie zębów
lub wokół otworu środkowego nie powstały pęknięcia. W przypadku
znalezienia pęknięć należy wyrzucić ostrze (Rys. 25, str. 90).
• Sprawdzić, czy kołnierz podtrzymujący nie jest popękany na skutek
zmęczenia materiału lub zbyt mocnego ściśnięcia. Popękany kołnierz
należy wyrzucić (Rys. 26, str. 90).
•Upewnić się że przeciwnakrętka nie utraciła swoich właściwości
zabezpieczających. Moment dokręcania przeciwnakrętki wynosi 2.5
kgm (25 Nm) (Rys. 26, str. 90).
• Należy sprawdzić, czy osłona ostrza nie jest pęknięta lub w inny sposób
uszkodzona. Jeśli osłona ostrza jest uszkodzona, należy ją wymienić
(Rys. 27, str. 90).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не используйте машину без
щитка ограждения или со сломанным щитком. Никогда не
используйте машину без трансмиссионной штанги.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy stosować urządzenia bez
osłony lub z uszkodzoną osłoną. Nigdy nie należy używać maszyny bez
wałka przekładni.
89
25
26
27
28
Português
Ελληνικά
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
Desbaste de florestas
• Antes de começar a trabalhar, verifique se a área de desbaste, o
tipo de terreno e o declive do solo não apresentam pedras, covas,
etc.
•Comece pela extremidade da área mais fácil e desbrave um
espaço aberto para começar a trabalhar.
• Trabalhe sistematicamente para trás e para a frente, desbastando
uma largura de cerca de 4-5 m em cada passagem. Desta forma,
o operador poderá explorar a extensão total da máquina em
ambas as direcções e obter uma área de trabalho conveniente e
variada.
•Desbrave uma faixa com cerca de 75 m de comprimento.
Movimente a lata de combustível à medida que vai trabalhando.
•Em terrenos inclinados, deve trabalhar ao longo do declive.
É muito mais fácil trabalhar ao longo de um declive do que
trabalhar para cima e para baixo.
• Planeie a faixa de modo a evitar passar sobre valas ou outros
obstáculos no solo. Deve também orientar a faixa para aproveitar
as condições do vento, de modo que os troncos abatidos caiam
na área desbastada do local.
Δασικός καθαρισμός
•Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, ελέγξτε την περιοχή που θα
καθαριστεί, τον τύπο του εδάφους, την κλίση του, εάν υπάρχουν
πέτρες, κουφάλες κλπ.
• Ξεκινήστε σε όποια πλευρά της περιοχής είναι ευκολότερο και
καθαρίστε έναν ανοικτό χώρο από τον οποίο να εργάζεστε.
• Εργαστείτε συστηματικά παλινδρομικά στην περιοχή, καθαρίζοντας
ένα πλάτος περίπου 4-5 m σε κάθε πέρασμα. Αυτό εκμεταλλεύεται
την πλήρη εμβέλεια του μηχανήματος και προς τις δύο κατευθύνσεις
και προσφέρει στο χειριστή μια βολική και ποικίλη περιοχή στην
οποία μπορεί να εργαστεί.
• Καθαρίστε ένα διάδρομο περίπου 75 m μήκους. Μετακινείτε το
δοχείο των καυσίμων σας καθώς εξελίσσεται η εργασία σας.
• Σε επικλινές έδαφος θα πρέπει να εργάζεστε εγκάρσια της κλίσης.
Είναι πολύ ευκολότερο να εργάζεστε εγκάρσια της κλίσης παρά να
εργάζεστε πάνω κάτω.
• Θα πρέπει να σχεδιάσετε το διάδρομό σας έτσι ώστε να αποφύγετε
να διασταυρώνετε χαντάκια ή άλλα εμπόδια στο έδαφος. Θα πρέπει
να προσανατολίσετε το διάδρομό σας έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε
τις συνθήκες ανέμου, έτσι ώστε τα κομμένα στελέχη να πέφτουν
στην καθαρισμένη περιοχή.
Orman temizliği
• Temizliğe başlamadan önce, temizleme alanını, arazi türünü,
zemin eğimini, taşların, çukurların, vs. olup olmadığını kontrol
ediniz.
•Alanın, çalışması en kolay yerinden başlayınız ve çalışmaya
açık bölgeleri temizleyiniz.
•Her geçişte ortalama 4-5m'lik bir genişliği temizleyerek,
alandan alana doğru sistematik bir biçimde çalışınız. Bu,
makinenin her iki yöne doğru tam erişimini sağlar ve operatöre
elverişli ve değişken bir çalışma ortamı verir.
•Ortalama 75 m uzunluğunda bir şeridi temizleyiniz.
Çalışmanın ilerlemesi için yakıt ikmal edebilirsiniz.
•Eğimli zemin üzerinde, eğim boyunca çalışmalısınız. Eğim
boyunca çalışmak, yukarı-aşağı doğru çalışmaktan daha
kolaydır.
•Hendeklerden geçmeyi ve diğer engelleri önlemek için,
çalışacağınız şeridi planlamalısınız. Ayrıca temizlenen dalların
temizlenen bölgeye yani durmakta olduğunuz yere düşmesi
için, rüzgar koşulları avantajını kullanacak şekilde şeridi
yönlendirmelisiniz.
Desbastar relva com uma lâmina de relva
• As lâminas e os cortadores de relva não devem ser usados em
troncos de madeira.
• Uma lâmina de relva é usada para todos os tipos de relva alta e
densa.
• A relva é cortada com um movimento oscilante e lateral, sendo
que o movimento da direita para a esquerda é o curso de
desbaste e o movimento da esquerda para a direita é o curso
de retorno. Deixe o lado esquerdo da lâmina (entre as 8 e as 12
horas) efectuar o corte (Fig.28).
• Se a lâmina estiver inclinada para a esquerda quando desbastar
relva, esta irá acumular-se numa linha, o que facilita a recolha,
por ex. com um ancinho.
Καθαρισμός χόρτου με χρήση της λεπίδας χόρτου
•Οι λεπίδες χόρτου και τα χορτοκοπτικά δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε ξυλώδη στελέχη.
• Μια λεπίδα χόρτου χρησιμοποιείται για όλους τους τύπους του
ψηλού ή του σκληρού χόρτου.
• Το χόρτο κόβεται με μια πλευρική, παλινδρομική κίνηση, όπου η
κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά είναι η διαδρομή καθαρισμού και η
κίνηση από τα αριστερά προς τα δεξιά είναι η διαδρομή επαναφοράς.
Αφήστε το αριστερό πλευρό της λεπίδας (που βρίσκεται από τη
θέση 8 η ώρα μέχρι τη θέση 12 η ώρα) να κόβει (Εικ.28).
• Εάν η λεπίδα έχει γωνία προς τα αριστερά όταν καθαρίζει χόρτο,
το χόρτο θα συλλεχθεί σε μια γραμμή, κάτι που κάνει ευκολότερη
την περισυλλογή του, π.χ. με τσουγκράνα.
90
Çim bıçağı kullanarak çim temizleme
•
Çim bıçakları ve çim kesicileri, ağaç dallarında
kullanılmamalıdır.
• Çim bıçağı, uzun ya da kalın her tür çim için kullanılmaktadır.
• Çim, yanlamasına, sağ-sol salınım hareketiyle kesilir; sağdansola hareket temizleme hamlesi ve soldan-sağa hareket ise
dönüş hamlesidir. Bıçağın sol tarafıyla (8-12 saatleri arasında)
kesim yapınız (Şekil 28).
•Eğer bıçak, çimi temizlerken sola açılıysa çim, örneğin bir
tırmıkla toplamayı daha kolay hale getiren bir şerit halinde bir
araya gelecektir.
•İşinizi ritmik bir şekilde yapmaya çalışınız. Ayaklarınız
Česky
Русский
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
Vyřezávání dřevin
•Než začnete s vyřezáváním dřevin, zkontrolujte pracovní
místo, typ terénu, sklon pozemku, výskyt kamenů, propadlin
apod.
• Začněte na jednodušším konci terénu a vyčistěte prostor, z
kterého budete postupovat dále.
• Pracujte systematicky sem a tam na daném místě, s každým
krokem vyčistěte vždy šíři asi 4-5 m. Využijete tím plný
dosah stroje v obou směrech a získáte tak pohodlnou a
rozmanitou pracovní plochu, ve které můžete pracovat.
• Vyčistěte asi 75 m dlouhý pás. Přenášejte s sebou kanystr na
palivo.
•Na svažujícím se pozemku pracujte po vrstevnici svahu.
Práce po vrstevnici je mnohem snadnější než postupovat při
práci nahoru a dolů.
• Naplánujte si pracovní pruh tak, abyste nemuseli překonávat
příkopy nebo jiné překážky na zemi. Pracovní pruh si
nasměrujte tak, abyste mohli využít větru, a uříznuté dřeviny
tak padaly do již vymýcené části.
Расчистка подлеска
• Прежде, чем начать расчистку, проверьте участок работы,
тип почвы, уклон поверхности, наличие камней, ям и т.д.
•Начинайте с самого легкого участка, расчистив на нем
пространство, которое будет исходным для Вашей работы.
•Систематически передвигайтесь вперед и назад поперек
обрабатываемого участка, скашивая при каждом проходе
траву на ширину 4--5 м. Это обеспечивает использование
полного радиуса действия машины в обоих направлениях и
создает для оператора удобную рабочую зону.
•Расчистите полосу длиной около 75 м. По мере того, как
работа продвигается вперед, перемещайте канистру с
топливом.
• На наклонных участках работайте, двигаясь вдоль уклона.
Работать вдоль уклона намного легче, чем двигаясь вверхвниз.
• Планируйте полосу работы так, чтобы Вам не приходилось
преодолевать канавы или другие препятствия на земле. Вам
также следует выбрать направление полосы в зависимости
от ветра так, чтобы срезаемые стебли падали на уже
расчищенную часть участка.
Wycinanie drzewek
•Przed rozpoczęciem wycinania należy sprawdzić teren, typ
podłoża, nachylenie gruntu, występowanie kamieni, zagłębień
itd.
• Należy rozpocząć od części, w której wycinanie jest łatwiejsze,
i oczyścić obszar, na którym będzie się pracować.
•Należy systematycznie przechodzić tam i z powrotem przez
obrabiany obszar, oczyszczając za każdym przejściem pas
o szerokości 4–5 metrów. Pozwala to wykorzystać pełny
zasięg urządzenia w obu kierunkach i zapewnia operatorowi
wygodny i zróżnicowany obszar pracy.
•Oczyścić odcinek o długości 75 metrów. W miarę postępu
pracy należy przenosić ze sobą kanister z paliwem.
•W przypadku pochyłego gruntu należy pracować wzdłuż
stoku. Znacznie łatwiej jest pracować wzdłuż stoku niż w górę
i w dół.
•Należy zaplanować pas w taki sposób, aby unikać
przechodzenia przez rowy lub inne przeszkody w terenie. Pas
należy również wybrać zgodnie z kierunkiem wiatru, tak aby
ścięte pnie opadały w oczyszczonej części pasa.
Расчистка с использованием ножа для травы
•Ножи и диски для скашивания травы не должны
использоваться для срезания древовидныых стеблей.
• Нож для травы можно использовать для всех типов высокой
или жесткой травы.
•Трава срезается волнообразным движением в сторону,
при котором движение справа налево соответствует
скашиванию, а движение слева направо - возврату.
Выполняйте скашивание левой стороной ножа (сегментом
от 8 до 12 часов) (Рис. 28).
• Если при расчистке участка от травы нож наклонен влево,
трава соберется в ряд, что облегчит ее уборку, например,
граблями.
•Старайтесь работать ритмично. Встаньте в устойчивое
Koszenie trawy za pomocą ostrza do trawy
• Ostrzy do trawy i wycinarek do trawy nie należy używać do
cięcia pni.
• Ostrze do trawy stosowane jest do wszelkiego typu wysokich
lub grubych traw.
•Trawę należy kosić posuwistym, wahadłowym ruchem na
boki, przy czym ruch od prawej do lewej to ruch koszący, a
ruch z lewej do prawej to ruch powrotny. Cięcie powinno
zachodzić po lewej stronie ostrza (pomiędzy godziną 8 a 12)
(Rys. 28).
•Jeśli ostrze jest nachylone w lewo podczas koszenia trawy,
trawa ustawia się w wzdłuż linii, co ułatwia jej zbieranie, np.
grabiami.
Sečení trávy s použitím kotouče na trávu
• Nožové kotouče na trávu se nesmí používat na dřeviny.
• Nožový kotouč na trávu je určen pro všechny druhy vysoké
nebo hrubé trávy.
• Tráva se seče ráznými pohyby do stran a pohyb zprava doleva
je sečný záběr a pohyb zleva doprava je vratný pohyb. Trávu
sečte levou stranou kotouče (poloha mezi 8 a 12 hodinami
na ciferníku) (obr. 28).
•Pokud je nožový kotouč při sečení trávy skloněn doleva,
posečená tráva bude tvořit řádku a bude se lépe sbírat nebo
hrabat.
91
33
Português
Ελληνικά
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
• Tente trabalhar ritmicamente. Permaneça firmemente com os
pés afastados. Avance após o curso de retorno e mantenha-se
novamente firme.
• Deixe o copo de suporte apoiar-se ligeiramente contra o solo.
Esta técnica é usada para proteger a lâmina de embater no solo.
• Reduza o risco do material encravar à volta da lâmina seguindo
estas instruções:
1. Trabalhe sempre com a aceleração máxima.
2. Evite o material cortado anteriormente durante o curso de
retorno.
• Desligue o motor, desengate o sistema de suporte e coloque a
máquina no chão antes de começar a recolher o material cortado.
• Προσπαθήστε να εργάζεστε ρυθμικά. Σταθείτε γερά με τα ποδιά
ανοικτά. Μετακινηθείτε προς τα εμπρός μετά από τη διαδρομή
επαναφοράς και σταθείτε και πάλι σταθερά.
• Αφήστε το καπάκι στήριξης να ακουμπήσει ελαφρά στο έδαφος.
Χρησιμεύει για να εμποδίζει τη λεπίδα να κτυπά στο έδαφος.
• Μειώστε τον κίνδυνο να τυλιχτούν υλικά γύρω από τη λεπίδα
ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες:
1. Εργάζεστε μόνο με τέρμα το γκάζι.
2. Αποφύγετε τα προηγούμενα κομμένα υλικά κατά τη διαδρομή
επαναφοράς.
• Σβήστε τον κινητήρα, ξεκουμπώστε τον ιμάντα και τοποθετήστε
το μηχάνημα στο έδαφος πριν αρχίσετε να συλλέγετε το κομμένο
υλικό.
birbirinden ayrık olarak sabit bir biçimde durunuz. Kesim
hamlesinin başına döndükten sonra ileri hareket ediniz ve
tekrar sağlam şekilde durunuz.
•Destek kabını zemin üzerine hafifçe yatırınız. Bu, bıçağı
zemine çarpmaktan korumak için kullanılır.
•Aşağıdaki talimatları takip ederek bıçağa madde dolaşımı
riskini azaltınız:
1. Daima tam-gaz durumunda çalışınız.
2. Soldan sağa dönerken önceden kesilmiş maddelerden
sakınınız.
•Kesilen maddeleri toplamadan önce, motoru durdurunuz,
askıyı çıkarınız ve makineyi zemin üzerine yerleştiriniz.
Κοπή γρασιδιού με χρήση της κεφαλής χορτοκοπτικού
Trimer başlıkla çim düzeltimi
CUIDADO: Não trabalhe com fios de desbaste com
comprimento superior ao previsto. Com uma protecção
correctamente montada, o cortador incorporado irá ajustar
automaticamente o fio ao seu comprimento adequado. Fios
excessivamente compridos podem sobrecarregar o motor,
provocando danos no mecanismo da embraiagem e nas peças
adjacentes.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εργάζεστε με κλωστή κουρέματος
μακρύτερη από την καθορισμένη διάμετρο. Με σωστά
τοποθετημένο προστατευτικό ο ενσωματωμένος κόπτης θα
ρυθμίσει αυτόματα την κλωστή στο σωστό της μήκος. Υπερβολικά
μακριές κλωστές μπορούν να υπερφορτώσουν τον κινητήρα, με
αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά ο μηχανισμός του συμπλέκτη και τα
παραπλήσια εξαρτήματα.
İKAZ: Planlanandan daha uzun biçme şeridiyle
çalışmayınız. Doğru biçimde monte edilmiş koruyucunun
içinde hazır bulunan kesici, şeridi kendi uzunluğuna göre
otomatik olarak ayarlamaktadır. Aşırı uzun şeritler, motora
aşırı yüklenme yapabilir ve bu da kavrama mekanizmasını ve
yakınındaki parçaları hasara uğratabilir.
Aparar
•Mantenha a cabeça de corte ligeiramente acima do solo e
inclinada. É a extremidade da corda que executa o trabalho.
Deixe a corda trabalhar ao seu próprio ritmo. Nunca pressione a
corda na área que vai cortar (Fig.33).
•A corda remove facilmente relva e ervas daninhas junto de
paredes, vedações, árvores e canteiros, mas pode também
danificar a casca sensível de árvores e arbustos, bem como as
estacas das vedações.
• Diminua o risco de danos na vegetação encurtando a corda para
10-12 cm e reduzindo a velocidade do motor.
Κοπή γρασιδιού
• Κρατήστε την κεφαλή χορτοκοπτικού λίγο πάνω από το έδαφος, υπό
γωνία. Η εργασία εκτελείται από το άκρο του κορδονιού. Αφήστε το
κορδόνι να εργαστεί με το δικό του ρυθμό. Μην πιέζετε το κορδόνι
επάνω στην επιφάνεια που πρέπει να κοπεί (Εικ.33).
• Το κορδόνι μπορεί εύκολα να αφαιρέσει γρασίδι και ζιζάνια που
υπάρχουν πάνω σε τοίχους, περιφράξεις, δέντρα και παρυφές,
ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει και ζημιές σε ευαίσθητους φλοιούς
δέντρων και θάμνων ή στύλους περιφράξεων.
• Μειώστε τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε φυτά μικραίνοντας το
κορδόνι 10-12 cm και μειώνοντας τις στροφές του κινητήρα.
Düzeltme
• Trimer başlığını zeminden yukarda bir açıyla tutunuz. Bu, işi
yapan kordonun sonundaki kısımdır. Kordonun kendi normal
hızında çalışmasına izin veriniz. Kordonu, kesim yapılacak
alana bastırmayınız (Şekil 33).
•Kordon, hassas ağaç kabuklarına, çalılara ve çit direklerine
zarar verebilirse de, duvarların, çitlerin ve ağaçların üzerindeki
çimleri kolayca çıkarıp temizleyebilmektedir.
• Kordonu 10-12 cm olarak kısaltmak suretiyle, bitkilerin zarar
görmesi riskini ve motorun hızını azaltınız.
Aparar a relva com a cabeça de corte
92
Česky
Русский
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
• Snažte se pracovat rytmicky. Stůjte pevně s chodidly od sebe.
Po vratném pohybu nástroje postupte dopředu a opět si
pevně stoupněte.
•Krycí misku nechte lehce opírat o zem. Slouží k ochraně
kotouče před dotykem země.
•Riziko nabalení trávy okolo kotouče snížíte dodržením
těchto pokynů:
1. Vždy pracujte na plný plyn.
2. Při vratném pohybu se vyhněte již posečené trávě.
• Zastavte motor, uvolněte popruh, položte nástroj na zem, a
teprve nyní začněte sbírat posečenou trávu.
положение, расставив ноги. Пройдите вперед после
выполнения возврата ножа и снова встаньте в устойчивое
положение.
•Дайте опорному стакану слегка касаться земли. Он
используется для защиты ножа от ударов о землю.
• Следующие указания помогут уменьшить риск наматывания
травы на нож:
1. Всегда работайте с дросселем в полностью открытом
положении.
2. При возврате ножа избегайте ранее срезанной травы.
•Перед тем, как начинать собирать срезанную траву,
остановите двигатель, отстегните ремень и положите машину
на землю.
• Należy starać się pracować rytmicznie. Należy stać pewnie z
rozstawionymi nogami. Po ruchu powrotnym przesunąć się do
przodu i ponownie pewnie stanąć.
• Należy lekko oprzeć osłonę wspierającą o grunt. Zapewnia ona
ochronę ostrza przed uderzaniem w podłoże.
• Aby zmniejszyć ryzyko owinięcia się materiału wokół ostrza,
należy stosować się do poniższych zaleceń:
1. Zawsze pracować przy pełnym otwarciu przepustnicy.
2. Unikać kontaktu urządzenia z uprzednio ściętym materiałem
podczas ruchu powrotnego.
•Przed rozpoczęciem zbierania ściętego materiału należy
wyłączyć silnik, odczepić pas i położyć urządzenie na ziemi.
Zastřihování trávy pomocí vyžínací hlavy
Стрижка травы с помощью головки триммера
Przycinanie trawy za pomocą przycinarki
VAROVÁNÍ: Nepracujte se strunou, která je delší než je
stanovený průměr. U správně namontovaného nástavce štítu
seřezává zabudovaný nůž automaticky strunu na správnou
délku. Příliš dlouhé struny mohou přehřívat motor a tím se
může poškodit mechanismus spojky a přilehlých dílů.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не работайте с леской,
имеющую длину, большую той, которая соответствует
нужному диаметру. При правильно установленном
ограждении встроенный резак будет автоматически
регулировать длину лески. Слишком длинная леска может
привести к перегрузке двигателя с последующим
повреждением механизма муфты и прилежащих деталей.
PRZESTROGA: Nie używać żyłki tnącej o długości
przekraczającej żądaną średnicę. Przy odpowiednio założonej
osłonie wbudowana kosa dostosuje długość żyłki
automatycznie. Zbyt długa żyłka może powodować
przeciążenie silnika, a w rezultacie uszkodzenie mechanizmu
sprzęgła i przylegających części.
Стрижка
•Держите головку триммера чуть выше земли под углом.
Работа выполняется концом лески. Дайте леске работать с
собственным темпом. Никогда не прижимайте леску к земле
(Рис. 33).
• С помощью лески легко удаляются трава и сорняки, растущие
у стен, оград, деревьев и бордюров; однако, леской можно
повредить чувствительную кору деревьев или кустарников,
а также столбы ограды.
• Чтобы уменьшить риск повреждения растений, укоротите
леску до 10-12 см и снизьте скорость двигателя.
Przycinanie
•Trzymać przycinarkę niewiele ponad gruntem pod pewnym
kątem. Pracę wykonuje końcówka żyłki. Żyłka powinna
pracować we własnym tempie. Nie należy wciskać żyłki do
ścinanego obszaru (Rys. 33).
• Żyłka z łatwością usunie trawę i chwasty przy murach, płotach,
drzewach i ogrodzeniach, może jednak uszkodzić delikatną
korę drzew i krzewów oraz uszkodzić słupki płotu.
•Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia roślin, należy skrócić
żyłkę do 10–12 cm i zmniejszyć prędkość silnika.
Zastřihování trávy
• Držte skloněnou sekací hlavu těsně nad terénem. Uvědomte
si, že seče konec struny. Přizpůsobte se pracovnímu tempu
struny. Nikdy netlačte strunu na plochu, kterou sečete (obr.
33).
•Struna snadno seče trávu a plevel u stěn, keřů, stromů a
záhonů, může však také poškodit citlivou kůru dřevin i
sloupky plotu.
• Riziko poškození dřevin snížíte tím, že zkrátíte strunu na 1012 cm a snížíte otáčky stroje.
93
41
42
43
Português
Ελληνικά
Türkçe
UTILIZAÇÃO
ΧΡΗΣΗ
KULLANIM
Desbastar
•A técnica de desbaste remove toda a vegetação indesejada.
Mantenha a cabeça de corte ligeiramente acima do solo e incline-a.
Deixe a extremidade da corda bater no solo à volta de árvores,
postes, estátuas, etc (Fig.41).
Καθαρισμός
• Με την τεχνική καθαρισμού απομακρύνεται όλη η ανεπιθύμητη βλάστηση.
Κρατήστε την κεφαλή χορτοκοπτικού λίγο πάνω από το έδαφος και υπό
γωνία. Αφήστε το άκρο του κορδονιού να "χτυπήσει" το έδαφος γύρω
από δέντρα, στύλους, αγάλματα και παρεμφερή αντικείμενα (Εικ.41).
Temizleme
•Temizleme tekniği, tüm istenmeyen bitki örtüsünü ortadan
kaldırmaktadır. Trimer başlığını zeminin hemen yukarısında
tutunuz ve yana doğru yatırınız. Kordonun sonunun ağaçların,
direklerin, heykellerin, vb. çevrelerindeki zemine çarpmasına izin
vermeyiniz (Şekil 41).
CUIDADO: Esta técnica aumenta o desgaste da corda.
• A corda desgasta-se mais rapidamente e tem que ser alimentada
mais frequentemente quando trabalhar contra pedras, tijolos,
betão, vedações de metal, etc. do que quando entrar em contacto
com árvores ou vedações de madeira.
• Quando aparar e desbastar, não utilize a aceleração máxima, para
que a corda dure mais tempo e para reduzir o desgaste da cabeça
de corte.
Cortar
• O trimmer é ideal para cortar a relva nos locais de difícil acesso
para os corta-relva comuns. Ao cortar, mantenha a corda paralela
ao solo. Evite pressionar a cabeça de corte contra o solo, pois pode
danificar a relva e a máquina (Fig.42).
• Evite que a cabeça de corte entre constantemente em contacto
com o solo durante as operações normais de corte. Este tipo de
contacto permanente pode danificar e desgastar a cabeça de corte.
Varrer
• O efeito de ventoinha da corda em rotação pode ser utilizado
para uma limpeza fácil e rápida. Mantenha a corda numa posição
paralela e acima da superfície que pretende varrer e movimente a
ferramenta de um lado para o outro (Fig.43).
• Quando cortar e varrer, deve utilizar a aceleração máxima para
obter os melhores resultados.
AVISO: Nunca corte quando a visibilidade for fraca ou com
temperaturas muito altas ou muito baixas ou com neve.
94
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τεχνική αυτή αυξάνει τη φθορά του κορδονιού.
•Το κορδόνι φθείρεται πιο γρήγορα ενώ πρέπει να το τραβάτε προς τα
εμπρός πιο συχνά όταν εργάζεστε σε επιφάνειες με πέτρες, τούβλα, μπετόν,
μεταλλικές περιφράξεις, κλπ. σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που έρχεται
σε επαφή με δέντρα και ξύλινες περιφράξεις.
•Κατά την κοπή γρασιδιού και τον καθαρισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
λιγότερο από το τέρμα γκάζι προκειμένου το κορδόνι να διαρκεί
περισσότερο και οι φθορές στην κεφαλή χορτοκοπτικού να είναι
περιορισμένες.
Κοπή
•Το χορτοκοπτικό είναι ιδανικό για την κοπή γρασιδιού που θα ήταν
δύσκολο να φτάσει μια συνηθισμένη μηχανή κουρέματος γκαζόν. Κατά
την κοπή, διατηρείτε το καλώδιο παράλληλο με το έδαφος. Αποφεύγετε
να πιέζετε την κεφαλή χορτοκοπτικού πάνω στο έδαφος καθώς αυτό
μπορεί να καταστρέψει το γκαζόν και να προκαλέσει βλάβες στο εργαλείο
(Εικ.42).
•Μην αφήνετε την κεφαλή χορτοκοπτικού να έρχεται συνεχώς σε επαφή με
το έδαφος κατά τη διάρκεια συνήθων εργασιών κοπής. Η συνεχής επαφή
αυτού του τύπου μπορεί να προκαλέσει βλάβη και φθορά στην κεφαλή
χορτοκοπτικού.
Κοπή σε κυκλικές κινήσεις
•Η κίνηση "ανεμίσματος" του περιστρεφόμενου κορδονιού μπορεί να
αξιοποιηθεί για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό. Κρατήστε το κορδόνι έτσι
ώστε να είναι παράλληλο και επάνω από την επιφάνεια που θα "σαρωθεί"
και μετακινήστε το χορτοκοπτικό από τη μία άκρη στην άλλη (Εικ.43).
•Κατά την κοπή και τη "σάρωση", θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το τέρμα
γκάζι προκειμένου να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε ποτέ όταν η ορατότητα είναι
φτωχή ή σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή σε συνθήκες παγετού.
İKAZ: Bu teknik, kordon üzerindeki aşınmayı arttırır.
• Kordon, taşlar, tuğlalar, beton, metal çitler üzerinde çalışırken,
ağaçlara ve ahşap çitlere temas etmesiyle oluşan aşınmaya oranla
daha çabuk aşınır ve daha sık ileri besleme yapılması gerekir.
•Düzeltme ve temizleme yaparken, kordonun daha uzun süre
dayanması ve trimer başlığı üzerindeki aşınmanın azalması için,
tam-gaz'dan daha az kullanınız.
Kesme
• Normal bir çim biçici kullanırken ulaşmanın zor olduğu çimlerin
kesimi için trimer idealdir. Kordonu, kesme işlemi yaparken
zemine paralel tutunuz. Çimlerin harap olmasına ve aletin
hasar görmesine yol açabileceği için trimer başlığını zemine
bastırmayınız (Şekil 42).
• Normal kesme işlemi sırasında trimer başlığının zemin üzerine
sabit bir biçimde temas etmesine izin vermeyiniz. Bu çeşit bir
sabit temas, trimer başlığının hasar görmesine ve aşınmasına
neden olabilir.
Süpürme
•Kordonun dönüşüyle ortaya çıkan fan etkisi, çabuk ve kolay
temizleme için kullanılabilir. Kordonu süpürülen alandan
yukarıda ve paralel olarak tutunuz ve aleti ileri ve geri hareket
ettiriniz (Şekil 43).
• Kesme ve süpürme işlemi yaparken, en iyi sonucu elde etmek için
tam-gaz pozisyonunu kullanmalısınız.
UYARI: Görüş derecesi kötü olduğunda ya da hava sıcaklığı
çok yüksek veya çok düşük olduğunda veya dondurucu havalarda
asla kesme işlemi yapmayınız.
Česky
Русский
Polski
POUŽITĺ
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
UŻYTKOWANIE
Čištění plochy
•Čištěním se odstraňuje veškerá nežádoucí vegetace. Držte
skloněnou vyžínací hlavu těsně nad terénem. Nechte konec
struny narážet na zem kolem stromů, sloupů, soch apod (obr.
41).
Расчистка
•При расчистке происходит удаление всей нежелательной
растительности. Держите головку триммера чуть выше земли
в наклонном положении. Пусть конец лески касается земли
вокруг деревьев, столбов, статуй и т.п (Рис.41).
Oczyszczanie
•W przypadku oczyszczania usuwane są wszelkie niepożądane
rośliny. Trzymać przycinarkę niewiele ponad gruntem pod kątem.
Należy pozwolić żyłce uderzać w grunt dookoła drzew, słupków,
rzeźb itd (Rys. 41).
VAROVÁNÍ: Při tomto způsobu sečení se struna více
opotřebovává.
ВНИМАНИЕ: Эта техника работы увеличивает износ
лески.
żyłki.
• Struna se při práci rychleji opotřebovává a musí být častěji
vysunována, pracujete-li mezi kameny, cihlami, betonem
nebo kovovými ploty apod., než při práci mezi dřevinami a
dřevěnými ploty.
•Při zastřihování a čištění nepoužívejte maximální rychlost,
struna pak déle vydrží a snížíte i opotřebení vyžínací hlavy.
•Леска изнашивается быстрее и ее приходится подавать
более часто при работе у камней, кирпичей, бетона, рядом с
металлическим забором и т.п. в сравнении с работой у деревьев
и деревянных заборов.
• Чтобы увеличить срок службы лески и уменьшить износ
головки триммера, при стрижке и расистке двигатель не должен
работать с полностью открытым дросселем.
•Podczas pracy w pobliżu kamieni, cegieł, betonu, metalowych
płotów itd. zużywanie się żyłki następuje szybciej i musi być ona
wysuwana częściej niż w przypadku stykania się z drzewami lub
drewnianymi płotami.
•Przy przycinaniu i oczyszczaniu przepustnica nie powinna być
w pełni otwarta. Zapewni to większą trwałość żyłki i zmniejszy
zużycie przycinarki.
Sečení
•Hlava je ideální na sečení trávy v místech, kam se běžná
sekačka nedostane. Při sečení udržujte strunu rovnoběžně
s terénem. Netlačte vyžínací hlavu proti zemi, mohli byste
poškodit trávník i vyžínač (obr. 42).
• Při běžném sečení dbejte na to, aby vyžínací hlava nebyla stále
v kontaktu se zemí. Stálý dotyk může poškodit vyžínací hlavu
a působí její opotřebení.
Стрижка
•Триммер идеально подходит для стрижки травы в местах,
труднодоступных для обычной газонокосилки. Во время
стрижки держите леску параллельно земле. Не прижимайте
головку триммера к земле, т.к. это может повредить как газон,
так и саму головку (Рис. 42).
• Не позволяйте головке триммера постоянно касаться земли во
время стрижки. Такое постоянное касание может привести к
износу и повреждению головки триммера.
Przycinanie
•Przycinarka idealnie nadaje się do koszenia trawy, do której
trudno dotrzeć za pomocą normalnej kosiarki. Podczas cięcia
żyłka powinna być ustawiona równolegle do gruntu. Należy unikać
przyciskania przycinarki do gruntu, ponieważ spowoduje to
uszkodzenie trawnika i narzedzia (Rys. 42).
•Nie należy dopuszczać, aby przycinarka stykała się z gruntem
podczas normalnego cięcia. Ciągłe stykanie się z gruntem może
spowodować uszkodzenie i zużycie przycinarki.
Уборка
• Эффект вентилятора, создаваемый вращающейся леской, может
быть использован для быстрой и легкой уборки участка. Держите
леску над поверхностью убираемого участка параллельно ей и
двигайте триммер из стороны в сторону (Рис. 43).
•Для получения лучшего результата во время расчистки и
уборки двигатель должен работать на полном дросселе.
Zamiatanie
•Efekt wentylatora obracającej się żyłki można wykorzystać do
szybkiego i łatwego oczyszczania. Ustawić żyłkę równolegle nad
obszarem, który ma być zamieciony, i poruszać urządzeniem
wahadłowo (Rys. 43).
• Najlepsze rezultaty przy wycinaniu i zamiataniu daje pełne otwarcie
przepustnicy.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не работайте при плохой
видимости, при очень высокой или очень низкой температуре.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy wykonywać cięcia przy
słabej widoczności, bardzo wysokich bądź niskich temperaturach
lub podczas mrozu.
Zametání
• Ventilační účinek rotující struny může být využit pro rychlý
a snadný úklid. Udržujte strunu rovnoběžně s terénem a nad
uklízenou plochou a nástrojem pohybujte ze strany na stranu
(obr. 43).
•Při sečení a úklidu docílíte nejlepších výsledků, budete-li
pracovat s maximálními otáčkami.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepracujte za špatné
viditelnosti, nebo za velmi vysokých nebo nízkých teplot či za
mrazivého počasí.
PRZESTROGA: Ta technika powoduje zwiększone zużycie
95
49
50
51
52
Português
Ελληνικά
Türkçe
MANUTENÇÃO
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
BAKIM
AFIAÇÃO DAS LÂMINAS (2-3-4 DENTES)
1. As lâminas são reversas: quando um lado perder o
gume, revire-a e utilize o outro (Fig. 52).
2. As lâminas devem ser afi adas com uma lima plana
com corte simples (Fig. 53).
3.Para manter o equilíbrio, lime de uma forma
uniforme todo o gume.
4. Se as lâminas não estiverem afi adas correctamente
podem gerar vibrações anómalas à máquina com a
consequente quebra das próprias lâminas.
ΑΚΌΝΙΣΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΏΝ ΚΟΠΉΣ ΧΛΌΗΣ 2-3-4
ΔΟΝΤΙΏΝ
1. Τα μαχαίρια κοπής χλόης είναι διπλής όψης: όταν η
μία πλευρά δεν είναι ακονισμένη, το μαχαίρι μπορεί να
αναστραφεί και να χρησιμοποιηθεί από την άλλη πλευρά
(Εικ.52).
2. Τα μαχαίρια κοπής χλόης ακονίζονται με επίπεδη λίμα
νομής κόψης (Εικ.53).
3. Για να διατηρείται η ισορροπία πρέπει να ακονίζονται
ομοιόμορφα όλες οι κόψεις.
4. Αν τα μαχαίρια δεν είναι σωστά ακονισμένα μπορεί να
προκαλέσουν ανώμαλους κραδασμούς στο μηχάνημα
με αποτέλεσμα το σπάσιμο των μαχαιριών.
ÇIM BIÇME BIÇAKLARININ BILENMESI 2-3-4
DIŞLI
1. Çim biçme bıçakları ters çevrilebilir özelliktedir: bir
tarafı keskinliğini kaybettiğinde, bıçak ters çevrilip
diğer tarafı kullanılabilir (Şekil 52).
2. Çim biçme bıçakları daha basit kesim yapması için
bir yassı eğer ile bilenir (Şekil 53).
3. Dengenin korunmasını sağlamak için, tüm kesim
kenarını aynı ölçüde bileyiniz.
4. Eğer bıçaklar doğru şekilde bilenmezse makinede
anormal titreşimler oluşabilir ve bu da bıçakların
kırılmasına neden olabilir.
AFIAÇÃO DO DISCO (8 DENTES)
Verifique sempre as condições gerais do disco. Um afiar
correcto do disco permitirá o rendimento máximo
da roçadora. Para afiar os dentes utilize uma lima ou
pedra para afiar, respeitando os ângulos e as dimensões
conforme mostra a Fig. 49-50.
ATENÇÃO! Um utensílio com o gume não
conforme ou uma lâmina afiada erroneamente,
aumentam o risco de contragolpe. Controle as lâminas
do corta relva: se estiverem danificadas ou rachadas
substituaas (Fig. 51).
AVISO: Não repare acessórios de corte
danificados soldando-os, endireitando-os ou
modificando a sua forma. Isto pode fazer com que
peças da ferramenta de corte se soltem, provocando
lesões graves ou fatais.
96
ΑΚΌΝΙΣΜΑ ΔΊΣΚΟΥ 8 ΔΟΝΤΙΏΝ
Ελέγχετε πάντα τις γενικές συνθήκες του δίσκου. Ένα σωστό
ακόνισμα του δίσκου επιτρέπει τη μέγιστη επίδοση του
θαμνοκοπτικού. Για να ακονίσετε τα δόντια, χρησιμοποιείτε
μια λίμα ή τροχό και ενεργήστε με μικρά αγγίγματα σύμφωνα
με τις γωνίες και τα μεγέθη που φέρει η (Εικ.49-50).
BIÇAĞIN BILENMESI 8 DIŞLI
Daima bıçağın durumunu kontrol edin. Bıçak doğru
bilendiğinde motorlu tırpanın performansı yükselir.
Dişleri bilemek için törpü ya da biley taşı kullanarak
hafif darbelerle Şekil 49-50 deki köşelere ve ebatlara
dikkat edin.
ΠΡΟΣΟΧΗ! - Οι κίνδυνοι αναπήδησης αυξάνουν εάν
χρησιμοποιείτε λανθασμένο εργαλείο κοπής ή μαχαίρι με
λανθασμένο ακόνισμα. Ελέγχετε τα μαχαίρια κοπής της
χλόης για να εντοπίσετε φθορές ή ρωγμές. Εάν παρουσιάζουν
ελαττώματα αντικαταστήστε τα (Εικ.51).
DİKKAT – Yanlış kesime ayarlı bir alet veya yanlış
şekilde bilenmiş bir bıçak geri tepme riskini arttırır.
Herhangi bir hasar veya çatlak olup olmadığını anlamak
için çim biçme bıçaklarını kontrol ediniz; eğer hasar
varsa değiştiriniz (Şekil 51).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επισκευάζετε ποτέ
χαλασμένα εξαρτήματα κοπής με συγκόλληση, ίσιωμα
ή τροποποίηση του σχήματος. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει την απόσπαση κομματιών του εργαλείου
κοπής με αποτέλεσμα σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
UYARI: Hasarlı kesici uçları asla, kaynak
yaparak, düzleştirerek veya şeklini değiştirerek
onarmayınız. Bu, kesme aletinin parçalarının
kopmasına ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara
neden olabilir.
53
Česky
Русский
Polski
ÚDRŽBA
ОБСЛУЖИВАНИЕ
KONSERWACJA
BROUŠENÍ NOŽŮ NA TRÁVU (2-3-4 ZUBY)
1. Nože na trávu je možné obrátit: jestliže je jedna strana
tupá, můžete nůž obrátit a používat jej z druhé strany
(obr. 52).
2. Nože na trávu se brousí plochým pilníkem s jednoduchým
brusem (obr. 53).
3. Všechna ostří bruste stejným způsobem, abyste neporušili
vyvážení nástroje.
4. Jestliže nože nejsou správně nabroušené, mohou
způsobovat neobvyklé vibrace křovinořezu a následné
zlomení nožů.
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ 2-3-4 ЗYБЬЕВ
1. Ножи имеют две режущие кромки. После затупления
одной режущей кромки в результате эксплуатации
нож можно повернуть для использования второй
режущей кромки (Рис. 52).
2. Заточка ножей осуществляется с помощью плоского
напильника с простой насечкой (Рис. 53).
3.Для сохранения балансировки ножа равномерно
заточить все режущие кромки.
4. Неправильно заточенные ножи могут быть причиной
возникновения ненормальной вибрации в машине и
привести к повреждению самых ножей.
OSTRZENIE TARCZY DO CIĘCIA TRAWY
(2-3-4 – ZĘBNE)
1. Tarcze do cięcia trawy są dwustronne: gdy jedna strona
tarczy jest stępiona, można ją obróciç na drugą stronę i
pracowaç dalej (Rys. 52)
2. Tarcze do cięcia trawy można ostrzyç płaskim pilnikiem
o pojedynczym nacięciu (Rys. 53)
3. Aby zachowaç wyważenie tarczy, wszystkie powierzchnie
tnące powinny byç naostrzone w taki sam sposób.
4. Jeśli ostrza nie są właściwie naostrzone, może to
spowodowaç niekorzystne wibracje urządzenia i
doprowadziç do jego uszkodzenia.
BROUŠENÍ (8 ZUBY)
Před broušením vždy zkontrolujte stav kotouče. Správné
nabroušení zubů umožňuje maximální výkon křovinořezu.
K nabroušení zubů použijte pilník nebo brusný kotouč a
postupujte po malých částech s dodržováním úhlů a rozměrů
uvedených na obr. 49-50.
ЗАТОЧКА ФРЕЗЫ 8 ЗYБЬЕВ
Все время проверяйте общее состояние фрезы.
Правильная заточка позволяет достичь максимального
эффекта от работы кустореза. Чтобы заточить зубья
фрезы, пользуйтесь напильником или точильным камнем
и затачивайте мягкими движениями, соблюдая углы и
размеры, показанные на Рис. 49-50.
UPOZORNĚNÍ! - Nesprávný typ sekacího kotouče
nebo nástroj se špatně nabroušeným ostřím zvyšuje
nebezpečí zpětného vrhu. Kontrolujte, zda nejsou nože na
trávu poškozené nebo popraskané; zjistíte-li závadu, ihned
je vyměňte (obr. 51).
OSTRZENIE TARCZY (8 – ZĘBNE)
Zawsze sprawdzaç ogólny stan tarczy. Prawidłowe naostrzenie
tarczy zapewnia utrzymanie optymalnych warunków pracy
kosy.
Aby naostrzyç zęby, należy używaç pilnika lub ściernicy.
Pilnik prowadziç niewielkimi ruchami zachowując kąty i
wymiary podane na rys. Rys. 49-50.
ВНИМАНИЕ! – Использование неправильного
устройства кошения или неправильно заточенного ножа
повышает опасность обратного удара. Проверьте ножи
газонокосилки на наличие повреждений или трещин и
замените их, если это необходимо (Рис. 51).
UWAGA! - Niewłaściwie naostrzone urządzenie tnące
lub ostrze zwiększają ryzyko odbicia. Sprawdzaç tarcze do
cięcia trawy pod katem ewentualnych uszkodzeń lub pęknięç;
w razie uszkodzeń wymieniç na nowe (Rys. 51).
UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nesnažte opravovat
poškozený sekací nástroj ohýbáním, narovnáváním
nebo jiným tvarováním. Jednotlivé díly řezného
nástroje by se mohly uvolnit a způsobit vážné či
smrtelné zranění.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Никогда
не
ремонтируйте поврежденные режущие насадки
путем сварки, рихтовки или изменения их формы.
Это может привести к отделению частей режущих
насадок с последующей серьезной или даже летальной
травмой.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie wolno próbować
naprawiać uszkodzonego ostrza poprzez spawanie,
prostowanie go bądź zmienianie kształtu. Może to
powodować odrywanie się fragmentów narzędzia
tnącego i doprowadzić do poważnych bądź śmiertelnych
obrażeń ciała.
97
Ø 2.4 mm
Ø 2.4 mm
57
58
59
60
Português
Ελληνικά
MANUTENÇÃO
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
BAKIM
CABEÇA DE FIO DE NYLON
Utilize sempre o mesmo diâmetro de fio, como o de origem a fim
de não sobrecarregar o motor (Fig. 57).
Fig. 58 Para prolongar o fio de nylon, bater o cabeça sobre o
terreno enquanto se trabalha.
NOTA: Não bater a cabeça sobre o cimento ou calçada: pode ser
perígoso.
ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΝΑΪΛΟΝ ΚΑΛΩΔΙΟ
Χρησιμοποιείτε πάντα την ίδια αρχική διάμετρο καλωδίου νάιλον
για να μην υπερφορτώσετε τον κινητήρα (Εικ.57).
(Εικ.58) Για να μακρύνετε το καλώδιο νάιλον, χτυπήστε την
κεφαλή στο έδαφος ενώ εργάζεστε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χτυπάτε την κεφαλή στο τσιμέντο ή στο
λιθóστρωτο, μπορεί να είναι επικίνδυνο.
MİSİNALI KAFA
Motoru zorlamamak için yalnız orjinal olarak verilen kalınlıkta
misina kullanın (Şekil 57).
Sekil 58 - Kafadan daha fazla ip çıkarabilmek için çalışma anında
yere hafifçe vurun.
NOT: Misinalı kafayı beton ya da taş gibi sert yüzeylere vurmayın,
tehlikeli olabilir.
Substituição do fio de nylon na cabeça LOAD&GO
(Ø 130 mm): corte 8.5 m de fio de nylon Ø 2.4 mm.
1. Alinhe as setas e insira o fio na cabeça (Fig.59) até que saia
pela parte oposta (Fig.60).
2. Divida o fio em duas partes iguais (Fig.61) e depois carregue
a cabeça rodando o botão (Fig.62).
Αντικατάσταση νάιλον σχοινιού στην κεφαλή LOAD&GO
(Ø 130 mm): κόψτε ένα κομμάτι 8.5 m νάιλον σχοινιού
Ø 2.4 mm.
1. Ευθυγραμμίστε τα βέλη και περάστε το σχοινί από την κεφαλή
(εικ. 59) μέχρι να βγει από την άλλη πλευρά (εικ. 60).
2.Χωρίστε το σχοινί σε δύο ίσα τμήματα (εικ. 61) και, στη
συνέχεια, τυλίξτε την κεφαλή περιστρέφοντας το διακόπτη
(εικ. 62).
LOAD&GO kafada misinanın değiştirilmesi
(Ø 130 mm): 8.5 m, Ø 2.4 mm misina kesin.
1. Okları hizalayın ve misinayı karşı taraftan (Şekil 59) çıkana
kadar kafaya (Şekil 60) takın.
2. Misinayı iki eşit parçaya bölün (Şekil 61) ve sonra topuzu
çevirerek kafayı yükleyin (Şekil 62).
ATENÇÃO! – Durante as operações de manutenção, calce
sempre as luvas de protecção. Não efectue as operações de
manutenção com o motor quente.
CABEÇA CONICA
Após todas as 30 horas de trabalho, tire o parafuso (C, Fig. 63) da
cabeça cónica e controle a quantidade de massa. Utilize massa de
qualidade com bissulfureto de molibdeno.
Não use combustível (mistura) para operações de limpeza.
JUNTA DE FIXAÇÃO PARA APLICAÇÕES
Para garantir um funcionamento constante e regular da máquina
é necessário, a cada 30 horas de trabalho, desmontar a aplicação
(D, Fig. 64), lubrificar o veio de transmissão no interior da junta
(E, Fig. 64) e o veio de transmissão na extremidade da aplicação
(D, Fig. 64). Use massa de bissulfeto de molibdénio de alta
qualidade. Verifique a lubrificação da junta a cada mudança de
aplicação.
98
ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατά τη διάρκεια της συντήρησης φοράτε
πάντα προστατευτικά γάντια. Μην πραγματοποιείτε τη
συντήρηση με τον κινητήρα ακóμη ζεστó.
ΚΩΝΙΚΟ ∑ΕΥΓΟΣ
Κάθε 30 ώρες λειτουργίας, βγάζετε τη βίδα (C, Εικ.63) απó το
κωνικó ζεύγος και ελέγχετε το γράσο. Χρησιμοποιείτε γράσο
ποιóτητας διθειούχου του μολυβδαινίου.
Μην χρησιµοποιειτε καυσιµο (µιγµα) για τον καθαρισµο.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Για να διασφαλιστεί η σταθερή και ομαλή λειτουργία του
μηχανήματος, κάθε 30 ώρες λειτουργίας αφαιρείτε τη διάταξη
(D, εικ. 64), γρασάρετε τον άξονα μετάδοσης στο εσωτερικό του
συνδέσμου (E, εικ. 64) και τον άξονα μετάδοσης στο άκρο της
διάταξης (D, εικ. 64). Χρησιμοποιείτε γράσο υψηλής ποιότητας με
διθειούχο μολυβδαίνιο. Σε κάθε αλλαγή της διάταξης, ελέγχετε
το γρασάρισμα του συνδέσμου.
Türkçe
DİKKAT - Sırt atomizörünün bakımını yaparken eldiven
kullanın. Motor sıcakken bakım yapmayın.
DILI KUTUSU
Her 30 saatte bir dişli kutusundaki (C) vidasını çıkarın (Şekil 63)
içindeki gres miktarına bakın. Kaliteli molibdenyum ya da lityum
bisülfit gresi kullanın.
Cihazınızı temizlemek için benzin kullanmayın.
DONANIMLARI KUPLAJ BAĞLANTISI
Makinenin sürekli ve düzenli şekilde çalışması için her 30
saatlik çalışmada donanım sökülmeli (D, Şek. 64), bağlantının iç
kısmındaki transmisyon şaftı (E, Şek. 64) ve donanımın ucundaki
transmisyon şaftı (D, Şek. 64) greslenmelidir. Molibden disülfitli
kaliteli gres kullanınız. Her donanım değişiminde bağlantının
gres gereksinimini kontrol edin.
61
62
63
64
Česky
Русский
Polski
ÚDRŽBA
ОБСЛУЖИВАНИЕ
KONSERWACJA
HLAVA S NYLONOVÝMI STRUNAMI
Používejte stále stejný průměr původní struny, aby nedocházelo
k přetížení motoru (obr. 57).
Obr. 58 K prodloužení nylonové struny klepněte při práci hlavicí
o zem.
POZNÁMKA: Hlavicí nesmíte klepnout o beton nebo dlažbu - je
to nebezpečné.
ГОЛОВКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКОЙ
Во избежание перегрузки двигателя используйте леску только того
же диаметра, который предусмотрен для данного кустореза (Рис. 57).
Рис. 58 Для того, чтобы выпустить леску, следует слегка прижать
головку кустореза к земле во время работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка с нижней стороны кустореза нажимается
очень легко, особенно при работающем кусторезе. Поэтому ни в
коем случае нельзя прилагать усилие или ударять головкой об землю,
поскольку можно сломать головку или повредить кусторез. Если леска
не выпускается, проверьте правильность ее намотки.
GŁOWICA ŻYŁKOWA
Zawsze stosowaç żyłki o takiej samej średnicy jak żyłka oryginalna,
aby nie powodowaç przeciàżenia silnika (Rys. 57).
Rys. 58 Aby wydłużyç żyłkę, lekko stuknàç wirujàcà głowicà o
podłoże.
UWAGA: Nie uderzaç głowicà o twarde powierzchnie np.
cementowe lub kamienne, ponieważ może to byç niebezpieczne.
Výměna nylonové struny v hlavě LOAD&GO
(Ø 130 mm): odstřihněte 8.5 m nylonové struny Ø 2.4 mm.
1. Srovnejte šipky a strunu vložte do hlavy (obr.59), až vystoupí
na opačné straně (obr.60).
2. Strunu rozdělte na dvě stejné části (obr.61) a pak ji naviňte
otáčením knoflíku (obr.62).
UPOZORNĚNÍ! - Při údržbových pracích vždy
používejte ochranné rukavice. Údržbu neprovádějte, je-li
motor ještě teplý.
PŘEVODOVKA
Po každých 30 pracovních hodinách odšroubujte šroub (C, obr.
63) a zkontrolujte úroveň maziva. Používejte pouze kvalitní
maziva na bázi dvojsirníku molybdenu.
Pro čištění nikdy nepoužívejte palivo.
SPOJKA PRO PŘIPEVNĚNÍ APLIKACÍ
Pro zajištění stabilního a plynulého chodu stroje je nutné
každých 30 hodin práce aplikaci (D, obr. 64) demontovat,
promazat hnací hřídel uvnitř spojky (E, obr. 64) a hnací hřídel
na konci aplikace (D, obr. 64). Používejte kvalitní mazivo s
molybdendisulfidem. Při každé výměně aplikace zkontrolujte
namazání spojky.
Замена нейлоновой лески на головке LOAD&GO
(Ø 130 mm): отрежьте кусок нейлоновой лески Ø 2.4 mm длиной 8.5
m.
1. Совместите стрелки и вставьте леску в головку (Рис.59) так, чтобы
она вышла с противоположной стороны (Рис.60).
2. Разделите леску на две равные части (Рис.61) и затем заправьте
головку, поворачивая ручку (Рис.62).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Всегда надевайте защитные перчатки
во время выполнения действий по уходу за оборудованием.
Запрещается проводить данные работы при неостывшем
двигателе.
УГЛОВАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА
Каждые 30 часов работы снимите винт (C, Рис. 63) на угловой
зубчатой передаче и проверяйте количество смазки. Используйте
высококачественную молибденовую или литиево-бисульфидную
смазку.
Нe испoльзуйтe тoпливную смeсь для чистки.
МУФТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАСАДОК
Для обеспечения продолжительной и правильной работы машины
необходимо после каждых 30 часов работы снимать насадку (D, Рис.
64), смазывать консистентной смазкой передаточный вал внутри
муфты (E, Рис. 64), и передаточный вал на конце насадки (D, Рис.
64). Используйте качественную консистентную смазку с сульфатом
молибдена. При каждой смене насадки проверяйте смазку муфты.
Wymiana nylonowej żyłki w głowicy LOAD&GO
(Ø 130 mm): odciąć 8.5 m nylonowej pyłki o średnicy Ø 2.4 mm.
1.Wyrównać strzałki i wsuwać żyłkę w głowicę (rys.59), dopóki
nie wysunie się po przeciwnej stronie (rys.60).
2.Podzielić żyłkę na dwie równe części (rys.61), po czym nawinąć
ją na głowicę, obracając gałkę (rys.62).
UWAGA! - W czasie wykonywania czynności
konserwacyjnych należy zawsze nosiç rękawice ochronne. Nie
wykonywaç czynności konserwacyjnych, kiedy silnik jest
rozgrzany.
PRZEKŁADNIA KĄTOWA
Co 30 godzin pracy, odkręciç śrubę (C, Rys. 63) z przekładni
i sprawdziç poziom smaru. Stosowaç wysokiej jakości smar z
dwusiarczkiem molibdenu.
Nie używać paliwa (mieszanki) do czyszczenia.
ZŁĄCZE DO AKCESORIÓW
Aby zagwarantować stałe i prawidłowe działanie urządzenia,
przystawkę należy demontować co 30 godzin pracy (D, Rys. 64),
nasmarować wał napędowy wewnątrz złącza (E, Rys. 64) oraz wał
napędowy w końcówce przystawki (D, Rys. 64). Należy stosować
wysokiej jakości smar (z wodorosiarczkiem molibdenowym).
Po każdej zmianie przystawki należy sprawdzić nasmarowanie
złącza.
99
65
66
67
Português
Ελληνικά
Türkçe
MANUTENÇÃO - TRANSPORTE
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΜΕΤΑΦΡΑ
BAKIM - NAKLİYE
MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA
No final de cada estação, em caso de uso intenso, ou
de dois em dois anos com uso normal, é aconselhável
proceder a um controlo geral a efectuar com um
técnico especializado da rede de assistência.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Στο τέλος της εποχής μετά από εντατική χρήση ή
κάθε δύο χρόνια με φυσιολογική χρήση, είναι σκόπιμο
να πραγματοποιείται ένας γενικός έλεγχος από
εξειδικευμένο τεχνικό του Σέρϐις.
EKSTRA BAKIM
Eğer cihaz yoğun bir flekilde kullanıldıysa, uygulama
sezonu sonunda, normal olarak gerçekleştirilen genel
kontrollere ek olarak her iki yıllık kullanımdan sonra
cihazı uzman teknisyene kontrol ettiriniz.
ATENÇÃO: Todas as operações de manutenção
que não figuram neste manual devem ser efectuadas
numa oficina autorizada.
Para garantir um constante e regular funcionamento
da roçadora, não esquecer que no caso de substituição
das peças é necessário utilizar exclusivamente PEÇAS
DE ORIGEM.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ενέργειες συντήρησης, που
δεν αναγράφονται στο παρóν εγχειρίδιο θα πρέπει να
πραγματοποιούνται απó ένα ειδικευμένο συνεργείο.
Για να εγγυηθεί μια σωστή και συνεχή λειτουργία
του θαμνοκοπτικού, θυμηθείτε óτι ενδεχóμενες
αντικαταστήσεις των ανταλλακτικών θα πρέπει να
γίνονται αποκλειστικά με ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.
Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις
ή/και η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί
Eventuais modificações não autorizadas e/ou να οδηγήσουν στην πρόκληση σοβαρών ή
a utilização de peças de substituição não originais θανατηφόρων τραυματισμών για το χειριστή ή
podem provocar lesões graves ou mortais ao τρίτους.
operador ou a terceiros.
ΜΕΤΑΦΡΑ
Μεταφέρετε το θαμνοκοπτικó με τον κινητήρα σβηστó
TRANSPORTE
Transporte a roçadora com o motor parado e com a και το προστατευτικó του δίσκου τοποθετημένο (Εικ.65).
protecção de disco montado (Fig. 65).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μεταφοράς ή
αποθήκευσης του θαμνοκοπτικού, τοποθετήστε την
ATENÇÃO: Em caso de transporte ou aquando προστασία δίσκου (Μ) p.n. 4196086 óπως φαίνεται
guardar la roçadora, monte a protecção do disco (M) στις (Εικ.66-67).
p.n. 4196086 como ilustrado nas Fig. 66-67.
100
DİKKAT: Bakım işlemleri Yetkili Bakım
Servisince yapılmalıdır. Tırpanın etkin çalışmasını
sağlamak için tüm yedek PARÇALARIN ORJINAL
yedek parçalarla değiştirilmesi gerektiğini unutmayın.
Yetkisiz yapılan değişiklikler ve/veya orijinal
yedek parçaların kullanılmaması operatörde veya
üçüncü kişilerde ciddi veya ölümcül
yaralanmalara yol açabilir.
NAKLİYE
Taşırken motor durmuş ve bıçağın metal muhafazası
üzerinde olmalıdır (Şekil 65).
DİKKAT: Kesme diskinin nakliye veya yeniden
kurulması esnasında, disk/plak (M) p.n. 4196086
koruyucusunu Şekil 66-67 de gösterildiği gibi takınız.
Česky
Русский
Polski
ÚDRŽBA - PŘEPRAVA
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРAНCПOРТИРOВКA
KONSERWACJA - TRANSPORT
MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA
V případě intenzivního používání doporučujeme
provést celkovou kontrolu odborným technikem
servisu na konci sezóny, v případě normálního
používání každé dva roky.
ТЕХOCМOТР
Рeкoмeндуeтся пo oкoнчaнию сeзoнa в случae
интeнсивнoй эксплуaтaции и рaз в двa гoдa при
нoрмaльнoй эксплуaтaции oбрaщaться к
спeциaлисту пo сeрвиснoму oбслуживaнию для
прoвeдeния пoлнoгo тeхoсмoтрa.
KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
Na koniec sezonu, w przypadku intensywnego
użytkowania, lub co dwa lata, w przypadku zwykłego
użytkowania, zlecić ogólny przegląd przez
wyspecjalizowanego technika z ser wisu
technicznego.
ВНИМАНИЕ: Все операции по уходу, не
упомянутые в этом руководстве, должны
выполняться в уполномоченном сервисном
центре.
UWAGA: Wszystkie czynności konserwacyjne,
które nie sà opisane w niniejszym podręczniku
powinny byç wykonywane przez autoryzowany
serwis. Aby zagwarantowaç stałe i prawidłowe działanie
kosy spalinowej, należy pamiętaç, że przy ewentualnej
wymianie części należy stosowaç wyłàcznie
ORYGINALNE CZĘÂCI ZAMIENNE.
UPOZORNĚNÍ! Všechny údržbové práce,
které nejsou uvedené v této příručce, smí provádět
pouze autorizovaná dílna. Chcete-li, aby vám
křovinořez pravidelně a dlouho sloužil, dbejte na to,
abyste k případné výměně součástí používali
výhradně ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.
Případné neoprávněné úpravy a/nebo
používání neoriginálních náhradních dílů může
způsobit vážná či smrtelná zranění pracovníka
nebo třetích osob.
PŘEPRAVA
Přenášejte křovinořez pouze s vypnutým motorem a s
nasazeným krytem řezného kotouče (obr. 65).
UPOZORNĚNÍ! V případě přepravy nebo
skladování křovinořezu namontujte kryt řezného
kotouče (M) kód 4196086 podle obr. 66-67.
Использование неоригинальных запасных
частей или несанкционированные изменения
конструкции машины могу т привести к
серьезным или даже смертельным травмам
оператора или других лиц.
ТРAНCПOРТИРOВКA
Кусторез можно переносить только при
выключенном двигателе и надетом щитке
безопасности (Pиc. 65).
ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки
или складирования кустореза, установите на
нем защитный колпак диска (M) p.n. 4196086,
как показано на рисунках 66-67.
Ewentualne niedozwolone zmiany i/lub
stosowanie nieoryginalnych części zamiennych
mogą spowodować poważne lub śmiertelne
obrażenia użytkownika lub osób trzecich.
TRANSPORT
Kosę należy przenosiç zawsze przy wyłàczonym silniku
oraz z założonà osłonà tarczy tnàcej (Rys. 65).
UWAGA: W czasie transportu oraz na czas
magazynowania kosy spalinowej, założyç osłonę tarczy
tnàcej (M) kod 4196086, tak jak to pokazano na Rys.
66-67.
101
73
Português
Ελληνικά
Türkçe
ARMAZENAGEM
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
MUHAFAZA
Quando tiver de deixar a máquina parada por longos
períodos de tempo:
- Siga atentamente as regras de manutenção descritas.
- Limpe perfeitamente a roçadora e lubrifique as
partes de metal.
- Tire o disco, limpe-o e lubrifique-o para prevenir
a oxidação.
- Tire os freios que bloqueiam o disco: limpe, seque e
lubrifique o copo cónico (Fig. 73).
- Conserve a máquina num local seco, de preferência
não em contacto directo com o solo e longe de fontes
de calor e do alcance de crianças.
Όταν ο φυσητήρας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα:
- Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης που
αναγράφονται προηγούμενα.
- Καθαρίστε τέλεια το θαμνοκοπτικó και γρασάρετε τα
μεταλλικά εξαρτήματα.
- Βγάλτε το δίσκο, καθαρίστε τον και λαδώστε τον για
να αποφύγετε τη σκουριά.
- Βγάλτε τις φλάντζες σταθεροποίησης του δίσκου,
καθαρίστε, στεγνώστε και λαδώστε την έδρα του
κωνικού ζεύγους (Εικ.73).
- Φυλάσσετε το μηχάνημα με στεγνό χώρο, χωρίς να
έρχεται σε επαφή με το δάπεδο, εάν είναι δυνατό,
μακριά από πηγές θερμότητας και παιδιά.
Makine uzun bir süre boyunca çalıştırılmadığı zaman:
- Daha önce belirtilen bakım kurallarına uyun.
- Motorlu tırpanı iyice temizleyerek metal aksamı
yağlayın.
- Bıçağı çıkararak paslanmasını önlemek amacıyla
temizleyin ve yağlayın.
- Bıçak tespit flanşlarını çıkarın, temizleyin, kurulayın.
Bevel dişlisini (Şekil 73) yağlayın.
- Makinenizi kuru ortamlarda muhafaza edin,
mümkün olduğu kadar yer ile doğrudan temas
etmeyecek şekilde, ısı kaynaklarından ve çocukların
ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
DEMOLIÇÃO E ELIMINAÇÃO
Boa parte dos materiais usados na construção da
máquina são recicláveis; todos os metais (aço, aluminio,
latão) podem ser entregues a um ferro-velho comum.
Para mais informações, dirija-se ao normal serviço de
recolha de resíduos da sua área de residência.
A eliminação dos residuos resultantes da demolição da
máquina deverá ser efectuada no pleno respeito com
o meio ambiente, evitando poluir o solo, o ar e a água.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή του αλυσοπρίονου είναι ανακυκλώσιμα.
Όλα τα μέταλλα (χάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος)
μπορούν να παραδοθούν σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπηρεσία
ανακύκλωσης απορριμμάτων της περιοχής σας.
Η διάθεση των απορριμμάτων από τη διάλυση του
μηχανήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους
κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, απφεύγοντας
τη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και του νερού.
Em qualquer caso, devem respeitar-se as legislacoes Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η ισχύουσα
locais em vigor na matéria.
τοπική νομοθεσία.
102
İMHA VE DE-MONTAJ
Makinenin yapımında kullanılan materyallerin büyük
bir kısmı yeniden dönüştürülebilirdir; tüm metal
aksamlar (celik, alüminyum, pirinç) normal bir demir
geri-dönüştürme merkezine verilebilir.
Daha detaylı bilgi için, bölgenizdeki yerel toplama
servisine danışınız.
Atılan/imha edilen cihazdan geri kalan demonte
aksamlar toprak, hava ve suyu kirletmemeye dikkat
ederek yok edilmelidir.
Her zaman için bu konu ile ilgili yürürlükteki yerel
kanunlara riayet edilmelidir.
Česky
Русский
Polski
SKLADOVÁNÍ
ХРАНЕНИЕ
PRZECHOWYWANIE
Jestliže nebudete přístroj po delší dobu používat:
- Dodržujte všechny dříve uvedené předpisy
k údržbě.
- Křovinořez dokonale vyčistěte a namažte mazivem
kovové části.
- Sejměte kotouč, vyčistěte jej a naolejujte, aby
nezrezavěl.
- Odstraňte unašeče kotouče; vyčistěte, otřete a
naolejujte uložení převodovky (obr. 73).
- Stroj skladujte na suchém místě, pokud možno ne
přímo na zemi, v dostatečné vzdálenosti od tepelných
zdrojů a mimo dosahu dětí.
Если прдполагатся оставить агргат
ниспользованным в тчни продолжитльного
срока, то слдут выполнить слдующи опрации:
- Следуйте всем нормам по уходу, описанным
выше.
- Полностью очистите кусторез и смажьте его
металлические части.
- Снимите, почистите и смажьте фрезу для
предохранения от ржавчины.
- Снимите фиксирующие фрезу фланцы,
прочистите, высушите и смажьте гнездо угловой
зубчатой передачи (Рис. 73).
- Храните машину в сухом месте, по возможности, не
в прямом контакте с грунтом, вдали от источников
тепла и вне доступа детей.
Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres:
- Wykonaç wszystkie wyżej opisane zasady konserwacji.
- Dokładnie oczyściç kosę spalinowà oraz smarowaç
jej części metalowe.
- Zdemontowaç tarczę tnàcà, oczyściç jà i naoliwiç,
aby zabezpieczyç przed korozjà.
- Zdemontowaç kołnierz mocujàcy tarczę, wysuszyç i
nasmarowaç obsadę przekładni kàtowej (Rys. 73).
- Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu,
w miarę możliwości nie bezpośrednio na podłożu, z
dala od źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci.
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
Většinu materiálů použitých při výrobě stroje lze
recyklovat; všechny kovy (ocel, hliník,mosaz) je možné
odevzdat do sběrných surovin s výkupem železných i
neželezných kovů.
Informace o sběrnách získáte na správě Vaší obce nebo
města v místě svého bydliště.
Likvidace odpadu z výrobku musí probíhat v souladu
s ochranou životního prostředí a nesmí dojít ke
znečištění půd, vzduchu a vody.
V každém případě je nutné dodržet příslušné platné
místní předpisy.
DEMONTAŻ ORAZ UTYLIZACJA
Znaczna część materiałow użytych do produkcji
urządzenia nadaje się do recyklingu; wszystkie metale
(stal, aluminium, mosiądz) można oddać w punktach
skupu złomu.
Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować
się z lokalnym punktem utylizacji odpadów.
Utylizacja odpadów powstałych w wyniku demontażu
urządzenia powinna zostać przeprowadzona zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i w taki
sposób, aby nie zanieczyścić gleby, powietrza ani wody.
УТИЛИЗAЦИЯ
Большая часть используемых при производстве
кустореза материалов может быть вторично
использована; всe мeтaллы (стaль, aлюминий, лaтунь)
мoжнo сдaть в oбычныe пункты приeмa мeтaллoв.
Зa инфoрмaциeй oбрaщaйтeсь в мeстную службу пo
приeмкe и сбoру oтхoдoв.
Утилизaцию мaшины слeдуeт прoизвoдить с
сoблюдeниeм нoрм зaщиты oкружaющeй срeды, нe
дoпускaя при этoм зaгрязнeния пoчвы, вoздухa и
вoды.
W każdym przypadku należy przestrzegać
obowiązujących przepisow.
В любoм случae нeoбхoдимo сoблюдeниe
дeйствующих в этoм oтнoшeнии мeстных нoрм.
103
P
DADOS TECNICOS
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
TR
RUS UK
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE
PL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
DANE TECHNICZNE
Velocidade máxima do eixo de saída - Μέγιστη ταχύτητα του άξονα εξόδου - Çıkış milinin
maksimum hızı - Maximální otáčky výstupního hřídele - Максимальная частота вращения
выходного вала. - Maksymalna prędkość wału napędowego
min-1
8.500
Velocidade do motor à velocidade máxima do eixo de saída - ∆αχύτητα του κινητήρα στη
μέγιστη ταχύτητα του άξονα εξόδου. - Çıkış milinin maksimum hızında motorun hızı Otáčky motoru při maximálních otáčkách výstupního hřídele - Скорость двигателя при
максимальной частоте вращения выходного вала. - Prędkość silnika przy maksymalnej
prędkości wału
min-1
11.900
Largura do corte - Πλάτος κοπής − Kesme Uzunluğu - Šíře záběru - Ширина косьбы Szerokość cięcia
cm
39
Peso do acessório (Peso da máquina completa) - Βάρος εξαρτήματος (Βάρος ολοκληρωμένης
μηχανής) - Aksesuarın ağırlığı (Komple makine ağırlığı) - Hmotnost nástavce (hmotnost
kompletního stroje) - Вес приспособления (Полный вес машины) - Ciężar urządzenia
(Ciężar całej maszyny)
kg
1.1 (5.1)
104
P
DADOS TECNICOS
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
TR
RUS UK
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE
PL
Acessórios de corte recomendados - Συνιστώμενα εξαρτήματα κοπής - Önerilen kesici uçları - Doporučené
sekací nástroje - Рекомендованные режущие насадки - Zalecane przystawki tnące
Modelo
Μοντέλο
Modeller
Model
Модель
Model
D - BC
D - BC
Acessórios de corte
Εξαρτήματα κοπής
Kesici Uçlar
Sekací nástroje
Режущие насадки
Przystawka tnąca
P.N. 63109001
P.N. 63109002
P.N. 63129001
P.N. 63129002
P.N. 4095673AR
Protecções
Προφυλακτήρες
Koruyucular
Ochranné štíty
Щитки
Osłona
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
DANE TECHNICZNE
ATENÇÃO!!!
O risco de acidentes é maior no caso de dispositivos de
corte errados! Utilize exclusivamente os dispositivos de
corte e as protecçőes recomendadas e respeite as instruçőes
de afiamento.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι μεγαλύτερος σε
περίπτωση χρήσης ακατάλληλων εξαρτημάτων κοπής!
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τα συνιστώμενα
εξαρτήματα κοπής και προστατευτικά και τηρείτε τις
οδηγίες τροχίσματος.
P.N. 61370156
DİKKAT!!!
P.N. 61370156
*
Kesme aksamlarının hatalı olması halinde kaza tehlikesi
daha yüksektir! Sadece önerilen kesme aksamlarını ve
korumaları kullanınız ve bileme talimatlarına uyunuz.
POZOR!!!
D - BC
P.N. 4095681R
P.N. 61370156
*
Nebezpečí zranění je větší v případě chybných sekacích
nástrojů! Používejte pouze doporučené sekací nástroje
a štíty a dodržujte pokyny pro broušení.
ВНИМАНИЕ!!!
D - BC
P.N. 4095568AR
P.N. 4095563AR
P.N. 61370156
*
Риск несчастного случая увеличивается при
использовании неподходящих устройств резки!
Используйте исключительно рекомендованные
устройства резки и защитные ограждения и
соблюдайте указания по заточке.
UWAGA!!!
D - BC
P.N. 4095065AR
P.N. 61370156
*
* a protecção p. n. 61372033 não é necessária - προστασία αρ. αντ. 61372033 δε χρειάζεται - p. n. 61372033 koruma gerektirmez - ochrana č. dílu 61372033 není třeba ограждение, код детали 61372033, не требуется - zabezpieczenie nr cz. 61372033 niepotrzebne
Ryzyko wypadku wzrasta w przypadku stosowania
niewłaściwych narzędzi tnących! Stosować wyłącznie
zalecane narzędzia tnące i osłony oraz przestrzegać
instrukcji dotyczących ostrzenia.
105
P
DADOS TECNICOS
GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
TR
RUS UK
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
CZ TECHNICKÉ ÚDAJE
Pressão do som - ακουστικη πιεση − Basinç - Hladina akustického tlaku
Уровень звукового давления - Ciśnienie akustyczne
dB (A)
PL
Lpa av
EN 11806
EN 22868
91.5
3.0
3.0
110.0
106.0
2.0
2.0
112.0
108.0
9.0 (sx)-7.3 (dx)
5.4 (sx)-5.4 (dx)
1.6 (sx)-3.2 (dx)
3.1 (sx)-3.1 (dx)
2000/14/EC
EN 22868
dB (A)
EN ISO 3744
Incerteza - αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - погрешность - Niepewność dB (A)
Lwa
Nivel potencia acústica garantido - Εγγυηµενη σταθµη ακουστικης ισχυος Garanti edilen ses gücü seviyesi - Garantovaná hladina akustického výkonu - Допустимый dB (A) 2000/14/EC
EN 22868
уровень звукового давления - Moc akustyczna gwarantowana
EN ISO 3744
EN 11806
Nivel de vibração - επιπε∆ο κρα∆ασμου − titrefiim
m/s2
EN 22867
Úroveň vibrací - уровень вибрации - poziom wibracji
EN 12096
Incerteza - αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - погрешность - Niepewność m/s2
EN 12096
médios ponderados: 1/2 mínimo, 1/2 plena carga (cabeça) ou 1/2 velocidade máx. em vazio (disco).
* GRP -- Valores
Μέσες ζυγισμένες τιμές: 1/2 ελάχιστο, 1/2 πλήρες φορτίο (κεφαλή) ή 1/2 μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο (δίσκος).
TR CZ RUS / UK PL 106
DANE TECHNICZNE
96.5
Incerteza - αβεβαιότητα - Belirsizlik - Odchylka - погрешность - Niepewność dB (A)
Nível de potência acústica registado - μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχυος - Ölçülmüfl ses
gücü seviyesi - Naměřená hladina akustického výkonu - Измеpенный уpoвень звукoвoй
мoщнocти - poziom mocy akustycznej zmierzony
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Orta ağırlıklı değerler: asgari 1/2, tam yük 1/2 (kafa) veya boş andaki azami hız değeri 1/2 (biçak).
Průměrné statistické hodnoty: 1/2 volnoběh, 1/2 na plný výkon (hlava), nebo 1/2 max. rychlost bez zátěže (kotouč).
Средневзвешенные значения: 1/2 минимального числа оборотов, 1/2 при полной нагрузке (головка) или 1/2 быстрый ход (нож).
Wartości średnie ważone: 1/2 minimum, 1/2 pełne obciążenie (głowica) lub 1/2 prędkość maks. bez obciążenia (dysk).
*
*
NOTE:
107
DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ
UYGUNLUK
BEYANI
ES PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ
ЗАЯВЛЕНИЕ О
СООТВЕТСТВИИ
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Português
Ελληνικα
Türkçe
Česky
Pуccкий
Polsky
O subscrito,
Ο κατωθεν
νπογεγραμμενοζ,
Aşağıda imzası
bulunan,
Níže podepsaný
Я, нижеподписавшийся
Niżej podpisana
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY
atesta sob a própria
responsabilidade
que a máquina:
δηλώνει
νπενθυνα οτι το
μηχανημα:
aşağıda özellikleri verilen makine ile ilgili
olarak sorumluluğu kendine ait olmak
üzere müteakip beyanı vermektedir:
prohlašuje na svou
vlastní odpovědnost,
že stroj:
заявляю под собственной
ответственностью, что машина:
świadoma odpowiedzialności za
swój produkt, deklaruje,
że urządzenie:
1. categoria:
roçadora
1. Ετδος:
θαμνοκοπτικό
1. Tip:
fırça tipi kesici
1. Druh:
křovinořez
1. Род:
мотокосы
1. Typ:
kosy spalinowe
2. Marca: / Tipo:
2. Μαρκα: / Τνπυς
2. Marka: / Tip:
2. Značka: / Typ:
2. Марка: / Тип:
2. Marka: / Typ:
3. Identifikační sériové č.
3. Серийный номер
3. Numer serii
соответствует предписаниям
директивы
jest zgodna z przepisami dyrektywy
D - BC
3. identificação de serie
3. Ανζων
3. Seri tanımlaması
937 XXX 0001 - 937 XXX 9999
está conformemente
às prescriçoes da diretriz
κατασκεναζεται συμφωνα με την
οδηγια
müteakip direktifin gerekliliklerine
uygundur
odpovídá nařízením směrnice
2006/42/EC - 2004/108/EC - 2000/14/EC
está em conformidade
com as disposições das seguintes
normas harmonizadas:
συμμορφούται με διατάξεις των
ακόλουθων εναρμονισένων
πρστύηων:
aşağıdaki ilgili
standartların şart ve koşullarına
uygundur:
odpovídá ustanovením následujících
соответствует требованиям
harmonizovaných
следующих гармонизированных
norem:
норм:
EN ISO 11806 - 1 - EN 55012
108
jest zgodne z wymogami
następujących zharmonizowanych
norm:
DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ
Português
Procedimentos para as
avaliações de conformidade
efectuadas
UYGUNLUK
BEYANI
ES PROHLÁŠENÍ
O SHODĚ
ЗАЯВЛЕНИЕ О
СООТВЕТСТВИИ
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Ελληνικα
Türkçe
Polsky
Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για
την εκτίμηοη της ουμμόρφωοης
Česky
Postupy provedené
ke zhodnocení
souladu
Pуccкий
Takip edilen
uygunluk tayini
prosedürü
Используемые процедуры по
оценке соответствия требованиям
Wykonane procedury kontroli
zgodności
Измеренный уровень звуковой
мощности
Poziom zmierzonej
mocy akustycznej
Гарантируемый уровень звуковой
мощности
Poziom gwarantowanej mocy
akustycznej
Annex V - 2000/14/EC
Nível de potência
acústica registado
Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Ölçülmüş ses
gücü seviyesi
Naměřená hladina akustického
výkonu
110.0 dB (A)
Nivel de potencia
acústica garantido:
Εγγυημενη σταθμη ακονστικης
ισχυος:
Garanti edilen ses
gücü seviyesi
Zaručená hladina akustického
výkonu
112.0 dB (A)
Feito em / Κατασκεναζεται σε / Yapım yeri / Provedeno v / Сделано в / Wykonano w : Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4
Data / Ημερομηνια / Datum / Data / Дата: 30/11/2013
Documentação Técnica depositada em Sede Administrativa. - Direcção Técnica
Η τεχνική τεκμηρίωση διατίθεται στην έδρα της εταιρείας. - Τεχνική διεύθυνση
Teknik dokümanlar İdari Merkezde bulundurulmaktadır. - Teknik Kılavuz
Technická dokumentace uložená ve správním sídle společnosti. - Technické vedení
Техническая документация, хранящаяся в административном отделе. - Техническое руководство
Dokumentacja techniczna złożona w siedzibie administracyjnej. - Dyrekcja techniczna
s.p.a.
Fausto Bellamico - President
109
Limpar no final do dia de
trabalho
Protecção dos acessórios de corte
x
Καθαρίστε μετά το τέλος της
εργασίας της ημέρας
x
Inspeccionar (danos, afiação e
desgaste)
x
Επιθεωρήστε (διαρροές,
ρωγμές και φθορά)
x
Verificar a tensão
x
Ελέγξτε την τάνυση
x
Ολόκληρο το μηχάνημα
Εξαρτήματα κοπής
x
Inspeccionar
(danos, desgaste e nível
de massa)
Inspeccionar
(danos e desgaste)
x
Inspeccionar
x
x
x
x
x
Apertar novamente
Parafusos e porcas do acessório de
corte
Junta de fixação para aplicações
Lubrifique
Επιθεωρήστε (ζημιά, φθορά
και στάθμη γράσου)
Κωνικός μειωτήρας
Προστατευτικό κοπτικού εξαρτήματος
x
Βίδα
και
εξαρτήματος
x
x
x
Επιθεωρήστε
φθορά)
(ζημιά
και
παξιμάδι
Σύνδεσμος διατάξεων
κοπτικού
Επιθεωρήστε
Γρασάρισμα
Μηνιαία
x
x
x
x
x
x
Σφίξτε ξανά
Ελέγξτε ότι τα παξιμάδια
ασφάλισης του κοπτικού
εξοπλισμού είναι σφιγμένα
καλά
x
x
Αντικαταστήστε
Όλες οι προσβάσιμες βίδες και
παξιμάδια
Todos os parafusos e porcas acessíveis
Verificar se a porca de bloqueio
do equipamento de corte está
correctamente apertada
Ακονίστε
x
Substituir
110
Πριν από κάθε
χρήση
Conforme
necessário
x
Afiar
Engrenagem cónica
Em caso de danos
ou avaria
Επιθεωρήστε
(διαρροές,
ρωγμές και φθορά)
Όπως απαιτείται
Acessórios de corte
x
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα παρακάτω διαστήματα συντήρησης
εφαρμόζονται μόνο για κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Εάν η
καθημερινή σας εργασία απαιτεί λειτουργία μεγαλύτερη της κανονικής
ή επικρατούν σκληρές συνθήκες κοπής, τότε τα προτεινόμενα
διαστήματα θα πρέπει να συντομευτούν κατάλληλα
Εάν έχει βλάβη ή
ελάττωμα
Máquina completa
Inspeccionar (fugas, fendas e
desgaste)
Todos os meses
Tenha em consideração que os intervalos de manutenção seguintes
aplicam-se apenas em caso de condições normais de funcionamento. Se
o seu trabalho diário exigir mais tempo do que o funcionamento normal
ou em caso de condições de corte difíceis, então os intervalos indicados
devem ser encurtados conforme necessário
Πίνακας συντήρησης
Antes de cada
utilização
Tabela de manutenção
x
x
x
x
Tüm Makine
Kesici Uçlar
Gözden Geçiriniz (Sızıntılar,
Çatlaklar ve Aşınma)
x
Günlük İş Bitimi Sonrası
Temizleyiniz
Kesici Uç Koruyucusu/Muhafazası
x
x
Vyčistěte po skončení denního
provozu
x
Gözden Geçiriniz (Hasar,
Keskinlik ve Aşınma)
x
Zkontrolujte
(poškození,
ostrost a opotřebení)
x
Gerilimi Kontrol Ediniz
x
Zkontrolujte napnutí
x
Celý stroj
Vyžínací nástroje
x
Gözden Geçiriniz (Hasar,
Aşınma ve Gres Seviyesi)
Gözden Geçiriniz (Hasar ve
Aşınma)
x
x
x
x
Yeniden sıkılayınız
Kesici uç somunu ve vidaları
Donanımları kuplaj bağlantısı
Gresleme
Zkontrolujte
opotřebení)
(poškození
a
x
x
Zkontrolujte
Matice a sřouby řezného nástroje
Zkontrolujte, zda je pojistná
matice řezného nástroje
správně utažená.
Spojka pro připevnění aplikací
Namažte
Podle potřeby
Při poškození nebo
poruše
x
x
x
x
x
x
x
Znovu utáhněte
x
x
Zkontrolujte
(poškození,
opotřebení a hladina maziva)
Vyměňte
Všechny přístupné sřouby a matice
Tüm Erişilebilir Vidalar ve Somunlar
Kesme cihazının kilitleme
somununun doğru şekilde
sıkılmış olduğundan emin
olunuz.
Úhlový převod
Ochranný štít vyžínacích nástrojů
x
x
Naostřete
x
Değiştiriniz
Gözden geçiriniz
x
Každý měsíc
Před každým
použitím
Gerektiğinde
Uvědomte si prosím, že následující intervaly údržby lze použít pouze
pro normální provozní podmínky. Jestliže denně pracujete déle, než
je obvyklé, nebo za drsných pracovních podmínek,potom je nutné
navržené intervaly odpovídajícím způsobem zkrátit.
Kontrola (průsak, prasknutí,
opotřebení)
Bileyiniz
Konik Dişli
Hasarlı ya da
Arızalıysa
Aylık
Sadece normal işletim koşulları için lütfen aşağıdaki bakım aralıklarını
takip etmeye önem veriniz. Eğer normal işletime göre daha uzun süre
çalışmanız gerekiyorsa veya ağır kesme koşulları söz konusuysa,o halde
önerilen aralıklar uygun şekilde kısaltılmalıdır
Tabulka údržby
Her Kullanım
Öncesi
Bakım Tablosu
x
x
x
x
111
Защитный щиток режущей насадки
x
x
Oczyść po zakończeniu dnia
pracy
x
Проверьте (на повреждение
и износ)
x
Sprawdź (uszkodzenia,
ostrość i zużycie)
x
Проверьте натяжение
x
Sprawdź naprężenie
x
Przystawki tnące
x
Проверьте (на повреждение
и износ, а также уровень
смазки)
Проверьте (на повреждение
и износ)
x
Проверьте
x
x
Przekładnia stożkowa
Osłona przystawek tnących
x
x
Sprawdź (uszkodzenia,
zużycie i poziom środków
smarnych)
Sprawdź (uszkodzenia i
zużycie)
Sprawdź
x
x
x
x
x
x
Wymień
x
Все доступные гайки и болты
Co miesiąc
Naostrz
x
Замените
x
x
Wszystkie dostępne śruby i nakrętki
Вновь затяните
Винты и гайка для крепления
режущей насадки
Убедитесь,
что
блокировочная
гайка
крепления
режущей
насадки
правильно
затянута.
Муфта для крепления насадок
Смажьте
112
Przed każdym
użyciem
При
необходимости
Całe urządzenie
Sprawdź (wycieki, pęknięcia
i zużycie)
Прочистите по окончании
рабочего дня
Заточите
Коническая передача
При повреждении или
неисправности
x
W zależności od
potrzeb
Режущие насадки
утечки,
Należy pamiętać, że następujące okresy konserwacyjne dotyczą tylko
normalnych warunków roboczych. Jeśli codzienna praca wymaga
eksploatacji dłuższej niż normalna lub pracy w surowych warunkach
przycinania, sugerowane okresy konserwacyjne należy odpowiednio
skrócić.
W przypadku uszkodzenia
lub awarii
Машина целиком
Проверьте
(на
трещины и износ)
Tabela konserwacji
Ежемесячно
Пожалуйста, учтите, что следующие интервалы техобслуживания
действительны только для нормальных условий работы. Если
ваша ежедневная работа требует большего времени по сравнению
с нормальной эксплуатацией, или при наличии тяжелых условий
резки, то рекомендуемые интервалы должны быть уменьшены
соответствующим образом
Перед каждым
использованием
Таблица технического обслуживания
Dokręć
x
x
x
x
Nakrętki i śrubki przystawki tnącej
Sprawdź, czy przeciwnakrętka
narzędzia tnącego jest
właściwie dokręcona
Złącze do akcesoriów
Nasmarować
x
x
x
x
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PROBLEM GİDERME
ATENÇÃO: parar sempre a unidade e desligar a vela antes de efectuar todos os testes
correctivos recomendados na tabela abaixo, excepto se for necessário o funcionamento
da unidade.
Quando forem verificadas todas as possíveis causas e o problema não for resolvido, consultar um
Centro de Assistência Autorizado. Caso se verifique um problema que não esteja listado nesta
tabela, consultar um Centro de Assistência Autorizado.
PROBLEMA
CAUSAS POSSÍVEIS
O motor arranca e funciona,
mas a ferramenta de corte
năo roda
ATENÇÃO: Nunca
toque no dispositivo
de corte com o motor
a trabalhar.
1. Embraiagem, par cónico
ou eixo de transmissăo
danificado
2. Aplicação não montada
correctamente
SOLUÇÃO
1. Embraiagem e/ou pinhão
danificados
2. Monte correctamente a
aplicação (consulte as instruções
do capítulo MONTAGEM)
DİKKAT: ünitenin çalıştırılmasının istenilmesi haricinde, aşağıdaki tabloda
önerilen tüm düzeltici testleri gerçekleştirmeden önce daima üniteyi durdurunuz
ve bujinin bağlantısını kesiniz.
Olası tüm sebepler kontrol edildikten sonra halen problemin giderilememesi halinde, bir Yetkili
Servise danışınız. Bu tabloda listelenenlerden farklı bir problemin tespit edilmesi halinde, bir
Yetkili Servise danışınız.
PROBLEM
OLASI SEBEPLER
ÇÖZÜM
Motor marş basıyor ve
çalışıyor, ancak kesme aleti
dönmüyor
1. Kavrama, eğimli tahrik
mekanizması veya
transmisyon şaftı hasarlı
2. Doğru şekilde takılmamış
donanım
1. Gerektiği takdirde değiştiriniz; Bir
Yetkili Servis ile temas kurunuz
Dİ K KAT: Motor
çalışırken asla
kesme aygıtına
dokunmayınız.
2. Donanımı doğru şekilde takın
(MONTAJ bölümünde yer alan
talimatlara bakınız)
ATENÇÃO: Nunca tente efectuar reparações sem ter os meios e os conhecimentos técnicos
necessários. Qualquer intervenção mal efectuada comporta automaticamente a anulação da
Garantia e o declínio de quaisquer responsabilidades do fabricante.
DİKKAT: Uygun araçlar ve gerekli teknik bilgi olmaksızın onarım işlemleri yapmaya
kalkmayın. Doğru bir şekilde yapılmayan her türlü müdahale Garantiyi otomatik olarak
geçersiz kılacak ve Üreticinin sorumluluk reddine neden olacaktır.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σβήνετε πάντα το μηχάνημα και αποσυνδέετε το μπουζί πριν από την
εκτέλεση όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ελέγχων που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα, εκτός εάν το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί.
Εάν διερευνηθούν όλες οι πιθανές αιτίες και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που δεν
αναφέρεται στον πίνακα αυτό, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
POZOR: jednotku vždy vypněte a odpojte zapalovací svíčku, než začnete provádět
kontroly doporučené v tabulce, mimo případy, kdy se vyžaduje jednotka v činnosti.
Když byly zkontrolovány všechny možné příčiny a problém nebyl vyřešen, spojte se s autorizovaným
servisním střediskem. Když zjistíte problém, který nebyl uveden v tabulce, spojte se s autorizovaným
servisním střediskem.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΛΥΣΗ
PROBLÉM
Ο κινητήρας παίρνει μπροστά
καιλειτουργεί,αλλάτοεργαλείο
κοπής δεν περιστρέφεται
Π Ρ Ο Σ ΟΧ Η : Μ η ν
αγ γ ί ζ ε τε ποτέ το
εξάρτημα κοπής όταν
ο κινητήρας λειτουργεί.
1. Φθαρμένος συμπλέκτης,
κωνικό ζεύγος ή άξονας
μετάδοσης
1. Αντικαταστήστε το εξάρτημα, εάν
απαιτείται. Επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής
υποστήριξης
2. Τοποθετήστε σωστά τη διάταξη
(βλ. οδηγίες στο κεφάλαιο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)
Motor se spustí a pracuje,
ale sekací nástroj se netočí
2. Η διάταξη δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε το μηχάνημα, εάν δεν διαθέτετε
τα κατάλληλα μέσα και τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις. Κάθε εργασία που δεν εκτελείται
σωστά οδηγεί αυτόματα σε ακύρωση της εγγύησης και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από
κάθε ευθύνη.
POZOR: Když je
motor v činnosti,
nikdy se nedotýkejte
sekacích nástrojů.
MOŽNÉ PŘÍČINY
1. Spojka, kuželová spojka
nebo hnací hřídel jsou
poškozené
2. Aplikace není správně
nainstalovaná
ŘEŠENÍ
1. V případě potřeby vyměňte; spojte
se s autorizovaným servisním
střediskem
2. Nainstalujte aplikaci správně (viz
pokyny v kapitole MONTÁŽ)
POZOR: Neprovádějte sami komplikovanější opravy, pokud vám chybí nutné vybavení
nebo technické znalosti. V případě špatně provedené opravy dochází automaticky k zániku
záruky a jakékoli odpovědnosti výrobce.
113
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ! Всегда останавливайте машину и отсоединяйте свечу перед тем,
как приступать к выполнению всех операций, указанных в нижеприведенной
таблице, за исключением тех случаев, когда для их выполнения необходимо
функционирование машины.
Если после выполнения всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный
сервисный центр. В случае появления неисправности, не указанной в этой таблице, обратитесь
в авторизованный сервисный центр.
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Двигатель запускается и
работает, но устройство
резки не вращается
ВНИМАНИЕ:
Ни в коем случае
не
касайтесь
режущего узла
при работающем
двигателе.
1. Неисправность
муфты сцепления,
конической пары или
трансмиссионного вала
2. Насадка установлена
неверно
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1.З а м е н и т е и х в с л у ч а е
необходимости; свяжитесь
с уполномоченным центром
технической поддержки
2. Установите насадку надлежащим
образом(см.указания.приведенные
в главе “МОНТАЖ”)
ВНИМАНИЕ: Никогда не пытайтесь выполнить ремонтные работы, если у вас нет
необходимых средств или знаний. Любой плохо выполненный ремонт приводит к немедленному
прекращению действия Гарантии и с Изготовителя снимается всякая ответственность.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
UWAGA: przed wykonaniem wszystkich zalecanych w poniższej tabeli czynności
należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć świecę zapłonową, z wyjątkiem napraw
wymagających działania urządzenia.
Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn, jeśli problem nie został rozwiązany, należy zwrócić
się do Autoryzowanego Serwisu. Jeśli pojawi się usterka nie wymieniona w tabeli, należy zwrócić
się do Autoryzowanego Serwisu.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Silnik uruchamia się i działa,
ale narzędzie tnące nie
obraca się.
UWAGA:
Nie
dotykać nigdy
mechanizmu
tnącego, gdy silnik
pracuje.
1. Uszkodzone sprzęgło,
przekładnia stożkowa lub
wał napędowy.
2. Przystawka zamontowana
niepoprawnie
1. W razie potrzeby wymienić je;
Skontaktować się z autoryzowanym
serwisem
2. P r a w i d ł o w o z a m o n t o w a ć
przystawkę (patrz instrukcje w
rozdziale pt. MONTAŻ)
UWAGA: Nigdy nie podejmować napraw nie posiadając do tego celu odpowiednich
środków i narzędzi albo niezbędnych umiejętności technicznych. Każda źle przeprowadzona
interwencja powoduje automatyczny przepadek Gwarancji i zwolnienie Producenta z wszelkiej
odpowiedzialności.
114
NOTE:
Português
Ελληνικα
Türkçe
CERTIFICADO DE GARANTIA
ΕΓΓΥΗΣΗ
GARANTİ SERTİFİKASI
Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais avançados
da tecnologia actual. A empresa fabricante oferece uma garantia sobre os seus produtos
de 24 meses, a partir da data de aquisição para utilização privada e actividades de tempos
livres. A garantia é limitada a 12 meses no caso de uso profissional.
Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις πιο μοντέρνες τεχνικές
παραγωγής. Η κατασκευάστρια Εταιρία εγγυάται για τα προϊόντα της για μια περίοδο
24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, για ιδιωτική και ερασιτεχνική χρήση. Η εγγύηση
περιορίζεται στους 12 μήνες στην περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.
Condições gerais de garantia
1) A garantia inicia a partir do momento de compra. O fabricante, mediante a rede
de assistência técnica, substituirá gratuitamente os defeitos causados pela não
conformidade do material, processo de fabrico e produção. A garantia não anula
os direitos legais previstos pelo Código civil contra as consequências derivadas de
defeitos ou vícios do aparelho.
2) O pessoal técnico intervirá o mais rápido possível compativelmente com as próprias
exigências de organização.
3) Para requerer a assistência durante o período de garantia, é preciso exibir
ao pessoal autorizado o certificado de garantia abaixo ilustrado preenchido
plenamente, carimbado pelo revendedor e a respectiva factura ou recibo, qual
comprovante da data de compra.
4) A garantia decai nos seguintes casos:
- Falta evidente de manutenção;
Γενικοί όροι της εγγύησης
1) Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Ο κατασκευαστής
μέσω του δικτύου πώλησης και τεχνικής εξυπηρέτησης αντικαθιστά δωρεάν τα
ελαττωματικά εξαρτήματα που οφείλονται σε υλικό, επεξεργασία και παραγωγή. Η
εγγύηση δεν στερεί στον αγοραστή τα νομικά δικαιώματα που προβλέπονται από
τον αστικό κώδικα όσον αφορά τις επιπτώσεις των ατελειών ή των ελαττωμάτων
που προκλήθηκαν από το αγορασμένο προϊόν.
2) Το τεχνικό προσωπικό θα επέμβει το συντομότερο δυνατό μέσα στα χρονικά όρια
που επιτρέπουν οι οργανωτικές απαιτήσεις.
3) Για τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης είναι απαραίτητο να
επιδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό το παρακάτω πιστοποιητικό
εγγύησης σφραγισμένο από το κατάστημα πώλησης, πλήρως συμπληρωμένο και
να συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς ή νόμιμη απόδειξη που να αποδεικνύει
την ημερομηνία αγοράς.
4) Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση:
- Εμφανούς απουσίας συντήρησης.
- Λανθασμένης χρήσης του προϊόντος ή επεμβάσεων.
- Ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίμου.
- Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ.
- Επεμβάσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
5) Ο κατασκευαστής δεν καλύπτει με την εγγύηση τα αναλώσιμα υλικά και τα
εξαρτήματα που υπόκεινται φυσιολογική φθορά κατά τη λειτουργία.
6) Η εγγύηση αποκλείει τις επεμβάσεις ενημέρωσης και βελτίωσης του προϊόντος.
7) Η εγγύηση δεν καλύπτει τη ρύθμιση και τις επεμβάσεις συντήρησης που μπορεί
να λάβουν χώρα κατά την περίοδο εγγύησης.
8) Ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφερθούν
αμέσως στο μεταφορέα διαφορετικά παύει η ισχύς της εγγύησης.
9) Για τους κινητήρες άλλων κατασκευαστών (Briggs & Stratton, Subaru, Honda,
Lombardini, Kohler κλπ.) που είναι εγκατεστημένοι στα μηχανήματά μας, ισχύει
η εγγύηση που χορηγείται από τον κατασκευαστή του κινητήρα.
10)Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που θα
προκληθούν σε άτομα ή αντικείμενα από βλάβες του μηχανήματος ή παρατεταμένη
εξαναγκασμένη διακοπή στη χρήση αυτού.
1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın kullanım
ömrü 5 (beş) yıldır.
2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3-Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin
arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı,
bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim
tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli
taahhütlü mektup, veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık
halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içinde
giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.
4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından
dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi
bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde
kalmak, kaydıyla, en az dört defa veya imalatçı-üretici veya ithalatçı tarafından
belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanısıra, bu maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii,
acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birinin düzenleyeceği
raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında
tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi
talep edebilir.
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7-Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
- Utilização imprópria do produto ou alterações do mesmo;
5)
6)
7)
8)
9)
10)
✂
- Utilização de lubrificantes ou combustíveis impróprios;
- Utilização de sobresselentes ou acessórios não originais;
- Intervenções efectuadas por pessoal não autorizado;
O fabricante exclui do período de garantia os materiais de consumo e os órgãos
sujeitos ao desgaste normal derivado da utilização do aparelho.
A garantia exclui as intervenções de actualização e de melhorias do aparelho.
A garantia não inclui pôr em ponto o aparelho bem como as intervenções de
manutenção eventualmente necessárias durante o período de garantia.
Eventuais danos derivados do transporte devem ser assinalados imediatamente ao
transportador; a inobservância, acarreta no decaimento da garantia.
Para os motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Subaru, Honda, Lombardini,
Kohler etc.) montados nos nossos aparelhos, vale a garantia conferida pelos
respectivos fabricantes.
A garantia não inclui eventuais danos, directos ou indirectos causados a pessoas ou
bens materiais derivados da inutilização da máquina por ruptura ou da suspensão
obrigada da sua utilização.
MALIN GARANTİ SÜRESİ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN “24 AY”DIR.
MALIN KULLANIM ÖMRÜ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN “10 YIL”DIR.
Satın almış olduğunuz bu ürünün ithalatçısı “SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYI
A. Ş.” yedek parçaların bulunabilirliğini, malın kullanım süresi olan “10 yıl” süresince
sağlama garantisi vermiştir.
Makinanın kullanım kılavuzunda belirtilen uyarı ve önemlere uygun kullanım gereklidir.
Tamir ve/veya bakım için yetkili servislere başvurunuz.
ÜRETİCİ FİRMANIN
MODELO - MONTEΛO
DATA - HMEPOMHNIA
SERIAL No ΔIAΔOXIKOΣ
APIΘMOΣ
DISTRIBUIDOR - KATAΣTHMA ΠΩΛHΣHΣ
COMPRADOR - AΓOPAΣMENO AΠO TON KYPIO
ÜNVANI :
EMAK S.P.A
ADRESİ:
Via E. Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) ITALYA
TEL/FAX:
+390522951555
WEB: www.emak.it
E-mail:info@emak.it
İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI :
SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYI A. Ş.
MERKEZ ADRESİ:
ALTAYÇESME MAH. YASEMİN SOK. NO:27 34843
MALTEPE-İSTANBUL/TURKİYE
TEL/FAX:
02164594865/02164429325
WEB:www.semak.com.tr
E-mail:info@semak.com.tr
SERVİS İSTASYONUNUN
✂
Não enviar! Anexe apenas em caso de pedido de assistência técnica.
Μην το στείλετε! Επισυνάπτεται μóνο σε περίπτωση αίτησης τεχνικής εγγύησης.
ÜNVANI
SEMAK MAKİNA TİCARET
VE SANAYI A. Ş.
ADRESİ
GEBZE GÜZELLER ORGANIZE SAN. BÖLGESI
INÖNÜ MAH. AŞIK VEYSEL SK. NO.2
41400 GEBZE/KOCAELI
YETKİLİSİ
TEL/FAX
SELİM KELEŞ 0262 7232900
0262 7232929
115
Česky
Русский
Polski
ZÁRUKA A SERVIS
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
KARTA GWARANCYJNA
✂
Настоящая машина была разработана и изготовлена использованием наиболее
современных технологических процессов. Фирма-изготовитель дает гарантию на свои
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu
najnowocześniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na swoje
wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów prywatnych
i hobbystycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań profesjonalnych
okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy.
Общие гарантийные условия
1) Гарантия вступает в силу со дня покупки машины. Изготовитель, через его
торговую сеть и центры сервисного обслуживания, обеспечивает безвозмездную
замену дефектных частей в результате некачественных материалов, обработки и
изготовления. Гарантия не лишает покупателя предусмотренных гражданским
кодексом правами в отношении последствия дефектов или пороков проданного
товара.
2) Фирма, в пределах организационных надобностей, обеспечит оказание помощи
техническим персоналом в возможно кратчайший срок.
3) При оформлении запроса на оказание гарантийной технической помощи
предъявить уполномоченному персоналу надлежащим образом заполненное и
заштемпелеванное продавцом нижеприведенное гарантийное обязательство,
приложив к нему счет-фактуру или кассовый чек, подтверждающие дату
приобретения.
4) Гарантия теряет силу в следующих случаях:
- явное невыполнение технического обслуживания;
- неправильное использование товара или нарушение его конструкции;
- использование ненадлежащих смазочных материалов и топлива;
- использование не поставляемых изготовителем запчастей и принадлежностей;
- выполнение на машине работ не уполномоченным персоналом.
5) Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также на части,
подвергающиеся нормальному износу.
6) Из гарантии исключены любые работы, связанные с усовершенствованием товара.
7) Гарантия не покрывает работы по наладке и техническому обслуживанию,
необходимость которых могла бы возникнуть в течение гарантийного периода.
8) В случае выявления вызванных во время транспортировки повреждений товара, об
этом следует незамедлительно уведомить перевозчика. Несоблюдение этого условия
приведет к выходу товара из гарантии.
9) Установленные на наших машинах двигатели других фирм (Briggs & Stratton,
Subaru, Honda, Lombardini, Kohler и т.д.) покрываются гарантией соответсвующих
изготовителей.
10) Гарантия не покрывает причиненный людям или предметам прямой или
косвенный ущерб в результате неисправности машины или ее продолжительного
принудительного простоя.
Ogólne warunki gwarancji
1) Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży
i obsługi technicznej, wymienia bezpłatnie części z wadami materiałowymi, wadami
powstałymi w toku obróbki oraz wadami produkcyjnymi. Gwarancja nie znosi
prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym i dotyczącego roszczeń w
wyniku wad i uszkodzeń spowodowanych przez sprzedany przedmiot.
2) Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania
organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe.
3) Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie
autoryzowanym pracownikom obsługi poniższej karty gwarancyjnej,
ostemplowanej przez sprzedawcę, wypełnionej we wszystkich swoich częściach
oraz faktury zakupu lub paragonu lub też innego wymaganego prawnie
dokumentu sprzedaży z odnotowaną datą zakupu.
4) Utrata gwarancji następuje w przypadku:
- Widocznego braku konserwacji.
- Nieprawidłowego użytkowania wyrobu lub jego przeróbek.
- Stosowania niewłaściwych smarów lub paliwa.
- Stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów.
- Wykonywania napraw przez osoby nieupoważnione.
5) Producent nie obejmuje gwarancją części podlegających normalnemu zużywaniu
podczas pracy urządzenia.
6) Gwarancja nie obejmuje prac mających na celu unowocześnienie i ulepszenie
produktu.
7) Gwarancja nie obejmuje ustawienia ani czynności konserwacyjnych które będą
konieczne w okresie
gwarancji.
8) Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać
natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9) Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Subaru, Honda, Lombardini, Kohler
itp.) montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja udzielona przez
producenta silnika.
10) Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpośrednio lub pośrednio
wyrządzonych osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych
z wymuszonego przedłużonego przestoju w pracy urządzenia.
изделия в течение 24 месяцев со дня покупки при условии, что они применяются для личного
и непрофессионального пользования В случае профессионального использования гарантия
действует в течение 12 месяцев.
✂
Tento stroj byl navržen a vyroben pomocí nejmodernější výrobní techniky.
Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě prodejce. Servis
v České republice a na Slovensku provádí firma Mountfield ve svých prodejnách,
specializovaných servisních střediscích a přes své dealery.
МОДЕЛЬ
ДАТА
MODEL
DATA
СЕРИЯ №
ДИЛЕР
NR SERYJNY
NABYWCA PAN/I
КЕМ КУПЛЕНО
116
✂
Не присылать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи.
SPRZEDAWCA
Nie wysyłać! Załączyć jedynie w przypadku żądania naprawy gwarancyjnej.
NOTE:
117
NOTE:
118
NOTE:
119
P
GR
TR
CZ
RUS - UK
PL
EMAK S.p.A.
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
service@emak.it • www.emak.it
ATENÇÃO!: Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του.
DİKKAT!: Bu kılavuz, daima makinanın yanında bulundurulmalıdır.
UPOZORNĚNÍ!: Tento návod by měl být uchováván spolu s přístrojem po celou dobu jeho životnosti.
ВНИМАНИЕ!: Эта инструкция должна быть постояно рядом с кусторезом
UWAGA!: Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising